Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili diðer maddeleriyle uyumlu olduðunu beyan eder. Ürünü, 2004/104/EC Yönetmeliðinde, Ek I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 ve 6.9 da tanýmlanan sýnýrlamalar ile uyumludur (tadil edilen 72/245/EEC Yönetmeliði). Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz. Bu belgenin oluþturulmasý sýrasýnda, bu ürünün FM verici parçasý aþaðýdaki ülkelerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr: Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Ýzlanda, Lihtenþtayn, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Ýspanya, Ýsviçre, Ýsveç, Türkiye, Ýngiltere. En güncel bilgiler için bkz Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Portions of the Nokia Maps software are The FreeType Project. All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Bu ürünün lisansý, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansý uyarýnca, (i) kiþisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafýndan MPEG-4 Görsel Standardýna uygun olarak kodlanmýþ bilgilerle iliþkili kiþisel ve ticari olmayan kullaným ve (ii) lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan MPEG-4 videosu ile baðlantýlý olarak kullaným için verilmiþtir. Baþka herhangi bir kullaným için açýk veya zýmni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanýtým amaçlý, dahili ve ticari kullanýmlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

3 UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ AZAMÝ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGÝ BÝR LÝSANSÖRÜ, HÝÇBÝR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENÝ NE OLURSA OLSUN OLUÞABÝLECEK HERHANGÝ BÝR GELÝR, KAR VEYA VERÝ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BÝR ÞEYÝN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ "OLDUÐU GÝBÝ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUNLARIN GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA, HERHANGÝ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ DEÐÝÞTÝRME VEYA GERÝ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR. Bazý ürünlerin ve uygulamalarý ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danýþýn. Bu cihaz, belirli tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik donatýmlarda kullanýlmasýný kýsýtlayan 2002/95/EC Yönetmeliði ne uygundur. Ýhracat Denetimleri Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz. Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu EMCCert DR. RASEK GmbH Herbert Baier Moggast, Boelwiese Ebermannstadt Germany Tel: Faks: Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, Espoo, Finlandiya Tel: Faks: / 1. Baský TR

4 Ýçindekiler Güvenliðiniz Ýçin Giriþ... 7 Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi... 7 Global Konumlandýrma Sistemi (GPS)... 7 DVD Baþlarken Tuþlar ve parçalar Önden, saðdan ve üstten görünüm Arkadan, soldan ve alttan görünüm Þarj cihazlarý Bataryayý þarj etme Ýlk kullaným Açma veya kapatma ve bekleme modu Açma veya kapatma Bekleme modu Ýlk çalýþtýrmada Bluetooth baðlantýsý Bluetooth baðlantýsý kurma El ile baðlama veya baðlý cihazý deðiþtirme Otomatik baðlanma Eþleþtirmeleri silme Cihazýn baðlantýsýný kesme Bluetooth baðlantýsýný açma veya kapatma Cihazý araca monte etme Genel güvenlik talimatlarý Cep telefonu tutucusunu montaj cihazýna takma Montaj cihazýný ön cama takma Navigasyon cihazýný tutucuya yerleþtirme Navigasyon cihazýný istenen konuma ayarlama Hafýza kartý Kartý takma Dosyalarý karta kopyalama Temel iþlemler Dokunmatik ekran Harita ekranýndan uygulamalarý açma Ses seviyesini ayarlama Cihaz ayarlarýný belirleme Ses seviyesi ve tuþ sesleri Dil Arka ýþýk Saat ve tarih Sistem FM vericisi Sýfýrla Gezgin Harita Ýzleme modu Gözatma modu Gidilecek bir yere gidin Dolaþým ekraný Dolaþým ekranýnda kullanýlabilen iþlevler Bir adrese gitme Ýlgilendiðiniz noktaya gitme Sýk Kullanýlanlar Son kullanýlan konumlar Rota planlama Trafik bilgileri (TMC) Dolaþým ayarlarý Genel ayarlar Harita ayarlarý Rota ayarlarý Ses

5 5. Arama iþlemleri Arama yapma Tuþ takýmýný kullanarak numara girme Kayýtlý bir kartviziti arama Arama kaydý Sesli arama Hýzlý arama (Favorilerim) Aramayý cevaplama veya reddetme Arama bekletme Arama sýrasýnda kullanýlabilen seçenekler Telefon ayarlarýný belirleme Telefon baðlantýlarý Bluetooth Rehber indirme Rehber içeriðinin sýralamasý Zil sesi Zil sesi seviyesi Müzik çalar FM vericisi veya kulaklýk kullanma FM vericisi Kulaklýk Müzik dinleme Navigasyon ekranýna geçme Video oynatýcý Video kliplerini izleme Resim görüntüleyici Resimleri görüntüleme Batarya bilgisi Bakým ve onarým

6 Güvenliðiniz Ýçin Güvenliðiniz Ýçin Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun. ÖNCE YOL GÜVENLIÐI Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr. GIRIÞIM Tüm kablosuz cihazlar, performansý etkileyebilecek etkileþime maruz kalabilir. 6

7 Giriþ 1. Giriþ Nokia 500 Araç Navigasyon cihazýný araç içinde ve dýþ mekanda GPS navigasyonu için kullanabilirsiniz. Bunun yaný sýra arama yapabilir, fotoðraf görüntüleyebilir, video seyredebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Cihazý kullanmadan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyun. Ayrýca mobil telefonunuzun kullaným kýlavuzunu da okuyun. Kýlavuz, önemli güvenlik ve bakým bilgileri içerir. Kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, yazýlým güncellemeleri ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için sayfasýný veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin. Cihazýnýz ve aksesuarlarý küçük parçalar içerebilir. Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, uyumlu cihazlarý kablo olmadan baðlamanýza olanak verir. Bluetooth baðlantýsý iki cihazýn birbirini görmesini gerektirmez, ancak cihazlarýn arasýndaki mesafe en çok 10 metre (33 fit) olmalýdýr. Baðlantý, duvarlar veya diðer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan giriþimden etkilenebilir. Navigasyon cihazý aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth Özelliði 2.0 ile uyumludur: Handsfree Profile 1.5 (Ahizesiz Kullaným Profili) ve Phone Book Access Profile (PBAP) (Telefon Rehberi Eriþim Profili) 1.0. Baþka cihazlarýn bu navigasyon cihazý ile uyumluluðunu saptamak için söz konusu cihazlarýn üreticilerinden bilgi alýn. Global Konumlandýrma Sistemi (GPS) GPS, dünya kapsamýnda uydu tabanlý bir radyo navigasyon sistemidir. Dahili GPS alýcýsý cihazýn yerini 10 metrelik bir hassaslýkla hesaplayabilir. Doðruluk, örneðin GPS modülünün sinyal aldýðý uydularýn sayýsýna baðlýdýr. En iyi koþullarda, doðruluk birkaç metre içinde olabilir. 7

8 Giriþ GPS anteni navigasyon cihazýnýn üst kýsmýnda yer alýr. Bazý araçlarýn ön camlarý ve pencereleri, uydu sinyallerini engelleyebilen veya zayýflatabilen metal içerebilir. Sabit durduðunuzda GPS ne tarafa baktýðýnýzý algýlayamaz, çünkü yönü sizin hareketinize göre belirler. Dijital haritalarýn hemen hemen tamamý belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnýzca GPS uygulamasýyla kullanýlmak üzere verilen haritaya güvenmeyin. Global Konumlandýrma Sistemi (GPS), Amerika Birleþik Devletleri hükümeti tarafýndan iþletilir; sistemin doðru çalýþmasý ve bakýmý yalnýzca ABD hükümetinin sorumluluðundadýr. Konum verilerinin doðruluðu, Amerika Birleþik Devletleri hükümetinin GPS uydularý üzerinde yaptýðý ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlýðý nýn sivil GPS kullanýmý politikasý ile Federal Radyo Seyir Planý uyarýnca deðiþtirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doðruluðunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi ve kalitesi bulunduðunuz yerin, yapýlarýn ve doðal engellerin varlýðýndan ve hava koþullarýndan etkilenebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi için GPS alýcýsýný mutlaka açýk havada kullanmak gerekir. Hiçbir GPS cihazý hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanýlmamalýdýr ve hiçbir zaman konumlandýrma veya gezinme için yalnýzca GPS alýcýsýnýn ve hücresel telsiz þebekesinin saðladýðý konum bilgilerine güvenmemelisiniz. DVD Navigasyon cihazýyla birlikte bir DVD verilir. Þunlarý yapabilirsiniz: DVD deki verileri hafýza kartýnýza aktarabilirsiniz. DVD deki yeni verileri hafýza kartýnýza kopyalayabilirsiniz. Ýçerik, örneðin, haritalar, görülecek yerleri (POI) içeren veritabanlarý ve diller olabilir. DVD deki verileri baþka bir hafýza kartýna kopyalayabilirsiniz. DVD de bulunan farklý dillerdeki kullaným kýlavuzlarýný okuyun. Hafýza kartýna veri kopyalamadan önce, kartýn kilitli olmadýðýndan emin olun. DVD içeriðini hafýza kartýna kopyalamak için, kartýn navigasyon cihazýna takýlý olduðundan emin olun ve cihazý birlikte verilen USB kablosu ile uyumlu PC nize baðlayýn. Alternatif olarak, hafýza kartýnýzý 8

9 Giriþ PC nizin kart okuyucusuna yerleþtirin. DVD yi, PC nizin uyumlu DVD sürücüsüne yerleþtirin. Kurulum sihirbazý otomatik olarak açýlýr (DVD sürücüsü ayarlarýnda izin verilmiþse) ve kurulum boyunca size yol gösterir. Hafýza kartýnýn içeriðini deðiþtirmek isterseniz, karta eklemek istediðiniz tüm haritalarý, POI veritabanlarýný ve dilleri seçin. Sihirbaz bu dosyalarý hafýza kartýna kopyalamayý tamamladýðýnda, ayný türdeki eski dosyalar karttan silinmiþ olacaktýr. Hafýza Kartýndaki Cities (Þehirler) klasörü Gezgin uygulamasýnýn kullanýlabilmesi için gereklidir. Elle deðiþtirmeyin veya silmeyin. Gerekirse, sihirbazý kullanarak klasörü DVD den tekrar oluþturabilirsiniz. Cihaz dilini, yalnýzca Gezgin için seçmiþ olduðunuz diller arasýndan seçebilirsiniz. Ayrýca bkz. "Dil", s. 22. Uyumlu bir PC den hafýza kartýna dosya kopyalamak için bkz. "Hafýza kartý", s

10 Baþlarken 2. Baþlarken Tuþlar ve parçalar Cihazýn parçalarý manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartlarý veya diðer manyetik depolama ortamlarýný cihazýn yanýna koymayýn; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir. Önden, saðdan ve üstten görünüm Ýsteðe baðlý harici bir GPS anteni için konektör kapaðý 2. Açma/kapatma tuþu 3. Stereo ses çýkýþý konektör kapaðý 4. Gösterge ýþýðý 5. Dokunmatik ekran 6. Ses kýsma tuþu 7. Menü tuþu 8. Ses artýrma tuþu 9. Adaptörlü hafýza kartý 10.Hafýza kartý yuvasý 10

11 Baþlarken Arkadan, soldan ve alttan görünüm Hoparlör 2. Ana açma/kapatma düðmesi 3. Mini USB portu/þarj konektörü 4. Sýfýrlama tuþu 5. Mikrofon Þarj cihazlarý Bu cihaz DC-1001 þarj cihazý tarafýndan saðlanan güçle kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr: Uyarý: Yalnýzca bu cihazla birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ þarj cihazlarýný kullanýn. Farklý türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil, fiþi kavrayýn ve çekin. 11

12 Baþlarken Bataryayý þarj etme Bataryayý þarj etmeden önce, "Batarya bilgisi", (s. 50) bölümünü dikkatle okuyun. 1. Þarj cihazýný navigasyon cihazý üzerindeki mini USB portuna baðlayýn ve þarj cihazýnýn fiþini aracýnýzýn çakmak soketine takýn. Güç, 12 V araç aküsü tarafýndan saðlanmalýdýr. Þarj cihazýnýn çakmak soketine düzgün þekilde takýldýðýndan ve aracýn normal kullanýmýný hiçbir þekilde engellemediðinden emin olun. Bazý araç modellerinde, kontak anahtarýný çýkarsanýz dahi çakmak soketi araç aküsünden beslenir. Bu durumlarda, navigasyon cihazý açýk býrakýlýrsa veya cihaz kapatýlýr ancak uzun bir süre çakmak soketine baðlý kalýrsa araç aküsü boþalabilir. Daha fazla bilgi almak için araç üreticinize baþvurun. Gösterge ýþýðý þarj sýrasýnda turuncudur. Þarj baþlamazsa, þarj cihazýný çýkarýn ve tekrar takýn. 2. Batarya tam olarak þarj olduðunda, gösterge ýþýðý yeþile döner. Þarj cihazýný çakmak soketinden çýkarýn. Navigasyon cihazý ile TMC (trafik mesaj kanalý) hizmeti kullanýyorsanýz, þarj cihazý TMC anteni içerdiðinden þarj cihazýný navigasyon cihazýna baðlý tutun. Batarya gücü düþükse, gösterge ýþýðý kýrmýzý olur, batarya simgesi bir çubuk gösterir veya hiçbir çubuk göstermez ve bataryanýn zayýfladýðýný bildiren bir metin görüntülenir. Ýlk kullaným Navigasyon cihazýný ilk kez açarken, ana açma/kapatma düðmesini saða kaydýrýn. Ekraný ayarlamanýz istendiðinde, görüntülenen artý iþaretine parmaðýnýzla dokunun ve kýsaca basýn. Bunu, artý iþareti ekranda gezinene dek tekrarlayýn. Ekraný daha sonra ayarlamak için bkz. "Sistem", s

13 Baþlarken Dili seçmeniz istendiðinde, istediðiniz dile ve simgesine dokunun. Dil, ekranda görüntülenen metinler ve sözlü navigasyon talimatlarý için kullanýlacaktýr. Ekranda görüntülenen güvenlik uyarýsýný dikkatle okuyun ve kabul edin, ardýndan sað oka dokunun. (Gelecekte bu ekraný görmemek için, ilgili seçim kutusuna dokunun.) Gezgin uygulamasý çalýþýr ve harita görünümü belirir. Artýk cihazý kullanmaya baþlayabilirsiniz. Önce saati ve tarihi ayarlayýn. Bkz. "Cihaz ayarlarýný belirleme", s. 22. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak, uyumlu bir mobil telefonla navigasyon cihazýný eþleþtirmek ve baðlamak için bkz. "Bluetooth baðlantýsý kurma", s. 14, adým 2-5. Rehberin telefonunuzdan navigasyon cihazýna indirmeniz istendiðinde, indirme iþlemini baþlatmak için Evet seçeneðine dokunun. Hayýr'ý seçerseniz, telefonunuza kayýtlý rehberi navigasyon cihazý ile kullanamazsýnýz. Bu durumda, rehberi sonra indirmek için menü tuþuna basýn ve Telefon > Rehber > Evet seçeneklerine dokunun. Açma veya kapatma ve bekleme modu Navigasyon cihazý, cihazýn açýlýp kapanmasýný saðlayan bir ana açma/ kapatma düðmesine ve cihazý bekleme moduna alan bir açma/kapatma tuþuna sahiptir. Günlük kullanýmda, cihazý kapatmak yerine bekleme modunu kullanýn. Bu þekilde cihaz daha hýzlý açýlýr. Yalnýzca uzun bir süre kullanmayý düþünmüyorsanýz cihazý kapatmanýz gerekir. Açma veya kapatma Açmak için, ana açma/kapatma düðmesini saða kaydýrýn. Kapatmak için, ana açma/kapatma düðmesini sola kaydýrýn. 13

14 Baþlarken Bekleme modu Cihazý kullanmadýðýnýz zaman batarya ömrünü uzatmak için bekleme moduna alýn. Açma/kapatma tuþunu yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. Ekran kapanýr. Bekleme modundan çýkmak için, açma/kapatma tuþunu yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. Ýlk çalýþtýrmada Bluetooth baðlantýsý Cihazý açarsanýz veya bekleme modundan çýkarsanýz, cihazý önceki mobil telefona baðlamak isteyip istemediniz sorulacaktýr. Önceki telefona baðlanmak için, telefonun adýna dokunun. Harita ekraný görüntülenir. Diðer bir cihaza baðlanmak için, Diðer seçeneðine dokunun. Telefon baðlantýlarý ekraný görüntülenir. Ýstediðiniz cihaza ve ardýndan Baðlan'a dokunun. Diðer cihaza kayýtlý rehberi indirmek için, Evet'e dokunun. Yeni bir cihazla eþleþtirmek için, Telefon baðlantýlarý sekmesinden Yeni eþleþme'ye dokunun ve "Bluetooth baðlantýsý kurma", s 14'teki 4. ve 5. adýmda belirtilen talimatlarla devam edin. Bluetooth baðlantýsý kurma Navigasyon cihazýný, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi kullanarak uyumlu bir mobil telefona baðlayabilirsiniz. Navigasyon cihazýný cihazýnýzla eþleþtirmek ve baðlamak için aþaðýdakileri yapýn: 1. Navigasyon cihazýný ve mobil telefonunuzu açýn. 2. Telefonunuzun Bluetooth özelliðini etkinleþtirin. Talimatlar için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. 3. Navigasyon cihazýnda, menü tuþuna basýn ve Telefon seçeneðine dokunun. Bluetooth özelliði telefonunuzda etkin deðilse, etkinleþtirmek isteyip istemediðiniz sorulacaktýr. Evet seçeneðine dokunun. 14

15 Baþlarken 4. Cihaz telefonunuzdan eþleþtirmeyi baþlatmanýzý isterse, telefonunuzu Bluetooth cihazlarýný arayacak þekilde ayarlayýn ve telefonunuzda bulunan cihazlar listesinden navigasyon cihazýný (Nokia PND) seçin. 5. Navigasyon cihazýný baðlamak ve eþleþtirmek için telefonunuza 0000 þifresini girin. Bazý telefonlarda eþleþtirmeden sonra baðlantýyý ayrý olarak kurmanýz gerekebilir. Ayrýntýlar için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Navigasyon cihazýný telefonunuzla yalnýzca bir kez eþleþtirmeniz gerekir. Navigasyon cihazý telefonunuza baðlýysa, cihazýn Bluetooth adý görüntülenir. Telefonunuzdaki Bluetooth adýný belirleyebilirsiniz. Navigasyon cihazý, telefonunuzun eþleþtirilmiþ durumdaki Bluetooth cihazlarýný görebileceðiniz menüsünde görünür. Navigasyon cihazýný en çok sekiz mobil telefonla eþleþtirebilirsiniz, ancak ayný anda yalnýzca tek bir telefona baðlayabilirsiniz. El ile baðlama veya baðlý cihazý deðiþtirme Navigasyon cihazýný el ile eþleþtirilmiþ bir telefona baðlamak veya baðlý telefonu deðiþtirmek için, menü tuþuna basýn ve Telefon > Ayarlar > Telefon Baðlantýlarý seçeneklerine dokunun. Ýstediðiniz cihaza ve ardýndan Baðlan'a dokunun. Otomatik baðlanma Eþleþtirilmiþ telefonunuzu, navigasyon cihazý açýldýðýnda navigasyon cihazý ile otomatik baðlantý kuracak þekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cihazlarda bunu yapmak için Bluetooth menüsünden eþleþtirilmiþ cihaz ayarlarýnýzý deðiþtirin. Eþleþtirmeleri silme Eþleþtirilen cihazlar listesindeki bir cihazý silmek için, menü tuþuna basýn ve Telefon > seçeneðine dokunun. Ýstenen cihaza ve ardýndan Sil > Evet seçeneklerine dokunun. Tüm cihazlarý silmek için, Tümünü Sil > Evet seçeneklerine dokunun. 15

16 Baþlarken Cihazýn baðlantýsýný kesme Bir cihazýn navigasyon cihazýyla olan baðlantýsýný kesmek için, menü tuþuna basýn ve Telefon > seçeneðine dokunun. Ýstediðiniz cihaza ve ardýndan Baðlantýyý Kes'e dokunun. Alternatif olarak, þunlarý yapabilirsiniz: Baðlantýyý telefonunuzun Bluetooth menüsünden kesebilirsiniz. Bluetooth baðlantýsýný navigasyon cihazýndan kapatabilirsiniz. Navigasyon cihazýný kapatabilirsiniz. Bluetooth baðlantýsýný açma veya kapatma Navigasyon cihazýna hiçbir cihaz baðlý deðilken Bluetooth baðlantýsýný kapatmak için, menü tuþuna basýn ve Telefon > Ýptal > > seçeneklerine dokunun. Navigasyon cihazýna bir cihaz baðlý iken Bluetooth baðlantýsýný kapatmak için, menü tuþuna basýn ve Telefon > > > Evet seçeneðine dokunun. Bluetooth baðlantýsýný kapatmak için, menü tuþuna basýn ve Telefon > > > Evet seçeneklerine dokunun. Cihazý araca monte etme Navigasyon cihazýný bir araca monte etmek için, HH-12 montaj cihazýný CR-91 cep telefonu tutucusuna tutturun, montaj tutucusunu ön cama tutturun ve navigasyon cihazýný cep telefonu tutucusuna yerleþtirin. Araçtan çalýnmasýný önlemek için, montaj cihazýný veya cep telefonu tutucusunu aracýn içinde görünür þekilde býrakmamanýz önerilir. Genel güvenlik talimatlarý Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr. Montaj cihazýný, cep telefonu tutucusunu veya navigasyon cihazýný yalnýzca tüm sürüþ koþullarýnda güvenli olduðunda çalýþtýrýn. 16

17 Baþlarken Montaj cihazýný veya cep telefonu tutucusunu monte ettiðinizde, direksiyon ya da fren sistemlerinin veya aracýn çalýþmasýnda kullanýlan diðer sistemlerin (örneðin, hava yastýklarý) etkilenmediðinden ya da engellenmediðinden veya sürerken görüþ alanýnýzýn bozulmadýðýndan emin olun. Hava yastýðýnýn açýlmasýnýn herhangi bir þekilde engellenmediðinden veya bozulmadýðýndan emin olun. Montaj cihazý veya cep telefonu tutucunun bir kaza ya da çarpýþma anýnda temas edebileceðiniz bir yere monte edilmediðinden emin olun. Montaj cihazýnýn altýndaki vakumlu kýsmýn ön cama saðlam bir þekilde takýlýp takýlmadýðýný (özellikle ortam sýcaklýðý sýk deðiþiyorsa) düzenli olarak kontrol edin. Ürün parçalarýný araç içinde doðrudan güneþ ýþýðýna veya aþýrý sýcaða maruz býrakmayýn. Çalýþma sýcaklýðý -25 C (-13 F) altýna düþer veya +55 C (131 F) üzerine çýkarsa veya saklama sýcaklýðý -40 C (-40 F) altýna düþer veya +100 C (212 F) üzerine çýkarsa, ürün hasar görebilir

18 Baþlarken Cep telefonu tutucusunu montaj cihazýna takma Cep telefonu tutucusunu, birlikte verilen vidalarý (1) kullanarak montaj cihazýna takýn ve yine birlikte verilen ve vidanýn üzerinde Nokia metni olan koruma plakasýný yapýþtýrýn. Montaj cihazýný ön cama takma Ön camda güvenli bir montaj yüzeyi belirleyin ve yüzeyi bir cam temizleyici ve temiz bir havlu ile iyice temizleyin. Ortam sýcaklýðý düþükse, daha iyi yapýþmasýný saðlamak için ön camý ýsýtmanýz gerekebilir. Vakumlu kýsmý ön cama bastýrýn ve vakumlu kýsým ile ön cam arasýnda vakum oluþturmak için vakumlu kýsmýn üstündeki kilit kolunu vakumlu kýsma doðru dikkatli bir þekilde itin (2). Vakumlu kýsmýn sýkýca takýldýðýndan emin olun. Montaj cihazýný ön camdan ayýrmak isterseniz, kilit kolunu montaj cihazýnýn üst kýsmýna doðru dikkatle itin ve vakumlu kýsmýn kenarýnda bulunan bandý çekin. Navigasyon cihazýný tutucuya yerleþtirme Navigasyon cihazýný cep telefonu tutucusuna yerleþtirmek için, tutucunun alt kýsmýndaki çýkýntýlarý cihazýn alt kýsmýndaki girintilere sokun (3). Navigasyon cihazýný tutucunun arkasýna doðru iterek tutucunun iki kolu üzerindeki çýkýntýlarýn cihazýn yanýndaki ilgili yuvalara girmesini saðlayýn (4). Ekranýn kullanýcý tarafýndan net þekilde görülebildiðinden emin olun. Navigasyon cihazýný cep telefonu tutucusundan çýkarmak isterseniz, tutucunun kollarýna basýn. Navigasyon cihazýný istenen konuma ayarlama Sürüþ anýnda montaj cihazýný ayarlamayýn Navigasyon cihazýný istenen dikey konuma ayarlamak için, montaj cihazýnýn yanlarýndaki iki vidayý gevþetin, navigasyon cihazýný istenen konuma getirin ve vidalarý sýkýn (5). 18

19 Baþlarken Navigasyon cihazýný istenen yatay konuma ayarlamak için, montaj cihazýnýn altýndaki vidayý gevþetin, navigasyon cihazýný istenen konuma getirin ve vidayý sýkýn (6). Navigasyon cihazýnýn yerine sýkýca kilitlendiðinden emin olun. Hafýza kartý Cihaz bir hafýza kartý ve bir adaptör ile birlikte verilir. Cihazla birlikte, yalnýzca FAT veya FAT32 dosya sistemi ile biçimlendirilmiþ hafýza kartlarýný kullanabilirsiniz. Cihaz, maksimum 16 gigabayt kapasiteli hafýza kartlarýnýn kullanýmýna izin veren SDHC (SD Yüksek Kapasite) standardýný destekler. Bu cihazla birlikte yalnýzca Nokia tarafýndan onaylanmýþ uyumlu SD kartlarýný kullanýn. Nokia, hafýza kartlarý için onaylanmýþ endüstri standartlarýný kullanýr, ancak bazý markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmýþ verileri bozabilir. Kartý takma Hafýza kartýný, kartta belirtilen yönde, kartýn ve adaptörün etiketli taraflarý yukarý gelecek þekilde adaptöre sokun. Hafýza kartýný, eðik köþesi cihazýn üst kýsmýna doðru gelecek þekilde hafýza kartý yuvasýna takýn. Hafýza kartýný yerine oturana dek dikkatle yuvasýna itin. Hafýza kartýný çýkarmak için, cihazý kapatýn ve kartý yuvadan çýkýncaya dek itin. Önemli: Bir iþlemin ortasýnda karta eriþim saðlanýrken hafýza kartýný çýkarmayýn. Kartýn iþlemin ortasýnda çýkarýlmasý hafýza kartýnýn yaný sýra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayýtlý veriler bozulabilir. Dosyalarý karta kopyalama Müzik çalmak, fotoðraf görüntülemek veya navigasyon cihazý ile haritalarý kullanmak için, bu dosyalarý uyumlu bir PC den hafýza kartýna kopyalamalýsýnýz. Bunu, kart navigasyon cihazý veya PC ye takýlýyken yapabilirsiniz. Hafýza kartýna veri kopyalamadan önce, kartýn kilitli olmadýðýndan emin olun. 19

20 Baþlarken Hafýza Kartýndaki Cities (Þehirler) klasörü Gezgin uygulamasýnýn kullanýlabilmesi için gereklidir. Elle deðiþtirmeyin veya silmeyin. Gerekirse, klasörü birlikte verilen DVD den tekrar oluþturabilirsiniz. Birlikte verilen DVD den hafýza kartýna dosya kopyalamak için bkz. "DVD", s. 8. Bir PC den hafýza kartýna dosya kopyalamak için, aþaðýdakilerden birini yapýn: Navigasyon cihazýna takýlý hafýza kartýna dosya kopyalamak için, önce PC nizin iþletim sisteminin USB toplu depolama cihazlarýný destekleyip desteklemediðini kontrol edin. Destekleyen iþletim sistemleri, örneðin Microsoft Windows 2000, Windows XP ve Windows Vista dýr. Birlikte verilen DKE-2 USB veri kablosunun bir ucunu cihazýn mini USB portuna, diðer ucunu PC'nin uyumlu USB portuna takýn. Ýþletim sistemi navigasyon cihazýný toplu depolama cihazý olarak algýlar ve navigasyon cihazýnda Toplu depolama modu görüntülenir. Ýþletim sistemi belgelerinde açýklanan þekilde PC den navigasyon cihazýna dosya kopyalayýn. Navigasyon cihazý DKE-2 ile PC ye baðlý iken, cihazýn bataryasý PC den þarj olur. Bir PC ye takýlý hafýza kartýna dosya kopyalamak için, kartý navigasyon cihazýndan çýkarýn ve PC nizin hafýza kartý okuyucusuna takýn. Ýþletim sistemi ve PC belgelerinde açýklanan þekilde dosyalarý kopyalayýn. Kartý PC den çýkarýn ve navigasyon cihazýna takýn. 20

21 Temel iþlemler 3. Temel iþlemler Dokunmatik ekran Cihazýn özelliklerinin çoðunu kullanmak için ekrana parmaðýnýzla dokunun. Önemli: Dokunmatik ekranýn çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman tükenmez veya kurþun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayýn. Harita ekranýndan uygulamalarý açma Cihazý açtýðýnýzda harita ekraný görüntülenir. Bu ekran, Gezgin uygulamasýnýn bir harita görünümünü gösterir. Cihaz aþaðýdaki uygulamalarý içerir: Gezgin ( ), GPS navigasyon için (bkz. s. 26) Telefon ( ) cihaza baðlý cep telefonunu kullanarak aramalara yanýt vermek için (bkz. s. 38) Müzik ( ) hafýza kartýna kayýtlý þarkýlarý çalmak için (bkz. s. 43) Galeri ( ) hafýza kartýna kayýtlý fotoðraflarý görüntülemek ve video kliplerini izlemek için (bkz. s. 46) Kurulum ( ), ayarlarý düzeltmek ve cihaz hakkýnda bilgi almak için (bkz. "Cihaz ayarlarýný belirleme", s. 22 ve "Telefon ayarlarýný belirleme", s. 41). Ana uygulama menüsünü göstermek veya gizlemek için menü tuþuna basýn. Menüden bir uygulama açmak için, uygulamanýn simgesine dokunun. Diðer uygulamalardan Gezgin uygulamasýna dönmek için, menü tuþuna basýn. Herhangi bir uygulamadayken önceki ekrana dönmek için simgesine dokunun. 21

22 Temel iþlemler Harita ekranýnda aþaðýdaki göstergeler bulunur: GPS anteninin sinyal gücü iyi. GPS anteninin sinyal gücü navigasyon için yeterli deðil. Batarya tam dolu. Batarya zayýf. Bu gösterge maviyse, Bluetooth baðlantýsý açýktýr, ancak navigasyon cihazý uyumlu bir cihaza baðlý deðildir. Bu gösterge gri ise, Bluetooth baðlantýsý kapalýdýr. Navigasyon cihazý uyumlu bir cihaza baðlýdýr. Ses seviyesini ayarlama Geçerli uygulamanýn ses seviyesini ayarlamak için (+) veya (-) tuþuna basýn (veya basýlý tutun). Cihaz ayarlarýný belirleme Cihaz ayarlarýný belirlemek için, menü tuþuna basýn ve Kurulum seçeneðine dokunun. Ses seviyesi ve tuþ sesleri Navigasyon talimatlarý, aramalar veya eðlenceye dönük özelliklerin (müzik çalar ve video çalar) ses seviyesini ayarlamak veya tuþ seslerini açmak veya kapatmak için, Ses seviyesi seçeneðine dokunun. Sesi ayarlamak için, istenen alanda + veya - simgesine dokunun; tuþ seslerini açmak veya kapatmak için, simgesine ve geçerli tuþ sesi ayarýna dokunun. Ayarlarý tamamladýðýnýzda, simgesine dokunun. Dil Cihazýn ekran metinlerinin dilini seçmek için, Dil seçeneðine dokunun. veya simgesine dokunarak diller arasýnda geçiþ yapýn. Ýstenen dile ve simgesine dokunun. 22

23 Temel iþlemler Cihaza yeni bir dil yüklemek için bkz. "DVD", s. 8. Cihaz dilini, yalnýzca Gezgin için seçmiþ olduðunuz diller arasýndan seçebilirsiniz. Arka ýþýk Ekran arka ýþýðýný ayarlamak veya enerji tasarrufunu açýp kapatmak için, Arka ýþýk seçeneðine dokunun. Arka ýþýk seviyesini ayarlamak için, Arka ýþýk menüsünde + veya - seçeneðine dokunun. Cihaz kullanýlmadýðý zaman arka ýþýðýn kapanacaðý zamaný ayarlamak için, Enerji tasarrufu (batarya) menüsünde + veya - seçeneðine dokunun. Asla'y seçerseniz, arka ýþýk otomatik olarak kapanmaz. Saat ve tarih Saat ve tarih ayarlarýný belirlemek için, Saat ve tarih'e dokunun. veya simgesine dokunarak ayarlar arasýnda geçiþ yapýn. Saati ayarlamak için, Saat alanýndaki saate dokunun. Görüntülenen tuþ takýmýnýn üst kýsmýndaki saat, dakika veya saniye alanýna dokunun. Saati girmek için, rakamlara dokunun veya + ya da - seçeneðine dokunun ve simgesine dokunarak ayarý kaydedin. Tarihi ayarlamak için, Tarih alanýndaki tarihe dokunun. Tuþ takýmýnýn üst kýsmýndaki yýl, ay veya gün alanýna dokunun. Tarihi girmek için, rakamlara dokunun veya + ya da - ve simgesine dokunun. Saat dilimini seçmek için, Saat dilimleri içindeki geçerli ayara, bulunduðunuz yere göre istenen bölgeye ve simgesine dokunun. Yaz saati özelliðini açmak veya kapatmak için, Yaz saati'nde istenen seçenek görüntülenene dek geçerli ayara dokunun. 12 veya 24 saatlik saat formatýný seçmek için, Saat formatý bölümünde istenen seçenek belirene dek geçerli ayara dokunun. Tarih formatýný seçmek için, Tarih formatý'nda geçerli ayara dokunun. Ýstenen formata ve simgesine dokunun. 23

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

Nokia 7210 Supernova Kullanım Kılavuzu

Nokia 7210 Supernova Kullanım Kılavuzu Nokia 7210 Supernova Kullanım Kılavuzu 9209673 Baskı 1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-436 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu 9215279 Baskı 2 2 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-561 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan

Detaylı

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Baskı 1.1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-561 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 5230 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.2

Nokia 5230 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.2 Nokia 5230 Kullanım Kılavuzu Baskı 2.2 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-588 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 5800 XpressMusic Kullanım Kılavuzu. Baskı 7.1

Nokia 5800 XpressMusic Kullanım Kılavuzu. Baskı 7.1 Nokia 5800 XpressMusic Kullanım Kılavuzu Baskı 7.1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-356 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980

Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980 Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980 Baskı 1.2 TR Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM İçindekiler Güvenlik 3 Başlarken 4 Tuşlar ve parçalar 4 SIM kart, pil ve hafıza kartı takma 4 Kullanılacak SIM

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 515 515

Kullanım kılavuzu Nokia 515 515 Kullanım kılavuzu Nokia 515 515 Baskı 2.1 TR Pişt... Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var... Bu kullanıcı kılavuzundaki talimatlar, var olan en son yazılım sürümüne göre hazırlanmıştır. Cihazınız var

Detaylı