IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER"

Transkript

1 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1. Özel Kalem Müdürlüğü 2. Mali Hizmetler Müdürlüğü 3. Personel Müdürlüğü 4. Kültür ve sosyal iģler Müdürlüğü 5. Basın yayın ve halkla iliģkiler Müdürlüğü 6. Fen ĠĢleri Müdürlüğü 7. Emlak istimlâk Müdürlüğü 8. Hukuk Dairesi 9. ĠĢletme ve iģtirakler Müdürlüğü 10. Ġmar ve Ģehircilik Müdürlüğü 11. Ġtfaiye Müdürlüğü 12 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 13 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 14 Veterinerlik Müdürlüğü 15 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 16 Zabıta Müdürlüğü 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 1

2 BAġKAN SUNUġU 2

3 I-GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYONUMUZ VĠZYONUMUZ VE ĠLKELERĠMĠZ MĠSYONUMUZ Niğde kentinin ve halkının mahalli ve müģterek nitelikteki hizmetlerini katılımcı bir anlayıģ içerisinde, sürekli olarak ve hizmetlerin kalitesini artırarak sağlamak. VĠZYONUMUZ DeğiĢen ve geliģen bir Niğde için öncü ve örnek belediye hizmeti vermek. B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUK 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine göre belediyenin görev ve sorumlulukları aģağıda sıralanmıģtır. Madde 14- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 3

4 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Yetki ve imtiyazlar da yine aynı yasanın 15. maddesinde Ģu Ģekilde sıralanmıģtır. Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten 4

5 men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; SıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, BüyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: 1-FĠZĠKSEL YAPI Belediye hizmet binası, ( Yeri: Niğde-Merkez, Yukarı KayabaĢı Mahallesi 44 Pafta, 154 Ada, 1 ve 2 parseller üzerinde olup, 1 nolu parsel 1621 m² olup Belediyemiz mülkiyetinde 2 nolu parsel ise 1139 m² olup Maliye Hazinesine aittir. Hizmet binamız Belediyemiz iģ ve yürütümü için yeterli olup, ayrıca 350 kiģilik toplantı (Meclis) salonu mevcuttur.) 5

6 6 2-ÖRGÜTSEL YAPI BELEDĠYE BAġKANI FARUK AKDOĞAN BAġKAN YARDIMCISI MUSTAFA YĠĞĠT BAġKAN YARDIMCISI ALĠ CEMĠL ARICAN ĠÇ DENE TĠM PARK VE BAHÇE LER MÜD ÜR. FEN ĠġLE RĠ MÜD ÜR. ĠNS AN KA YNA K VE EĞĠ TĠM MÜ DÜR. ÖZEL KALE M MÜD ÜR. BAġK AN YARDI MCISI RASĠ M AĞA DAYI KENT KONS EYĠ ĠġLE TME VE ĠġTĠR AKLE R MÜD ÜR. SU TAHAK KUK ġefl ĠĞĠ TERMĠ NAL ĠġLET MESĠ HAL ġefl ĠĞĠ KÜLT ÜR VE SOSY AL ĠġLE R MÜD ÜR. SPOR HĠZM ET. KÜLT ÜREL HĠZ. BASI N YAYI N VE HAL KLA ĠLĠġK. MÜD ÜR. HAL KLA ĠLĠġK. BÜR OSU BEYAZ MASA SERVĠSĠ ARG E BĠRĠ MĠ SOSY AL HĠZM ETLE R BĠMER ATÖL YE ġefl ĠĞĠ ELEK TRĠK VE ELEK TRO. HUK UK ĠġLE RĠ MÜD ÜR. BELE DĠYE ENCÜ MENĠ BĠLG Ġ ĠġLE M MÜD ÜR. EML AK VE ĠSTĠ MLA K MÜD ÜR. DEST EK HĠZM ET. MÜD ÜR. ĠMAR VE ġehġ R. MÜD ÜR. TEMĠ ZLĠK ĠġLE RĠ MÜD ÜR. HARĠ TA ĠSTĠ MLA K ġefl ĠĞĠ NUMAR ATAJ BÜR OSU KATI ATIK BĠRLĠ ĞĠ SU VE KAN AL. MÜD ÜR. MEZ ARLI K ĠġLE RĠ MALĠ HĠZME TLER MÜD ÜR. TAH. TAH. ġefl ĠĞĠ EML AK TAH. ġefl ĠĞĠ ÇTV ġefl ĠĞĠ AMB AR MEM UR. ĠCR A ME MU R. YAZI ĠġLE RĠ MÜD ÜR. EVLE N. MEMU R. VETER ĠNER ĠġLE RĠ MÜD ÜR. SAĞLI K ĠġLER Ġ HAYVAN BARINAĞI ĠTFAĠ YE MÜD ÜR. SĠVĠL SAVUNMA ZAB ITA MÜ DÜR. ULA ġim HĠZ MET. SĠNYALĠ ZASYON TRAFĠK HĠZMET. ÖLÇÜ AYAR MEMU R. ÇEVRE SAĞLIĞI VE ARITMA ġeflġğġ

7 3. BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠ KAYNAKLARI Mevcut veya yeni alınan Bilgisayar ve Donanımları, Sistemi MS Windows2003 server. Veritabanı e- belediye, Oracle 10g Release bit Production (sınırsız user ) kullanılmaktadır. Belediye, e-belediye ve sözel verilerin birlikte iģlenmesi ile beraber MSI (Management Information System ) Entegrasyon yapısına sahiptir. Belediyemizde Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü 7 gün 24 saat internetten hizmet imkânı sunmaktadır. Belediyemiz DıĢ Birimler Noktadan Noktaya PTP (Peer-to-Peer ) G-HDSL ile veritabanına entegre bir Ģekilde çalıģmaktadır. MSI sistemi dıģ birimleri de kapsayacak bir Ģekilde modüller vasıtasıyla kullanılmaktadır. Belediyemizde Web Server, Application Server, T-Belediye Server, KPS (Kimlik PaylaĢım Sistemi ) Server ve Metafour Server olmak üzere 6 adet server bulunmaktadır. Binamız 3 katlı olup, her bir katta managable switcher vasıtası ile (Cat-6e) domain yapısı bulunmaktadır. Dijital Ortamda yapılacak saldırılara ve virüslere karģı Anti Virüs server ve (Firewall +Fortigate) yazılımları ve donanımı kurulmuģtur. Güvenlik sertifikası olan 128 bitlik SSL (Secure Socket Layer) kullanılmaktadır. BaĢkanlık, Mali Hizmetler, Ġmar ġehircilik, Emlak ve Ġstimlâk, Fen ĠĢleri, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler, Sağlık ĠĢleri, Yazı ĠĢleri, Hukuk ĠĢleri, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim, Temizlik ĠĢleri Müdürlükleri arasında Network sistemimiz mevcuttur. Windows ortamında ilgili MIS SĠSTEMĠ TABANLI Oracle Client Kurulu olup, tüm birimler veritabanına bağlıdır. Firewall cihazı aracılığı ile LAN ve WAN policy yapılandırmaları mevcuttur. Ayrıca vatandaģlarımızın Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve tüm tahakkuklu borçlarına internetten sorgulama imkânı da sağlanmıģ olup vatandaģ borcunu adresinden öğrenebilmekte ve aynı portal üzerinden ödenilebilmektedir. Ayrıca bankalar üzerinden su aboneleri güncel su dönemlerinde okunan ve tahakkuk ettirilen su faturalarını anlaģmalı bankalar üzerinden ödeyebilmektedir. Web Sitemiz Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerini tanıtıcı, vatandaģlarımızın internet üzerinden Belediyemiz ile ilgili daha çabuk ve etkin iletiģim kurabilmelerine imkan sağlayacak Ģekilde ve sürekli yaptığımız güncellemeler belediyemize ait tüm haberler adresinden yayınlanmaktadır.ayrıca web sitemizde yer alan hizmet rehberi kısmından vatandaģlarımız belediyemiz ile ilgili iģlemlerini dijital ortamda yapabilmektedir T- Belediye sistemimiz ile vatandaģlar 7/24 Belediyemizi arayarak; istek, Ģikâyet, talep ve önerilerde bulunabilmekte, aynı zamanda sistem üzerinden borçlarını öğrenebilmektedir. Ġlgili geri dönüģler vatandaģın telefonuna SMS veya Fak yolu ile yapılmaktadır. Sitemizde yer alan e-posta adresine veya Sitemiz üzerinden baģkana mesaj bölümünden her türlü istek ve Ģikâyetlerinizi bildirebilirsiniz.bu mesajlar birim Müdürlerimiz tarafından en kısa sürede yanıtlanmaktadır.müdürlerimiz dıģında diğer kurumları, ilgilendiren mail leri ilgili kuruma ileterek onlardan gelen cevaplar ilgilisine gönderilmektedir 7

8 4. ĠNSAN KAYNAKLARI 2011 Yılına ait Personel durumu Personel Statüsü Personel Statüsü Miktarı Memur 99 Sürekli ĠĢçi /49. Mad. SözleĢmeli 26 Memur personelin kadro durumu Personel Statüsü DOLU BOġ TOPLAM Ġdari Hizmetler Personeli Teknik Hizmetler Personeli Sağlık Hizmetleri Personeli Avukatlık Hizmetleri Personeli Ġç Denetçi BaĢkan Yardımcısı Zabıta Personeli Yardımcı Hizmetler Personeli Memur personelin eğitim durumu Eğitim Durumu Adet Ġlk Öğretim Okulu 8 Lise/Meslek Lisesi 48 Ön Lisans (2 ve 3 Yıllık) 20 Lisans (4 Yıllık) 23 Yüksek Lisans -- 8

9 Sürekli iģçi personelin kadro durumu Personel Statüsü Dolu BoĢ Toplam ġoför OPERATÖR YAĞCI USTA ĠġÇĠ TEMĠZLĠK ĠġÇĠSĠ USTABAġI AġÇI SUNULAN HĠZMETLER 1.Planlama, Projelendirme Ve Ġmar Hizmetleri 1. 5 Yıllık Ġmar Programını yapmak 2. Uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak 3. Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak 4. Ġmar planları doğrultusunda imar uygulamaları yapmak 5. Hali hazır harita yapmak sayılı yasanın 10/b ve 10/c maddelerini uygulamak 7. Ġmar planları doğrultusunda kamulaģtırma hizmetlerini yürütmek 8. Toplu Konut Alanlarının Tespiti 9. Yıllık Bütçeyi Yapmak 10. Yıllık Yatırım Programını Yapmak 11. Toplu Konut Alanlarında Proje faaliyetlerini yürütme 12. Projelendirme ile ilgili denetim hizmetleri sayılı yasada belirtilen denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi 2. Alt Yapı Hizmetleri-Fen ĠĢleri 1. Altyapısı eksik olan bölgeleri tespit etmek 2. Yol yapmak 3. Altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemeleri temin etmek veya mamül hale getirmek 4. Asfalt imal etmek ve gereken yerleri asfaltlamak 5. Kar ve Buz Mücadelesi 6. Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri 7. Altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi 8. ĠĢ makineleri ve hizmet araçlarının bakım onarım sevk ve idarelerini yapmak 9. Fosseptik kuyularının çekimi 3. Enformasyon Hizmetleri 1. Basın ve halkla iliģkiler 2. SMS hizmetlerinin yürütülmesi 3. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetler 4. BiliĢim Faaliyetleri 9

10 4. Sosyal Hizmetler 1. Yoksul vatandaģlara yönelik gıda yardımları 2. Kadın Sığınma Evinin iģletilmesi * 3. Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak 4. Halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanında bulunarak destek olmak 5.Kültür Hizmetleri 1. Önemli milli ve dini günlerde çeģitli kültürel etkinlikler düzenlemek 2. Belediye gazete ve broģürü çıkartmak 3. Toplantı, konferans ve seminerler düzenlemek, 6.Toplum Sağlığı Ve Esenlik Hizmetleri 1. Esnaf sağlık cüzdanı denetimi 2. Kaçak et kesimi ile mücadele etmek 3. Gıda üreticilerinin denetlenmesi 4. Yol, sokak ve kaldırım iģgallerinin engellenmesi 5. Seyyar satıcılar ile mücadele etmek 6. Halk sağlığını ilgilendiren konularda gerekli denetimlerin yapılması 7. Besi çardaklarının denetimi 8. Ticarethanelerin ruhsat denetimi 9. Suç iģleyenlere Kabahatler Kanunun hükümleri uyarınca iģlem yapmak 10. Umuma ait yerlere pis su akıtanların tespiti 11. Belediyeye ait ağaçlara zarar verenlerin tespiti 12. ĠĢyerlerinin kapanma saatlerine riayet etmeyenlerin tespiti 13. Fiyat denetimi 14. VatandaĢlardan gelen Ģikâyetlerin değerlendirilmesi 15. Mezbaha kontrolü 7. Temizlik Hizmetleri 1. Cadde, sokak, pazaryerleri ve temizliğinin yapılması, 2. Pazar alanlarının süpürülmesi, yıkanması ve temizlenmesi 3. Katı atıkların toplanması 4. Lokanta, otel ve meskenlerdeki atık yağların toplanması 5. Umuma açık Tuvaletlerin temizliği 6. Kurban kesim yerlerinin belirlenmesi, hazırlanması ve temizlik hizmetlerinin yapılması 8. Park Ve Bahçeler 1. YeĢil alan yapılacak yerlerin tespiti, düzenlenmesi, korunması ve bakımına iliģkin Hizmetler 2. Çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemeleri ve çocuk oyun alanlarının temizliğinin yapılması 3. Gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak 4. Çevreyi kirleten kiģilere cezai müeyyide uygulamak 5. HaĢerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak 10

11 6. YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Yasalar ile belediyemize verilen imkânların etkili, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, vatandaģlarımızdan ve diğer kurumlardan bilgi, belge ve verilerin toplanmasını, kaydedilmesini, iģlemlerin takip edilebilmesini, sorgulanabilmesini, performans analizlerinin yapılabilmesini, yeni bilgilerin üretilmesini ve raporlanmasını sağlamak için Yönetim Bilgi Sisteminin alt yapısı hazırlanmaktadır. Bilgisayar otomasyon sistemimiz hükümetimizin idari, mali, hukuki konularda e-devlet, biliģim ve yönetiģim ile ilgili yayınladığı mevzuata uygun olarak sürekli güncellenmekte ve geliģtirilmektedir. Ġç Kontrol 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre her yıl ocak ayında Belediye Meclisi tarafından seçimle belirlenen meclis üyelerinden oluģan Denetim Komisyonu tarafından denetim yapılmaktadır. Denetim Komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesaplarını ve iģlemlerini denetlemekte ve denetim raporunu meclis baģkanına sunmaktadır. Belediyemizde iç kontrol faaliyetleri aģağıda belirtilen konular üzerinde yürütülmektedir. Belediyemizin amaçlarına, belirlenmiģ politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere faaliyetler gözden geçirilmektedir. Ġç kontrol standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmaktır. Kurulacak olan iç kontrol sistemi ile Belediyemizin; Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde Kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü mali karar ve iģlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluģturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir. Rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların; kötüye kullanılmaması, israfının önlenmesi ve kayıplara karģı korunmasını sağlamaktır. A- ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ II. AMAÇLAR VE HEDEFLER AMAÇ: Belediye Ģirketi kurularak belediyenin inģaat yapım, imalat ve hizmet iģlerinin daha hızlı ve ekonomik Ģartlarla yerine getirmek Amaç : Kamu yararına ucuz arsa üretmek ve vatandaģın ucuz konuta kavuģmasını sağlamak Amaç : Belediyeye ait Sosyal,kültürel.sportif ve eğlence amaçlı tesisler kurmak ve iģletmek Amaç:Doğal kaynakların değerlendirilmesi amacı ile araģtırma ve sondajlar yapmak, tesisler kurmak ve iģletmek Amaç:VatandaĢın ortak kullanımı için gerekli park,bahçe dinlenme ve mesire yerleri,açık ve kapalı alıģveriģ alanları gibi tesisleri kurmak ve iģletmek 11

12 Amaç: Mezarlıkların Sürekli Bakım ve Kullanımının Temini ile GeliĢimlerini Sağlayıcı ÇalıĢmalarda Bulunmak Amaç: Kentin Mevcut Ġçme suyu ve KullanılmıĢ Su ġebeke ve Tesisini YerleĢim Alanları Ve Nüfus ArtıĢını KarĢılayacak ġekilde Artırmak, Yenilemek, Revizyon ve Bakımını Sağlamak. Sistemi Modernize Edecek Faaliyetleri GerçekleĢtirmek Amaç: Yeni YerleĢim Alanlarının Yollarını Açmak, Bu Sırada Gerekli KamulaĢtırma Ve Tamirleri Yapma, Yolların Sanat Yapıları, Kaplamaları ve Üst Yapılarını Yapmak Amaç: Kentin Oto ve Yaya Trafiğinin Sağlıklı ĠĢlemesi Ġçin Her Türlü Önlemi Almak Kontrol, Tesis ve Yapım ĠĢlerini Yerine Getirmek Amaç: ġehirler Arası Otobüs Terminali Yapmak ve ĠĢletmek Amaç: Kent içi toplu taģıma hatlarını ve araçlarını sürekli halkın tüm ulaģım ihtiyaçlarını karģılayacak Ģekilde düzenlemek Amaç: Kentin genel Sağlık ve Düzeni Açısından Gerekli Her Türlü Önlemi Almak ve Yatırımlarda Bulunmak Amaç: Kentin Hayvan Kesim Tesislerinin sürekli ve Sağlıklı ĠĢletilmesi için Bakım, Tamirat, Ġlave ve Yenileme ĠĢlerini Yapmak Amaç: Kentin Cadde, Sokak, Kaldırım Yeri ve Diğer Ortak Alanların Temizliğinin Sağlanması, Kent ve Konut Katı Atıklarının Toplanıp Değerlendirilmesi ve Ġmhası Ġçin Gerekli Tesis ve Hizmetleri Kurmak ve ĠĢletmek Amaç: Kentin Genel Sağlık ve Güvenlik Kontrollerinin Yerine Getirilmesi Hususunda Sürekli Esenlik Vermek Amaç: Ġtfaiye Hizmetlerinin EtkinleĢtirilmesini, GeliĢtirilmesini ve Yenilenmesini Sağlamak Amaç: Belediyenin Personel Niteliğini artırmak, Mesleki ve Moral Açıdan Eğitim ve GeliĢimini Sağlayacak Her Türlü Organizasyonunu Yapmak Amaç: Belediyenin ĠĢ ve Araç ve Makinelerinin Sürekli Bakımlarını Sağlamak, Eskilerini Yenilemek,Yeni ĠĢ Araç ve Makineleri ile Yeni Teknolojileri Temin Ederek Kullanmak Amaç: 5373 Sayılı Kanuna Ġstinaden Kentteki Okulların Tamir ve Bakımlarını Sağlamak Amaç: Kent ve Belediye Ġle Ġlgili Haber, Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetlerinde Bulunmak Amaç: Kentteki Tüm Mesleki, sivil ve Özel ve Kamu Kurumları ile Kent Konseyinin Belediye ÇalıĢmaları Hakkında Bilgilendirilmeleri ve Karara Katılımlarının Temin ÇalıĢmalarında Bulunmak Amaç : AR-GE Bürosu OluĢturarak yeni Yatırım Alanları Bulacak ve Yatırım Projelerine Kaynak Sağlayacak ÇalıĢmalar Yapmak.AB Hibe Projeleri Üretmek Amaç: Laboratuarlar Kurularak Belediyenin ve Kentin Bu Konudaki Ġhtiyaçlarını KarĢılamak. 12

13 Amaç: Belediyenin Gelirlerini Artırıcı Önlemeler Almak Amaç: Kentin Ġmar Sisteminin Ġlave Revizyon, Koruma Ġmar, Nazım Ġmar Projeleri Ġle yenilenmesi ve GeliĢtirilmesini Sağlamak, Bunlarla Ġlgili Hâlihazır Planları, Ġmar ve Arsa Uygulamaları Yapmak Amaç: Belediyenin Ġmar ÇalıĢmalarını Artırmak, EtkinleĢtirmek ve Yaymak Amaç: Kentin GüzelleĢmesini Sağlamak Ġçin YeĢillendirme, Ağaçlandırma Peyzaj ÇalıĢmalarını Yürütmek Amaç: Özürlü vatandaģların ortak alanları rahat kullanabilmesi ve yaģamlarını kolaylaģtırmayı sağlayıcı önlemleri almak Amaç: Halka açık sosyal kültürel ve sportif etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemek, her türlü etkinliğe katılım sağlamak Amaç: VatandaĢın belediyedeki iģ ve iģlemlerini kolaylaģtırıcı önlemleri almak Amaç: KardeĢ kent faaliyetlerinde bulunmak B- TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER 1- Belediyenin kendi varlıklarını geliģtirici ve vatandaģın yararlanacağı kuruluģ ve tesisleri kurması, yapımları gerçekleģtirmek. 2- Kentin altyapı ve üst yapısının devamını, geliģimini ve yapılanmasını sağlamak 3- Kentin trafik ve ulaģım hizmetlerini yerine getirmek. 4- Kentin ve vatandaģların genel sağlık, temizlik, itfaiye ve zabıta ihtiyaçlarını karģılayıcı hizmetleri yerine getirmek 5- Belediyenin insan kaynakları ve varlıklarını daha iyi değerlendirip geliģmelerini sağlamak 6- Demokratik ve katılımcı bir belediye için resmi ve özel kuruluģlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaģla daha yakın ve açık olmak, haber ve bilgi akıģı sağlamak. 7-Belediyenin gelirlerini ve iģlevlerini artırıcı faaliyet ve yatırımlarda bulunmak 8-Kentin, kentsel geliģimini sağlayacak projeleri üretmek ve uygulamak 9-Kentte sosyal, kültürel, eğitim ve spor amaçlı her türlü etkinliği gerçekleģtirmek. 10-Belediye Yönetimine Kent Konseyinin katkısını sağlamak III. FAALĠYETLERE ĠLĠġĠKĠN BĠLGĠLER A- MALĠ BĠLGĠLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Belediye meclisimizde görüģülerek kabul edilen 2011 Mali Yılı bütçemiz ,00 TL dir.. Yılsonu itibariyle gelirlerimiz; Vergi Gelirleri ,39 -TL, TeĢebbüs Mülkiyet Geliri ,20- TL Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00-TL. Diğer Gelirler ,48-TL SERMAYE GELĠRLERĠ ,58,-TL, Toplamda ,65-TL olarak gerçekleģmiģtir. GerçekleĢme oranı ise %.75 dir. 13

14 Belediyemizin kullandığı mali kaynaklar, 1. Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (Ġller Bankası payı), sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınan emlak vergileri Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda sayılan gelir kalemleri, 4. Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin kira ve satıģ gelirleri, 5. Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından miktar' belirlenen hizmet gelirleri, 6. Hizmetlere katılım payları vb. gelirlerden oluģmaktadır. Yıl içindeki giderlerimiz Personel Sosyal Güvelik Kurumları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Harcamalara, Sermaye Gideri ,02-TL ,83-TL, ,14-TL, ,83-TL, ,34-TL ,88-TL, olarak gerçekleģmiģtir. 2- Mali Tablolar Gelir Bütçesi Yılı GerçekleĢen Gelirlerimiz GELĠRĠN KODU TAHSĠLAT ORANI (%) YILI NET GELĠRĠN AÇIKLAMASI TAHSĠLAT 1 Vergi Gelirleri , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , Harçlar , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , Kira Gelirleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardim ve BağıĢlar , Diğer Gelirler , Faiz Gelirleri , KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar , Para Cezaları , Diğer ÇeĢitli Gelirler , Sermaye Gelirleri , TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri , Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Kurumsal Kod Birim Adı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , MALĠ HĠZMETLER , PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ , KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ,31 14

15 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ,34 MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , EMLAK ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , HUKUK DAĠRESĠ , ĠġLETME ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ , ĠMAR ĠġLERĠ , ĠTFAĠYE HĠZMETLERĠ , PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , VETERĠNER HĠZMETLERĠ , YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ , ZABITA HĠZMETLERĠ ,44 GĠDERLER TOPLAMI ,02 3- Mali Denetim Sonuçları 2011 yılında Ġç iģleri Banklığı Mülkiye MüfettiĢliğince denetim yapılmıģ. SayıĢtay BaĢkanlığınca herhangi bir denetim yapılmamıģtır. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1-BĠRĠMLERĠN FAALĠYET BĠLGĠLERĠ C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı : Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Ana Hizmet Binasının 3. katındadır. Başkan Makam, Müdür,3 Adet Başkan Yardımcısı, 1 Adet Bekleme Salonu, Sekreterya, Meclis Salonu,Encümen Toplantı Odası, 1 Adet Başkan Vekili odalarından oluşmaktadır. Ayrıca 3 Başkan Yardımcısının kullandığı makam odası ve 1 Adet başkan yardımcısı sekreterya odası bulunmaktadır. Başkanlık Makam Odası 1 Bekleme Salonu 1 Müdür Odası 1 Sekreterya Odası 2 Meclis Salonu 1 Encümen Toplantı Odası 1 Başkan Yardımcıları ve Sekreterleri Odası 4 Şoför Bekleme Odası 1 15

16 2- Örgüt Yapısı : BAġKAN ASĠSTAN ÖZEL KALEM MD. BAġKAN YARDIMCILAR I SEKRETERLER 3- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları DEMİRBAŞ CİNSİ ADEDİ MONİTÖR 4 LAPTOP 1 PC 4 YAZICI 4 TELEVİZYON 2 4- İnsan Kaynakları BAŞKAN YARDIMCILARI 3 MÜDÜR 1 BAŞKAN ASİSTANI 1 BAŞKAN SEKRETERİ 2 ŞOFÖR 2 HİZMETLİ 3 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ BĠLGĠLERĠ KOD EKONOMĠK GĠDER KODU BÜTÇE ÖDENEĞĠ HARCAMA GERÇEKLEġME ORANI A-BÜTÇE HEDEF VE GERÇEKLEġMELERĠ: 16

17 01 PERSONEL GĠDERLERĠ , ,10 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI , ,62 GĠDERLERĠ 03 MAL VE HĠZMET ALIMI , ,57 04 CARĠ TRANSFERLER , ,74 05 SERMAYE GĠDERLERĠ , ,01 TOPLAM , ,04 %45 %34 %25 %3,3 %29 %28 Bütçe Hedef ve GerçekleĢme Yorumu:2011 yılı bütçemizin gerçekleģme oranı %28 olarak gerçekleģmiģtir yılı bütçemiz B: PERFORMANS BĠLGĠLERĠMĠZ : SUNULAN HĠZMETLER ADET TOPLANTILAR 493 SUNUM 100 SEMPOZYUM, KONFERANS, SEMĠNER, BRĠFĠNG 53 ZĠYARET 4965 RÖPORTAJ 107 FAALĠYET ADET KĠġĠ RANDEVULAR 2853 AÇILIġ DIġ PROGRAM DÜĞÜN VE NĠKAH TAZĠYELER FAALĠYET PROJE HEDEF GERÇEKLEġ ME ORANĠ BaĢkan ve BaĢkan Yardımcıları Toplantıları 52 %100 Belediye BaĢkanının Müdürler Ġle Toplantısı 12 %100 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1- GENEL BĠLGĠLER A- YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na uygun olarak belediyemiz gelirlerinin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi ilgili mevzuat gereğince muhasebe kayıtlarının tutularak saklanması 17

18 2-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELER Belediyemiz 2011 mali yılı içerisinde Gider Kesin Hesap Cetvelinde ,00.- TL ödenekten ,02.-TL ödeneğin kullanıldığı, ,00.-TL ödeneğin 2012 mali yılına devrettiği, ,98.-TL ödeneğin imha edildiği, Gelir Kesin Hesap Cetvelinde ,00.-TL bütçe tahmini yapıldığı, 2011 yılından ,47.-TL toplam tahakkuktan ,65-TL net gelir elde edildiği görülmüģtür. Yıl sonu itibariyle bankalarda ,71..-TL nakit mevcudun olduğu, yine bankalardan çekilmeyen çek ve gönderme emirlerinden 2.125,32.-TL alacak bakiyesinin bulunduğu görülmüģtür. Yılı içerinde Müdürlüğümüze bağlı olarak Emlak ġefliği, Tahakkuk Tahsilat ġefliği, Çevre Temizlik ġefliği, Ambar Memurluğu ve Ġcra Servisi faaliyet göstermektedir. B- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BELGELER: 1- Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz Belediyemiz hizmet binasının 1.katında hizmet vermektedir. Örgüt Yapısı: Mali ĠĢler Müdürü, 15 Memur, 3 Ģef, 8 ĠĢçi, 2 Ģirket iģçisi bulunmaktadır. 2-Sunulan Hizmetler : Belediyemiz gelirlerinin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi ilgili mevzuat gereğince muhasebe kayıtlarının tutularak saklanması ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ I-) GENEL BĠLGĠLER C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler; 1-) Fiziksel Yapı; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 1 Müdür yönetiminde 2 oda 5 bilgisayar ve donanımla hizmet vermektedir. 2-) Örgüt Yapısı; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde herhangi bir Ģeflik yada bağlı birim bulunmamakta olup, 1 Müdür, 2 Memur ve 2 Büro ĠĢçisi ile iģlemlerini yürütmektedir. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler; Müdürlüğümüzde, 2011 yılında toplam ,00 TL. ödenek tahsis edilmiģ bu ödeneğin ,44 TL. lık kısmı kullanılmıģtır. Böylelikle bütçenin gerçekleģme oranı % 60 olmuģtur. sapma oranı % 40 olarak tespit edilmiģtir. 18

19 2011 Mali yılı içerisinde hesaplarımızda yılı içinde yapılan aktarmaların miktarı aģağıda gösterilmiģtir; 1-) Zamlar ve Tazminatlar Ödeneği; Yılı içinde ödemesi planlanan miktardan daha fazla gerçekleģtiği için ,00 TL. ödenek aktarılmıģtır. Diğer kullanılmayan ödeneklerin toplamı olan ,56 TL. ödenek imha edilmiģtir. Böylelikle 2011 yılı bütçesi ,44 TL. olarak gerçekleģmiģtir. B- Performans Bilgileri; Müdürlüğümüzde stratejik planda bahsedilen faaliyetlerin gerçekleģme oranı % 60 civarındadır. Planlanan faaliyetlerin büyük bir bölümü hayata geçirilmiģtir. A- Değerlendirme; 2011 yılının değerlendirilmesi yapılacak olursa stratejik plana göre yapılan faaliyetler ile mali bütçenin gerçekleģme oranlarının % 60 ve % 40 sapma gibi rakamları göstermesinden de anlaģılacağı üzere, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2011 yılını planladığı ve amaçlarına uygun olarak faaliyetlerini yerine getirdiği görülmektedir. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ A- SPOR ĠġLERĠ SERVĠSĠ Belediye Spor Kulübünün bünyesinde 2011/2012 sezonunda; Basketbol BranĢında; 55 faal sporcu Futbol BranĢında; 180 faal sporcu bulunmaktadır. Basketbol BranĢında; Erkekler Bölgesel Basketbol liginde 9. Grupta mücadele eden takımımız ilk 3 takımın 3. Lige yükseleceği kategoride Ģu anda grubunda 3. Sırada yer almaktadır. Ayrıca Basketbol alt yapısı olarak Minikler-Yıldızlar ve Genç Erkekler olmak üzere 3 branģta faaliyet gösterilmektedir. Futbol BranĢında; Bölgesel Amatör Futbol Liginde 5. Grupta mücadele eden takımımız 12 li grupta yer almaktadır. Ġlk yarısı bitmiģ olan ligin 22 Ocak 2012 tarihinde ikinci yarısı baģlayacaktır. Ayrıca altyapı futbol liglerinden ve 19 yaģ kategorilerinde olmak üzere 6 tane alt yapı takımı mevcuttur. Ve halen müsabakalar devam etmektedir 2011 yılında Ģampiyon olduğumuz 3 branģta Türkiye ġampiyonasındoa iliizi temsil etme hakkını kazanmıģ bulunmaktayız. Tüm branģlarımızdaki sporcularımıza malzeme ve sağlık yardımı yapılmamkta olup, Bölgesel futbol ve Basketbol takımımıza günlük diğer branģlardaki takımlarımıza ise de maçlardan sonra yemek verilmektedir. Ayrıca sporcularımıza baģarılı oldukları maçlar için prim verilmektedir. Tekerlekli Sandalye Basketbol BranĢında; Bedensel Engellilerin de sportif faaliyetlere katılmaları ve toplumda bir yeri olduklarının kendilerine hissettirilmeleri bakımından Bedensel 19

20 Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı kurularak bölgesel liglerde mücadele etmeye baģlamıģtır. Kendilerine malzeme sağlık ve diğer ihtiyaçları karģılanmaktadır. Yaz Spor Okulları; Her yıl en az 4 branģta Tekvandoda 75, Futbolda 117, Basketbolda 56, jimnastikte 32 öğrenci ile deneyimli ve lisanslı antrenörler ile yaz spor okulları açılarak yaz tatilinde gençlerimizin boģ zamanlarını değerlendirilmeleri ve eğitilmeleri sağlanmaktadır. Yaz spor okulları ücretsiz olup, ayrıca katılan gençlerimize yine ücretsiz malzeme verilmektedir. B- HÜDAVENT HATUN SOSYAL TESĠSĠ Belediyemizin Hüdavend Hatun Sosyal tesisinde Düğün, NiĢan, Toplantı, Konferans, Kermes gibi aktiviteleri yerine getirmek için 2010 yılında yılında 140 vatandaģımıza tahsis edilmiģtir. C- BĠMER SERVĠSĠ BaĢbakanlık Bilgi Edindirme Merkezi BĠMER E 2010 Yılında yapılan 219 baģvuru, tarihleri arasında BĠMER e gelen 271 baģvurudan 266 sı sonuçlandırılmıģ 5 i beklemektedir. (%98) Bilgi Edinme Sisteminden 2010 Yılında 130 baģvuru, tarihleri arasında Bilgi Edinme Servisine gelen280 baģvurudan 278 i sonuçlandırılmıģ, 2 si beklemededir. (%98) D- KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ Dört Mevsim Niğde dergimiz ve Belediye Bülteni basım ve dağıtımı yapıldı adet basılan Dört Mevsim Niğde dergimiz ve adet basılan Belediye Bülteni 81 il Valiliklerine, Kültür müdürlüklerine, Milli eğitim müdürlüklerine ve Belediyelerine, TBMM ye bakanlıklara, komģu il milletvekillerine, diğer illerde Niğde ile ilgili bulunan dernek ve vakıflara, Anıtlar Yüksek kurulu üyelerine, tüm gazete ve basın yayın kuruluģlarına ve dergimizi isteyen vatandaģlara toplamda 800 dergi postayla yollanmıģtır. Niğde de faaliyet gösteren 1500 esnafa ve iģ yerlerine dağıtımı yapılmıģtır. 03.ġubat.2011 EMĠTT fuarına Ġlimizle ilgili tarihi ve kültürel materyallerle destek verilmiģtir. 5 ġubat Haziran 2011 tarihleri arasında 3 Dönem Ebru Sanatı ve Takı Tasarım kursu açılmıģtır. 19. ġubat 2011 tarihinde Osman Cavcı Tiyatrosu nun Ofsayt Osman adlı tiyatro oyunu sergilenmiģtir. 19 Mart.2011 tarihinde Çanakkale Haftası nedeni ile ses sanatçısı Aykut KUġKAYA ve Ģair Kahraman TAZEOĞLU nun katılımıyla Çanakkale konulu Müzik ve ġiir Dinletisi DüzenlenmiĢtir. 20

21 25 Mart.2011 tarihinde Çanakkale Zaferi haftası nedeniyle 138 kiģilik Çanakkale Gezisi düzenlenmiģtir. 28 Mart 2011 Kütüphaneler Haftası münasebetiyle TRT sanatçısı Semra ALGÜL konseri düzenlenmiģtir. 14.Nisan 2011 Niğde Belediyesi 2. Yıl Vizyonu organizasyonu yapılarak 1500 adet 2. Yıl kitapçığı bastırılıp halka dağıtımı yapılmıģtır. 08Mayıs2011 Anneler Günü münasebetiyle Nuray HAFĠFTAġ konseri düzenlenmiģtir. 20 Mayıs 2011 Tarihinde Bahara Merhaba KUBAT konseri düzenlenmiģtir. 5 Haziran 2011 tarihinde Ebru Sanatı ve Takı Tasarım kursiyerlere katılım belgeleri verilmiģtir yılı içerisinde 7 adet ġehir Konferansı düzenlenmiģtir. 8 Temmuz 2011 tarihinde Efendibey Mahallesi Kentsel DönüĢüm ve Yenileme Projesi sunum toplantısı yapılmıģtır. 1 Ağustos Ağustos 2011 tarihleri arasında Ramazan Kültür ve Sanat etkinlikleri organizasyonu yapılmıģtır. Niğde Belediye spor futbol sezon açılıģ organizasyonu yapılmıģtır. 29 Eylül 2 Ekim tarihlerinde Ankara da yapılan Niğde günleri organizasyonunda Niğde Belediyesi ve Niğde nin tanıtımı yapılmıģtır. 19 Ekim 2011 tarihinde milli piyango çekiliģi organizasyonu yapılmıģtır. Yukarıdaki etkinliklerin halkımıza ve protokole duyurulması amacıyla davetiye dağıtıldı, billboard ve raketlerde duyurular yapılmıģtır Ġlimizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla 12 ayrı Ģehirde 954 adet Billboard, 603 adet raket bastırılarak ilgili illerdeki Billboard ve raketlere asılmıģtır. Belediyemizle ilgili bütün açılıģ, tanıtım ve ilan afiģ ve billboardları müdürlüğümüz bünyesinde yapılmıģtır. 21

22 25 kiģilik Tekstil, 25 kiģilik AĢçılık, 80 kiģilik Ebru Sanatı, 40 kiģilik Takı tasarım, 80 kiģilik Gitar, 45 kiģilik Bağlama, 30 kiģilik Keman ve 30 kiģilik Ney Kursları düzenlendi ve Sertifika töreni organizasyonları yapılmıģtır. 24 Aralık 2011 Tarihinde Mevlana Haftası nedeniyle Konya iline 500 kiģilik gezi düzenlenmiģtir. D- SOSYAL ĠġLER 5 Aralık 2011 tarihinde Ģehrimizin 4 bölgesinde yaklaģık kiģilik aģure dağıtımı yapılmıģtır. Ġlimizde 70 aileye (250 KiĢi) 2 öğün yemek verilmesine yardımcı olunmuģtur. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ: BÜTÇE VERĠLEN EKLENEN ĠMHA ÖDENEN GERÇEKLEġM E % ,00. -TL ,00. -TL ,75. -TL ,25. -TL % YILI (01 OCAK- 31 ARALIK 2011) YAPILAN ÇALIġMALAR BETON PARKE M2 BORDÜR KANALĠZASYON YAĞMURSUYU ĠÇMESUYU ASFALT MT MT MT MT ton SICAK ASFALT m2 (14 km yol) Doğalgaz = ton asfalt verildi. 22

23 2011 YILI (01 OCAK- 31 ARALIK 2011) TARĠHĠNE KADAR YAPILAN ĠHALE KAPSAMINDAKĠ ĠġLER BETON PARKE M2 BORDÜR KANALĠZASYON YAĞMURSUYU ĠÇMESUYU ASFALT MT YAĞMUR OLUĞU MT MT Binder kaplama m2 AĢınma Kaplama m2 PMT serimi ton Sözleşme Tarihi Yapım ĠĢi FEN İŞLERİ 2011 YAPIM İŞLERİ İşin Türü İhale Usulü İhalenin Adı Açık Ġhale (Md.19) NĠĞDE BELEDĠYESĠ MÜCAVĠR ALAN SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE YOL VE KALDIRIM DÜZENLEME ĠġĠ Sözleşme Bedeli ,0 0 İşin Gerçek % Yapım ĠĢi Yapım ĠĢi Açık Ġhale (Md.19) Açık Ġhale (Md.19) DERBENT MEZARLIĞINDA ĠSTĠNAT TAġ DUVAR, MERDĠVEN VE MEZAR YAPIMI ZAHĠRE PAZARI ÇEVRE DÜZENLEME ĠġĠ ,00 % ,00 % Yapım ĠĢi Açık Ġhale (Md.19) SICAK ASFALT KAPLAMA VE YAMA YAPIMI ,0 0 %68, Yapım ĠĢi Yapım ĠĢi Yapım ĠĢi Açık Ġhale (Md.19) Açık Ġhale (Md.19) Açık Ġhale (Md.19) NAR MAHALLESĠ SOSYAL TESĠS YAPIM ĠġĠ ġahġnalġ MAHALLESĠ KAPALI PAZAR YERĠ ATATÜRK BULVARI YÜRÜYÜġ YOLU YAPIMI ,00 % ,00 % ,42 %100 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠMLERĠ 1) Üstyapı Asfalt - Yol Birimi 23

24 GÖREVĠ EKĠP BAġI PARKE - BORDÜR EKĠBĠ KANALĠZA SYON EKĠBĠ VE VĠDANJÖR ASFALT EKĠBĠ ATÖLYE ġef. ASF. PLENTĠ SU KIRMA ARIZA EKĠBĠ ELEME ASFALT PLENTĠ - KIRMA ELEME DOZER OPR. GRAYDER OPR. ESKAVATÖ R OPR. YÜKLEYĠC Ġ KEPÇE FREZE- FĠNĠġER SĠLĠNDĠR OPR. ġöför BEKÇĠ ELEKTRĠK - BOYA - OTOPARK YEKÜN (2) Altyapı (Su ve Kanalizasyon) Birimi (3) A- Büro Hizmetleri Birimi B- Teknik Hizmet ve Proje Birimi (4) Makine Ġkmal ve Atölye ġefliği (5) Elektrik Hizmetleri Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU 1. 1 adet Jeoloji mühendisi (memur) 2. 1 adet makine mühendisi (memur) 3. 3 adet inģaat mühendisi (SözleĢmeli personel) 4. 1 adet makine mühendisi (SözleĢmeli personel) 5. 2 adet inģaat teknikeri (SözleĢmeli personel) Personel Durumu Memur = 2 SözleĢmeli = 6 ĠĢçi = 125 ( 75 kadrolu iģçi /50 müteahhit iģçisi) FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE Ġġ MAKĠNESĠ DURUMU 1-ARAÇLAR Plaka 51 DY 036 Ġveco Kamyon 1987 model 51 DY 037 Ġveco Kamyon 1987 model 51 DY 039 Ġveco Kamyon 1987 model 51 DY 040 Ġveco Kamyon 1987 model soğuk asfalt distribütörü 51 DY 041 Tır Ġveco 1987 model 51 DY 043 Ġveco Kamyon 1985 model 51 EL 005 Fatih Kamyon 2006 model 51 EL 006 Fatih Kamyon 2006 model 51 EL 007 Fatih Kamyon 2006 model 51 EL 008 Fatih Kamyon 2006 model 51 DN 941 Dodge Kamyon 1985 model 51 DN 942 Dodge Kamyon 1985 model 51 DU 053 Wolkswagen Pick-up 2000 model 51 DS 548 Dodge Pick-up 1986 model 51 AD 051 Opel binek oto 1995 model 51 AD 758 BMC Servis minibüsü 24

25 GÖREV Ġ EKĠP BAġI USTAL AR DOZER OPR. GRAYD ER ESKAV OPR. ATÖR OPR. YÜKLE YĠCĠ FREZE- KEPÇE FĠNĠġE R FORKLĠ FT ġöför ELEKT MÜTAH RĠKÇĠ HĠT ĠġÇĠ KADRO LU ĠġÇĠ YEKÜN 51 DD NC Servis minibüsü 2-Ġġ MAKĠNELERĠ NO GREYDER Plaka No Marka CAT 140 G greyder 1986 model CAT 120 E greyder 2007 model NO SİLİNDİR Plaka No Marka AMMAN silindir 1986 model CAT silindir 2007 model CB24 CAT 2011 model NO DOZER Plaka No Marka CAT D8 L dozer 1984 model CAT D8 L dozer 1987 model NO ESKAVATÖRLER Plaka No Marka CAT 225 paletli ekskavatör 1985 model CAT M324 paletli ekskavatör 2007 model LĠHEBER lastikli ekskavatör 1996 model CAT M316 lastikli ekskavatör 2007 model CAT 828 B beko loder 1997 model KOMATSU 93 R beko loder 2000 model CAT 428 E kazıcı yükleyici 2007 model JCB 1CX SM kazıcı yükleyici 2011 model NO Plaka No Marka CAT 950 B yükleyici kepçe 1984 model CAT 950 B yükleyici kepçe 1987 model NO İŞ ARAÇLARI Plaka No Marka FĠNĠSHER VOGELE model FĠNĠSHER VOGELE BĠTELLĠ FREZE model DOĞSAN FORKLĠFT model 5 51 DE 802 ĠVECO DĠSBTR model 6 51 AV 975 FORD KARGO VĠDANJÖR model 7 51 DN 940 Su tankeri Su Tankeri 8 51 HL 592 Asfalt Tanker FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU 6. 1 adet mimar (memur) 7. 3 adet inģaat mühendisi (SözleĢmeli personel) 8. 1 adet makine mühendisi (SözleĢmeli personel) 9. 2 adet inģaat teknikeri (SözleĢmeli personel) 25

26 Toplam EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğümüz 4 Harita Mühendisi, 4 Harita Teknikeri ve 1 Ģirket iģçisi olmak üzere 9 personelle hizmet vermektedir. Ġlimiz genelinde müdürlüğümüz tarafından 240 adet Ġmar Çapı hazırlanmıģtır. YaklaĢık m2 alanda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılmıģtır. YaklaĢık m2 alanda 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunun ilgili maddelerince kamulaģtırma kararları alınmıģ tapu devirleri devam etmektedir. Efendibey ve Yağdan Mahallelerinde 120 Ha. alanda yapılan Kentsel DönüĢüm ve Yenileme projesi kapsamında söz konusu bölgede bulunan parsel malikleriyle sözleģmeler imzalanmıģ olup tapu devirleri devam etmektedir. Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğümüz 4 Harita Mühendisi, 4 Harita Teknikeri ve 1 Ģirket iģçisi olmak üzere 9 personelle hizmet vermektedir. Ġlimiz genelinde müdürlüğümüz tarafından 240 adet Ġmar Çapı hazırlanmıģtır. YaklaĢık m2 alanda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılmıģtır. YaklaĢık m2 alanda 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunun ilgili maddelerince kamulaģtırma kararları alınmıģ tapu devirleri devam etmektedir. Efendibey ve Yağdan Mahallelerinde 120 Ha. alanda yapılan Kentsel DönüĢüm ve Yenileme projesi kapsamında söz konusu bölgede bulunan parsel malikleriyle sözleģmeler imzalanmıģ olup tapu devirleri devam etmektedir. 26

27 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2011 tarihinden 31/12/2011 tarihine kadar yıl içerisinde belediyenin taraf olduğu, devam eden ve karara çıkan adli ve icra dosyalarının dokümanı aģağıdaki listededir. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nde 1 müdür, sözleģmeli 2 avukat görev yapmaktadır. 1-AVUKATLIK HĠZMETLERĠ: Adli ve Ġdari Dava dosyaları HUKUK Belediyenin Açtığı Belediyeye Açılan Toplam DAVALARI Dava Dava ĠDARĠ Belediyenin Açtığı Belediyeye Açılan Toplam DAVALARI Dava Dava Lehe ve Aleyhe Verilen Kararlar ĠDARĠ Lehe verilen Aleyhe verilen Kısmi Leh Toplam DAVALARI Kısmi Aleyh HUKUK Lehe verilen Aleyhe verilen Kısmi Leh Toplam DAVALARI Kısmi Aleyh Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünce Yargıtay ve DanıĢtay a temyiz incelemesi için gönderilen dava dosyalarının sayıları aģağıdaki gibidir, TEMYĠZ YERĠ TEMYĠZ EDĠLEN DOSYA SAYISI YARGITAY 41 DANIġTAY 66 TOPLAM MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠ: Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüze 01/01/2011 tarihinden 31/12/2011 tarihine kadar diğer birimlerden ve kuruluģlardan 403 adet yazı gelmiģ, müdürlüğümüzden diğer birimler ve kuruluģlara 302 adet yazı gönderilmiģtir. Müdürlüğümüz tarafından diğer müdürlükler tarafından sorulan hukuki konulara iliģkin istiģari mahiyette mütalaalar verilmektedir. 27

28 ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BĠLGĠLER ĠĢletme ve iģtirakler Müdürlüğü olarak küresel ısınma nedeniyle içme sularının tasarruflu kullanılması için gerekli aktif çalıģmalarımız devam etmektedir. Suların kaçak kullanılmaması konusundan su sayaçların mühürlenmesi ve sayaçların seri numaralarlının kayıt altına alınması çalıģmalarımız sürmektedir. Su Tahakkuk ġefliğinde çalıģmalarımız açısından tüm geliģen teknolojik imkanlar kullanılarak halkımızın eģit Ģekilde su kullanması ve su borçları ile ilgili tahakkukun ve tahsilatın herkesten düzenli ve eģit Ģekilde yapılması, su burçların bankalar ve internet ağı üzerinden ödenmesi konusunda çalıģmalarımız hızla devam etmekte olup, 2012 yılında su tahakkukunu ve tahsilatını % 96 nın üzerine çıkartmaktır. Terminal iģletmeciliği açısından halkımızın rahat güvenli ve zamanında seyahat etmeleri için bütün tedbirler alınmıģtır. Belediyemiz Hal ġefliğindeki hedefimiz, yaģ sebze ve meyve ticaretini meslek edinmiģ kiģilerin haklarını korumak kanuni vergilerini tahsil etmek ve halkımıza sağlıklı, düzenli, yeterli sebze ve meyve ihtiyacını sağlamak için gerekli çalıģmalarımız titizlikle sürdürülmüģtür. YaĢ sebze ve meyve ticaretini ve toptancı halinin çalıģma Ģartını düzenleyen ve 01/01/2011 tarihi itibariyle uygulamaya giren 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun gereğince tüm çalıģmalarımız tamamlamıģtır. Kanun gereğince halde daha rahat çalıma ortamının sağlanması için gerekli yeni bilgisayar, internet sitesi ve teknolojiler yenilenmiģtir. Hal içerisinde, Pazar yerlerinde ve yol denetimlerimizi planlı bir Ģekilde yapılacaktır. yaģ sebze ve meyve fiyatlarının kontrol altına alınması ve rekabetin sağlanması konusunda çalıģmalarımıza özen gösterilecektir. Hal içi rüsum, tahsis bedeli, teminat, iģgaliye giriģ çıkıģ tahakkuk ve tahsilatının % 96 üzerinde olması hedeflenmektedir. Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin araç, gereç, bilgi, eğitim konusunda tüm teknoloji imkanları kullanılması için gereken çalıģmalar aksatılmadan sürdürülmüģtür. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1-Fiziki Yapı: ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü ve Su Tahakkuk ġefliği merkez binanın zemin katında, Hal ġefliği, Hal binası içerisinde ve Terminal ĠĢletme Müdürlüğü yeni terminal içerisinde, Yüzme Havuzu Ġnönü Mahallesi Kamer Sokak No:25 de Düğün Salonu Ġlhanlı ve Nar Mahallesinde olup, bunlar fiziki yapımızdır. 2- Örgüt Yapısı: ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Belediyenin üst yönetim organı Belediye BaĢkanı, BaĢkan Yardımcısı, ĠĢletme ve iģtirakler Müdürü ve müdürlüğe bağlı Ģef, memur ve çalıģan elamanlar ile yasaların belirlediği hiyerarģik yapı içinde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 4-Ġnsan kaynakları: 28

29 Müdürlüğümüzde görev alan elamanların pozisyonları: Müdür, ġef, memurlar, sayaç okuma görevlileri, su kesme bağlama görevlileri, sayaç ayar istasyon görevlisi, tahakkuk, tahsilat memurları ve hal zabıtası olarak 9 gurupta faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. ÇalıĢmalarımıza pozisyonlarına uygun olarak görevlerinin gerektirdiği teknik ve kiģisel geliģmelerine yönelik eğitimlerini geliģtirmeleri için kurum içi veya dıģ eğitim seminerlerine katılmaları sağlanmıģolup, Müdürlüğümüzde görev yapan personel sayısı Müdür 1, Su Tahakkuk ġefliğinde; 1 ġef, 2 Tahakkuk memuru, 3 Büro görevlisi, 10 Sayaç okuma görevlisi, 5 Su kesme bağlama görevlisi, 1 ArĢiv görevlisi, 1 Endeks ve su kesme bağlama ekip sorumlusu, 1 Sayaç ayar görevlisi, Hal ġefliğinde 1 Hal Sorumlusu, 1 Zabıta komiseri, 3 Zabıta, 1 Tahsildar, 3 Bekçi, 2 Tahakkuk görevlisi, 1 Hizmetli ve Yüzme Havuzunda 1 Havuz Operatörü, 2 Can kurtaran, 1 Temizlikçi ve 1 Tahsildar olmak üzere toplam 42 personel görev yapmaktadır. 5-Sunulan Hizmetler: a) Su Tahakkuk ġefliği; su tahakkuk biriminde görev yapan sayaç okuma görevlileri 2011 yılı içerisinde ayda bir sayaçlar okunmak suretiyle abonelerin dönemsel olarak tükettikleri suyu m3 kullanımlarını el bilgisayarlar vasıtasıyla abonelerin dönemsel su tüketimlerinin m3 ve parasal değerinin ibra edildiği su fatura bildiriminin aboneye verilmek suretiyle tahakkukları gerçekleģtirilmiģtir. Gün sonunda yapılan okuma ve tahakkuk bilgilerinin bilgi iģlem sorumlusu vasıtasıyla ana bilgisayar sistemine aktarılması titizlikle sağlanmıģtır. Sayaç okuma esnasında su kullanıcısının kayıtlı abone olup olmadığının, sayaç harici (Ģebekeden) veya abone olup ta borcundan dolayı kullanıma kapatılmıģ abonenin su kullanıp kullanmadığının kontrolleri yapılarak, düzensiz çalıģan sayaçla ilgili aboneler uyarılarak tamir için iģletmeye bildirilmiģtir. Okuma mahallinde muhtelif sebeplerden dolayı su arızalarını 185 su arıza telefonuna bildirilmiģ olup, su arızaları görevlilerce giderilmiģtir. Belirli dönemlerde iģletme tarafından çıkartılan vatandaģın su kullanımı ile ilgili uyarıcı mahiyetteki bilgi dokümanlarının, süresi içerisinde ödenmeyen vadesi geçmiģ borçlarla ilgili su kesme emri evrakları abonelere ulaģtırılmıģtır. Ayrıca artık tahakkuku ve tahsili mümkün olamayacak duruma gelmiģ olan yıkık aboneler tutanakla tespit edilerek birikmiģ olan tahakkuk alacağı Ģüpheli hale gelmiģ olmasından dolayı, tahakkuktan düģülmesi için evrakları muhasebe servisine gönderilmiģtir. Abonelerin sayaç okuma esnasında endeks ve sayacın çalıģması ile ilgili sorulan sorulara cevap verilmiģtir. Dönem sonlarında kesim ekibi ile birlikte kaçak su tespiti yapılmıģtır. Su kesme iģlemi yapılmadan önce aboneye Su Kesme Emri tutanağını görevlilerimiz tarafından dağıtılmıģ olup, vadesinde ödenmemiģ su borcu ile ilgili mahalle bazında su kesme emri ihtarnamesini bilgisayardan günlük olarak alınarak, su kesme ekiplerine eģit Ģekilde dağıtılarak borcunu ödemeyen abonelerin suları kullanıma kapatılmıģtır. Su kesiminden sonra borcunu ödeyen mükelleflerin suyu kullanıma anında açılarak mağdur edilmemiģtir. Ön ödemeli kartlı su sayacı uygulamasına geçilmiģ olup, 812 abone sisteme dahil edilmiģtir. Tahakkuk ve tahsilat görevlileri, tahakkuku tahsile bağlı olan su gelirlerinin tahakkukunu güncüleģtirerek, tahakkuku ve tahsilatı titizlikle yapılmıģtır. Su tahakkuk servisinde çalıģan görevlilerimiz, çalıģmalarını Ģefi ile sürekli ve koordineli bir Ģekilde yürüterek servisteki eksiklik ve aksaklıkları Ģefine bildirilmiģ ve mükelleflerin iģlerini bekletmeden yapılmıģtır. Mükelleflerin abone, kayıt ve diğer bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız olarak aktarılmıģtır. Eksik bilgi ve belge ile kayıt, iģlemler yapılmamıģtır. Mükellef kayıt dosyaları düzgün ve sistemli tutularak, arģivde muhafaza altına alınmıģtır. Görevlilerimiz idare tarafından verilen görevleri mevzuatta uygun olarak yerine getirilmesi sağlanmıģtır. Su Tahakkuk ġefliği hizmetlerinde kullanılmak üzere iki adet araç kiralık olarak çalıģtırılmıģtır. 29

30 Küresel ısınma nedeniyle suların tasarruflu kullanılması için reklam afiģi bastırılarak billboardlara asılamak suretiyle vatandaģlarımız bilgilendirilmiģtir. 31/12/2011 Yılı İtibariyle Abone Sayısı Adet Aktif Abone: adet 2011 Yılında Yapılan Yeni Abone Sayısı 1730 Adet Borçtan dolayı kesilen abone 5726 Adet 2011 yılı içerisinde bozuk sayaç değişimi 1647 Adet Su borçlarını yasal süre içerisinde ödemeyen mükelleflerin suları kesilmek suretiyle tahsil cihetine gidilmektedir. Ancak borçlarını ödememekte ısrar edenlerin borçları 6183 sayılı amme alacakları kanunu gereğince ve Belediyemiz avukatlığınca icra yoluyla tahsil edilmek üzere 123 mükellef icraya verilmiģtir. 185 mükellefe ödeme emri gönderilmiģtir Sayılı kanun gereğince 3047 mükellef borçlarını yapılandırmıģtır. Borcunu yapılandırıp ta taksitlerini süresi içerisinde ödemeyen 282 mükellefin borç yapılandırması iptal edilmiģtir. b) Hal ġefliği; Belediyemiz hali 5393 sayılı kanunun 15 nci maddesinin b ve fıkrası ile 27. Haziran 1995 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 552 sayılı KHK nin, 28 Aralık 1997 tarih ve23214 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Toptancı Hal lerin Yönetim ve ĠĢleyiĢi Hakkında Yönetmeliğin 30. maddesi ve 05/05/2007 tarih ve 5652 sayılı kanun ve 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların düzenlenmesi hakkında kanunlar çerçevesinde iģ ve iģlemler sürdürülmüģtür. hal binasında gerekli tadilat ve tamirat yaptırarak rahat çalıma ortamı sağlanmıģtır. Belediyemiz halinde 31 kiģi komisyonculuk yapmaktadır. Haldeki bütün iģ ve iģlemler bilgisayar ortamında kayıt altında tutulmaktadır. Komisyoncuların dükkan tahsis bedelleri, hal rüsum bedelleri tahakkukları günü birlik bilgisayara yüklenmiģ ve tahsilata intikal ettirilmiģtir. Hal binası ve çevresi güvenli kamera sistemi taktırılmıģtır sayılı kanun gereğince; Gümrük ve Ticaret bakanlığı (Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü) Hal Kayıt Sistemine halde faaliyet gösteren komisyoncuların tüm bilgileri yüklenmiģtir. Hal Ģefliğine gelen ve giden evraklara yasal süre içerisinde cevap verilmiģtir. Komisyoncular Hal içerisinde hal yönetmeliğine ve 5957 sayılı kanunun hükümlerine uymaları konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıģtır. YaĢ sebze ve meyve ticaretini ve toptancı halinin çalıģma Ģartını düzenleyen K.H.K. gereği hal ve pazar yerlerine sayım ve tartımı yapılanlara giriģi yaptırılmıģtır. yaģ sebze ve meyve fiyatları haftada 3 gün fiyat tespit komisyonunca belirlenerek ilgili yerlere bildirilmiģtir. Hal içi rüsum, tahsis bedeli, teminat, iģgaliye giriģ çıkıģ tahakkuk ve tahsilat hizmetleri (otomatik e- belediye ye geçmiģtir) hal zabıtası, hal satıģ yerleri, pazar yerleri, manavlar, yaģ sebze ve meyve yerleri ve marketlerin denetimleri günü birlik yapılmıģtır. Hal hakem kurulunun mutat toplantısı diğer kamu kuruluģları ile birlikte yol denetimleri yapılmıģtır. Hal güvenlik noktasındaki bekçi kulübesinin kapı ve pencereleri yenilenmiģ ve giriģ çıkıģ kapısına otomatik kapı yaptırılmıģtır. Halde faaliyet gösteren komisyonculara dükkanlarının iç ve dıģ cephelerinin badana ve boya yapılması, dükkan cephelerinde bulunan reklam levhalarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi konusunda uyarılmıģ ve yaptırılmıģtır. Belediyemiz mücavir alanlar içerisine 4 adet noktada yol kontrol büfesi konulmuģ olup, haftanın belirli günlerinde bu kontrol noktalarında hal denetim ekibi yol denetimlerini yapmıģtır. Hal hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet araç kiralık olarak çalıģtırılmıģtır. Tahakkuk ve tahsilat görevlileri, tahakkuku tahsile bağlı olan hal gelirlerinin tahakkukunu güncüleģtirerek, tahakkuku ve tahsilatı titizlikle yapılmıģtır. hal tahakkuk servisinde çalıģan görevlilerimiz, çalıģmalarını hal sorumlusu ile sürekli ve koordineli bir Ģekilde yürüterek servisteki eksiklik ve aksaklıkları hal sorumlusuna bildirilmiģ ve komisyoncu, pazarcı ve üretici ve tüketicilerin iģlerini bekletmeden yapılmıģtır. Komisyoncuların bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız olarak aktarılmıģtır. Eksik bilgi ve belge ile kayıt, iģlemler yapılmamıģtır. komisyoncuların kayıt dosyaları düzgün ve sistemli tutularak, arģivde muhafaza altına alınmıģtır. Görevlilerimiz idare tarafından verilen görevleri mevzuatta uygun olarak yerine getirilmesi sağlanmıģtır. 30

31 c) Terminal ĠĢletme Birimi; Belediyemiz ġehirlerarası otobüs terminali, Belediyemiz Encümeninin 27/01/2009 tarih ve 55 sayılı kararı ile 3 yıl süreyle Niğde Terminal ĠĢletmeciliği TaĢımacılık Turizm ĠnĢaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketin ne kiraya verilmiģ olup,. 1, 2 ve 3. yılların kira bedeli tahsil edilmiģtir. terminale giriģ ve çıkıģında kesilen makbuzlar titizlikle takip edilerek, tahakkuk eden ücretlerinin %20 si tahakkuka intikal ettirilmiģ olup, ilgili Ģirketten tahsil edilmiģtir. Ġlgili Ģirketin kira süresinin uzatılması konusunda belediyemiz meclisinden yetki alınarak, Belediyemiz Encümeninin 14/02/2012 tarih ve 218 sayılı kararı gereğince; Kira süresi 1 yıl uzatılarak, kira bedeli tüfe oranında arttırılmıģtır. Terminal iģletmesi bu Ģirket tarafından yürütülmektedir. Ġlgili Ģirket Ġhale Ģartnamesi, iģletme sözleģmesi ve karayolları kanunu hükümlerine uygun olarak çalıģması sağlanmıģtır. Terminal binası içerisinde iģletme Müdürlüğü ve Zabıta denetimi olarak hizmet verilmektedir. VatandaĢlarımızın güvenli ve rahat seyahat etmeleri için, kara yolları kanunu gereğince terminal içerisinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiģiler zaman, zaman denetlenerek yazılı ve sözlü olarak uyarılmıģtır. Terminali iģleten Ģirket Terminal binasının temizlik, ısınma, çevre düzeni ve hijyenik konularında planlı olarak çalıģmalarını aksatmadan sürdürmüģtür. Tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere Kent Mobilyaları adı altında ve özellikleri teknik Ģartnamede tanımlanan 5 adet Megalight, 75 adet Billboard, 10 adet refüj (2 yüzlü) Billboard,1 Adet 7m2(+-10cm) Led Ekran,50 Adet CLP Raket Reklam Panosu,4 adet(en az üçlü) dönerli CLP Reklam Panosu ve 60 adet otobüs durağı yapılması, montajı, bakımı ve onarımı karģılığında, reklam materyallerinin iģletme hakkının kiraya verilmiģ olup, ilgili yüklenici Reklam panoları ve otobüs duraklarının genel temizliği haftalık olarak yaptırılması sağlanmıģtır. Kent Mobilyalarında teģhir edilen ilan ve reklamlar, yürürlükteki mevzuat ile getirilen kısıtlamalara, Bakanlar Kurulu kararlarına, Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, ilan reklam yönetmeliğine, genel ahlak ve adaba uygun olan reklamların asılmasına izin verilmiģtir. Kira bedeli ve ilan reklam vergisi tahakkuku ve tahsilatı vadesinde peģin olarak tahsil edilmiģtir. Kaldırım ve yol çalıģmaları sırasında, çalıģmalara engel olacak reklam panoları ve otobüs duraklarının yerleri ilgili Ģirketle koordineli bir Ģekilde yazılı ve sözlü olarak iletilmiģ ve değiģmesi gerekenler değiģtirilmiģtir. d) Yüzme Havuzu: Mülkiyeti Ġl Özel Ġdaresine ait olan, iģletmeciliği Ġl Encümeninin 12/01/2011 tarih ve 9 sayılı kararı ile 10 yıl süreyle belediyemize verilmiģ olup, havuz genelindeki arızaların çok olması nedeniyle bir süre iģletmeye geçilememiģtir. Belediyemizce havuzun tamiri, tadilatı, arızaları ve çevre düzenlemesi 12/06/2011 tarihinde bitirilerek iģletmeye açılmıģtır. Havuza giriģ ücreti hafta içerisinde 16 yaģ gurubu altındaki çocuklardan 4 TL, 16 yaģ üstündeki yetiģkinlerden 8 TL, hafta sonu 16 yaģ gurubu altındaki çocuklardan 5 TL, 16 yaģ üstündeki yetiģkinlerden 10 TL ücret alınarak yüzme havuzunda yüzmelerine izin verilmiģtir. Yüzme havuzunda aylık yüzme kursları verilmiģ olup, havuzda görevli dördüncü kademeli yüzme antrenörümüz ve cankurtaranlarımız tarafından yaklaģık 200 çocuk ve 100 yetiģkine yüzme kursu verilmiģtir. Sosyal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Esirgeme kurumu, Kadın Sığınma Evi, Zihinsel Engellilere, bulundukları psikolojik durumdan bir nebze olsun uzaklaģabilmeleri, sosyalleģmeleri, topluma kaynaģmaları amacı ile haftanın belirli günlerinde ücretsiz olarak yüzme eğitimleri verilmiģtir. Ġlkyardım ve can kurtarma eğitimi Ġç Anadolu bölgesinden sorumlu Murat Nezir ENSARĠ tarafından verilerek 15 Niğde li gencimize Türkiye sualtı federasyonu tarafından onaylı hem ilkyardım hem de can kurtarma belgeleri verilmiģtir. Yüzme Havuzunda, Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri uygulama ve teorik derslerini haftada üç gün belirli saatlerde ücretsiz olarak faydalandırılmıģtır. Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yüzme eğitimi verimleģtir. Ġlimizde yüzme kültürünü ve sağlık açısından yüzmenin önemini ve havuzda kıģ sezonunu canlandırmak ve bu konuda halkımızı bilgilendirmek amacıyla reklam afiģleri, el ilanları yaptırılmıģtır. Ayrıca 31

32 resmi kurum ve kuruluģlar tek, tek davet edilmiģtir. Yüzme havuzunda pazartesi günleri genel temizlik düzenli olarak yapılmıģtır. Havuzda genel temizliği, havuz suyunun ölçümü, dezenfekte edilmesi havuz operatörü tarafından titizlikle günübirlik olarak yönetmeliğe uygun olarak yapılması sağlanmıģtır. Yüzme havuzuna gelen ve giden evraklar yasal süre içerisinde cevap verilmiģtir. Yüzme kurslarına katılan kiģilerin kayıt dosyaları düzgün ve sistemli tutularak, arģivde muhafaza altına alınmıģtır. Görevlilerimiz idare tarafından verilen görevleri mevzuatta uygun olarak yerine getirilmesi sağlanmıģtır e) Ġlhanlı Düğün Salonu: Mülkiyeti belediyemize ait ilhanlı mahallesindeki düğün salonu 01/10/2011 tarihinde iç deklarasyonu, masa, sadeyle, tüm araç, gereç ve ekipmanları tamamlanarak iģletmeye açılmıģtır. Ġlgili düğün salonuna 15 vatandaģımız düğün ve niģan merasimleri için talep edilmiģ ve ücret karģılığında talepleri karģılanmıģtır. Ayrıca düğün salonu çevre düzeni Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğünce yaptırılmıģtır FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A) Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama sonuçları: Su Tahakkuk ġefliği Hizmetleri: SU TAHAKKUK VE TAHSĠLAT TABLOSU YILI TAHAKKUK TAHSĠLAT BAKĠYE 01/01/ /12/2011 Yılı ,00 TL ,49 TL ,51 TL SU TAHAKKUKU 2012 YILINA DEVREDEN GeçmiĢ Yıllardan Tahakkuk Tahsil Bakiye 2012 Yılına Devir 2011 Yılından 991,592,51 TL ,592,51 TL GeçmiĢ Yıllardan ,17 TL ,17 TL TOPLAM ,68 TL ,68 TL Terminal ĠĢletme Hizmetleri Geliri: TERMĠNAL ĠġLETME TAHAKKUK VE TAHSĠLAT RAPORU 2011 YILI Gelir Türü Tahakkuk Tahsilat Bakiye Kira Geliri ,04 TL ,14 TL ,90 TL GiriĢ çıkıģ%20 Ocak ,50 TL ,50 TL 0,00 TL ġubat ,72 TL ,72 TL 0,00 TL Mart 9.732,20 TL 9.732,20 TL 0,00 TL Nisan ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Mayıs ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Haziran ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Temmuz ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Ağustos ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Eylül ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Ekim ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Kasım ,00 TL,00 TL ,00 TL Aralık ,00 TL,00 TL ,00 TL Toplam ,46 TL ,56 TL ,90 TL 32

33 Hal ġefliği Hizmet Gelirleri: HAL ĠġLETME TAHAKKUK VE TAHSĠLAT RAPORU 2011 YILI Gelir Türü Tahakkuk Tahsilat Bakiye Hal Tahsisi Kira Geliri ,00 TL ,40 TL 9.969,60 TL Hal Rüsum Geliri ,74 TL ,39 TL 2.653,35 TL Diğer gelirler 0,00 TL 0,00 TL Toplam ,74L ,79 TL ,95 TL Yüzme Havuzu Hizmet Gelirleri: YÜZME HAVUZU ĠġLETME TAHAKKUK VE TAHSĠLAT RAPORU 2011 YILI Gelir Türü Tahakkuk Tahsilat Bakiye Havuz GiriĢ Ücreti , ,00 00 Toplam , ,00 00 Düğün Salonu Hizmet Geliri: DÜĞÜN SALONU ĠġLETME TAHAKKUK VE TAHSĠLAT RAPORU 2011 YILI Gelir Türü Tahakkuk Tahsilat Bakiye Salon Kira bedeli 8.000, ,00 00 Toplam 8.000, , Yılı Gider Bütçesi Gider açıklaması VERĠLEN ÖDENEN TL KALAN TL BÜTCE TL Personel Giderleri , , ,20 Sosyal Güvenlik Giderleri , , ,45 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , ,89 Cari Transfer , ,00 Sermaye Giderleri , , ,32 GENEL TOPLAM 1.838,000, , ,56 2- Su Tahakkuk biriminde 2011 yılı içerisinde su geliri, bakiyeden su geliri, kaçak su cezası, teminat, vergi, vb. tahsilat toplamı: ,09 TL dir. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BĠLGĠLER: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün örgüt Ģeması aģağıdaki gibidir. 33

34 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRÜ MĠMAR EZGĠ BOR MÜDÜR VEKĠLĠ ġehġr PLANCISI MÜBERRA OVA KENT PLANLAMA VE ġehġrcġlġk ĠġLERĠ ġehġr PLANCISI MÜBERRA OVA ġehġr PLANCISI M.BERNA ALBAYRAK MĠMAR DORUK MURT MĠMAR S.MEHMET BELLĠKLĠ HARĠTA TEKNĠKERĠ SAVAġ DEMĠR YAPI RUHSATI,YKĠB,YAPI DENETĠM ĠġLERĠ MĠMAR DORUK MURT MĠMAR S.MEHMET BELLĠKLĠ MAKĠNE MÜHANDĠSĠ A.ATA DUMAN ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ ERDAL ACAR ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ EMĠNE DÖNDER ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ S.SERKAN ÜNLÜ ĠNġAAT TEKNĠKERĠ ALĠ AÇIKGÖZ ĠNġAAT TEKNĠKERĠ ARZU ORAL MAKĠNE TEKNĠKERĠ EMRAH ġenyüz ĠNġAAT KONTROLÖRÜ DURSUN BAKMLI PROJE KONTROL, TASDĠK ĠġLERĠ MĠMAR DORUK MURT MĠMAR S.MEHMET BELLĠKLĠ MAKĠNE MÜHANDĠSĠ A.ATA DUMAN JEOLOJĠ MÜHENDĠSĠ ALPARSLAN ġafak ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ ERDAL ACAR ĠNġAAT MÜHENDĠSĠ S.SERKAN ÜNLÜ ĠNġAAT TEKNĠKERĠ ARZU ORAL MAKĠNE TEKNĠKERĠ EMRAH ġenyüz NUMARATAJ ĠġLERĠ TURGAY ERTUL ATĠLLA YESĠN ġefġk ÖZKAYA ERTUĞRUL CĠHANGĠR KALEM NAĠME DENĠZ EMĠN BAKIRCI 34

35 C - BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü konusunda uzman ve deneyimli kadrolarıyla hizmet vermekte olup, ayrıca profesyonel destek gerektiren konularda(ġehir ve Bölge Planlama, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması v.b) bilgi ve teknolojik açıdan danıģmanlık hizmetleri satın almaktadır. Sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, doğru ve güvenilir bilgilerin vatandaģlara aktarılması amacıyla, 11 adet bilgisayar ve ilgili autocad, netcad, sampaģ programları kullanılmaktadır. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesinde; Proje-Kontrol Birimi: Yapı projelerinin imar mevzuatına göre uygunluğunun denetimi. ĠnĢaatların kazı ve temel aģamasından itibaren bitimine kadar yerinde denetimi. (kazı, temel ve kat vizesi iģlemleri.) Yapı Denetim firmalarının 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu yönetmeliklere göre çalıģmaların denetimi. Yapı Denetim firmalarının sorumluluğunda yapılan yapıların (uygun olanlara )iģ bitim belgesini onaylamak. Yapı Denetim Firması tarafından kontrolü üstlenilen yapılara düzenlenen iģyeri telsim tutanaklarını onaylamak,seviye tespitlerini kontrol ederek onaylamak. Yapı Denetim firmalarının hak ediģ raporlarını inceleyerek hak ediģ ödemelerinin yapılmasını sağlamak. Ġmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olan yapı projelerine inģaat ruhsatı düzenlenmesi. Yerinde proje ve eklerine uygun olarak tamamlandığı görülen yapılara da yapı kullanma izin belgesi verilmesi. Numarataj Birimi: ġehrimizin cadde ve sokak numaraları ile binalara ait kapı numaralarının ilgili Yönetmeliklere göre düzenlenmesi. Kent Bilgi Sistemi çalıģmaları için bina bazında veri toplama çalıģmalarının yapılması ve bilgisayar ortamına aktarılması YILINDA HAZIRLANAN FAALĠYET RAPORLARIMIZ -224 adet yapı ruhsatı -202 adet yapı kullanma izin belgesi -124 adet kat irtifakı -32 adet imar tadilatı 35

36 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ A) Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 2 Peyzaj Mimarı, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Park Bahçeler ġefi, 1 Sucu, 6 sendikalı iģçi bulunmaktadır yılı içerisinde Müdürlüğümüzün her türlü arazi iģleri " 21 Ay Süre ile Park ve YeĢil Alanların Bakımı " hizmet alımı ihalesi dahilinde Alsancak Yapı Peyzaj taahhüdünde yapılmaktadır. Müdürlüğümüz teknik personelleri dahilinde de iģ ve iģlemlerin kontrolü gerçekleģtirilmektedir. B) 2011 yılı içerisinde çocuk oyun grubu ve fıtness seti zeminine 3600 m² kauçuk zemin döģemesi yapılmıģtır. 1. Kale Parkı 2. Dere Mahallesi 23 Nisan Parkı 3. Selçuk Mahallesi 19 Mayıs Parkı 4. Efendibey Mahallesi Melle Parkı 5. Ġlhanlı Mahallesi Ġnsel Cami Yanı Park 6. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı Fıtness Seti Zemini 7. Kemal Aydoğan Ġ.Ö.O. Yanı Fıtness Seti Zemini C) 2011 yılı içerisinde Park Bahçeler Müdürlüğünce 19 takım oyun grubu ve 17 takım fıtness seti alınmıģ olup, ilimiz genelindeki çocuk oyun parklarına yerleģtirilmiģtir. ÇOCUK OYUN GRUPLARI YERLEġĠM PLANI 1. AĢiyan Parkı Mayıs Parkı 3. YeĢilkent Kuzey Park 4. Mezbaha Parkı 5. Ġlhanlı M. Ġnsel Cami Yanı 6. Selçuk M. Niğkur Parkı 7. Niğde Evleri Parkı 8. Altuncu Ġ.Ö.O. Yanı Seyit OnbaĢı Parkı 9. TaĢkent Yapı Koop. 10. Ġlhanlı M Sokak 11. Ağa Yusuf Parkı Nisan Parkı 13. Ġlhanlı M. Düğün Salonu 14. Uydukent Parkı 15. PaĢa Bağları Meydan Evler Fuzuli Parkı 17. Özbelde Onur Sokak Trafolu Park 18. Setevler ĠniĢ Üçgen Park 19. Küçük Ev Yanı Kültür Park 36

37 FITNESS SETĠ YERLEġĠM PLANI Nisan Parkı 7 Parçalı Fıtness Seti Mayıs Parkı 7 Parçalı Fıtness Seti Evler Parkı 7 Parçalı Fıtness Seti 4. Küçük Ev Parkı 7 Parçalı Fıtness Seti 5. PaĢa Bağları Mevkii 7 Parçalı Fıtness Seti 6. Niğde Evleri Park 7 Parçalı Fıtness Seti 7. YeĢilkent Güney Park 7 Parçalı Fıtness Seti 8. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı 7 Parçalı Fıtness Seti 9. Ġlhanlı Mahallesi Ġnsel Cami Yanı Park 7 Parçalı Fıtness Seti 10. Ġlhanlı Mahallesi Altuncu Ġ.Ö.O. Parkı 7 Parçalı Fıtness Seti 11. Ġlhanlı Mah. Düğün Salonu Yanı Park 7 Parçalı Fıtness Seti 12. Selçuk Mahallesi AĢiyan Parkı 7 Parçalı Fıtness Seti 13. Selçuk Mahallesi Binevler Parkı 7 Parçalı Fıtness Seti 14. Ġnönü Mahallesi Çifte Minareli Cami Yanı 7 Parçalı Fıtness Seti 15. Dere Mahallesi Yunus Emre Parkı 7 Parçalı Fıtness Seti 16. Ġlhanlı Mahallesi ġehitler Cami Yanı 5 Parçalı Fıtness Seti 17. Sosyal Tesis 5 Parçalı Fıtness Seti D) Ġlimiz genelinde mevcut parkların tadilatı yapılmıģ olup, 18 adet parkında yeniden peyzaj düzenlemesi yapılmıģtır Nisan Parkı 1165 m² Mayıs Parkı 2427 m² 3. Küçük Ev Parkı 1480 m² 4. Selçuk Mahallesi AĢiyan Parkı 2088 m² 5. Selçuk Mahallesi Niğkur Parkı 1290 m² 6. Ağa Yusuf Arkası Park 1100 m² 7. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı 3800 m² Ağustos Parkı 7800 m² 9. Ġlhanlı Mahallesi Altuncu Ġ.Ö.O. Yanı 6270 m² 10. Ġlhanlı Mahallesi 5 No lu Sokak 300 m² 11. Ġlhanlı Mahallesi Düğün Salonu Yanı 2050 m² 12. Niğde Evleri Sağlık Ocağı Yanı 2900 m² 13. Efendibey M. TaĢkent Sitesi Yanı Park 4433 m² 14. Kapalı Yüzme Havuzu Yanı 1250 m² 15. Özbelde Trafolu Park 2434 m² 16. Setevleri 7 No lu Sağlık O. Arkası Park 1711 m² Evler Parkı 370 m² spor sahası 150 m² oyun alanı 18. Esenbey Türbesi Yanı 1188 m² E) 2011 yılı içerisinde 20 adet kamelya 30 adet çatılı piknik masası 150 adet bank alımı yapılarak ilimiz genelindeki parklara montajı yapılmıģtır. 37

38 1. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı 2 adet kamelya 2. AĢiyan Parkı 1 adet kamelya 3. Niğde Evleri Parkı 1 adet kamelya 4. YeĢilkent Güney Park 1 adet kamelya 5. Muzaffer EcemiĢ Parkı 1 adet kamelya 6. Yunus Emre Parkı 1 adet kamelya 7. Melle Parkı Üst Teras 1 adet kamelya 8. Saygın Evler Site Ġçi Park 1 adet kamelya 9. Mandacılar Parkı 1 adet kamelya 10. Murat Cami Yanı 1 adet kamelya 11. Binevler Parkı 1 adet kamelya 12. Niğde Evleri Anfi Tiyatro Önü 1 adet kamelya Ağustos Parkı 1 adet kamelya 14. Mezbaha Parkı 1 adet kamelya 15. Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı 1 adet kamelya 16. Selçuk Parkı 1 adet kamelya 17. Ġlhanlı Mah. Düğün Salonu Yanı 1 adet kamelya 18. Kale Parkı 1 adet kamelya 19. Yüzme Havuzu Yanı 1 adet kamelya F) 66 evler mevkiinde Fuzuli Parkının düzenlemesi yapılmıģ olup, halkımızın ücretsiz yararlanabileceği 370 m² sentetik çim futbol sahası tesisi yapılmıģtır. G) Ġlimiz genelindeki orta refüj ve çiçeklik alanlara adet lale ve sümbül soğanı dikimi yapıldı. Bunun yanı sıra adet kıģlık mevsimlik çiçek adet yazlık mevsimlik çiçek dikimi yapılmıģtır. Ayrıca ilimiz geneli park, yeģil alan ve refüjlere adet peyzaj gülü dikimi yapılmıģtır. H) Bor yolu orta refüj ve kaldırım düzenleme çalıģması yapılmıģ olup 4800 m² Sentetik Çim KoĢu Yolu yapılmıģtır. I) Ġlimiz genelindeki park, orta refüj ve yeģil alanlara 1351 adet ibreli ve geniģ yapraklı ağaç, 9007 adet çalı ve süs bitkisi, 1550 adet sarmaģık bitkisi dikilmiģtir. Ayrıca Bor Yolu orta refüje adet ateģ dikeni 8500 adet mazı dikilmiģtir. J) 2011 yılında parkların çevrelemesinde kullanılmak üzere 3000 m² polyester kaplama panel çit kullanılmıģtır. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ I-GENEL BĠLGĠLER B-Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler: - Müdürlüğümüz de tarihi itibariyle 1 Müdür, 2 Çevre Mühendisi 1 Laborant 1 Büro ĠĢçisi, 1 ġef 4 ÇavuĢ 105 katı atık toplama iģçisi ve ġoför, Atık Su Arıtma Tesisinde 3 Bekçi 5 Bakım onarım iģçisi, 1 Memur toplam 124 kiģi ile çalıģmakta olup, bunun 110 tanesi Ģirket elamanıdır. 38

39 - Müdürlüğümüz emrinde 15 adet sıkıģtırmalı çöp aracı, 2 adet Vakumlu yol süpürge aracı, 1 adet traktör, 2 Adet Kaldırım Üstü Süpürge aracı 3 Adet kontrol aracı bulunmaktadır. Bunlardan 8 adet SıkıĢtırmalı çöp aracı ve 2 adet Yol Süpürge aracı Belediyemiz, diğerleri Yüklenici malıdır. - Temizlik hizmetleri 2011 yılı içerisinde tarihleri arası 17 günlük doğrudan temin ile iģçilik alımı yapmıģ, tarihleri arası 96 günlük hizmet alımı tarihleri arası 252 günlük hizmet alımı ile 3 defa sözleģme imzalamıģtır. -Belediyemiz Mücavir alanları içerisindeki Dr. Sami YAĞIZ, Ġstasyon, Emin ERĠġĠNGĠL, Murat PaĢa, Elhacı Mahmut Caddeleri ile Sayın, PaĢa, Giray, Halkevi Sokaklarında tarihi itibariyle, Selçuk Caddesi (Eski Mezbaha Cad.) da PoĢetle atık toplama uygulamasına geçilmiģtir. - Belediyemiz sınırları içerisinde çıkan her türlü atıkların toplanması, toplanan atıkların imha sahasına nakli gerçekleģtirilmiģtir. - Ġlimiz genelinde okullar ve diğer resmi kuruluģlar ve ilimizde yaģayan sakinlerin ikametlerindeki, ayrıca çöp ve çöp dıģındaki atıklar, cüruf ve molozların bölge genelinde programlanmıģ Ģekilde toplanmaktadır. - Süpürme ve yıkama programı; Trevatuar diplerinde biriken kum, çamur ve toprakların temizlenmesi, kaldırılması, Ġlimizde bütün mahallelerde kurulan semt pazarlarında oluģan atıkların toplanması ve yıkanması yapılmaktadır. - Yaz sezonunda ilimiz ana caddelerinde düzenlenen programa göre yıkanması sağlanmıģtır. - Her gün sabah de baģlayıp iki vardiya olarak gece e kadar aralıksız temizlik hizmetlerini yerine getirilmekte Ayrıca gece 24:00 ile 06:00 saatleri arasında nöbetçi araçlar çalıģtırılmaktadır. - Ġlimiz genelinde bulunan tarihleri arasından NMPAK Sağlık Hizmetleri, tarihleri arasında belediyemiz, tarihleri arasında ALAGRO sağlık hizmetleri tarafından Sağlık kurum ve kuruluģları, özel hastane, poliklinik ve laboratuarlarda çıkan tıbbi atıklar, Tıbbi atık aracı ile günlük toplanmakta ve Kayseri ilinde bulunan Sterilizasyon tesisinde imha edilmek üzere gönderilmektedir. - Belediyemiz bünyesinde AktaĢ, GümüĢler, Sazlıca ve Koyunlu Kasaba belediyeleri ile beraber birlik oluģturulmuģtur. Birlik bünyesinde, düzenli katı atık depolama ünitesi yaptırılması için ihaleye çıkılmıģ, Katı Atık Depolama ve Bertaraf Tesisi I. Etap inģaatı ile ilgili gereli çalıģmalar tamamlanmıģ, Tesisin geçici kabulü aģamasına gelinmiģtir. Hali hazırda birliğimize üye 45 belediye vardır. - ġehrimizin mahallelerinde 5760 adet 400 Lt lik Konteyner 900 Adet 800 Lt lik konteynır ve 1500 adet Çöp bidonu bulunmakta olup, eskiyen, çürüyen çöp konteynırları kaldırılıp, kullanılır olanların tamir, boya ve yıkama iģleri devam etmektedir. - Atık Su Arıtma Tesissimizin enerji verimliliğinin artırılması amacıyla baģlatılan ve Hollanda hükümetinin Euro hibe ile desteklediği projede son aģamaya gelinmiģtir. ĠĢin ihalesi yapılmıģ ihaleye 5 firma katılmıģ olup, ihaleyi alan yüklenici tarihinde gerekli çalıģmalara baģlanmıģtır. - Ocak 2010 tarihinde TAP TaĢınabilir pil üreticileri Ġthalatçılar Derneği ile yapılan protokol ile 125 adet atık pil toplama bidonu kentimiz muhtelif bölgelerine dağıtılmıģtır yılında Belediye Hizmet binamızın ihtiyacı olan temizlik malzemeleri alımı yapılmıģtır. - Belediyemiz mücavir alanları içerisinde bulunan 58 adet camii ve mescidin Ġç ve dıģ temizliği yapılmıģtır. - Petrol Sanayi Derneği Ġktisadi ĠĢletmesi ile Atık yağların toplanması için tarihinde protokol imzalanmıģtır. Düzenli olarak Atık petrol yağlarının toplanması sağlanmaktadır. - Atık Lastiklerin toplanması amacıyla Selçuk Plastik Ltd ġti ile tarihinde protokol imzalanmıģ, ġehrimiz muhtelif sanayi kuruluģlarından atık lastiklerin toplanması sağlanmıģtır. 39

40 - Atık Bitkisel yağların toplanması için imzalanan protokol gereği gerekli kontrol ve toplama hizmetleri düzenli olarak yapılmakta, ayrıca; tarihi itibariyle Belediyemiz ve Albiyo-bir ortak çalıģmasıyla meskenlerden bitkisel atık yağların toplanması üzerine bir proje baģlatmıģ ve düzenli olarak Bitkisel atık yağlar toplanmaktadır. -Ġlgili yönetmeliklere uygun olarak atık su üreten iģletmelere ürettikleri atık sularının analizlerini yaptırarak standartlara uygun olup olmadığının tespiti yapılarak gerekli kirlilik önlem payının alınması sağlanmaktadır yılı için ihtiyaç duyulan 700 adet boģ varil alınmıģ, kısmen küllük, kısmen atık varili olarak gerekli bölgelere sevk edilmiģtir yılı içerisinde ihtiyaç duyulan çöp konteynerleri hem bölgesel taleplere daha iyi cevap verebilmesi amacıyla, hem de daha sağlıklı bir toplama hizmetinin yürütülmesi için konteyner hacimleri 400 den 800 Lt ye çıkartılmıģ, buna istinaden 500 Adet 800 Lt. lik konteyner alımı yapılarak ilgili bölgelere sevki tamamlanmıģtır. - Ġlimiz genelinde bulunan çöp konteynerlerinin dezenfeksiyonu çalıģmalarına baģlanmıģ düzenli aralıklarla çöp konteynerleri ve çöp varilleri dezenfekte edilmiģtir. VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ: Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüz 1 Veteriner Hekim, 1 Zabıta Memuru ve 2 ġirket ĠĢçisi olmak üzere 4 personelle hizmet vermektedir. Daha önce hizmete koyduğumuz Geçici Hayvan Bakım evindeki sokak hayvanlarının rutin takip ve bakımları, aģıları yapıldı. NĠĞDE Ġl merkezde olmak üzere 330 adet olmak üzere toplamda 500 adet sokak hayvanının kısırlaģtırılması ve aģılanması yapıldı. Belediyemiz Mücavir alanı içerisinde 1 Nisan, 30 Kasım ayları arasında çevre sağlığı, malzemeli vektörle mücadele ve ilaçlama hizmeti verildi. 1.Sınıf Mezbaha ve yeni hayvan pazarı yapılması için fizibilite hazırlandı, yapılacak yerler belirlendi. Ahiler Kalkınma Ajansına, hibe desteği almak için 1.sınıf mezbaha makine ve ekipmanları ile ilgili proje hazırlanarak teslim edildi. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1-GENEL BĠLGĠLER Genel Evrak Ġle Ġlgili Görevleri: -Belediye BaĢkanlığına PTT kanalıyla veya diğer resmi kuruluģlardan gelen evrakların kaydını yapmak, zimmet karģılığında ilgili servislere ulaģtırmak. -Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların kayıt iģlemini yapmak ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa uygun olarak ilgililere göndermek. -Birim Müdürlüklerinden evrak tevzi memurluğuna gelen evrakları ilgili kiģi ve kurumlara imza karģılığı vermek. 40

41 Kurum Ġçerisinden Gelen ve Ġlimizdeki Resmi Kurumlara Zimmet KarĢılığında Verilen Evrakların Aylara Göre Dağılımı Seri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık -Evrak Tevzi Memurluğuna gelen 1818 adet evrak resmi kurumlara zimmet karģılığı verilmiģtir Gönderilen Normal Posta Evraklarının Aylara Göre Dağılımı Seri 1 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık -Dönem içerisinde (5192) adet normal posta gönderilmiģtir. Gönderilen Ġadeli Taahhütlü Posta Evraklarının Aylara Göre Dağılımı 41

42 Seri 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık - Müdürlüğümüze tevdii edilen (2844) adet evrak iadeli taahhütlü olarak postaya verilmiģtir. Gönderilen Tebligat (Ödeme Emri) Evraklarının Aylara Göre Dağılımı Seri 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık -Faaliyet dönemi içerisinde (3053) adet tebligat (Ödeme Emri) postaya verilmiģtir. Genel Evrakın ÇalıĢma Esasları: Gelen Yazılar: -Belediye BaĢkanlığına gelen her çeģit yazı genel evrakın ilgili personeli tarafından alınır. -Havale edileceği birimin tespit edilmesi için gelen yazıların Yazı ĠĢleri Müdürüne getirilmesi ve ilgili baģkan yardımcısı tarafından havalesi yapılır. -Konusu itibariyle birden çok birimi ilgilendiren yazıların suretlerinin çoğaltılarak ilgili birimlere gönderilir. -Dönem içerisinde (5317) adet gelen evrak için gerekli iģlemler yapılmıģ olup zimmet karģılığı ilgili müdürlüklere verilmiģtir. Aylara Göre Gelen Yazıların Dağılımı 42

43 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Giden Yazılar: -Belediye tarafından kamu, kurum, kuruluģ ve vatandaģlara gönderilecek tüm yazıģmalar görevli personel tarafından posta veya zimmet karģılığı tebliği yapılır. -Dönem içerisinde Müdürlüğümüzden giden (226) adet evrak için gerekli iģlemler yapılmıģ olup, zimmet karģılığı ilgili müdürlüklere ve resmi kurumlara verilmiģtir. Aylara Göre Giden Yazıların Dağılımı Seri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 43

44 C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BELGELER: 1-Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz Belediyemiz hizmet binasının 3. katında hizmet vermektedir. 2-Örgüt Yapısı: Yazı ĠĢleri Müdürü, 1 Ģef, 1 evlendirme memuru, 2 büro iģçisi,1 Ģirket iģçisi 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Bilgi Kaynaklarımız, sayılı Belediye Kanunu, -Belediye Meclisi çalıģma yönetmeliği, Teknoloji Kaynaklarımız, Müdürlüğümüzde internet bağlantılı 4 adet bilgisayar, 4 adet yazıcı ile hizmet vermektedir. 4- Sunulan Hizmetler: Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Belediyemizin karar organlarından Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin gündemini hazırlamak, gündemdeki konuların görüģülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleģmiģ kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek. Belediye BaĢkanının gerek meclis, gerek encümen ve gerekse bunların dıģındaki talimatların kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirmek, sonuçlarını ilgili birimlere ulaģtırmak. A-BELEDĠYE MECLĠS ÇALIġMALARI: 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların verdiği yetki ve sınırlar çerçevesinde tarihleri arasında Belediye Meclisimiz (12) oturum yapmıģ ve bu oturumlarda (146) adet karar alınmıģtır. Aylara Göre Meclis Kararlarının Dağılımı Ocak Şubat Şubat Olağanüstü Mart Nisan Mayıs 16 Haziran Temmuz Eylül Ekim Kasım Aralık 3 Seri 1 44

45 B- BELEDĠYE ENCÜMEN ÇALIġMALARI: 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların verdiği yetki ve sorumluluklar içinde çalıģmalarını sürdüren Belediye Encümenimiz tarihleri arasında (54) oturum yapmıģ ve bu oturumlarda (2023) adet karar alınmıģ olup, ilgili birimlere zimmet karģılığı dağıtımı yapılmıģtır. Aylara Göre Encümen Kararlarının Dağılımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık EVLENDİRME HİZMETLERİ: Seri Ocak-Şubat- Mart Nisan-Mayıs- Haziran Temmuz- Ağustos-Eylül Ekim-Kasım- Aralık Medeni kanunun ilgili hükümleri gereğince Belediyeniz Evlendirme dairesine müracaat eden çiftlerin evlenme akitleri zamanında yapılmakta olup vatandaģlara gereken kolaylık sağlanmaktadır. Dönem içerisinde evlenme dairesine (1005) çift müracaat etmiģ olup, bunlardan (1000) çiftin nikah akitleri yapılmıģtır. 45

46 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ: 1-ÖRGÜT YAPISI ZABITA MÜDÜRÜ 2 ZABITA KOMĠSERĠ 3 BÜRO PERSONELĠ 2 ARAÇ ġoförü 12 ZABITA MEMURU 3 ZABITA GÖREVLĠSĠ 2 SĠNYALĠZASYON Z.KOMĠSERĠ 4 ġġrket ELEMANI 5 ĠġÇĠ PERSONEL 2- BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠ ALT YAPI DONANIM TABLOSU BĠLGĠSAYAR 6 KLAVYE 6 MAUS 6 YAZICI 4 TELSĠZ 26 TELEFON 6 FOTOĞRAF MAKĠNASI 6 MALĠ TABLO BÜTÇESİ HARCANAN KALAN TEMEL MAASLAR 445, , , ZAMLAR VE TAZMINATLAR 150, , , SOSYAL HAKLAR 30, , , EK CALISMA KARSILIKLARI 58, , , ODUL IKRAMIYELER 20, , EMEKLI SANDIGINA 110, , , KIMYEVİ URUN ALIMLARI 200, , ,

47 KAUUK VE PLASTIK URUN ALIMI 100, , METAL URUNU ALIMI 300, , , KIRTASIYE ALIMLARI 7, , , BURO MALZEMESI ALIMLARI 31, , , DIGER YAYIN ALIM GIDERI 7, , BASKI CILT GIDERLERI 30, , , YAKACAK ALIMLARI 15, , AKARYAKIT YAG ALIMLARI 85, , ELEKTRIK ALIMLARI 10, , GIYECEK ALIMLARI 21, , , ANLI HAY.ALIM BAK.VE DIGER GIDDER 36, , , DIGER MALZEME TUKETIM MALI ALIMI 50, , YURT ICI GECICI GOREV YOLLUKLARI 2, , YURT ICI TEDAVI YOLLUKLARI 33, , YURT ICI SUREKLI GOREV YOLLUKLARI 1, VERGI ODEMELERI 5, , BILIRKISI EKSPERTIZ GIDERI 10, , BİLGISAYAR ALIMLARI 3, , POSTA VE TELGRAF GIDERI TELEFON AB. VE KUL. UCRETLERI 1, , BILGIYE ABONELIK GIDERİ YOLCU TASIMA GIDERI 15, , , ILAN GIDERLERI 8, , , Sigorta Giderleri 2, , TASIT KIRALANMASI GIDERLERI 50, , , KURSLARA KATILMA GIDERLERI 8, , TANITMA AGIRLAMA TOREN GIDERI 60, , , BURO VE IŞYERİ MALZEME ALIMI 3, , , AVADANLIK YEDEK PARCA ALIMI 1, , DIGER DAYANIKLI MAL MALZEME ALIMI 200, , , TASIT BAKIM ONARIM GIDERİ 15, , DIĞER BAKIM ONARIM GIDERI 15, , KAMU PERS.EDAVI SAGLIK GIDERI 53, , KAMU PERSONELI ILAC GIDERI 1, , TEDAVI CENAZE GIDERI 20, , MEM. OGLE YEMEGINE YARDIM 64, , TASIT ALIMI 106, , ELEKTIK TESISAT GIDERI 100, , HIZMET TESISLERI 318, , Toplam : , , ,00 47

48 2011 YILINDA YAPILMIġ OLAN Ġġ VE ĠġLEMLER 1: Ġlimiz genelinde faaliyet göstermekte olan iģ yerlerinin denetlenmesi ve ruhsatsız olanların ruhsatlandırılması a) Periyodik olarak 800 iģ yeri denetlenmiģtir. b) Müdürlüğümüzce ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 331 iģ yerine ruhsat verilmiģ ve daha önce ruhsat almıģ 60 iģ yerinin kapatılması nedeni ile ruhsatları iptal edilmiģtir. c) Esnafların yaya kaldırımına emtia çıkartarak yayaların geçiģlerini etkilemeleri önlenmiģtir. 2- Ġlimiz Merkez ve semt pazarları sürekli kontrol edilerek halkın rahat ve güvenli bir Ģekilde alıģ veriģ yapmaları sağlanmıģtır. a) Pazarcı esnafının tezgahları tekrar düzenlenerek tezgah araları açılmıģ ve vatandaģların rahat geçiģleri sağlanmıģtır. b) ÇeĢitli noktalara elektronik kantarlar konularak tüketicinin hakları savunulmuģtur. c) GeliĢi güzel açılan tezgahlar standart biçimlere çevrilerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırılmıģtır 3-7/24 ilimiz de devriye gezmek suretiyle vuku bulan vatandaģlarımıza rahatsızlık verecek veya vermesi muhtemel olaylar durdurulmuģ ve engellenmiģtir. a) Ġzinsiz hafriyat dökümü b) Kaçak yapı c) Çevreyi Rahatsız etme d) Kamu Malına zarar verme vb. 4- Ġlimiz Cadde ve sokaklarında halkımızı rahatsız edecek olumsuzluklar ortadan kaldırılmıģtır. a) Seyyar satıcılar b) Dilenciler c) Kaldırıma park eden araçlar d) Ġzinsiz afiģ ve bildiri dağıtanlar vb. 5- Resmi tören. Temsil ve ağırlama gibi organizasyonlarda kurumumuz en iyi Ģekilde temsil edilmiģ ve müdürlüğümüze düģen görevler layıkıyla yerine getirilmiģtir. a) Resmi ve dini bayramlarda b) Kültür ve eğlence programlarında c)çelenk koyma törenlerinde 6- Diğer birimlerin ihtiyaç duyduklarında yanlarında olarak üzerimize düģen görevleri hızlı ve verimli bir Ģekilde yerine getirdik. a) Asfalt, yol ve kaldırım yapım ve onarımlarında b) Kanalizasyon ve su arıza ekiplerinin çalıģmalarında c) Kaçak Yapı ile mücadele çalıģmalarında d) Park ve bahçeler ekiplerinin çalıģmalarında e) Temizlik ĠĢleri ekiplerinin çalıģmalarında 7- Kaldırım yada boģ arsalarda bulunan Ģehrimizin görüntüsünü ve düzenini bozan metruk yapılar yıkılmıģ yada kaldırılmıģtır. a) Prefabrik büfeler b) Taksi Durakları c) Kokoreççiler vb. 48

49 8- Periyodik olarak Ġmalathaneler ve Fırınlar denetlenmiģtir a) ĠĢyerleri genel sağlık kuralları, b) Üretim izinleri, c) Gramaj ve üretim koģulları açısından denetlenmiģtir. 9- ġehir içi Toplu TaĢıma otobüsleri ve servis otobüsleri denetlenmiģ ve ruhsatlandırılmıģtır. a) 103 Adet Okul Servisinin muayenesi yapılarak ruhsatlandırılmıģtır. Ayrıca (S) plakasına geçiģ için yönetmelik çıkartılmıģtır. b) 62 adet Özel Halk otobüsünün ruhsatları yenilenmiģ ve uygunsuz çalıģanlar uyarılmıģtır. Yönetmeliği çıkartılarak (H) plakası uygulamasına geçilmiģtir. Ayrıca toplu taģıma araçları için akıllı seyahat kart yönetmeliği çıkartılmıģtır. c) Hizmet veren özel Servis araçları. Okul Servisleri ve toplu taģıma araçları halkın güvenliği ve esenliğini sağlamak açısından yıl içinde periyodik olarak denetlenmiģtir. Hatalı olanlar cezalandırılmıģtır. d) Ġlimiz ġehirler arası otobüs terminalinde gerekli denetim ve kontroller yapılmıģtır. e) Özel Halk otobüslerinin 2012 yılı AB standartlarına uygun özürlü vatandaģlarımıza hizmet verebilmesi için gerekli giriģimler baģlatılmıģtır. 10- Trafik açısından gerekli olan iģler yapılıp alınması gereken önlemler alınmıģtır. a) Ġlimizdeki kavģaklar düzenlenmiģ 4 adet kavģağa sinyalizasyon yapılmıģ, Trafiğin akıģı hızlandırılmıģtır. b) 9 adet yeni yaya geçidi çizilmiģ ve silinen Yaya geçitleri tekrar çizilerek çirkin görüntüler ortadan kaldırılmıģtır. c) Bordür taģları boyanarak görsel düzenlemeler yapılmıģtır. d) Talepte bulunan okulların bahçelerine spor alanlarının çizimi yapılmıģtır. e) Toplam 77 adet yeni trafik levhaları takılarak ilimizdeki Trafik ıģıkları ve levhalarının bakım onarımı yapılmıģ Böylelikle Ģehrimiz modern ve çağdaģ hizmetlerden faydalanması sağlanmıģtır. f) il Trafik komisyonunca alınan kararlarda belediyemizce yapılması gereken görevler yerine getirilmiģtir. (hız kesiciler, levhalar vb.) g) Ġlimizde Parkmetre uygulamasına geçilerek 11 adet caddede toplam 750 araçlık düzenli park yeri oluģturularak trafik akıģı rahatlatılmıģtır. h) Tren yolu hemzemin geçitleri güvenli hale getirmek için yetki alanımızda kalan geçitler düzenlenmiģ uygun olan yerlere bariyer yapılmıģtır. 11- ġehrimizde baģıboģ gezerek halkın huzur ve sağlığını tehlikeye atan hayvanlarla mücadele edilmiģtir. a) Hayvanlar toplu yaģam alanlarından uzaklaģtırılmıģ barınaklara yerleģtirilmiģtir. b) Hayvanlar kısırlaģtırılarak üremeleri ve çoğalmaları engellenmiģtir. c) Bakımları ve aģıları yapılarak yaģamaları sağlanmıģtır. d) Durumu iyi olanlar sahiplendirilmiģtir. e) Barınak ve yürütülen hizmetler Veterinerlik hizmetlerine devredilmiģtir. 12- Kurumumuza müracaat ederek asker ailelerine yapılmakta olan yardımdan istifade etmek isteyen vatandaģlarımızın tahkikatları yapılarak tanzim edilen 410 adet tutanak üst yazıyla encümene gönderilmiģtir. 13- Müdürlüğümüzce, belediyemiz emir ve yasaklarına uymayanlar yada ÇeĢitli kanunlara riayet etmeyenler hakkında 91 adet cezai iģlem uygulanmıģtır. Yazılan cezalar kiģilerin adreslerine gönderilmiģ olup, müdürlüğümüzde iģlemi tamamlanan makbuzlar tahsilâtı için Tahakkuk tahsilat ġefliğine gönderilmiģtir. 49

50 14- Ġlimizde faaliyet göstermekte olan iģyerlerinden Emir ve Yasaklara aykırı hareket eden 7 adet iģyeri geçici sürelerle mühürlenmiģtir. 15- Kurumumuza yazılı 801 adet sözlü 900 adet toplam 1701 adet Ģikayet bildirilmiģ bunların hepsi yerinde değerlendirilerek gerekli iģlemler yapılmıģtır. 17- Müdürlüğümüzle diğer kurumlar ve diğer müdürlükler arasında 1400 adet resmi yazıģma yapılmıģtır. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1) Fiziksel Yapı Hizmet Alanı Toplam Alan (m 2 ) Toplam Alan (m 2 ) Destek Hizmetleri Müdürlüğü (1 Müdür ve 1 Personel Odası) 20 m 2 (müdür odası) + 25m 2 (Personel Odası) 45 m 2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ArĢiv 15 m 2 15 m 2 Toplam 60 m 2 2) Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) 50

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU - 2013 MALİ HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2013

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Karar Tarihi : Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller

Karar Tarihi : Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 41850698.301.05-234 Konu : Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler ve Protokoller KARAR : Emirgazi Belediyesi araç parkında arızalı durumda bulunan 1990 model Caterpiller marka

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU PERSONEL YAPISI Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Kadrolu Tabip, 2 Kadrolu, 1 SözleĢmeli Vet. Hekim, 3 SözleĢmeli Gıda Mühendisi, 1 Kadrolu

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı