Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili diðer maddeleriyle uyumlu olduðunu beyan eder. Ürünü, 2004/104/EC Yönetmeliðinde, Ek I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 ve 6.9 da tanýmlanan sýnýrlamalar ile uyumludur (tadil edilen 72/245/EEC Yönetmeliði). Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz. Bu belgenin oluþturulmasý sýrasýnda, bu ürünün FM verici parçasý aþaðýdaki ülkelerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr: Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Ýzlanda, Lihtenþtayn, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Ýspanya, Ýsviçre, Ýsveç, Türkiye, Ýngiltere. En güncel bilgiler için bkz Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Portions of the Nokia Maps software are The FreeType Project. All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See < Bu ürünün lisansý, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansý uyarýnca, (i) kiþisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafýndan MPEG-4 Görsel Standardýna uygun olarak kodlanmýþ bilgilerle iliþkili kiþisel ve ticari olmayan kullaným ve (ii) lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan MPEG-4 videosu ile baðlantýlý olarak kullaným için verilmiþtir. Baþka herhangi bir kullaným için açýk veya zýmni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanýtým amaçlý, dahili ve ticari kullanýmlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. < Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

3 UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ AZAMÝ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGÝ BÝR LÝSANSÖRÜ, HÝÇBÝR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENÝ NE OLURSA OLSUN OLUÞABÝLECEK HERHANGÝ BÝR GELÝR, KAR VEYA VERÝ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BÝR ÞEYÝN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ "OLDUÐU GÝBÝ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUNLARIN GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA, HERHANGÝ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ DEÐÝÞTÝRME VEYA GERÝ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR. Bazý ürünlerin ve uygulamalarý ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danýþýn. Bu cihaz, belirli tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik donatýmlarda kullanýlmasýný kýsýtlayan 2002/95/EC Yönetmeliði ne uygundur. Ýhracat Denetimleri Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz. Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu EMCCert DR. RASEK GmbH Herbert Baier Moggast, Boelwiese Ebermannstadt Germany Tel: Faks: Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, Espoo, Finlandiya Tel: Faks: / 1. Baský TR

4 Ýçindekiler Güvenliðiniz Ýçin Giriþ... 7 Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi... 7 Global Konumlandýrma Sistemi (GPS)... 7 DVD Baþlarken Tuþlar ve parçalar Önden, saðdan ve üstten görünüm Arkadan, soldan ve alttan görünüm Þarj cihazlarý Bataryayý þarj etme Ýlk kullaným Açma veya kapatma ve bekleme modu Açma veya kapatma Bekleme modu Ýlk çalýþtýrmada Bluetooth baðlantýsý Bluetooth baðlantýsý kurma El ile baðlama veya baðlý cihazý deðiþtirme Otomatik baðlanma Eþleþtirmeleri silme Cihazýn baðlantýsýný kesme Bluetooth baðlantýsýný açma veya kapatma Cihazý araca monte etme Genel güvenlik talimatlarý Cep telefonu tutucusunu montaj cihazýna takma Montaj cihazýný ön cama takma Navigasyon cihazýný tutucuya yerleþtirme Navigasyon cihazýný istenen konuma ayarlama Hafýza kartý Kartý takma Dosyalarý karta kopyalama Temel iþlemler Dokunmatik ekran Harita ekranýndan uygulamalarý açma Ses seviyesini ayarlama Cihaz ayarlarýný belirleme Ses seviyesi ve tuþ sesleri Dil Arka ýþýk Saat ve tarih Sistem FM vericisi Sýfýrla Gezgin Harita Ýzleme modu Gözatma modu Gidilecek bir yere gidin Dolaþým ekraný Dolaþým ekranýnda kullanýlabilen iþlevler Bir adrese gitme Ýlgilendiðiniz noktaya gitme Sýk Kullanýlanlar Son kullanýlan konumlar Rota planlama Trafik bilgileri (TMC) Dolaþým ayarlarý Genel ayarlar Harita ayarlarý Rota ayarlarý Ses

5 5. Arama iþlemleri Arama yapma Tuþ takýmýný kullanarak numara girme Kayýtlý bir kartviziti arama Arama kaydý Sesli arama Hýzlý arama (Favorilerim) Aramayý cevaplama veya reddetme Arama bekletme Arama sýrasýnda kullanýlabilen seçenekler Telefon ayarlarýný belirleme Telefon baðlantýlarý Bluetooth Rehber indirme Rehber içeriðinin sýralamasý Zil sesi Zil sesi seviyesi Müzik çalar FM vericisi veya kulaklýk kullanma FM vericisi Kulaklýk Müzik dinleme Navigasyon ekranýna geçme Video oynatýcý Video kliplerini izleme Resim görüntüleyici Resimleri görüntüleme Batarya bilgisi Bakým ve onarým

6 Güvenliðiniz Ýçin Güvenliðiniz Ýçin Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun. ÖNCE YOL GÜVENLIÐI Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr. GIRIÞIM Tüm kablosuz cihazlar, performansý etkileyebilecek etkileþime maruz kalabilir. 6

7 Giriþ 1. Giriþ Nokia 500 Araç Navigasyon cihazýný araç içinde ve dýþ mekanda GPS navigasyonu için kullanabilirsiniz. Bunun yaný sýra arama yapabilir, fotoðraf görüntüleyebilir, video seyredebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Cihazý kullanmadan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyun. Ayrýca mobil telefonunuzun kullaným kýlavuzunu da okuyun. Kýlavuz, önemli güvenlik ve bakým bilgileri içerir. Kullaným kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, yazýlým güncellemeleri ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için sayfasýný veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin. Cihazýnýz ve aksesuarlarý küçük parçalar içerebilir. Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, uyumlu cihazlarý kablo olmadan baðlamanýza olanak verir. Bluetooth baðlantýsý iki cihazýn birbirini görmesini gerektirmez, ancak cihazlarýn arasýndaki mesafe en çok 10 metre (33 fit) olmalýdýr. Baðlantý, duvarlar veya diðer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan giriþimden etkilenebilir. Navigasyon cihazý aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth Özelliði 2.0 ile uyumludur: Handsfree Profile 1.5 (Ahizesiz Kullaným Profili) ve Phone Book Access Profile (PBAP) (Telefon Rehberi Eriþim Profili) 1.0. Baþka cihazlarýn bu navigasyon cihazý ile uyumluluðunu saptamak için söz konusu cihazlarýn üreticilerinden bilgi alýn. Global Konumlandýrma Sistemi (GPS) GPS, dünya kapsamýnda uydu tabanlý bir radyo navigasyon sistemidir. Dahili GPS alýcýsý cihazýn yerini 10 metrelik bir hassaslýkla hesaplayabilir. Doðruluk, örneðin GPS modülünün sinyal aldýðý uydularýn sayýsýna baðlýdýr. En iyi koþullarda, doðruluk birkaç metre içinde olabilir. 7

8 Giriþ GPS anteni navigasyon cihazýnýn üst kýsmýnda yer alýr. Bazý araçlarýn ön camlarý ve pencereleri, uydu sinyallerini engelleyebilen veya zayýflatabilen metal içerebilir. Sabit durduðunuzda GPS ne tarafa baktýðýnýzý algýlayamaz, çünkü yönü sizin hareketinize göre belirler. Dijital haritalarýn hemen hemen tamamý belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnýzca GPS uygulamasýyla kullanýlmak üzere verilen haritaya güvenmeyin. Global Konumlandýrma Sistemi (GPS), Amerika Birleþik Devletleri hükümeti tarafýndan iþletilir; sistemin doðru çalýþmasý ve bakýmý yalnýzca ABD hükümetinin sorumluluðundadýr. Konum verilerinin doðruluðu, Amerika Birleþik Devletleri hükümetinin GPS uydularý üzerinde yaptýðý ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlýðý nýn sivil GPS kullanýmý politikasý ile Federal Radyo Seyir Planý uyarýnca deðiþtirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doðruluðunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi ve kalitesi bulunduðunuz yerin, yapýlarýn ve doðal engellerin varlýðýndan ve hava koþullarýndan etkilenebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi için GPS alýcýsýný mutlaka açýk havada kullanmak gerekir. Hiçbir GPS cihazý hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanýlmamalýdýr ve hiçbir zaman konumlandýrma veya gezinme için yalnýzca GPS alýcýsýnýn ve hücresel telsiz þebekesinin saðladýðý konum bilgilerine güvenmemelisiniz. DVD Navigasyon cihazýyla birlikte bir DVD verilir. Þunlarý yapabilirsiniz: DVD deki verileri hafýza kartýnýza aktarabilirsiniz. DVD deki yeni verileri hafýza kartýnýza kopyalayabilirsiniz. Ýçerik, örneðin, haritalar, görülecek yerleri (POI) içeren veritabanlarý ve diller olabilir. DVD deki verileri baþka bir hafýza kartýna kopyalayabilirsiniz. DVD de bulunan farklý dillerdeki kullaným kýlavuzlarýný okuyun. Hafýza kartýna veri kopyalamadan önce, kartýn kilitli olmadýðýndan emin olun. DVD içeriðini hafýza kartýna kopyalamak için, kartýn navigasyon cihazýna takýlý olduðundan emin olun ve cihazý birlikte verilen USB kablosu ile uyumlu PC nize baðlayýn. Alternatif olarak, hafýza kartýnýzý 8

9 Giriþ PC nizin kart okuyucusuna yerleþtirin. DVD yi, PC nizin uyumlu DVD sürücüsüne yerleþtirin. Kurulum sihirbazý otomatik olarak açýlýr (DVD sürücüsü ayarlarýnda izin verilmiþse) ve kurulum boyunca size yol gösterir. Hafýza kartýnýn içeriðini deðiþtirmek isterseniz, karta eklemek istediðiniz tüm haritalarý, POI veritabanlarýný ve dilleri seçin. Sihirbaz bu dosyalarý hafýza kartýna kopyalamayý tamamladýðýnda, ayný türdeki eski dosyalar karttan silinmiþ olacaktýr. Hafýza Kartýndaki Cities (Þehirler) klasörü Gezgin uygulamasýnýn kullanýlabilmesi için gereklidir. Elle deðiþtirmeyin veya silmeyin. Gerekirse, sihirbazý kullanarak klasörü DVD den tekrar oluþturabilirsiniz. Cihaz dilini, yalnýzca Gezgin için seçmiþ olduðunuz diller arasýndan seçebilirsiniz. Ayrýca bkz. "Dil", s. 22. Uyumlu bir PC den hafýza kartýna dosya kopyalamak için bkz. "Hafýza kartý", s

10 Baþlarken 2. Baþlarken Tuþlar ve parçalar Cihazýn parçalarý manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartlarý veya diðer manyetik depolama ortamlarýný cihazýn yanýna koymayýn; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir. Önden, saðdan ve üstten görünüm Ýsteðe baðlý harici bir GPS anteni için konektör kapaðý 2. Açma/kapatma tuþu 3. Stereo ses çýkýþý konektör kapaðý 4. Gösterge ýþýðý 5. Dokunmatik ekran 6. Ses kýsma tuþu 7. Menü tuþu 8. Ses artýrma tuþu 9. Adaptörlü hafýza kartý 10.Hafýza kartý yuvasý 10

11 Baþlarken Arkadan, soldan ve alttan görünüm Hoparlör 2. Ana açma/kapatma düðmesi 3. Mini USB portu/þarj konektörü 4. Sýfýrlama tuþu 5. Mikrofon Þarj cihazlarý Bu cihaz DC-1001 þarj cihazý tarafýndan saðlanan güçle kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr: Uyarý: Yalnýzca bu cihazla birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ þarj cihazlarýný kullanýn. Farklý türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. Herhangi bir donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil, fiþi kavrayýn ve çekin. 11

12 Baþlarken Bataryayý þarj etme Bataryayý þarj etmeden önce, "Batarya bilgisi", (s. 50) bölümünü dikkatle okuyun. 1. Þarj cihazýný navigasyon cihazý üzerindeki mini USB portuna baðlayýn ve þarj cihazýnýn fiþini aracýnýzýn çakmak soketine takýn. Güç, 12 V araç aküsü tarafýndan saðlanmalýdýr. Þarj cihazýnýn çakmak soketine düzgün þekilde takýldýðýndan ve aracýn normal kullanýmýný hiçbir þekilde engellemediðinden emin olun. Bazý araç modellerinde, kontak anahtarýný çýkarsanýz dahi çakmak soketi araç aküsünden beslenir. Bu durumlarda, navigasyon cihazý açýk býrakýlýrsa veya cihaz kapatýlýr ancak uzun bir süre çakmak soketine baðlý kalýrsa araç aküsü boþalabilir. Daha fazla bilgi almak için araç üreticinize baþvurun. Gösterge ýþýðý þarj sýrasýnda turuncudur. Þarj baþlamazsa, þarj cihazýný çýkarýn ve tekrar takýn. 2. Batarya tam olarak þarj olduðunda, gösterge ýþýðý yeþile döner. Þarj cihazýný çakmak soketinden çýkarýn. Navigasyon cihazý ile TMC (trafik mesaj kanalý) hizmeti kullanýyorsanýz, þarj cihazý TMC anteni içerdiðinden þarj cihazýný navigasyon cihazýna baðlý tutun. Batarya gücü düþükse, gösterge ýþýðý kýrmýzý olur, batarya simgesi bir çubuk gösterir veya hiçbir çubuk göstermez ve bataryanýn zayýfladýðýný bildiren bir metin görüntülenir. Ýlk kullaným Navigasyon cihazýný ilk kez açarken, ana açma/kapatma düðmesini saða kaydýrýn. Ekraný ayarlamanýz istendiðinde, görüntülenen artý iþaretine parmaðýnýzla dokunun ve kýsaca basýn. Bunu, artý iþareti ekranda gezinene dek tekrarlayýn. Ekraný daha sonra ayarlamak için bkz. "Sistem", s

13 Baþlarken Dili seçmeniz istendiðinde, istediðiniz dile ve simgesine dokunun. Dil, ekranda görüntülenen metinler ve sözlü navigasyon talimatlarý için kullanýlacaktýr. Ekranda görüntülenen güvenlik uyarýsýný dikkatle okuyun ve kabul edin, ardýndan sað oka dokunun. (Gelecekte bu ekraný görmemek için, ilgili seçim kutusuna dokunun.) Gezgin uygulamasý çalýþýr ve harita görünümü belirir. Artýk cihazý kullanmaya baþlayabilirsiniz. Önce saati ve tarihi ayarlayýn. Bkz. "Cihaz ayarlarýný belirleme", s. 22. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak, uyumlu bir mobil telefonla navigasyon cihazýný eþleþtirmek ve baðlamak için bkz. "Bluetooth baðlantýsý kurma", s. 14, adým 2-5. Rehberin telefonunuzdan navigasyon cihazýna indirmeniz istendiðinde, indirme iþlemini baþlatmak için Evet seçeneðine dokunun. Hayýr'ý seçerseniz, telefonunuza kayýtlý rehberi navigasyon cihazý ile kullanamazsýnýz. Bu durumda, rehberi sonra indirmek için menü tuþuna basýn ve Telefon > Rehber > Evet seçeneklerine dokunun. Açma veya kapatma ve bekleme modu Navigasyon cihazý, cihazýn açýlýp kapanmasýný saðlayan bir ana açma/ kapatma düðmesine ve cihazý bekleme moduna alan bir açma/kapatma tuþuna sahiptir. Günlük kullanýmda, cihazý kapatmak yerine bekleme modunu kullanýn. Bu þekilde cihaz daha hýzlý açýlýr. Yalnýzca uzun bir süre kullanmayý düþünmüyorsanýz cihazý kapatmanýz gerekir. Açma veya kapatma Açmak için, ana açma/kapatma düðmesini saða kaydýrýn. Kapatmak için, ana açma/kapatma düðmesini sola kaydýrýn. 13

14 Baþlarken Bekleme modu Cihazý kullanmadýðýnýz zaman batarya ömrünü uzatmak için bekleme moduna alýn. Açma/kapatma tuþunu yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. Ekran kapanýr. Bekleme modundan çýkmak için, açma/kapatma tuþunu yaklaþýk 3 saniye basýlý tutun. Ýlk çalýþtýrmada Bluetooth baðlantýsý Cihazý açarsanýz veya bekleme modundan çýkarsanýz, cihazý önceki mobil telefona baðlamak isteyip istemediniz sorulacaktýr. Önceki telefona baðlanmak için, telefonun adýna dokunun. Harita ekraný görüntülenir. Diðer bir cihaza baðlanmak için, Diðer seçeneðine dokunun. Telefon baðlantýlarý ekraný görüntülenir. Ýstediðiniz cihaza ve ardýndan Baðlan'a dokunun. Diðer cihaza kayýtlý rehberi indirmek için, Evet'e dokunun. Yeni bir cihazla eþleþtirmek için, Telefon baðlantýlarý sekmesinden Yeni eþleþme'ye dokunun ve "Bluetooth baðlantýsý kurma", s 14'teki 4. ve 5. adýmda belirtilen talimatlarla devam edin. Bluetooth baðlantýsý kurma Navigasyon cihazýný, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi kullanarak uyumlu bir mobil telefona baðlayabilirsiniz. Navigasyon cihazýný cihazýnýzla eþleþtirmek ve baðlamak için aþaðýdakileri yapýn: 1. Navigasyon cihazýný ve mobil telefonunuzu açýn. 2. Telefonunuzun Bluetooth özelliðini etkinleþtirin. Talimatlar için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. 3. Navigasyon cihazýnda, menü tuþuna basýn ve Telefon seçeneðine dokunun. Bluetooth özelliði telefonunuzda etkin deðilse, etkinleþtirmek isteyip istemediðiniz sorulacaktýr. Evet seçeneðine dokunun. 14

15 Baþlarken 4. Cihaz telefonunuzdan eþleþtirmeyi baþlatmanýzý isterse, telefonunuzu Bluetooth cihazlarýný arayacak þekilde ayarlayýn ve telefonunuzda bulunan cihazlar listesinden navigasyon cihazýný (Nokia PND) seçin. 5. Navigasyon cihazýný baðlamak ve eþleþtirmek için telefonunuza 0000 þifresini girin. Bazý telefonlarda eþleþtirmeden sonra baðlantýyý ayrý olarak kurmanýz gerekebilir. Ayrýntýlar için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Navigasyon cihazýný telefonunuzla yalnýzca bir kez eþleþtirmeniz gerekir. Navigasyon cihazý telefonunuza baðlýysa, cihazýn Bluetooth adý görüntülenir. Telefonunuzdaki Bluetooth adýný belirleyebilirsiniz. Navigasyon cihazý, telefonunuzun eþleþtirilmiþ durumdaki Bluetooth cihazlarýný görebileceðiniz menüsünde görünür. Navigasyon cihazýný en çok sekiz mobil telefonla eþleþtirebilirsiniz, ancak ayný anda yalnýzca tek bir telefona baðlayabilirsiniz. El ile baðlama veya baðlý cihazý deðiþtirme Navigasyon cihazýný el ile eþleþtirilmiþ bir telefona baðlamak veya baðlý telefonu deðiþtirmek için, menü tuþuna basýn ve Telefon > Ayarlar > Telefon Baðlantýlarý seçeneklerine dokunun. Ýstediðiniz cihaza ve ardýndan Baðlan'a dokunun. Otomatik baðlanma Eþleþtirilmiþ telefonunuzu, navigasyon cihazý açýldýðýnda navigasyon cihazý ile otomatik baðlantý kuracak þekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cihazlarda bunu yapmak için Bluetooth menüsünden eþleþtirilmiþ cihaz ayarlarýnýzý deðiþtirin. Eþleþtirmeleri silme Eþleþtirilen cihazlar listesindeki bir cihazý silmek için, menü tuþuna basýn ve Telefon > seçeneðine dokunun. Ýstenen cihaza ve ardýndan Sil > Evet seçeneklerine dokunun. Tüm cihazlarý silmek için, Tümünü Sil > Evet seçeneklerine dokunun. 15

16 Baþlarken Cihazýn baðlantýsýný kesme Bir cihazýn navigasyon cihazýyla olan baðlantýsýný kesmek için, menü tuþuna basýn ve Telefon > seçeneðine dokunun. Ýstediðiniz cihaza ve ardýndan Baðlantýyý Kes'e dokunun. Alternatif olarak, þunlarý yapabilirsiniz: Baðlantýyý telefonunuzun Bluetooth menüsünden kesebilirsiniz. Bluetooth baðlantýsýný navigasyon cihazýndan kapatabilirsiniz. Navigasyon cihazýný kapatabilirsiniz. Bluetooth baðlantýsýný açma veya kapatma Navigasyon cihazýna hiçbir cihaz baðlý deðilken Bluetooth baðlantýsýný kapatmak için, menü tuþuna basýn ve Telefon > Ýptal > > seçeneklerine dokunun. Navigasyon cihazýna bir cihaz baðlý iken Bluetooth baðlantýsýný kapatmak için, menü tuþuna basýn ve Telefon > > > Evet seçeneðine dokunun. Bluetooth baðlantýsýný kapatmak için, menü tuþuna basýn ve Telefon > > > Evet seçeneklerine dokunun. Cihazý araca monte etme Navigasyon cihazýný bir araca monte etmek için, HH-12 montaj cihazýný CR-91 cep telefonu tutucusuna tutturun, montaj tutucusunu ön cama tutturun ve navigasyon cihazýný cep telefonu tutucusuna yerleþtirin. Araçtan çalýnmasýný önlemek için, montaj cihazýný veya cep telefonu tutucusunu aracýn içinde görünür þekilde býrakmamanýz önerilir. Genel güvenlik talimatlarý Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr. Montaj cihazýný, cep telefonu tutucusunu veya navigasyon cihazýný yalnýzca tüm sürüþ koþullarýnda güvenli olduðunda çalýþtýrýn. 16

17 Baþlarken Montaj cihazýný veya cep telefonu tutucusunu monte ettiðinizde, direksiyon ya da fren sistemlerinin veya aracýn çalýþmasýnda kullanýlan diðer sistemlerin (örneðin, hava yastýklarý) etkilenmediðinden ya da engellenmediðinden veya sürerken görüþ alanýnýzýn bozulmadýðýndan emin olun. Hava yastýðýnýn açýlmasýnýn herhangi bir þekilde engellenmediðinden veya bozulmadýðýndan emin olun. Montaj cihazý veya cep telefonu tutucunun bir kaza ya da çarpýþma anýnda temas edebileceðiniz bir yere monte edilmediðinden emin olun. Montaj cihazýnýn altýndaki vakumlu kýsmýn ön cama saðlam bir þekilde takýlýp takýlmadýðýný (özellikle ortam sýcaklýðý sýk deðiþiyorsa) düzenli olarak kontrol edin. Ürün parçalarýný araç içinde doðrudan güneþ ýþýðýna veya aþýrý sýcaða maruz býrakmayýn. Çalýþma sýcaklýðý -25 C (-13 F) altýna düþer veya +55 C (131 F) üzerine çýkarsa veya saklama sýcaklýðý -40 C (-40 F) altýna düþer veya +100 C (212 F) üzerine çýkarsa, ürün hasar görebilir

18 Baþlarken Cep telefonu tutucusunu montaj cihazýna takma Cep telefonu tutucusunu, birlikte verilen vidalarý (1) kullanarak montaj cihazýna takýn ve yine birlikte verilen ve vidanýn üzerinde Nokia metni olan koruma plakasýný yapýþtýrýn. Montaj cihazýný ön cama takma Ön camda güvenli bir montaj yüzeyi belirleyin ve yüzeyi bir cam temizleyici ve temiz bir havlu ile iyice temizleyin. Ortam sýcaklýðý düþükse, daha iyi yapýþmasýný saðlamak için ön camý ýsýtmanýz gerekebilir. Vakumlu kýsmý ön cama bastýrýn ve vakumlu kýsým ile ön cam arasýnda vakum oluþturmak için vakumlu kýsmýn üstündeki kilit kolunu vakumlu kýsma doðru dikkatli bir þekilde itin (2). Vakumlu kýsmýn sýkýca takýldýðýndan emin olun. Montaj cihazýný ön camdan ayýrmak isterseniz, kilit kolunu montaj cihazýnýn üst kýsmýna doðru dikkatle itin ve vakumlu kýsmýn kenarýnda bulunan bandý çekin. Navigasyon cihazýný tutucuya yerleþtirme Navigasyon cihazýný cep telefonu tutucusuna yerleþtirmek için, tutucunun alt kýsmýndaki çýkýntýlarý cihazýn alt kýsmýndaki girintilere sokun (3). Navigasyon cihazýný tutucunun arkasýna doðru iterek tutucunun iki kolu üzerindeki çýkýntýlarýn cihazýn yanýndaki ilgili yuvalara girmesini saðlayýn (4). Ekranýn kullanýcý tarafýndan net þekilde görülebildiðinden emin olun. Navigasyon cihazýný cep telefonu tutucusundan çýkarmak isterseniz, tutucunun kollarýna basýn. Navigasyon cihazýný istenen konuma ayarlama Sürüþ anýnda montaj cihazýný ayarlamayýn Navigasyon cihazýný istenen dikey konuma ayarlamak için, montaj cihazýnýn yanlarýndaki iki vidayý gevþetin, navigasyon cihazýný istenen konuma getirin ve vidalarý sýkýn (5). 18

19 Baþlarken Navigasyon cihazýný istenen yatay konuma ayarlamak için, montaj cihazýnýn altýndaki vidayý gevþetin, navigasyon cihazýný istenen konuma getirin ve vidayý sýkýn (6). Navigasyon cihazýnýn yerine sýkýca kilitlendiðinden emin olun. Hafýza kartý Cihaz bir hafýza kartý ve bir adaptör ile birlikte verilir. Cihazla birlikte, yalnýzca FAT veya FAT32 dosya sistemi ile biçimlendirilmiþ hafýza kartlarýný kullanabilirsiniz. Cihaz, maksimum 16 gigabayt kapasiteli hafýza kartlarýnýn kullanýmýna izin veren SDHC (SD Yüksek Kapasite) standardýný destekler. Bu cihazla birlikte yalnýzca Nokia tarafýndan onaylanmýþ uyumlu SD kartlarýný kullanýn. Nokia, hafýza kartlarý için onaylanmýþ endüstri standartlarýný kullanýr, ancak bazý markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmýþ verileri bozabilir. Kartý takma Hafýza kartýný, kartta belirtilen yönde, kartýn ve adaptörün etiketli taraflarý yukarý gelecek þekilde adaptöre sokun. Hafýza kartýný, eðik köþesi cihazýn üst kýsmýna doðru gelecek þekilde hafýza kartý yuvasýna takýn. Hafýza kartýný yerine oturana dek dikkatle yuvasýna itin. Hafýza kartýný çýkarmak için, cihazý kapatýn ve kartý yuvadan çýkýncaya dek itin. Önemli: Bir iþlemin ortasýnda karta eriþim saðlanýrken hafýza kartýný çýkarmayýn. Kartýn iþlemin ortasýnda çýkarýlmasý hafýza kartýnýn yaný sýra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayýtlý veriler bozulabilir. Dosyalarý karta kopyalama Müzik çalmak, fotoðraf görüntülemek veya navigasyon cihazý ile haritalarý kullanmak için, bu dosyalarý uyumlu bir PC den hafýza kartýna kopyalamalýsýnýz. Bunu, kart navigasyon cihazý veya PC ye takýlýyken yapabilirsiniz. Hafýza kartýna veri kopyalamadan önce, kartýn kilitli olmadýðýndan emin olun. 19

20 Baþlarken Hafýza Kartýndaki Cities (Þehirler) klasörü Gezgin uygulamasýnýn kullanýlabilmesi için gereklidir. Elle deðiþtirmeyin veya silmeyin. Gerekirse, klasörü birlikte verilen DVD den tekrar oluþturabilirsiniz. Birlikte verilen DVD den hafýza kartýna dosya kopyalamak için bkz. "DVD", s. 8. Bir PC den hafýza kartýna dosya kopyalamak için, aþaðýdakilerden birini yapýn: Navigasyon cihazýna takýlý hafýza kartýna dosya kopyalamak için, önce PC nizin iþletim sisteminin USB toplu depolama cihazlarýný destekleyip desteklemediðini kontrol edin. Destekleyen iþletim sistemleri, örneðin Microsoft Windows 2000, Windows XP ve Windows Vista dýr. Birlikte verilen DKE-2 USB veri kablosunun bir ucunu cihazýn mini USB portuna, diðer ucunu PC'nin uyumlu USB portuna takýn. Ýþletim sistemi navigasyon cihazýný toplu depolama cihazý olarak algýlar ve navigasyon cihazýnda Toplu depolama modu görüntülenir. Ýþletim sistemi belgelerinde açýklanan þekilde PC den navigasyon cihazýna dosya kopyalayýn. Navigasyon cihazý DKE-2 ile PC ye baðlý iken, cihazýn bataryasý PC den þarj olur. Bir PC ye takýlý hafýza kartýna dosya kopyalamak için, kartý navigasyon cihazýndan çýkarýn ve PC nizin hafýza kartý okuyucusuna takýn. Ýþletim sistemi ve PC belgelerinde açýklanan þekilde dosyalarý kopyalayýn. Kartý PC den çýkarýn ve navigasyon cihazýna takýn. 20

21 Temel iþlemler 3. Temel iþlemler Dokunmatik ekran Cihazýn özelliklerinin çoðunu kullanmak için ekrana parmaðýnýzla dokunun. Önemli: Dokunmatik ekranýn çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman tükenmez veya kurþun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayýn. Harita ekranýndan uygulamalarý açma Cihazý açtýðýnýzda harita ekraný görüntülenir. Bu ekran, Gezgin uygulamasýnýn bir harita görünümünü gösterir. Cihaz aþaðýdaki uygulamalarý içerir: Gezgin ( ), GPS navigasyon için (bkz. s. 26) Telefon ( ) cihaza baðlý cep telefonunu kullanarak aramalara yanýt vermek için (bkz. s. 38) Müzik ( ) hafýza kartýna kayýtlý þarkýlarý çalmak için (bkz. s. 43) Galeri ( ) hafýza kartýna kayýtlý fotoðraflarý görüntülemek ve video kliplerini izlemek için (bkz. s. 46) Kurulum ( ), ayarlarý düzeltmek ve cihaz hakkýnda bilgi almak için (bkz. "Cihaz ayarlarýný belirleme", s. 22 ve "Telefon ayarlarýný belirleme", s. 41). Ana uygulama menüsünü göstermek veya gizlemek için menü tuþuna basýn. Menüden bir uygulama açmak için, uygulamanýn simgesine dokunun. Diðer uygulamalardan Gezgin uygulamasýna dönmek için, menü tuþuna basýn. Herhangi bir uygulamadayken önceki ekrana dönmek için simgesine dokunun. 21

22 Temel iþlemler Harita ekranýnda aþaðýdaki göstergeler bulunur: GPS anteninin sinyal gücü iyi. GPS anteninin sinyal gücü navigasyon için yeterli deðil. Batarya tam dolu. Batarya zayýf. Bu gösterge maviyse, Bluetooth baðlantýsý açýktýr, ancak navigasyon cihazý uyumlu bir cihaza baðlý deðildir. Bu gösterge gri ise, Bluetooth baðlantýsý kapalýdýr. Navigasyon cihazý uyumlu bir cihaza baðlýdýr. Ses seviyesini ayarlama Geçerli uygulamanýn ses seviyesini ayarlamak için (+) veya (-) tuþuna basýn (veya basýlý tutun). Cihaz ayarlarýný belirleme Cihaz ayarlarýný belirlemek için, menü tuþuna basýn ve Kurulum seçeneðine dokunun. Ses seviyesi ve tuþ sesleri Navigasyon talimatlarý, aramalar veya eðlenceye dönük özelliklerin (müzik çalar ve video çalar) ses seviyesini ayarlamak veya tuþ seslerini açmak veya kapatmak için, Ses seviyesi seçeneðine dokunun. Sesi ayarlamak için, istenen alanda + veya - simgesine dokunun; tuþ seslerini açmak veya kapatmak için, simgesine ve geçerli tuþ sesi ayarýna dokunun. Ayarlarý tamamladýðýnýzda, simgesine dokunun. Dil Cihazýn ekran metinlerinin dilini seçmek için, Dil seçeneðine dokunun. veya simgesine dokunarak diller arasýnda geçiþ yapýn. Ýstenen dile ve simgesine dokunun. 22

23 Temel iþlemler Cihaza yeni bir dil yüklemek için bkz. "DVD", s. 8. Cihaz dilini, yalnýzca Gezgin için seçmiþ olduðunuz diller arasýndan seçebilirsiniz. Arka ýþýk Ekran arka ýþýðýný ayarlamak veya enerji tasarrufunu açýp kapatmak için, Arka ýþýk seçeneðine dokunun. Arka ýþýk seviyesini ayarlamak için, Arka ýþýk menüsünde + veya - seçeneðine dokunun. Cihaz kullanýlmadýðý zaman arka ýþýðýn kapanacaðý zamaný ayarlamak için, Enerji tasarrufu (batarya) menüsünde + veya - seçeneðine dokunun. Asla'y seçerseniz, arka ýþýk otomatik olarak kapanmaz. Saat ve tarih Saat ve tarih ayarlarýný belirlemek için, Saat ve tarih'e dokunun. veya simgesine dokunarak ayarlar arasýnda geçiþ yapýn. Saati ayarlamak için, Saat alanýndaki saate dokunun. Görüntülenen tuþ takýmýnýn üst kýsmýndaki saat, dakika veya saniye alanýna dokunun. Saati girmek için, rakamlara dokunun veya + ya da - seçeneðine dokunun ve simgesine dokunarak ayarý kaydedin. Tarihi ayarlamak için, Tarih alanýndaki tarihe dokunun. Tuþ takýmýnýn üst kýsmýndaki yýl, ay veya gün alanýna dokunun. Tarihi girmek için, rakamlara dokunun veya + ya da - ve simgesine dokunun. Saat dilimini seçmek için, Saat dilimleri içindeki geçerli ayara, bulunduðunuz yere göre istenen bölgeye ve simgesine dokunun. Yaz saati özelliðini açmak veya kapatmak için, Yaz saati'nde istenen seçenek görüntülenene dek geçerli ayara dokunun. 12 veya 24 saatlik saat formatýný seçmek için, Saat formatý bölümünde istenen seçenek belirene dek geçerli ayara dokunun. Tarih formatýný seçmek için, Tarih formatý'nda geçerli ayara dokunun. Ýstenen formata ve simgesine dokunun. 23

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Konumlandýrma 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N81-3 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N81-3. Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr. 1 Oyun tuþlarý ve 2 Hafýza kartý yuvasý 3 Seçim tuþlarý 4 Medya tuþlarý:

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bas-konuþ1.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu 9204133 Basým 1 TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu LD-4W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu 9216259 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu BH-905 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-8W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-50W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-55W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-12W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu 9235347 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-11W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-34W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-57W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9310692 5. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-5 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský

Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu. 9233639 1. Baský Araç Kiti CK-10 Kullaným Kýlavuzu 9233639 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HF-7 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Nokia Multimedya Araç Kiti CK-20W Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Nokia Multimedya Araç Kiti CK-20W Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Nokia Multimedya Araç Kiti CK-20W Kullaným ve Montaj Kýlavuzu 9245865 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþ bu belgede, NOKIA CORPORATION, bu HF-20 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin

Detaylı

Nokia 5140 cep telefonu için Nokia Xpress-on GPS kapsülü kullaným kýlavuzu. 9231547 1. Baský

Nokia 5140 cep telefonu için Nokia Xpress-on GPS kapsülü kullaným kýlavuzu. 9231547 1. Baský Nokia 5140 cep telefonu için Nokia Xpress-on GPS kapsülü kullaným kýlavuzu 9231547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, CC70D ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu 9311710 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-4W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu 9207827 6. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-364, RM-365 ve RM-366 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu 9311543 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-11 ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N80-1 Internet Edition

Ek uygulamalar. Nokia N80-1 Internet Edition Ek uygulamalar Nokia N80-1 Internet Edition NOKIA N80 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu 9205330 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı