MİRASÇILIK BELGESİ GENEL AÇIKLAMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİRASÇILIK BELGESİ GENEL AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 MİRASÇILIK BELGESİ GENEL AÇIKLAMALAR AĞUSTOS 2011 DANIŞMA KURULU ÜYESİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HAKKI DİNÇ TASLAKTIR Sayfa 2 / 27

2 YASAL MİRASÇILAR VE MİRASÇILIK BELGESİ Miras hukuku, ölen bir kimsenin hak ve borçlarının hayatta olan gerçek ve tüzel kişilere intikalini sağlayan kuralların topluluğudur. Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak kazanırlar. Kanunda gösterilen özel haller saklı kalmak koşulu ile miras bırakanın ayni hakları, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetlikleri doğrudan mirasçılarına intikal eder. Mirasçılar miras bırakanın borçlarından da kişisel olarak sorumlu olurlar. ( TMK m.599 ) Kanuni mirasçılar kural olarak miras bırakanın terekesinin külli halefidirler. Haklar ve borçlar herhangi bir nakli işleme gerek kalmadan mirasçılara geçer. Miras hukukumuzda taşınır taşınmaz ayırımı da yapılmamıştır. Teslime, temlike ya da tescile de gerek yoktur. Miras hukukundaki hakların intikali kendisine özgüdür. Türk Medeni Kanununun 575/1 inci maddesinde, bu durum miras, miras bırakanın ölümü ile açılır şeklinde ifadesini bulmuştur. Miras bırakanın şahsına sıkı sıkıya bağlı hakları bu külli intikalin dışındadır. Velayet, soy bağının reddi, dernek üyeliği gibi, buna rağmen bazı haklar miras bırakanın şahsına sıkı bir şekilde bağlı olmasına rağmen mirasçısına geçmesi de imkan dahilindedir. Bunlar özel olarak düzenlenmiştir. Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi halinde kocanın alt soyu, anası ve babası, şartların oluşması halinde soy bağının reddini dava edebilirler. ( TMK m. 291 ) Çocuğun ölümü halinde altsoyu da tanımanın iptalini dava edebilir. (TMK m. 298 ) Miras bırakanın mamelek hukukundan kaynaklanan hakları külli intikal kuralı gereğince kanuni mirasçılara intikal edeceği gibi, bu maddi mallar yanında telif hakları, marka üzerindeki, ihtira beratı gibi hakları da intikale konu olacaktır. Ancak bazı haklar mamelek hukukuna konu olmasına rağmen mirasçılarına intikal etmemektedir. Hizmet, ariyet, istisna, vekalet, neşir ve komisyon gibi sözleşmeden kaynaklanan haklar kural olarak yasal mirasçılara intikal etmez. Yine bir kısım hukuki işlemlerden kaynaklanan haklarda kural olarak mirasçılara intikal etmez. Örnek olarak İntifa, sükna gibi hakları gösterebiliriz. Bu sayılanların aksinin, miras bırakanın yapacağı sözleşmede kararlaştırılması imkan dahilindedir. TASLAKTIR Sayfa 3 / 27

3 Miras bırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar, terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirilir. ( TMK m.575/2 ) Miras, miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. ( TMK m.576/1 ) Miras bırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Buradaki yetki kesin yetkidir ve mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. Usule ilişkin kurallar genel olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir. Ancak mehaz kanundan kaynaklanan bir alışkanlıkla maddi hukuk içersinde de birçok usul hükmü bulunmaktadır. İşte mirasın açılması ve yetkili mahkemenin belirlenmesi bir usul kuralı olmasına rağmen maddi hukuk içersinde yerini almıştır. Mirasla ilgili usul kuralları maddi hukuk yanında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda da düzenlenmiştir. Sözü edilen yasanın 11 inci maddesinde, terekenin taksimine ve kısmen butlanına ve feshine ve mirasçılar arasında terekenin idaresine ait iddialar, terekenin taksimi katisine kadar tereke aleyhine ikame olunan davalar müteveffanın ikametgah mahkemesinde bakılacağını ön görmüştür. Ancak Verasetin ispatına, miras hisselerinin tayinine mütedair davalar, mirasçıların her birinin bulunduğu mahal mahkemesinde de rüyet olunabilir. şeklinde kaleme alınmıştır. ( HUKM. 11-2/3 ) Yeni Usul Kanunumuzun 11/3 maddesinde, mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda mirasçıların birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir şeklinde ifadesini bulmuştur. Bu açıklama karşısında mirasçılık belgesi, her bir mirasçının yerleşim yerinde ya da oturduğu yerde açılabilecektir. Hasımsız olması sebebiyle de yetki itirazının ileri sürülmesi söz konusu olmayacaktır. Yetkiye ilişkin bu kural noterler içinde geçerlidir. Nitekim 6217 sayılı kanunla Noterlik Kanununa eklenen 71/B Maddesinde ifadesini bulan İşlem yapılırken o işlemle ilgili özel kanunlardaki usullerde gözetilir ibaresinin anlamı budur Sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun 20 inci maddesi, mirasın ölenin milli hukukuna tabi olduğunu, Türkiye de bulunan taşınmaz mallar hakkında Türk Hukukunun uygulanacağını, mirasın açılması sebeplerine iktisabına ve taksimine ilişkin hükümlerin terekenin bulunduğu ülke hukukuna tabi olacağını, Türkiye de bulunan mirasçısız terekenin devlete kalacağını, ölüme bağlı tasarrufun şekline yapıldıkları ülke hukukunun veya o hukuki işlemin esası hakkında yetkili olan hukukun maddi hukuk hükümlerinin öngördüğü şekle uygun olarak yapılabileceğini, ölenin milli hukukuna uygun olarak yapılan ölüme bağlı tasarruflarında geçerli kabul edileceğini, ölüme bağlı tasarrufta bulunanın ehliyetinin, tasarrufta bulunanın tasarrufu yaptığı andaki milli hukukuna tabi olacağını hükme bağlamıştır. Bu şekilde yabancılık unsurunu ihtiva eden mirasta yukarıdaki kuralların uygulanması gerekecektir. Miras ölenin milli hukukuna tabidir. Türkiye de bulunan taşınmaz mallar hakkında Türk hukuku uygulanır. (2675 Sayılı MÖHUK m22/1 ) 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre karşılıklılığın araştırılması zorunludur. Karşılıklılığın olup olmadığı, Adalet Bakanlığından sorulmalıdır. ( 2.HD gün ve 762/4066 SK ) Suriye uyruklu şahsın gayrimenkulleri, mirasçı Türk dahi olsa ona intikal etmez. Sadece emanete alınan bedelleri Türk mirasçısına verilir. Suriye uyrukluların Türkiye de bulunan taşınmaz malları üzerinde Bakanlar kurulunun gün ve 2/10250 sayılı, tarih 4/7104 sayılı kararnameleri ile takyitli bulunmaktadır. ( 2.HD gün ve 1803/3241 SK ) TASLAKTIR Sayfa 4 / 27

4 Miras bırakanın ölüm tarihine göre, Bulgaristan ile Türkiye arasında mirasın geçişi yönünden karşılıklılık yoktur. ( 2.HD gün ve 8871/11063 SK ) Yabancı mahkemeden verilmiş olan mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebileceğine göre bu belge kesin hüküm özelliğini taşımaz. Açıklanan sebeple de tanıma kararı verilemez. ( 2.HD gün ve 13533/15443 SK ) Miras, miras bırakanın ölümüyle açılır. (TMK m. 575/1 ) 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 17 inci maddesine göre mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. Benzer hüküm 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin kabulünden sonra yürürlüğe giren 864 sayılı Kanuni Medeninin Sureti Meriyet ve Şekli Tatbiki Hakkındaki Kanunun 16 cı maddesinde de ifadesini bulmuştur. Burada Eski kanun zamanında ölen bir kimsenin mirası Medeni Kanunun Yürürlüğünden sonra dahi eski kanun hükümlerine tabi olur şeklinde ifade edilmiştir. Bu kural hem mirasçılık sıfatı ve hakkı, hem de mirasın geçişi hakkında uygulanır. Miras bırakan hangi tarihte ölmüşse o tarihteki kurallar esas alınarak mirası, mirasçılarına intikal edecektir dan önce ölenler hakkında, feraiz ve tevsii intikal kanunlarının uygulaması bu hükümlerden kaynaklanmaktadır. Mirasçısız tereke yoktur. Mirasçılık sıfatı yasadan kaynaklandığı gibi, miras bırakanın tasarrufundan da kaynaklanabilir. Yasal ve atanmış mirasçı mevcut değilse, devlet mirasçı olur.( TMK m.501 ) Medeni Kanunumuz Kanda en yakın olanı mala da en yakın kabul ederek düzenlemesini yapılmıştır. Kanuni mirasçılar önceliklidir. Karı ve koca da kan hısımları yanında kanuni mirasçıdır. Karı kocaya verilecek miras payı zümre ( parantel ) yakınlığına göre değişmektedir. Bu durum Türk Medeni Kanununun 499 uncu maddesinde ifadesini bulmuştur. Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirastan değişik oranda pay almaktadır. Miras bırakanın alt soyu ile mirasa iştirak ederse 1/4 nispetinde, ana baba zümresiyle mirasçı olursa 1/2 nispetinde. Büyük ana büyük baba zümresiyle mirasa iştirak ederse 3/4 nispetinde pay alır. Bunlar yoksa, sağ kalan eş mirasın tamamına sahibi olur. Eşin mirasçılığı zümre sisteminin özünü zedelemektedir. Bu sistemde miras bırakanla hiçbir kan bağı olmayan eş, yalnızca eş olma sebebiyle mirasçı olmaktadır. Zümre, bir aile hukuku kavramı olup, kan hısımlığını ifade eder. Kan hısımlılığının derecesi hısımları birbirine bağlayan doğum sayısı ile belli olur. Biri diğerinden gelen kişiler arasında üst soyalt soy hısımlığı, biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır. ( TMK m.17 ) Önceki yasadaki usul-furuğ hısımlığı, üst soy-alt soy hısımlığı, civar hısımlığı ise yeni yasamızda yansoy hısımlığı olarak ifade edilmiştir. Hısımlar müşterek bir kök babadan veya anadan ya da onların alt soylarından gelen guruplardan oluşmaktadır. Bu guruplar zümreyi teşkil eder. Kök başı olan kendi babasının ya da anasının ferisi durumundadır. Miras bırakanın içinde bulunduğu gurup ikinci zümredir. Bu sistem kendi içersinde uzayarak devam etmektedir. Sistem ana ve baba yönünden farklılık göstermez. Miras hukuku bakımından zümreler arasında bir öncelik söz konusudur. Bu sistemde en yakın zümrede mirasçı varsa diğer zümre içindeki kişiler mirasçı olamazlar. Miras bırakanın birinci derecede mirasçıları onun alt soyudur. ( TMK m.495/1 ) Alt soy TASLAKTIR Sayfa 5 / 27

5 yoksa, miras bırakanın anne ve babası mirasçıdır. Anne ve baba ile alt soyları ikinci zümreyi oluşturur. Anne baba miras bırakandan önce ölmüşlerse yerini alt soyları alırlar. Bu durumda ikinci zümredeki kişiler miras hakkına sahip olurlar. ( TMK m.496 ) Bu zümrede de mirasçı yoksa, üçüncü zümredeki mirasçılar aynı kurallar çerçevesinde mirası iktisap ederler. Üçüncü zümre mirasçıları miras bırakanın büyük anne ve büyük babalarıdır. Bunlarda miras bırakandan önce ölmüşlerse alt soyları mirasçı olurlar. Zümre esasını benimsemiş sistemde, zümreler arasında öncelik bulunmaktadır. Yakın zümrede mirasçı varsa uzak zümredeki kişilere miras intikal etmez. Örneğin ölenin torununun torunu varsa, ölene kan bağı itibariyle daha yakın olan babasına ya da anasına miras geçmez. Miras bırakanın ana ve babası bakımdan iki zümre başı, büyük ana ve büyük baba bakımından ise dört zümre başı bulunmaktadır. Her zümre içinde, zümre başının diğer taraftaki mensuplarına nazaran önceliği bulunmaktadır. Bu açıklama ikinci ve üçüncü zümreler bakımından önem arz etmektedir. İkinci ve üçüncü zümrelerde miras daima zümre başına gider. Zümre başında mirasçı yoksa, mirası onun mirasçılarına iner. Her mirasçı kendi mirasçılarının zümre başını oluşturur. Her kök başı, kendi kökünün başı sağ olsaydı ne kadar miras alacak idiyse o miktar ölçüsünde mirasçı olur. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları temsil ederler. ( TMK m.495/2 ) Miras bırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları alırlar. ( TMK m.496/2 ) yine miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babanın yerini de her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları temsil ederler. (TMK m.497/2 ) Ana ve babanın muhtelif evliliklerinden olma çocukları da eşit olarak mirastan pay alırlar. Evlilik dışı doğmuş soy bağı zaman zaman çıkan af kanunlarıyla, tanıma ya da hakim hükmü ile kurulmuş çocuklar da baba bakımından evlilik içinde doğmuş çocuklar gibi mirasçı olurlar. Bunların miras payları arasında fark yoktur.( TMK m. 498 ) Medeni Kanunun üçüncü kitabı, ( TMK m maddeleri ) miras hukukuna ayrılmıştır. Birinci kısım ( TMK m ) mirasçıları, birinci bölümü ise ( TMK m ) yasal mirasçıları göstermektedir. Yasal mirasçılar miras bırakanın kan hısımlarıdır. ( TMK m ) Bunlar miras bırakanın alt soyu ( TMK m.495 ), ana ve babası ( TMK m.496 ), büyük ana ve büyük babasıdır. ( TMK m.497 ) Sağ kalan eşte yasal mirasçılardandır.( TMK m.499 ) Yine miras bırakanın evlatlığı ( TMK m.500 ) ve devlette ( TMK m.501 ) yasal mirasçılardandır. TASLAKTIR Sayfa 6 / 27

6 Zümre içindeki mirasçılar; ÜÇÜNCÜ ZÜMRE Büyük ana Büyük baba Büyük ana Büyük baba Hala Amca Dayı Teyze İKİNCİ ZÜMRE Baba Anne Kardeşi Kardeşi Miras bırakan (M) Kardeşi BİRİNCİ ZÜMRE Yeğenler Yeğenler Yeğenler Yeğen çocukları Yeğen çocukları Çocuklar Çocukları Çocuklar Torunlar Torunlar Torunlar Torunların çocukları Torunların çocukları Torunların çocukları TASLAKTIR Sayfa 7 / 27

7 Mirasçı olabilmek için kural olarak, miras bırakanın ölümü anında sağ olmak ve bunun yanında mirasa da ehil olunması gereklidir. ( TMK m.580/1 ) Mirasın açıldığı anda sağ olan kimse sonradan ölürse onun mirası kendi mirasçılarına intikal eder. ( TMK m.580/2 ) Aynı anda ölenler bir birlerinin mirasçısı olamazlar. Örneğin bir trafik kazasında ya da deprem sırasında karı kocanın hangisinin daha önce öldüğü tespit edilememesi halinde bir diğerinin mirasçısı olamayacağına göre kocanın mirası kadının önceki evliliğinden olma çocuklarına, kadının mirası da kocanın önceki evliliğinden olma çocuklarına intikal etmeyecektir. (2.HD gün ve 698/955 SK ) Bu kural çocuklar içinde geçerlidir. Bir kişinin diğerine mirasçı olabilmesi için kimin önce öldüğünün ispat edilmesi gerekir. Çocuğun babasından sonra öldüğü ileri sürüldüğüne göre öncelikle bu sorunun çözümlenmesi gerekir. Medeni Kanunun 28 inci (TMK m.29 ) maddesine dayanılarak açılan bu davada tanık ta dinlenilebilir. ( Y.2H gün ve 1906/1794 SK ) Mirasçılık belgesi düzenlenirken mahkemece kesin hükmün varlığı dikkate alınmalıdır. Kesin hüküm dava şartıdır. Kesin hükümden söz edilebilmesi için önceki hükmün konusunun, taraflarının ve dayanılan maddi hadiselerin mevcut dava ile aynı olması gerekir. Husumet kendilerine yöneltilmeden daha önce alınan veraset ilamında isimleri belirtilmiş ve kendilerine miras payı verilmiş olsa bile bu kişiler bakımından kesin hükümden söz edilemez. Bu kişilerin yokluğunda alınan mirasçılık belgesinin bağlayıcılığı yoktur. Önce alınmış bir mirasçılık belgesinin iptali isteniyorsa husumet o ilamda isimleri geçen tüm mirasçılara, ölenler varsa mirasçılarına yöneltilmeli, gösterdikleri takdirde delilleri toplanmalı ve önceki mirasçılık belgesi iptal edilip yeni bir mirasçılık belgesi düzenlenmelidir. ( 2.HD gün ve 10482/11691 SK, 2.HD gün ve 10331/12539 SK, gün ve 1967/2844 SK gün ve 12711/15374 SK) Mirasçılık belgesi aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan bir belgedir. ( 2.HD gün ve 3425/9942 SK ) Yine mirasçılık belgesi her yer mahkemesinden istenilebilir. Yetki söz konusu değildir. ( 2 HD gün ve 19549/3934 SK ) Mirasçılık belgesi düzenlenirken açıkta pay bırakılmamalıdır. Pay ve paydanın toplamı eşit olmalıdır.( 2.HD gün ve 15523/255 SK ) Mirasçılık belgesi kişiler arasındaki soy bağı ilişkisini gösterir. Mirastan feragat eden kişinin mirasçılar arasında gösterilmesini engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Mirastan feragatın hukuki sonuçlarının terekenin bölüştürülmesi sırasında gözetileceği belirtilmek suretiyle feragat edenin mirasçılar arasında gözetilmek suretiyle hüküm kurulması gerekir. ( 2.HD gün ve 19346/16874 SK) Mirastan ıskat, mirasın reddi veya mirastan feragat halleri, veraset belgesinin istenilmesine engel oluşturmaz. Hukuki sonuçlar terekenin bölüştürülmesi sırasında gözetileceğine işaret edilerek ve bu durumlar yok sayılarak miras payları gösterilmek suretiyle hüküm tesis edilmesi gerekir. (2.HD gün ve 1048/2427, gün ve 3443/10144, gün ve 14536/15192 SK ) Mirasçılık belgesinin terekenin paylaşılması dışında emekli sandığı, bağ kur gibi bazı kurumlardaki işlemlerde de kullanılması imkan dahilindedir. TASLAKTIR Sayfa 8 / 27

8 Padişahların Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki taşınmazları 431 sayılı yasa uyarınca millete intikal ettiğinden bu taşınmazlar padişahların mirasçılarına intikal etmez.( 2.HD gün ve 7226/10636 SK ) Mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davaya bakma görevi sulh hukuk mahkemesine aittir. (2.HD gün ve 8028/9512 SK ) Miras paylarının hesabına esas alınacak paydanın bütün paylara taksim edilerek, payları kesirsiz şekle sokacak tarzda hesaplanması zorunludur. İnfazda tereddüt yaratmayacak nitelikte mirasçılık belgesi düzenlenmelidir. Mirasçılık belgesinin verilmesine ilişkin karar çekişmesiz yargıyı ilgilendirmesi sebebiyle davada taraf olmayan bakımından kesin hüküm oluşturmaz. Çekişmesiz yargı işi de olsa, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, ana baba adının değiştirilmesi, nikahın subutu gibi ön sorunların çıkması halinde, öncelikle bu konuda açılmış bulunan davaların sonucu beklenilmelidir. ( HUKM m ) Mirasçılık belgesinin verilmesinde mutlaka nüfus kayıtlarına dayanma zorunluluğu yoktur. İrs ilişkisi her türlü delille ispat edilebilir. Boşanma kararı usul hükümlerine uygun olarak kesinleşmiş ancak bu kararın nüfusa işlenmemiş olabilir. Soy bağı reddedilmiş yine nüfusta düzeltme yapılmamış olabilir. Tanıma işlenmemiş olabilir. Bu durumun anlaşılması halinde davacıya süre verilip gerekli düzenleme yapıldıktan sonra mirasçılık belgesi verilmelidir. Mirasçılık belgesinin iptali hakkındaki davada husumet nüfus idaresine düşmez. İptal davasının mirasçılık belgesinde isimleri geçen tüm kişilere, bunlardan ölenler varsa onların mirasçılarına yöneltilerek devam edilmesi gerekir. Bu şekilde müteaddit iptal davalarının açılmasının önü kapatılmış olur. Yüksek Yargıtay ın uygulaması da bu doğrultudadır. Mirasçılık belgesinin iptali de her yer mahkemesinden istenilebilir. Yetki söz konusu değildir. Ancak tüm mirasçıları hiç ilgisi olmayan bir mahkemeye gelmeye mecbur etmekte dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz. İslam hukukunda evlat edinme ( tebenni ) kurumu bulunmamaktadır. nüfus kaydında evlatlığı şeklindeki açıklamaya değer verilmez. 1-Birinci zümredeki mirasçılar; Türk Medeni Kanununun 495 inci maddesi, miras bırakanın birinci derecede mirasçıları onun alt soyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları alır şeklinde kaleme alınmıştır. Bu madde, birinci zümredeki mirasçıları düzenlemektedir. Birinci zümrede mirasçı varsa diğer zümredeki mirasçılar mirastan pay alamazlar. Ancak sağ kalan karı ve koca bu zümredeki mirasçılarla beraber mirasa iştirak ederler. Bir feri mirasçının karı ya da kocası, miras bırakanın kan hısımı olmadığından bunlar mirasçı olarak kabul edilmezler. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini onların alt soyları alır. Örnek olarak bir babanın oğlu, babasından önce ölmesi halinde gelini kayın pederinden miras alamayacaktır. Ancak miras bırakan tasarruf özgürlüğünün sınırları içersinde mal varlığının tamamında veya bir kısmı üzerinde vasiyet ya da miras sözleşmesi yaparak kanuni TASLAKTIR Sayfa 9 / 27

9 mirasçılarından olmayanları da mirasına dahil edebilir. ( TMK m.514 ) Mirasa ehil çocuk sağ olduğu sürece bu çocukların çocukları da mirastan pay alamazlar. Çocuklar varken torunlar mirasçı olamazlar. Miras bırakanın alt soyu, evlilik içinde doğan çocuklardır. Çocuk ile ana arasındaki soy bağı doğumla kurulmaktadır. ( TMK m.282/1 ) Çocuk, yanlış kayıt sebebiyle başka bir kadından doğmuş gibi nüfus siciline tescil edilmişse bu yanlış kaydın düzeltilmesi, Nüfus Kanununa dayanılarak istenilebilir. Açılacak dava soy bağına ilişkin bir dava özelliğini taşımaz. Dava münhasıran yanlış kaydın düzeltilmesine ilişkin olup kendi kurallarına göre değerlendirilir. Hukukumuzda analık davası yoktur. ( Taraflara ait nüfus kayıtlarının yandığı tespit edilmiştir. Ölen çocuk ile davacı arasında nikah rabıtası mevcut olmasa bile bu çocuklar kadının mirasçısı olabilirler. Bu yolda tetkikat yapılmadan yazılı şekilde karar verilmesi yanlıştır. 2.HD gün ve 6546/6080 SK ) Çocuk ile baba arasındaki soy bağı ise, babanın ana ile evlenmesiyle ( TMK m.292 ), tanımayla ( TMK m.295 ) ya da hakim hükmüyle ( TMK m.301 ) ya da zaman zaman çıkan af kanunlarıyla kurulur. Bu dört halde de çocuklar kök başı babadan evlilik içinde doğmuş çocuklar gibi mirasçı olurlar. Diğer bir anlatımla birinci zümredeki mirasçılar içinde kabul edilirler. Evlat edinme suretiyle de soy bağı kurulmuş olur. (TMK m.282/3 ) Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyi niyetli olmasalar bile, evlilik içersinde doğmuş kabul edilirler. (TMK m.157/1 ) Kural olarak butlan hükmünde, işlem başından beri hiç yapılmamış kabul edildiği halde burada çocukların yararı da dikkate alınarak, butlana özel bir anlam yükletilerek, butlan hükmüne kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarının doğacağına işaret edilmiştir. Ana babanın niyetinin de önemi bulunmamaktadır. ( Taraflar iyi niyetli olmasalar bile feshine hükmolunan evlenmeden doğan çocuklar, soy bağı düzgün çocuklar gibidir ve mirasçı olurlar. ( Y.2.HD gün ve 2432/2713 S.K ) 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 443/1 maddesi Nesebi sahih olmayan hısımlar ana tarafından nesebi sahih hısımlar gibi mirasçılık hakkına haizdir. Baba cihetinden mirasçı olabilmeleri babanın kendilerini tanımış veya babalıklarına hüküm sudur etmiş bulunmasına muafıktır. Baba tarafından nesebi sahih olmayan bir çocuk yahut füruğu, babanın nesebi sahih furuğuyla içtima ederse nesebi sahih çocuğun veya ferilerine isabet eden hissenin yarısını alır şeklinde kaleme alınmıştır. Bu maddenin birinci cümlesindeki baba cihetinden itibaren olan kısmı ile ikinci fıkranın tamamı Anayasa Mahkemesinin gün ve 1/18 sayılı kararı ile Anayasanın 10, 35, 41 maddelerine aykırı bulunduğu kabul edilerek iptal edilmiştir. Bu iptal kararından sonra 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 443 üncü maddesi gün ve 3678 sayılı kanunla değiştirilmiş, nesebi sahih olmayan hısımlarında nesebi sahih hısımlar gibi mirasçılık hakkına sahip olacakları esası benimsenmiştir tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 498 inci maddesi de Evlilik dışında doğmuş ve soy bağı tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar eklinde düzenleme yapılmıştır. Anayasa mahkemesinin iptal kararı ve sonrasındaki değişiklikle artık nesebi sahi ve sahih olmayan çocuklar arasındaki mirastaki eşitsizlik ortadan kaldırılmıştır. TASLAKTIR Sayfa 10 / 27

10 Burada şu hususa da işaret edilmesi gerekmektedir. Evlilik dışında doğmuş ancak babalığı konusunda tanıma ya da hakim hükmü mevcut olmayan çocuklar baba yönünden mirasçı olamayacaklardır. Bu çocuklar babanın nüfusuna kayıtlı değillerdir. Ananın bildirdiği baba adı ile ananın nüfusuna tescil edilmişlerdir. Bu çocuklar baba yönünden miras alamayacaklardır. İşte tabi babalığına karar verilen çocuklarda nesepsiz oldukları kabul edilerek baba yönünden mirasçılığı bulunmamaktadır. Ancak gün ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme kararı ile bunlar da mirasçılık yönünden evlilik içinde doğan çocuklar gibi tam mirasçı olacakları kabul edilmiştir. İçtihadı Birleştirme kararları kazanılmış hakların istisnasını oluşturur. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları da geçmişe etkilidir. Yeni durum dikkate alınarak karar verilmelidir. Nitekim gün ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme kararının gerekçesinde, iptalin kesin şekilde çözüme bağlanmış uyuşmazlıkları etkilemez ise de henüz anlaşmazlık halinde olanların iptalin kapsamı dışında kalacağı, iptal edilen hükmün sonraki uyuşmazlıklarda uygulanmayacağına işaret edilmiştir. Bu ayırımın yapılması, düzgün soy bağı olmayanların, düzgün olanlara nispeten yar pay almaları anayasamızın temel ilkelerine aykırı bulunmuştur. Bu yöndeki bir uygulama kamu düzenimize aykırı olur. O halde miras bırakan gününden, diğer bir anlatımla 3678 sayılı kanunun yürürlüğünden önce ölmüş olsa bile yürürlük yasasının 17 inci maddesindeki, ölüm tarihindeki yürürlükte olan hükümlere göre karar verilir kuralı burada geçerli kabul edilmeyecektir. Alt soy mirastan feragat etmişse, mirasçılık sıfatını kaybeder. ( TMK m.528/2 ) Bir karşılık sağlanarak yapılan mirastan feragat sözleşmede, aksi öngörülmedikçe feragat alt soyu için sonuç doğurur. (TMK m. 528/3 ) Mirastan feragat bir karşılık alınmadan yapılmış ise feragat eden, miras bırakandan önce ölmüş gibi kabul edilir ve miras feragat edenin mirasçılarına intikal eder. Bu halde feragat edenin eşi de mirastan pay alamayacaktır. Çünkü miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini halefiyet suretiyle onun çocukları alacaklardır. Yine yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı mirasın açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçecektir. (Mirası reddedenler ferileri adına reddetmemiş olmaları sebebiyle mirasın furuğlarına intikal ettirilmesinde bir kanunsuzluk görülmemiştir. ( Y.2.HD gün ve 3364/3134 SK.) En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilen miras devlete intikal etmez. Burada özel bir durum yaratılmıştır. Tereke resmi tasfiyeye tabi tutulacaktır. Tasfiye sonucu borçlardan arta kalan mallar, miras reddedilmemiş gibi mirasçılarına intikal edecektir. ( TMK m.612 ) Miras bırakanın eşi ve çocukları, onların çocukları en yakın mirasçı kavramına girerler. İkinci ve daha sonraki zümredeki kişiler en yakın mirasçı kavramı içersinde kabul edilmezler. Tasfiye sonucu terekeden arta kalanı yasal mirasçılar yinede kabul etmezlerse, arta kalan kısım sahipsiz mal kabul edilerek yine hazineye intikal edecektir. Mirastan yoksun olanlarda mirasçı olamazlar. Mirastan yoksun olanlar ( ıskat edilenler ) miras bırakandan önce ölmüş gibi kabul edilir ve miras onların alt soylarına intikal eder. (TMK m.579/2 ) Örneğin miras bırakanı öldüren kişi onun mirasından mahrum olur. Ancak mahrumiyet şahsidir. Fiil öldürenin furuğuna tesir etmez. Öldüren kişi hayatta değilmiş gibi miras onun furuğuna intikal eder. TASLAKTIR Sayfa 11 / 27

11 Olayda A. C. nin evlatlığı iken, miras bırakanı öldürmüş bulunduğuna göre Medeni Kanunun 447 ( TMK m.500 ) inci maddesi delaletiyle 521( TMK m.579 ) inci maddesi gereğince C.nin mirası evlatlığı A nın furuğuna geçer.davacı ise A nın çocuklarından birisidir. O halde C nin verasetinin A. nın furuğuna intikal ettiği gözetilerek payların tespit edilmesi ve buna göre veraset belgesi verilmesi gerekir. (2.HD gün ve 6051/5820 SK ) Çocuklar, baba ve annelerine mirasçı olurlar. Anne ya da baba, eşinin ölümü üzerine evlenir ve sonra ölürse, ikinci evlilikten olan çocuklar miras bırakana birlikte mirasçı olurlar. Ancak ikinci evlilikten olan çocuklar önceki eşin mirasçısı olamayacaklardır. Çünkü miras bırakanla aralarında zümre ilişkisi bulunmamaktadır. (Ortak miras bırakan 1966 da ölümü ile ana baba bir kardeşinin iki çocuğuna kaldığına göre mirasın yarısının babasına, yarısının da anasına ait olup, babanın payının tamamının baba bir kardeş davacıya, ananın payı ise ana baba bir kardeş ile ana bir kardeşin ferilerine geçer. Şu durumda miras 8 pay kabul edilerek 4 pay babadan, 2 pay anadan olmak üzere 6/8 payı ana baba bir kardeşe, 1/8 erden 2/8 payı da ana bir kardeşin iki çocuğuna düşer. Bu yönün gözetilmemesi yanlıştır. (2.HD gün ve 4738/5950 SK ) Örnekler; M M M A B C A B C A B C D 1/3 1/3 1/3 2/6 2/6 1/4 1/4 1/4 1/4 D E 1/6 1/6 M F H A B C 2/6 2/6 G D E 1/6 1/6 TASLAKTIR Sayfa 12 / 27

12 2-İkinci zümredeki mirasçılar: Alt soyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. ( TMK m.496/1 ) Miras bırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları alırlar. ( TMK m.496/2 ) Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.( TMK m.496/3 ) Bu madde ikinci zümre mirasçılığını düzenlemektedir. İkinci zümredeki kişilerin mirasçı olabilmeleri için birinci zümrede mirasçının bulunmaması gerekir. Ana ve babanın sağ olması kardeşleri miras dışında bırakır. Miras önce yukarı doğru ana ve babaya çıkar. Ana ve babanın birinin ya da her ikisinin ölmesi halinde kök başından aşağı doğru kardeşlere, onların ölümü ile de kardeş çocuklarına intikal eder. Ana baba sağ ise bunlar eşit olarak, diğer bir anlatımla 1/2 oranında pay alırlar. Daha önce ölmüş olan ana ya da baba yerine ana ve babanın alt soyları açıklanan kurallar çerçevesinde mirasçı olurlar. Kardeşler ölmüşse, ölenin yerine onların çocukları mirasçı olurlar. Ana veya baba tarafında mirasçı yoksa, miras diğer tarafa intikal eder. Baba, miras bırakandan önce ölmüş, babanın başka çocuğu yoksa ya da onlarda miras bırakandan önce ölmüşlerse, miras ana tarafına gidecektir. Bu husus Medeni Kanunun 496/3 maddesinde, bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde bütün miras diğer tarafa intikal eder şeklinde açıklanmıştır. Ölenin babası sağ iken büyük babanın alt soyu olan dayı ve teyzeye miras düşmez.( 2.HD gün ve 823/861 SK ) Ölenin yalnız anası varsa mirasın tamamı ona kalır. Ana sağ iken amcaya miras düşmez. ( 2HD gün 6516/6714 SK ) Miras bırakanın ana tarafından mirasçısı bulunmadığına göre mirasın tamamının baba kolundan gelen mirasçılara geçeceği Medeni Kanunun 440 ıncı maddesi gereği iken, bu hüküm gözetilmeden mirasın yarısının hazineye ait olduğuna karar verilmesi doğru değildir. ( 2.HD gün ve 8235/407 SK ) Evli ve çocuksuz ölen kişinin mirası eşine ve ana babasına ve onların ferilerine geçer. Ana babadan birinin furuu yoksa o koldaki miras da öbür tarafa geçer. Yani kardeş varken hala, amca, dayı, teyze mirasçı olamazlar. Kardeşin ana baba bir olması veya ana bir ya da baba bir kardeş olması da bu kuralı değiştirmez. (2.HD gün ve 5439/5551 SK ) Ölenin kardeşinin furuu varken amca ve onun ferileri mirasçı olamazlar.( gün ve 8942/1985, gün ve 822/1702 SK ) Hangisinin önce yada sonra öldüğünün tayini mümkün olmaksızın ölenler bir anda ölmüş sayılırlar. ( MK m.28/2 )Aynı anda ölenler bir birlerine mirasçı olamazlar. ( 2.HD tarih 698/955, gün ve 214/698 SK ) Furuu olmaya müteveffanın mirasçıları ana ve babasıdır. (MK 440/1 )Miras bırakandan önce ölmüş bulunan ana ve babanın yerini her derecede halefiyet suretiyle kendi alt soyları alır. Baba ve ana yarı yarıya mirasçı olurlar. Bir tarafta mirasçı yoksa miras diğer tarafa geçer. Müteveffa Burak, annesi Gönül, babası Ali, kardeşi Buğra da vefat etmişlerdir. Kimin önce öldüğü tespit edilememiştir. Hepsi aynı anda öldüğü kabul edilmiştir. Uğur ve Ayşegül müteveffa Burak ın baba bir kardeşidir. Baba bir kardeş varken dayısı mirasçı olamaz. (2.HD gün ve 3982/8097 SK ) TASLAKTIR Sayfa 13 / 27

13 Örnekler; A B A B A B 4/8 1/2 1/2 2/4 C M D C M D C 2/8 M D 1/4 1/4 2/8 E F 1/8 1/8 Üçüncü zümre mirasçılığı; Alt soyu, ana ve babası ve onların alt soyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları alır. Ana yada baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri alt soy bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşse ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır. Ana yada baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de alt soy bırakmaksızın miras bırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Sağ kalan eş varsa büyük ana ve büyük babalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde, payı kendi çocuğuna yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olması halinde onların payları diğer tarafa geçer. (TMK m.497 ) Medeni Kanunun 497 inci maddesi, büyük ana ve büyük baba zümresinin miras payını düzenlemektedir. Miras dört eşit kısma bölünmektedir. Büyük ana ve büyükbaba köküne eşit olacak şekilde, 1/4 nispetinde pay verilmektedir. Artık burada üçüncü zümrenin mirasçılığı söz konusudur. İkinci zümredeki kurallar üçüncü zümre içinde geçerlidir. Miras, büyük anne ve büyük babalara doğru yukarıya çıkmaktadır. Büyük ana ve büyük babaların sağ olması halinde, bunlar mirası eşit olarak paylaşırlar. Diğer bir anlatımla 1/4 oranında paya sahibi olurlar. Büyük ana ve büyük babalardan birinin miras bırakandan önce ölmesi halinde, onun payı halefiyet kuralları çerçevesinde kendi mirasçılarına intikal eder. Büyük anne, büyükbabanın ölümü halinde bunların yerini baba tarafından amca, hala, anne tarafından ise dayı ve teyze mirasçı olurlar. Bunların ölümü halinde ise miras alt soylarına intikal eder. Burada tam anlamı ile kök içinde halefiyet kuralları geçerli olur. Ancak miras bırakanın eşi sağ ve üçüncü zümre ile mirasa iştirak ediyorsa amca, hala, dayı ve teyzenin kendileri kök içinde halefiyet kuralından istifade ederek mirasa sahip olurlar. Sağ eş varsa bunların çocukları için sözü TASLAKTIR Sayfa 14 / 27

14 edilen kural işlemez. Amca, hala, dayı ve teyzenin çocukları mirası iktisap edemezler. ( TMK m.499 ) Miras bırakandan önce ölen büyük ana ve büyük babanın alt soyu yoksa ona isabet eden pay en yakın kök başına intikal eder. Bir taraftaki her iki zümrede mirasçı yoksa, miras diğer zümreye geçecektir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 444 üncü maddesi gün ve 3678 sayılı kanunla değiştirilmiş, sağ kalan eşin, miras bırakanın büyük baba ve büyük analarıyla birlikte mirasçı olması halinde mirasın 3/4 nispetinde payına sahibi olacağını kabul etmiştir. Sözü edilen bu kabul karşısında artık amca, hala, dayı ve teyzenin mirasçılığı kalmamıştır sayılı Türk Medeni Kanunu düzenlenirken bu kişilerle miras bırakan arasında yakın kan bağının bulunduğu dikkate alınarak, sağ kalan eşle birlikte, sınırlı da olsa mirasa iştirak etmelerinin toplumun yapısına daha uygun olacağı düşünülmüştür. Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babadan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması halinde payının kendi çocuğuna yoksa o taraftaki büyük ana ya da büyük babaya her ikisinin de ölmüş olması durumunda onların payının diğer tarafa geçeceği kabul görmüştür. Bu düzenleme ile miras bırakandan önce ölmüş bulunan büyük ana ve büyük babaların miras payları kendi çocuklarına, diğer bir anlatımla amca, hala, dayı ve teyzeye intikal edecektir. Ancak bunlar ölmüş olması halinde, onların çocukları mirasçı olmayacaklardır. Amca, hala, dayı ve teyzenin ölmüş olmaları halinde sağ kalan eş mirasın tamamını alacaktır. Bu şekildeki düzenlemeyle Medeni Kanunun sağ eşin miras payını düzenleyen 499 uncu maddesi ile de uyumlu hale getirilmiştir. Mirasçılık belgesi düzenlenirken burada miras bırakanın ölüm tarihine dikkat edilmesi gerekecektir. Miras bırakan tarihinden sonra 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihinden önce ölmüş, eş sağ ve üçüncü zümrenin mirasçılığı söz konusu ise amca, hala, dayı, teyze ve bunların halefleri miras alamayacaklardır. Mirasın tamamı eşe ait olacaktır. TASLAKTIR Sayfa 15 / 27

15 Örnekler; C D E F C D E F 2/8 2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 Amca Hala Dayı Teyze 1/8 1/8 1/8 1/8 A B A B M M C D E F C D E F 2/4 1/4 1/4 1/2 1/2 A B A B M M C D E F 4/8 A B Dayı Teyze 2/8 M Teyze çocuğu Teyze çocuğu 1/8 1/8 Evlilik dışında doğmuş olan çocukların mirasçılığı; Çocuk ile ana arasındaki soy bağı doğumla, ( TMK m.282/1 ) çocukla baba arasındaki soy bağı ise evlilikle, tanıma ile ya da hakim hükmüyle kurulur.( TMK m.282/2 ) Soy bağı evlat edinme suretiyle de kurulabilir. ( TMK m.282/3 ) Evlilik devam ederken ya da evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğacak çocuğun babası kocadır.( TMK m.285/1 ) Tanıma, babanın nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senetle veya vasiyetnamesinde yapacağı bir beyan ile olur. ( TMK m.295 ) Burada babanın tek taraflı iradesi söz konusudur. Baba nüfus memuru huzurunda, ya da sulh hakimi huzurunda tanıma iradesini TASLAKTIR Sayfa 16 / 27

16 açıklayabilir. Babalık iradenin açıklanması üzerine, bu merciler durumu geciktirmeden çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne bildirirler. Tanıma noterde resmi senetle de yapılabilir. Bu halde noter durumu çocuğun nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki nüfus memuruna bildirir. Yine baba yapacağı vasiyetnamesiyle de tanıma iradesini açıklayabilir. Vasiyetname resmi olabileceği gibi yazılı ya da şartları mevcutsa sözlü de olabilir. Bu halde vasiyetname usulüne göre açıldıktan sonra, dava açılmış ise kesinleştikten sonra çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus idaresine bildirilmesi gerekir. Ancak bir başka erkekle soy bağı bulunan çocuk tanınamaz. Çocukla baba arasındaki soy bağı, ananın ve çocuğun açacağı babalık davası ile de belirlenebilir.( TMK m.301 ) Çocuk evlilik dışında doğmuş ancak anne ve baba sonradan evlenmişse çocuğun soy bağı kendiliğinden düzelir. ( TMK m.292 ) Anne ve baba nüfus idaresine bu durumu bildirmeleri yeterlidir. Evlat edinme ilişkisi hakim hükmüyle kurulur. Evlat edinmeye, evlat edinenin oturma yeri, birlikte evlat edinmede ise eşlerden birinin oturma yerindeki aile mahkemesi evlat edinme kararını verir.( TMK m.315) ) Bu halde de evlatlık evlat edinenin mirasçısı olur.( TMK m.314/2 ) 4721 sayılı Türk Medeni kanununun yürürlüğe girdiği tarihinden önce kurulmuş olan evlat edinme sözleşmeleri de bütün hükümleriyle birlikte geçerliliğini korur. ( 4722 SK m.4 ) Ana bakımından soy bağı doğumla kurulduğundan mirasçılık bakımından evlilik dışında doğan çocuk, evlilik içinde doğan çocuk ayırımı söz konusu değildir. Bunlar aralarında hiçbir fark gözetilmeden mirasçı olurlar. Evlilik dışında doğmuş ve soy bağı açıklanan şekilde kurulmuş olan çocuklar baba yönünden de evlilik içinde doğmuş çocuklar gibi mirasçı olurlar.( TMK m.498 ) Evlilik dışında veya evliliğin sona ermesinden üç yüz gün geçtikten sonra doğan veya baba tarafından mahkeme kararıyla soy bağı reddedilen çocuk anasının bekarlık hanesine, anasının soyadı ve onun bildireceği baba adı ile tescil edilirler. Anne halen başkası ile evli ise, çocuk anasının bekarlık hanesine bekarlık soyadıyla ve anasının bildireceği baba adı ile tescil olunurlar. Bu halde çocuk anasının mirasından, evlilik içinde doğan çocuklar gibi eşit pay alırlar. Ancak baba olarak bildirdiği kişiden miras alamazlar. Bu halde baba ile çocuk arasında tanıma, babalık hükmü ya da af kanunları gereğince yapılmış bir işlem bulunmamaktadır. Evlat edinenin sonradan doğan çocuğu ile evlatlık arasında kardeşlik bağı yoktur. Bir kişi, birden fazla kişiyi evlat edinmiş olsa bile yine bu evlatlıklar arasında kardeşlik bağı bulunmamaktadır. Evlatlıklar bir birlerinin mirasçısı olmazlar. Evlatlık daha önce ölmüş ise, onun alt soyu evlat edinenin mirasçısı olur. Evlatlığın, evlat edinme işleminden önceki çocuğu da evlat edinenin mirasçıları arasındadır. Evlatlık ve alt soyu evlat edinene kan hısımı gibi mirasçıdır. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen miras bırakandan önce ölmüşse evlatlığa miras intikal etmez. Evlat edinenin ölümünden sonra başkasından gelen mirastan evlatlık yararlanamaz.( 2HD gün ve 2275/2471, gün ve 3755/4800 SK ) TASLAKTIR Sayfa 17 / 27

17 Medeni Kanunun 317 ve müteakip maddelerine göre evlatlık ilişkisinin kaldırılması konusunda dava açılmışsa bu husus mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin talepte bekletici mesele yapılmalıdır. Örnekler; M M A B A Evlatlık 1/2 Evlatlık + B C 1/2 3/4 1/4 TASLAKTIR Sayfa 18 / 27

18 Sağ kalan eşin mirasçılığı; Sağ kalan eş, miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte birine, miras bırakanın ana baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısına, miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçüne, bunlarda yoksa tamamına sahip olur. ( TMK m.499 ) Sağ kalan eş, kan hısımlarından daha imtiyazlı duruma getirilmiştir. Amacı, eşinin ölümünden sonra ona evliliğin devamı sırasında sağlanan yaşam koşullarını temin etmektir. Eşin kadın ya da erkek olmasının miras payına etkisi bulunmamaktadır. Eşin miras payı ile eşler arasındaki mal rejimi de sıkı ilişki içersindedir. Özellikle tarihinde 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu kabul edilmiş ve bu kanunda önceki 743 sayılı kanundan farklı olarak edinilmiş mallara katılma rejimini yasal mal rejimi olarak benimsemiştir. Hangi mal rejimi kabul edilmiş olursa olsun, önce eşin mal rejiminden kaynaklanan alacağı terekenin borcu kabul edilerek kendisine ödenecek, daha sonra da miras payı verilecektir. Mal rejiminin tasfiye edilmemesi mirasçılık belgesi verilmesine engel teşkil etmez. Eşin miras payına sahip olabilmesi için öncelikle aralarında yasal anlamda gerçekleşmiş bir evliliğin bulunması gereklidir. Evlenme, evlendirme dairesinde, evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılması zorunludur. Şekil geçerlilik koşuludur.( TMK m.141 ) Evliliğin sicile nasıl işleneceğini gösteren ayrı bir yönetmelik bulunmaktadır. Evlenmenin gerçekleşmesi için önemli olan resmi memur ve iki tanığın huzurunda tarafların evlenme iradesinin açıklanmış olmalarıdır. Evlenmenin nüfus siciline ve evlendirme defterine işlenmesi tamamlayıcı bir unsurdur. Bu ek şekli kuralların bulunmaması evliliği geçersiz hale getirmez. Yine eşin mirasçı olabilmesi için diğer bir unsur, miras bırakanın öldüğü anda evlilik bağının devam etmiş olmasıdır. Eşlerin fiilen ayrı yaşıyor olmaları ya da hakimin ayrılık kararına dayanarak ayrı yaşamaları eşin mirasçılığını ortadan kaldırmaz. Boşanma davası devam ederken, eşlerden birinin ölümü halinde kural olarak sağ kalan eş mirasçı olur. Çünkü evlilik artık boşanma ile değil ölümle sona ermiştir. Boşanan eşler bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar. Eşler boşanmada önce yaptıkları ölüme bağlı tasarruflarla birbirlerine tanıdıkları hakları, aksi yaptıkları tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler. ( TMK m.181 /1) Boşanma davası devam ederken ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması halinde eş mirasçılık hakkını kaybeder. ( TMK m.181/2 ) Anayasa Mahkemesi gün ve 2008/102 esas, 2010/14 sayılı kararıyla davacının mirasçıları yanında davalının mirasçılarının da davaya devam edebilmeleri gerekir düşüncesiyle sözü edilen maddeyi iptal etmiş, gün ve 6127 sayılı kanunla da ölen eşin mirasçılarına eşit imkan sağlanmıştır. Batıl olan evlenmelerin hangileri olduğu, Türk Medeni Kanununun 145, 148, 149, 150, 151 inci maddelerinde gösterilmiştir. Butlan hallerinde evliliğin kendiliğinden yok sayılması düşünülemez. Batıl olan bir evlilik ancak hakim kararı ile sona erdirilir. Mutlak butlan halinde bile evlenme hakim kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını meyda TASLAKTIR Sayfa 19 / 27

19 na getirir. Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara intikal etmez. Ancak mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda, evlenmenin yapıldığı sırasında iyi niyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.( TMK m.159 ) Bu madde daha önce ifade edilen Medeni Kanunun 181 inci maddenin karşılığıdır. Eşlerden bir hakkında gaiplik kararı verilmesi halinde, ölüme bağlı haklar aynen gaibin ölümü gibi kullanılır.( TMK m.35/1 ) Sağ kalan eş gaibin mirasçısı olur. Ancak gaiplik kararı ölümde olduğu gibi evliliği kendiliğinden sonlandırmaz. Mahkemece gaipliğine karar verilen kişi hakkında evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenme gerçekleştirilemez. Gaiplik kararının aile hukukundaki sonuçları miras hukukundan farklı kaleme alınmıştır.( TMK m.131/1 ) Sağ kalan eş, zümre içinde mirasçı değildir. Sağ kalan eş miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4 payını alır. Kalan 3/4 pay ise çocuklara intikal eder. Miras bırakanın ana ve baba zümresiyle mirasçı olursa mirasın 1/2 payını alır.( TMK m.499/2 ) Sağ kalan eş miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ile ve onların çocuklarıyla mirasçı olması halinde mirasın 3/4 ünü, bunlarda yoksa mirasın tamamını alır. ( TMK m.499/3 ) Burada sağ kalan eşin, amca, dayı, hala ve teyzesiyle mirasçılığı söz konusudur. Her kök başı mirası eşit olarak paylaşırlar. Kök başlarından bir ölmüşse ona ayrılmış olan pay mirasçılarına geçer. Maddeden de anlaşıldığı gibi miras kök başının çocuklarının çocuklarına geçmez. Kök içinde halefiyet kuralı burada tam anlamı ile geçerli olmaz. Kök başının çocukları ile sınırlıdır. Bir tarafta bu kurallar çerçevesinde mirasçı yoksa miras diğer tarafa intikal eder. Amca, hala, dayı, teyze, çocukları sağ kalan eşle birlikte mirasçı olamazlar. Madde düzenlenirken miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocuklarından söz etmiş, 497 maddenin ikinci fıkrasındaki gibi halefiyet suretiyle kendi alt soylarına geçer biçiminde bir ibareye yer vermemiştir. Bir tarafta büyük anne ve büyük baba yoksa onların payı diğer taraftaki kök başına intikal eder. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde kabul edilmiş olan eşin iştirak ettiği zümreye göre intifa hakkı gün ve 3678 sayılı kanunla kaldırılmıştır. TASLAKTIR Sayfa 20 / 27

20 Örnekler; M E M E M E A 1/4 2/8 1/4 3/4 A B A B C 3/8 3/8 1/4 1/4 1/4 A B A B 1/4 1/4 12/48 C D M E 6/48 24/48 M E F G H 2/4 2/48 2/48 İ J 1/48 1/48 TASLAKTIR Sayfa 21 / 27

21 G F D C 1/16 1/16 1/16 1/16 A B M E 12/16 G F D C 1/16 1/16 (Dayı) İ A B J (Amca) 1/16 1/16 M E 12/16 G F D C 2/16 A B H (Amca) 2/16 M E 12/16 Batıl olan bir evlilik ancak hakimin kararı ile sona erer. Mutlak butlan halinde bile evlenme, hakimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurmaktadır.( TMK m.156 ) Evli iken yeniden evlenen kişinin ikinci evliliği iptal edilmeden ölürse her iki eşte mirastan eşit pay alacaklardır. ( 2.HD gün ve E.5747 K.5488) Evlatlığı mirasçılığı; TASLAKTIR Sayfa 22 / 27

22 Evlatlık ve alt soyu evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları evlatlığa mirasçı olamazlar. ( TMK m.500 ) Evlatlığın evlat edinene mirasçı olabilmesi için usulüne uygun kurulmuş evlatlık bağının bulunması gereklidir. Evlat edinmeye Aile Mahkemesi karar verecektir. Mahkemenin kararının kesinleşmesiyle evlatlık ilişkisi kurulmuş olur.( TMK m.315/1 ) Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rıza alınması gereken kişiler, küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır bir biçimde zedelenmeyecekse hakimden evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilirler.( TMK m.317 ) Evlat edinme esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa Cumhuriyet savcısı veya her ilgili de evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir. ( TMK m.318/1 ) Ancak evlat edinen ve evlatlık kendi iradeleriyle bu evlatlık ilişkisini kaldıramazlar. Mirasçılıktan çıkarılma sebebi varsa ( ıskat sebebi varsa ) miras bırakan evlatlığını mirasçılığından çıkartabilir. Kesinleşmiş bir karar bulunmadığı sürece evlatlık evlat edinenin mirasçısı olur. ( TMK m.510 ) Mirasçılıktan çıkartılan kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamaz. Miras bırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça mirasçılıktan çıkartılan kimsenin miras payı, o kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi mirasçılıktan çıkartılanın varsa alt soyuna, yoksa miras bırakanın yasal mirasçılarına kalır.( TMK m.511 ) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 305/2 inci maddesi, şartlarının oluşması halinde, evlat edinenin çocuğu olsa bile evlat edinebileceğini hükme bağlamıştır. Bu halde evlat edinilenle, evlat edinenin diğer düzgün soy bağına sahip olan çocukları arasında hiçbir fark gözetmeden mirası iktisap ederler. Evlat edinme kararından sonra, evlat edinenin çocuğunun olması da sonuca etkili değildir. Evlat edinme sebebiyle evlatlık hakkında, miras bırakanın saklı payı zedelediği ileri sürülerek tenkis davası da açılamaz. Evlatlık ve evlatlığın alt soyu, evlat edinenin mirasçısıdır. Eşler birlikte evlat edinmemişlerse ( TMK m 306 ) evlatlık yalnızca kendisini evlat edinenin mirasçısı olur. Evlat edinilen ile diğer düzgün soy bağlı çocuklar arasında kardeşlik bağı da mevcut değildir. Evlatlık bağının kurulması ile evlatlık iki yönlü mirasçı olur. Evlatlık kendi anne ve babasından miras alacağı gibi evlat edinenden de miras alacaktır. Evlat edinen ve hısımları evlatlığa mirasçı olmayacaktır. Devletin mirasçılığı; Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete geçer. ( TMK m.501 ) Devletin mirasçı olabilmesi için birinci, ikinci ve üçüncü zümrede mirasçısının ve bunun yanında sağ eş ile evlatlığının da bulunmaması gereklidir. Yine miras bırakanın bu sayılan mirasçılarının bulunmamasına rağmen atanmış mirasçısı varsa miras yine devlete intikal etmez. ( TMK m.514 ) Devlet mirasçı olmasına rağmen sorumluluğu sınırlıdır. Mirasın devlete geçmesi halinde sulh mahkemesi kendiliğinden terekenin resmi defterini tutar. Terekeden alacaklı olanları tespit eder. Borçlar ödenir. Kalan miktar devlete intikal eder. Devlet terekenin borçlarından miras suretiyle elde ettiği değerler ölçüsünde sorumludur. ( TMK m.631 ) Devletin mirasçılık sıfatı sebebiyle üçüncü kişilere karşı alacak davası, iptal davası açma imkanı da mevcuttur. Ancak devletin saklı paylı mirasçılar arasında sayılmaması sebebiyle tenkis davası açma yetkisine sahip bulunmamaktadır. TASLAKTIR Sayfa 23 / 27

23 Türk Kanuni Medenisinin Sureti Meriyet ve Şekli Tatbiki Hakkındaki gün ve 864 sayılı kanun, Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği günden önceki işlemlere, sözü edilen olaylar hangi tarihte meydana gelmişse o tarihteki kanunun uygulanacağını, eski kanun zamanında ölen bir kimsenin mirasının Medeni Kanunun yürürlüğünden sonra dahi, eski kanun hükümlerine tabi olacağını, bu kuralın hem mirasçılık sıfatını hem de mirasın geçişini kapsadığını hükme bağlamıştır. (864 SK m.16 ) Bu açıklama karşısında 1926 tarihinden önce ölenler hakkında, ölüm tarihindeki mevzuata göre, diğer bir anlatımla tevsii intikal kanunları ve feraiz hükümlerine göre mirasçılık belgesi düzenlenmesi gerekecektir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi tarihinde 3678 sayılı kanunla değişikliğe tabi tutulmuştur. Yapılan değişiklikten önce sağ kalan eşin, birinci zümre ile mirasçı olması halinde 1/4 mülkiyet veya 1/2 intifa, ikinci zümre ile mirasçı olması halinde 1/4 mülkiyet yanında 2/4 intifa, üçüncü zümre ile mirasçı olması halinde 2/4 mülkiyet yanında 1/4 intifa hakkına sahip iken, sözü edilen kanunla eşin intifa hakkı kaldırılmış, birinci zümre ile mirasçı olması halinde 1/4 mülkiyet, ikinci zümre ile mirasçı olması halinde 1/2 mülkiyet, üçüncü zümre ile mirasçı olması halinde 3/4 mülkiyet hakkına sahip olacağı kabul edilmiştir tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu da 3678 sayılı Kanunda kabul edilen miras payı oranlarını benimsemiştir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin nasıl uygulanması gerekeceğini gösteren 864 sayılı Kanun kabul edilmişse, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun uygulanmasına ilişkinde 4722 sayılı Kanun kabul edilmiştir sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 17 inci maddesinde, mirasçılık ve mirasın geçişinin miras bırakanın ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirleneceğini kabul etmiştir. Bu açıklama karşısında kendisinden veraset ilamı istenen dan önce ölmüşse, emlakte feraiz hükümlerinin, arazide ise Tevsii intikal kanunlarının uygulanacağı, Türk Kanunu Medenisinin yürürlüğe girdiği tarihinden 3678 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihine kadar ölenlerde ise, değişiklikten önceki Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin, bu tarihten Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihine kadar 3678 sayılı kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin, den sonra ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanun hükümlerinin uygulanması gerekecektir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 538 inci maddesi, vasiyetnamede mirasçı nasbedilmiş olup ta, hakları kanuni mirasçılar yahut tarihi eski olan bir tasarruf ile yararlarına kazandırma yapılanlar tarafından açıkça itiraza uğramayan kimselere, tebliğden bir ay geçtikten sonra Sulh Hakimi tarafından mirasçılık sıfatını gösteren resmi bir belge verilebileceğini hükme bağlamıştır. Bu belgenin kesin hüküm özelliğini taşımadığına da işaret ederek her çeşit iptal ve miras sebebiyle istihkak davası açılabileceğine de işaret edilmiştir. Kanuni mirasçılara verilen mirasçılık belgesinin kaynağını bu madde oluşturmaktadır sayılı Türk Medeni Kanununun 598 inci maddesi konuyu iki başlık halinde değerlendirmiş ve daha açık hale getirmiştir. Sözü edilen kanunun 598/1 inci maddede, başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere sulh mahkemesince mirasçılık sıfatını gösteren bir TASLAKTIR Sayfa 24 / 27

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.5 08/09/2011 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TABLO LİSTESİ... 5 1 KAPSAM... 6 1.1 Dokümana Genel Bakış... 6 1.2 Şekillerin Anlamları, Kısaltmalar... 6 1.2.1 Şekillerin Anlamları...

Detaylı

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014 11. MİRAS HUKUKU 1 Mirasın Konusu Miras bırakanın, ölümü ile sona ermeyen ve mirasçılarına intikal etmeye elverişli hakları, borçları, diğer hukuki ilişkileri mirasın konusunu oluşturur. 2 MİRAS HUKUKU

Detaylı

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş:

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: Bilindiği gibi Almanya'da Türk asıllı Alman ya da Halen Türk vatandaşı olan Milyonlarca yurttaşımız yaşamaktadır.almanya'da Milyonlarca yurttaşımız olduğu gibi;

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Dr. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI

Dr. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI Dr. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Temel Kavramlar, Tarihsel Gelişim ve Karşılaştırmalı Hukukta Sağ Kalan

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

Mal Rejimleri ve Tasfiyesi

Mal Rejimleri ve Tasfiyesi Mal Rejimleri ve Tasfiyesi Nazan Moroğlu, LL.M. MEF Ü. Hukuk F. Mal rejimleri 1926 tarihli Medeni Kanunda Mal Rejimleri Yasal mal rejiminin (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) özellikleri Mal rejimlerine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 1 / 4 İZMİR TAPU VE KADASTRO III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) Av. Ayşe SUNAR'ın 01/06/2016 tarihli dilekçesi. b) Hukuk Müşavirliği'nin 24.06.2016 tarihli ve 85254071-045.02[16.503]/-E.1467498 sayılı yazısı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

I.TENKĠS KAVRAMI II. TENKĠS DAVALARININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ. A. Tenkis davalarının özellikleri

I.TENKĠS KAVRAMI II. TENKĠS DAVALARININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ. A. Tenkis davalarının özellikleri I.TENKĠS KAVRAMI Sözlük anlamı azaltma, eksiltme olan tenkis, miras hukukuna göre, murisin yani miras bırakanın yaptığı tasarrufla saklı payı yani miras bırakanın çocukları için miras payının yarısı, anne

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞIPKA & Av. AYÇA ÖZDOĞAN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SORU VE CEVAPLARLA EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI YASAL MAL REJİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ TASFİYE İÇİNDE

Detaylı

MEDENİ HUKUKUN ALT DALLARI-TİCARET HUKUKU-ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK. Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MEDENİ HUKUKUN ALT DALLARI-TİCARET HUKUKU-ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK. Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MEDENİ HUKUKUN ALT DALLARI-TİCARET HUKUKU-ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi KİŞİLER HUKUKU Medenî Hukuk-Kişiler Hukuku Konusu: Hukuk bakımından hak sahibi

Detaylı

2017 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ

2017 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 2.200,00 TL 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5.060,00 TL 4 Paydaşlığın Giderilmesi

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ

2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ 2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ 2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu nun 20.12.2017 gün ve 55/27 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İçindekiler Kısaltmalar Genel Bibliyografya I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu II.Miras Hukukunun Temel Kavramları...

İçindekiler Kısaltmalar Genel Bibliyografya I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu II.Miras Hukukunun Temel Kavramları... İçindekiler... 7 Kısaltmalar...11 Genel Bibliyografya...13 I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu... 15 II.Miras Hukukunun Temel Kavramları... 16 1.Mirasbırakan... 16 2.Miras veya Tereke... 17 3.Mirasçı...

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I ÖZET : - 1 GÜNLÜK ÇALIŞMA TESPİTİ : Zorunlu çalışma süresinin tespiti olmayıp, sadece 1 gün çalışıldığının tespiti istemini barındırmakta olup, bu tür davalarda işverenin davalı olarak gösterilme zorunluluğunun

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

13. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR (İradi Mirasçılık)

13. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR (İradi Mirasçılık) 13. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR (İradi Mirasçılık) KONULAR VASİYET Vasiyet ehliyeti Vasiyet şekilleri El Yazısıyla Vasiyet Resmi Vasiyet Sözlü Vasiyet MİRAS SÖZLEŞMESİ (Miras Mukavelesi) ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN

Detaylı

SAKARYA BAROSU Tavsiye Niteliğinde AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

SAKARYA BAROSU Tavsiye Niteliğinde AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ SAKARYA BAROSU Tavsiye Niteliğinde AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ SAKARYA BAROSU Tavsiye Niteliğinde AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 09-00 Bu tarife Sakarya Barosu Yönetim Kurulu nun 0.0.09 -..00 AVUKAT - VEKİLEDEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DENET VERGİ DUYURU MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMELERİNİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE ETKİSİ

DENET VERGİ DUYURU MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMELERİNİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE ETKİSİ DENET VERGİ DUYURU Duyuru Tarihi : 08.12.2017 Duyuru No : 2017/138 Yayımlandığı Yer : LEBİB YALKIN DERGİSİ ARALIK 2017 Sayı : 168 Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir mehmet.mac@bdo.com.tr MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I ÖZET : - YETKİ İTİRAZI : Usulüne uygun yapılmayan yetki itirazının kabulü, yetki itirazının yapılırken yetkili mahkemenin gösterilmemesi halinde geçerli bir yetki itirazının mevcut olmayacağı, buna rağmen

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

MİRAS HUKUKU. A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet

MİRAS HUKUKU. A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet MİRAS HUKUKU TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE KİMLER MİRASÇI OLABİLİR? A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet A. Kan hısımları I. Altsoy Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.çocuklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/Ek-47

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/Ek-47 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/3079 Karar No. 2012/9383 Tarihi: 22.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/Ek-47 GELİR VEYA AYLIK ALAN KIZ ÇOCUKLARININ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ AKDEDİLMİŞ

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 5 GENELGE 2019/4 (1798) A. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI Aile malları ortaklığı ve kazanç paylı aile malları ortaklığı, Türk Medeni Kanununun 373 ila 385 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türk Medeni

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

KARI - KOCANIN HAKLARI

KARI - KOCANIN HAKLARI HERKES İÇİN HUKUK: 22 KARI - KOCANIN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA VE MİRAS HUKUKU HAKLARI Avukat Osman OY Avukat Gerçek Onur OY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3441 Hukuk Dizisi : 1660 1. Baskı - Ağustos

Detaylı

DAVA ARKADAŞLIĞI DAVAYA MÜDAHALE

DAVA ARKADAŞLIĞI DAVAYA MÜDAHALE DAVA ARKADAŞLIĞI DAVAYA MÜDAHALE Prof. Dr. Süha TANRIVER Doç. Dr. Emel HANAĞASI Bu doküman eğitim amacıyla hazırlanmış ve öğrenciye verilmiştir. İzinsiz çoğaltılması ve satılması halinde gerekli cezaî

Detaylı

GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ

GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ 2 A. GENEL BİLGİLER 3 I. Miras Hukukunun Tanımı 3 II. Miras

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2018-31.12.2018 2018 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 13.12.2017 tarih ve 64/18 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İTÖHK/1

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İTÖHK/1 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 11674 Karar No. 2014/19330 Tarihi: 23.10.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6772 S. İTÖHK/1 İLAVE TEDİYE ALACAĞI

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2015/3257 E., 2016/117 K.

Hukuk Genel Kurulu 2015/3257 E., 2016/117 K. Hukuk Genel Kurulu 2015/3257 E., 2016/117 K. MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki soyadı değişikliği davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1 / 5 GENELGE NO: 2014/7 (1759) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi: a) 07/06/2012 tarihli ve 2012/06 (1728) sayılı Genelge, b) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 (1755) sayılı Genelge. Bilindiği üzere; taşınmazların,

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Edinilmiş mal sayılan değerler:

Edinilmiş mal sayılan değerler: MAL REJİMİ Evlilik birliği içerisinde eşlerin mallarının tabi olduğu rejim mal rejimidir. Eşler mal rejimini kendileri seçebilir ve evlilik süresince değiştirebilirler. Eşlerin açıkça mal rejimi seçimine

Detaylı

Boşanma Şekilleri (Çekişmeli - Anlaşmalı Boşanma Davası)

Boşanma Şekilleri (Çekişmeli - Anlaşmalı Boşanma Davası) Boşanma İşlemleri Boşanma Şekilleri (Çekişmeli - Anlaşmalı Boşanma Davası) Boşanma Esnasında Yapılması Gerekenler Kanuni Bekleme Süresi Ne kadardır? Boşanan kadının durumu Boşanma İptali Boşanma Şekilleri

Detaylı

Yeni İş Mahkemeleri Kanununun Getirdiği Değişiklikler

Yeni İş Mahkemeleri Kanununun Getirdiği Değişiklikler Yeni İş Mahkemeleri Kanununun Getirdiği Değişiklikler Giriş 1 Hukukumuzda 1950 yılından bu yana uygulanmakta olan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ( Mülga Kanun ) 25 Ekim 2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmış

Detaylı

EVLENDİRME İŞLEMLERİ

EVLENDİRME İŞLEMLERİ T.C. İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVLENDİRME MEMURLUĞU EVLENDİRME İŞLEMLERİ EVLENDİRME İÇİN İSTENEN BELGELER SIRA NO BELGE ADI AÇIKLAMA 1 EVLENME EHLİYET BELGESİ Nüfus Müdürlüklerinden alınmalıdır. (Onaylı)

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 7 Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 1756 (2014/4) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi : a) 18.06.2002 tarih 2002/7 sayılı Genelge,. b) 18..03.2013 tarih 23294678.010.07/45-2223 sayılı Genel Duyuru. 01.01.2002

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/5173 Karar No. 2012/485 Tarihi: 24.01.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/18-21 MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ İŞE İADENİN ASIL İŞVERENE VERİLMESİ İŞE İADE

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR.

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. (1) Ana babanın parasal durumları iyi olsa bile, ilerde birgün yardıma muhtaç olmayacaklarını önceden kestirmek olanaksız bulunmasına

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ,00 TL ' den az olmamak üzere dava konusu giderilmesi) Davası

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ,00 TL ' den az olmamak üzere dava konusu giderilmesi) Davası 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Ev1ilik Dışı Çocuklara İlişkin Yasayı Birleştiren ve Değiştiren Yasa 15/55 22 Nisan 1955. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları

Ev1ilik Dışı Çocuklara İlişkin Yasayı Birleştiren ve Değiştiren Yasa 15/55 22 Nisan 1955. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Kuralları BÖLÜM 278 EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLAR YASASI (Türk Cemaat Meclisinin 4/1966 Sayılı Yasasıyla değiştirilmiş şekliyle) Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB İ Ç İ N D E K İ L E R Lügatler 5 Ön söz, 7 BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime Feraiz lstıhları.... - 9 Velânın mânası, kısımları, hukukî mahiyyeti 11-13 Hesap Istıhlaları 15 BİRİNCİ BAB İrsin Rüknü 17 Terike

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201S.YHBK/3

İlgili Kanun / Madde 3201S.YHBK/3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/18641 Karar No. 2009/13146 Tarihi: 14.07.2009 İlgili Kanun / Madde 3201S.YHBK/3 İZİNLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA YURT DIŞI HİZMET BORÇLENMASI YAPABİLMEK İÇİN

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/204 Ref: 4/204

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/204 Ref: 4/204 SĐRKÜLER Đstanbul, 31.10.2011 Sayı: 2011/204 Ref: 4/204 Konu: MĐRASÇILIK BELGESĐ (VERASET ĐLAMI) NOTERLERDEN ALINABĐLECEKTĐR 14.04.2011 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6217 sayılı Kanun ile 1512 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

ŞİRKETLER DEĞİŞİKLİK YASASI. 28/1987 Sayılı Yasa

ŞİRKETLER DEĞİŞİKLİK YASASI. 28/1987 Sayılı Yasa 1 Haziran, 1987 ŞİRKETLER DEĞİŞİKLİK YASASI 28/1987 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim fasıl 113 1. Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK. /68

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK. /68 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/6739 Karar No. 2017/6752 Tarihi: 12.10.2017 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK. /68 ÖLÜMÜN SOSYAL GÜVENLİK RİSKİ OLDUĞU ÖLÜM AYLIĞI HEM EŞİNDEN HEM BABASINDAN

Detaylı

1. Bu olaydaki; mirasçıları şema çizmek ve miras paylarını ve saklı paylarını göstermek suretiyle belirtiniz. Ç1 Ç2 Ç3 Y T1 T2 T3 V T4

1. Bu olaydaki; mirasçıları şema çizmek ve miras paylarını ve saklı paylarını göstermek suretiyle belirtiniz. Ç1 Ç2 Ç3 Y T1 T2 T3 V T4 2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI OLAY I Bay (M), 01.07.2013 tarihinde vefat etmiştir. Vefat tarihinde eşi Bayan (E), çocukları (Ç1), (Ç2), (Ç1)

Detaylı

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ Madde 11- Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü, miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vâki intikallerde malların hukuken

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı