GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl n cebini yakt HABER 17 DE flsizler, fikur'u en çok aran lan listesine soktu Savunma Sanayii Müsteflar Murad Bayar, temel e itim uça Hürkufl'un tüm dünyan n ilgisini çekebilece ini ifade ederek, "Dünyada bu kapsamda 4 tür uçak var. Bunlar n rakibi olarak pazara ç kacak. Bunlar, dünya hava kuvvetlerinde temel yeri olan uçaklar" dedi. HABER 18 DE HABER 17 DE TOK 23 flehir kurdu Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl (TOK ), 11 y lda piyasa flartlar nda ev sahibi olamayan vatandafllar için 81 il ve 800 ilçede yüzer bin nüfuslu 23 flehre efl de er 614 bin 965 konut üretimi gerçeklefltirdi. Ertu rul Günay AK Parti den istifa etti AK Parti'de, Ertu rul Günay' n da aralar nda oldu u 3 milletvekili ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Disipline sevk edilen vekillerden önce Erdal Kalkan, ard ndan Haluk Özdalga ve AK Parti zmir Milletvekili Ertu rul Günay istifa ettiti. TOK toplu konut üretim raporundan derlenen bilgilere göre, ''Planl Kentleflme ve Konut Üretimi Seferberli i'' kapsam nda 81 il ve 800 ilçedeki 2 bin 775 flantiyede 614 bin 965 konut rakam na ulafl ld. Piyasa flartlar nda ev sahibi olamayan vatandafllar ön planda tutmaya gayret gösteren TOK, 11 y ldaki çal flmalar nda toplam n yüzde 85,40' oran nda ''sosyal konut'' niteli inde 512 bin 605 konut yaparken, 498 bin 853 konut satt. Sosyal donat ve çevre düzenlemeleri ile 468 bin 897 konutu hak sahiplerine teslim eden TOKi, 81 il ve 800 ilçedeki 2 bin 775 flantiyede 614 bin 965 konut rakam na ulafl p, adeta yüzer bin nüfuslu 23 flehir yaratt. HABER 18 DE YÖRTÜRK HUZUREV YEN MAHALLE DE AÇILDI Haberi 16 da KAZAN DA SOF KUMAfiI ÜRET L YOR Haberi 15 de PURSAKLAR DA PERONELE H ZMET Ç E T M SEM NER Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin 28 Aral k yeni film vizyonda STANBUL - Bu hafta 2 si yerli 6 film vizyona girdi. Devrim Arabalar, Kaybedenler Kulübü, Labirent filmlerinin yönetmeni, Tolga Örnek, yeni filmi Senin Hikayen i, sinemaseverlerle buluflturuyor. Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli, Sait Genay, dil F rat, Baflay Okay, Levent Can, Murat Serezli, Yeflim Ceren Bozo lu, fiirin K lavuz, Gözde Kocao lu ve Yeliz Orçin in rol ald filmde, Cem Bender ve Tolga Örnek in o lu Derin Örnek de konuk oyuncu olarak izleyici karfl s na ç kacak. Dramatik komedi türündeki filmin konusu flöyle: Ailesine ba l, e lenceli, gündelik s k nt larla enerjisini kaybetmeyen Hakan (Timuçin Esen) ile daha gerçekçi, kuralc ve özgür Esra (Selma Ergeç), 30 lu yafllar n n ortalar nda, kariyerlerine odaklanm fl evli bir çift. Birbiriyle gayet iyi anlaflan bu çiftin kariyerleri de 7 y ld r devam eden evlilikleri de bir dönüm noktas ndad r; çocuk sahibi olma karar. Karar aflamas nda devreye, babaanne olmay kafas na koyan Meral de (Nevra Serezli) girer. Sakin, sevgi dolu ve mant kl bir baba olan Orhan n (Sait Genay) itirazlar na ra men, çok sempatik ama bask n bir karakter olan Meral in tatl müdahaleleriyle durum, daha da karmafl k ve komik bir hal al r. Çocuk meselesini aile içinde gündemin ilk maddesine yerlefltiren Meral in acele etmesinin ne yaz k ki çok önemli bir nedeni vard r. Beklenmedik bir anda hamilelik müjdesi gelir Ronin Carl Rinsch in yönetmen koltu una oturdu u, senaryosunu Hossein Amini ve Chris Morgan n kaleme ald, 47 Ronin filminin baflrolünde Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada ve KÙ Shibasaki yer al yor. Maceraseverleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen aksiyon içerikli film, ustalar öldürülen 47 samuray n intikam almas üzerinden flekilleniyor. - Direnifl Günlerinde Aflk Frans z yönetmen Olivier Assayas n yönetti i Direnifl Günlerinde Aflk filminde, Clement Metayer, Lola Creton, Felix Armand rol al yor. Bat Avrupa da geçen dram türündeki filmin konusu flöyle: 1968 May s, etkilerini günden güne ivmelenen bir güçle sürdürmektedir. Dönemin özgürlükçü ve aktivist gençli i hayallerini gerçeklefltirme hedefiyle ilerlerken, uzakta görünen devrim giderek yaklaflmaktad r. Gilles, Christine ve Alain aras ndaki iliflki de dönemin ruhuyla eflzamanl olarak ilerler. Devrime giden yolun heyecan ve telafl n yaflayan üç genç, bu süreçte yaflad klar n sanat üzerinden d fla vurmaya çal fl r. Üçü aras nda yaflanan aflk üçgeni de dönemin kendisi kadar kar fl k ve zorludur. - blisin o lu: 13. Vahflet Emre Kaya n n yönetti i blis in O lu: 13. Vahflet filminde, üniversitede gazetecilik bölümünde okuyan ö rencilerin bitirme tezi için konu ararken, 8 da c n n esrarengiz bir flekilde ortadan kaybolmas ve olay n arkas nda düflündükleri Wild in hikayesini kamera kay tlar na almalar s ras nda yaflad klar konu ediniyor. Filmde Fevzi Altunbulak, Burakhan Keyif, Erkan Karadeniz ile Merve Uçar Cangöz rol al yor. - Genç ve Güzel François Ozon imzal Genç ve Güzel de, baflrolleri Marine Vacth, Geraldine Pailhas ve Frederic Pierrot paylafl yor. 4 mevsim ve 4 flark yla 17 yafl ndaki bir k z n ça dafl portresi olarak tan mlad son filminde, yafl tlar ve arkadafllar gibi, okul ve ev aras nda s radan bir hayat sürdüren 17 yafl ndaki sabelle in hayat n konu ediniyor. Filmde geçen her mevsime, bir Françoise Hardy flark s efllik ediyor. - Justin Bieber s Believe Jon M. Chu nun yönetti i ve genç flark c Justin Bieber in oynad Justin Bieber s Believe, bugün vizyona giriyor. Dünyan n gözü önünde büyüyen ve milyonlarca takipçisi olan Bieber n sahne fl klar n n arkas ndaki serüvenini konu alan filmde, izleyiciyi sürprizler bekliyor. fiark c n n konserlerindeki çarp c bölümlerden kesitlerin de yer ald film, dünya ile ayn anda Türkiye de sinemaseverlerle bulufluyor. (AA)

3 28 Aral k 2013 Yaflam GAZ ANTEP - Suriye deki iç savaflta Beflflar Esed e ba l ordu birliklerinin muhaliflere yönelik kara ve hava sald r lar n yo unlaflt bölgelere yard mlar n ulaflt r lmas nda güçlükler yafland, kimi bölgelere de götürülemedi i bildirildi. Suriye de yaflanan iç savafl 3 y la yaklafl rken, fiam k rsal n n yan s ra özellikle Hama, Humus, Rakka, dlib ve Halep te ordu birliklerinin sald r lar na maruz kalan sivil halk, havalar n da so umas yla zor günler geçirmeye bafllad. Yiyecek ve yakacak bulmakta s k nt çeken Suriyeliler, so uk hava nedeniyle s nma sorunuyla da karfl karfl ya kald. Suriye deki olaylardan en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. So uk havaya ba l çocuk ölümlerinin yafland Suriye de sivil halk özellikle Türkiye den gönderilen yard mlarla hayatta kalmaya çal fl yor. Baflta HH nsani Yard m Vakf olmak üzere Türkiye deki çok say da sivil toplum kuruluflunun yard m götürdü ü Suriye de son zamanlarda özellikle Halep ve çevresine yap lan varil bombal sald r lar nedeniyle yard mlar n ihtiyaç sahibi halka ulaflt r lmas nda güçlük yaflan yor. Adeta k skaç alt na al nm fl kimi bölgelere ise yard m götürülemiyor. - Yard mlar daha çok s n r boylar na gidiyor HH nsani Yard m Vakf Suriye sorumlusu Erhan Yemelek, AA muhabirine yapt aç klamada, olaylar n bafllad ilk günden beri Suriye ye yard m çal flmalar na devam ettiklerini söyledi. Suriye nin birçok bölgesinde sivil toplum kurulufllar oluflturduklar n dile getiren Yemelek, Bu sivil toplum kurulufllar arac l yla yard m malzemelerini istedi imiz bölgelere ulaflt r yoruz dedi. Yard mlar n n yo unlukla s n r bölgelerine ulaflt r ld na iflaret eden Yemelek, flöyle konufltu: Halep, dlip, Rakka ile do u ve sahil bölgelerine yard m daha fazla ulafl yor. Yard mlar n ulaflmad bölgeler de var. Halep in her bölgesine yard m gitmiyor. Özellikle H CR 25 Safer 1435 rejimin kontrolünde olan yerlere yard m ulaflm yor. Her fleye ra men biz bu bölgelere de ulaflmaya çal fl yoruz. Suriye nin hemen hemen her bölgesinde bombard man yafland n, son günlerde de varil bombalar n n yo unlaflt n an msatan Yemelek, Suriye içerisinde oluflturdu umuz partner sivil toplum kurulufllar, s n r boyunda bizden teslim ald klar yard mlar bölgelerine ulaflt rmaya çal fl yorlar diye konufltu. - Esselame s n r kap s yak n na konteyner kent kuruluyor Yemelek, Esselame s n r kap s yan ndaki çad r kenti konteyner kente çevirmek için çal flmalara bafllad klar n söyledi. RUM msak : Kanun-i Evvel Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Alt yap çal flmalar n n tamamlanmas n n ard ndan konteyner kenti kurmay planlad klar n ifade eden Yemelek, flunlar kaydetti: 100 konteynerden oluflacak olan kentin 1,5 ay sonra aç l fl n gerçeklefltirece iz. Suriye nin iç taraf nda bombard man fazla oldu u için insanlar hudut boylar na kaç yor. Türkiye ye girebilenler giriyor, giremeyenler ise s n r boylar nda hayata tutunmaya çal fl yor. Biz de s n r boylar nda bar nan insanlar n ihtiyaçlar n karfl lamaya çal fl yoruz. Geçen y l bafllat lan Bir Ekmek Bir Battaniye kampanyas ile Suriye de birçok insana ulaflt klar n vurgulayan Yemelek, bu kampanyan n halen devam etti ini sözlerine ekledi. YARIN Varil bombalar yard mlar da vuruyor - Suriye çöllerini afl yorlar yilik Derne i Suriye Yard m Koordinatörü Mahmut Kaçmazer ise 2,5 y lda yaklafl k 4 bin ton yard m malzemesini ihtiyaç sahibi Suriyelilere teslim ettiklerini söyledi. Suriye deki sivil toplum kurulufllar yla iflbirli i yapt klar n anlatan Kaçmazer flunlar kaydetti: Onca gayret ve çal flmalara ra men hala yard m götüremedi imiz bölgeler var. Özellikle fiam, Hama, Humus gibi bölgelere yard m az gidiyor. Son günlerde varil bombal sald r lar n amac da yard mlar n ulaflt r lmas n n engellenmesine yönelik. Ama arkadafllar m z canlar n difline takarak zor durumdaki kardefllerimize yard m elini uzat yor. Suriyel çöllerini geçerek yard mlar ulaflt r yoruz. Tabi büyük riski var ama bu ra men çal flmalar m z sürdürüyoruz. Amaçlar insanlar korkutup ülkeyi terk etmelerini sa lamak fianl urfa nsani Yard m Platformu Baflkan Osman Gerem de bir y l aflk n süredir s n r ötesine yard m gönderdiklerini söyledi. Ordu birliklerinin son günlerde özellikle Halep ve çevresini bombalad n an msatan Gerem, Güvenlik aç s ndan bombalanan bölgelere hemen gidemiyoruz. Bu nedenle yard mlar da bu bölgelere ulaflt r lam yor dedi. Sald r lar n ard ndan insanlar n bombalanan bölgeleri terk etmek zorunda kald klar n ifade eden Gerem, Zaten birinci amaçlar da insanlar korkutup ülkeyi terk etmelerini sa lamak. Halep ten ald m z bilgiye göre çok say da insan n hayat n kaybetti i ve yaraland bombard man n ard ndan halk n durumu daha da zorlaflm fl diye konufltu. Suriye de yaflanan insanl k dram na dünya ülkelerinin seyirci kald n vurgulayan Gerem, bombard mana maruz kalan Rakka ve Atme bölgelerine yard m ulaflt rmaya çal flt klar n kaydetti. Gerem, 2 t r yard m malzemesini bu bölgelere ulaflt rmaya çal flacaklar n sözlerine ekledi. (AA)

4 4 YARIN Y lbafl köpek otellerini de doldurdu ZM R - HAL L fiah N - Yeni y l kutlamalar dolay s yla taleplerin artt oteller aras nda köpek otelleri de yer ald. zmir deki köpek oteli, bir ay öncesinden bafllayan taleplerle tüm odalar n doldurdu. Y lbafl kutlamas için yaflad flehirden ayr lacak köpek sahipleri, sevimli dostlar n b rakmak için köpek otellerine ilgi gösterdi. Güzelbahçe deki köpek otelinin iflletmecisi Bahad r Karabulut, AA muhabirine yapt aç klamada, tatil sezonu olan may s-ekim aylar aras nda otelin en yo un dönemini yaflad n belirterek, ayr ca y lbafl, sevgililer günü ve yar y l tatilinde de büyük ilgi gördüklerini söyledi. Y lbafl için taleplerin aral k ay bafl nda bafllad n kaydeden Karabulut, özellikle Noel kutlamas için ülkelerine dönmeyi planlayan zmir deki yabanc çal flanlardan ilgi gördüklerini anlatt. Karabulut, yabanc lar n Noel için 20 Aral k tan itibaren flehirden ayr laca n dile getirerek, Otelde 24 odam z var. 20 Aral k tan 4 Ocak a kadar tam doluyuz. Bir gecelik kalacaklar da var, Noel kutlamas için yurt d fl na ç kanlarda oldu u gibi iki hafta kalacaklar da var diye konufltu. - Süit odan n geceli i 60 lira Otelde küçük, büyük ve süit olmak üzere üç tip bungalov tarz oda oldu unu ifade eden Karabulut, köpeklerin rklar na göre küçük ya da büyük odalarda kald n, süit odalarda ise sahiplerinin köpe ini izleyebilmesi için 24 saat çal flan kameralar oldu unu söyledi. Karabulut klimal, s yal t ml odalar n kendine ait özel bahçeleri bulundu una iflaret ederek, flöyle konufltu: Köpe in kendi evinde gibi rahat etmesi için köpek sahibinden otele gelirken yata, oyunca gibi kendisine ait eflyalar n da istiyoruz. Gün içerisinde profesyonel e itmenlerin gözetiminde vakit geçiriyorlar. Taran yorlar, geziye ç kar l yorlar. Odalar onlar gezintideyken dezenfekte sabunlarla temizleniyor. Küçük odalar n geceli i 30 lira, büyük odan n geceli i 40 lira. (AA) NEVfiEH R - MURAT AS L- Türkiye nin peribacalar ve yer alt flehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya da hedef, önümüzdeki dönemde Erciyes Da ndaki kayak merkezlerini de içine alan programlar yaparak, turizm sezonunu 12 aya yaymak. Göreme Turizm Gelifltirme Kooperatifi Baflkan Mustafa Durmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, bölgeye gelen turist say s n n her geçen y l artt n, bu y l da art fl n devam etti ini söyledi. Kapadokya n n y lda 2,5 milyonun üzerinde turistin ziyaret etti i önemli bir turizm merkezi oldu unu belirten Durmaz, 2013 y l sonunda ziyaretçi say s n n 3 milyona yaklaflmas n beklediklerini kaydetti. Kapadokya ya olan ilginin artmas nda özellikle yurt içi ve d fl nda gerçeklefltirilen turizm fuarlar nda bölgenin tan t lmas n n önemli etkisi oldu unu dile getiren Durmaz, flöyle devam etti: Turizm flirketlerimiz buralarda önemli ba lant lar kuruyor. Örne in Hindistan, Çin ve Brezilya gibi nüfus potansiyeli yüksek olan ülkelerde yap lan fuarlara da kat ld k ve bunun bize çok olumlu geri dönüflleri oldu. Biz buralar bölgemiz aç s ndan bakir ülkeler olarak adland r yoruz. Çünkü daha önceki y llarda bu ülkelerden çok az say da turist geliyordu. Ama yap lan tan t mlar sayesinde bu ülkelerden gelen turist say s artmaya bafllad. Aral k ay nda genel olarak bölge Turizm 28 Aral k 2013 Kapadokya, k fl turizmiyle sezonu 12 aya yayacak turizminde bir düflüflün yafland n ancak ay sonundaki y lbafl hareketlili inin turizmcilerin yüzünü güldürdü ünü anlatan Durmaz, kalan 15 günlük süreçte Noel tatili ve y lbafl n Kapadokya da geçirmek isteyenlerin say s n n oldukça fazla oldu unu flimdiden rezervasyonlarla birlikte otellerin doluluk oran n n yüzde 50 lere ulaflt n ifade etti. - Erciyesle k fl turizmini de erlendirecekler Önümüzdeki y llarda hedeflerinin k fl turizmine a rl k verip Kapadokya da sezonu 12 aya yaymak oldu unu vurgulayan Durmaz, flöyle devam etti: Amac m z turizmi 12 aya yaymak. Erciyes Da bize çok yak n, k fl turizmi kapsam nda oradaki kayak merkezlerinden yararlan p, Erciyes i de içine alan Kapadokya programlar yaparak, bölgede turizmi daha iyi yere getirece imize inan yorum. K fl turizmi bizim için çok önemli. Kapadokya 4 mevsim ayr güzel. fiu anda bölgede kar örtüsü var. Yine farkl bir güzelli e büründü. Bu mevsimde gelen insanlar so uk s cak demeden bölgeyi geziyor ve foto rafl yor. Bu nedenle Kapadokya için 3 milyon turist hedefi çok büyük bir say de il çünkü bölgemizin potansiyelini tam kapasite ile kulland m zda bu rakam kolayca geçebiliriz ayda 2 milyon 682 bin turist geldi AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, geçen y l n Ocak-Kas m döneminde 2 milyon 504 bin 236 turistin geldi i Kapadokya y bu y l n ayn diliminde 2 milyon 682 bin 473 yerli ve yabanc turist gezdi. Kas m ay nda 296 bin 353 kiflinin ziyaret etti i Kapadokya bölgesinde turistlerin en çok ilgi gösterdi i mekanlar n bafl nda Göreme Aç k Hava Müzesi, Kaymakl ve Derinkuyu yer alt flehirleri yer ald y l nda ise Kapadokya y 2 milyon 572 bin 816 yerli ve yabanc turist ziyaret etmiflti. (AA)

5 28 Aral k 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Gösterifli ve özentisi olmayan. 2. ri, kart. Dayak, kötek. 3. Pirinçli spanak yeme i. Asya da bir rmak. 4. Lahza. Kekemelik. 5. Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi. Hayvan n semerini veya eyerini ba lamak için gö sünden afl rarak s k lan yass kemer. 6. Tespihlerin bafl taraf na geçirilen uzunca parça. Çabuk davran fll, çevik. 7. Güzel sanatlar n bir dal. fiaflma anlatan ünlem. 8. Kal n sicim. Yas. 9. Cevizin yeflil kabu u. Müzikte sesleri belirten iflaret. 10. Kendini bir fley sanan, sevimsiz. 11. Uzunlu u yer yer de iflen bir uzakl k ölçü birimi. Bir cetvel türü. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. 12. Gelenek. Seçkin. 13. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Emanet, vedia. 14. Düzenli ekilen yer. Bütün, tüm. 15. Mektup. Tirsi bal. 16. Matematikte sabit bir say. Tembih sözü. Müstahkem mevki. 17. Bir nota. Ödünç al nan ya da verilen fley. Bir göz rengi. 18. Tayin. Duman karas. 19. Erkek sesinde bir perde. talya da bir rmak. 20. Rafadan. Damarlarda dolaflan hayati s v. Yukar dan afla ya: 1. Mert, korkusuz adam. Elaz ilinin bir ilçesi. Türk müzi inde bir makam. 2. Yarat c s n n ad bilinmeyen eser. Asya da bir baflkent. Sermaye. 3. Hava bas nc birimi. Mevcut. Akdeniz anemisi. Mesafe. 4. Anahtar. A dokumaya yarayan alet. Kokulu bir bitki. Hatay ilinde bir ova. 5. Eli s k, cimri. Baflar s z olmufl kimse. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. 6. Geminin, zinciri toplay p demirini kald rmaya haz r bulunmas. Parola. Bir ba laç. Yerine koyma, yerine kullanma. lkel silah. 7. Sodyumun simgesi. Bal k avlamakta ya da odun tafl makta kullan lan büyük kay k. Genifllik. Lityumun simgesi. Yabani hayvan bar na. 8. Kutsal inanç, iman. Gemilerin alabilece i yükü belirtmekte kullan lan, bir tona eflit birim. Notada durak iflareti. 9. Aç kl k. Güney K br s ta bir kent. Panama n n plaka iflareti. 10. Mukavele, sözleflme. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. En uzun yaya koflusu. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 28 Aral k 2013 Türk firmalar için Suudi Arabistan n medikal cazibesi art yor Suudi Arabistan'da düzenlenecek Uluslararas Suudi Sa l k Fuar ve Kongresi nin (Saudi Health 2014) Türk firmalar için cazip imkanlar sundu u belirtildi. STANBUL - Suudi Arabistan Sa l k Bakanl himayesinde May s tarihlerinde Riyad da gerçekleflecek dev organizasyonun, Türk medikal sanayisi için yeni kap lar aralamas bekleniyor. Suudi Arabistan da flimdiye kadar düzenlenen en büyük sa l k fuar ve kongresi olma özelli ini tafl yan 'Saudi Health 2014', Informa Fuarc l k ve Riyad Fuar fiirketi iflbirli iyle düzenleniyor. Geçti imiz y lki fuara kat lan flirketlerin kahir ekseriyetinin bu y lki fuara yeniden ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Baflkan Bendevi Palandöken, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin sat fl na ve sunumuna iliflkin usul ve esaslar n yeniden düzenlenerek yeni kurallar getirilmesini elefltirdi. Palandöken, Bir koyundan iki post ç kar lmaya çal fl l yor. Bir ifl yerinde sigara sat fl için ayr, alkol sat fl için ayr bir ruhsat talep edilmesi çifte standarttan baflka bir fley de ildir. Bu uygulama esnaf m z periflan eder. Esnaftan iki ruhsat birden istenmesi haks zl kt r. Esnaf m z bu kadar kazanm yor ki bu kadar belge ücreti talep ediliyor. dedi. Söz konusu uygulaman n esnaf ma dur edece ini ifade eden Palandöken, flöyle devam etti: " çki sat fl için ayr, sigara sat fl için ayr ruhsat istenmesi esnaf m - z ma dur edecektir y l na kat l m için flimdiden sözleflme imzalad belirtilirken, yeni ifltiraklerle bu y lki kat l m n rekor düzeyde olaca kaydediliyor. Saudi Health 2014 için Türkiye den TG EXPO Uluslararas Fuarc l k A.fi. sektördeki 20 seneyi aflk n birikimiyle fuara Türkiye Milli Kat l m n gerçeklefltirecek. Körfez bölgesinin en büyük ve en h zl artan nüfusuna sahip ülkesi olan Suudi Arabistan, sa l k hizmetleri sektörünü fuarlarla gelifltirmeye çal fl yor. göre ruhsat fiyatlar n n yüzde yüz art r lmas uygulamas ndan ve ayn ifl yerinde iki ruhsattan vaz geçilerek eski uygulamaya geri dönülmelidir Y l nda alkol ve sigara ruhsat için 200 lira ödenirken flimdi yeni düzenleme ile sadece Suudi Arabistan'da 2016'ya kadar hastane say s n n 502 ye, yatak kapasitesinin ise 71 bine ç kart lmas hedefleniyor te Suudi Arabistan da toplam sa l k harcamalar n n ise 20 milyar dolar n üzerine ç kaca tahmin ediliyor. Toplamda yatak kapasiteli 1925 sa l k merkezi ve 386 hastanenin bulundu u ülkede, sa l k merkezlerinin baz lar kad nlara ve erkeklere ayr ayr hizmet verecek flekilde tasarlan yor. Bu durum, ülkedeki sa l k merkezi ihtiyac n daha da art r yor. Dünya Sa l k Örgütü (WHO) ülkedeki hastanelere özerklik verilmesini ve Suudi Sa l k Bakanl n n yaln z k lavuzluk rolünü üstlenmesini talep ederken, bu do rultuda hastanelerin özerkleflmesi için çal flmalar yap yor. Sektördeki büyüme ve özerkleflme ise sa l k alan nda GE Healthcare, Fujifilm, Philips gibi dünya devi firmalar n dikkatini bölgeye çekiyor. (CHA) TESK'ten sigara ve alkol sat fl için ayr ruhsat istenmesine tepki sigara ruhsat için 220 lira, alkol ruhsat için 220 lira tahsil edilecektir. kisi ruhsat birden al nmas halinde yüzde yüz art fl ile bu rakam 440 liraya ç k yor. Yani geçen y l 200 lira olan alkol ve tütün sat fl ruhsat n n ücreti yeni düzenleme ile 440 liraya ç k yor. Esnaf - m z bu kadar kazanm yor ki böyle yüksek belge ücretleri talep ediliyor. Ülkedeki enflasyona bak n istenen belge ücretine bak n. Bu ne perhiz bu ne lahana turflusu."

7 28 Aral k 2013 Ekonomi YARIN 7 TÜS AD Baflkan : Demokrasi ve infla etti imiz kurumlar n üzerine titremeliyiz TÜS AD Yönetim Kurulu Baflkan Muharrem Y lmaz, Türkiye'nin AB hedefinden uzaklaflt için s k nt lar n artt - n belirterek, "Hele bu günlerde ülke olarak zor bir s navdan geçiyoruz. BURSA - Bu s nav demokratik kazan mlar m za, hukukun üstünlü üne, yarg ba ms zl na zarar vermeden ve siyasete ve adalete olan inanc m z sarsmadan inflallah atlatmal - y z. Demokrasi ve bu güne kadar kat etti imiz mesafenin infla etti imiz kurumlar n üzerine titrememiz gerekiyor. Onlar koruyup gelifltirmemiz gerekiyor. Ancak bu flekilde kalk nma hedeflerimize ulaflabilece imizi hepimiz san yorum çok iyi biliyoruz." fleklinde konufltu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO), Bursa'dan ekonomiye de er katan firmalar ödüllendirdi. BTSO taraf ndan bu y l 40.'s düzenlenen 'Ekonomiye De er Katanlar-2013' ödül töreni BTSO binas nda gerçeklefltirildi. BTSO Yönetim Kurulu Baflkan brahim Burkay, kente ve ülkeye de- er katan giriflimcilere teflekkür etmek ve örnek baflar lar n alk fllamak için bu ödül törenini düzenlediklerini DEN ZL - Güney Ege Kalk nma Ajans (GEKA) 16,5 milyon lira de erinde 26 proje sözleflmesi imzalad Y l Alternatif Turizm Destek Programlar çerçevesinde yap lan sözleflme imza töreni Denizli Colossae Hotel de yap ld. Törene Denizli Vali yard mc s Alp Aslanargun, GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata Ayd n Ticaret Odas Baflkan Hakan Ülken(AYTO), Mu la Ticaret ve Sanayi Odas (MUTSO) Baflkan Bülent Karakufl ve sözleflmeye taraf olan kurum temsilcileri kat ld. ifade etti. Global ekonomik çalkant - lara ra men Türkiye ekonomisinin büyümesini sa lad n n alt n çizen Burkay, flunlar söyledi: "2013 y l nda dünya ekonomisi 2012 y l n n da alt nda yüzde 2,3 büyümektedir. Türkiyemiz ise tüm küresel etkilere ra men 3. çeyrekte beklentilerin üstünde bir performans göstererek yüzde 4,4 büyümüfltür. Bu rakam bize y l sonu büyümemizin yüzde 4 civar nda gerçekleflece ini göstermesi aç s ndan umut kayna olmufltur." Törene kat lan TÜS AD Baflkan Muharrem Y lmaz da, Türkiye'nin potansiyeli bak m ndan bu y l 4,2 veya 4,3 oran nda büyüme beklediklerini söyledi. Ekonomik krizlerden dolay geçen dönemden al nmas gereken dersler oldu unu anlatan Y lmaz, bunlar n bafl nda da yap lan reformlar oldu unu belirterek, "Bunlar n bafl nda e itim meselesi var. Biz e itim seviyemizi yükseltmeden bu yar flta var olmam z mümkün de il. Bu bak mdan hepimizin e itim konusuna büyük önem vermemiz gerekiyor." dedi y l n n seçimlerinin oluflturaca bir belirsizli in kendilerini bekledi ini anlatan Y lmaz, seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçmesini beklediklerini söyledi y l nda ekonomide, 2013 y l na göre yap lmas gereken en önemli icraat n enflasyonda yaflanan hedef kaymas n n düzeltilmesi oldu- unun alt n çizen Muharrem Y lmaz, flunlar söyledi: "Refah ve demokratik standartlar m z gelifltirmeliyiz. Dünyan n geliflmifl 25 ekonomisine bakt m zda kalk nm fll k endekslerinde ilk 25'deki ülkeler dünyan n hem ekonomik olarak en geliflmifl ülkeleri, hem de demokratik aç s ndan en geliflmifl ülkeleri. Bunun bir tesadüf olmad n biliyoruz. Dolay s ile demokrasi alan nda da standartlar - m z n yükseltmek için çaba göstermeliyiz." diye konufltu. Türkiye'nin AB hedefinden biraz uzaklafl ld n belirten Muharrem Y lmaz, "Kimi zaman AB içindeki dostlar m z n yaklafl mlar nedeni ile, kimi zaman içerideki bizlerin bu konuyu biraz ihmali nedeni ile uzaklaflt m zda ülkemizdeki s k nt lar n da biraz artt n gözlemlemiyor muyuz? Ben buna da biraz kafa yorulmas gerekti- ini düflünüyorum. Hele bu günlerde ülke olarak zor bir s navdan geçiyoruz. Bu s nav demokratik kazan mlar m za, hukukun üstünlü üne, yarg ba ms zl na zarar vermeden ve siyasete ve adalete olan inanc m z sarsmadan inflallah atlatmal y z. Demokrasi ve bu güne kadar kat etti imiz mesafenin infla etti imiz kurumlar n üzerine titrememiz gerekiyor. Onlar koruyup gelifltirmemiz gerekiyor. Ancak bu flekilde kalk nma hedeflerimize ulaflabilece imizi hepimiz san yorum çok iyi biliyoruz." fleklinde konufltu. (CHA) GEKA n n 16,5 milyon lira de erinde 26 proje sözleflmesi imzaland GEKA Genel Sekreteri Alata, 2009 y l nda kurulan ajanslar n n 2010 y l nda aktif olarak faaliyete geçti ini 4 y la yaklaflan bu zaman diliminde bölgelerinin sorunlar n, ihtiyaçlar n ve beklentilerini yak ndan takip ettiklerini söyledi. Alata, "Bu süreçte bölgeyi ve yerel dinamikleri çok daha yak ndan tan d k. Edindi imiz tecrübeler ve kurumsal kapasite birikimleri sayesinde bundan sonra çok daha sa lam ad mlarla ilerleyece iz. Bu yolculukta bize yol gösterecek Bölge Plan m z ise özel sektör, kamu kurum-kurulufllar, sivil toplum kurulufllar, üniversiteler k sacas tüm paydafllar m zla birlikte haz rlad k y - l na uzanan süreçte yaflam kalitesi yüksek, yenili e dayal üreten, do as n koruyan, küresel turizm oda Güney Ege hedefimiz. Bu amaca eriflebilmek için 4 temel eksen belirledik." dedi. Turizm alan nda ülkenin en önemli 5 turizm destinasyonundan ikisine sahip olundu unu belirten Alata, "Ülke genelinde ilan edilen 241 adet turizm bölge, alan ve merkezi ile kültür ve turizm koruma ve geliflim bölgesinden 32 si bölgemizde yer almakta. Turizm belgeli tesis s ralamas nda ülke genelinde Mu la üçüncü Ayd n ise 5. s rada yer almakta. Tüm bu veriler sektörün bölge sosyo-ekonomik yap s ndaki önemini ortaya koymakta. Ancak sektörün rekabet gücünü art rmak ve turizm alan nda bir odak noktas olabilmek için çok daha vizyoner flekilde hareket etmemiz gerekmekte." diye konufltu. Konuflmalar n n ard ndan 26 baflar l proje sahibi temsili olarak imza att.

8 8 YARIN Ekonomi 28 Aral k ilde fliddet gören kad nlara mesleki e itim verilecek Milli E itim Bakan Nabi Avc, Mesleki Becerilerin Gelifltirilmesi Projesi (MEBGEP) ile fliddet gören kad nlardan göç kurbanlar na, engellilerden eski hükümlülere kadar dezavantajl gruplara e itim verilece- ini belirtti. ANKARA - Avc, Aralar nda A r, Diyarbak r, Mardin, Siirt, fianl urfa, Çank r, Ayd n, Bursa, Bal kesir 35 ilde özel politika gerektiren gruplar n mesleki e itim faaliyetleri planland. En uygun çözümler üretilerek gereken veriler elde edildi. 35 pilot ilde kurslar aç ld ve e itimler bafllad y - l nda bu e itimler artarak devam edecek. diye konufltu. Projeyle, fliddet gören kad nlardan göç kurbanlar na, engellilerden eski hükümlülere kadar dezavantajl gruplara ifl bulma olana sa lanacak. Milli E itim Bakanl Mesleki ve Teknik E itim Genel Müdürlü ü MEBGEP ile mesleksizlere, özel politika gerektiren kiflilere meslek kazand racak. Projenin aç l fl toplant s Baflkent Ö retmenevi nde yap ld. Programa; Milli E itim Bakan Nabi Avc, Mesleki ve Teknik E itim Genel Müdürü Ömer Aç kgöz, Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürü Kemal Biçerli ve birçok davetli kat ld. Projeyle ilgili bilgi veren Aç kgöz, projenin aralar nda A r, Diyarbak r, Mardin, Siirt, fianl urfa, Çank - r, Ayd n, Bursa, Bal kesir ve Gaziantep'in de bulundu u 35 pilot ilde yürütülece i söyledi. Aç kgöz, 35 ilde aç lacak ücretsiz kurslara kat lacaklar flu flekilde s ralad : Herhangi bir nedenle örgün ya da yayg n e itim d fl nda kalm fl, e itime eriflim f rsat bulamam fl ya da ortaö retim kurumlar ndan mezun olan ancak bir mesle i bulunmayan 15 yafl üzeri gençler, denetimli serbestlikten yararlananlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl yurtlar nda kalan 15 yafl üzeri gençler, engeli dolay s yla e itime eriflemeyenler, herhangi bir nedenle özgürlü- ünden yoksun 15 yafl üzeri gençler, yetiflkin kad n ve erkekler, mesleki beceri kazanmak isteyen ev han mlar, dul ve yetimler, göç etmifl kifliler. Kurslara kat lanlara Milli E itim Bakanl Hayatboyu Ö renme Genel Müdürlü ü taraf ndan yeterlilik belgesi verilece ini kaydeden Aç kgöz, Bu belgeyle kifliler daha rahat ifl bulma imkan na sahip olacak. Meslek edin, gelecek senin slogan yla yola ç k lan projeyle ilgili ayr nt l bilgiye mesgep.meb.gov.tr adresinden, numaral telefondan ulafl labilecek. Kurslara kat lmak isteyenler internet üzerinden form doldurabilecekleri gibi halk e itim merkezlerine kay t yapt r labilecek. Proje web sayfas ndan flu ana kadar bin 200 baflvuru oldu. diye konufltu. Projede 2014 y l nda e itimler artarak devam edecek Proje ile gerçeklefltirilmesi planlanan çal flmalar için de fliddet gören kad nlardan göç kurbanlar na, engellilerden eski hükümlülere kadar dezavantajl gruplar yer ald n belirten Milli E itim Bakan Nabi Avc, flöyle devam etti: 35 ilde özel politika gerektiren gruplar n mesleki e itim faaliyetleri planland. Bu kapsamda bir araflt rma yap ld. Araflt rma raporu ile dezavantajl insanlar n öncelikleri tespit edildi. En uygun çözümler üretilerek gereken veriler elde edildi. 35 pilot ilde kurslar aç ld ve e itimler bafllad y l nda bu e itimler artarak devam edecek. Dezavantajl gruplar n hayat n k y s nda de il içinde olmas n sa layacak her ad m ve kazan m n önemli oldu unu vurgulayan Avc, Sadece onlar ad na de il toplum ve ülkemiz ad na önemli ve de erlidir bu kazan mlar. Toplumun bütün fertlerinin ekonomik ve sosyal hayata kat lmaktan al koyan engelleri kald rmak için çal flaca z. fleklinde konufltu. (CHA) Milyonlarca asgari ücretlinin bekledi i haber gelecek haftaya kald ANKARA - Asgari ücret, bugün 4. kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda da aç klanmad. Toplant da son kez teknik görüflmelerin yap laca ve ücretin haftaya aç klanaca belirtildi. Yetkililerden edilen bilgiye göre, asgari ücretliye gelecek y l için yüzde 5+5'lik bir zam öngörülüyor. Daha önce bugün aç klanaca dile getirilen 2014 y l n n asgari ücreti, haftaya kald. Komisyon toplant s na Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik kat lmad. Edinilen bilgiye göre karar n teknik mahiyette son kez ele al nmas na hükmedildi. Ayr ca uzlafl lan ücretin henüz Baflbakan a da sunulmad ö renildi. Bakan Çelik in önümüzdeki günlerde komisyondan ç kan rakam Baflbakan a sunmas bekleniyor. Yaklafl k 1 ayd r süren hükümet ile taraflar aras ndaki toplant larda belli bir oranda uzlaflmaya yaklafl ld da gelen duyumlar aras nda. Bakanl k yetkililerinden edinilen bilgiye göre, iflçiye 2014 y l için ön görülen zam 5+5 fleklinde. Milyonlarca iflçinin merakla bekledi i zam oran gelecek hafta ö renilecek. (CHA)

9 28 Aral k 2013 ZM R - zmir Fuarc l k Hizmetleri Kültür ve Sanat flleri A.fi. ( ZFAfi) taraf ndan düzenlenen Ayakkab Yaz 35. zmir Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar, 9-12 Ocak 2014 aras nda zmir Uluslararas Fuar Alan nda yap lacak. Sadece profesyonel ziyaretçiye aç k fuarda, yaklafl k 150 firma yer alacak. ZFAfi Genel Müdürü Mehmet fiakir Örs, fuar sadece zmir in ve Ege Bölgesi'nin de il, Anadolu nun temsilcisi yapmak ve bir Türkiye fuar haline getirmek istediklerini söyledi. Fuara, Türkiye ayakkab sektöründe yüzde 40 l k paya sahip zmir in yan s ra Ankara, Bursa, Gaziantep, stanbul, Konya ve Trabzon dan firmalar kat l yor. Kat l mc lar, yaz sezonunun en yeni Ekonomi tasar mlar n sergileyecekleri fuar süresince yurtiçi ve yurtd fl ndan gelen al c gruplar yla ticari ba lant lar kurma imkan bulacak. Fuarda bu y l da sektörün hedef pazarlar aras nda yer alan Ortado- u ülkelerine yönelik ziyaretçi çal flmas na a rl k verildi. Baflta Arap YARIN Bakanl k bu y l 364 bal kç gemisini filodan çekti G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, denizlerde su ürünleri varl n korumak amac yla bal kç teknelerini azaltma program çerçevesinde bu y l 364 gemiyi filodan çekti. ANKARA - Sektörden gelen talep üzerine destekleme kapsam - n geniflleten Bakanl k çal flmaya 2014 y l nda da devam etme karar ald. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl bal kç l k sektöründe avc l k yapan ruhsatl tekne say s n azaltarak su ürünleri üzerindeki av bask s n azaltmak amac yla harekete geçti. Bakanl k; ilk olarak toplam su ürünleri avc l n n yüzde 90 n gerçeklefltiren 12 metre ve üzerindeki bal kç gemilerini kapsam içine ald. Gönüllülük esas na dayal olarak, baflvurular n bir önceki y l al nd program kapsam nda 2013 sonu itibar yla 364 bal kç gemisi filodan çekildi. 62,1 milyon TL. destekleme ödemesi yap lan uygulama ile 12 metre üzerinde boy uzunlu una sahip 1868 adet bal kç gemisinin % 19,5 i filodan ç kar lm fl oldu. Al nan bal kç gemilerinden, 29 adeti kontrol amaçl olarak Bakanl k l Müdürlüklerine ve araflt rma amaçl kullan lmak üzere baz üniversitelere hibe edildi. Geriye kalan 335 adeti ise Makine Kimya Endüstri Kurumunun zmir Alia a Gemi Söküm Tesislerinde ayr flt rma ifllemine tabi tutuldu. Su ürünlerinde av ve av gücü aras ndaki dengenin sa lanmas n amaçlayan bakanl k gelen talep üzerine desteklemenin kapsam n geniflleterek bu y l da uygulama karar ald. Buna göre 10 metrenin üzerindeki bal kç gemilerini içerecek desteklemeli tekne al m için 20 Eylül 2013 tarihinde sona eren müracaat süresi içerisinde 534 adet bal kç gemisi sahibi baflvuruda bulundu. Baflvuru yapan bal kç gemilerinin al m na 2014 y l Mart ay ndan itibaren bafllanmas planlan yor. 534 geminin tamam n n al m halinde, 67 milyon lira ödeme yap larak, 10 metrenin üzerindeki bal kç gemilerinin say - s % 23 oran nda daha azalt lm fl olacak y l nda yap lacak al mlarda bal kç teknelerine metre Ayakkab Yaz Fuar 9 Ocak ta aç lacak 9 aras ndakiler için metre bafl na 10 bin, metre aras ndakiler için metre bafl na 15 bin ve 30 metrenin üzerindekiler için metre bafl na 20 bin lira destekleme ödemesi yap lacak. Bal kç gemilerinin filodan ç - kart lmas uygulamas, y llar nda büyük bal kç l k filosuna sahip spanya, talya, Fransa, ngiltere, Danimarka gibi ülkelerde de uyguland. Desteklemeli al m uygulamas ; av miktar ayn kalmas na ra men 2002 y l na kadar sürekli art fl gösteren tekne say s n azaltarak su ürünleri avc l n n ekonomik olarak sürdürülebilirli ini hedefliyor. Böylece bakanl kça yap lan bu al m; bal kç l b rakmak isteyen tekne sahiplerinin ma dur olmadan sektörden ayr lmalar sa larken bal kç l k yapmaya devam eden tekne sahiplerinin de ekonomik olarak rahatlamas na yard mc olacak. Ayr ca av ile av gücü aras ndaki denge kurularak denizlerdeki bal k varl da korunmufl olacak.(cha) ülkeleri olmak üzere Azerbaycan, Filistin, Finlandiya, srail, KKTC, Kuveyt, Romanya Ürdün ve Yunanistan dan al c lar ziyaret edecek. Vitrinlerden önce 2014 yaz modellerinin sergilenece i Ayakkab Yaz Fuar nda, 2 no lu holde kad n ve erkek, 3 no lu holde çocuk ayakkab lar ve yan sanayi ürünleri sergilenecek. Dört gün sürecek fuar, sektörün bütün temsilcilerini biraraya getirecek. ZFAfi, yaz ve k fl olmak üzere y lda iki defa yap lan zmir Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar fuarlar n zmir Ayakkab c lar Odas, Ege Ayakkab Sanayicileri Derne i, Ankara Ayakkab c lar Odas ve sektör temsilcilerinin destekleriyle düzenliyor.(cha)

10 10 YARIN Ekonomi 28 Aral k 2013 Çiftçiye yüzde 50 hibe destekli fidan da t ld Alanya 25 fuarda tan t lacak Kahramanmarafl n Türko lu ilçesinde meyvecili i gelifltirmek için fidan da t m devam ediyor. KAHRAMANMARAfi - Türko lu lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü ve l Özel daresi Genel Sekreterli i'nin ortaklafla yürüttü ü proje kapsam nda l Özel daresi'nin yüzde 50 hibe deste iyle sa lanan fidanlar çiftçilere da t l yor. Yap - lan çal flma kapsam nda 25 bin zeytin, 3 bin 300 ceviz, 6 bin 600 badem, 6 bin ba, 700 Antep f st ve bin 500 incir fidan FRANKFURT - Almanya da gelecek y ldan itibaren ayakkab fiyatlar artacak. Büyük ayakkab firmalar n n Asya daki fabrikalar nda personel giderlerinin yükselmesi, ayakkab yap m nda kullan lan hayvan derisinin azl art fla gerekçe gösterildi. Avrupa n n en büyük ayakkab firmalar ndan Deichmann, bu seneye kadar fiyatlar sabit tutmaya çal flt klar n ancak gelecek y l maliyetlerdeki art fl n fiyatlara çiftçilere verildi. Türko lu lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Hayri Uyduran, " lçemiz merkez ve ilçe köylerinde meyvecili i teflvik etmek amac yla fidan bedelinin yüzde 50 si l Özel daresi taraf ndan, geri kalan k sm ise çiftçilerce karfl land." dedi. Meyve fidanlar n alan çiftçiler devletin sundu u bu tür desteklerin Türko lu nda meyvecili- i canland raca na inand klar n dile getiren Uyduran, proje kapsam nda en az bir dekar arazide kapama meyve bahçesi kurma taahhüdünde bulunan çiftçilerin desteklendi ini kaydetti. Uyduran, il genelinde meyvecilik yap lan alanlar n geniflletilmesi hedeflenen projenin takibine devam edeceklerini sözlerine ekledi.(cha) Almanya da ayakkab fiyatlar artacak yans yaca n kaydetti. Deichmann n patronu Heinrich Deichmann 2012 ve 2013 y llar nda art fla direndiklerini ancak gelecek y l baz modellerde fiyatlar yükselteceklerini söyledi. Almanya n n ikinci büyük ayakkab flirketi HR Group un flefi Mathias Haendle ise üretim yap lan ülkelerdeki personel maliyetlerinin artt n kaydetti. Haendle, fiyat art fllar n n yüzde 5 civar nda olaca n da sözlerine ekledi. Ülkenin önde gelen ayakkab firmalar ndan Reno da fiyatlar yükseltece i sinyalini verdi. (CHA) ANTALYA - Turizmin gözbebe- i Alanya 25 ayr ülkede yap lacak olan turizm festivalinde tan t lacak. Gazipafla Haavaalan ön planda tutarak Alanya'n n güzellikleri fuarlarda tan t lacak. Alanya Turizm Tan tma Vakf 'n n (ALTAV) genel kurul sonras ndaki ilk toplant s Faik Kaptano lu baflkanl nda yap ld. Toplant ya yönetim kurulu üyeleri; Elvan Günefl, fiükrü Cimrin, Ali Batuhan Çelik, Kerim K l nç, brahim Sipahio lu, Gürol Birgen, Murat Çeviker ve Kamil Köseo lu kat ld. Toplant n n en önemli gündemi, dönemindeki 25 fuar kat l m n n görevlendirmesi oldu.gazipafla Havaliman 'n n Alanya tan t m nda çok önemli bir yere sahip oldu unun konufluldu u toplant da, deniz, günefl, kum turizmi d - fl nda Alanya'n n tarihi ve do al güzelliklerinin de tan t lmas, engelsiz kent vurgusu ve engelsiz kente uyumlu otel konseptinin vurgulanmas, trekking (do a yürüyüflü) alanlar n n görsellerle tan t m, önemli fuarlar n yap ld flehirlerin caddelerinde ve al flverifl merkezlerinde Alanya tan t lacak. Toplant - da, 25 fuarda da t lacak olan materyaller de tan t ld. Bunlar n içinde do a dostu çantalar dikkat çekti. Do al güzelliklerin ön plana ç - kar laca tan t mlarda bu çantalar etkin rol oynayacak. (CHA)

11 28 Aral k Ekonomi YARIN ASB R, Cumhuriyet Üniversitesi ne ambulans helikopter ba fllayacak S VAS - Avrupa Sivasl lar Birli i(asb R) Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Tafltan ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) yapacaklar yat - r m ve faaliyet alanlar hakk na görüfl al flveriflinde bulundu. AS- B R Baflkan Ekrem Tafltan, 2014 y l nda CÜ ye helikopter ambulans ba fllamak istediklerini söyledi. Rektörlük Senato Salonu nda gerçeklefltirilen toplant ya Rektör Prof. Dr. Faruk Kocac k, fiehir ve Sanayi flbirli i ile ilgili Rektör Dan flman Prof. Dr. Ertan Buyruk, ASB R Baflkan Ekrem Tafltan, Hastane Baflhekim Yard mc s Doç. Dr. Ekber fiahin, fakülte dekanlar, ö retim üyeleri ile ASB R yönetim kurulu üyeleri kat ld. Toplant da konuflan Rektör Prof. Dr. Faruk Kocac k 40 y ll k bir üniversite olduklar n ifade ederek, 9 fiubat'tan sonra en az 40 projeyi aç klayacaklar n ve onlar uygulayacaklar n ifade etti. Rektör Prof. Dr. Kocac k, AS- B R taraf ndan üniversiteye hediye edilecek ambulans helikopterden dolay çok sevindi ini ifade ederek, "Bu güzel düflünceleriniz ve desteklerinizden dolay sizlere çok teflekkür ederim. Önemli olan bu memlekete, bu kurumlara, buradaki insanlara sahip ç kmak. Hepimizin birinci görevi bu. Birlikte ayn amaca hizmet etmek üzere burada bulunuyoruz. Hepinize tekrar geldi iniz için, güzel duygular - n z için teflekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi. ASB R Baflkan Ekrem Tafltan ise Cumhuriyet Üniversitesi'nin kendileri için gözbebe i olan bir kurum KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ oldu unu ifade ederek, ASB R'in çal flmalar n anlatt. Baflkan Tafltan, "K z l Haç'la irtibat m z var. Araflt rmalar yap ld, bin Euro'luk bir yat r m olacak bu. kinci projemiz ise Sivas'a 100 bin a aç dikmek istiyoruz. Bizler böyle düflündük, di er ifl adamlar m z ise buna inflallah önem verirler. 3'üncü projemiz ise engelli vatandafllar m za araçlar - m z n ba fl devam edecek. 5. ayda Sivas'ta da t m yap lacak inflallah. Hastanemize t bbi yard m da yapmak istiyoruz. Avrupa'da ö renci arkadafllar m z var. CÜ ile ortaklafla hareket ederek ö rencilerimizi buluflturabiliriz. Bundan sonra biz üstümüze düfleni yapar z. Ben burada olmaktan dolay mutluyum." ifadelerine yer verdi.(cha) B A B A Y A N A 2 A N A Ç P A T A K 3 B O R A N L 4 A N R E K A K E T 5 Y V K O L A N 6 M A M E A T K 7 R E S M Y A 8 P K M A T E M 9 T E T R N O T A 10 K A K A V A N R 11 M L T E L O 12 A N A N E E L T 13 D S A N A M 14 E K E N E K T A M 15 N A M E A L O S A 16 P E M O R 17 S A R E E L A 18 A T A M A S T 19 B A R T O N P O 20 A L A K O K K A N

12 12 YARIN Ekonomi Ford, Mercedes, Peugeot, Daimler Chrysler de görev ald ktan sonra 2 y l boyunca Volkswagen Grubu nun Tasar m Bölümü Baflkanl n yürüten ve Peugeot 206 ve Mercedes C serisi gibi modellere imza atan Türk tasar mc Murat Günak, yerli otoyu tasarlamak için kollar s vad. ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n teflviki ve TÜB TAK n arac l yla yürütülen elektrikli araç projesinde ikinci aflamaya geçilirken, baflvuru sahiplerinin sunduklar projelerin ayr nt lar da ortaya ç kmaya bafllad. Finale kalan 6 projeden birini haz rlayan firman n yat r mc s Ercan Malkoç, teflvik yar - fl nda bir ad m öne ç kmak için Peugeot 206 ve Mercedes C serisi gibi modellere imza atan Türk otomobil tasar mc s Günak ile el s k flt. Murat Günak, AA muhabirine yapt aç klamada, otomobillerin insanlar n etkileyen en önemli objelerden oldu unu belirterek, endüstri dünyas nda iddial her ülkenin yerli bir otomobil üretmesi gerekti i söyledi. Türkiye nin mevcut koflullarda fosil yak tl bir otomobil üretmesinin kolay olmad n, bu konuda Avrupal lar n yaklafl k yüzy ll k birikiminin bulundu unu ifade eden Günak, flöyle konufltu: Türkiye için f rsat elektrikli otomobiller. Çünkü herkes bu alandaki yar fla hemen hemen ayn yerden bafll yor. Murat Günak olarak elektrikli yerli bir otomobilin üretilmesini çok istiyorum. Bunun için do ru zamanday z. Yaln z Türkiye nin elini çabuk tutup bu f rsat kaç rmamas gerekir. Rakipler bofl durmuyor, üretti i otomobilleri piyasaya sürmeye bafllad bile. Zaman çok çabuk geçiyor, bundan dolay da teflvik süreci daha çabuk ifllemeli. Türkiye nin Asya ile Avrupa aras ndaki stratejik konumuna da de inen Günak, üretilecek otomobilin pazar s k nt s yaflamayaca n söyledi. Günak, Türkiye de baflar l ve hevesli irili ufakl birçok flirketin bulundu una ve yerli otomobil için bunlar n bir araya getirilmesi gerekti ine dikkati çekerek, Tasar m için anlaflt - m flirket, otomobil konusunda tecrübeli ve çok hevesli. Bu durum beni de heyecanland r yor. Yerli otomobilin en güçlü yan tasar m olacak. Yapaca m tasar m zihnimde var. Bu öyle bir tasar m olacak ki yeni bir marka oldu u halde, flimdiye kadar yerli bir otomobil üretmemifl bir ülkeye ait oldu u halde tüm insanlara güven verecek. Bu otomobil tasar m yla insanlar n kalplerinde yer edecek. nsanlar ilk kez gördü ünde otomobilimizi flafl racak ve be enecek. Be enilmesi çok önemli. Çünkü be enilmezse sadece üretilmesiyle kal r, insanlar onu sat n almak istemez dedi. Ercan Malkoç da 22 y ld r otomotiv sektörüne hizmet etti- ini ve 6 y ld r ise yerli otomobil üretmek için flirketi bünyesinde proje gelifltirdi ini söyledi. Yerli otomobil fikrine çok inand klar n ve bu kapsamda fosil yak tl modellerin yan nda 2 ayr elektrikli araç tasarlad klar n belirten Malkoç, TÜB - TAK n Ar-Ge deste ini önemsediklerini, bu destekle devletin yerli otomobil üretimine ciddi bir katk sa layaca n dile getirdi. TÜB TAK a sunduklar elektrikli yerli otomobil projesinin de erlendirmeye kalan 6 projeden biri olmas n n memnuniyetini yaflad klar n ifade eden Malkoç, söyle konufltu: Bu proje için dünya otomobil devlerinin tasar mlar n yapm fl Murat Günak ile tasar m konusunda anlaflt k. Yerli otomobil tasar m yla da yerli olmal. Bunu Murat Günak gibi önemli bir isimle hayata geçirecek olmak ayr ca önemli. Yerli otomobili araç de il amaç olarak görüyoruz. Bunun için heyecanl ve tecrübeli bir ekibe sahibiz. (AA) 28 Aral k 2013 C Serisi nin tasar mc s yerle oto için kollar s vad Narenciye üreticisi fladok u sevdi MERS N - Halk aras nda a aç kavunu diye bilinen ve anavatan Asya olan turunçgiller familyas ndan fladok u deneme amaçl eken Mersinli çiftçiler, 4,5 kilograma kadar meyve veren üründen memnun kald. Türkiye nin en önemli narenciye üretim merkezi olan ve limon üretiminin yüzde 70 ini karfl layan Mersin de, limon bahçelerinin kenarlar nda yetifltirilmeye bafllanan fladok, tad ve kokusunun yan s ra meyvesinin a rl yla da dikkati çekiyor. Turunçgillerin en a r ve so u a en dayan kl s olarak da bilinen fladok, olgunlaflt nda kopar lmaya gerek kalmadan kendili inden dökülüyor. Silifke Ziraat Odas Meclis Baflkan Durhasan Akarca, AA muhabirine yapt aç klamada, flado un limon bahçelerinin kenar na deneme amac yla dikildi ini, meyve vermeye bafllayan bu ürünün çiftçiler için alternatif olabilece ini ifade etti. fiado un yavafl büyüyen a aç oldu unu, 3 yafl na geldi inde de meyve vermeye bafllad n anlatan Akarca, meyve a rl n n ise 1 ile 4,5 kilogram aras nda de iflti ini söyledi. Bu ürünün Hindistan da yo un yetifltirildi ini belirten Akarca, Türkiye de de Akdeniz, Ege ve Do u Karadeniz de yetifltirilmeye baflland. Bu ürünü narenciye üreticilerine alternatif olarak öneriyoruz. Üretiminin yayg nlaflmas halinde iç ve d fl pazarda kolayl kla yer bulabilece ini düflünüyoruz dedi. fiado un birçok rahats zl a iyi gelmesiyle de tan nd n vurgulayan Akarca, fiadok, yüksek vitamin de erinin yan s - ra yutmamak kofluluyla kabu u çi nendi- inde de a z kokusunu gideriyor, difl etlerini güçlendiriyor. (AA)

13 28 Aral k 2013 D fl Haberler YARIN 13 Türkiye'nin geri kabul anlaflmas ndaki tutumuna Rumlardan tepki LEFKOfiA - Türkiye nin Avrupa Birli i (AB) ile imzalad mültecilerin geri iadesine iliflkin geri kabul anlaflmas na Güney K br s dahil etmemesine Rumlardan tepki geldi. Rum Simerini gazetesi, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n AB Komisyonu na gönderdi i mektupta, söz konusu anlaflman n Güney K br s la uygulanmayaca n bildirdi ini, bu duruma Rum D fliflleri Bakan Yoannis Kasulidis ten cevap geldi ini yazd. Gazete, Güney K br s n bu geliflmeye hemen tepki göstererek, bu uygulaman n olas uzant lar konusunda konseyin hukuk dairesinden görüfl istedi ini ve komisyondan da Türkiye ye cevap vermesini talep etti ini belirtti. Habere göre, Rum D fliflleri Bakan Kasulidis ise yapt aç klamada, Türkiye nin AB müzakere bafll klar ndan 24 numaral bafll a yönelik vetolar - n n sürece ini belirterek Türkiye ye cevap vermifl oldu. Öte yandan Güney K br s taki baz partilerden Türkiye nin bu hareketine tepki geldi. Rum Meclisi ve Sosyalist EDEK Baflkan Yannakis Omiru, Türkiye nin bu karar n n sadece Güney K br s a de il AB ye yönelik de bir k flk rtma oldu unu ve AB nin Türkiye yi, anlaflmay Güney K br s la da uygulamaya zorlamakla yükümlü oldu unu iddia etti. Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi de Türkiye nin tutumu elefltirilerek, AB nin Türk vatandafllar na vize verme anlaflmas n uygulamay ertelemesinin Rum hükümetince talep edilmesi gerekti i ifade edildi. (CHA) Suriye nin kimyasal silahlar n tafl yan gemilere Rus donanmas efllik edecek Rusya n n Akdeniz deki askeri gemilerinin, Suriye nin kimyasal silahlar n n naklini gerçeklefltirecek gemilere efllik edece i belirtildi. MOSKOVA - Ria Novosti'nin Rusya Genelkurmay Baflkanl - ndaki bir yetkiliden ald bilgilere göre, plan kapsam nda Lazkiye ye getirilecek zehirli kimyasallar n bulundu u konteynerler, Norveç ve Danimarka ya ait gemilerle talya limanlar nda imha iflleminin yap laca- Cape Ray a yüklenecek ve aç k denizlerde imha edilecek. Suriye de kalan k s m ise 2014 ortas na kadar bulunduklar alanda etkisiz hale getirilecek. Rusya n n Akdeniz de çeflitli özelliklere sahip 6 savafl gemisi bulundu u belirtildi. Geçti imiz günlerde Rusya, kimyasal silahlar n Suriye den ç kar lmas için yaklafl k 10 uçak dolusu teknik malzeme göndermiflti. Rusya ve ABD nin öncülü ünde haz rl klar süren ikinci Cenevre konferans 22 Ocak ta yap lacak. Rusya D fliflleri Bakan Yard mc s Genadi Gatilov, ran n kat l m d fl nda ABD li BERL N - Almanya Cumhurbaflkan Gauck un Noel akflam yapaca konuflmas bas na yans d. Gauck, ülkesine gelen s nmac ve mültecilere daha fazla tolerans gösterilmesini isteyece i belirtildi. Konuflma metninde, nsanlar n ülkelerini terk etmesi için pek çok sebep var. Savafl, açl k, takip edilme ve zor durumda kalma. diyen Gauck, flu soruyu sordu? Gerçekten bu insanlar için yapabilece imiz her fleyi yap yor muyuz? Avrupal lar n yeni dünyay keflfine de inen Almanya cumhurbaflkan, o dönemde Avrupa dan kaçan insanlar n yeni dünyada kendilerine yer bulduklar n kaydetti ve bunlar unutmamak gerekti- ini vurgulad. Gauck un konuflmas nda ayr ca ülkede çal flan sivil toplum örgütlerine ortaklar ile konferans kat l m listesi konusunda mutabakata vard klar n aç klad. Rusya, konferansta al nacak kararlar n uygulanmas nda ran n deste inin zorunlu oldu unda srar ediyor. Türkiye dahil konferansa 26 ülkeden delegelerin kat lmas planlan yor.(cha) Almanya cumhurbaflkan Noel konuflmas nda mültecilere hoflgörü isteyecek de övgüler yer ald. Gauck, Almanya da bu yaz yaflanan sel felaketinde oldu u gibi tabii afetlerde, açl kta insanlara yard m etmeye çal flan kiflilerin ülkeyi yaflamaya de er bir yer haline getirdiklerini ifade etti. (CHA)

14 14 YARIN Suriyeli muhalifler: Halep bombard man durmadan Cenevre ye gitmeyece iz STANBUL - Suriyeli muhaliflerin çat fl kuruluflu olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu (SMDK), Esed yönetiminin Halep e yönelik bombard - man n bir an önce durdurulmas n istedi. SMDK, bombard man n sürmesi durumunda Cenevre-2 Konferans na gitmeyeceklerini bildirdi. SMDK yapt aç klamada, Genel Baflkan Ahmet Carba n n ngiltere ve Fransa d fliflleri bakanlar n telefonla arayarak Esed yönetiminin Halep te gerçeklefltirdi i yo un hava sald r s hakk nda bilgi verdi i belirtildi. Aç klamada Carba n n Frans z ve ngiliz d fliflleri bakanlar ndan Halep e yönelik bombard man n durdurulmas için bir an önce uluslara aras kamuoyunun gerekli ad mlar atmas n istedi i kaydedildi. Koalisyon, Halep e yönelik bombard man n durdurulmas konusundaki acziyetinin, Cenevre de siyasi çözüm konusunda da ayn acziyetinin de göstergesi oldu u görüflünü savundu. Kuds el Arabi gazetesinde yer alan haberde ayr ca SMDK Genel Baflkan Yard mc s Bedir Cemu un Esed yönetiminin Halep te sivil halk yönelik sald r lar n n durdurulmamas durumunda Cenevre 2 Konferans na kat lmayacaklar n bildirdi. Esed yönetiminin bir haftadan uzun süredir Halep e gerçeklefltirdi i hava sald r s nda çok say da ev yerle bir olurken yüzlerce sivil hayat n kaybetti. Halep e yönelik bombard manlar ABD yönetimi taraf ndan da k nanm flt. (CHA) D fl Haberler MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanl, RS-24 Yars adl k talararas balistik füze denemesini baflar yla gerçeklefltirdi ini duyurdu. Rusya Savunma Bakanl ndan yap lan aç klamaya göre RS-24 Yars adl k talararas balistik füze Plesetsk Uzay Üssü nden f rlat ld. RS- 24 Yars k talararas balistik füzesi Moskova saati ile da f rlat ld. RS-24 Yars ilk kez 2007 y l nda denenmiflti. Yine 2007 y l nda ikinci kez denenen RS- 24 Yars 5 Bin 500 kilometre mesafe kat etmiflti. RS-24 Yars füzelerinin en son 2008 y - l nda denendi i belirtildi. (CHA) 28 Aral k 2013 Lavrov: ran ve Suriye de çözümü kutlamak için erken Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, bas na yapt aç klamada ran ve Suriye sorunlar n n çözümünü kutlaman n çok erken bir de erlendirme oldu unu söyledi. MOSKOVA - Suriye ve ran konusunda al nan kararlar n henüz uygulama aflamas ndan uzak oldu una de inen Lavrov, Suriye den kimyasal silahlar n temizlenmesi ile ilgili süreç belirli takvim ayarlamalar ile sürüyor. dedi. Plan kapsam nda Lazkiye ye getirilecek zehirli kimyasallar n bulundu u konteynerler, Norveç ve Danimarka ya ait gemilerle talya limanlar nda imha iflleminin yap laca Cape Ray a yüklenecek ve aç k denizlerde imha edilecek. Suriye de kalan k s m ise 2014 ortas na kadar bulunduklar alanda etkisiz hale getirilecek. Rus Bakan Suriye de kimyasal silahlar n imhas n n 30 Haziran 2014 e kadar tamamlanaca ndan emin oldu unu söyledi. Suriye nin Lazkiye kentine kimyasal silahlar n imhas ile ilgili teknik malzeme ve kamyonlar ulaflt ran Moskova lojistik destek çal flmalar na bafllad. Akdeniz de bulunan Rus savafl gemileri de kimyasal silahlar n tafl nmas nda güvenlik deste i sa layacak. Suriye krizinin çözümü için Cenevre de ikinci uluslar aras konferans n toplanmas için birçok fleyin yap ld n hat rlatan Rus Bakan, Cenevre- 2 de baflar garanti de il. ran nükleer program konusunda ise sadece ilk aflama koordine edildi. de erlendirmesinde bulundu. Lavrov, Birçok fley yap ld. Ancak kutlama için gerekçe yok. Önümüzde yo un çal flmalar var. Zafere yürüyüflü kutlamak yerine, iki konu ile ilgili mant kl bir sonuca ulaflmak için önemli ad mlar nas l ataca m z düflünmeliyiz. ifadelerini kulland. Rusya ve ABD nin öncülü ünde haz rl klar süren Suriye krizinin çözümüne yönelik ikinci Cenevre konferans ise 22 Ocak ta yap lacak. Rusya D fliflleri Bakan Yard mc - s Genadi Gatilov, ran n kat l m d fl nda ABD li ortaklar ile konferans kat l m listesi konusunda mutabakata vard klar n aç klad. Rusya, konferansta al nacak kararlar n uygulanmas nda ran n deste inin zorunlu oldu- unda srar ediyor. Türkiye dahil konferansa 26 ülkeden delegelerin kat lmas planlan yor. (A.A) Rusya, RS-24 Yars k talararas füze denemesini baflar yla gerçeklefltirdi

15 28 Aral k 2013 ANKARA -Tiftik ve Sof Araflt rma ve Gelifltirme Derne inin haz rlad Ankara n n tarihi Sof Kumafl n n flehrin kültürel ve ekonomik hayat na yeniden kazand - r lmas projesi Ankara Kalk nma Ajans, Kazan Kaymakaml ve belediyenin deste iyle hayata geçirildi. Türkiye de ilk defa Kazan da üretimi yap lmaya bafllanan ve Ankara n n tarihi de erlerinden olan Sof Kumafl n n üretimi için Kazan da bir dokuma atölyesi kuruldu. Kazan daki bayanlar aras ndan seçilen 16 kursiyer üretim öncesi ald klar teorik ve pratik e itimin ard ndan uzman ö reticilerin gözetiminde Sof Kumafl n n üretimine bafllad. Kursiyerler haftan n 3 günü dokuma yaparken 2 gün de kumafllardan yap lacak giyisi, hediyelik eflya ve aksesuar tasar m yap - yor. Sof üretimine bafllanmas nedeniyle dokuma atölyesinde düzenlenen törene Kaymakam Veysel Beyru, Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Tiftik ve Sof Araflt rma ve Ankara Gelifltirme Derne i Baflkan Yrd. Doç. Dr. Yakup Ömero lu kat ld. Kurs ö reticilerinden Yrd. Doç. Dr. Cavidan Bafler konuklara Sof Kumafl dokuma atölyede yürüttükleri çal flmalar hakk nda bilgiler vererek amaçlar n n Osmanl Döneminde özellikle de saraylarda ve seçkin insanlar taraf ndan yo un olarak kullan lan ve bugün art k yok olmufl Ankara n n tarihi ve kültürel bir de eri olan Sof Kumafl n yeniden gün yüzüne ç karmak oldu unu söyledi. Belediye Baflkan Lokman Ertürk Kazan n alt ve üstyap s yla, sosyal donat alanlar yla herkesin g pta ile bakt önemli bir yere geldi ini ancak bununla birlikte tarihi ve kültürel de erleri yaflama va gelecek kuflaklara aktarma konusundaki duyarl l n da korudu- YARIN Kazan da Sof kumafl üretimine baflland Kazan da Ankara Keçisi tifti inin tezgahlarda dokunmas yla elde edilen ve Osmanl Saraylar nda padiflahlar n ve seçkin insanlar n kulland Sof Kumafl n n üretimine baflland. ANKARA - Ankara Pursaklar Belediyesi nsan Kaynaklar Müdürlü ü düzenlemifl oldu u hizmet içi e itim seminerleriyle personeli bilgilendirip hizmet kalitesini art rmaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesi nin hedefleri ve talepleri do rultusunda düzenlenen seminerlerde, amaç hizmet kalitesini art rmak, yenili e aç k olmak ve geliflmeleri takip ederek hizmet üretmek. Bu düflünceyi personele kazand rmak amac yla düzenlenen seminerlerde Resmi Yaz flma, Bilgi Belge ve Arfliv Yönetimi ile Belediyelerin Görev ve Yetkileri ele al nd. Baflkanl k Kona nda düzenlenen seminerlerde konuflan Türkiye Belediyeler Birli i Hukuk flleri Müdürü Zeliha Mercimek ve çiflleri Bakanl ç Denetim Birim Baflkan Tahir Tekin önemli bilgiler verdi. Konuflmac lar, yönetimin önemli bir boyutunu iletiflim hizmetlerinin oluflturdu unu belirterek, kamu kurum ve kurulufllar n n kendi aralar nda veya özel ve tüzel kiflilerle iletiflimlerinin önemini anlatt lar. Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Hemflehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için mevzuatta meydana gelen h zl de iflim ve geliflmeler karfl s nda personelimizin gerekli bilgi ve becerilerle donat lmalar n sa lamaya yönelik e itimlere devam ediyoruz. dedi. (CHA) unu belirtti. Ertürk Vaktiyle Ankaram z n tarihi ve ekonomik bir de eri olan ve saray halk n n tercih etti i Ankara Sof Kumafl n n bugün Kazan da yeniden üretiliyor olmas bizim için ayr bir anlam ifade ediyor dedi. Tiftik ve Sof Araflt rma ve Gelifltirme Derne i Baflkan Yrd. Doç. Dr. Yakup Ömero lu Tiftik keçisini Anadolu ya Türklerin getirdi ini ve 13. Yüzy ldan itibaren de Ankara da Sof Kumafl - n n üretilmeye baflland n kaydederek, Ankara Sof Kumafl yla meflhurdu ve Ankara ekonomisi Sof üzerine dayan yordu. Öyleki 18. Yüzy lda Ankara vergi gelirlerinin %90 n Sof Kumafl ndan elde edilen gelirlerden oluflturuyordu. Sof öyle bir kumaflt ki özellikleri itibariyle çok pahal oldu u için bunu stanbul daki seçkin kifliler, padiflah ve etraf ile yabanc ülkelerde yine sarayl lar kullan yorlard. Sof Kumafl Kazan da y llar sonra ilk kez üretilmeye bafllan - yor dedi. (AA) Personele hizmet içi e itim seminerleri

16 16 YARIN Ankara Gökçek ten CHP YE HODR MEYDAN Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, twitter hesab ndan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu na yönelik aç klamalar na, bu kez istifa ça r s yla devam etti. ANKARA - Kemal K l çdaro lu nun, SSK Genel Müdürlü ü döneminde ayn model röntgen cihaz - n n bir y l arayla 7 kat fazla fiyatla al m n n yap ld iddias na iliflkin belgeleri daha önce twitterda paylaflan Gökçek, KK (Kemal K l çdaro lu) dönemindeki tezgahlar bir bir ispat edemezsem belediye baflkanl ndan istifa edece im. Ama bir flartla spat edersem kendi baflkanl b rakacak. Ç k p tart flmak cesaret ister de il mi? diye sordu. Geçen seçimde MHP den Ankara Büyükflehir belediye baflkan aday olan Mansur Yavafl n, bu kez CHP nin Ankara aday gösterilmesine iliflkin elefltirilerini devam ettiren Baflkan Gökçek, flimdi de AK Parti Antakya Belediye Baflkan Lütfü Savafl n, CHP nin Hatay Büyükflehir belediye baflkan aday olarak gösterilmesini 'ilkesizlik' olarak de erlendirdi. CHP, Hatay dan aday yapt Lütfü Savafl için 2008 de TBMM de önerge vermiflti diyerek, verilen önergeyi sosyal medya ile paylaflan Baflkan Gökçek, CHP, Lütfü Savafl a CHP'lileri siyasi görüfl ve mezheplerinden dolay fiflliyor diye Meclis araflt rmas verirken, flimdi CHP'den belediye baflkan aday yapt. Buna ilkesizlik mi denilir, omurgas zl k m? CHP'liler lütfen cevab siz verin... flte önergenin gerekçesi mesaj n n ard ndan paylaflt belgedeki flu ifadelere yer verdi: Üniversitede yap lan ihalelerle ilgili olarak aç lan ihale yolsuzlu u soruflturmas nedeni ile üniversiteyle ilifli i kesilen Yrd. Doç. Dr. Lütfü Savafl, Rektör Prof. Dr. Canda taraf ndan yeniden göreve bafllat lm flt r. Rektör dan flman olan Yrd. Doç. Dr. Lütfü Savafl, usulsüz iflleme imza atmak suçundan disiplin cezas alm fl birisidir, ayr ca Yrd. Doç. Dr. Lütfü Savafl T p Fakültesindeki ö retim üyelerini siyasi görüflüne, mezhebine ve do um yerine göre fifllemifl, bu nedenle de yarg lanm flt r. Twitter hesab ndan yapt aç klamalar na, K l çdaro lu na yönelik istifa ça r s yla yeni bir boyut kazand ran Gökçek, Belgeler bende...hodri meydan...kk (Kemal K - l çdaro lu) cesareti varsa benimle TV'ye ç k p suallerimi cevaplas n mesaj n paylaflt. KK (Kemal K l çdaro lu) dönemindeki tezgahlar bir bir ispat edemezsem belediye baflkanl ndan istifa edece im twitinin ard ndan Gökçek in, Ama bir flartla... spat edersem kendi baflkanl b rakacak... Ç k p tart flmak cesaret ister de il mi? mesaj yazd. (CHA) Yörtürk Huzurevi Yenimahalle'de aç ld ANKARA - Yörtürk Vakf n n, Ankara Kalk nma Ajans n n destekleriyle yap m n tamamlad Yörtürk Huzurevi ve Yafll Bak m Merkezi Ankara Yenimahalle ilçesinde hizmete girdi. Aç l fla kat lan Belediye Baflkan Fethi Yaflar, belediyenin 168 kifli kapasiteli kinci Bahar Yafll Yaflam Merkezi nin de yak nda aç laca n n müjdesini verdi. Yörtürk Vakf Baflkan Mustafa Tombulo lu nun ev sahipli inde Bat kent te hizmete sunulan merkezin aç l fl na Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, MHP Genel Baflkan Yard mc s ve Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Aday Mevlüt Karakaya, AKP Adana Milletvekili Ali Küçükayd n, MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türko lu, Yörtürk Vakf ve Kalk nma Ajans yetkilileri ile davetliler kat ld. Törende k sa bir konuflma yapan Baflkan Yaflar, Yafll lar na sahip ç kmayan, onlara sayg göstermeyen bir milletin gelece i karanl kt r. Yafll l k dönemi, insan hayat n n zor bir dönemdir. Bu nedenle bu zor dönemlerinde büyüklerimizi yaln z b rakmamak, onlar n bak m n lay k yla üstlenmek hepimizin öncelikli görevi olmal d r. Yar nlar m z kuran yafll lar m z, bizim bafl tac m zd r fleklinde konufltu. Yenimahalle Belediyesi nin bu tür sosyal projeleri hem dikkatle denetledi ini hem de destek verdi ini hat rlatan Yaflar, Yafll lar m z n rahat ve huzur içerisinde kalaca bu tür merkezlerin özellikle büyükflehirlerde say lar n n artmas gerekti ini düflünüyorum dedi.

17 28 Aral k 2013 ANKARA - K flla birlikte elektrik tüketimi için 15 günlük dönemde abonelerin cebinden ç kan ilave miktar 214 milyon 671 bin 600 lira, do al gaz tüketimi için ç kan miktar ise 416 milyon 905 bin 170 lira oldu. Söz konusu dönemde elektrik ve do al gaz için yap lan ilave harcama tutar 631 milyon 576 bin 770 liray buldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl verilerine göre, k fl n gelmesiyle artan so uklar enerji tüketimine de yans d. Kas m ay n n ikinci yar s nda toplam 9 milyar 257 milyon 99 bin kilovatsaat olan elektrik tüketimi, aral k ay nda havalar n so umas yla birlikte art fla geçti. Aral k ay n n ilk yar s ndaki elektrik tüketimi 9 milyar 853 milyon 409 bin kilovatsaate ç kt. Söz konusu dönemde elektrik tüketiminde 596 milyon 803 bin kilovatsaatlik art fl yafland. Elektrik tüketiminde söz konusu dönemde yaflanan art fl yüzde 6,5 oldu. Elektrik tüketiminin artmas yla abonelerin elektrik için bütçelerinden yapt klar harcama da artt. Türkiye statistik Kurumunun verilerine göre, 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 0,36 lira ödendi i Gündem dikkate al nd nda, kas m ay n n ikinci yar s nda tüketilen elektrik için 3 milyar 332 milyon 555 bin 640 lira harcan rken, bu miktar aral k ay n n ilk yar s nda 3 milyar 547 milyon 227 bin 240 liraya yükseldi. K flla birlikte elektrik tüketimi için 15 günlük dönemde abonelerin bütçesinden ç kan ilave miktar 214 milyon 671 bin 600 lira oldu. YARIN K fl n so u u, vatandafl n Hava s cakl klar n n h zla düflmesiyle birlikte aral k ay - n n ilk yar s nda elektrik tüketimi, önceki 15 güne göre cebini yakt yüzde 6,5, do al gaz tüketimi ise yüzde 18,5 artt. 17 So uk hava, s nma ve elektrik üretimi için kullan lan do al gaz tüketimini de art rd. Kas m ay n n ikinci yar s nda toplam 2 milyar 113 milyon 244 bin metreküp olan do al gaz tüketimi, aral k ay nda havalar n so umas yla t rman fla geçti. Aral k ay - n n ilk yar s ndaki do al gaz tüketimi 2 milyar 502 milyon 875 bin metreküpe ç kt. Söz konusu dönemde do al gaz tüketiminde 389 milyon 681 bin metreküp art fl yafland. Do al gaz tüketiminde söz konusu dönemde yaflanan art fl yüzde 18,5 i buldu. Do al gaz tüketiminin artmas yla abonelerin do al gaz için bütçelerinden yapt klar harcama da artt. Türkiye statistik Kurumu verilerine göre, 1 metreküp do al gaz n ortalama fiyat n n 1,07 lira oldu u dikkate al nd nda, kas m ay n n ikinci yar s nda tüketilen do al gaz için 2 milyar 261 milyon 171 bin 80 lira harcan rken, bu miktar aral k ay n n ilk yar s nda 2 milyar 678 milyon 76 bin 250 liraya yükseldi. K flla birlikte elektrik tüketimi için 15 günlük dönemde abonelerin bütçesinden ç kan ilave miktar ise 416 milyon 905 bin 170 lira oldu. Aral k ay n n ilk yar s nda kas m ay n n ikinci yar s na göre, elektrik ve do al gaz için yap lan ilave harcama tutar 631 milyon 576 bin 770 liray buldu. (CHA) flsizler, fikur u en çok aran lan listesine soktu ANKARA- Arama motoru Google un 2013 y l istatistiklerinde, fikur Türkiye de en çok aran lan dördüncü kelime oldu. Türkiye fl Kurumu nun ( fikur) internet sitesini y l boyunca yurt içi ve d fl ndan toplam 9 milyon 130 bin 99 kifli ziyaret etti. Google da E-okul, ÖSYM ve alt n fiyatlar n n ard ndan en çok aran lan dördüncü kelime olan fi- KUR a iflsizlerin gösterdi i ilgi her geçen gün art yor. Kurumun resmi internet sitesi olan i Türkiye den 8 milyon 949 bin 189, yurt d fl ndan ise 180 bin 91 kifli olmak üzere toplam 9 milyon 130 bin 99 kifli ziyaret etti. Yurt d fl ndan siteye girifllerin 25 bin 781 i ABD, 9 bin 390 u Almanya, 3 bin 553 ü ngiltere, 2 bin 689 u Rusya, 2 bin 535 i Fransa, bin 957 si Hollanda, bin 922 si K br s ve bin 848 i Japonya dan yap l rken, 115 bin 211 girifl ise di er ülkelerden yap ld. fikur un sitesinde en uzun kalma süresi 2 dakika 38 saniye ortalamas yla Rusya dan oldu. Rusya y 2 dakika 25 saniye ile Türkiye, 2 dakika 20 saniye ile Fransa izledi. 10 ayda yaklafl k 600 bin kifliye ifl bulundu Temmuz ay itibar yla iflsizlik oran n n yüzde 9,3 oldu u Türkiye de, ifl bulman n önündeki en büyük engellerden biri olan tecrübe eksikli ini gidermek için çeflitli e itim programlar düzenleyen fikur, Ocak-Ekim döneminde 300 bine yak n kifliye mesleki e itim verdi. Kurum taraf ndan bu y l n 10 ayl k bölümünde 596 bin 294 kifli ifle yerlefltirilirken, 46 bin 347 kifli de yurt d fl na gönderilerek ifl sahibi yap ld. Kurum taraf ndan 2010 da ifle yerlefltirilenlerin kay tl iflsizlere oran yüzde 14,5 iken, 2011 de bu yüzde 19,7 ye, 2012 de ise 23,5 e yükseldi. Bu y l n Ocak-Ekim döneminde ifle yerlefltirilenlerin kay tl iflsizlere oran ise yüzde 24,0 olarak gerçekleflti. (AA)

18 18 YARIN ANKARA -Yeni Nesil Temel E itim Uça Hürkufl-B Sözleflme mza Töreni, Türk Havac l k ve Uzay Sanayii Afi (TUSAfi) tesislerinde gerçeklefltirildi. Bayar, Türkiye de havac l k çal flmalar n n cumhuriyetin ilk y llar nda bafllad na dikkati çekerek, Havac l kta iyi bir bafllang ç yapt k ama devam n getiremedik. Nuri Demira, Vecihi Hürkufl kendi sermayeleriyle bir fley yapmaya çal flt ama ne yaz k ki o tarihlerde ülkenin bulundu u flartlar ve istenilen destekleri almad klar için o çal flmalar devam etmedi diye konufltu. Silahl kuvvetlerin ihtiyaçlar n n yerli tasar mlarla karfl lanmas n n ana politikalar ndan biri oldu unu ifade eden Bayar, geçmifl dönemlerde ço unlukla lisansl üretim yapt klar n ancak yerli üretim gerçeklefltirebilmeleri için son 10 y ll k süreçte yo un bir yat r m yapt klar n belirtti. Bayar, Hürkufl-B nin ard ndan silah da tafl yabilen Hürkufl-C nin üretilmesinin planland n belirterek, Dolay s yla, Hürkufl-B yi teslim ederken Hürkufl-C nin de tasar mlar yap lacak. Böylelikle hava arac na birkaç fonksiyon zenginli i daha yaratm fl olaca z. Bu üretimler birçok ülkenin ilgisini çekecek. Dünyada bu kapsamda 4 uçak var. Gündem Bunlar n rakibi olarak pazara ç kacak. Bunlar, dünya hava kuvvetlerinde temel yeri olan uçaklar de- erlendirmesinde bulundu. Türkiye de havac l k kültürünün gelifltirilmesi gerekti ine iflaret eden Bayar, söz konusu uçaklar n üretiminin Türkiye için bir baflar oldu unu ve uçaklar n 48 ayda teslim edilmesinin planland n söyledi. TUSAfi Yönetim Kurulu Baflkan Yalç n Kaya da ça n gereksinimlerine uygun silah sistemlerinin milli sanayi taraf ndan karfl lanmas ndan memnuniyet duyduklar n dile getirerek, Hürkufl-B uçaklar yla verdi imiz milli katk n n artarak devam edece ini de erlendirmekteyim dedi. TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll da projeyle birçok ilke imza at ld n belirterek, lk insanl uça m z. Baz s k nt lar yaflamam za ra men bu günlere erifltik. A ustosun sonunda ilk 28 Aral k 2013 Hürkufl un seri üretimi için imzalar at ld Savunma Sanayii Müsteflar Murad Bayar, temel e itim uça Hürkufl un tüm dünyan n ilgisini çekebilece ini ifade ederek, Dünyada bu kapsamda 4 tür uçak var. Bunlar n rakibi olarak pazara ç kacak. Bunlar, dünya hava kuvvetlerinde temel yeri olan uçaklar dedi. ADANA- Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl (TOK ), 11 y lda piyasa flartlar nda ev sahibi olamayan vatandafllar için 81 il ve 800 ilçede yüzer bin nüfuslu 23 flehre efl de er 614 bin 965 konut üretimi gerçeklefltirdi. AA muhabirinin, TOK toplu konut üretim raporundan derledi i bilgilere göre, Planl Kentleflme ve Konut Üretimi Seferberli i kapsam nda 81 il ve 800 ilçedeki 2 bin 775 flantiyede 614 bin 965 konut rakam na ulafl ld. Piyasa flartlar nda ev sahibi olamayan vatandafllar ön planda tutmaya gayret gösteren TOK, 11 y ldaki çal flmalar nda toplam n yüzde 85,40 oran nda sosyal konut niteli inde 512 bin 605 konut yaparken, 498 bin 853 konut satt. Sosyal donat ve çevre düzenlemeleri ile 468 bin 897 konutu hak sahiplerine teslim eden TOKi, 81 il ve 800 ilçedeki 2 bin 775 flantiyede 614 bin uçuflumuzu yapt k. Hamdolsun baflar l bir uçufl oldu. Bugüne kadar 15 sorti uçuflunu tamamlad. SHGM sertifikasyonu tamamlana kadar uçufllar m z devam edecek diye konufltu. Hürkufl un son derece önemli bir proje oldu unu ve ayn hassasiyet içinde uça üreteceklerine iflaret eden Dörtkafll, ANKA, ATAK için ne kadar ihracat flans varsa Hürkufl için de o kadar ihracat flans var. Fazlas var, eksi i yok. Bütün bunlar yaparken ASEL- SAN la beraber 30 a yak n yan sanayi flirketimizle birlikte çal flaca- z. Bu projeyi zaman nda gerçeklefltirmeye çal flaca z de erlendirmesinde bulundu. Konuflmalar n ard ndan Bayar, Dörtkafll ve Kaya yeni nesil temel e itim uça Hürkufl-B nin sözleflmesini imzalad. Sözleflme kapsam nda Türk Hava Kuvvetlerine 15 e itim uça teslim edilecek. Teslimatta ilk uçak 2018 de, son uçak 2019 da gerçeklefltirilecek. Projede ASEL- SAN n da bulundu u 25 yerli yan sanayi flirketi görev alacak. Uça n yaz l m ve aviyonik sistem entegrasyonunu ASELSAN yapacak. Kanat aç kl 10 metre, yüksekli i 2.16 metre olan Hürkufl un tasar m nda 140 mühendis ve 70 teknisyen görev yapacak.(aa) TOK 23 flehir kurdu 965 konut rakam na ulafl p, adeta yüzer bin nüfuslu 23 flehir yaratt. Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n 2023 y l na kadar 1 milyon konut hedefine, yapt 615 bine yak n konutla yaklaflan TOK, 252 bin 603 konutun da yap m n planlad. lerleyen süreçte bunlar n da ihalelerini gerçeklefltirip inflaatlar na k sa sürede bafllayacak olan TOK, sosyal donat uygulamalar na da önem verdi. Sosyal donat uygulamalar kapsam nda 941 okul, 13 üniversite, 965 spor salonu, 143 yurt ve pansiyon, 94 sa l k oca, 496 ticaret merkezi, 41 kütüphane, 488 cami, 102 kamu hizmet binas, 14 stadyuma imza atan TOK, sevgi evi, engelsiz yaflam merkezi, huzurevi, eczane, karakol, askeri hizmet binalar, halk e itimi merkezi, kültür merkezi, toplum merkezi, sanayi sitelerindeki ifl yerleri, uygulama oteli ile bu rakam toplam 5 bin 143 e ç kard. (AA)

19 28 Aral k 2013 E itim Üniversite ö rencilerinden "Van Üflüyor Biz Sar yoruz" projesi VAN - stanbul Üniversitesi ( Ü) Eczac l k Fakültesi Sosyal Sorumluluk Birimi ö rencileri bafllatt klar "Van Üflüyor Biz Sar yoruz" projesiyle, stanbul'da toplad klar giyecek ve battaniyeleri, Van'da muhtaç ailelere ulaflt rd. Proje kapsam nda Van'a gelen ö renciler, beraberlerinde getirdikleri yard m malzemelerini kendi elleriyle ailelere da tt. Ö renci temsilcisi Esra Y lmaz, gazetecilere yapt aç klamada, birim olarak "Van Üflüyor Biz Sar yoruz" ad alt nda proje haz rlad klar n söyledi. Y lmaz, flöyle konufltu: "Biz stanbul'da üflüyoruz ama Van'daki aileler bizden daha fazla üflüyor. Bu nedenle böyle bir proje haz rlad k. Van' n hava flartlar n n çok daha çetin oldu unu ve kentteki ihtiyaç sahiplerinin bizden daha fazla üflüdü ünü düflündük. Projemizi sosyal medya üzerinden de duyurduk. Böylece stanbul d fl ndan hatta yurt d fl ndan bile yard m ald k. Almanya'dan aray p 'size nas l eflya gönderebiliriz' diyen oldu. Verdi imiz adreslere k sa sürede yard mlar ya d. Biz de Van'a gelerek bu yard mlar muhtaç ailelere ulaflt rd k. Bu projemiz devam edecek. Da t mda l Sa l k Müdürlü ü de bize çok yard mc oldu. Kendilerine teflekkür ediyoruz." Yard m da t m na kat lan l Sa l k Müdürü Dr. Bilal Acar ise ö rencilerin kente ulaflt rd yard m müdürlük ve UMKE ekiplerinin de kat l m yla muhtaç ailelere ulaflt rd klar n, bu ailelerin sa l k konusunda yaflayaca sorunlara da çözüm bulacaklar n belirtti. Yard m alan Sibel Alpda tafl, efli taraf ndan terk edildi ini, 4 çocu uyla kerpiç ve bak ms z bir evde yaflamaya çal flt n belirterek, kendilerine yard m ulaflt ran ö rencilere teflekkür etti. YARIN Görmemek bilgisayar ö renmelerine engel olmad KONYA - Konya'da Büyükflehir Belediyesinin açt kursta özel programla bilgisayar e itimi alan görme engelliler, kurs sonunda bilgisayar yard m almadan kullanabiliyor. Klavyenin sesli yönlendirmeleriyle bilgisayar ö renen görme engelliler, sosyal medyada da rahatl kla sohbet edebiliyor. Konya Büyükflehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar (KOMEK) bilgisayar ö retmeni Ayfle fiengün, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k 3 y ld r görme engellilere bilgisayar dersi verdi ini söyledi. Kursiyerlere bilgisayar, sesli ekran okuma program ve kendi verdi i komutlarla ö retmeye çal flt n belirten fiengün, görme engellilerin bu tür etkinliklere kat larak, kendilerini gelifltirdiklerini ifade etti. E itim alan ö rencilerin bir süre sonra do ru yaz p yazamad klar n kendilerinin de fark etti ini dile getiren fiengün, flunlar kaydetti: "Verdi imiz dersler sonunda azmeden her görme engelli arkadafl n görenlerden daha çabuk ilerledi ini ve mesleki aç dan çok iyi yerlere geldiklerini gördüm. Eski ö rencilerim internetten bana mail atabiliyor. Onlarla rahatl kla sohbet ediyorum. Bu kurslara kat lan görme engelliler, hem ifl hem de özel hayatlar nda bilgisayar etkin flekilde kullanabilecek. Ö rencilerime; 'azmedildi inde baflaramayaca n z hiçbir fley yoktur. Görmemek bunun için engel de ildir' diyorum ve onlar motive ediyorum." fiengün, Türkiye'de son y llarda engelliler için çok güzel çal flmalar yap ld n, devletin görme engellilerin çal flma hayat na girebilmeleri için s navlar yapt n anlatt. Bilgisayar kullanman n, görme engelliler için mesleki aç dan önemli bir kazan m oldu una dikkati çeken fiengün, "Ö rencilerimden baz lar kurumlarda santral memuru olarak çal fl yor. Do al olarak flu anda engelliengelsiz kavram n kald rd k. Kursiyerleri, bilgisayar iyi kullanan ve kötü kullanan olarak ay r yoruz. Çünkü art k gören ve görmeyen aras ndaki fark ortadan kalkt. Hakikaten bu ifli baflaran, görenlere göre daha azimli olduklar için bilgisayarda çok daha ilerleyen arkadafllar m z var" diye konufltu. 19 Kursa ilginin yo un oldu unu, kapasiteyi aflt klar halde gelen talepleri de reddetmediklerini aktaran fiengün, "fiu anda 17 kursiyere ders veriyorum. E itimlerde azmeden her arkadafl n baflard n gördüm. Onlar n görmemesi asl nda bir engel de il, belki de onlar di erlerinden farkl k lan bir özellik. fiu anda arkadafllar n 'evet biz bunlar da yapabiliyoruz, çok zevkli çal fl yoruz' demeleri beni çok mutlu ediyor ve performans m art r yor" ifadelerini kulland. Do ufltan görme engelli kurs ö rencisi Sebahattin Kasapçopur (27) da bir hastanede santral memuru olarak çal flt n, kendisini her aç dan gelifltirmek istedi i için bilgisayar kursuna bafllad n bildirdi. Klavyeyi 10 parmak kullanabildi ine iflaret eden Kasapçopur, "Görme engelliler bu kurs sayesinde internete girebiliyor. Arkadafllar yla yaz flmalar yap p, sosyal medyay kullanabiliyor. Görmemek engel de il, önemli olan; bununla yaflay p, mücadele edebilmek" dedi.

20 20 YARIN ÜSKÜP - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Makedonya'n n "Uluslararas 2013 Tabernakul Edebiyat Ödülü"ne lay k görüldü. Ödül töreni öncesinde, Üsküp Yeni Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Pamuk, ödüle lay k görülmesinden dolay duydu u memnuniyeti dile getirdi. "Kafamda Bir Tuhafl k" adl roman üzerindeki çal flmalar n tamamlad n belirten Pamuk, yak n zamanda yeni kitab n n edebiyatseverlerle buluflaca n belirtti. Pamuk, Türkiye'de edebiyatç lar n özgür oldu unu, ancak edebiyat d fl konulardaki görüfllerinden dolay zaman zaman s k nt yaflad klar n öne sürdü. Türkiye'de gazetecilerin bask alt nda oldu unu iddia eden Pamuk, flunlar kaydetti: "Yazarsan z bafl n z derde girebilir, hapse girebilirsiniz, toplum d fl na itilebilirsiniz. Bask daha çok gazeteciler, Kültür Sanat Makedonya'dan Orhan Pamuk'a edebiyat ödülü ANKARA - Amerikal ünlü müzisyen Billy Joel, piyanosunu bir üniversiteye ba fllad. Ünlü flark c n n memleketi Long Island'daki Stony Brook Üniversitesi Müzik Bölümü'ne arma an etti i "Bosendorfer Imperial Grand" marka enstrüman, dünyan n en güzel piyanolar ndan biri kabul ediliyor. Avusturya'da üretilen el yap m piyanoda, 88 tufllu standart piyanolardan farkl olarak 97 tufl bulunuyor. Ek tufllar sayesinde daha derin ve zengin bir sese sahip olan piyanoya 250 bin dolar de er biçiliyor. Sanatç n n kurdu u Joel Vakf, üniversite ve müzik okullar na destek veriyor. Müzik kariyerine 1970'lerde bafllayan Joel, 6 kez Grammy Ödülü'ne lay k görülmüfltü. Joel, dünya çap nda 150 milyon albüm sat fl na ulaflm flt. gazetecilik yapanlar, toplumu bilgilendirenler, olup bitenleri yazanlar üzerinedir. Burada da mahkemeler, hukuk üzerinden bask lar vard r. Bir de büyük gazete patronlar üzerinden bask vard r. flten at l rs n z. Ben Türkiye'de hiçbir yaz hanede, hiçbir gazetede çal flmad m için yaln zca kendi bafl ma romanc l k yapt m için iflten at lma korkum yoktur. Ama tekrar alt n çizeyim. Ülkemde düflünce özgürlü ü çok kötü vaziyette, yerlerde sürünüyor. fiunu da ekleyelim, eskiden daha iyi de ildi." Uluslararas 2013 Tabernakul Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazarlara, Goran Stamenkov'un eseri olan bronz heykel, alt n ve para ödülü veriliyor. Orhan Pamuk'un yan s ra Billy Joel, ünlü piyanosunu ba fllad Rus yazar Viktor Erofeev'e de Uluslararas 2013 Tabernakul Edebiyat Ödülü verilecek. Geçen y l ödül, yazar Milan Kundera ile Lyubivoye Rflumovik'a verilmiflti. Orhan Pamuk'un, "Sessiz Ev", "Saf ve Düflünceli Romanc ", "Benim Ad m K r m z " ve "Masumiyet Müzesi" kitaplar Makedonca'ya çevrilmiflti. (AA) 28 Aral k 2013 "Sevgi Kumbaras " ile ihtiyaçl lara kitap ve oyuncak sa lan yor ANTALYA - Antalya Büyükflehir Belediyesince Ifl klar Caddesi'ne yerlefltirilen "Sevgi Kumbaras "nda toplanan kitap ve oyuncaklar okullar ile ihtiyaçl ailelere da t l yor. Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl taraf ndan 4 ay önce Ifl klar Caddesi'ndeki bankamatik cihazlar n n yan na kurulan Sevgi Kumbaras 'nda her hafta 300 ile 500 aras nda oyuncak ve kitap birikiyor. Belediye ekiplerince ayr flt r larak temizlenen kitap ve oyuncaklar, onar ld ktan sonra yafl gruplar na göre ayr larak, belirlenen okullar ile ihtiyaçl ailelere veriliyor. Sosyal Hizmetler Daire Baflkan Emin Sözen, AA muhabirine yapt aç klamada, "Sevgi Kumbaras "n bir ihtiyaçtan dolay tasarlad klar n söyledi. Kumbara ile Antalya halk n n yard mlaflma ve paylaflma bilincini ortaya ç karmay amaçlad klar n dile getiren Özen, kumbarada toplanan oyuncak ve kitaplar n görevlilerce Büyükflehir Belediyesi Yard m Merkezine götürüldü ünü, burada tamir edilmesi gerekenlerin ifllemlerden geçti ini anlatt. Daha sonra oyuncak ve kitaplar ihtiyaç sahibi çocuklara ve okullara ulaflt rd klar n kaydeden Özen, "Sevgi Kumbaras 'na Antalyal lar yo un ilgi gösteriyor. Kumbarada haftada 300 ile 500 oyuncak ve kitap toplan yor. Her türlü oyuncak gelebildi i gibi ansiklopedi, roman ve ders kitab gibi kitaplar b rak l yor. Vatandafllar m z n kullanmad klar kitap ve oyuncaklar n paylaflmalar n istiyoruz" dedi. Kentin farkl yerlerine 4 kumbara daha yerlefltirmeyi planlad klar n bildiren Özen, ikincisi kumbaray yak n bir zamanda Dokuma bölgesine kuracaklar n ifade etti. (AA)

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı