Devreye Alma ve Bakõm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devreye Alma ve Bakõm"

Transkript

1 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz

2 Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan istenen şartlarõ yerine getirmektedir. Uygunluğu ispat edilmiştir. Uygunluk beyanõnõn orijinali ve ilgili dokümanlar üreticide görülebilir. Bu montaj ve bakõm kõlavuzunda gaz yakõtlõ yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302'nin emniyetli ve kurallara uygun olarak montajõ, devreye alõnmasõ ve bakõmõ ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadõr. Bu montaj ve bakõm kõlavuzu aldõğõ eğitim ve tecrübesi sayesinde kalorifer ve gaz tesisatlarõ konularõnda bilgi sahibi kalorifer tesisat uzmanlarõ için hazõrlanmõştõr. Teknik değişiklik yapma hakkõ saklõdõr! Cihazlar sürekli geliştirildiğinden resimlerde, seçeneklerde ve teknik özelliklerde değişiklik olabilir. Dokümantasyonlarõn güncelleştirilmesi Bu dokümantasyonu daha da geliştirmek için önerileriniz varsa veya burada hatalar gözünüze çarptõ ise, bizimle temasa geçiniz. 2

3 İçindekiler Genel Bilgiler Emniyet Amacõna Uygun Kullanõm Uyarõlarõn Yapõsõ Bu Uyarõlarõ Dikkate Alõnõz Aletler, Malzemeler ve Yardõmcõ Malzemeler Atõk Yok Etme Ürün Tanõtõmõ Fonksiyonu Ana Komponentler Teknik Bilgiler Logano plus GB Isõtma Suyu Tarafõ Basõnç Kaybõ Bağlantõ Şemasõ Teslimat İçeriği Kazanõn Taşõnmasõ Kazanõn Yerleştirilmesi Önerilen Duvar Mesafeleri Kazanõn Doğrultulmasõ Kazanõn Baca, Su ve Gaz Taraflarõnõn Bağlanmasõ Hazõrlõk Çalõşmalarõ Kazanõn Baca Gazõ Tarafõnõn Bağlanmasõ Kazanõn Su Tarafõnõn Bağlanmasõ Kazanõn Gaz Tarafõnõn Bağlanmasõ Elektrik Bağlantõsõnõn Hazõrlanmasõ Şebeke Bağlantõsõnõn, Duyar Eleman ve Alçak Gerilim Kablolarõnõn Montajõ Fonksiyon Modüllerinin Montajõ Kazanõn Logamatic 4/433'e Bağlanmasõ Kazanõn Kullanõlmasõ ve Ayarlanmasõ İşletme Anõndaki Durum Göstergeleri Kullanõcõ İçin Göstergeler ve Ayarlar Servis Alanõnõn Ekrana Getirilmesi Parametre Modunun Aktifleştirilmesi Bilgi Modunu Gösterme Fan Devrinin (FAN) Gösterilmesi Hata veya Arõza İkazlarõnõn Okunmasõ

4 İçindekiler Isõtma Tesisatõnõn Devreye Alõnmasõ Isõtma Tesisatõnõn Doldurulmasõ ve Tüm Bağlantõlarõn Sõzdõrmazlõklarõnõn Kontrolü Tesisat Basõncõnõn Oluşturulmasõ Gaz Kaçağõ Kontrolü Gaz Parametrelerinin Not Edilmesi Gaz Hattõnõn Havasõnõn Alõnmasõ CO 2 Miktarõnõn Kontrolü İlave Çalõşmalar İyonizasyon Akõmõnõn Kontrolü Çalõşõrken Sõzdõrmazlõk Kontrolü Fonksiyon Kontrolleri Dõş Saclarõn Tekrar Monte Edilmesi Devreye Alma Protokolü Isõtma Tesisatõnõn Kontrolü ve Bakõmõ Boru Hatlarõnda Korozyon Kontrolü CO 2 Miktarõnõn Ölçülmesi Yakma Havasõ Sisteminde Temizlik Kontrolü Brülörün veya Eşanjörün Temizlenmesi İyonizasyon Akõmõnõn Kontrolü Isõtma Tesisatõnõn Su Basõncõnõn Kontrolü Kontrol ve Bakõm Protokolleri Isõtma Tesisatõnõn Devre Dõşõ Bõrakõlmasõ Isõtma Tesisatõnõn devre dõşõ bõrakõlmasõ Isõtma Tesisatõnõn Acil Durumda Devre Dõşõ Bõrakõlmasõ Logano plus GB302-80'in LPG'ye Dönüşümü Hata Giderilmesi Genel Hatalar Hata veya Arõza İkazlarõ Alfabetik indeks Uygunluk Beyanõ

5 Genel Bilgiler Genel Bilgiler Isõtma tesisatõnõn montajõnda ve işletilmesinde Türkiye'de geçerli olan normlar ve yönetmelikler dikkate alõnmalõdõr! Kazanõn güç plakasõnda bulunan verileri dikkate alõnõz. Bu veriler bağlayõcõdõr ve mutlaka göz önünde bulundurulmalõdõr. Kullanma şartlarõ Logano plus GB Logano plus GB maks. gidiş suyu sõcaklõğõ C 90 maks. emniyet sõnõr sõcaklõğõ C 00 maks. işletme basõncõ (kazan) bar 4 maks. T, Tam yük / Kõsmi yük K 25/35 Tesisat suyu debisi (min. maks.) m ³ /h 0,6 6,9 2 0,7 0,3 2 Yapõ türü B 23, B 33, C 3, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83 Şebeke gerilimi 230 V AC, 50 Hz 6,3 A, IPX0D Tablo Kullanma şartlarõ 2 B 33, C 3, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83 yapõ türleri sadece hermetik işletme için bağlantõ setleri ile birlikte mümkündür. Brülörün çalõştõrõlmasõnda minimum hacimsel debi,4 m ³ /h (GB302-80) veya 2, m ³ /h (GB302-20). Yakõtlar Logano plus GB için gaz cinsi Logano plus GB için gaz cinsi Notlar Doğal gaz (G20) Doğal gaz (G20) Doğal gaz LL (L), (S) (G25) Doğal gaz LL (L), (S) (G25) Bütün ülkeler LPG B/P (G30) LPG P (G3) Sadece Avusturya için geçerli: Montajda yerel İmar Yönetmeliği ile ÖVGW Talimatõ G veya G2 (ÖVGW-TR Gaz veya LPG) dikkate alõnmalõdõr. LPG'ye dönüşüm mümkündür (Kazan büyüklüğü 80). Madde 5 a B-V tarafõndan istenen emisyon ve verim ile ilgili şartlara uygundur. Sadece İsviçre için geçerli: Bu kazanlar Hava Temizliğini Koruma Yönetmeliği (LRV, Ek 4) ile VKF Yangõndan Korunma Talimatõna göre kontrol edilmişler ve kullanõlmalarõna SVGW tarafõndan müsaade edilmiştir. Montajda G3 d/f gaz yakõtlõ kazanlarõn montajõ ve işletilmesi ile ilgili talimatlar, G SVGW gaz prensipleri ile Kanton Yangõn Talimatlarõ dikkate alõnmalõdõr. Tablo 2 Ülkelere uygun yakõtlar ve açõklamalar 5

6 Genel Bilgiler GB Ülke Bağlantõ basõncõ (mbar) Gaz kategorisi Ülkeler için geçerli gaz kategorileri ve bağlantõ basõnçlarõ GB Ülke Bağlantõ basõncõ (mbar) Gaz kategorisi AT, CH 20; 50 II 2H3P AT, CH 20 I 2H BE 20/25 I 2E(R)B BE 20/25 I 2E(R)B BE 30/37 I 3P CZ 8 I 2H CZ 8; 50 II 2H3P TR 20 I 2ELL TR 20; 50 II 2ELL3P DK 20 I 2H DK 20; 30 II 2H3B/P ES, PT 20 I 2H ES, PT 20; 37 II 2H3P FI 20 I 2H FI 20; 30 II 2H3B/P FR 20/25 I 2ESi FR 20/25; 30/37 II 2ESi3P GB, IE 20 I 2H GB, IE 20; 37 II 2H3P GR 20 I 2H GR 20; 30 II 2H3B/P HU 25 I 2HS HU 25; 50 II HS3B/P IT 20 I 2H IT 20; 30/37 II 2H3+ LU 20 I 2H LU 20; 37 II 2E3P NL 25 I 2L NL 25, 50 II 2L3B/P SE 20 I 2H SE 20; 30 II 2H3B/P Tablo 3 Ülkeler için geçerli gaz kategorileri ve bağlantõ basõnçlarõ Macaristan (HU) için geçerli: S-Gaz ayarlarõ ve işletme şekli istek üzerine. Bu konuda ilgili yetkili servisinize danõşõnõz. Ülkeler için geçerli gaz türleri ve bağlantõ basõnçlarõ Ülke Gaz türü Bağlantõ basõncõ minimum (mbar) Anma basõncõ (mbar) maksimum (mbar) AT, CH, DK, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LU, PT, SE Doğal gaz H TR Doğal gaz Doğal gaz LL (L) BE Doğal gaz E (R) B 7 20/25 25/30 FR Doğal gaz E Si 7 20/25 25/30 NL Doğalgaz L CZ Doğalgaz H HU Doğal gaz H S AT, CH, CZ, DE LPG P 42, ,5 HU, NL LPG B/P 42, ,5 ES, GB, IE, LU, PT LPG P BE, FR, IT LPG B/P 20/35 30/37 35/45 DK, FI, GR, SE LPG B/P Tablo 4 Ülkeler için geçerli gaz türleri ve bağlantõ basõnçlarõ! Gerekli bağlantõ basõncõ mevcut değilse gaz dağõtõm şirketinize danõşõnõz.! Gaz basõncõnõn çok yüksek olduğu durumlarda gaz armatüründen önce bir gaz basõnç regülatörü monte edilmelidir. 6

7 Emniyet 2 2 Emniyet Kendi emniyetiniz için burada verilen uyarõlarõ dikkate alõnõz. 2. Amacõna Uygun Kullanõm Logano plus GB302, apartmanlarda veya büyük bina gruplarõnda õsõtma ve kullanma sularõnõn õsõtõlmasõ için tasarlanmõştõr. Uygulayõcõnõn cihazõ kullanmasõ ve ayarlamasõ için hazõrlanmõş olan ipuçlarõ ve diğer faydalõ bilgiler. 2.3 Bu Uyarõlarõ Dikkate Alõnõz Kazan fabrika tarafõndan, kullanma üniteli bir dijital kazan ve ateşleme idare sistemi ile donatõlmõştõr. Kazan ihtiyaca göre, bir arabirim (fonksiyon modülü AM4; 0 0 V) üzerinden harici kumanda panellerine, örn. Logamatic 4000 serisi (Logamatic 4 ve 433) bağlanabilir. Bu kazanõn yapõsõ ve çalõşma şekli aşağõdaki standartlara uygundur: EN 677 EN 483 ve EN 483, A Gaz Yakõtlõ Cihazlar Şartnamesi 90/396/EWG Verim Yönetmeliği 92/42/EWG EMC Yönetmeliği 89/336/EWG Düşük Gerilim Yönetmeliği 73/23/EWG 2.2 Uyarõlarõn Yapõsõ Uyarõlar iki tehlike kademesine ayrõlmõş ve sinyal sözcüklerle tanõmlanmõştõr:! HAYATİ TEHLİKE Yeterli önlemler alõnmadõğõnda, herhangi bir ürünün oluşturabileceği ve ağõr yaralanmalara, hatta can kaybõna, neden olabilecek bir tehlikeye işaret etmektedir.! HAYATİ TEHLİKE Yanõcõ gazlarõn patlamasõ hayati tehlike oluşturur. Gaz kokusun alõndõğõnda patlama tehlikesi mevcuttur!! Ateş yakõlmaz! Sigara içilmez! Kesinlikle çakmak kullanmayõnõz!! Kõvõlcõm oluşmamalõdõr! Elektrik anahtarõ, telefon, fiş veya zil kullanmayõnõz!! Gaz vanasõnõ kapatõnõz!! Pencere ve kapõlarõ açõnõz!! Evde oturanlara haber veriniz, fakat zillerini çalmayõnõz.! Bina dõşõndan gaz dağõtõm şirketine telefon ediniz!! Gaz sõzõntõsõ sesi duyduğunuzda derhal binayõ terk edip, üçüncü kişilerin binaya girmelerine müsaade etmeyiniz. Bina dõşõndan polise ve itfaiyeye haber veriniz. HAYATİ TEHLİKE DİKKAT! YARALANMA TEHLİKESİ/ TESİSAT HASARLARI Orta derecede veya hafif yaralanmalara veya maddi hasarlara yol açabilecek tehlikeli durumlara işaret etmektedir.! Yanõcõ gazlarõn patlamasõ hayati tehlike oluşturur.! Gaz hatlarõndaki çalõşmalar sadece bu iş için yetkili kişiler tarafõndan yapõlmalõdõr. Tehlikelere ve uyarõlara işaret eden diğer semboller: HAYATİ TEHLİKE Elektrik şoku.! 7

8 2 Emniyet!! DİKKAT! DİKKAT! HAYATİ TEHLİKE Zehirlenme hayati tehlike oluşturabilir. Taze hava girişinin yeterli olmamasõ tehlikeli baca gazõ çõkõşlarõna sebep olabilir.! Hava giriş ve çõkõş menfezlerinin küçültülmemesine ve kapatõlmamasõna dikkat edilmelidir.! Eksiklikler derhal giderilmez ise, kazan kesinlikle devreye alõnmamalõdõr.! Tesisatõ kullanacak kişiye eksikleri ve tehlikeleri yazõlõ olarak veriniz. HAYATİ TEHLİKE Cihaz açõkken elektrik çarpmasõ tehlikesi mevcuttur.! Cihazõ açmadan önce: Acil kapama şalteri veya ev sigortasõ üzerinden õsõtma tesisatõnõ elektrik şebekesinden ayõrõnõz.! Isõtma tesisatõnõ istenmeden açõlmamasõ için emniyete alõnõz. TESİSAT HASARLARI Maksadõna uygun olmayan şekilde yapõlan montaj tesisatta hasara sebep olabilir.! Isõtma tesisatõnõn kurulmasõ ve işletmeye alõnmasõ için geçerli teknik kurallar ve imar yönetmelikleri ile diğer yasal talimatlar da dikkate alõnmalõdõr. TESİSAT HASARLARI Eksik veya yetersiz bir temizlik ve bakõm tesisatta hasara sebep olabilir.! Isõtma tesisatõ yõlda bir defa kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.! Gerekli olduğunda bakõm yaptõrõlmalõdõr. Isõtma tesisatõnda hasar olmamasõ için tespit edilen eksiklikler derhal giderilmelidir! Ülkelerde geçerli standartlara bağlõ olarak:! Gaz yakõtlõ yoğuşmalõ bir kazanõn montajõ ilgili gaz dağõtõm şirketine haber verilmeli ve müsaade alõnmalõdõr.! Gaz yakõtlõ yoğuşmalõ kazanõ, sadece bu kazan tipi için tasarlanmõş ve ruhsat almõş yanma havasõ baca gazõ sistemleri ile birlikte işletebilirsiniz.! Bazõ bölgelerde baca bağlantõsõ ve kondens suyunun yerel kanalizasyon şebekesine bağlanmasõ için izin alõnmasõ gerekebilir. 2.4 Aletler, Malzemeler ve Yardõmcõ Malzemeler Kazanõn montajõ ve bakõmõ için õsõtma tesisatçõlarõ ile gaz ve su tesisatçõlarõnõn kullandõğõ standart aletler gereklidir. Ayrõca kazanõn taşõnmasõ için: Buderus kazan el arabasõ Germe kayõşlõ el arabasõ 2.5 Atõk Yok Etme! Montaja başlamadan önce ilgili atõksu işletmesine ve baca temizleme ile ilgili yetkili kuruluşa haber verilmelidir.! Kazanõn ve kumanda panelinin ambalaj malzemelerinin atõklarõnõ çevreye zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf edilmelidir.! Değiştirilmesi gereken õsõtma tesisatõ komponentleri (örn. kazan veya kumanda paneli) yetkili bir atõk toplama yerine verilmeli ve çevre sağlõğõna uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. 8

9 Ürün Tanõtõmõ 3 3 Ürün Tanõtõmõ Logano plus GB302 kapalõ bir kazandõr ve içerisine bir alüminyum eşanjör entegre edilmiştir. Yakma sistemi, modülasyonlu bir ön karõşõmlõ ve devir kontrollü fanlõ gaz yakõt brülöründen ve gaz-hava regülatöründen oluşmaktadõr. Kazanõn ve ön karõşõmlõ brülörün denetimi ve kontrolü için kumanda cihazõ bağlõ bir kazan ve yakma yönetimi (MCBA) kullanõlmaktadõr. 3. Fonksiyonu Isõ gereksiniminde işlevi Yanma havasõ fanõ, hava basõncõ farkõ denetleyicisinin durma pozisyonu kontrolünden sonra, yanma havasõ fanõnõn devri hava basõncõ kontrol devrine değişir. Hava basõnç denetleyicisi devreye girdikten sonra, yanma havasõ fanõ başlama devir sayõsõna geçer. Bu başlama devir sayõsõnda 5 saniyelik bir ön süpürme süresinden sonra, ateşleme serbest bõrakõlõr. Yanma havasõ dõşarõdan, yanma havasõ fanõ ile emilir. Bu hava bir gaz hava karõşõm tertibatõ (venturi) tarafõndan emilir burada bir vakum oluşur. Gaz armatürü burada otomatik olarak doğru miktarda gaz ile beslenmesini sağlar ve bu gaz daha sonra venturiye sevk edilerek hava akõmõ ile karõştõrõlõr. Bu karõşõm daha sonra da brülöre sevk edilir. Bu karõşõm brülörün altõna monte edilmiş olan bir ateşleme ve kontrol elektrodu tarafõndan kontrol edilir ve ateşlenir. Sõcaklõk regülasyonu ve kazan kontrolü çeşitli kazan duyar elemanlarõ (NTC) tarafõndan gerçekleştirilir. Kazan duyar elemanlarõndan (NTC) gelen bilgiler, kazanõ tamamen kontrol eden ve emniyetini sağlayan kazan ve yakma yönetimi (MCBA) tarafõndan değerlendirilir 3.. Temel donanõm Kazan kontrolü standart olarak harici bir sirkülasyon pompasõ, sõcak su termostatlõ harici bir boyler ve 230 V'luk bir boyler õsõtma pompasõ bağlantõlarõ için hazõrlanmõştõr. Boyler işletmesi Boylerin õsõ gereksinimi boyler duyar elemanõ (aksesuar) üzerinden tespit edilir. Harici boylerde bir boyler duyar elemanõ mevcut ise, sõcak su hazõrlama ve boyleri sõcak tutma için bir sõcaklõk ayarlanmalõdõr. Boyler sõcaklõğõ fabrika tarafõndan 60 C olarak ayarlanmõştõr. Isõtma işletmesi Isõtma õsõ talep ettiğinde, kontrol sistemi tarafõndan tespit edilen gidiş suyu sõcaklõğõ fabrika tarafõndan 80 C olarak ayarlanmõştõr. Harici bir dõş sõcaklõk duyar elemanõ (aksesuar) veya Buderus kumanda paneli (Logamatic 4/433) bağlõ ise, kazan suyu sõcaklõğõ dõş hava sõcaklõğõna bağlõ olarak kontrol edilir. Kazan ve yakma yönetimi (MCBA), kazan sõcaklõğõnõn istenen değerden sapmasõna bağlõ olarak modülasyonlu brülör işletmesini kontrol eder. Düşük kazan suyu sõcaklõklarõnda baca gazlarõ, yoğuşma suyu oluşacak dereceye kadar soğurlar. Oluşan bu yoğuşma suyu monte edilmiş olan sifon üzerinden atõk su sistemine verilir. Yoğuşma suyunun akõşõ bloke edilmemelidir. 9

10 3 Ürün Tanõtõmõ 3..2 Boyler işletmesi (kazan ve yakma yönetimi (MCBA) üzerinden talep edildiğinde) Kazana bir boyler bağlõ ise, ayrõca bir boyler õsõtma da monte edilmelidir. Kontrol sistemi fabrika tarafõndan bir boyler bağlantõsõ için hazõrlanmõştõr. Parametre 35, tesisatõn yapõlandõrõlmasõna bağlõ olarak servis alanõnda (Tablo 5 veya Tablo 3, sayfa 35) değiştirilmelidir. Elektrik bağlantõsõ için bağlantõ şemasõ dikkate alõnmalõdõr (bkz. Bölüm 4.3 "Bağlantõ Şemasõ", sayfa 7). Boyler sõcaklõğõ fabrika tarafõndan 60 C olarak ayarlanmõştõr. Boyler çalõşõrken kazan, gidiş suyu sõcaklõğõ 80 C'ye kadar (fabrika ayarõ) õsõtõlõr. 35 numaralõ parametrenin değiştirilmesi (servis alanõ) Boyler õsõtma pompasõ (L-pompa) + Boyler termostatõ Boyler õsõtma pompasõ (L-pompa) + Sõcaklõk duyar elemanõ Tablo 5 35 numaralõ parametrenin değiştirilmesi Fabrika ayarõ. Tanõm sayõsõ Isõtma işletmesi (fabrika ayarõ) Kazan fabrika tarafõndan sabit kazan suyu sõcaklõğõnda işletme için ayarlanmõştõr. İstenen gidiş suyu sõcaklõğõ ayarlanabilir ve fabrika tarafõndan 80 C'ye ayarlanmõştõr. Isõ gereksiniminde õsõtma devresi sirkülasyon pompasõ çalõşmaya başlar. Modülasyonlu brülör, kontrol sistemi tarafõndan õsõtma devresinin gidiş suyu sõcaklõğõ sağlanabilecek şekilde ayarlanõr. 0

11 Ürün Tanõtõmõ Isõtma işletmesi (dõş hava duyar elemanõ üzerinden) Dõş hava duyar elemanõnõ monte edin (bkz. Bölüm 4.3 "Bağlantõ Şemasõ", sayfa 7). Servis alanõnda 34 numaralõ parametreyi (Tablo 6 veya Tablo 4, sayfa 36) "0" konumuna getirin. Gidiş suyu sõcaklõğõ, otomatik olarak dõş hava sõcaklõğõna göre kontrol edilir (kazan eğrisine bağlõ olarak). Kazan eğrisi gereksinime göre ayarlanabilir (bkz. Bölüm "Kazan Eğrisinin Ayarlanmasõ", sayfa 36). Dõş hava duyar elemanõnõn montajõ 34 numaralõ parametrenin değiştirilmesi (servis alanõ) Tanõm sayõsõ Oda termostatõ 00 Dõş hava duyar elemanõ 0 Kazan sõcaklõğõnõn istenen değeri, fonksiyon 05 modülü AM4'ün 0 0 V sinyali üzerinden Tablo 6 34 numaralõ parametrenin değiştirilmesi Fabrika ayarõ. Sõcaklõklarõ kontrol edilecek odalarõn hepsi binanõn aynõ cephesinde ise, dõş sõcaklõk duyar elemanõ dõşardan bu cepheye monte edilmelidir. Diğer durumlarda dõş hava duyarlõk elemanõnõ binanõn en soğuk cephesine (kuzey veya kuzey doğu) monte edin. Aşağõdaki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr: Dõşarõya sõcak hava akõşõ gerçekleştiğinden, dõş hava duyar elemanõ kapõlarõn ve pencerelerin üstüne monte edilmemelidir. Dõş hava duyar elemanõnõ duvar girintilerine monte etmeyin. Dõş hava sõcaklõk elemanõnõ bağlamak için bağlantõ şemasõ dikkate alõnmalõdõr (bkz. Bölüm 4.3 "Bağlantõ Şemasõ", sayfa 7). Hat uzunluğu 00 m'ye kadar ise, kesiti 0,75 mm² olan bir kablo yeterlidir. Sadece Buderus tarafõndan müsaade edilen yedek parçalar kullanõlmalõdõr. Gidiş suyu sõcaklõğõ C Şekil Dõş hava sõcaklõğõ ( C) Standart kazan eğrisi

12 3 Ürün Tanõtõmõ 3.2 Ana Komponentler Şekil 2 Logano plus GB302 (burada: Logano plus GB302-20) Poz. : Taşõyõcõ çerçeve (brülör, eşanjör, gaz armatürleri, kazan-brülör kontrol cihazõ) Poz. 2: Ön sac Poz. 3: Sol yan sac Poz. 4: Kullanma üniteli ön kapak Logano plus GB302 (Şekil 2) kazanõn ana komponentleri: Kazan (Şekil 2, Poz. ), aşağõdaki parçalardan oluşmaktadõr: Taşõyõcõ çerçeve, brülör, eşanjör, gaz armatürleri ve kazan-brülör kontrol donanõmõ (MCBA) Kazan kaplamasõ, aşağõdaki parçalardan oluşmaktadõr: Ön sac (Şekil 2, Poz. 2), sol yan sac (Şekil 2, Poz. 3), kullanma üniteli ön sac (Şekil 2, Poz. 4), kazan üst sacõ (Şekil 2, Poz. 5), arka kapak (Şekil 2, Poz. 6), arka sac (Şekil 2, Poz. 7), sağ yan sac (Şekil 2, Poz. 8) ve taban sacõ (Şekil 2, Poz. 9) Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Poz. 8: Poz. 9: Kazan üst kapağõ Arka kapak Arka sac Sağ yan sac Taban sacõ 2

13 Ürün Tanõtõmõ Şekil 3 Kazanõn saclarõ sökülmüş olarak görünüşü (burada: Logano plus GB302-20) Poz. : KDB-musluğu Poz. 3: Gaz basõnç presostatõ (GDW) Poz. 2: Sifon Poz. 4: Gaz borusu Poz. 3: İlave baca gazõ ölçüm deliği Poz. 5: Otomatik pürjör Poz. 4: Revizyon açõklõğõ Poz. 6: Kazan gidişi (VK) Poz. 5: Bağlantõ klemensi kõzağõ Poz. 7: Gaz armatürü (GA) Poz. 6: Kazan-brülör kontrol cihazõ (MCBA) Poz. 8: Minimum basõnç denetleyicisi Poz. 7: Gözetleme camõ (Su seviye sõnõrlayõcõ, WMS) Poz. 8: Brülör kapağõ Poz. 9: Ateşleme ve iyonizasyon elektrodu Poz. 9: Hava basõnç denetleyicisi Poz. 20: Gidiş suyu duyar elemanõ (FV) Poz. 0: Gaz hava karõşõm bölümü Poz. : Yanma havasõ fanõ Poz. 2: Hermetik işletme için bağlantõ seti (aksesuar) Poz. 2: Kazan dönüşü (RK) Poz. 22: Baca gazõ sõcaklõk duyar elemanõ (FG) Poz. 23: Dönüş duyar elemanõ (FR) Hollanda (NL) için olan uygulamasõnda standart donanõm. 3

14 3 Ürün Tanõtõmõ Şekil 4 Kullanma ünitesi Poz. : Ekran Poz. 2: Bilgisayar bağlantõsõ Poz. 3: "Reset" tuşu Poz. 4: Açma-kapama şalteri Poz. 5: Sigorta Poz. 6: Manometre Poz. 7: " " tuşu Poz. 8: "+" tuşu Poz. 9: "Kaydet" tuşu Poz. 0: "Adõm" tuşu Poz. : "Baca gazõ testi" sembolü Poz. 2: "Mod" tuşu Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkõ üretici firmaya aittir! ISISAN ISITMA VE KLIMA SAN. A.S. 4

15 Teknik Bilgiler 4 4 Teknik Bilgiler Teknik bilgilerde Logano plus GB302 kazanõn kapasite değerleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. 4. Logano plus GB302 GAS AL GAS VK AL VK VK RK AA RK AKO AKO Şekil 5 Logano plus GB302'nin boyutlarõ ve bağlantõlarõ (burada: Logano plus GB302-20, flanşlõ; ölçüler mm) Parantez içindeki ölçüler GB için geçerlidir. AA = Baca bağlantõsõ AKO = Yoğuşma suyu çõkõşõ AL = Yakma havasõ borusu bağlantõsõ (hermetik işletme için, aksesuar olarak temin edilebilir) GAS = Gaz bağlantõsõ, R RK = Kazan dönüşü, R ¼ (GB302-80) ve DN 50 (GB302-20) VK = Kazan gidişi, R ¼ (GB302-80) ve DN 50 (GB302-20) Hollanda (NL) için olan uygulamasõnda standart donanõm. Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkõ üretici firmaya aittir! ISISAN ISITMA VE KLIMA SAN. A.S. 5

16 4 Teknik Bilgiler Logano plus GB Logano plus GB Kazan Yanma õsõtma kapasitesi, tam yük kw 80,0 9,9 Yanma õsõtma kapasitesi, kõsmi yük kw 20,0 24,0 Isõ gücü, tam yük 80/60 C kw 78,2 7,0 Isõ gücü, kõsmi yük 80/60 C kw 9,5 22,9 Isõ gücü, tam yük 50/30 C kw 82,7 23,9 Isõ gücü, kõsmi yük 50/30 C kw 2,3 25,7 Baca gazõ değerleri Baca gazõ sõcaklõğõ, tam yük 75/60 C C Baca gazõ debisi, tam yük kg/s 0,0374 0,0556 Baca tesisatõnõn mevcut besleme basõncõ Pa Gaz Fan, MVL/EBM RG 48 GG 70 Gaz armatürü, Dungs 2 GB-WND 055 D0 2 GB-WND055D0 CO 2 miktarõ, tam yükte ve doğal gazda % 9, 9,0 CO 2 miktarõ, kõsmi yükte ve doğal gazda % 8,9 8,8 CO 2 miktarõ, tam yükte ve propan gazõnda % 0,6 CO 2 miktarõ, kõsmi yükte ve propan gazõnda % 0,3 CO 2 miktarõ, tam yükte ve butan gazõnda %,6 CO 2 miktarõ, kõsmi yükte ve butan gazõnda %,3 Tesisat suyu devresi Kazanõn su hacmi l 5 Isõtma suyu tarafõ basõnç kaybõ mbar Diyagrama bakõnõz, Sayfa 6 Elektrik verileri elektriksel korunma derecesi IP X0D IP X0D Şebeke bağlantõsõ V/Hz 230/50 230/50 maks. akõm sarfiyatõ W Cihaz ölçüleri ve ağõrlõğõ Yükseklik Genişlik Derinlik mm Ağõrlõk kg Tablo 7 Teknik Bilgiler 4.2 Isõtma Suyu Tarafõ Basõnç Kaybõ Isõtma suyu tarafõ basõnç kaybõ (mbar) GB GB GB Tesisat suyu debisi (m 3 /h) Şekil 6 Isõtma suyu tarafõ basõnç kaybõ 6

17 Teknik Bilgiler Bağlantõ Şemasõ TRAFO X- AM4* FB* br br y b bl br y/gr y/gr y b bl br MCBA 407D RP P N N L X0 HA X X2- (+) X2-2 (0) X-2 AS X4 X3 X5 X X7 X8 0 0 V DC v/w bl br y/w w w w b bl y w FG FV FR 0 V AC 24 V AC gr r bl g v v/w gr br/w r/w b b br y/w gr/w w b/w bl/w bl w r b PWM - + TACH FAN N L Ekran X3- AM3-2* K3 4 3 X3-2 X2- K2 X2-2 LDW X- K X-2 GA GDW GA WMS N L` WT** SI RT** L' N MVE** 230 V AC N L N L N L PH** PKO** PE N 6,3 AT 0 S FA* 0 0 V DC = 0 0 µa İyonizasyon akõmõ PS** maks. 2A maks. 2A 230 V AC L` Açõklamalar: AS = Toplam arõza ikazõ GDW = Gaz basõnç presostatõ S = Ana şalter FA = Dõş hava duyar elemanõ LDW = Hava basõnç denetleyicisi SI = Emniyet cihazlarõ FB = Boyler duyar elemanõ MVE = Harici manyetik gaz ventili WMS = Su seviye sõnõrlayõcõ FG = Baca gazõ sõcaklõk duyar elemanõ PH = Sirkülasyon pompasõ WT = Sõcak su termostatõ FR = Dönüş suyu sõcaklõk duyar elemanõ PKO = Yoğuşma suyu pompasõ * = Aksesuar FV = Gidiş suyu duyar elemanõ PS = Boyler õsõtma pompasõ (L-Pompa) ** = uygulayõcõya ait GA = Gaz armatürü RT = Oda termostatõ/program saati ) Fabrika tarafõndan bir köprü bağlanmõştõr. Bir oda termostatõ veya program saati bağlandõğõnda bu köprü çõkartõlmalõdõr. 2) PE bağlantõsõ gereklidir. 3) Logamatic 433/4 için bağlantõ klemensleri. 3) DIN 00 Şekil 7 Bağlantõ şemasõ 7

18 5 Teslimat İçeriği 5 Teslimat İçeriği Logano plus GB302 komple monte edilmiş olarak teslim edilir. Kazan fabrika tarafõndan Doğal Gaz E'ye, 20 mbar (G20, 20 mbar) göre ayarlanmõştõr. NL için olan uygulamalarõ Doğal Gaz LL'ye, 25 mbar (G25, 25 mbar) ayarlanmõştõr.! Teslimatta ambalajda hasar olup olmadõğõnõ kontrol ediniz.! Teslimat içeriğinin eksik olup olmadõğõnõ kontrol ediniz. Yapõ parçalarõ Adet Ambalaj Kazan ve dõş saclarõ palet üzerinde karton Teknik dokümanlar Tablo 8 Logano plus GB302 kazanõn teslimat içeriği Aşağõdaki komponentler aksesuar olarak teslim edilebilir: Dõş hava duyar elemanõ Boyler duyar elemanõ Kazanõn harici bir kumanda paneline (örn. Logamatic 4 veya 433) bağlanmasõ için fonksiyon modülü AM4 (0 0 V) NL uygulamasõnda standart donanõm Harici bir manyetik gaz ventiline bağlantõ için fonksiyon modülü AM3-2 Yakma havasõ borusu için bağlantõ seti (hermetik) NL uygulamasõnda standart donanõm Harici kumanda paneli (örn. Logamatic 4 veya 433) 8

19 Kazanõn Taşõnmasõ 6 6 Kazanõn Taşõnmasõ Bu bölümde kazanõn, hasar vermeden ve emniyetli olarak nasõl taşõnabileceği açõklanmaktadõr YARALANMA TEHLİKESİ TESİSAT HASARLARI DİKKAT! Kurallara uygun olarak emniyete alõnmayan kazan tehlike oluşturabilir.! Kazanõ taşõmak için, kazan el arabasõ, germe kayõşlõ el arabasõ veya merdivenleri veya basamaklarõ çõkabilen el arabasõ kullanõlmalõdõr.! Taşõma sõrasõnda düşmemesi için kazanõ emniyete alõnõz. DİKKAT! Kirlenme sebebiyle hasar meydana gelebilir. Kazan kurulduktan sonra hemen devreye alõnmaz ise, aşağõdaki nokta dikkate alõnmalõdõr:! Kazan bağlantõlarõnõn kirlenmemesi için, bu bağlantõlara koruyucu kapak monte edilmelidir. TESİSAT HASARLARI Çarpma neticesinde hasar oluşabilir. DİKKAT! Kazanõn teslimat içeriğinde bulunan yapõ parçalarõ darbelere karşõ hassastõr.! Taşõma esnasõnda bütün yapõ parçalarõ çarpmaya karşõ korunmalõdõr.! Ambalajlardaki taşõma uyarõlarõnõ ve işaretlerini dikkate alõnõz.! Kazanõn ambalajõ (karton) çõkartõldõktan sonra çevreye zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf edilmelidir. Kazan el arabasõnõ Buderus temsilciliklerinden sipariş edebilirsiniz. 2! El arabasõ kazana arkadan veya yan taraftan yerleştirilmelidir.! Kazanõ germe kayõşõ (Şekil 8, Poz. ) ile el arabasõna bağlayõnõz.! Kazanõ el arabasõ (Şekil 8, Poz. 2) ile kazan dairesine taşõyõnõz. Şekil 8 Poz. : Poz. 2: Kazanõn El Arabasõ ile Taşõnmasõ Kazan el arabasõ Germe kayõşõ 9

20 7 Kazanõn Yerleştirilmesi 7 Kazanõn Yerleştirilmesi Bu bölümde kazanõn montaj firmasõ tarafõndan yerleştirilmesi açõklanmaktadõr. TESİSAT HASARLARI DIKKAT! Donma tesisatta hasar yapabilir.! Isõtma tesisatõ donmaya karşõ korunmalõ bir yere yerleştirilmelidir. KAZAN HASARLARI DİKKAT! Yakma havasõnõn kirlenmesi brülörde hasara sebep olabilir.! Halojen hidrokarbonlar (örn. spreyler, solvent veya temizlik maddeleri, boya, yapõşkan) ve klorlu temizleme maddeleri kesinlikle kullanõlmamalõdõr.! Aşõrõ toz birikimine karşõ önlem alõnõz. YANGIN TEHLİKESİ! Tutuşabilen maddeler veya sõvõlar yangõna sebep olabilir.! Alev alabilen maddeleri veya sõvõlarõ õsõ üreticisinin yakõnlarõna depolamayõnõz. 20

21 Kazanõn Yerleştirilmesi 7 7. Önerilen Duvar Mesafeleri Bir kaide veya yerleştirme yüzeyi hazõrlanacak ise, verilen duvar mesafelerine uyulmalõdõr (Şekil 9). Kaide veya yerleştirme yüzeyi tamamen düz ve terazili olmalõdõr.! Kazanõ yerleştirmek için verilen minimum mesafelere (parantez içindeki ölçüler) uyulmalõdõr (Şekil 9).! Montaj, bakõm ve servis çalõşmalarõnõn kolaylaştõrõlmasõ için önerilen duvar mesafelerine uyulmalõdõr.! Logano plus GB302 ile birlikte harici bir boyler kullanmak istiyorsanõz, duvar mesafeleri için boylerin montaj kõlavuzunu dikkate alõnõz. Şekil 9 Duvar mesafeleri (ölçüler mm) 7.2 Kazanõn Doğrultulmasõ Kazan içinde hava birikimi olmamasõ için, kazan yatay ve dikey olarak doğrultulmalõdõr.! Bir su terazisi (Şekil 0, Poz. 2) kullanarak kazanõ yatay veya düşey olarak doğrultmak için, ayak vidalarõnõ (Şekil 0, Poz. ) içeriye veya dõşarõya doğru döndürünüz. 2 Şekil 0 Kazanõn doğrultulmasõ Poz. : Ayak vidalarõ Poz. 2: Su terazisi 2

22 8 Kazanõn Baca, Su ve Gaz Taraflarõnõn Bağlanmasõ 8 Kazanõn Baca, Su ve Gaz Taraflarõnõn Bağlanmasõ Bu bölümde kazanõn baca gazõ, su ve gaz taraflarõnõn nasõl bağlanacağõ açõklanmaktadõr. 8. Hazõrlõk Çalõşmalarõ Kazan yerleştirildikten sonra yapõlacak çalõşmalar için, ön sac ve kazan üst sacõ çõkartõlmalõdõr.! Ön sacõ sökmek için bağlantõ vidasõnõ 90 sola döndürün (Şekil ).! Ön sacõ (Şekil, Poz. ) çõkartõn.! Kazan üst sacõnõn alt tarafõndaki kelebek somunu (ön sacda bulunan kumanda ünitesinin hemen arkasõnda) sökün (Şekil 2).! Kazan üst sacõnõ (Şekil 2, Poz. ) çõkartõn. Devreye alma çalõşmalarõ tamamlandõktan sonra, ön ve üst saclar tekrar yerlerine takõlmalõdõr. Şekil Ön sacõn çõkartõlmasõ 8.2 Kazanõn Baca Gazõ Tarafõnõn Bağlanmasõ B 23, B 33 ve C yapõ türlerinde Türkiye'de geçerli standartlar dikkate alõnmalõdõr. Şekil 2 Kazan üst sacõnõn çõkartõlmasõ Yapõ türü B 23 ve B 33 (bacalõ) Bu kazanõn devamlõ insan bulunan kapalõ hacimlerde işletilmesi yasaktõr. Kazanõn yerleştirildiği hacimde, serbest kesidi 50 cm ² + her 50 kw'õn üzerindeki kw için 2cm ² /kw olan bir açõklõk bulunmalõdõr Baca Borusunun Montajõ! Baca borusu uygulayõcõ tarafõndan monte edilmelidir. Bu montaj için uygun baca gazõ hatlarõ kullanõlmalõdõr. 22

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj ve Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitopend 100-W Tip WH1D, 10,5-24 kw Gaz yakıtlı kombi Bacalı işletme için Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması Geçerlilik uyarıları için son

Detaylı

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA 6 720 63 303-00.O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Classic Condense TR Montaj ve Bakım Kılavuzu (2008/2 TTTR/ASA ZWB 28-3C.. (B RDC 28 4 H) 2 İçindekiler TR İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar Planlama Kılavuzu VITODENS 200-W Tip B2HA Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Parametre Listesi Issue 04/0 User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Dökümantasyonu Başlarken Kõlavuzu SDP ve BOP ile hõzlõ devreye alma için. İşletme Talimatlarõ MICROMASTER440

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

Wilo-EMU FA... + FK17.1...

Wilo-EMU FA... + FK17.1... Wilo-EMU FA... + FK17.1... İşletme ve bakım kılavuzu Sipariş numarası: Seri numarası template TMPFK17X WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax: +49 9281

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MOTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU KLV KOD : GAZ - TR /40 İÇİDEKİLER KAPAK İÇİDEKİLER GİRİŞ, KAPSAM, UYGULUK BEYAI, GARATİ VE SERVİS TÜKETİCİİ DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR VE UYGULAYACAĞI

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10 MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 214 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 214/1 Montaj ve Kullanma Kılavuzu Midea Yüzme Havuzu Su Isıtıcısı Ürünümüzü

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Logamax Buderus Plus GB012. Logamax plus GB112. Enerjinizi Boşa Harcamayın

Logamax Buderus Plus GB012. Logamax plus GB112. Enerjinizi Boşa Harcamayın Logamax Buderus Plus GB012 Yoğuşmalı Duvar Kombi Tipi Yoğuşmalı Kazan Logamax plus GB112 Enerjinizi Boşa Harcamayın 1 Üstün Teknoloji, Benzersiz Verim %109 Norm Kullanma Verimi Klasik kazanlarda, kazana

Detaylı

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS ALG SERİSİ DOĞAL GAZ ve LPG BRÜLÖRLERİ ALG 120/M, ALG 200/M, ALG 120/M LPG, ALG 200/M LPG MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU cod. - - - DOMItech F 24 KULLNM, MONTJ VE KIM KILVUZU u kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. u uyarılar, emniyetli kurulum (yerleştirme), kullanım ve bakım hakkında önemli

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı