idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar"

Transkript

1 idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar Toplantı No : 2013/062 Gündem No : 3 Karar Tarihi : Karar No : 2013/UH.II-3716 Şikayetçi: İdil Grup Yemek İmal Dağıtım Temizlik Otomasyon Hasta Ziyaretçi Yönlendirme Hizmetleri Tıbbi Sekreterlik İnş.Kırtasiye Turızm Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti., ESKİ KUYUMCULAR MAH. AKKUYU SOK. EVREN APT. NO : 5/2 BALIKESİRİhaleyi Yapan Daire: Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Camikebir Mahallesi Akhısar Caddesi No: BALIKESİRBaşvuru Tarih ve Sayısı: / 27827Başvuruya Konu İhale: 2013/86505 İhale Kayıt Numaralı " Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Uygulaması Kapsamındaki 900 Öğrenciye Günlük Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi" İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Uygulaması Kapsamındaki 900 Öğrenciye Günlük Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi ihalesine ilişkin olarak İdil Grup Yemek İmal. Dağ. Tem. Otom. Hasta Ziy. Yönl. Hizm. Tıbbi Sekr. İnş. Kırt. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2013/3110 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir Karar: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerine ilişkin sunmuş oldukları açıklamaların idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarece tekliflerine dair açıklama talep eden yazıda önemli maliyet bileşenlerinin ayrıştırılmadığı, buna rağmen personel ücretlerinin eksik gösterilmesi ile yemeklerin pişirilme ve nakliye giderleri; sarf malzemesi ve işyeri kirası vb. giderleri, ilaçlama, portör muayenesi, elektrik, su vb. giderleri belgeye dayalı açıklamadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

2 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Başvuru konusu ihalenin eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim uygulaması kapsamındaki 900 öğrenciye günlük sıcak öğle yemeği verilmesi ihalesi olduğu, ihale kapsamında Sındırgı İlçe sınırları dâhilinde bulunan 8 okulun yer aldığı anlaşılmaktadır. İdarece yaklaşık maliyet ,60.-TL olarak belirlenmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir hükmü uyarınca, yüklenici kârı hariç yaklaşık maliyet ,50.-TL olarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede, teklifi idarece belirlenen yaklaşık maliyetin yüklenici kârı hariç tutarının altında teklif veren ve bu aşamaya kadar teklifi geçerli kabul edilen 3 isteklinin teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenmiş ve söz konusu isteklilerden tekliflerin ilişkin açıklama talep edilmiş olup, idarece, aşırı düşük teklif sahiplerine tekliflerine ilişkin belgeye dayalı açıklama sunmaları gerektiği hususuna dair yazılan yazıda, işin niteliği dikkate alınarak teklifte önemli olan bileşenlerin ayrıştırılarak belirtilmediği görülmüştür. Şikâyete konu ihalede teklifi aşırı düşük olarak belirlenen 3 istekliden sadece başvuru sahibi İdil Grup Yemek İmal. Dağ. Tem. Otom. Hasta Ziy. Yönl. Hizm. Tıbbi Sekr. İnş. Kırt. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. süresi içerisinde teklifine ilişkin açıklama sunmuştur. İdil Grup Yemek İmal. Dağ. Tem. Otom. Hasta Ziy. Yönl. Hizm. Tıbbi Sekr. İnş. Kırt. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamalar ihale komisyonunca incelenmiş olup, tarihli ihale komisyonu kararı ile açıklamanın uygun görülmeyerek, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır sayılı Kanunun Aşırı düşük teklifler başlıklı 38 inci maddesinde; işin gerektiği gibi yapılmasına imkân verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığının tespit edilmesi için diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları belirlenerek, bu tekliflerin önemli olduğu düşünülen bileşenleri hakkında açıklama isteneceği hüküm altına alınmıştır. Keza, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 üncü maddesinde; İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma

3 saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir. açıklaması yapılarak, personel çalıştırılmasına dayalı olsun ya da olmasın, tüm hizmet alımı ihalelerinde idarelerin aşırı düşük teklifleri tespit etme, bu tekliflerde önemli olduğunu düşündükleri bileşenleri belirleme ve bu bileşenler hakkında açıklama isteme ödevine bir kez daha vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla, idarece teklifi oluşturan önemli maliyet bileşenleri de belirtilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilerden, önemli teklif bileşenleri de belirtilerek, tekliflerine ilişkin yazılı açıklama istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oyçokluğu ile karar verildi. Mahmut GÜRSES Başkan

4 Kazım ÖZKAN Ali Kemal AKKOÇ Erkan DEMİRTAŞ II. Başkan Ahmet ÖZBAKIR Mehmet Zeki ADLI Hamdi GÜLEÇ Mehmet AKSOY KARŞI OY Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle, Tekliflerine ilişkin sunmuş oldukları açıklamaların idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarece tekliflerine dair açıklama talep eden yazıda önemli maliyet bileşenlerinin ayrıştırılmadığı, buna rağmen personel ücretlerinin eksik gösterilmesi ile yemeklerin pişirilme ve nakliye giderleri; sarf malzemesi ve işyeri kirası vb. giderleri; ilaçlama, portör muayenesi, elektrik, su vb. giderleri belgeye dayalı açıklamadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu şeklinde belirtilen iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca İtirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmiştir. Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Uygulaması Kapsamındaki 900 Öğrenciye Günlük Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alımı ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün yazısında her bir öğrenci başına tespit edilen birim fiyat esas alınarak 900 öğrenci için 179 gün süre ile 2,546.-TL birim fiyat üzerinden toplam ,60.-TL olarak hesaplandığı, Bahse konu ihalede (15) adet ihale dokümanı satın alındığı, tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 8 istekli tarafından teklif verildiği,

5 İdarece tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, bir isteklinin teklifinin Belgelerin fotokopi olması ve geçici teminat mektubunun olmadığı gerekçeleriyle ve bir isteklinin teklifinin de teklif mektubunun uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan altı teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin, İsteklinin Adı Teklif Bedeli (TL) Şimal Tem. Hizm. Yemek İmal Dağ. İnş. Tur. Kırt. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. En-Fasa Turz. İnş. Gıda Tic. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. İdil Grup Yemek İmal. Dağ. Tem. Otom. Hasta Ziy. Yönl. Hizm. Tıbbi Sekr. İnş. Kırt. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ŞİKÂYETÇİ Bayram Turgut-Turgut Aşevi Yeniçeri Sos. Hizm. Yemek Tem. Bilgi İşl. Tic. Ltd. Şti. Ömer Çapraz , , , , , ,00 Şeklinde verildiği, teklifi idarece belirlenen yaklaşık maliyetin yüklenici kârı hariç tutarının altında ( ,50 TL) teklif veren ve bu aşamaya kadar teklifi geçerli kabul edilen 3 isteklinin teklifi aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek söz konusu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, teklifi aşırı düşük olarak belirlenen 3 istekliden sadece başvuru sahibi İdil Grup Yemek İmal. Dağ. Tem. Otom. Hasta Ziy. Yönl. Hizm. Tıbbi Sekr. İnş. Kırt. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. süresi içerisinde teklifine ilişkin açıklama sunulduğu, sunulan açıklamanın idarece uygun görülmeyerek ihalenin kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üstünde teklif veren istekli Bayram Turgut-Turgut Aşevi üzerinde bırakılarak ihalenin sonuçlandırıldığı, Anlaşılmıştır sayılı Kanunun Aşırı düşük teklifler başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

6 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir. hükmü yer almaktadır. Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin teklif fiyata dahil masraflar ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir. Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir. İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen tüm teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı

7 değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle; başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin Düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen İtirazen şikayet başvurusunun reddine niteliğindeki karara katılmıyorum. Ali Kemal AKKOÇ KARŞI OY İnceleme konusu ihalede, Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunda yer alan idarece tekliflerine dair açıklama talep eden yazıda önemli maliyet bileşenlerinin ayrıştırılmadığı, buna rağmen personel ücretlerinin eksik gösterilmesi ile yemeklerin pişirilme ve nakliye giderleri; sarf malzemesi ve işyeri kirası vb. giderleri, ilaçlama, portör muayenesi, elektrik, su vb. giderleri belgeye dayalı açıklamadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu şeklindeki iddialarının incelenmesi sonucunda, idarece teklifi oluşturan önemli maliyet bileşenlerinin belirtilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği gerekçesi ile Kurul çoğunluğunca düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir. Başvuruya konu ihalede, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren, başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu 3 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve söz konusu isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama talep edildiği, aşırı düşük teklif sorgulama yazısının başvuru sahibi istekliye tarihinde elden tebliğ edildiği, başvuru sahibi isteklinin idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmemesi üzerine, başvuru sahibi İdil Grup Yemek İmal. Dağ. Tem. Otom. Hasta Ziy. Yönl. Hizm. Tıbbi Sekr. İnş. Kırt. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, tarihinde, açıklama talep eden yazıda önemli maliyet bileşenlerinin ayrıştırılmadığı buna rağmen açıklamalarının uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu şeklinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

8 4734 sayılı Kanunun Aşırı düşük teklifler başlıklı 38 inci maddesinde; teklif fiyatı aşırı düşük olanların belirlenerek, bu tekliflerin önemli olduğu düşünülen bileşenleri hakkında isteklilerden açıklama isteneceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, ihaleyi yapan idarenin tekliflerin tüm bileşenlerini önemli olarak belirleme hususunda takdir hakkının olduğu değerlendirilmektedir. Bu durumda, idarece isteklilere gönderilen tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, teklifin tümüne ilişkin açıklama istenmesi sebebiyle tüm bileşenlerin önemli görüldüğü ve isteklilerce teklifi oluşturan gider kalemlerinin tamamının belgelendirilerek açıklanması gerektiği sonucu doğmuştur. Bu itibarla, söz konusu ihalede, idarenin takdir hakkını 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olarak kullandığına ilişkin bir tespit de bulunmadığından, idarece teklifi oluşturan önemli maliyet bileşenlerinin belirtilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere, başvuru sahibi istekliye aşırı düşük teklif sorgulama yazısının tarihinde elden tebliğ edildiği, idarece tekliflerine dair açıklama talep eden yazıda önemli maliyet bileşenlerinin ayrıştırılmadığı hususunun istekli tarafından bu tarihte farkına varıldığı, ancak bu konuya ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunun tarihinde yapıldığı görülmektedir. Kamu İhale Kanunu nun İdareye şikayet başvurusu başlıklı 55 inci maddesinde yer alan Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar. hükmü uyarınca, başvuru sahibi istekli tarafından ihale sürecindeki hukuka aykırılık iddiasına ilişkin idareye yapılan şikayet başvurusunun, farkına varıldığı tarihi izleyen on gün içinde yapılmadığı ve başvuru sahibi isteklinin başvurusunun sorgulama yapılmasına ilişkin kısmının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; uyuşmazlığa konu ihalede, başvuru sahibi isteklinin yaptığı açıklamaların incelenerek ulaşılan sonuca göre bir karar verilmesigerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunun düzeltici işlem belirlenmesine niteliğindeki kararına katılmıyorum. Hamdi GÜLEÇ

9 Toplantı No : 2013/060 Gündem No : 4 Karar Tarihi : Karar No : 2013/UH.III Şikayetçi: Özata Gıda Soğuk Hava Tesisleri Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti., GIDA TOPTANCILAR SİTESİ K BLOK NO:1 DENİZLİİhaleyi Yapan Daire: Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aşağı Mah. Hükümet Konağı Kat: DENİZLİBaşvuru Tarih ve Sayısı: / 28136Başvuruya Konu İhale: 2013/81566 İhale Kayıt Numaralı "Yemek İhalesi" İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Yemek İhalesi ihalesine ilişkin olarak Özata Gıda Soğuk Hava Tesisleri Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2013/3148 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İhaleye ait İdari Şartname nin İhale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2 nci maddesinde,

10 a) Adı: YEMEK İHALESİ b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır. c) Yapılacağı yer: İlçemiz Özdemirci İO/OO, Gümüşsu İO/OO, Işıklı İO/OO, 75.Yıl İO/OO, Gürpınar İstiklal İO, Gürpınar Atatürk OO, M.Kemal Atatürk İO/OO, Emirhisar İO/OO, Irgıllı İO/OO, Kızılcasöğüt İO/OO, Karayahşiler İO/OO düzenlemesi yer almaktadır sayılı Kanun un Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. hükmü yer almakta olup, anılan maddenin gerekçesinde de konuya;..işin gerektiği şekilde yapılmasına imkan verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek üzere, ihale komisyonunun yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine, bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istemesine ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapmasına imkan tanınmıştır. hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin Aşırı düşük teklifler başlıklı 59 uncu maddesinde de benzer hükümler yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği nin Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 79 uncu maddesinde İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

11 İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler; a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar, b. Fiyat teklifleri, c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri, ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar, d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar, e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler, f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler, g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır. İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları ( ) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır. Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı; a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin, b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin, altında olamaz. Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim. ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin altında olmadığını beyan ederim. ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

12 Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat; a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek- O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının, b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin, altında olamaz. Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim. ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin altında olmadığını beyan ederim. ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.) İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.) İstekli tarafından perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarının kullanılması halinde, ilgili mala ait sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir fiyatı gösteren mağaza veya market yönetimince onaylanmış kataloğu sunması yeterlidir İstekli tarafından ticaret borsalarında oluşan fiyatların kullanılması halinde, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son işlem tarihinde gerçekleşen asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir.

13 İstekli tarafından yaş sebze ve meyve için, toptancı halinde oluşan fiyatların kullanılması halinde, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın, ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait asgari fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılması yeterlidir İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin, b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin, altında olamaz. İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir. İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir. Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır. Örneğin; tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi Ekim-Kasım-Aralık 2009, tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi Nisan-Mayıs-Haziran 2010 dur. açıklamalarına yer verilmiştir. İdari Şartname nin Teklif fiyata dâhil olan giderler başlıklı 25 inci maddesinde, Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler 25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edeceklerdir.

14 maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 46 - Fiyat farkı İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.. düzenlemesi yer almaktadır. Teknik Şartname nin Yemeğin Pişirilmesi ve Dağıtımı başlıklı 2 nci maddesinde, 2.5.Yemek yapımında ve serviste kullanılan araç ve gereçlerin aylık periyodik bakımları yapılacak, kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilerek derhal kullanımdan kaldırılacaktır. 2.6.Yemek dağılımında kullanılacak servis araçları (Termobaks) yemek taşımaya uygun üzeri kapalı panelvan veya minibüs gibi taşıtlar olacaktır Yemek dağılımında kullanılacak servis araçları yemek taşımaya uygun üzeri kapalı izolasyonlu panelvan veya minibüs gibi taşıtlar olacaktır. düzenlemesi yer almaktadır. Teknik Şartname nin Personel başlıklı 3 üncü maddesinde, 3-1 Yemeğin taşınmasında, yemek servisinin yapılmasında, yemek sonrası temizlik hizmetlerinin yapılmasında görevlendirilecek personel yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Yemeğin hazırlanması servis edilmesi ve dağıtımında çalışan personel görev başında iken kişisel bakımına özen gösterecek, tırnaklar kesilmiş, eller temiz ve açıkta yara olmayacaktır. Çalışırken bone, maske ve eldiven takacaklardır. 3.2.Yemek dağıtım işi öğle saatlerinde Taşıma Merkezi okulda yapılacağından, Yüklenici firma yemek dağıtımı işi için personel bulundurmak zorundadır. 3.3.Yüklenici tarafından yemeklerin hazırlanmasında Gıda Mühendisi ile eğitim görmüş ve ustalık belgesi bulunan personel çalıştırılacaktır. Dağıtımda görevli personelin besin zehirlenmeleri ve hijyen konularında bilgilendirilmesi muhakkak sağlanacaktır. düzenlemesi yer almaktadır.

15 Teknik Şartname nin Temizlik başlıklı 4 üncü maddesinde, 4-.a) Servis yapılan kaplar ve diğer malzemeler firma personeli tarafından toplanarak tekrar servise hazır halde tutulacaktır. b) Kullanılacak tüm servis malzemeleri ve yemek pişirmede kullanılan araçlar yüklenici firmaya aittir. c) Temizlik hizmeti bir bütün olup yemekhanenin tümü firma tarafından temizlenecek ve temizlik malzemeleri firma tarafından temin edilecektir. d) Yemek Hizmetlerini temiz ve sağlıklı koşullarda yapılıp yapılmadığının tespit etmesi ve görülmesi için idare yüklenici firmaların yemek pişirdiği yemek fabrikasını istediği gün ve saatte denetlemeye her zaman yetkilidir. e) Müteahhit firma yemekhaneyi ayda bir kez veya gerektiğinde daha sık olmak üzere her türlü fare böcek ve haşarattan arındırılması için usulüne göre ilaçlama yapacaktır. Bu husustaki masraflar firmaya ait olacaktır. f-firma yemek yapımı ve yemek sonrası temizlikte kullanılan her türlü temizlik malzemesini (idarenin kabul edeceği şekilde) kendisi temin edecektir. Firma faaliyet gösterdiği mekânın ve kapların her türlü temizliğini usulüne uygun olarak kendisi yapacaktır. g) Firma servise hazır hale getirdiği yemeğin yemekhaneye taşınması, yemeğin servisi, bulaşık kaplarının toplanması, yıkanması, çöplerin kaldırılması işlemini yapar. Çöpler ve diğer artık maddeler Çevre Bakanlığınca uygun görülen ebat ve renkte torbalara koyularak çöplüğe götürülecek ve ağzı sızıntı almayacak şekilde kapatılacak ve hiçbir şartta açıkta çöp ve artık madde atılmayacaktır. Firma, yemekhanede kullanılan masaların, sandalyelerin, tezgâhların, yerlerin vb. cihazların yemek hizmeti verilen alanların temizliği işini üstlenir. Çöpler, Okul Müdürlüğünün belirlemiş olduğu alana dökülür. düzenlemesi yer almaktadır. Teknik Şartname de yer alan bilgilere göre en az 12 personelin çalışacağı görülmektedir. İdarece aşırı düşük teklif açıklama yazısında; idari ve teknik şartnamede belirtilen giderler dikkate alınarak açıklama istenildiği anlaşılmıştır. Anılan istekli tarafından hakediş damga vergisi gideri olarak 3.828,50 TL, çiğ girdi için ,76 TL ( ekmek bedelini ve 3. şahıs mali sorumluluk sigortası gideri için TL ve öğün yemek bedelini, elektrik, su, tüp gazı içine eklediği), personel gideri için ,43 ( her 6 ay için artış yaparak), temizlik gideri için ,41 TL, demirbaş amortisman gideri için herhangi bir bedel öngörmediği, araç yakıt gideri için ( bakım onarım için 800,00 TL, sigorta gideri için 652,50 TL, vergi için 1.124,00TL ve yakıt tutarı için ,40 TL) ,90 TL, yemek dağıtımı işçilik bedeli için 9.796,37 TL, ilaçlama gideri için 3.000,00, genel giderler için 3.828,50 TL ve firma kârı olarak ,15 TL öngörüldüğü ve toplam teklif tutarının da ,52 TL olduğu görülmüştür.

16 İşçilik ücreti ile ilgili olarak İdari Şartname de ve Teknik Şartname de yer alan bilgilere göre en az 12 kişinin çalışacağına yer verildiği, risk prim oranını 2,5 olarak hesapladığı buna göre tarihinde yürürlükte olan ( 1.021,50 TL ) ve tarihindeki asgari ücrete (1.072,57 TL) göre yemek başına işçilik ücretinin 0,278 TL olduğu hesaplanmıştır. Buna göre işçilik için teklif ettiği tutarın uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Anılan istekli tarafından 2013 ve 2014 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarları dikkate alınarak teklifine yansıtıldığı, Risk prim oranını %2,5 alarak işçilik hesaplaması yaptığı, Et, ekmek, nohut, salça, margarin, toz şeker, sıvı yağ, tavuk eti, yoğurt, ayran vs. içinproforma fatura sunulduğu, Temizlik malzemeleri için ( tek kullanımlık tabak, kaşık, makine deterjanı, çöp torbası, yağ çöz, sup kase vs.) proforma fatura ile açıklamada bulunulduğu görülmüştür. İdari Şartname ve Teknik Şartname de çalıştırılacak personele giyim öngörülmediğinden aşırı düşük teklif açıklamasında giyim gideri öngörülmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. Teknik Şartname ye göre yemeklerin dağıtımı için bir adet aracın günlük mesafenin belirtilmediği ancak istekli tarafından toplam 381,60 km içerisinde kapalı kasa ortamında yemek dağıtımının yapılacağına yer verildiği anlaşılmıştır. Anılan istekli tarafından açıklamasında kendisine ait olduğunu belirttiği aracı ile taşıma yapılacağının belirtildiği, akaryakıt giderine ilişkin açıklamada 1 litre motorin ile 13,51 km gidileceği ve yol uzunluğunun 381,60 km olduğu öngörülerek EPDK fiyat listesinde yer alan fiyat (4,295 litre/tl) ile yapılan çarpım sonucunda bulunan tutarın teklifine yansıtıldığı görülmüştür. Aracın akaryakıt miktarının tevsiki için araca ait kataloğ sunulduğundan yemek taşıma aracına ilişkin olarak yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. İlaçlama giderini tevsik etmek için Bediroğulları Halk ve Çevre Sağlığı İlaçlama firmasından alınan tarihli fiyat teklifini sunduğu, ancak sunulan fiyat teklifinde mevzuat gereği yer alması gereken onay ve ibarenin yer almadığı görülmüştür.

17 Temizlik maddeleri ile ilgili olarak Pamukkale Kağıt Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.nden alınan tarihli proforma faturanın sunulduğu, sunulan proforma faturada mevzuat gereği yer alması gereken onay ve ibarenin yer aldığı görülmüştür. Kullanılacak su bedeline ilişkin olarak Denizli Belediyesinden alınan tarih ve 683 sayılı Meclis kararına istinaden yemek başına düşen tutar ile ilgili Gıda mühendisince hesaplama yapıldığı ve teklif fiyatına yansıtıldığı görülmüştür. Kullanılacak elektrik bedeline ilişkin olarak EPDK tarafından yayımlanan tarife dikkate alınarak yemek başına düşen tutarı ile ilgili olarak Gıda mühendisince hesaplama yapıldığı ve teklif fiyatına yansıtıldığı görülmüştür. Kullanılacak tüp gaz bedeline ilişkin (Denizli 4,54 TL) olarak EPDK tarafından yayımlanan tarife dikkate alınarak yemek başına düşen tutarı ile ilgili Gıda mühendisince hesaplama yapıldığı ve teklif fiyatına yansıttığı görülmüştür. Teknik Şartname gereği kullanılacak demirbaş malzeme ile ilgili olarak demirbaş kayıtlarını gösterir defterin sunulmadığı, demirbaş malzemeler için anılan istekli tarafından amortisman bedeli hesaplanmadığı ve teklifine yansıtılmadığı görülmüştür. Teknik Şartname de yer verilen bone, maske ve eldiven için herhangi bir bedel öngörülmediği görülmüştür. Teknik Şartname de yer verilen portör gideri için herhangi bir bedel öngörülmediği görülmekle birlikte 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 126 ve 127 nci maddelerindeki hükümlerde, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden sıhhi muayenenin ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması konulu 2007/62 No lu Genelgesi nin 4 üncü maddesinde Bakanlığımız birinci basamak hekimleri tarafından istenmesi şartıyla, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ve Halk Sağlığı laboratuvarları; a) 2007 yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Ek-8A'da belirtilen laboratuvar tetkikleri ve radyolojik görüntüleme işlemleri, b) Salgın hastalıklara yönelik epidemiyolojik analizler veya salgın hastalık tehlikesine yönelik analizler ve kontrol programına yönelik sürveyans analizleri, c) Portör tetkikleri, d) Evlilik öncesi yapılan tetkikleri için kişilerden herhangi bir ücret talep etmeyecek ve sosyal güvenlik kurumlarına fatura

18 etmeyeceklerdir açıklaması yer almaktadır. Bu çerçevede anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında personelin sağlık testleri ile portör muayene giderinin yukarıda değinilen Genelge çerçevesinde ilgili kuruluşlarda ücretsiz yapılacağı anlaşıldığından açıklamasında bir bedel öngörmemesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. Yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, ihale üzerinde kalan istekli Bintat Hazır Yemek Servisi San. Tic. Ltd. Şti.nin ilaçlama için sunduğu belgenin uygun olmadığı, bone, maske ve eldiven için herhangi bir bedel öngörmediği ve demirbaş malzemeler için amortisman bedeli öngörmediği anlaşıldığından aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmuştur. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Bintat Hazır Yemek Servisi San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oyçokluğu ile karar verildi. Mahmut GÜRSES Başkan Kazım ÖZKAN Ali Kemal AKKOÇ Ahmet ÖZBAKIR II. Başkan

19 Mehmet Zeki ADLI Hamdi GÜLEÇ Mehmet AKSOY KARŞI OY Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı şeklinde belirtilen iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca, ihale üzerinde kalan istekli Bintat Hazır Yemek. Servisi San. Tic. Ltd.Şti. nin ilaçlama için sunulan belgenin uygun olmadığı, bone, maske ve eldiven giderine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklamasında herhangi bir bedel öngörmediği anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususlarında Düzeltici işlem belirlenmesine kararverilmiştir. Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yemek Hizmet Alımı ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin 1149 kişiye 174 gün süre ile verilecek öğle yemeği için alınan 5,546 TL birim fiyat üzerinden toplam ,66 TL olarak hesaplandığı, Bahse konu ihalede (15) adet ihale dokümanı satın alındığı, tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 12 istekli tarafından teklif verildiği, İdarece tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, verilen oniki teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin, İsteklinin Adı Teklif Bedeli (TL) Adem Ölmez ,60

20 Turgay Semerci Çankallar Oto Doğ. Oto Boy. Lok. ve Unlu Mam. İşlet. San. ve Tic. Ltd. Şti , ,24 Erkaraca Gıda, İnş., Tekstil, Dayanıklı Tük. Malları, Sos. Hiz. ve Organizasyon, Turizm, Taş. LPG.-Petrol Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Uşak Mevlana Gıda Tem. Tar. Hay. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. Bintat Hazır Yemek. Servisi San.Tic. Ltd.Şti. Him-Er Gıda Un ve Unlu Maddeler Teks. San.ve Tic. Ltd. Uşak Akdağ Gıda Tekstil Turizm İnş. Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. Özata Gıda Soğuk Hava Tes. Sosyal Hiz San. ve Tic. Ltd. Şti. Dentat Yemek Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Berk Gıda Restourant Lokanta İşl.Teks San. Tic. Ltd. Şti. Karakuş Gıda Tekstil İnş. Turizm Tavukçuluk San. Tic. Ltd. Şti , , , , , , , , ,75 Şeklinde verildiği, ihale komisyonunun kararıyla yaklaşık maliyetin % 20 kâr oranı hariç tutarından ( TL) daha düşük fiyat teklif ederek ihaleye katılan sekiz istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine karar verildiği, sunulan açıklamaların idarece kabul edilerek ihalenin açıklaması uygun bulunan Bintat Hazır Yemek. Servisi San.Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı, Anlaşılmıştır sayılı Kanunun Aşırı düşük teklifler başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI Ömer KÖSE * I. GİRİŞ Kamu ihalelerine giren firmalar, ihaleyi kazanmak için teklif vermektedirler. Firmaların verdikleri teklifler, yapılan çeşitli ölçümlemeler

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI Oğuz ÇALIK Kamu İhale Kurumu Daire Başkanı Sayıştay Uzman Denetçisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesine göre

Detaylı

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 3- YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANIR. İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kişi, yüksekokul

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş - Yazıcıoğlu

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı