GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl n cebini yakt HABER 17 DE flsizler, fikur'u en çok aran lan listesine soktu Savunma Sanayii Müsteflar Murad Bayar, temel e itim uça Hürkufl'un tüm dünyan n ilgisini çekebilece ini ifade ederek, "Dünyada bu kapsamda 4 tür uçak var. Bunlar n rakibi olarak pazara ç kacak. Bunlar, dünya hava kuvvetlerinde temel yeri olan uçaklar" dedi. HABER 18 DE HABER 17 DE TOK 23 flehir kurdu Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl (TOK ), 11 y lda piyasa flartlar nda ev sahibi olamayan vatandafllar için 81 il ve 800 ilçede yüzer bin nüfuslu 23 flehre efl de er 614 bin 965 konut üretimi gerçeklefltirdi. Ertu rul Günay AK Parti den istifa etti AK Parti'de, Ertu rul Günay' n da aralar nda oldu u 3 milletvekili ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Disipline sevk edilen vekillerden önce Erdal Kalkan, ard ndan Haluk Özdalga ve AK Parti zmir Milletvekili Ertu rul Günay istifa ettiti. TOK toplu konut üretim raporundan derlenen bilgilere göre, ''Planl Kentleflme ve Konut Üretimi Seferberli i'' kapsam nda 81 il ve 800 ilçedeki 2 bin 775 flantiyede 614 bin 965 konut rakam na ulafl ld. Piyasa flartlar nda ev sahibi olamayan vatandafllar ön planda tutmaya gayret gösteren TOK, 11 y ldaki çal flmalar nda toplam n yüzde 85,40' oran nda ''sosyal konut'' niteli inde 512 bin 605 konut yaparken, 498 bin 853 konut satt. Sosyal donat ve çevre düzenlemeleri ile 468 bin 897 konutu hak sahiplerine teslim eden TOKi, 81 il ve 800 ilçedeki 2 bin 775 flantiyede 614 bin 965 konut rakam na ulafl p, adeta yüzer bin nüfuslu 23 flehir yaratt. HABER 18 DE YÖRTÜRK HUZUREV YEN MAHALLE DE AÇILDI Haberi 16 da KAZAN DA SOF KUMAfiI ÜRET L YOR Haberi 15 de PURSAKLAR DA PERONELE H ZMET Ç E T M SEM NER Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin 28 Aral k yeni film vizyonda STANBUL - Bu hafta 2 si yerli 6 film vizyona girdi. Devrim Arabalar, Kaybedenler Kulübü, Labirent filmlerinin yönetmeni, Tolga Örnek, yeni filmi Senin Hikayen i, sinemaseverlerle buluflturuyor. Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli, Sait Genay, dil F rat, Baflay Okay, Levent Can, Murat Serezli, Yeflim Ceren Bozo lu, fiirin K lavuz, Gözde Kocao lu ve Yeliz Orçin in rol ald filmde, Cem Bender ve Tolga Örnek in o lu Derin Örnek de konuk oyuncu olarak izleyici karfl s na ç kacak. Dramatik komedi türündeki filmin konusu flöyle: Ailesine ba l, e lenceli, gündelik s k nt larla enerjisini kaybetmeyen Hakan (Timuçin Esen) ile daha gerçekçi, kuralc ve özgür Esra (Selma Ergeç), 30 lu yafllar n n ortalar nda, kariyerlerine odaklanm fl evli bir çift. Birbiriyle gayet iyi anlaflan bu çiftin kariyerleri de 7 y ld r devam eden evlilikleri de bir dönüm noktas ndad r; çocuk sahibi olma karar. Karar aflamas nda devreye, babaanne olmay kafas na koyan Meral de (Nevra Serezli) girer. Sakin, sevgi dolu ve mant kl bir baba olan Orhan n (Sait Genay) itirazlar na ra men, çok sempatik ama bask n bir karakter olan Meral in tatl müdahaleleriyle durum, daha da karmafl k ve komik bir hal al r. Çocuk meselesini aile içinde gündemin ilk maddesine yerlefltiren Meral in acele etmesinin ne yaz k ki çok önemli bir nedeni vard r. Beklenmedik bir anda hamilelik müjdesi gelir Ronin Carl Rinsch in yönetmen koltu una oturdu u, senaryosunu Hossein Amini ve Chris Morgan n kaleme ald, 47 Ronin filminin baflrolünde Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada ve KÙ Shibasaki yer al yor. Maceraseverleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen aksiyon içerikli film, ustalar öldürülen 47 samuray n intikam almas üzerinden flekilleniyor. - Direnifl Günlerinde Aflk Frans z yönetmen Olivier Assayas n yönetti i Direnifl Günlerinde Aflk filminde, Clement Metayer, Lola Creton, Felix Armand rol al yor. Bat Avrupa da geçen dram türündeki filmin konusu flöyle: 1968 May s, etkilerini günden güne ivmelenen bir güçle sürdürmektedir. Dönemin özgürlükçü ve aktivist gençli i hayallerini gerçeklefltirme hedefiyle ilerlerken, uzakta görünen devrim giderek yaklaflmaktad r. Gilles, Christine ve Alain aras ndaki iliflki de dönemin ruhuyla eflzamanl olarak ilerler. Devrime giden yolun heyecan ve telafl n yaflayan üç genç, bu süreçte yaflad klar n sanat üzerinden d fla vurmaya çal fl r. Üçü aras nda yaflanan aflk üçgeni de dönemin kendisi kadar kar fl k ve zorludur. - blisin o lu: 13. Vahflet Emre Kaya n n yönetti i blis in O lu: 13. Vahflet filminde, üniversitede gazetecilik bölümünde okuyan ö rencilerin bitirme tezi için konu ararken, 8 da c n n esrarengiz bir flekilde ortadan kaybolmas ve olay n arkas nda düflündükleri Wild in hikayesini kamera kay tlar na almalar s ras nda yaflad klar konu ediniyor. Filmde Fevzi Altunbulak, Burakhan Keyif, Erkan Karadeniz ile Merve Uçar Cangöz rol al yor. - Genç ve Güzel François Ozon imzal Genç ve Güzel de, baflrolleri Marine Vacth, Geraldine Pailhas ve Frederic Pierrot paylafl yor. 4 mevsim ve 4 flark yla 17 yafl ndaki bir k z n ça dafl portresi olarak tan mlad son filminde, yafl tlar ve arkadafllar gibi, okul ve ev aras nda s radan bir hayat sürdüren 17 yafl ndaki sabelle in hayat n konu ediniyor. Filmde geçen her mevsime, bir Françoise Hardy flark s efllik ediyor. - Justin Bieber s Believe Jon M. Chu nun yönetti i ve genç flark c Justin Bieber in oynad Justin Bieber s Believe, bugün vizyona giriyor. Dünyan n gözü önünde büyüyen ve milyonlarca takipçisi olan Bieber n sahne fl klar n n arkas ndaki serüvenini konu alan filmde, izleyiciyi sürprizler bekliyor. fiark c n n konserlerindeki çarp c bölümlerden kesitlerin de yer ald film, dünya ile ayn anda Türkiye de sinemaseverlerle bulufluyor. (AA)

3 28 Aral k 2013 Yaflam GAZ ANTEP - Suriye deki iç savaflta Beflflar Esed e ba l ordu birliklerinin muhaliflere yönelik kara ve hava sald r lar n yo unlaflt bölgelere yard mlar n ulaflt r lmas nda güçlükler yafland, kimi bölgelere de götürülemedi i bildirildi. Suriye de yaflanan iç savafl 3 y la yaklafl rken, fiam k rsal n n yan s ra özellikle Hama, Humus, Rakka, dlib ve Halep te ordu birliklerinin sald r lar na maruz kalan sivil halk, havalar n da so umas yla zor günler geçirmeye bafllad. Yiyecek ve yakacak bulmakta s k nt çeken Suriyeliler, so uk hava nedeniyle s nma sorunuyla da karfl karfl ya kald. Suriye deki olaylardan en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. So uk havaya ba l çocuk ölümlerinin yafland Suriye de sivil halk özellikle Türkiye den gönderilen yard mlarla hayatta kalmaya çal fl yor. Baflta HH nsani Yard m Vakf olmak üzere Türkiye deki çok say da sivil toplum kuruluflunun yard m götürdü ü Suriye de son zamanlarda özellikle Halep ve çevresine yap lan varil bombal sald r lar nedeniyle yard mlar n ihtiyaç sahibi halka ulaflt r lmas nda güçlük yaflan yor. Adeta k skaç alt na al nm fl kimi bölgelere ise yard m götürülemiyor. - Yard mlar daha çok s n r boylar na gidiyor HH nsani Yard m Vakf Suriye sorumlusu Erhan Yemelek, AA muhabirine yapt aç klamada, olaylar n bafllad ilk günden beri Suriye ye yard m çal flmalar na devam ettiklerini söyledi. Suriye nin birçok bölgesinde sivil toplum kurulufllar oluflturduklar n dile getiren Yemelek, Bu sivil toplum kurulufllar arac l yla yard m malzemelerini istedi imiz bölgelere ulaflt r yoruz dedi. Yard mlar n n yo unlukla s n r bölgelerine ulaflt r ld na iflaret eden Yemelek, flöyle konufltu: Halep, dlip, Rakka ile do u ve sahil bölgelerine yard m daha fazla ulafl yor. Yard mlar n ulaflmad bölgeler de var. Halep in her bölgesine yard m gitmiyor. Özellikle H CR 25 Safer 1435 rejimin kontrolünde olan yerlere yard m ulaflm yor. Her fleye ra men biz bu bölgelere de ulaflmaya çal fl yoruz. Suriye nin hemen hemen her bölgesinde bombard man yafland n, son günlerde de varil bombalar n n yo unlaflt n an msatan Yemelek, Suriye içerisinde oluflturdu umuz partner sivil toplum kurulufllar, s n r boyunda bizden teslim ald klar yard mlar bölgelerine ulaflt rmaya çal fl yorlar diye konufltu. - Esselame s n r kap s yak n na konteyner kent kuruluyor Yemelek, Esselame s n r kap s yan ndaki çad r kenti konteyner kente çevirmek için çal flmalara bafllad klar n söyledi. RUM msak : Kanun-i Evvel Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Alt yap çal flmalar n n tamamlanmas n n ard ndan konteyner kenti kurmay planlad klar n ifade eden Yemelek, flunlar kaydetti: 100 konteynerden oluflacak olan kentin 1,5 ay sonra aç l fl n gerçeklefltirece iz. Suriye nin iç taraf nda bombard man fazla oldu u için insanlar hudut boylar na kaç yor. Türkiye ye girebilenler giriyor, giremeyenler ise s n r boylar nda hayata tutunmaya çal fl yor. Biz de s n r boylar nda bar nan insanlar n ihtiyaçlar n karfl lamaya çal fl yoruz. Geçen y l bafllat lan Bir Ekmek Bir Battaniye kampanyas ile Suriye de birçok insana ulaflt klar n vurgulayan Yemelek, bu kampanyan n halen devam etti ini sözlerine ekledi. YARIN Varil bombalar yard mlar da vuruyor - Suriye çöllerini afl yorlar yilik Derne i Suriye Yard m Koordinatörü Mahmut Kaçmazer ise 2,5 y lda yaklafl k 4 bin ton yard m malzemesini ihtiyaç sahibi Suriyelilere teslim ettiklerini söyledi. Suriye deki sivil toplum kurulufllar yla iflbirli i yapt klar n anlatan Kaçmazer flunlar kaydetti: Onca gayret ve çal flmalara ra men hala yard m götüremedi imiz bölgeler var. Özellikle fiam, Hama, Humus gibi bölgelere yard m az gidiyor. Son günlerde varil bombal sald r lar n amac da yard mlar n ulaflt r lmas n n engellenmesine yönelik. Ama arkadafllar m z canlar n difline takarak zor durumdaki kardefllerimize yard m elini uzat yor. Suriyel çöllerini geçerek yard mlar ulaflt r yoruz. Tabi büyük riski var ama bu ra men çal flmalar m z sürdürüyoruz. Amaçlar insanlar korkutup ülkeyi terk etmelerini sa lamak fianl urfa nsani Yard m Platformu Baflkan Osman Gerem de bir y l aflk n süredir s n r ötesine yard m gönderdiklerini söyledi. Ordu birliklerinin son günlerde özellikle Halep ve çevresini bombalad n an msatan Gerem, Güvenlik aç s ndan bombalanan bölgelere hemen gidemiyoruz. Bu nedenle yard mlar da bu bölgelere ulaflt r lam yor dedi. Sald r lar n ard ndan insanlar n bombalanan bölgeleri terk etmek zorunda kald klar n ifade eden Gerem, Zaten birinci amaçlar da insanlar korkutup ülkeyi terk etmelerini sa lamak. Halep ten ald m z bilgiye göre çok say da insan n hayat n kaybetti i ve yaraland bombard man n ard ndan halk n durumu daha da zorlaflm fl diye konufltu. Suriye de yaflanan insanl k dram na dünya ülkelerinin seyirci kald n vurgulayan Gerem, bombard mana maruz kalan Rakka ve Atme bölgelerine yard m ulaflt rmaya çal flt klar n kaydetti. Gerem, 2 t r yard m malzemesini bu bölgelere ulaflt rmaya çal flacaklar n sözlerine ekledi. (AA)

4 4 YARIN Y lbafl köpek otellerini de doldurdu ZM R - HAL L fiah N - Yeni y l kutlamalar dolay s yla taleplerin artt oteller aras nda köpek otelleri de yer ald. zmir deki köpek oteli, bir ay öncesinden bafllayan taleplerle tüm odalar n doldurdu. Y lbafl kutlamas için yaflad flehirden ayr lacak köpek sahipleri, sevimli dostlar n b rakmak için köpek otellerine ilgi gösterdi. Güzelbahçe deki köpek otelinin iflletmecisi Bahad r Karabulut, AA muhabirine yapt aç klamada, tatil sezonu olan may s-ekim aylar aras nda otelin en yo un dönemini yaflad n belirterek, ayr ca y lbafl, sevgililer günü ve yar y l tatilinde de büyük ilgi gördüklerini söyledi. Y lbafl için taleplerin aral k ay bafl nda bafllad n kaydeden Karabulut, özellikle Noel kutlamas için ülkelerine dönmeyi planlayan zmir deki yabanc çal flanlardan ilgi gördüklerini anlatt. Karabulut, yabanc lar n Noel için 20 Aral k tan itibaren flehirden ayr laca n dile getirerek, Otelde 24 odam z var. 20 Aral k tan 4 Ocak a kadar tam doluyuz. Bir gecelik kalacaklar da var, Noel kutlamas için yurt d fl na ç kanlarda oldu u gibi iki hafta kalacaklar da var diye konufltu. - Süit odan n geceli i 60 lira Otelde küçük, büyük ve süit olmak üzere üç tip bungalov tarz oda oldu unu ifade eden Karabulut, köpeklerin rklar na göre küçük ya da büyük odalarda kald n, süit odalarda ise sahiplerinin köpe ini izleyebilmesi için 24 saat çal flan kameralar oldu unu söyledi. Karabulut klimal, s yal t ml odalar n kendine ait özel bahçeleri bulundu una iflaret ederek, flöyle konufltu: Köpe in kendi evinde gibi rahat etmesi için köpek sahibinden otele gelirken yata, oyunca gibi kendisine ait eflyalar n da istiyoruz. Gün içerisinde profesyonel e itmenlerin gözetiminde vakit geçiriyorlar. Taran yorlar, geziye ç kar l yorlar. Odalar onlar gezintideyken dezenfekte sabunlarla temizleniyor. Küçük odalar n geceli i 30 lira, büyük odan n geceli i 40 lira. (AA) NEVfiEH R - MURAT AS L- Türkiye nin peribacalar ve yer alt flehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya da hedef, önümüzdeki dönemde Erciyes Da ndaki kayak merkezlerini de içine alan programlar yaparak, turizm sezonunu 12 aya yaymak. Göreme Turizm Gelifltirme Kooperatifi Baflkan Mustafa Durmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, bölgeye gelen turist say s n n her geçen y l artt n, bu y l da art fl n devam etti ini söyledi. Kapadokya n n y lda 2,5 milyonun üzerinde turistin ziyaret etti i önemli bir turizm merkezi oldu unu belirten Durmaz, 2013 y l sonunda ziyaretçi say s n n 3 milyona yaklaflmas n beklediklerini kaydetti. Kapadokya ya olan ilginin artmas nda özellikle yurt içi ve d fl nda gerçeklefltirilen turizm fuarlar nda bölgenin tan t lmas n n önemli etkisi oldu unu dile getiren Durmaz, flöyle devam etti: Turizm flirketlerimiz buralarda önemli ba lant lar kuruyor. Örne in Hindistan, Çin ve Brezilya gibi nüfus potansiyeli yüksek olan ülkelerde yap lan fuarlara da kat ld k ve bunun bize çok olumlu geri dönüflleri oldu. Biz buralar bölgemiz aç s ndan bakir ülkeler olarak adland r yoruz. Çünkü daha önceki y llarda bu ülkelerden çok az say da turist geliyordu. Ama yap lan tan t mlar sayesinde bu ülkelerden gelen turist say s artmaya bafllad. Aral k ay nda genel olarak bölge Turizm 28 Aral k 2013 Kapadokya, k fl turizmiyle sezonu 12 aya yayacak turizminde bir düflüflün yafland n ancak ay sonundaki y lbafl hareketlili inin turizmcilerin yüzünü güldürdü ünü anlatan Durmaz, kalan 15 günlük süreçte Noel tatili ve y lbafl n Kapadokya da geçirmek isteyenlerin say s n n oldukça fazla oldu unu flimdiden rezervasyonlarla birlikte otellerin doluluk oran n n yüzde 50 lere ulaflt n ifade etti. - Erciyesle k fl turizmini de erlendirecekler Önümüzdeki y llarda hedeflerinin k fl turizmine a rl k verip Kapadokya da sezonu 12 aya yaymak oldu unu vurgulayan Durmaz, flöyle devam etti: Amac m z turizmi 12 aya yaymak. Erciyes Da bize çok yak n, k fl turizmi kapsam nda oradaki kayak merkezlerinden yararlan p, Erciyes i de içine alan Kapadokya programlar yaparak, bölgede turizmi daha iyi yere getirece imize inan yorum. K fl turizmi bizim için çok önemli. Kapadokya 4 mevsim ayr güzel. fiu anda bölgede kar örtüsü var. Yine farkl bir güzelli e büründü. Bu mevsimde gelen insanlar so uk s cak demeden bölgeyi geziyor ve foto rafl yor. Bu nedenle Kapadokya için 3 milyon turist hedefi çok büyük bir say de il çünkü bölgemizin potansiyelini tam kapasite ile kulland m zda bu rakam kolayca geçebiliriz ayda 2 milyon 682 bin turist geldi AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, geçen y l n Ocak-Kas m döneminde 2 milyon 504 bin 236 turistin geldi i Kapadokya y bu y l n ayn diliminde 2 milyon 682 bin 473 yerli ve yabanc turist gezdi. Kas m ay nda 296 bin 353 kiflinin ziyaret etti i Kapadokya bölgesinde turistlerin en çok ilgi gösterdi i mekanlar n bafl nda Göreme Aç k Hava Müzesi, Kaymakl ve Derinkuyu yer alt flehirleri yer ald y l nda ise Kapadokya y 2 milyon 572 bin 816 yerli ve yabanc turist ziyaret etmiflti. (AA)

5 28 Aral k 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Gösterifli ve özentisi olmayan. 2. ri, kart. Dayak, kötek. 3. Pirinçli spanak yeme i. Asya da bir rmak. 4. Lahza. Kekemelik. 5. Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi. Hayvan n semerini veya eyerini ba lamak için gö sünden afl rarak s k lan yass kemer. 6. Tespihlerin bafl taraf na geçirilen uzunca parça. Çabuk davran fll, çevik. 7. Güzel sanatlar n bir dal. fiaflma anlatan ünlem. 8. Kal n sicim. Yas. 9. Cevizin yeflil kabu u. Müzikte sesleri belirten iflaret. 10. Kendini bir fley sanan, sevimsiz. 11. Uzunlu u yer yer de iflen bir uzakl k ölçü birimi. Bir cetvel türü. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. 12. Gelenek. Seçkin. 13. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Emanet, vedia. 14. Düzenli ekilen yer. Bütün, tüm. 15. Mektup. Tirsi bal. 16. Matematikte sabit bir say. Tembih sözü. Müstahkem mevki. 17. Bir nota. Ödünç al nan ya da verilen fley. Bir göz rengi. 18. Tayin. Duman karas. 19. Erkek sesinde bir perde. talya da bir rmak. 20. Rafadan. Damarlarda dolaflan hayati s v. Yukar dan afla ya: 1. Mert, korkusuz adam. Elaz ilinin bir ilçesi. Türk müzi inde bir makam. 2. Yarat c s n n ad bilinmeyen eser. Asya da bir baflkent. Sermaye. 3. Hava bas nc birimi. Mevcut. Akdeniz anemisi. Mesafe. 4. Anahtar. A dokumaya yarayan alet. Kokulu bir bitki. Hatay ilinde bir ova. 5. Eli s k, cimri. Baflar s z olmufl kimse. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. 6. Geminin, zinciri toplay p demirini kald rmaya haz r bulunmas. Parola. Bir ba laç. Yerine koyma, yerine kullanma. lkel silah. 7. Sodyumun simgesi. Bal k avlamakta ya da odun tafl makta kullan lan büyük kay k. Genifllik. Lityumun simgesi. Yabani hayvan bar na. 8. Kutsal inanç, iman. Gemilerin alabilece i yükü belirtmekte kullan lan, bir tona eflit birim. Notada durak iflareti. 9. Aç kl k. Güney K br s ta bir kent. Panama n n plaka iflareti. 10. Mukavele, sözleflme. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. En uzun yaya koflusu. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 28 Aral k 2013 Türk firmalar için Suudi Arabistan n medikal cazibesi art yor Suudi Arabistan'da düzenlenecek Uluslararas Suudi Sa l k Fuar ve Kongresi nin (Saudi Health 2014) Türk firmalar için cazip imkanlar sundu u belirtildi. STANBUL - Suudi Arabistan Sa l k Bakanl himayesinde May s tarihlerinde Riyad da gerçekleflecek dev organizasyonun, Türk medikal sanayisi için yeni kap lar aralamas bekleniyor. Suudi Arabistan da flimdiye kadar düzenlenen en büyük sa l k fuar ve kongresi olma özelli ini tafl yan 'Saudi Health 2014', Informa Fuarc l k ve Riyad Fuar fiirketi iflbirli iyle düzenleniyor. Geçti imiz y lki fuara kat lan flirketlerin kahir ekseriyetinin bu y lki fuara yeniden ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Baflkan Bendevi Palandöken, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin sat fl na ve sunumuna iliflkin usul ve esaslar n yeniden düzenlenerek yeni kurallar getirilmesini elefltirdi. Palandöken, Bir koyundan iki post ç kar lmaya çal fl l yor. Bir ifl yerinde sigara sat fl için ayr, alkol sat fl için ayr bir ruhsat talep edilmesi çifte standarttan baflka bir fley de ildir. Bu uygulama esnaf m z periflan eder. Esnaftan iki ruhsat birden istenmesi haks zl kt r. Esnaf m z bu kadar kazanm yor ki bu kadar belge ücreti talep ediliyor. dedi. Söz konusu uygulaman n esnaf ma dur edece ini ifade eden Palandöken, flöyle devam etti: " çki sat fl için ayr, sigara sat fl için ayr ruhsat istenmesi esnaf m - z ma dur edecektir y l na kat l m için flimdiden sözleflme imzalad belirtilirken, yeni ifltiraklerle bu y lki kat l m n rekor düzeyde olaca kaydediliyor. Saudi Health 2014 için Türkiye den TG EXPO Uluslararas Fuarc l k A.fi. sektördeki 20 seneyi aflk n birikimiyle fuara Türkiye Milli Kat l m n gerçeklefltirecek. Körfez bölgesinin en büyük ve en h zl artan nüfusuna sahip ülkesi olan Suudi Arabistan, sa l k hizmetleri sektörünü fuarlarla gelifltirmeye çal fl yor. göre ruhsat fiyatlar n n yüzde yüz art r lmas uygulamas ndan ve ayn ifl yerinde iki ruhsattan vaz geçilerek eski uygulamaya geri dönülmelidir Y l nda alkol ve sigara ruhsat için 200 lira ödenirken flimdi yeni düzenleme ile sadece Suudi Arabistan'da 2016'ya kadar hastane say s n n 502 ye, yatak kapasitesinin ise 71 bine ç kart lmas hedefleniyor te Suudi Arabistan da toplam sa l k harcamalar n n ise 20 milyar dolar n üzerine ç kaca tahmin ediliyor. Toplamda yatak kapasiteli 1925 sa l k merkezi ve 386 hastanenin bulundu u ülkede, sa l k merkezlerinin baz lar kad nlara ve erkeklere ayr ayr hizmet verecek flekilde tasarlan yor. Bu durum, ülkedeki sa l k merkezi ihtiyac n daha da art r yor. Dünya Sa l k Örgütü (WHO) ülkedeki hastanelere özerklik verilmesini ve Suudi Sa l k Bakanl n n yaln z k lavuzluk rolünü üstlenmesini talep ederken, bu do rultuda hastanelerin özerkleflmesi için çal flmalar yap yor. Sektördeki büyüme ve özerkleflme ise sa l k alan nda GE Healthcare, Fujifilm, Philips gibi dünya devi firmalar n dikkatini bölgeye çekiyor. (CHA) TESK'ten sigara ve alkol sat fl için ayr ruhsat istenmesine tepki sigara ruhsat için 220 lira, alkol ruhsat için 220 lira tahsil edilecektir. kisi ruhsat birden al nmas halinde yüzde yüz art fl ile bu rakam 440 liraya ç k yor. Yani geçen y l 200 lira olan alkol ve tütün sat fl ruhsat n n ücreti yeni düzenleme ile 440 liraya ç k yor. Esnaf - m z bu kadar kazanm yor ki böyle yüksek belge ücretleri talep ediliyor. Ülkedeki enflasyona bak n istenen belge ücretine bak n. Bu ne perhiz bu ne lahana turflusu."

7 28 Aral k 2013 Ekonomi YARIN 7 TÜS AD Baflkan : Demokrasi ve infla etti imiz kurumlar n üzerine titremeliyiz TÜS AD Yönetim Kurulu Baflkan Muharrem Y lmaz, Türkiye'nin AB hedefinden uzaklaflt için s k nt lar n artt - n belirterek, "Hele bu günlerde ülke olarak zor bir s navdan geçiyoruz. BURSA - Bu s nav demokratik kazan mlar m za, hukukun üstünlü üne, yarg ba ms zl na zarar vermeden ve siyasete ve adalete olan inanc m z sarsmadan inflallah atlatmal - y z. Demokrasi ve bu güne kadar kat etti imiz mesafenin infla etti imiz kurumlar n üzerine titrememiz gerekiyor. Onlar koruyup gelifltirmemiz gerekiyor. Ancak bu flekilde kalk nma hedeflerimize ulaflabilece imizi hepimiz san yorum çok iyi biliyoruz." fleklinde konufltu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO), Bursa'dan ekonomiye de er katan firmalar ödüllendirdi. BTSO taraf ndan bu y l 40.'s düzenlenen 'Ekonomiye De er Katanlar-2013' ödül töreni BTSO binas nda gerçeklefltirildi. BTSO Yönetim Kurulu Baflkan brahim Burkay, kente ve ülkeye de- er katan giriflimcilere teflekkür etmek ve örnek baflar lar n alk fllamak için bu ödül törenini düzenlediklerini DEN ZL - Güney Ege Kalk nma Ajans (GEKA) 16,5 milyon lira de erinde 26 proje sözleflmesi imzalad Y l Alternatif Turizm Destek Programlar çerçevesinde yap lan sözleflme imza töreni Denizli Colossae Hotel de yap ld. Törene Denizli Vali yard mc s Alp Aslanargun, GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata Ayd n Ticaret Odas Baflkan Hakan Ülken(AYTO), Mu la Ticaret ve Sanayi Odas (MUTSO) Baflkan Bülent Karakufl ve sözleflmeye taraf olan kurum temsilcileri kat ld. ifade etti. Global ekonomik çalkant - lara ra men Türkiye ekonomisinin büyümesini sa lad n n alt n çizen Burkay, flunlar söyledi: "2013 y l nda dünya ekonomisi 2012 y l n n da alt nda yüzde 2,3 büyümektedir. Türkiyemiz ise tüm küresel etkilere ra men 3. çeyrekte beklentilerin üstünde bir performans göstererek yüzde 4,4 büyümüfltür. Bu rakam bize y l sonu büyümemizin yüzde 4 civar nda gerçekleflece ini göstermesi aç s ndan umut kayna olmufltur." Törene kat lan TÜS AD Baflkan Muharrem Y lmaz da, Türkiye'nin potansiyeli bak m ndan bu y l 4,2 veya 4,3 oran nda büyüme beklediklerini söyledi. Ekonomik krizlerden dolay geçen dönemden al nmas gereken dersler oldu unu anlatan Y lmaz, bunlar n bafl nda da yap lan reformlar oldu unu belirterek, "Bunlar n bafl nda e itim meselesi var. Biz e itim seviyemizi yükseltmeden bu yar flta var olmam z mümkün de il. Bu bak mdan hepimizin e itim konusuna büyük önem vermemiz gerekiyor." dedi y l n n seçimlerinin oluflturaca bir belirsizli in kendilerini bekledi ini anlatan Y lmaz, seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçmesini beklediklerini söyledi y l nda ekonomide, 2013 y l na göre yap lmas gereken en önemli icraat n enflasyonda yaflanan hedef kaymas n n düzeltilmesi oldu- unun alt n çizen Muharrem Y lmaz, flunlar söyledi: "Refah ve demokratik standartlar m z gelifltirmeliyiz. Dünyan n geliflmifl 25 ekonomisine bakt m zda kalk nm fll k endekslerinde ilk 25'deki ülkeler dünyan n hem ekonomik olarak en geliflmifl ülkeleri, hem de demokratik aç s ndan en geliflmifl ülkeleri. Bunun bir tesadüf olmad n biliyoruz. Dolay s ile demokrasi alan nda da standartlar - m z n yükseltmek için çaba göstermeliyiz." diye konufltu. Türkiye'nin AB hedefinden biraz uzaklafl ld n belirten Muharrem Y lmaz, "Kimi zaman AB içindeki dostlar m z n yaklafl mlar nedeni ile, kimi zaman içerideki bizlerin bu konuyu biraz ihmali nedeni ile uzaklaflt m zda ülkemizdeki s k nt lar n da biraz artt n gözlemlemiyor muyuz? Ben buna da biraz kafa yorulmas gerekti- ini düflünüyorum. Hele bu günlerde ülke olarak zor bir s navdan geçiyoruz. Bu s nav demokratik kazan mlar m za, hukukun üstünlü üne, yarg ba ms zl na zarar vermeden ve siyasete ve adalete olan inanc m z sarsmadan inflallah atlatmal y z. Demokrasi ve bu güne kadar kat etti imiz mesafenin infla etti imiz kurumlar n üzerine titrememiz gerekiyor. Onlar koruyup gelifltirmemiz gerekiyor. Ancak bu flekilde kalk nma hedeflerimize ulaflabilece imizi hepimiz san yorum çok iyi biliyoruz." fleklinde konufltu. (CHA) GEKA n n 16,5 milyon lira de erinde 26 proje sözleflmesi imzaland GEKA Genel Sekreteri Alata, 2009 y l nda kurulan ajanslar n n 2010 y l nda aktif olarak faaliyete geçti ini 4 y la yaklaflan bu zaman diliminde bölgelerinin sorunlar n, ihtiyaçlar n ve beklentilerini yak ndan takip ettiklerini söyledi. Alata, "Bu süreçte bölgeyi ve yerel dinamikleri çok daha yak ndan tan d k. Edindi imiz tecrübeler ve kurumsal kapasite birikimleri sayesinde bundan sonra çok daha sa lam ad mlarla ilerleyece iz. Bu yolculukta bize yol gösterecek Bölge Plan m z ise özel sektör, kamu kurum-kurulufllar, sivil toplum kurulufllar, üniversiteler k sacas tüm paydafllar m zla birlikte haz rlad k y - l na uzanan süreçte yaflam kalitesi yüksek, yenili e dayal üreten, do as n koruyan, küresel turizm oda Güney Ege hedefimiz. Bu amaca eriflebilmek için 4 temel eksen belirledik." dedi. Turizm alan nda ülkenin en önemli 5 turizm destinasyonundan ikisine sahip olundu unu belirten Alata, "Ülke genelinde ilan edilen 241 adet turizm bölge, alan ve merkezi ile kültür ve turizm koruma ve geliflim bölgesinden 32 si bölgemizde yer almakta. Turizm belgeli tesis s ralamas nda ülke genelinde Mu la üçüncü Ayd n ise 5. s rada yer almakta. Tüm bu veriler sektörün bölge sosyo-ekonomik yap s ndaki önemini ortaya koymakta. Ancak sektörün rekabet gücünü art rmak ve turizm alan nda bir odak noktas olabilmek için çok daha vizyoner flekilde hareket etmemiz gerekmekte." diye konufltu. Konuflmalar n n ard ndan 26 baflar l proje sahibi temsili olarak imza att.

8 8 YARIN Ekonomi 28 Aral k ilde fliddet gören kad nlara mesleki e itim verilecek Milli E itim Bakan Nabi Avc, Mesleki Becerilerin Gelifltirilmesi Projesi (MEBGEP) ile fliddet gören kad nlardan göç kurbanlar na, engellilerden eski hükümlülere kadar dezavantajl gruplara e itim verilece- ini belirtti. ANKARA - Avc, Aralar nda A r, Diyarbak r, Mardin, Siirt, fianl urfa, Çank r, Ayd n, Bursa, Bal kesir 35 ilde özel politika gerektiren gruplar n mesleki e itim faaliyetleri planland. En uygun çözümler üretilerek gereken veriler elde edildi. 35 pilot ilde kurslar aç ld ve e itimler bafllad y - l nda bu e itimler artarak devam edecek. diye konufltu. Projeyle, fliddet gören kad nlardan göç kurbanlar na, engellilerden eski hükümlülere kadar dezavantajl gruplara ifl bulma olana sa lanacak. Milli E itim Bakanl Mesleki ve Teknik E itim Genel Müdürlü ü MEBGEP ile mesleksizlere, özel politika gerektiren kiflilere meslek kazand racak. Projenin aç l fl toplant s Baflkent Ö retmenevi nde yap ld. Programa; Milli E itim Bakan Nabi Avc, Mesleki ve Teknik E itim Genel Müdürü Ömer Aç kgöz, Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürü Kemal Biçerli ve birçok davetli kat ld. Projeyle ilgili bilgi veren Aç kgöz, projenin aralar nda A r, Diyarbak r, Mardin, Siirt, fianl urfa, Çank - r, Ayd n, Bursa, Bal kesir ve Gaziantep'in de bulundu u 35 pilot ilde yürütülece i söyledi. Aç kgöz, 35 ilde aç lacak ücretsiz kurslara kat lacaklar flu flekilde s ralad : Herhangi bir nedenle örgün ya da yayg n e itim d fl nda kalm fl, e itime eriflim f rsat bulamam fl ya da ortaö retim kurumlar ndan mezun olan ancak bir mesle i bulunmayan 15 yafl üzeri gençler, denetimli serbestlikten yararlananlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl yurtlar nda kalan 15 yafl üzeri gençler, engeli dolay s yla e itime eriflemeyenler, herhangi bir nedenle özgürlü- ünden yoksun 15 yafl üzeri gençler, yetiflkin kad n ve erkekler, mesleki beceri kazanmak isteyen ev han mlar, dul ve yetimler, göç etmifl kifliler. Kurslara kat lanlara Milli E itim Bakanl Hayatboyu Ö renme Genel Müdürlü ü taraf ndan yeterlilik belgesi verilece ini kaydeden Aç kgöz, Bu belgeyle kifliler daha rahat ifl bulma imkan na sahip olacak. Meslek edin, gelecek senin slogan yla yola ç k lan projeyle ilgili ayr nt l bilgiye mesgep.meb.gov.tr adresinden, numaral telefondan ulafl labilecek. Kurslara kat lmak isteyenler internet üzerinden form doldurabilecekleri gibi halk e itim merkezlerine kay t yapt r labilecek. Proje web sayfas ndan flu ana kadar bin 200 baflvuru oldu. diye konufltu. Projede 2014 y l nda e itimler artarak devam edecek Proje ile gerçeklefltirilmesi planlanan çal flmalar için de fliddet gören kad nlardan göç kurbanlar na, engellilerden eski hükümlülere kadar dezavantajl gruplar yer ald n belirten Milli E itim Bakan Nabi Avc, flöyle devam etti: 35 ilde özel politika gerektiren gruplar n mesleki e itim faaliyetleri planland. Bu kapsamda bir araflt rma yap ld. Araflt rma raporu ile dezavantajl insanlar n öncelikleri tespit edildi. En uygun çözümler üretilerek gereken veriler elde edildi. 35 pilot ilde kurslar aç ld ve e itimler bafllad y l nda bu e itimler artarak devam edecek. Dezavantajl gruplar n hayat n k y s nda de il içinde olmas n sa layacak her ad m ve kazan m n önemli oldu unu vurgulayan Avc, Sadece onlar ad na de il toplum ve ülkemiz ad na önemli ve de erlidir bu kazan mlar. Toplumun bütün fertlerinin ekonomik ve sosyal hayata kat lmaktan al koyan engelleri kald rmak için çal flaca z. fleklinde konufltu. (CHA) Milyonlarca asgari ücretlinin bekledi i haber gelecek haftaya kald ANKARA - Asgari ücret, bugün 4. kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda da aç klanmad. Toplant da son kez teknik görüflmelerin yap laca ve ücretin haftaya aç klanaca belirtildi. Yetkililerden edilen bilgiye göre, asgari ücretliye gelecek y l için yüzde 5+5'lik bir zam öngörülüyor. Daha önce bugün aç klanaca dile getirilen 2014 y l n n asgari ücreti, haftaya kald. Komisyon toplant s na Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik kat lmad. Edinilen bilgiye göre karar n teknik mahiyette son kez ele al nmas na hükmedildi. Ayr ca uzlafl lan ücretin henüz Baflbakan a da sunulmad ö renildi. Bakan Çelik in önümüzdeki günlerde komisyondan ç kan rakam Baflbakan a sunmas bekleniyor. Yaklafl k 1 ayd r süren hükümet ile taraflar aras ndaki toplant larda belli bir oranda uzlaflmaya yaklafl ld da gelen duyumlar aras nda. Bakanl k yetkililerinden edinilen bilgiye göre, iflçiye 2014 y l için ön görülen zam 5+5 fleklinde. Milyonlarca iflçinin merakla bekledi i zam oran gelecek hafta ö renilecek. (CHA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı