BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11"

Transkript

1 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM ALA I DA DOĞRUSAL OLMAYA HESAP YÖ TEMĐ) ĐLE DEĞERLE DĐRĐLMESĐ GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II.11/ GĐRĐŞ...II.11/ BĐNA BĐLGĐ DÜZEYĐ...II.11/ ANALĐZ MODELĐNĐN OLUŞTURULMASI...II.11/ Çatlamış Kesite ait Eğilme Rijitliklerinin Tanımlanması...II.11/ Kiriş ve Kolonlarda Yığılı Plastik Davranışın Tanımlanması...II.11/ Plastik Mafsal Momenti Hesabında Kullanılacak Mevcut Malzeme Dayanımları ve Birim Şekildeğiştirme Değerleri...II.11/ Kirişler için Plastik Kesit (Plastik Mafsal) Tanımlanması...II.11/ Kolonlar için Plastik Kesit Tanımı...II.11/ ZAMAN TANIM ALANINDA DOĞRUSAL OLMAYAN HESAP YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI...II.11/ Düşey Yükler Altında Doğrusal Olmayan Statik Analiz...II.11/ Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile Analiz.II.11/ Analizde Kullanılacak Yer Hareketlerinin Seçilmesi...II.11/ Analizler Sonucu Elde Edilen Kat Yerdeğiştirme Đstemleri...II.11/ Kirişler için Birim Şekildeğiştirme Đstemlerinin Hesabı...II.11/ Kiriş için Birim Şekildeğiştirme Örnek Hesabı...II.11/ Kirişte Kesme Kuvveti Kapasitesi Kontrolü...II.11/ Kolonlar için Birim Şekildeğiştirme Đstemlerinin Hesabı...II.11/ Kolon için Birim Şekildeğiştirme Örnek Hesabı...II.11/ Kolonda Kesme Kuvveti Kapasitesi Kontrolü...II.11/ BĐNA PERFORMANS DEĞERLENDĐRMESĐ...II.11/ X Doğrultusu Analiz Sonucu Performans Değerlendirmesi...II.11/ Y Doğrultusu Analiz Sonucu Performans Değerlendirmesi...II.11/19 II.11/1

2 BÖLÜM IIC ÖRNEK GE EL BĐ A BĐLGĐLERĐ Bina Bilgileri Kat adedi 6 Bina Kat Yüksekliği 3.5 m 3. m Toplam Bina Yüksekliği, [H] 18.5 m Bina Oturma Alanı 266 m 2 Kullanım Amacı Konut Malzeme Bilgileri Beton (Tüm Betonarme Elemanlar) Donatı Çeliği Betonarme Elastisite Modülü, [E c ] Donatı Çeliği Elastisite Modülü, [E s ] C25 ( f cm = 25 MPa) S42 ( f ym =42MPa) 325 MPa 2 MPa Deprem Parametreleri Deprem Bölgesi 1 Yerel Zemin Sınıfı Z3 Yükler Beton Yoğunluğu 25. kn/m 3 Dış Duvar Yükü (2cm+sıva) 3.8 kn/ m 2 Đç Duvar Yükü (1cm+sıva) 2.5 kn/ m 2 Sıva + Kaplama 1.5 kn/m 2 Hareketli Yük (odalarda) 2. kn/m 2 Hareketli Yük (koridorlarda ve merdivenlerde) 3.5 kn/m 2 II.11/2

3 Şekil Bina planı ve kat yükseklikleri II.11/3

4 11.2. GĐRĐŞ Bu bölümde tasarımı DBYBHY 27 ilkelerine göre tasarlanmış 6 katlı betonarme örnek binanın deprem performansı doğrusal elastik olmayan analiz yöntemlerinden Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi (Yönetmelik 7.6.7) kullanılarak irdelenecektir. Bu binanın tasarımında 5 yılda aşılma olasılığı %1 depremi kullanılmıştır (Bkz. Örnek 1). Binanın aynı deprem altında Yönetmelik 7.8 e göre Can Güvenliği performans hedefini sağlaması gerekmektedir BĐ A BĐLGĐ DÜZEYĐ Binanın yeni yapı olarak DBYBHY 27 ilkelerine göre tasarlanmış olması nedeni ile projeleri mevcuttur. Malzeme özelliklerinin ve betonarme detaylarının projeye tamamen uyduğu kabul edilmiştir. Bu durumda Yönetmelik ya göre bina bilgi düzeyi kapsamlı olarak belirlenmiş ve Bilgi Düzeyi Katsayısı 1. alınmıştır A ALĐZ MODELĐ Đ OLUŞTURULMASI Zaman tanım alanında doğrusal olmayan heap yöntemi ile analiz sonucunda taşıyıcı sistem elemanlarda oluşacak olan iç kuvvetler, plastik şekil değiştirmeler ve yerdeğiştirmeleri belirlemek amacıyla yapısal sistemin üç boyutlu modeli kurulmuştur. Modelde kiriş ve kolonlar çubuk elemanlar kullanılarak idealize edilmiştir. Her katta döşemelerin kendi düzlemleri içinde rijit diyafram olarak çalıştığı kabul edilmiştir. Örnek 1 de bina tasarımı için kullanılan üç boyutlu analiz modeli bu örnek içinde geçerlidir. Söz konusu modelden farklı olarak betonarme elemanların bütün kesitlerinde çatlamış kesite ait eğilme rijitlikleri dikkate alınmıştır (Yönetmelik 7.4). Ayrıca yapısal elemanlardaki plastik şekil değiştirmeleri hesaplayabilmek için yapısal elemanların doğrusal olmayan davranışları yığılı plastik davranış modeli ile modellenmiştir Çatlamış Kesite ait Eğilme Rijitliklerinin Tanımlanması Yönetmelik e göre eğilme etkisindeki betonarme elemanların akma öncesi doğrusal davranışları için çatlamış kesite ait eğilme rijitlikleri kullanılacaktır. Aşağıda, örnek hesaplarının yapıldığı kiriş ve kolonun yerleri gösterilmektedir. S128 K128 A-A AKSI Şekil A-A aksı çerçevesi örnek kolon ve kiriş yerleri II.11/4

5 (a) Kirişler için örnek hesap K128 kirişi: Kesit boyutları, h= 5cm, b= 3cm I o = 3.125E-3 m 4, E = 325 MPa (EI) o = knm 2 Yönetmelik (a) ya göre (EI) e =.4(EI) o.4(ei o )=.4 * = knm 2 (b) Kolonlar için örnek hesap S128 kolonu: Dairesel kolon, D = 5 cm A c = mm 2 (En kesit alanı) f cm = 25 MPa (Mevcut beton basınç dayanımı) Yönetmelik (b) ye göre: Kolon ve perdelerde, D / (Ac fcm).1 olması durumunda:.4 EI o D / (Ac fcm).4 olması durumunda:.8 EI o D = kn (Düşey yükten oluşan eksenel kuvvet) A c f cm = 499 kn D /(A c f cm ) =.135 >.1 D /(A c f cm ) nin ara değeri için yapılan doğrusal enterpolasyon sonucu bulunan eğilme rijitliği.45ei o dır. Buna göre kolonun çatlamış kesite ait eğilme rijitliği aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. E = 325 MPa, I o = 3.68E-3 m 4 (EI o ) = 9287 knm 2.45(EI o )=.45 * 9287 = knm Kiriş ve Kolonlarda Yığılı Plastik Davranışın Tanımlanması Plastik Mafsal Momenti Hesabında Kullanılacak Mevcut Malzeme Dayanımları ve Birim Şekildeğiştirme Değerleri Kiriş ve kolonlar için eleman uçlarında tanımlanacak olan plastik kesitlerin akma yüzeylerinin modellenmesinde Yönetmelik (a) ve (b) ye göre mevcut malzeme dayanımları ve maksimum birim şekildeğiştirme değerleri aşağıdaki gibi dikkate alınmıştır. Beton için : f cm = 25 Mpa, ε c =.3 Çelik için : f ym = 42 Mpa, ε s = Kirişler için Plastik Kesit (Plastik Mafsal) Tanımlanması Kirişler için iç kuvvet-plastik şekil değiştirme bağıntıları tanımlamak amacıyla bir eksenli eğilme analizi yapılıp kesitlere ait plastik moment (M pa ) değerleri hesaplanmıştır. Yönetmelik (a) ya dayanarak pekleşme etkisi gözönüne alınmamış ve iç kuvvet-plastik şekil değiştirme bağıntısı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi dikkate alınmıştır. M M pa θ Şekil Plasik moment plastik dönme ilişkisi II.11/5

6 Aşağıda örnek hesap için seçilen kirişin yeri ve betonarme detayları gösterilmektedir. Kirişin sağ ucundaki kesit için hesap yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda plastik moment değerleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 3φ14+2φ2 φ1/1 3φ16 K128 A-A AKSI Şekil Örnek kiriş kesiti yeri ve betonarme detayı Pozitif eğilme momenti (Altta çekme) (+) M pa = 15.2 knm Negatif eğilme momenti (Üstte çekme) ( ) M pa = 184. knm Kolonlar için Plastik Kesit Tanımı Yönetmelik e göre kolonlar için etkileşim diyagramları (akma yüzeyleri) üç boyutlu olarak oluşturulacaktır. Performansı değerlendirilen betonarme çerçeve bina her iki doğrultuda da simetriktir. Dolayısıyla + X yönünde yapılacak olan itme analizinde örnek kolonun akma yüzeyinin tanımlanmasında kesitin sadece düşey ekseni etrafındaki eğilme için etkileşim diyagramları analizi yapmak yeterli olacaktır. Diğer kolonlar içinde akma yüzeyleri bu şekilde tanımlanacaktır. Bu diyagramlar doğrusallaştırılarak analizin yapıldığı bilgisayar programına girilmiştir. Aşağıda örnek hesap için seçilen kolonun yeri ve betonarme detayları gösterilmektedir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen etkileşim diyagramları aşağıda sunulmaktadır. Düşey eksen (9 o ) 14φ16 φ1/1 Yatay eksen ( o ) S129 Şekil Örnek kolon kesiti yeri ve betonarme detayı A-A AKSI Yönetmelik (a) a göre kolonlarda pekleşme etkisi dikkate alınmamıştır. II.11/6

7 8 P-M Etkileşim Diyagramı(9 o ) Normal Kuvvet (kn) Moment(kNm) Şekil Düşey (9 o ) ekseni etrafında eğilme için doğrusallaştırılmış etkileşim diyagramları ZAMA TA IM ALA I DA DOĞRUSAL OLMAYA HESAP YÖ TEMĐ Đ UYGULA MASI Düşey Yükler Altında Doğrusal Olmayan Statik Analiz Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizinden önce, kütlelerle uyumlu düşey yüklerin gözönüne alındığı bir doğrusal olmayan statik analiz yapılmıştır. Bu analizin sonuçları, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizinin başlangıç koşulları olarak dikkate alınmıştır. Doğrusal olmayan statik analiz hesabında düşey yükler aşağıdaki gibi dikkate alınmıştır. Düşey yük kombinasyonu : G+nQ = G +.3 Q Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile Analiz Analizde Kullanılacak Yer Hareketlerinin Seçilmesi Analizde, aşağıdaki şekillerde verilen üç adet benzeştirilmiş yer hareketi kullanılmıştır. Seçilen yer hareketleri Yönetmelik (a) ve Yönetmelik (b) koşullarını sağlamaktadır. BENZE TİRİLMİ YER HAREKETİ KAYDI 1 ivme(g)) t(s) II.11/7

8 BENZE TİRİLMİ YER HAREKETİ KAYDI 2 ivme(g)) t(s) BENZE TİRİLMİ YER HAREKETİ KAYDI 3 İvme(g) t(s) Şekil Benzeştirilmiş yer hareketi kayıtları Seçilen bu yer hareketlerinin, Yönetmelik (c) ye göre %5 sönüm oranı için yeniden bulunacak spektral ivme değerlerinin ortalaması, gözönüne alınan deprem doğrultusundaki birinci (hakim) periyod T 1 e göre.2t 1 ile T 1 arasındaki periyodlar için Yönetmelik 2.4 de tanımlanan S ae (T) elastik spektral ivmelerin %9 ından daha az olmaması koşulunu sağladığı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. II.11/8

9 Sae(m/s 2 ) T (s).2t 1 =.226 s T 1 =1.13 s 2T 1 =2.26 s Şekil Elatik tasarım ivme spektrumu ile benzeştirilmiş yer hareketi kayıtlarına ait ivme spektrumları (sönüm oranı %5) Analizler Sonucu Elde Edilen Kat Yerdeğiştirme Đstemleri Zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi ile kat yerdeğiştirmeleri her bir kayıt için elde edilmiştir. Örnek olarak 1. ve 6.katlarda (tepe noktasında) elde edilen yerdeğiştirme-zaman grafikleri aşağıdaki şekillerde görülmektedir. Analizlerde üç yer hareketi kullanıldığı için değerlendirmede sonuçların maksimumu esas alınmıştır (Yönetmelik 2.9.3). Buna göre 1. kat maksimum yerdeğiştirme istemi.93 m (Kayıt 1 yer hareketinden), 6.kat maksimum yerdeğiştirme istemi.272 m (Kayıt 1 yer hareketinden) bulunmuştur. Kat1 (Kayıt1) d(m) ) t(s) II.11/9

10 Kat 6 (Kayıt 1).3.2 d(m) d (m) d (m).1 ) ) ) Şekil Kayıt1 için 1. ve 6. katta yerdeğiştirme-zaman grafikleri t (s) Kat1 (Kayıt2) t (s) Kat6 (Kayıt2) t (s) Şekil 11.1.Kayıt2 için 1. ve 6. katta yerdeğiştirme-zaman grafikleri II.11/1

11 Kat 1 (Kayıt3) d (m) ) t (s) Kat 6 (Kayıt3) d (m) ) t(s) Şekil Kayıt3 için 1. ve 6. katta yerdeğiştirme-zaman grafikleri Kirişler için Birim Şekildeğiştirme Đstemlerinin Hesabı Yapılan analiz sonucunda kirişlerde plastikleşen kesitlere ait plastik dönme istemleri ve bunlara karşı gelen plastik eğrilik istemleri aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır. θp φ = (Yönetmelik Denk.(7.6)) L p Analizi yapılan binada bütün kirişler 5cm yüksekliğindedir, bu nedenle L p boyu.5/2 =.25 m olarak alınmıştır (Yönetmelik ). Kesitte eşdeğer akma eğriliği kesit analizi sonucu elde edilen iki doğrulu moment-eğrilik ilişkisi yardımıyla bulunacaktır. Buradan toplam eğrilik aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplamıştır. (Yönetmelik ) p φt = φy + φ p (Yönetmelik Denk.(7.7)) Đlgili kesite ait kesit analizinden elde edilen moment-eğrilik ilişkisine gidilerek toplam eğrilik istemine karşı gelen beton ve donatı çeliğine ait birim şekildeğiştirmeler elde edilmiştir. Elde edilen birim şekil değiştirmeler daha sonra birim şekildeğiştirme kapasiteleri ile karşılaştırılarak hasar durumu belirlenmiştir. Kirişlere ait birim şekildeğiştirme istemlerinin ve hasar durumlarının belirlenmesi aşağıdaki örnek hesap ile daha ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. II.11/11

12 Kiriş için Birim Şekildeğiştirme Örnek Hesabı Bir eksenli moment eğrilik analizi : de örnek olarak seçilen kiriş için hesap yapılmıştır. Kesitte eşdeğer akma eğriliği değerinin bulunması için bir eksenli eğilme analizi yapılmıştır. Bu analizde dikkate alınan malzeme modelleri aşağıda özetlenmiştir. Eğilme analizi için kullanılan malzeme modelleri bilgilendirme eki Yönetmelik 7.B ye göre dikkate alınmıştır. Kirişlerde enine donatı ile çevrelenen beton ve kabuk betonu sargısız beton ile modellenmiştir. Beton ezilme birim kısalması ε c =.4, dağılma birim kısalması ε c =.5, maksimum gerilmeye karşılık gelen beton birim kısalması.2 alınmış, sargısız beton dayanımı ise 25 MPa alınmıştır. Sargılı beton için maksimum basınç birim şekildeğiştirmesi ε cu =.2, sargılı beton dayanımı f cc = 37 MPa bulunmuştur. Çelikte akma birim uzaması ε sy =.21, pekleşme başlangıcındaki çelik birim uzaması ε sh =.8, kopma birim uzaması ε su =.1 olarak alınmış, çelik akma dayanımı f sy = 42 MPa, çelik kopma dayanımı f su = 55 MPa olarak kullanılmıştır. 2Φ2 3Φ14 3Φ16 Şekil Eğilme analizi kesit modeli(3x5cm), 3φ14+2φ2 (üst donatı), 3φ16 (alt donatı) Yukarıda tanımlanan malzeme modelleri kullanılarak kesitin pozitif ve negatif eğilme yönleri için elde edilen moment-eğrilik diyagramları, akma eğriliği değerlerinin hesaplanabilmesi için iki doğrudan oluşacak şekilde idealleştirilmiştir. Bu diyagramlar aşağıdaki şekillerde görülmektedir. Đdealleştirme, orijinal diyagramın ve idealleştirilmiş diyagramların altında kalan alanlar eşit olacak şekilde yapılmıştır. M y Şekil Đki doğrulu moment eğrilik ilişkisi φ y II.11/12

13 Moment (knm) Eğrilik (rad/m) Moment(kNm) Eğrilik (rad/m) Şekil (a) pozitif (altta çekme üstte basınç) ve (b) negatif (üstte çekme altta basınç)moment-eğrilik ilişkileri ve idealizasyonları. Yukarıda özetlenen idealizasyon sonucunda akma eğriliği ve momentleri için aşağıdaki değerler bulunmuştur. Pozitif eğilme momenti: φ y =.71 rad/m, M y = 15.2 knm Negatif eğilme momenti: φ y =.65 rad/m, M y = 184. knm Toplam eğrilik hesabı: X doğrultusunda yapılan doğrusal olmayan zaman tanım alanında analiz sonucu her yer hareketi için kirişin sağ ucunda elde edilen plastik dönme-zaman grafiği ve maksimum plastik dönmeyi veren kayıda ait moment-plastik dönme döngüsü şekli ve maksimum plastik dönme değeri aşağıda verilmiştir. Plastik Dönme-Zaman Grafiği Plastik Dönme(Rad) Zaman (s) Kayıt 1 Kayıt 2 Kayıt 3 Şekil Seçilen benzeştirilmiş yer hareketleri için plastik dönme zaman grafiği II.11/13

14 Moment-Plastik Dönme Döngüsü 15 1 Moment (knm) Plastik Dönme (Rad) Şekil Maksimum plastik dönmeyi veren kayıda ait moment-plastik dönme döngüsü X doğrultusunda, analiz sonucu elde edilen maksimum plastik dönme istemi: θ p,max =.15 rad Plastik eğrilik istemi: φ p = θ p / L p =.15 /.25 =.6 rad/m Akma eğriliği: φ y =.65 rad/m, Toplam eğrilik istemi: φ t = =.665 rad/m Moment-eğrilik ilişkisinden bu değere karşı gelen beton basınç birim şekil değiştirme istemi ile donatı çeliğinin birim şekildeğiştirme istemi ε c =.22 ε s =.26 bulunmuştur. Yönetmelik a göre yapılan değerlendirmede: ε c =.22 < (ε c ) MN =.4 (ε s ) MN =.1 < ε s =.26 < (ε s ) GV =.4 Kesitteki hasar durumu kesit minimum hasar sınırı ile kesit güvenlik sınırı arasında (Belirgin Hasar Bölgesi) kalmaktadır (Yönetmelik 7.3.3) Kirişte Kesme Kuvveti Kapasitesi Kontrolü Kiriş sağ ucunda elde edilen Kayıt 1 e ait kesme kuvveti-zaman grafiği ve maksimum kesme kuvveti değeri aşağıda verilmiştir. II.11/14

15 Kesme Kuvveti (kn) Kesme Kuvveti - Zaman Grafiği Zaman (s) Şekil Kayıt1 e ait kesme kuvveti-zaman grafiği Maksimum kesme kuvveti istemi: V= kn Kesme kuvveti kapasitesi hesabında betonun ve çeliğin katkısı aşağıdaki hesapla dikkate alınmıştır. Betonun katkısı: f = f ctm.35* cm V c =.8*.65* f ctmbwd =.8*.65*.35* 25 *3 *5 = kn Enine donatının katkısı: Enine donatı 2φ1/1 cm d 5 35 V s = As f ys = 157 * 42 * = kn s 1 V r = V c + V s = = 443 kn > kn Kesit kesme kuvveti kapasitesi açısından yeterlidir. II.11/15

16 Kolonlar için Birim Şekildeğiştirme Đstemlerinin Hesabı Zaman tanım alanında yapılan analiz sonucunda kolonlarda oluşan plastik kesitlere ait plastik dönme istemleri ve bunlara karşılık gelen plastik eğrilik istemleri aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır (Yönetmelik ) θp φ = (Yönetmelik Denk.(7.6)) L p L p boyu olarak, ilgili kolonun itme analizi doğrultusundaki boyutunun yarısı alınmıştır (Yönetmelik ). Örneğin 4x5 cm boyutundaki bir kolonda (çalışan boyut 5 cm) L p = 5/2= 25 cm olarak dikkate alınacaktır. Kesitte eşdeğer akma eğriliği eksenel kuvvet istemi altında yapılan kesit analizi sonucunda elde edilen iki doğrulu moment-eğrilik ilişkisi yardımıyla bulunmuştur. Akma eğriliği plastik eğrilik istemi ile toplanarak toplam eğrilik istemi elde edilmiştir (Yönetmelik ). p φt = φy + φ p (Yönetmelik Denk.(7.7)) Kesitte hasar durumunun pratik bir yolla belirlenmesi için Yönetmelik da tanımlanan kesit birim şekildeğiştirme kapasitelerine karşı gelen normal kuvvet toplam eğrilik diyagramları kullanılmıştır. Normal kuvvet toplam eğrilik diyagramları aşağıda açıklandığı şekilde elde edilmiştir. Her normal kuvvet seviyesi için yukarıda belirtilen malzeme modelleri kullanılarak moment-eğrilik ilişkileri elde edilmiştir. Bu şekilde belirli bir hasar seviyesi için her bir normal kuvvete karşı gelen toplam eğrilik değerleri elde edilmiştir. Đlgili kesite ait toplam eğrilik istemi ile normal kuvvet istemi bu diyagramın içine konulduğında bu kesitin hangi hasar sınırları arasında kaldığı açık ve seçik olarak görülebilir Kolon için Birim Şekildeğiştirme Örnek Hesabı ormal kuvvet toplam eğrilik diyagramları analizi: de örnek olarak seçilen kolon için hesap yapılmıştır. Hesapta de esas alınan beton ve donatı çeliği modelleri kullanılmıştır. Kolonlarda enine donatı ile çevrelenen beton için sargılı ve kabuk betonu için ise sargısız beton modelleri kullanılmıştır. 14 φ 16 Toplam eğrilik hesabı: Şekil Eğilme analizi kesit modeli(4x5cm),14φ16. X doğrultusunda yapılan doğrusal olmayan zaman tanım alanında analiz sonucu her yer hareketi için kolonun alt ucunda elde edilen plastik dönme-zaman grafiği ve maksimum II.11/16

17 plastik dönmeyi veren kayıda ait moment-plastik dönme döngüsü şekli ve maksimum plastik dönme değeri aşağıda verilmiştir..25 Plastik Dönme-Zaman Grafiği Plastik Dönme (Rad) Zaman (s) Kayıt 1 Kayıt 2 Kayıt 3 Şekil Seçilen benzeştirilmiş yer hareketleri için plastik dönme zaman grafiği Moment - Plastik Dönme Döngüsü 5 4 Moment (knm) Plastik Dönme (Rad) Şekil 11.2.Maksimum plastik dönmeyi veren kayıda ait moment-plastik dönme döngüsü X doğrultusunda, analiz sonucu elde edilen maksimum plastik dönme istemi: θ p, max =.214 rad X doğrultusundaki analizi için çalışan boy.4 m dir, dolayısıyla L p =.4 / 2 =.2 m. Plastik eğrilik istemi: φ p = θ p /L p =.214 /.2 =.17 rad/m Örnek kolon kesiti için eksenel kuvvet istemi altında hesaplanan moment-eğrilik ilişkisi kullanılarak toplam eğrilik istemi aşağıdaki şekilde bulunur: Eksenel kuvvet istemi: = 821 kn (basınç) Akma eğriliği: φ y =.11 rad/m, bulunmuştur. II.11/17

18 Toplam eğrilik istemi: φ t = =.118 rad/m olarak hesaplanmıştır. 8 Eksenel Kuvvet (kn) Toplam Eğrilik (rad/m) MN GV GC Şekil Hasar durumları için örnek kolon kesitine ait Eksenel kuvvet-toplam eğrilik ilişkisi Yukarıdaki normal kuvvet toplam eğrilik diyagramından görüldüğü üzere, bu kesit için eksenel yük istemine karşılık gelen toplam eğrilik MN hasar durumu için çizilen diyagram ile GV diyagramı arasında kalmaktadır. Dolayısıyla bu kolonun alt ucundaki plastik kesit için hasar durumu Kesit Minimum Hasar Sınırı(M ) ile Kesit Güvenlik Sınırı(GV) arasında (Belirli Hasar Bölgesi) kalmaktadır (Yönetmelik 7.3.3) Kolonda Kesme Kuvveti Kapasitesi Kontrolü Kolon alt ucunda elde edilen Kayıt 1 e ait kesme kuvveti-zaman grafiği ve maksimum kesme kuvveti değeri aşağıda verilmiştir. 15 Kesme kuvveti - Zaman Grafiği kesme Kuvveti (kn) Zaman (s) Şekil Kayıt1 e ait kesme kuvveti-zaman grafiği Maksimum kesme kuvveti istemi: V=17.6 kn Kesme kuvveti kapasitesi hesabında betonun ve çeliğin katkısı aşağıdaki hesapla dikkate alınmıştır. II.11/18

19 Betonun katkısı: γ =.7 = 821kN V c.8 *.65 * f d 1 + γ A = ctm w c b 821 =.8*.65*.35* 25 * 4 * = kn 2 Enine donatının katkısı: Enine donatı 4φ1/1cm V = A f d 4 35 = 314 * 42 * s 1 s s ys = kn V r = V c + V s = = kn > 17.6 kn Kesit, kesme kuvveti kapasitesi açısından yeterlidir BĐ A PERFORMA S DEĞERLE DĐRMESĐ X Doğrultusu Analiz Sonucu Performans Değerlendirmesi Kiriş ve kolonlarda kesit hasar durumları şöyledir; 1.,2. ve 3. kat kirişlerinde plastikleşen tüm kesitler belirgin hasar bölgesindedir (BHB) 4.katta kirişlerin %67 i belirgin hasar bölgesi(bhb), %33 i ise minimum hasar bölgesi(mhb) içindedir. 5.katta kirişlerin %37 i belirgin hasar bölgesi(bhb), %67 i ise minimum hasar bölgesi(mhb) içindedir. 6. katta kirişlerinde plastikleşen kesit yoktur. Kolonlarda plastikleşen tüm kesitler belirgin hasar bölgesindedir (BHB). 1.katta sadece iki kolonda, 2. katta sadece üç kolonda ve 3. katta sadece iki kolonunu iki ucunda mafsal oluşmuştur. Bu kolonların taşıdığı kesme kuvvetlerinin tüm kat kesme kuvveti istemine oranı 1.katta.65, 2.katta.12 ve 3. katta.88 dir. Bulunan oranlar Yönetmelik gereğince verilen üst sınır.3 ten küçüktür. Sonuç olarak Yönetmelik e göre binada X doğrultusu depremi altında yapısal performans Can Güvenliği düzeyindedir Y Doğrultusu Analiz Sonucu Performans Değerlendirmesi Kiriş ve kolonlarda kesit hasar durumları şöyledir; 1.,2. ve 3. kat kirişlerinde plastikleşen tüm kesitler belirgin hasar bölgesindedir (BHB) 4.katta kirişlerin %75 i belirgin hasar bölgesi(bhb), %25 i ise minimum hasar bölgesi(mhb) içindedir. 5.katta kirişlerin %45 i belirgin hasar bölgesi(bhb,) %55 i ise minimum hasar bölgesi(mhb) içindedir. 6. katta kirişlerinde plastikleşen kesit yoktur. II.11/19

20 Kolonlarda plastikleşen tüm kesitler belirgin hasar bölgesindedir (BHB). 2. katta sadece 3 kolonda, 3. katta ise sadece 2 kolonun iki ucunda mafsal oluşmuştur. Bu kolonların taşıdığı kesme kuvvetlerinin tüm kat kesme kuvveti talebine oranı 1.katta.11, 2.katta.9 dur. Her iki oran Yönetmelik gereğince verilen üst sınır.3 ten küçüktür. Sonuç olarak Yönetmelik e göre binada Y doğrultusu depremi altında yapısal performans Can Güvenliği düzeyindedir. II.11/2

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Ramazan LİVAOĞLU Adem DOĞANGÜN Özet - Bu çalışmanın amacı, farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Oak 6 EKSENEL YÜK ALTINDAKİ ÇELİK LİFLİ VE LİFSİZ ETRİYELİ BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ DENEYSEL VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici BETONUN DĐĞD ĐĞER ÖZELLĐKLERĐ BETONUN

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı