Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr."

Transkript

1 Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti. N. Y, Ýzmir de kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle düþük yapan kadýnlardan birisi. Tedavi süreci devam ettiði için eþi B. Y. yaþadýklarý anlattý. Altý senedir çocuk sahibi olmak için tedavi gördüklerini söyleyen B. Y. Altý kez çocuk için aþýlama yapýldý. Bu aþýlama süresince çok masraf yaptýk. Bütün kazancýmýzý buraya harcadýk. Tüp bebek hakkýný kazandýk. Saðlýk raporu almak için gittiðimizde eþime kýzamýkçýk aþýsý vuruldu. Kýzamýkçýk aþýsýndan bir hafta on gün sonra kontrol yapýldýðýnda eþimin hamile olduðu ortaya çýktý dedi. 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Ülkemizin aydýnlýk yüzü Aleviler Ayrýmcýlýða karþý Eþit Yurttaþlýk hakký için 8 Kasým da alanlarý doldurmaya hazýrlanýyor. Biliyoruz ki, neo liberal ekonomik politikalardan caný yananlar, gericiliðin katlettiði mesafeden rahatsýz olanlar 8 Kasým da Alevilerin çaðrýsýna olumlu yanýt verecek ve alanlarda olacaktýr. Ýþsizler, yoksullar, gençler, kentsel dönüþüm maðdurlarý, kadýnlar, su hakký diyenler, barýnma hakký diyenler, saðlýk hakký, eðitim hakký diyenler, insanca yaþama hakký diyenler; zorunlu din derslerinden caný yananlar, Madýmak Oteli nin görüntüsünden vicdaný sýzlayanlar yani bu ülkenin onurlu, aydýnlýk yüzlü insanlarý yan yana, omuz omuza olacak; AKP nin gerici zihniyetine karþý mücadelenin gereði mitingine katýlacaklar. O alandan yükselecek sesin, tüm yurt sathýna yayýlmasý, Pirsultancýlarýn asli görevleri arasýnda yer alacak. Türkiye nin eþitlik ve özgürlükten yana ilerici, demokrat, çaðdaþ güçleri 8 Kasým da yeni bir mevzi daha kazanacak. Þu nokta açýktýr: AKP nin Alevileri red ve inkara dayalý politikalarýn sürdüren, asimilasyoncu, O nun gayri insani, antidemokratik politikalarýný ve riyakar demokrasi anlayýþýný açýða çýkarmak, Alevilerin asla ve asla erteleyemeyecekleri tarihsel görevidir. Aleviler, saðdan ve soldan kimi liberallerin AKP ile ilgili yanýlgýlarýna asla ortak olmayacaktýr. Alevilerin, zorunlu din derslerinden, cemevlerinin yasallaþmasýna, Madýmak Otelinin utanç müzesi olmasýna, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn kaldýrýlmasýna, devletin farklý inançlara eþitlik içinde yaklaþýmýna kadar geniþ bir yelpazeye yayýlan sorunlarý bulunmaktadýr. 7 DE Ne oldu birden baðlar sökülmeye baþladý. Son beþ senede sökülen bað tiyeði sayýsý ortalama beþ milyon tiyek civarýnda.sökümlerin bu rakamla da sýnýrlý kalmayacaðýný hepimiz bilmekteyiz.yanýlýyor olmayý istememe ve çok arzu etmeme raðmen 2015 yýlýnda sökülen bað tiyeði sayýsý 12 milyonu bulacaðýný tahmin etmekteyim. Þu anda uygulanmakta olan ekonomik politikalar ve tarým politikalarý çiftçiyi baðlarý sökmeye mecbur etmektedir. Hazineden en az pay çiftçiye verilmiþtir. TEKELÝN özelleþtirilmesi ile bu süreç baþlamýþtýr. Üretici üzümünü güvenle ve deðerinden vereceði TEKEL SUMA FABRÝKASININ elinden çýkýp özel sektörün eline geçmesi ile üzüm üretiminden para kazanamamaya ve zarar etmeye baþlamýþtýr. 8 DE siyasi parti ve demokratik kitle örgütü, Dr. Hikmet Kývýlcýmlý'yý Ýstanbul Topkapý'daki mezarý baþýnda andý. "Dr. Hikmet Kývýlmcýmlý sosyalizm mücadelemizde yaþýyor" yazýlý pankartýn açýldýðý anmada Kývýlcýmlý'nýn mezarýna kýrmýzý karanfiller býrakýldý. 3 DE Bugün ölümünün 4. yýldönümünü yaþadýðýmýz çok yönlü sanatçý (þair, romancý, denemeci, eleþtirmen ve düþünce adamý) Attilâ Ýlhan edebiyat ve düþünce dünyamýzýn nevi þahsýna münhasýr en renkli ve hatta eksantrik kiþiliklerinden biriydi. Ürün verdiði alanlarýn tamamýnda çok etkili olmuþtu. Aralarýnda Pia, Emperyal Oteli, Sisler Bulvarý, Yaðmur Kaçaðý, Suna Su, Üçüncü Þahsýn Þiiri, Maria Missakian, Bela Çiçeði, Ben Sana Mecburum gibilerinin bulunduðu onlarca þiiri lý yýllardan baþlayarak günümüze deðin çok geniþ bir okur kitlesinin dilinden düþmedi, aþk mektuplarýný süsledi. 5 DE 6 DA

2 Þiddet fýrtýnasý ne çok canlar aldý. Ne çok izler býraktý genç bedenlerde, ruhlarda ne çok anlatýlmaz yaþanýr. Yýllardýr ülkemizde þiddetin görüntüleri insanlarýn göz karelerinde silinmiyor aksine her geçen gün yeni þiddet kareleri eklenmeyi sürdürüyor Sokaklardaki eylemin görünen yüzü deðiþen teknoloji ile görünüm deðiþtiriyor. Copla, tekme tokadýn yanýna, tazyikli su, biber gazý, havaya sýkýlan kurþun, saçlardan tutularak sürüklenen gençler; görünen þiddet manzaralarý ya kulaklara söylenen sözlü tokatlar. Yiðidi kýlýç kesmez bir acý söz öldürür misali o sözler eylemcilerde saklý IMF yi protesto eden hangi sivil toplum yöneticisi þiddeti onaylayabilir? Þiddetten en çok çeken, caný yanan, vücudunda, ruhunda izler taþýyan onlar deðil mi? Arkadaþýný, gözünü, elini, ayaðýný kaybeden, felç olan, þiddetle aldýðý yaranýn izini yüzünde, bedeninde, ruhunda taþýyan insanlar þiddeti önerir mi? Prof. Dr. Erdoðan Alkin, televizyonda IMF toplantýlarýna dünyanýn her yerinde katýlan bir bilim insaný olarak, Bu tür eylemler dünyanýn her yerinde oluyor. Bu eylemler ülkemizde nedense abartýlýyor. Bire bir bu sözcüklerle olmasa da IMF heyetlerinin kaldýðý otellere sokulmadýðýna tanýklýðýný anlatýyor. Dünyanýn her yerinde yürüyüþle, eylemle, basýn açýklamasý ile yapýlan IMF ve küreselleþme karþýtý eylemler bizim ülkemizde þiddet gösterisine dönüyor. Yabancý eylemciye sempatik polis, kendi eylemcisine acýmasýzca davranýnca yer yerinde oynuyor ve istenmeyen olaylar yaþanýyor Eylemci genç iþkencede öldürülen, þiddetin izlerini taþýyan örneklerle öfkesini terbiye etmekten uzak o da baþka ruhlarý yaralýyor. Bir banka çalýþanýnýn yüzünde patlayan cam kesiklerinin empatisini yapamýyor. Kapanan yolu açmayanlar arabanýn içindeki insanýn ölümüne seyirci kalýyor. Þiddeti yaþayanlar farklý izleyenler farklý yaralanýyor DÝSK Baþkanýna Saldýrý DÝSK Baþkaný Süleyman Çelebi ye yapýlan saldýrýyý Ege sahillerinde duydum. Yüreðime bir yumruk oturdu. Süleyman Baþkaný yýllardýr iþçi önderi olarak izliyor, dinliyor, eylemlerde birlikte yürüyorum. Bir de on yedi ay CHP parti meclisinde siyasi çalýþma yoldaþlýðý yaptýk. O iþçi sýnýfýnýn bedeller ödeyen buna karþýn yüzündeki gülüþü koruyan, kararlý, ödünsüz, sevecen bir emek önderi. Sadece emekçilerin deðil ülkenin ona gereksinimi var. DÝSK e geçmiþ olsun diyor, Süleyman Çelebi ye saðlýklý günler diliyorum Ýsveç te Kadýn Konferansý Ýsveç Sol Parti, Ekim günleri Stockholm de Katýlýmcý Demokrasi adlý konferans topluyor. 20 ayrý ülkeden çok sayýda gelen kadýnlar özellikle sol partinin o ülkelerde yaptýklarý projelerdeki çalýþmalarý anlatacaklar. Bir de proje dýþý çaðrýlý olan ve ülkelerindeki kadýnlarýn konumlarýný anlatan kadýn konuþmacýlar var. Ben onlardan biriyim. Ýsveç Sol Parti merkez kadýn kurulunda çalýþan Nevin Kamilaðaoðlu, bir grubun deðil ülkenin temsilcisi olarak Türkiye den görmek istediði üç kadýn ismi öneriyor. Ýsveçli solcular sendikacý kadýn tercih ediyorlar. Türkiye den katýlýmcý olarak çalýþma yaþamýndaki kadýnlarýn sorunlarýný Nepal dan gelen uðraþdaþým ile anlatacaðým. Üç bin sözcüðü geçmeyen konuþmamýn ön metni Ýngilizce olarak gönderildi. Çeþitli dillere çevrilecek bu metinde Türkiye deki kadýnýn sendikal mücadelesi, çalýþma koþullarý, iþsizlik baþlýklarýný içeren metni sunduktan sonra konferansa katýlan kadýnlarýn sorularýný yanýtlayacaðým. Yirmi yýldýr bu tür konferanslara katýlan biri olarak hiç tükenmeyen heyecanla yine yeniden koþuyorum. Dönüþte Ýsveç te yapýlan konferans sonrasý izlenimlerimi sizlerle paylaþmak umuduyla; iyi pazarlar Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti. N. Y, Ýzmir de kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle düþük yapan kadýnlardan birisi. Tedavi süreci devam ettiði için eþi B. Y. yaþadýklarý anlattý. Altý senedir çocuk sahibi olmak için tedavi gördüklerini söyleyen B. Y. Altý kez çocuk için aþýlama yapýldý. Bu aþýlama süresince çok masraf yaptýk. Bütün kazancýmýzý buraya harcadýk. Tüp bebek hakkýný kazandýk. Saðlýk raporu almak için gittiðimizde eþime kýzamýkçýk aþýsý vuruldu. Kýzamýkçýk aþýsýndan bir hafta on gün sonra kontrol yapýldýðýnda eþimin hamile olduðu ortaya çýktý dedi. B. Y. kýzamýkçýk aþýsý vurulduðunda kendilerinin yan etkiler konusunda bilgilendirilmediðe dikkat çekti: Eþim hamile kaldýktan sonra baþka doktorlara gittik. Kontroller sýrasýnda doktorlara kýzamýkçýk aþýsý vurdurduðumuz söyledik. Doktorlar bize, Aþý vurulduysa çocuk düþmesede, çocuðu aldýrmanýz gerekir dedi. Çocuðun engelli doðma durumu olabileceðini söylediler. Neden Bilgilendirmediler? B. Y., sonrasýný ise þöyle anlattý: Biz her ne olursa olsun aldýrmayacaðýmýzý söyledik. Aradan on gün geçtikten sonra eþim rahatsýzlandý. Kanamasý oldu. Doktora gittik. Sonucunda düþük yaptý.halk olarak kýzamýkçýk aþýsýný bilmiyoruz. Ne amaçla kullanýldýðýný, sonrasýnda ne tür yan etkileri olacaðýný bilmiyoruz saðlýk ocaðýnda da yan etkileri konusunda bilgilendirmediler. Maðdur olduk altý senedir çocuk olmasý için tedavi görüyoruz. Bizim bilmediðimiz bir þey hakkýnda yetkililerin bizi bilgilendirmesi gerekmez mi? Basit bir doðum testi yaptýrsalardý sonuç ortaya çýkardý. B. Y. doktorlarla görüþtükten sonra bu konuda ihmali bulunan sorumlular hakkýnda da yasal iþlem baþlatabileceklerini söyledi. Eskiocak: Önleyici Saðlýk Hizmeti Olmalý Halk Saðlýðý Uzmaný Muzaffer Eskiocak da bilgilendirme eksikliðine dikkat çekti. Eskiocak, saðlýkta dönüþüm programýnýn hastaya zaman ayýrma süreleri baþta olmak üzere birçok konuda olumsuz etkilerinin olduðunu belirterek, Koruyucu ve önleyici saðlýk hizmeti gerekli. Tedavi edici deðil. Bilgilendirme yapýlmasý gerekiyordu. Fakat çalýþanlar üzerinde de yoðun bir hasta yüklemesi var. Aþýlama programý sadece 33 ilde yapýlýyor. Bu tüm Türkiye'yi kapsamalý. Aydýn: Bakan Ýstifa Etmeli SES MYK Üyesi Köksal Aydýn ise yaþananlarýn Saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesi ve piyasalaþtýrýlmasý sonucu olduðunu söyledi. Saðlýkta Dönüþüm Programý sonucu dehþet boyutlarda saðlýk sorunlarý ortaya çýktýðýný hatýrlatan Aydýn, Ankara nýn göbeðinde kolera salgýný, kuþ gribinden ölümler, her yýl artan sayýda KKKA dan ölümler, taþeron uygulamalara baðlý hastene bebek ölümleri bu programýn eseridir. Bu programla koruyucu saðlýk hizmetleri neredeyse yok edilmiþtir. Artan saðlýk harcamalarýna raðmen OECD ülkeleri içerisinde saðlýk düzeyi göstergeleri en kötü ülkede Türkiye dir. Daha ne bekleniyor! Son olarak Ýzmir de çýkan skandal yeterli deðil mi? Daha kaç insanýn,bebeðin ölümü beklenecek? Çok net anlaþýlmaktadýr ki Saðlýkta Dönüþüm Programý iflas etmiþtir dedi. Köksal Aydýn daha fazla maðduriyetin yaþanmamasý için programýn durdurulmasýný ve Saðlýk Bakaný nýn istifa etmesini istedi. *** Bakanlýk aþýsýyla ölen bebekler meclis gündeminde Özlem Zorcan Ankara DTP Þýrnak Milletvekili Sevahir Bayýndýr, gazetemizin Bakanlýk aþýsýyla 60 bebek öldü baþlýðýyla manþetten verdiði Saðlýk Bakanlýðý nýn kullaným süresi dolduðu söylenen kýzamýkçýk aþýlarýný hamile kadýnlara uygulamasýyla ilgili sorunu meclis gündemine taþýdý. Bayýndýr, Saðlýk Bakaný Recep Akdað ýn yanýtlamasý istemiyle verdiði soru önergesinde, Temmuz-Aðustos 2009 tarihleri arasýnda aile hekimliðine geçilen 33 ilde yaþ arasý kadýnlara yapýlan söz konusu aþý nedeniyle gebe kadýnlarýnýn çoðunun kürtaj yaptýrmak zorunda kaldýðýnýn kamuoyuna yansýdýðýný belirterek, Aþý kampanyasýnda kullanýlan aþýlarýn temin yolu nedir? diye sordu. Sevahir Bayýndýr þu sorularýna yanýt istedi: Kýzamýkçýk aþý kampanyasý neden Temmuz- Aðustos 2009 tarihlerinde yapýlmýþtýr? Bu aþý kampanyasý neden aile hekimliði pilot uygulamasý yapýlan 33 il ile sýnýrlandýrýlmýþtýr? Ailelere yeterli danýþmanlýk hizmeti yapýlmýþ mýdýr? Bu süreçlerde izlem komisyonlarý oluþturulmuþ mudur? Kürtaj yaptýrarak gebeliðini sona erdiren kadýn sayýsý kaçtýr? Risk haritalamasý yapýlmadan sadece aile hekimliði pilot uygulama ili 33 il ile sýnýrlý bir kampanya uygulamasýnýn bilimsel dayanaðý var mýdýr? Varsa nedir? Son kullanma tarihleri dolduðu gerekçesiyle aþýlanma yapýldýðý iddialarý doðru mudur? Doðru ise Bakanlýðýnýz konu ile ilgili herhangi bir önlem almýþ mýdýr? Alýnmýþsa alýnan önlemler nelerdir? *** Hamile kadýnlarýn saðlýðý tehlike altýnda 8 EkÝm 2009 tarihinde Saðlýk Emekçileri Sendikasý Ýzmir Þubesi, Türk Tabipler Birliði Pratisyen Hekimler Kolu ve Pratisyen Hekimlik Derneði nin yaptýðý açýklamada, Saðlýk Bakanlýðý nýn kullaným süresi dolmak üzere olan kýzamýkçýk aþýlarýný kullanarak özellikle hamile kadýnlarýn saðlýðýný tehlikeye soktuðunu duyurmuþtu. SES Ýzmir Þube Baþkaný Dr. Ergun Demir, aile hekimliði pilot ili olan 33 ilde, yaþ grubu kadýnlara bir doz kýzamýkçýk aþýsý uygulandýðýný hatýrlatarak, söz konusu aþýnýn hamilelere yapýlmasý riskliyken, ilk belirlemelere göre Ýzmir de aþýlanan kadýnlar arasýnda gebeyken aþý yapýlan ve aþý yapýldýktan sonra gebe kalan kadýn 100 civarýnda olduðunu, 60 kadýnýn bebeðinin ise kürtajla alýndýðýný ifade etmiþti. *** Tabibler de kýzamýkçýk aþýsýný sormuþtu Türk Tabibler Birliði de, kullanýn süresi dolmuþ aþýlarla ilgili Saðlýk Bakanlýðý na dilekçe göndermiþti. 1 Temmuz-1 Eylül 2009 tarihleri arasýnda yaþ grubu kadýnlara kýzamýkcýk aþýsý uygulamasýna geçildiðinin hatýrlatýldýðý dilekçede, yanýtlanmasý istemiyle sorular da yer almýþtý. Tabibler Birliði nden Prof. Dr Feride Aksu Tanýk imzalý dilekçede Kýzamýkçýk aþýsý uygulanan kadýn sayýsý, aþý uygulanan kadýnlara aþýnýn olasý etkilerinin ve istenmeyen yan etkilerinin açýklandýðý bir aydýnlatýlmýþ onam belgesi imzalatýlýp, imzalatýlmadýðý, uygulama sýrasýnda ve sonrasýnda gebe olduðu saptanan kadýn sayýsý, aþý sonrasý gebelik saptamasý nedeniyle kürtaj olan kadýn sayýsý, kýzamýkçýk aþýlama uygulamasýnýn Türkiye ye maliyeti konusunda bakanlýktan bilgi istenmiþti. Dilekçe, bakanlýk tarafýndan henüz cevaplanmadý.

3 ÝHALE ÝLANI Hacýbektaþ Kaymakamlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Jeneratör yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale kayýt numarasý :2009/ Ýdarenin a) Adresi :Zir Mahallesi Viran baðý mevkii Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi :Yok. ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet :Yok. adresi (varsa) 2 - Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :Bir adet Jeneratör yapým iþi, kapsamýnda diðer iþler. b) Yapýlacaðý yer :Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihinden itibaren 5 (BEÞ) gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür 3 - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü b) Tarihi ve saati :23 Ekim 2009 Cuma Günü, saat:14: Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý Olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel Kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin Tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ýlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza Sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý, alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri. Ýsteklinin son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Ýsteklinin organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler. a)- Anahtar teknik personel istenilmemektedir. b)- Teknik Personel Ýstenilen teknik Personel sayýsý ve niteliði aþaðýda yazýlmýþtýr. Adet Pozisyonu Meslek Ünvaný Meslek özellikleri 1 Þantiye Elektrik Mühendisi en az 5 yýl deneyimli Kalite yönetim sistem belgesini ve çevre yönetim sistem belgeleri: a)- Marka Tescil belgesi. b)- TSE Türk Standartlarýna uygunluk belgesi. c)- Satýþ sonrasý hizmetleri yeterlilik belgesi. e)- ISO 9001 Kalite sistem yönetimi belgesi. f)- ISO Çevre yönetim sistemi kalite belgesi. g)- OHSAS Ýþ saðlýðý ve güvenliði yönetim sistemi kalite belgesi. h)- Kapasite raporu Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþe denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: a)bu ihalede benzer iþ olara, tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðde yer alan iþle ile bu gurupta yer alan iþlere ait her türlü Jeneratör yapým iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. b)benzer iþe denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Elektrik Mühendisi Ýdareler; iþ deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarýný sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, elektrik mühendislik bölümlerinin ihale konusu iþ veya benzer iþlere denk sayýlacaktýr. 5 - Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6 - ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7 - Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirasý karþýlýðý ayný adresten Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü Zir Mahallesi Viranbaðý Mevkii Hacýbektaþ NEVÞEHÝR adresinden alýnabilir. Doküman Bedelini Hacýbektaþ Malmüdürlüðü veya Nevþehir defterdarlýk Muhasebe müdürlüðüne yatýrýlacaktýr Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacýbektaþ Rýfat Kartal Huzurevi Müdürlüðü adresine elden teslim edileceði gibi ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderebilir. 9 - Ýstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ATMIÞ) takvim günüdür Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (B 274) Vedat Türkali'nin giriþimiyle, çok sayýda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü, Dr. Hikmet Kývýlcýmlý'yý Ýstanbul Topkapý'daki mezarý baþýnda andý. "Dr. Hikmet Kývýlmcýmlý sosyalizm mücadelemizde yaþýyor" yazýlý pankartýn açýldýðý anmada Kývýlcýmlý'nýn mezarýna kýrmýzý karanfiller býrakýldý. Saygý duruþunun ardýndan yazar Vedat Türkali, "Devrimciler iki yanlarý ile övünürler. Bir yiðittir gözünü budaktan sakýnmamýþtýr, korkaklýk göstermemiþtir. Bunun en güzel örneði iþte burada yatan büyüðümüzdür'' dedi. Kývýlcýmlý'nýn Marksist ve Leninist dünya görüþünü çok özenle incelediðini Türkiye'de bir takým buluþlar yaptýðýný vurgulayan Vedat Türkali, "Yazýk ki bu yeteri kadar anlaþýlmadý. Ona hep birlikte sahip çýkmalýyýz. Bu þekilde devrimci görevimizi yerine getirmiþ olacaðýz" diye konuþtu. Konuþmanýn ardýndan Türkiye iþçi hareketi önderlerinden Ýsmet Demir'in mezarý da ziyaret edildi. Anmaya Vedat Türkali, DTP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, DTP Ýstanbul Ýl Eþbaþkaný Mustafa Avcý, Türkiye Barýþ Meclisi Sözcüsü Hakan Tahmaz'ýn aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþi katýldý.

4 ARAÞTIRMA bilmeden konuþuyorsunuz. Tekrar hatýrlatayým Teknoloji, insanýn doðayý ele alýþ biçimini, yaþamýný sürdürmek için baþvurduðu üretim sürecini açýklayarak, toplumsal iliþkilerin oluþum biçimini ve bu iliþkilerden doðan kavramlarý ve düþünce biçimlerini ortaya koyuyor. (Marks) Teknolojinin bu özelliðini, üretim tarzýnda devrim yapma etkinliðini Bilgisayara ve elektroniðe sahip olmak üretici güçler üzerinde nasýl bir tahribata yol açtýðý na bir veri olarak sunmak, bilmeden konuþmak deðilse de ne konuþtuðunu bilmemektir. Sayýn þahsýnýzý tenzih ederek düþüncenize söz söylüyorum. Teknoloji, bilim bir birikim iþidir. Temelde hiçbir üretim tarzýna baðlý deðildir, her üretim tarzýndan etkilense de olumlu olumsuz istihdamlara muhatap olsa da insan kolektif aklýnýn birikim ürünleri olarak baðýmsýzca geliþmektedirler. Bu noktada Marks, þu cümlelerle duyarlýlýðýný dile getiriyor; Eleþtirici bir teknoloji tarihi, 18. yüzyýlýn buluþlarýndan ne kadar azýnýn, tek bir kimsenin eseri olduðunu ortaya koyabilir. Bu güne kadar böylesi bir kitap yazýlmamýþtýr. Darwin, ilgimizi doðal teknoloji tarihine çekmiþtir; yani yaþamýn sürdürülmesi için, üretim aracý olarak hizmet eden, bitki ve hayvan organlarýnýn oluþumuna dikkatimizi çekmiþtir. Ýnsanýn üretici organlarýnýn, bütün toplumsal örgütün maddi temeli oylan bu organlarýn tarihi, ayný türden deðilmidir ( Age. s:386, 4. Dipnot) Ayrýca belirtmeliyiz ki, bu noktada Marks ýn üretim tarzýnda devrim diye belirlediði teknolojik geliþmede mülkiyet biçiminin bir neden olmaktan çok bir sonuç olduðunu hatýrlatmak gerek. Ýnsanýn yaþam için her türden üretim ihtiyacýnýn rekabeti kolektif insan aklýnýn geliþtirdiði bilim ve teknolojiyle ortaya deðiþip geliþen üretici güçler, üretim tarzlarýný da deðiþtirmektedir. Mülkiyet bunun sonucu bir hukuki biçim almaktadýr. Bu bir tarihsel devrim sürecidir de. Bundan dolayý, devrimi siyasal iktidarýn ele geçirilmesi olarak ele alan, bir siyasal kararnameyle mülkiyet iliþkilerini özelden toplumsala çevirmekle üretici güçlerin gürbüzce geliþeceðini sanan darbeci algýlarýn tahayyülleri, sonu mutlak iflasla yüzleþemeye mahkumdur. SON TAHLÝLEDE durumu da bundan ibarettir. Bilim ve teknolojinin bu gün kapitalizme karþý yürüttüðü mücadeleyi bile göremiyorsunuz. Kar marjlarýyla ilgili olarak kapitalistlerin uluslararasý çapta giriþtiði bilgi ve teknoloji üretim ve tüketimlerine karþý bilgi ve teknolojinin sýnýrlarý zorlayarak dünyayý düz bir alan haline getirip insanlýðýn eþit yararlanmasýna olanak sunuyor. Eski toplum olan kapitalizmin içinden engebeli ve sarp yolardan geçerek insanlýðý ulus, ýrk, dil din farký olmaksýnýz bilgi dönüþümüne, sentezleþmesine yabancýlaþýp toplumsal açýdan daha iyi sonuçlarla yerleþmesine çalýþýyor. Hangi çaðdayýz bunu bilmiyorsunuz Sayýn Hikmet. Her þey kapitalizm olarak gözünüze görünüyor çünkü öyle görmeseniz daðarcýðýnýzdaki tüm bilgiler iþe yaramaz temelsiz bilgiler haline gelecektir. Haklýsýnýz siz kapitalýzm diye ýsrar edin ki, siyasal tezleriniz doðrulanmýþ olsun. Bu yaptýðýnýz düþman üretimi üzerine kurgulanmýþ teori üretimidir. Bu nedenle somut için hiçbir þey söylemeye yanaþmýyorsunuz. Güncel görevlerimiz üzerine bir yorum yapmýyorsunuz. Siyasal Tutum Reel politika aklý diye eleþtirdiðiniz Kürt özgürlük hareketinin hepimiz adýna bir demokrasi mücadelesi verdiði ve bunun burjuva demokrasisi algýsýna hapsedilemeyecek yeni açýlýmlara iþaret olduðu söylemimize bir alternatif sunmuyorsunuz. Tersine teðet geçerek somut görevlerden hangi denklemleriniz nedeniyle tavýr belirlemiyorsunuz. Buna biz ortak ülkemizdeki tüm farklýlýklarýn özgün örgütlenip özgür mücadelelerini birleþtirmeleri gereklidir diyoruz. Pek siz ne diyorsunuz. Bakýn bu gün Mevlüd Oruç bildirge gibi bir Arap halkýnýn demokratik haklarý listesi yayýnladý buna iliþkin duruþunuz nedir. Bir þey söylemiyorsunuz. Bu ülkenin farklýlýklarý bu topraklarda deðil de Merih te mi yaþýyorlar. Bunlarý atladýðýnýzda, kapitalizmin tarih tarafýndan yanlýþlýðý tespit edilmemiþ hangi temel analizinden yola çýkarak baþarý elde edebileceksiniz. Sýnýf dýþý toplumsal hareketleri için önerdiðiniz yönelim nedir? Bu mücadeleler hangi demokratik açýlýmlarý gider ve bunu bu günün verileriyle hangi burjuva sistem omuzlayabilir buyur bunlarý tartýþalým. Allesen bana somut bir þeyler söyle Gevrek konuþma doðru konuþma anlamýna gelmiyor. Bilmiyorsun Sayýn Hikmet bilmiyorsun. Bildiðiniz kapalý devre bilgisidir. Sýnýrlarýnýn ne öncesiyle ne sonrasýyla baðlantýlý deðildir. Bütün tahayyülleriniz kapitalizmi içindedir, dýþýna çýkacak bir veriniz yok. Bu nedenle devrimci deðil reformisttir. Gramsci Gramsci üzerine önceki tartýþmalarýmýzda durduk. Öznel öðeye verdiði misyonla Hegelci ide algýlarýyla göbek baðýna iþaret ettik. Bu bölümde bir paragraf daha eklemeyi uygun görüyorum. Gramsci nin Hegel le göbek baðý üzerinde çok þey söylenebilir. Tarihi neredeyse insan iradesine baðlayan yaklaþýmlarýna burada deðinmeyeceðim. Önel çabalarý nesnel zeminden koparýp onlara vehmetmeye çalýþtýðý rolleri önceki mektubumda kýsaca ele aldým. Fasit bir daire içinde sistemi aþmayan ve aþamayacak olan sýnýf ve önermeleri mihverinde dönülüp durulmasý da bir yana. Marks ýn, Hegel için söylediði þeyi tekrar hatýrlatmak isterim; Hegel için insan beyninin yaþamý-süreci, yani düþünme süreci- Hegel buna Fikir ( Ýdea ) adý altýnda baðýmsýz bir özneye dönüþtürür- gerçek dünyanýn yaratýcýsý ve mimarý olup, gerçek dünya yalnýzca Fikrin dýþsal ve görünsel (Phenomenal) biçmidir. Benim için ise tersine, fikir, maddi dünyanýn insan aklýnda yansýmasýndan ve düþünce biçimlerine dönüþmesinden baþka bir þey deðildir. (Age. Almanca ikinci baskýya önsöz. Karl Marks) Dolaysýyla, iþçi sýnýfýnýn ve modern prensinin üreteceði organik aydýnlarýn kültürel ve ahlaki önderliði ele almalarý nýn ne tarihi deðiþtirme þansý ne de sistemden çýkýp eski toplumu yadsýyacak yeni toplumu kurma þansý olmayacaktýr. Marjinallik tas tamam burada kendini ifade etmektedir. Baþarýlmýþ bir örneðin olmadýðý yerde iddialar tahayyülden ibarettir. Size bunu bir kez daha hatýrlatmayacaðým. (/BÝTTÝ)

5 Bugün ölümünün 4. yýldönümünü yaþadýðýmýz çok yönlü sanatçý (þair, romancý, denemeci, eleþtirmen ve düþünce adamý) Attilâ Ýlhan edebiyat ve düþünce dünyamýzýn nevi þahsýna münhasýr en renkli ve hatta eksantrik kiþiliklerinden biriydi. Ürün verdiði alanlarýn tamamýnda çok etkili olmuþtu. Aralarýnda Pia, Emperyal Oteli, Sisler Bulvarý, Yaðmur Kaçaðý, Suna Su, Üçüncü Þahsýn Þiiri, Maria Missakian, Bela Çiçeði, Ben Sana Mecburum gibilerinin bulunduðu onlarca þiiri lý yýllardan baþlayarak günümüze deðin çok geniþ bir okur kitlesinin dilinden düþmedi, aþk mektuplarýný süsledi. Kavgacý, hýrçýn, doðru bildiðinden þaþmaz, fikri takipçi ve dobraydý. Bu özelliklerinden dolayý yaþadýðý yýllarda edebiyat çevrelerinin en sevilen isimlerinden biri olmasýnýn yaný sýra en çok ürkülen, çekinilen kiþilerinden de biriydi. A. Ýlhan la herhangi bir konuda polemiðe girmek gerçekten de cesaret isterdi. Evet, geniþ kitleleri etkileyen düþüncelerin sahibiydi ama ben kendisini en çok þair olarak düþünürüm. Gerçekten de büyük kitlelere þiirleriyle mal olmuþtu. Kendine özgü sentezlere ulaþtýðý düþünceleri ise daha ayrýksý olarak görülmüþtür. Gençliðinin büyük bir kýsmýný Fransa da Paris te geçirmesine karþýn Batý ya ve Batý düþüncesine karþý her zaman kuþkucu ve mesafeliydi. Kendine özgü bir Batý-Doðu sentezi yaratmýþ, kendine özgü bir milli edebiyat düþüncesi oluþturmuþtu. Sosyalist gerçekçi þiirin mücadelesini verirken ülkemiz þiirini geri dönülmez bir biçimde etkileyen II. Yeni ye en baþýndan muhalif oldu, II: Yeni þairlerini anlamsýzýn peþinde koþmakla, özü unutup aþýrý biçimci olmakla suçladý. Ona göre Birinci Yeni (yani Garip) Ýnönü Diktasý nýn þiiridir. Ýkinci Yeni ise Menderes Diktasý nýn! Birinci Yeni (Garip) sýcak savaþ yýllarýnýn þiiriydi, Ýkinci Yeni Soðuk Savaþ yýlarýnýn! Her iki þiirin de devlet tarafýndan açýkça desteklendiðini, Mavi dergisi çevresinde örgütlemeye çalýþtýðý görüþlerin, sosyal gerçekçilik hareketinin ise her zaman engellendiðini ileri sürüyordu. Ýkinci Yeni Savaþý adlý kitabýna yazdýðý önsözde þöyle demiþtir: Mavi nin, sosyal gerçekçilik hareketinin uðradýðý inanýlmaz suçlamalar, bunlarýn kanýtlarý sayýlmaz mý? Demek ki hesaplaþma hareketi Ýnönü Cumhuriyeti nin estetik temsilcilerini sarsmýþ, fakat soðuk savaþ ýn katmerli baskýsý sosyal gerçekçiliðin geliþmesini engellemiþtir. Orada bir boþluk doðmuyor mu? Ýkinci Yeni Sirki iþte bu boþluðu dolduruyor. Üstelik, soðuk savaþýn þart koþtuðu bütün olumsuz nitelikleri taþýyarak. Ýçlem (muhteva) en ürkütücü þey mi sayýlmaktadýr, Ýkinci Yeni anlamý gerekli görmez, rastlantýsallýkla yetinir; dahasý, sanatý toplumsal iþlevinden çekip alýr, getirip kelimeye dayandýrýr. Soyut biçimcilin anasýdýr ya, imgeyi yüklenmek zorunda olduðu toplumsal/bireysel içlemden soyutlar, boþa çalýþtýrýrlar. Bütün bunlar yetmezmiþ gibi, bir de toplumsal gerçekçiliðe karþý, açýk tavýr takýndýlar mý, soðuk savaþ onlarý desteklemeyecek de, kimleri destekleyecek. Alýntýladýðýmýz bu satýrlarda da görülebileceði gibi Attilâ Ýlhan o ateþ gibi üslubuyla, kimi zaman aþýrýya gidip, gereðinden fazla genellendirip, topyekûn itham eder Ýkinci Yeni þairlerini. Halbuki eleþtirdiði yönler Ýkinci Yeni nin esas isimlerinin deðil, daha çok taklitçilerinin özellikleridir daha çok. O dönem de her dönemde her harekette görüldüðü gibi Ýkinci Yeni den daha çok Ýkinci Yeni ci kesilen isimler olmuþtur. Þimdi isimlerini bile hatýrlamadýðýmýz o þairler anlamsýzlýðý en uçlara götürmüþler, biçimi aþýrýya vardýrmýþlar, Ýkinci Yeni nin her zaman içinde taþýdýðý anlam ý ve deneyimi ve toplumsal temsili yok saymýþlardýr. Ýkinci Yeni nin esas þairleri hiçbir zaman Ýlhan ýn hararetle ileri sürdüðü özelliklere sahip deðildiler, onlar en yoksul þair kuþaðýydýlar. Attilâ Ýlhan ýn böylesi düþünceleri gözünü budaktan sakýnmadan ileri sürmesi onun þematizminden de kaynaklanýr biraz. Attila Ýlhan Ýkinci Yeni yi böylesine sert ve serinkanlýlýktan uzak bir biçimde eleþtirirken kendisi de þiiri sanatý propagandaya alet etmekle suçlanmýþtýr. Dönemin dergilerindeki tartýþmalara bakýnca insan þaþýrmadan edemiyor, zira bu tartýþmalar aþýrý sert tartýþmalardý. Yýllar sonra 1980 lerde Enver Ercan la yaptýklarý bir söyleþide þunlarý söyleyecektir: Ben toplumcu gerçekçi þiiri deðil, toplumsal gerçekçi þiirin mücadelesini verdim; izahý þöyle: O tarihte toplumsal gerçekçi diye, Andrey Jdanov un kurallaþtýrdýðý sosyalist gerçekçi parti þiiri anlaþýlýyordu; oysa ben, en baþta bu dogmatik kurallaþtýrmaya karþý çýkýyor, diyalektik bir estetiðin böyle kaskatý bir dogma haine getirilemeyeceðini savunuyordum; hâlâ da, Çernisevki/Plehanov tabaný üzerinde geliþtirilmiþ diyalektik bir estetikten yanayým, Marksist metodun sanatçý için olaðanüstü etkili ve yararlý bir tahlil metodu olduðu fikrindeyim. Toplumcu gerçekçi dediðimiz, aslýnda sosyalist gerçekçi parti þiirine gelince iki açýdan talihsiz bir þiir oldu; bir kere ülkemizde bu þiire heveslenenler, hazýr bir okur kitlesinin arkalarýnda olduðuna inandýklarý için, iþin düpedüz kolayýna kaçtýlar; öyle ki, ana avrat küfretmek ya da bir hareketin sadece sloganlarýný sýralamak iyi þairliðin ölçütü haline geldi; ikincisi, bu þiirin fikriyatýný yapan Jdanov da, Stalin le ve Stalincilikle birlikte tarihe karýþtý. (Þair Çünkü Onlar, Kavram Yayýnlarý, 1990, s. 110) Attilâ Ýlhan biçimciliðe bu denli þiddetle karþý çýkmasýna karþýn kendisi de bir biçim þiiri diyebileceðimiz Divan þiiri formuyla þiirler yazmýþtý; ama kendi deyiþiyle biçimi her zaman özün bir uzantýsý, sonucu olarak düþünmüþtür. Yukarýda andýðýmýz þiirleri ülkemizin yeni yeni kentleþmekte olan kentlilerinin dilinden düþmemiþtir. Özellikle Duvar dan sonraki þiirlerinde her zaman bir samimiyet, delicesine bir coþku, bir gözüpeklik, kentin hýzlý ritmi bulunur. Birkaç kuþak Attilâ Ýlhan bu þiirleriyle âþýk olmuþ, bu þiirleriyle aþkýný ilan etmiþ, bu þiirlerle coþmuþ, bu þiirlerle hareket etmiþtir. Her ne olursa olsun þurasý kesin ki edebiyatýmýz bu renkli, kavgacý þairin eksikliðini hissediyor. *** AttÝlâ Ýlhan ÞaÝr, romancý, denemeci, gazeteci ve eleþtirmen Attilâ Ýlhan 15 Haziran 1925'te Menemen'de doðdu. Tam ismi, Attilâ Hamdi Ýlhan olan þair ilk ve orta eðitiminin büyük bir bölümünü Ýzmir'de, kalanýný ise babasýnýn mesleði dolayýsýyla gittikleri Balýkesir gibi deðiþik illerde tamamladý. Lisedeyken çeþitli dergilerde þiirleri bazen kendi ismiyle bazen de takma isimlerle yayýmlandý. Ýzmir Atatürk Lisesi birinci sýnýfýndayken mektuplaþtýðý bir kýza yazdýðý Nazým Hikmet þiirleriyle yakalanmasýyla 1941 Þubat'ýnda 16 yaþýndayken tutuklandý ve okuldan uzaklaþtýrýldý. Üç hafta gözaltýnda kaldý, iki ay hapis yattý. Türkiye'nin hiçbir yerinde okuyamayacaðýna dair bir belge verilince, eðitim hayatýna ara vermek zorunda kaldý. Danýþtay kararýyla, 1944 yýlýnda okuma hakkýný tekrar kazandý ve Ýstanbul Iþýk Lisesi'ne yazýldý. Lise son sýnýftayken amcasýnýn kendisinden habersiz katýldýðý CHP Þiir Armaðaný'nda Cabbaroðlu Muhammed þiiriyle pek çok ünlü þairi geride býrakarak ikincilik ödülünü aldý. 1946'ta mezun oldu. Ýstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Üniversite hayatýnýn baþarýlý geçen yýllarýnda Yýðýn ve Gün gibi dergilerde þiirleri yayýmlanmaya devam etti. Hukuk Fakültesi ndeki yüksek öðrenimini yarýda býraktý. 1948'de ilk þiir kitabý Duvar'ý kendi imkânlarýyla çýkardý. Paris yýllarý 1948 yýlýnda, üniversite ikinci sýnýftayken Nâzým Hikmet'i kurtarma hareketine katýlmak üzere ilk kez Paris'e gitti. Bu harekette aktif rol oynadý. Fransýz toplumu ve orada bulunduðu çevreye iliþkin gözlemleri daha sonraki eserlerinde yer alan birçok karakter ve olaya temel oluþturmuþtur. Türkiye'ye geri dönüþünde baþý sýk sýk polisle derde girdi. Sansaryan Han'daki sorgulamalar ölüm, tehlike, gerilim temalarýnýn iþlendiði eserlerinde önemli rol oynamýþtýr. Birkaç kez gözaltýna alýndý. Ýstanbul - Paris - Ýzmir üçgeni 1951 yýlýnda Gerçek gazetesinde bir yazýsýndan dolayý soruþturmaya uðrayýnca Paris'e tekrar gitti. Fransa'daki bu dönem, Attilâ Ýlhan'ýn Fransýzcayý ve Marksizmi öðrendiði yýllardýr. 1950'li yýllarý Ýstanbul - Ýzmir - Paris üçgeni içerisinde geçiren Attilâ Ýlhan, bu dönemde ismini yavaþ yavaþ Türkiye çapýnda duyurmaya baþladý. Yurda döndükten sonra, Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Ancak son sýnýfta gazeteciliðe baþlamasýyla beraber öðrenimini yarýda býraktý. Sinemayla olan iliþkisi, yine bu dönemde, 1953'te Vatan gazetesinde sinema eleþtirileri yazmasýyla baþlar. Sanatta Çok Yönlülük 1957'de gittiði Erzincan'da askerliðini yaptýktan sonra, tekrar Ýstanbul'a dönüþ yapan Attilâ Ýlhan sinema çalýþmalarýna aðýrlýk verdi. Onbeþe yakýn senaryoya Ali Kaptanoðlu adýyla imza attý. Sinemada aradýðýný bulamayýnca, 1960'ta Paris'e geri döndü. Sosyalizmin geldiði aþamalarý ve televizyonculuðu incelediði bu dönem, babasýnýn ölmesiyle birlikte yazarýn Ýzmir dönemini baþlattý. Sekiz yýl Ýzmir'de kaldýðý dönemde, Demokrat Ýzmir gazetesinin baþyazarlýðýný ve genel yayýn yönetmenliðini yürüttü. Ayný yýllarda, þiir kitabý olarak Yasak Seviþmek ve Aynanýn Ýçindekiler dizisinden Býçaðýn Ucu yayýmlandý. 1968'de evlendi, 17 yýl evli kaldý. Ýstanbul'a dönüþ 1973'te Bilgi Yayýnevi'nin danýþmanlýðýný üstlenerek Ankara'ya taþýndý. Sýrtlan Payý ve Yaraya Tuz Basmak'ý Ankara'da yazdý. 1981'e kadar Ankara'da kalan yazar Fena Halde Leman adlý romanýný tamamladýktan sonra Ýstanbul'a yerleþti. Ýstanbul'da gazetecilik serüveni Milliyet (2 Mart Kasým 1987) ve Geliþim Yayýnlarý ile devam etti. Bir süre Güneþ gazetesinde yazan Attilâ Ýlhan, yýllarý arasýnda Meydan gazetesinde yazmaya devam etti yýlýndan 2005 yýlýna kadar köþe yazýlarýný Cumhuriyet gazetesinde sürdürdü. 1970'lerde Türkiye'de televizyon yayýnlarýnýn baþlamasý ve geniþ kitlelere ulaþmasýyla beraber Attilâ Ýlhan da senaryo yazmaya geri dönüþ yaptý. Sekiz Sütuna Manþet, Kartallar Yüksek Uçar ve Yarýn Artýk Bugündür halk tarafýndan beðeniyle izlenilen diziler oldu.

6 Kaman da festival zamaný Kýrþehir'in Kaman ilçesinde, her yýl geleneksel olarak düzenlenen 'Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin 18'incisi renkli görüntülere sahne oldu. Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kaman Belediyesi tarafýndan Cumhuriyet Meydaný'nda düzenlenen festivale Kýrþehir Valisi M. Ufuk Erden, AK Parti Kýrþehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Abdullah Çalýþkan, MHP Kýrþehir Milletvekili Metin Çobanoðlu, MHP Aksaray Milletvekili Osman Ertuðrul, Devlet Personel Baþkaný Mehmet Tekinaslan, Kýrþehir Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci, eski Devlet Bakaný ve Kýrþehir Milletvekili Ramazan Mirzaoðlu, Kaman Belediye Baþkaný Erhan Talu, Kýrþehirliler Federasyonu Baþkaný Hilmi Gökçýnar, davetliler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ceviz ve diðer ürünlerin direk tüketicilere ulaþtýrýldýðý festivalde, kilosu 5 ila 12 TL arasýnda satýlan ceviz büyük ilgi gördü. Ceviz satýþlarý gece geç saatlere kadar devam ederken, Kamanlýlar merkezden cezaevine kadar mehter takýmý eþliðinde yürüdüler. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan kutlamalar devam ederken, bir konuþma yapan Kaman Belediye Baþkaný Erhan Talu, Kaman ilçesindeki toprak ve iklim özelliðinin bir neticesi olan ve bol miktarda yetiþen en deðerli besin kaynaðý cevizin, bilimsel yöntemlerle yetiþtirilmesinin saðlanmasýný, ceviz bahçelerinin oluþturulmasýný, özendirilmesi ve yetiþtirilen cevizlerin ekonomiye kazandýrýlmasýnýn yanýnda ortak bir deðer oluþturup Türkiye'ye ve dünyaya tanýtýlmasýný saðlayacaklarýný belirtti. Talu, "Ýlçemizde cevizi ön plana çýkartma çalýþmalarý, bugün rahmet ve minnetle andýðýmýz Kaman cevizinin babasý ziraat mühendisi sayýn Lokman Avþar Bey tarafýndan 1990'lý yýllarýn ikinci yarýsýnda baþlatýlmýþtýr. Onun ve ekibinin özverili çalýþmalarý, bugün ceviz konusunda ilçemizi belli bir noktaya getirmiþtir" dedi. Ýlçemizde 35 Bin Civarýnda Ceviz Aðacý Mevcuttur En verimli tür olarak geliþtirilen KAMAN-1 ve KAMAN-5 fidanlarýnýn sertifika ve tescili için Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'na gerekli müracaatlarýn yapýldýðýný da ifade eden Belediye Baþkaný Erhan Talu, ilçede kurulan ceviz derneðinin öncülüðünde yapýlan faaliyetlerden de söz etti. Talu, "Kaymakamlýðýmýz, belediyemiz ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü'nün bilimsel katkýlarýyla 'Ceviz Bahçeleri' oluþturulmuþ ve halende bu çalýþmalar aralýksýz devam etmektedir. Bugün ilçemizde yaklaþýk olarak üretim saðlayan 35 bin civarýnda ceviz aðacý mevcuttur. Þu anki üretim kapasitemiz oldukça düþüktür. Ne zaman ki bir bahçeden alýnan ürün miktarý 6-7 tona ulaþýr, iþte o zaman amacýmýza ulaþmýþ olacaðýz. Bu konuda belediye olarak tüm imkanlarýmýzla üreticilerimize yardýmcý olmaya devam edeceðiz. Belediyemiz bünyesinde oluþturulan Ceviz Bahçeleri Koordinatörlüðü, üreticilerimize her türlü eðitim ve teknik desteði vermektedir. Amacýmýz ceviz üretimini en üst noktalara taþýyýp, ceviz ürünleri imal ederek ilçe ekonomisine katký saðlamaktýr. Bu konuda bu yýl ilk kez Kaman cevizlisini üretip tüketicinin beðeninize sunduk. Umarým beðenirsiniz. Önümüzdeki yýllarda ürün konseptini zenginleþtirip Kaman pestili, ceviz reçeli gibi ürünlerle ciddi bir pazar oluþturacaðýmýzý düþünüyor ve bu konuda yoðun bir iþbirliði içerisinde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" þeklinde konuþtu. Günde 4 Ceviz Yiyin Saðlýklý Yaþayýn Cevizin faydalarýndan da bahseden ve iyi bir besin kaynaðý olduðunu hatýrlatan Talu, "Ýyi bir besin maddesi olmasý özelliðinin yanýnda içerdiði A-E-C-B1 ve B2 vitaminleri ile kolestrolü dengelediði bilimsel olarak kanýtlanmýþtýr. Ayrýca insan beyninin ihtiyacý olan gümüþ iyonu ihtiva eden tek meyvedir. Biz Kamanlý öðrencilerimizin IQ'lerinin yüksek olmasýný cevize baðlýyoruz. Bir saðlýk mensubu olarak, bilim adamý dostlarýmýn bana tavsiyesini bende sizlerle paylaþmak istiyorum. Günde 4 ceviz yiyin saðlýklý yaþayýn diyorum. Kamanlýlar olarak böyle bir ürüne sahip olduðumuz için kendimizi þanslý sayýyoruz ve böyle bir güzelliði bize bahþettiði için Allah'a þükrediyoruz" ifadelerini kullandý. Bu yýl 18.'si Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali deðiþik etkinliklerle ve programlarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Bu arada festival kapsamýnda öðleden sonra Kaman Belediyesi konferans salonunda bir panel düzenlendi. Ýlçe Tarým Müdürü Ersin Öðülmüþ baþkanlýðýnda, Kaman cevizinin geliþimi, yetiþtiriciliði, aþýlanmasý, çeþitleri ve tarihinin anlatýldýðý panelde, Kamanlý üreticilerin sorunlarý da anlatýldý. Kent Haber Sulucakarahöyük/ KIRIKKALE Kýrýkkale'nin Sulakyurt Ýlçe Tarým Müdürlüðü tarafýndan zirai mahsül çeþitliliðinin artýrýlmasý için buðdaya alternatif ürün olarak çerezlik kabak ekimi yapýldý. Yetiþtirilen çerezlik kabaklarýn hasadý ise bugün törenle yapýldý. Ýlçe Kaymakamý Hasan Ongu, "Çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmeleri ve Sulakyurt'ta zirai mahsül çeþitliliði saðlamak için buðdayýn dýþýnda alternatif ürünlere yönelmeliyiz. Bugün burada örneðini gördüðümüz örnek çerezlik kabaktan hepimiz gerekli tecrübeyi edinmiþ olacaðýz ve Sulakyurt'ta buðday harici katma deðeri yüksek tarým ürünlerinin ekim sahalarýný arttýrmaya gayret edeceðiz. Pazarlama sorunu da olmayan bu ürünün ekiminin tüm çiftçilerimize bol kazanç getirmesini temenni ediyorum" dedi. Sulakyurt Ýlçe Tarým Müdürlüðü tarafýndan Yeþilli köyünde Haydar Karabina'ya ait olan DÝJÝTAL SÝSTEMLER Otomatik kaþe Logolu kaþe Ýmza kaþesi Düz ve Oval kaþe Cep kaþeleri Kaþeler kendi imalatýmýzdýr OKUL ÇANTALARI Defter, Kalem,Silgi ve tüm okul kýrtasiye ihtiyaçlarý uygun fiyatlarla tarlada örnek ekimi yapýlan çerezlik kabaðýn ilçede alternatif ürün olmasý hedefleniyor. Hasat törenine Ýlçe Kaymakamý Hasan Ongu, Ýl Tarým Müdürü Süleyman Yýldýz, Ýlçe Tarým Müdürü Yusuf Güngör, Ýlçe Ziraat Odasý Baþkaný Nurettin Ergazi ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Kent Haber HER MARKA FOTOKOPÝ, FAX, YAZICI Kartuþ ve Tonerleri Sarf Malzemeleri HACIBEKTAÞ

7 7 Sevgili Mehmed sen öte yakaya gideli tamý tamýna iki yýl olmuþ. Yine mevsimler deðiþiyor. Hayat yine olanca telaþesi içinde akýp gidiyor. Bildiðin koþuþturmalar, iþte! Bir yere acilen ulaþmak kabilinden, günün olanca yoðunluðu, sanki bir sonraki gün ayný yoðunluk yaþanmayacakmýþ gibi, kendini kaptýrýp gidiyor. Hep telaþ içindeyiz. Hep aman geç kaldýk hallerindeyiz. Oysa göz ardý ediyor, ihmal ediyoruz dostlarýmýzý, daha dün yazdýklarýmýzý, dertlerimizi, tasalarýmýzý Ne denli uðraþýrsak uðraþalým; yaptýklarýmýz ve yazdýklarýmýz hep bir yanýndan bir eksik kalýyor Þimdi sen yattýðýn yerden göz kýrparak demiyor musun Keþke birkaç sene daha ömrüm olaydý da; þu Hêviyên Aeurbach, ile Xewnên Melayê Batê yi hatta Uzun peþmerge yürüyüþü nü yazaydým diye. Ama gördüðün gibi olmadý. Býrakýp gittin iþte. Notlarýnla, eskizlerinle, defterlerinle ve projelerinle Senin vefatýndan sonra mezar yerine çok uðrayanlar oldu. Kente gelen bir dolu beni âdem Bir merhaba kabilinden sana ziyaretler yaptýlar. Senin üzerine çok yazýlar yazýldý. Kitaplar yayýnlandý. Seni, eskiden beri tanýyanlar bir kez daha kitaplarýný okumak derdine düþtüler. O güne kadar tanýmayanlar ise kitaplarýnla ilk kez tanýþarak daha önce tanýþamadýklarý nedeniyle, kendilerine kahrettiler. Oysa sen de bilirsin ki; çoðu insanlarýn çok iyi bildiklerinin aksine yazarlarý tanýmak neredeyse imkânsýzdýr. Sokakta herhangi biri olarak bir yazarý gördüðünde insan teki, hatta tanýþtýðýnda, o okunan ve okunduðunda çarpýnýlan satýrlarý, sayfalarý, kitaplarý gerçekten o mu yazmýþ þaþar insan denen varlýk Sonra düþer o satýrlarýn yazarýnýn ardýna Sorularýna yanýt bulmak adýna! Yazarlar, týpký yazmayanlar gibidir sevgili Uzun. Sokaklarda, caddelerde herkesler gibi, herkeslerle birlikte gezer, dolanýr ve yaþarlar. Sonra da giderler ve kapanýrlar kendilerine ait odalarýna. Herkeslerin unutmaya yüz tuttuðu kelimeleri, yazarlar asla unutmaz. Çünkü bilirler herkeslerin konuþtuðu gündelik birkaç yüz kelimelik dille edebiyat yapýlmaz. Yazar dediðin; birer sadekâr, kalemkâr ve hattat titizliðiyle unutulan kelimeleri sararmýþ sayfalarýn ve dengbêj seslerinin ayýrdýnda yakalar ve yeniden edebiyatýn olaðanüstü metinlerini yazar ve paylaþýr. Yazarý yazar yapan, öldükten sonra da ebedileþtiren tam da budur Sen tam da bunu yapýyordun iþte Sahi, þimdi sana bunlarý, yani iþini neden anlatýp kafaný þiþiriyorum ki! Sen zaten bu yazdýklarýmý ziyadesiyle baþarýlý bir üslupla paylaþýyordun ya okurlarýnla. Sadece kelimelerin kabuðunu kýrýp içindeki çekirdeði paylaþmak mýydý derdin! Elbette deðil! Ülkenin ve halkýnýn yüzlerce yýldýr çektiði acýlar bir entelektüel olarak senin de derdindi Mehmed. Barýþ olsun diyordun. Kürtler mutlaka kurumsallaþsýn diyordun. Oluyor Mehmed oluyor. Biraz geç, bir miktar sabýrla, ama oluyor iþte. Çocuklar da vuruluyor. Acýlar da kabuk baðlýyor. Ama oluyor Mehmed oluyor, her þey giderek olgunlaþýyor iþte Mehmed Þýk bir adamdýn. Çoðunlukla yakasýz bembeyaz gömleðinle þýk ve imrenilecek kadar güzel giyinirdin. Sakindin ve kýrýp dökmeden konuþurdun, kibarlýkla, incelikle. Týpký bir Kürt Beyefendisi gibi zarafette yarýþýrdýn. Dostlarýný ve okurlarýný hiç mi hiç ihmal etmezdin. Gittiðin yerlerdeki dostlarýný günler önceden haberdar ederdin. Ziyaret edilmesi gereken þahsiyetleri ve kurumlarý özenle seçerdin. Okurlarýn zayýf noktandý Mehmed. Okurlarýnla buluþtuðunda zaman kavramýný unuturdun. Bir arabesk þarkýnýn sözleri gibi Ne yapýyorsam, ne yazýyorsam sizler içindir diyordun her fýrsatta. Buna yürekten inanýyordu okurlarýn. Þimdi öte yakada, eminim rahat ve huzur içindesin. Her baþýný kaldýrýp ruhunla þöyle bir etrafýna baktýðýnda, þehrinin en alýmlý yerinde Hewsel Bahçelerine, Dicle Nehrine, Kýrklar Daðýna bir ses uçurmalýk mesafede olduðunu sen zaten biliyorsun. Þimdi sevdiðin þarkýlarýný da sadece kendine söylüyorsun. Yeni romanlarýný da sadece kendine yazýyorsun eminim. Alacaðýn olsun Mehmed Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde hayvan otlatýrken ölen 12 yaþýndaki Ceylan Önkol ile ilgili kriminal rapor açýklandý. Ýlk tespite göre, Ceylan'ýn ölüm nedeni havan topu deðil. 12 yaþýndaki Ceylan Önkol, 28 Eylül'de her gün yaptýðý gibi hayvanlarý otlatmak üzere araziye çýkmýþ, saat 11.30'da bir patlama duyulmuþtu. Patlama üzerine olay yerine giden köylüler Ceylan'ýn parçalanmýþ cesediyle karþýlaþmýþtý. Doktor ve savcý "güvenlikli olmadýðý" gerekçesiyle Ceylan'a olay yerinde otopsi yapmamýþtý. Ceylan'ýn cesedi 6 saat olay yerinde bekletildikten sonra jandarma karakoluna götürülmüþtü. Otopsi burada yapýlmýþtý. Otopsinin ardýndan hazýrlanan adli muayene tutanaðýnda Ceylan'ýn vücudunun çeþitli bölgelerinde irili ufaklý þarapnel parçasý görüldüðü belirtilmiþti. Aile askeri birlikten atýlan havan atýþýyla kýzlarýnýn öldüðünü iddia ederken, Genelkurmay Baþkanlýðý bölgede havan atýþý yapýlmadýðýný açýklamýþtý. Genelkurmay'ýn Açýklamasý Geçen hafta olayýn teknik Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Ülkemizin aydýnlýk yüzü Aleviler Ayrýmcýlýða karþý Eþit Yurttaþlýk hakký için 8 Kasým da alanlarý doldurmaya hazýrlanýyor. Biliyoruz ki, neo liberal ekonomik politikalardan caný yananlar, gericiliðin katlettiði mesafeden rahatsýz olanlar 8 Kasým da Alevilerin çaðrýsýna olumlu yanýt verecek ve alanlarda olacaktýr. Ýþsizler, yoksullar, gençler, kentsel dönüþüm maðdurlarý, kadýnlar, su hakký diyenler, barýnma hakký diyenler, saðlýk hakký, eðitim hakký diyenler, insanca yaþama hakký diyenler; zorunlu din derslerinden caný yananlar, Madýmak Oteli nin görüntüsünden vicdaný sýzlayanlar yani bu ülkenin onurlu, aydýnlýk yüzlü insanlarý yan yana, omuz omuza olacak; AKP nin gerici zihniyetine karþý mücadelenin gereði mitingine katýlacaklar. O alandan yükselecek sesin, tüm yurt sathýna yayýlmasý, Pirsultancýlarýn asli görevleri arasýnda yer alacak. Türkiye nin eþitlik ve özgürlükten yana ilerici, demokrat, çaðdaþ güçleri 8 Kasým da yeni bir mevzi daha kazanacak. Þu nokta açýktýr: AKP nin Alevileri red ve inkara dayalý politikalarýn sürdüren, asimilasyoncu, O nun gayri insani, antidemokratik incelemesi hakkýnda bilgi veren Genelkurmay"Bu olayla bizi yýpratmaya çalýþýyorlar. TSK'ya karþý asimetrik harekat sürdürülüyor" açýklamasýnda bulunmuþtu. Genelkurmay Ýletiþim Daire Baþkaný Tuðgeneral Metin Gürak, olayýn meydana geldiði bölgede iki karakol bulunduðunu, bunlarýn Ceylan Önkol'un öldüðü yere 8 ve 9 kilometre uzaklýkta olduðunu kaydederek, bu mesafenin karakollarda bulunan havanlarýn menzili dýþýnda olduðuna dikkati çekmiþti. politikalarýný ve riyakar demokrasi anlayýþýný açýða çýkarmak, Alevilerin asla ve asla erteleyemeyecekleri tarihsel görevidir. Aleviler, saðdan ve soldan kimi liberallerin AKP ile ilgili yanýlgýlarýna asla ortak olmayacaktýr. Alevilerin, zorunlu din derslerinden, cemevlerinin yasallaþmasýna, Madýmak Otelinin utanç müzesi olmasýna, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn kaldýrýlmasýna, devletin farklý inançlara eþitlik içinde yaklaþýmýna kadar geniþ bir yelpazeye yayýlan sorunlarý bulunmaktadýr. 8 Kasým mitingi Alevilerin yaþadýðý sorunlarýn, uðradýklarý hak gasplarýnýn ve her þeyden önemlisi de taleplerinin yanký bulduðu bir kürsü iþlevi görecektir. AKP Ýktidarý tarafýndan Açýlým adý altýnda yürütülen çalýþtaylarda Alevilere hakaret edilmesinin, Alevilerin darbeciliðe meyilli gösterilmesinin, dahasý 4. ALEVÝ ÇALIÞTAYI'nda Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'nun sunduðu Raporda olduðu gibi "ÝHL lere alevi kesimin çocuklarýný da çekebilecek projeler geliþtirilmeli", "(...)Alevi Dedelerinin yurtdýþý hizmetleri ve hacc-umre ziyaretleri için kolaylýklar saðlanmalý, mevcut durumda Alevi köylerinde aktif olan camilere gönderilen imamlarýn, liyakatlý ve iletiþimi düzgün olmalarýna özen gösterilmelidir." gibi her biri Alevileri biraz daha asimile Olayýn herhangi bir atýþ sonrasý meydana gelen patlamalarýn oluþturduðu çukurdan farklý olduðunu söyleyen Tuðgeneral Gürak, "Diðer yandan, Ceylan Önkol'un hayatýný kaybetmesine neden olan bir patlama vardýr. Ancak bu patlamanýn neyin sonucu olduðu Cumhuriyet Savcýlýðýnca yaptýrýlan kriminal çalýþmalarý sonucunda belli olacaktýr. Bu nedenle bu çalýþmalarýn sonuçlanmasý beklenmelidir" demiþti. Radikal etmeye, sünnileþtirmeye yönelik yaklaþýmlarýnýn teþhir edildiði, asimilasyon çabasýnýn boþa düþürüldüðü platform iþlevi görecektir. Dertlerimizin ortak olduðu tüm demokratik kamuoyunu eþit, özgür, demokratik, laik ve aydýnlýk yarýnlara kavuþmak için Alevilerin Büyük buluþmasýnda aramýzda olmaya davet ediyoruz. Gelin Canlar Bir Olalým 8 Kasým da Kadýköy Meydanýný dolduralým. Av. Fevzi Gümüþ Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný

8 Ne oldu birden baðlar sökülmeye baþladý. Son beþ senede sökülen bað tiyeði sayýsý ortalama beþ milyon tiyek civarýnda.sökümlerin bu rakamla da sýnýrlý kalmayacaðýný hepimiz bilmekteyiz.yanýlýyor olmayý istememe ve çok arzu etmeme raðmen 2015 yýlýnda sökülen bað tiyeði sayýsý 12 milyonu bulacaðýný tahmin etmekteyim. Þu anda uygulanmakta olan ekonomik politikalar ve tarým politikalarý çiftçiyi baðlarý sökmeye mecbur etmektedir. Hazineden en az pay çiftçiye verilmiþtir. TEKELÝN özelleþtirilmesi ile bu süreç baþlamýþtýr. Üretici üzümünü güvenle ve deðerinden vereceði TEKEL SUMA FABRÝKASININ elinden çýkýp özel sektörün eline geçmesi ile üzüm üretiminden para kazanamamaya ve zarar etmeye baþlamýþtýr.üzümün kilo baþýna üretim maliyeti 35 kuruþ olup,piyasa 25 kuruþtan zararýna pazarlanmaktadýr.devlet bir çok ürüne destekleme verirken üzüme üvey evlat muamelesi yapmýþ ve destekleme kapsamý dýþýnda býrakmýþtýr.tekel SUMA FABRÝKALARININ özelleþtirmeden sonra TEKELÝ satan alan ticari kurumlar sadece kendi karlýlýklarýný düþünmeyi ön plana çýkartmýþlardýr.þu anda TPG isimli bir Amerikan sermaye kuruluþunun içerisinde yer alan KÝLÝS TEKEL SUMA FABRÝKASI,artýk eski devletin himayesinde olan ve üreticileri koruyan ve kollayan bir kurum deðildir.soruyorum sizlere binlerce kilometre öteden Amerika dan gelip KÝLÝS TEKEL SUMA FABRÝKASINI satýn alanlarýn çiftçinin çýkar ve menfaatlerini kollayýp koruyacaklarýný düþünmek en azýndan saflýktýr.sermaye guruplarý ucuza bulup satýn aldýklarý bir çok müesseseyi karlýlýklarýný bilanço üzerinde gözle görülecek þekilde revize ettikten sonra çok daha yüksek fiyatlarla baþka guruplara satmaktadýrlar.bunu neden böyle düþündüðüme gelince,burada uzun yýllar boyunca TEKEL SUMA FABRÝKASINI elinde tutup,üzümü hammadde olarak kullanýp suma üretmeyi düþünen bir MEY A.Þ. asla baðlarýn sökülmesine ilgisiz kalamaz yýlý yaþ üzüm sezonunu bitirmiþ bulunmaktayýz.sezon gerek üzüm rekoltesinin çok düþük olmasý,gerekse üzümün MEY A.Þ. tarafýndan 25 kuruþtan alýnmasýndan dolayý hüzünlü geçmiþtir..üzümün para etmemesinden,üretim maliyetlerini karþýlamaktan uzak olan fiyatlarla TEKELÝN üzümümüzü almasýndan dolayý,üreticiler baðlarýný sökmeye hýz vermiþlerdir.mey A.Þ.TEKEL SUMA FABRÝKASINA yaptýðýmýz bir çok ziyaretimizde,üzüm alýmýnda uyguladýklarý fiyat politikalarýnýn sonucunda Kilis merkez ve köylerinde baðcýlýðýn bitme noktasýna geldiðini ifade ettik.üzüm üreticileri ve ürettiðimiz üzüm olmadan fabrikanýzýn bir anlam ifade etmediðini bir çok kereler anlatmaya çalýþtýk.sanayici ve üreticinin ortak bir zeminde bir araya gelmesinin önemini gözler önüne sermeye çalýþtýk.üzülerek görmekteyiz ki bizim anlattýklarýmýz MEY A.Þ. tarafýndan dikkate alýnmamýþtýr.bu sene olduðu gibi,bundan sonraki senelerde de fabrikaya gelecek olan üzüm miktarýnda büyük düþüþler yaþayacaklarýný ifade ettik.ýlimizde bir çok üzüm üreticisinin uygulamakta olan üzüm alýmýndaki fiyat politikalarý ve bunlarýn sonucunda ortaya çýkan ürün fiyatýndan dolayý baðlarý sökerek alternatif ürünlere yöneldiðini açýkça dile getirdik. Kilis Üzüm Üreticileri Tarýmsal Birliði olarak bütün gayretlerimize raðmen sanayici ve üretici diyalogu olumlu yönde gerçekleþmemiþtir. Kilis Üzüm Üreticileri Tarýmsal Birliði olarak MEY A.Þ. ile diyalog kurma,üzüm üretiminin geleceði ile ilgili beraber çalýþma arzularýmýz hep ret edilmiþtir..mey A.Þ. üzüm üreticisinin çaresizliðini para kazanmak için bir fýrsat olarak deðerlendirmiþtir.bu sitem dolu,gerçekleri haykýran yazýlarýmýz asla KÝLÝS TEKEL SUMA FABRÝKASI çalýþanlarý ve yöneticilerini hedef almamaktadýr.zira onlar CEO Galip YORGANCIOÐLU ve Ürün satýn alýmýndan sorumlu Direktör Neþat MEÞE den gelen talimatlarý uygulayan TEKEL çalýþanlarýdýr ve bizler gibi üreten ter akýtan emekçilerdir.. KÝLÝS TEKEL SUMA FABRÝKASI çalýþan ve yöneticilerinin üzüm alým fiyatý ve fabrikanýn Master planlarý ile ilgili hiçbir tasarruflarý yoktur.sadece özel sektör mantýðý ile kendilerine Ýstanbul dan gelen talimatlarý uygulamaktadýrlar.mey A.Þ. nin baþýnda yöneticilik yapan CEO Galip YORGANCIOÐLU ve Ürün satýn alýmýndan sorumlu Direktör Neþat MEÞE eski TEKEL kökenli yöneticiler olmamalarý ve üzümü bilmemelerinden dolayý ilimizde üzüm ile ilgili yanlýþ yönetim uygulamalarýna sebebiyet vermektedirler..sadece para kazanýlsýn,ciro ve karlýlýk oranlarý artsýn.her þey firmanýn kazanmasýný hedeflemektedir. Bir diðer husus ise MEY A.Þ. TARSUS TEKEL SUMA FABRÝKASINA Kilis ten Ziraat Mühendisi Osman KÖLEMEN birlikteliði ve iþbirliði ile üzüm alýmý yapmalarýdýr..kilis üzüm üreticilerine vermekten kaçýndýklarý,üreticinin emeðinin karþýlýðý olan parayý bu aracýlara vermektedirler..üzüm Kilis ten Ziraat Mühendisi Osman KÖLEMEN aracýlýðý ile 22,5 kuruþtan toplanmýþ,bu rakamdan % 2 fire payý düþülmüþtür.bu kiþinin TARSUS Fabrikasýna getirip teslim ettiði üzümler baþ fiyattan alýnmýþ ve Kilis Tarsus arasý kamyon taþýma ücreti MEY A.Þ. tarafýndan karþýlanmýþtýr.üreticiler olarak bizlere vermekten kaçýndýklarý bizim hakkýmýz olan emeðimizin karþýlýðý olan parayý aracýlara kazandýrmýþlardýr. MEY A.Þ. TARSUS TEKEL SUMA FABRÝKASINA KÝLÝS ten üzüm toplanmasýnýn alt yapýsý gene en yukarýdan belirlenmiþtir. Üzümün bugünkü durumu ve yaþadýklarýmýz biz üreticileri üzmüþtür. Kilis Üzüm Üreticileri Tarýmsal Birliði olarak üzümün birlik aracýlýðý ile toplanarak MEY A.Þ. ye pazarlamasý talebimizi red eden MEY A.Þ. kendi belirledikleri aracýlar tarafýndan üreticinin elinden nerede ise bedavaya toplanan üzümlere en üst fiyatý vermiþ, eksradan nakliye ücretini ödemiþ ve aracýlara imkânlar yaratmýþtýr. Bizlerle Kilis Üzüm Üreticileri Tarýmsal Birliði ile gerçekleþtirmekten kaçýndýðýnýz, iþbirliðini aracýlar ile gerçekleþtirmeniz yanlýþ bir uygulamadýr. MEY A.Þ Tekel Suma Fabrikasýnýn uyguladýðý yanlýþ alým politikalarý sonucunda ilimizde baðcýlýk bitme noktasýna gelmiþtir.önümüzdeki yýllarda fabrikanýza alýmlarýn Üzüm Üreticileri Tarýmsal Birliði aracýlýðý ile yapýlmasý son derece zaruridir.aracýlara tanýmýþ olduðunuz ayrýcalýklarýn þahýslara deðil Üzüm Üreticileri Tarýmsal Birliðine aktarýlmasý bölge baðcýlýðý için önemlidir.. Üzüm Üreticileri Tarýmsal Birliði olarak üzümün bitmemesi ve baðlarýn sökülmesini önlemek için faaliyetlerimiz devam etmekteyiz.bölgeye üzüm alýmý için gelen diðer aktivistler Kilis Üzüm Üreticileri Tarýmsal Birliðinin çabalarý sonucudur.bu ülke bizim,bu üzümde bizim.bir gün yaptýklarýnýzdan,üzümü ve Kilis baðcýlýðýný bitirmek için gösterdiðiniz gayretlerden dolayý piþman olacaksýnýz.çünkü suma yapmaya deðil,ilaç olsun diye gözünüze sýkmaya bir habbe üzüm bulamayacaksýnýz. Kilis li üzüm üreticileri sizlere sesleniyorum,sabredin,bu kara günler geçecek,diþinizi sýkýn,yakýnda bir çok geliþme olacak,biraz daha sabredin,hem bu güne kadar neler geçmediki! MEY A.Þ. TEKEL SUMA FABRÝKASI SANA BAKAR BAKAR VE AÐLARIM.SEN ARTIK BENIM DEÐILSIN.SEN ELLERIN OLDUN.SENI KADIR VE KIYMET BILMEYENLERE,ELLERE VERDILER.BAKARRR BAKARRRR AÐLARIM. Ecz.Kahraman ÜNLER BÝR KÝLÝS SEVDALISI kaynak : Kilis Postasý

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı