TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 2009. Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç:"

Transkript

1

2 TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 MS00 TÜRK HASTA POPULASYONUNDA EORTC QLQ-LC3 AKCİĞER KANSERİNE SPESİFİK YAŞAM KALİTESİ MODÜLÜNÜN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FATMA ATAMAN, NECLA SONGÜR, ŞULE KAYA, ÇİĞDEM ÖZDİLEKCAN 3, ÜLKÜ YILMAZ TURAY 4, AHMET AKKAYA, ANDREW BOTTOMLEY 5 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ AD, ISPARTA, TÜRKİYE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD, ISPARTA, TÜRKİYE 3 ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ANKARA, TÜRKİYE 4 ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ANKARA, TÜRKİYE 5 EUROPEAN ORGANİZATİON FOR RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER (EORTC) QUALITY OF LIFE DEPARTMENT Bu çalışmanın amacı, akciğer kanserine spesifik (QLQ- LC3) yaşam kalitesi (YK) modülünün Türkçe versiyonun Türk hastalarında transkültürel geçerlilik ve güvenilirliğini ortaya konulmasıdır. Akciğer kanseri tanısı ile tedavi edilmiş 9 hastaya EORTC QLQ -C30 ve -LC3 YK anketleri uygulandı. Hastalar soruları 4-7 arası dereceli Likert skalasına göre yanıtladı ve sonuçlar 0-00 arası skorlandı. Anket skalalarının ve tekil öğelerinin güvenilirliği Cronbach alfa katsayısı, geçerliliği ise alt-skalaların ve semptomların korelasyonuna bakılarak değerlendirildi. 9 hastanın ortanca yaşı 59 (30-79) ve 08 hasta (%9) hasta erkek. EORTC QOL-C30 fiziksel, rol, emosyonel, kogni f, sosyal fonksiyonel ve global skalalarının ortalama değerleri sırasıyla 67.4±6.4, 76.6 ±3.5, 79.±4., 85.7±0., 83,±6.7 ve 6,8± idi. EORTC QOL-C30 yorgunluk, bulan &kusma, ağrı, dispne, insomnia, iştahsızlık, kons pasyon, diare ve mali sıkın öğelerinin ortalamaları sırasıyla 36.3±6.7,.5±7., 6.9±30.5, 6.3±30.7,.4±33.7,.3±3.9,.3±9.7, 9.9±0. ve 9.4±3.86 idi. EORTC QLQ-LC3 dispne, öksürük, hemop zi, disfaji, ağız ağrısı, periferik nöropa, alopesi, göğüs ağrısı, kol ve omuz ağrısı, vücudun diğer alanlarında ağrı semptomlarının ortalama değerleri sırasıyla 30.3±6., 35.9±3., 0.±5, 0±.6, 8.4±3.5, 3.5±8.7, 7.±8.,.4±8.5, 0.4±8.8, 7.±3.8 idi. QLQ C30 ve QLQ LC3 çok öğeli skalaları, kogni f skala dışında, oldukça güvenilir bulundu (Cronbach Alfa= ). EORTC QOL-C30 alt skalaların ve semptomların çoğunun korelasyonları, diyare ve kons pasyon dışında, anlamlı idi (p=0.0). EORTC QOL- LC3 dispne alt skalasının hemop zi, öksürük, göğüs ve kol ağrısı ve alopesi ile korelasyonu anlamlı idi (p: ). EORTC QLQ-LC3 akciğer kanserli hastalarımızda güvenilir ve geçerli bulundu. Akciğer modülünün geçerlilikgüvenilirliği Türk hasta populasyonunda ilk kez valide edildi ve ülkemizde ru nde kullanımına olanak verecek referans bir çalışma yapıldı. MS00 TÜRKİYEDE YILLARI ARASINDA AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN VE MESLEKİ RİSKLERİN ANALİZİ SİBEL ARINÇ, MÜYESSER ERTUĞRUL, NURAY ERDAL, ÖZLEM ORUÇ, FERAH ECE, NİLGÜN HATABAY, HÜSEYİN ARPAĞ, ARMAĞAN HAZAR SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Çalışma yılları arasında akciğer kanserindeki epidemiyolojik değişiklikleri ve meslek akciğer kanseri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapıldı. Onkoloji ünitesinde takip edilen akciğer kanserli olguların epidemiyolojik özellikleri ve histolojik pleri retrospek f olarak kaydedildi. İkibin yediyüz sekiz hasta(9 kadın, 57 erkek ortalama yaş 57.6) akciğer kanserli olgu var olup çalışma üç periyoda bölünerek yapıldı(period I , period II , period III )Squamöz hücreli akciğer kanseri her üç peryodda da en sık görülen histolojik p (%49.4, %37.8, %48.6). Sex dağılımı I ve II. periyodda benzerdi. Üçüncü periodda kadın olguların sigara içim alışkanlıklarının ar şına bağlı olarak(4.3% ten.9%) kadın olguların saysında ar ş vardı(p<0.00). Akciğer kanserli olgular arasında en sık meslek grupları yapı, inşaat(%0.7), çi çilik(%.4), ve şöförlüktü(%9.3). Yapı inşaat iş kolu bütün histolojik plerde en sık olan iş kolu idi(p<0.000). Akciğer kanseri Türk erkek populasyonunda on iki yıl önceye göre hafif derecede düşmekle beraber kadın olgularda sigara alışkanlıklarının değişmesine bağlı olarak ar ş gözlenmektedir. Akciğer kanseri çeşitli meslek grupları ile birliktelik göstermektedir. Akciğer kanseri ile meslek arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için daha detaylı çalışmalar yapılmalıdır.

3 TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 MS003 KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCIĞER KANSERLI HASTALARDA NEOADJUVAN TEDAVİNİN ETKİSİ VE SONUÇLARI:HANGİ HASTALAR EN ÇOK YARAR GÖRÜR? AKİF TURNA, MURAT KIYIK, VOLKAN KARA, ZEKİ GÜNLÜOĞLU, SİBEL YURT, ADNAN AYDINER 3, ADNAN SAYAR, MUZAFFER METİN, SAADETTİN ÇIKRIKÇIOĞLU, FİLİZ KOŞAR, ATİLLA GÜRSES YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GÖĞÜS CERRAHİSİ BÖLÜMÜ, İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMLERİ, İSTANBUL 3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL Evre IA küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda tedavi yalnızca cerrahi tedavi iken, Evre IB ila IIIA arasında bulunan olgularda hem yalnızca cerrahi tedavi yapılabilmekte hem de bu olgularda mul modal tedavinin daha etkin olduğuna dair veriler bulunmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, akciğer kanserli hastalarda uygulanan kemoterapinin tekinliğini olgu-kontrollü olarak irdelemek ve neoadjuvan tedaviden en çok yarar gören ve en az komplikasyon oranına sahip hasta grubunu bulmaya çalışmaktadır. Merkezimizde bulunan iki cerrahi kliniğinde 00 ila 008 yılları arasında neoadjuvan kemo ve/veya radyoterapi almış 80 olgu ile neoadjuvan almadan rezeke edilmiş küçük hücre dışı akciğer kanseri olan 45 olgu ile karşılaş rıldı. Toplam 496 sı erkek 35 ise bayan olgunun yaş ortalaması 56. yıl idi. Neoadjuvan tedavi alan olgulardan si çeşitli nedenlerden opere olamadı. Tüm neoadjuvan alan olgulardan ikisi kaybedildi(%3.4). Neoadjuvan tedavinin komplikasyon oranını anlamlı olçüde ar rmadığı görüldü(p=0.3). Tüm neoadjuvan almayan olgularda 5-yıllık sağkalım; %53., neoadjuvan alan olgularda ise, %68.9 olarak bulundu(p=0.08). Evre IIIA olan ol-gularda neoadjuvan tedavi alan ve almayan hastaların sağkalımları arasında ista s ksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.8). Bununla birlikte p53, EGFR ve ERCC tüm olgular irdelendiğinde (p sırası ile 0.03, 0.03 ve 0.00) ve ERCC ise, neoadjuvan uygulanan hastalarda sağkalımı belirleyici faktör olarak saptandı (p=0.0). LDH yüksekliği ise, neoadjuvan alanlarda komplikasyon oranını belirleyici faktör olarak bulundu (p=0.0). Neoadjuvan tedaviden en çok fayda görecek, en az komplikasyon olasılığı olan hasta alt grubu, evre IB veya IIA da olan LDH ı düşük p53-ercc-egfr- tümörlü olan hastalar olarak saptandı(p<0.00). Opere olabilecek akciğer kanserli hastalarda neoadjuvan tedavi, anlamlı bir komplikasyon ar şına yol açmaksızın, sağkalım açısından avantaj sağlayabilir. Serum LDH sı düşük, tümörde ERCC, EGFR ve p53 ifadesi olmayan hastalar, en çok yarar görebilecek hastalar gibi gözükmektedir. MS004 AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA DOLAŞIMDAKİ ADEZYON MOLEKÜLLERİ VE VASKÜLER EPİTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ DÜZEYLERİNİN TEDAVİ YAKLAŞIMINDAKİ YERİ AHMET SELİM YURDAKUL, ELİF REYHAN HAN, NESLİHAN BUKAN, CAN ÖZTÜRK GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D. Anjiogenezis içinde yer alan matriks metalloproteinaz (MMP) ile vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve immunglogulin ailesi içinde yer alan transmembranöz bir protein olan dolaşımdaki intersellüler adezyon molekülleri (sicam) tümör progresyonunda önemli rol oynar. Bu çalışmanın amacı, küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda tedavi öncesi ölçülen MMP-9, MMP-3, VEGF ve sicam serum düzeylerinin hastaların klinik parametreleri ve yaşam süreleri arasındaki ilişkiyi analiz etmek r. Çalışmamızda 7 KHDAK li hasta (ort. yaş: 60.03±0.86) ile 46 sağlıklı kontrol grubunda (ort. yaş: 6.3±4.7) MMP-9, MMP-3, VEGF ve sicam serum düzeyleri analiz edildi. Analizler ELİSA yöntemi ile yapıldı. KHDAK li hastaların medyan yaşam süresi ay olarak bulundu. MMP-9, VEGF ve sicam serum seviyeleri sağlıklı kontrol grubu (300.5±04., 8.±07.5, 943.6±85.7) ile karşılaş rıldığında, KHDAK li hastalarda daha yüksek olarak bulundu (985.0±489.4, 48.7±55.9, 548.±996.). Ancak MMP-3 düzeylerinde sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık saptanmadı (0.46±0.48, 0.53±.35)(p>0.05). Araş rılan tüm serum parametreleri ile yaş, sigara içimi, ECOG ve cinsiyet arasında ista s ksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0.05). Ayrıca tüm ölçülen serum parametreleri ile KHDAK li hastaların yaşam süreleri arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05).

4 TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 Sonuç olarak, KHDAK li hastalarda MMP-9, VEGF ve sicam serum düzeyleri yüksek olarak bulundu. MMP-9, VEGF ve sicam serum düzeylerinin ölçümü potansiyel bir tümör markırı olabilir. (Bu çalışma (0/005-3) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araş rma Projeleri (BAP) tara ndan desteklenmiş r.) MS005 REZEKE EDİLMİŞ KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİ NDE ERCC EKPRESYONUNUN SAĞKALIMA ETKİSİ SEDAT ALTIN, EKREM CENGİZ SEYHAN, LEVENT KARASULU, HÜLYA ABALI, SİNEM NEDİME SÖKÜCÜ, NUR BÜYÜKPINARBAŞILI, HANİFE ŞAHİN YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERCC (excision repair cross complemen ng) genleri gen ailesi, DNA zincirindeki nükleo dlerdeki hasarını tanır ve tamir eder. Azalmış nükleo d eksizyon tamiri tümörün genomik değişkenliğini ar rarak daha maling davaranmasına yol açabilir. Bu çalışmada tümör dokusundaki ERCC expresyonunun komplet rezeke edilmiş KHDAK li hastalarda prognozla ilişkisini saptamak amaçlandı. KHDAK tanısıyla torakotomi yapılmış olan, patolojik evreleme sonucunda T-, N0-, M0 evrelerindeki, rezeksiyonu komplet olarak başarılmış ve kayıtlarına ulaşılmış, opera f mortalite gelişmemiş, postopera f adjuvan kemoterapi veya radyoterapi uygulanmamış toplam 98 hasta değerlendirildi. 98 hastanın elde edilen tümör örneklerinden immünohistokimyasal boyama yöntemiyle ERCC ekspresyon düzeyi incelendi. Hastaların sağkalım oranları hesaplandı. Sağkalımı etkileyen faktörler tek değişkenli ve çok değişkenli olarak analiz edildi. İmmünhistokimyasal boyama yapılan 98 tümörün 76 (%78) sında ERCC ekspresyon oranı tespit edildi. ERCC ekspresyonu skuamöz hücreli kanserlerde daha sık olarak gözlendi. ERCC eksprese eden tümörlü hastaların 5 yıllık sağkalım oranı (%6), ekprese etmeyenlerin oranı (% 47) ile karşılaş rıldığında ista s ksel olarak anlamlı bulundu (p=0,0). Yapılan çok değişkenli analizde, ERCC ekpresyonunun sağkalımı belirgin ve bağımsız olarak etkileyen faktörlerden olduğu görüldü. DNA tamir gen komleksi üyesi olan ERCC expresyonun rezeke edilmiş erken evre KHDAK için pozi f prognos k marker olduğu belirlendi. SS00 ÜÇÜNCÜ BASAMAK GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN SİGARA İÇME DURUMLARI- KESİTSEL SORGU ÇALIŞMASI MEHMET ATİLLA UYSAL, SEDAT ALTIN YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Üçüncü basamak Göğüs Hastalıkları polikliniğine müracaat eden hastalarımızın sigara içme alışkanlıklarını ve önümüzdeki yıllarda olası hasta yükünü belirlemeyi amaçladık. Mayıs 007-Aralık 007 arasında hastanemize müracaat eden hastalara, ilk başvuru kayıt yerinde çalışan personel tara ndan sigarayla ilgili üç soru sorularak, hastaların sigara içme alışkanlıkları hakkında bilgi elde edilmiş r. Çalışmanın yapıldığı sekiz aylık süre içerinde başvuran kişiye bu anket uygulanmış r. Hastaların 55. sinin (% 35,3) sigara iç ği, inin (% 30,4) ise, daha önce içip bırak ğı saptanmış r. Hastanemize müracaat edenlerden sigara içmeyenlerin sayısı ve oranı ise (% 34,3) dir. Hem sigara içen hem de içip bırakanların % 95 inin (97.46) üç yıldan fazla süre ile sigara iç kleri, % 8,5 nin ise (84.638) günde 0 sigaradan fazla iç ğini beyan etmiş r. Göğüs hastalıkları hastanesi polikliniğine müracaat eden hastalar, ülke ortalamasına yakın sigara içerken, çok büyük bir bölümün 0 paket yıldan fazla sigara iç ği görülmüştür. Bu sonuçlar, üçüncü basamak hastanelerinde sigaraya bağlı hastalıkların önümüzdeki yıllarda artan oranlarda çok ciddi bir hasta yükü ge rebileceğini göstermektedir. 3

5 TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 SS ÖĞRETİM YILINDA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ NE YENİ BAŞLAYAN VE SİGARA İÇEN ÖĞRENCİLERİN SİGARA BIRAKMA KONUSUNDAKİ TUTUMLARI PINAR PAZARLI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bu çalışma, SAÜ Tütün Kontrolü Koordinasyon Kurulu nun, üniversitemizdeki gençlere sigaradan uzak kalmaları için gereken destek ortamını sağlamak amaçlı projesine ışık tutması için planlanmış r. Üniversitemiz bünyesinde bulunan sigara bırakma polikliniği hizme nin, planlanan destek ortamı ndaki yerini öngörebilmek için Sakarya Üniversitesi ne yeni başlayan ve sigara içen öğrencilerin sigara bırakma konusundaki tutumlarını değerlendirmek amaçlanmış r öğre m yılında Sakarya Üniversitesi nde yeni başlayan öğrencilerin web den kayıtları sırasında sigara kullanımı ile ilgili toplam 7 sorudan oluşan webanke doldurmaları istendi. Her soruya cevap vermeleri zorunlu tutulmadı. Yaş ve cinsiyet dışında kimlik bilgisi alınmadı. Anke n bildirinin içeriği ile ilgili olan kısmında; öğrencilerin sigara içme sıklığı, bırakmak konusunda düşüncesi ve yardım/tavsiye almak isteyip istemedikleri sorgulandı. Toplam 74 öğrencinin anke değerlendirildi. Öğrencilerin %63,8 i (n=4560/74) kız; %64,8 i (n=464/74) 0 yaşın al ndaydı. Sigara içme oranı %4, (n=73/74) olarak tespit edildi. İçicilerin %8 i (n=404) hergün en az bir sigara içiyordu. Sigara içmek sizce sağlığa zararlı mı? sorusuna %9, si kesinlikle evet cevabını verdi. % si sigarayı bırakmayı hiç düşünmüyordu. %0,6 sı Bugün-yarın bırakmayı düşünüyorum ve %57,8 i Bırakmayı düşünüyorum ama ne zaman bırakacağım belli değil seçeneğini işaretlemiş. Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde sizce bu kolay mı zor mu olacak? sorusuna %44,3 ü zor; %7, si kolay olacak cevabını verdi; %8,3 ü fikrim yok diyordu. Sigara içen gençlerin %59, i bırakma konusunda yardım/destek istemiyordu. SS003 PASİF SİGARA İÇİCİLİĞİ GENEL ANESTEZİ ALAN ÇOCUKLARDA PERİOPERATİF OLUMSUZ ETKİLERLE İLİŞKİLİDİR: PROSPEKTİF, ÇİFT-KÖR KLİNİK ÇALIŞMA. TÜLAY HOŞTEN SEYİDOV, LEVENT ELEMEN, MİNE SOLAK, MELİH TUGAY, KAMİL TOKER KOCAELI ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI Çocuklarda pasif sigara içiciliği (PSİ) solunum fonksiyonlarını bozar ve bu çocuklar genel anesteziyle havayolu komplikasyonlarına yatkın olabilirler (). Çalışmamızın amacı genel anestezi al nda opere olan çocuklarda PSİ insidansını ve periopera f solunum komplikasyonlarını (POSK) araş rmak r Bu prospek f çalışmaya lokal e k kurul onayı alındıktan sonra 0 Haziran-30 Eylül-008 tarihleri arasında genel anestezi al nda opere olacak 3 ay- yaş arası hastalar alındı. POSK; laringospazm, öksürük, nefes tutma, desaturasyon, havayolu sekresyonlarında ar ş, bradikardi olarak tanımlandı ve anestezi süresince ve anesteziden sonra olarak iki kez değerlendirildi. PSİ, başka bir hemşire tara ndan ebeveynlerden alınan anamnezle sorgulandı, evde günde en az 0 tane sigara içilmesi PSİ olarak tanımlandı. Çalışmaya ka lan çocuğun i (%54.5) PSİ, 0 i (% 45.5) non-psi idi. POSK gözlenen 3 hastanın 7 si (%4.) PSİ, 6 sı ise (% 6) non-psi gurubunda idi. PSİ grubunda hem toplam POSK oranı, hem de derlenmede görülen POSK oranı anlamlı derecede yüksek (p=0.048, p=0.04). İsta s ksel olarak anlamlı olmasa da en sık görülen POSK havayolu sekresyonlarındaki ar ş PSİ grubunda derlenme komplikasyonlarını ar ran aşırı üst havayolu sekresyonları artmış goblet hücre sayısıyla ilişkili olabilir. Preopera f dönemde PSİ sorgulanarak anesteziyle ilgili komplikasyonlar önlenebilir. Anahtar kelimeler: Pasif sigara maruziye, çocuklar, genel anestezi -Cook DG, Thorax 999; 54: Sigara içen gençlerin çok büyük bir kısmı sigaranın sağlığa zararlı olduğunu düşünüyor ve büyük çoğunluğu da bırakmak is yorken ancak yarısından az bir kısmı bağımlılık konusunda farkındalık sahibi ve yardım/öneri talep ediyor. Gençlerimizin niko n bağımlılığı konusunda bilgilendirilmesi, bırakmayı düşünen gençlerin kararlarının netleşmesini ve bağımlılık derinleşmeden yakın gelecekte bırakmak istemelerini sağlayabilir. 4

6 TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 SS004 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAÜ) PERSONELİNİN TÜTÜN KONTROL YASASINA UYUMUNU VE FARKINDALIĞINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ANKET SONUÇLARI PINAR PAZARLI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz personelinin, 407 sayılı kanunda değişiklik yapan 577 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümlerine uyumunu ve farkındalığını değerlendirmek Anketler, SAÜ Tütün Kontrolü Koordinasyon Kurulu nun Tütün kontolü ilk adım projesi kapsamında, akademik ve idari birimlerde gerçekleş rilen bilgilendirme seminerleri sırasında uygulandı. Anke e ka lımcılara; yaş, cinsiyet, eği m ve sigara içicilik durumu gibi demografik özellikleri belirleyen soruların ardından;. Halka açık tüm kapalı alanlarda ve işyerlerinde, tütün ve tütün mamullerinin yasaklanmasını destekliyor musunuz?.sizce devlet, toplumda sigara kullanımını azaltmak için çaba göstermeli mi? 3.Pasif içiciliğin insan sağlığına zararı konusunda ne derece riski olduğunu düşünüyorsunuz? şeklinde 3 soru yönel ldi ve son bölümde yasanın bazı hükümlerine yer verilerek mevcut bilgilerine göre bu hükümlerden haberdar olup olmadıkları sorgulandı. 8 akademik ve 4 idari birimden, toplam 775 personel anke değerlendirildi. Ka lımcıların %69 u erkek; yaş ortalaması 34,8±8, (9-6) idi. %76, si lise üstü eği m düzeyine sahip. Genel sigara içicilik oranı %35,6; erkeklerde %36,7; kadınlarda %33,5 olarak saptandı. Personelimizin %88,7 sinin kapalı alanlardaki yasağı (soru ) desteklediği; desteklemeyenlerin %8,5 inin sigara içicisi olduğu; ancak genel olarak değerlendirildiğinde içicilerin %75,6 sının kanunu desteklediği tespit edildi. %89,4 ü tütün kontrolünde devlet müdahalesinden yana ve %9,7 si pasif içiciliğin zararlı etkilerinin bilincinde olduğu görüldü. Yasanın anke e yer alan hükümleri, büyük oranda (%73-9,7) bilinmekle birlikte, çocukları tütün ve tütün mamullerinden korumaya yönelik hükümlerin daha az oranda bilindiği saptandı. Eği m düzeyi oldukça yüksek ancak sigara içicilik oranı beklenenin üzerinde olan bir populasyonda, tütün kontrol yasasının ve gerekçelerinin büyük oranda desteklendiği görüldü. Bu sonuç, tütün kontrol çalışmalarının hedefine ulaşabileceği konusunda umut verici olarak değerlendirildi. SS005 KADINLARDA SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞI VE TÜTÜN BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİ ZEYNEP PINAR ÖNEN, ELİF ŞEN, BANU ERİŞ GÜLBAY, AYPERİ MERZİ ÖZTÜRK, ÖZNUR AKKOCA YILDIZ, TURAN ACICAN, SEVGİ SARYAL, GÜLSEREN KARABIYIKOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Gelişmiş ülkelerde kadınların % si gelişmekte olan ülkelerde ise %9 u sigara içmektedir. Kadınlar arasında giderek artan sigara içme oranları, önümüzdeki dekaddlarda mortalite ve morbidite riskini de beraberinde ar racak r. Her ne kadar, kadınlar ve erkekler sigaranın zararlarından benzer şekilde etkilenseler de, kadınlarda cinsiyete özel artmış ek sağlık sorunları da bulunmaktadır. Bütün bu sayılanlar göz önünde tutulduğunda, kadınların her geçen gün artan sigara içme nedenlerinin anlaşılması, sigara bırakma oranlarının ve erkeklerle olan farklılıklarının belirlenmesi amaçlandı. 004 ve 008 yılları arasında toplam 446 (55 kadın ve 9 erkek) ak f sigara içen prospek f olarak değerlendirildi. Her olguya sigara içme durumunu ve bbı öyküsünün içeren bir anket uygulandı. Niko n bağımlılığı ve CO düzeyleri belirlendi. Kılavuzlara göre, her hasta için özel sigara bırak rma programı düzenlendi ve hastalar en az yıl süreyle izlendi. Kadınlar ve erkekler arasında yaş, bazal Fagerstrom niko n bağımlılık puanı, CO düzeyi ve tedavi protokolleri arasında farklılık yoktu. Kadınların (8±4) erkeklere (5±4y) göre daha geç yaşta sigara içmeye başladıkları ve %55 inin üniversite mezunu olduğu görüldü. Diğer tara an, içilen toplam sigara miktarının (3±5pk-yıl), günlük sigara tüke minin (±0) ve toplam sigara içme süresinin kısa olduğu görüldü (her 3 parametre için p=0.00). Kadınlar erkeklere göre sigarayı daha yüksek oranda bırakmak is yorlardı (p=0.0) ve sigara bırakma denemeleri daha yüksek sayıdaydı (p=0.005). Tüm bunlara rağmen bir yıllık sigara bırakma başarıları erkeklere göre daha düşüktü (kadın/erkek %4/%48, p=0.0) ve sigaraya tekrar başlama oranları da erkeklerden daha yüksek (kadın/erkek %5/%, p=0.0). Kadınlarda eşlik eden en belirgin patoloji depresyondu ve sigara bırakma başarısını daha da azal yordu (p=0.03). Bu çalışma, iyi eği m düzeylerine rağmen kadınların sigara başlama oranlarının daha yüksek olduğunu ve aynı zamanda sigara bırakma başarılarının da erkeklere göre daha düşük olduğunu gösteriyor. 5

7 TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 SS006 GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNDE SİGARA BIRAKTIRMA VE SOLUNUM FONKSİYON TESTİNİN ROLÜ ŞEREF ÖZKARA, ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GCEA HASTANESİ, ANKARA Tütünün zararını yaşayanlara sigarayı bırak rmak daha kolaydır. Özellikle polikliniğe başvuran hastaya sigarayı bırak rmada hekimin rolü önemlidir. Bu çalışmada göğüs hastalıkları polikliniğinde solunum fonksiyon tes (SFT) bulguları ve hasta semptomları ile sigara bırakma önerisinin etkisi incelenmiş r. Hastalıkları, semptomları ve SFT bulguları anla lan hastaların sigarayı bırakmaları ve bir ha a sonra tekrar başvurmaları istenmiş r. İkinci başvuruda semptomlarındaki ve tekrarlanan SFT bulgularındaki düzelme hasta ile tar şılmış ve sigarasız yaşaması önerilmiş r. İki ayrı SFT sonucu olan hastalar çalışmaya alınmış SFT bulgularındaki değişim analiz edilmiş r. Toplam 48 hastanın 3 ü kadın idi. Ortalama yaş 47,4±,, sigara içme süresi 6,4±,8 yıl, günlük içilen sigara 6,5±0, ade. Ortanca 0 (4-87) gün ara ile alınan iki SFT nde sırasıyla FVC değerleri %77,8±8,8, ve %84,6±9,8; FEV değerleri %67,±,3 ve %73,6±3,4; FEV/FVC oranları %69,9±, ve %70,7±,9; FEF5-75 değerleri %46,±8, ve %70,7±,9 idi. FEV/FVC değeri dışındaki parametrelerde sigarayı bırak ktan sonraki ar ş ista ksel olarak anlamlı idi. Sigarayı bırak ktan sonra SFT parametrelerinde ar ş görülenlerin oranı, FVC de %73, FEV de %79 ve FEF5-75 de %67 idi. Başlangıçta öksürük ve nefes darlığı %7, balgam %43 hastada vardı. Sigarayı bırakınca semptomlar % inda değişmezken, %64 ünde düzeldi, %4 ünde belirgin düzeldi. Kısa dönemde hasta sigarayı bırakamamış, sadece miktarını azaltmış ; diğerleri bırakmış. Bu bulgularla, poliklinikte semptomlar ve SFT bulgularının sigarayı bırak rmada etkili şekilde kullanılabileceği görülmüştür. Sigaranın en çok küçük hava yollarında darlık (FEF5-75 düşüş) oluşturduğu; kısa süreli sigara bırakmanın en fazla FEF5-75 olmak üzere FVC ve FEV i ar rdığı görülmüştür. SS007 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜTÜN KONTROLÜ KOORDİNASYON KURULU NUN PROJELERİ VE ULUSAL TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMALARINA KATKISI PINAR PAZARLI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tütün Kontrolü, toplumun tütün ürünleri tüke mini ve tütün dumanına maruz kalmasını önleyerek veya azaltarak sağlık düzeylerini yükseltmeyi amaçlayan stratejilerdir. SAÜ Tütün Kontrolü Koordinasyon Kurulu (SAÜ TKK Kurulu), bu amaç doğrultusunda kurulmuş; mevcut yapısı i barıyla ve bir üniversite bünyesinde bu kapsamda kurulan ilk resmi kurul olması nedeniyle önemli bir misyon üstlenmiş r. Bildirinin amacı, kurulun projeleri ve ulusal tütün kontrolü çalışmalarına katkısı hakkında bilgi vermek r. Kurul, 4 Şubat 008 tarihinde Üniversitelerin Tütün Kontrolü Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi konulu bir brifing sonrası, senato kararıyla kurulmuştur. Kurul, tüm birimlerden gönüllülük esasına dayanılarak belirlenen akademik ve idari personellerden ve ayrıca öğrenci temsilcilerinden oluşmaktadır. Kurulun ilk projesi olan Tütün Kontrolü İlk Adım Projesi kapsamında; Tütün Kontrolü nedir? Neden gereklidir? Yeni tütün kontrol yasamızın ge rdikleri konulu bilgilendirme seminerleri düzenlenmiş; seminerler sırasında personele yönelik bir anket gerçekleş rilmiş r. Bu proje kapsamında ayrıca; Sakarya üniversitesini kazanan ve webden kaydını yap ran öğrencilere web-anket düzenlenmiş r. Kurulun yeni projesi olan Bağımlı olma-özgür ol projesinde, öğrenci kulüplerinin mevcut faaliyetlerini sigara karşı mesajlarla birleş rerek yaygınlaş rması amaçlanmaktadır. Tütün Kontrolü İlk Adım Projesi ile üniversitemiz genelinde tütün kontrolü hakkında farkındalık ve kurulun bundan sonra yapacağı çalışmalar için destek sağlanmış r. Yapılan anketler sayesinde üniversite personeli ve öğrenciler arasında kabaca bir içicilik oranı saptanmış; ayrıca üniversite personelimizin yeni tütün kontrol yasasına uyumu değerlendirilmiş r. Bağımlı olma-özgür ol projesinde, üniversitemizin 60 ı aşkın öğrenci kulubüyle işbirliği planlanmış r. Üniversiteler, Ulusal Tütün Kontrol Programının en önemli paydaşlarındandır. Sigara içmenin kabul gören bir davranış olmadığı anlayışını yerleş rmek ve gençlerin sigaradan uzak kalması için gereken destek ortamını sağlamak konusunda üniversitelerde organize çalışmalara ih yaç vardır. 6

8 TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 SS008 SİGARA İÇENLERDE VE TANDIR DUMANI MARUZİYETİ OLANLARDA KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) GELİŞME RİSKİ BÜLENT ÖZBAY, SELVİ ASKER, BÜNYAMİN SERTOĞULLARINDAN, SELAMİ EKİN, HANİFİ YILDIZ, AHMET ARISOY, M. HAKAN BİLGİN, BUKET MERMİT ÇİLİNGİR, MEHMET DURAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Sigara içenlerde ve tandır dumanı maruziye olanlarda KOAH gelişme riskini araş rmak. Çalışmaya akciğerler ile ilgili yakınması olmayan toplam 88 gönüllü alındı.sigara kullanma durumu ve tandır dumanı maruziye kaydedildi. Tüm ka lımcılar spirometre ile tarandı.solunum fonksiyon testleri yapıldı ve birinci saniye zorlu ekspiratuar hacim (FEV), zorlu vital kapasite (FVC), birinci saniye zorlu ekspiratuar hacmin zorlu vital kapasiteye oranı (FEV/FVC) değerleri kaydedildi. İsta ksel değerlendirme için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon tes kullanıldı. Ka lımcıların 65 i (%9) erkek,3 ü (% 8 ) kadındı. Yaş ortalamaları ± (Ort. ±SS) olarak hesaplandı. Tandır dumanına maruz kalanların sayısı 4 dü (% 36,5 ). Sigara içenlerin sayısı 83 tü (%6,). Sigara içenlerin ortalama iç kleri sigara sayısı yılda 34,8 paket olarak hesaplandı. Tüm ka lımcılar için ortalama FEV % 9± ve ortalama FEV/ FVC oranı % 83 ± 7 idi. FEV/FVC oranı % 70 den az olanların sayısı 6 (%,) olarak bulundu. FEV % 80 den az olanların sayısı 5 (8,7 %) bulundu. Sigara tüke mi ile FEV % ve FEV/ FVC oranı arasında nega f bir ilişki saptandı. (p<0.05, p<0.05) Tandır dumanı maruziye ile FEV % ve FEV/ FVC oranı arasında nega f bir ilişki saptandı. ( p<0.05, p<0.05). FEV/FVC ile yaş arasında nega f bir ilişki saptandı (p<0.05). Sigara içen ve tandır dumanı maruziye olan gruplar arasında FEV % ve FEV / FVC değerleri bakımından ista ksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Çalışmamız bölgemizde yaşayan anket çalışmasına ka lanların büyük çoğunluğunun sigara iç ğini ve yaklaşık yarısının tandır dumanına maruz kaldıklarını ve ileri yaşlarda KOAH yönünden risk taşıdıklarını göstermiş r. TP YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNDA ÇALIŞAN İŞÇİLERDE PNÖMOKONYOZ PREVELANSI REMZİ ALTIN, METİN ÇELİKİZ, ABDÜLKADİR ERBAĞCI, LEVENT KART, OLGUN KESKİN, NİHAN ÇEBİ 3, EMİN PALANCI KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ZONGULDAK GÖĞÜS MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ 3 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 986 yılından beri Zonguldak kömür havzasında çalışan işçiler ile ilgili prevelans çalışmaları yayınlanmakta olup bu veriler dünya verilerinin sürekli üstünde bulunmuştur. 980 sonrası toz kontrolünde sağlanan iyileş rmeler, eski işçilerin emekli edilmesi ve yeni işçi alımları sonrası prevelans durumumuzu değerlendirmek için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) nda çalışan işçilerin 008 yılı verilerini sunmayı amaçladık. Çalışmaya TTK bünyesinde faaliyet gösteren beş bölgenin (Kozlu, Karadon, Üzülmez, Armutçuk ve Amasra) tüm yer al çalışanlarını (n:6655) dahil e k. Bunların ILO standartlarına uygun posteroanterior akciğer grafileri önce ILO ser fikalı A ve daha sonrasında B iki okuyucuya ayrı ayrı okutuldu. İh laf durumunda B okuyucuları tekrar toplanarak karar verildi. Üç yıl ve üstünde çalışan ve uygun radyolojik görünüme sahip kişilerde pnömokonyoz tanısı konuldu. Pnömokonyoz prevelansı %3.5 olarak bulundu (55/6655 işçi). Bölgelere göre prevelans değerlerine bakıldığında Kozlu %4., Karadon %.5, Üzülmez%3.9, Armutçuk %3.8 ve Amasra da %3.5 olarak saptanmış r. Lezyonlar çoğunlukla p şeklinde olup yaygınlık açısından ise kategori III düzeyinin al ndadır. Komplike pnömokonyoza ait bulguya rastlanmamış r. Çalışma sonuçlarına bakıldığında yeni prevelans değerlerimizin dünya da saptanan %3-5 prevelans değerleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Çalışma bölgeleri arasında farklılık saptanmamış r. 980 sonrası alınan etkin toz önlemleri ve bu dönem incesi çalışıp emekli edilenlerin yerine alınan işçilerinde bu değerlerde rol oynadığı düşünülebilir. 7

9 TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 TP00 KOT KUMLAMACILIĞINA BAĞLI SİLİKOZİS GELİŞEN 50 GENÇ ERKEK HASTA TEKİN YILDIZ, GÜNGÖR ATEŞ, ALTAN EŞSİOĞLU, LEVENT AKYILDIZ, CİHAN AKGÜL ÖZMEN, FÜSUN TOPÇU, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Silikozis serbest kristal silika inhalasyonuna bağlı olarak gelişen mesleki bir akciğer hastalığıdır. Son zamanlarda Türkiye de teks l sektöründe kot kumlamacılığı işinde silika maruziye ne bağlı silikozis gelişimi yeni ve bilinmeyen bir silikozis nedeni olarak bildirilmektedir. Bu çalışmada Diyarbakır ili Kocaköy ilçesi Ambar köyü ve bağlı mezralarda oturan toplam 50 silikozis olgusu değerlendirildi. Olguların en genci 8, en yaşlısı 43 yaşındaydı. Maruziyet yaşları değerlendirildiğinde en erken maruziyet iki olguda 0 yaşında olmuştu. Çalışma süreleri 3-8 ay arasında değişmekteydi. Olguların tümü de çalış kları atölyelerde konaklamışlardı. En sık rastlanılan semptomlar sırasıyla nefes darlığı, zayıflama, öksürük, göğüs ağrısı, ateş, halsizlik, yorgunluk şeklindeydi. Olguların %54 ü sigara içmekteydi ve tümü sosyal güvenceden yoksun olarak çalış rılmışlarıdı. Koruyucu önlem olarak olguların %65 i basit maske kullanmışlardı. Olguların hiçbiri bu iş kolunun sağlık açısından tehlikeli olduğunu bilmiyordu. Çalış kları sürece hiç sağlık kontrolü yapılmamış. Bizim değerlendirmemize kadar iki olgu dışında hiçbiri doktor kontrolüne gitmemiş. Bu iki olguya da klinik-radyolojik olarak Akciğer Tüberkülozu tanısıyla an -tüberküloz tedavi verilmiş. Sonuç olarak bu hastalığın gelişimi engellemek için gerekli tüm poli k ve sosyal önlemler derhal alınmalıdır. TP003 KAYNAKÇI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERDE PULMONER SEMPTOMLAR VE SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ELİF REYHAN HAN, TÜRKAN NADİR ÖZİŞ, DİLEK ERGÜN, RECAİ ERGÜN ANKARA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Mesleki akciğer hastalıklarının erken tanısında periyodik muayenelerin önemi büyüktür. Bu çalışmada Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi nde Haziran 007- Ocak 009 tarihleri arasında periyodik muayeneler sırasında tetkik edilmiş, çeşitli fabrikalarda kaynakçı olarak çalışmış 60 işçinin semptomları ve solunum fonksiyon testleri (SFT), kaynak dumanına maruz kalmamış 60 işçi ile karşılaş rıldı. Çalışmaya alınan vakalara pulmoner semptomları içeren bir anket uygulaması yapıldı. Her iki gruptaki işçilerin semptomları ve SFT bulguları ista s ksel olarak karşılaş rıldı. Nefes darlığı (%56.), öksürük (%6.3), balgam (%78.9) şikayetlerinin kaynakçı olarak çalışan işçilerde kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0.0, p<0.00, p<0.00). Sigara içen kaynakçılarda kronik bronşi k semptomlarının sigara içmeyenler ya da bırakmış olanlara ve kontrol grubuna göre daha fazla olduğu ve ista s ksel olarak anlamlı olduğu saptandı. İki grup arasında sigara içme alışkanlığı açısından fark yoktu. Çalışmaya alınan hastaların tümünün SFT bulguları normaldi. Obstrüksiyon ya da restriksiyon lehinde bulgu saptanmadı. Kontrol grubunda FEV değerinin kaynakçı grubuna göre daha yüksek olduğu ve bu farkın ista s ksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Riskli iş kollarında çalışan işçilerin belli aralıklarla periyodik muayenelerinin yapılmasının ileride gelişebilecek hastalıkların öngörülmesinde faydalı olacağı görüşündeyiz. 8

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI

BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI PS-1 BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARINDAN GÖNDERİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ MAJOR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI M. Bakır SAYĞAN, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN, Salih CESUR, Gülnur TARHAN,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 Editörler Prof. Dr. Seçil Özkan Uz. Dr. Bekir Keskinkılıç Doç. Dr. Murat Gültekin Doç. Dr. Ahmet Serdar Karaca Uz. Dr. Cansu

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim GOLD Girişimine Koşulsuz Eğitim Desteği Sunan Firmalar: Almirall AstraZeneca Boehringer Ingelheim Chiesi Dey Pharmaceuticals Forest Laboratories GlaxoSmithKline Grupo Ferrer Merck Sharp and Dohme Nonin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ POSTER BİLDİRİLER KİTABI Editörler Umut BEYLİK Özlem ÖNDER Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah

Detaylı

BİLDİRİ KİTABI. 7-9 Ekim 2011 Ilıca Otel - ÇEŞME. Radyoloji. Radyoterapi. Nükleer Tıp. ilk Derneği. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

BİLDİRİ KİTABI. 7-9 Ekim 2011 Ilıca Otel - ÇEŞME. Radyoloji. Radyoterapi. Nükleer Tıp. ilk Derneği. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği 9. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Seminerleri RADYOLOJİ RADYOTERAPİ NÜKLEER TIP TEKNİSYEN TEKNİKER VE İYONİZAN RADYASYON ÇALIŞANLARINA YÖNELİK Radyoloji

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 1 Sayı: 5 MAYIS 2012 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Editörü Hande AYDEMİR Hukuk Danışmanı Av. Bekir

Detaylı

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Bernard Shaw

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Bernard Shaw 2 RADYOGRAFİ Eylül Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Adına İmtiyaz Sahibi: Heybet ASLANOĞLU Yazı işleri Müdürü: Özer ERDEN Genel Yayın Yönetmeni Hamide AKÇAY Editör Çiğdem ÖZCAN (GORIL

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Araştırma/Research Article Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Nefize Gökmen 1 *, Ayşe Yıldız 2, Ömer Deniz 3 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ)

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ) Doç.Dr. Mevlüt KAYA* Kübra VAROL** ÖZET Bu çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Detaylı

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Deniz NALBANTOĞLU Ağustos 2011 DENİZLİ ii iii DENİZLİ İL MERKEZİNDE

Detaylı