ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2"

Transkript

1 III ÜRETÝM 33

2 34

3 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki payý ise yüzde 34.9 dur. Tarým sektörü üretimi 1999 yýlýnda yüzde 5.6 oranýnda gerilerken, 2000 yýlýnda alt sektörlerden balýkçýlýkta yüzde 2, çiftçilik ve hayvancýlýkta yüzde 4.2 ve ormancýlýktaki yüzde 2.7 oranlarýndaki artýþýn etkisiyle yüzde 4.1 oranýnda büyümüþtür yýlýnda ise ilk üç aylýk dönemde yüzde 6.1 büyüme kaydedilirken ikinci üç aylýk dönemde yüzde 4 oranýnda daralma olmuþtur yýlýnda sulamaya açýlan tarým alanlarý yüzde 1.8 oranýnda geniþleyerek 3 milyon 498 bin hektara ulaþmýþ, bunun 2 milyon 714 bin hektarý sulanmýþtýr yýlýnda ise sulamaya açýlan alanýn yüzde 1.6 oranýnda artarak 3 milyon 554 bin hektara ulaþmasý, sulanan kýsmýn yüzde 5.6 artýþla 2 milyon 867 bin hektar olmasý beklenmektedir yýlýnda ekilen tarým alaný 18.3 milyon hektar, nadasa býrakýlan ise 4.9 milyon hektardýr. TARIMSAL ALANLARIN KULLANIMINA GÖRE DAĞILIMI Tablo III-1 (Bin Hektar) (*) Ekilen Arazi 18,750 18,448 18,260 Nadasa Bırakılan 4,902 4,900 4,900 Sebze Bahçeleri Bağlar Meyvelik 1,389 1,404 1,637 Zeytinlik Ormanlar 20,703 20,703 20,703 Kaynak: DİE (*) Geçici Tarýmda kimyasal gübre kullanýmý fiziki deðer olarak 2000 yýlýnda yüzde 5.1 oranýnda azalarak 5.3 milyon ton olmuþtur yýlý Ocak-Haziran dönemi itibariyle ise SULAMAYA AÇILAN TARIMSAL ALANLAR Tablo III-2 (Bin Hektar) Sulamaya Açılan Fiilen Sulanan Alan Alan ,044 2, ,141 2, ,268 2, ,379 2, ,436 2, ,498 2, (*) 3,554 2,867 Kaynak: DSİ Gn.Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Gn. Müdürlüğü (*)Program geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 18.7 oranýnda azalmýþtýr. Kimyasal gübre tüketiminin 2001 yýlýnýn tamamýnda 5.2 milyon ton olacaðý tahmin edilmektedir. KÝMYASAL GÜBRE ÜRETÝMÝ VE TÜKETÝMÝ Tablo III-3 (Bin Ton) Ocak-Haziran (*) Üretim Fiziki 3,820 3,301 3,163 3,106 1,966 1,791 1,497 1,192 BBM(1) 1,472 1,236 1,142 1, Tüketim Fiziki 5,465 5,581 5,294 5,150 3,320 3,461 3,253 2,644 BBM 2,185 2,204 2,089 2,056 1,224 1,272 1, Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,Gübre Üreticileri Derneği (*) Tahmin (1) BBM=Bitki Besin Maddesi 35

4 Fiziki deðer olarak kimyasal gübre üretimi de 2000 yýlýnda yüzde 4.2 oranýnda azalarak 3.2 milyon ton olmuþtur. Geçen yýlýn ayný dönemine göre 2001 yýlý Ocak- Haziran döneminde ise yüzde 20.4 oranýnda azalmýþtýr. 1. Bitkisel Üretim 2000 yýlýnda baþlýca tarým ürünlerinden hububat, sanayi bitkileri, meyve ve sebzelerde üretim artýþý olurken baklagiller, yaðlý tohumlar ve yumru bitkilerde üretim azalmýþtýr. TARIMSAL ÜRETÝM VE BAŞLICA ÜRÜNLERÝN ÜRETÝMLERÝ (Bin Ton) Tablo III-4 Yüzde Değişme (*) 2001(**) (*) 2001(**) HUBUBAT 33,187 28,886 32,249 29, Buðday 21,000 18,000 21,000 19, Arpa 9,000 7,700 8,000 7, Mýsýr 2,300 2,297 2,300 2, Çeltik Diðerleri BAKLAGÝLLER 1,594 1,356 1,311 1, Mercimek Kuru Fasulye Nohut Diðerleri SANAYÝ BÝTKÝLERÝ 24,903 19,434 21,276 17, Tütün Pamuk(Kütlü) 2,305 2,026 2,246 2, Şeker Pancarý 22,283 17,102 18,781 15, Diðerleri YUMRU BiTKiLER 7,720 8,708 7,791 7, Patates 5,250 6,000 5,370 5, Soðan(Kuru) 2,270 2,500 2,200 2, Diðerleri YAĞLI TOHUMLAR 1,073 1, Ayçiçeði Afyon Tohumu Yer Fýstýðý Susam Soya Diðerleri MEYVELER 13,933 13,069 14,204 12, Elma 2,450 2,500 2,400 2, Turunçgiller 1,943 2,263 2,222 2, Üzüm 3,600 3,400 3,600 3, İncir Fýndýk Zeytin 1, , Çay (Yaþ) 979 1, Diðerleri 2,476 2,405 2,689 2, SEBZELER(1) 21,155 22,083 22,358 21, Kaynak: DİE (*) Geçici (**) Tahmin (1) Kavun-Karpuz Dahil 36

5 Tarla ürünlerinden buðdayda yüzde 16.7, arpada yüzde 3.9 ve mýsýrda binde 1 üretim artýþý olmuþtur. Baklagillerde ise mercimek üretimi yüzde 7.1, nohut üretimi yüzde 2.1 ve fasülye üretimi yüzde 3 azalmýþtýr. Bitkisel ürünlerden zeytin, var yýlý olmasý nedeniyle yüzde 200 oranýnda artarken fýndýk üretimi yüzde 11.3 ve çay üretimi yüzde 28.5 oranýnda azalmýþtýr. DÝE nin tarým ürünleri üretim tahminine göre 2001 yýlýnda baklagil üretiminde artýþ, hububat, sanayi bitkileri, yumru bitkiler, yaðlý tohumlar, meyve ve sebzelerin üretiminde ise azalma olacaktýr. BAŞLICA TARIM ÜRÜNLERÝ ÜRETÝM ENDEKSÝ (1983 = 100) Tablo III-5 Şeker Buğday Arpa Pirinç Patates Pamuk Tütün Pancarı Ayçiçeği Zeytin Fındık Üzüm Ýncir (*) (**) Kaynak : DİE'nin üretim verilerine göre oluşturulmuştur. (*) Geçici (**) Tahmin Grafik III-1 Grafik III Buðday Pirinç Arpa Patates 1998 Tütün 1999 Pamuk Grafik III-3 Zeytin Grafik III-4 Fýndýk Üzüm Şeker Pancarý Ayçiçeði Ýncir

6 2. Hayvancılık ve Yem Üretimi 2000 yýlý itibariyle ülkemizde 28.5 milyon koyun, 7.2 milyon keçi, 10.8 milyon büyükbaþ hayvan ve 264 milyon kanatlý hayvan bulunmaktadýr yýlýnda büyükbaþ hayvan sayýsý yüzde 2.7, koyun sayýsý yüzde 5.8 ve keçi sayýsý da yüzde 7.4 oranlarýnda azalmýþtýr. Kanatlý hayvan sayýsýnda ise yüzde 7.3 oranýnda artýþ olmuþtur. CÝNS VE IRKLARINA GÖRE HAYVAN SAYISI (Bin Adet) Tablo III-6 Küçükbaş Büyükbaş (Sığır) Kanatlı Koyun Keçi Kültür K.Melezi Yerli Toplam Hayvanlar ,791 9,111 1,702 4,776 5,311 11, , ,072 8,951 1,795 4,909 5,182 11, , ,238 8,376 1,715 4,690 4,780 11, , ,435 8,057 1,733 4,695 4,603 11, , ,256 7,774 1,782 4,826 4,446 11, , (*) 28,492 7,201 1,806 4,738 4,217 10, ,451 Kaynak: DİE (*) Geçici Hayvansal ürünler üretiminde, 2000 yýlýnda kýrmýzý et üretimi yüzde 1.5 azalýrken beyaz et üretimi yüzde 8, yumurta üretimi yüzde 5 ve süt üretimi de yüzde 3.2 oranlarýnda artmýþtýr yýlýnda beyaz et, süt ve yumurta üretimi ile kýrmýzý et üretiminin artacaðý, yapaðý-tiftik-kýl üretimindeki azalmanýn da devam edeceði tahmin edilmektedir. Arýcýlýk alanýnda kovan sayýsý 2000 yýlýnda 4 milyon 740 bin adete ulaþmýþtýr. Ancak bal üretimi 7 bin ton azalarak 60 bin tona gerilemiþtir. Ýpekböcekçiliði yapan köy sayýsý 2000 yýlýnda 230 a, açýlan kutu sayýsý da 3 bine düþmüþtür yýlýnda yüzde 14.6 olan karma yem üretimindeki artýþ oraný 2000 yýlýnda yüzde 10.2 olmuþ ve toplam üretim 6 milyon 662 bin tona yükselmiþtir. Kanatlý yemleri üretimi yüzde 15.2 oranýnda, büyük ve küçükbaþ yemleri üretimi de yüzde 8 oranýnda artmýþtýr. HAYVANSAL ÜRÜNLER ÜRETÝMÝ (Bin Ton) Tablo III (*) Toplam Et 1,511 1,548 1,589 1,655 Kýrmýzý Et Beyaz Et Süt 8,850 9,062 9,350 9,670 Yumurta Yapağı-Tiftik-Kıl Kaynak : DPT (*) Program ARICILIK VE ÝPEK BÖCEKCÝLÝĞÝ ÜRETÝMÝ Tablo III (*) Kovan (Bin Adet) 4,199 4,322 4,740 Eski tip Yeni tip 4,005 4,136 4,498 Bal (Bin Ton) Balmumu (Bin Ton) Ýpek Böcekciliği Yapan Köy Sayısı Hane (Bin Adet) Açılan Kutu(Bin Adet) Kaynak: DÝE (*) Geçici 2001 yýlýnýn Ocak-Haziran dönemindeki toplam üretim ise, geçici verilere göre 2000 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 29.3 azalmýþtýr. 38

7 KARMA YEM ÜRETÝMÝ (Bin Ton) Tablo III-9 Ocak-Haziran (*) Kanatlı Yemleri 2,126 2,217 2,615 3,013 1,250 1,389 1,008 Büyük ve Küçükbaş Yemleri 2,796 2,996 3,339 3,606 1,683 1,800 1,244 Diğer Yemler TOPLAM 4,958 5,275 6,046 6,662 2,970 3,207 2,267 Kaynak : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (*) Geçici 3. Su Ürünleri 1999 yýlýnda 637 bin ton olan su ürünleri üretiminin 2000 yýlýnda yüzde 1.7 oranýnda artarak 648 bin ton olduðu tahmin edilmektedir yýlýnda da ayný eðiliminin devam ederek 661 bin tona yükselmesi beklenmektedir. 4. Ormancılık 20.7 milyon hektar orman sahasýnda, 2000 yýlýnda 24.5 bin hektar alanda aðaçlandýrma ve 12.3 bin hektar alanda enerji ormaný tesisi gerçekleþtirilmiþ, 465 bin hektar alanda da orman kadastrosu yapýlmýþtýr yýlýnda ise programa göre 26.8 bin hektar alanda aðaçlandýrma, 13.1 bin hektar alanda enerji ormaný tesisi ve 750 bin hektar alanda orman kadastrosu çalýþmasýnýn yapýlmasý öngörülmektedir yýlýnda 7.7 milyon metreküp endüstriyel odun üretilmiþ iken 2000 yýlýnda yüzde 4.5 azalýþla 7.3 milyon metreküp üretilmiþtir yýlýnda da buna yakýn bir üretim beklenmektedir. ANA ORMAN ÜRÜNLERÝ ÜRETÝMÝ (Bin) Tablo III (*) Tomruk M3 2,823 3,261 3,007 3,107 Maden Direği M Telf.Direği M Sanayi Odunu M Kağıtlık Odun M3 1,601 1,644 1,533 1,330 Lif-yonga Odunu M3 1,363 1,379 1,371 1,512 TOPLAM M3 7,106 7,656 7,309 7,367 Yakacak Odun Ster 7,047 6,543 7,861 8,600 Kaynak: Orman Bakanlığı (*) Program B. SANAYÝ Sanayi üretiminin GSMH da payý yaklaþýk yüzde 28 olup, 1999 yýlýnda üretim yüzde 5.1 oranýnda gerilerken 2000 yýlýnda yüzde 5.7 oranýnda bir artýþ gerçekleþmiþtir yýlýnda ise birinci çeyrekte yüzde 1.2, ikinci çeyrekte yüzde 8.6 olmak üzere ilk yarýda 5.2 daralma olmuþtur. DÝE nin üç aylýk sanayi üretim endeksi verilerine göre 2000 yýlýnda sanayi üretimi kamudaki yüzde 4.4 azalmaya karþýlýk özel sektördeki yüzde 10.5 artýþ sonucu yýllýk bazda yüzde 6.1 oranýnda artmýþtýr. 39

8 40

9 Bu endekse göre 2001 yýlýnýn ilk çeyreðinde kamu sektörü sanayi üretimindeki artýþa raðmen ikinci çeyrekte görülen azalma ve özel sektördeki üretimin her iki 1. Ýmalat Sanayii Sanayi sektörünün alt sektörlerinden imalat sanayiinin geliþme hýzýnda 1999 yýlýnda yüzde 5.7 azalma gerçekleþirken 2000 yýlýnda yüzde 6.1 oranýnda artýþ kaydedilmiþtir yýlýnda ise ilk çeyrekte yüzde 0.8 ve ikinci çeyrekte yüzde 9.2 oranlarýnda olmak üzere ilk yarýda yüzde 5.4 daralma yaþanmýþtýr. Ýmalat sanayii üretim endeksi 1999 yýlýnda yýllýk bazda yüzde 4.2 oranýnda dönemde düþmesi sanayi üretiminin birinci çeyrekte yüzde 0.7 ve ikinci çeyrekte de yüzde 11.2 oranýnda azalmasýna neden olmuþtur. azalýþ kaydederken, 2000 yýlýnda kamu sektörü üretiminin yüzde 6.3 azalmasýna karþýn özel sektör üretiminin yüzde 9.8 artmasý sonucu toplamda yüzde 6.5 oranýnda artýþ kaydetmiþtir. Ýmalat sanayi üretim endeksi 2001 yýlýnýn ilk çeyreðinde yüzde 0.3, ikinci çeyreðinde de yüzde 12.5 gerilemiþtir. Grafik III-5 20 ÝMALAT SANAYÝÝ ÜRETÝM ENDEKSÝ YÜZDE DEĞÝŞMELERÝ /I 2001/II Kamu Özel Toplam Ýmalat sanayiinde 2000 yýlýnda týbbi, optik, hassas aletler imalatý geçen yýlki seviyesinde kalýrken, kaðýt ve kaðýt ürünleri imalatý, kok kömürü ve rafine edilmiþ petrol ürünleri imalatý, diðer ulaþým araçlarý imalatý ve metal eþya sanayii dýþýndaki tüm sektörlerde artýþ kaydedilmiþtir yýlýnýn ilk çeyreðinde diðer ulaþým araçlarý imalatýnda yüzde 70.3, derinin iþlenmesi imalatýnda yüzde 18.5, kok kömürü ve rafine edilmiþ petrol ürünleri imalatýnda yüzde 12.5, tütün ürünleri imalatýnda yüzde 12.4 ve ana metal sanayii imalatýnda yüzde 12.3 artýþ olmuþtur. Ýkinci çeyrekte ise diðer ulaþým araçlarý imalatý, kok kömürü ve rafine edilmiþ petrol ürünleri imalatý ve giyim eþyasý imalatýnda artýþ kaydedilmiþ, diðer tüm sektörlerde üretim azalmýþtýr. DÝE nin aylýk sanayi üretim endekslerine göre 2001 yýlýnýn Temmuz ayýnda 2000 yýlýnýn ayný ayýna göre toplam sanayi üretimi yüzde 11, imalat sanayii yüzde 12.7, Aðustos ayýnda ise toplam sanayi yüzde 10.1 ve imalat sanayii yüzde 11.3 oranlarýnda azalmýþtýr. 41

10 42

11 Bu endekse göre 2001 yýlýnýn sekiz aylýk ortalamasý, geçen yýlýn ayný dönemi ile kýyaslandýðýnda toplam sanayi üretiminde yüzde 7.2, imalat sanayiinde yüzde 8.1 ve enerji sektöründe yüzde 2 gerileme olduðu görülmektedir. Üç aylýk eðilim anketlerine göre ise, imalat sanayii kapasite kullaným oraný, 1999 yýlýnda yüzde 72.4 iken 2000 yýlýnda yüzde 75.9 a, özel sektör kapasite kullaným oraný yüzde 69.8 den yüzde 74.4 e, kamu sektörü kapasite kullaným oraný ise yüzde 78.9 dan yüzde 79.8 e yükselmiþtir. Özel sektör kapasite kullaným oraný 2000 yýlýnýn ilk çeyreðinde yüzde 70.9 iken, 2001 yýlýnýn ayný döneminde 4.9 puan azalýþla yüzde 66 ya gerilemiþ, ikinci çeyrekte bir önceki yýla göre 8.3 puan azalarak yüzde 67 ye inmiþtir. Kamu sektörü kapasite kullaným oraný ise her iki dönemde de önceki yýla göre yükselmiþtir. Böylece toplam kapasite kullaným oraný 2001 yýlýnýn ilk çeyreðinde 2.9 puan azalýþla yüzde 69.7, ikinci çeyreðinde ise 6 puan azalýþla yüzde 70.3 seviyesinde olmuþtur. Aylýk eðilim anketlerine göre de kapasite kullaným oraný 2001 yýlýnýn Aðustos ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre 4.4 puan azalarak yüzde 71.4, Eylül ayýnda da 1.1 puan azalarak yüzde 72.8 olmuþtur. 2. Madencilik 1999 yýlýnda yüzde 7.5 daralan madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü katma deðeri 2000 yýlýnda da yüzde 1.6 daralmýþtýr. Bu daralma 2001 yýlýnda da devam etmiþ ve sektörün katma deðeri ilk çeyrekte yüzde 2.2 ve ikinci çeyrekte yüzde 6.1 olmak üzere yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 4.4 oranýnda gerilemiþtir. 43

12 DÝE nin madencilik sanayii üretim endeksine göre 1999 yýlýnda yüzde 9.9 oranýnda azalan sektör üretimi, 2000 yýlýnda da yüzde 2.8 oranýnda gerilemiþtir. Özel sektördeki yüzde 16.1 oranýnda artýþa raðmen kamu sektöründeki yüzde 7.2 oranýndaki düþüþ bu gerilemede etkili olmuþtur yýlýnýn ilk ve ikinci çeyreðinde de bu gerileme devam etmiþtir. Madencilik sektörü üretimi ilk çeyrekte özel sektördeki artýþa raðmen bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2.1, ikinci çeyrekte de yüzde 3.5 oranýnda gerilemiþtir. Birinci dönemde madencilik sektörünün alt sektörlerinden kömür madenciliði üretimi yüzde 1.7 ve diðer madencilik ürünleri üretimi 20.8 artýþ kaydederken ham petrol ve metal cevheri ürünleri sýrasýyla yüzde 22.8 ve 28.4 oranlarýnda gerilemiþtir. Ýkinci çeyrekte ise kömür, ham petrol ve metal cevheri üretimleri sýrasýyla yüzde 3.1, yüzde 23 ve yüzde 16.2 gerilerken diðer madencilik ürünleri üretimi yüzde 14.6 oranýnda artýþ göstermiþtir. C. ENERJÝ Elektrik, gaz ve su enerjisi üretiminden oluþan DÝE nin enerji üretim endeksine göre, enerji üretimi 1999 yýlýnda yüzde 4.9 ve 2000 yýlýnda yüzde 7.4 oranlarýnda artýþ göstermiþtir yýlýnda gerilemeye baþlayan enerji üretimi ilk üç aylýk dönemde yüzde 2.6, ikinci üç aylýk döneminde ise yüzde 2.2 oranýnda gerilemiþtir. Toplam enerji tüketimi 1999 yýlýnda 78.5 milyon Ton Petrol Eþdeðeri (TEP) iken, 2000 yýlýnda yüzde 4.7 oranýnda artarak 82.2 milyon TEP e yükselmiþtir yýlýnda ise enerji tüketiminin yüzde 9.7 artarak 90.2 milyon TEP e ulaþmasý beklenmektedir yýlýnda toplam enerji tüketiminin kaynaklar itibariyle daðýlýmýnda yüzde 39.6 ile en yüksek paya sahip olan petrol ürünleri tüketimini sýrasýyla yüzde 16.2 ile doðalgaz ve LNG, yüzde 16.1 ile linyit, yüzde 14.1 ile taþkömürü, yüzde 3.2 ile hidrolik enerji takip etmektedir. Türkiye nin genel enerji durumu ve bu konuya iliþkin faaliyetlerin geliþimi aþaðýda özet olarak verilmiþtir. 44

13 1. Taþkömürü Birincil enerji kaynaklarýndan olan taþkömürünün ülkemizdeki bilinen toplam rezervi 1 milyar 126 milyon tondur. DPT nin verilerine göre, 1999 yýlýnda 1 milyon 990 bin ton olan satýlabilir taþkömürü üretimi, 2000 yýlýnda 310 bin ton artarak 2 milyon 300 bin olmuþtur yýlýnda taþkömürü üretiminin 2 milyon 900 bin tona ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý nýn verilerine göre ise taþkömürü tüketimi 1999 yýlýnda 13 milyon 437 bin ton iken 2000 yýlýnda yaklaþýk 4 milyon ton artarak 17 milyon 577 bin tona yükselmiþtir yýlýnda taþkömürü tüketim tahmini ise 23 milyon 634 bin tondur. 2. Linyit Birincil enerji kaynaklarý içerisinde önemli bir yere sahip olan linyit kömürü rezervi toplam 8 milyar 75 milyon ton civarýndadýr. Satýlabilir linyit üretimi 1999 yýlýnda 65 milyon 19 bin ton iken 2000 yýlýnda 60 milyon 854 bin tona gerilemiþtir yýlýnda ise linyit üretiminin 77 milyon 765 bin ton düzeyinde olacaðý öngörülmektedir yýlýnda 64 milyon 49 bin ton olan linyit tüketimi 2000 yýlýnda binde 5 oranýnda artarak 64 milyon 384 bin ton olmuþtur yýlýnda ise yüzde 20.8 oranýnda artýþla 77 milyon 765 bin ton olarak gerçekleþmesi beklenmektedir. 45

14 3. Hidrolik Enerji ve Elektrik Ülkemiz akarsularýnda yapýlan istikrar ve plan etüdlerine göre hidrolik enerji potansiyelinin milyar kwh ý ekonomik bulunmaktadýr. Ülkemiz elektrik enerjisi üretiminin önemli bir bölümü hidrolik ve termik enerji kaynaklarýndan yapýlmakta olup elektrik enerjisi kurulu gücü 2000 yýlý itibariyle 16 bin 89 MW ý termik, 11 bin 175 MW ý hidrolik enerji olmak üzere toplam 27 bin 264 MW a ulaþmýþtýr. Brüt elektrik enerjisi üretimi 1999 yýlýnda 116 milyar 440 milyon kwh iken 2000 yýlýnda yüzde 7.3 artýþla 124 milyar 922 milyon kwh a yükselmiþtir. Bu üretimin yüzde 75.2 sini termik santraller, yüzde 24.7 sini ise hidrolik santraller gerçekleþtirmiþtir. Termik enerjinin toplam elektrik enerjisi üretimindeki payý artarken hidrolik enerjinin payý azalma eðilimini sürdürmüþtür. Elektrik ihracatý 1999 yýlýnda 285 milyon kwh iken, 2000 yýlýnda 437 milyon kwh a yükselmiþtir. Elektrik ithalatý ise, 1999 yýlýnda 2.3 milyar kwh iken 2000 yýlýnda 3.8 milyar kwh olmuþtur. 46

15 1999 yýlýnda elektrik enerjisi tüketimi yüzde 4 artarken, kiþi baþýna düþen elektrik tüketimi 1417 kwh olmuþtur. Toplam elektrik tüketimi ise 2000 yýlýnda yüzde 8.2 artýþla 98 milyar 726 milyon kwh a, kiþi baþýna elektrik tüketimi ise 1505 kwh a yükselmiþtir. Tüketici gruplarý içinde sanayi sektörü en çok elektrik tüketimini gerçekleþtiren kesim olmuþtur yýlýnda, elektriðin yüzde 51 i sanayide, yüzde 24.2 si meskenlerde, yüzde 8.2 si ticarette, yüzde 4.7 si genel aydýnlatmada ve yüzde 2.9 u tarýmda tüketilmiþtir. 47

16 4. Ham Petrol Birincil enerji kaynaklarý içinde önemli bir yeri ve geniþ kullaným alaný olan petrolün ülkemizde bugün için ispatlanmýþ kalan üretilebilir rezerv miktarý 43.1 milyon ton civarýndadýr. Ham petrol üretiminde yýllar itibariyle görülen azalma, 2000 yýlýnda da devam etmiþ, 1999 yýlýnda 3 milyon 691 bin ton olan toplam ham petrol üretimi, 2000 yýlýnda yüzde 4.6 oranýnda gerilemiþ ve 3 milyon 523 bin ton olarak gerçekleþmiþtir yýlýnda rafinerilerde iþlenen ham petrol de bir önceki yýla göre yüzde 5.6 oranýnda düþmüþ ve 25 milyon 194 bin ton olmuþtur yýlý Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 668 bin ton ham petrol üretimi gerçekleþtirilirken rafinerilerde 12 milyon 571 bin ton ham petrol iþlenmiþtir. 5. Diðerleri Güneþlenme müddetinin en uzun bölgesi olan kuzey ve güney enlemleri arasýnda olan ülkemizin doðal güneþ enerjisi potansiyeli 88 milyar Ton Petrol Eþdeðeri olarak belirlenmiþtir. Güneþ enerjisi tüketimi yýllar itibariyle düzenli bir biçimde artmýþ, 1999 yýlýnda 1 milyon 933 bin TEP olan güneþ enerjisi kullanýmý 2000 yýlýnda 1 milyon bin TEP e yükselmiþtir yýlýnda güneþ enerjisi tüketiminin 2 milyon 22 bin TEP olmasý beklenmektedir. Türkiye nin jeotermal enerji potansiyelinin ise toplam 4 bin 500 MW lýk elektrik üretimine ve 31 bin MW lýk ýsýtma amaçlý kullanýma elveriþli bulunduðu tespit edilmiþtir.

17 D. HÝZMETLER 1. Haberleþme Kaliteli, güvenilir ve ekonomik telekomünikasyon hizmeti vermek amacýyla ilk uydu TÜRKSAT-1B 10 Ekim 1994 tarihinde, ikinci uydu TÜRKSAT-1C 26 Eylül 1996 tarihinde, üçüncü uydu TÜRKSAT-2A ise 1 Þubat 2001 tarihinde hizmete girmiþtir. Uydular üzerinden verilen en önemli hizmet TV ve radyo yayýný olmakla beraber coðrafi yapýnýn hizmet götürmeye engel olduðu ülkemizin doðusunda kurulacak uydu yer istasyonlarý ile sivil ve askeri, telefon, data, teleks, faks vb. haberleþme hizmetlerinin de saðlanmasý mümkündür. Ayrýca ISBN ile ticari þirketler, data iletimi, bilgisayar aðý, video konferans gibi çaðdaþ iletiþim tekniklerinden de faydalanabileceklerdir. TÜRKSAT uydularýnýn sabit kapsama alaný ile Ýngiltere den Çin sýnýrýna Ýskandinav ülkeleri dahil Rusya Federasyonundan Hint Yarýmadasýna Kuzey Afrika ya ulaþýlmakta, hareketli kapsama alaný ile de Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi uydunun görüþ alaný içerisindeki bölgelere eriþim saðlanabilmektedir. Haberleþme hizmet kapasitesindeki geliþmeler ise aþaðýda belirtilmiþtir. Toplam telefon santral kapasitesi, 1999 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 6 oranýnda artarak 19 milyon 858 bin hata ulaþmýþtýr yýlýnda ise yüzde 5.6 oranýnda artýþ kaydetmiþ ve 20 milyon 976 bin hata ulaþmýþtýr. Toplam telefon santral kapasitesi 2001 yýlý Temmuz ayýnda önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 0.9 oranýnda artarak 21 milyon 93 bin hattan 21 milyon 278 bin hata yükselmiþtir yýlýnda yüzde 28 olan telefon abone yoðunluðunun 2001 yýlýnda yüzde 29 a yükselmesi beklenmektedir. 49

18 GSM Cep telefonu abone sayýsý 2000 yýlýnda 7 milyon 454 bin kiþi iken 2001 yýlýnda yüzde 91.8 artýþla 14 milyon 298 bin kiþiye ulaþmasý beklenmektedir yýlýnda 750 bin 290 olan kablolu TV abone sayýsý 2000 yýlýnda 884 bin 574 e ulaþmýþ olup, 2001 yýlý sonunda 922 bin 343 e ulaþmasý hedeflenmiþtir. Bilgisayarlar arasý veri iletiþim gereksinimini karþýlamak için kurulmuþ olan paket anahtarlamalý veri iletiþim þebekesinde (TURPAK) ise abone sayýsý 1999 yýlýnda 14 bin 477 iken 2000 yýlýnda 13 bin 698 olarak gerçekleþmiþtir. Telefon hizmetlerinden yararlanan kýrsal yerleþim yerleri sayýsý 1999 yýlý sonu itibariyle 50 bin 83 iken, 2000 yýlýnda yüzde 2.5 oranýnda artýþla 51 bin 335 e ulaþmýþtýr yýlýnýn Temmuz ayý verilerine göre telefon hizmetinin ulaþtýðý kýrsal yerleþim yeri sayýsý 51 bin 620 olup, yýl sonu itibariyle bu rakamýn 53 bin 385 e yükselmesi beklenmektedir. 2. Turizm Ülkemize gelen turist sayýsý, 1999 yýlýnda 7 milyon 488 bin kiþi iken 2000 yýlýnda yüzde 39.3 oranýnda artarak 10 milyon 428 bin kiþiye yükselmiþtir. Yurt dýþýna çýkýþ yapan vatandaþ sayýsý 1999 yýlýnda 4 milyon 758 bin kiþi iken 2000 yýlýnda yüzde 11.1 oranýnda artarak 5 milyon 284 bin kiþi olmuþtur yýlýnýn Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre, gelen turist sayýsýnda yüzde 20.5 oranýnda artýþ kaydedilirken, yurtdýþýna çýkan vatandaþ sayýsýnda ise yüzde 5.4 oranýnda azalma olmuþtur. 50

19 1999 yýlýnda turizm iþletmesi belgeli tesis sayýsý 1907 adet olup, bu iþletmelerdeki toplam yatak sayýsý 319 bin 313 adettir yýlýnda ise belgeli tesis sayýsý yüzde 4.4 oranýnda azalmýþ ve 1824 olmuþtur. Yatak sayýsý ise yüzde 1.8 oranýnda artmýþ ve 325 bin 168 adede yükselmiþtir yýlýnýn Haziran ayý verilerine göre ise belgeli tesis sayýsý Ulaþtırma 2000 yýlýnda önceki yýla göre toplam yurt içi yolcu taþýmalarý yüzde 6.4, toplam yurt dýþý yolcu taþýmalarý da yüzde 23.3 oranýnda artmýþtýr. Toplam yurt içi yolcu taþýmalarý 792 milyon 574 bin kiþiye, toplam yurt dýþý yolcu taþýmalarý ise 24 milyon 391 adede yükselirken, yatak sayýsý da 347 bin 964 adede ulaþmýþ bulunmaktadýr. bin kiþiye ulaþmýþtýr. Yurt içi yolcu taþýmacýlýðýnda en yüksek pay yüzde 87.5 ile kara yoluna ait iken, yurt dýþý yolcu taþýmacýlýðýnda en yüksek pay, yüzde 88.7 ile hava yoluna aittir. 51

20 2000 yýlýnda toplam yurt içi yük taþýmasý yüzde 56.1 oranýnda azalarak 210 milyon 358 bin ton olmuþtur. Bu taþýmacýlýðýn yüzde 73.8 i kara yolu ile gerçekleþtirilmiþtir. Toplam yurt dýþý yük taþýmacýlýðýnda 2000 yýlýnda yüzde 11.4 oranýnda bir artýþ ile 157 milyon 843 bin ton yük taþýnmýþtýr. Bu taþýmacýlýðýn yüzde 94.4 ü deniz yolu ile gerçekleþmiþtir. a) Hava Ulaþtırması 2001 yýlý Aðustos ayý verilerine göre ülkemizde 645 adet uçak hizmet vermektedir. Bu uçaklarýn 83 adedi kamuya, 136 adedi Türk Hava Kurumuna, 426 adedi de özel kiþi ve kuruluþlara aittir. Bir önceki yýla göre 2000 yýlýnda hava yolu ile yurt içi yolcu taþýmasý yüzde 3.1 artarak 13 milyon 339 bin kiþi, yurt dýþý yolcu taþýmasý yüzde 26.7 artarak 21 milyon 633 bin kiþi, toplam hava yolu yolcu taþýmacýlýðý ise yüzde 16.5 oranýnda artarak 34 milyon 972 bin kiþi olmuþtur. Hava yolu ile 2000 yýlýnda toplam 796 bin ton yük taþýnmýþ olup bunun 570 bin tonu yurt dýþý, 226 bin tonu ise yurt içi taþýmalardan oluþmuþtur yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3.4 oranýnda artýþla toplam 15 milyon 43 bin yolcu taþýnmýþ, yük taþýmasý ise yüzde 3.7 azalýþla 334 bin ton olarak gerçekleþmiþtir. 52

21 b) Deniz Yolu Ulaþtırması 2001 yýlýnýn Temmuz ayý itibariyle Türk Deniz Ticaret Filosu toplam tonajý 9 milyon 534 bin dwt dur. Bu tonajýn 7 milyon 734 bin dwt unu yük gemileri, 1 milyon 753 bin dwt unu da tankerler oluþturmaktadýr. 300 grostonun üzerinde toplam 975 adet gemi mevcut olup, bunun 123 adedi kamuya, 852 adedi de özel sektöre ait bulunmaktadýr. Deniz yolu taþýmacýlýðýnda 2000 yýlýnda yolcu taþýmalarý bir önceki yýla göre yüzde 30.7 oranýnda artýþ kaydetmiþ ve 1 milyon 605 bin kiþiden 2 milyon 97 bin kiþiye ulaþmýþtýr. Yük taþýmalarý ise 9.3 oranýnda artarak 170 milyon 424 bin tondan 186 milyon 346 bin tona yükselmiþtir. 53

22 c) Demir Yolu Ulaþtırması 8 bin 671 kilometre anahattý ve 2 bin 251 kilometre talihattý olan demir yolunda 2000 yýlýnda yolcu taþýmacýlýðýnda yüzde 13.7 oranýnda azalýþ kaydedilirken, yük taþýmacýlýðýnda yüzde 16.8 oranýnda bir artýþ görülmüþtür. Yolcu taþýmalarý 98 milyon 931 bin kiþiden 85 milyon 343 bin kiþiye gerilerken, yük taþýmalarý 16 milyon 244 bin tondan 18 milyon 980 bin tona yükselmiþtir. d) Kara Yolu Ulaþtırması Karayollarý Genel Müdürlüðü verilerine göre 2001 yýlý Temmuz ayý itibariyle ülkemizin 63 bin 170 km olan kara yolu aðýnýn 31 bin 389 km si devlet yollarý, 29 bin 962 km si il yollarý ve 1819 km si otoyollardan oluþmaktadýr yýlýnda 279 bin 815 km olan köy yollarý, 2001 yýlýnýn Haziran ayý sonunda 281 bin 744 km ye ulaþmýþtýr. Ayrýca 2000 yýlýnda kara yolu araçlarýnýn sayýsý önceki yýla göre yüzde 7.8 artarak 7.2 milyona ulaþmýþtýr. Bu miktarýn yüzde 61.7 si otomobil, yüzde 16.2 si traktör ve yüzde 22.1 i de ticari araçlardýr. 54

23 Yurt içinde imal edilen karayolu araç miktarý 2000 yýlýnda traktör üretiminde yüzde 36.4, ticari araç üretiminde yüzde 76 ve otomobil üretiminde yüzde 34 oranýnda olmak üzere toplamda yüzde 44 oranýnda artýþ göstermiþtir yýlýnýn Haziran ayý verilerine göre, önceki yýlýn ayný dönemine göre kara yolu araçlarý üretiminde yüzde 28.2 azalma olmuþtur. Bu dönemde ticari araçlar üretimi yüzde 17.8, otomobil üretimi yüzde 30.6, traktör üretimi de yüzde 40.8 oranýnda azalmýþtýr yýlýnda kara yolu ile yolcu ve yük taþýmacýlýðýnda bir önceki yýla göre sýrasýyla yüzde 9.6 ve yüzde 6.6 oranlarýnda artýþ görülmüþtür. Yolcu taþýmalarý 694 milyon 553 bin kiþiye, yük taþýmalarý ise 462 milyon 79 bin tona yükselmiþtir. 55

24 4. Ýnþaat 2000 yýlýnda kullanma izni alýnan yapýlarda 1999 yýlýna göre deðerde yüzde 58.4, toplam inþaat alanýnda yüzde 10.3 ve yapý sayýsýnda yüzde 4.7 oranlarýnda artýþ kaydedilmiþtir yýlýnýn ilk yarýsýnda ise geçen yýlýn ayný dönemine göre deðerde yüzde 18.7 artýþa karþýlýk toplam inþaat alanýnda yüzde 20.3 ve yapý sayýsýnda da yüzde 11.5 gerileme olmuþtur. 56

25 2000 yýlýnda yapý ruhsatý alýnan yapýlarýn deðerinde 1999 yýlýna göre yüzde 43.7 oranýnda artýþ olurken, toplam inþaat alanýnda yüzde 1.7 ve yapý sayýsýnda yüzde 14.4 oranýnda azalma gerçekleþmiþtir yýlýnýn ilk yarýsý sonunda ise geçen yýlýn ayný dönemine göre deðerde yüzde 7.7 oranýnda artýþ, inþaat alanýnda yüzde 29 ve yapý sayýsýnda da yüzde 21.4 oranlarýnda azalma görülmüþtür. 57

26 58

27 5. Þirketler ve Protesto Edilen Senetler DÝE nin verilerine göre 2001 yýlý Ocak-Eylül döneminde 20 bin 157 adedi limited, 1586 adedi anonim, 60 adedi kollektif, 3 adedi komandit þirket ve 730 adedi kooperatif olmak üzere toplam 22 bin 536 þirket kurulmuþtur. Bu þirketlerin 286 sý tarým, 158 i madencilik, 4 bin 493 ü imalat, 32 si enerji, 2 bin 804 ü inþaat, 9 bin 131 i ticaret, 1760 ý ulaþtýrma, 593 ü mali aracý kuruluþ ve 3 bin 279 u da diðer hizmetlere aittir. Buna karþýlýk ayný dönemde, 235 i anonim, 165 i kollektif, 18 i komandit, 1322 si limited þirket, 47 si kooperatif olmak üzere toplam 1787 þirket kapanmýþtýr. Diðer taraftan protestolu senet sayýsý 1999 yýlýnda 1 milyon 188 bin iken 2000 yýlýnda yüzde 27.6 oranýnda azalarak 860 bine düþmüþtür yýlýnda protesto edilen senetlerin tutarý cari fiyatlarla trilyon lira, sabit fiyatlarla 706 milyar lira olmuþtur yýlýnýn ilk sekiz aylýk döneminde ise protesto edilen senet sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre biraz azalarak 582 bin adet, senetlerin tutarý da yüzde 79.1 artýþla 712 trilyon lira olmuþtur. 59

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2005 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. www.maliye.gov.tr/apk Ekim 2005 1500 Adet UYUM AJANS

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Ü Ç AY L I K E KO N O M Ý K R A P O R 2 0 0 8 1987 N Ý S A N - H A Z Ý R A N 2 0 0 8 1986 NÝSAN-HAZÝRAN

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Temmuz - Eylül 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Ocak-Mart 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk 0.312.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN Türkiye İstatistik Kurumu 30/10/ tarihinde yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı; Tahıl üretiminin

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ

YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ Aralık 2015 1 YALOVA İŞ DÜNYASI VE EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ 2 3 YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 48 HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Bu Rapor MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı

Eylül Konya Ekonomik Verileri

Eylül Konya Ekonomik Verileri Eylül Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Eylül Eylül Değişim 2013 Ocak-Eylül Ocak-Eylül

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER Büyüme rakamlarý sanal mý? Tarýmda rakamlar çarpýtýlýyor mu? Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý rakamlara göre, 2005 yýlýnda yüzde 7.6 büyüme

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000$ 2013 Ağustos 2014 Ağustos Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $ Konya 106.433 106.676

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİ Sibirya Federal Bölgesine Dahildir Batı Sibirya Ovası'nın güneyinde bulunmaktadır. Güneyinde - Kazakistan Cumhuriyeti, batı ve kuzeyde Tyumen bölgesi ve doğuda

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri Mayıs 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Mayıs 2014 Mayıs Değişim 2013 Ocak - Mayıs 2014 Ocak - Mayıs Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS KONYA 106.344 109.065

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2016 YILI BRİFİNG RAPORU

2016 YILI BRİFİNG RAPORU a AKHİSAR TİCARET BORSASI 216 YILI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/216-31/12/216 TARİHLERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU 216 H A Z I R L A Y A N : A Y Ş E N İ L G Ü V E N AKHİSAR TİCARET BORSASI

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde,1 e düşmüştür. Para Politikası Kurulu nun Eylül ayı değerlendirmesinde de öngörüldüğü gibi, temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK TARIM RAPORU Serdar TAŞYÜREK GİRİŞ Teorik ekonomi tartışmalarında, tarım sektörünün, gelişme süreci içerisinde toplam istihdam ve üretimdeki payının azalması gerektiği genel kabul gören bir tezdir. Gelişmiş

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 IM 2 S A K *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI Türkiye

Detaylı

ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER

ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER 173 174 DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2002 yýlýnda dünya ekonomisi jeopolitik, ekonomik ve mali piyasalardaki geliþmelerden olumsuz etkilenmiþtir. Yýlýn baþlarýnda

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1.1. ARAZİ KULLANIM DURUMU Tablo 1. Tokat İli Arazi Kullanım Durumu (2015) Grafik 1. Tokat İli Arazi Dağılımı (2015) ARAZİ DAĞILIMI ALAN (Ha) Tarımsal Arazi 372.303 % 36,82

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 93,536.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 93,536. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/207-3/0/207 T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.90 0.8387,529.77 KG 93,536.96 4 ARPA YEMLİK ı: 93,536.96 4 ARPA ı 93,536.96 4 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK BALDO MTS.30 2.8 2.0289

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MS 0.55 0.75 0.6174 41,840.00 KG 25,832.00 5 ARPA YEMLİK ı: 25,832.00 5 ARPA ı 25,832.00 5 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.67 0.6083 3,847,905.00 KG

Detaylı