TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞME"

Transkript

1 TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞME Kerim BÖLTEN 1 A. GİRİŞ I. Birleşme Kavramı Birleşme kavramı ne Türk Ticaret Kanunu nda ( TK ) ne Sermaye Piyasası Kanunun ( SerPK ) II/23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinde ( BBT ) ne de diğer ikincil mevzuatlarda tanımlanmıştır. Buna rağmen TK nın içerdiği birleşmeye ilişkin ilkelerden ve çeşitli hükümlerden yararlanılarak ticaret ortaklıklarının birleşmesi kavramını, bir sözleşme bağlamında, bir veya daha çok ticaret ortaklığının malvarlıklarını tasfiye etmeksizin mevcut ve yeni kurulan bir ticaret ortaklığı tarafından devralınması, devralınan malvarlıklarının karşılığında, devralan ortaklığın paylarının, önceden belirlenmiş bir değişim oranına göre devrolunan ortaklık veya ortaklıkların ortakları tarafından kendiliğinden iktisap edilmesi ve bu kişilerin devralan ortaklığın ortağı olmaları TK anlamında birleşmedir. 2 Bu tanım birleşmeye ilişkin bütün unsurları bulundurmaktadır. Bu unsurlara bakarsak: Birleşme, bir devralan ortaklık ile en az bir devrolunan ortaklık arasında gerçekleştirilen iradi bir işlemdir. Birleşme işlemi, birleşme sözleşmesi olarak adlandırılan bir sözleşmeye göre gerçekleştirilir. Devrolunan ortaklıkların malvarlıklarının devri, devrolunan ortaklıklarının birleşmeyi onaylayan kararının ticaret siciline tescili üzerine kendiliğinden ipso iure gerçekleşir. Bu malvarlıklarının devralan veya yeni kurulan ortaklığa geçişi külli halefiyet ilkesi bağlamında meydana gelir. Bu birleşme-kaynaşmada devrolunan ortaklığın malvarlığı karşılığında, daha önce belirlenmiş bir değişim oranına göre devralan ortaklığın payları, devrolunan ortaklığın (veya ortaklıkların) ortaklığınca kendiliğinden iktisap edilir. 3 Devrolunan ortaklık tasfiyesiz sona erer. 1 İstanbul Barosu Stj. Avukatlarından 2 Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa 608

2 306 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 88 Sayı: 6 Yıl: 2014 II. Birleşmenin Kaynakları Birleşmenin kaynakları iç ve dış kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. İç kaynakların başında TK nın maddeleri gelmektedir. Ayrıca TK m.134 ve 135 birleşmeye uygulanmaktadır. Maddi hukuk açısından iç kaynaklardan bir diğeri ise SerPK dır. SerPK da birleşme ile ilgili düzenleyici herhangi bir norm bulunmamaktadır. Ancak SerPK madde 23 e göre, birleşme önemli işlemler arasında sayılmıştır ve SerPK nın 23. maddesi anlamında önemli nitelikte bir işleme olumsuz oy verip bunu tutanağa geçirten bir pay sahibi ortaklıktan ayrılma hakkını kullanabilecektir (SerPK m.24 vd). 4 Buna ek olarak, SerPK madde 130, f.3 uyarınca SerPK ya tabi birleşmelerde nominal değerin binde üçünü geçmemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) bütçesine gelir kaydedilmek üzere ücret yatırılır. 5 SPK, SerPK nın 23. maddesinden aldığı yetki ile BBT yi yayımlamıştır (RG , 28865). Taraflardan en az bir tanesinin halka açık anonim ortaklık ( HAAO ) olduğu birleşmelerde bu tebliğ uygulanır. 6 TK ve SerPK da yer alan düzenlemelere ek olarak, Vergi ve Rekabet Hukukunda da birleşmeye ilişkin bir takım düzenlemeler yer almaktadır. Birleşmenin Vergi Hukuku yönünden kaynağı, Kurumlar Vergisi Kanununun ( KVK ) madde hükümleri ve ilgili tebliğdir. 7 Rekabet Hukuku açısından ise temel kaynaklar 4054 s. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ( RKHK ) ve 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğdir. RKHK nın Birleşme veya Devralma başlıklı 7. maddesine göre, Bir ya da birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya veya hakim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır. Yine RKHK nın 10. maddesi uyarınca, RKHK nın 7. maddesi kapsamına giren birleşme veya devralma anlaşmalarının Rekabet Kurumuna ( RK ) bildirilmesi ve izin alınması gerekmektedir. Bu hususun dayanağı 4 Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy. 98

3 Türk Hukukunda Birleşme K. BÖLTEN 307 ise RKHK nın Kurulun Görev ve Yetkileri başlıklı 27. maddesinin, birinci fıkrasının d bendinde yer alan Birleşme ve devralmalara izin vermek ibaresidir. Bu noktada RK kendisine yapılan bildirimden itibaren 15 gün içinde yapacağı ön inceleme sonucunda birleşme veya devralma işlemine ya izin vermek ya da bu işlemi nihaî incelemeye almaya karar verecektir. Nihai incelemeye almaya karar vermesi durumunda birleşme veya devralama nihai karar verilene kadar askıda kalacaktır. Ayrıca RK nın kendisine yapılan müracaata herhangi bir cevap vermediği ya da herhangi bir işlem yapmadığı hallerde, birleşme veya devralma anlaşmaları bildirim tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girerek hukukî geçerlilik kazanır. Bu şekilde, söz konusu birleşme ve devralmalar bir ön denetime (ex ante) tabi tutulmaktadır. 8 Birleşme veya devralmanın RK ya bildirilmemesi halinde RK nın yürüteceği işlemler ve yaptırımlar ise RKHK nın 11. maddesinde yer almaktadır. Birleşme ve devralmalara ilişkin hukukumuz bakımından mehaz nitelikteki dış kaynak tarihli ve 78/855 sayılı Avrupa Ekonomi Topluluğunun ( AET ) Anonim Ortaklıkların ( AO ) birleşmelerine ilişkin 3.yönergesidir (son olarak 2009/109/AB sayılı yönergeyle değiştirilmiştir.). Bu yönerge bir Avrupa Birliği ( AB ) üyesinin ülke içi birleşmeleri hakkında olup üyelerin birleşme hukukunu uyumlaştırmayı amaçlamaktadır. 9 III. Birleşme Türleri Ticaret ortaklıklarının birleşmesi bir ortaklığın diğerini devralması (devralma şeklinde birleşme) veya yeni bir ortaklık içinde bir araya gelmeleri (yeni kuruluş şeklinde birleşme) şeklinde gerçekleşebilmektedir. Devralma şeklinde birleşmede, bir ya da birden fazla ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin diğer bir ticaret şirketine tüm malvarlığı ile katılması veya onlar tarafından devralınmasıdır. 10 Bu türe kanuni olmayan bir terimle devrolunan ortaklık açısından bakışla, katılma veya iltihak da denilir. 11 TK madde 136, f.2 hükmünde, 136 ilâ 158 inci maddelerin uygulamasında, kabul eden şirketin devralan, katılan şirketin devrolunan diye adlandırılacağı belirtilmektedir. Birleşmeyle, devralan ortaklık devrolunan ortaklığın veya ticari işletmenin malvarlığını bir bütün halinde 8 İnal Law Office, 2010/4 S. Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğin Uygulamaya Getirdiği Yenilikler 9 Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa 609

4 308 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 88 Sayı: 6 Yıl: 2014 iktisap eder. 12 Söz konusu işlemin dayanağını ise Külli Halefiyet ve TK madde 11, f.3 te yer alan Ticari İşletmenin Bütünlüğünün Korunması prensipleridir. Birleşme neticesinde devrolunan ortaklık sona erer ve ticaret sicilinden silinir ancak devrolunan bir ticari işletme ise tüzel kişiliği olmadığından, sona ermesi de söz konusu olmayacaktır. Buna karşılık, devralan şirketin tüzel kişiliği türünde bir değişme olmaz aynen devam eder; sadece şirketin sermayesi ile duruma göre ortaklarında bir değişiklik meydana gelir. 13 Diğer taraftan, birleşen ortaklıkların, (sırf) birleşme için kurulmuş bulunan bir ticaret ortaklığının içinde (bünyesinde) birleşmeleri, yani malvarlıkları itibariyle kaynaşıp bütünleşmeleri TK da yeni kuruluş şeklinde birleşme terimiyle ifade edilmiştir (TK m.136.1, bent b). TK da yeni kurulan ticaret ortaklığı için zorunlu bir tür belirlenmemiştir. Ancak yeni kurulan ortaklık TK daki düzenlemeler doğrultusunda bir AO, Limited Ortaklık ( LO ), Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık ( SPBKmO ) veya Kooperatif Ortaklığı ( KoopO ) olabilecekken; Komandit Ortaklık ( KO ) veya Kolektif Ortaklık ( KolO ) olamayacaktır. Yeni kuruluş, TK madde 143 hükmüne tabidir. TK madde 143 uyarınca, yeni kuruluş yoluyla birleşmede TK nın ve Kooperatifler Kanununun ( KoopK ) ayni sermaye konulmasına dair düzenlemeleri ve asgari ortak sayısına ilişkin hükümleri dışındaki hükümleri yeni kuruluşa da uygulanır. 14 Ayni sermaye konulmasına ilişkin TK nın 342 vd maddelerinin uygulanmamasının temel sebepleri külli halefiyet prensibi ve birleşme raporunun doğal yapısında barındırdığı güvenlik sistemi ile ayni sermayenin denetimin örtüşmesidir. Devralma veya yeni kuruluş şeklinde birleşme dışında diğer birleşme türlerine bakarsak: - İki taraflı ve Çok Taraflı Birleşme. Birleşme, bir devrolunan ticari ortaklık ve onu devralan bir ticari ortaklık arasında ise iki taraflı birleşme söz konusu olurken, birden fazla devrolunan ortaklık olması halinde çok taraflı birleşme söz konusu olacaktır. - İhraçlı (Çıkarmalı) Birleşme. Birleşmede, devralınan ortaklığın ortağına veya ortaklarına TK madde 141 uyarınca ayrılma akçesi ödenerek, bu ortaklara birleşilmiş veya devralan ortaklıkta yer 12 Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa 609

5 Türk Hukukunda Birleşme K. BÖLTEN 309 verilmiyorsa ihraçlı (çıkarmalı) birleşme söz konusudur. 15 Söz konusu birleşme şekli ile HAAO bir Kapalı Anonim Ortaklığa ( KAO ) dönüşebilmektedir. Bu tür birleşmeye uluslararası literatürde squeeze out merger veya squeeze out denilmektedir. - Üç Yanlı Birleşme. Üç köşeli birleşmede, ayrılma akçesi ödenerek birleşmeden çıkarılacak ortaklara, nakit ayrılma akçesi yerine başka bir ortaklığın, çoğu kez Topluluğun bir diğer ortaklığının payları verilir Topluluk İçi Birleşmeler. Devrolunan ortaklık veya ortaklıklar, devralan ortaklığın yavru ortaklığı veya karşılıklı iştirak oluşturan veya oluşturmayan iştiraki olabilir, hatta her iki ortaklık hem bağlı hem de hakim ortaklık konumunda bulunabilir. Bu tür birleşmeleri Topluluk içi birleşmeler diye adlandırabiliriz. 17 TK söz konusu birleşmelerle ilgili olarak sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi kenar başlığı altında 155.ve156.maddelerinde özel hükümler öngörmüştür. Bu noktada öncelikle kavram olarak kolaylaştırılmış birleşme nin ne olduğuna değinmek ileride yapılacak açıklamaların benimsenmesinde yardımcı olacaktır. Geçerli bir birleşme ve devralmanın söz konusu olabilmesi için TK da bir takım sıralı işlemler dizisi öngörülmüştür. Birleşme işlemi, SerPK da belirtildiği üzere önemli bir işlemdir. Bu nedenle TK da öngörülen yoğun prosedürü makul karşılamak gerekmektedir. Söz konusu işlemlerde eksiklik birleşmenin geçersiz sayılmasına sebep olabilmektedir. İşte kolaylaştırılmış birleşme kavramı neticesinde birleşmeye katılan ticaret ortaklıklarının TK da öngörülmüş olan işlemlerin bazılarından muaf tutulması sağlanmıştır. Ancak kolaylaştırılmış birleşmenin söz konusu olabilmesi için TK da belirli şartların varlığı aranmaktadır. Bunlar: Devralan ortaklığın devrolunan ortaklık veya ortaklıkların oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olması veya Oy hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına sahip olması ve azınlıkta kalan ortakların TK da belirtilen şekilde tatmin edilmiş olmaları ve ek ödeme borcu veya her hangi bir kişisel edim yükümlülüğün yanıt sorumluluğunun doğmamış olmasını gerektirmektedir İlaveten burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli şart ise ko- 15 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy. 105

6 310 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 88 Sayı: 6 Yıl: 2014 laylaştırılmış birleşmenin sadece sermaye ortaklıkları arasında gerçekleşebileceğidir. - Gerçek Olmayan Birleşmeler. Bir ticaret ortaklığının başka bir ticaret ortaklığının işletmesini Borçlar Kanunu ( BK ) madde 202 uyarınca aktifi ve pasifiyle devralır ve devralma bedelini, işletmesi devralınan ticaret ortaklığının tasfiyesinden doğan tasfiye paylarının dağıtımı suretiyle öderse gerçek olmayan birleşme söz konusu olur. 18 Şayet bedel devralan ticaret ortaklığı tarafından nakden ödenirse ayrılma akçeli (ihraçlı) birleşmeye benzeyen gerçek olmayan birleşme ortaya çıkar HAAO. HAAO larda birleşmeye TK hükümleri yanında SerPK madde 23 (1)/a ve madde hükümleri ile SerPK geçici 1. maddesinin 1.fıkrası uyarınca şimdilik geçerliliğini koruyan SerPK nmın I/31 sayılı tebliğinin hükümleri uygulanır. 20 Ayrıca II.23-2 sayılı BBT de bir tarafı HAAO olan birleşmelerde temel alınmaktadır. IV. Birleşmenin Denetlenememesi Sorunu Birleşmenin denetlenmesi hususu TK madde 148 de düzenlenmişti. Ancak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ( TOBB ) ileri sürdüğü maliyet gerekçesi haklı bulunarak( tarih ve sayılı R.G de yayımlanan tarih ve 6335 Sayılı Kanun un 43/2. maddesi hükmü gereğince) yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye bu özelliğiyle AET nin 78/855 sayılı yönergesine aykırı bir sistem benimsemiş olmakta ve dolayısıyla tüm AB ülkeleri arasında bir istisna oluşturmaktadır. Taraflardan en az birisinin HAAO olduğu birleşmelerde, SerPK nın II/23.2 sayılı BBT nin 7. maddesi uzman kuruluş raporu ile boşluk doldurulmuştur. Diğer birleşmelerde ise sorumluluk yönetim kurulundadır. 21 B. BİRLEŞMENİN ANA İLKELERİ I. Malvarlıklarının Kendiliğinden Birleşmesi İlkesi Ticaret şirketlerinin birleşmesi, ekonomik yönüyle malvarlıklarının veya ticari işletmelerin birleşmesi şeklinde gerçekleşmektedir. 22 Birleşen malvarlıkları birleşen ortaklıkların malvarlıklarıdır. Birleşme, devrolu- 18 Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa 87

7 Türk Hukukunda Birleşme K. BÖLTEN 311 nan ortaklığın veya ortaklıkların, devralan ortaklık tarafından bir bütün olarak devralınması, yani devrolunan malvarlığının bütün halinde ve kendiliğinden geçmesiyle gerçekleşir. 23 TK madde 136, f.4 e göre, Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralır. Bu hükümde yer alan devralır kelimesi, bir satım veya benzeri sözleşmeyle değil, birleşme denilen hukuki işleme göndermede bulunur. Devrolunan malvarlığının geçmesi birleşmenin tescilinin ürünü olup, birleşme ipso iure olarak gerçekleşir. 24 II. Külli Halefiyet İlkesi Külli halefiyet, bir kişiye ait malvarlığı unsurlarının, kanunda öngörülmüş özel devir şekillerine uyulmaksızın tek bir olgu ile bir bütün halinde başkasına veya başkalarına geçmesidir. 25 Külli halefiyet ilkesi TK madde 136, f.2 ve madde 136, f.3 te yer almaktadır. III. Ortaklığın, Ortaklık Payının ve Haklarının Sürekliliği İlkesi Devrolunan ortaklığın veya ortaklıkların ortaklarının, ortaklık paylarının ve haklarının usulüne uygun olarak belirlenmiş pay değişim oranına göre devralan şirketin payları üzerinde kendiliğinden devam etmesi hakkına süreklilik ilkesi denilmektedir. Süreklilik ilkesi TK nın Ortaklık Payının ve Hakkının Korunmasına ilişkin 140. maddesinde düzenlemiştir. Söz konusu maddeye göre, Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu istem hakkı, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarının değeri, oy haklarının dağılımı ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanır. Süreklilik ilkesi sayesinde, devrolunan ortaklığın veya ortaklıkların, ortaklarının ortaklık payları ve paya ilişkin bütün haklarının korunması sağlanmaktadır. Bu koruma pay sahibi açısından önem taşıdığı için TK madde 191, 192 ve 193 de öngörülen özel hükümlerle korunmuştur. Süreklilik ilkesinin üç tane istisnası bulunmaktadır. Bunlar: - Denkleştirme Ödenmesi. TK, pay değişim oranlarının hesaplanmasında çoğu kez, hatta daima ortaya çıkan kesirli sonuçların, se- 23 Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa 613

8 312 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 88 Sayı: 6 Yıl: 2014 bebiyet verebileceği zorlukları aşabilmek için değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin onda birini aşmaması kaydıyla nakit ödeme yapılmasına izin vermiştir. Kanun tahsis olunan payların onda biri dediği için burada belirlenen değerleme yöntemine göre hesaplanmış olan değişim oranındaki pay anlaşılır Ayrılma Akçesi. TK madde 141, f.2 de, Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler denilmiştir. Bu noktada bir çıkarmalı birleşme ( squeeze out merger ) söz konusu olmaktadır. - İntifa Senedi Açısından. Devralan ortaklık, devrolunan ortaklığın intifa senedi sahiplerine senedin türüne göre ve tabi olduğu hükümleri dikkate alarak ya da eşdeğerde konusu olan intifa senetleri vermek veya bunları birleşme sözleşmesi tarihindeki gerçek değerlerine göre değerlendirerek satın alıp bedelini ödemek zorundadır (TK madde 140.5). 27 IV. Tasfiyesiz Sona Erme ve İpso İure Kavramı Ticaret ortaklıklarının birleşmesinde ister devralma yoluyla olsun ister yeni kuruluş şeklinde olsun, devrolunan ortaklık veya ortaklıkların Yönetim Kurullarının ( YK ) almış olduğu ve Genel Kurul ( GK ) tarafından onaylanmış olan birleşme kararının yetkili Ticaret Siciline tescili ile birlikte devrolunan ortaklık veya ortaklıkların malvarlıkları bütün aktifi ve pasifiyle başka hiçbir işleme gerek olmadan devralan ortaklığa geçer ve devrolunan ortaklık veya ortaklıklar tasfiyesiz sona erer. Burada birleşme, devrolunan şirketin birleşmeye ilişkin kurucu nitelikteki kararının Ticaret Siciline tescili ile gerçekleşir. Devralan şirketin birleşme kararının tescili ise açıklayıcı niteliktedir. İpso iure ile ifade edilmek istenen, devrolunan ortaklığın birleşme kararının tescili ile bütün malvarlığının aktifi ve pasifiyle başka bir işleme gerek olmaksızın (kendiliğinden) devralan ortaklığa geçmesi ve bu geçiş ile birlikte, devrolunan ortaklığın ortaklarının, devralan ortaklıkta önceden belirlenmiş değişim oranına göre kararlaştırılmış olan ortaklık paylarını ve haklarını kendiliğinden iktisap etmesidir. Burada devralan ortaklığın, devrolunan ortaklığın ortaklarının, ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak miktarda sermaye artışını gerçekleştirmiş olup olmamasının bir önemi yoktur. Söz konusu ortaklık payları tescil ile kendiliğinden iktisap edilmektedir. 26 Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sy 117

9 Türk Hukukunda Birleşme K. BÖLTEN 313 C. GEÇERLİ OLAN VE OLMAYAN BİRLEŞMELER I. Geçerli Birleşmeler - Ticaret Ortaklıklarında. TK madde 137 de yer alan listeye baktığımızda, kanun sermaye ortaklıklarının, şahıs ortaklıklarının ve kooperatiflerin hangi şartlar altında hangi ortaklıklarla birleşebileceğini düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre, sermaye ortaklıkları sermaye ortaklıklarıyla ve kooperatiflerle devrolunan veya devralan olup olmadığına bakılmaksızın birleşebilirken; şahıs ortaklıklarıyla sadece devralan ortaklık olması suretiyle birleşebilecektir. Aynı düzenleme kooperatifler içinde geçerlidir. Kooperatiflerde sermaye ortaklıkları ve kooperatiflerle devrolunan veya devralan ortaklık olup olmadığına bakılmasızın birleşebilirken; şahıs ortaklıklarıyla sadece devralan ortaklık olması suretiyle birleşebilecektir. Şahıs şirketleri ise şahıs şirketleriyle ve devrolunan şirket olması kaydıyla sermaye şirketleri ve kooperatiflerle birleşebilecektir. - Ticari İşletmede ve Adi Ortaklık ( AdO ) Açısından. Bir ticari işletme bir ticaret ortaklığıyla onun tarafından devralınmak suretiyle birleşebilir. Eğer ticari işletme birden fazla kişi tarafından AdO olarak işletiliyorsa, gene aynı hüküm uygulanır. 28 Ayrıca ticari işletme devralacak ticaret ortaklığının ise TK madde 155 ve 156 da öngörülen kolaylıklardan da yararlanır. Birleşmede, ticari işletmenin TK madde 11, f.3 anlamında bütünlüğünün korunması olmazsa olmaz niteliktedir. 29 Eğer ticari işletmenin sahip olduğu malvarlığı unsurlarından bazıları birleşmenin dışında bırakılırsa bütünlük bozulacağından birleşmede geçerli olmayacaktır. TK haricinde ticari işletmenin bütünlüğünün birleşmede korunması gerektiği hususu Ticaret Sicili Yönetmeliğinin ( TSYön ) 132. maddesinde düzenlenmiştir. - Ticari İşletmelerin Birleşmesi. BK madde 202 ticari işletmelerin birleşmesine ilişkindir. BK 202 ye göre işletmeler, devralma veya yeni kuruluş şeklinde birleşebilirler. İkincisinde birleşme için kurulmuş bir ticari işletme birleşecek ticari işletmelerin malvarlıklarını devralacaktır Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sayfa Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sayfa 101

10 314 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 88 Sayı: 6 Yıl: Ticaret Ortaklığı Olmayan Tüzel Kişilerin Birleşmesi. Hukukumuzda dernek, vakıf, sendika gibi tüzel kişiler birleşemez. Mevzuatta bu konuda bir düzenleme yer almamaktadır. II. Geçerli Olmayan Birleşmeler TK nın Geçerli Birleşmeler başlıklı 137. maddesi hangi birleşmelerin caiz olduğunu düzenlediği için, caiz olmayan birleşmelerde söz konusu hüküm sayesinde zımni olarak belirlenmiştir. TK madde 137 neticesinde, bir anonim şirketin, ortakları ikinci derecede sorumlu olan bir şahıs şirketiyle (yani bir KO ve KolO ile) devrolunan şirket olarak birleşmesi mümkün değildir. Bu itibarla, bir sınırsız sorumlu şirketin (şahıs şirketi) bir sınırlı sorumlu şirketi (sermaye şirketini) devralması yasada uygun görülmemiştir. 31 Aynı şekilde, KoopO nun da devrolunan şirket olarak şahıs şirketleriyle birleşmesi mümkün değildir. Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketiyle birleşmesi, ancak devrolunması şartıyla mümkün olduğundan, bir ticaret şirketini devralmak suretiyle birleşmesi caiz değildir (m.194/1). 32 D. ÖZEL DURUMLU TİCARET ORTAKLIKLARININ BİRLEŞMESİ I. Tasfiye Halindeki Bir Ticaret Ortaklığının Birleşmeye Katılması ve Şartları Tasfiye halindeki bir ortaklığın birleşmeye katılmasına ilişkin TK m 138 hükmünün kaynağı, İsviçre nin 30/10/2003 tarihli, Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanunu ( BirK ) - dur. Ayrıca AET nin şirketlerin birleşmesine ilişkin 78/855 sayılı (9 Ekim /855/EWG) 3.Yönergenin 2. maddesinden de yararlanılmıştır. 33 TK daki düzenlemeler ışığında tasfiye halindeki bir ticaret ortaklığı da birleşmeye katılabilecektir. Ancak TK da bunun için dört şart aranmıştır. - Birinci Şart. Tasfiye halindeki ticaret ortaklığının malvarlığının dağıtılmasına başlanmamış olmalıdır (TK m.138.1). 34 TSYön ün 126. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, ortaklık tasfiye halinde ise malvarlığın ortaklar arasında dağıtılmaya başlanmadığını ispat etmek için, malvarlığının ortaklar arasında dağıtılmasına başlanma- 31 Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sayfa 109

11 Türk Hukukunda Birleşme K. BÖLTEN 315 dığına ilişkin tasfiye memurlarınca hazırlanmış raporun ticaret sicil müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Verilmiş payların, aynen iadesi halinde de tasfiyeye başlanmamış olunduğu kabul edilecektir. - İkinci Şart. Tasfiye halindeki ortaklık sadece devrolunan ortaklık olabilecektir. Ancak TK madde 548 e göre, tasfiye halindeki şirket eğer tasfiye kararını kaldırırsa devralan ortaklık olarak birleşmeye katılabilir. - Üçüncü Şart. Ticaret ortaklığında iflas tasfiyesi yürütülmemesidir. İflas etmiş, iflas tasfiyesi aşamasında bulunan bir ortaklık birleşmeye katılamaz. Çünkü iflas bağlamında icra edilen iflas tasfiyesi ancak İcra İflas Kanununda ( İİK ) belirtilen hallerde kaldırılabilir Dördüncü Şart. Ortaklığın feshine mahkemenin karar vermemiş olması gerekmektedir. II. Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık Durumunda Birleşme TK, zararlarla sermaye kaybına uğramış veya borca batık duruma düşmüş ticaret ortaklıklarının da birleşmeye katılmasına izin vererek, finansal durumları kötü ortaklıkların da kurtarılması konusunda temel ve kanunda etkilim bir çare öngörmüştür. 36 İsviçre hukukunda bu tür birleşmeler, mali durumun düzeltilmesine ilişkin birleşme (Sanierungsfusion) olarak adlandırılmaktadır. 37 Sermayenin kaybı ve borca batıklık durumunda birleşmenin daha kolay anlaşılabilmesi için Sermayenin Kaybı, Borca Batıklık ve Serbestçe Kullanılabilir Özvarlık kavramlarının açıklanması ve sermayenin kaybı ve borca batıklık halinde birleşmenin bu kavramlar çerçevesinde incelenmesi faydalı olacaktır. - Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık. Sermayenin kaybı ve borca batıklık kavramlarının farklılığı TK madde 139, f.1 in dayandığı sistemin temelini oluşturmaktadır. 38 Aralarındaki temel fark, Borca Batıklık hem sermaye ortaklıkları hem de şahıs ortaklıkları için 35 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sayfa Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa 620

12 316 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 88 Sayı: 6 Yıl: 2014 söz konusu olabilirken; Sermayenin Kaybı sadece sermaye ortaklıkları açısından söz konusu olacaktır. Yani bir sermaye ortaklığı sermayesini TK da belirtilmiş oranda yitirdiği andan itibaren birleşmeye katılabilmesi için TK madde 139, f.1 de yer alan şartı sağlaması gerekmektedir. Diğer taraftan şahıs ortaklıkları açısından TK madde 139, f.1 hükmü sadece şahıs ortaklığının borca batık olması halinde söz konusu olacaktır. Bunun neticesini kısaca özetlersek, borca batık olmayıp sadece sermayesi zararlarla kayba uğramış şahıs ortaklıkları sermaye kaybının ölçüsü ne olursa olsun birleşmeye katılabilecek iken; sermaye ortaklıkları açısından sermaye kaybı veya borca batıklık halinde birleşmeye katılabilmeleri için TK madde 139, f.1 de yer alan, devralan ortaklığın, devrolunan ortaklık veya ortaklıkların kaybolan sermayesiyle borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip olması gerekir şartının yerine gelmesi gerekmektedir. Peki nedir bu Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık kavramları? Sermaye Kaybı, sermayenin bilanço zararları sebebiyle karşılıksız kalmasıdır ve sermayesiyle kanuni yedek akçelerinin toplamının yarısından fazlası zarar ile kaybolan bir sermaye ortaklığı kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilmesi mümkündür. Borca Batıklık ise, ortaklığın aktiflerinin borçlarını karşılamaması ve ortaklığın üçüncü kişilere karşı yükümlülüklerini yerine getirecek durumda bulunmaması demektir. 39 Şahıs ortakları açısından borca batıklık durumu yoksa sermaye kaybının sınırı yoktur. Sermayesinde kayıp meydana gelen şahıs ortaklığı serbestçe, yani birleşecek ortaklığın onu kurtaracak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığı olmasa bile birleşebilir Serbestçe Kullanılabilir Özvarlık Kavramı. Serbestçe Kullanılabilir Özvarlık, Esas Sözleşme ve Genel Kurul kararıyla herhangi bir özgüleme amacına bağlanmamış, ortaklığın istediği zaman istediği yerde kullanabileceği yedek akçeleri ifade eder. 41 TSYön ün 126. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, birleşmeye taraf olan şirketin sermayesiyle kanuni yedek akçelerinin yarısı 39 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sayfa 111

13 Türk Hukukunda Birleşme K. BÖLTEN 317 zarar ile kaybolmuş veya borca batık durumunda olan şirketin kaybolan sermayesini veya borca batıklık durumunu karşılayabilecek miktarda serbestçe tasarrufta bulunabileceği özvarlığı olduğunun Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir raporu ile ispatlanması ve söz konusu raporun ilgili ticaret sicillerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Devrolunan ortaklıkların TK madde 397, f.4 kapsamında denetime tabi olması halinde bu rapor denetçi tarafından müdürlüğe verilir. Burada önem arz eden bir diğer husus ise TK madde 139, f.1 ile TK madde 376 arasındaki ilişkidir. Söz konusu maddelerde kullanılan bazı kavramlar aynı olduğu için iki madde arasında ilişki bulunmakta ve bazı sorunlar doğmaktadır. Birinci Sorun. TK madde 139 kapsamında işlem yapılması durumunda, TK madde 376 nın uygulanıp uygulanmayacağıdır. Bu sorunun kısmen olumlu cevaplandırılması mümkündür. YK sermayenin kaybı halinde birleşme çaresini GK ya TK madde 376, f.1 ve 2 anlamında iyileştirici bir önlem olarak sunar. 42 TK madde 376 f.2 veya 3 kapsamına giren bir AO ve TK madde 633 ve 734 yollaması ile bir LO birleşmeye katılıyorsa TK madde 376, f.3 deki ara bilanço çıkarılıp durumum değerlendirilmesi gibi işlemler YK tarafından yerine getirilir. Mahkemeye bildirimde bulunulur ve birleşmeyi bir proje olarak mahkemeye sunar ve iflasın ertelenmesini ister. 43 Bu noktada TK ile birlikte İcra ve İflas Kanunu ( İİK ) madde 179 ve 179 b uygulama alanı bulacaktır. İkinci Sorun. TK madde 376, f.3te belirtilen sırasında sona gitme halinde TK madde 139, f.1 in uygulama alanı bulup bulamayacağıdır. Eğer TK madde 376, f.3 te belirtilmiş olan sırasında sona gitme çaresine başvurulmuşsa artık TK madde 139, f.1 de belirtilen şart aranmayacak ve söz konusu ortaklık doğrudan birleşmeye katılabilecektir. E. BİRLEŞMEDE ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ KORUN- MASI VE DEVAMLILIK İLKESİ I. Genel Olarak Birleşmenin tarafı olan ortaklıkların, ortaklarının haklarının korun- 42 Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sayfa Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa 622

14 318 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 88 Sayı: 6 Yıl: 2014 ması en az birleşmeye katılan ortaklıkların alacaklıların korunması kadar önem arz etmektedir. Ancak 6335 Sayılı Kanun la TK da yapılan değişiklikler, ortaklar yönünden endişelenmeyi gerektirecek boyutlara ulaşmıştır Sayılı Kanun ile TK da yapılan değişiklikler ile sadece birleşmenin denetlenmesinin kaldırılması hususunda değil, pay değişim oranının hesaplanmasındaki standart tahrip edilmiştir. Birleşmenin ana ilkelerini açıklarken, devrolunan ortaklığın GK sı tarafından alınmış birleşme kararının ticaret siciline tescili ile devrolunan ortaklıkların malvarlıkları kendiliğinden devralan ortağa geçer ve buna karşılık devrolunan ortaklıkların ortaklarının, birleşme sözleşmesinde belirtilmiş ve kabul edilmiş pay değişim oranına göre devralan şirkette ortaklık paylarını ve haklarını kendiliğinden yani ipso iure olarak iktisap edeceğinin belirtmiştik. İşte bu ilke dayanağını TK madde 140 ta bulmaktadır. Bu ilke ile birlikte, devrolunan ortaklığın veya ortaklıkların pay sahiplerinin birleşme dolayısıyla son bulan ortaklıktaki hukuki durumuna denk bir durumun hedef ortaklıkta devam etmesi sağlanmış ve güvence altına alınmıştır. Bunun en hakkaniyetli şekilde sağlanabilmesi içinde pay değişim oranının en adil şekilde saptanması ve uygulanması gerekmektedir. Ancak 6335 Sayılı Kanun ile pay sahiplerinin bu güvencesi ellerinden alınmış ve tamamen vergi menfaatlerine göre düzenlemeler yapılmıştır. 148.maddenin kaldırılmasının sebebi ise TOBB temsilcileri ve uzmanlarının ileri sürdüğü maliyet görüşüdür. II. Pay Değişim Oranı Payların değişim oranı TK nın birçok hükmünde (TK madde 136, f.3; madde 140, f.2; madde 146, f.1 bent b, c ve e) yer alan bir kavramdır. 44 Devrolunan ortaklığın veya ortaklıkların paysahiplerinin birleşmenin bünyesinde gerçekleşecek olan ortaklıktaki paylarının yüzdesi bu orana göre belirlendiğinden, devrolunan ortaklığın ortaklarının parasal nitelikteki menfaatleri açısından birleşmenin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Pay değişim oranının yanlış olarak tespiti halinde, TK madde 191 de belirtilen davanın açılması söz konusu olacaktır. Pay değişim oranı devralma şeklinde birleşmelerde olduğu kadar yeni kuruluş şeklinde birleşmelerde de önem arz etmektedir. Bunun sebebi yeni kuruluş ile birleşmede devrolunan şirketler bütün malvarlıkları ile birbirine karışarak tasfiyesiz olarak sona ermekte ve tek bir tüzel kişiliğe bürünmektedir. İşte bu yeni ortaklığın sermayesinin ne kadar olacağı, devrolunan ortaklıkların paysahiplerin ortaklık paylarının miktarının ve haklarının ne şekilde 44 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa 623

15 Türk Hukukunda Birleşme K. BÖLTEN 319 olacağı bu orana göre belirlenmektedir. Bu önemi sayesinde pay değişim oranı birleşme sözleşmesi (yeni kuruluşta birleşme planı) ve birleşme raporunun zorunlu içeriğidir. TK madde 140, f.1 de pay değişim oranın hesaplanırken nelerin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. TK madde 140, f.1 e göre pay değişim oranı hesaplanırken; - Birleşmeye katılan ortaklıkların malvarlıklarının değeri - Oy haklarının dağılımı - Önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınacaktır. Ortaklar bu emrin yerine getirilip getirilmediğini incelemek (TK madde 191), yerine getirilmemişse iptal davası açmak (TK madde 192) hakkını haizdir. 45 III. Vergi Hukukundaki Pay Değişim Oranına Ait Düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu Karşısındaki Durumu Türk vergi mevzuatında birleşmede pay değişim oranlarının hesaplanmasında defter değerleri esas alınır ve sonuca, birleşmeye katılan ortaklıkların özvarlıklarının hesaplanması yoluyla ulaşılır. 46 Ancak söz konusu düzenlemenin TK ve AB hukuku uygulamaları doğrultusunda düzenlenmesi ve yeni düzenlemede TK madde 140, f.2 de öngörülmüş bulunan oysuz ve imtiyazlı paylar ile özel haklar için farklı hükümler bulunmalıdır. IV. Nakit Denkleştirme Ödenebilmesi Olanağı Birleşmenin ana ilkelerinden olan Süreklilik ilkesinin, denkleştirme ödemesi (TK madde 140, f.2), ayrılma akçesi (TK madde141, f.1) ve intifa senetlerinin satın alınması (TK madde 140, f.5), şeklinde üç adet istisnası olduğunu yazının Birleşmenin Ana İlkeleri başlığı altında Süreklilik ilkesini incelerken görmüştük. TK madde 140, f.2 ye göre, ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla bir denkleştirme ödenmesi öngörülebilir. 47 Böylelikle hesaplamalardaki küsuratlar giderilir. 45 Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sayfa Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sayfa Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa 95

16 320 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 88 Sayı: 6 Yıl: 2014 V. Oydan Yoksun Payların Sahiplerine Eşit Değerde Oydan Yoksun Pay, Oylu Pay veya Nakit Verilmesi Devrolunan ortaklıkta oysuz paylar bulunması halinde, bunlar karşılığında sermaye artırımında oysuz pay ihraç olunarak pay değişim oranına göre denk gelen miktarda hak sahiplerine verilir. 48 Devrolunan ortaklıkta oysuz pay yoksa, oysuz pay çıkarılmak istenmiyorsa veya çıkarılamıyorsa eşit değerde nakit verilir. Bu halde oylu pay verilmesine engel yoktur. VI. İmtiyazlı Paylar ve Özel Haklar TK, devrolunan ortaklıktaki mevcut imtiyazlı paylar karşılığında devralan ortaklıkta eş değerde haklar veya uygun bir karşılık verilmesini emretmektedir. 49 Karşılık belirlenirken imtiyazın neye ilişkin olduğu (TK madde 478 e göre, oy ve rüçhan hakkında, tasfiye payında ve kar payında imtiyaz sağlanabilmektedir.) dikkate alınmalı ve devralan ortaklıkta da aynı kapsamda ve içerikte imtiyaz tanınmalıdır. İmtiyazın tanınamaması halinde imtiyaz sahibine uygun bir karşılık verilmesi gerekmektedir. VII. İntifa Senetleri ve Hakları Devrolunan ortaklık veya ortaklıkların intifa hakkı sahiplerine, senedin türü ve tabi olduğu hükümleri dikkate alarak ya eşdeğerde konusu olan intifa senedi verilmeli ya da intifa senedi sahibinin elindeki senetleri birleşme sözleşmesini yapıldığı tarihteki gerçek değerinden satın alıp bedelini ödemesi gerekmektedir. Bu durum süreklilik ilkesinin TK madde 140, f.5 te düzenlenmiş istisnasıdır. F. AYRILMA AKÇESİ I. Kavram Ayrılma akçesi süreklilik ilkesinin üç istisnasından bir tanesidir. Devrolunan ortaklığın veya ortaklıkların GK larının birleşme sözleşmesine ilişkin kararının ticaret siciline tescili kurucu niteliktedir. Bu tescil ile, devrolunan ortaklık veya ortaklıkların paysahipleri devralan şirkette birleşme sözleşmesinde belirlenmiş orana göre ortaklık payı ve haklarını kendiliğinden ipso iure olarak iktisap eder. Ancak bazı hallerde devrolunan ortaklıkların paysahipleri devralan ortaklıkta paysahibi olmak istememekte veya devralan ortaklık kendi ortaklık yapısı içerisine devraldığı ortaklık veya ortaklıkların paysahiplernin girmesini istemeyebilmektedir. 48 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa 627

17 Türk Hukukunda Birleşme K. BÖLTEN 321 İşte tam bu noktada tüm çağdaş kanunlar ve Avrupa Topluluğu yönergesinde olduğu gibi TK da da ayrılma akçesi düzenlemesi ile bu istemli çıkma veya zorunlu çıkarılmaya imkan tanınmıştır (ancak burada TK madde 151, f.5 te mevcut oyların yüzde doksanı şeklinde ağır bir karar nisabı öngörülmüştür). TK madde 141 e baktığımızda İsviçre BirK madde 8, f.1 hükmünden farklı olarak, ortaklık paylarının gerçek değerine denk olması gerekmektedir. Yasa gerekçesinde gerçek değerin tanımlanmadığı, uygulamaya bırakıldığı, ancak yaşayan şirket değeri ilkesinin ratio legise uygun olacağı belirtilmektedir. 50 Ayrılma akçesinin türü bakımından TK da herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu bağlamda ayrılma akçesi nakit olabileceği gibi başka bir şirketin pay senedi veya bir diğer menkul değer, örneğin hisse senediyle değiştirilebilir tahvil de verilebilir. 51 II. Niteliği ve Türleri TK madde 141, f.1 ile birleşmeye katılan ortaklıklar birleşme sözleşmesinde, devrolunan ortaklıkların paysahiplerinin pay değişim oranına göre belirlenmiş devralan şirkette sahip olacağı ortaklık pay ve hakları ile söz konusu pay ve hakların gerçek değerine denk gelen bir karşılık arasında seçim yapabilmesine imkanı tanınmıştır. Ancak TK madde 141, f.1 in sonundaki tanıyabilirler sözcüğü pay ile ayrılma akçesi konusundaki seçimlik hakkın kullanılabilmesini birleşen şirketlerin takdirine bırakmaktadır ki, bu doğru olmamıştır. Buradaki tanıyabilirler ifadesinin tanırlar şeklinde değişmesi gerekmektedir. 52 TK madde 141, f.2 de ise devrolunan ortaklığın veya ortaklıkların paysahipleri açısından ayrılma akçesinin birleşme sözleşmesinde zorunlu olarak öngörülebileceği düzenlenmiştir. Bu noktada ayrılma akçesinin niteliği, ortaklık paylarının veya haklarının birleşen ortaklıklar tarafından, devralan ortaklık yararına satın alınması ve bedelin birleşme bağlamında ve birleşmeye katılan ortaklıklar tarafından ödenmesidir. 53 TK da iki tür ayrılma akçesine yer verilmiştir. Bunlardan birincisi TK 50 Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu, 6102 s. Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, 7.Bası, Eylül 2012, XII Levha, Sayfa Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sayfa 119

18 322 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 88 Sayı: 6 Yıl: 2014 madde 141f.1 de düzenlenmiş olan seçim hakkı olarak ayrılma akçesi, yani isteğe bağlı ayrılma akçesi, diğeri ise TK madde 141, f.2 de düzenlenmiş olan zorunlu ayrılma akçesi dir. - Seçim Hakkı Olarak Ayrılma Akçesi. TK madde 141, f.1 gereğince, birleşme sürecine katılmak istemeyen ortaklara, birleşen ortaklıklarca verilebilecek olan bu olanak, verilmesi gerekli olan bir hak değildir. TK nın 141. maddesinin birinci fıkrasında seçim olanağının kanuni bir hak olduğunu ifade edilmemekte, seçim olanağının birleşme sözleşmesine konulması durumunda kanuni bir hakka dönüşeceği anlamına gelmektedir. 54 Bu noktada birleşen ortaklıkların YK larına önemli bir görev düşmektedir. YK lar, paysahipleri tarafından gelen talepleri ve taleplerin yoğunluğunu dikkate almalı ve ayrılma akçesinin birleşme sözleşmesinde yer alıp almamasına karar vermelidir. Birleşmeyi tehlikeye düşürecek bir külfet oluşturmadığı takdirde bu hak tanınmazsa birleşmeye olumsuz ov veren paysahibi TK madde 192 ve 455 ile 456 ya göre iptal davası açabilir Zorunlu Ayrılma Akçesi. TK madde 141, f.2 de birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilir. denilmiştir. TK madde 151/5 te, Birleşme sözleşmesi bir ayrılma akçesini öngörüyorsa bunun, devreden şirket şahıs şirketiyse oy hakkını haiz ortaklarının, sermaye şirketiyse şirkette mevcut oy haklarının yüzde doksanının olumlu oylarıyla onaylanması şarttır. denilmiştir. Bu durumda bir squeeze out merger yani çıkarmalı birleşme söz konusu olmaktadır. Burada birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirketin bünyesinde iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesinin verilmesi zorunlu olmaktadır. G. BİRLEŞME İŞLEMLERİ I. Şirketler Arasında Görüşme ve Anlaşma Açıklaması Birleşecek şirketlerin pay sahipliği yapısı farklı ise, birleşme sürecinin ilk basamağı, birleşecek şirketlerin yöneticilerinin yapacakları müzakere ve anlaşma ile başlar. 56 Bu aşama TK da yer almamakta, fakat ticari ha- 54 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa 98

19 Türk Hukukunda Birleşme K. BÖLTEN 323 yatın doğal akışının ve deneyimlerin sonucu olarak bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 57 Genel olarak taraflar kendi aralarında bir gizlilik anlaşması (confidentiality agreement) yaparlar. Gizlilik dışa ve içe olmak üzere iki yönlüdür. 58 Gizlilik anlaşmasının dış yönünde, taraflar birleşmeye ilişkin hiçbir ayrıntı ve bilgiyi birleşmenin tarafı olmayan kişi ya da kurumlar ile paylaşamayacağını düzenler çünkü birleşmenin daha baştan açıklanması, ortaklıklarının piyasa değerini olumsuz etkileyebilmektedir. Gizlilik anlaşmasının iç yönünde ise, birleşme sürecinde tarafların birbirine aktardıkları ticari, mali ve idari konulara ilişkin her türlü bilgi, belge ve verinin gizli kalması ve birleşme olmasa bile taraflarca saklanıp korunmasını sağlamaktadır. Bunun güvence altına alınması için taraflar birleşme anlaşmasında bir takım cezai şart veya tazminatlar öngörebilecektir. Hatta bu halde due diligence (özen yükümlülüğü) denilen, bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan hukuki metinler bile imzalanabilmektedir. 59 II. Ara Bilanço Birleşme bir bilanço temelinde gerçekleşeceği ve pay değişim oranının belirlenmesinde temel olduğu için çok önemlidir. Söz konusu bilanço birleşmeye katılan her ticaret ortaklığının son yıllık bilançosudur. 60 Ancak TK nın Ara Bilanço başlıklı, 144. maddesinde, Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır. denilmiştir. Bu durumda eğer son bilanço tarihi ile birleşme sözleşmesinin imzalanacağı tarih arasında altı aydan fazla varsa veya birleşme sözleşmesinin YK tarafından imzalanıp GK onayına sunulmasından önce malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse bir ara bilanço çıkartılır. TK madde 145 düzenlemesi ile ara bilançonun çıkartılması açısından önemli kolaylıklar öngörülmüştür ve bilançoya ilişkin bazı gerekliliklerin ara bilançoda yerine getirilmemesine imkan tanınmıştır. Ara bilançonun iki görevi vardır. Birincisi ara bilançonun bünyesinde 57 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sayfa 123

20 324 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ Cilt: 88 Sayı: 6 Yıl: 2014 birleşilen ortaklığın ilk, yani açılış bilançosu olmasıdır. İkincisi ise değişim oranları ve sermaye artırımının miktarı başta olmak üzere birçok önemli veri bu bilançodan elde edilmektedir. 61 Bu bilanço hem ortaklıkların incelemelerinde (TK 149, 191) hem iptal ve sorumluluk davaları ve yargılamalarında etkin rol oynar. 62 III. Birleşme Sözleşmesi Birleşme işlemine katılan ortaklıkların bir birleşme sözleşmesi tanzim etmesi gerekmektedir. TK madde 145 uyarınca birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Yine TK madde 145 e göre birleşme sözleşmesini hazırlamak ve imzalamak YK nın görevidir. YK daha sonra söz konusu birleşme sözleşmesini GK nın onayına sunar. TK ya göre birleşme sözleşmesi bir ortaklıklar hukuku sözleşmesi olup, GK onayı ona ortaksal nitelik kazandırır, iki veya çok taraflı olabilir, borç ve yükümlülükler içeren ayni niteliğe haiz yapısal değişiklik yani organizasyon sözleşmesidir. 63 Birleşme sözleşmesinin içeriği ve içermesi gerekli zorunlu kayıtlar TK madde 146 da sayılmıştır. IV. Birleşme Raporu TK madde 147, f.1 e göre, birleşmeye katılan şirketlerin YK ları ayrı ayrı veya birlikte, birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar. 64 Birleşme raporu, ortakların hakları, hesaplanma şekilleri ve birleşmenin amacı ile ekonomik yarar ve katkıları ile hukuki yapısını açıklayan, onları aydınlatan, hesap verme ilkesi bağlamında hazırlanan bir bilgi verme ve şeffaflık belgesidir. 65 Ayrıca TK madde 147, f.4 e göre, Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli şirketler birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler. denilmiştir. Hangi şirketlerin küçük veya orta ölçekli sayılacağı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik te belirtilmiştir. Birleşme raporunun içeriği ise TK madde 147 de düzenlenmiştir. 61 Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Poroy/Çamoğlu/Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası, Mayıs 2014 Vedat Kitapçılık, Sayfa Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa Prof. Dr. H. Pulaşlı, Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 1.Bası, Ocak 2012, Adalet Kitapçılık, Sayfa Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2013, Vedat Kitapçılık, Sayfa 639

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri Önceki haftalarda yayımlanan yazılarımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim Limited Şirketler Yeni Türk Ticaret

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE ) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur.

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE ) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur. TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE 134-194) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur. YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Yapısal Değişiklikler Birleşme (TTK m. 136-158 ve

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

BİRLEŞME VE BİRLEŞME TÜRLERİ NEDİR?

BİRLEŞME VE BİRLEŞME TÜRLERİ NEDİR? BİRLEŞME VE BİRLEŞME TÜRLERİ NEDİR? Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Halka Açık Ortaklıklarda Birleşme ve Bölünme. Nevin İmamoğlu İpek Koç Holding A.Ş. Finans Koordinatörü 18 Kasım 2014

Halka Açık Ortaklıklarda Birleşme ve Bölünme. Nevin İmamoğlu İpek Koç Holding A.Ş. Finans Koordinatörü 18 Kasım 2014 Halka Açık Ortaklıklarda Birleşme ve Bölünme Nevin İmamoğlu İpek Koç Holding A.Ş. Finans Koordinatörü 18 Kasım 2014 0 İLGİLİ DÜZENLEMELER 6102 sayılı TTK 136-158 arasındaki maddeler- Birleşme, 159-179

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER

TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER Ufuk ÜNLÜ 22 * ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret şirketlerinin birleşmesi, iki veya daha fazla şirketin bir araya gelerek

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Doç. Dr. Mehmet Özdamar Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi GENEL OLARAK

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2012/232 Ref: 4/232

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2012/232 Ref: 4/232 SĐRKÜLER Đstanbul, 06.11.2012 Sayı: 2012/232 Ref: 4/232 Konu: ĐSTANBUL TĐCARET ODASI TARAFINDAN YENĐ TÜRK TĐCARET KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK BĐRLEŞME ĐŞLEMLERĐNĐN TESCĐLĐNE DAĐR PROSEDÜRLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

TEBLİĞ. BĠRLEġME VE BÖLÜNME TEBLĠĞĠ (II-23.2)

TEBLİĞ. BĠRLEġME VE BÖLÜNME TEBLĠĞĠ (II-23.2) 28 Aralık 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28865 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ BĠRLEġME VE BÖLÜNME TEBLĠĞĠ (II-23.2) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı kanuna uygun web tasarımı nasıl olmalı; - Yönetici tarafında dinamik olarak güncellemeye uygun alt yapıda olması gereklidir. - Madde içeriklerine göre kategori

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

2016/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Sermaye Piyasası Mevzuatı 28 Kasım 2016 Pazartesi (Sınav Süresi 2,5 Saat)

2016/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Sermaye Piyasası Mevzuatı 28 Kasım 2016 Pazartesi (Sınav Süresi 2,5 Saat) 2016/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Sermaye Piyasası Mevzuatı 28 Kasım 2016 Pazartesi 18.00 (Sınav Süresi 2,5 Saat) SORULAR SORU 1: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nda hükme bağlanan Kamunun

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

İŞTİRAK ETTİĞİ ŞİRKETİ DEVİR SONRASI BİLANÇODA

İŞTİRAK ETTİĞİ ŞİRKETİ DEVİR SONRASI BİLANÇODA İŞTİRAK ETTİĞİ ŞİRKETİ DEVRALAN KURUMLARDA DEVİR SONRASI BİLANÇODA SERMAYE HESABI 39 İŞTİRAK ETTİĞİ ŞİRKETİ DEVRALAN KURUMLARDA DEVİR SONRASI BİLANÇODA SERMAYE HESABI I - GİRİŞ Bilindiği gibi 5520 sayılı

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

BİRLEŞME RAPORU 4- AYRILMA AKÇESİNİN TUTARI VE ŞİRKET PAY VE ORTAKLIK HAKLARI YERİNE AYRILMA AKÇESİ VERİLMESİNİN SEBEPLERİ :

BİRLEŞME RAPORU 4- AYRILMA AKÇESİNİN TUTARI VE ŞİRKET PAY VE ORTAKLIK HAKLARI YERİNE AYRILMA AKÇESİ VERİLMESİNİN SEBEPLERİ : İRLEŞME RAPORU irleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurullarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 147 nci maddesi uyarınca hazırlanmış ortak rapordur. 1- İRLEŞMENİN AMACI VE SONUÇLARI : ( Devralan

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU İKİNCİ KİTAP TİCARET ŞİRKETLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU İKİNCİ KİTAP TİCARET ŞİRKETLERİ TÜRK TİCARET KANUNU İKİNCİ KİTAP TİCARET ŞİRKETLERİ BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM GENEL HÜKÜMLER (Madde: 124 210) KOLLEKTİF ŞİRKET (Madde: 211 303) KOMANDİT ŞİRKET (Madde: 304 328) DÖRDÜNCÜ KISIM

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na(1) (ETTK) göre sadece bir ticaret şirketi, başka bir ticaret şirketine nevi (tür)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos )

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos ) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 28395) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

fi RKET B RLEfiMELER, BÖLÜNMELER VE TÜR DE fit RMELER

fi RKET B RLEfiMELER, BÖLÜNMELER VE TÜR DE fit RMELER Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Düzenlenen fi RKET B RLEfiMELER, BÖLÜNMELER VE TÜR DE fit RMELER (Vergisel Boyutlarıyla Karşılaştırmalı Olarak) Ahmet ARSLAN MBA, CPA, Muhasebat Başkontrolörü TÜRMOB YAYINLARI-

Detaylı

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI Sirküler No: 2012/047 Tarih: 28.08.2012 KAR PAYI AVANS DAĞITIMI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Kar Payı Avansı Dağıtımı

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Şirket. Bölünmeleri. Güncellenme Tarihi:

Şirket. Bölünmeleri. Güncellenme Tarihi: Şirket Bölünmeleri 1 Güncellenme Tarihi: 17.06.2014 İlk Bakış Eski Türk Ticaret Kanunu'nda yer almayan şirket bölünmeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Ka u u u TTK 159. ve 179. Maddeleri arası da kapsa lı

Detaylı

Çevrimiçi Türk Ticaret Kanunu - Hazırlayan Levent YARALI, LL.M.

Çevrimiçi Türk Ticaret Kanunu  - Hazırlayan Levent YARALI, LL.M. İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Türleri MADDE 124- (1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. (2) Bu Kanunda, kollektif

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 ÖZET: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki taşınmaz ve iştirak (ortaklık) payları satış kazancı ile ilgili hükümler. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE TİCARET SİCİLİ UYGULAMALARI

ANONİM ŞİRKETLERDE TİCARET SİCİLİ UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETLERDE TİCARET SİCİLİ UYGULAMALARI AV. NURCAN TURAN İstanbul Ticaret Sicil Müdürü 10 Nisan 2013 KONU BAŞLIKLARI İlgili mevzuat Genel Kurul Ana Sözleşmede Özel Değişiklikler Sermaye Artırımı

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Değerli Müşterimiz, Gerçek kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri ile bunların elden çıkarılmasından elde edilen

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3 MADDE

Detaylı

KOBİ BİRLEŞMELERİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI UYGULAMASI. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir. Bağımsız Denetçi

KOBİ BİRLEŞMELERİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI UYGULAMASI. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir. Bağımsız Denetçi KOBİ BİRLEŞMELERİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANI UYGULAMASI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com 27 Ocak 2017 Cuma tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER TOPLULUĞU KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER TOPLULUĞU KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER TOPLULUĞU KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR Serbay MORAY * 23 ÖZ Eski Türk Ticaret Kanunu nda şirketler topluluğuna ilişkin herhangi bir hüküm yer almazken ilk kez 6102

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği (Yeni Yönetmelik) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Yeni Yönetmelik

Detaylı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi İş Kuleleri Kule-3 4. Levent/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 495852 numarası ile kayıtlı Soda Sanayii A.Ş. (aşağıda kısaca Soda olarak anılacaktır)

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

DEVİR SÜRECİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL DURUMLAR VE YOL HARİTASI-ÖZET. Ali ÇAKMAKCI. TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortak YMM

DEVİR SÜRECİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL DURUMLAR VE YOL HARİTASI-ÖZET. Ali ÇAKMAKCI. TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortak YMM DEVİR SÜRECİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL DURUMLAR VE YOL HARİTASI-ÖZET Ali ÇAKMAKCI TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortak YMM Bağımsız Denetçi 1-BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIR: Yazılı bir birleşme

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı