A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G GAMMA Bina Kontrol Sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi"

Transkript

1 A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G GAMMA Bina Kontrol Sistemi

2 Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar ET A1 Siparifl No.: Sadece PDF: (E86060-K8210-A101-A8) ALPHA 400-ZS Sayaç panolar ET A2 Siparifl No.: Talebe göre bölgesel katalog BETA Alçak gerilim-koruyucu devre tekni i Siparifl No.: E86060-K8220-A101-A9 ET B1 GAMMA Bina kontrol sistemi Siparifl No.: E86060-K8230-A101-A8 ET G1 DELTA anahtar Siparifl No.: E86060-K8240-A101-A8 ET D1 A&D'de Çevrimd fl Ma aza Siparifl No.: E86060-D4001-A100-C6 (CD-ROM) E86060-D4001-A500-C6 (DVD CA 01 Internet nternette otomasyon ve kontrol sistemleri bölümlerini ziyaret edin. Bizim adreslerimiz Otomasyon ve kontrol sistemleri için: Elektrik tesisatç l için: A&D ma aza için: Markalar Bütün üretim tan mlamalar Siemens AG veya di er ara ürün iflletmecilerinin marka veya üretim isimleri olabilir ve bunlar n üçüncü kifliler taraf ndan amac na uygun kullan m sahiplerinin haklar n ihlal eder. Yarda (inç) olarak verilen bilgiler ölçüm alan ndaki birimler ile ilgili yasa gere i sadece ihracat içindir.

3 1 Gösterge, Kumanda Anahtar, çok fonksiyonlu anahtar, anahtar aksesuarlar, ekranlar, Dokunmatik paneller, Uzaktan kumandalar, görsellefltirmeler 2 Ç k fl cihazlar Analog ç k fl cihazlar, ç k fl cihazlar, A/K kontakl priz 3 Girifl cihazlar Analog girifl cihazlar, girifl cihazlar GAMMA Bina Kontrol Sistemi Katalog ET G instabus Kombinasyon cihazlar Girifl/ç k fl cihazlar Özel uygulamalara ait cihazlar Ayd nlatma, güneflten koruma, günefllik, gün fl ndan faydalanma, s tma, so utma, havaland rma, iklimleme, yük yönetimi, güvenlik, h zl montaj sistemi A geçitleri, Ara birim dönüfltürücüsü RS 232, USB, infrared, DALI, Eternet, Telsiz, Telefon, PROFIBÜS DP, LOGO!, EnOcean Fiziki sensörler Hareket/durufl, ayd nl k, s cakl k, s z nt, yang n, kombine sensörler 8 Kumanda ve Otomasyon cihazlar Programlanabilir haf zal otomasyon cihazlar, lojik modüller, Sahne modülleri, zaman/olay modülleri, zamanlay c lar ve aksesuar Geçersiz: ET G Katalogu 9 Sistem ürünleri Bus ba lay c ve aksesuar, besleme, kayna, Hat ba lay c, flebeke a ba lay c 10 Sistem aksesuarlar Kapatma fleritleri, Bus klemensleri, birlefltiriciler, veri hatlar, afl r gerilim koruyucu Bu katalogda bulunan ürünler ayn flekilde Çevrimd fl Ma aza CA 01 parçalar d r. Siparifl No.: E86060-D4001-A100-C6 (CD-ROM) E86060-D4001-A500-C6 (DVD) wave Sayaç Çal flma saatleri/darbe sayaçlar, elektrik enerjisi sayac Radyo frekans Gösterge, kumanda, ç k fl cihazlar, girifl cihazlar, özel uygulamalara ait cihazlar, a geçitleri, ara birim dönüfltürücüsü, sistem ürünleri 13 Teknik Bilgiler Anahtar elemanlar, açma/k sma elemanlar, Jaluzi elemanlar 14 Ekler VDE ELEKTRO TEKN K ELEKTRON K VDE ENFORMASYON TEKN B RL e.v. Bu katalogda gösterilen ürünler ve sistemler VDE sertifikal kalite yönetim sistemi kullan larak DIN EN ISO 9001:2000'e göre gelifltirilir ve üretilir.

4 Siemens Otomasyon ve Kontrol Sistemlerine. Hofl geldiniz. Müflterek bir hedefi kovalayan 'den fazla insan: rekabet edebilme güçlerinin devaml artt r lmas. Bu Siemens Otomasyon ve Kontrol sistemleridir. Otomasyon, sürücüler veya elektro tesisat tekniklerinden her biri: Biz size branfl n zdaki baflar n z n devam için kapsaml bir portföy sunuyoruz. Bizim teklifimizin çekirde i, Tam Entegreli Otomasyon (TIA-Totally Integrated Automation) ve Tam Entegreli Güç (TIP-Totally Integrated Power)'tür. Üretim ve ifllem endüstrisi ile bina otomasyonuna yönelik genel ürün ve sistem spektrumumuz, TIA ve TIP baz ndad r. Bu portföyümüz, sisteminizi bütün kullan m döneminde, yenilikçi hizmetlerle tamamlamaktad r. Ürünlerimizin ve sistemimizin size sundu u olanaklardan emin olun. Bizimle birlikte verimlili inizi sürekli nas l artt rabilece inizi keflfedin. Di er detaylar için lütfen bölgenizdeki Siemens Bayisinde ilgili kiflisiyle temas kurunuz. O size memnuniyetle yard mc olacakt r. 2

5 3

6 Rekabet edebilme gücünüzü artt r n. Tam Entegreli Otomasyon. Tümleflik Otomasyon (TIA) ile Siemens, mal giriflinden mal ç k fl na, üretim düzeyi üzerinden alan düzeyinden iflletme hatt düzeyine sundu u ba lant ya kadar tüm branfllarda otomasyon için genel ürün ve sistem spektrumunun tek sunucusudur. TIA baz nda özel taleplerinize uygun olarak haz rlanm fl ve mükemmel bir süreklilikle kendini kan tlayan çözümleri gerçeklefltiriyoruz. Bu süreklilik sadece ara birim harcamalar nda büyük bir azalma sa lamaz, ayn zamanda bütün düzeylerde azami düzeyde fleffafl k sa lar. ERB - flletme hatt düzeyi Ethernet Yönetim düzeyi MES - Ölçüm-üretim hatt düzeyi Ethernet flletme ve yöntem düzeyi S MAT C PCS 7 Proses Kumandas (DCS) Kumanda düzeyi Endüstriyel Ethernet Endüstriyel yaz l m Tasar m ve Teknik Kurulum ve Çal flt rma Kumanda Bak m Modernlefltirme ve yilefltirme için S NUMER K Say sal bilgisayar Denetimi S MAT ON Hareket Kontrol Sistemi Alan düzeyi Tam Entegreli Otomasyon flletme enstrumanlar S MAT K Sensörler Ara yüz olarak 4

7 Tabii ki ilk planlama ad m ndan iflletme üzerinden modernlefltirmeye kadar Tam Entegreli Otomasyondan tesislerinizin kullan m süresi boyunca siz de yararlanacaks n z. Burada, ürünlerimizin ve sistemlerimizin geliflimindeki tutarl süreklili i, büyük ölçüde yat r m güvenli i sa l yor. Tam Entegreli Otomasyon, tüm tesislerinizdeki oluflumun iyilefltirilmesine belirgin bir katk da bulunur ve bununla verimlili in önemli ölçüde art fl için uygun flartlar oluflturmufl olur. SIMATIC PCS 7 SCADA-Sistemi SIMATIC NET Endüstriyel letiflim SIMATIC Modüler/Embedded/PC Baz nda SIMATIC HMI Kullanma ve zleme Entegre Emniyet Endüstriyel Devre Cihazlar SENTRON SIMACODE Beher Motor Yönetim Sisteminde Tümüyle Entegre Edilmifl Güç 5

8 Tek elden sürekli enerji da t m. Tam Entegreli Güç. Tam Entegreli Güç (TIP), elektrikli enerji da t m n n bütün bileflenlerini entegre bir bütün olarak birlefltirir. Bu nedenle TIP, fonksiyonel ve endüstriyel yap lar n planlanmas, yap lmas ve kullan lmas nda giderek büyüyen piyasa ihtiyaçlar n n bir cevab d r. Biz, TIP baz nda orta gerilimden prize kadar enerji da l m için genel çözümler sunuyoruz. Bu arada Tam Entegreli Güç, planlama ve projelendirmede, süreklilik ile birbirine tam uyumlu ürünlere ve sistemlere dayan yor. letiflim Kumanda zleme Yük Yönetimi Geçifl Hatlar Tahminler fllem-/üretim otomasyon Ürünler ve Sistem Planlama ve Projelendirme 6

9 Tam Entegreli Güç, enerji da t m sisteminin endüstri otomasyonuna ve bina otomasyonuna ba lant s için iletiflim ve yaz l m modüllerini sunar. Bu flekilde, belirgin flekilde tasarruf potansiyelleri gerçeklefltirilebilir. Bak m hbar-/ar za Yönetimi Selektif Koruma Protokol Güç Kalitesi Masraf Bölümü Trafo Da l m Bak m hizmeti Bina otomasyonu 7

10 Siemens Elektrik Tesisatç l : Elektrik Tesisatç l Dünyas ALPHA da t m panolar ve klemensler ALPHA program küçük da t m panolar, sayaç panolar, duvar ve sabit da t m panolar ile izolasyon maddesi da t c s n kapsar. ALPHA FIX klemensler bütün ba lant tekniklerinde kablo döflemesinin belirgin görüntüsüne yönelik hiçbir iste i karfl l ks z b rakm yor. BETA Alçak gerilim-koruyucu devre cihazlar Siemens hat korumas, insan ve yang n koruyucu, y ld r m ak m ve afl r gerilimden koruyucu ile cihaz ve tesis korumas için birbirine uygun genifl bir cihaz program sunuyor. Bizim cihaz program m z sigortalar, hat koruyucu flalterler, hatal ak m koruyucu donan mlar, afl r gerilim koruyucu cihazlar gibi koruyucu cihazlar ile genifl kapsaml bir koruma konsepti için gerekli olan flalter cihazlar, ölçüm cihazlar ve denetleme cihazlar ndan oluflmaktad r. GAMMA Bina kontrol sistemi GAMMA instabus'un yenilikçi bina sistem tekni i, güvenli i ve konforu artt ran maksimum maliyet etkinli i mümkün k l yor. Ayd nlatma, gölgeleme ve oda s cakl, GAMMA instabus vas tas yla kumanda edilir. Binan n bütün elektrikli fonksiyonlar programlanarak bu sistem ile birlefltirilebilir. Binan n di er sistemlerine (örn. LAN) ba lanarak, tamamen yeni uygulamalar oluflturulabilir. GAMMA instabus yüksek esnekli i ile kendini gösterir. DELTA Anahtar ve prizler DELTA anahtar ve prizler program çeflitli üst yüzey tasar mlar n yenilikçi, güvenli teknik ile birlefltirir. Zevkler veya çevre de iflse de, kumanda üst yüzeyleri kolayl kla de ifltirilebildi inden güvenlik de iflmeden aynen kal r. 8

11 Modern elektrikli flalter ve tesisat tekni i Bugün, günlük yaflamda elektrik ak m n n olmamas düflünülemez. Bu flekilde ak m n her yerde tehlikesiz ve kullan c y memnun edecek flekilde kullan labilmesi için, modern bir elektrikli flalter ve tesisat tekni i ön flartt r. Yeniliklerle gelece i oluflturma Yenilik olmadan geliflme olmaz. Bu bilinen bir kurald r. Bu nedenle, elektrik tesisatç l alan ndaki yeni geliflmeleri ortaya ç karmak, mevcut ürünleri iyilefltirmeye devam etmek ve yeni uygulamalar oluflturmak için her fleyi yap yoruz. Her fley, bütün elektrik tesisat tekni i yelpazesi üzerinden yenilikçi ve yüksek kalitede, rekabet edilebilirlili i güçlendiren ve piyasada yeni flans kap lar açan ürünler sunma hedefi için. Regensburg daki fabrika ve bizim dünya çap ndaki mevcudiyetimiz Siemens 120 y ldan beri konut inflaatlar, fonksiyonel yap lar ve endüstri için ürünler ve yenilikçi çözümler üretiyor. Üretim Berlin'de bafllad, 1948'den beri Regensburg'da üretim yap yoruz. Bu fabrika, Tesisat tekni inde bugün uluslararas üne sahip üreticiler aras nda olup en modern çal flma araçlar n kullanmaktad r: CAD, simulasyon ve otomasyona dönüfltürülmüfl laboratuvar teçhizat. fiimdilerde Avrupa, Asya ve Amerika'da 17 sabit üretim yerine sahibiz. Ülkelere uygun normlar yerine getirebilmek için en iyi flartlar. Ve müflterilerimizi yerinde destekleyebilmek için en iyi ön flartlar. Endüstriyel Binalar Kamu-Ticari Binalar Konutlar 9

12 Kalite ve Çevre Çevre iflaretli kalite Geliflen kentleflme ve dünya çap ndaki nüfus art fl, do al kaynaklar n itinal ve etkin kullan m n merkezi bir meydan okumaya dönüfltürüyor. Biz bu meydan okumay kabul ediyoruz. Sorumlu davranma Ekolojik sorumlulukla hareket eden dünya iflletmelerinden biri olan Siemens olarak, kendimize büyük hedefler belirledik. Çevre koruma hedeflerimiz bizim s k kalite yönetimimizin bir parças d r. Ürünlerimizin ve sistemlerimizin daha fazla gelifltirilmesi esnas nda, bunlar n çevreye olan muhtemel etkilerini ayd nlat yoruz. Bu flekilde, bu ürün ve sistemler, AB yönetmeli i RoHS (Restriction of Hazardous Substances)'yi istisnas z yerine getiriyor. Bu safhada en yüksek kalite için de temel tafl koyuyoruz: Daha bafllang çta güvenilirlik beklentileri ve bunu takip eden kalite güvence önlemleri tespit ediliyor ve tasar ma dahil ediliyor. Bunun d fl nda ürünler ve sistemler üretim ve kontrol esnas nda kat kalite flartlar ndan geçiriliyor. Ve müflterilerimize en yüksek kaliteyi sunabilmek için biz bunun uygulanmas na çok dikkat ediyoruz. Bunu bir çok sertifika da belgelemektedir. 10

13 Çevre korumas nda faal Tabii ki, bütün Siemens yerleflim yerleri gibi, biz de DIN ISO sertifikas na sahibiz. Bunun haricinde, ZVEI'nin aktif bir üyesi olarak, çevre korumas n aktif olarak destekliyoruz (örne in ba lay c Çevre-Yönetim-Sisteminin gelifltirilmesi vas tas yla). Regensburg'daki fabrikam z, 1995, 1999 ve 2002'den sonra 2006 y l nda da dördüncü kez bizim ba l l m zdan dolay Regensburg flehrinin çevre ödülü ile ödüllendirilmifltir. Son ödülümüz, kendi irademizle ürünlerimizde zararl madde kullan m ndan vazgeçti imiz ve bu amac m z kesin olarak galvaniz ifllerimizde uygulad m z için verildi. Çevre amaçl fonksiyonlar GAMMA bina kontrol sistemi fonksiyonlar, çevre korumaya büyük ölçüde katk da bulunmaktad r. Bu flekilde GAMMA instabus örne in ayd nlatma ve jaluzi kumanda ifllemlerini s tma, so utma, havaland rma, iklimlendirme ve güvenlik ile birlefltiriyor. Otomatik jaluzi kumandas, jaluzi kanatlar na, gün fl ndan mümkün oldu unca gözler kamaflmadan faydalan labilecek flekilde kumanda eder. Sabit bir fl k ayar vas tas yla, sadece ihtiyaç oldu u kadar ayd nlatma sa lan yor. Bu flekilde elektrik tasarrufu sa lan yor. Bu da çevreye yararl oluyor, ayn zamanda enerji masraflar azalt l yor. Bunun haricinde, s tma k s tlamas, havaland rma esnas nda s tma enerjisinin bofla harcanmas n önlüyor. Bunlar, GAMMA instabus'un enerji tasarrufuna ve bununla birlikte ekonomik bir bina kullan m na sa lad çok çeflitli olanaklardan sadece birkaç örnek. Bununla modern tekni in konforu, çevre korumas na aktif destek verir. 11

14 lave teklifimiz Güvenli bir temel üstüne infla edin Temel ve leri Düzey kurslar m z ile ticari baflar n z n temelini oluflturursunuz. Uzman doçentler size, Regensburg'da modern e itim merkezimizde gerekli olan teorik ve pratik bilgileri aktar r lar. Dersler, multi medya e itim malzemeleriyle görsel bir flekilde haz rlanm flt r. Almanca ve ngilizce lisanlar nda. Talebinize göre isterseniz do rudan sizin yerinizde veya yak n n zda bulunan bir Siemens flubesinde. Kurslar n spektrumu elektronik tesisatlara kadar uzanmaktad r. Burada bütün ürün portföyünü tan may ve bunlar kullanmay ö reneceksiniz. Modern tesisat olanaklar sizlere ad m ad m yaklaflt r lacakt r. Bununla çok yeni ticari imkanlara siz de ba lanacaks n z. Ayr ca: ET E itim Merkezi, daha 1991'de KNX/EIB-e itimleri sunan, dünyan n ilk sertifikal e itim merkezi ve KNX-sertifikal kurslar n n tüm yelpazesini hem Almanca, hem de ngilizce olarak uygulayan tek Üretici-E itim-merkezidir. Güncel kurs tekliflerini afla daki adresten bulabilirsiniz: Veya bizi arayarak: Tel.: +49 (0)

15 Kapsaml Destek Bütün gereksinimlerinizde sizi destekliyoruz: Ürünlerimiz ile ilgili sorular n zda, elektro tesisat n z n planlanmas nda veya teknik evraklar n temininde. Bizi aray n z: Tel.: +49 (0) (0,14 _/Dakika Almanya sabit hatlar yla) Faks: +49 (0) A 'da tesisat tekni i Bizi internette ziyaret ediniz. Ürünlerimiz ile ilgili bütün bilgileri bulabilirsiniz - ALPHA da t m panolar ve klemensler, BETA alçak gerilim-koruyucu devre tekni i, GAMMA bina kontrol sistemi tekni i ve DELTA anahtar ve prizleri afla daki adreste 13

16 Hizmetinizdeki yaz l m Elektrik tesisat için etiket yaz l m Siemens'in etiketleme yaz l m anahtarlar ve prizlerin, da t m panolar ve alçak gerilim koruyucu devre cihazlar n n etiketlenmesi özellikle çok basit ve konforludur. lgili ürünün etiketlenmesi piyasada mevcut olan bir yaz c ile önceden z mbalanm fl yap flkan folyo veya basit bir DIN-A4- ka t üzerinden gerçekleflir. Genel olarak elektrik tesisat nda bulunan her cihaz bu etiketleme sistemi ile etiketlenebilir. Bu flekilde da t c da döflenmesinden çok sonra bile tek tip, temiz görünümlü ve aç kça iflaretlenmifl anahtar ve prizler oluflturulur. Buradaki avantajlar n z: Tek bir etiketleme sistemati i vas tas yla çal flma kolayl ve flekil görünürlü ünde süreklilik. Yap flkan etiketler uzun süre dayan kl d r, cihazlara yerlefltirilmesi kolayd r ve bütün cihazlarda kullan labilir. Bu program n kullan m kolayd r ve nternetten ücretsiz olarak temin edilebilir: Etiketleme - Araçlar, örnek DELTA Etiketleme araçlar, örnek GAMMA 14

17 Bir çok araç özellikle GAMMA bina kontrol sistemi uygulamas nda sizi desteklemektedir. GAMMA planlay c ve tesisatç arac Bu araçlar üzerinden bina sistem tekni ine ait Siemens GAMMA katalogunu açabilir, ürün veya hizmet tan mlamalar n toplayabilir ve çeflitli formatlarda çevrimiçi, STLB-Yap konforu ve ücretsiz indirebilirsiniz. Siemens GAMMA planlay c -araçlar bir STB-Yap konforunun ve Siemens baz nda kontrol emniyetli ana-hizmet listesinin kolayca oluflturulmas n sa lar. GAMMA kataloglar. Malzeme ücretlerindeki fiyat paylar dikkate al nd nda, bu h zl bir flekilde fiyat tahminine olanak sa lar. Tesisatç lar için ücretsiz hesaplama yaz l m Siemens GAMMA Tesisatç - Araçlar, Siemens GAMMA kataloglar baz nda bina sistem tekni i için teklif haz rlaman n basit ve zamandan tasarruflu olarak yap labilmesine imkan sa layacakt r. Görsellefltirme Görsellefltirme bütün önemli bina durumlar na genel bir bak fl sunar ve buna uygun müdahaleyi mümkün k lar. Bunun haricinde uzak ba lant için de uygundur. Bu flekilde etkin bir bina yönetimi için baz oluflturmaktad r. Görselleflme bütün tekli durumlara göre listelenebilir ve modüler olarak fonksiyonlara göre yap lm flt r (bak n z bölüm 1). ETS ETS ak ll KNX/EIB Bina sistem Tekni inin planlanmas ve konfigürasyonuna yönelik bir yaz l md r. Bu çal flt rma aleti KNX-Standard n baz almakta ve KNX-Birli ince de desteklenmektedir. Bu üretimin üstünde bütün KNX/EIB ürünlerinin çal flt r lmas nda kullan lacakt r. Siemens ürünleri için sadece ETS gerekmektedir, baflka alete gerek yoktur. Bununla proje dokümantasyonu daima tamamd r ve bir dü meye basarak oluflturulabilir. 15

18 GAMMA Bina Kontrol Sistemimiz Gösterge, anahtar, butonlar A geçitleri, Ara birim dönüfltürücüsü Ç k fl cihazlar Fiziki sensörler Girifl cihazlar Kumanda- ve Otomasyon cihazlar GAMMA instabus Kombine cihazlar Özel uygulamalara ait cihazlar Ayd nlatma So utma Güneflten koruma Havaland rma Günefllik klimleme Gün fl ndan Yük yönetimi yararlanma Güvenlik Is tma Sistem ürünleri Sistem aksesuarlar Say c lar, sayaçlar GAMMA instabus'un yenilikçi bina kontrol sistemi, güvenli i ve konforu artt ran maksimum maliyet etkinli ini mümkün k l yor. Ayd nlatma, gölgeleme ve oda s cakl, GAMMA instabus vas tas yla kumanda edilir. Binan n bütün elektrikli fonksiyonlar programlanarak bu sistem ile birlefltirilebilir. Binan n di er sistemlerine (örn. LAN) ba lanarak, tamamen yeni uygulamalar gerçeklefltirilebilir. GAMMA instabus yüksek esnekli i ile kendini gösterir. 16

19 Gösterge, anahtarlar Özel uygulamalara ait cihazlar Ayd nlatma Gün fl ndan Güneflten koruma yararlanma Günefllik Güvenlik GAMMA wave Ç k fl cihazlar Girifl cihazlar A geçitleri Sistem ürünleri 17

20 Genel Bilgiler Genel Kontrol, denetleme, bildirme Sensörler (emir verici) sistemlerin bina otomasyonu için olan iletim merkezleri ile de (örn. SICLIMAT X), umumi bir telefon a (örn. ISDN) "çoklu hat veya LAN/ nternet üzerinden ba lant kurabilir. Bu flekilde, GAMMA instabus, tek ailelik binalarda oldu u gibi oteller, okullar, bankalar, büro binalar veya karmafl k fonksiyonel yap larda da ekonomik olarak kullan labilir. Bus hatt Aktar m tekni i 230/400 V I2_05799c Enerji ihtiyac n n en aza indirilmesi iste iyle ba lant l olarak elektronik tesisatlardan daha yüksek esneklik ve konfor beklentileri, Bina Sistem Tekni inin gelifltirilmesine yol açm flt r. Bunun için de kullan lan Bus tekni inin temelinde nötr üreticili, uluslararas normlarda bir teknoloji yatmaktad r: KNX/EIB. 100'den fazla üretici bu standard desteklemektedir ve KNX-Birli inde birleflmifllerdir. Üye firmalar, bus uygunlu unda ürünlerin mevcut oldu undan emin olmal d rlar. Bu flekilde, çeflitli üreticilerin cihazlar ayn KNX/EIB tesisat nda kullan labilecektir. Daha fazla konfor ve daha fazla teknik olanak iste i, elektronik tesisatta daima daha fazla harcama gerektirir. Al fl lagelmifl elektronik tesisatlar burada s n ra dayan yor. Siemens'in KNX/EIB baz ndaki ak ll bina sistem tekni i GAMMA instabus ile bu kapsaml talepler görünür flekilde ve ekonomik olarak yerine getirilebilir. Sistem argümanlar Aktörler (emir al c lar ) Al fl lagelmifl elektronik tesisatta her fonksiyonun kendine özel bir hatta ve her kumanda sisteminin ayr bir a 'a ihtiyac vard r. Bunun aksine GAMMA instabus bütün iflletme tekni i fonksiyonlar ve ifllemleri müflterek bir hat üzerinden yönlendirir, denetler ve bildirir. Bu flekilde enerji girifl hatlar, dolaflmadan do rudan tüketicilere ulaflt r labilir. Kablo tasarrufunun yan s ra bundan baflka avantajlar da ç kmaktad r: Bir binadaki tesisat döflemesi kolayl klar gerçeklefltirilebilir, daha sonra da problemsiz olarak büyütülebilir ve de ifltirilebilir. Kullan m de ifliklikleri veya oda bölmelerindeki de iflikliklerde GAMMA instabus Bus kat l mc s n n basit flekilde yeniden s ralanmas yla (parametre de ifltirme), kablolar n yeniden döflenmesine gerek kalmadan, h zl ve problemsiz olarak adapte edilebilir. Bu parametre de iflimi mesela ilk çal flt rman n da gerçeklefltirildi i GAMMA instabus ba lant l PC ve bunun içine kurulmufl bir projelendirme ve çal flt rma yaz l m ETS (Engineering Tool Software) "Mühendislik Araçlar Yaz l m " yard m yla uygulan r. KNX/EIB baz nda GAMMA instabus tek merkezden yönetmeli, olaya göre kumanda edilen, seri veri nakli için kumanda, denetim ve bildirimli iflletme tekni i fonksiyonlu bus sistemidir. Müflterek bir nakil yolu üzerinden Bus'a ba l bütün Bus kat l mc lar aralar nda bilgi al fl veriflinde bulunabilirler. Veri nakli seri olarak ve kesinlikle belirlenmifl olan kurallara (Bus protokolü) göre gerçekleflir. Bu esnada nakledilecek bilgi bir telgrafa sar l r ve Bus üzerinden bir sensör taraf ndan (emir verici) bir veya birçok aktöre (emir al c ) nakledilir. Her al c telgraf n baflar yla nakledilmesinden sonra bunun al nd n teyit eder. Bu onay n gelmemesi halinde, nakil ifllemi üç kez daha tekrarlan r. Buna ra men telgraf onaylanm yorsa, gönderim ifllemi durdurulur ve vericinin haf zas na ar za kayd notu edilir. KNX/EIB'de nakil galvanik olarak ayr lmam flt r, zira bus kat l mc lar n n besleme gerilimi de (DC 24 V) bununla birlikte nakledilmektedir. Telgraflar bu do rultulmufl gerilimin üstüne modüle edilmifltir, bu arada da lojik bir s f r darbe olarak nakledilir. Bir darbenin gelmeyifli mant ksal bütünlük olarak alg lan r. Telgraf n her bir verisi asenkron olarak nakledilir. Ancak Start ve Stop bitleri vas tas yla nakil ifllemi senkronize edilir. Müflterek fiziki iletiflim medyas olarak senkronize nakil için Bus'a müdahale kesin olarak ayarlanm fl olmal d r. KNX/EIB de bunun için SMA/CA usulü kullan l r. CSMA/CA usulü, veri nakil geçiflini azaltmadan, darbesiz bir Bus müdahalesini garantileyen bir usuldür. Bütün kat l mc lar birlikte duyarlar, ancak sadece adresi ile aranan buna tepki verebilir. Bir kat l mc gönderim yapmak istiyorsa, önce Bus'u dinlemek ve baflka kat l mc gönderim yapana kadar beklemek zorundad r (Tafl y c Alg s ). Bus serbestse, prensip olarak her kat l mc gönderim ifllemine bafllayabilir (Çoklu Eriflim). ki kat l mc ayn anda gönderime bafllarsa, daha yüksek aciliyetli kat l mc gecikmesiz olarak Bus'da (Çarp flmay Önleme) ile devam eder, di er kat l mc ise gönderim ifllemini daha sonraki bir zamanda yeniden bafllatmak amac yla geri çekilir. Her iki kat l mc n n da ayn aciliyete sahip olmas durumunda daha küçük fiziki adresli olan devam eder. 18

21 Adreslendirme Her mektubun bir adrese ihtiyac vard r. Bu adresle posta bunu do ru olarak da tabilir. Bus kat l mc lar n n adreslendirilmesi de benzer flekilde gerçekleflir, ancak posta flekli bunun için uygun de ildir. Her Bus kat l mc s ETS ile projelendirme esnas nda, mektup al c s n n kesin olarak belirledi i posta adresi gibi kesin olarak tan mlanaca, kendi fiziki adresini al r. Ancak bu fiziki adres Bus lisan nda verilmifl olmal ve KNX/EIB-Sisteminin topolojik yap s na göre yönlenmelidir. ETS taraf ndan verilen fiziki adres sadece bir kat l mc n n kullan m veya servis ve teflhis ifllerinde kullan lacakt r. Bu durumda adreslendirme posta da t m na benzer flekilde gerçekleflir. Bunun aksine KNX/EIB sisteminin pratikteki ifllemesinde telgraf trafi i için mant k veya grup adresi olarak adland r lan kullan lacakt r. Bu, Bus topolojisine göre yönlendirilmemifl olup, binan n iflletme tekni i fonksiyonlar na (kullan m na) göre yönlendirilmifltir. Posta taraf ndan bir mektubun al c adresine nakledilmesi fleklindeki posta da t m n n aksine, her telgrafa gönderici taraf ndan projelendirilen grup adresi kaydedilir. Her kat l mc Bus'daki bu telgraf duyar, içinde verilen grup adresini okur ve telgraf n kendi adresine gönderilmifl olup olmad n kontrol eder. KNX/EIB Sisteminin ETS ile projelendirilmesi esnas nda her Bus kat l mc s için, kendisini hangi grup adresinde muhatap oldu u tespit edilir. Yani posta da t m ndan farkl olarak bir Bus kat l mc s için birçok grup adresi verilebilir. fiimdi Bus'da bir telgraf birlikte dinleyen bir Bus kat l mc s daima, telgrafta kay tl grup adresinde kendisine hitap edildi ini düflünürse telgraf al r. Aksi halde telgraf, kendisine ait olmad için, atar. Topoloji KNX/EIB Sisteminin en küçük ünitesine, bir hatta 64 Bus olabilecek cihaz (kat l mc ) ba lanabilir ve çal flt r labilir. Ana hat olarak adland r lanlara ba lanan hat birlefltiricileri ile tek bölüme 15 hata kadar birlikte ba lanabilir. 15 alan, bir alan bilefltiricisi üzerinden, alan hatt olarak adland r lana ba lanan, daha büyük bir ünite olarak birlefltirilebilir. Alan hatt na ara birimler (a geçitleri), yabanc sistemlere (SICLIMAT X, LAN vs.) veya di er KNX/EIB sistemlerine ba lan r 'den fazla kat l mc n n bir ünitede birlefltirilebilmesine ra men, sistemin aç k mant sabit kal r. Telgraflar sadece, orada ihtiyaç duyuluyorsa ara birimlerin üstünden di er hatlara ve fonksiyon alanlar na geçerler. Bu flekilde ana hatlardaki telgraf yükü dahi düflük tutulur. Hat-/Alan kavray c lar gerekli filtre fonksiyonunu üstlenirler. Fiziki adres bu topolojik yap ya göre yönlendirilir: Her kat l mc kendi alan, hat ve kat l mc numaras n belirtmek suretiyle kesin olarak tan mlanabilir. Kat l mc lar n iflletme tekni i fonksiyonlar na göre s raland r labilmeleri için grup adresleri ana ve alt gruplara bölünür. Projelendirme esnas nda grup adresleri çeflitli görevler için 14 ana gruba kadar bölünebilir; örn. Ayd nlatma kumandas Jaluzi kumandas Is tma, Havaland rma, Klima için oda kumandas olarak. Her ana grup, kullan c görüfl aç s na göre, 2048 alt grup içerebilir. Bununla her kat l mc herkesle iletiflim kurabilir. Hat LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK Ba lay c Hat I2_05798d 19

22 Teknoloji Her hatt n kat l mc lar için kendi özel gerilim beslemesine ihtiyac vard r ve bu flekilde kendisi için çal flabilir duruma gelir. Siemens gerilim beslemesi hatt n her bir kat l mc s n SELV (koruyucu küçük gerilim) DC 24 V ile besler ve donan ma göre 160 ma, 320 ma veya 640 ma ile yüklenebilir. Bunda hem gerilim, hem de ak m s n rlamas mevcuttur ve bu nedenle de k sa devreye dayan kl d r. K sa a kesintileri, 200 ms tampon süreleri ile geçifltirilir. Bus yükü ba lanm fl olan kat l mc lar n türüne ba l d r. Kat l mc lar asgari DC 21 V kadar çal flmaya haz rd r ve tipik 150 mw'l k Busu al rlar. Bir çok bus cihaz n n bir yerde toplanm fl olmas durumunda gerilim beslemesi de bunlar n yak nlar nda bulunmak zorundad r. Bir hatta azami iki gerilim beslemesine izin verilir. Her iki gerilim beslemesi aras nda asgari 200 m kablo uzunlu unca bir mesafe bulundurulmal d r. Bir hatt n kablo uzunlu u bütün sapmalar dahil 1000 m'den fazla olmamal d r. Bir gerilim beslemesi ve bir kat l mc aras ndaki mesafe 350 m'den fazla olmamal d r. Telgraf darbesini kesin olarak çözebilmek için iki kat mc aras ndaki mesafe azami 700 m ile s n rland r lm flt r. Bus hatt a hatt na paralel döflenebilir. Bu sürtündürülebilir ve dalland r labilir. Bu arada bunun için kablo sonuç direnci gerekmez. Kat l mc lar Bus ile bask kontaklar veya Bus klemensleri üzerinden ba lanabilirler. Bask kontaklar üzerinden DIN EN mm x 7,5 mm birinci s n f hatta da t lm fl veri hatl da t c montaj için yap lacak ba lant lar kat l mc lar n yakalamas yla gerçekleflir. Veri hatt ndan Bus hatt na geçifl bir birlefltirici üzerinden gerçekleflir. Bus hatt n n süs veya ankastre, duvar veya tavan montaj ve cihaz montaj kat l mc lar na ba lant s Bus klemensinin tak lmas yla gerçekleflir. Kat l mc Ankastre yap tarz n n bir kat l mc s tipik olarak genel bir Bus kavray c s (BA) ve göreve özel Bus sonuç cihaz (BE, örn. tufl tak m veya ekran) vas tas yla kullan c ara birimi (AST) üzerinden BA ile bilgi al flveriflinden oluflmaktad r. BA Bus'dan gelen telgraflar al r, bunun flifresini çözer ve BE'ye yönlendirir. Bunun tersine BE bilgileri, bunlar kodlayarak telgraf olarak Bus'a gönderen BA'ya teslim eder. BA, ETS ile projelendirme ve çal flt rma esnas nda uygulanacak fonksiyon için parametre verilerini al r. Bunun için BA'da haf zas geçici olmayan bir ROM (Read Only Memory), geçici haf zal bir RAM (Random Access Memory), ve geçici olmayan, elektriksel olarak üstüne kay t yap labilen haf zal EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) bir mikro ifllemci içerir. ROM'da sisteme özel, kullan c taraf ndan de ifltirilemeyen bir yaz l m mevcuttur. BA'n n uygulanacak fonksiyonlar na yönelik parametreleme verileri, ETS taraf ndan EEPROM'a kaydedilir. RAM'da MP güncel verileri saklar. AST-Pinleri BE çeflitlerine göre farkl yerlefltirilir. Bu flekilde, AST üzerinden ba lanm fl bir BE'nin, flayet ETS ile BA'n n EEPROM'una bunun için öngörülen bir uygulama program yüklenmiflse, BA ile hatas z olarak iletiflim kurmas sa lan r Di er sistemler BK BK BK BK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK BK Fonksiyon alan 1 BK BK LC BbC I2_05796b Hat ba lay c Omurga ba lay c 1... Bus cihaz 20

23 Sistem Verileri Bus hatt Kablo tipi mm 2 YCYM 2 x 2 x 0,8 Sinyal aktar m ve ak m beslemesi için bir çift kablo damar (k rm z, siyah). lave uygulamalar için (SELV veya Lisan) bir çift kablo damar (sar, beyaz) Kablo uzunluklar Bir kablonun uzunlu u toplam (kablo damar çap : 0,8 mm) m azami (bütün kollar dahil) ki Bus kat l mc s aras ndaki uzunluk m azami 700 m Bir Bus kat l mc s ve gerilim beslemesi aras ndaki m azami 350 m uzunluk (320 ma)/kelebek Gerilim beslemesi (320 ma) ile bobin aras nda yan yana monte edilmelidir standart data ray na monte edilir. Bus kat l mc s Alan adedi azami 15 Linye adedi (Her alanda) azami 15 Linye adedi bus cihaz adedi (Her alanda) azami 64 Topolojik hatlar, y ld z veya a aç strüktürü Gerilim beslemesi Sistem gerilimi DCV 24 (SELV koruyucu küçük gerilim) Gerilim beslemesi Her hat için (160, 320 veya 640 ma) bir gerilim beslemesi Ak m ihtiyac yükseliflinde beher hat için gerilim beslemesi en az 200 m mesafeyle azami iki gerilim beslemesi Aktar m Tek merkezli, olaya göre kumandal, seri, simetrik aktar m tekni i Baud oran Bit/s 9600 Bit/s Cihaz özellikleri (farkl belirtilmemiflse) EN göre koruma derecesi IP 20'ye göre Koruyucu türü Bus koruyucu önlemi: Güvenli küçük gerilim SELV DC 24 V Afl r gerilim kategorisi III Ölçüm izolasyon gerilimi Ui Kirlenme derecesi V EMV-uyumluluk EN ile yerine getirildi ve pren (hassasiyet derecesi 3), pren , KNX/EIB-El Kitab Klima dayan kl l pren , KNX/EIB-El Kitab Kullan m flartlar Uygulama alanlar iç mekanlardaki sabit tesisatlar için, kuru odalar için, güçlü ak m da t c s n n montaj için flletmede ortam s cakl flletmedeki nem Depo s cakl Depodaki nem C % C % -5 ile +45 aras azami %93-40 ile +55 aras azami %93 Onaylama KNX/EIB sertifikal CE- flareti EMV-Yönetmeliklerine göre (konut ve fonksiyonel yap lar), alçak gerilim yönetmelikleri 21

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Alçak Gerilim alt ve Enstalasyon Tekni i Seçim Katalo u LV 90 2005/2006

Alçak Gerilim alt ve Enstalasyon Tekni i Seçim Katalo u LV 90 2005/2006 Alçak Gerilim alt ve Enstalasyon Tekni i Seçim Katalo u LV 90 2005/2006 Seçim katalo u a a daki kataloglardan seçilmi ürünleri kapsamaktad r: IK PI 2004, LV 10 2004, LV 20 2004, LV 30 2004 Bu katalogda

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban

DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban DBS721, DBS729 Siren taban, kl siren taban Otomatik adreslenebilir C-NET bus hatt için Cerberus PRO Siren taban DBS721 ve kl siren taban DBS729 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi

Standart Ürünler 12 Ekim 2015 / Fiyat Listesi 3 LSING Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) LSIN(G) Koruma (Nötr korumas için ak m trafosu ayr ca siparifl edilmelidir) 3200 2) 3200 3 kutuplu aç k tip güç flalteri 4) Siparifl

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları

Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları Dräger PARAT 5550 Kaçış başlıkları Dräger PARAT 5550, alev geciktirici kılıfın içinde bulunan bir yangın kaçış başlığıdır. Yangından kurtarma ekiplerinin kazazede kurtarma çalışmalarında kullanması için

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı