A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G GAMMA Bina Kontrol Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi"

Transkript

1 A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G GAMMA Bina Kontrol Sistemi

2 Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar ET A1 Siparifl No.: Sadece PDF: (E86060-K8210-A101-A8) ALPHA 400-ZS Sayaç panolar ET A2 Siparifl No.: Talebe göre bölgesel katalog BETA Alçak gerilim-koruyucu devre tekni i Siparifl No.: E86060-K8220-A101-A9 ET B1 GAMMA Bina kontrol sistemi Siparifl No.: E86060-K8230-A101-A8 ET G1 DELTA anahtar Siparifl No.: E86060-K8240-A101-A8 ET D1 A&D'de Çevrimd fl Ma aza Siparifl No.: E86060-D4001-A100-C6 (CD-ROM) E86060-D4001-A500-C6 (DVD CA 01 Internet nternette otomasyon ve kontrol sistemleri bölümlerini ziyaret edin. Bizim adreslerimiz Otomasyon ve kontrol sistemleri için: Elektrik tesisatç l için: A&D ma aza için: Markalar Bütün üretim tan mlamalar Siemens AG veya di er ara ürün iflletmecilerinin marka veya üretim isimleri olabilir ve bunlar n üçüncü kifliler taraf ndan amac na uygun kullan m sahiplerinin haklar n ihlal eder. Yarda (inç) olarak verilen bilgiler ölçüm alan ndaki birimler ile ilgili yasa gere i sadece ihracat içindir.

3 1 Gösterge, Kumanda Anahtar, çok fonksiyonlu anahtar, anahtar aksesuarlar, ekranlar, Dokunmatik paneller, Uzaktan kumandalar, görsellefltirmeler 2 Ç k fl cihazlar Analog ç k fl cihazlar, ç k fl cihazlar, A/K kontakl priz 3 Girifl cihazlar Analog girifl cihazlar, girifl cihazlar GAMMA Bina Kontrol Sistemi Katalog ET G instabus Kombinasyon cihazlar Girifl/ç k fl cihazlar Özel uygulamalara ait cihazlar Ayd nlatma, güneflten koruma, günefllik, gün fl ndan faydalanma, s tma, so utma, havaland rma, iklimleme, yük yönetimi, güvenlik, h zl montaj sistemi A geçitleri, Ara birim dönüfltürücüsü RS 232, USB, infrared, DALI, Eternet, Telsiz, Telefon, PROFIBÜS DP, LOGO!, EnOcean Fiziki sensörler Hareket/durufl, ayd nl k, s cakl k, s z nt, yang n, kombine sensörler 8 Kumanda ve Otomasyon cihazlar Programlanabilir haf zal otomasyon cihazlar, lojik modüller, Sahne modülleri, zaman/olay modülleri, zamanlay c lar ve aksesuar Geçersiz: ET G Katalogu 9 Sistem ürünleri Bus ba lay c ve aksesuar, besleme, kayna, Hat ba lay c, flebeke a ba lay c 10 Sistem aksesuarlar Kapatma fleritleri, Bus klemensleri, birlefltiriciler, veri hatlar, afl r gerilim koruyucu Bu katalogda bulunan ürünler ayn flekilde Çevrimd fl Ma aza CA 01 parçalar d r. Siparifl No.: E86060-D4001-A100-C6 (CD-ROM) E86060-D4001-A500-C6 (DVD) wave Sayaç Çal flma saatleri/darbe sayaçlar, elektrik enerjisi sayac Radyo frekans Gösterge, kumanda, ç k fl cihazlar, girifl cihazlar, özel uygulamalara ait cihazlar, a geçitleri, ara birim dönüfltürücüsü, sistem ürünleri 13 Teknik Bilgiler Anahtar elemanlar, açma/k sma elemanlar, Jaluzi elemanlar 14 Ekler VDE ELEKTRO TEKN K ELEKTRON K VDE ENFORMASYON TEKN B RL e.v. Bu katalogda gösterilen ürünler ve sistemler VDE sertifikal kalite yönetim sistemi kullan larak DIN EN ISO 9001:2000'e göre gelifltirilir ve üretilir.

4 Siemens Otomasyon ve Kontrol Sistemlerine. Hofl geldiniz. Müflterek bir hedefi kovalayan 'den fazla insan: rekabet edebilme güçlerinin devaml artt r lmas. Bu Siemens Otomasyon ve Kontrol sistemleridir. Otomasyon, sürücüler veya elektro tesisat tekniklerinden her biri: Biz size branfl n zdaki baflar n z n devam için kapsaml bir portföy sunuyoruz. Bizim teklifimizin çekirde i, Tam Entegreli Otomasyon (TIA-Totally Integrated Automation) ve Tam Entegreli Güç (TIP-Totally Integrated Power)'tür. Üretim ve ifllem endüstrisi ile bina otomasyonuna yönelik genel ürün ve sistem spektrumumuz, TIA ve TIP baz ndad r. Bu portföyümüz, sisteminizi bütün kullan m döneminde, yenilikçi hizmetlerle tamamlamaktad r. Ürünlerimizin ve sistemimizin size sundu u olanaklardan emin olun. Bizimle birlikte verimlili inizi sürekli nas l artt rabilece inizi keflfedin. Di er detaylar için lütfen bölgenizdeki Siemens Bayisinde ilgili kiflisiyle temas kurunuz. O size memnuniyetle yard mc olacakt r. 2

5 3

6 Rekabet edebilme gücünüzü artt r n. Tam Entegreli Otomasyon. Tümleflik Otomasyon (TIA) ile Siemens, mal giriflinden mal ç k fl na, üretim düzeyi üzerinden alan düzeyinden iflletme hatt düzeyine sundu u ba lant ya kadar tüm branfllarda otomasyon için genel ürün ve sistem spektrumunun tek sunucusudur. TIA baz nda özel taleplerinize uygun olarak haz rlanm fl ve mükemmel bir süreklilikle kendini kan tlayan çözümleri gerçeklefltiriyoruz. Bu süreklilik sadece ara birim harcamalar nda büyük bir azalma sa lamaz, ayn zamanda bütün düzeylerde azami düzeyde fleffafl k sa lar. ERB - flletme hatt düzeyi Ethernet Yönetim düzeyi MES - Ölçüm-üretim hatt düzeyi Ethernet flletme ve yöntem düzeyi S MAT C PCS 7 Proses Kumandas (DCS) Kumanda düzeyi Endüstriyel Ethernet Endüstriyel yaz l m Tasar m ve Teknik Kurulum ve Çal flt rma Kumanda Bak m Modernlefltirme ve yilefltirme için S NUMER K Say sal bilgisayar Denetimi S MAT ON Hareket Kontrol Sistemi Alan düzeyi Tam Entegreli Otomasyon flletme enstrumanlar S MAT K Sensörler Ara yüz olarak 4

7 Tabii ki ilk planlama ad m ndan iflletme üzerinden modernlefltirmeye kadar Tam Entegreli Otomasyondan tesislerinizin kullan m süresi boyunca siz de yararlanacaks n z. Burada, ürünlerimizin ve sistemlerimizin geliflimindeki tutarl süreklili i, büyük ölçüde yat r m güvenli i sa l yor. Tam Entegreli Otomasyon, tüm tesislerinizdeki oluflumun iyilefltirilmesine belirgin bir katk da bulunur ve bununla verimlili in önemli ölçüde art fl için uygun flartlar oluflturmufl olur. SIMATIC PCS 7 SCADA-Sistemi SIMATIC NET Endüstriyel letiflim SIMATIC Modüler/Embedded/PC Baz nda SIMATIC HMI Kullanma ve zleme Entegre Emniyet Endüstriyel Devre Cihazlar SENTRON SIMACODE Beher Motor Yönetim Sisteminde Tümüyle Entegre Edilmifl Güç 5

8 Tek elden sürekli enerji da t m. Tam Entegreli Güç. Tam Entegreli Güç (TIP), elektrikli enerji da t m n n bütün bileflenlerini entegre bir bütün olarak birlefltirir. Bu nedenle TIP, fonksiyonel ve endüstriyel yap lar n planlanmas, yap lmas ve kullan lmas nda giderek büyüyen piyasa ihtiyaçlar n n bir cevab d r. Biz, TIP baz nda orta gerilimden prize kadar enerji da l m için genel çözümler sunuyoruz. Bu arada Tam Entegreli Güç, planlama ve projelendirmede, süreklilik ile birbirine tam uyumlu ürünlere ve sistemlere dayan yor. letiflim Kumanda zleme Yük Yönetimi Geçifl Hatlar Tahminler fllem-/üretim otomasyon Ürünler ve Sistem Planlama ve Projelendirme 6

9 Tam Entegreli Güç, enerji da t m sisteminin endüstri otomasyonuna ve bina otomasyonuna ba lant s için iletiflim ve yaz l m modüllerini sunar. Bu flekilde, belirgin flekilde tasarruf potansiyelleri gerçeklefltirilebilir. Bak m hbar-/ar za Yönetimi Selektif Koruma Protokol Güç Kalitesi Masraf Bölümü Trafo Da l m Bak m hizmeti Bina otomasyonu 7

10 Siemens Elektrik Tesisatç l : Elektrik Tesisatç l Dünyas ALPHA da t m panolar ve klemensler ALPHA program küçük da t m panolar, sayaç panolar, duvar ve sabit da t m panolar ile izolasyon maddesi da t c s n kapsar. ALPHA FIX klemensler bütün ba lant tekniklerinde kablo döflemesinin belirgin görüntüsüne yönelik hiçbir iste i karfl l ks z b rakm yor. BETA Alçak gerilim-koruyucu devre cihazlar Siemens hat korumas, insan ve yang n koruyucu, y ld r m ak m ve afl r gerilimden koruyucu ile cihaz ve tesis korumas için birbirine uygun genifl bir cihaz program sunuyor. Bizim cihaz program m z sigortalar, hat koruyucu flalterler, hatal ak m koruyucu donan mlar, afl r gerilim koruyucu cihazlar gibi koruyucu cihazlar ile genifl kapsaml bir koruma konsepti için gerekli olan flalter cihazlar, ölçüm cihazlar ve denetleme cihazlar ndan oluflmaktad r. GAMMA Bina kontrol sistemi GAMMA instabus'un yenilikçi bina sistem tekni i, güvenli i ve konforu artt ran maksimum maliyet etkinli i mümkün k l yor. Ayd nlatma, gölgeleme ve oda s cakl, GAMMA instabus vas tas yla kumanda edilir. Binan n bütün elektrikli fonksiyonlar programlanarak bu sistem ile birlefltirilebilir. Binan n di er sistemlerine (örn. LAN) ba lanarak, tamamen yeni uygulamalar oluflturulabilir. GAMMA instabus yüksek esnekli i ile kendini gösterir. DELTA Anahtar ve prizler DELTA anahtar ve prizler program çeflitli üst yüzey tasar mlar n yenilikçi, güvenli teknik ile birlefltirir. Zevkler veya çevre de iflse de, kumanda üst yüzeyleri kolayl kla de ifltirilebildi inden güvenlik de iflmeden aynen kal r. 8

11 Modern elektrikli flalter ve tesisat tekni i Bugün, günlük yaflamda elektrik ak m n n olmamas düflünülemez. Bu flekilde ak m n her yerde tehlikesiz ve kullan c y memnun edecek flekilde kullan labilmesi için, modern bir elektrikli flalter ve tesisat tekni i ön flartt r. Yeniliklerle gelece i oluflturma Yenilik olmadan geliflme olmaz. Bu bilinen bir kurald r. Bu nedenle, elektrik tesisatç l alan ndaki yeni geliflmeleri ortaya ç karmak, mevcut ürünleri iyilefltirmeye devam etmek ve yeni uygulamalar oluflturmak için her fleyi yap yoruz. Her fley, bütün elektrik tesisat tekni i yelpazesi üzerinden yenilikçi ve yüksek kalitede, rekabet edilebilirlili i güçlendiren ve piyasada yeni flans kap lar açan ürünler sunma hedefi için. Regensburg daki fabrika ve bizim dünya çap ndaki mevcudiyetimiz Siemens 120 y ldan beri konut inflaatlar, fonksiyonel yap lar ve endüstri için ürünler ve yenilikçi çözümler üretiyor. Üretim Berlin'de bafllad, 1948'den beri Regensburg'da üretim yap yoruz. Bu fabrika, Tesisat tekni inde bugün uluslararas üne sahip üreticiler aras nda olup en modern çal flma araçlar n kullanmaktad r: CAD, simulasyon ve otomasyona dönüfltürülmüfl laboratuvar teçhizat. fiimdilerde Avrupa, Asya ve Amerika'da 17 sabit üretim yerine sahibiz. Ülkelere uygun normlar yerine getirebilmek için en iyi flartlar. Ve müflterilerimizi yerinde destekleyebilmek için en iyi ön flartlar. Endüstriyel Binalar Kamu-Ticari Binalar Konutlar 9

12 Kalite ve Çevre Çevre iflaretli kalite Geliflen kentleflme ve dünya çap ndaki nüfus art fl, do al kaynaklar n itinal ve etkin kullan m n merkezi bir meydan okumaya dönüfltürüyor. Biz bu meydan okumay kabul ediyoruz. Sorumlu davranma Ekolojik sorumlulukla hareket eden dünya iflletmelerinden biri olan Siemens olarak, kendimize büyük hedefler belirledik. Çevre koruma hedeflerimiz bizim s k kalite yönetimimizin bir parças d r. Ürünlerimizin ve sistemlerimizin daha fazla gelifltirilmesi esnas nda, bunlar n çevreye olan muhtemel etkilerini ayd nlat yoruz. Bu flekilde, bu ürün ve sistemler, AB yönetmeli i RoHS (Restriction of Hazardous Substances)'yi istisnas z yerine getiriyor. Bu safhada en yüksek kalite için de temel tafl koyuyoruz: Daha bafllang çta güvenilirlik beklentileri ve bunu takip eden kalite güvence önlemleri tespit ediliyor ve tasar ma dahil ediliyor. Bunun d fl nda ürünler ve sistemler üretim ve kontrol esnas nda kat kalite flartlar ndan geçiriliyor. Ve müflterilerimize en yüksek kaliteyi sunabilmek için biz bunun uygulanmas na çok dikkat ediyoruz. Bunu bir çok sertifika da belgelemektedir. 10

13 Çevre korumas nda faal Tabii ki, bütün Siemens yerleflim yerleri gibi, biz de DIN ISO sertifikas na sahibiz. Bunun haricinde, ZVEI'nin aktif bir üyesi olarak, çevre korumas n aktif olarak destekliyoruz (örne in ba lay c Çevre-Yönetim-Sisteminin gelifltirilmesi vas tas yla). Regensburg'daki fabrikam z, 1995, 1999 ve 2002'den sonra 2006 y l nda da dördüncü kez bizim ba l l m zdan dolay Regensburg flehrinin çevre ödülü ile ödüllendirilmifltir. Son ödülümüz, kendi irademizle ürünlerimizde zararl madde kullan m ndan vazgeçti imiz ve bu amac m z kesin olarak galvaniz ifllerimizde uygulad m z için verildi. Çevre amaçl fonksiyonlar GAMMA bina kontrol sistemi fonksiyonlar, çevre korumaya büyük ölçüde katk da bulunmaktad r. Bu flekilde GAMMA instabus örne in ayd nlatma ve jaluzi kumanda ifllemlerini s tma, so utma, havaland rma, iklimlendirme ve güvenlik ile birlefltiriyor. Otomatik jaluzi kumandas, jaluzi kanatlar na, gün fl ndan mümkün oldu unca gözler kamaflmadan faydalan labilecek flekilde kumanda eder. Sabit bir fl k ayar vas tas yla, sadece ihtiyaç oldu u kadar ayd nlatma sa lan yor. Bu flekilde elektrik tasarrufu sa lan yor. Bu da çevreye yararl oluyor, ayn zamanda enerji masraflar azalt l yor. Bunun haricinde, s tma k s tlamas, havaland rma esnas nda s tma enerjisinin bofla harcanmas n önlüyor. Bunlar, GAMMA instabus'un enerji tasarrufuna ve bununla birlikte ekonomik bir bina kullan m na sa lad çok çeflitli olanaklardan sadece birkaç örnek. Bununla modern tekni in konforu, çevre korumas na aktif destek verir. 11

14 lave teklifimiz Güvenli bir temel üstüne infla edin Temel ve leri Düzey kurslar m z ile ticari baflar n z n temelini oluflturursunuz. Uzman doçentler size, Regensburg'da modern e itim merkezimizde gerekli olan teorik ve pratik bilgileri aktar r lar. Dersler, multi medya e itim malzemeleriyle görsel bir flekilde haz rlanm flt r. Almanca ve ngilizce lisanlar nda. Talebinize göre isterseniz do rudan sizin yerinizde veya yak n n zda bulunan bir Siemens flubesinde. Kurslar n spektrumu elektronik tesisatlara kadar uzanmaktad r. Burada bütün ürün portföyünü tan may ve bunlar kullanmay ö reneceksiniz. Modern tesisat olanaklar sizlere ad m ad m yaklaflt r lacakt r. Bununla çok yeni ticari imkanlara siz de ba lanacaks n z. Ayr ca: ET E itim Merkezi, daha 1991'de KNX/EIB-e itimleri sunan, dünyan n ilk sertifikal e itim merkezi ve KNX-sertifikal kurslar n n tüm yelpazesini hem Almanca, hem de ngilizce olarak uygulayan tek Üretici-E itim-merkezidir. Güncel kurs tekliflerini afla daki adresten bulabilirsiniz: Veya bizi arayarak: Tel.: +49 (0)

15 Kapsaml Destek Bütün gereksinimlerinizde sizi destekliyoruz: Ürünlerimiz ile ilgili sorular n zda, elektro tesisat n z n planlanmas nda veya teknik evraklar n temininde. Bizi aray n z: Tel.: +49 (0) (0,14 _/Dakika Almanya sabit hatlar yla) Faks: +49 (0) A 'da tesisat tekni i Bizi internette ziyaret ediniz. Ürünlerimiz ile ilgili bütün bilgileri bulabilirsiniz - ALPHA da t m panolar ve klemensler, BETA alçak gerilim-koruyucu devre tekni i, GAMMA bina kontrol sistemi tekni i ve DELTA anahtar ve prizleri afla daki adreste 13

16 Hizmetinizdeki yaz l m Elektrik tesisat için etiket yaz l m Siemens'in etiketleme yaz l m anahtarlar ve prizlerin, da t m panolar ve alçak gerilim koruyucu devre cihazlar n n etiketlenmesi özellikle çok basit ve konforludur. lgili ürünün etiketlenmesi piyasada mevcut olan bir yaz c ile önceden z mbalanm fl yap flkan folyo veya basit bir DIN-A4- ka t üzerinden gerçekleflir. Genel olarak elektrik tesisat nda bulunan her cihaz bu etiketleme sistemi ile etiketlenebilir. Bu flekilde da t c da döflenmesinden çok sonra bile tek tip, temiz görünümlü ve aç kça iflaretlenmifl anahtar ve prizler oluflturulur. Buradaki avantajlar n z: Tek bir etiketleme sistemati i vas tas yla çal flma kolayl ve flekil görünürlü ünde süreklilik. Yap flkan etiketler uzun süre dayan kl d r, cihazlara yerlefltirilmesi kolayd r ve bütün cihazlarda kullan labilir. Bu program n kullan m kolayd r ve nternetten ücretsiz olarak temin edilebilir: Etiketleme - Araçlar, örnek DELTA Etiketleme araçlar, örnek GAMMA 14

17 Bir çok araç özellikle GAMMA bina kontrol sistemi uygulamas nda sizi desteklemektedir. GAMMA planlay c ve tesisatç arac Bu araçlar üzerinden bina sistem tekni ine ait Siemens GAMMA katalogunu açabilir, ürün veya hizmet tan mlamalar n toplayabilir ve çeflitli formatlarda çevrimiçi, STLB-Yap konforu ve ücretsiz indirebilirsiniz. Siemens GAMMA planlay c -araçlar bir STB-Yap konforunun ve Siemens baz nda kontrol emniyetli ana-hizmet listesinin kolayca oluflturulmas n sa lar. GAMMA kataloglar. Malzeme ücretlerindeki fiyat paylar dikkate al nd nda, bu h zl bir flekilde fiyat tahminine olanak sa lar. Tesisatç lar için ücretsiz hesaplama yaz l m Siemens GAMMA Tesisatç - Araçlar, Siemens GAMMA kataloglar baz nda bina sistem tekni i için teklif haz rlaman n basit ve zamandan tasarruflu olarak yap labilmesine imkan sa layacakt r. Görsellefltirme Görsellefltirme bütün önemli bina durumlar na genel bir bak fl sunar ve buna uygun müdahaleyi mümkün k lar. Bunun haricinde uzak ba lant için de uygundur. Bu flekilde etkin bir bina yönetimi için baz oluflturmaktad r. Görselleflme bütün tekli durumlara göre listelenebilir ve modüler olarak fonksiyonlara göre yap lm flt r (bak n z bölüm 1). ETS ETS ak ll KNX/EIB Bina sistem Tekni inin planlanmas ve konfigürasyonuna yönelik bir yaz l md r. Bu çal flt rma aleti KNX-Standard n baz almakta ve KNX-Birli ince de desteklenmektedir. Bu üretimin üstünde bütün KNX/EIB ürünlerinin çal flt r lmas nda kullan lacakt r. Siemens ürünleri için sadece ETS gerekmektedir, baflka alete gerek yoktur. Bununla proje dokümantasyonu daima tamamd r ve bir dü meye basarak oluflturulabilir. 15

18 GAMMA Bina Kontrol Sistemimiz Gösterge, anahtar, butonlar A geçitleri, Ara birim dönüfltürücüsü Ç k fl cihazlar Fiziki sensörler Girifl cihazlar Kumanda- ve Otomasyon cihazlar GAMMA instabus Kombine cihazlar Özel uygulamalara ait cihazlar Ayd nlatma So utma Güneflten koruma Havaland rma Günefllik klimleme Gün fl ndan Yük yönetimi yararlanma Güvenlik Is tma Sistem ürünleri Sistem aksesuarlar Say c lar, sayaçlar GAMMA instabus'un yenilikçi bina kontrol sistemi, güvenli i ve konforu artt ran maksimum maliyet etkinli ini mümkün k l yor. Ayd nlatma, gölgeleme ve oda s cakl, GAMMA instabus vas tas yla kumanda edilir. Binan n bütün elektrikli fonksiyonlar programlanarak bu sistem ile birlefltirilebilir. Binan n di er sistemlerine (örn. LAN) ba lanarak, tamamen yeni uygulamalar gerçeklefltirilebilir. GAMMA instabus yüksek esnekli i ile kendini gösterir. 16

19 Gösterge, anahtarlar Özel uygulamalara ait cihazlar Ayd nlatma Gün fl ndan Güneflten koruma yararlanma Günefllik Güvenlik GAMMA wave Ç k fl cihazlar Girifl cihazlar A geçitleri Sistem ürünleri 17

20 Genel Bilgiler Genel Kontrol, denetleme, bildirme Sensörler (emir verici) sistemlerin bina otomasyonu için olan iletim merkezleri ile de (örn. SICLIMAT X), umumi bir telefon a (örn. ISDN) "çoklu hat veya LAN/ nternet üzerinden ba lant kurabilir. Bu flekilde, GAMMA instabus, tek ailelik binalarda oldu u gibi oteller, okullar, bankalar, büro binalar veya karmafl k fonksiyonel yap larda da ekonomik olarak kullan labilir. Bus hatt Aktar m tekni i 230/400 V I2_05799c Enerji ihtiyac n n en aza indirilmesi iste iyle ba lant l olarak elektronik tesisatlardan daha yüksek esneklik ve konfor beklentileri, Bina Sistem Tekni inin gelifltirilmesine yol açm flt r. Bunun için de kullan lan Bus tekni inin temelinde nötr üreticili, uluslararas normlarda bir teknoloji yatmaktad r: KNX/EIB. 100'den fazla üretici bu standard desteklemektedir ve KNX-Birli inde birleflmifllerdir. Üye firmalar, bus uygunlu unda ürünlerin mevcut oldu undan emin olmal d rlar. Bu flekilde, çeflitli üreticilerin cihazlar ayn KNX/EIB tesisat nda kullan labilecektir. Daha fazla konfor ve daha fazla teknik olanak iste i, elektronik tesisatta daima daha fazla harcama gerektirir. Al fl lagelmifl elektronik tesisatlar burada s n ra dayan yor. Siemens'in KNX/EIB baz ndaki ak ll bina sistem tekni i GAMMA instabus ile bu kapsaml talepler görünür flekilde ve ekonomik olarak yerine getirilebilir. Sistem argümanlar Aktörler (emir al c lar ) Al fl lagelmifl elektronik tesisatta her fonksiyonun kendine özel bir hatta ve her kumanda sisteminin ayr bir a 'a ihtiyac vard r. Bunun aksine GAMMA instabus bütün iflletme tekni i fonksiyonlar ve ifllemleri müflterek bir hat üzerinden yönlendirir, denetler ve bildirir. Bu flekilde enerji girifl hatlar, dolaflmadan do rudan tüketicilere ulaflt r labilir. Kablo tasarrufunun yan s ra bundan baflka avantajlar da ç kmaktad r: Bir binadaki tesisat döflemesi kolayl klar gerçeklefltirilebilir, daha sonra da problemsiz olarak büyütülebilir ve de ifltirilebilir. Kullan m de ifliklikleri veya oda bölmelerindeki de iflikliklerde GAMMA instabus Bus kat l mc s n n basit flekilde yeniden s ralanmas yla (parametre de ifltirme), kablolar n yeniden döflenmesine gerek kalmadan, h zl ve problemsiz olarak adapte edilebilir. Bu parametre de iflimi mesela ilk çal flt rman n da gerçeklefltirildi i GAMMA instabus ba lant l PC ve bunun içine kurulmufl bir projelendirme ve çal flt rma yaz l m ETS (Engineering Tool Software) "Mühendislik Araçlar Yaz l m " yard m yla uygulan r. KNX/EIB baz nda GAMMA instabus tek merkezden yönetmeli, olaya göre kumanda edilen, seri veri nakli için kumanda, denetim ve bildirimli iflletme tekni i fonksiyonlu bus sistemidir. Müflterek bir nakil yolu üzerinden Bus'a ba l bütün Bus kat l mc lar aralar nda bilgi al fl veriflinde bulunabilirler. Veri nakli seri olarak ve kesinlikle belirlenmifl olan kurallara (Bus protokolü) göre gerçekleflir. Bu esnada nakledilecek bilgi bir telgrafa sar l r ve Bus üzerinden bir sensör taraf ndan (emir verici) bir veya birçok aktöre (emir al c ) nakledilir. Her al c telgraf n baflar yla nakledilmesinden sonra bunun al nd n teyit eder. Bu onay n gelmemesi halinde, nakil ifllemi üç kez daha tekrarlan r. Buna ra men telgraf onaylanm yorsa, gönderim ifllemi durdurulur ve vericinin haf zas na ar za kayd notu edilir. KNX/EIB'de nakil galvanik olarak ayr lmam flt r, zira bus kat l mc lar n n besleme gerilimi de (DC 24 V) bununla birlikte nakledilmektedir. Telgraflar bu do rultulmufl gerilimin üstüne modüle edilmifltir, bu arada da lojik bir s f r darbe olarak nakledilir. Bir darbenin gelmeyifli mant ksal bütünlük olarak alg lan r. Telgraf n her bir verisi asenkron olarak nakledilir. Ancak Start ve Stop bitleri vas tas yla nakil ifllemi senkronize edilir. Müflterek fiziki iletiflim medyas olarak senkronize nakil için Bus'a müdahale kesin olarak ayarlanm fl olmal d r. KNX/EIB de bunun için SMA/CA usulü kullan l r. CSMA/CA usulü, veri nakil geçiflini azaltmadan, darbesiz bir Bus müdahalesini garantileyen bir usuldür. Bütün kat l mc lar birlikte duyarlar, ancak sadece adresi ile aranan buna tepki verebilir. Bir kat l mc gönderim yapmak istiyorsa, önce Bus'u dinlemek ve baflka kat l mc gönderim yapana kadar beklemek zorundad r (Tafl y c Alg s ). Bus serbestse, prensip olarak her kat l mc gönderim ifllemine bafllayabilir (Çoklu Eriflim). ki kat l mc ayn anda gönderime bafllarsa, daha yüksek aciliyetli kat l mc gecikmesiz olarak Bus'da (Çarp flmay Önleme) ile devam eder, di er kat l mc ise gönderim ifllemini daha sonraki bir zamanda yeniden bafllatmak amac yla geri çekilir. Her iki kat l mc n n da ayn aciliyete sahip olmas durumunda daha küçük fiziki adresli olan devam eder. 18

21 Adreslendirme Her mektubun bir adrese ihtiyac vard r. Bu adresle posta bunu do ru olarak da tabilir. Bus kat l mc lar n n adreslendirilmesi de benzer flekilde gerçekleflir, ancak posta flekli bunun için uygun de ildir. Her Bus kat l mc s ETS ile projelendirme esnas nda, mektup al c s n n kesin olarak belirledi i posta adresi gibi kesin olarak tan mlanaca, kendi fiziki adresini al r. Ancak bu fiziki adres Bus lisan nda verilmifl olmal ve KNX/EIB-Sisteminin topolojik yap s na göre yönlenmelidir. ETS taraf ndan verilen fiziki adres sadece bir kat l mc n n kullan m veya servis ve teflhis ifllerinde kullan lacakt r. Bu durumda adreslendirme posta da t m na benzer flekilde gerçekleflir. Bunun aksine KNX/EIB sisteminin pratikteki ifllemesinde telgraf trafi i için mant k veya grup adresi olarak adland r lan kullan lacakt r. Bu, Bus topolojisine göre yönlendirilmemifl olup, binan n iflletme tekni i fonksiyonlar na (kullan m na) göre yönlendirilmifltir. Posta taraf ndan bir mektubun al c adresine nakledilmesi fleklindeki posta da t m n n aksine, her telgrafa gönderici taraf ndan projelendirilen grup adresi kaydedilir. Her kat l mc Bus'daki bu telgraf duyar, içinde verilen grup adresini okur ve telgraf n kendi adresine gönderilmifl olup olmad n kontrol eder. KNX/EIB Sisteminin ETS ile projelendirilmesi esnas nda her Bus kat l mc s için, kendisini hangi grup adresinde muhatap oldu u tespit edilir. Yani posta da t m ndan farkl olarak bir Bus kat l mc s için birçok grup adresi verilebilir. fiimdi Bus'da bir telgraf birlikte dinleyen bir Bus kat l mc s daima, telgrafta kay tl grup adresinde kendisine hitap edildi ini düflünürse telgraf al r. Aksi halde telgraf, kendisine ait olmad için, atar. Topoloji KNX/EIB Sisteminin en küçük ünitesine, bir hatta 64 Bus olabilecek cihaz (kat l mc ) ba lanabilir ve çal flt r labilir. Ana hat olarak adland r lanlara ba lanan hat birlefltiricileri ile tek bölüme 15 hata kadar birlikte ba lanabilir. 15 alan, bir alan bilefltiricisi üzerinden, alan hatt olarak adland r lana ba lanan, daha büyük bir ünite olarak birlefltirilebilir. Alan hatt na ara birimler (a geçitleri), yabanc sistemlere (SICLIMAT X, LAN vs.) veya di er KNX/EIB sistemlerine ba lan r 'den fazla kat l mc n n bir ünitede birlefltirilebilmesine ra men, sistemin aç k mant sabit kal r. Telgraflar sadece, orada ihtiyaç duyuluyorsa ara birimlerin üstünden di er hatlara ve fonksiyon alanlar na geçerler. Bu flekilde ana hatlardaki telgraf yükü dahi düflük tutulur. Hat-/Alan kavray c lar gerekli filtre fonksiyonunu üstlenirler. Fiziki adres bu topolojik yap ya göre yönlendirilir: Her kat l mc kendi alan, hat ve kat l mc numaras n belirtmek suretiyle kesin olarak tan mlanabilir. Kat l mc lar n iflletme tekni i fonksiyonlar na göre s raland r labilmeleri için grup adresleri ana ve alt gruplara bölünür. Projelendirme esnas nda grup adresleri çeflitli görevler için 14 ana gruba kadar bölünebilir; örn. Ayd nlatma kumandas Jaluzi kumandas Is tma, Havaland rma, Klima için oda kumandas olarak. Her ana grup, kullan c görüfl aç s na göre, 2048 alt grup içerebilir. Bununla her kat l mc herkesle iletiflim kurabilir. Hat LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK Ba lay c Hat I2_05798d 19

22 Teknoloji Her hatt n kat l mc lar için kendi özel gerilim beslemesine ihtiyac vard r ve bu flekilde kendisi için çal flabilir duruma gelir. Siemens gerilim beslemesi hatt n her bir kat l mc s n SELV (koruyucu küçük gerilim) DC 24 V ile besler ve donan ma göre 160 ma, 320 ma veya 640 ma ile yüklenebilir. Bunda hem gerilim, hem de ak m s n rlamas mevcuttur ve bu nedenle de k sa devreye dayan kl d r. K sa a kesintileri, 200 ms tampon süreleri ile geçifltirilir. Bus yükü ba lanm fl olan kat l mc lar n türüne ba l d r. Kat l mc lar asgari DC 21 V kadar çal flmaya haz rd r ve tipik 150 mw'l k Busu al rlar. Bir çok bus cihaz n n bir yerde toplanm fl olmas durumunda gerilim beslemesi de bunlar n yak nlar nda bulunmak zorundad r. Bir hatta azami iki gerilim beslemesine izin verilir. Her iki gerilim beslemesi aras nda asgari 200 m kablo uzunlu unca bir mesafe bulundurulmal d r. Bir hatt n kablo uzunlu u bütün sapmalar dahil 1000 m'den fazla olmamal d r. Bir gerilim beslemesi ve bir kat l mc aras ndaki mesafe 350 m'den fazla olmamal d r. Telgraf darbesini kesin olarak çözebilmek için iki kat mc aras ndaki mesafe azami 700 m ile s n rland r lm flt r. Bus hatt a hatt na paralel döflenebilir. Bu sürtündürülebilir ve dalland r labilir. Bu arada bunun için kablo sonuç direnci gerekmez. Kat l mc lar Bus ile bask kontaklar veya Bus klemensleri üzerinden ba lanabilirler. Bask kontaklar üzerinden DIN EN mm x 7,5 mm birinci s n f hatta da t lm fl veri hatl da t c montaj için yap lacak ba lant lar kat l mc lar n yakalamas yla gerçekleflir. Veri hatt ndan Bus hatt na geçifl bir birlefltirici üzerinden gerçekleflir. Bus hatt n n süs veya ankastre, duvar veya tavan montaj ve cihaz montaj kat l mc lar na ba lant s Bus klemensinin tak lmas yla gerçekleflir. Kat l mc Ankastre yap tarz n n bir kat l mc s tipik olarak genel bir Bus kavray c s (BA) ve göreve özel Bus sonuç cihaz (BE, örn. tufl tak m veya ekran) vas tas yla kullan c ara birimi (AST) üzerinden BA ile bilgi al flveriflinden oluflmaktad r. BA Bus'dan gelen telgraflar al r, bunun flifresini çözer ve BE'ye yönlendirir. Bunun tersine BE bilgileri, bunlar kodlayarak telgraf olarak Bus'a gönderen BA'ya teslim eder. BA, ETS ile projelendirme ve çal flt rma esnas nda uygulanacak fonksiyon için parametre verilerini al r. Bunun için BA'da haf zas geçici olmayan bir ROM (Read Only Memory), geçici haf zal bir RAM (Random Access Memory), ve geçici olmayan, elektriksel olarak üstüne kay t yap labilen haf zal EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) bir mikro ifllemci içerir. ROM'da sisteme özel, kullan c taraf ndan de ifltirilemeyen bir yaz l m mevcuttur. BA'n n uygulanacak fonksiyonlar na yönelik parametreleme verileri, ETS taraf ndan EEPROM'a kaydedilir. RAM'da MP güncel verileri saklar. AST-Pinleri BE çeflitlerine göre farkl yerlefltirilir. Bu flekilde, AST üzerinden ba lanm fl bir BE'nin, flayet ETS ile BA'n n EEPROM'una bunun için öngörülen bir uygulama program yüklenmiflse, BA ile hatas z olarak iletiflim kurmas sa lan r Di er sistemler BK BK BK BK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK LK BK Fonksiyon alan 1 BK BK LC BbC I2_05796b Hat ba lay c Omurga ba lay c 1... Bus cihaz 20

23 Sistem Verileri Bus hatt Kablo tipi mm 2 YCYM 2 x 2 x 0,8 Sinyal aktar m ve ak m beslemesi için bir çift kablo damar (k rm z, siyah). lave uygulamalar için (SELV veya Lisan) bir çift kablo damar (sar, beyaz) Kablo uzunluklar Bir kablonun uzunlu u toplam (kablo damar çap : 0,8 mm) m azami (bütün kollar dahil) ki Bus kat l mc s aras ndaki uzunluk m azami 700 m Bir Bus kat l mc s ve gerilim beslemesi aras ndaki m azami 350 m uzunluk (320 ma)/kelebek Gerilim beslemesi (320 ma) ile bobin aras nda yan yana monte edilmelidir standart data ray na monte edilir. Bus kat l mc s Alan adedi azami 15 Linye adedi (Her alanda) azami 15 Linye adedi bus cihaz adedi (Her alanda) azami 64 Topolojik hatlar, y ld z veya a aç strüktürü Gerilim beslemesi Sistem gerilimi DCV 24 (SELV koruyucu küçük gerilim) Gerilim beslemesi Her hat için (160, 320 veya 640 ma) bir gerilim beslemesi Ak m ihtiyac yükseliflinde beher hat için gerilim beslemesi en az 200 m mesafeyle azami iki gerilim beslemesi Aktar m Tek merkezli, olaya göre kumandal, seri, simetrik aktar m tekni i Baud oran Bit/s 9600 Bit/s Cihaz özellikleri (farkl belirtilmemiflse) EN göre koruma derecesi IP 20'ye göre Koruyucu türü Bus koruyucu önlemi: Güvenli küçük gerilim SELV DC 24 V Afl r gerilim kategorisi III Ölçüm izolasyon gerilimi Ui Kirlenme derecesi V EMV-uyumluluk EN ile yerine getirildi ve pren (hassasiyet derecesi 3), pren , KNX/EIB-El Kitab Klima dayan kl l pren , KNX/EIB-El Kitab Kullan m flartlar Uygulama alanlar iç mekanlardaki sabit tesisatlar için, kuru odalar için, güçlü ak m da t c s n n montaj için flletmede ortam s cakl flletmedeki nem Depo s cakl Depodaki nem C % C % -5 ile +45 aras azami %93-40 ile +55 aras azami %93 Onaylama KNX/EIB sertifikal CE- flareti EMV-Yönetmeliklerine göre (konut ve fonksiyonel yap lar), alçak gerilim yönetmelikleri 21

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı