DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2016-2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ"

Transkript

1 K.K.T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 01 TEMMUZ 2015

2 K.K.T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Bu rehber "www.kktcbutce.gov.ct.tr" adresinde ve yetkilendirilmiş kullanıcılar için ise "online.kktcmaliye.com" adresinde yer almaktadır.

3 İÇİNDEKİLER KONU SAYFA - I. DÜZEY KURUMSAL SINIFLANDIRMA 11 - II. DÜZEY KURUMSAL SINIFLANDIRMA 12 - I. DÜZEY FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 15 - II. DÜZEY FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 16 - III. DÜZEY FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 18 - III. DÜZEY FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN DETAYLI AÇIKLAMALARI 24 - FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA 49 - GİDERLER I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 50 - GİDERLER II. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 51 - GİDERLER III. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 53 - GİDERLER IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 59 - GELİRLER I. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 81 - GELİELER II. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 82 - GELİRLER III. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 83 - GELİRLER IV. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMA 85 - EKO - REHBER 90 - BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLAR 140

4 MALivE BAKANUGI K.K.T.C. Cumhurba kanhgl, K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi Ba kanhgl, K.K.T.C. Ba bakanhgl, K.K.T.C. Bakanhklan, K.K.T.C. Baglmslz Daire Baskanhklari, MudurlUkleri ile Bag!! Kamu Kurum ve Kuruluslan, GENELGE NO: 07 KONU: Doneml But~e Haztrlama Genelqesi OONEMi BOTCE HAZIRLAMA REHBERi Butce sistemimizi, uluslararast standartlara uygun bir kapsama kavusturmak amaciyla 2007 mali yrlindan itibaren, Oc;yrllrk bir donemi kapsayan cok YIIIIbutcelerne sistemineqecilmistir. Kurumlann butce calrsrnalannm takip ve kontroluna yonelik olarak, her bir birimde bulunduklan yerden elektronik ortamda standart formatta hazirlarup yonetilen butce cahsmalan butce tekliflerinde de ayni sekilde surdurulecektir. Butce Vasa Tasans: yillanm kapsayacaqindan hizmet planlamalannrn, odenek tekliflerinin ve gelir tahminlerinin hizmet oncelikleriyle kurum hedeflerine uygun olarak hazrrianrnast ve kaynak dagillmmm sagllkll bir sekllde yapilrnast gerekmektedir. Bakanllklar tarafmdan yorotolmekteolan faaliyet ve projeler gereklilik, etkinlik ve verimlilik acisindan gozden gec;irilerek kamu harcamalanrun saghkh bir temele kavusturulrnast saglanacaktlr Butce donerninde, butce harcamalanru rnurnkun oldugu kadar oz kaynaklarla finanse edilmesi ve cari harcamalan srrurh tutmak suretiyle butce imkanlartrun yatmrnlara yonlendirilmesi; finansman srkmtrlanrun giderilmesi yonunde de yerel kaynaklardan temin edilecek gelirlerin azami dozeydetahsili ana hedef olarak benimsenmektedir. 1

5 Bu baqlamda butce hazirlrk donerni;hedefi gorme ve gozden gec;irmeile hedefe ulasrnak lcin ne yaprlmasi gerektigini ve bunun en iyi, en ekonomik sekilde nasrl yaprlacaqrru dusunrne, planlama ve karar vermedonemidir, Avrupa Birligi Komisyonu Geni,leme Genel Mudurlugu tarafmdan finanse edilen "Kuzey Krbna'ta Kamu Harcamalan Yonetlmlnln Geli,tirilmesi Projesi" cerceveslnde: o KKTC Ba,bakanhgl, o Basbakan Yardlmclhgl, Ekonomi, Turizm, KUltur ve Spor Bakanhgl, o Maliye Bakanhgl, o i~i,leri Bakanhgl, o Baymdlrhk ve Ula,tlrma Bakanhgl, o Milli Egitim Bakanhgl, o Grda, Tarim ve Enerji Bakanhgl, o Cah,ma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgl ve o Cevre ve Oogal Kaynaklar Bakanhgl olmak uzere dokuz Bakanhkta yurutuien cahsmalar ile bir krsim performans gostergelerine ulasrlmrs bulunulmaktadrr, Bu baglamda, ozellikle sozkonusu Bakanhklarm 2016 mali Ylh but~e tekliflerini, performans gostergelerini dikkate alarak haztrlanmast gerekmektedir. Hazirtanan But~e tekliflerine dayanak teskil eden ilgili butce performans tablolan da eklenecektir. Butce teklifleri; (Fon ve Doner Sermayeli Kuruluslar dahil) <;ok YIIII Butceleme anlayrs: cercevesinde donernini kapsayacak,ekilde hazrrlanacaktrr, Blit~enin hazrrlanmasi sirasmda a,aglda belirlenen hususlaratitizlikleuyulacaktrr, A. GENEL ilkeler 2016 Mali Ylh But~e teklifleri, "https:/ionline.kktcmaliye.com" web adresinden girilmek suretiyle yapllacaktlr. Tarafrmza daha once verilen,ifre ile belirtilen adresteki "Yeni YII But~e lslernlerl" menusu kullamlarak her bir odenek teklifi i~in but~e fi,leri (Form 8) doldurulacakttr, Odenek tekliflerinin tamamlanmasma muteaklp otomatik olusmus olan ve ekran uzerinde bulunan Form 1'den Form 7'ye kadar olan tablolar ile teklif edilen but~e fi,lerinin yazlcldan ~Iktllarl ahnacaktlr. Bu ~Iktllar yine ayni adreste bulunan diger formlarm (Form 9'dan ba,layarak) ge~mi, Yillarda oldugu uzere doldurulmasl suretiyle birle,tirilip kurumunuza ait but~e teklifi olu,turulacaktlr. 2

6 Genelgemizin sonunda belirtilen tarihinde bilgisayar sistemi otomatik olarak kapanacaqmdan sozkonusu tarihten sonra teklif girmek hic;bir surette rnumkun olmayacaknr, Herhangi bir sorunla karstlasrnamak ic;in tum sorumlularca butc;e tekliflerinin bilgisayar sistemine zamanmda girilmesi yonunde gerekli tedbirler ahnmak zorundadrr, Butc;e teklifleri hazirlamrken, VII sonu tuketlcl flyatlarr endeksindeki artrs, 2016 Ylh ic;in % 6.6,2017 Ylh ic;in % 4.6,2018 ydl ic;in de % 4.5 olarak dikkate alrnacaknr, Olusturulan yapi ayru zamanda performansa dayah botc;elemenin de alt yapisrru teskil ettiginden, teklifler ilgili birim yoneticilerinln de bilgisi dahilinde ve sorurnluluqunda haztrlarup, talep edilecek odenekle ulastlmasi dusunulen hedefler arasrnda sorekli bir iii!?kiaranacaktir. BOtc;eteklifleri hazirlarurken odenek teklifleri ile gelir tahminlerine ili!?kin butce formlan, aynntrh ve hizmet maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasma ili!?kin somut verilere dayandmlacaktir. TOm formlar eksiksiz doldurularak belirtilen ilke ve standartlar ile kodlama sistemine uyulacaktrr, Ekonomik smtflandtrmamn dorduncu dozeyinde sunulacak olan tekliflerin hesaplamalan (Form 8)'de detayh bilgilere yer verilerek duzenlenecektlr, Detayh bilgileri girilmeyen Butc;e Teklifleri degerlendirmeye almmayacaktlr. Butceler, tum struflandirma gruplannda (Kurumsal, Fonksiyonel, Finansman, Ekonomik) kullarulan kodlarm en detayh dozeyinde hazirtanacak, Maliye Bakanliqr ile kurumlar arasrndaki butce goro!?meleri de bu detay Ozerinde gerc;ekle!?tirilipyasallasacaktrr, 2016 mali ylh Butce odenek teklifleri gec;mi!? YII odeneklerine standart eklemeler yaprlarak haztrlanmayacaktir. Bu comleden olmak Ozere odeneqin hangi faaliyet ic;in oldugu, hangi amaca hizmet edeceqi, yapilacak harcarnalann Devlet'e ne kadara mal olacaq: ve ne kazandtracaqi hususlanrun degerlendirilerek gerekli formlar eksiksiz doldurulmak suretiyle odenek teklifleri yaprlacaktir. (Bak Form: 1-24) Butc;e fi lerinin gerekc;elerinde, aynnnh ve somut bilgilere yer verilecek, genel ifadeler kullanrlrnayacaknr. Butce teklifleri, Analitik BOtc;e Slmflandlrmasma ili!?kin izleyen bolomlerde yer verilen esas ve usollere uygun olarak hazlrlanacaktlr. 3

7 Butce tekliflerinin haztrlanmasmda her bir birimin yorotmekte oldugu hizmetler gozden gec;irilerek ihtiyac duyulmayan, oncelik tastmayan hizmetler icin odenek teklif edilmeyecek, devarruna ihtiyac duyulan hizmetler icln onceki YII verileri de ortaya konularak bu rehberde belirtilen esaslar dahilinde odenek teklif edilecektir. Fon ve doner sermaye gelirleri ile butce kaynaklan birlikte kullarularak yorotolenhizmetlerde, fon ve doner sermayeler araclhgl ile karsilanan ihtlyaclar ic;in Daire butceslnden odenek talebinde bulunulrnayacaktrr. B. FiNANSAL KOOROiNASYON SORUMLUSU Mali yapirun merkeziyetc;ilikten uzaklastrnlrnasr, orta vadeli mali cerceve (cok Yllh butce), Bakanhklarda butce planlanrnasi, Maliye Bakanhq: ve Bakanhklann koordinasyonu, performans gostergeleri ve kapasite artmrru konulannda Avrupa Birligi Komisyonu Genislerne Genel MOdOrlOgOtaraftndan finanse edilen "Kuzey Krbns'ta Kamu Harcamalan Yonetlminin Gelistirilrnesi Projesi" ne bagh olarak hazirlanan Proje Eylem Plarurun basan ile surdurulup sonuclandmlabllrnesi icin Butce Dairesi MOdOrlOgOyarunda Bakanhklann da onernli katkilanna ihtiyac duyulrnaktadir. Bu nedenle Onceki Ylliarda olusturuldugu gjbi butce konularl ile jlgilenecek. yaqllacak cahsmalara OncQlUkedecek bjr cahsma grubunun olysturulmasl gerekmektedir. Bakanhk MUstesan tarafmdan gorevlendjrjlen Fjnansal Koordinasyon Sorymlysy ye by sorumlunyn altmda yer alacak bagh dairelerde butce konylarmm takibjnj yapan personelden olysan cahsma grybynyn en gec 8 Temmuz 2015 taribine kadar yazlh olarak BUtce Oajresj MUdUrlUgU'ne gonderilmesj gerekmektedir. By yazl gonderilmeden sjstem kylladlma acllmayacagmdan BUtce tekuflerjnin sjsteme girjsj mumkun olamayacaktlr. Finansal Koordinasyon Sorumlusu gorevlendirmesi; a aglda aciklanan gorevleri ilgili Bakanhk adma yerine getirecegine inarulan Bakanhk bonyesindesoreklicahsan personel olablleceqi gibi, Plan Proje MOdOrO,Mali Isler Amiri, Butce ve Mali Kontrol Sorumlusu, Hazine Kontroloru de olabilecektir. Finansal Koordinasyon Sorumlusu'nun oncoiogondebakanhk bonyesinde yorotolecekbutce hazrrlama sorecinin koordinasyonunda a aglda siralanan hususlara hassasiyet ile uyulrnast beklenmektedir. 4

8 Bakanllk Mastesen Ba~kanhgmda, Daire MOdOrleri ve diger yetkililer ile toplantilar dozenlemesinde koordinasyonu saglamak; bu toplantrlar sirasmda MOste~arm; bir sonraki mali YII politika hedeflerini Daire MOdOrleri ve diger yetkililerle tartrsarak butce tekliflerine dahil edilmesi icln talirnatlanm almak. Butce Dairesi yetkilileri ile butce kilavuz ilkelerini tartrsrnak. Bakanhqa bagll dairelerinin personeline, Maliye Bakanligl Butce Dairesi'nin butce kilavuz ilkeleri hakkmda bilgi vermek, aciklarna yapmak ve kilavuz ilkelerinin butce tekliflerine uygulanmasmda onlan desteklemek. Daire MOdOrleri, kendi butce tekliflerinin bir nushasiru Bakanllk MOste~an'na, bir nushasuu da Finansal Koordinasyon Sorumlusu'na vermesiyle, Finansal Koordinasyon Sorumlusu bu butce tekliflerini degerlendirir ve Bakanhk MOste~an'na bunlar hakkmda onerilerde bulunur. Finansal Koordinasyon Sorumlusu, politika hedeflerine ve butce kilavuz ilkelerine uyulmasnu saqlar. MOste~ar, butce tekliflerinin butunu hakkmda karar verir ve Finansal Koordinasyon Sorumlusu bun Ian Bakanhqm tek bir teklifinde oirlestirir. Mustesar tarafmdan Bakanhqrn hedefleri ve onceliklerini iceren bir aciklayrc: yazi hazirlanarak, Butce teklifleri ile birlikte Butce Dairesi'ne gonderilir. Finansal Koordinasyon Sorumlusu, Butce Dairesi MOdOrlOgO'nde yapilacak Butce goro~meleri oncesinde, ilgili Bakanhk icin hazirlanan butce tekliflerini tartrsir ve muzakere eder (gerek duyulmasi halinde dairelerin ilgili personelinin de kanhrmrn saglar). Finansal Koordinasyon Sorumlusu, MOste~ar'm Daire MOdOrlerine bir bildirisini hazrrlar. Bu bildiride MOste~ar, Daire MOdOrOnden a~agldakileri ister: Daire MOdOrO'nOnsorumlu oldugu konular icin, Maliye Bakanhqr'run almasrru ve kilavuz ilkelerde belirtilen hususlann uyqulanmasmr, kilavuz ilkelerini dikkate En gey 7 Agustos 2015 tarihine kadar, hazirlanan butce tekliflerini bir nushasi da finansal koordinasyon sorumlusuna olmak Ozere, moste~ara sunmasml, Daire'lerce hazlrlanan ve her bir Ita Amirinin imzasml ta~lyan botye tekliflerinin ilgili bakanllkta biraraya getirilip topluca Maliye Bakanllgl'na gonderilmesini (daireler ayn ayn gonderim yapmayacaktlr). Finansal Koordinasyon Sorumlusu en ge~ 7 Agustos 2015 tarihine kadar teklifleri ahr ve tekliflerin but~e hazlrhk genelgesinde belirtilen kurallar dahilinde hazlrlanmaslnl ilgili Daire Mudurleri ile isti:}are ederek kontrol eder, gerekli duzenlemenin yapllmasl yonunde yardimci olarak tekliflerin kurallara uygun olmaslnl saglar. 5

9 \ c. EKONOMiK SINIFLANDIRMA - SiRiNCi DOZEY EKONOMiK KODLAR 1- Personel Giderleri: Maa~ ve OcretlerHaziran ayt odemesl esas alrnarak 13. maaslan da ilave etmek suretiyle (Haziran AYI Maas: x 13) toplam olarak (Form 8 detaylarrna gore) teklif edilecek ve bunun drsinda herhangi bir artrs ongorolmeyecektir. 2- Sosyal Guvenlik Kurumlarma Devlet Primi Giderleri: Devletin isveren sifatryla odedigi sosyal govenlikkatk: paylarr bu bolurnde izlenecektir Mali Yrhnda Emekliye Aynlmasi Muhtemel Personel: Mali YI" Butcesinde "Emekli Maaslan, Emekli Ikramiyeleri ve 1~9iKrdern Tazminatlarr" i9in ongorolecek odenekler ile ilgili hesaplamalarrn zamanrnda yaprlabilrnesini saglamak ve odenek yetersizliqine meydan verilmemesi amaciyla, Bakanlrk, bakanlrklara baglr daireler ve baglmslz dairelere baglr personelden sozkonusu mali ytlda yas haddi, saglrk nedeni ve kendi istegi ile emekliye aynlmasi muhtemel personel hakkrnda gergek9i bilgilerin verilmesine ozen gosterilecek ve acrklama sotununa verilen bilgilerin kaynagl yazilarak (Form 13)'te verilen tablo'ya uygun olarak tanzim edilecektir. 3- Mal ve Hizmet Ahm Giderleri: A~aglda belirtilen degerleri asmayan mal ve hizmet ahrn giderleri i<;inyapilan odernelerdir. Ekonomik Srmflandtrmada her bir alrrn icin: - Menkul mal ahrnlannda TL'na kadar, - Gayrimaddi hak alrmlarrnda TL'na kadar, - Menkul rnallann bakim ve onarrmlarrnda TL'na kadar, - Gayrirnenkullerin bakirn ve onarrmlarrnda TL'na kadar, olan odenek lhtiyactan cari ba!ilrgl altmda teklif edilecektir. a. Kaynaklarrn srrurh oldugu gozononde bulundurularak cari hizmet odenekleri tespit edilirken gergek9i bir tutum icinde olunrnasi, hizmetin zorunluluk gostermedigi faaliyetler icln kaynak aynlrnamast ve boylece israftan kacmrlarak onern ve onceligi bulunmayan alanlara kaynak tahsis edilmemesi gerekmektedir. b. Yurtdist gorevlendirmelerde azami tasarruf anlayrsi esas almacak, gorevlendirmeler titiz bir sekilde sorgulanmak suretiyle asgari sure ve sayida tutulacak ve buna gore odenek teklifinde butunulacaktrr. 6

10 i) 2016 yrh yurtdrs: staj ve egitim ile yurtici staj ve egitim ve kurslara katilma giderleri Personel Dairesince hazirtanan ve Bakanlar Kurulunca belirlenen konularda ve sayrda personel iyin odenek talep edhecektir.2017 ve 2018 yrllan muhtemel giderleri icin de odenek ongorolecektir. ii) Kamu Gorevlileri Yasasi uyannca, derece yokselmelerinde kamu gorevlilerine dozenlenecek hizmetlcl egitim He ilgili giderlerde aynca belirtilerek odenek teklifinde bulunulacaktrr. c. Telefon, mobil telefon, faks, yagn cihazi ve benzeri haberlesrne irnkanlan iyin odenek talep edilirken azami tasarruf anlayis: Hehareket edilecek ve mevcut cihazlann ekonomik kullarurm saglanacaktlr. Mevzuatlan uyarmca yapilacak giyecek ahrnlan He ilgili odenek teklifleri (Form 8)'de detaylandmlacaktir. Giyecek ahrnlan teklifine temel teskil eden mevzuatm bir kopyast ekinde sunulmak zorundadrr, Mevzuat dll?lnda kalan personel icin giyecek ahrn talebi yaprlmayacaktrr, Temsil, aglrlama, toren, fuar ve benzeri faaliyet ve etkinlikler iyin odenek talepleri asgari seviyede belirlenecek ve mali YII icinde bu alandaki uygulama tasarruf anlayrsi icerisinde yorotolecektir. Doseme ve dernirbas ahrru icin odenek talep edilirken demirbas standardizasyonu ilkelerine uyulacak ve mevcut imkanlarla yetinme gayreti icindeolunacaktrr. Mevcut bhgisayardonarumlan ile hizmetlerin verine getirilmesi konusunda caba gosterilecek ve qercek hizmet ihtiyact olrnadikca, sadece teknolojiyi takip etmek amaciyla yeni bilgisayar ahrm yoluna gidilmeyecektir. Aynca bilgisayar, klima ve fotokopi makineleri baktrn ve onanrnma iliskin odenek taleplerinde de azami tasarrufa dikkat edilecektir. Birimlerde bilgisayar, klima ve fotokopi makinelerinin mevcut sayilan ve yeni lhtiyaclar icin (Form 12)doldurulacaktlr. Aynca, araclarla ilgili olarak "Araclar Cetveli" (Form 14) 2015 Mali YIII BOtyeYasasmda yeralan siraya gore doldurulacaktlr ylli ikinci yansl ile 2015 ylli ilk yansmda devredilen araylarla ilgili bilgiler, aylklama sotunundagosterilmek suretiyle (Form 14-1) ayn olarakdozenlenecektir. Su Allmlan ve Elektrik Allmlan iyin her bir sayay bazmda, Telefon Abonelik ve Ku"amm Ocretleri iyin ise her bir telefon hattl bazmda olmak Ozere bolgeler bazmda (merkez ve l?ube) slraya gore ilgili ay veya devredeki odemenin yapilip yapllmadlgma bakllmakslzln devre tutarlan (olasl bakiye hariy) 2015 YIII Su Allmlan Geryeklel?meve Tahmini (Form 16), 2015 YIII Elektrik Allmlan Geryeklel?meve Tahmini (Form 17) ve 2015 YIII Telefon Abonelik ve Ku"amm 7

11 Ocretleri Gerceklesrne ve Tahmini (Form 18) doldurulacaktrr YII! Elektrik Ahrnlan Gerceklesme ve Tahmini (Form 17) doldurulmasmda ilgili devrede gerc;ekle~en kws tutan bilgisi de girilmek zorundadrr, 2016 Mali YII! Butce Vasa Tasansmda ongorulecek Makam Araclan, Resmi Hizmet Araclan ile I~ Araci ve Makinalannm sayilan ve.yururlukteki sigorta ucretleri dikkate ahnarak hesaplanacaktrr. Bakanhk ve Daireler ic;in 2014 ve 2015 Mali Yilmda odenrnis olan zorunlu sigorta ucretleri (Form 19) ayn dokurn olarak duzenlenecektir. Bina, Doserne Demfrbas, Stoklar ile Makine Tesisat ve Malzemeler icin yangm, sel, frrtma, deprem, teror vb. gibi sigorta kapsamlan belirtilecektir. Her bir Fon I Doner Sermaye lsletrnesi bazmda, "Fon I Doner Sermaye Gelir-Gider Cetveli" (Form 20), "2014 Yih Herbir Gelir Kalemi ve Ayhk Bazda Fon I Doner Sermaye Gelir Gerceklesrneleri" (Form 21) ve "2015 Yth Herbir Gelir Kalemi ve Ayhk Bazda Fon I Doner Sermaye Gelir Gerceklesme ve Tahminleri" (Form 22) doldurulacaktir. Gelir elde edilen Daireler, tahsil ettikleri gelirleri ile ilgili olarak Gelirler Cetveli (Form 24) doldurmak zorundadirlar. DI~i~leri Bakanlrq: altmda yer alan Buyukelc;ilik ve Temsilcilik'ierin Mal ve Hizmet Ahm Giderleri'ne ait tekliflerin giri~i yerel para birimi cinsindenyaprlacaktir. 5- Cari Transfer: Sermaye birikimi hedeflemeyen cari nitelikli mal ve hizmet almuru finanse etmek amacryla yapilan karsrlrksiz odemelerdir. Transferler nihai olarak kimin yararlandrqma gore degil, kime odendigine gore srruflandmlmahdrr. Transfer odernelerinin cari veya sermaye nitelikli olduqu hususunda bir aynm yapilarmyorsa gider, cari transferler arasmda yer alacaktir. Cari transfer nitelikli odernelerin, butceye yuksek oranda rnukellefiyet getirdigi nedenle bu tor taleplerin minumumda tutulmasi ic;incahsrnalar yaprlarak ve gerekli tasarruf onlernleri ahnarak butce teklifleri hazirlanacaktrr, 6- Sermaye Giderleri: Mal ve Hizmet Ahm Giderleri krsrrunda belirtilen asgari degeri asan ve normal ornru bir YIIveya daha uzun olan mal ve hizmet ahmlan ile sabit sermaye edinimleri ve gayrimenkullerin ya da gayrimaddi aktiflerin edinimi ic;inyapilan odemelerdlr. a. Kamu yatmmlannda temel arnac, srmrh butce kaynaklan ile toplumun ihtiyac;duydugu acil ve oncelikli hizmetlerin bir an once saglanmasldlr. Bu c;erc;evede,egitim, saghk, turizm, teknoloji altyaplsl, enerji, sulama, kentsel aityapi yatlnmlanna ve ula~tlrma alt sektorleri arasmda dengeyi saglaylcl yatlnmlara geli~me stratejileri de dikkate ahnarak oncelik verilecektir. 8

12 TOrkiye Cumhuriyeti Yardrrnlan Hefinanse edilecek yatmrnlann, T.C. Yardrm Heyeti tarafrndan onaylanmastru moteakip Butcede yer almalart esastir. By baglamda Kurym ve Kurylyslarca ;k; syret olarak tanzim edilecek olin Yatlnm proie Formlan ile Termin planlarmm en gec 24 Agystos mesa; bitim;ne kadar b;r syret;nin BQtce pajresj MQdQr!QgQ'ne. bjr suret;n;n ise pevlet plan lama graqtq MQstesarhgma gonderjlmes; gerekmektedjr. AY[lca, BQtcede Saghkh bir OngOrQnQn yapllabilmesi arnaciyle, Projeler hazrrtarurken karnutastrrrna gerektirmesi halinde muhtemel kamulastirma giderleri Yatrnm Proje Formlarmda (Form 15) belirtilecektir. Kamula tlrma bedelleri tam ve eksiksiz olarak teklif edilecek olup Butce Ylh icerisindeki ek kamulasnrma talepleri karsrlanmayacaknr. b. Tekliflerin hazirlanmasmda oncelikli hedef; onceligi ve yaprlabilirtiqi devam eden yatmrnlan tamamlamak olacaktrr. Yeni proje teklifleri, saglrklr yaprlabilirlik etodlerine dayandmlacaktrr. c. Kuruluslar govenlikve zaruri hailer (ambulans, itfaiye aracr, saglrk, egitim, savunma ve i kosullan acrsmdan ozel onerne sahip tasrtlar) harte tasit ahrru icin odenek talebinde bulunrnayacaklardrr. d. Teklif edilecek Yatmm Projeleri icin Form 15 kullamlacakttr, Form 15 dismda hazrrlanacak yatlrlm projeleri kabul edilmeyecek ve degerlendirmeye almmayacaktlr. Proje Teklif Formu ve Proje Bilgi Formu'nun (Form 15) eksiksiz ve dogru olarak doldurulmasi ve tum sorumlularca lrnzalanmast gerekmektedir. 7- Sermaye Transferleri: Butce drsma sermaye birikimi amaclayan ve sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmaru arnaciyla yapilan karstlrksiz odemelerdir. Transferlerin eari nitelikli mi yoksa sermaye nitelikli mi olduqunu belirlemek icln eari-sermaye aynmmda esas airnan kriterler kullarulmahdrr, Butcenin transfer tertiplerinden yardim alan kuruluslar, bu uyqularnanm ilave bir imkan olduqunu goz onune alarak, verimlilige ve tasarrufa dikkat edeeekierdir. 8- Borc Verme: Bir mali hakka veya devletin molkiyetindehisse (sermaye) katihmma neden olan odemeleri kapsar. Devlet tarafmdan verilen krediler ve annan hisseler bore verme olarak srruflandmlrrken, KIT'lerin gorev zararlan cari transferler lcerisinde yer alacaktrr. 9- Yedek Odenekler: BOt<;edeba langl<;taongorolemeyen hizmet kar llrklan olarak veya yapllan tahminlerin YII i<;i geli meler neticesinde tutmamasl ihtimaline kar llrk hizmetlerin aksamamasl i<;inihtiyat olarak aynlan odeneklerdir. Sadeee Maliye Bakanhgl ve GOvenlik Kuwetleri KomutanhglBOt<;elerindeyer alacaktlr. 9

13 O. OiGER HUSUSLAR Bagh Kamu Kuruluslan: Analitik BOtyeSistemine gore hazirlanacak olan 2016 Mali VIII Botye Vasa Tasanlannm zamanmda Bakanlar Kuruluna ve Meclise sunulabilmesi ve 1 Oeak 2016 tarihinden itibaren 2016 Mali VIII Bute;euygulamalarma olanak saglanabilmesi arnaciyla: 2016 Mali VIII Butce Vasa Tasanlan ile 2014 VIII Kesin Hesaplan ve 2015 VIII 6 Ayllk Uygulama Sonuylannm en gee; 24 Agustos 2015 mesai bitimine kadar BakanliQImlzabagll Butce Dairesi MOdOrlOgO'ne gonderilmesi gerekmektedir. Analitik Butee Sjstemi verine halen Program BPtce Vapisl ile buteesjnj hazlrlavan tum kurymlarm 2016 Vlh jle jlgili hazlrlavaeaklan bpteelerjnjn Analitjk BPtee Sjstemi jeerisinde hazlrlanmasl zorynludyr. Bunyn saglanmasl jle ngili olarak ita Amirlerjnin gerekli anlemleri almalar!. Bakan"klarm da kendilerjne bag" kurymlarl bu Vande YVarmalari gerekmektedjr. Anayasa'nm92 (4) maddesi"botyetasansi BakanlarKuruluncamali YIIbasmdan en az iki ay once Cumhuriyet Meclisine sunulur" amir hukrnu uyannca, 2016 Mali VIII BOtye Vasa tasansmrn zamarunda ve geryekyi bir sekllde haztrlanabilmesl amacryle Butce Dairesi ile istisare etmek suretiyle bptee teklifleri tek syret halinde en gee 14 Agystos 2015 mesaj bjtimjne kadar Bakanhqrrruza bagll BotyeDairesiMOdOrlOgO'ne gonderilmesi gerekmektedir. Analitik Botye Smlflandlrmasl aciklernalan, listeleri, formian ve diger hususlara ili~kin bilgiler adresindenyetkilendirilmi~kullamcuar eliyle yaprlacakttr YIIIbutcesi hazirhk yall~malannakatllacaklara,yogun emek ve ozveri isteyenbu cahsrnalannda basanlar diler, bilgi ve geregininfasiru onemle arz I ricaederim. 1.j~ Zeren MUNGAN Maliye Bakaru Tarih:

14 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ

15 KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK: KS 1, 2)

16 EK: KS 1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA (I. DÜZEY) DÜZEY I KURUMLAR 01 CUMHURBAŞKANLIĞI 02 CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 03 BAŞBAKANLIK 04 BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI 05 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 06 MALİYE BAKANLIĞI 07 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 08 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 09 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 10 GIDA, TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI 11 SAĞLIK BAKANLIĞI 12 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 13 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 14 MAHKEMELER 15 HUKUK DAİRESİ (BAŞSAVCILIK) 16 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 17 KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 18 YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) 19 POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 21 SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI 11

17 KURUMSAL SINIFLANDIRMA (II. DÜZEY) EK : KS 2 DÜZEY I II 01 CUMHURBAŞKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 02 CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 03 BAŞBAKANLIK 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 03 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 04 BAŞBAKANLIK DENETLEME KURULU 05 PERSONEL DAİRESİ 06 KOOPERATİF İŞLERİ DAİRESİ 07 DEVLET BASIMEVİ 08 MERKEZİ MEVZUAT DAİRESİ 04 BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 SANAYİ DAİRESİ 03 TİCARET DAİRESİ 04 RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ 05 TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ 06 TURİZM PLANLAMA DAİRESİ 07 ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ 08 KÜLTÜR DAİRESİ 09 KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI 10 DEVLET SENFONİ ORKESTRA VE KOROSU 11 GENÇLİK DAİRESİ 12 SPOR DAİRESİ 05 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 TANITMA DAİRESİ 03 ENFORMASYON DAİRESİ 04 DIŞİŞLERİ DAİRESİ 05 ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ 06 LONDRA TEMSİLCİLİĞİ 07 NEWYORK TEMSİLCİLİGİ 08 BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ 09 İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU 10 MERSİN KONSOLOSLUĞU 11 WASHINGTON TEMSİCİLİĞİ 12 İSLAMABAD TEMSİLCİLİĞİ 13 İZMİR KONSOLOSLUĞU 14 ABU-DABİ TEMSİLCİLİĞİ 15 BAKÜ TEMSİLCİLİĞİ 16 CENEVRE TEMSİLCİLİĞİ 17 DOHA TEMSİLCİLİĞİ 18 ROMA TEMSİLCİLİĞİ 19 KUVEYT TEMSİLCİLİĞİ 20 TEL AVİV TEMSİLCİLİĞİ 21 MUSKAT TEMSİLCİLİĞİ 22 BAHREYN TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR 12

18 KURUMSAL SINIFLANDIRMA (II. DÜZEY) EK : KS 2 DÜZEY I II 23 BİŞKEK TEMSİLCİLİĞİ 24 STOCKHOLM TEMSİLCİLİĞİ 25 BERLİN TEMSİLCİLİĞİ 26 STRASBOURG TEMSİLCİLİĞİ 27 BUDAPEŞTE TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR 06 MALİYE BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 BÜTÇE DAİRESİ 03 MALİYE TEFTİŞ İNCELEME KURULU 04 GELİR VE VERGİ DAİRESİ 05 DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ 06 GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ 07 HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ 08 PARA KAMBİYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ DAİRESİ 07 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 MÜLKİ YÖNETİM VE BÖLÜMLERİ 03 MERKEZİ CEZAEVİ 04 NÜFUS KAYIT DAİRESİ 05 MUHACERET DAİRESİ 06 İSKAN VE REHABİLİTASYON DAİRESİ 07 TAPU VE KADASTRO DAİRESİ 08 ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ 09 HARİTA DAİRESİ 08 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ 03 KARAYOLLARI DAİRESİ 04 POSTA DAİRESİ 05 TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ 06 LİMANLAR DAİRESİ 07 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ 09 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ 03 YÜKSEK ÖĞRETİM VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ. 04 MİLLİ EĞİTİM DENETLEME DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME KURULU 05 İLKÖĞRETİM DAİRESİ 06 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ 07 MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ 08 EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ 10 GIDA, TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 TARIM DAİRESİ 03 HAYVANCILIK DAİRESİ 04 VETERİNER DAİRESİ 05 DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİ 06 TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 13

19 KURUMSAL SINIFLANDIRMA (II. DÜZEY) EK : KS 2 DÜZEY I II KURUMLAR 11 SAĞLIK BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 03 DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ 04 İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ 05 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ 12 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 ÇALIŞMA DAİRESİ 03 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ 04 ÇOCUK YUVALARI 05 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ 06 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ 13 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 02 ÇEVRE KORUMA DAİRESİ 03 SU İŞLERİ DAİRESİ 04 JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ 05 ORMAN DAİRESİ 06 METEOROLOJİ DAİRESİ MAHKEMELER HUKUK DAİRESİ (BAŞSAVCILIK) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI 14

20 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (EK: FS 1, 2, 3)

21 EK : FS 1 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (BİRİNCİ DÜZEY) KODU I AÇIKLAMA 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 15

22 EK : FS 2 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (İKİNCİ DÜZEY) KODU I II AÇIKLAMA 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2 Dış Ekonomik Yardım Hizmetleri 3 Genel Hizmetler 4 Temel Araştırma Hizmetleri 5 Borç Yönetimi Hizmetleri 6 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler 8 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 1 Askeri Savunma Hizmetleri 2 Sivil Savunma Hizmetleri 3 Dış Askeri Yardım Hizmetleri 8 Savunmaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1 Güvenlik Hizmetleri 2 Yangından Korunma Hizmetleri 3 Mahkeme Hizmetleri 4 Cezaevi İdaresi Hizmetleri 8 Kamu Düzeni ve Güvenliğe İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1 Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler 2 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri 3 Yakıt ve Enerji Hizmetleri 4 Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri 5 Ulaştırma Hizmetleri 6 İletişim Hizmetleri 7 Diğer Endüstriler 8 Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetler 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 1 Atık Yönetimi Hizmetleri 2 Atık Su Yönetimi Hizmetleri 3 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 4 Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması 8 Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri 16

23 EK : FS 2 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (İKİNCİ DÜZEY) KODU AÇIKLAMA I II 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 1 İskan İşleri ve Hizmetleri 2 Toplum Refahı Hizmetleri 3 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 4 Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri 8 İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 1 Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hizmetler 2 Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri 3 Hastane İşleri ve Hizmetleri 4 Halk Sağlığı hizmetleri 8 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri 2 Kültür Hizmetleri 3 Yayın ve Yayım Hizmetleri 4 Din Hizmetleri 8 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 1 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Hizmetleri 2 Ortaöğretim Hizmetleri 3 Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri 4 Yükseköğretim Hizmetleri 5 Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri 6 Eğitime Yardımcı Hizmetler 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 1 Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri 2 Yaşlılık Yardımı Hizmetleri 3 Dul ve Yetim Aylığı Hizmetleri 4 Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri 5 İşsizlik Yardımı Hizmetleri 6 İskan Yardımı Hizmetleri 7 Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler 8 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 17

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Şubat 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2012-2014 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin 2014-2016 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı