çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4"

Transkript

1 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür Mesaj / Message From General Manager 7-8 Yönetim Kurulu / Board of Directors 9-10 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About The Management and Audit Staff Tarihimiz / Our History Kalite Politikam z / Our Quality Policy 18 nsan Kaynaklar Politikam z / Human Resources Policy 18 Ortakl k Yap s / Shareholder Structure 20 Ürünlerimiz / Our Products Yönetim Kadrosu / Management Rasyolar / Ratios Denetçi Raporu / Auditor's Report 32 ç Denetim Faaliyetleri Hakk nda Rapor / Internal Auditing Activities Report Ba ms z Denetim Raporu / Independent Audit Report Mali Tablolar / Financial Statements Dipnotlar / Footnotes

2 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ OPINION FOR COMPLIANCE Demir Sigorta Anonim fiirketi Genel Kuruluna; To the Shareholders of Demir Sigorta A.fi. Demir Sigorta A.fi.'nin 31/12/2013 tarihi itibar yla haz rlanan y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar yla düzenlenen ba ms z denetim raporu ile uyumlulu unu ve do rulu unu denetlemifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Demir Sigorta A.fi. yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5684 say l Sigortac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Demir Sigorta A.fi.'nin 31/12/2013 tarihi itibar yla 5684 say l Sigortac l k Kanunu gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak fiirketin finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur. We have audited compatibility of the financial information of Demir Sigorta A.fi. (the Company ) presented in the annual report as of 31 December 2013, with the independent audit report for the period then ended. The annual report is the responsibility of the Company's management. As an independent auditor, our responsibility is to express an opinion on the annual report based on our audits. We conducted our audit in compliance with the procedures required by the Insurance Law numbered 5684 for preparing and anouncing annual report, and in compliance with independent audit standards. Those procedures require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the annual report are free of material misstatement. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the financial information in the annual report referred to above presented fairly, in all material respects, the financial position of Demir Sigorta A.fi. as of 31 December 2013, in accordance with the Insurance Law numbered The financial information includes the summary of Board of Directors report and the opinion of independent auditor, and is compatible with the audited financial statements. M.G.I. BA IMSIZ DENET M VE YEM NL K MAL MÜfiAV RL K A.fi. ERHAN ÖZDEM R, YMM Sorumlu Ortak, Bafl Denetçi stanbul, 25 Mart 2014 M.G.I. BA IMSIZ DENET M VE YEM NL MAL MÜfiAV RL K A.fi. ERHAN ÖZDEM R, CPA Managing Partner stanbul, 25 March

3 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n mesaj, 2013 y l nda Türkiye Sigorta Sektörü h zl bir flekilde büyümesine devam etmifl olup %14 nin üzerinde reel bir büyüme gerçekleflmifltir y l nda da bu büyümenin ülkemizde oldu u gibi Demir Sigortada da gerçekleflece ini görece iz. Demir Sigorta 2013 y l nda ihtiyatl ve stabil bir vaziyette faaliyetlerini yürütmüfltür. Bu kapsamda 2013 y l nda Demir Sigorta'ya eme i geçmifl tüm acente, broker, di er ifl ortakl klar ve bilhassa çal flma arkadafllar ma teflekkür eder 2014 y l nda baflar lar dilerim. Sayg lar mla, Sema C ng ll o lu Yönetim Kurulu Baflkan 5

4 Message of the Chairman of Board of Directors In 2013, Turkish Insurance Sector continued its rapid growth and realized a real growth of more than 14%. In 2014, we will see this growth not only in our country, but also in Demir Sigorta. Demir Sigorta performed its operations in a stable and prudent manner in With this respect, I would like to thank all our agents, brokers, partners and especially my colleagues for all their support and contribution to Demir Sigorta in 2013 and wish them success for Sincerely, Sema C ng ll o lu Chairman of the Board of Directors 6

5 Genel Müdür Mesaj General Manager's Message 2013 y l, küresel ekonomi aç s ndan geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde farkl büyüme e ilimlerinin ortaya ç kt bir y l olmufltur. Son y llardaki güçlü ekonomik performans yla küresel ölçekli yükselen ekonomilerden biri olarak gösterilen, y lsonu itibar yla %3,2 oran nda büyüme kaydeden ülkemizde de cari aç azaltmaya odaklanan tasarruf politikalar ön plana ç km flt r. Yabanc para birimleri karfl s nda TL'nin yaflad de er kay plar ve enflasyondaki k smi art fl e ilimine karfl n 2013 y l nda da büyüme ivmesinin devam etmesi, Türkiye'nin uluslararas finans çevreleri nezdindeki pozitif görünümünu canl tutmufltur. Fitch ve Moodys gibi uluslararas derecelendirme kurulufllar taraf ndan yat r m yap labilir seviyesinde de erlendirilmesi bu canl l n somut iflaretidir. The year 2013 witnessed different growth trends by both developed and developing countries in terms of global economy. And our country that has been one of the rising economies of the world with its strong economic performance in recent years recorded a growth rate of 3.2% as of the end of the year, focusing on saving policies concentrated on decreasing the current deficit. This continuing positive growth trend in 2013 despite the TL's loss of value against foreign currencies and partial rising trend in inflation has maintained Turkey's positive outlook before the international finance circles. Turkey's rating of "Investment Grade" by international rating agencies such as Fitch and Moodys is a clear indication of this vitality. Küresel ekonomideki durgun seyrin aksine Türk sigorta pazar nda bir önceki y la göre %22 art flla 20 Milyar TL seviyesinde prim üretimi gerçekleflmifltir. Reel büyümenin %15 olarak gerçekleflti i sektörde, yabanc oyuncular n say s giderek artmifltir. Uzun y llard r 100% Türk sermayeli flirket olarak faaliyetlerini sürdüren Demir Sigorta da bu trendin d fl nda kalmam fl ve 12 Kas m 2013 tarihinde yap lan Despite the stagnancy in the global economy, 20 billion TL premium was realized in Turkish insurance market, representing a 22% increase compared to the last year. The real growth in the sector was realized as 15% and the number of foreign actors was increased.demir Sigorta (Insurance) that has been operating as a 100% Turkish-capital Company for long years also had its share from this trend. 7

6 hisse devir anlaflmas ile flirket hisselerinin %55'i Beyrut-Lübnan'da kurulu Cynvest S.A.L. Holding'e, %35'i Dubai- Birleflik Arap Emirlikleri'nde kurulu Group Med International Management Limited'e devrolmufltur. Sözkonusu devir ifllemi ile Demir Finansal Grup Holding'in hisse oran %10'a inmifltir. 19 fiubat 2014 itibariyle de GroupMed International Management Holding Limited geri kalan %10 u Demir Finansal Hizmetler'den geri alm flt r. Yeni sermayedar m z n yarataca sinerjinin de katk s yla karl l k öncelikli olarak büyümek yeni dönemin ana hedefi olacakt r. Yine bu yeni dönemde, Demir Sigorta, kifliye ozel cozumleri, yüksek katma degerli ürün ve hizmetleri ile sigortacilik sektorunde kendine ozgu bir konuma sahip olmak istemektedir performans na bak ld nda, fiirketimiz 2013 y l nda 215 acente ve 33 çal flan ile 29 Milyon TL prim üretimi gerçeklefltirmifl ve prim üretimini bir önceki y la göre 47% art rm flt r. Pursuant to shares' acquisition consumated on November 12, 2013, 55% of its share capital was acquired by Cynvest S.A.L. Holding, a company established in Beirut, Lebanon, and 35% by GroupMed International Management Holding Limited, a company established in Dubai Internatioanl Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates. Following this transfer, the share of Demir Finansal Group Holding in the company's share capital decreased to 10%; as at 19 Febraury 2014, GroupMed International Management Holding Limited acquired the remaining 10% from Demir Finansal Grup Holding A.S. The main goal of the new era will primarily be profitable growth with the contribution of the synergie to be created with our new shareholders Demir Sigorta wants to be in a unique position in the insurance sector with its customized solutions and high added value products and services. When we look at its performance in 2013, our Company produced 29 Million TL premium with its 215 agents and 33 employees and increased its premium production by 47% compared to the last year. Musterilerimize ve acentelerimize bize duyduklari guven ve baglilik icin, hissedarlarimiza ve yonetim kurulu uyelerimize surekli destekleri icin ve son olarak calisanlarimiza yogun calismalari ve islerine olan bagliliklari icin tesekkurlerimi sunar, yeni dönemin bütün paydafllar m z için hay rl olmas dilerim. I thank our customers and agents for their loyalty and confidence in us, to our shareholders and board of directors for their continuous support and finally, but not least, to our employees for their hardwork and commitment. I hope this new period brings good luck to all our stakeholders. Sayg lar mla, Hülya Püdün Sincerely, Hülya Püdün 8

7 YÖNET M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET M KADROMUZ OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT 9

8 2012 YILI YÖNET M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET M KADROMUZ / OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT IN 2012 Dr. Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Chairman of Board of Directors Omar Souheil B LAN Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Vice Chairman Hülya PÜDÜN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Board Member and General Manager Oussama SALMAN Yönetim Kurulu Üyesi Board Member Marwan El Abiad Yönetim Kurulu Üyesi Board Member Serdar SONÜSTÜN Genel Müdür Vekili Deputy General Manager 10

9 YÖNET M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET M KADROMUZ OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT Sema C ng ll o lu: Sn.Sema C ng ll o lu 1992 y l ndan beri Demir Sigorta A.fi.'nin Yönetim Kurulu Baflkanl 'n yürütmektedir. Bayan C ng ll o lu ayn zamanda 1995 y l ndan beri Demir Hayat Sigorta A.fi.nin da Yönetim Kurulu Baflkan 'd r. Marwan El Abiad: Marwan El Abiad, Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu üyesidir. Bay Abiad, Lübnan' n önde gelen bankalar ndan biri olan BankMed S.A.L.'de Finansal Kontrol, Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Baflkan olarak ve sigorta endüstrisindeki di er kurumsal flirketlerin Yönetim Kurullar nda görev yapmaktad r. Bay El Abiad, Association of Risk Professionals (ABD)'de Finansal Risk Yöneticisi (FRM) ve CFA Institute (ABD)'de Global ve Yeminli Finansal Analist (CFA) yetkisine sahiptir. Bay El Abiad' n flletme alan nda Beyrut Amerikan Üniversitesinden (Beyrut, Lübnan) hem Lisans hem de Yüksek Lisans derecesi bulunmaktad r. Sema C ng ll o lu : Mrs.Sema C ng ll o lu is the Chairman of Demir Sigorta A.fi. since Mrs.Sema Cing ll o lu is also the Chairman of Demir Hayat Sigorta A.fi.since 1995 Marwan El Abiad: Marwan El Abiad is member of the Board of Directors of Demir Sigorta A.fi. Mr. Abiad serves as Head of Financial Control, Information Technology and Operations at BankMed S.A.L. which is one of the top banks in Lebanon and serves on the Board of Directors of other corporate entities involved in the insurance industry. Mr. El Abiad is qualified as Financial Risk Manager (FRM) from the Global Association of Risk Professionals (USA) and Chartered Financial Analyst (CFA) from the CFA Institute (USA). Mr. El Abiad holds a Bachelor's Degree and a Master's Degree, both in Business Administration from the American University of Beirut (Beirut, Lebanon). Omar Bilani: Omar Bilani, Demir Sigorta A.fi.'nin Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s d r. Omar Bilani: Omar Bilani is the Vice Chairman of Demir Sigorta A.fi. Bay Bilani, GroupMed International Management Holding Limited fiirketinin Genel Müdürü ve Grup CEO'su olarak ve sigorta endüstrisindeki di er kurumsal flirketlerin Yönetim Kurullar nda görev yapmaktad r. Mr. Bilani serves as the Managing Director and Group CEO of GroupMed International Management Holding Limited and serves on the Board of Directors of other corporate entities involved in the insurance industry. Bay Bilani'nin Beyrut Amerikan Üniversitesinden (Beyrut, Lübnan) Sanat Lisans derecesi ve Lübnan Amerikan Üniversitesinden (Beyrut, Lübnan) flletme Yüksek Lisans derecesi bulunmaktad r. Oussama Salman: Oussama Salman, Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu üyesidir. Bay Salman, sigorta endüstrisindeki di er kurumsal flirketlerin Yönetim Kurullar nda görev yapmaktad r. Bay Salman, Beyrut Barosuna kay tl d r ve Saint Joseph Üniversitesinden (Beyrut, Lübnan) hukuk diplomas na (Maitrise) ve Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi (Washington D.C., ABD) Hukuk Yüksek Lisans na (LL.M.) sahiptir. Mr. Bilani holds a Bachelor's Degree in Arts from the American University of Beirut (Beirut, Lebanon) and a Master's Degree in Science of Business Administration from the Lebanese American University (Beirut, Lebanon). Oussama Salman: Oussama Salman is member of the Board of Directors of Demir Sigorta A.fi. Mr. Salman serves on the Board of Directors of other corporate entities involved in the insurance industry. Mr. Salman is admitted to the Beirut Bar Association and holds a law degree (Maitrise) from Saint Joseph University (Beirut, Lebanon) and a Master of Laws (LL.M.) in International Legal Studies from Georgetown University Law Center (Washington D.C., U.S.A.). 11

10 YÖNET M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET M KADROMUZ OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT Hülya Püdün: Say n Hülya Püdün Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktad r yilindan beri Turk Sigorta sektorunde cesitli Sigorta sirketlerinde ust duzey yoneticilik yapmistir.istanbul universitesi Fransiz Filolojisi mezunu olup Fransizca, ingilizce ve italyanca bilmektedir. Serdar Sonüstün: Say n Serdar Sonüstün Teknik ve Reasürans'dan sorumlu Genel Müdür yard mc s olarak görev yapmaktad r y l ndan beri sigorta sektöründe çal flmaktad r y l ndan itibaren Demir Sigorta A.fi'de çal flmaktad r. Bay Sonustun'ün Anadolu Üniversitesi fl daresi Lisans derecesi bulunmaktad r. M.Kerim Alifl: Bay Kerim Alifl 2012 y l ndan 2014 Mart ay na kadar beri Demir Sigorta A.fi.'de ç Denetim Müdür Yard mc s olarak görev yapm flt r 2005 y l ndan itibaren sigorta sektöründe çeflitlli flirketlerde ç Denetim departmanlar nda çal flm flt r. Emrah Ünal: Bay Emrah Ünal, 2012 y l ndan beri Demir Sigorta A.fi.'de ç Kontrolden Sorumlu Müdür Yard mc s olarak görev yapmaktad r. Bay Ünal 2009 y l ndan beri ba ms z d fl denetçi ve iç denetçi olarak çeflitli firmalarda çal flm flt r. Hülya Püdün: Mrs. Hülya Püdün is the member of the Board of Directors and General Manager of Demir Sigorta A.fi. Mrs. Püdün has been working in the insurance sector in executive levels since She holds a Bachelor's Degree in French Literature. She speaks French, English and Italian. Serdar Sonüstün: Mr. Serdar Sonüstün is the Asistant General Manager responsible from Technical and Reinsurance. Mr. Sonüstün has been working in the insurance sector since He has been working for Demir Sigorta since He is holds a bachelors degree in Business Administration from Anadolu University. M.Kerim Alifl: Mr. M.Kerim Alifl used to be the internal audit assistant manager of Demir Sigorta A.fi. since 2012 and until the end of the financial year He held several positions in insurance sector in internal audit departments since Emrah Ünal: Mr. Emrah Ünal serves as an internal control assistant manager of Demir Sigorta since He has worked as an external auditor&internal auditor since 2009 before he starts to work for Demir Sigorta A.fi. 12

11 Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Ossama Souheil Bilani Bilgi Teknolojileri Müdürü Gökmen bifller Bilgi Teknolojileri Müdür Yard mc s Beflir Kadem Yang n Müdürü E. Galip Yelkenci Kaza Müdür Yard mc s Ayfle D. Arac Kaza Yönetmeni Davut Tapan Pazarlama Analiz Uzman Ercan Selçuk Yönetim Kurulu Üyesi Marwan El Abidal Genel Müdür Yrd. Teknik & Reasürans Serdar Sonüstün Hasar & Rücu Grup Müdürü Dr. Hakan Özcan Hasar Yönetmeni Ümit Akp nar Hasar Asistan Cüneyt Cihangir Hasar Asistan Mehmet Temur Hasar Asistan Ayflegül Da delen Mali fller Müdürü Songül Kurt Mali fller Müdür Yard mc s Gönül Akansel Tahsilat Müdürü MASAK Uyum Görevlisi Bülent fienkal DEM R S GORTA A.fi. ORGAN ZASYON fiemasi - ARALIK 2013 Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Sema C ng ll o lu ç Denetim Müdür Yard mc s M. Kerim Alifl Genel Müdür Hüyla Püdün Acenteler Pazarlama Müdürü Metin Çetin Alternatif Da t m Kanallar Müdürü Aylin Alg n Acenteler Yönetmeni Güler fiahin Tahsilat Yönetmeni Niymet Yamaç Tahsilat Uzman Emrah Ayboran Bölge Grup Müdürü brahim K z lok G. Anadolu Bölge Uzman Funda Ça layan G. Anadolu Bölge Teknik Uzman Ebru Ökten ç Anadolu Bölge Teknik Uzman Özlem Özpamuk ç Kontrol & Risk Yönetimi Müdür Yrd. Emrah Ünal Yönetim Kurulu Üyesi Oussama Salman Avukat Neslihan Durak 13

12 Vice President of the Board of Directors Ossama Souheil Bilani Information Technologies Manager Gökmen bifller Information Technologies Assistant Manager Beflir Kadem Fire Manager E. Galip Yelkenci Accident Assistant Manager Ayfle D. Arac Accident Supervisor Davut Tapan Reporting & Analysis Specialist Ercan Selçuk DEM R S GORTA A.fi. ORGANIZATION CHART - DECEMBER 2013 Chairman of the Board of Directors Dr. Sema C ng ll o lu Internal Audit Assistant Manager M. Kerim Alifl Board Member Marwan El Abidal General Manager Hüyla Püdün Assistant GM Technical & Reinsurance Serdar Sonüstün Accounting & Administrative Affairs Manager Songül Kurt Agency Relations Manager Metin Çetin Alternative Distribution Channels Manager Aylin Alg n Claims & Recourse Group Manager Dr. Hakan Özcan Accounting Assistant Manager Gönül Akansel Agency Relations Operations Supervisor Güler fiahin Claims Supervisor Ümit Akp nar Collection Manager and AML Compliance Officer Bülent fienkal Claim Assistant Cüneyt Cihangir Collection Supervisor Niymet Yamaç Claim Assistant Mehmet Temur Collection Specialist Emrah Ayboran Claim Assistant Ayflegül Da delen Regions Group Manager brahim K z lok G. Anadolu Region Specialist Funda Ça layan G. Anadolu Region Technical Specialist Ebru Ökten ç Anadolu Region Technical Specialist Özlem Özpamuk Internal Control & Risk Management Assist. Manager Emrah Ünal Board Member Oussama Salman Lawyer Neslihan Durak 14

13 HAKKIMIZDA ABOUT US 15

14 fi RKET B LG LER COMPANY INFORMATION fi RKET N ÜNVANI : DEM R S GORTA A.fi. ADRES : Büyükdere Caddesi Özsezen flmerkezi No. 124 B Blok Kat: Esentepe- STANBUL Telefon No. : Pbx Faks No. : Web Sitesi : Adresi : Ticaret Odas : stanbul Ticaret Odas Ticaret Sicil No : Vergi Dairesi : Bo aziçi Kurumlar Vergi Dairesi Vergi Numaras : Mersis No : Bölge Müdürlükleri : ç Anadolu : Paris Cad. 76-9/10 Çankaya Ankara Tel: Güney Anadolu : Atatürk Cad.Gen fl Merkezi No.22 Kat2 D:5 Seyhan Adana Tel: Kas m 1989 da Gothaer Alman Sigorta ad ile kurulan Demir Sigorta A.fi y l nda önce Gothaer-Demir ad n alm flt r y l nda Demirbank T.A.fi. taraf ndan sat n al nd ktan sonra ismi DEM R S GORTA A.fi. olarak de ifltirilmifltir. fiirket 1997 y l nda C ng ll Holding bünyesine kat lm flt r. Sigorta Sektörüne ürün çeflitlili i sa layarak referans bir flirket halini alan Demir Sigorta 1999 y l n kendi sektöründe vergi rekortmeni olarak taçland rm flt r. Büyümesini 2000'li y llarda da devam ettiren Demir Sigorta, 2003 y l ndan itibaren de Demir Finansal Grup Holding ifltiraki olarak faaliyetine devam etmifltir. fiirketimiz 2003 y l nda sözleflme yapma yetkisini kendi iradesi çerçevesinde tüm branfllar itibariyle, T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl na müracaatla durdurmufltur. Yaklafl k dört y ll k bir aradan sonra 2008 y l nda, flirketin yeniden faaliyete bafllama yönündeki talebi, T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'n n 8 fiubat 2008 tarihli onay yaz s yla uygun görülmüfl ve fiirketin evvelce ruhsat n n bulundu u branfllarda sözleflme yapma yetkisinin tekrar verilmesi suretiyle fiirket yeniden faaliyete geçmifltir. Bu süreci takiben fiirketin ödenmifl sermayesi 2008 y l itibariyle 10,3 Milyon, 2012 y l nda 13 Milyon TL. 'ye ç kart lm flt r. 12 Kas m 2013 tarihinde yap lan hisse devir anlaflmas ile flirket hisselerinin %55'i Beyrut-Lübnan'da kurulu Cynvest S.A.L. Holding'e, %35'i Dubai- Birleflik Arap Emirlikleri'nde kurulu Group Med International Management Limited'e Name of the Company : DEM R S GORTA A.fi. Address : Büyükdere Caddesi Özsezen flmerkezi No. 124 B Blok Kat: Esentepe- STANBUL Telephone Number : Pbx Fax Number : Web site : Trade Registry : Istanbul Trade Registry Trade Registry Number: Tax Office : Bo aziçi Corporate Tax Office Tax Number : Mersis Number : Regional Offices : Central Anatolia : Paris Cad. 76-9/10 Çankaya Ankara Tel: South Anatolia : Atatürk Cad.Gen fl Merkezi No.22 Kat2 D:5 Seyhan Adana Tel: Established in November 1989 under the name of Gothaer Alman Sigorta, Demir Sigorta A.fi. was later named as Gothaer-Demir in In 1992, after being acquired by Demirbank T.A.fi., its name was changed to DEM R S GORTA A.fi. The Company was acquired by C ng ll Holding in It became a recognized company by providing product diversity as a result of which the Company received the tax record holder award in its sector in It continued its growth in 2000s and became an affiliate of Demir Financial Group Holding in Our Company, with its own will, seized its authority to enter into a contract for all branches in 2003 by applying to the Republic of Turkey Prime Ministry, Undersecretariat of Treasury. After a four-year break, in 2008, the Company's request to resume its operations was approved by the Undersecretariat of Treasury with its letter dated February 08, 2008, and the Company resumed its operations by obtaining its authority to enter into a contract for all branches. Following this process, the Company's paid-up capital was increased to 13 Million TL in 2012 from 10.3 Million TL in Pursuant to shares' transfer consumated on November 12, 2013, 55% of its share capital was acquired by Cynvest S.A.L. Holding a company established in Beirut, Lebanon, and 35% by GroupMed International Management Holding Limited established in Dubai Internatioanl Financial Centre, Dubai,United Arab Emirates. 16

15 devrolmufltur. Sözkonusu devir ifllemi ile Demir Finansal Grup Holding'in hisse oran %10'a inmifltir. 19 fiubat 2014 tarihinde, GroupMed International Management Holding Limited geri kalan 10% hisseyi Demir Finansal Hizmetler Grup Holding'ten alm flt r. fiirketimiz Yönetim Kurulu, 13 Aral k 2013 tarihinde, fiirket'in bilançosunu güçlendirmek ve 31 Aral k 2012 tarihli bilançoda gösterilen 11.6 Milyon TL tutar ndaki zararlardan kaynaklanan aç klar n kapat lmas suretiyle, baflta Türk Ticaret Kanunu'nun 376/2 Maddesi olmak üzere, ilgili hukuki gerekliliklere uyum sa lamak amac yla efl zamanl olarak sermayenin 11,6 Milyon TL azalt lmas ve 11,6 Milyon TL art lmas na karar vermifl ve bu ifllem suretiyle geçmifl y l zararlar yok edilmifl, özkaynaklar iyilefltirilmifl ve fiirketin finansal durumu güçlendirilmifltir. fiirketimizin efl zamanl sermaye azalt lmas ve art r lmas ifllemleriyle ilgili olarak Ana Sözleflme de 27 Aral k 2013 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul'da tadil edilmifltir. Bu ifllem ile fiirket'in ileriye dönük olarak kar n n art r lmas hedeflenmek suretiyle, borç-alacak ve özkaynak-sermaye dengesi muhafaza edilmifltir. Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleriyle, Genel Müdür, Genel Müdür Yard mc lar gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sa lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar TL'd r. H SSEDARLARIN PROF L GroupMed International Management Holding Limited GroupMed International Management Holding Limited ( GMIMH ), Dubai Uluslararas Finans Merkezi, Dubai, Birleflik Arap Emirlikleri kanunlar ve yönetmeliklerine uygun olarak, Suite 10, Level 6, Precinct Building 5, the Gate District, Dubai International Financial Center, P.O. Box: , Dubai, U.A.E. adresinde faaliyet gösteren di er kurulufllar n hisselerinin iktisab ile ilgilenen ve bu kurulufllara ve di er üçüncü flah slara her türlü yönetim ve dan flmanl k hizmeti sunan bir holding flirketi olarak kurulan bir anonim flirkettir. 31 Aral k 2013 tarihi itibariyle, GMIMH, Demir Sigorta A.fi. sermayesinin %35'ini temsil eden hisseye sahiptir. GMIMH, 19 fiubat 2014 tarihinde %10 hisse daha alarak, Demir Sigorta A.fi.'nin %45'ini temsil eden hisseye ulaflm flt r. Cynvest S.A.L Holding Cynvest S.A.L Holding ( Cynvest ), Lübnan Cumhuriyeti kanunlar ve yönetmeliklerine uygun olarak kurulan, 6th Floor, Borj Ghazal Building, Tabaris Area, Beirut, Lebanon adresinde faaliyet gösteren ve holding flirketleri için geçerli Lübnan özel yönetmelikleri kapsam nda izin verilen faaliyetlerle ifltigal eden bir anonim holding flirketidir. Cynvest, Demir Sigorta A.fi. sermayesinin %55'ini temsil eden hisseye sahiptir. Following this transfer of shares, the share of Demir Finansal Group Holding A.S in the company's share capital decreased to 10%. As at 19 February 2014, GMIMH acquired the remaining 10% held by Demir Finansal Group Holding. Our Company's Board of Directors resolved to simultaneously decrease the capital by 11.6 Million TL and increase the capital by 11.6 Million TL by strengthening the Company's balance sheet on December 13, 2013 and closing the gaps arising from the losses in the amount of 11.6 Million TL indicated in the balance sheet dated December 31, 2012, in order to comply with the article 376/2 of Turkish Commercial Code and the relevant legal requirements, and with this transaction, the previous years' losses were removed and the shareholders' equity were improved and the financial status of the company was strengthened. The Articles of Association of the company have been amended in the course of the company's simultaneous capital decrease increase during the shareholders extra-ordinary general assembly meeting held on 27 December With this transaction, it was aimed to increase the profit of the Company for the future and the debt-credit and capital-equity balance was maintained. Total financial benefits provided to Chairman and Board Member and other executives such as Assistant General Managers is TL. SHAREHOLDERS PROFILE GroupMed International Management Holding Limited GroupMed International Management Holding Limited ( GMIMH ) is a company limited by shares incorporated under the laws and regulations of Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates with its registered address at Suite 10, Level 6, Precinct Building 5, the Gate District, Dubai International Financial Center, P.O. Box: , Dubai, U.A.E., as a holding company involved in the acquisition of shares in other entities in addition to the provision of all types of management and consultancy services to these entities as well as to third parties. As at 31 December 2013, GMIMH held 4,550,000 shares representing 35% of Demir Sigorta A.fi. share capital. GMIMH acquired an additional 10% and accordingly, as at 19 February 2014, GMIMH holds shares representing 45% of Demir Sigorta A.fi. Cynvest S.A.L Holding Cynvest S.A.L Holding ( Cynvest ) is a joint stock holding company incorporated under the laws and regulations of the Republic of Lebanon Lebanon with its registered address at 6th Floor, Borj Ghazal Building, Tabaris Area, Beirut, Lebanon and is involved in activities as permitted under the Lebanese special regulations applicable to holding companies. Cynvest holds 7,150,000 shares representing 55% of Demir Sigorta A.fi. share capital. 17

16 TÜRK T CARET KANUNU'NUN 199'UNCU MADDES KAPSAMINDA HAZIRLANAN BA LILIK RAPORU THE AFFILIATION REPORT PREPARED PURSUANT TO THE ARTICLE 199 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü e giren 6102 say l Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyar nca, Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu, faaliyet y l n n ilk üç ay içinde, geçmifl faaliyet y l nda flirketin hâkim orta ve hakim orta na ba l flirketlerle iliflkileri hakk nda bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç k sm na faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Demir Sigorta A.fi.'nin iliflkili taraflarla yapm fl oldu u ifllemler hakk nda gerekli aç klamalar 45 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktad r. Demir Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanan 25 Mart 2014 tarihli Rapor'da Demir SigortaA.fi.'nin hakim orta ve hakim orta n ba l ortakl klar ile 2013 y l içinde yapm fl oldu u tüm ifllemlerde, ifllemin yap ld veya önlemin al nd veya al nmas ndan kaç n ld anda taraf m zca bilinen hal ve flartlara göre, her bir ifllemde uygun bir karfl edim sa land ve flirketi zarara u ratabilecek al nan veya al nmas ndan kaç n lan herhangi bir önlem bulunmad ve bu çerçevede denklefltirmeyi gerektirecek herhangi bir ifllem veya önlemin olmad sonucuna ulafl lm flt r. denilmektedir. DEM R S GORTA A.fi.'N N V ZYONU Demir Sigorta'n n vizyonu her sigorta dal nda rekabet etmek yerine belirli sigorta branfllar nda uzmanlaflarak faaliyet gösteren, odaklan lan sigorta dallar nda iyi hizmet veren, farkl bir sigorta flirketi olmakt r. Bu konudaki ad mlar ve sonuçlar n kendisini göstermeye bafllam flt r. DEM R S GORTA A.fi.'N N M SYONU Bu vizyon çerçevesinde Demir Sigorta, odakland alanlardaki uzmanl ile sigortal lar n n güvencesi olmak, acentelerine gönül rahatl ile ürün satabilecekleri ortam ve imkanlar sa lamak, bu sayede topluma ve yarataca fonlar ile ülke ekonomisine, kendi ölçüsü nispetinde katk da bulunmakt r. DEM R S GORTA A.fi.' N N NSAN KAYNAKLARI POL T KASI - Strateji ve hedeflerine uygun olarak; birikimli, yarat c, dinamik, kendini gelifltiren personeli istihdam etmek; - fiirket amaçlar na uygun etkin e itimler vermek; - Çal flanlar na sa l kl bir çal flma ortam ve kariyer f rsat yaratmak; - Dinamik ve de iflimlere aç k bir organizasyon yap s na sahip olmak; - Etkin iletiflimi sa lamak, - Etkin bir performans de erlendirme ve kariyer planlama ile bireysel ve tak m performans n gelifltirmektir. Pursuant to the Article 199 of the Turkish Commercial Code that entered into force on July 01, 2012, the Board of Directors of Demir Sigorta A.fi. is required to prepare a report on its relations with its controlling shareholder and the subsidiaries of its controlling shareholder in the last activity year within the first three months of its activity year and to include the conclusion part of this report to its activity report. Explanations of transactions made by Demir Sigorta A.fi. with the related parties are given in the note 45 of the financial report. In the report dated March 25, 2014, prepared by the Board of Directors of Demir Sigorta A.fi., it says; " At the transactions made by Demir Sigorta A.fi. with its controlling shareholder and the subsidiaries of its controlling shareholder in 2013, a proper counter act was ensured in every transaction and there is not any measure that was taken or avoided to be taken that could damage the company and thus there is not any action or measure that requires offsetting according to the circumstances and conditions we were aware of at the time the transaction was made or the action was taken or avoided". VISION OF DEM R S GORTA A.S Instead of competing in all branches,we are prepared to follow special and different products and to focus ourselves for these types of issues. We have already faced with good results from this policy. MISSION OF DEM R S GORTA A.fi. Within the above clarified field, we wish to provide consent of our insured, to give flexibility to our agents. Furthermore, our mission will have an effect on the social funds and will give a marginal assistance to our economy. HIGHLIGHTS OF DEMIR S GORTA HUMAN RESOURCES POLICY - Recruitment according to Demir Sigorta Employee Profile - Training for orientation and also for improvement of skills - Self Improving Employees Suitable To The Management and Employment Profile Of Demir Sigorta - A Constructive, Participative Management Style - A Dynamic Organisation, High Degree Of Delegation - A Modern Performance Appraisal & Career Development System 18

17 fi RKET M Z E T M FAAL YETLER : fiirketimizde hem e itim seviyesinin yükseltilmesi, hem de mevzuatlar n takibini sa lamak için Türk Sigorta Enstitüsü Vakf, Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i'nden e itimler al nmaktad r. Ayr ca yine belli periyodlarda fiirket Yöneticilerimiz taraf ndan Bilgilendirme Yönetmeli i, Sosyal Güvenlik Yasas vb. konularda tüm personelimize bilgilendirici sunumlar yap lmaktad r. EDUCATIONAL ACTIVITIES OF OUR COMPANY: We are participating to the educational activities of Turkish Insurance Institute Foundation as well as of The Association of Turkish Insurance and Reinsurance Companies to increase the educational level of our staff and to abide by the legal nsurance legislation. Additionally, the managers of our company are informing regularly our staff in accordance with Informing Article and Social Security Law. NSAN KAYNAKLARI DEMOGRAF K VER LER DEMOGRAPHIC DATA OF HUMAN RESOURCES E itim Durumu Education Status 13 % 13 % 27 % 50 % 27 % 50 % 10 % 10 % Lise ve Dengi 2 Yıllık Yüksekokul High School 2 Years College Üniversite Lisansüstü Univercity Post Graduate Cinsiyet Gender 43 % 57 % 43 % 57 % Erkek Kad n Male Female 19

18 DEM R S GORTA A.fi YILI ORTAKLIK YAPISI SHAREHOLDER STRUCTURE OF DEM R S GORTA A.fi. As at 31 December 2013 H SSEDAR H SSE ADED SERMAYE TUTARI (TL) ORAN (%) SHAREHOLDER AMOUNT of SHARES AMOUNT of CAPITAL (TL) SHARE (%) Cynvest S.A.L. Holding , ,00 55% GroupMed International Management Holding Limited , ,00 35% Demir Finansal Holding A.fi , ,00 10% TOPLAM /TOTAL , ,00 100% 19 fiubat 2014'te hisselerin Demir Finansal Grup Holding'ten GroupMed Internat onal Management Holding Limited'e transferinden sonra oluflan sermaye yap s afla daki gibidir. As at 19 February 2014 following the transfer of shares from Demir Finansal Holding A.fi. of the 10% held by it in the company's share capital to GroupMed International Management Holding Limited, the Company's shareholder's structure is as follows: H SSEDAR H SSE ADED SERMAYE TUTARI (TL) ORAN (%) SHAREHOLDER AMOUNT of SHARES AMOUNT of CAPITAL (TL) SHARE (%) Cynvest S.A.L. Holding , ,00 55% GroupMed Internat onal Management Holding Limited , ,00 45% TOPLAM /TOTAL , ,00 100% 20

19 ANA BRANfi / BRANCH YANGIN / PROPERTY NAKL YAT / MAR NE MÜHEND SL K / ENGINEERING OTO KAZA / MOTOR INSURANCE OTO DIfiI KAZA / NON MOTOR INSURANCE SA LIK / HEALTH ÜRÜNLER / PRODUCTS Klasik Yang n - Fire Konut Paket - Residential Package flyeri Paket - Commercial Package Fuel Oil Paket - Filling Station Insurance Dask Zorunlu Deprem Sigortas - Compulsory Earthquake Eczane Paket - Package for Pharmacies Yang n Kar Kayb - Loss of Profit Kasa Yang n - Policy for Safe Kira Kayb - Loss of rent Otel Paket - Hotel package Yang n Emtea Abonman - Fire Flotan Policy Yang n Mali Mesuliyet - Liability Insurance for Fire EMTEA KAT - Cargo Policy NAKL YAT ABONMAN - Cargo Flotan FLOTAN - Flotan TAfiIYICI MAL MESUL YET - Carrier's liability YAT - Yacht Insurance YAT+HARP VE GREV - Yacht + War and Strike Elektronik Cihaz Sigortas - Electronic Equipment Makine K r lmas Sigortas - Machinery Breakdown nflaat All Risks Sigortas - Contractors All Risks Montaj All Risks Sigortas - Erection All Risks Leasing All Risks Sigortas - Leasing All Risks Do algaz Paket Sigortas - Naturel Gas Package Insurance Trafik - Motor Compulsory TPL Zorunlu Karayolu Tafl mac l k Mali Sorumluluk - Comp. Land Transportation Liability Tam Kasko - Casco K smi Kasko - Casco for theft and fire only Muafiyetli Kasko - Casco with Deductible htiyari Mali Sorumluluk - Motor Voluntary TPL Motorlu Araçlar Mesleki Faaliyet Sorumluluk - Professional Liability for Motor Vehicles Ferdi Kaza - Personal Accident Karayolu Yolcu Tafl mac l Koltuk Ferdi Kaza - Compulsary Personel Accident For Buses Servis Araçlar Ferdi Kaza - Voluntary Personel Accident For Buses Seyahat Ferdi Kaza - Traveller's Personal Accident Cam K r lmas - Glass breakage H rs zl k - Theft Tafl nan Para - Cash in Transit Emniyeti Suistimal - Dishonesty Kasa H rs zl k - Safe Insurance H rs zl k Bagaj Sorumluluk - Baggage Theft 3.fiah s Mali Sorumluluk - Third Part Liability Asansör Kaza 3.Kiflilere Karfl Mali Sorumluluk - Elevator Accident TPL flveren Mali Sorumluluk - Employer's Liability Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk - Compulsary TPL for Hazardous Materials Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk - Compulsary TPL for LPG Özel Güvenlik Mali Sorumluluk - Compulsory Private Security TPL Mesleki Sorumluluk - Professional Liability K y Tesisleri Deniz Kirlili i Zorunlu Mali Sorumluluk - Compulsory sea pollution liability insurance for coastal facilities Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk - Compulsary Certificate TPL T bbi Kötü Uygulamaya liflkin Zorunlu Mali Sorumluluk - Medical Malpractice Deniz Yolu Yolcu Tafl mac l Zorunlu Mali Sorumluluk - Compulsary TPL for Sea Vehicles Seyahat Sa l k Sigortas - Traveller's Health Insurance 21

20 2013 YILI DE ERLEND RMES EVALUATION OF 2013 Üretim Demir Sigorta, 2013 y l nda da daha çok bireysel sigortalar ve orta ölçekli firma ve müesseseleri hedeflemifl ve bunlara paket poliçeler ile sektördeki pazar pay n artt rmaya çal flm flt r. Ankara ve Adana'daki Bölge Müdürlükleri ile stanbul'da bulunan Genel Müdürlük 'e ba l olarak çal flan acenteler, flirketin en önemli sat fl kaynaklar d r. Production Demir Sigorta tried to increase its market share in the insurance sector through more saleable package policies that target mostly individual accounts and medium-scale enterprises. Affiliated with the Head Office in Istanbul and Regional Offices located in Ankara and Adana; agencies are the Company's most important sources of sales y l nda gerçekleflen bin TL. prim üretiminin branfllar baz nda da l m oranlar afla daki Tabloda gösterildi i gibi gerçekleflmifltir. The following chart shows the distribution of the premium generation by lines of business; i.e. TRY thousand in Primin Branfllar Baz nda Da l m 2013 ( %) MÜHEND SL K 0.49% SA LIK 1.04% OTO DIfiI 1.70% NAKL YAT 0.16% YANGIN 6.14% ENGINEER NG 0.49% HEALTH 1.04% NON MOTOR 1.70% MARINE 0.16% FIRE 6.14% OTO 90.47% MOTOR 90.47% Kaza Sigortalar Kasko & Trafik Demir Sigorta, özellikle bireysel müflterilerine yönelik hususi araç poliçeleri tanzim ederken, kamyon ve di er ticari araçlar n portföydeki pay nispeten çok daha s n rl d r. Trafik poliçeleri ile sigortal arac n üçüncü flah slara verece i maddi ve bedeni zararlar poliçe limitleri dâhilinde karfl lanmaktad r. Bu limitler araç cinsine göre de ifliklik göstermektedir. Bu limitler 2013 y lnda otomobil için maddi TL, bedeni TL' dir. Kasko poliçeleri kaza sonras oluflabilecek k smi veya tam hasarlar ile yang n ve h rs zl k hasarlar n kapsamaktad r. Bunlara ilave olarak deprem, sel gibi do al afet zararlar ile Grev, Kargaflal k ve Halk Hareketleri ile Terör gibi ilave teminatlar da verilebilmektedir. Accident Motor Own Damage and Auto Insurances Demir Sigorta issues private car policies particularly for its individual clients; however, its share in the portfolio of trucks and other commercial vehicles is relatively limited. Motor insurance policies cover material damages to and bodily injuries of third parties caused by insured vehicles within the policy limits. Such limits vary depending on the type of vehicles. Limits for vehicles in 2013 are TRY for material damages and TRY for bodily injuries. Motor own damage policies cover partial or total losses that may occur after accidents as well as fire and theft losses. In addition, policies can be extended to cover natural disasters (acts of God) such as earthquake, flood etc. as well as Strike, Riots, Civil Commotions, Terrorism and Malicious Damages. 22

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S MT YAZ SAH B : GENEL YAYIN YÖNETMEN : ED TÖR: YAYIN KURULU: YAYIN KURULU SEKRETER : Prof. Dr. Kemal

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı