BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11"

Transkript

1 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM ALA I DA DOĞRUSAL OLMAYA HESAP YÖ TEMĐ) ĐLE DEĞERLE DĐRĐLMESĐ GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II.11/ GĐRĐŞ...II.11/ BĐNA BĐLGĐ DÜZEYĐ...II.11/ ANALĐZ MODELĐNĐN OLUŞTURULMASI...II.11/ Çatlamış Kesite ait Eğilme Rijitliklerinin Tanımlanması...II.11/ Kiriş ve Kolonlarda Yığılı Plastik Davranışın Tanımlanması...II.11/ Plastik Mafsal Momenti Hesabında Kullanılacak Mevcut Malzeme Dayanımları ve Birim Şekildeğiştirme Değerleri...II.11/ Kirişler için Plastik Kesit (Plastik Mafsal) Tanımlanması...II.11/ Kolonlar için Plastik Kesit Tanımı...II.11/ ZAMAN TANIM ALANINDA DOĞRUSAL OLMAYAN HESAP YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI...II.11/ Düşey Yükler Altında Doğrusal Olmayan Statik Analiz...II.11/ Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile Analiz.II.11/ Analizde Kullanılacak Yer Hareketlerinin Seçilmesi...II.11/ Analizler Sonucu Elde Edilen Kat Yerdeğiştirme Đstemleri...II.11/ Kirişler için Birim Şekildeğiştirme Đstemlerinin Hesabı...II.11/ Kiriş için Birim Şekildeğiştirme Örnek Hesabı...II.11/ Kirişte Kesme Kuvveti Kapasitesi Kontrolü...II.11/ Kolonlar için Birim Şekildeğiştirme Đstemlerinin Hesabı...II.11/ Kolon için Birim Şekildeğiştirme Örnek Hesabı...II.11/ Kolonda Kesme Kuvveti Kapasitesi Kontrolü...II.11/ BĐNA PERFORMANS DEĞERLENDĐRMESĐ...II.11/ X Doğrultusu Analiz Sonucu Performans Değerlendirmesi...II.11/ Y Doğrultusu Analiz Sonucu Performans Değerlendirmesi...II.11/19 II.11/1

2 BÖLÜM IIC ÖRNEK GE EL BĐ A BĐLGĐLERĐ Bina Bilgileri Kat adedi 6 Bina Kat Yüksekliği 3.5 m 3. m Toplam Bina Yüksekliği, [H] 18.5 m Bina Oturma Alanı 266 m 2 Kullanım Amacı Konut Malzeme Bilgileri Beton (Tüm Betonarme Elemanlar) Donatı Çeliği Betonarme Elastisite Modülü, [E c ] Donatı Çeliği Elastisite Modülü, [E s ] C25 ( f cm = 25 MPa) S42 ( f ym =42MPa) 325 MPa 2 MPa Deprem Parametreleri Deprem Bölgesi 1 Yerel Zemin Sınıfı Z3 Yükler Beton Yoğunluğu 25. kn/m 3 Dış Duvar Yükü (2cm+sıva) 3.8 kn/ m 2 Đç Duvar Yükü (1cm+sıva) 2.5 kn/ m 2 Sıva + Kaplama 1.5 kn/m 2 Hareketli Yük (odalarda) 2. kn/m 2 Hareketli Yük (koridorlarda ve merdivenlerde) 3.5 kn/m 2 II.11/2

3 Şekil Bina planı ve kat yükseklikleri II.11/3

4 11.2. GĐRĐŞ Bu bölümde tasarımı DBYBHY 27 ilkelerine göre tasarlanmış 6 katlı betonarme örnek binanın deprem performansı doğrusal elastik olmayan analiz yöntemlerinden Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi (Yönetmelik 7.6.7) kullanılarak irdelenecektir. Bu binanın tasarımında 5 yılda aşılma olasılığı %1 depremi kullanılmıştır (Bkz. Örnek 1). Binanın aynı deprem altında Yönetmelik 7.8 e göre Can Güvenliği performans hedefini sağlaması gerekmektedir BĐ A BĐLGĐ DÜZEYĐ Binanın yeni yapı olarak DBYBHY 27 ilkelerine göre tasarlanmış olması nedeni ile projeleri mevcuttur. Malzeme özelliklerinin ve betonarme detaylarının projeye tamamen uyduğu kabul edilmiştir. Bu durumda Yönetmelik ya göre bina bilgi düzeyi kapsamlı olarak belirlenmiş ve Bilgi Düzeyi Katsayısı 1. alınmıştır A ALĐZ MODELĐ Đ OLUŞTURULMASI Zaman tanım alanında doğrusal olmayan heap yöntemi ile analiz sonucunda taşıyıcı sistem elemanlarda oluşacak olan iç kuvvetler, plastik şekil değiştirmeler ve yerdeğiştirmeleri belirlemek amacıyla yapısal sistemin üç boyutlu modeli kurulmuştur. Modelde kiriş ve kolonlar çubuk elemanlar kullanılarak idealize edilmiştir. Her katta döşemelerin kendi düzlemleri içinde rijit diyafram olarak çalıştığı kabul edilmiştir. Örnek 1 de bina tasarımı için kullanılan üç boyutlu analiz modeli bu örnek içinde geçerlidir. Söz konusu modelden farklı olarak betonarme elemanların bütün kesitlerinde çatlamış kesite ait eğilme rijitlikleri dikkate alınmıştır (Yönetmelik 7.4). Ayrıca yapısal elemanlardaki plastik şekil değiştirmeleri hesaplayabilmek için yapısal elemanların doğrusal olmayan davranışları yığılı plastik davranış modeli ile modellenmiştir Çatlamış Kesite ait Eğilme Rijitliklerinin Tanımlanması Yönetmelik e göre eğilme etkisindeki betonarme elemanların akma öncesi doğrusal davranışları için çatlamış kesite ait eğilme rijitlikleri kullanılacaktır. Aşağıda, örnek hesaplarının yapıldığı kiriş ve kolonun yerleri gösterilmektedir. S128 K128 A-A AKSI Şekil A-A aksı çerçevesi örnek kolon ve kiriş yerleri II.11/4

5 (a) Kirişler için örnek hesap K128 kirişi: Kesit boyutları, h= 5cm, b= 3cm I o = 3.125E-3 m 4, E = 325 MPa (EI) o = knm 2 Yönetmelik (a) ya göre (EI) e =.4(EI) o.4(ei o )=.4 * = knm 2 (b) Kolonlar için örnek hesap S128 kolonu: Dairesel kolon, D = 5 cm A c = mm 2 (En kesit alanı) f cm = 25 MPa (Mevcut beton basınç dayanımı) Yönetmelik (b) ye göre: Kolon ve perdelerde, D / (Ac fcm).1 olması durumunda:.4 EI o D / (Ac fcm).4 olması durumunda:.8 EI o D = kn (Düşey yükten oluşan eksenel kuvvet) A c f cm = 499 kn D /(A c f cm ) =.135 >.1 D /(A c f cm ) nin ara değeri için yapılan doğrusal enterpolasyon sonucu bulunan eğilme rijitliği.45ei o dır. Buna göre kolonun çatlamış kesite ait eğilme rijitliği aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. E = 325 MPa, I o = 3.68E-3 m 4 (EI o ) = 9287 knm 2.45(EI o )=.45 * 9287 = knm Kiriş ve Kolonlarda Yığılı Plastik Davranışın Tanımlanması Plastik Mafsal Momenti Hesabında Kullanılacak Mevcut Malzeme Dayanımları ve Birim Şekildeğiştirme Değerleri Kiriş ve kolonlar için eleman uçlarında tanımlanacak olan plastik kesitlerin akma yüzeylerinin modellenmesinde Yönetmelik (a) ve (b) ye göre mevcut malzeme dayanımları ve maksimum birim şekildeğiştirme değerleri aşağıdaki gibi dikkate alınmıştır. Beton için : f cm = 25 Mpa, ε c =.3 Çelik için : f ym = 42 Mpa, ε s = Kirişler için Plastik Kesit (Plastik Mafsal) Tanımlanması Kirişler için iç kuvvet-plastik şekil değiştirme bağıntıları tanımlamak amacıyla bir eksenli eğilme analizi yapılıp kesitlere ait plastik moment (M pa ) değerleri hesaplanmıştır. Yönetmelik (a) ya dayanarak pekleşme etkisi gözönüne alınmamış ve iç kuvvet-plastik şekil değiştirme bağıntısı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi dikkate alınmıştır. M M pa θ Şekil Plasik moment plastik dönme ilişkisi II.11/5

6 Aşağıda örnek hesap için seçilen kirişin yeri ve betonarme detayları gösterilmektedir. Kirişin sağ ucundaki kesit için hesap yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda plastik moment değerleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 3φ14+2φ2 φ1/1 3φ16 K128 A-A AKSI Şekil Örnek kiriş kesiti yeri ve betonarme detayı Pozitif eğilme momenti (Altta çekme) (+) M pa = 15.2 knm Negatif eğilme momenti (Üstte çekme) ( ) M pa = 184. knm Kolonlar için Plastik Kesit Tanımı Yönetmelik e göre kolonlar için etkileşim diyagramları (akma yüzeyleri) üç boyutlu olarak oluşturulacaktır. Performansı değerlendirilen betonarme çerçeve bina her iki doğrultuda da simetriktir. Dolayısıyla + X yönünde yapılacak olan itme analizinde örnek kolonun akma yüzeyinin tanımlanmasında kesitin sadece düşey ekseni etrafındaki eğilme için etkileşim diyagramları analizi yapmak yeterli olacaktır. Diğer kolonlar içinde akma yüzeyleri bu şekilde tanımlanacaktır. Bu diyagramlar doğrusallaştırılarak analizin yapıldığı bilgisayar programına girilmiştir. Aşağıda örnek hesap için seçilen kolonun yeri ve betonarme detayları gösterilmektedir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen etkileşim diyagramları aşağıda sunulmaktadır. Düşey eksen (9 o ) 14φ16 φ1/1 Yatay eksen ( o ) S129 Şekil Örnek kolon kesiti yeri ve betonarme detayı A-A AKSI Yönetmelik (a) a göre kolonlarda pekleşme etkisi dikkate alınmamıştır. II.11/6

7 8 P-M Etkileşim Diyagramı(9 o ) Normal Kuvvet (kn) Moment(kNm) Şekil Düşey (9 o ) ekseni etrafında eğilme için doğrusallaştırılmış etkileşim diyagramları ZAMA TA IM ALA I DA DOĞRUSAL OLMAYA HESAP YÖ TEMĐ Đ UYGULA MASI Düşey Yükler Altında Doğrusal Olmayan Statik Analiz Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizinden önce, kütlelerle uyumlu düşey yüklerin gözönüne alındığı bir doğrusal olmayan statik analiz yapılmıştır. Bu analizin sonuçları, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizinin başlangıç koşulları olarak dikkate alınmıştır. Doğrusal olmayan statik analiz hesabında düşey yükler aşağıdaki gibi dikkate alınmıştır. Düşey yük kombinasyonu : G+nQ = G +.3 Q Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi ile Analiz Analizde Kullanılacak Yer Hareketlerinin Seçilmesi Analizde, aşağıdaki şekillerde verilen üç adet benzeştirilmiş yer hareketi kullanılmıştır. Seçilen yer hareketleri Yönetmelik (a) ve Yönetmelik (b) koşullarını sağlamaktadır. BENZE TİRİLMİ YER HAREKETİ KAYDI 1 ivme(g)) t(s) II.11/7

8 BENZE TİRİLMİ YER HAREKETİ KAYDI 2 ivme(g)) t(s) BENZE TİRİLMİ YER HAREKETİ KAYDI 3 İvme(g) t(s) Şekil Benzeştirilmiş yer hareketi kayıtları Seçilen bu yer hareketlerinin, Yönetmelik (c) ye göre %5 sönüm oranı için yeniden bulunacak spektral ivme değerlerinin ortalaması, gözönüne alınan deprem doğrultusundaki birinci (hakim) periyod T 1 e göre.2t 1 ile T 1 arasındaki periyodlar için Yönetmelik 2.4 de tanımlanan S ae (T) elastik spektral ivmelerin %9 ından daha az olmaması koşulunu sağladığı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. II.11/8

9 Sae(m/s 2 ) T (s).2t 1 =.226 s T 1 =1.13 s 2T 1 =2.26 s Şekil Elatik tasarım ivme spektrumu ile benzeştirilmiş yer hareketi kayıtlarına ait ivme spektrumları (sönüm oranı %5) Analizler Sonucu Elde Edilen Kat Yerdeğiştirme Đstemleri Zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi ile kat yerdeğiştirmeleri her bir kayıt için elde edilmiştir. Örnek olarak 1. ve 6.katlarda (tepe noktasında) elde edilen yerdeğiştirme-zaman grafikleri aşağıdaki şekillerde görülmektedir. Analizlerde üç yer hareketi kullanıldığı için değerlendirmede sonuçların maksimumu esas alınmıştır (Yönetmelik 2.9.3). Buna göre 1. kat maksimum yerdeğiştirme istemi.93 m (Kayıt 1 yer hareketinden), 6.kat maksimum yerdeğiştirme istemi.272 m (Kayıt 1 yer hareketinden) bulunmuştur. Kat1 (Kayıt1) d(m) ) t(s) II.11/9

10 Kat 6 (Kayıt 1).3.2 d(m) d (m) d (m).1 ) ) ) Şekil Kayıt1 için 1. ve 6. katta yerdeğiştirme-zaman grafikleri t (s) Kat1 (Kayıt2) t (s) Kat6 (Kayıt2) t (s) Şekil 11.1.Kayıt2 için 1. ve 6. katta yerdeğiştirme-zaman grafikleri II.11/1

11 Kat 1 (Kayıt3) d (m) ) t (s) Kat 6 (Kayıt3) d (m) ) t(s) Şekil Kayıt3 için 1. ve 6. katta yerdeğiştirme-zaman grafikleri Kirişler için Birim Şekildeğiştirme Đstemlerinin Hesabı Yapılan analiz sonucunda kirişlerde plastikleşen kesitlere ait plastik dönme istemleri ve bunlara karşı gelen plastik eğrilik istemleri aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır. θp φ = (Yönetmelik Denk.(7.6)) L p Analizi yapılan binada bütün kirişler 5cm yüksekliğindedir, bu nedenle L p boyu.5/2 =.25 m olarak alınmıştır (Yönetmelik ). Kesitte eşdeğer akma eğriliği kesit analizi sonucu elde edilen iki doğrulu moment-eğrilik ilişkisi yardımıyla bulunacaktır. Buradan toplam eğrilik aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplamıştır. (Yönetmelik ) p φt = φy + φ p (Yönetmelik Denk.(7.7)) Đlgili kesite ait kesit analizinden elde edilen moment-eğrilik ilişkisine gidilerek toplam eğrilik istemine karşı gelen beton ve donatı çeliğine ait birim şekildeğiştirmeler elde edilmiştir. Elde edilen birim şekil değiştirmeler daha sonra birim şekildeğiştirme kapasiteleri ile karşılaştırılarak hasar durumu belirlenmiştir. Kirişlere ait birim şekildeğiştirme istemlerinin ve hasar durumlarının belirlenmesi aşağıdaki örnek hesap ile daha ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. II.11/11

12 Kiriş için Birim Şekildeğiştirme Örnek Hesabı Bir eksenli moment eğrilik analizi : de örnek olarak seçilen kiriş için hesap yapılmıştır. Kesitte eşdeğer akma eğriliği değerinin bulunması için bir eksenli eğilme analizi yapılmıştır. Bu analizde dikkate alınan malzeme modelleri aşağıda özetlenmiştir. Eğilme analizi için kullanılan malzeme modelleri bilgilendirme eki Yönetmelik 7.B ye göre dikkate alınmıştır. Kirişlerde enine donatı ile çevrelenen beton ve kabuk betonu sargısız beton ile modellenmiştir. Beton ezilme birim kısalması ε c =.4, dağılma birim kısalması ε c =.5, maksimum gerilmeye karşılık gelen beton birim kısalması.2 alınmış, sargısız beton dayanımı ise 25 MPa alınmıştır. Sargılı beton için maksimum basınç birim şekildeğiştirmesi ε cu =.2, sargılı beton dayanımı f cc = 37 MPa bulunmuştur. Çelikte akma birim uzaması ε sy =.21, pekleşme başlangıcındaki çelik birim uzaması ε sh =.8, kopma birim uzaması ε su =.1 olarak alınmış, çelik akma dayanımı f sy = 42 MPa, çelik kopma dayanımı f su = 55 MPa olarak kullanılmıştır. 2Φ2 3Φ14 3Φ16 Şekil Eğilme analizi kesit modeli(3x5cm), 3φ14+2φ2 (üst donatı), 3φ16 (alt donatı) Yukarıda tanımlanan malzeme modelleri kullanılarak kesitin pozitif ve negatif eğilme yönleri için elde edilen moment-eğrilik diyagramları, akma eğriliği değerlerinin hesaplanabilmesi için iki doğrudan oluşacak şekilde idealleştirilmiştir. Bu diyagramlar aşağıdaki şekillerde görülmektedir. Đdealleştirme, orijinal diyagramın ve idealleştirilmiş diyagramların altında kalan alanlar eşit olacak şekilde yapılmıştır. M y Şekil Đki doğrulu moment eğrilik ilişkisi φ y II.11/12

13 Moment (knm) Eğrilik (rad/m) Moment(kNm) Eğrilik (rad/m) Şekil (a) pozitif (altta çekme üstte basınç) ve (b) negatif (üstte çekme altta basınç)moment-eğrilik ilişkileri ve idealizasyonları. Yukarıda özetlenen idealizasyon sonucunda akma eğriliği ve momentleri için aşağıdaki değerler bulunmuştur. Pozitif eğilme momenti: φ y =.71 rad/m, M y = 15.2 knm Negatif eğilme momenti: φ y =.65 rad/m, M y = 184. knm Toplam eğrilik hesabı: X doğrultusunda yapılan doğrusal olmayan zaman tanım alanında analiz sonucu her yer hareketi için kirişin sağ ucunda elde edilen plastik dönme-zaman grafiği ve maksimum plastik dönmeyi veren kayıda ait moment-plastik dönme döngüsü şekli ve maksimum plastik dönme değeri aşağıda verilmiştir. Plastik Dönme-Zaman Grafiği Plastik Dönme(Rad) Zaman (s) Kayıt 1 Kayıt 2 Kayıt 3 Şekil Seçilen benzeştirilmiş yer hareketleri için plastik dönme zaman grafiği II.11/13

14 Moment-Plastik Dönme Döngüsü 15 1 Moment (knm) Plastik Dönme (Rad) Şekil Maksimum plastik dönmeyi veren kayıda ait moment-plastik dönme döngüsü X doğrultusunda, analiz sonucu elde edilen maksimum plastik dönme istemi: θ p,max =.15 rad Plastik eğrilik istemi: φ p = θ p / L p =.15 /.25 =.6 rad/m Akma eğriliği: φ y =.65 rad/m, Toplam eğrilik istemi: φ t = =.665 rad/m Moment-eğrilik ilişkisinden bu değere karşı gelen beton basınç birim şekil değiştirme istemi ile donatı çeliğinin birim şekildeğiştirme istemi ε c =.22 ε s =.26 bulunmuştur. Yönetmelik a göre yapılan değerlendirmede: ε c =.22 < (ε c ) MN =.4 (ε s ) MN =.1 < ε s =.26 < (ε s ) GV =.4 Kesitteki hasar durumu kesit minimum hasar sınırı ile kesit güvenlik sınırı arasında (Belirgin Hasar Bölgesi) kalmaktadır (Yönetmelik 7.3.3) Kirişte Kesme Kuvveti Kapasitesi Kontrolü Kiriş sağ ucunda elde edilen Kayıt 1 e ait kesme kuvveti-zaman grafiği ve maksimum kesme kuvveti değeri aşağıda verilmiştir. II.11/14

15 Kesme Kuvveti (kn) Kesme Kuvveti - Zaman Grafiği Zaman (s) Şekil Kayıt1 e ait kesme kuvveti-zaman grafiği Maksimum kesme kuvveti istemi: V= kn Kesme kuvveti kapasitesi hesabında betonun ve çeliğin katkısı aşağıdaki hesapla dikkate alınmıştır. Betonun katkısı: f = f ctm.35* cm V c =.8*.65* f ctmbwd =.8*.65*.35* 25 *3 *5 = kn Enine donatının katkısı: Enine donatı 2φ1/1 cm d 5 35 V s = As f ys = 157 * 42 * = kn s 1 V r = V c + V s = = 443 kn > kn Kesit kesme kuvveti kapasitesi açısından yeterlidir. II.11/15

16 Kolonlar için Birim Şekildeğiştirme Đstemlerinin Hesabı Zaman tanım alanında yapılan analiz sonucunda kolonlarda oluşan plastik kesitlere ait plastik dönme istemleri ve bunlara karşılık gelen plastik eğrilik istemleri aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır (Yönetmelik ) θp φ = (Yönetmelik Denk.(7.6)) L p L p boyu olarak, ilgili kolonun itme analizi doğrultusundaki boyutunun yarısı alınmıştır (Yönetmelik ). Örneğin 4x5 cm boyutundaki bir kolonda (çalışan boyut 5 cm) L p = 5/2= 25 cm olarak dikkate alınacaktır. Kesitte eşdeğer akma eğriliği eksenel kuvvet istemi altında yapılan kesit analizi sonucunda elde edilen iki doğrulu moment-eğrilik ilişkisi yardımıyla bulunmuştur. Akma eğriliği plastik eğrilik istemi ile toplanarak toplam eğrilik istemi elde edilmiştir (Yönetmelik ). p φt = φy + φ p (Yönetmelik Denk.(7.7)) Kesitte hasar durumunun pratik bir yolla belirlenmesi için Yönetmelik da tanımlanan kesit birim şekildeğiştirme kapasitelerine karşı gelen normal kuvvet toplam eğrilik diyagramları kullanılmıştır. Normal kuvvet toplam eğrilik diyagramları aşağıda açıklandığı şekilde elde edilmiştir. Her normal kuvvet seviyesi için yukarıda belirtilen malzeme modelleri kullanılarak moment-eğrilik ilişkileri elde edilmiştir. Bu şekilde belirli bir hasar seviyesi için her bir normal kuvvete karşı gelen toplam eğrilik değerleri elde edilmiştir. Đlgili kesite ait toplam eğrilik istemi ile normal kuvvet istemi bu diyagramın içine konulduğında bu kesitin hangi hasar sınırları arasında kaldığı açık ve seçik olarak görülebilir Kolon için Birim Şekildeğiştirme Örnek Hesabı ormal kuvvet toplam eğrilik diyagramları analizi: de örnek olarak seçilen kolon için hesap yapılmıştır. Hesapta de esas alınan beton ve donatı çeliği modelleri kullanılmıştır. Kolonlarda enine donatı ile çevrelenen beton için sargılı ve kabuk betonu için ise sargısız beton modelleri kullanılmıştır. 14 φ 16 Toplam eğrilik hesabı: Şekil Eğilme analizi kesit modeli(4x5cm),14φ16. X doğrultusunda yapılan doğrusal olmayan zaman tanım alanında analiz sonucu her yer hareketi için kolonun alt ucunda elde edilen plastik dönme-zaman grafiği ve maksimum II.11/16

17 plastik dönmeyi veren kayıda ait moment-plastik dönme döngüsü şekli ve maksimum plastik dönme değeri aşağıda verilmiştir..25 Plastik Dönme-Zaman Grafiği Plastik Dönme (Rad) Zaman (s) Kayıt 1 Kayıt 2 Kayıt 3 Şekil Seçilen benzeştirilmiş yer hareketleri için plastik dönme zaman grafiği Moment - Plastik Dönme Döngüsü 5 4 Moment (knm) Plastik Dönme (Rad) Şekil 11.2.Maksimum plastik dönmeyi veren kayıda ait moment-plastik dönme döngüsü X doğrultusunda, analiz sonucu elde edilen maksimum plastik dönme istemi: θ p, max =.214 rad X doğrultusundaki analizi için çalışan boy.4 m dir, dolayısıyla L p =.4 / 2 =.2 m. Plastik eğrilik istemi: φ p = θ p /L p =.214 /.2 =.17 rad/m Örnek kolon kesiti için eksenel kuvvet istemi altında hesaplanan moment-eğrilik ilişkisi kullanılarak toplam eğrilik istemi aşağıdaki şekilde bulunur: Eksenel kuvvet istemi: = 821 kn (basınç) Akma eğriliği: φ y =.11 rad/m, bulunmuştur. II.11/17

18 Toplam eğrilik istemi: φ t = =.118 rad/m olarak hesaplanmıştır. 8 Eksenel Kuvvet (kn) Toplam Eğrilik (rad/m) MN GV GC Şekil Hasar durumları için örnek kolon kesitine ait Eksenel kuvvet-toplam eğrilik ilişkisi Yukarıdaki normal kuvvet toplam eğrilik diyagramından görüldüğü üzere, bu kesit için eksenel yük istemine karşılık gelen toplam eğrilik MN hasar durumu için çizilen diyagram ile GV diyagramı arasında kalmaktadır. Dolayısıyla bu kolonun alt ucundaki plastik kesit için hasar durumu Kesit Minimum Hasar Sınırı(M ) ile Kesit Güvenlik Sınırı(GV) arasında (Belirli Hasar Bölgesi) kalmaktadır (Yönetmelik 7.3.3) Kolonda Kesme Kuvveti Kapasitesi Kontrolü Kolon alt ucunda elde edilen Kayıt 1 e ait kesme kuvveti-zaman grafiği ve maksimum kesme kuvveti değeri aşağıda verilmiştir. 15 Kesme kuvveti - Zaman Grafiği kesme Kuvveti (kn) Zaman (s) Şekil Kayıt1 e ait kesme kuvveti-zaman grafiği Maksimum kesme kuvveti istemi: V=17.6 kn Kesme kuvveti kapasitesi hesabında betonun ve çeliğin katkısı aşağıdaki hesapla dikkate alınmıştır. II.11/18

19 Betonun katkısı: γ =.7 = 821kN V c.8 *.65 * f d 1 + γ A = ctm w c b 821 =.8*.65*.35* 25 * 4 * = kn 2 Enine donatının katkısı: Enine donatı 4φ1/1cm V = A f d 4 35 = 314 * 42 * s 1 s s ys = kn V r = V c + V s = = kn > 17.6 kn Kesit, kesme kuvveti kapasitesi açısından yeterlidir BĐ A PERFORMA S DEĞERLE DĐRMESĐ X Doğrultusu Analiz Sonucu Performans Değerlendirmesi Kiriş ve kolonlarda kesit hasar durumları şöyledir; 1.,2. ve 3. kat kirişlerinde plastikleşen tüm kesitler belirgin hasar bölgesindedir (BHB) 4.katta kirişlerin %67 i belirgin hasar bölgesi(bhb), %33 i ise minimum hasar bölgesi(mhb) içindedir. 5.katta kirişlerin %37 i belirgin hasar bölgesi(bhb), %67 i ise minimum hasar bölgesi(mhb) içindedir. 6. katta kirişlerinde plastikleşen kesit yoktur. Kolonlarda plastikleşen tüm kesitler belirgin hasar bölgesindedir (BHB). 1.katta sadece iki kolonda, 2. katta sadece üç kolonda ve 3. katta sadece iki kolonunu iki ucunda mafsal oluşmuştur. Bu kolonların taşıdığı kesme kuvvetlerinin tüm kat kesme kuvveti istemine oranı 1.katta.65, 2.katta.12 ve 3. katta.88 dir. Bulunan oranlar Yönetmelik gereğince verilen üst sınır.3 ten küçüktür. Sonuç olarak Yönetmelik e göre binada X doğrultusu depremi altında yapısal performans Can Güvenliği düzeyindedir Y Doğrultusu Analiz Sonucu Performans Değerlendirmesi Kiriş ve kolonlarda kesit hasar durumları şöyledir; 1.,2. ve 3. kat kirişlerinde plastikleşen tüm kesitler belirgin hasar bölgesindedir (BHB) 4.katta kirişlerin %75 i belirgin hasar bölgesi(bhb), %25 i ise minimum hasar bölgesi(mhb) içindedir. 5.katta kirişlerin %45 i belirgin hasar bölgesi(bhb,) %55 i ise minimum hasar bölgesi(mhb) içindedir. 6. katta kirişlerinde plastikleşen kesit yoktur. II.11/19

20 Kolonlarda plastikleşen tüm kesitler belirgin hasar bölgesindedir (BHB). 2. katta sadece 3 kolonda, 3. katta ise sadece 2 kolonun iki ucunda mafsal oluşmuştur. Bu kolonların taşıdığı kesme kuvvetlerinin tüm kat kesme kuvveti talebine oranı 1.katta.11, 2.katta.9 dur. Her iki oran Yönetmelik gereğince verilen üst sınır.3 ten küçüktür. Sonuç olarak Yönetmelik e göre binada Y doğrultusu depremi altında yapısal performans Can Güvenliği düzeyindedir. II.11/2

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME PERDELĐ / ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ARTIMSAL

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME PERDELĐ / ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK YÖ TEM (EŞDEĞER

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amaç Mevcut Yapılar için RBTE yönteminin farklı taşıyıcı

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ Mehmet Fatih ÜRÜNVEREN İnşaat Yüksek Mühendisi İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR - GİRİŞ BÖLÜM İKİ - BETONARME YAPILARIN

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü GÜÇLENDĐRME YÖNETMELY NETMELĐĞĐ Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELĐKTEKĐ BÖLÜMLER Ana metin 1 sayfa (amaç,kapsam, kanuni

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 1975 DEPRE YÖNETELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEİ İLE DEĞERLENDİRİLESİ AAÇ... 14/1 14.1. PERFORANS DÜZEYİNİN BELİRLENESİ... 14/1 14.2. BİNA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Deprem Riskli Bina Tespit Yönetmeliği

Detaylı

BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. GĐRĐŞ I.1/2 1.2. DEPREM TEHLĐKESĐ I.1/2 1.3. DEPREM DÜZEYĐ BĐNA PERFORMASI ĐLĐŞKĐSĐ I.1/3 1.3.1. Yeni Binalarda Tasarım Depremi ve Hedeflenen Performans

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEVCUT BİR KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Okan GÜNGÖR Anabilim Dalı :

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ferhat KIRAN BİNALARIN PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

MEVCUT BETONAME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7) φ 1/ρ = 0 φ y φ u. 1.1. Plastik mafsal kabulü:

MEVCUT BETONAME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7) φ 1/ρ = 0 φ y φ u. 1.1. Plastik mafsal kabulü: ECUT BETONAE BİNALARIN DEPRE GÜENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLESİ (007 Deprem Yönetmeliği Bölüm 7) Prof.Dr. Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi celep@itu.edu.tr http://www.ins.itu.edu.tr/zcelep/zc.htm

Detaylı

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ BETONRE YPILRD TŞIYICI SİSTE GÜVENLİĞİ Zekai Celep Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi http://web.itu.edu.tr/celep/ celep@itu.edu.tr İO eslekiçi Eğitim Semineri Bakırköy, Kadıköy,

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ İÇİNDEKİLER Lisanslı

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri *

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * İMO Teknik Dergi, 2010 5161-5184, Yazı 336 Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * Ali Haydar KAYHAN* Şevket Murat ŞENEL** ÖZ Bu çalışmada mevcut prefabrik sanayi yapıları

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ Musa Kazım BODUROĞLU İnşaat Yük. Müh. ( Deprem Mühendisi ) Prizma Mühendislik Proje Taahhüt

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İsmet Semih ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEPREME KARŞI PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN ALTERNATİF YÖNTEM VE PAKET PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ O. Merter 1, T. Uçar 2, Ö. Bozdağ 3, M. Düzgün 4 ve A. Korkmaz 5 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh.

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Rasim Temür İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Sunum Planı Giriş Rijit Döşeme

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

LĐMA YAPILARI VE DEMĐRYOLU KÖPRÜLERĐ DEPREM YÖ ETMELĐĞĐ DE PERFORMA SA GÖRE TASARIM YAKLAŞIMI

LĐMA YAPILARI VE DEMĐRYOLU KÖPRÜLERĐ DEPREM YÖ ETMELĐĞĐ DE PERFORMA SA GÖRE TASARIM YAKLAŞIMI Altıncı Ulusal Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, Đstanbul Sixth ational Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey LĐMA YAPILARI VE DEMĐRYOLU KÖPRÜLERĐ DEPREM YÖ

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI HAZIRLAYAN : İSMAİL ENGİN KONTROL EDDEN : GÜNER İNCİ TARİH : 21.3.215 Sayfa / Page 2 / 4 REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No. Tarih Tanım / YayınNedeni Onay Sunan Kontrol Onay RevizyonDetayBilgileri

Detaylı

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com Öz: Deprem yükleri altında yapının analizi ve tasarımında, sistemin yatay ötelenmelerinin sınırlandırılması

Detaylı

g 1, q Tasarım hatası

g 1, q Tasarım hatası g 1, q Toprak dolgu g 2 c Tasarım hatası d e Montaj hatası 1.2 m 3.8 m 1 m 15 m 12 m 12 m Şekilde görülen betonarme karayolu köprüsünde tasarım ve montaj hataları nedeni ile c, d ve e kesitlerinde (c,d

Detaylı

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI E. Namlı 1, D.H.Yıldız. 2, A.Özten. 3, N.Çilingir. 4 1 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.,

Detaylı

BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR

BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR 4.1. GĐRĐŞ... 4/2 4.2. MALZEME VE BĐRLEŞĐM ARAÇLARI... 4/2 4.2.1. Yapı Çeliği... 4/2 4.2.2. Birleşim Araçları... 4/2 4.3. ENKESĐT KOŞULLARI... 4/3 4.4. ÇELĐK

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul Prefabrik Yapılar Uygulama-1 Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul 2010 Sunuma Genel Bir Bakış 1. Taşıyıcı Sistem Hakkında Kısa Bilgi 1.1 Sistem Şeması 1.2 Sistem Detayları ve Taşıyıcı Sistem

Detaylı

Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi *

Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi * İMO Teknik Dergi, 2014 6725-6756, Yazı 417 Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi * Ceyhun EREN* ÖZ Deprem hasarlarının önceden tahmin edilmesi, başta sigortacılık uygulamaları

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Perdelerdeki Hasar Sınırları *

Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Perdelerdeki Hasar Sınırları * İMO Teknik Dergi, 2012 6113-6140, Yazı 387 Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Perdelerdeki Hasar Sınırları * İlker KAZAZ* Polat GÜLKAN** ÖZ Halen geçerli olan Deprem Yönetmeliğinde önerilen birim şekil değiştirme

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği*

Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Gazbeton Duvar ve Döşeme Elemanları ile İnşa Edilen Az Katlı Konut Binalarının Deprem Güvenliği* Dr.Haluk SESİGÜR Yrd.Doç.Dr. Halet Almıla BÜYÜKTAŞKIN Prof.Dr.Feridun ÇILI İTÜ Mimarlık Fakültesi Giriş

Detaylı

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler (Ek:RG-2/7/23-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. Ac SAkn Simgeler bw d E Ecm ( EI )e ( EI )o f cm fctm : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı

Detaylı

YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2

YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2 YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2 Y.DOÇ.DR. MUSTAFA KUTANİS Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Anabilim Dalı E-mail: kutanis@sakarya.edu.tr Web: http://web.sakarya.edu.tr/~kutanis

Detaylı

Dr. Taner HERGÜNER İnşaat Yük. Müh. K.G.M. 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi İSTANBUL, TÜRKİYE. Özet

Dr. Taner HERGÜNER İnşaat Yük. Müh. K.G.M. 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi İSTANBUL, TÜRKİYE. Özet 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu,08-09-10 Mayıs 2015 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi. GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Erdal İRTEM-Kaan TÜRKER- Umut HASGÜL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 11

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ

MEVCUT YAPININ DEPREM PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ StatiCAD-Yigma Đle Yığma Binaların Performans Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi Giriş StatiCAD-Yigma Programı yığma binaların statik hesabını deprem yönetmeliği esaslarına göre elastisite teorisi esasları

Detaylı

PERFORMANS ESASLI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

PERFORMANS ESASLI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ÖZET: PERFORMANS ESASLI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ H. Sucuoğlu 1 1 Profesör, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara Email: sucuoglu@metu.edu.tr Günümüz deprem mühendisliğinde yapıların dayanım özelliklerinden ziyade

Detaylı

Ard-Germeli Çerçevelerle Tasarlanan Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Binasının Deprem Performansının Belirlenmesi

Ard-Germeli Çerçevelerle Tasarlanan Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Binasının Deprem Performansının Belirlenmesi Ard-Germeli Çerçevelerle Tasarlanan Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Binasının Deprem Performansının Belirlenmesi EARTHQUAKE PERFORMANCE EVALUATION OF MUSTAFA KEMAL PRIMARY SCHOOL BUILDING WITH POST-TENSIONED

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir

MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI. M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir MEVCUT KÖPRÜLERİN DEPREME KARŞI DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI M. Cem Dönmez, Mehmet Erinçer Şefika Caculi, Necdet Çilingir İÇERİK 1. GİRİŞ 2. SAHA VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 3. SAYISAL YÖNTEMLER

Detaylı

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü GİRİŞ: Betonarme yapılar veya elemanlar servis ömürleri boyunca gerek kendi ağırlıklarından gerek dış yüklerden dolayı moment,

Detaylı

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi 1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi Çelik yapıların en büyük dezavantajlarından biri yüksek ısı (yangın) etkisi altında mekanik özelliklerinin hızla olumsuz yönde etkilemesidir. Sıcaklık

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ EPOKSİ MÜHENDİSLİK İnşaat Mal:Tic:L.T.D Ş.T.İ 1721 Sokak No:4/410 melek iş hanı Karşıyaka-İzmir Tel:0.232.3696983-fax:0.232.3692254 Cep:0.533.3645101-0.532.7321658 www.epoksi.tr M.Özcan Gökoğlu İnşaat

Detaylı

İSTANBUL YÜKSEK BİNALAR DEPREM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL YÜKSEK BİNALAR DEPREM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜK EHİR BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL YÜKSEK BİNALAR DEPREM YÖNETMELİĞİ Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Boğaziçi Üniversitesi Çengelköy,

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BASİT EĞİLME Bir kesitte yalnız M eğilme momenti etkisi varsa basit eğilme söz konusudur. Betonarme yapılarda basit

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

Zemin-Yapı Etkileşimi

Zemin-Yapı Etkileşimi Bina Tasarım Sistemi Zemin-Yapı Etkileşimi [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. İnel, E. Meral 2 ve H.B. Özmen 3 Profesör, İnşaat

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 2-Yönetmelik Altyapısı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 2-Yönetmelik Altyapısı RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2-Yönetmelik Altyapısı Genel Riskli Bina tespit esasları pratik ve mümkün olduğunca doğru sonuç verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yöntemin pratikliği

Detaylı

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Döşeme Donatılarının İç Aks Kirişlerinin Negatif Moment Kapasitesi Üzerine Etkisi *

Döşeme Donatılarının İç Aks Kirişlerinin Negatif Moment Kapasitesi Üzerine Etkisi * İMO Teknik Dergi, 2013 6279-6306, Yazı 395 Döşeme Donatılarının İç Aks Kirişlerinin Negatif Moment Kapasitesi Üzerine Etkisi * Cem AYDEMİR* ÖZ Bu çalışmada, tablalı betonarme iç aks kirişlerinde plastik

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı