GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zirai don nedeniyle mağdur olan fındık ve kayısı üreticisinin acil destek talebini, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletti. HABERİ 18 DE 14 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA FİYATI: 25 Kr. BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR Basın İlan Kurumu nun teşviki ile daha güçlü bir yerel medyayı amaçlayan ve birçok kentte gerçekleşen gazete birleşmeleri Ankara da da mutlu sona ulaştı. Bu çerçevede Gazetesi olarak 15 Mayıs 2014 tarihi itibariyle TİCARİ HAYAT Gazetesi bünyesine katıldık. Hayırlı olmasını diler, bugüne kadar bizlerden ilgisini, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Tabloid tasarımı ile farklı bir gazete olarak yayınlanan ın Başkent basın camiasında silinmez izler bıraktığını umuyoruz. Saygılarımızla... HABER 17 DE MİLLİ TREN Sakarya da üretilecek Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Erol İnal, Milli Tren Projesi ile vagon ve demiryolu üretiminde Sakarya'nın marka olabileceğini belirterek, "Bu sektör, Türkiye'de yeni yeni ayağa kalkan, şekillenen bir sektör ve çok hızlı yol alıyor" dedi. HABER 17 DE HABERİ 18 DE Haberi 19 da Haberi 19 da Haberi 20 de

2 2 SineMagazin KOPENHAG - Danimarka n n baflkenti Kopenhag da düzenlenen Eurovision fiark Yar flmas n kazanan Avusturyal transseksüel flark c Conchita Wurst, Cinsiyetiniz ve nereli oldu unuz üzerine konuflmak zorunda olmad m z bir dünya hayali kuruyorum dedi. Kopenhag Refshaleöen B&W Hallerne de yap lan yar flmada Rise Like A Phoenix adl flark s yla 290 puan alarak 59 uncu Eurovision un kazanan olan Avusturya temsilcisi Conchita Wurst, kazand na inanmakta zorland n belirtti. Sonucun, kendisi aç s ndan rüyas n n gerçe e dönüflmesi, toplum için ise insanlar n ileriye bakt n gösterdi ini anlatan Wurst, Bundan sonra da yapt klar m yapmaya, hayat m yaflamaya ve kendime dürüst olmaya devam edece im. Bunu yaparken insanlar bana kat l rsa bu dünya harika olacak diye konufltu. Wurst, Eurovision un hoflgörü üzerine kurulu bir proje oldu unu ifade ederek Bu yüzden Eurovision gerçekten kat lmak istedi im bir aileydi ve kendimi evimde hissettirdi dedi. Avusturyal flark c, iflaretlere inanmad n ancak arkadafllar n n kendisine yar finalde 6, finalde ise 11. s rada yar flt n hat rlatt n bu say lar n ise do um günü oldu unu anlatt. -Cinsiyetin konuflulmad bir dünya Bir gazetecinin, srailli transseksüel bir flark c n n 16 y l önce kazanmas ndan sonra yar flmay kazanan ikinci transeksüel olarak neler hissetti ini sormas üzerine Wurst, Cinsiyetiniz ve nereli oldu unuz üzerine konuflmak zorunda olmad m z bir dünya hayali kuruyorum. Bu gece hepimizin ayn ailenin parças oldu unu gösterdik yan t n verdi.bond k z olmay kabul edip etmeyece i sorulan flark c, cevab n hay r oldu unu bildi ini san yorum derken flark s n n ismine at f yap larak Conchita anka kuflu gibi yükseldi mi sorusuna da San yorum evet en az ndan onun gibi hissetti karfl l n verdi. -Sadece sakall bir kad n Öte yandan Wurst un menajeri Rene Berto ise Düflünce tarz m z de ifltirelim. Conchita sadece sakal olan bir kad n dedi. 14 May s 2014 Eurovision birincisi Wurst: Kendime dürüst olaca m sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 Avusturya kamu yay nc s ORF nin temsilcisi ise 1966 y l ndan sonra Eurovision a tekrar ev sahipli i yapmak için 48 y l beklediklerini söyledi ve gelecek y l organizasyon için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar n kaydetti. -Eurovision dan notlar Yar flmada Ukrayna ya 10 puan, Rusya ya 12 puan veren Azerbaycan yuhaland. Avusturya dan oylaman n sonucunu bildirmek için yay na ba lanan kad n sunucunun takma sakal ve b y izleyicileri güldürdü. Rusya en çok puan Ermenistan, Azerbaycan ve Belarus a verdi. Hollanda, ngiltere, sveç, srail, Yunanistan, rlanda Finlandiya, spanya, Belçika ve talya, Avusturya temsilcisine en yüksek puan veren ülkeler aras nda yer ald. Yar flmada Hollandal ikili The Common Linnets Calm After The Storm flark s yla 238 puanla ikinci ve sveç temsilcisi Sonne Nielsen Undo adl flark s yla 218 puanla üçüncü oldu. (AA)

3 14 May s 2014 TBMM - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Cem Uzan n, 2,5 milyar avroluk dava açt n belirterek, davan n, görülmesine bile gerek olmadan reddedilece ine inand n söyledi. TBMM Genel Kurulu nda, Yolsuzlu a Karfl Ceza Hukuku Sözleflmesi ne ek Protokol ün onaylanmas n uygun bulan kanun tasar s kabul edildi. Tasar n n görüflmeleri s ras nda söz alan CHP stanbul Milletvekili Aykut Erdo du, Türkiye nin, almad ve kullanmad halde kaç milyar dolar do algaz paras ödedi ine yönelik soruya bakan n cevap vermedi ini savundu. Erdo du, vatandafl n, almad, kullanmad do algaza milyarlarca dolar ödedi ini öne sürerek, Fakire da tmad bu do algaz, fakire, bunun yerine kömür da tt. Kömür da t rken de onlarca yolsuzluk oldu dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, bakanl n n Türkiye nin iki büyük yat r mc bakanl klar ndan biri oldu unu söyledi. Y ld z, 2023 hedefleri do rultusunda elektrik, do algaz, petrol ve di er sektörlerle ilgili yaklafl k 118 milyar dolarl k yat r m yapacaklar n kaydetti. Y ld z, bunlar n flu ana kadar yapt klar gibi belli disiplin, kural içinde yap lmalar gerekti ini kaydetti. Bakanl nda geçen y l 4 bin 985 ihale yap ld n bildiren Y ld z, bunlar n her biriyle ilgili arkadafllar n n dürüstçe çal flt n vurgulad. Y ld z, Diyelim ki bunlar n yüzde 1 inde hata oldu. 50 tane eder. Onlar da teftifl, disiplin kurullar, denetimleri var. Her türlü konuda bir arkadafl m z usulsüzlük yapt ysa kim oldu una bakmadan ona müdahale ederiz. Ama dürüst çal flan varsa di erlerinin içine katmay z diye konufltu. Y ld z, hükümetleri aleyhine, Libananco ve di er 4 davada, A HM dahil olmak üzere 230 milyar dolarl k dava aç ld n an msatt. Bütün davalarda Hükümet in hakl ç kt na iflaret eden Y ld z, flöyle devam etti: fiimdi Cem Uzan, bir sahtekarl k Yaflam H CR 15 Recep Ahir 1435 RUM 1 May s 1430 gere i, hakl olmad na inand m z bir cümleye dayanak bu sefer Stockholm de 2,5 milyar avroluk dava aç yor. Davan n görülmesine bile gerek olmadan reddedilece ine inan yoruz. Haz rl klar m z bu yönde. Çünkü benzer gerekçelerle davay aç yor, Ben o zaman Türk vatandafl de ildim diyor. Belki kendisini oyal yor olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ni oyalayamayacak. 8 y l süren davalarda acaba bu davada Türkiye olarak kaybeder miyiz, baflka kirli oyunlara girerler mi diye bir k s m tedirginlikler olufltu. Biz son derece fleffaf flekilde Hazine, Maliye Bakanl avukatlarla savunduk, bu davalar kazand k. nan yorum ki tahkim heyeti yine bu dava için de benzer fleyi verecektir. -Do algaz Do algaz al nmad, kullan lmad para ödendi ine yönelik elefltirileri Y ld z, flöyle yan tlad : fiu anda Rusya da al nmad halde ödenmifl hiçbir para kalmam flt r. 3, 4 y l önce almad m z, kullanmad m z do algaza avans niteli inde ödenen paralard r, sözleflme bunu söylüyor. 5 y l içinde telafi edilirse o, o para oradan düflüyor. Türkiye nin do algaz kullanmad halde ödedi i hiçbir para kalmayacakt r. ran ve Azerbaycan ile alakal 2014 ve 2015 te bütün bunlar bitiriliyor. Türkiye nin, Rusya, ran ve Azerbaycan da kullanmad, msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Cem Uzan, Türkiye aleyhine 2.5 milyar avroluk dava aç yor almad halde hiçbir paras orada kalmayacakt r. Rusya ile geçen y l hesaplar karfl l kl görüldü. Tam tersine de olabiliyor bunda hükümetin zaman zaman avantajl, zaman zaman dezavantajl oldu u durumlar oluyor. Türkiye nin do algazla ilgili Rusya ya al p da ödemedi i, ödeyip de almad hiçbir miktar yok. Do algaz ithal oldu u için fakir, fukaraya da t lmaz. 2 milyon ailemize, 2 milyon ton civar nda kömür da t yoruz. Y ld z, CHP nin kendisiyle ilgili gensoru önergesi verdi ini an msatarak, grubun içinde bu ifli anlayanlar n daha 3. dakikada Biz mahçup olduk dedi ini söyledi. Y ld z, bu kiflinin kim oldu unu soran Erdo du ya, spiyonlamam. AK Parti Grubu nda itibar kaybetmekle kalmad n z, CHP içinde de itibar kaybetmiflsiniz. 2 y l önce, suç duyurusunda bulun dedim, niye bulunmad n? Çünkü mahkeme onunla ilgili kararlar verdi. O karardan arkadafl m z n haberi yoktu karfl l n verdi. Sataflma gerekçesiyle söz alan Erdo du, Y ld z a, Say fltay raporlar nda olan bilgileri sordu unu kaydetti. Erdo du, Bir k sm n verip, bir k sm n vermeyerek sizi aldatmas herfleyden önce size ay pt r. Milyarlarca dolar ödendi mi? Ödendi ama geri al nacak Bu yoksul halk n paras n peflin olarak Rusya, ran, Azerbaycan a verdin diye konufltu. (AA) 3 Kay p ihbar için 24 saati beklemeyin ADANA - VOLKAN KAfi K - Emniyet yetkilileri, çocuklar kaybolan ailelerin durumu polise bildirmesi için ilk 24 saati beklemeleri yönündeki düflüncenin yanl fl oldu u, her türlü bilginin vakit kaybedilmeden yetkililerle paylafl lmas gerekti i uyar s nda bulundu. AA muhabirinin, Adana Emniyet Müdürlü ü Çocuk fiube Müdürlü ü yetkililerinden ald bilgiye göre, kay plar n yüzde 90 n 13 ve 18 yafl grubundakiler oluflturuyor. Kad nlar daha çok gönül iliflkisi ve aile bask s nedeniyle erkekler ise genellikle macera ve ifl bulma bahanesiyle evden kaç yor. Kaybolma, kaç r lma ve taciz olaylar n n gündeme gelmesinin ard ndan ailelerin benzer durumla karfl laflmalar halinde zaman kaybetmeden polise bilgi vermesi isteniyor. Ailelerin, özellikle 0-6 yafl grubundaki çocuklar n n kayboldu unu anlad klar anda polisi bilgilendirmesi önem tafl yor. Kaybolan çocuklar için 24 saat beklenmesi gerekti i bilgisinin ise yanl fl oldu u vurgulan yor. Çocu un kayboldu una dair en küçük flüphede, önce 155 polis imdat hatt na, sonra en yak n polis merkezine baflvurulmas gerekiyor. Çocuklara, anne ve babalar n n ismini, ev adresini veya telefon numaras n n ezberletilmesi tavsiyesinde bulunan yetkililer, polis bölgesindeki kay plar n yüzde 98 inin bulundu unu belirtiyor. Yetkililer, çocuklara disiplin ad na dayak, bask veya fliddet uygulanmas n n da yanl fl oldu unu kaydediyor. Zihinsel engelli bireye sahip ailelerin ise en yak n polis merkezine giderek, çocuklar n n parmak izlerini ald rmalar tavsiyesinde bulunan yetkililer, bunun, engelli birey bulundu unda, kimlik tespiti yap lmas n sa lad na dikkati çekiyor. Emniyet yetkilileri ailelere, çocuklar n n yabanc kiflilerle aralar na mesafe koymalar n, kendilerinden izinsiz hiçbir yere gitmemelerini ö retmelerinin de faydal olaca uyar s nda bulunuyor. Adana da 2011 de bin 401, 2012 de bin 437 ve geçen y l bin 193 kifli, kaybolduktan sonra bulundu. Bu y l n ilk 4 ay nda kay p ihbar yap lan 561 kifli ailesine teslim edildi. Kay tlara göre, kentte 2008 y l ndan bu yana 71 çocuk, kay p olarak aran yor. Bunlar n 21 ini kald yurttan, 33 ünü de ailesinin yan ndan ayr lan çocuklar oluflturuyor. (AA)

4 4 K sa öykünün ölmeyen ustas Cortazar 100 yafl nda TR_ANKA - 'Roman puanla kazan r, ama öykünün tek flans nakavt etmektir.' Öykünün, özellikle de k sa öykünün nas l olmas gerekti ini, bu çok meflhur sözüyle anlatm flt Güney Amerika'n n büyülü gerçekçi' silsilesinden Julio Cortazar. Geçti imiz günlerde hayata veda eden büyülü gerçekli in babas ' Gabriel Garcia Marquez için neredeyse tüm dünyada yas tutuldu. Marquez'in hayata gözlerini yumdu u 2014'te, Cortazar, do umunun 100. ve ölümünün 30. y l nda tüm dünyada çeflitli etkinliklerle an l yor. Ankara'da düzenlenen Uluslararas Ankara Öykü Günleri'nde de Cortazar üzerine bir söylefli gerçeklefltirildi. Yazar, ölümünün 100. y l nda Arjantin'den bafllay p Meksika'ya, Fransa'dan Do u Avrupa ülkelerine uzanan genifl bir co rafyada an l yor. Ankara'da da öykü günleri' vesilesiyle Cortazar' konu alan kapsaml bir söylefli gerçekleflti. Yazar n, hayat ndan örneklerle öykücülü ünün anlat ld söylefli flair Adnan Özer, Doç. Dr. fiebnem Atakan ve Cortazar üzerine kapsaml akademik çal flmalar yürüten Makedonyal Nenad Joldeski aras nda gerçekleflti. Yazar n hayat ndan pek çok ayr nt n n ele al nd söylefli boyunca, konuflmac lar Corzatar' her and klar nda ikinci veya üçüncü cümlede Gabriel Garcia Marwuz'i anmadan geçemediler. fiair Adnan Özer, Büyülü gerçekli in bu iki büyük ustas ne kadar an lsa azd r. dedi. Doç. Dr. fiebnem Atakan ise Cortazar öyküsü için Sayfa say s az, derinli i mükemmel' yorumu yapt. Bir dönem boksla da u raflan Julio Cortazar, vurdu unda nakavt eden' öyküler yazm flt r. Kendinden sonraki büyük yazarlar etkilemifl, öykünün bayra n yükseklere ç karm flt r. Küçük yaflta hastal k geçirip yata a düfltü ünde annesi ona en önemli klasik eserleri s ras yla okutuyor. Daha o yafl nda kendinden önceki tüm büyük yazarlardan haberdar olmufl, ço u kiflinin otuzlu yafllar nda ancak okuyabilece i kitaplar okuyup bitirmifltir. Bu durum için fiair Adnan Özer, Bir büyük yazar, ancak kendinden önceki büyük yazarlar okuyarak büyük olur. diyor. 20. yüzy l n en büyük fenomenlerinden biri de 'Latin Amerika boom' (Latin Amerika Patlamas ) diye adland r lan, 1960'lar sonras Latin Amerika ülkelerinde geliflen spanyolca edebiyatt r. fiiirde, Pablo Neruda, Cesar Vallejo ve Octavio Paz; düzyaz da, Romulo Gallegos, Juan Rulfo, Borges, Arturo Uslar Pietri, Miguel Angel de Asturias, Gabriel Garcia Marquez, Julio Cortazar, Mario Vargas Llosa ve Carlos Fuentes, bu alg y oluflturan kalemlerin bafl nda gelir. Dünya devi yazarlar ç karmas yla bereketli oldu una inan lan Latin Amerika, farkl diller, farkl halklar, farkl yaflamlar, farkl kültürlerle dolu bir co rafya. Latin Amerika'n n bu yüksek kültürel yap s n n Cortazarlar do urmas hiç flafl rt c de ildir. (CHA) Kültür Sanat ÜÇÜNCÜ GÜN (Cuma, 7 fiubat 2014) 1-Refladiye Camiinde Mevlidi fierif ve Türkmen lahileri Okundu Cuma, 07 fiubat 2014 tarihinde Eskiflehr in en büyük camisi olan Refladiye Camiinde Cuma namaz öncesi Irak Türkmen Mollalar ; Molla Abdurrazzak Hüseyin Reflit Hürmüzlü, Molla Esvet Reflit Salihi, Molla Sabahattin S dd k Gafur Hürmüzlü, Molla Cemal Salih Mustafa Tohmahl, Molla O uz Necmettin Demirci, Molla Ali Naz m Tohmahl, Molla Ali Enver Köprülü, Molla Mehmet Faruk Haydar Tuzlu, Molla fiükür Ahmet Semin ve Molla Adil fieyh Mahmut taraf ndan okunan Kuran Kerim, Mevlidi fierif ve Kerkük lahileri baflta Eskiflehir Valisi olmak üzere tüm Eskiflehirlilere tarihi bir gün yaflatt lar. Mevlidi fierif okutulduktan sonra k l nan Cuma namaz ç k fl nda Refladiye Camii önünde halka Lokma ikram edildi. 2- Irak Ulusal Türkmen Tiyatro (8.Gün) Oyunu Gösterimi Ayn gün akflam Anadolu Üniversitesi AKM de Irak Türkmen Ulusal Tiyatro Ekibi 11 kiflilik 8. Gün ad n tafl yan bir muhteflem oyun sahneye koydular. Irak Ulusal Tiyatrosu Baflkan Mahmut K l ç, asl nda bu oyunu biz Konya da düzenlenen baflka bir festival için haz rlam flt k. Ancak K smet Eskiflehir e oldu. lk kez burada sunduk. Baz ufak hatalar m z olmas na ra men 8.gün oyunu 2003 ten bugüne kadar emin ki, Türkmenlerin en anlaml oyunlar ndan biridir. Dedi. Oyun seyirciler taraf ndan çok dikkatle izlendi. Kimileri gözyafl döktü, kimileri gizli gizli a lad. Ama önemli olan bu oyundan ç kar lacak derslerdir. Oda verilen mesaj Birlik ve Beraberlik tir. Oyunun müzi ini Hüseyin Bahattin, dekor Nurettin zzet, Ifl k ve Çevirmen Mehmet Küzeci, yönetmeni Mehmet K l ç ve yazar ise Ali Abdulnebi Zeydi. Oyunda rol alanlar Mehmet K l ç, Ali Songül, Mustafa Oçufllu, Suzan Muhammet, fian Esen, Zeynep Y ld z, Meyami Deniz ve Mine Su bir birinden yetenekli performans göstererek, Irak Türkmen Tiyatrosunun gelecekteki y ld zlar olamaya aday olduklar n ispat ettiler. Oyunun sonunda Irak Ulusla Tiyatro Ekibinin kurucusu Rahmetli Usta oyuncu-rejisör ve oyun yazar smet Hürmüzlü yad edildi. Ard ndan da bulunan smet Hürmüzlü nün o lu StarTV2den sunulan Beni Affet dizisinin Ferman Ötüken Hürmüzlü sahneye ça r larak oyucucularla birlikte seyircilerin karfl nda dakikalarca alk fl ald lar. DÖRDÜNCÜ GÜN( Cumartesi, 8 fiubat 2014) 1-Eskiflehir Merkez Gezisi Eskiflehir de düzenlenen Irak Türkleri Haftas program kapsam nda I20 kiflilik Irak Türkmen heyeti Eskiflehir in tarihi ve önemli mekânlar n ziyaret ettiler. Birinci gün Sayitgazi ve Seyitbattal gazi türbeleri, Yaz l Kaya an t ziyaret edildi. Dördüncü günde Odunpazar, Cam sanatlar Atölyesi, Lületafl Oymac l, B, Kentpark, Sazova Park, Devrim Arabas gibi mekânlar ziyaret edildi. Ziyaret te Eskiflehir in tarihi evleri konaklar da Türkmen heyeti taraf ndan büyük ilgi gördü. Daha sonra heyete Kentpark ta K r m Çibörek evinde K r m Böre i ikram edildi. 2-Irak ta Kad n Olmak Etkinli in son günü Cumartesi, 08 fiubat 2014 tarihinde Yunus Emre Kültür ve Sanat merkezinde önce Irak ta Kad n Olmak bal kl bir Panel düzenlendi. Panel e Irak ta Kad n Haklar ve Geçirdi i Süreçler konusuyla Konuflmac olarak Kerkük Milletvekili Jale Neftçi, Irak ta Türkmen kad nlar n n çi nendi ini toplum taraf ndan benimsenmedi ini dile getirdi. Türkmeneli Kad nlar Birli i Baflkan Kadriye Ziya de Irak ta Türkmen Kad nlar n n Mücadelesi ve Kad n Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi konusuna de indi. Irak Türkleri Kültür ve Yard mlaflma Derne i Konya fiubesi Dr. lham Beyatl Tarihi Süreçte Kad nlar ve Türk Dünyas nda Meflhur ve Kahraman Kad nlar konusunu ele alarak önemli bilgiler aktard. Paneli ITC Londra Temsilcisi Sündüs Abbas baflar l bir flekilde yöneterek, Türkmen kad n n n her zaman mücadele u runda var oldu unun alt n çizdi. Ayr ca, Dr. lham Beyatl önemli bir sunum yaparak, Irak Türkmen Kad nlar n n kahramanl klar ndan bahsetti. Özellikle de mücadeleci ve flehit kad nlar m z n milli davadaki rollerinin önemine de indi Kerkük katliam nda flehit edilen Türkmen K z Emel Muhtar Fuat ilk flehitlerimizden say l r. Dedi. Daha sonra onlarca Türkmen kad n n efllerinin flehit edilmesinden sonra tek bafllar na mücadele verdiklerini anlatt. Baflka bir fiehit Türkmen K z Zehra Bektafl n rejime karfl mücadelesini anlatt. Kerkük ü terk etmemek için kendisini diri diri yakarak, tüm Türkmen kad nlar na bir örnek olsun diye vatan sevgisini ve insano lu onuruyla kendi do up büyüdü ü topraklar na yaflama onuruna nail olmas n örne ini sergiledi ini vurgulad. 3-Türkmeneli fiiir Dinletisi Ekinli in son faaliyeti olarak Türkmeneli fiiir Dinletisi ve At flmalar oldu. Sunuculu unu flairler fiemsettin Küzeci ile Gülzar Beyatl n n yapt fliir flölenine 16 fiair kat ld : S ras yla flairler Kadriya Ziyai, Remzi Çavufl, Safiye Bayraktar, Fevzi Ekrem Terzi, Sadun Köprülü, Enver Bayraktar, Ayhan Reflit Orankay, Hasan Berbero lu, pek Neflet Demirci, mdat Leylanl, Günay Abbas Denden, Hüseyin Ali Demirci, Kemal Beyatl (Y ld r m Hasanzade) Eflref Bahattin, Hilmi Özden, GülazarBayatl ve fiemsettin Küzeci birer fliir okuyarak etkinli i noktalad lar. Türkmeneli fiiir dinletisinde okunan fliirlerin ço u milli ve Türkmenlerin Türkiye ye karfl sevgi, sitem temalar n içerdi. Ayr ca fliirlerde Kerkük sevgi de flairlerin ana konular olarak fliir m sralar nda ve dizelerinde a r bast. fiair ve Sunucu Dr. fiemsettin Küzeci den 2 fliir. KERKÜK Ç N Kerkük için arzular al al kana boyand Ne gül kald ne çiçek, ne da bafl nda karlar Ne güvercin ne kumru, ne millet seven erler K y m aflt haddini b çak gö se dayand Kerkük için serpildi topraklara yüre im, Ellerimden zincirler s k s k büküldü. Gökyüzünden y ld zlar bir da gibi söküldü, Ifl ldad gözümde pembe yeflil dile im. ÖZGÜRLÜK Bir zaman çile çektim yüzlerce ac gördüm Do mayan günefl için kendimi bofla yordum Geçti hep gençlik ça m bo uldu pembe erek Solmuflsa da Papatyam piflmanl k neye gerek Yeter akma gözyafl m özgürlük an geldi Yeflerecek çiçekler ba m n can geldi Kurtuldum karanl ktan buldum yenidünyam Kavufltum ana yurda gerçek ettim rüyam 14 May s 2014 Dr. fiemsettin Küzeci Kimdir? 4-Ödüller ve Teflekkür Belgeleri Da t m Irak Türkmen Haftas program kapsam nda Irak tan Eskiflehr e gelen Türkmen siyasi parti ve sivil toplum kurulufllar temsilciler baflta Say n Eskiflehir Valisi olmak üzere Türk Dünyas Kültür Ajans Tan t m Dairesi Baflkan Veysel fiimflek, Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Baflkanvekili Baflkan Dr. Ayd n Beyatl ya hizmet ödülleri takdim edildi. Türkmeneli kad nlar Birli i Baflkan Kadriye Ziyai, Eskiflehir Valisi, üzere Türk Dünyas Kültür Ajans Tan t m Dairesi Baflkan Veysel fiimflek, Türkmeneli Dernekler Federasyonu Baflkan Dr. Ayd n Beyatl ve Türkmeneli Kültür Merkezi Bas n ve Kültür Müflaviri Dr. fiemsettin Küzeci ye etkinliklerde eme i geçtiklerinden dolay birer hizmet ödülü takdim etti. Türkmen Muharipler Birli i Baflkan General Yaflar Vendavi Eskiflehir de düzenlenen etkinliklerde eme i geçen Dr. Ayd n Beyatl ya bir Onur plaketi takdim etti. Ayr ca Birli ad na Baflkan Yard mc s General Yavuz Ömer Adil de Irak Türkmen davas nda hizmetlerinden dolay ITC Londra temsilcisi Sündüs Abbas(Londra), Afkar hurra nternet sitesi genel yay n yönetmeni Amir Karanaz ve Kerkük Gazetesi genel yay n yönetmeni Dr. fiemsettin Küzeci(Ankara)ye bire hizmet ödülü takdim etti. Yine program kapsam nda Veysel fiimflek ile Prof. Dr. Hilmi Özden e de Türkmen Muharipler Birli i Türkmen Milli k yafetinin Camadan ile Börk unu takdim edildi. Türkmen Sanatç lar Birli i ile Irak Ulusal Türkmen Tiyatro Grubu Ödülleri Türkmen Sanatç lar Birli i ile Irak Ulusal Türkmen Tiyatro Grubu Dr. Ayd n Beyatl ya hizmetlerinden dolay bire Hizmet Ödülü takdim ettiler. Sanatç lar ad na Hüseyin Bahattin ve Tiyatrocular ad na Mehmet K l nç takdim etti. Türkmeneli flbirli i ve Kültür Vakf n n Hediyeleri Merkezi Ankara da bulunan Türkmeneli flbirli i ve Kültür Vakf Baflta Eskiflehir Valisi olmak üzere Türk Dünyas Kültür Ajans yetkilileri, Türk Oca Eskiflehir fiube Baflkan Prof. Nedim Ünal, Prof. Dr. Hilmi Özden, Türkmeneli Dernekler Federasyonu Baflkanvekili Dr. Ayd n Beyatl ve eme i geçen ve katk da bulunanlara birer hediye paketi da tt. Kerkük lahi Grubu Ödülü Eskiflehir Valisine Kerkük lahi Grubu Türkmen Bayra n tafl yan bir hizmet ödülü takdim etti. Ödülü Grup ad na fieyh Adil Mahmut Takdim etti. lahi Grubu Vali ile toplu foto raf çekerek ödül merasimini ölümsüzlefltirdiler. Eskiflehir Valisinden Kat l mc lara Teflekkür Belgesi Eskiflehir Valisi ve AKP Eskiflehir Milletvekili Salih Koca Irak Türkmen Haftas etkinliklerinin tüm kat l mc ve katk da bulunanlara birer teflekkür belgesi sunarak, Türkmenlerin Irak ta bar fl ve özgür bir flekilde yaflamalar n n temennisinde bulundular. Valinin heyet onurna vermifl oldu u Veda yeme i sonras etkinlik sona ermifl oldu. Son Söz: Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda düzenlenen Irak Türkleri Haftas program Eskiflehir Valili i, Türk Dünyas Kültür Ajans ve Türkmeneli Dernekler Federasyonun iflbirli iyle baflar yla taraf ndan baflar kaydetmifltir. Düzenleme kurlu tüm ekipleri ile birlikte bir grup halinde çal flarak Eskiflehir in Türk dünyas ndaki gerçek misyonunu ortaya koymufltur. Ortado u da yaflanan çalkant l sürece ra men Türkiye dimdik ayakta koflular na her platformda eflit olarak yard m ve destek vermektedir. Demokratikleflme süreci kapsam nda Türkiye yi bir model ülke niteli inde oldu u da bir gerçektir. Irak ve Suriye Türkmenlerine Türkiye nin deste i ve iki toplumun da varl klar na korumaya yönelik yapt r mlar her zaman Türkiye nin öncelik niteli indedir. Türkiye 125 civar nda Irakl Türkmen soydafllar n Türkiye ye davet edip Türk dünyas na tan tmakta oynad rol takdire flayettir. Bugün bu rolü siyasetçiler alg lamad ysa gelecekte elbette olumlu bir flekilde topluma yans yacakt r. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, Türk Dünyas Kültü Ajans yetkilileri, Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Baflkanvekili Dr. Ayd n Beyatl ya ve eme i geçen Türkmeneli flbirli i ve Kültür Vakf ile Türkmeneli Kültür Merkezi yetkililerine Irak Türkleri Haftas program n n baflar yla sonland r lmas nda göstermifl olduklar üstün çabalar unutulmaz ve unutulmayacakt r. Böylece fiubat 2014 tarihleri aras nda ki Irak Türkleri Haftas program Eskiflehir de sona ermifltir. Kerkük ten Eskiflehir e Kültür serüveni de son bulmufltur. Kazanda buluflmak üzere dilekleriyle vatan m za dönüp Türk dünyas n özlemine yeniden devam edece iz (Bitti)

5 14 May s 2014 Anadolu, Ba dat ve Hicaz demiryolu, Berlin deki sergiyle anlat l yor ESK fieh R - Türkiye nin demiryolu tarihinin anlat ld 'Eskiflehir Demiryolu Kültürü Projesi' sergisi, Almanya n n Baflkenti Berlin deki Hamburg stasyonu Müzesi nde aç ld. Müzenin aç l fl törenine 125 y l önce Alman Demiryollar ile Türkiye aras nda yap lan anlaflmalara imza atan kraliyet ailesinin torunlar ndan Kontes Diana von Hohenthal Und Bergen, fiansölye Otto Von Bismarck in torunu Sylvester von Bismarck, Deutsche Bank Direktörü Georg Von Siemens in torunu Nathalie Von Siemens, Kraliyet Demiryollar Sorumlusu Richard von Kuhlmann n torunu Enzio Von Kuhlmann, Osmanl mparatorlu u Alman Büyükelçisi Adolf Freiherr Marshall Bieberstein in torunu Betthina Von Seyfried ve Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna kat ld. Aç l flta Eskiflehir in ve Türkiye nin demiryolu tarihini anlatan ve bugün h zl trenlerle devam eden bir kültür ve medeniyet belgeseli gösterildi. Türkiye nin demiryolu tarihini Eskiflehir ekseninde anlatan ilk eser olarak tan mlanan sergi, Osmanl dan Cumhuriyet demiryollar na, Kurtulufl Savafl 'nda bir demiryolu atölyesinin döktü ü toplardan ilk yerli lokomotife, devrim otomobilinden yüksek h zl trene kadar geçen süreci anlat yor. Ba dat-hicaz Demiryolu inflaat n n tüm rotas boyunca Almanca ve Osmanl ca mermerlere ifllenmifl levhalar ilk kez yerald sergide, tarihe bir baflar örne i olarak kaz nm fl 'Anadolu, Ba dat ve Hicaz Demiryolu' projesini resim ve eserlerle detayl olarak anlat l yor. Kraliyet Ailesi torunu Kontes Diana Von Hohenthal Und Bergen, yapt konuflmada, 125 y l önce gerçeklefltirilen Ba dat ve Hicaz demiryolu inflaat n n dünyan n en büyük altyap projesi olarak bafllat ld n kaydetti. Und Bergen, flöyle dedi: Sultan m z n bu proje ile hedefi her y l binlerce hacca giden insanlar n ulafl m n kolaylaflt rmak, rahat ve h zl ulafl m sa lamakt. O dönemde 2 bin 500 kilometrelik demiryolu inflaat yaklafl k 38 y l sürdü. (CHA) Kültür Sanat TR_SAKA - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk- Ermeni liflkileri Araflt rma Merkezi, Türk-Ermeni iliflkilerini her yönüyle ele alan 'Sevk ve skân n 100. Y l nda Türk-Ermeni liflkileri' isimli bir kitap yay nlad. SAÜ Türk-Ermeni liflkileri Araflt rma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Selvi nin yay na haz rlad kitap, Orta Asya dan Balkanlar a bin y ll k bir geçmifle sahip olan Türk- Ermeni iliflkilerini ele al yor. Kitap, geçmiflten gelece e Türk- Ermeni iliflkilerini ele alarak Türklerle Ermeniler aras nda geçmiflte yaflanm fl olan siyasî sebeplerle bugüne tafl nan anlaflmazl klar n kayna n ve bu anlaflmazl klara dair çözüm önerilerini okuyucunun dikkatine sunuyor. Ermeni meselesi ve Türk-Ermeni iliflkileri alan nda araflt rmalar bulunan 18 uzman n n kaleme ald yaz lardan oluflan kitapta, SAÜ mensubu 7 ö retim üyesinin araflt rmas bulunuyor. stanbul Kültür A.fi. Yay nlar 'Araflt rma- nceleme Serisi' aras ndan ç kan kitap, geçen 20 y ll k süre içinde Türkiye de ve dünyada de iflen Ermeni meselesi hakk nda 'Türkiye, Ermeni Sorununun neresindedir?', 'Türkiye deki Ermeniler olaylara nas l yaklaflmaktad r?', ' ki ülke aras ndaki TR_KAYS - Kayseri Büyükflehir Belediyesi'nin Türkiye'deki ilk ve tek kültürel faaliyetlerinden olan Uluslararas Liseleraras Tiyatro Festivali, 12 May s Pazartesi günü yap lan aç l fl töreni ile bafllad. Bu y l 9'uncusu yap lacak olan festivale 30 ekip kat lacak. Kayseri iliflkilerin normale dönüflmesi için neler yap lmal d r?' gibi kritik sorulara cevap ar yor. Türk ve yabanc arfliv belgeleri, dönemin bas n ve an lar bu çal flman n ana kaynaklar n oluflturuyor. 18 KALEMDEN 18 AYRI KONU On sekiz araflt rmac n n, meselenin ayr boyutlar na dair yaz lar n n yer ald kitap, 1. Dünya Savafl s ras ndaki ve sonras ndaki olaylarla Ermeni propagandas n n tarihî kaynaklar, Türk-Ermeni iliflkileri üzerine arfliv kaynaklar ve yay nlanm fl eserler çerçevesinde bir sonuca ulaflmay amaçl yor. Kitapta ayr ca az nl klarla ilgili Tanzimat ve Islahat Ferman ile bafllayan süreç ve bu sürecin Avrupa Birli i ile ilgili boyutu, Ermeni meselesi çerçevesinde ele al n yor. Kitapta ayr ca, Ermenilerin sosyal ve siyasal hayata dâhil olmalar n n yan nda, Cumhuriyet vatandafl olarak kültürel hizmetleri, Büyükflehir Belediyesi'nin düzenledi i Uluslararas Tiyatro Festivali'nin aç l fl töreni 12 May s Pazartesi günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydan 'nda bafllad. Festivale kat lacak olan okullar kostümleriyle birlikte törene kat lacak ve Atatürk An t na çelenk konulmas n n 'Sevk ve skân n 100. Y l nda Türk-Ermeni liflkileri' kitab yay nland 5 Türkiye-Ermenistan iliflkileri ve bu iliflkileri belirleyen terör eylemleri ile bu unsurlar n Avrupa ba lant lar üzerinde duruluyor. TAR H BOYUTUYLA ERMEN MESELES Kitapta, Türk-Ermeni iliflkilerinin bafllang c ndan günümüze genel bir de erlendirmesi yap larak bu iliflkileri belirleyen ana hatlar üzerinde duruluyor. Türk idarelerinin Ermeni politikalar, slâm kültürünün Ermeni kültürüne olan etkileri ile siyasî sonuçlar irdelenerek, Birinci Dünya Savafl s ras ndaki ve sonras ndaki olaylarla Ermeni propagandas n n tarihî kaynaklar, Ermeni soyk r m tarih yaz m ile Ermeni Tarih yaz m ve bu yaklafl mlar n Türk-Ermeni liflkilerine etkileri üzerine arfliv kaynaklar ve yay nlanm fl eserler çerçevesinde bir sonuca ulafl lmaya çal fl l yor. Kitapta ayr ca, Tanzimat ve Islahat fermanlar yla bafllayan süreç ve bu sürecin Avrupa Birli i ile ilgili boyutu, Ermeni meselesi çerçevesinde ele al narak bugün Türkiye Cumhuriyeti ne dayat lmak istenen 'soyk r m kabul etme' yaklafl m n n sonuçland r lmas için mücadelelerden, protokollerden ve bar fl diplomasisinin sonuçlar ndan bahsediliyor. (CHA) Liseler Kayseri'de bulufltu ard ndan kortej eflli inde Büyükflehir Belediyesi'ne yüründü. Her y l aç l flta ünlü bir sanatç y konuk eden festivale bu y l Kurtlar Vadisi dizisinde Nazife Anne rolüyle tan nan sinema-tiyatro ve dizi sanatç s Serpil Tamur kat ld. (CHA)

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı