Devreye Alma ve Bakõm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devreye Alma ve Bakõm"

Transkript

1 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz

2 Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan istenen şartlarõ yerine getirmektedir. Uygunluğu ispat edilmiştir. Uygunluk beyanõnõn orijinali ve ilgili dokümanlar üreticide görülebilir. Bu montaj ve bakõm kõlavuzunda gaz yakõtlõ yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302'nin emniyetli ve kurallara uygun olarak montajõ, devreye alõnmasõ ve bakõmõ ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadõr. Bu montaj ve bakõm kõlavuzu aldõğõ eğitim ve tecrübesi sayesinde kalorifer ve gaz tesisatlarõ konularõnda bilgi sahibi kalorifer tesisat uzmanlarõ için hazõrlanmõştõr. Teknik değişiklik yapma hakkõ saklõdõr! Cihazlar sürekli geliştirildiğinden resimlerde, seçeneklerde ve teknik özelliklerde değişiklik olabilir. Dokümantasyonlarõn güncelleştirilmesi Bu dokümantasyonu daha da geliştirmek için önerileriniz varsa veya burada hatalar gözünüze çarptõ ise, bizimle temasa geçiniz. 2

3 İçindekiler Genel Bilgiler Emniyet Amacõna Uygun Kullanõm Uyarõlarõn Yapõsõ Bu Uyarõlarõ Dikkate Alõnõz Aletler, Malzemeler ve Yardõmcõ Malzemeler Atõk Yok Etme Ürün Tanõtõmõ Fonksiyonu Ana Komponentler Teknik Bilgiler Logano plus GB Isõtma Suyu Tarafõ Basõnç Kaybõ Bağlantõ Şemasõ Teslimat İçeriği Kazanõn Taşõnmasõ Kazanõn Yerleştirilmesi Önerilen Duvar Mesafeleri Kazanõn Doğrultulmasõ Kazanõn Baca, Su ve Gaz Taraflarõnõn Bağlanmasõ Hazõrlõk Çalõşmalarõ Kazanõn Baca Gazõ Tarafõnõn Bağlanmasõ Kazanõn Su Tarafõnõn Bağlanmasõ Kazanõn Gaz Tarafõnõn Bağlanmasõ Elektrik Bağlantõsõnõn Hazõrlanmasõ Şebeke Bağlantõsõnõn, Duyar Eleman ve Alçak Gerilim Kablolarõnõn Montajõ Fonksiyon Modüllerinin Montajõ Kazanõn Logamatic 4/433'e Bağlanmasõ Kazanõn Kullanõlmasõ ve Ayarlanmasõ İşletme Anõndaki Durum Göstergeleri Kullanõcõ İçin Göstergeler ve Ayarlar Servis Alanõnõn Ekrana Getirilmesi Parametre Modunun Aktifleştirilmesi Bilgi Modunu Gösterme Fan Devrinin (FAN) Gösterilmesi Hata veya Arõza İkazlarõnõn Okunmasõ

4 İçindekiler Isõtma Tesisatõnõn Devreye Alõnmasõ Isõtma Tesisatõnõn Doldurulmasõ ve Tüm Bağlantõlarõn Sõzdõrmazlõklarõnõn Kontrolü Tesisat Basõncõnõn Oluşturulmasõ Gaz Kaçağõ Kontrolü Gaz Parametrelerinin Not Edilmesi Gaz Hattõnõn Havasõnõn Alõnmasõ CO 2 Miktarõnõn Kontrolü İlave Çalõşmalar İyonizasyon Akõmõnõn Kontrolü Çalõşõrken Sõzdõrmazlõk Kontrolü Fonksiyon Kontrolleri Dõş Saclarõn Tekrar Monte Edilmesi Devreye Alma Protokolü Isõtma Tesisatõnõn Kontrolü ve Bakõmõ Boru Hatlarõnda Korozyon Kontrolü CO 2 Miktarõnõn Ölçülmesi Yakma Havasõ Sisteminde Temizlik Kontrolü Brülörün veya Eşanjörün Temizlenmesi İyonizasyon Akõmõnõn Kontrolü Isõtma Tesisatõnõn Su Basõncõnõn Kontrolü Kontrol ve Bakõm Protokolleri Isõtma Tesisatõnõn Devre Dõşõ Bõrakõlmasõ Isõtma Tesisatõnõn devre dõşõ bõrakõlmasõ Isõtma Tesisatõnõn Acil Durumda Devre Dõşõ Bõrakõlmasõ Logano plus GB302-80'in LPG'ye Dönüşümü Hata Giderilmesi Genel Hatalar Hata veya Arõza İkazlarõ Alfabetik indeks Uygunluk Beyanõ

5 Genel Bilgiler Genel Bilgiler Isõtma tesisatõnõn montajõnda ve işletilmesinde Türkiye'de geçerli olan normlar ve yönetmelikler dikkate alõnmalõdõr! Kazanõn güç plakasõnda bulunan verileri dikkate alõnõz. Bu veriler bağlayõcõdõr ve mutlaka göz önünde bulundurulmalõdõr. Kullanma şartlarõ Logano plus GB Logano plus GB maks. gidiş suyu sõcaklõğõ C 90 maks. emniyet sõnõr sõcaklõğõ C 00 maks. işletme basõncõ (kazan) bar 4 maks. T, Tam yük / Kõsmi yük K 25/35 Tesisat suyu debisi (min. maks.) m ³ /h 0,6 6,9 2 0,7 0,3 2 Yapõ türü B 23, B 33, C 3, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83 Şebeke gerilimi 230 V AC, 50 Hz 6,3 A, IPX0D Tablo Kullanma şartlarõ 2 B 33, C 3, C 33, C 43, C 53, C 63, C 83 yapõ türleri sadece hermetik işletme için bağlantõ setleri ile birlikte mümkündür. Brülörün çalõştõrõlmasõnda minimum hacimsel debi,4 m ³ /h (GB302-80) veya 2, m ³ /h (GB302-20). Yakõtlar Logano plus GB için gaz cinsi Logano plus GB için gaz cinsi Notlar Doğal gaz (G20) Doğal gaz (G20) Doğal gaz LL (L), (S) (G25) Doğal gaz LL (L), (S) (G25) Bütün ülkeler LPG B/P (G30) LPG P (G3) Sadece Avusturya için geçerli: Montajda yerel İmar Yönetmeliği ile ÖVGW Talimatõ G veya G2 (ÖVGW-TR Gaz veya LPG) dikkate alõnmalõdõr. LPG'ye dönüşüm mümkündür (Kazan büyüklüğü 80). Madde 5 a B-V tarafõndan istenen emisyon ve verim ile ilgili şartlara uygundur. Sadece İsviçre için geçerli: Bu kazanlar Hava Temizliğini Koruma Yönetmeliği (LRV, Ek 4) ile VKF Yangõndan Korunma Talimatõna göre kontrol edilmişler ve kullanõlmalarõna SVGW tarafõndan müsaade edilmiştir. Montajda G3 d/f gaz yakõtlõ kazanlarõn montajõ ve işletilmesi ile ilgili talimatlar, G SVGW gaz prensipleri ile Kanton Yangõn Talimatlarõ dikkate alõnmalõdõr. Tablo 2 Ülkelere uygun yakõtlar ve açõklamalar 5

6 Genel Bilgiler GB Ülke Bağlantõ basõncõ (mbar) Gaz kategorisi Ülkeler için geçerli gaz kategorileri ve bağlantõ basõnçlarõ GB Ülke Bağlantõ basõncõ (mbar) Gaz kategorisi AT, CH 20; 50 II 2H3P AT, CH 20 I 2H BE 20/25 I 2E(R)B BE 20/25 I 2E(R)B BE 30/37 I 3P CZ 8 I 2H CZ 8; 50 II 2H3P TR 20 I 2ELL TR 20; 50 II 2ELL3P DK 20 I 2H DK 20; 30 II 2H3B/P ES, PT 20 I 2H ES, PT 20; 37 II 2H3P FI 20 I 2H FI 20; 30 II 2H3B/P FR 20/25 I 2ESi FR 20/25; 30/37 II 2ESi3P GB, IE 20 I 2H GB, IE 20; 37 II 2H3P GR 20 I 2H GR 20; 30 II 2H3B/P HU 25 I 2HS HU 25; 50 II HS3B/P IT 20 I 2H IT 20; 30/37 II 2H3+ LU 20 I 2H LU 20; 37 II 2E3P NL 25 I 2L NL 25, 50 II 2L3B/P SE 20 I 2H SE 20; 30 II 2H3B/P Tablo 3 Ülkeler için geçerli gaz kategorileri ve bağlantõ basõnçlarõ Macaristan (HU) için geçerli: S-Gaz ayarlarõ ve işletme şekli istek üzerine. Bu konuda ilgili yetkili servisinize danõşõnõz. Ülkeler için geçerli gaz türleri ve bağlantõ basõnçlarõ Ülke Gaz türü Bağlantõ basõncõ minimum (mbar) Anma basõncõ (mbar) maksimum (mbar) AT, CH, DK, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LU, PT, SE Doğal gaz H TR Doğal gaz Doğal gaz LL (L) BE Doğal gaz E (R) B 7 20/25 25/30 FR Doğal gaz E Si 7 20/25 25/30 NL Doğalgaz L CZ Doğalgaz H HU Doğal gaz H S AT, CH, CZ, DE LPG P 42, ,5 HU, NL LPG B/P 42, ,5 ES, GB, IE, LU, PT LPG P BE, FR, IT LPG B/P 20/35 30/37 35/45 DK, FI, GR, SE LPG B/P Tablo 4 Ülkeler için geçerli gaz türleri ve bağlantõ basõnçlarõ! Gerekli bağlantõ basõncõ mevcut değilse gaz dağõtõm şirketinize danõşõnõz.! Gaz basõncõnõn çok yüksek olduğu durumlarda gaz armatüründen önce bir gaz basõnç regülatörü monte edilmelidir. 6

7 Emniyet 2 2 Emniyet Kendi emniyetiniz için burada verilen uyarõlarõ dikkate alõnõz. 2. Amacõna Uygun Kullanõm Logano plus GB302, apartmanlarda veya büyük bina gruplarõnda õsõtma ve kullanma sularõnõn õsõtõlmasõ için tasarlanmõştõr. Uygulayõcõnõn cihazõ kullanmasõ ve ayarlamasõ için hazõrlanmõş olan ipuçlarõ ve diğer faydalõ bilgiler. 2.3 Bu Uyarõlarõ Dikkate Alõnõz Kazan fabrika tarafõndan, kullanma üniteli bir dijital kazan ve ateşleme idare sistemi ile donatõlmõştõr. Kazan ihtiyaca göre, bir arabirim (fonksiyon modülü AM4; 0 0 V) üzerinden harici kumanda panellerine, örn. Logamatic 4000 serisi (Logamatic 4 ve 433) bağlanabilir. Bu kazanõn yapõsõ ve çalõşma şekli aşağõdaki standartlara uygundur: EN 677 EN 483 ve EN 483, A Gaz Yakõtlõ Cihazlar Şartnamesi 90/396/EWG Verim Yönetmeliği 92/42/EWG EMC Yönetmeliği 89/336/EWG Düşük Gerilim Yönetmeliği 73/23/EWG 2.2 Uyarõlarõn Yapõsõ Uyarõlar iki tehlike kademesine ayrõlmõş ve sinyal sözcüklerle tanõmlanmõştõr:! HAYATİ TEHLİKE Yeterli önlemler alõnmadõğõnda, herhangi bir ürünün oluşturabileceği ve ağõr yaralanmalara, hatta can kaybõna, neden olabilecek bir tehlikeye işaret etmektedir.! HAYATİ TEHLİKE Yanõcõ gazlarõn patlamasõ hayati tehlike oluşturur. Gaz kokusun alõndõğõnda patlama tehlikesi mevcuttur!! Ateş yakõlmaz! Sigara içilmez! Kesinlikle çakmak kullanmayõnõz!! Kõvõlcõm oluşmamalõdõr! Elektrik anahtarõ, telefon, fiş veya zil kullanmayõnõz!! Gaz vanasõnõ kapatõnõz!! Pencere ve kapõlarõ açõnõz!! Evde oturanlara haber veriniz, fakat zillerini çalmayõnõz.! Bina dõşõndan gaz dağõtõm şirketine telefon ediniz!! Gaz sõzõntõsõ sesi duyduğunuzda derhal binayõ terk edip, üçüncü kişilerin binaya girmelerine müsaade etmeyiniz. Bina dõşõndan polise ve itfaiyeye haber veriniz. HAYATİ TEHLİKE DİKKAT! YARALANMA TEHLİKESİ/ TESİSAT HASARLARI Orta derecede veya hafif yaralanmalara veya maddi hasarlara yol açabilecek tehlikeli durumlara işaret etmektedir.! Yanõcõ gazlarõn patlamasõ hayati tehlike oluşturur.! Gaz hatlarõndaki çalõşmalar sadece bu iş için yetkili kişiler tarafõndan yapõlmalõdõr. Tehlikelere ve uyarõlara işaret eden diğer semboller: HAYATİ TEHLİKE Elektrik şoku.! 7

8 2 Emniyet!! DİKKAT! DİKKAT! HAYATİ TEHLİKE Zehirlenme hayati tehlike oluşturabilir. Taze hava girişinin yeterli olmamasõ tehlikeli baca gazõ çõkõşlarõna sebep olabilir.! Hava giriş ve çõkõş menfezlerinin küçültülmemesine ve kapatõlmamasõna dikkat edilmelidir.! Eksiklikler derhal giderilmez ise, kazan kesinlikle devreye alõnmamalõdõr.! Tesisatõ kullanacak kişiye eksikleri ve tehlikeleri yazõlõ olarak veriniz. HAYATİ TEHLİKE Cihaz açõkken elektrik çarpmasõ tehlikesi mevcuttur.! Cihazõ açmadan önce: Acil kapama şalteri veya ev sigortasõ üzerinden õsõtma tesisatõnõ elektrik şebekesinden ayõrõnõz.! Isõtma tesisatõnõ istenmeden açõlmamasõ için emniyete alõnõz. TESİSAT HASARLARI Maksadõna uygun olmayan şekilde yapõlan montaj tesisatta hasara sebep olabilir.! Isõtma tesisatõnõn kurulmasõ ve işletmeye alõnmasõ için geçerli teknik kurallar ve imar yönetmelikleri ile diğer yasal talimatlar da dikkate alõnmalõdõr. TESİSAT HASARLARI Eksik veya yetersiz bir temizlik ve bakõm tesisatta hasara sebep olabilir.! Isõtma tesisatõ yõlda bir defa kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.! Gerekli olduğunda bakõm yaptõrõlmalõdõr. Isõtma tesisatõnda hasar olmamasõ için tespit edilen eksiklikler derhal giderilmelidir! Ülkelerde geçerli standartlara bağlõ olarak:! Gaz yakõtlõ yoğuşmalõ bir kazanõn montajõ ilgili gaz dağõtõm şirketine haber verilmeli ve müsaade alõnmalõdõr.! Gaz yakõtlõ yoğuşmalõ kazanõ, sadece bu kazan tipi için tasarlanmõş ve ruhsat almõş yanma havasõ baca gazõ sistemleri ile birlikte işletebilirsiniz.! Bazõ bölgelerde baca bağlantõsõ ve kondens suyunun yerel kanalizasyon şebekesine bağlanmasõ için izin alõnmasõ gerekebilir. 2.4 Aletler, Malzemeler ve Yardõmcõ Malzemeler Kazanõn montajõ ve bakõmõ için õsõtma tesisatçõlarõ ile gaz ve su tesisatçõlarõnõn kullandõğõ standart aletler gereklidir. Ayrõca kazanõn taşõnmasõ için: Buderus kazan el arabasõ Germe kayõşlõ el arabasõ 2.5 Atõk Yok Etme! Montaja başlamadan önce ilgili atõksu işletmesine ve baca temizleme ile ilgili yetkili kuruluşa haber verilmelidir.! Kazanõn ve kumanda panelinin ambalaj malzemelerinin atõklarõnõ çevreye zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf edilmelidir.! Değiştirilmesi gereken õsõtma tesisatõ komponentleri (örn. kazan veya kumanda paneli) yetkili bir atõk toplama yerine verilmeli ve çevre sağlõğõna uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. 8

9 Ürün Tanõtõmõ 3 3 Ürün Tanõtõmõ Logano plus GB302 kapalõ bir kazandõr ve içerisine bir alüminyum eşanjör entegre edilmiştir. Yakma sistemi, modülasyonlu bir ön karõşõmlõ ve devir kontrollü fanlõ gaz yakõt brülöründen ve gaz-hava regülatöründen oluşmaktadõr. Kazanõn ve ön karõşõmlõ brülörün denetimi ve kontrolü için kumanda cihazõ bağlõ bir kazan ve yakma yönetimi (MCBA) kullanõlmaktadõr. 3. Fonksiyonu Isõ gereksiniminde işlevi Yanma havasõ fanõ, hava basõncõ farkõ denetleyicisinin durma pozisyonu kontrolünden sonra, yanma havasõ fanõnõn devri hava basõncõ kontrol devrine değişir. Hava basõnç denetleyicisi devreye girdikten sonra, yanma havasõ fanõ başlama devir sayõsõna geçer. Bu başlama devir sayõsõnda 5 saniyelik bir ön süpürme süresinden sonra, ateşleme serbest bõrakõlõr. Yanma havasõ dõşarõdan, yanma havasõ fanõ ile emilir. Bu hava bir gaz hava karõşõm tertibatõ (venturi) tarafõndan emilir burada bir vakum oluşur. Gaz armatürü burada otomatik olarak doğru miktarda gaz ile beslenmesini sağlar ve bu gaz daha sonra venturiye sevk edilerek hava akõmõ ile karõştõrõlõr. Bu karõşõm daha sonra da brülöre sevk edilir. Bu karõşõm brülörün altõna monte edilmiş olan bir ateşleme ve kontrol elektrodu tarafõndan kontrol edilir ve ateşlenir. Sõcaklõk regülasyonu ve kazan kontrolü çeşitli kazan duyar elemanlarõ (NTC) tarafõndan gerçekleştirilir. Kazan duyar elemanlarõndan (NTC) gelen bilgiler, kazanõ tamamen kontrol eden ve emniyetini sağlayan kazan ve yakma yönetimi (MCBA) tarafõndan değerlendirilir 3.. Temel donanõm Kazan kontrolü standart olarak harici bir sirkülasyon pompasõ, sõcak su termostatlõ harici bir boyler ve 230 V'luk bir boyler õsõtma pompasõ bağlantõlarõ için hazõrlanmõştõr. Boyler işletmesi Boylerin õsõ gereksinimi boyler duyar elemanõ (aksesuar) üzerinden tespit edilir. Harici boylerde bir boyler duyar elemanõ mevcut ise, sõcak su hazõrlama ve boyleri sõcak tutma için bir sõcaklõk ayarlanmalõdõr. Boyler sõcaklõğõ fabrika tarafõndan 60 C olarak ayarlanmõştõr. Isõtma işletmesi Isõtma õsõ talep ettiğinde, kontrol sistemi tarafõndan tespit edilen gidiş suyu sõcaklõğõ fabrika tarafõndan 80 C olarak ayarlanmõştõr. Harici bir dõş sõcaklõk duyar elemanõ (aksesuar) veya Buderus kumanda paneli (Logamatic 4/433) bağlõ ise, kazan suyu sõcaklõğõ dõş hava sõcaklõğõna bağlõ olarak kontrol edilir. Kazan ve yakma yönetimi (MCBA), kazan sõcaklõğõnõn istenen değerden sapmasõna bağlõ olarak modülasyonlu brülör işletmesini kontrol eder. Düşük kazan suyu sõcaklõklarõnda baca gazlarõ, yoğuşma suyu oluşacak dereceye kadar soğurlar. Oluşan bu yoğuşma suyu monte edilmiş olan sifon üzerinden atõk su sistemine verilir. Yoğuşma suyunun akõşõ bloke edilmemelidir. 9

10 3 Ürün Tanõtõmõ 3..2 Boyler işletmesi (kazan ve yakma yönetimi (MCBA) üzerinden talep edildiğinde) Kazana bir boyler bağlõ ise, ayrõca bir boyler õsõtma da monte edilmelidir. Kontrol sistemi fabrika tarafõndan bir boyler bağlantõsõ için hazõrlanmõştõr. Parametre 35, tesisatõn yapõlandõrõlmasõna bağlõ olarak servis alanõnda (Tablo 5 veya Tablo 3, sayfa 35) değiştirilmelidir. Elektrik bağlantõsõ için bağlantõ şemasõ dikkate alõnmalõdõr (bkz. Bölüm 4.3 "Bağlantõ Şemasõ", sayfa 7). Boyler sõcaklõğõ fabrika tarafõndan 60 C olarak ayarlanmõştõr. Boyler çalõşõrken kazan, gidiş suyu sõcaklõğõ 80 C'ye kadar (fabrika ayarõ) õsõtõlõr. 35 numaralõ parametrenin değiştirilmesi (servis alanõ) Boyler õsõtma pompasõ (L-pompa) + Boyler termostatõ Boyler õsõtma pompasõ (L-pompa) + Sõcaklõk duyar elemanõ Tablo 5 35 numaralõ parametrenin değiştirilmesi Fabrika ayarõ. Tanõm sayõsõ Isõtma işletmesi (fabrika ayarõ) Kazan fabrika tarafõndan sabit kazan suyu sõcaklõğõnda işletme için ayarlanmõştõr. İstenen gidiş suyu sõcaklõğõ ayarlanabilir ve fabrika tarafõndan 80 C'ye ayarlanmõştõr. Isõ gereksiniminde õsõtma devresi sirkülasyon pompasõ çalõşmaya başlar. Modülasyonlu brülör, kontrol sistemi tarafõndan õsõtma devresinin gidiş suyu sõcaklõğõ sağlanabilecek şekilde ayarlanõr. 0

11 Ürün Tanõtõmõ Isõtma işletmesi (dõş hava duyar elemanõ üzerinden) Dõş hava duyar elemanõnõ monte edin (bkz. Bölüm 4.3 "Bağlantõ Şemasõ", sayfa 7). Servis alanõnda 34 numaralõ parametreyi (Tablo 6 veya Tablo 4, sayfa 36) "0" konumuna getirin. Gidiş suyu sõcaklõğõ, otomatik olarak dõş hava sõcaklõğõna göre kontrol edilir (kazan eğrisine bağlõ olarak). Kazan eğrisi gereksinime göre ayarlanabilir (bkz. Bölüm "Kazan Eğrisinin Ayarlanmasõ", sayfa 36). Dõş hava duyar elemanõnõn montajõ 34 numaralõ parametrenin değiştirilmesi (servis alanõ) Tanõm sayõsõ Oda termostatõ 00 Dõş hava duyar elemanõ 0 Kazan sõcaklõğõnõn istenen değeri, fonksiyon 05 modülü AM4'ün 0 0 V sinyali üzerinden Tablo 6 34 numaralõ parametrenin değiştirilmesi Fabrika ayarõ. Sõcaklõklarõ kontrol edilecek odalarõn hepsi binanõn aynõ cephesinde ise, dõş sõcaklõk duyar elemanõ dõşardan bu cepheye monte edilmelidir. Diğer durumlarda dõş hava duyarlõk elemanõnõ binanõn en soğuk cephesine (kuzey veya kuzey doğu) monte edin. Aşağõdaki uyarõlar dikkate alõnmalõdõr: Dõşarõya sõcak hava akõşõ gerçekleştiğinden, dõş hava duyar elemanõ kapõlarõn ve pencerelerin üstüne monte edilmemelidir. Dõş hava duyar elemanõnõ duvar girintilerine monte etmeyin. Dõş hava sõcaklõk elemanõnõ bağlamak için bağlantõ şemasõ dikkate alõnmalõdõr (bkz. Bölüm 4.3 "Bağlantõ Şemasõ", sayfa 7). Hat uzunluğu 00 m'ye kadar ise, kesiti 0,75 mm² olan bir kablo yeterlidir. Sadece Buderus tarafõndan müsaade edilen yedek parçalar kullanõlmalõdõr. Gidiş suyu sõcaklõğõ C Şekil Dõş hava sõcaklõğõ ( C) Standart kazan eğrisi

12 3 Ürün Tanõtõmõ 3.2 Ana Komponentler Şekil 2 Logano plus GB302 (burada: Logano plus GB302-20) Poz. : Taşõyõcõ çerçeve (brülör, eşanjör, gaz armatürleri, kazan-brülör kontrol cihazõ) Poz. 2: Ön sac Poz. 3: Sol yan sac Poz. 4: Kullanma üniteli ön kapak Logano plus GB302 (Şekil 2) kazanõn ana komponentleri: Kazan (Şekil 2, Poz. ), aşağõdaki parçalardan oluşmaktadõr: Taşõyõcõ çerçeve, brülör, eşanjör, gaz armatürleri ve kazan-brülör kontrol donanõmõ (MCBA) Kazan kaplamasõ, aşağõdaki parçalardan oluşmaktadõr: Ön sac (Şekil 2, Poz. 2), sol yan sac (Şekil 2, Poz. 3), kullanma üniteli ön sac (Şekil 2, Poz. 4), kazan üst sacõ (Şekil 2, Poz. 5), arka kapak (Şekil 2, Poz. 6), arka sac (Şekil 2, Poz. 7), sağ yan sac (Şekil 2, Poz. 8) ve taban sacõ (Şekil 2, Poz. 9) Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Poz. 8: Poz. 9: Kazan üst kapağõ Arka kapak Arka sac Sağ yan sac Taban sacõ 2

13 Ürün Tanõtõmõ Şekil 3 Kazanõn saclarõ sökülmüş olarak görünüşü (burada: Logano plus GB302-20) Poz. : KDB-musluğu Poz. 3: Gaz basõnç presostatõ (GDW) Poz. 2: Sifon Poz. 4: Gaz borusu Poz. 3: İlave baca gazõ ölçüm deliği Poz. 5: Otomatik pürjör Poz. 4: Revizyon açõklõğõ Poz. 6: Kazan gidişi (VK) Poz. 5: Bağlantõ klemensi kõzağõ Poz. 7: Gaz armatürü (GA) Poz. 6: Kazan-brülör kontrol cihazõ (MCBA) Poz. 8: Minimum basõnç denetleyicisi Poz. 7: Gözetleme camõ (Su seviye sõnõrlayõcõ, WMS) Poz. 8: Brülör kapağõ Poz. 9: Ateşleme ve iyonizasyon elektrodu Poz. 9: Hava basõnç denetleyicisi Poz. 20: Gidiş suyu duyar elemanõ (FV) Poz. 0: Gaz hava karõşõm bölümü Poz. : Yanma havasõ fanõ Poz. 2: Hermetik işletme için bağlantõ seti (aksesuar) Poz. 2: Kazan dönüşü (RK) Poz. 22: Baca gazõ sõcaklõk duyar elemanõ (FG) Poz. 23: Dönüş duyar elemanõ (FR) Hollanda (NL) için olan uygulamasõnda standart donanõm. 3

14 3 Ürün Tanõtõmõ Şekil 4 Kullanma ünitesi Poz. : Ekran Poz. 2: Bilgisayar bağlantõsõ Poz. 3: "Reset" tuşu Poz. 4: Açma-kapama şalteri Poz. 5: Sigorta Poz. 6: Manometre Poz. 7: " " tuşu Poz. 8: "+" tuşu Poz. 9: "Kaydet" tuşu Poz. 0: "Adõm" tuşu Poz. : "Baca gazõ testi" sembolü Poz. 2: "Mod" tuşu Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkõ üretici firmaya aittir! ISISAN ISITMA VE KLIMA SAN. A.S. 4

15 Teknik Bilgiler 4 4 Teknik Bilgiler Teknik bilgilerde Logano plus GB302 kazanõn kapasite değerleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. 4. Logano plus GB302 GAS AL GAS VK AL VK VK RK AA RK AKO AKO Şekil 5 Logano plus GB302'nin boyutlarõ ve bağlantõlarõ (burada: Logano plus GB302-20, flanşlõ; ölçüler mm) Parantez içindeki ölçüler GB için geçerlidir. AA = Baca bağlantõsõ AKO = Yoğuşma suyu çõkõşõ AL = Yakma havasõ borusu bağlantõsõ (hermetik işletme için, aksesuar olarak temin edilebilir) GAS = Gaz bağlantõsõ, R RK = Kazan dönüşü, R ¼ (GB302-80) ve DN 50 (GB302-20) VK = Kazan gidişi, R ¼ (GB302-80) ve DN 50 (GB302-20) Hollanda (NL) için olan uygulamasõnda standart donanõm. Teknik verilerde haber vermeden değişiklik yapma hakkõ üretici firmaya aittir! ISISAN ISITMA VE KLIMA SAN. A.S. 5

16 4 Teknik Bilgiler Logano plus GB Logano plus GB Kazan Yanma õsõtma kapasitesi, tam yük kw 80,0 9,9 Yanma õsõtma kapasitesi, kõsmi yük kw 20,0 24,0 Isõ gücü, tam yük 80/60 C kw 78,2 7,0 Isõ gücü, kõsmi yük 80/60 C kw 9,5 22,9 Isõ gücü, tam yük 50/30 C kw 82,7 23,9 Isõ gücü, kõsmi yük 50/30 C kw 2,3 25,7 Baca gazõ değerleri Baca gazõ sõcaklõğõ, tam yük 75/60 C C Baca gazõ debisi, tam yük kg/s 0,0374 0,0556 Baca tesisatõnõn mevcut besleme basõncõ Pa Gaz Fan, MVL/EBM RG 48 GG 70 Gaz armatürü, Dungs 2 GB-WND 055 D0 2 GB-WND055D0 CO 2 miktarõ, tam yükte ve doğal gazda % 9, 9,0 CO 2 miktarõ, kõsmi yükte ve doğal gazda % 8,9 8,8 CO 2 miktarõ, tam yükte ve propan gazõnda % 0,6 CO 2 miktarõ, kõsmi yükte ve propan gazõnda % 0,3 CO 2 miktarõ, tam yükte ve butan gazõnda %,6 CO 2 miktarõ, kõsmi yükte ve butan gazõnda %,3 Tesisat suyu devresi Kazanõn su hacmi l 5 Isõtma suyu tarafõ basõnç kaybõ mbar Diyagrama bakõnõz, Sayfa 6 Elektrik verileri elektriksel korunma derecesi IP X0D IP X0D Şebeke bağlantõsõ V/Hz 230/50 230/50 maks. akõm sarfiyatõ W Cihaz ölçüleri ve ağõrlõğõ Yükseklik Genişlik Derinlik mm Ağõrlõk kg Tablo 7 Teknik Bilgiler 4.2 Isõtma Suyu Tarafõ Basõnç Kaybõ Isõtma suyu tarafõ basõnç kaybõ (mbar) GB GB GB Tesisat suyu debisi (m 3 /h) Şekil 6 Isõtma suyu tarafõ basõnç kaybõ 6

17 Teknik Bilgiler Bağlantõ Şemasõ TRAFO X- AM4* FB* br br y b bl br y/gr y/gr y b bl br MCBA 407D RP P N N L X0 HA X X2- (+) X2-2 (0) X-2 AS X4 X3 X5 X X7 X8 0 0 V DC v/w bl br y/w w w w b bl y w FG FV FR 0 V AC 24 V AC gr r bl g v v/w gr br/w r/w b b br y/w gr/w w b/w bl/w bl w r b PWM - + TACH FAN N L Ekran X3- AM3-2* K3 4 3 X3-2 X2- K2 X2-2 LDW X- K X-2 GA GDW GA WMS N L` WT** SI RT** L' N MVE** 230 V AC N L N L N L PH** PKO** PE N 6,3 AT 0 S FA* 0 0 V DC = 0 0 µa İyonizasyon akõmõ PS** maks. 2A maks. 2A 230 V AC L` Açõklamalar: AS = Toplam arõza ikazõ GDW = Gaz basõnç presostatõ S = Ana şalter FA = Dõş hava duyar elemanõ LDW = Hava basõnç denetleyicisi SI = Emniyet cihazlarõ FB = Boyler duyar elemanõ MVE = Harici manyetik gaz ventili WMS = Su seviye sõnõrlayõcõ FG = Baca gazõ sõcaklõk duyar elemanõ PH = Sirkülasyon pompasõ WT = Sõcak su termostatõ FR = Dönüş suyu sõcaklõk duyar elemanõ PKO = Yoğuşma suyu pompasõ * = Aksesuar FV = Gidiş suyu duyar elemanõ PS = Boyler õsõtma pompasõ (L-Pompa) ** = uygulayõcõya ait GA = Gaz armatürü RT = Oda termostatõ/program saati ) Fabrika tarafõndan bir köprü bağlanmõştõr. Bir oda termostatõ veya program saati bağlandõğõnda bu köprü çõkartõlmalõdõr. 2) PE bağlantõsõ gereklidir. 3) Logamatic 433/4 için bağlantõ klemensleri. 3) DIN 00 Şekil 7 Bağlantõ şemasõ 7

18 5 Teslimat İçeriği 5 Teslimat İçeriği Logano plus GB302 komple monte edilmiş olarak teslim edilir. Kazan fabrika tarafõndan Doğal Gaz E'ye, 20 mbar (G20, 20 mbar) göre ayarlanmõştõr. NL için olan uygulamalarõ Doğal Gaz LL'ye, 25 mbar (G25, 25 mbar) ayarlanmõştõr.! Teslimatta ambalajda hasar olup olmadõğõnõ kontrol ediniz.! Teslimat içeriğinin eksik olup olmadõğõnõ kontrol ediniz. Yapõ parçalarõ Adet Ambalaj Kazan ve dõş saclarõ palet üzerinde karton Teknik dokümanlar Tablo 8 Logano plus GB302 kazanõn teslimat içeriği Aşağõdaki komponentler aksesuar olarak teslim edilebilir: Dõş hava duyar elemanõ Boyler duyar elemanõ Kazanõn harici bir kumanda paneline (örn. Logamatic 4 veya 433) bağlanmasõ için fonksiyon modülü AM4 (0 0 V) NL uygulamasõnda standart donanõm Harici bir manyetik gaz ventiline bağlantõ için fonksiyon modülü AM3-2 Yakma havasõ borusu için bağlantõ seti (hermetik) NL uygulamasõnda standart donanõm Harici kumanda paneli (örn. Logamatic 4 veya 433) 8

19 Kazanõn Taşõnmasõ 6 6 Kazanõn Taşõnmasõ Bu bölümde kazanõn, hasar vermeden ve emniyetli olarak nasõl taşõnabileceği açõklanmaktadõr YARALANMA TEHLİKESİ TESİSAT HASARLARI DİKKAT! Kurallara uygun olarak emniyete alõnmayan kazan tehlike oluşturabilir.! Kazanõ taşõmak için, kazan el arabasõ, germe kayõşlõ el arabasõ veya merdivenleri veya basamaklarõ çõkabilen el arabasõ kullanõlmalõdõr.! Taşõma sõrasõnda düşmemesi için kazanõ emniyete alõnõz. DİKKAT! Kirlenme sebebiyle hasar meydana gelebilir. Kazan kurulduktan sonra hemen devreye alõnmaz ise, aşağõdaki nokta dikkate alõnmalõdõr:! Kazan bağlantõlarõnõn kirlenmemesi için, bu bağlantõlara koruyucu kapak monte edilmelidir. TESİSAT HASARLARI Çarpma neticesinde hasar oluşabilir. DİKKAT! Kazanõn teslimat içeriğinde bulunan yapõ parçalarõ darbelere karşõ hassastõr.! Taşõma esnasõnda bütün yapõ parçalarõ çarpmaya karşõ korunmalõdõr.! Ambalajlardaki taşõma uyarõlarõnõ ve işaretlerini dikkate alõnõz.! Kazanõn ambalajõ (karton) çõkartõldõktan sonra çevreye zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf edilmelidir. Kazan el arabasõnõ Buderus temsilciliklerinden sipariş edebilirsiniz. 2! El arabasõ kazana arkadan veya yan taraftan yerleştirilmelidir.! Kazanõ germe kayõşõ (Şekil 8, Poz. ) ile el arabasõna bağlayõnõz.! Kazanõ el arabasõ (Şekil 8, Poz. 2) ile kazan dairesine taşõyõnõz. Şekil 8 Poz. : Poz. 2: Kazanõn El Arabasõ ile Taşõnmasõ Kazan el arabasõ Germe kayõşõ 9

20 7 Kazanõn Yerleştirilmesi 7 Kazanõn Yerleştirilmesi Bu bölümde kazanõn montaj firmasõ tarafõndan yerleştirilmesi açõklanmaktadõr. TESİSAT HASARLARI DIKKAT! Donma tesisatta hasar yapabilir.! Isõtma tesisatõ donmaya karşõ korunmalõ bir yere yerleştirilmelidir. KAZAN HASARLARI DİKKAT! Yakma havasõnõn kirlenmesi brülörde hasara sebep olabilir.! Halojen hidrokarbonlar (örn. spreyler, solvent veya temizlik maddeleri, boya, yapõşkan) ve klorlu temizleme maddeleri kesinlikle kullanõlmamalõdõr.! Aşõrõ toz birikimine karşõ önlem alõnõz. YANGIN TEHLİKESİ! Tutuşabilen maddeler veya sõvõlar yangõna sebep olabilir.! Alev alabilen maddeleri veya sõvõlarõ õsõ üreticisinin yakõnlarõna depolamayõnõz. 20

21 Kazanõn Yerleştirilmesi 7 7. Önerilen Duvar Mesafeleri Bir kaide veya yerleştirme yüzeyi hazõrlanacak ise, verilen duvar mesafelerine uyulmalõdõr (Şekil 9). Kaide veya yerleştirme yüzeyi tamamen düz ve terazili olmalõdõr.! Kazanõ yerleştirmek için verilen minimum mesafelere (parantez içindeki ölçüler) uyulmalõdõr (Şekil 9).! Montaj, bakõm ve servis çalõşmalarõnõn kolaylaştõrõlmasõ için önerilen duvar mesafelerine uyulmalõdõr.! Logano plus GB302 ile birlikte harici bir boyler kullanmak istiyorsanõz, duvar mesafeleri için boylerin montaj kõlavuzunu dikkate alõnõz. Şekil 9 Duvar mesafeleri (ölçüler mm) 7.2 Kazanõn Doğrultulmasõ Kazan içinde hava birikimi olmamasõ için, kazan yatay ve dikey olarak doğrultulmalõdõr.! Bir su terazisi (Şekil 0, Poz. 2) kullanarak kazanõ yatay veya düşey olarak doğrultmak için, ayak vidalarõnõ (Şekil 0, Poz. ) içeriye veya dõşarõya doğru döndürünüz. 2 Şekil 0 Kazanõn doğrultulmasõ Poz. : Ayak vidalarõ Poz. 2: Su terazisi 2

22 8 Kazanõn Baca, Su ve Gaz Taraflarõnõn Bağlanmasõ 8 Kazanõn Baca, Su ve Gaz Taraflarõnõn Bağlanmasõ Bu bölümde kazanõn baca gazõ, su ve gaz taraflarõnõn nasõl bağlanacağõ açõklanmaktadõr. 8. Hazõrlõk Çalõşmalarõ Kazan yerleştirildikten sonra yapõlacak çalõşmalar için, ön sac ve kazan üst sacõ çõkartõlmalõdõr.! Ön sacõ sökmek için bağlantõ vidasõnõ 90 sola döndürün (Şekil ).! Ön sacõ (Şekil, Poz. ) çõkartõn.! Kazan üst sacõnõn alt tarafõndaki kelebek somunu (ön sacda bulunan kumanda ünitesinin hemen arkasõnda) sökün (Şekil 2).! Kazan üst sacõnõ (Şekil 2, Poz. ) çõkartõn. Devreye alma çalõşmalarõ tamamlandõktan sonra, ön ve üst saclar tekrar yerlerine takõlmalõdõr. Şekil Ön sacõn çõkartõlmasõ 8.2 Kazanõn Baca Gazõ Tarafõnõn Bağlanmasõ B 23, B 33 ve C yapõ türlerinde Türkiye'de geçerli standartlar dikkate alõnmalõdõr. Şekil 2 Kazan üst sacõnõn çõkartõlmasõ Yapõ türü B 23 ve B 33 (bacalõ) Bu kazanõn devamlõ insan bulunan kapalõ hacimlerde işletilmesi yasaktõr. Kazanõn yerleştirildiği hacimde, serbest kesidi 50 cm ² + her 50 kw'õn üzerindeki kw için 2cm ² /kw olan bir açõklõk bulunmalõdõr Baca Borusunun Montajõ! Baca borusu uygulayõcõ tarafõndan monte edilmelidir. Bu montaj için uygun baca gazõ hatlarõ kullanõlmalõdõr. 22

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi

EDM/st Ekim 2004. Minea Kombi Minea Kombi ANA PARÇALAR ALAR- Hermetik Kombi 1. Bitermik õsõ eşanjörü 2. Ana yakõcõ 3. Ateşleme elektrodu 4. Alev hissetme elektrodu 5. Yüksek Y sõcakls caklõk k sõnõr s r termostat 6. az valfi 7. enleşme

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş no. ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CM2 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve

Detaylı

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 6966 09/2003 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop BE Brülörlü Logano G125 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin..............................................

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız.

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW. Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 123-628kW Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CT2 Doğalgaz için gaz yakıtlı kondensasyon kazanı.

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

Güvenlik uyarõlarõ Çamaņõr makinesi oldukça ađõrdõr Kaldõrõrken dikkatli olunmalõdõr. Dikkat: Donmuņ hortumlar çatlayabilir/patlayabilir. Çamaņõr makinesi donma riski olan yerlere ve/veya açõk alanlara

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logatop SE brülörlü Logano G125WS. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Logatop SE brülörlü Logano G125WS. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan Logatop SE brülörlü Logano G125WS Kullanıcı için Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz 6 720 644 775 (06/2004) TR/SY/JO/LB/IL/PS/SA/AE/OM/QA/ BH/YE/IR/AF/IQ/GE/AZ/AM/KW

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115. 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115. 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için 6301 9045 11/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano G115 ve Logatop brülörlü Logano G115 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Naviels DAXOM / Navidens Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven VERİMLİLİK ««««Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan DAXOM / Navidens GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 80ve105kW Duvar tipi doğalgazlı kondensasyon kazanı VITODENS 200-W 1/2008 Montajdan sonra atın! Emniyet uyarıları Cana ve

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 27 ila 311 kw

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200. Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 27 ila 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 27 ila 311 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 23 VITOCROSSAL

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

C??? - 01. Vela compact. Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan

C??? - 01. Vela compact. Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan TR C??? - 01 Vela compact Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan 400 700 250 Ani ısıtıcılı gaz yakıtlı duvar tipi kombi kazan Vela compact KÜÇÜK boyutları sayesinde her mekana kurulabilir PRATİK

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 4-25 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağõtõcõlarõ MOVI-SWITCH Kontrolü İçin C5.D0 Baskõ 05/004 86687 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus 24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus kombiler; evinizin

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi* 6,1-20,5 3.225 3.306 3.346 3.467 10.01.004.3011

Detaylı

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR MOVIDRIVE MDX60B/6B Baskõ 02/2004 İşletme Kõlavuzu 22 3073 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 7 3 Cihaz-Yapõsõ... 8 3. Tip Tanõmõ, Tip Etiketleri ve Teslimat İçeriği...

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5-3,8 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN Döküm Kazanlar Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı: EN 303' e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği sayesinde yüksek işletme emniyetine sahip,lpg,sıvıyakıt veya doğalgaza uygun,

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A VIESMANN VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarasını ve fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 100-HS Tip M33A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 630 937 04/00 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakım Kılavuzu Logalux Boyler SU 400, 500, 750 ve 000 Montaj ve bakım öncesi dikkatle okuyunuz İçindekiler Uyarı! Tesisatın montajı ve işletilmesi için Türkiye'de

Detaylı

Kullanma Kılavuzu BOYLER 1 54 C. Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205. 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için

Kullanma Kılavuzu BOYLER 1 54 C. Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205. 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için 6302 1331 07/2000 TR Yetkili Servis için Kullanma Kılavuzu Parametrelerin Ayarlanması Kumanda Paneli KR 0205 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 BOYLER 1 54 C Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

/2006 TR Kullanı cı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano S635 ve S735. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

/2006 TR Kullanı cı için. Kullanma Kılavuzu. Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano S635 ve S735. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 002 553 03/2006 TR Kullanı cı için Kullanma Kılavuzu Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano S635 ve S735 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu Kılavuz Hakkında Bu ürünün yapısı ve işletme davranışı

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) FGB-K YOĞUŞMALI KOMBİLER 10.01.004.3012 FGB-K 28 Yoğuşmalı Kombi 27,3 938 961 973 1.008 10.01.004.3013 FGB-K 35 Yoğuşmalı

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN SERVİS EĞİTİM NOTLARI SERVİS EĞİTİM NOTLARI HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN 2013 GAZ YAKAN CİHAZLAR EĞİTİM NOTLARI ( ŞOFBEN ) HERMETİK ŞOFBEN TEKNİK ÖZELLİKLER AKIŞ TÜRBİNİ AKIŞ TÜRBİNİ

Detaylı

Montaj Kılavuzu Logamax plus GB162-65/80/100

Montaj Kılavuzu Logamax plus GB162-65/80/100 Pompa ve Montaj Ünitesi 6 70 65 676-0.TD 6 70 808 4 (03/05) TR Montaj Kılavuzu Logamax plus GB6-65/80/00 Pompa ve Montaj Ünitesi Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi Montaj ve servis önce si dikkatle

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi

Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi ve Kat Kaloriferi FGB Serisi 28-35 kw UYUMLU Enerji tasarrufunda uzman marka Wolf FGB Serisi ile mekanlarda konfor, yeniden tanımlanıyor Opsiyonel BM-2 Programlama Modülü ve

Detaylı

7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE 615. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE 615. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 000 440 2012/10 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Üflemeli brülörlü alt ısıl değer kazanı Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında kitap ve test alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h)

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h) VIESMANN Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HW 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı Üç geçişli 460-2500 kw (395 600-2

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano G225 WS Logatop SE Brülörlü. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Logano G225 WS Logatop SE Brülörlü. Sıvı Yakıtlı Özel Kazan. Kullanıcı için. Kullanmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Sıvı Yakıtlı Özel Kazan 6 720 646 143 (12/2005) TR/SY/JO/L/IL/PS/SA/AE/OM/QA/H/YE/IR/AF/IQ/GE/AZ/AM/KW Logano G225 WS Logatop SE rülörlü Kullanıcı için Kullanmadan önce lütfen dikkatle

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için

Montaj Kılavuzu. Logamax plus GB162-65/80/100. Pompa ve Montaj Ünitesi. Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi. Yetkili Bayi için Montaj Kılavuzu Pompa ve Montaj Ünitesi 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Pompa ve Montaj Ünitesi Üç yollu vanalı pompa ve montaj ünitesi Yetkili Bayi için Montaj ve servis önce si dikkatle

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 WS. 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 WS. 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW VIESMANN VITOMAX 200 WS 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 WS Tip M250

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.392,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

Viesmann. VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX LW Tip M64A

Viesmann. VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX LW Tip M64A Viesmann VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW Teknik Bilgi Föyü VITOMAX LW Tip M64A Düşük basınçlı sıcak su kazanı Gaz Yakıtlı ihazlar Direktifi 2009/142/E uyarınca sertifikalı (110 emniyet sınır sıcaklığı

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2C, 26 ve 35 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 5/2010 Emniyet uyarıları

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

6302 1511 05/2002 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. KR 0106 Günes enerjisi kontrol devresi. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 1511 05/2002 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. KR 0106 Günes enerjisi kontrol devresi. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 1511 05/2002 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu KR 0106 Günes enerjisi kontrol devresi Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Cihazlar ilgili Avrupa yönetmelikleri tarafından

Detaylı

özünde sıcaklık var 24/31-28/35-33/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus

özünde sıcaklık var 24/31-28/35-33/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus özünde sıcaklık var 24/31-28/35-33/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus

Detaylı

BFC Cyclone Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler

BFC Cyclone Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler BFC - 8/0/0/0/80/100/10 Hermetik yapıda yoğuşmalı turbo boyler ile çok yüksek verim değerlerine ulaşılır (Hu ya göre %109 a kadar) Modülasyonlu premix brülör sayesinde

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için. Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2C, 80 ve 105 kw Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan VITODENS 200-W 6/2010 Emniyet uyarıları Cana ve mala gelebilecek zarar

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2016 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2016 - V Güncelleme: 03.11.2016 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

NA R KAPASİTE 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ

NA R KAPASİTE 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ SIVI ve GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANI Fiyat Listesi Tarihi : 15.10.2015 NA R 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ (kcal/h) EURO EURO EURO NA R 60 60.000 793 818 851 NA R 80 80.000 810 833 866 NA R 100 100.000 952

Detaylı

NA R KAPASİTE 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ

NA R KAPASİTE 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ SIVI ve GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANI Fiyat Listesi Tarihi : 31.03.2015 NA R KAPASİTE 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ (kcal/h) EURO EURO EURO NA R 60 60.000 831 860 901 NA R 80 80.000 844 873 914 NA R 100 100.000

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı