DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2016-2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ"

Transkript

1 K.K.T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 01 TEMMUZ 2015

2 K.K.T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Bu rehber " adresinde ve yetkilendirilmiş kullanıcılar için ise "online.kktcmaliye.com" adresinde yer almaktadır.

3 İÇİNDEKİLER KONU SAYFA - I. DÜZEY KURUMSAL SINIFLANDIRMA 11 - II. DÜZEY KURUMSAL SINIFLANDIRMA 12 - I. DÜZEY FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 15 - II. DÜZEY FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 16 - III. DÜZEY FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 18 - III. DÜZEY FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN DETAYLI AÇIKLAMALARI 24 - FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA 49 - GİDERLER I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 50 - GİDERLER II. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 51 - GİDERLER III. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 53 - GİDERLER IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 59 - GELİRLER I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 81 - GELİELER II. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 82 - GELİRLER III. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 83 - GELİRLER IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 85 - EKO - REHBER 90 - BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR 140

4 MALivE BAKANUGI K.K.T.C. Cumhurba kanhgl, K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Ba kanhgl, K.K.T.C. Ba bakanhgl, K.K.T.C. Bakanhklan, K.K.T.C. Baglmslz Daire Baskanhklari, MudurlUkleri ile Bag!! Kamu Kurum ve Kuruluslan, GENELGE NO: 07 KONU: Doneml But~e Haztrlama Genelqesi OONEMi BOTCE HAZIRLAMA REHBERi Butce sistemimizi, uluslararast standartlara uygun bir kapsama kavusturmak amaciyla 2007 mali yrlindan itibaren, Oc;yrllrk bir donemi kapsayan cok YIIIIbutcelerne sistemineqecilmistir. Kurumlann butce calrsrnalannm takip ve kontroluna yonelik olarak, her bir birimde bulunduklan yerden elektronik ortamda standart formatta hazirlarup yonetilen butce cahsmalan butce tekliflerinde de ayni sekilde surdurulecektir. Butce Vasa Tasans: yillanm kapsayacaqindan hizmet planlamalannrn, odenek tekliflerinin ve gelir tahminlerinin hizmet oncelikleriyle kurum hedeflerine uygun olarak hazrrianrnast ve kaynak dagillmmm sagllkll bir sekllde yapilrnast gerekmektedir. Bakanllklar tarafmdan yorotolmekteolan faaliyet ve projeler gereklilik, etkinlik ve verimlilik acisindan gozden gec;irilerek kamu harcamalanrun saghkh bir temele kavusturulrnast saglanacaktlr Butce donerninde, butce harcamalanru rnurnkun oldugu kadar oz kaynaklarla finanse edilmesi ve cari harcamalan srrurh tutmak suretiyle butce imkanlartrun yatmrnlara yonlendirilmesi; finansman srkmtrlanrun giderilmesi yonunde de yerel kaynaklardan temin edilecek gelirlerin azami dozeydetahsili ana hedef olarak benimsenmektedir. 1

5 Bu baqlamda butce hazirlrk donerni;hedefi gorme ve gozden gec;irmeile hedefe ulasrnak lcin ne yaprlmasi gerektigini ve bunun en iyi, en ekonomik sekilde nasrl yaprlacaqrru dusunrne, planlama ve karar vermedonemidir, Avrupa Birligi Komisyonu Geni,leme Genel Mudurlugu tarafmdan finanse edilen "Kuzey Krbna'ta Kamu Harcamalan Yonetlmlnln Geli,tirilmesi Projesi" cerceveslnde: o KKTC Ba,bakanhgl, o Basbakan Yardlmclhgl, Ekonomi, Turizm, KUltur ve Spor Bakanhgl, o Maliye Bakanhgl, o i~i,leri Bakanhgl, o Baymdlrhk ve Ula,tlrma Bakanhgl, o Milli Egitim Bakanhgl, o Grda, Tarim ve Enerji Bakanhgl, o Cah,ma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgl ve o Cevre ve Oogal Kaynaklar Bakanhgl olmak uzere dokuz Bakanhkta yurutuien cahsmalar ile bir krsim performans gostergelerine ulasrlmrs bulunulmaktadrr, Bu baglamda, ozellikle sozkonusu Bakanhklarm 2016 mali Ylh but~e tekliflerini, performans gostergelerini dikkate alarak haztrlanmast gerekmektedir. Hazirtanan But~e tekliflerine dayanak teskil eden ilgili butce performans tablolan da eklenecektir. Butce teklifleri; (Fon ve Doner Sermayeli Kuruluslar dahil) <;ok YIIII Butceleme anlayrs: cercevesinde donernini kapsayacak,ekilde hazrrlanacaktrr, Blit~enin hazrrlanmasi sirasmda a,aglda belirlenen hususlaratitizlikleuyulacaktrr, A. GENEL ilkeler 2016 Mali Ylh But~e teklifleri, " web adresinden girilmek suretiyle yapllacaktlr. Tarafrmza daha once verilen,ifre ile belirtilen adresteki "Yeni YII But~e lslernlerl" menusu kullamlarak her bir odenek teklifi i~in but~e fi,leri (Form 8) doldurulacakttr, Odenek tekliflerinin tamamlanmasma muteaklp otomatik olusmus olan ve ekran uzerinde bulunan Form 1'den Form 7'ye kadar olan tablolar ile teklif edilen but~e fi,lerinin yazlcldan ~Iktllarl ahnacaktlr. Bu ~Iktllar yine ayni adreste bulunan diger formlarm (Form 9'dan ba,layarak) ge~mi, Yillarda oldugu uzere doldurulmasl suretiyle birle,tirilip kurumunuza ait but~e teklifi olu,turulacaktlr. 2

6 Genelgemizin sonunda belirtilen tarihinde bilgisayar sistemi otomatik olarak kapanacaqmdan sozkonusu tarihten sonra teklif girmek hic;bir surette rnumkun olmayacaknr, Herhangi bir sorunla karstlasrnamak ic;in tum sorumlularca butc;e tekliflerinin bilgisayar sistemine zamanmda girilmesi yonunde gerekli tedbirler ahnmak zorundadrr, Butc;e teklifleri hazirlamrken, VII sonu tuketlcl flyatlarr endeksindeki artrs, 2016 Ylh ic;in % 6.6,2017 Ylh ic;in % 4.6,2018 ydl ic;in de % 4.5 olarak dikkate alrnacaknr, Olusturulan yapi ayru zamanda performansa dayah botc;elemenin de alt yapisrru teskil ettiginden, teklifler ilgili birim yoneticilerinln de bilgisi dahilinde ve sorurnluluqunda haztrlarup, talep edilecek odenekle ulastlmasi dusunulen hedefler arasrnda sorekli bir iii!?kiaranacaktir. BOtc;eteklifleri hazirlarurken odenek teklifleri ile gelir tahminlerine ili!?kin butce formlan, aynntrh ve hizmet maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasma ili!?kin somut verilere dayandmlacaktir. TOm formlar eksiksiz doldurularak belirtilen ilke ve standartlar ile kodlama sistemine uyulacaktrr, Ekonomik smtflandtrmamn dorduncu dozeyinde sunulacak olan tekliflerin hesaplamalan (Form 8)'de detayh bilgilere yer verilerek duzenlenecektlr, Detayh bilgileri girilmeyen Butc;e Teklifleri degerlendirmeye almmayacaktlr. Butceler, tum struflandirma gruplannda (Kurumsal, Fonksiyonel, Finansman, Ekonomik) kullarulan kodlarm en detayh dozeyinde hazirtanacak, Maliye Bakanliqr ile kurumlar arasrndaki butce goro!?meleri de bu detay Ozerinde gerc;ekle!?tirilipyasallasacaktrr, 2016 mali ylh Butce odenek teklifleri gec;mi!? YII odeneklerine standart eklemeler yaprlarak haztrlanmayacaktir. Bu comleden olmak Ozere odeneqin hangi faaliyet ic;in oldugu, hangi amaca hizmet edeceqi, yapilacak harcarnalann Devlet'e ne kadara mal olacaq: ve ne kazandtracaqi hususlanrun degerlendirilerek gerekli formlar eksiksiz doldurulmak suretiyle odenek teklifleri yaprlacaktir. (Bak Form: 1-24) Butc;e fi lerinin gerekc;elerinde, aynnnh ve somut bilgilere yer verilecek, genel ifadeler kullanrlrnayacaknr. Butce teklifleri, Analitik BOtc;e Slmflandlrmasma ili!?kin izleyen bolomlerde yer verilen esas ve usollere uygun olarak hazlrlanacaktlr. 3

7 Butce tekliflerinin haztrlanmasmda her bir birimin yorotmekte oldugu hizmetler gozden gec;irilerek ihtiyac duyulmayan, oncelik tastmayan hizmetler icin odenek teklif edilmeyecek, devarruna ihtiyac duyulan hizmetler icln onceki YII verileri de ortaya konularak bu rehberde belirtilen esaslar dahilinde odenek teklif edilecektir. Fon ve doner sermaye gelirleri ile butce kaynaklan birlikte kullarularak yorotolenhizmetlerde, fon ve doner sermayeler araclhgl ile karsilanan ihtlyaclar ic;in Daire butceslnden odenek talebinde bulunulrnayacaktrr. B. FiNANSAL KOOROiNASYON SORUMLUSU Mali yapirun merkeziyetc;ilikten uzaklastrnlrnasr, orta vadeli mali cerceve (cok Yllh butce), Bakanhklarda butce planlanrnasi, Maliye Bakanhq: ve Bakanhklann koordinasyonu, performans gostergeleri ve kapasite artmrru konulannda Avrupa Birligi Komisyonu Genislerne Genel MOdOrlOgOtaraftndan finanse edilen "Kuzey Krbns'ta Kamu Harcamalan Yonetlminin Gelistirilrnesi Projesi" ne bagh olarak hazirlanan Proje Eylem Plarurun basan ile surdurulup sonuclandmlabllrnesi icin Butce Dairesi MOdOrlOgOyarunda Bakanhklann da onernli katkilanna ihtiyac duyulrnaktadir. Bu nedenle Onceki Ylliarda olusturuldugu gjbi butce konularl ile jlgilenecek. yaqllacak cahsmalara OncQlUkedecek bjr cahsma grubunun olysturulmasl gerekmektedir. Bakanhk MUstesan tarafmdan gorevlendjrjlen Fjnansal Koordinasyon Sorymlysy ye by sorumlunyn altmda yer alacak bagh dairelerde butce konylarmm takibjnj yapan personelden olysan cahsma grybynyn en gec 8 Temmuz 2015 taribine kadar yazlh olarak BUtce Oajresj MUdUrlUgU'ne gonderilmesj gerekmektedir. By yazl gonderilmeden sjstem kylladlma acllmayacagmdan BUtce tekuflerjnin sjsteme girjsj mumkun olamayacaktlr. Finansal Koordinasyon Sorumlusu gorevlendirmesi; a aglda aciklanan gorevleri ilgili Bakanhk adma yerine getirecegine inarulan Bakanhk bonyesindesoreklicahsan personel olablleceqi gibi, Plan Proje MOdOrO,Mali Isler Amiri, Butce ve Mali Kontrol Sorumlusu, Hazine Kontroloru de olabilecektir. Finansal Koordinasyon Sorumlusu'nun oncoiogondebakanhk bonyesinde yorotolecekbutce hazrrlama sorecinin koordinasyonunda a aglda siralanan hususlara hassasiyet ile uyulrnast beklenmektedir. 4

8 Bakanllk Mastesen Ba~kanhgmda, Daire MOdOrleri ve diger yetkililer ile toplantilar dozenlemesinde koordinasyonu saglamak; bu toplantrlar sirasmda MOste~arm; bir sonraki mali YII politika hedeflerini Daire MOdOrleri ve diger yetkililerle tartrsarak butce tekliflerine dahil edilmesi icln talirnatlanm almak. Butce Dairesi yetkilileri ile butce kilavuz ilkelerini tartrsrnak. Bakanhqa bagll dairelerinin personeline, Maliye Bakanligl Butce Dairesi'nin butce kilavuz ilkeleri hakkmda bilgi vermek, aciklarna yapmak ve kilavuz ilkelerinin butce tekliflerine uygulanmasmda onlan desteklemek. Daire MOdOrleri, kendi butce tekliflerinin bir nushasiru Bakanllk MOste~an'na, bir nushasuu da Finansal Koordinasyon Sorumlusu'na vermesiyle, Finansal Koordinasyon Sorumlusu bu butce tekliflerini degerlendirir ve Bakanhk MOste~an'na bunlar hakkmda onerilerde bulunur. Finansal Koordinasyon Sorumlusu, politika hedeflerine ve butce kilavuz ilkelerine uyulmasnu saqlar. MOste~ar, butce tekliflerinin butunu hakkmda karar verir ve Finansal Koordinasyon Sorumlusu bun Ian Bakanhqm tek bir teklifinde oirlestirir. Mustesar tarafmdan Bakanhqrn hedefleri ve onceliklerini iceren bir aciklayrc: yazi hazirlanarak, Butce teklifleri ile birlikte Butce Dairesi'ne gonderilir. Finansal Koordinasyon Sorumlusu, Butce Dairesi MOdOrlOgO'nde yapilacak Butce goro~meleri oncesinde, ilgili Bakanhk icin hazirlanan butce tekliflerini tartrsir ve muzakere eder (gerek duyulmasi halinde dairelerin ilgili personelinin de kanhrmrn saglar). Finansal Koordinasyon Sorumlusu, MOste~ar'm Daire MOdOrlerine bir bildirisini hazrrlar. Bu bildiride MOste~ar, Daire MOdOrOnden a~agldakileri ister: Daire MOdOrO'nOnsorumlu oldugu konular icin, Maliye Bakanhqr'run almasrru ve kilavuz ilkelerde belirtilen hususlann uyqulanmasmr, kilavuz ilkelerini dikkate En gey 7 Agustos 2015 tarihine kadar, hazirlanan butce tekliflerini bir nushasi da finansal koordinasyon sorumlusuna olmak Ozere, moste~ara sunmasml, Daire'lerce hazlrlanan ve her bir Ita Amirinin imzasml ta~lyan botye tekliflerinin ilgili bakanllkta biraraya getirilip topluca Maliye Bakanllgl'na gonderilmesini (daireler ayn ayn gonderim yapmayacaktlr). Finansal Koordinasyon Sorumlusu en ge~ 7 Agustos 2015 tarihine kadar teklifleri ahr ve tekliflerin but~e hazlrhk genelgesinde belirtilen kurallar dahilinde hazlrlanmaslnl ilgili Daire Mudurleri ile isti:}are ederek kontrol eder, gerekli duzenlemenin yapllmasl yonunde yardimci olarak tekliflerin kurallara uygun olmaslnl saglar. 5

9 \ c. EKONOMiK SINIFLANDIRMA - SiRiNCi DOZEY EKONOMiK KODLAR 1- Personel Giderleri: Maa~ ve OcretlerHaziran ayt odemesl esas alrnarak 13. maaslan da ilave etmek suretiyle (Haziran AYI Maas: x 13) toplam olarak (Form 8 detaylarrna gore) teklif edilecek ve bunun drsinda herhangi bir artrs ongorolmeyecektir. 2- Sosyal Guvenlik Kurumlarma Devlet Primi Giderleri: Devletin isveren sifatryla odedigi sosyal govenlikkatk: paylarr bu bolurnde izlenecektir Mali Yrhnda Emekliye Aynlmasi Muhtemel Personel: Mali YI" Butcesinde "Emekli Maaslan, Emekli Ikramiyeleri ve 1~9iKrdern Tazminatlarr" i9in ongorolecek odenekler ile ilgili hesaplamalarrn zamanrnda yaprlabilrnesini saglamak ve odenek yetersizliqine meydan verilmemesi amaciyla, Bakanlrk, bakanlrklara baglr daireler ve baglmslz dairelere baglr personelden sozkonusu mali ytlda yas haddi, saglrk nedeni ve kendi istegi ile emekliye aynlmasi muhtemel personel hakkrnda gergek9i bilgilerin verilmesine ozen gosterilecek ve acrklama sotununa verilen bilgilerin kaynagl yazilarak (Form 13)'te verilen tablo'ya uygun olarak tanzim edilecektir. 3- Mal ve Hizmet Ahm Giderleri: A~aglda belirtilen degerleri asmayan mal ve hizmet ahrn giderleri i<;inyapilan odernelerdir. Ekonomik Srmflandtrmada her bir alrrn icin: - Menkul mal ahrnlannda TL'na kadar, - Gayrimaddi hak alrmlarrnda TL'na kadar, - Menkul rnallann bakim ve onarrmlarrnda TL'na kadar, - Gayrirnenkullerin bakirn ve onarrmlarrnda TL'na kadar, olan odenek lhtiyactan cari ba!ilrgl altmda teklif edilecektir. a. Kaynaklarrn srrurh oldugu gozononde bulundurularak cari hizmet odenekleri tespit edilirken gergek9i bir tutum icinde olunrnasi, hizmetin zorunluluk gostermedigi faaliyetler icln kaynak aynlrnamast ve boylece israftan kacmrlarak onern ve onceligi bulunmayan alanlara kaynak tahsis edilmemesi gerekmektedir. b. Yurtdist gorevlendirmelerde azami tasarruf anlayrsi esas almacak, gorevlendirmeler titiz bir sekilde sorgulanmak suretiyle asgari sure ve sayida tutulacak ve buna gore odenek teklifinde butunulacaktrr. 6

10 i) 2016 yrh yurtdrs: staj ve egitim ile yurtici staj ve egitim ve kurslara katilma giderleri Personel Dairesince hazirtanan ve Bakanlar Kurulunca belirlenen konularda ve sayrda personel iyin odenek talep edhecektir.2017 ve 2018 yrllan muhtemel giderleri icin de odenek ongorolecektir. ii) Kamu Gorevlileri Yasasi uyannca, derece yokselmelerinde kamu gorevlilerine dozenlenecek hizmetlcl egitim He ilgili giderlerde aynca belirtilerek odenek teklifinde bulunulacaktrr. c. Telefon, mobil telefon, faks, yagn cihazi ve benzeri haberlesrne irnkanlan iyin odenek talep edilirken azami tasarruf anlayis: Hehareket edilecek ve mevcut cihazlann ekonomik kullarurm saglanacaktlr. Mevzuatlan uyarmca yapilacak giyecek ahrnlan He ilgili odenek teklifleri (Form 8)'de detaylandmlacaktir. Giyecek ahrnlan teklifine temel teskil eden mevzuatm bir kopyast ekinde sunulmak zorundadrr, Mevzuat dll?lnda kalan personel icin giyecek ahrn talebi yaprlmayacaktrr, Temsil, aglrlama, toren, fuar ve benzeri faaliyet ve etkinlikler iyin odenek talepleri asgari seviyede belirlenecek ve mali YII icinde bu alandaki uygulama tasarruf anlayrsi icerisinde yorotolecektir. Doseme ve dernirbas ahrru icin odenek talep edilirken demirbas standardizasyonu ilkelerine uyulacak ve mevcut imkanlarla yetinme gayreti icindeolunacaktrr. Mevcut bhgisayardonarumlan ile hizmetlerin verine getirilmesi konusunda caba gosterilecek ve qercek hizmet ihtiyact olrnadikca, sadece teknolojiyi takip etmek amaciyla yeni bilgisayar ahrm yoluna gidilmeyecektir. Aynca bilgisayar, klima ve fotokopi makineleri baktrn ve onanrnma iliskin odenek taleplerinde de azami tasarrufa dikkat edilecektir. Birimlerde bilgisayar, klima ve fotokopi makinelerinin mevcut sayilan ve yeni lhtiyaclar icin (Form 12)doldurulacaktlr. Aynca, araclarla ilgili olarak "Araclar Cetveli" (Form 14) 2015 Mali YIII BOtyeYasasmda yeralan siraya gore doldurulacaktlr ylli ikinci yansl ile 2015 ylli ilk yansmda devredilen araylarla ilgili bilgiler, aylklama sotunundagosterilmek suretiyle (Form 14-1) ayn olarakdozenlenecektir. Su Allmlan ve Elektrik Allmlan iyin her bir sayay bazmda, Telefon Abonelik ve Ku"amm Ocretleri iyin ise her bir telefon hattl bazmda olmak Ozere bolgeler bazmda (merkez ve l?ube) slraya gore ilgili ay veya devredeki odemenin yapilip yapllmadlgma bakllmakslzln devre tutarlan (olasl bakiye hariy) 2015 YIII Su Allmlan Geryeklel?meve Tahmini (Form 16), 2015 YIII Elektrik Allmlan Geryeklel?meve Tahmini (Form 17) ve 2015 YIII Telefon Abonelik ve Ku"amm 7

11 Ocretleri Gerceklesrne ve Tahmini (Form 18) doldurulacaktrr YII! Elektrik Ahrnlan Gerceklesme ve Tahmini (Form 17) doldurulmasmda ilgili devrede gerc;ekle~en kws tutan bilgisi de girilmek zorundadrr, 2016 Mali YII! Butce Vasa Tasansmda ongorulecek Makam Araclan, Resmi Hizmet Araclan ile I~ Araci ve Makinalannm sayilan ve.yururlukteki sigorta ucretleri dikkate ahnarak hesaplanacaktrr. Bakanhk ve Daireler ic;in 2014 ve 2015 Mali Yilmda odenrnis olan zorunlu sigorta ucretleri (Form 19) ayn dokurn olarak duzenlenecektir. Bina, Doserne Demfrbas, Stoklar ile Makine Tesisat ve Malzemeler icin yangm, sel, frrtma, deprem, teror vb. gibi sigorta kapsamlan belirtilecektir. Her bir Fon I Doner Sermaye lsletrnesi bazmda, "Fon I Doner Sermaye Gelir-Gider Cetveli" (Form 20), "2014 Yih Herbir Gelir Kalemi ve Ayhk Bazda Fon I Doner Sermaye Gelir Gerceklesrneleri" (Form 21) ve "2015 Yth Herbir Gelir Kalemi ve Ayhk Bazda Fon I Doner Sermaye Gelir Gerceklesme ve Tahminleri" (Form 22) doldurulacaktir. Gelir elde edilen Daireler, tahsil ettikleri gelirleri ile ilgili olarak Gelirler Cetveli (Form 24) doldurmak zorundadirlar. DI~i~leri Bakanlrq: altmda yer alan Buyukelc;ilik ve Temsilcilik'ierin Mal ve Hizmet Ahm Giderleri'ne ait tekliflerin giri~i yerel para birimi cinsindenyaprlacaktir. 5- Cari Transfer: Sermaye birikimi hedeflemeyen cari nitelikli mal ve hizmet almuru finanse etmek amacryla yapilan karsrlrksiz odemelerdir. Transferler nihai olarak kimin yararlandrqma gore degil, kime odendigine gore srruflandmlmahdrr. Transfer odernelerinin cari veya sermaye nitelikli olduqu hususunda bir aynm yapilarmyorsa gider, cari transferler arasmda yer alacaktir. Cari transfer nitelikli odernelerin, butceye yuksek oranda rnukellefiyet getirdigi nedenle bu tor taleplerin minumumda tutulmasi ic;incahsrnalar yaprlarak ve gerekli tasarruf onlernleri ahnarak butce teklifleri hazirlanacaktrr, 6- Sermaye Giderleri: Mal ve Hizmet Ahm Giderleri krsrrunda belirtilen asgari degeri asan ve normal ornru bir YIIveya daha uzun olan mal ve hizmet ahmlan ile sabit sermaye edinimleri ve gayrimenkullerin ya da gayrimaddi aktiflerin edinimi ic;inyapilan odemelerdlr. a. Kamu yatmmlannda temel arnac, srmrh butce kaynaklan ile toplumun ihtiyac;duydugu acil ve oncelikli hizmetlerin bir an once saglanmasldlr. Bu c;erc;evede,egitim, saghk, turizm, teknoloji altyaplsl, enerji, sulama, kentsel aityapi yatlnmlanna ve ula~tlrma alt sektorleri arasmda dengeyi saglaylcl yatlnmlara geli~me stratejileri de dikkate ahnarak oncelik verilecektir. 8

12 TOrkiye Cumhuriyeti Yardrrnlan Hefinanse edilecek yatmrnlann, T.C. Yardrm Heyeti tarafrndan onaylanmastru moteakip Butcede yer almalart esastir. By baglamda Kurym ve Kurylyslarca ;k; syret olarak tanzim edilecek olin Yatlnm proie Formlan ile Termin planlarmm en gec 24 Agystos mesa; bitim;ne kadar b;r syret;nin BQtce pajresj MQdQr!QgQ'ne. bjr suret;n;n ise pevlet plan lama graqtq MQstesarhgma gonderjlmes; gerekmektedjr. AY[lca, BQtcede Saghkh bir OngOrQnQn yapllabilmesi arnaciyle, Projeler hazrrtarurken karnutastrrrna gerektirmesi halinde muhtemel kamulastirma giderleri Yatrnm Proje Formlarmda (Form 15) belirtilecektir. Kamula tlrma bedelleri tam ve eksiksiz olarak teklif edilecek olup Butce Ylh icerisindeki ek kamulasnrma talepleri karsrlanmayacaknr. b. Tekliflerin hazirlanmasmda oncelikli hedef; onceligi ve yaprlabilirtiqi devam eden yatmrnlan tamamlamak olacaktrr. Yeni proje teklifleri, saglrklr yaprlabilirlik etodlerine dayandmlacaktrr. c. Kuruluslar govenlikve zaruri hailer (ambulans, itfaiye aracr, saglrk, egitim, savunma ve i kosullan acrsmdan ozel onerne sahip tasrtlar) harte tasit ahrru icin odenek talebinde bulunrnayacaklardrr. d. Teklif edilecek Yatmm Projeleri icin Form 15 kullamlacakttr, Form 15 dismda hazrrlanacak yatlrlm projeleri kabul edilmeyecek ve degerlendirmeye almmayacaktlr. Proje Teklif Formu ve Proje Bilgi Formu'nun (Form 15) eksiksiz ve dogru olarak doldurulmasi ve tum sorumlularca lrnzalanmast gerekmektedir. 7- Sermaye Transferleri: Butce drsma sermaye birikimi amaclayan ve sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmaru arnaciyla yapilan karstlrksiz odemelerdir. Transferlerin eari nitelikli mi yoksa sermaye nitelikli mi olduqunu belirlemek icln eari-sermaye aynmmda esas airnan kriterler kullarulmahdrr, Butcenin transfer tertiplerinden yardim alan kuruluslar, bu uyqularnanm ilave bir imkan olduqunu goz onune alarak, verimlilige ve tasarrufa dikkat edeeekierdir. 8- Borc Verme: Bir mali hakka veya devletin molkiyetindehisse (sermaye) katihmma neden olan odemeleri kapsar. Devlet tarafmdan verilen krediler ve annan hisseler bore verme olarak srruflandmlrrken, KIT'lerin gorev zararlan cari transferler lcerisinde yer alacaktrr. 9- Yedek Odenekler: BOt<;edeba langl<;taongorolemeyen hizmet kar llrklan olarak veya yapllan tahminlerin YII i<;i geli meler neticesinde tutmamasl ihtimaline kar llrk hizmetlerin aksamamasl i<;inihtiyat olarak aynlan odeneklerdir. Sadeee Maliye Bakanhgl ve GOvenlik Kuwetleri KomutanhglBOt<;elerindeyer alacaktlr. 9

13 O. OiGER HUSUSLAR Bagh Kamu Kuruluslan: Analitik BOtyeSistemine gore hazirlanacak olan 2016 Mali VIII Botye Vasa Tasanlannm zamanmda Bakanlar Kuruluna ve Meclise sunulabilmesi ve 1 Oeak 2016 tarihinden itibaren 2016 Mali VIII Bute;euygulamalarma olanak saglanabilmesi arnaciyla: 2016 Mali VIII Butce Vasa Tasanlan ile 2014 VIII Kesin Hesaplan ve 2015 VIII 6 Ayllk Uygulama Sonuylannm en gee; 24 Agustos 2015 mesai bitimine kadar BakanliQImlzabagll Butce Dairesi MOdOrlOgO'ne gonderilmesi gerekmektedir. Analitik Butee Sjstemi verine halen Program BPtce Vapisl ile buteesjnj hazlrlavan tum kurymlarm 2016 Vlh jle jlgili hazlrlavaeaklan bpteelerjnjn Analitjk BPtee Sjstemi jeerisinde hazlrlanmasl zorynludyr. Bunyn saglanmasl jle ngili olarak ita Amirlerjnin gerekli anlemleri almalar!. Bakan"klarm da kendilerjne bag" kurymlarl bu Vande YVarmalari gerekmektedjr. Anayasa'nm92 (4) maddesi"botyetasansi BakanlarKuruluncamali YIIbasmdan en az iki ay once Cumhuriyet Meclisine sunulur" amir hukrnu uyannca, 2016 Mali VIII BOtye Vasa tasansmrn zamarunda ve geryekyi bir sekllde haztrlanabilmesl amacryle Butce Dairesi ile istisare etmek suretiyle bptee teklifleri tek syret halinde en gee 14 Agystos 2015 mesaj bjtimjne kadar Bakanhqrrruza bagll BotyeDairesiMOdOrlOgO'ne gonderilmesi gerekmektedir. Analitik Botye Smlflandlrmasl aciklernalan, listeleri, formian ve diger hususlara ili~kin bilgiler adresindenyetkilendirilmi~kullamcuar eliyle yaprlacakttr YIIIbutcesi hazirhk yall~malannakatllacaklara,yogun emek ve ozveri isteyenbu cahsrnalannda basanlar diler, bilgi ve geregininfasiru onemle arz I ricaederim. 1.j~ Zeren MUNGAN Maliye Bakaru Tarih:

14 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ

15 KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK: KS 1, 2)

16 EK: KS 1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA (I. DÜZEY) DÜZEY I KURUMLAR 01 CUMHURBAŞKANLIĞI 02 CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 03 BAŞBAKANLIK 04 BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI 05 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 06 MALİYE BAKANLIĞI 07 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 08 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 09 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 10 GIDA, TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI 11 SAĞLIK BAKANLIĞI 12 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 13 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 14 MAHKEMELER 15 HUKUK DAİRESİ (BAŞSAVCILIK) 16 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 17 KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 18 YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) 19 POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 21 SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI 11

17 KURUMSAL SINIFLANDIRMA (II. DÜZEY) EK : KS 2 DÜZEY I II 01 CUMHURBAŞKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 02 CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 03 BAŞBAKANLIK 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 03 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 04 BAŞBAKANLIK DENETLEME KURULU 05 PERSONEL DAİRESİ 06 KOOPERATİF İŞLERİ DAİRESİ 07 DEVLET BASIMEVİ 08 MERKEZİ MEVZUAT DAİRESİ 04 BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 SANAYİ DAİRESİ 03 TİCARET DAİRESİ 04 RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ 05 TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ 06 TURİZM PLANLAMA DAİRESİ 07 ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ 08 KÜLTÜR DAİRESİ 09 KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI 10 DEVLET SENFONİ ORKESTRA VE KOROSU 11 GENÇLİK DAİRESİ 12 SPOR DAİRESİ 05 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 TANITMA DAİRESİ 03 ENFORMASYON DAİRESİ 04 DIŞİŞLERİ DAİRESİ 05 ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ 06 LONDRA TEMSİLCİLİĞİ 07 NEWYORK TEMSİLCİLİGİ 08 BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ 09 İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU 10 MERSİN KONSOLOSLUĞU 11 WASHINGTON TEMSİCİLİĞİ 12 İSLAMABAD TEMSİLCİLİĞİ 13 İZMİR KONSOLOSLUĞU 14 ABU-DABİ TEMSİLCİLİĞİ 15 BAKÜ TEMSİLCİLİĞİ 16 CENEVRE TEMSİLCİLİĞİ 17 DOHA TEMSİLCİLİĞİ 18 ROMA TEMSİLCİLİĞİ 19 KUVEYT TEMSİLCİLİĞİ 20 TEL AVİV TEMSİLCİLİĞİ 21 MUSKAT TEMSİLCİLİĞİ 22 BAHREYN TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR 12

18 KURUMSAL SINIFLANDIRMA (II. DÜZEY) EK : KS 2 DÜZEY I II 23 BİŞKEK TEMSİLCİLİĞİ 24 STOCKHOLM TEMSİLCİLİĞİ 25 BERLİN TEMSİLCİLİĞİ 26 STRASBOURG TEMSİLCİLİĞİ 27 BUDAPEŞTE TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR 06 MALİYE BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 BÜTÇE DAİRESİ 03 MALİYE TEFTİŞ İNCELEME KURULU 04 GELİR VE VERGİ DAİRESİ 05 DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ 06 GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ 07 HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ 08 PARA KAMBİYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ DAİRESİ 07 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 MÜLKİ YÖNETİM VE BÖLÜMLERİ 03 MERKEZİ CEZAEVİ 04 NÜFUS KAYIT DAİRESİ 05 MUHACERET DAİRESİ 06 İSKAN VE REHABİLİTASYON DAİRESİ 07 TAPU VE KADASTRO DAİRESİ 08 ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ 09 HARİTA DAİRESİ 08 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ 03 KARAYOLLARI DAİRESİ 04 POSTA DAİRESİ 05 TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 06 LİMANLAR DAİRESİ 07 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ 09 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ 03 YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ. 04 MİLLİ EĞİTİM DENETLEME DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME KURULU 05 İLKÖĞRETİM DAİRESİ 06 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ 07 MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ 08 EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ 10 GIDA, TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 TARIM DAİRESİ 03 HAYVANCILIK DAİRESİ 04 VETERİNER DAİRESİ 05 DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİ 06 TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 13

19 KURUMSAL SINIFLANDIRMA (II. DÜZEY) EK : KS 2 DÜZEY I II KURUMLAR 11 SAĞLIK BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 03 DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ 04 İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ 05 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ 12 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 ÇALIŞMA DAİRESİ 03 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ 04 ÇOCUK YUVALARI 05 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ 06 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ 13 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 ÇEVRE KORUMA DAİRESİ 03 SU İŞLERİ DAİRESİ 04 JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ 05 ORMAN DAİRESİ 06 METEOROLOJİ DAİRESİ MAHKEMELER HUKUK DAİRESİ (BAŞSAVCILIK) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI 14

20 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (EK: FS 1, 2, 3)

21 EK : FS 1 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (BİRİNCİ DÜZEY) KODU I AÇIKLAMA 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 15

22 EK : FS 2 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (İKİNCİ DÜZEY) KODU I II AÇIKLAMA 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2 Dış Ekonomik Yardım Hizmetleri 3 Genel Hizmetler 4 Temel Araştırma Hizmetleri 5 Borç Yönetimi Hizmetleri 6 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler 8 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 1 Askeri Savunma Hizmetleri 2 Sivil Savunma Hizmetleri 3 Dış Askeri Yardım Hizmetleri 8 Savunmaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1 Güvenlik Hizmetleri 2 Yangından Korunma Hizmetleri 3 Mahkeme Hizmetleri 4 Cezaevi İdaresi Hizmetleri 8 Kamu Düzeni ve Güvenliğe İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1 Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler 2 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri 3 Yakıt ve Enerji Hizmetleri 4 Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri 5 Ulaştırma Hizmetleri 6 İletişim Hizmetleri 7 Diğer Endüstriler 8 Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetler 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 1 Atık Yönetimi Hizmetleri 2 Atık Su Yönetimi Hizmetleri 3 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 4 Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması 8 Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri 16

23 EK : FS 2 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (İKİNCİ DÜZEY) KODU AÇIKLAMA I II 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 1 İskan İşleri ve Hizmetleri 2 Toplum Refahı Hizmetleri 3 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 4 Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri 8 İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 1 Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hizmetler 2 Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri 3 Hastane İşleri ve Hizmetleri 4 Halk Sağlığı hizmetleri 8 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 2 Kültür Hizmetleri 3 Yayın ve Yayım Hizmetleri 4 Din Hizmetleri 8 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 1 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Hizmetleri 2 Ortaöğretim Hizmetleri 3 Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri 4 Yükseköğretim Hizmetleri 5 Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri 6 Eğitime Yardımcı Hizmetler 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 1 Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri 2 Yaşlılık Yardımı Hizmetleri 3 Dul ve Yetim Aylığı Hizmetleri 4 Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri 5 İşsizlik Yardımı Hizmetleri 6 İskan Yardımı Hizmetleri 7 Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler 8 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 17

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (EK: FS 1, 2, 3, 4)

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (EK: FS 1, 2, 3, 4) FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (EK: FS 1, 2, 3, 4) EK: FS1 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BİRİNCİ DÜZEY FONKSİYONEL KODLAR I FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ K.K.T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 01 TEMMUZ 2014 K.K.T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Bu rehber

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ MALİYE BAKANLIĞI K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı, K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, K.K.T.C. Başbakanlığı, K.K.T.C. Bakanlıkları, K.K.T.C. Bağımsız Daire Başkanlıkları, Müdürlükleri ile Bağlı Kamu Kurum

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılması tablosu;

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI Rezzan KAYNAK İstatistikçi & Yüksek Ekonometrist HAZİRAN 2008 1 KAPSAM * Bütçe ve Kodlama Yapısı * Analitik Bütçe Sınıflandırması 2 Neden analitik bütçe? Kamu mali yönetimi

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI 26 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 20 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 iç denetim hizmetleri 0 0 MEMURLAR 5 DIĞER PERSONEL MEMURLAR MEMURLAR MEMURLAR

Detaylı

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00

44.19.00.62.01 01.1.1 05 01 Personel Giderleri 400,00. 44.19.00.62.01 01.3 Genel Hizmetler 244.000,00 44 38.000.000,00 44.19 38.000.000,00 44.19.00 2.250.205,00 44.19.00.62 İLÇE ÖZEL İDARELERİ 2.250.205,00 44.19.00.62.01 ÇORUM-ALACA İlçe Özel İdaresi 280.300,00 44.19.00.62.01 01 GENEL KAMU HIZMETLERI 280.300,00

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

Sayı : 53/1977 ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİ YAPAN KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMASI HAKKINDA YASA

Sayı : 53/1977 ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİ YAPAN KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMASI HAKKINDA YASA Kıbrıs Türk Federe Meclisi nin 3 Kasım, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan Üst Kademe Yöneticileri Yasası, Anayasa nın 74 üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmi

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

Kamu Harcamaları - I. Hazırlayan. Doç. Dr. M. Oğuz Arslan

Kamu Harcamaları - I. Hazırlayan. Doç. Dr. M. Oğuz Arslan Kamu Harcamaları - I Hazırlayan Dç. Dr. M. Oğuz Arslan Kamu Harcamaları - I Tanım Kamu harcamaları, devle>n mal ve hizmet alımları için yapbğı harcamalar larak tanımlanabilir. Kamu harcamaları, devle>n

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Sayfa No:119 ile 46 BELEDİYELER 123.518.622,89 381.540.314,00 0,00 30.503.931,33 30.503.931,33 505.058.936,89 177.218.827,30 177.218.827,30 0,00 167.280.020,57 160.560.089,02 33 MERSİN BELEDİYELERİ 123.518.622,89

Detaylı

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 205 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik Bütçe Kod Açıklaması I II III IV I II III Kodu I II Ödeneği(TL) 46 BELEDİYE.723.000.000 4 KOCAELİ.723.000.000

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar : Kısa İsim 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Erecek Mali Yıl Hizmetleri İçin Tahsis Edilen Ödenek A, C ve

Detaylı

YEREL YÖNETİM İHALELERİ

YEREL YÖNETİM İHALELERİ Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 111 YEREL YÖNETİM İHALELERİ Hülya Yeşilgöz 1. Kamu İhale Kurumu (KİK) İstatistiklerine İlişkin Genel Bilgi Bu makale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun uygulanmasına

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,517,689,600.00 2,686,927,270.01 621,054,555.04 2,065,872,714.97 01 VERGİ GELİRLERİ 1,185,035,000.00 1,185,035,000.00 266,076,572.26 918,958,427.74 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Mart 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR BELEDYE AÇKLAMA YL,,. KONYA,,. MERAM,,. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.,,. Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,. Yasama ve yürütme organları hizmetleri,,.,,.,.,.,. DİĞER PERSONEL,.,.,.,.

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ www.asbu.edu.tr ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2020 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Eyüp ATEŞ Bilgisayar İşletmeni Bahattin ALBAS Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı * 2018-2020 ASBÜ

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA YL,,. KONYA,,. MERAM,,. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.,,. Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,. Yasama ve yürütme organları hizmetleri,,.,,.,.,. DİĞER PERSONEL,.,.,.

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE EĞİTİM SEMİNERİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Erdoğan KAÇAN ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI BÜTÇE 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE: BELİRLİ BİR DÖNEMDEKİ GELİR VE GİDER

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Ocak-Eylül 2011 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Eylül 2011 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,775,432,120.00 3,051,154,085.35 2,043,897,274.21 1,007,256,811.14 01 VERGİ GELİRLERİ 1,419,144,120.00 1,425,644,120.00 988,629,222.02 437,014,897.98 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

Ocak-Aralık 2010 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Aralık 2010 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,517,689,600.00 2,800,517,121.70 2,660,606,917.45 139,910,204.25 01 VERGİ GELİRLERİ 1,185,035,000.00 1,185,035,000.00 1,276,754,453.02-91,719,453.02 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı