ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ"

Transkript

1 I

2 II

3 ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ II- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA Gayri Safi Milli Hasýladaki Geliþmeler Harcamalar Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Gelir Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Kiþi Baþýna Gayri Safi Milli Hasýla B. SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI C. YATIRIM TEÞVÝK BELGELERÝ III- ÜRETÝM A. TARIM Bitkisel Üretim Hayvancýlýk ve Yem Üretimi Su Ürünleri Ormancýlýk B. SANAYÝ Ýmalat Sanayii Madencilik C. ENERJÝ Taþkömürü Linyit Hidrolik Enerji ve Elektrik Ham Petrol Güneþ Enerjisi ve Jeotermal Enerji D. HÝZMETLER Haberleþme Turizm Ulaþtýrma a) Hava Yolu Ulaþtýrmasý b) Deniz Yolu Ulaþtýrmasý c) Demir Yolu Ulaþtýrmasý d) Kara Yolu Ulaþtýrmasý Ýnþaat Þirketler ve Protesto Edilen Senetler III

4 IV- ÝÞGÜCÜ VE ÝSTÝHDAM A. NÜFUS B. YURT ÝÇÝ ÝSTÝHDAM C. TÜRKÝYE ÝÞ KURUMU ÇALIÞMALARI Yurt Ýçi Çalýþmalar Dýþ Ülkelere Giden Ýþgücü D. TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMELERÝ E. SOSYAL GÜVENLÝK F. ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI V- KAMU MALÝYESÝ A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI Genel Durum Konsolide Bütçe Giderleri Konsolide Bütçe Gelirleri a) Genel Geliþmeler b) Vergiler c) Dolaylý ve Dolaysýz Vergiler d) Tahsilat Oranlarý Konsolide Bütçe Nakit Dengesi B. KATMA BÜTÇE C. VERGÝ YÜKÜ VE VERGÝ ESNEKLÝÐÝ Vergi Yükü a) Vergi Gelirlerine Göre b) Vergi ve Benzeri Gelirlere Göre OECD Üyesi Ülkelerde Vergi Yükü Vergi Esnekliði D. ÖZELLEÞTÝRME VI- VII- DEVLET BORÇLARI 1. KONSOLÝDE BÜTÇE BORÇLARI A. Ýç Borç a) Ýç Borç Stokunun Türlerine Göre Daðýlýmý ve Yapýsý b) Vade ve Faiz Oranlarý c) Mali Baskýnlýk Oraný B. Konsolide Bütçe Dýþ Borçlarý DIÞ BORÇLAR a) Dýþ Borç Stoku b) Dýþ Borçlarýn Daðýlýmý c) Dýþ Borç Servisi d) Dýþ Borçlarla Ýlgili Göstergeler e) Taahhüt Bazýnda Saðlanan Krediler PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM B. PARA POLÝTÝKALARI Merkez Bankasý Analitik Bilançosu Açýk Piyasa Ýþlemleri (APÝ) Para Arzlarý Bankalararasý Para Piyasasý (INTERBANK) IV

5 5. Döviz ve Efektif Piyasasý a) Ýþlem Hacmi b) Döviz Kurlarý Mevduat Krediler Mevduat ve Kredi Faizleri a) Tasarruf Mevduatý Faizleri b) Ticari Kredi Faiz Oranlarý Türk Lirasý Referans Faiz Oraný (TRLIBOR) Reeskont ve Avans Ýþlemlerinde Faiz Oranlarý Zorunlu Karþýlýk ve Umumi Disponibilite Oranlarý C. MENKUL KIYMET PÝYASALARI Birinci El Piyasalar a) Kamu Kesimi Menkul Kýymet Ýhraçlarý b) Özel Kesim Menkul Kýymet Ýhraçlarý Ýkinci El Piyasalar a) Ýþlem Hacmi b) Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý D. ALTIN PÝYASASI VIII- IX- FÝYATLAR A. GENEL GÖRÜNÜM B. TOPTAN EÞYA FÝYATLARI Genel Olarak Sektörel Fiyat Hareketleri a) Tarým b) Ýmalat Sanayii c) Madencilik ve Taþocakçýlýðý d) Elektrik, Gaz ve Su C. TÜKETÝCÝ FÝYATLARI Kentsel Yerler Tüketici Fiyatlarý Kýrsal Yerler Tüketici Fiyatlarý D. ÝÇ TÝCARET HADLERÝ E. BÝNA ÝNÞAATI MALÝYET ENDEKSÝ F. ÇÝFTÇÝNÝN ELÝNE GEÇEN FÝYATLAR ENDEKSÝ G. ALTIN FÝYATLARI ÖDEMELER DENGESÝ A. DIÞ TÝCARET Ýhracat Ýthalat Dýþ Ticaret Dengesi Dýþ Ticaret Hacmi Ýhracatýn Ýthalatý Karþýlama Oraný Ülkeler Ýtibariyle Dýþ Ticaret a) Ülkelere Göre Ýhracat b) Ülkelere Göre Ýthalat c) Ülke Gruplarýna Göre Dýþ Ticaret Dengesi Serbest Bölgeler Dýþ Ticaret Hacmi Dýþ Ticaret Endeksleri V

6 B. ÖDEMELER DENGESÝ Cari Ýþlemler Dengesi a) Dýþ Ticaret Dengesi b) Hizmetler Dengesi c) Yatýrým Geliri Dengisi d) Cari Transferler Sermaye ve Finans Hesabý a) Doðrudan Yatýrýmlar b) Portföy Yatýrýmlarý c) Diðer Yatýrýmlar d) Vadelerine Göre Finans Hareketleri e) Rezerv Hareketleri ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ A. DÜNYA EKONOMÝSÝ B. DÜNYA TÝCARETÝ C. CARÝ ÝÞLEMLER DENGESÝ D. ÖZEL SERMAYE HAREKETLERÝ E. GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DIÞ BORÇLAR AVRUPA BÝRLÝÐÝNDEKÝ GELÝÞMELER VE TÜRKÝYE A. AVRUPA BÝRLÝÐÝNDEKÝ GELÝÞMELER B. TÜRKÝYE -AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ BAÞLICA EKONOMÝK DÜZENLEMELER VI

7 SUNUÞ Bu Rapor, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkýnda bilgi vermek amacýyla hazýrlanmýþtýr. Raporun birinci bölümünde Türkiye ekonomisine iliþkin geliþmelere, milli gelir, üretim, iþgücü ve istihdam, kamu maliyesi, devlet borçlarý, para, banka, mali piyasalar, fiyatlar ve ödemeler dengesi konularýna yer verilmiþtir. Raporun ikinci bölümünde ise dünyadaki ekonomik geliþmelerle ilgili bilgiler yer almýþtýr. VII

8 VIII

9 BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ 1

10 2

11 TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2001 yýlýnda yüzde 9.5 oranýnda gerileyen GSMH, 2002 yýlýnda ilk üç aylýk dönemden itibaren ekonomide baþlayan canlanmanýn hýzlanarak devam etmesi sonucu yüzde 7.8 oranýnda reel artýþ göstermiþtir. Tarým sektöründe yüzde 7.7, sanayide yüzde 9.1 ve hizmetler sektöründe yüzde 7.2 oranlarýnda artýþ gerçekleþmiþtir. Kiþi baþýna GSMH da yüzde 21.7 oranýnda artarak 2584 dolara yükselmiþtir. Harcamalar yöntemiyle yapýlan hesaplamalara göre ise, 2002 yýlýnda tüketim harcamalarýnda yüzde 2.4 oranýnda bir artýþ gerçekleþmiþ, sabit sermaye yatýrýmlarý ise yüzde 0.8 oranýnda gerilemiþtir. Stok deðiþmelerinin GSYÝH büyümesine katkýsý 7 puan olmuþ ve toplam yurtiçi talepteki artýþ yüzde 9.2 oranýnda gerçekleþmiþtir. Ýhracat 4.2 puan katký saðlarken ithalatýn eksi 5.1 katkýsý sonucu GSYÝH daki yüzde 7.8 oranýndaki büyümeye net ihracatýn katkýsý eksi 1 puan olmuþtur yýlýnda ihracat yüzde 14.1 oranýnda artarak 35.8 milyar dolara, ithalat yüzde 23.7 oranýnda artarak 51.2 milyar dolara yükselmiþtir. Dýþ ticaret açýðý yüzde 53.4 oranýnda artarak 15.4 milyar dolara çýkmýþ; ihracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 69.8 e düþmüþtür. Dýþ ticaret hacmi ise yüzde 19.6 oranýnda artarak 87 milyar dolar olmuþtur. Bu dönemde bavul ticaretinde yüzde 33.8, net turizm gelirlerinde yüzde 3.9 oranlarýnda artýþ olurken, özel iþçi gelirleri yüzde 30.5 oranýnda azalmýþtýr. Dýþ ticaret dengesi 8.3 milyar dolar ve yatýrýmlar dengesi 4.5 milyar dolar açýk vermiþ; hizmetler dengesinde 7.9 milyar dolar ve cari transferlerde de 3.5 milyar dolar fazla oluþmuþtur. Böylece cari iþlemler dengesi 1.5 milyar dolar açýkla sonuçlanmýþtýr yýlýnda sermaye ve finans hesabýnda rezervler ve IMF kredileri hariç 1.4 milyar dolar giriþ gerçekleþmiþ; resmi re- 3

12 zervlerde 6.2 milyar dolar artýþ meydana gelmiþtir. Toptan eþya fiyatlarýndaki yýllýk artýþ 2002 yýlýnda önceki yýla göre 57.8 puan azalarak yüzde 30.8 seviyesinde gerçekleþirken tüketici fiyatlarýndaki artýþ da 38.8 puan azalýþla yüzde 29.7 olmuþtur. Konsolide bütçe giderleri 2002 yýlýnda önceki yýla göre yüzde 43.6 oranýnda artarak katrilyon lira, bütçe gelirleri yüzde 46.7 oranýnda artarak 75.6 katrilyon lira ve bütçe açýðý da yüzde 38.1 artýþla 40.1 katrilyon lira düzeyinde gerçekleþmiþtir. Borç faiz ödemelerindeki artýþ yüzde 26.3 oranýnda kalýrken sosyal güvenlik kuruluþlarýna yapýlan transferlerdeki artýþ yüzde ye çýkmýþ, faiz hariç bütçe giderlerindeki artýþ ise yüzde 61.5 düzeyinde olmuþtur yýlýnda konsolide bütçe faiz hariç dengede 11.8 katrilyon lira fazla vermiþtir yýlýnda bütçe giderlerinin GSMH ya oraný yüzde 42.3 e, bütçe gelirlerinin oraný da yüzde 27.6 ya gerilemiþtir. Bütçe açýðýnýn GSMH ya oraný ise 1.8 puan azalarak yüzde 14.7 olurken faiz hariç fazlanýn GSMH ya oraný yüzde 4.3 olmuþtur. Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný 2002 yýlýnda yüzde 51.6 ya; bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný ise yüzde 65.3 e yükselmiþtir. Ýç borç stoku 2002 yýlýnda önceki yýla göre yüzde 22.7 oranýnda artarak katrilyon liraya ulaþmýþ, GSMH ya oraný ise yüzde 54.8 e gerilemiþtir. Ýç borçlanmada ortalama yýllýk bileþik faiz oraný 2002 yýlýnda yüzde 63.7 ye düþerken ortalama vade 210 güne yükselmiþtir. Kamu ve özel sektör toplam dýþ borç stoku ise 2002 yýlýnda önceki yýla göre yüzde 15.3 oranýnda artarak milyar dolar olmuþtur yýlýnda 22.3 milyar dolarý anapara ve 6.4 milyar dolarý faiz olmak 4 üzere 28.7 milyar dolar dýþ borç ödemesi gerçekleþtirilmiþtir yýlýnda yaþanan canlanma 2003 yýlýnýn ilk yarýsýnda da devam etmiþ ve GSMH da ilk çeyrekte yüzde 7.4 ve ikinci çeyrekte yüzde 3.7 olmak üzere yýlýn ilk altý aylýk döneminde yüzde 5.4 oranýnda reel büyüme gerçekleþmiþtir. Ýlk altý aylýk dönem itibariyle tarýmda yüzde 1, sanayide yüzde 5.9 ve hizmetler sektöründe de yüzde 6.3 oranlarýnda büyüme kaydedilmiþtir. Bu dönemde tüketimdeki artýþ yüzde 3.7, sabit sermaye yatýrýmlarýndaki artýþ da yüzde 7.1 oranýnda olmuþtur. Stok deðiþmelerinin 4.8 puan katkýsý ile toplam yurt içi talep yüzde 9 oranýnda artmýþtýr. Net ihracatýn katkýsýnýn eksi 3.1 puan olmasý ile GSYÝH da kaydedilen artýþ yüzde 5.8 olmuþtur. Ýhracat 2003 yýlýnýn Ocak-Temmuz döneminde yüzde 30.7 oranýnda artarak 25.5 milyar dolara ulaþýrken ithalat yüzde 33.7 oranýnda artýþla 36.6 milyar dolar olmuþtur. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 69.7 ye gerilerken dýþ ticaret açýðý 11.1 milyar dolara, dýþ ticaret hacmi ise 62.1 milyar dolara yükselmiþtir. Bu dönemde bavul ticareti yüzde 3.8 oranýnda azalarak 2 milyar dolar, net turizm gelirleri yüzde 8.4 oranýnda azalarak 2.7 milyar dolar olurken, özel iþçi gelirleri yüzde 1.2 oranýnda artmýþtýr. Dýþ ticaret dengesi 6.9 milyar dolar, yatýrým gelirleri dengesi 3.3 milyar dolar açýk vermiþ; hizmetler dengesi 3.7 milyar dolar, cari transferler ise 2 milyar dolar fazla vermiþtir. Bu geliþmeler sonucu cari iþlemler dengesinde 4.5 milyar dolar açýk oluþmuþtur. Öte yandan 2002 yýlýnýn ilk yedi aylýk döneminde 392 milyon dolarlýk sermaye giriþi görülürken 2003 yýlýnýn ayný döneminde 3.2 milyar dolar giriþ olmuþ; rezervlerde 1 milyar dolar artýþ meydana gelmiþtir.

13 Merkez Bankasý döviz rezervleri 2001 yýlý sonunda 18.8 milyar dolar iken 2002 yýlý sonunda 26.8 milyar dolara, 2003 yýlýnýn Temmuz ayý sonunda da 29.1 milyar dolara yükselmiþtir. 10 Ekim 2003 tarihi itibariyle 34.7 milyar dolardýr yýlýnýn Eylül ayýnda toptan eþya fiyatlarýndaki dokuz aylýk kümülatif artýþ oraný 11 puan gerileme ile yüzde 10.7 ve yýllýk artýþ da 21.8 puan azalýþla yüzde 19.1 oranlarýnda gerçekleþmiþtir. Tüketici fiyatlarýnda ise dokuz aylýk artýþ 6.3 puan azalýþla yüzde 13.8 ve yýllýk artýþ da 14 puan azalýþla yüzde 23 seviyesinde gerçekleþmiþtir. Konsolide bütçede 2003 yýlýnýn dokuz aylýk döneminde giderler yüzde 27 oranýnda artarak katrilyon lira, bütçe gelirleri yüzde 29.5 oranýnda artarak 71.8 katrilyon lira ve bütçe açýðý da yüzde 21.3 artýþla 29.8 katrilyon lira düzeyinde gerçekleþmiþtir. Borç faiz ödemelerindeki artýþ oraný yüzde 18.4, sosyal güvenlik kuruluþlarýna yapýlan transferlerdeki artýþ yüzde 62 dir. Konsolide bütçe faiz hariç dengede 16.7 katrilyon lira fazla vermiþtir. Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný yüzde 59.2 ye, bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný ise yüzde 70.6 ya yükselmiþtir yýlýnda yüzde 12.8 olan kamu kesimi borçlanma gereðinin GSMH ya oranýnýn 2003 yýlýnda yüzde 8.7 ye gerileyeceði hesaplanmaktadýr. Ýç borç stoku 2003 yýlý Eylül ayý itibariyle 2002 yýlý sonuna göre yüzde 19.2 oranýnda artýþla katrilyon lira olmuþtur. Devlet iç borçlanma senetlerinde Ocak- Eylül dönemi aðýrlýklý ortalama vade 280 güne çýkmýþ, ortalama bileþik faiz oraný ise yüzde 49.7 ye düþmüþtür. Dýþ borç stoku ise 2003 yýlýnýn Haziran ayý itibariyle milyar dolara yükselmiþtir. Bu dönemde 10.6 milyar dolarý anapara ve 3.6 milyar dolarý faiz olmak üzere toplam 14.2 milyar dolar tutarýnda dýþ borç ödemesi yapýlmýþtýr. Türkiye ekonomisindeki geliþmelerle ilgili daha ayrýntýlý bilgilere izleyen bölümlerde yer verilmiþtir. 5

14 6

15 I 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ 7

16 8

17 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ A. BÜYÜME 2003 yýlýnda GSMH ve GSYÝH daki büyümenin yüzde 5 oranýnda gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Sektörler itibariyle ise tarýmda yüzde 2.9 oranýnda daralmaya karþýlýk, sanayide yüzde 6.5 ve hizmetlerde de yüzde 6 düzeyinde bir artýþ beklenmektedir yýlýnda ise GSMH ile GSYÝH artýþ oranlarýnýn yüzde 5 düzeyinde olmasý programlanmýþ olup, bu büyümenin tarým ve hizmetler sektörlerinde yüzde 5, sanayide de yüzde 4.9 oranýnda olmasý hedeflenmiþtir. MÝLLÝ GELÝR VE BÜYÜME HIZLARI Tablo I-1 Gayri Safi Milli Hasıla Büyüme Hızları (Yüzde) ( Triyon TL ) ( 1998 Fiyatlarıyla ) Cari 1998 Fiyatlarla Fiyatlarıyla GSMH GSYÝH Tarım Sanayi Hizmetler (1) (2) Kaynak : DPT (1) Gerçekleşme tahmini (2) Program 9

18 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ 2003 yýlýnda cari fiyatlarla katrilyon lira olmasý beklenen toplam kaynaklarýn, 2004 yýlýnda yüzde 17.1 oranýnda artarak 439 katrilyon lira olmasý hedeflenmiþtir yýlýnda 63 katrilyon lira olarak gerçekleþmesi beklenen toplam sabit sermaye yatýrýmlarýnýn 2004 yýlýnda, 20 katrilyon lirasý kamu kesiminin, 58.8 katrilyon lirasý da özel kesimin olmak üzere 78.8 katrilyon liraya ulaþmasý programlanmýþtýr yýlýnda 288 katrilyon lira olmasý beklenen toplam tüketimin ise 2004 yýlýnda katrilyon liraya çýkacaðý hesaplanmaktadýr. Toplam tüketimin 2003 yýlýnda kamuda yüzde 1.1, özelde yüzde 5.3 olmak üzere yüzde 4.6; 2004 yýlýnda ise kamuda yüzde 2.8, özelde yüzde 4.3 olmak üzere yüzde 4.1 oranýnda reel büyüme göstermesi beklenmektedir. KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESÝ Tablo I-2 CARÝ FÝYATLARLA 1998 FÝYATLARIYLA Değer (Trilyon TL) GSMH Ýçindeki Payı (%) Değer (Trilyon TL) Değişme (Yüzde) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) GSMH DIŞ KAYNAK (1) TOPLAM KAYNAKLAR SABÝT SERMAYE YATIRIMI KAMU ÖZEL STOK DEĞÝŞMESÝ (1) KAMU ÖZEL TOPLAM YATIRIMLAR KAMU ÖZEL TOPLAM TÜKETÝM KAMU ÖZEL Kaynak : DPT. (1) 1998 fiyatlarıyla yüzde değişimlerde, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. (2) Gerçekleşme tahmini (3) Program 10

19 II MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI 11

20 12

21 MÝLLÝ GELÝR A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA 1. Gayri Safi Milli Hasýladaki Geliþmeler 2001 yýlýnda yüzde 9.5 oranýnda gerileyen GSMH, 2002 yýlýnda ilk üç aylýk dönemden itibaren ekonomide baþlayan canlanmanýn hýzlanarak devam etmesi sonucu programlanan yüzde 4 ün üzerinde, yüzde 7.8 oranýnda bir reel artýþ göstermiþtir yýlýnda tarým sektöründe yüzde 7.7, sanayi sektöründe yüzde 9.1 ve hizmetler sektöründe de yüzde 7.2 oranlarýnda artýþ gerçekleþmiþtir. Ýmalat sanayii yüzde 10 ve toptan ve perakende ticaret de yüzde 15.1 oranlarýndaki büyümelerle GSMH oluþumuna toplam 5.1 puan katký saðlarlarken madencilik ve taþocakçýlýðý, inþaat ve mali kuruluþlardaki gerileme sürmüþtür. Ýthalat vergisinde yüzde 23 oranýnda reel artýþ gerçekleþmiþ; net dýþ alem faktör gelirleri ise 2002 yýlýnda da yaklaþýk önceki yýl seviyesinde açýk vermiþtir. 13

22 Ekonomideki canlanma 2003 yýlýnýn ilk yarýsýnda da devam etmiþtir. GSMH da ilk çeyrekte yüzde 7.4, ikinci çeyrekte yüzde 3.7 olmak üzere yýlýn ilk altý aylýk döneminde yüzde 5.4 oranýnda reel büyüme gerçekleþmiþ ve 2000 yýlýnýn seviyesine ancak ulaþýlmýþtýr yýlýnda madencilik ve taþ ocakçýlýðý ile inþaat ve mali kuruluþlardaki gerileme her iki üç aylýk dönemde de devam etmiþ; ilk üç aylýk dönemde büyüme gösteren çiftçilik ve hayvancýlýk, ormancýlýk ve otel lokanta hizmetleri ise ikinci üç aylýk dönemde gerileme göstermiþlerdir. Tarým sektöründe ilk dönemdeki yüzde 8.2 oranýnda büyümeye karþýlýk ikinci dönemde yüzde 2.7 oranýnda gerileme kaydedilmesi sonucu ilk altý aylýk dönemde yüzde 1 oranýnda büyüme gerçekleþmiþtir. Sanayi sektöründe ilk dönemdeki yüzde 7.8 oranýndaki büyüme ikinci üç aylýk dönemde yavaþlayarak yüzde 4.4 olmuþ ve ilk altý aylýk dönemde yüzde 5.9 oranýnda artýþ kaydedilmiþtir. Hizmetler sektörü ise ilk çeyrekteki yüzde 8.2 ve ikinci çeyrekteki yüzde 4.5 oranlarýndaki artýþlarla ilk yarýda yüzde 6.3 oranýnda reel büyüme göstermiþtir yýlýnýn ilk altý ayýnda ithalattaki yüksek oranlý artýþlar nedeniyle ithalat vergisinde yüzde 20.2 oranýnda artýþ gerçekleþirken net dýþ alem faktörleri gelirlerindeki olumsuz katký devam etmiþtir. 14

23 15

24 16

25 17

26 18

27 2. Harcamalar Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYÝH 2001 yýlýnda yüzde 7.5 oranýnda gerilerken 2002 yýlýnda yüzde 7.8 oranýnda artmýþtýr yýlýnda kamu tüketim harcamalarýnýn yüzde 5.4 ve özel tüketim harcamalarýnýn yüzde 2 oranlarýnda artmasý sonucu toplam tüketim harcamalarýnda yüzde 2.4 oranýnda bir artýþ gerçekleþmiþtir. Özel tüketim harcamalarýndaki artýþta hizmetlerdeki yüzde 8.7, dayanýklý tüketim mallarýndaki yüzde 2.1 ve yarý dayanýklý ve dayanýksýz tüketim mallarýndaki yüzde 3.1 oranlarýndaki artýþlar belirleyici olmuþtur. Kamu tüketiminde ise maaþ ve ücretlerdeki artýþ yüzde 0.7 de kalýrken diðer cari harcamalardaki artýþ yüzde 10.8 oranýnda olmuþtur. Söz konusu yýlda kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 14.5 artmasýna karþýlýk özel sektör yatýrýmlarýnýn yüzde 7.2 oranýnda azalmasý sonucunda sabit sermaye oluþumu yüzde 0.8 oranýnda gerileme göstermiþtir. 19

28 20

29 21

30 2001 yýlýnda yüzde 18.5 azalan toplam yurtiçi talepte 2002 yýlýnda stok deðiþmelerinin de olumlu katkýsý ile yüzde 9.2 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir. GSYÝH büyümesinde 7 puanlýk katký ile stok deðiþmeleri belirleyici olmuþtur. Ýhracat 4.2 puan katký saðlarken ithalatýn eksi 5.1 puan katkýsý sonucu net ihracatýn GSYÝH daki büyümeye katkýsý eksi 1 puan olmuþtur. Harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYÝH 2003 yýlýnýn ilk çeyreðinde yüzde 8.1 oranýnda artarken ikinci çeyrekteki artýþ yüzde 3.9 da kalmýþtýr. Böylece 2003 yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde yüzde 5.8 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde toplam tüketim harcamalarý özel tüketim harcamalarýndaki artýþýn katkýsýyla ilk üç ayda yüzde 5.6 ve ikinci üç ayda yüzde 1.9 olmak üzere yüzde 3.7 büyümüþtür. Özel tüketim harcamalarý ilk çeyrekte yüzde 6.5 ve ikinci çeyrekte de yüzde 2.5 olmak üzere ilk altý aylýk dönemde yüzde 4.5 artarken kamu tüketim harcamalarý söz konusu dönemlerde yüzde 3 ve yüzde 2.9 oranlarýnda gerileyerek ilk altý aylýk dönemde yüzde 2.9 oranýnda küçülmüþtür. Toplam sabit sermaye yatýrýmlarý ise kamu kesimindeki gerilemeye karþýlýk özel kesimdeki artýþlarýn katkýsýyla ilk üç aylýk dönemde yüzde 9.3 ve ikinci üç ayda yüzde 5.5 oranlardaki artýþlarla ilk altý aylýk dönemde yüzde 7.1 oranýnda büyüme göstermiþtir. Kamu yatýrýmlarýnda ilk çeyrekte yüzde 37.8 ve ikinci çeyrekte yüzde 11.3 olmak üzere ilk altý ayda yüzde 19.8 oranýnda bir küçülme gerçekleþmiþtir. Özel sektör yatýrýmlarý ise ilk çeyrekteki yüzde 20.4 artýþa karþýlýk ikinci çeyrekte yüzde 11.9 oranýnda bir artýþla ilk altý aylýk dönemde yüzde 15.5 oranýnda artmýþtýr. Stok deðiþmelerinin ilk çeyrekte 5.6 ve ikinci çeyrekte 4.2 puan olmak üzere altý aylýk dönemdeki GSYÝH oluþumuna 4.8 puanlýk katkýsý olmuþtur. Böylece 2003 yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde toplam yurtiçi talepte yüzde 9 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir yýlýnýn ilk yarýsýnda da stok deðiþmeleri ve ihracat GSYÝH büyümesini belirleyen faktörler olmaya devam etmiþtir. Ancak, ilk yarýda ithalattaki artýþýn ihracattan fazla olmasý nedeniyle, ihracatýn 5.4 puan katkýsýna karþýlýk ithalatýn katkýsýnýn eksi 8.4 puan olmasý sonucu net ihracatýn katkýsý eksi 3.1 puan olmuþtur. 22

31 23

32 24

33 3. Gelir Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Gelir yöntemine göre hesaplanan GSYÝH 2001 yýlýnda katrilyon lira iken 2002 yýlýnda yüzde 54.7 artarak 276 katrilyon lira olmuþtur yýlýnda GSYÝH içinde iþletme artýðýnýn payý yüzde 52.5 e yükselirken iþgücü ödemelerinin payý yüzde 26.7 ye, sabit sermaye tüketiminin payý yüzde 8.1 e, üretim ve ithalat vergilerinin payý da yüzde 12.6 ya gerilemiþtir. 4. Kiþi Baþýna Gayri Safi Milli Hasýla 2001 yýlýnda yüzde 11.1 gerileyen kiþi baþýna GSMH, 2002 yýlýnda yüzde 6.2 artarak 1987 fiyatlarýyla 1 milyon 668 bin 421 liraya yükselmiþtir. Böylece 2001 yýlýnda yüzde 28.4 oranýnda azalýþla 2123 dolara gerileyen kiþi baþýna GSMH, 2002 yýlýnda yüzde 21.7 oranýnda artarak 2584 dolara yükselmiþtir. 25

34 B. SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI 2003 yýlýnda toplam sabit sermaye yatýrýmlarýnýn bir önceki yýla göre cari fiyatlarla yüzde 32.7 oranýnda artarak 63 katrilyon lira düzeyinde gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Bu tutarýn yüzde 26.6 sý kamu kesimine, yüzde 73.4 ü de özel kesime aittir yýlýnda sabit sermaye yatýrýmlarýnda kamu kesiminde yüzde 22.2 reel gerilemeye karþýlýk özel sektördeki reel yüzde 22 artýþ sonucu yüzde 5.5 büyüme beklenmektedir yýlýnda toplam sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 25.1 artýþla 78.8 katrilyon lira olmasý ve bunun yüzde 25.3 ü olan 20 katrilyon lirasýnýn kamu, yüzde 74.7 si olan 58.8 katrilyon lirasýnýn da özel sektör tara- 26

35 27

36 fýndan gerçekleþtirilmesi programlanmýþtýr. Sabit fiyatlarla ise kamu kesiminde yüzde 6.7, özel kesimde ise yüzde 14 artýþlarla yüzde 12 reel büyüme hedeflenmiþtir yýlý programýnda kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 42.1 inin konsolide bütçe, yüzde 18.5 inin KÝT ler, yüzde 3 ünün Ýller Bankasý tarafýndan gerçekleþtirilmesi hedeflenmiþtir. Toplam kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 32.8 lik kýsmý ise mahalli idarelere ait bulunmaktadýr. 28

37 C. YATIRIM TEÞVÝK BELGELERÝ 2002 yýlýnda teþvik belgesine baðlanan yatýrým tutarýnda, enerji dýþýnda bütün sektörlerdeki artýþlarýn katkýsýyla yüzde 40.6 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir. Tarým sektöründe yüzde 73.9, imalat sanayii sektöründe yüzde 56.2, hizmetler sektöründe yüzde 67.7, madencilik sektöründe yüzde oranlarýnda artýþ kaydedilmiþtir. Enerji sektöründe ise yüzde 73.9 oranýnda azalma olmuþtur. 29

38 2003 yýlý Ocak-Eylül dönemi itibariyle önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 130 artan teþvik belgeli yatýrým tutarý 9.5 katrilyon liradan 21.8 katrilyon liraya yükselmiþtir. Madencilik sektöründeki yüzde 53.8 gerilemeye karþýlýk, tarýmda yüzde 66.6, imalatta yüzde 78.5, hizmetlerde yüzde ve enerjide yüzde 62.8 oranlarýnda artýþ olmuþtur yýlý Ocak-Eylül dönemi itibariyle 3094 adet Yatýrým Teþvik Belgesi verilen 21.8 katrilyon liralýk yatýrýmýn gerçekleþmesi durumunda yaklaþýk 142 bin kiþiye istihdam saðlanacaktýr. 30

39 31

40 32

41 III ÜRETÝM 33

42 34

43 ÜRETÝM Bu bölümde tarým, sanayi, enerji ve hizmetler sektörlerindeki üretim geliþmelerine yer verilmektedir. A. TARIM 2002 yýlý itibariyle sivil istihdamýn yüzde 37.6 sýný karþýlayan tarým sektöründe GSMH nýn yüzde 13.6 sý, ihracatýn da yüzde 5.6 sý gerçekleþtirilmektedir yýlýnda yüzde 6 oranýnda gerileme gösteren tarým üretimi; 2002 yýlýnda sektördeki aðýrlýðý yüzde 93 lerde olan çiftçilik ve hayvancýlýkta yüzde 7.3, ormancýlýkta yüzde 14.9 ve balýkçýlýkta yüzde 7.4 oranýndaki artýþlarla yüzde 7.7 oranýnda büyüme göstermiþtir yýlýnýn ilk yarýsýnda ise birinci çeyrekteki yüzde 8.2 artýþa karþýlýk ikinci çeyrekteki yüzde 2.7 gerileme sonucu ilk altý aylýk dönemdeki büyüme yüzde 1 de kalmýþtýr. Çiftçilik ve hayvancýlýk birinci çeyrekte yüzde 8.9 artarken ikinci çeyrekte yüzde 0.6 gerilemiþ ve ilk altý aylýk dönemde yüzde 2.3 büyüme göstermiþtir. Ormancýlýkta birinci çeyrekte yüzde 6.6 artýþ, ikinci çeyrekte yüzde 24 gerileme ile ilk altý aylýk dönemde yüzde 10 gerileme TARIMSAL ALANLARIN KULLANIMINA GÖRE DAĞILIMI Tablo III-1 (Bin Hektar) (*) Ekilen Arazi Nadasa Bırakılan Sebze Bahçeleri Bağlar Meyvelik Zeytinlik Ormanlar Kaynak: DİE (*) Geçici olurken balýkçýlýkta birinci çeyrekte yüzde 5.1 ve ikinci çeyrekte yüzde 1.5 olmak üzere altý aylýk dönemdeki yüzde 3.7 büyüme gerçekleþmiþtir yýlýnda sulamaya açýlan ve yaklaþýk yüzde 60 ý sulanan tarým alanlarý yüzde 2 oranýnda geniþleyerek 3 milyon 648 bin hektara ulaþmýþ olup 2003 yýlýnda yüzde 1.3 artýþla 3 milyon 694 bin hektara ulaþacaðý tahmin edilmektedir yýlýnda nadasa býrakýlan tarým alaný 5 milyon hektar iken ekilen tarým alaný 17.7 milyon hektar olmuþtur. 35

44 2002 yýlýnda fiziki deðer olarak kimyasal gübre üretimi de yüzde 32.1 oranýnda artarak 3.5 milyon ton olmuþ; 2003 yýlý Ocak-Haziran döneminde ise 1.6 milyon ton üretim gerçekleþmiþtir. Kimyasal gübre kullanýmý ise 2002 yýlýnda fiziki deðer olarak yüzde 6.3 oranýnda artarak 4.5 milyon tona ulaþmýþ olup 2003 yýlý Ocak-Haziran döneminde 2.9 milyon ton olmuþtur. KÝMYASAL GÜBRE ÜRETÝMÝ VE TÜKETÝMÝ Tablo III-2 (Bin Ton) Ocak-Haziran Üretim Fiziki BBM(1) Ýthalat Fiziki BBM Tüketim Fiziki BBM Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (1) BBM=Bitki Besin Maddesi Diðer taraftan tarýmsal mekanizasyon üretiminde 2001 yýlýnda meydana gelen gerilemenin 2002 yýlýnda da genel olarak devam ettiði görülmektedir yýlýnda sadece balya, yem kýrma ve süt saðým makinalarý üretiminde artýþ olmuþtur. TARIMSAL MEKANÝZASYON ÜRETÝMÝ Tablo III-3 Adet Değişim (Yüzde) YILLAR Pulluk Traktör Kültüvatör Sapdöðer Harman Makinasý Çayýr Biçme Makinasý Balya Makinasý Yem Kýrma Makinasý Süt Saðým Makinasý Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1. Bitkisel Üretim Tarým ürünleri üretiminde 2001 yýlýndaki gerilemeye karþýlýk 2002 yýlýnda genelde üretim artýþý olmuþtur. Söz konusu yýlda buðdayda yüzde 2.6, arpada yüzde 10.7 artýþ olmuþ, mýsýr üretimi ise yüzde 4.5 azalmýþtýr. Baklagillerde ise mercimek üretimi yüzde 8.7, fasulye üretimi yüzde 11.1 ve nohut üretimi yüzde 21.5 artmýþtýr. 36

45 Sanayi bitkileri olan tütün, pamuk ve þeker pancarý üretimi de artýþ göstermiþtir. Meyvelerden zeytin üretim yýlý olmasý nedeniyle yüzde 200 oranýnda artarken, fýndýk ve çay üretimi yüzde 4 oranýnda azalmýþ; incir üretimi yüzde 6.4 ve üzüm üretimi de yüzde 7.7 artmýþtýr yýlý için yapýlan tahminler üretimde gerileme olacaðý yönündedir. BAŞLICA TARIM ÜRÜNLERÝ ÜRETÝMÝ (Bin Ton) Tablo III-4 Değişim (Yüzde) (*) 2003(**) (*) 2003(**) HUBUBAT Buðday Arpa Mýsýr Pirinç Diðerleri BAKLAGÝLLER Mercimek Kuru Fasulye Nohut Diðerleri SANAYÝ BÝTKÝLERÝ Tütün Pamuk(Saf) Şeker Pancarý Diðerleri YUMRU BiTKiLER Patates Soðan(Kuru) Diðerleri YAĞLI TOHUMLAR Ayçiçeði Afyon Tohumu Yer Fýstýðý Susam Soya Diðerleri MEYVELER Elma Turunçgiller Üzüm İncir Fýndýk Zeytin Çay (Yaþ) Diðerleri SEBZELER(1) Kaynak: DİE (*) Geçici (**) Tahmin (1) Kavun-Karpuz Dahil 37

46 BAŞLICA TARIM ÜRÜNLERÝ ÜRETÝM ENDEKSÝ (1983 = 100) Tablo III-5 Şeker Buğday Arpa Pirinç Patates Pamuk Tütün Pancarı Ayçiçeği Zeytin Fındık Üzüm Ýncir (*) (**) Kaynak : DİE'nin üretim verilerine göre oluşturulmuştur. (*) Geçici (**) Tahmin Grafik III Arpa Buðday Pirinç 70 Grafik III Patates Tütün Pamuk Grafik III-3 Zeytin Grafik III Fýndýk Üzüm Şeker Pancarý Ayçiçeði 70 İncir

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Temmuz - Eylül 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2005 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. www.maliye.gov.tr/apk Ekim 2005 1500 Adet UYUM AJANS

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Ü Ç AY L I K E KO N O M Ý K R A P O R 2 0 0 8 1987 N Ý S A N - H A Z Ý R A N 2 0 0 8 1986 NÝSAN-HAZÝRAN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Ocak-Mart 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk 0.312.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 48 HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Bu Rapor MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ

YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ Aralık 2015 1 YALOVA İŞ DÜNYASI VE EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ 2 3 YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Ocak Mart 2008 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü I ISBN: 978-9944-60-347-8 TOBB Yayın No: 2008/72 Sayfa düzeni ve baskı Yeniden Grup

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

MAYIS-HAZİRAN VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ

MAYIS-HAZİRAN VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915 MAYIS 3.534.372 5.498.312 HAZİRAN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Ocak-Kasým Ýhracat (Milyon $) 102.061 112.502 %20 Türkiye Ýthalat (Milyon $) 164.985 220.233 %34. Mersin Hinterlandý 5.292 6.

Ocak-Kasým Ýhracat (Milyon $) 102.061 112.502 %20 Türkiye Ýthalat (Milyon $) 164.985 220.233 %34. Mersin Hinterlandý 5.292 6. YAYIN NO. 212-1 KASIM211 DIÞ TÝCARET 211 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye de gerçekleştirilen ihracat, 21 yılının aynı dönemine göre %2 oranında artarak yaklaşık 123 milyar $ a, ithalat ise %33 oranında

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM VIII FÝYATLAR 139 140 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2001 yýlýnýn Þubat ayýnda sabit kur sisteminin terk edilerek kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu Türk lirasýnýn yüksek oranda deðer kaybetmesi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞI... 2 TURİZM GELİRİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET 2006 Ocak ayında, ihracat geçen yıla göre %6,8, ithalat %22 oranında arttı. 2006 yılının Ocak ayında Mersin ili dış ticaret rakamları incelendiğinde, 2005 yılının belirtilen dönemine göre;

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı

Eylül Konya Ekonomik Verileri

Eylül Konya Ekonomik Verileri Eylül Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Eylül Eylül Değişim 2013 Ocak-Eylül Ocak-Eylül

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

VAN İLİ MART-NİSAN 2014 İSTATİSTİKLERİ

VAN İLİ MART-NİSAN 2014 İSTATİSTİKLERİ VAN İLİ MART-NİSAN 214 İSTATİSTİKLERİ 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI MART 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 215 OCAK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000$ 2013 Ağustos 2014 Ağustos Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $ Konya 106.433 106.676

Detaylı

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER Büyüme rakamlarý sanal mý? Tarýmda rakamlar çarpýtýlýyor mu? Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý rakamlara göre, 2005 yýlýnda yüzde 7.6 büyüme

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR KASIM 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 9 Ekim 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 4 Mart 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 20 Mayıs 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2013 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı