2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyart m dinamosunu motor olarak çal rarak yol vermek."

Transkript

1 Senkron Motorlara Yol Verme ekilleri Bir asenkron motora gerilim uygulandnda direkt olarak yol alr. Bunun için yardmc bir düzenee ihtiyaç yoktur. Senkron motorlar ise gerilim uygulandnda direkt olarak yol alamazlar. Atalet dolayyla rotor, döner alann hna ulaamaz. Rotorun senkron hzda dönmesi için rotor ve stator döner alan kutuplarn daima birbirini çekerek, kilitlenmeyi salayan zt isimli kutuplarn karkl bulunmas gerekir. Rotorun devaml olarak dönmesi için kilitlenmeyi salayan baz metotlar vardr. Bunlar: 1. Senkron motoru alternatör olarak çalp yol vermek. 2. Senkron motorla ayn milde bulunan uyartm dinamosunu motor olarak çalrarak yol vermek. 3. Senkron motora yardmc bir döndürme makinas ile yol vermek. 4. Senkron motoru sincap kafesli asenkron motor olarak çalrarak yol vermek. 5. Senkron motoru rotoru sarg asenkron motor olarak çalrarak yol vermek. Yukarda belirtilen yöntemlerden herhangi biri ile senkron motorlara yol verilebilir. Pratikte en çok kullanlan yöntem senkron motoru asenkron motor olarak çalp yol vermektir. Bu metotta rotor sarglarna uyartm ak verilmeden önce stator sarglarna alternatif akm uygulanr. Bu akn stator iletkenlerinde meydana getirdii döner alan, sincap kafesli rotorun ksa devre edilmi çubuklarnda endüksiyon yolu ile bir gerilim endükler. Ksa devre çubuklarndan geçen akn oluturduu alan ile stator döner alan birleerek döndürme momentini meydana getirirler. Bu momentin etkisiyle rotor dönmeye balar. Rotorun h senkron hza yaklanda, uyartm devresinden rotor sarglarna doru akm verilip rotor kutuplar uyartr. Bu srada stator döner alan kutuplar ile rotor kutuplar kilitlenir. Böylece senkron motor yol alarak senkron hzda dönmeye devam eder. Rotorun senkron devir sayna getirilebilmesi için yük momentinin küçük olmas gerekmektedir. Dier yöntemleri de ksaca u ekilde açklayabiliriz: Senkron Motoru Alternatör Olarak Çalp Yol Vermek Bu metot çok az kullanr. Paralel balama artlar yerine getirilerek, ebeke ile paralel olarak çalan alternatör, kendisine mekanik enerji veren makinann enerjisi kesildikten sonra senkron motor olarak çalr. (Bu yöntemin detaylar alternatörlerin paralel balanmas deneyinde anlatld.) Senkron Motor le Ayn Milde Bulunan Uyartm Dinamosunu Motor Olarak Çalrarak Yol Vermek Bu metot için doru akm kaynana gerek vardr. Uyartm dinamosu bu kaynaktan beslenerek önce motor olarak çalr. Senkron motor senkron hza yaklanda stator sarglarna alternatif gerilim uygulanarak, kutuplar doru akmla uyartr. Stator döner alan kutuplar ile rotor kutuplarn kilitlenmesi 1

2 salanr. Daha sonra motor olarak çalan uyartm dinamosunun ak kesilir. Böylece senkron motor yol alarak çalmasna devam eder. Senkron Motora Yardmc Bir Döndürme Makinasle Yol Vermek Bu metotta yardmc döndürme makinas senkron motorun miline akuple edilerek balanr. Örnein doru akm motoru, dizel yada benzinli motor olabilir. Senkron motor ise bu makinalardan biri ile döndürülür. Bu döndürücü makinann devir say senkron devir sayna ulaabilecek bir deerde olmalr. Senkron motor, senkron devir sayna yaklanda stator sarglarna alternatif gerilim uygulanr. Uygulanan bu gerilimin oluturduu döner alan, rotorun dönü yönü ile ayn yönde olmalr. Bu aamadan sonra rotor kutuplar doru akmla uyartlarak, stator kutuplar ile kilitlenmesi salanr. Senkron Motoru Rotoru Sarg Asenkron Motor Olarak Çalrarak Yol Vermek Yük altnda kalknmas istenen yerlerde kullanlacak senkron motorun, rotorunda iki çeit sarg bulunmalr. Bu sarglardan birincisi rotor sargr. kinci sarg ise ilk sargdan yallm olup, rotoru sarg asenkron motorun rotor sargna benzemektedir. Balangçta rotorun üç fazl bu sarglarna bir yol verme direnci seri balanr. Statora üç fazl alternatif akm uygulandnda motor, bir asenkron motor gibi yol almaya balar. Rotora seri balanan dirençler kademe kademe devre d braklarak senkron motorun yük altnda kalknmas salanr. Daha sonra uyartm için rotor sarglarna doru akm uygulanarak, rotor ve stator döner alan kutuplarn kilitlenmesi salanr. 2

3 Senkron Motorun V Erilerinin Elde Edilmesi Senkron motorlarn V erileri; motora uygulanan ebeke geriliminin ve miline balanan yükün sabit tutularak endüvi ak I y ile uyartm ak I u arasndaki ilikiyi gösterir. Ayrca uygulanan gerilimin frekans da sabit olmalr. Bu durumda motorun milinden çekilen güç P 3. U. I y. Cos dir. Dier deerler sabit olduuna göre, güç katsay Cos nin demesi yük ak detirir. Daha önce de belirtildii gibi, güç katsay cos, uyartm akna ba olarak detirilebilir. Güç katsayn büyümesi ile yük ak küçülür. Cos nin en büyük deeri olan 1 de, yük ak en küçüktür. Bu durumda senkron motor omik çalmaktadr.belli bir yükte çekilen en küçük yük akna ait uyartm ak deerinden daha küçük uyartm aknda senkron motor endüktif, daha büyük uyartm aknda ise kapasitif çalr. Uyartm ak detikçe senkron motorun güç katsay ve yük ak deir. Bu srada demir ve bakr kayplarnda meydana gelecek küçük dikkate alnmazsa; senkron motorun mil gücü sabit kalr. Bu deneyden elde edilecek eriler V harfine benzediinden bu erilere senkron motorun V erileri denir. V erilerini elde etmek için. deki balant yapr. Bu balant yapldktan sonra senkron motor çalr. (Bu srada motor bota çalmaktadr). Botaki V erisini çizmek için motorun çektii yük ak, uyartm ak ayarlanarak en küçük deerine indirilir. Bu andaki Cos deeri de saptanmalr. Uyartm akn bu deeri senkron motorun omik olarak çalmas için gereken akmdr. Bu uyartm ak yava yava artr.her kademe yük ak ve Cos deerleri alr. Yük ak anma akn 1.5 ile 2 kat oluncaya kadar uyartm ak artlmaa devam edilir. Bu çalma deerleri kapasitif çalma durumunu verir. Bundan sonra tekrar en küçük yük ak veren uyartm akna gelinir. Bu uyartm akndan daha küçük uyartm deerlerinde senkron motor endüktif çalmaktadr. Gene uyartm ak yava yava azaltr. Her kademe yük ak ve Cos cetvel eklinde yazr. Bundan sonra senkron motor çeitli yüklerde yüklenip ayn ekilde uyartm ak ayarlanarak yük ak ve Cos deerleri saptanr. Bundan sonra uyartm ak yatay eksen, yük ak veya Cos deerleri de düey eksen üzerinden iaretlenerek senkron motorun V erileri çizilir. 3

4 I y Cos 1,0 Akm Geri Akm leri a- Yük akn uyartm ak ile deimi I u Eksik Uyartm Fazla Uyartm b-cos nin uyartm ak ile deimi I u ekil-1 Yük ak ve Cos nin uyartmla deimleri. Senkron motorun istenen yük kademelerinde V erileri bir arada çizildiinde, erilerin farkl olduklar görülür. ekil-3 de botaki erinin yükteki eriden daha farkl olduu görülüyor. 1 nolu eri bota, 2 nolu eri yar yükte, 3 nolu eri tam yükte ve 4 nolu eri de 1,5.P anma yükündeki V erileridir. Görüldüü gibi her yük kademesinde omik çalma durumlar için deik uyartm akna gerek vardr. Senkron motor bota iken omik durum için I u1 uyart gerekirken, yar yükte omik durum için daha büyük I u2 uyartna gerek vardr. Tam yükte ise ayn durum için daha büyük uyartm ak I u3 gerekir. Motorun yükü anma yükünden fazla olduundan gerekli uyartm ak daha artar ve I u4 olur. Bunun nedeni endüvi reaksiyonunun çeitli yükler için farkl olmas ve doymann artmasr. Botaki endüvi reaksiyonu ile yüklü durumdaki endüvi reaksiyonu farkl olduundan, uç gerilimin sabit kalabilmesi için (örnein omik durumda) yüklü durumda, botakinden daha fazla uyartm akna gerek vardr. I u4 > I u3 > I u2 > I u1 dir.yük altnda çalan bir senkron motorda, uyartm, anma deerinden fazla ise motor ak I y, uç gerilimi U den ileride olup, senkron motor kapasitif çalr. Uyartm ak, küçükse, akm I y, gerilimden geride olup, motor bu defa endüktif çalr. Uyartm ak çok geni srlar içinde azaltp artlamaz. Örnein ekil-3 de görüldüü gibi tam yük için uyartm ak I u den ve yar yük için I u den küçük olamaz. Aksi halde motor kararlk s geçip kilitlenme durumundan ayrr. Bu anda motordaki yük momenti, motor momentinden fazladr. Senkron motorlarn çounda anma yükünün %40 na kadar olan küçük yüklerde uyartm sr olduu halde motor senkronizmden kopmayabilir. Bota ve çeitli yük deerlerinde omik durum için gerekli yük akmlar farklr. Bota kayplar karlayacak kadar olan I y1 ak, senkron motor yüklendikçe I y2, I y3, I y4 deerlerini almaktadr. Bu durumda senkron motordaki bakr kayplar ve çok az da olsa demir kayplar artar. ekil-2 de ise uyartm akn demesi ile çeitli yük kademelerindeki güç katsay deerleri görülmektedir. Erilerin tepe deerleri daima Cos=1 deerinden geçer. Cos deerlerini saptamak için 4

5 Bota cosmetre yoksa devreye iki vatmetre balanarak (aron vatmetresi) cos deerleri adaki formüllerle bulunur. P1 P2 tg veya 3. U. I y tg P1 3. P 1 P P 2 2 Bu formülde; Cos = 0.5 için P 2 = 0 Cos > 0.5 için P 2 > 0 Cos < 0.5 için P 2 < 0 dr Cos 1 Tam Yükte Yar Yükte 0 I u ekil-2 Çeitli yük durumlarnda uyartm ak ile güç katsayn deimi. 5

6 Cos=1 4 Motor I I y4 y3 Kararlýlýk (Stabilite) Sýnýrý %150 %100 %50 Yüksüz =0 U þ /X s I y2 I y I u I u Iu2 Iu1 100 I u3 Motor 150 Iu Generatör L /X s þ %50 Generatör %100 Kararlýlýk (Stabilite) Sýnýrý %150 =0 ekil-3 Senkron makinann V erileri. V erileri ekil-3 de görüldüü gibi hem motor hem de alternatör olarak çalrken çkartlabilir. Senkron motorun sabit uyartm ve deik yük durumunda güç katsayn demesi de ekil-4 de görülmektedir. Eride en iyi güç katsayn tam yük ve tam yüke yakn yüklerde olduu, motor anma yükünden daha fazla yüklendikçe Cos nin azald görülüyor. Küçük yüklerde de güç katsay bir hayli kötüdür. 6

7 Cos I u-sabit n-sabit P(I y ) Motor yükünün anma yüküne oran ekil-4 Güç katsayn yükle deimi 7

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Özellikle şehir merkezlerinde bir fazlı

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ

Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ 1. Gerilimi Düşürerek Yolverme Alternatif akım endüksiyon motorları, şebeke gerilimine direkt olarak bağlandıklarında, yol alma başlangıcında şebekeden Kilitli Rotor Akımı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN KUMANDASI ANKARA 2008 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTORLARA YOL VERME ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

1. DO RU AKIM MOTORLARI

1. DO RU AKIM MOTORLARI 1. DO RU AKIM MOTORLARI 1.1. DA Makinesinin Yap Do ru ak m makineleri dönen k m (endiivi), duran k m (endiiktör), yatak, kapak, rça ve kolektörden olu ur.(resim 1.1) govde Resim 1.1: Do ru ak m motoru

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MOTORLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile,

Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor) ile, Statik faz kaydırıcılar (kondansatör) ile, KOMPANZASYON NEDİR? Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. İndüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GENEL Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yarıdan fazlası, pompa, fan,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 5EE003 Ankara 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS)

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) 03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) Yöntemin prensibi ardıık 3 seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapıp inkübasyon sonunda gelime olanları pozitif olarak deerlendirmek ve istatistik yöntemlerle

Detaylı

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Direnç (R) Alternatif gerilimin etkisi altındaki direnç, Ohm kanunun bilinen ifadesini korur. Denklemlerden elde edilen sonuç

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir?

1.Redüktör seçimi nasıl yapılmalı, en önemli seçim kriterleri nelerdir? Servis Faktörü / Service Factor / Betriebsfaktor Günlük Çalışma Süresi Operating Time hour / Day Laufzeit Std. / Tag 24 16 8 4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7 1.6 1.3 1.2 1.7 1.6 1.3 1.2 1.1 1 1.3 1.2 1.1 1.0

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME Şekil - 1 Şekilde üç fazlı asenkron motora buton ve kontaktörle yol veren devre görülmektedir. Devrede start butonuna basıldığında K 1 kontaktörünün

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı