GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR TEMEL İLKELER - MİRAS HUKUKUNUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ 2 A. GENEL BİLGİLER 3 I. Miras Hukukunun Tanımı 3 II. Miras Hukukunun Fonksiyonu 3 III. Miras Hukuku'nda Gözönünde Tutulan Menfaatler 4 IV. Miras Hukuku'ndaki Çeşitli Eğilimler 5 1. Genel olarak 5 a. Aileyi koruyan görüş (yasal mirasçıhk sistemi) 5 b. Ferdiyetçi görüş (iradi mirasçıhk sistemi) 6 c. Kollektivist (sosyalist) görüş 6 2. Türk Miras Hukuku'na hâkim olan görüşler 6 V. Miras Hukuku'nun Kaynakları 7 1. Yasal düzenlemeler 7 a. Anayasadaki düzenleme 7 b. Türk Medenî Kanunu 7 aa. Miras Hukuku 7 bb. Kişiler Hukuku 7 cc. Aile Hukuku 8 dd. Eşya Hukuku 8 c. Borçlar Kanunu 8 d. Türk Ticaret Kanunu 9 e. Diğer Kanunlar, Tüzük ve Yönetmeliklerdeki Düzenlemeler 9 aa. Organ ve Doku Nakli Kanunu 9 bb. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 9 cc. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 9 dd. Basın Kanunu 10

2 ee. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 10 ff. Türk Medenî Kanunu'nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına dair Tüzük 10 gg. Türk Medenî Kanunu'nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Tüzük kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın düzenlenmesine Dair Yönetmelik 10 hh. Türk Medenî Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 10 ii. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 11 jj. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 11 kk. Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yargı kararlan ve bilimsel görüşler 11 B. MİRAS HUKUKU'NUN TEMEL KAVRAMLARI 12 I. Miras 12 II. Ölüm 12 III. Mirasbırakan (Muris, Müteveffa, Ölen kişi) 12 IV. Mirasçı 12 V. Tereke 13 VI. Ölüme Bağlı Tasarruf 15 VII. Vasiyet Alacaklısı 15 VIII. Yasal Mirasçılık 15 IX. Atanmış (iradî) Mirasçılık 16 C. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 16 I. Küllî Halefiyet 16 II. Mirasçıların Terekeye Kendiliğinden Elbirliği Ortaklığı Yolu ile Sahip Olmaları 19 III. Ölüm ile Muayyen Hukukî İlişkilerin Sona Ermesi 22 D. MİRAS HUKUKU'NUN KANUNDAKİ DÜZENLENME ŞEKLİ 25 I. Mirasbırakanın Ölümünde Kimlerin Mirasçı Olacağı Konusu 26 II. Mirasın Geçmesi (Genel Bakış) 27 XIV

3 XV BİRİNCİ KISIM MİRASÇILAR A. YASAL MİRASÇILAR 31 I. Giriş 31 II. Kan Hısımlarının Mirasçılığının Belirlenmesine İlişkin Sistemler 32 III. Zümre Sistemi Genel olarak 32 a. Birinci zümrenin mirasçılığı 36 aa. Genel olarak 36 bb. Zümre sistemine hâkim olan ilkeler 37 aaa. Halefiyet prensibi 37 bbb. Eşitlik Prensibi 40 ccc. Yatay şişme prensibi (Anwachsungsprinzip) 41 cc. Özel durum (Evlâtlığın mirasçılığı) 42 b. İkinci zümrenin mirasçılığı 47 aa. Genel olarak 47 bb. İkinci zümreye hâkim olan ilkeler 48 aaa. Eşitlik ilkesi 48 bbb. Halefiyet ilkesi '. 48 ccc. Yatay şişme ilkesi 48 cc. İkinci zümrede yarım an hısımların mirasçılığı 49 c. Üçüncü zümrenin mirasçılığı 50 aa. Kavram 50 bb. Üçüncü zümreye hâkim ilkeler 50 aaa. Eşitlik ilkesi 50 bbb. Halefiyet ilkesi 51 ccc. Yatay şişme ilkesi Zümre sistemine ilişkin diğer örnekler 53 IV. Devletin Yasal Mirasçılığı 54 V. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı Genel olarak 55 a. Boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi 56 b. Butlanla sakat bir evlilikte eşin mirasçılığı 59 c. Evli eşlerden biri hakkında gaiplik kararı alınmışsa 60 d. Eşin mirasçılığı ve mal rejimi Eşin yasal miras payı 61

4 a. Eşin birinci zümre ile birleşmesi 61 b. Eşin ikinci zümre ile birleşmesi 61 c. Eş üçüncü zümre ile birleştiğinde, 62 d. Sağ kalan eş üçüncü zümrede zümre başlarının torunları ile birleşiyorsa 63 B. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR 66 I. Saklı Pay Kavram Saklı pay "serbest" olmalıdır 67 a. Üçüncü şahıs lehine saklı pay üzerinde bir sınırlama öngörülemez 67 b. Saklı pay şartsız olmalıdır. Saklı pay hiçbir şekilde bir şarta bağlanamaz 68 c. Saklı paya yükleme bindirilemez 68 d. Artmirasçı atama yoluyla saklı paya tecavüz edilemez 68 II. Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Paylı Mirasçıların Saklı Pay Oranları Saklı paylı mirasçılar Saklı payın belirlenmesinde hareket noktası Mirasbırakanın eşinin olmaması halinde 71 a. Altsoyun saklı payı 72 b. Ana babanın saklı paylan Sağ kalan eşin miras payı 76 a. Eş altsoy ile birlikte mirasçı oluyorsa 76 b. Eş ana baba ile birleşiyorsa 76 c. Eş, ana, babadan biriyle birleşmişse ve sağ kalan kardeş varsa. 77 d. Eş, ana babadan biriyle birleşmişse ve kardeş çocukları sağ ise 77 e. Sağ kalan eş, büyük ana ve baba ve onların çocukları ile birleşmişse 78 f. Eş büyük ana babanın torunları ile birleşiyorsa 78 III. Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payının Dışında Mirastan Yararlandırılması İmkanları Tasarruf oranının tahsisi Mirasbırakanın saklı paylı mirasçılarla sağlığında yaptığı mirastan feragat sözleşmesi Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşin yararlandırılması 80 XVI

5 C. TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI 80 I. Genel olarak Terekenin aktifinin tespiti Terekenin pasifinin tespiti (çıkarılacak değerler) 82 a. Mirasbırakanın borçları 83 b. Cenaze giderleri 83 c. Terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri (defter tutma) için yapılan masraflar (MK ) 83 d. Mirasbırakanla birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık bakım ve geçim giderleri (MK 507/11) 83 e. Çocuk bekleyen ve muhtaç olan ananın nafaka hakkı, eğitimini tamamlamamış çocuklara ve sakat çocuklara terekeden ödenecek tazminat 83 f. Ana baba veya büyük ana baba ile yaşayan ve emeklerini onlara tahsis eden ergin çocuklara verilecek uygun tazminat Terekeye eklenecek değerler 84 a. Denkleştirmeye tâbi tasarrufların değeri 85 b. Sağlararası tasarruflardan tenkise tâbi olan kazandırmaların değeri 85 aa. Denkleştirmeye tâbi olması gerekirken bundan kurtulan kazandırmalar 86 aaa. Mirasbırakanın mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçısına miras payına mahsuben yaptığı sağlararası kazandırmalar 86 bbb. Mirasbırakan tarafından denkleştirmeden muaf tutulduğu için denkleştirilmesi istenemeyen kazandırmalar 87 bb. Mirastan ivaz karşılığı feragat edene mirasbırakanın ödediği ivaz 87 cc. Mirasbırakanın sağlığında, dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlamalar ve âdet üzere verilen hediyeler hariç, mirasbırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde yaptığı bağışlamalar, tenkise tâbidir 88 aaa. Genel olarak 88 bbb. Mirasbırakanın mirasçıların saklı paylarını etkisiz kılmak kastıyla yaptığı aşikâr olan temlikler (MK 565 b.4) 91 c. Üçüncü şahıs lehine yapılan hayat sigortası alım bedeli 93 XVII

6 XVIII II. Mirasın Reddi, Mirasçılıktan Çıkarma, Mirastan Feragat ve Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkileri Reddin tasarruf oranına etkisi Mirasçılıktan çıkarılmanın tasarruf oranına etkisi Mirastan feragatin tasarruf oranına etkisi 96 a. Feragatin ivazlı olması halinde 96 b. Feragatin ivazsız olması halinde Mirastan yoksunluğun tasarruf oranına etkisi 96 D. TENKİS DAVASI 97 I. Giriş 97 II. Usul Hukuku Yönünden Davacılar Davalılar Yetkili ve görevli mahkeme ve dava açama süreleri 100 III. Tenkis Edilecek Kazandırmalar Tenkis ilişkisi ve tenkiste sıra 100 a. Medenî Kanun'un 570'nci maddesine göre tenkiste sıra 100 b. Medenî Kanun'un 563'üncü maddesine göre tenkis 102 aa. Mirasbırakanın yaptığı ölüme bağlı tasarruf saklı payı olmayan kişilere yapılmışsa 102 bb. Mirasbırakanın yaptığı tasarruflar saklı paylı mirasçılar lehine yapılmışsa 103 cc. Mirasbırakanın hem saklı paylı mirasçılarına, hem saklı paylı olmayan mirasçılarına tasarrufta bulunmuşsa c. Kamuya yararlı kazandırmaların tenkisi Tenkisi özellik taşıyan bazı kazandırmalar 111 a. Değerinde azalma olmaksızın bölünemeyen bir şeyin vasiyetinde tenkis 111 b. İrat ve intifa kazandırmalarında tenkis 112 c. İvazlı miras sözleşmesinde tenkis 113 d. İvazlı feragat halinde feragat edene ödenen karşılığın tenkisi. 114 e. Ölüme bağlı kazandırma lehtarının bir vasiyet borcu veya yükleme ile yükümlü tutulması durumunda tenkis 115 f. Ön mirasçının saklı paylı olduğu durumlarda artmirasçı atamal İyiniyetle elde edilen kazandırmaların iadesi Tenkis Davasının Diğer Uygulama Alanları 117

7 E. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA 118 I. Mirasçılıktan Çıkarma Yolu İle Saklı Paydan Mahrum Etme 118 II. Cezaî Mirasçılıktan Çıkarma Saklı paylı mirasçının mirasçılıktan çıkarılma sebepleri 119 a. Ağır bir suç nedeniyle mirasçılıktan çıkarma 119 b. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse Mirasçılıktan çıkarmada şekil Cezaî mirasçılıktan çıkarmanın sonuçlan Mirasçılıktan çıkarmayı öngören ölüme bağlı tasarrufun iptali veya tenkisi 126 III. Koruyucu Çıkarma (Ödeme Güzsüzlüğü Nedeniyle Mirasçılıktan Çıkarma) 129 İKİNCİ KISIM ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR A. SAĞLARARASI VE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ARASINDAKİ FARK 135 I. Genel Olarak 135 II. Sağlararası Hukukî İşlemler ile Ölüme Bağlı İşlemleri Ayırmada Göz Önünde Tutulacak Hususlar 136 III. Hukukî Düzenleme İçin Öngörülen Kıstaslar 138 IV. Ölüme Bağlı Bağışlamalar 139 V. Şirket Birleşmelerinde Ortaklardan Birinin Ölümüne ve Ölen Ortağın Payının Değerinin Ödenmesine İlişkin Düzenlemeler Şirketin, ortaklardan birinin ölümünden sonra, kalan ortaklarla devam etmesi Şirketin bir ortağının ölümü halinde onun bütün mirasçıları ile devam etmesi Şirketin ölen ortağın bir veya sadece birkaç mirasçısı ile devam etmesi 141 VI. Ölümden Sonra da Devam Edecek Bir Vekâletname Yapılması 141 VII. Hayat Sigortasından Yararlanma 142 VIII. Edinilmiş Mallarına Katılma Rejiminde Artık Değere Katılmanın Sözleşme ile Farklı Düzenlenmesi 142 XIX

8 B. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN DÜZENLENMESİ ŞEKİLLERİ I. Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri (Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi) 144 II. Ölüme Bağlı Tasarrufun Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olması 147 III. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Ehliyet Vasiyetname yapma ehliyeti 149 a. Şartları 149 aa. Ayırt etme gücü 150 bb. Yaş şartı 151 b. Vasiyetname yapılırken tasarruf ehliyetinin bulunmayışının sonuçları Miras sözleşmesi yapabilme ehliyeti 152 a. Mirasbırakanın miras sözleşmesi yapma ehliyeti 152 b. Miras sözleşmesine taraf olan kişinin miras sözleşmesi yapma ehliyeti 153 c. Tarafların miras sözleşmesi yapma ehliyetinin bulunmamasının sonuçları 156 C. VASİYETNAME 157 I. Vasiyetnamenin Şekil Şartlarına Bağlanmasındaki Amaç 157 II. Vasiyetname Yapma Şekilleri Genel olarak El yazısı ile vasiyetname 159 a. El yazısı ile yazılmış olması 159 b. Düzenleme tarihi 162 c. İmza 164 d. El yazısı ile yapılan vasiyetnamenin saklanması (tevdii) Resmî vasiyetname 165 a. Özelliği 165 b. Resmî vasiyetnamenin düzenlenme şekilleri 167 aa. Okuyup, yazabilenlerin yapabilecekleri resmî vasiyetname 167 bb. Okunmadan ve imzalanmadan düzenlenen resmî vasiyetname 169 c. Karma seki İde düzenlenen resmî vasiyetnameler 171 d. Vasiyetnamelerin hazırlanmasında bazı özel durumlar 171 aa. Âmâların durumu: 171 XX

9 bb. Sağır ve dilsizlerin durumu 172 cc. Türkçe bilmeyenlerin durumu 172 e. Vasiyetnamenin saklanması Sözlü vasiyet 172 a. Sözlü vasiyet yapmanın şartlan 174 b. Sözlü vasiyetin geçerlik süresi 175 III. Bir Vasiyetnamenin Geri Alınması, Tamamlanması, Değiştirilmesi Mevcut bir vasiyetnamenin tamamlanması ve değiştirilmesi Vasiyetnamenin geri alınması (vasiyetnameden dönme) 176 a. Mirasbırakanın vasiyetnamenin geri aldığını belirten yeni bir vasiyetname yapması 176 b. Vasiyetnamenin yeni bir ölüme bağlı tasarrufla zımnî olarak geri alınması 177 c. Vasiyetnameyi yok ederek vasiyetnameden dönme 178 IV. İrade Prensibine Göre Vasiyetnamenin Yorumu Genel olarak Vasiyetnamelere ilişkin özel yorum kuralları 184 V. Vasiyetnamenin Geçersizliği Genel açıklama Ölüme bağlı tasarrufların iptali 188 a. Genel olarak 188 b. İptal sebepleri 188 aa. Ehliyetsizlik 188 bb. Vasiyetname yapılırken irade bozukluğunun varlığı 188 cc. Tasarrufun içeriğinin, bağlandığı koşullar veya yüklemelerin hukuka veya ahlâka aykırı olması 191 dd. Şekil noksanı 192 c. İptal davası 193 aa. İptal davasında davalı ve davacı 193 bb. Dava süresi 194 cc. Mahkeme 196 dd. Davanın sonucu s 196 D. MİRAS SÖZLEŞMESİ 199 I. Özellikleri 199 II. Miras Sözleşmesinin Şekli 200 III. Miras Sözleşmesinin İçeriği 201 XXI

10 1. Olumlu miras sözleşmesi Olumsuz miras sözleşmesi (mirastan feragat sözleşmesi) 207 IV. Bir Miras Sözleşmesinin Yorumu 211 V. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi Kural Karşılıklı anlaşma ile sona erdirme İstisna: Özel durumlarda tek taraflı irade beyanı ile dönme Kanundan dolayı miras sözleşmesinin sona ermesi 215 VI. Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar Tenkis davası Miras sözleşmesinin geçersizliği davası Miras sözleşmesine aykırı işlemlerin iptali 218 E. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TÜRLERİ.218 I. Giriş 218 II. Yüklemeler ve Koşullar Yüklemeler Yüklemenin yerine getirilmemesi halinde (yerine getirilmesi) ifa davası açma hakkı Koşullar (Şartlar) Geçersiz olan yüklemeler ve koşullar Şartın hükümleri 229 a. Şartın gerçekleşmesinden önceki safha: 229 b. Şartın gerçekleşmesinden sonraki safha: 229 III. Mirasçı atama Atanan mirasçılar ile yasal mirasçılar arasındaki farklar Atanmış mirasçıların durumu 231 IV. Vasiyet Alacaklısı Tayin Etme Vasiyet alacaklısı kavramı Vasiyet alacaklısının taleplerinin içeriği Vasiyet alacaklısının talep hakkı Tereke ile vasiyet alacağı arasındaki ilişki 238 V. Yedek mirasçı atama 239 VI. Önmirasçı ve artmirasçı atama 241 VII. Vakıf Kurma 249 F. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ 251 I. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama Atama 251 XXII

11 2. Atamanın bildirilmesi ve görevi kabul 252 II. Hukukî Düzenleme 252 III. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Hukukî Niteliği ve Sorumluluğu 253 IV. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Yetkileri 254 V. Görevin Sona Ermesi 256 VI. Ücret 256 ÜÇÜNCÜ KISIM MİRASIN GEÇMESİ A. MİRASIN AÇILMASI İÇİN MİRASBERAKAN AÇISINDAN ARANAN ŞARTLAR 264 I. Mirasbırakanın Ölümü 264 II. Mirasın açılma yeri ve yetkili mahkeme 265 B. MİRASÇI OLABİLMEK İÇİN ARANAN YASAL ŞARTLAR 268 I. Mirasa ehil olmak (Mirasçılık ehliyetine sahip olmak) Gerçek kişilerin mirasa ehil olmaları Tüzel kişilerin mirasa ehil olmaları 268 II. Mirasçı mirastan yoksun olmamalıdır Genel Olarak Mirastan yoksun kişi Mirastan yoksun olma sebepleri Mirastan yoksunluğun sonuçları 274 III. Mirasçı, mirasbırakanın ölümünde sağ olmalıdır Medenî Kanun'un 580'inci maddesi, kişinin mirasçı olabilmesi için, mirasbırakanın ölümünde, sağ olmasını kural olarak öngörmüştür Mirasbırakanın ölümünde, vasiyet alacaklısının hayatta olması C. GAİBİN MALVARLIĞININ İNTİKALİ 278 I. Gaiplik kararı 278 II. Gaip olan mirasçının malvarlığının mirasçılarına geçişi Teminat karşılığı gaibin malvarlığının mirasçılara teslimi Gaibin mirasçılığı Gaibin hem mirasçı, hem mirasbırakan olması 280 III. Gaip olan kişinin mirasçı olması.*>284 IV. Gaibin hem mirasbırakan, hem mirasçı olması 284 V. Hazinenin gaiplik kararı alması 285 XXIII

12 DÖRDÜNCÜ KISIM MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI A. TEREKE MALLARININ KORUNMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER 290 I. Giriş 290 II. Terekenin mühürlenmesi 291 III. Terekenin defterinin tutulması 292 IV. Terekenin resmen yönetilmesi Yönetimin Amacı Uygulama durumları 293 V. Terekeyi resmen yönetmekle görevli kişi ve bu kişinin yetkisi 295 VI. Mirasçıların tespiti için ilân Mirasçıların tespitindeki amaç Mirasçıların tespitinde usul 297 B. VASİYETNAMENİN TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE VASİYETNAMENİN AÇILMASI 298 I. Teslimi zorunlu ölüme bağlı tasarruflar 298 II. Genel bakış 298 III. Vasiyetnamenin teslim edilmesi 298 IV. Vasiyetnamenin açılması 300 V. Vasiyetnamenin tenfizi 300 VI. Mirasçılık belgesi (Veraset ilâmı) Mirasçılık belgesinin amacı ve içeriği Mirasçılık belgesi alabilecek kişiler 301 C. MİRASIN REDDİ 305 I. Mirası ret beyanı 305 II. Reddin süresi 306 III. Ret hakkının düşmesi 306 IV. Reddin sonuçları 307 V. Özel durum : Mirasçının aşırı borçlu olması halinde mirası ret etmesi 309 VI. Mirasbırakanın alacaklılarının terekenin reddi karşısında korunması 310 D. RESMÎ DEFTER TUTULMASINI TALEP 313 I. Resmî defter tutulmasının amacı 313 II. Resmi defter tutulmasında usul 315 XXIV

13 III. Resmî defterin tutulmasından sonra mirasçılara tanınan imkanlar 317 IV. Mirasın tutulan deftere göre kabulünün sonuçları 318 E. RESMÎ TASFİYE 320 I. Resmî tasfiyenin amacı 320 II. Resmî tasfiye talebi 321 III. Resmî tasfiyede usûl 324 IV. Resmî tasfiyenin hükümleri 325 F. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI 326 I. Miras sebebiyle istihkak davası 326 II. Davalı ve davacı 328 III. Gerekli tedbirlerin alınması 328 IV. Zamanaşımı ve yetkili mahkeme 329 V. Miras sebebi ile açılan istihkak davasının hükümleri 329 BEŞİNCİ KISIM MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI A. MİRASIN PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN YASAL KURALLARA GENEL BİR BAKIŞ 334 B. MİRAS ORTAKLIĞI 334 I. Doğuşu 334 II. Miras ortaklığı için yapılan işlemler 335 III. Miras ortaklığı için temsilci tayini Miras ortaklığı için tayin edilen temsilci Yetkili merci (mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesi) tarafından temsilci tayini 336 IV. Mirasçıların tereke borçlarından sorumluluğu Mirasçıların müteselsil ve kişisel sorumluluğu Sorumluluğun kapsamı Mirasçıların sorumluluğu konusunda özel durumlar 340 a- Mirasın geçmesinden doğan borçlar 340 b- Mal vasiyetinin ifası borcu 340 c- Mirasbırakanın mirasçılardan birine olan borcu nedeniyle diğer mirasçıların sorumluluğu 340 d- Mirasbırakanın vergi borçları 341 e- Mirasbırakanın mirasçılarına geçmeyen borçlan 341 f- Devletin mirasçı sıfatı ile sorumluluğu 341 XXV

14 4. Sorumluluğun süresi 341 V. Miras ortaklığının sona ermesi Genel olarak 344 a. Müşterek mülkiyete dönüştürme 344 b. Kat mülkiyetine geçme Paylaşma engelleri 345 C. PAYLAŞMANIN YAPILMASI 346 I. Paylaşmaya ilişkin kurallar Mirasçılar Mirasbırakan Sulh mahkemesi Kayyım 349 II. Paylaşma kuralları 349 III. Mirasın paylaşılma şekilleri 354 IV. Sağ kalan eş lehine yasal paylaştırma kuralı: 356 D. MİRASIN PAYLAŞTRILMASINDA DENKLEŞTİRME 356 I. Denkleştirme ile yükümlü mirasçılar 357 II. Denkleştirmeye tâbi kazandırmalar 358 III. Denkleştirme yükümlülüğüne bağlı olarak mirasçının tasarrufları IV. Denkleştirme ve tenkis 360 V. Denkleştirme ve miras reddi 361 E. PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI VE SONUÇLARI 361 I. Genel Olarak Elden paylaştırma Paylaşma sözleşmesi 363 II. Özel durumlar Miras payı üzerinde sözleşme Beklemece haklara ilişkin olarak yapılan sözleşmeler 367 III. Mirasın paylaştırmasından sonra mirasçıların sorumluluğu 369 IV. Tarımsal işletmelere ilişkin özel hükümler 371 Kavramlara göre arama cetveli 377 Kanun maddelerine arama cetveli 381 XXVI

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

İçindekiler Kısaltmalar Genel Bibliyografya I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu II.Miras Hukukunun Temel Kavramları...

İçindekiler Kısaltmalar Genel Bibliyografya I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu II.Miras Hukukunun Temel Kavramları... İçindekiler... 7 Kısaltmalar...11 Genel Bibliyografya...13 I. Miras Hukukunun Anlamı ve Konusu... 15 II.Miras Hukukunun Temel Kavramları... 16 1.Mirasbırakan... 16 2.Miras veya Tereke... 17 3.Mirasçı...

Detaylı

Dr. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI

Dr. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI Dr. Aytuğ Ceyhun ÇAKIR SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Temel Kavramlar, Tarihsel Gelişim ve Karşılaştırmalı Hukukta Sağ Kalan

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI

Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI Mehmet Özgür AVCI MİRASIN MAHKEME KARARIYLA PAYLAŞILMASI ÖNSÖZ Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması isimli bu çalışmanın temelini, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

KARI - KOCANIN HAKLARI

KARI - KOCANIN HAKLARI HERKES İÇİN HUKUK: 22 KARI - KOCANIN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA VE MİRAS HUKUKU HAKLARI Avukat Osman OY Avukat Gerçek Onur OY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3441 Hukuk Dizisi : 1660 1. Baskı - Ağustos

Detaylı

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Cem Akbıyık İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

Detaylı

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Dr. Merve YILMAZ Hâkim 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xix GİRİŞ...1

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU

Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER 10. BASKI İÇİN ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX Birinci Bölüm GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1. GENEL OLARAK SIGORTACILIK VE SIGORTA HUKUKU...1 2. SIGORTA SÖZLEŞMESININ

Detaylı

Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU

Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU Dr. Tamer BOZKURT SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER 11. BASKI İÇİN ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX Birinci Bölüm GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1. GENEL OLARAK SIGORTACILIK VE SIGORTA HUKUKU...1 2. SIGORTA SÖZLEŞMESININ

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

MEDENİ HUKUKUN ALT DALLARI-TİCARET HUKUKU-ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK. Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MEDENİ HUKUKUN ALT DALLARI-TİCARET HUKUKU-ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK. Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MEDENİ HUKUKUN ALT DALLARI-TİCARET HUKUKU-ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi KİŞİLER HUKUKU Medenî Hukuk-Kişiler Hukuku Konusu: Hukuk bakımından hak sahibi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII 2. BASKIYA

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU. Medenî Hukuk ta Tasarruf İşlemi Kavramı

Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU. Medenî Hukuk ta Tasarruf İşlemi Kavramı Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Medenî Hukuk ta Tasarruf İşlemi Kavramı İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DAR ANLAMDA TASARRUF İŞLEMİNİN AYIRICI

Detaylı

KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNDEN DOĞAN VEKÂLETSİZ İŞGÖRME

KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNDEN DOĞAN VEKÂLETSİZ İŞGÖRME Yrd. Doç. Dr. Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNDEN DOĞAN VEKÂLETSİZ İŞGÖRME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XI

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

MİRAS HUKUKU İLE' İLGİLİ GENEL BİLGİLER

MİRAS HUKUKU İLE' İLGİLİ GENEL BİLGİLER İ Ç İ N D E K İ L E R MİRAS HUKUKU İLE' İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1, Miras Hukuku Kavramı, Miras Hukukunun Medenî Kanun içindeki yeri ve Miras Hukuku ile ilgili mevzuat 3 I. Miras Hukuku Kavramı 3 II. Miras

Detaylı

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş:

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: Bilindiği gibi Almanya'da Türk asıllı Alman ya da Halen Türk vatandaşı olan Milyonlarca yurttaşımız yaşamaktadır.almanya'da Milyonlarca yurttaşımız olduğu gibi;

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR GIRIŞ 1. MIRAS HUKUKUNUN KONUSU VE NITELIĞI, MIRAS HUKUKUNDAKI EĞILIMLER

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR GIRIŞ 1. MIRAS HUKUKUNUN KONUSU VE NITELIĞI, MIRAS HUKUKUNDAKI EĞILIMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V XI XXXV GIRIŞ 1. MIRAS HUKUKUNUN KONUSU VE NITELIĞI, MIRAS HUKUKUNDAKI EĞILIMLER ı - MIRAS HUKUKU KAVRAMı 1 II - MIRAS HUKUKUNUN NITELIĞI VE FONKSIYONU 2 1 -

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 3. BASIYA ÖNSÖZ...V 2. BASIYA ÖNSÖZ...VII 1. BASIYA ÖNSÖZ...IX İÇİNDEKİLER...XI KISALTMALAR...XVII

Detaylı

HÜSEYİN HATEMİ AİLE HUKUKU

HÜSEYİN HATEMİ AİLE HUKUKU HÜSEYİN HATEMİ AİLE HUKUKU İÇİNDEKİLER 7. BASI NIN SUNUŞU... V İÇİNDEKİLER...VII 1. GİRİŞ...1 I. Aile Kavramı...1 II. Aile Hukuku Kavramı...2 III. Türk Aile Hukuku nun Gelişim Sürecine Kısa Bir Bakış...3

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Yrd. Doç. Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 4. BASIYA ÖNSÖZ...V 3. BASIYA ÖNSÖZ...VII 2. BASIYA ÖNSÖZ...VII 1. BASIYA ÖNSÖZ...IX

Detaylı

Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi İpoteği Hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu

Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi İpoteği Hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi İpoteği Hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Mal Rejimleri ve Tasfiyesi

Mal Rejimleri ve Tasfiyesi Mal Rejimleri ve Tasfiyesi Nazan Moroğlu, LL.M. MEF Ü. Hukuk F. Mal rejimleri 1926 tarihli Medeni Kanunda Mal Rejimleri Yasal mal rejiminin (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) özellikleri Mal rejimlerine

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Emekli Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni

Detaylı

HÜSEYİN HATEMİ / BURCU KALKAN OĞUZTÜRK AİLE HUKUKU

HÜSEYİN HATEMİ / BURCU KALKAN OĞUZTÜRK AİLE HUKUKU HÜSEYİN HATEMİ / BURCU KALKAN OĞUZTÜRK AİLE HUKUKU İÇİNDEKİLER 6. BASI NIN SUNUŞU... V İÇİNDEKİLER...VII Birinci Bölüm AİLE HUKUKU 1. GİRİŞ...1 I. Aile Kavramı...1 II. Aile Hukuku Kavramı...2 III. Türk

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

2017 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ

2017 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 2.200,00 TL 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5.060,00 TL 4 Paydaşlığın Giderilmesi

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

MİRAS HUKUKU. A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet

MİRAS HUKUKU. A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet MİRAS HUKUKU TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE KİMLER MİRASÇI OLABİLİR? A-Kan Hısımları B-Sağ Kalan Eş C-Evlatlık D-Devlet A. Kan hısımları I. Altsoy Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.çocuklar

Detaylı

Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti. Taşınır Rehni Sözleşmesi

Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti. Taşınır Rehni Sözleşmesi Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti Taşınır Rehni Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ

2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ 2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ 2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu nun 20.12.2017 gün ve 55/27 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

Dr. Osman AÇIKGÖZ TARIM ARAZİLERİNDE (TARIMSAL ÖNALIM HAKKI)

Dr. Osman AÇIKGÖZ TARIM ARAZİLERİNDE (TARIMSAL ÖNALIM HAKKI) Dr. Osman AÇIKGÖZ TARIM ARAZİLERİNDE YASAL ÖNALIM HAKKI (TARIMSAL ÖNALIM HAKKI) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR CETVELİ... XXI GİRİŞ...1 I. KONUNUN TAKDİMİ ve ÖNEMİ...1 II. TERMİNOLOJİ...5

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKLARIN BÖLÜNMESİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKLARIN BÖLÜNMESİ Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇEBİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKLARIN BÖLÜNMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Dr. Kürşad YAĞCI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (CEZAİ ISKAT)

Dr. Kürşad YAĞCI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (CEZAİ ISKAT) Dr. Kürşad YAĞCI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi CEZAİ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (CEZAİ ISKAT) İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER...xv KISALTMALAR

Detaylı

1. Bu olaydaki; mirasçıları şema çizmek ve miras paylarını ve saklı paylarını göstermek suretiyle belirtiniz. Ç1 Ç2 Ç3 Y T1 T2 T3 V T4

1. Bu olaydaki; mirasçıları şema çizmek ve miras paylarını ve saklı paylarını göstermek suretiyle belirtiniz. Ç1 Ç2 Ç3 Y T1 T2 T3 V T4 2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI OLAY I Bay (M), 01.07.2013 tarihinde vefat etmiştir. Vefat tarihinde eşi Bayan (E), çocukları (Ç1), (Ç2), (Ç1)

Detaylı

Doç. Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. MİRAS HUKUKU ŞERHİ (TMK m.

Doç. Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. MİRAS HUKUKU ŞERHİ (TMK m. Doç. Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi MİRAS HUKUKU ŞERHİ (TMK m. 495-574) Cilt- I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

EŞYA HUKUKU. Cilt II REHİN HUKUKU. Prof. Dr. Haluk Nami NOMER. Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE

EŞYA HUKUKU. Cilt II REHİN HUKUKU. Prof. Dr. Haluk Nami NOMER. Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU Cilt

Detaylı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Detaylı

KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ

KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ İçindekiler Önsöz...VII İçindekiler... XI Kısaltmalar...XXI Giriş...1 A. Konunun Önemi...2 B. Konunun

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

ÇOCUK HUKUKU (Ders Kitabı)

ÇOCUK HUKUKU (Ders Kitabı) Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi & Av. Ahmet Cemal RUHİ ÇOCUK HUKUKU (Ders Kitabı) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX Birinci

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

SAKARYA BAROSU Tavsiye Niteliğinde AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

SAKARYA BAROSU Tavsiye Niteliğinde AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ SAKARYA BAROSU Tavsiye Niteliğinde AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ SAKARYA BAROSU Tavsiye Niteliğinde AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 09-00 Bu tarife Sakarya Barosu Yönetim Kurulu nun 0.0.09 -..00 AVUKAT - VEKİLEDEN

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ,00 TL ' den az olmamak üzere dava konusu giderilmesi) Davası

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ,00 TL ' den az olmamak üzere dava konusu giderilmesi) Davası 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA

TÜRK HUKUKUNDA ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü TÜRK HUKUKUNDA ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014 11. MİRAS HUKUKU 1 Mirasın Konusu Miras bırakanın, ölümü ile sona ermeyen ve mirasçılarına intikal etmeye elverişli hakları, borçları, diğer hukuki ilişkileri mirasın konusunu oluşturur. 2 MİRAS HUKUKU

Detaylı

İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU FİNAL SINAVI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM)

İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU FİNAL SINAVI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM) İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU FİNAL SINAVI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM) OLAY: Kalbinden rahatsız olduğunu öğrenen M 2.1.2013 tarihinde sahibi olduğu şirketin genel müdürü ile notere giderek

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku Cilt: II Gemilerin Eşya Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku Cilt: II Gemilerin Eşya Hukuku Prof. Dr. Kerim Atamer Türk Ticaret Kanunu nu ve 6102 Sayılı Kanun u Hazırlayan Komisyonun Üyesi Deniz Ticareti Hukuku Cilt: II Gemilerin Eşya Hukuku 1. Fasikül: Giriş - Temel Kavramlar - Zilyetlik Kanuni

Detaylı

Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk

Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk Ece Baş İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii TEŞEKKÜR...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi

Detaylı

Sorular Arka Sayfadadır.

Sorular Arka Sayfadadır. 16.05.2017 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Miras Hukuku Dersi Final Sınavı Soruları (Çift Numaralı Öğrenciler ve İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Sınav Süresi 2 Saattir. Yarım Tabaka Ek Kağıt Alınabilir.

Detaylı

Kanun No: Türk Medeni Kanunu. Kabul Tarihi: R.G. Tarihi: R.G. No: I. Vesayet makamından

Kanun No: Türk Medeni Kanunu. Kabul Tarihi: R.G. Tarihi: R.G. No: I. Vesayet makamından Kanun No: 4721 Türk Medeni Kanunu Kabul Tarihi: 22.11.2001 R.G. Tarihi: 08.12.2001 R.G. No: 24607 I. Vesayet makamından Madde 462 - Aşağıdaki hallerde vesayet makamının izni gereklidir: 1 / 6 1. Taşınmazların

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK ULUSLARARASI HUKUKTA İFLÂS

Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK ULUSLARARASI HUKUKTA İFLÂS Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK ULUSLARARASI HUKUKTA İFLÂS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI İFLÂS HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ULUSLARARASI

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 5 GENELGE 2019/4 (1798) A. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI Aile malları ortaklığı ve kazanç paylı aile malları ortaklığı, Türk Medeni Kanununun 373 ila 385 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türk Medeni

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1 1. KAMU İHALE HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 A. Asıl Kaynaklar... 3 1. Anayasa... 3 2. Kanunlar... 5 3. Kanun Hükmünde Kararnameler... 8 4. Tüzükler...

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU AÇISINDAN MALVARLIĞI VEYA TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ

İCRA VE İFLAS HUKUKU AÇISINDAN MALVARLIĞI VEYA TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ Yard. Doç. Dr. OKAY DURMAN Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İCRA VE İFLAS HUKUKU AÇISINDAN MALVARLIĞI VEYA TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ KİTABIN ANA BAŞLIKLARI

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2018-31.12.2018 2018 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 13.12.2017 tarih ve 64/18 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞIPKA & Av. AYÇA ÖZDOĞAN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SORU VE CEVAPLARLA EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI YASAL MAL REJİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ TASFİYE İÇİNDE

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR Xn GİRİŞ 1 I. Genel Olarak : 1 II. İnceleme Konusu ve Sınırlandırılması 2 III. Konunun İnceleniş Şekli ve Plan 2 BİRİNCİ BÖLÜM BOŞANMA 1. Milletlerarası

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Taşınır Mülkiyeti

Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Taşınır Mülkiyeti Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Taşınır Mülkiyeti İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ...XV GİRİŞ...1 1. TAŞINIR MÜLKIYETININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Güncellenmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı İstanbul - 2014

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA BOŞANMA HALİNDE VELAYET, ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI VE ÇOCUĞUN SOYADI

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA BOŞANMA HALİNDE VELAYET, ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI VE ÇOCUĞUN SOYADI Yeliz YÜCEL Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA BOŞANMA HALİNDE VELAYET, ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI VE ÇOCUĞUN SOYADI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

YARARI KALMAYAN YA DA AZALAN İRTİFAK HAKLARININ SONA ERMESİ (MK m. 785)

YARARI KALMAYAN YA DA AZALAN İRTİFAK HAKLARININ SONA ERMESİ (MK m. 785) Dr. GÜLEN SİNEM TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı YARARI KALMAYAN YA DA AZALAN İRTİFAK HAKLARININ SONA ERMESİ (MK m. 785) İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII ÖNSÖZ...

Detaylı