ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ"

Transkript

1 I

2 II

3 ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ II- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA Gayri Safi Milli Hasýladaki Geliþmeler Harcamalar Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Gelir Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Kiþi Baþýna Gayri Safi Milli Hasýla B. SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI C. YATIRIM TEÞVÝK BELGELERÝ III- ÜRETÝM A. TARIM Bitkisel Üretim Hayvancýlýk ve Yem Üretimi Su Ürünleri Ormancýlýk B. SANAYÝ Ýmalat Sanayii Madencilik C. ENERJÝ Taþkömürü Linyit Hidrolik Enerji ve Elektrik Ham Petrol Güneþ Enerjisi ve Jeotermal Enerji D. HÝZMETLER Haberleþme Turizm Ulaþtýrma a) Hava Yolu Ulaþtýrmasý b) Deniz Yolu Ulaþtýrmasý c) Demir Yolu Ulaþtýrmasý d) Kara Yolu Ulaþtýrmasý Ýnþaat Þirketler ve Protesto Edilen Senetler III

4 IV- ÝÞGÜCÜ VE ÝSTÝHDAM A. NÜFUS B. YURT ÝÇÝ ÝSTÝHDAM C. TÜRKÝYE ÝÞ KURUMU ÇALIÞMALARI Yurt Ýçi Çalýþmalar Dýþ Ülkelere Giden Ýþgücü D. TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMELERÝ E. SOSYAL GÜVENLÝK F. ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI V- KAMU MALÝYESÝ A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI Genel Durum Konsolide Bütçe Giderleri Konsolide Bütçe Gelirleri a) Genel Geliþmeler b) Vergiler c) Dolaylý ve Dolaysýz Vergiler d) Tahsilat Oranlarý Konsolide Bütçe Nakit Dengesi B. KATMA BÜTÇE C. VERGÝ YÜKÜ VE VERGÝ ESNEKLÝÐÝ Vergi Yükü a) Vergi Gelirlerine Göre b) Vergi ve Benzeri Gelirlere Göre OECD Üyesi Ülkelerde Vergi Yükü Vergi Esnekliði D. ÖZELLEÞTÝRME VI- VII- DEVLET BORÇLARI 1. KONSOLÝDE BÜTÇE BORÇLARI A. Ýç Borç a) Ýç Borç Stokunun Türlerine Göre Daðýlýmý ve Yapýsý b) Vade ve Faiz Oranlarý c) Mali Baskýnlýk Oraný B. Konsolide Bütçe Dýþ Borçlarý DIÞ BORÇLAR a) Dýþ Borç Stoku b) Dýþ Borçlarýn Daðýlýmý c) Dýþ Borç Servisi d) Dýþ Borçlarla Ýlgili Göstergeler e) Taahhüt Bazýnda Saðlanan Krediler PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM B. PARA POLÝTÝKALARI Merkez Bankasý Analitik Bilançosu Açýk Piyasa Ýþlemleri (APÝ) Para Arzlarý Bankalararasý Para Piyasasý (INTERBANK) IV

5 5. Döviz ve Efektif Piyasasý a) Ýþlem Hacmi b) Döviz Kurlarý Mevduat Krediler Mevduat ve Kredi Faizleri a) Tasarruf Mevduatý Faizleri b) Ticari Kredi Faiz Oranlarý Türk Lirasý Referans Faiz Oraný (TRLIBOR) Reeskont ve Avans Ýþlemlerinde Faiz Oranlarý Zorunlu Karþýlýk ve Umumi Disponibilite Oranlarý C. MENKUL KIYMET PÝYASALARI Birinci El Piyasalar a) Kamu Kesimi Menkul Kýymet Ýhraçlarý b) Özel Kesim Menkul Kýymet Ýhraçlarý Ýkinci El Piyasalar a) Ýþlem Hacmi b) Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý D. ALTIN PÝYASASI VIII- IX- FÝYATLAR A. GENEL GÖRÜNÜM B. TOPTAN EÞYA FÝYATLARI Genel Olarak Sektörel Fiyat Hareketleri a) Tarým b) Ýmalat Sanayii c) Madencilik ve Taþocakçýlýðý d) Elektrik, Gaz ve Su C. TÜKETÝCÝ FÝYATLARI Kentsel Yerler Tüketici Fiyatlarý Kýrsal Yerler Tüketici Fiyatlarý D. ÝÇ TÝCARET HADLERÝ E. BÝNA ÝNÞAATI MALÝYET ENDEKSÝ F. ÇÝFTÇÝNÝN ELÝNE GEÇEN FÝYATLAR ENDEKSÝ G. ALTIN FÝYATLARI ÖDEMELER DENGESÝ A. DIÞ TÝCARET Ýhracat Ýthalat Dýþ Ticaret Dengesi Dýþ Ticaret Hacmi Ýhracatýn Ýthalatý Karþýlama Oraný Ülkeler Ýtibariyle Dýþ Ticaret a) Ülkelere Göre Ýhracat b) Ülkelere Göre Ýthalat c) Ülke Gruplarýna Göre Dýþ Ticaret Dengesi Serbest Bölgeler Dýþ Ticaret Hacmi Dýþ Ticaret Endeksleri V

6 B. ÖDEMELER DENGESÝ Cari Ýþlemler Dengesi a) Dýþ Ticaret Dengesi b) Hizmetler Dengesi c) Yatýrým Geliri Dengisi d) Cari Transferler Sermaye ve Finans Hesabý a) Doðrudan Yatýrýmlar b) Portföy Yatýrýmlarý c) Diðer Yatýrýmlar d) Vadelerine Göre Finans Hareketleri e) Rezerv Hareketleri ÝKÝNCÝ BÖLÜM DÜNYADAKÝ EKONOMÝK GELÝÞMELER DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ A. DÜNYA EKONOMÝSÝ B. DÜNYA TÝCARETÝ C. CARÝ ÝÞLEMLER DENGESÝ D. ÖZEL SERMAYE HAREKETLERÝ E. GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DIÞ BORÇLAR AVRUPA BÝRLÝÐÝNDEKÝ GELÝÞMELER VE TÜRKÝYE A. AVRUPA BÝRLÝÐÝNDEKÝ GELÝÞMELER B. TÜRKÝYE -AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ BAÞLICA EKONOMÝK DÜZENLEMELER VI

7 SUNUÞ Bu Rapor, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkýnda bilgi vermek amacýyla hazýrlanmýþtýr. Raporun birinci bölümünde Türkiye ekonomisine iliþkin geliþmelere, milli gelir, üretim, iþgücü ve istihdam, kamu maliyesi, devlet borçlarý, para, banka, mali piyasalar, fiyatlar ve ödemeler dengesi konularýna yer verilmiþtir. Raporun ikinci bölümünde ise dünyadaki ekonomik geliþmelerle ilgili bilgiler yer almýþtýr. VII

8 VIII

9 BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ 1

10 2

11 TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2001 yýlýnda yüzde 9.5 oranýnda gerileyen GSMH, 2002 yýlýnda ilk üç aylýk dönemden itibaren ekonomide baþlayan canlanmanýn hýzlanarak devam etmesi sonucu yüzde 7.8 oranýnda reel artýþ göstermiþtir. Tarým sektöründe yüzde 7.7, sanayide yüzde 9.1 ve hizmetler sektöründe yüzde 7.2 oranlarýnda artýþ gerçekleþmiþtir. Kiþi baþýna GSMH da yüzde 21.7 oranýnda artarak 2584 dolara yükselmiþtir. Harcamalar yöntemiyle yapýlan hesaplamalara göre ise, 2002 yýlýnda tüketim harcamalarýnda yüzde 2.4 oranýnda bir artýþ gerçekleþmiþ, sabit sermaye yatýrýmlarý ise yüzde 0.8 oranýnda gerilemiþtir. Stok deðiþmelerinin GSYÝH büyümesine katkýsý 7 puan olmuþ ve toplam yurtiçi talepteki artýþ yüzde 9.2 oranýnda gerçekleþmiþtir. Ýhracat 4.2 puan katký saðlarken ithalatýn eksi 5.1 katkýsý sonucu GSYÝH daki yüzde 7.8 oranýndaki büyümeye net ihracatýn katkýsý eksi 1 puan olmuþtur yýlýnda ihracat yüzde 14.1 oranýnda artarak 35.8 milyar dolara, ithalat yüzde 23.7 oranýnda artarak 51.2 milyar dolara yükselmiþtir. Dýþ ticaret açýðý yüzde 53.4 oranýnda artarak 15.4 milyar dolara çýkmýþ; ihracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 69.8 e düþmüþtür. Dýþ ticaret hacmi ise yüzde 19.6 oranýnda artarak 87 milyar dolar olmuþtur. Bu dönemde bavul ticaretinde yüzde 33.8, net turizm gelirlerinde yüzde 3.9 oranlarýnda artýþ olurken, özel iþçi gelirleri yüzde 30.5 oranýnda azalmýþtýr. Dýþ ticaret dengesi 8.3 milyar dolar ve yatýrýmlar dengesi 4.5 milyar dolar açýk vermiþ; hizmetler dengesinde 7.9 milyar dolar ve cari transferlerde de 3.5 milyar dolar fazla oluþmuþtur. Böylece cari iþlemler dengesi 1.5 milyar dolar açýkla sonuçlanmýþtýr yýlýnda sermaye ve finans hesabýnda rezervler ve IMF kredileri hariç 1.4 milyar dolar giriþ gerçekleþmiþ; resmi re- 3

12 zervlerde 6.2 milyar dolar artýþ meydana gelmiþtir. Toptan eþya fiyatlarýndaki yýllýk artýþ 2002 yýlýnda önceki yýla göre 57.8 puan azalarak yüzde 30.8 seviyesinde gerçekleþirken tüketici fiyatlarýndaki artýþ da 38.8 puan azalýþla yüzde 29.7 olmuþtur. Konsolide bütçe giderleri 2002 yýlýnda önceki yýla göre yüzde 43.6 oranýnda artarak katrilyon lira, bütçe gelirleri yüzde 46.7 oranýnda artarak 75.6 katrilyon lira ve bütçe açýðý da yüzde 38.1 artýþla 40.1 katrilyon lira düzeyinde gerçekleþmiþtir. Borç faiz ödemelerindeki artýþ yüzde 26.3 oranýnda kalýrken sosyal güvenlik kuruluþlarýna yapýlan transferlerdeki artýþ yüzde ye çýkmýþ, faiz hariç bütçe giderlerindeki artýþ ise yüzde 61.5 düzeyinde olmuþtur yýlýnda konsolide bütçe faiz hariç dengede 11.8 katrilyon lira fazla vermiþtir yýlýnda bütçe giderlerinin GSMH ya oraný yüzde 42.3 e, bütçe gelirlerinin oraný da yüzde 27.6 ya gerilemiþtir. Bütçe açýðýnýn GSMH ya oraný ise 1.8 puan azalarak yüzde 14.7 olurken faiz hariç fazlanýn GSMH ya oraný yüzde 4.3 olmuþtur. Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný 2002 yýlýnda yüzde 51.6 ya; bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný ise yüzde 65.3 e yükselmiþtir. Ýç borç stoku 2002 yýlýnda önceki yýla göre yüzde 22.7 oranýnda artarak katrilyon liraya ulaþmýþ, GSMH ya oraný ise yüzde 54.8 e gerilemiþtir. Ýç borçlanmada ortalama yýllýk bileþik faiz oraný 2002 yýlýnda yüzde 63.7 ye düþerken ortalama vade 210 güne yükselmiþtir. Kamu ve özel sektör toplam dýþ borç stoku ise 2002 yýlýnda önceki yýla göre yüzde 15.3 oranýnda artarak milyar dolar olmuþtur yýlýnda 22.3 milyar dolarý anapara ve 6.4 milyar dolarý faiz olmak 4 üzere 28.7 milyar dolar dýþ borç ödemesi gerçekleþtirilmiþtir yýlýnda yaþanan canlanma 2003 yýlýnýn ilk yarýsýnda da devam etmiþ ve GSMH da ilk çeyrekte yüzde 7.4 ve ikinci çeyrekte yüzde 3.7 olmak üzere yýlýn ilk altý aylýk döneminde yüzde 5.4 oranýnda reel büyüme gerçekleþmiþtir. Ýlk altý aylýk dönem itibariyle tarýmda yüzde 1, sanayide yüzde 5.9 ve hizmetler sektöründe de yüzde 6.3 oranlarýnda büyüme kaydedilmiþtir. Bu dönemde tüketimdeki artýþ yüzde 3.7, sabit sermaye yatýrýmlarýndaki artýþ da yüzde 7.1 oranýnda olmuþtur. Stok deðiþmelerinin 4.8 puan katkýsý ile toplam yurt içi talep yüzde 9 oranýnda artmýþtýr. Net ihracatýn katkýsýnýn eksi 3.1 puan olmasý ile GSYÝH da kaydedilen artýþ yüzde 5.8 olmuþtur. Ýhracat 2003 yýlýnýn Ocak-Temmuz döneminde yüzde 30.7 oranýnda artarak 25.5 milyar dolara ulaþýrken ithalat yüzde 33.7 oranýnda artýþla 36.6 milyar dolar olmuþtur. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 69.7 ye gerilerken dýþ ticaret açýðý 11.1 milyar dolara, dýþ ticaret hacmi ise 62.1 milyar dolara yükselmiþtir. Bu dönemde bavul ticareti yüzde 3.8 oranýnda azalarak 2 milyar dolar, net turizm gelirleri yüzde 8.4 oranýnda azalarak 2.7 milyar dolar olurken, özel iþçi gelirleri yüzde 1.2 oranýnda artmýþtýr. Dýþ ticaret dengesi 6.9 milyar dolar, yatýrým gelirleri dengesi 3.3 milyar dolar açýk vermiþ; hizmetler dengesi 3.7 milyar dolar, cari transferler ise 2 milyar dolar fazla vermiþtir. Bu geliþmeler sonucu cari iþlemler dengesinde 4.5 milyar dolar açýk oluþmuþtur. Öte yandan 2002 yýlýnýn ilk yedi aylýk döneminde 392 milyon dolarlýk sermaye giriþi görülürken 2003 yýlýnýn ayný döneminde 3.2 milyar dolar giriþ olmuþ; rezervlerde 1 milyar dolar artýþ meydana gelmiþtir.

13 Merkez Bankasý döviz rezervleri 2001 yýlý sonunda 18.8 milyar dolar iken 2002 yýlý sonunda 26.8 milyar dolara, 2003 yýlýnýn Temmuz ayý sonunda da 29.1 milyar dolara yükselmiþtir. 10 Ekim 2003 tarihi itibariyle 34.7 milyar dolardýr yýlýnýn Eylül ayýnda toptan eþya fiyatlarýndaki dokuz aylýk kümülatif artýþ oraný 11 puan gerileme ile yüzde 10.7 ve yýllýk artýþ da 21.8 puan azalýþla yüzde 19.1 oranlarýnda gerçekleþmiþtir. Tüketici fiyatlarýnda ise dokuz aylýk artýþ 6.3 puan azalýþla yüzde 13.8 ve yýllýk artýþ da 14 puan azalýþla yüzde 23 seviyesinde gerçekleþmiþtir. Konsolide bütçede 2003 yýlýnýn dokuz aylýk döneminde giderler yüzde 27 oranýnda artarak katrilyon lira, bütçe gelirleri yüzde 29.5 oranýnda artarak 71.8 katrilyon lira ve bütçe açýðý da yüzde 21.3 artýþla 29.8 katrilyon lira düzeyinde gerçekleþmiþtir. Borç faiz ödemelerindeki artýþ oraný yüzde 18.4, sosyal güvenlik kuruluþlarýna yapýlan transferlerdeki artýþ yüzde 62 dir. Konsolide bütçe faiz hariç dengede 16.7 katrilyon lira fazla vermiþtir. Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný yüzde 59.2 ye, bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karþýlama oraný ise yüzde 70.6 ya yükselmiþtir yýlýnda yüzde 12.8 olan kamu kesimi borçlanma gereðinin GSMH ya oranýnýn 2003 yýlýnda yüzde 8.7 ye gerileyeceði hesaplanmaktadýr. Ýç borç stoku 2003 yýlý Eylül ayý itibariyle 2002 yýlý sonuna göre yüzde 19.2 oranýnda artýþla katrilyon lira olmuþtur. Devlet iç borçlanma senetlerinde Ocak- Eylül dönemi aðýrlýklý ortalama vade 280 güne çýkmýþ, ortalama bileþik faiz oraný ise yüzde 49.7 ye düþmüþtür. Dýþ borç stoku ise 2003 yýlýnýn Haziran ayý itibariyle milyar dolara yükselmiþtir. Bu dönemde 10.6 milyar dolarý anapara ve 3.6 milyar dolarý faiz olmak üzere toplam 14.2 milyar dolar tutarýnda dýþ borç ödemesi yapýlmýþtýr. Türkiye ekonomisindeki geliþmelerle ilgili daha ayrýntýlý bilgilere izleyen bölümlerde yer verilmiþtir. 5

14 6

15 I 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ 7

16 8

17 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ A. BÜYÜME 2003 yýlýnda GSMH ve GSYÝH daki büyümenin yüzde 5 oranýnda gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Sektörler itibariyle ise tarýmda yüzde 2.9 oranýnda daralmaya karþýlýk, sanayide yüzde 6.5 ve hizmetlerde de yüzde 6 düzeyinde bir artýþ beklenmektedir yýlýnda ise GSMH ile GSYÝH artýþ oranlarýnýn yüzde 5 düzeyinde olmasý programlanmýþ olup, bu büyümenin tarým ve hizmetler sektörlerinde yüzde 5, sanayide de yüzde 4.9 oranýnda olmasý hedeflenmiþtir. MÝLLÝ GELÝR VE BÜYÜME HIZLARI Tablo I-1 Gayri Safi Milli Hasıla Büyüme Hızları (Yüzde) ( Triyon TL ) ( 1998 Fiyatlarıyla ) Cari 1998 Fiyatlarla Fiyatlarıyla GSMH GSYÝH Tarım Sanayi Hizmetler (1) (2) Kaynak : DPT (1) Gerçekleşme tahmini (2) Program 9

18 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ 2003 yýlýnda cari fiyatlarla katrilyon lira olmasý beklenen toplam kaynaklarýn, 2004 yýlýnda yüzde 17.1 oranýnda artarak 439 katrilyon lira olmasý hedeflenmiþtir yýlýnda 63 katrilyon lira olarak gerçekleþmesi beklenen toplam sabit sermaye yatýrýmlarýnýn 2004 yýlýnda, 20 katrilyon lirasý kamu kesiminin, 58.8 katrilyon lirasý da özel kesimin olmak üzere 78.8 katrilyon liraya ulaþmasý programlanmýþtýr yýlýnda 288 katrilyon lira olmasý beklenen toplam tüketimin ise 2004 yýlýnda katrilyon liraya çýkacaðý hesaplanmaktadýr. Toplam tüketimin 2003 yýlýnda kamuda yüzde 1.1, özelde yüzde 5.3 olmak üzere yüzde 4.6; 2004 yýlýnda ise kamuda yüzde 2.8, özelde yüzde 4.3 olmak üzere yüzde 4.1 oranýnda reel büyüme göstermesi beklenmektedir. KAYNAKLAR - HARCAMALAR DENGESÝ Tablo I-2 CARÝ FÝYATLARLA 1998 FÝYATLARIYLA Değer (Trilyon TL) GSMH Ýçindeki Payı (%) Değer (Trilyon TL) Değişme (Yüzde) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) GSMH DIŞ KAYNAK (1) TOPLAM KAYNAKLAR SABÝT SERMAYE YATIRIMI KAMU ÖZEL STOK DEĞÝŞMESÝ (1) KAMU ÖZEL TOPLAM YATIRIMLAR KAMU ÖZEL TOPLAM TÜKETÝM KAMU ÖZEL Kaynak : DPT. (1) 1998 fiyatlarıyla yüzde değişimlerde, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir. (2) Gerçekleşme tahmini (3) Program 10

19 II MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI 11

20 12

21 MÝLLÝ GELÝR A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA 1. Gayri Safi Milli Hasýladaki Geliþmeler 2001 yýlýnda yüzde 9.5 oranýnda gerileyen GSMH, 2002 yýlýnda ilk üç aylýk dönemden itibaren ekonomide baþlayan canlanmanýn hýzlanarak devam etmesi sonucu programlanan yüzde 4 ün üzerinde, yüzde 7.8 oranýnda bir reel artýþ göstermiþtir yýlýnda tarým sektöründe yüzde 7.7, sanayi sektöründe yüzde 9.1 ve hizmetler sektöründe de yüzde 7.2 oranlarýnda artýþ gerçekleþmiþtir. Ýmalat sanayii yüzde 10 ve toptan ve perakende ticaret de yüzde 15.1 oranlarýndaki büyümelerle GSMH oluþumuna toplam 5.1 puan katký saðlarlarken madencilik ve taþocakçýlýðý, inþaat ve mali kuruluþlardaki gerileme sürmüþtür. Ýthalat vergisinde yüzde 23 oranýnda reel artýþ gerçekleþmiþ; net dýþ alem faktör gelirleri ise 2002 yýlýnda da yaklaþýk önceki yýl seviyesinde açýk vermiþtir. 13

22 Ekonomideki canlanma 2003 yýlýnýn ilk yarýsýnda da devam etmiþtir. GSMH da ilk çeyrekte yüzde 7.4, ikinci çeyrekte yüzde 3.7 olmak üzere yýlýn ilk altý aylýk döneminde yüzde 5.4 oranýnda reel büyüme gerçekleþmiþ ve 2000 yýlýnýn seviyesine ancak ulaþýlmýþtýr yýlýnda madencilik ve taþ ocakçýlýðý ile inþaat ve mali kuruluþlardaki gerileme her iki üç aylýk dönemde de devam etmiþ; ilk üç aylýk dönemde büyüme gösteren çiftçilik ve hayvancýlýk, ormancýlýk ve otel lokanta hizmetleri ise ikinci üç aylýk dönemde gerileme göstermiþlerdir. Tarým sektöründe ilk dönemdeki yüzde 8.2 oranýnda büyümeye karþýlýk ikinci dönemde yüzde 2.7 oranýnda gerileme kaydedilmesi sonucu ilk altý aylýk dönemde yüzde 1 oranýnda büyüme gerçekleþmiþtir. Sanayi sektöründe ilk dönemdeki yüzde 7.8 oranýndaki büyüme ikinci üç aylýk dönemde yavaþlayarak yüzde 4.4 olmuþ ve ilk altý aylýk dönemde yüzde 5.9 oranýnda artýþ kaydedilmiþtir. Hizmetler sektörü ise ilk çeyrekteki yüzde 8.2 ve ikinci çeyrekteki yüzde 4.5 oranlarýndaki artýþlarla ilk yarýda yüzde 6.3 oranýnda reel büyüme göstermiþtir yýlýnýn ilk altý ayýnda ithalattaki yüksek oranlý artýþlar nedeniyle ithalat vergisinde yüzde 20.2 oranýnda artýþ gerçekleþirken net dýþ alem faktörleri gelirlerindeki olumsuz katký devam etmiþtir. 14

23 15

24 16

25 17

26 18

27 2. Harcamalar Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYÝH 2001 yýlýnda yüzde 7.5 oranýnda gerilerken 2002 yýlýnda yüzde 7.8 oranýnda artmýþtýr yýlýnda kamu tüketim harcamalarýnýn yüzde 5.4 ve özel tüketim harcamalarýnýn yüzde 2 oranlarýnda artmasý sonucu toplam tüketim harcamalarýnda yüzde 2.4 oranýnda bir artýþ gerçekleþmiþtir. Özel tüketim harcamalarýndaki artýþta hizmetlerdeki yüzde 8.7, dayanýklý tüketim mallarýndaki yüzde 2.1 ve yarý dayanýklý ve dayanýksýz tüketim mallarýndaki yüzde 3.1 oranlarýndaki artýþlar belirleyici olmuþtur. Kamu tüketiminde ise maaþ ve ücretlerdeki artýþ yüzde 0.7 de kalýrken diðer cari harcamalardaki artýþ yüzde 10.8 oranýnda olmuþtur. Söz konusu yýlda kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 14.5 artmasýna karþýlýk özel sektör yatýrýmlarýnýn yüzde 7.2 oranýnda azalmasý sonucunda sabit sermaye oluþumu yüzde 0.8 oranýnda gerileme göstermiþtir. 19

28 20

29 21

30 2001 yýlýnda yüzde 18.5 azalan toplam yurtiçi talepte 2002 yýlýnda stok deðiþmelerinin de olumlu katkýsý ile yüzde 9.2 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir. GSYÝH büyümesinde 7 puanlýk katký ile stok deðiþmeleri belirleyici olmuþtur. Ýhracat 4.2 puan katký saðlarken ithalatýn eksi 5.1 puan katkýsý sonucu net ihracatýn GSYÝH daki büyümeye katkýsý eksi 1 puan olmuþtur. Harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYÝH 2003 yýlýnýn ilk çeyreðinde yüzde 8.1 oranýnda artarken ikinci çeyrekteki artýþ yüzde 3.9 da kalmýþtýr. Böylece 2003 yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde yüzde 5.8 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde toplam tüketim harcamalarý özel tüketim harcamalarýndaki artýþýn katkýsýyla ilk üç ayda yüzde 5.6 ve ikinci üç ayda yüzde 1.9 olmak üzere yüzde 3.7 büyümüþtür. Özel tüketim harcamalarý ilk çeyrekte yüzde 6.5 ve ikinci çeyrekte de yüzde 2.5 olmak üzere ilk altý aylýk dönemde yüzde 4.5 artarken kamu tüketim harcamalarý söz konusu dönemlerde yüzde 3 ve yüzde 2.9 oranlarýnda gerileyerek ilk altý aylýk dönemde yüzde 2.9 oranýnda küçülmüþtür. Toplam sabit sermaye yatýrýmlarý ise kamu kesimindeki gerilemeye karþýlýk özel kesimdeki artýþlarýn katkýsýyla ilk üç aylýk dönemde yüzde 9.3 ve ikinci üç ayda yüzde 5.5 oranlardaki artýþlarla ilk altý aylýk dönemde yüzde 7.1 oranýnda büyüme göstermiþtir. Kamu yatýrýmlarýnda ilk çeyrekte yüzde 37.8 ve ikinci çeyrekte yüzde 11.3 olmak üzere ilk altý ayda yüzde 19.8 oranýnda bir küçülme gerçekleþmiþtir. Özel sektör yatýrýmlarý ise ilk çeyrekteki yüzde 20.4 artýþa karþýlýk ikinci çeyrekte yüzde 11.9 oranýnda bir artýþla ilk altý aylýk dönemde yüzde 15.5 oranýnda artmýþtýr. Stok deðiþmelerinin ilk çeyrekte 5.6 ve ikinci çeyrekte 4.2 puan olmak üzere altý aylýk dönemdeki GSYÝH oluþumuna 4.8 puanlýk katkýsý olmuþtur. Böylece 2003 yýlýnýn ilk altý aylýk döneminde toplam yurtiçi talepte yüzde 9 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir yýlýnýn ilk yarýsýnda da stok deðiþmeleri ve ihracat GSYÝH büyümesini belirleyen faktörler olmaya devam etmiþtir. Ancak, ilk yarýda ithalattaki artýþýn ihracattan fazla olmasý nedeniyle, ihracatýn 5.4 puan katkýsýna karþýlýk ithalatýn katkýsýnýn eksi 8.4 puan olmasý sonucu net ihracatýn katkýsý eksi 3.1 puan olmuþtur. 22

31 23

32 24

33 3. Gelir Yöntemine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasýla Gelir yöntemine göre hesaplanan GSYÝH 2001 yýlýnda katrilyon lira iken 2002 yýlýnda yüzde 54.7 artarak 276 katrilyon lira olmuþtur yýlýnda GSYÝH içinde iþletme artýðýnýn payý yüzde 52.5 e yükselirken iþgücü ödemelerinin payý yüzde 26.7 ye, sabit sermaye tüketiminin payý yüzde 8.1 e, üretim ve ithalat vergilerinin payý da yüzde 12.6 ya gerilemiþtir. 4. Kiþi Baþýna Gayri Safi Milli Hasýla 2001 yýlýnda yüzde 11.1 gerileyen kiþi baþýna GSMH, 2002 yýlýnda yüzde 6.2 artarak 1987 fiyatlarýyla 1 milyon 668 bin 421 liraya yükselmiþtir. Böylece 2001 yýlýnda yüzde 28.4 oranýnda azalýþla 2123 dolara gerileyen kiþi baþýna GSMH, 2002 yýlýnda yüzde 21.7 oranýnda artarak 2584 dolara yükselmiþtir. 25

34 B. SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI 2003 yýlýnda toplam sabit sermaye yatýrýmlarýnýn bir önceki yýla göre cari fiyatlarla yüzde 32.7 oranýnda artarak 63 katrilyon lira düzeyinde gerçekleþeceði tahmin edilmektedir. Bu tutarýn yüzde 26.6 sý kamu kesimine, yüzde 73.4 ü de özel kesime aittir yýlýnda sabit sermaye yatýrýmlarýnda kamu kesiminde yüzde 22.2 reel gerilemeye karþýlýk özel sektördeki reel yüzde 22 artýþ sonucu yüzde 5.5 büyüme beklenmektedir yýlýnda toplam sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 25.1 artýþla 78.8 katrilyon lira olmasý ve bunun yüzde 25.3 ü olan 20 katrilyon lirasýnýn kamu, yüzde 74.7 si olan 58.8 katrilyon lirasýnýn da özel sektör tara- 26

35 27

36 fýndan gerçekleþtirilmesi programlanmýþtýr. Sabit fiyatlarla ise kamu kesiminde yüzde 6.7, özel kesimde ise yüzde 14 artýþlarla yüzde 12 reel büyüme hedeflenmiþtir yýlý programýnda kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 42.1 inin konsolide bütçe, yüzde 18.5 inin KÝT ler, yüzde 3 ünün Ýller Bankasý tarafýndan gerçekleþtirilmesi hedeflenmiþtir. Toplam kamu sabit sermaye yatýrýmlarýnýn yüzde 32.8 lik kýsmý ise mahalli idarelere ait bulunmaktadýr. 28

37 C. YATIRIM TEÞVÝK BELGELERÝ 2002 yýlýnda teþvik belgesine baðlanan yatýrým tutarýnda, enerji dýþýnda bütün sektörlerdeki artýþlarýn katkýsýyla yüzde 40.6 oranýnda artýþ gerçekleþmiþtir. Tarým sektöründe yüzde 73.9, imalat sanayii sektöründe yüzde 56.2, hizmetler sektöründe yüzde 67.7, madencilik sektöründe yüzde oranlarýnda artýþ kaydedilmiþtir. Enerji sektöründe ise yüzde 73.9 oranýnda azalma olmuþtur. 29

38 2003 yýlý Ocak-Eylül dönemi itibariyle önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 130 artan teþvik belgeli yatýrým tutarý 9.5 katrilyon liradan 21.8 katrilyon liraya yükselmiþtir. Madencilik sektöründeki yüzde 53.8 gerilemeye karþýlýk, tarýmda yüzde 66.6, imalatta yüzde 78.5, hizmetlerde yüzde ve enerjide yüzde 62.8 oranlarýnda artýþ olmuþtur yýlý Ocak-Eylül dönemi itibariyle 3094 adet Yatýrým Teþvik Belgesi verilen 21.8 katrilyon liralýk yatýrýmýn gerçekleþmesi durumunda yaklaþýk 142 bin kiþiye istihdam saðlanacaktýr. 30

39 31

40 32

41 III ÜRETÝM 33

42 34

43 ÜRETÝM Bu bölümde tarým, sanayi, enerji ve hizmetler sektörlerindeki üretim geliþmelerine yer verilmektedir. A. TARIM 2002 yýlý itibariyle sivil istihdamýn yüzde 37.6 sýný karþýlayan tarým sektöründe GSMH nýn yüzde 13.6 sý, ihracatýn da yüzde 5.6 sý gerçekleþtirilmektedir yýlýnda yüzde 6 oranýnda gerileme gösteren tarým üretimi; 2002 yýlýnda sektördeki aðýrlýðý yüzde 93 lerde olan çiftçilik ve hayvancýlýkta yüzde 7.3, ormancýlýkta yüzde 14.9 ve balýkçýlýkta yüzde 7.4 oranýndaki artýþlarla yüzde 7.7 oranýnda büyüme göstermiþtir yýlýnýn ilk yarýsýnda ise birinci çeyrekteki yüzde 8.2 artýþa karþýlýk ikinci çeyrekteki yüzde 2.7 gerileme sonucu ilk altý aylýk dönemdeki büyüme yüzde 1 de kalmýþtýr. Çiftçilik ve hayvancýlýk birinci çeyrekte yüzde 8.9 artarken ikinci çeyrekte yüzde 0.6 gerilemiþ ve ilk altý aylýk dönemde yüzde 2.3 büyüme göstermiþtir. Ormancýlýkta birinci çeyrekte yüzde 6.6 artýþ, ikinci çeyrekte yüzde 24 gerileme ile ilk altý aylýk dönemde yüzde 10 gerileme TARIMSAL ALANLARIN KULLANIMINA GÖRE DAĞILIMI Tablo III-1 (Bin Hektar) (*) Ekilen Arazi Nadasa Bırakılan Sebze Bahçeleri Bağlar Meyvelik Zeytinlik Ormanlar Kaynak: DİE (*) Geçici olurken balýkçýlýkta birinci çeyrekte yüzde 5.1 ve ikinci çeyrekte yüzde 1.5 olmak üzere altý aylýk dönemdeki yüzde 3.7 büyüme gerçekleþmiþtir yýlýnda sulamaya açýlan ve yaklaþýk yüzde 60 ý sulanan tarým alanlarý yüzde 2 oranýnda geniþleyerek 3 milyon 648 bin hektara ulaþmýþ olup 2003 yýlýnda yüzde 1.3 artýþla 3 milyon 694 bin hektara ulaþacaðý tahmin edilmektedir yýlýnda nadasa býrakýlan tarým alaný 5 milyon hektar iken ekilen tarým alaný 17.7 milyon hektar olmuþtur. 35

44 2002 yýlýnda fiziki deðer olarak kimyasal gübre üretimi de yüzde 32.1 oranýnda artarak 3.5 milyon ton olmuþ; 2003 yýlý Ocak-Haziran döneminde ise 1.6 milyon ton üretim gerçekleþmiþtir. Kimyasal gübre kullanýmý ise 2002 yýlýnda fiziki deðer olarak yüzde 6.3 oranýnda artarak 4.5 milyon tona ulaþmýþ olup 2003 yýlý Ocak-Haziran döneminde 2.9 milyon ton olmuþtur. KÝMYASAL GÜBRE ÜRETÝMÝ VE TÜKETÝMÝ Tablo III-2 (Bin Ton) Ocak-Haziran Üretim Fiziki BBM(1) Ýthalat Fiziki BBM Tüketim Fiziki BBM Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (1) BBM=Bitki Besin Maddesi Diðer taraftan tarýmsal mekanizasyon üretiminde 2001 yýlýnda meydana gelen gerilemenin 2002 yýlýnda da genel olarak devam ettiði görülmektedir yýlýnda sadece balya, yem kýrma ve süt saðým makinalarý üretiminde artýþ olmuþtur. TARIMSAL MEKANÝZASYON ÜRETÝMÝ Tablo III-3 Adet Değişim (Yüzde) YILLAR Pulluk Traktör Kültüvatör Sapdöðer Harman Makinasý Çayýr Biçme Makinasý Balya Makinasý Yem Kýrma Makinasý Süt Saðým Makinasý Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1. Bitkisel Üretim Tarým ürünleri üretiminde 2001 yýlýndaki gerilemeye karþýlýk 2002 yýlýnda genelde üretim artýþý olmuþtur. Söz konusu yýlda buðdayda yüzde 2.6, arpada yüzde 10.7 artýþ olmuþ, mýsýr üretimi ise yüzde 4.5 azalmýþtýr. Baklagillerde ise mercimek üretimi yüzde 8.7, fasulye üretimi yüzde 11.1 ve nohut üretimi yüzde 21.5 artmýþtýr. 36

45 Sanayi bitkileri olan tütün, pamuk ve þeker pancarý üretimi de artýþ göstermiþtir. Meyvelerden zeytin üretim yýlý olmasý nedeniyle yüzde 200 oranýnda artarken, fýndýk ve çay üretimi yüzde 4 oranýnda azalmýþ; incir üretimi yüzde 6.4 ve üzüm üretimi de yüzde 7.7 artmýþtýr yýlý için yapýlan tahminler üretimde gerileme olacaðý yönündedir. BAŞLICA TARIM ÜRÜNLERÝ ÜRETÝMÝ (Bin Ton) Tablo III-4 Değişim (Yüzde) (*) 2003(**) (*) 2003(**) HUBUBAT Buðday Arpa Mýsýr Pirinç Diðerleri BAKLAGÝLLER Mercimek Kuru Fasulye Nohut Diðerleri SANAYÝ BÝTKÝLERÝ Tütün Pamuk(Saf) Şeker Pancarý Diðerleri YUMRU BiTKiLER Patates Soðan(Kuru) Diðerleri YAĞLI TOHUMLAR Ayçiçeði Afyon Tohumu Yer Fýstýðý Susam Soya Diðerleri MEYVELER Elma Turunçgiller Üzüm İncir Fýndýk Zeytin Çay (Yaþ) Diðerleri SEBZELER(1) Kaynak: DİE (*) Geçici (**) Tahmin (1) Kavun-Karpuz Dahil 37

46 BAŞLICA TARIM ÜRÜNLERÝ ÜRETÝM ENDEKSÝ (1983 = 100) Tablo III-5 Şeker Buğday Arpa Pirinç Patates Pamuk Tütün Pancarı Ayçiçeği Zeytin Fındık Üzüm Ýncir (*) (**) Kaynak : DİE'nin üretim verilerine göre oluşturulmuştur. (*) Geçici (**) Tahmin Grafik III Arpa Buðday Pirinç 70 Grafik III Patates Tütün Pamuk Grafik III-3 Zeytin Grafik III Fýndýk Üzüm Şeker Pancarý Ayçiçeði 70 İncir

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

TRAKYA'DA TARIMSAL YAPI, VERÝMLÝLÝK VE GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ

TRAKYA'DA TARIMSAL YAPI, VERÝMLÝLÝK VE GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ TRAKYA'DA TARIMSAL YAPI, VERÝMLÝLÝK VE GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYÝ TRAKYA REGION'S AGRICULTURAL STRUCTURE, PRODUCTIVITY AND ITS DEVELOPMENT LEVEL SUMMARY Dr. Arif SEMERCÝ* Trakya Region which exists in European

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı İçindeki

Detaylı

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 0 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO 1. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 2 2. UKRAYNA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU 3 3. UKRAYNA NIN DIŞ TİCARETİ 4 4. SANAYİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLER İHRAÇ

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI UKRAYNA ÜLKE RAPORU UKRAYNA ÜLKE RAPORU A. GENEL BAKIȘ 1. TEMEL BİLGİLER Ukrayna 1991 yılında Sovyetler Birliği nin dağılmasının ardından bağımsız bir ülke konumuna gelmiștir.

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Turgay YILDIZ Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı KASTAMONU, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ 2014 AĞUSTOS BÖLGESEL TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ Hande UZUNOĞLU Giriş Türkiye nin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 3. kenti olan İzmir, Ege Bölgesi nin merkezi olarak görülmektedir.

Detaylı