OSMANLI DAN GÜNÜMÜZ TÜRKİYE SİNE KADAR YÖNETİCİ SEKRETERLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI DAN GÜNÜMÜZ TÜRKİYE SİNE KADAR YÖNETİCİ SEKRETERLERİ"

Transkript

1 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZ TÜRKİYE SİNE KADAR YÖNETİCİ SEKRETERLERİ Aylanur ATAKLI Sebahat EKİNCİ Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ankara / TÜRKİYE ÖZET Yönetici sekreterleri, teknolojideki hızlı gelişmeye bağlı olarak yöneticilerin artan işlerini daha sağlıklı yürütebilmeleri için kendilerine geniş alanda hizmet veren yardımcılardır. Fakat literatürde sekreterlerle yapılmış araştırma bulunmamaktadır. Hacettepe Üniversitesi ne bağlı Ankara ve Polatlı da bulunan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü son sınıf öğrencilerinin yaz stajı yaptığı 22 üniversite hastanesinden veri toplamadaki kolaylık nedeni ile tesadüfen seçilmiş 110 sekreter bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada Paknadel (1995) tarafından geliştirilen ve daha sonra Altınışık (1996 ve 1997) tarafından geliştirip geçerlik ve güvenirliği test edilerek kullanılan İş Doyumuna Verilen Önem ölçeği kullanılmıştır. Anketlerin deneklere dağıtılması ve toplanması işlemleri Hacettepe Üniversitesi ne bağlı Ankara ve Polatlı da bulunan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından yapılmıştır. Anketör olacakların seçiminde, yaz stajı yapıyor olma ve anket çalışmasına gönüllü katılma şartı aranmıştır. Verilerin çözümlenmesinde f, % ve X dan yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçların sekreterlerin beklentilerinin karşılanmasında ve performanslarının artırılmasında yararlı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Sekreter, yönetici, tutum, iş doyumu MANAGERS SECRETARIES FROM OTTOMAN TO TODAY S TURKEY ABSTRACT In a rapidly developing technological environment and under the pressure of an intensive workload, executive secretaries are considered as the assistants who provide wide ranging services to managers. However no research on the work of secretaries exists in any relevant literature. The population sample for this research was taken randomly and consisted of 110 secretaries from 22 university hospitals in which Hacettepe University s Medical Documentation and Secretariat Department s (located in Ankara and Polatlı) last term students had their summer internship. In the research, The Importance Given to Job Satisfaction scales which were developed by Paknadel (1995) and expanded and used by Altınışık (1996 & 1997) after testing their validity and reliability were applied. A questionnaire was distributed to the research subjects and collected by Hacettepe University s Medical Documentation and Secretariat Department s last term students. Being a summer term student and being a volunteer for attending questionnaire process was required in selection of testers. In the analysis of data f, %, X were applied. It is believed that the results of the research will be beneficial in meeting the expectations of secretaries and increasing their performances. Key Words: Secretary, manager, attitude, job satisfaction GİRİŞ Sekreterlik mesleğinin kökeni eski Roma ve Yunan toplumlarına dayanmaktadır. İlk ticari daktilonun 1873 yılında kullanılmaya başlaması işyerlerinde daktilo kullananlar için bir kadro oluşturmuş, böylece sekreterlik denilen birim yavaş yavaş ortaya çıkmıştır (Altınöz, 1998: 6-7). Sekreter sözcüğü pek çok kişide bayan eleman çağrışımı yapmakla birlikte, Endüstri Devrimi öncesinde sekreterlik hizmetleri erkek iş gücü tarafından yürütülmüştür (Başpınar, 1999: 4). O yıllardaki sekreterlik hizmetlerinde çalışanlarla ilgili istatistiklere bakıldığında, erkeklerin %97,3 lük bir oranla önde oldukları görülmektedir li yıllarda ise durum tersine gelişmiştir. Erkekler %35 oranında istihdam edilirken, bayanlar %65 lik bir çoğunlukla çalışma alanında öne

2 geçmişlerdir (Demirtaş, 1998: 7). Bayanların sekreterlik mesleğine girmesinde steno ve daktilonun rolü olmuştur. Bir başka neden de, erkeklerin tüm iş alanlarında ortaya çıkan iş gücü talebini karşılayamamalarıdır (Başpınar, 1999: 4). Sekreterlik hizmetlerinin ülkemizdeki tarihsel gelişimi de hemen hemen diğer ülkelerle paralel olmuştur. Eski Türk Devletleri içerisinde, çeşitli görevlerde sekreterlere rastlanmaktadır. Bu görevliler hakanın mektuplarını yazan, devletin çeşitli kademelerinde sorumluluk alan ve yazışma yapan umumi katip, mahsus kalem müdürü ya da yazıcı olarak adlandırılmaktadır (Demirtaş, 1998: 8). Osmanlı Devleti ise, Türkiye tarihinin dördüncü dönemini oluşturur. En uzun varlık göstererek, en geniş sınırlara ulaşmıştır. Ayrıca kültür ve uygarlıkta çok büyük gelişme göstererek XV ve XVI. yüzyıllarda dünyanın en geniş imparatorluğu haline gelen bir devlettir. Dinsel ve ekonomik amaçlar üzerine kurulmuştur ve güç tek elde toplanmıştır (Suadiye, 1997: 105). Bugünkü Türk milleti de, Orta Asya nın Altay yaylalarında yetişmiş eski bir millettir. Ancak, Osmanlı devletinin kuruluş yıllarındaki eğitim kurumları bir süre toplumun ihtiyacını karşılayabilmiştir. Daha sonra değişen dünya şartlarına ayak uyduramamanın yanı sıra bu dönemde kızların eğitimi de ihmal edilmiştir. Ayrıca Osmanlı toplumunda özellikle büyük kentlerde kadın ile erkeğin sokakta ve sosyal hayatta karşılaşması uygun görülmediğinden çalışma hayatı erkeklerden meydana gelmiştir. Dolayısıyla yönetici sekreterlerin tamamı erkektir. Literatürdeki yönetici sekreterlerine ilişkin kısıtlı bilgiye dayanarak, Osmanlı Devletinde sır katibi olarak isimlendirilen sekreterliğin, devlet yönetiminde etkin bir yeri olduğu bilinmektedir. Divan-ı Hümayun daki (devletin en üst kademesi) işler, Reisülküttap (yönetici sekreter) ve onun idaresinde bulunan Beylikçi nin denetiminde yapılmakta idi. Bunlara bağlı divan kalemleri adı verilen çeşitli kalemler de vardı (Demirtaş, 1998: 8). Ancak daha detaylı bilgi bulunmamaktadır. Sekreterlik mesleğinin öneminin daha çok kavranması ve gelişmesi XX. yüzyılın ikinci yarısı içinde gerçekleşmiştir. Toplumda yer alan kuruluşların sayısı arttıkça ve geliştikçe hem profesyonel anlamda yöneticilik, hem de sekreterlik mesleği gelişme göstermiştir (Demirtaş, 1998: 8). Yönetici, bir grubu önceden saptanan amaçlara yöneltip, planları gerçekleştirmek üzere, koordine ve kontrol eden kişidir (Ar, 1999: 9). Türkiye de sekreterlik hizmeti, iş akışı fazla olan yöneticilerin yazışma, haberleşme ve organizasyon işlerinin aksamadan yürütülmesi için iş hayatına girmiştir. Giderek iş yaşamının yoğunlaşması ve karmaşık bir yapıya sahip olması, sekreterlik hizmetlerini sunacak kişilerin eğitimini ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde ilk kez lise ve dengi okul mezunları için 1956 yılında, Amerikalı uzmanlar tarafından Ankara da 30 kız öğrenci ile bu dalda eğitim yapılmaya başlanmıştır yılında Sekreterlik Meslek Liseleri açılarak ortaöğretim düzeyinde, 1982 yılından itibaren de üniversiteler bünyesinde ön lisans düzeyinde eğitim yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde insanlar hemen her gün, değişik nedenlerle, çeşitli kuruluşlarla görüşmek durumunda kalmaktadır. Bu görüşmeyi bazen bilgisayar, telefon, faks ya da mektup gibi iletişim araçlarından yararlanarak, bazen de yüz yüze yapmaktadır. Her iki durumda da ilk karşılaşılan kişi sekreter, ilk karşılaşılan hizmetler de sekreterlik hizmetleridir. İnsanlar üzerinde ilk ve son bir dakikanın çok önemli etkisi olduğu düşünüldüğünde, sekreter ve sekreterlik hizmetlerinin önemi anlaşılmaktadır. Sekreter sözcüğü İngilizce de secret gizli, sır anlamında, secretery ise sır saklayan, gizliliği koruyan kişi anlamına gelmektedir. Uluslararası Sekreterler Derneği Sekreteri; iş yaşamının gün geçtikçe karmaşıklaşan yönetiminde, yöneticinin en yakın desteği, iletişim gücü, ona aktivite kazandıran ve süresinin tamamını etkin olarak kullanabilmesini sağlayan, çalışma ortamının önemli bir büro görevlisi olarak tanımlamaktadır (Altınöz, 1998: 1). Sekreterler birkaç yıl öncesine kadar iş dünyasının ikinci sınıf vatandaşları olarak görüldüğü için, büyük çoğunluğu (öncelikle bayanlar), aile kurmaya karar verene dek geçici iş gücü olarak çalışmaktaydı (Demirtaş, 1998: 17). Ancak günümüzde sekreterlik hizmetleri yönetimin bir parçası olup başlı başına bir meslek haline gelmiştir (Keyvan, 1991: 12). Geçmişten bugüne sekreterin görev alanı çeşitlenip genişlemiş ve sekreterlik mesleği bir uzmanlık alanı olmuştur. Çağdaş sekreter sadece daktilograf ya da stenograf değildir. Ayrıca Osmanlı devletindeki uygulamanın tam

3 tersine, sadece kadınlara özgü olarak düşünülen bir meslek olmaktan da çıkmıştır. İş dünyasındaki ve toplumdaki ekonomik değişmeler de, günümüz sekreterlerinin rolünü değiştirmiştir. Enflasyon eğilimleri, işverenleri ofislerini çalıştırmak için daha verimli yollar aramaya yöneltmiştir. Bu durum, gereksinim duyulan sekreter sayısını azaltmamış, artırmanın yanı sıra uzmanlaşmayla birlikte sekreterlerin, sekreterlik hizmetlerinden başka farklı görevlere de kaymalarına neden olmuştur. Dolayısıyla, sekreterin geniş anlamdaki idari görevlerdeki ustalık ve bilgilerine duyulan gereksinim artış göstermiştir (Dermirtaş, 1998: 3-17). Günümüzde kuruluşlar en alt bölümden en üst bölüme kadar sekreterlik hizmetlerine gereksinim duymaya başlamışlardır Böylece sekreterlik mesleği, gelişen teknoloji karşısında her sektörün hemen her bölümünde yer almıştır (Aygen, 2000: 9). Günümüz kuruluşlarının giderek büyümeleri, yeni sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Hızlı gelişmenin getirdiği sorunlar karşısında yöneticiler, artan işlerini daha sağlıklı yürütebilmek için kendilerine geniş bir alanda hizmet verebilecek yardımcılara gereksinim duymaktadırlar. Bu gereksinim ve arayışlar yönetici sekreterliğinin önemini ortaya koymaktadır (Karadağ, 1997: 56). Yönetici sekreteri, yönetim kadrosunun en vazgeçilmez ve zorunlu parçasıdır (Türkel, 1999: 23). Yönetici sekreteri; yöneticinin iletişim, enformasyon ve zamanını organize ederek daha verimli çalışmasını sağlayan, olgun, insiyatif sahibi, ölçülü görgülü, çalışkan, protokol bilgisine sahip ve temsil yeteneği olan kişilerdir (Demirtaş, 1998: 10). Ayrıca, kuruluş içinde gerek iç müşteri gerekse dış müşteri ile doğrudan iletişim içindeki tek kişidir. Kuruluşun dış müşterisi için, kuruluşun imajını oluşturur. Kuruluşa gelen ya da telefon eden bir müşteri, yöneticiden önce yöneticinin sekreteri ile görüşmektedir. Bu da kuruluşun ilk izlenimi için oldukça önemlidir (Aygen, 2000: 12). İyi bir yönetici sekreteri yöneticisinin başarısında doğrudan etkilidir. Onlar mutfakta güzel yemekleri hazırlayan aşçılara benzemektedir. Mutfakta güzel yemekleri aşçılar hazırlamakta ama başarı şef garsona mal edilmektedir. İyi sekreteri olan yöneticiler de başarılı şef garson gibidirler. O halde yönetici sekreteri hem sekreterlik, hem de yönetime ilişkin bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Ancak bu durumda bağlı bulunduğu kuruluşun amacına ulaşmasına önemli katkı sağlayabilir. Yöneticisinin sağ kolu ve asistanı olması nedeniyle sekreterde aranılan nitelikler şöyle özetlenebilir: Sır saklayabilme, güler yüzlü olma, Türkçe yi çok iyi bilip kullanabilme, sözcük hazinesi zengin olma, hızlı anlama ve anlatım yeteneğine sahip olma, ses tonunu ayarlayabilme, ciddi ve özenli giyinebilme, dedikodulara karışmama, sağlıklı ve iyi görünümlü fiziki yapıda olma, ciddi ve nazik olma, temsil yeteneği bulunma, görgülü ve soğukkanlı olabilme, iş ortamındaki beşeri ilişkilerde başarılı olma, iyi bir belleğe sahip olma, sabırlı olabilme, bilgisayar kullanabilme ve dosyalama sistemlerini bilme de önemli becerileri arasındadır (Karadağ, 1997: 57). Yönetici sekreteri hedef kitleyi iyi tanımalıdır. İnsanı tüm özellikleri ile tanımadıkça, kuruluşun işleyişini ve mesaj yöneltilebilecek hedef kitleyi öğrenmenin ve iletişimde başarı sağlamanın olanağı yoktur. İnsanın özelliklerini öğrenmenin yolu ise sosyoloji, sosyal psikoloji ve toplumun özelliklerini etki-leyen oluşumları öğreten tarih, coğrafya, hukuk, ekonomi gibi konuları kavramış olmayı gerektirir. Toplumun sanatsal yapısı ve bu yapıdaki gelişim de, bir yönetici sekreterinin incelemesi gereken konular arasındadır (Asna, 1997: 258). Yönetici sekreteri, aynı zamanda bir halkla ilişkiler görevlisidir. Halkla ilişkiler; bir kuruluşu çalışanlara, müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma sanatıdır (Asna, 1997). Halkla ilişkiler sayesinde kamuoyunda kuruluş hakkında görüş oluşturabilir, olumsuz görüşler olumlu hale getirilebilir ya da olumsuz görüşler etkisiz hale dönüştürülebilir (Tengilimoğlu, 2001: 7). Halkla ilişkilerin önemli olduğu günümüz çalışma ortamında, gelen kişilere nasıl davranılacağını bilmeyen, telefon konuşmalarına dikkat etmeyen, yazışmaları gerektiği gibi düzenli yapamayan, randevuları birbirine karıştıran, toplantıları düzenleyemeyen, basınla ilişkileri bilmeyen bir sekreterin hangi alanda olursa olsun sekreterlik mesleğini yapması ve başarılı olması mümkün görünmemektedir. Çünkü sekreterlik mesleği ile ilgili özel bilgileri bilmeden sekreterlik yapmak, kuruluşa zarar verir. Bu durumda sekreterin, sekreterlik eğitimi

4 almış olması, kuruluşun verimlilik ve etkililiğini artıracaktır. Her ne şekilde olursa olsun eğitim almadan başarılı olmak zordur, eğitim almadan sadece deneyim ile iş yapmak, hataları ve zaman kaybını beraberinde getirir. Kuruluşların yaşayabilmesi için müşteri çok önemlidir. Müşteri; kuruluşun farklı hizmetlerinden yararlanmayı amaçlayan, isteyerek ya da istemeyerek o kuruluşu seçmiş olan kişidir. Müşteriler yaş, cinsiyet, karakter ve sosyo ekonomik düzey olarak birbirlerinden farklı olmalarına rağmen işlemlerinin kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesi, ilgi ve güler yüz beklentileri konusunda ortak gereksinimlere sahiptir. İnsanların ortak gereksinimlerinin bir listesi aşağıda verilmiştir (Manning ve Haddock, 1997: 73): İyi karşılanmak, zamanında hizmet almak, kaliteli ve güvenilir ürün temin etmek, doğru anlaşılmak, rahat hissedebilmek, yardım veya destek almak, önemli olduklarını hissetmek, takdir edilmek, tanınmak ve hatırlanmak, saygı görmek. Görüleceği gibi yukarda sayılan maddelerin yarıdan çoğu, sekreterin halkla ilişkilerdeki rolü ile doğrudan ilgilidir. Halkın kuruluş hakkındaki görüşleri ilk olarak o kuruluştaki kişisel deneyimlerine dayanır. Bu nedenle çalışanların kalitesinin yükseltilmesi, halkla ilişkilerin temel amaçları arasındadır. Çünkü müşterilerle yüz yüze iletişim halinde olan her kişi, bir halkla ilişkiler görevlisidir. Müşterilere hizmet sunan kişi, davranışlarıyla kuruluşu temsil ettiğinin ve kuruluşun başarısında önemli rol oynadığının bilincinde olmalı (Tengilimoğlu, 2001: 37), müşteriye en kaliteli hizmeti vererek kuruluştan olumlu duygularla ayrılmasını sağlamalıdır. Olumlu duygularla ayrılan müşterilerin, ilerideki gereksinimleri için yeniden aynı kuruluşu seçme olasılığı yüksektir (Karadağ, 1997: 129). Yönetici sekreterinin halkla ilişkilerdeki rolünü en iyi gösterebileceği yerlerden biri de ziyaretçilerin karşılanması, bekletilmesi ve uğurlanması durumudur. Ziyaretçi kabulünde genel kural, ziyaretçiyi güler yüzle karşılamaktır. Ziyaretçi çekingen, sinirli ya da önyargılı olabilir. Bu yüzden ona oldukça kibar ve ilgili yaklaşmak gerekir. İyi başlayan bir ilişki kişiyi rahat bir iletişime sürükler. Tavır ve davranış nazik değilse, söylenen nazik sözcüklerin de bir anlamı yoktur. Herhangi bir nedenle ziyaretçinin bir süre bekletilmesi gerektiğinde sekreter onu rahat ettirmelidir. Yönetici adına içecek bir şeyler ikram edilmeli, gazete ve dergilere bakabileceği hatırlatılmalı, bekleme süresi daha az sıkıcı hale getirilmeye çalışılmalıdır. Beklerken sabırsız ve sinirli olmasını hoşgörür bir tavır içerisinde bulunulmalıdır. Uzun ya da kısa bir süre bekletilen kişiden mutlaka özür dilenmeli, ne kadar yoğun olursa olsun giderlerken iyi günler denilmelidir. Ziyaretçi, yöneticinin arzu etmediği bir konu için randevu istiyorsa ya da görüşmeye gelmişse, ziyaretçiyi kırmadan nazik bir şekilde durumu halletmek yine sekreterin görevidir. İyi hizmet, karşıdakine değer vermek, memnun etmeye çalıştığını göstermek, tepkilerine duyarlı olmak ve hataları gidermeye çalışmakla verilir. Hizmetin iyisi beklentilere en uygun olanıdır (Başpınar, 1999: ; Karadağ, 1997: ). TÜRKİYE DEKİ DURUM Literatürde yönetici sekreterleri üzerinde yapılmış hiçbir araştırma bulunmadığından bu çalışmada, sekreterlere ve yaptıkları işe, yöneticilerinin verdiği önemin sekreter tarafından algılanması incelenmiştir. İşi severek yapmada, kişiye ve işine yöneticinin değer vermesinin önemli olduğu gerçeğinden hareket edilerek (Motowidlo vd., 1986: ; Toplu, 1998) bu çalışma yapılmıştır. Sekreterin bağlı bulunduğu yöneticisinin, görevinin ağır olduğu bir gerçektir. Ancak yönetici, farklı beklentileri olan kişilerle iletişim kurmak, onların çelişkili beklentilerini bağdaştırarak demokratik yönetimi sürdürmek zorunda olan kişidir (Kaya, 1993: 132). Yöneticinin zor olan görevini başarabilmesi için bazı yeteneklere ve yönetim kavramları ile süreçleri konusunda en azından temel bilgilere sahip olması gereklidir (Ünal, 1991: ). Herhangi bir kuruluşun etkili biçimde işleyişi hiyerarşi kademelerinin en üstünde bulunan ve genelde az sayıdaki yönetici ile yönetici sekreterinin kişisel çalışmalarındaki etkililiğe bağlıdır. Günümüzde insanlar hangi işi yaparlarsa yapsınlar, yaşamlarının büyük kısmını kendi yetenek ve

5 sınırlarını zorlayarak sürdürmektedir. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü son sınıf öğrencilerinin yaz stajı yaptığı 22 üniversite hastanesinden veri toplamadaki kolaylık nedeniyle tesadüfen seçilen 110 yönetici sekreteri (rektör, başhekim, hastane müdürü, arşiv müdürü, satın alma müdürü gibi yönetim basamaklarının sekreterleri) örneklemi oluşturmuştur. Araştırmaya katılan sekreterlerin tamamı kadındır. Kadınların ekonomik yaşamda aktif rol almaları gerek kendileri, gerekse aile ve toplumsal kalkınma için önemli olmakla birlikte, iş gücüne katılım oranları düşüktür. Kırsal kesimde üretime katılan kadın, kente göçtüğünde eğitimsiz ve vasıfsız işgücü olması nedeni ile iş olanaklarından yararlanamamaktadır. Ancak bu araştırmada görüldüğü gibi sekreterlerin çoğu kadındır. Araştırmada Paknadel (1995) tarafından geliştirilen ve Altınışık (1996 ve 1997) tarafından geçerlik ve güvenirliği test edilerek tekrar kullanılan tutum ölçeği yöneticiler için uyarlanarak kullanılmıştır. Ölçekte toplam 32 madde bulunmaktadır. Katılımcılardan, her bir ifadenin yöneticileri için ne kadar önemli olduğunu 4 lü likert ölçeği üzerinde belirtmeleri istenmiştir (örnek: yöneticim için işyerimde işimi gerçekten severek yapmam... ). Maddelere verilen önem derecesi Çok önemlidir, Önemlidir, Önemsizdir, Çok önemlidir seçenekleri ile ifade edilmiş olup seçeneklerin sayısal karşılığı 4, 3, 2, 1 dir. Anketlerin deneklere dağıtılması ve toplanması Hacettepe Üniversitesi ve Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü son sınıfta olup yaz stajı yapacak ve anket çalışmasına gönüllü olan öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ankette deneklerin kimliklerine ilişkin herhangi bir soru yer almamış ve anketlerin başına deneklere hitaben bir açıklama yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, X ve standart sapmadan yararlanılmıştır. Yönetim Biçimi, Çalışma Olanakları, Gelişme Olanakları, İş Arkadaşları, Fiziki Ortam ve Ücret Boyutlarında sekreterlerin işi severek yapmalarına, yöneticilerinin ne derece önem verdiği Tablo 1, 2, 3, 4 ve 5 de gösterilmiştir. Likert ölçeğinde 4 e yaklaştıkça sekreterlere ve yaptığı işe verilen önem olgusu yükselmektedir. Ancak tüm tablolarda görüleceği gibi oranlar oldukça düşüktür. Tablo 1 de Önerilerinin dikkate alınması en yüksek, Yöneticilerin, sekretere değer verdiğine inanma en alt sıralarda yer almaktadır. Birlikte çalıştığı yöneticinin kendisine değer vermediğini düşünen bir sekreter başarılı olamaz. İnsan özelliğinin gereği olan değer verme, soru sorma ve tartışma ortamı oluşturma gerçekleşmediğinde kişi, çekingen ve suskun bir davranış içerisine girmektedir. Ancak ne yazık ki ülkemizde bu tür alt-üst ilişkileri oldukça yaygındır (Tezcan, 1992). Oysa insanlar demokrat olmayan, önyargılı kişi ve yöneticilerle gerekli iletişimi kuramamaktadır (Akhun,vd., 1998). Tablo 1. Yönetim Biçimi Boyutu X SS Yöneticim aşağıdaki maddelere önem verir - Önerilerimi dikkate alma Ulaşım olanaklarım İşim konusunda kendime güvenim Kararlara katılmam Mesleğime değer verilmesi Yöneticimin görevini iyi yaptığına inanıyor olmam Sorunlarımın giderilmesi Yöneticilerimin bana verdiklere değere inancım Yükselmem

6 Tablo 2. Çalışma Olanakları Boyutu X SS Yöneticim aşağıdaki maddelere önem verir - Kantin ve yemekhane olanaklarım Spor ve dinlenme olanaklarım Büro araç gereçlerinin yeterli olması Kuruluşun sağladığı olanaklar Diğer çalışanların nitelikleri Hizmet içi eğitim olanakları Tablo 2 de, görüleceği gibi Kantin ve yemekhane olanaklarına verilen önem en yüksek, Hizmet içi eğitime verilen önem en düşük algılanmıştır. Tablo 3 de sekreterler Mesleki geleceklerine inanıldığını ancak İşi severek yapmalarının, yöneticileri açısından yeterince önemli olmadığını belirtmişlerdir. Aynı şekilde Tablo 4 de İş arkadaşları ile iyi ilişkilerinin olması ve Tablo 5 de Çalışma ortamındaki dekorasyona yöneticilerinin en düşük önemi verdiklerini ifade etmişlerdir. Tablo 3. Gelişme Olanakları Boyutu X SS Yöneticim aşağıdaki maddelere önem verir - Mesleğimde geleceğim olacağına inancım Görevimle ilgili bilgilendirme Yeteneklerimin gelişmesi Yeteneklerimi kullanmam İşimi sevmem Tablo 4. İş Arkadaşları Boyutu X SS Yöneticim aşağıdaki maddelere önem verir - Arkadaşlarımca görüşlerimin alınması Bana danışılmadan görev verilmemesi İş dışı görüşmem Çalışma arkadaşlarımın bana değer vermesi İyi ilişkilerim olması Tablo 5. Fiziki Ortam ve Ücret Boyutu X SS Yöneticim aşağıdaki maddelere önem verir - Ücretimden memnuniyetim Çalışma ortamının fiziki koşulları Dekorasyon

7 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Kuruluşlar, müşterilerin destek ve güvenini sürdürmeyi amaçlamalıdır ve bu amaca ulaşmanın anahtarı iyi bir iletişimdir. İletişim alanında başarı sağlanmadıkça, halkla ilişkilerde olumlu sonuçlara ulaşılamaz. İletişimde başarılı olmak, hedef kitleyi ikna etme sürecinin gerçekleşmesi demektir. İkna etme, hedef kitleyi etkileme, düşünceleri ve istekleri kabul ettirme anlamına gelmektedir (Tortop, 2001: 77). Kuruluşlarda bunu gerçekleştirecek en önemli kişi ise yönetici sekreterlerdir. Türkiye de sekreterler ve yönetici sekreteri üzerinde yapılmış araştırma bulunmamaktadır. O nedenle bu araştırma, literatürdeki eksikliği bir derece gidermek amacı ile yapılmıştır. Çalışanların etkililiğinde yöneticilerinin önemli olması nedeni ile, bu araştırmada, sekretere ve yaptıkları işe yöneticilerin verdiği önemin, sekreterlerce nasıl algılandığı incelenmiştir. Genel olarak yaptığımız çalışma değerlendirildiğinde; sekreterlerin kendilerine ve yaptıkları işe, yöneticilerinin yeterli önemi vermediklerini düşündükleri anlaşılmaktadır. Oysa kişilerin yöneticiden beklentileri saygınlık onların gelecekteki kararları üzerinde doğrudan etkili olabilmektedir (Paskewitz ve Manis, 1984). Bu sonuç sekreterlerin mesleğini sevmesi ve isteyerek çalışması açısından olumsuz etki yapacak önemli bir bulgudur. Çünkü kendilerine ve işine verilen önemin düşük algılanması kişilerin dış baskı hissetmelerine ve savunma mekanizmalarına başvurmalarına neden olmaktadır (Folkman ve Lazarus, 1986; Mapnusson, 1982). Bu bulgu yöneticilerin, konunun üzerinde daha titizlikle durmaları açısından da önemlidir. Tablo 2 incelendiğinde sekreterler, çalışma olanakları içerisinde Hizmet içi eğitim olanaklarına en az önem verildiğini ifade etmişlerdir. Oysa eğitim veren kurumlar, piyasa koşullarına uygun programlar uygulayamadıkları için işverenler, işe aldıkları elemanları yeniden eğitmek durumundadır (TİSK, 1997). Kalite, hizmet içi eğitim ile başlayıp, hizmet içi eğitim ile bitmektedir (Cafoğlu, 1996: ). Bir kuruluşun başarılı olması için bireylerin kendi yeteneklerine, çağdaş toplumun beklentilerine, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak hizmet içinde yetiştirilmeleri önemli olmaktadır (Özbilgin, 1991: ). Tablo 3 de, İşi severek yapmaları konusu, yöneticiler için en alt düzeyde önemli olduğu şeklinde algılanmıştır. Oysa sekreterlerinin verimli ve etkili çalışmasında, işi severek yapmaları ve işten memnun olmaları önemli rol oynamaktadır. İş memnuniyeti, işin kapsamı ve iş ortamına ilişkin bireylerin olumlu tutumlarının tümü şeklinde tanımlanmaktadır (Robbins, 1993; Şimşek, 1994; Sancar, 1996; Erdoğan, 1996: 231; Güney, 2001: 525). İnsan yeteneklerini ve olanaklarını kullanabildiği ölçüde mutlu olmaktadır (Cezayirli, 1999: 109). Çağdaş yönetim kuramcıları yönetimin iki amacından birinin hizmetlerin etkililiğini artırmak, diğerinin ise çalışanlarda iş memnuniyetini sağlamak olduğu konusunda birleşmektedir (Aksayan, 1990; Baransel, 1993: 55-57). Yaptığımız bu araştırma sekreterlerin işlerini severek yapmaları konusunun, yöneticilerin öncelikle ele almaları gereken konu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Tablo 4 de görüleceği gibi sekreterler, iş yerinde İlişkilerinin iyi olmasına, yöneticilerinin yeterli önemi vermediğini belirtmişlerdir. Oysa iş ortamındaki atmosferin önemli olduğu ve bireylerin yaşadığı performanslarında etkili olduğu bir gerçektir. Tablo 5 den anlaşılacağı gibi sekreterler Aldıkları ücrete az da olsa önem verildiğini düşünmektedirler. Ücret, emek gücünün satın alınması karşılığında verilen paradır ve ücretin geçimi sağlayacak boyutta olması önemlidir. Aksi halde kişi, ertesi gün çalışacak gücü bulamayabilir (Oğuzkan, 1999: 103). Tüm tablolar karşılaştırıldığında sekreterler, Önerilerini dikkate alma (Tablo 1) konusunda yöneticilerine en yüksek puanı vermişlerdir. Bu olumlu sonuç sekreterlerin özgüvenlerini artırarak, kendilerini kuruluşun bir parçası olarak görmelerini sağlayacak önemli bir bulgudur. Çalışanların etkililiğini artırmak için, onlara değer vermek ve beklentilerini karşılamak çok önemlidir (Aksakal vd., 1999: ; Ersen, 1997; Öztek, 1995: 9-11). Çalışanlarına yardımcı olan, onları engellemeyen, takdir eden yöneticilerin, çalışanların

8 başarısını artırmada etkili oldukları araştırmalarla belirlenmiştir (Baysal, 1984). Ancak bu araştırmada sekreterler, yöneticileri tarafından önemli algılanmadıklarını düşünmektedir ve bulgu literatüre ters düşmektedir. Bu sonuç, konunun önemini, ciddiyetle ele alınmasını ve yeni araştırmalar yapılması gerektiğini göstermektedir. Aralarında uyumlu ilişkiler olan iş arkadaşlarının, ısısı, ışığı, dekorasyonu uygun olan çalışma ortamlarının, hakça alınan ücretin, işi severek yapmanın iş memnuniyeti ve işteki başarıyı etkilediği bir gerçektir. Ancak bu araştırma ile elde edilen diğer bulgular; sekreterlerin, yönetim boyutunun yanı sıra çalışma olanakları, fiziki ortam ve ücret boyutlarına da yöneticinin önem vermediği düşüncesinde olmalarıdır. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, sekreterlerin işi severek yapmalarında, yöneticilerin olumlu çaba göstermediğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Böyle düşünen bir sekreterin işinde etkili çalışması ve işini sevmesi zordur. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda yöneticiler için öneriler getirilmiş olup aşağıda verilmiştir. Ayrıca, yöneticilerle ortak çalışmaları nedeniyle sekreterler için de öneriler verilmiştir. Yöneticiler için öneriler: Sekreterlerinin; önerilerini dikkate almalı, kararlara katmalı, sorunları ile ilgilenmeli ve yeterince değer vermelidir. Gerekli büro araç-gerecini temin etmeli, hizmet içi eğitim ve diğer olanakları sunmalıdır. Görevi konusunda sekreteri bilgilendirmeli, yeteneklerini kullanmasına ve geliştirmesine olanak vermelidir. Sekreterin iş arkadaşlarıyla iş dışı görüşme yapmasına olanak vermek için toplantılar düzenlemelidir. Fiziki ortamın mümkün olduğunca çalışmaya uygun olmasına özen göstermelidir. Meslek yüksekokullarının bünyesinde sekreterlik bölümleri bulunmaktadır. Sekreter seçiminde, bu eğitimi almış olanları tercih etmelidir. Sekreterin çalışma ortamındaki korku, endişe gibi yaratıcılığını engelleyecek faktörleri ortadan kaldırmalıdır (Aygen, 2000: 65). Sekreterin maaşını yönetim ekibi elemanlarının maaşına göre belirlemelidir (Karadağ, 1997: 83). Sekreterler için öneriler: Yaptığı işi sevmeli, olumlu yönlerini görmeli ve daha fazla sevmeye çalışmalıdır. İnsiyatif sahibi olmalı, özellikle rutin işlerde talimat beklemeden hareket edebilmeli, yöneticinin yokluğunda büroyu yönetebilecek kadar işlere hakim olmalıdır. İş dışındaki zamanlarda kuruluştan, yöneticilerden ve çalışma arkadaşlarından olumlu söz etmelidir. Bir yanlış yaptığında hiç yanılmazmış gibi davranmamalı, yanlışlığı kabul etmeli, eleştiriye tahammüllü olmalı, samimi ve açık sözlü olmalı, imalı konuşmamalıdır. Yaptığı işlerle ilgili defter tutmalı, yönetici ile ilişkili olanları ona hatırlatmalıdır. Müşteriye sinirlenip bağırılmamalı, hoşnutsuzluğu hoş bir şekilde dile getirilmelidir. Sesi yükseltmek kişiyi daha ikna edici yapmamaktadır. Eleştirileri normal yaşamın parçası olarak kabul etmeli, kendi iş baskısı kadar karşıdakinin de baskısı olabileceğini düşünmeli, karşı koymalara hazırlıklı olmalı, itirazlar nezaketle karşılamalıdır. İş alanında gazete küpürleri, tatil fotoğrafları, üyelik sertifikaları, ya da çok sayıda aile

9 fotoğrafı bulundurmaktan kaçınmalıdır. Bir ya da iki aile fotoğrafı bulundurabilir. Ama unutulmamalıdır ki bundan fazlası hoş karşılanmayacağı gibi aynı zamanda çalışma alanını da yetersiz hale getirir. Masa için dikkat edilmesi gereken nokta piknik masası görünümünde olmamasıdır. Ayrıca büronun duman içinde kalmamasına, kül tablalarının ağzına kadar dolu olmamasına özen göstermelidir. Boş zamanlarda kişisel ve büro ile ilgili olmayan işlerle meşgul olmamalıdır. Örnek; örgü örme, tırnakları törpüleme, bir arkadaşla telefonda sohbet etme ya da şakalaşma, gazete ve magazin dergileri ya da roman okuma vb. Bunlar imajı olumsuz yönde etkiler. Arkasına rahatça yaslanmış, müşteriye ve zamana hiç aldırmadan, başka bir kişiyle özel konuşmalar yapan bir sekretere verilen puanın eksi olacağı unutulmamalıdır (Başpınar, 1999: 283).

10 KAYNAKÇA Akhun, İ. - Bircan, İ. Bülbül, S. Kavak, Y. Senemoğlu, N. (1998), Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Mesleki Eğitimin Kız Öğrencilerinin Mesleğe Yöneltilmesi ve İstihdamı Açısından Değerlendirilmesi Araştırması. Aksakal, N.,F. - Özkan, S. - Baykan, Z. - Aycan, S. (1999), Gölbaşı Bölgesinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Sağlık Personelinin Meslek Memnuniyet Durumları,Sağlık ve Toplum, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ISSN Ankara. Aksayan, S. (1990), Koruyucu Ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Etkinliklerinin İrdelenmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Altınışık, S. (1996), T.C. Merkez Bankasında İş Doyumu ve İş Doyumuna Verilen Önem, (Yayımlanmamış Bir Araştırma), Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara. Altınışık, S. (1997), Hizmetiçi Eğitime Katılmanın Okul Yöneticilerinin İş Doyumuna Etkisi, (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara. Altınöz, Mehmet (1998), Sekreterlik Teknikleri, 2. Baskı, Nobel Yayın, Dağıtım Ltd. Şti. Ankara. Ar, Fikret (1999), Büro Yönetimi Teknikleri, 6. Baskı, Yargı Yayınevi, Ankara. Asna, Alâeddin (1997), Halkla İlişkiler... Public Relations... P.R., Sabah Kitapçılık San. ve Tic. A.Ş., İstanbul. Aygen, Selin (2000), Sekreterlik Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Antalya İli Beş Yıldızlı Oteller Uygulaması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara. Baransel, A. (1993), Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi. Klasik ve Neoklasik Yönetim ve Örgüt Teorileri, Avcıol Yayınevi, 1, İstanbul. Başpınar, Nuran. Öztürk (1999), Sekreterlik Davranışları, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Baysal, C.A. (1984), Sosyal ve Örgütsel Psikolojide Tutumlar, Yalçın Ofset, İstanbul. Cafoğlu, Z. (1996), Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul Avni Akyol Ümit Kültür Vakfı, s Ceyazirli, G. (1992), Bilimsel Bilgi ve İnsan, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, Sayı 2, s Demirtaş, Hülya (1998), Sekreterlik Mesleği ve Sekreterlik Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara. Erdoğan, İ. (1996), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, Avcıol Basım Yayın, İstanbul. Ersen, H. (1997), Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi,Sim Matbaacılık, İstanbul. Folkman, S. ve Lazarus, R.S. (1986), Appraisal Coping, Health Status And Psychological Symptoms, Journal of Personality and Social Psychology, 50 (3), Güney, S. (2001), Stres ve Stresle Başa Çıkma, Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınevi, Ankara. Karadağ, Ayson (1997), 2000 li Yıllarda Sekreterlik, Akba Yayıncılık, İstanbul. Kaya, Y.K. (1993), Eğitim Yönetimi, Kuram ve Türkiye deki Uygulama, Set Ofset Matbaacılık, Ankara. Keyvan, N.Çağlar (1991), Sekreterlik Hizmetiçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Manning, Marliyn ve Haddock, Patricia (1997), Büro Yönetimi, (Çev. Tülay Savaşer), Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret Ltd. Şti., İstanbul. Motowidlo, S.J.-Packard, J.S.-Manning, M.R. (1986), Occupational Stres: İts Causes and Consequunces For Job Performance, Journal of Applied Psychology, 7 (4). Oğuzkan, T. (1999), Kamu Personelinin Mali Hakları Amme İdaresi Dergisi Cilt 32, Sayı 2, s Özbilgin, L. (1991), Eğitimde Nitelik Geliştirmede Eğitim Teknolojisinin Yeri ve Katkısı, Eğitimde Arayışlar I Sempozyumu Bildiri Metinleri, İstanbul Kültür Koleji Yayını, No: 1, s Öztek, Z. (1995), Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi, Haberal Eğitim Vakfı Yayını, Ankara, ISBN Paknadel, C. (1995), AİBU ve ODTÜ nün Çeşitli Fakültelerdeki Öğretim Elemanlarının İş Doyumu, (Yayımlanmamış doçentlik tezi), AİBÜ Eğitim Fakültesi, Bolu. Paskewitz, j. & Manis, M. (1984), Expectation and Contrast, Journal of Experimental Social Psychology, vol:20. Robbins, S.P. (1993), Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Applications, 6 th, Ed. New Jersey, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

11 Sancar, İ. (1996), İşletmelerde Motivasyon ve İş Doyumu İlişkisi Uygulamadan Bir Örnek, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul. Suadiye, Orhan (1997), Tarih, ABC Matbaacılık, Ankara. Şimşek, L. (1994), Mühendislerin İş Tatminini Etkileyen Faktörler ve Uygulamalı Bir Çalışma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul. Tengilimoğlu, Dilaver (2001), Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Gazi Kitapevi, Ankara. Tezcan, M. (1992), Eğitim Sosyolojisi, Zirve Ofset, Ankara. TİSK (1997), Türkiye de ve Dünyada Meslek Eğitimi, Ankara, Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu Yayınları, No:168. Toplu, D.B. (1998), Kamu Kurum Arşivlerinde Çalışan Personelin İş Tatmini, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Tortop, Nuri (2001), Halkla İlişkilerin Gelişmesi ve Uyulması Gereken Temel Kurallar, TODAİE Dergisi, Cilt 34, Sayı 2, Haziran, s Türkel, Asuman (1999), Çağdaş Yönetici Sekreteri nin El Kitabı, Türkmen Kitapevi, İstanbul. Ünal, L. (1991), Nitelik Geliştirmenin Ekonomik Boyutları, Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu Metinleri, İstanbul, Kültür Koleji Yayınları, No:1, s

HEDEF KİTLE. Faaliyetleri ile kurumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi olası kitleye hedef kitle diyoruz.

HEDEF KİTLE. Faaliyetleri ile kurumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi olası kitleye hedef kitle diyoruz. HALKLA İLİŞKİLER HEDEF KİTLE Hedef Kitle: Kuruluşun dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan insan toplulukları olarak tanımlanmaktadır. Faaliyetleri

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

HASTA DANIŞMANI A- GÖREVLER

HASTA DANIŞMANI A- GÖREVLER TANIM Hasta danışmanı, hastanelerde hastaların kabul işlemlerini yapma, muayene sonrası tetkik ve yatış işlemlerini yürütme, hasta ve yakınlarını bilgilendirme ve rehberlik etme bilgi ve becerisine sahip

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI TANIM Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun; bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Tanımı: Büro Yönetimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Amacı Büro Yönetimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1 İçindekiler 1.1. DERSİN KONUSU... 3 1.2. Değerlendirme esasları... 3 1.3. Ders kaynakları... 3

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 06 EKİM 2011 PERŞEMBE 09:00 11:00 KAYIT 11:00 12:00 AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI 12:00 13:30 ŞEHİR GEZİSİ: ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ 13:30 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ 1. OTURUM 14:30 15:30 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ,

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Kuramsal Saat Uygulama Saat Toplam Saat Yarıyılı Ulusal Kredi AKTS Kredi Güz 3 5

AVRASYA UNIVERSITY. Kuramsal Saat Uygulama Saat Toplam Saat Yarıyılı Ulusal Kredi AKTS Kredi Güz 3 5 Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Davranış Bilimleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.). TANIM Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Reklamcılar farklı eğitimlerden geliyorlar...

BASIN BÜLTENİ. Reklamcılar farklı eğitimlerden geliyorlar... BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan Reklam Çalışanları Memnuniyeti ve Beklentileri araştırması tamamlandı. Araştırmada

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulda, 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait binada Turizm ve Otelcilik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUM KÜTÜPHANELERİNDE PERSONEL KARAKTERİSTİKLERİ Salih L. GÜRBÜZ* Belirli hizmet türlerinin verilebilmesi ve yapılan işlerin iyileştirilebilmesi için, kütüphanelerin hangi karakteristiklerden

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI

KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI KAZIM KARABEKĠR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI Programın Amacı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı nın amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI)

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI) TANIM Yerel yönetimler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mahalli

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örgütsel Davranış Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 Maltepe Üniversitesi nin değerli idari personeli, Yükseköğretim Kurumu nca

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

SUNUŞ 1. Prof. Dr. Rıza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektörü Ocak 2009. iii

SUNUŞ 1. Prof. Dr. Rıza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektörü Ocak 2009. iii SUNUŞ 1 Ülkelerin kalkınmışlık düzeylerinin en önde gelen göstergelerinden biri olan sağlık hizmetlerinin istenen düzeye getirilmesi hiç şüphesiz ki, bu alana aktarılacak kaynakların yeterli olması ve

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER TANIM Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER

TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER TANIM Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS UZMANI

BANKACILIK VE FİNANS UZMANI TANIM Fon arz eden ve fon talep edenlerin karşılaştığı aracı kurumlarda (banka ve finans şirketleri gibi) görev yapan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteri isteği doğrultusunda

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI TANIM Bankacılık ve sigortacılık konusunda, sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Bankada hesap açma,

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI TANIM Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ HALİÇ SENİ BEKLİYOR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Adalet Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.02.05-1426 sayılı YÖK kararı ve Dicle Üniversitesi Senatosu nun 21.03.2012

Detaylı

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI

DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON ELEMANI TANIM Her türlü bilgiye en hızlı, en doğru ve en ekonomik şekilde ulaşabilen, bu bilgileri konularına göre sınıflayan, koruyan ve bu bilgileri, gereksinimi olan kişilerin hizmetine sunan kişidir. A-GÖREVLER

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ TANIM Kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında ara kademe yönetimi üstlenebilecek işletmecidir. A-GÖREVLER - Hastane bilgi yönetim sistemlerini kontrol eder. -

Detaylı

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerde pazarlama, satış, finans yönetimi ve muhasebe alanlarında görev alan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Ticaret ve yönetim meslek elemanı; - Çalıştığı işyerinde ürünlerin

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı