ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007"

Transkript

1 ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007 FGIHRUEATKLYQJVCZSBfgkyl

2 Editör den.. Merhaba Sevgili Çocuklar, Bu say m zda sizlere Türkiye yi yeflillendirme projesinden bahsedece im. Sevgili çocuklar, bizler orman teflkilat n n yöneticileri olarak yaz, k fl demeden ülkemizin orman varl n artt rmak ve mevcut ormanlar m z da yöre halk n n istifadesine daha fazla sunmak amac yla yo un bir flekilde çal fl yoruz. Bu çerçevede bir taraftan mevcut bozuk ormanlar m z rehabilite ederek h zla iyilefltiriyor, di er taraftan da ç plak otoyollar ve köyleri a açland rarak orman varl m z artt r p ülkemizin daha yeflil bir görünüme kavuflmas na gayret ediyoruz. fiimdi de Baflbakan m z n himayelerinde Ulusal A açland rma Seferberli i Kampanyas 'n bafllatt k y llar n kapsayan bu kampanya ile hektar sahan n rehabilite edilmesi ve a açlarla kaplanmas hedeflenmektedir. Ayr ca tüm vatandafllar m z n ve özellikle çevreye ve yeflile duyarl siz gençlerimizin de kampanyaya destek vermeleri için 1923 No'lu 1 SMS 1 Fidan hatt n ve ziraat bankas nda hesap numaras oluflturduk. Bu hatta gönderece iniz 5 YTL de erindeki her bofl mesaj n z fidan olarak toprakla buluflturulacak ve ülkemizin yeflillenmesine katk sa layacakt r. Bu duygularla sizleri sevgiyle kucakl yor kampanyaya desteklerinizi bekliyoruz. Osman Kahveci Orman Genel Müdürü B LGE S NCAP GEY K B LGE S NCAP PAPATYA B LGE S NCAP PALAMUT B LGE S NCAP N LÜFER B LGE S NCAP KARDELEN M N ANS KLOPED (AT) AYI M N ANS KLOPED (DUT) Ç LEK KOCAEL KENT ORMANI TAVfiAN KOCAEL KENT ORMANI LEYLEK BUNLARI B L YOR MUSUNUZ? DAL BUNLARI B L YOR MUSUNUZ? F L A AÇLANDIRMA SEFERBERL KESTANE A AÇLANDIRMA SEFERBERL ASLAN A AÇLANDIRMA SEFERBERL ÇAM A AÇLANDIRMA SEFERBERL MAYMUN A AÇLANDIRMA SEFERBERL GÜNEfi MASAL (SARI BALIK FIfiFIRIK) KARTAL YA MUR T MSAH YA MUR GERGEDAN ÇOCUKLARDA GÖZ HASTALIKLARI....A AÇKAKAN ÇOCUKLARDA GÖZ HASTALIKLARI PEL KAN MASAL (TIKI-TIKI-TIKI-TIKI) DA KEÇ S MASAL (TIKI-TIKI-TIKI-TIKI) KAYIN GÖNDERD KLER N Z MANTAR BULMACA KANGURU

3 Yazan ve Çizen: Sait K ran B d k ile B zd k orman n muhteflem güzellikleri içinde dinlenen Bilge Sincap' n yan na gelirler... OOD... MERHABA ÇOCUKLAR.!. MERHABA B LGE S NCAP. NASILSIN B LGE S NCAP? HAYIRDIR ÇOCUKLAR, NEFES NEFESES N Z... YOL KENARINDAK AF fi GÖRDÜNÜZ MÜ B LGE S NCAP? GEY K

4 HA, fiu "A AÇLANDIRMA SEFERBERL " AF fi... B R SÜRE ÖNCE ASILMIfiTI... B R SÜRE ÖNCE M ASILMIfi!. VE B Z M BUNDAN HABER M Z YOK... S Z OKULA G D YORSUNUZ... OKUL, EV ÖDEVLER VE OYUN DERKEN GÖRMEM fi OLAB L RS N Z. PEK BU AF fi NEY N DUYURUSU B LGE S NCAP? ORMANCILARDAN DUYDU UM KADARIYLA VE TECRÜBEME DAYANARAK ANLATAYIM... PAPATYA

5 ÖNCE YANIBAfiIMA OTURUN BAKALIM... S Z N Ç N TOPLADI IM PALAMUTLARI YERKEN BEN DE CAN KULA IYLA D NLEY N. TAMAM MI?.. Bilge Sincap "A AÇLANDIRMA SEFERBERL "ni anlatmaya bafllar... BU; BEfi YILLIK B R PLANLAMA... BU PLANLAMA LE BEfi YILDA 2,3 M LYON HEKTAR ALANIN A AÇLANDIRILMASI VE ISLAH ED LMES HEDEFLENM fit R. BU SEFERBERL E ÜLKEM ZDE NE KADAR KURUM, KURULUfi, TEfiK LAT, DERNEK VE VATANDAfi VARSA HEPS KATILACAKLAR.. SÜÜPEEEER!... GEVEZEL K YAPMA DA D NLE BIZDIK. Bilge Sincap anlatmaya devam eder......bu SEFERBERL K LE; ORMAN VARLI IMIZ ARTACAK, TRAKYA BÜYÜKLÜ ÜNDEK ÜLKE TOPRA I ORMANLAfiTIRILACAKTIR... PALAMUT

6 ..BOZUK ORMAN ALANLARI Y LEfiT R LECEK, AYNI ZAMANDA YÖREN N KÖYLÜLER NE EK GEL R SA LANACAKTIR.....EROZYON ÖNLENECEK, TOPRAK KAYBI AZALTILACAKTIR...F DAN D KME ALIfiKANLI I YAYGINLAfiTIRILACAK, ÇEVRE B L NC GEL fit R LECEK... SU KAYNAKLARI KORUNACAK, BARAJ, GÖL VE GÖLETLER N TOPRAKLA DOLMASI ÖNLENECEKT R..... KL M DE fi KL VE ÇÖLLEfiMEN N ETK LER, EN AZA ND R LECEKT R.....SEL VE TAfiKINLAR AZALACAK, TARIM TOPRAKLARI KORUNACAKTIR... N LÜFER

7 ..HAVADAK K RL L K VE KARBON EM SYON ORANI AZALTILACAKTIR.....BOZULAN TAB DENGE DÜZELECEK VE YEN ARKADAfiLARIMIZ GELECEK.....ORMANLAfiTIRILACAK ALANLAR, LER DE KENT ORMANI OLARAK NSANLARIN H ZMET NE AÇILACAKTIR... A ZINDAN BAL AKIYOR B LGE S NCAP.(*) BÜTÜN BUNLAR GERÇEKLEfi NCE, B ZDEN SONRA GELECEK NES LLER, BUNDA EME GEÇEN HERKESE fiükran DUYACAKTIR. BUNDAN NASIL EM N OLUYOR DERS N BIZDIK?.. EE.. ONA BOfiU BOfiUNA B LGE S NCAP DEMEM filer.. (*)A z ndan bal akmas : Çok güzel fleylerin konuflulmas anlam na geliyor (Türk atasözü) Bitti KARDELEN

8 Haz rlayan: fiener FAKIO LU M N ANS KLOPED At yüzy llard r insana hizmet eden en de erli evcil hayvanlardan biridir. Bu tektoynakl otcul memeli türü (Equus caballus), gergedan ve tapiri de içeren Perissodactyla tak m nda zebra ve eflflekle birlikte atgiller(equidae) familyas n oluflturur. Tarih boyunca insanlar n yan nda önemli bir yeri olan at önceleri sadece savafllar için kulan l rd. Sonradan yük tafl mak ve tarla sürmek için de attan yararlan ld. Bügün atlar tar mda ve yük tafl mac l nda hala kulan lmakla birlikte daha çok spor ve e lence amac yla yetifltirilir. Baz atlar binicilik, avc - l k, polo, cirit ya da at yafl gibi spor için, baz lar da özel gösteriler için e itilir. Do ada yabanil yaflayan atlar, yaz boyunca bir erkek at n (ayg r) önderli inde difliden (k srak) ve alt ayl ktan daha genç yavrulardan (kulun) oluflan küçük sürüler halinde dolafl rlar. K fl geldi inde birleflerek daha büyük sürüler olufltururlar. Difli at, 11 ay kadar süren bir gebelikten sonra genellikle tek bir yavru do urur. Vucutlar ince tüylerle kapl olan bu yavrular daha do duklar anda, birkaç hayvan yavrusunun tersine, iflitme ve görme duyular n kullan - labilecek durumdad r. Yavruya 6 ayl k olana kadar kulun, 6 ayl ktan 3 yafl na kadar da tay denir.yeni do du- unda kulunun bacaklar gövdesine oranla çok uzun ve incedir. Bu yüzden gövdelerini titrek bacaklar üzerinde güçlükle tafl r. Ama ayakta durmay baflard ktan birkaç gün sonra rahatça gezip oynayabilecek duruma gelir. Atlar n yafl difllerine bak larak kolayca anlafl labilir. Kulunun ilk diflleri do umundan 2-3 gün sonraç kmaya bafllayan ön(ya da arka) diflleridir. Alt ayl k oldu unda 16 süt difli tamamlanm flt r. ki buçuk yafl na geldi inde süt diflleri dökülmeye bafllar. Üç yafl na geldi inde, ön difllerin iki yan ndaki dört kesici difl daha ç kar.befl yafl - na gelince geri kalan sekiz sütdifli de düfler ve çenenin arka bölümündeki az difllerinin de ç kmas yla bütün kal c difller tamamlan r. 4-5 yafllar ndaki ayg r n, ön difllerinin arkas ndaki 4 köpekdifli ile birlikte 40 difli vard r. K sraklarda genellikle bu 4 difl bulunmaz. At 10 yafl na geldi i zaman, ön difllerinin birbirine de en yüzeylerinde afl nma nedeniyle bir çukur oluflur. "Arpac k çukuru" denen ve köfleden köfleye kahverengimsi bir yar k biçiminde uzanan bu iflaret yard m yla at n yafl kolayca anlafl - l r. At 30 yafl na gelince arpac k çukuru kaybolur ve difller gittikçe uzay p k vr l r. Bu dönemde at n yafl ancak tahmin yoluyla bulunabilir. Atlar ortalama 20-25, en çok y l yaflarlar. AYI

9 M N ANS KLOPED Dut a ac, m'ye kadar büyüyebilen genifl taçl ve yaprak döken bir a açt r. Ülkemizde meyvesi için kültüre al nm fl en eski a açlardan biridir. Ana vatan Çin olan bu bitki, kal n ve s k dall olup aç k kahverengi bir gövdeye sahiptir. Tomurcuklar yumurta biçiminde, k m z ms renktedir. Lentiselleri büyük, genifl ve i fleklindedir. Yapraklar büyük olup yar m daire veya yürek fleklindedir. Damarlanmas belirgin olan yapraklar n kenarlar basit difllidir. Yaprak dibi yüreksidir cm boyunda olan yapraklar n uçlar sivridir. Yapraklar n üst yüzü tüysüz ve aç k yeflil atl yüzüyse soluk yeflil ve damarlar boyunca tüylüdür. Baz dutlarda 3-5 loplu yapraklara da rastlanabilmektedir. Yaprak sap cm'dir. Çok küçük olan çiçekleri bir veya iki evciklidir. Meyvesi birleflik olup etli sulu ve lezzetlidir. Önce beyaz olan meyveler iyice olgunlaflt nda pembeleflebilir. Tohumlar çok küçük olup temmuz a ustos aylar nda olgunlafl r. Ifl k a ac olan dutlar l man iklim bitkisidir. S cak ve güneflli yerlerde iyi geliflmekle birlikte so uk hava flartlar na da dayan kl d r. Derin topraklar seven dutlar, kuru, kumlu, kireçli topraklarda yetiflebildi i gibi tuzlu suya kafl tolerans da yüksektir. Kökleri çok kuvvetli olmayan bu tür h zl büyür. Kara dutun (Morus nigra) ak duttan pek fazla fark yoktur. Aralar ndaki en büyük fark kara dutun meyvelerinin koyu renkli ve yapraklar n n üst yüzeyinin daha kaba ve tüylü olmas nd r. Dut yapraklar ndan ipek böcekcili inde faydalan l r. Sar renkli odunu ise sert ve dayan kl olup cilalanmaya uygundur. Bu nedenle mobilyac l kta, tornac l kta ve özeliklede müzik aletlerinin yap - m nda kulan l r. Ç LEK

10 GEZEL M-TANIYALIM Kocaeli Kent Orman MEVK Kocaeli Kent Orman, zmit Merkez lçe s n rlar içerisinde, Kocaeli ilinin kuzeydo usunda, Umuttepe Mevkiindedir. zmit- stanbul eski karayolu üzerinde olan Kocaeli Kent Orman, flehir merkezine 12 km. mesafede olup, ulafl m oldukça kolayd r. Kent Orman n n bugünkü alan 30 Hektar olmas na ra men, ileriki y llarda bu alan n 100 hektara tamamlanmas düflünülmektedir. ÖZELL KLER Flora: Kocaeli Kent Orman n n konuflland alan, dikim yoluyla tesis edilmifl olan plantasyon sahas d r. A aç türleri Kara Çam, Maritima ve Radiata Çam olmakla beraber, do al olarak yetiflmifl mefle ve kay n türleri de bulunmaktad r. Ayr ca alt tabakada muhtelif çal ms ve otsu bitkiler de mevcuttur. TAVfiAN

11 GEZEL M-TANIYALIM Fauna: Kent Orman n n bulundu u alanda yaban hayat henüz yeni geliflmekte olup, yaban domuzu, tavflan ve çeflitli kufl türleri bulunmaktad r. Zamanla sahaya çeflitli hayvan türleri getirilerek, alan n bu aç - dan da geliflmesi sa lanacakt r. Do al ve Suni Kaynaklar Kent Orman nda do al kaynak olarak, sadece saha üzerinde bulunan orman alan say labilir. Ancak, halk m z n birçok ihtiyaçlar na karfl l k verecek hemen tüm tesisler düflünülmüfltür. 150 m2 lik sun i gölet yan nda, orman evi, spor tesisleri (Futbol sahas, voleybol sahas, tenis kortu, koflu ve yürüyüfl bantlar ), gezinti yollar, çeflmeler, seyir kulesi, dinlenme bank ve kamelyalar, çocuk oyun park, otopark gibi birçok tesis halk m z n hizmetine sunulmufltur. LEYLEK

12 Haz rlayan: Levent KIRAN BUNLARI B L YOR MUSUNUZ? Yüksek gerilim hatlar na kufllar konuyor Neden? Niçin elektrik çarpm yor? Elektrik çarpmas canl n n üzerinden geçen ak mla ilgilidir. Ak m n oluflmas için enerjinin bir yerden(yüksek potansiyelden) di er bir yere akmas (düflük potansiyel) gerekir. fiebeke gerilimi için faznötr, do ru ak m için +,- gibi. Dolay s ile sadece faza veya art ya dokunmak canl ya elektrik çarpmas için yetmez. Di er taraftan topra a, nötre veya baflka bir faza da dokunmas veya yaklaflmas (voltaja göre de iflir) gerekir. Enerji iletim hatlar na konan kufllar sadece enerjinin geçti i kabloya konuyorlar. E er bacaklar uzun bir kufl olan leylek bir baca n kabloya di er baca- n dire e dokunsa kesinlikle çarp l r. Yani üzerinden yüksek ak m geçer. Ancak bunu hiçbir flekilde bizim denemememiz gerekir. Mantarlar nas l beslenir? Mantarlar saprofit (çürükçül) organizmalard r; yani klorofil tafl mazlar dolay s yla da karbonhidrat sentezi yapamazlar. Onlar da sentez yap p sa layamad klar karbonhidratlar ve di er baz organik maddeleri yani besinleri bulunduklar ortamdan haz r olarak alarak beslenirler. Bir heterotrof beslenme biçimi olan bu yolla, besin maddeleri hücre d - fl sindirimden sonra hücre zarlar arac l yla sa lan r. Atom numaras nedir, nas l hesaplan r? Atom numaras, bir atomun çekirde indeki proton say s na eflittir. Z ile gösterilir ve ayn zamanda, atomun nötür olmas halinde yörüngelerinde bulunan elektronlar n say s n verir. Atomun hangi elemente ait oldu unu belirler. Dolay s yla, hesaplanmaz; atomun hangi elemente ait oldu unun belirlenmesiyle anlafl l r. Ya da, yörünge elektronlar n n tümünün iyonlaflt r lmas ndan sonra, geride kalan çekirde in yükü ölçülerek belirlenebilir. Ay Neden Yuvarlakt r? Yeterince buyuk gokcisimleri (ki Ay bunlara dahil, tozlardan baslayip giderek buyuyen cisimlerin (Ornegin, buz, moloz, kaya, asteroid, kucuk uydular vb) çarp fl p birleflmeleriyle oluflurlar ve kütleçekiminin her yönde etki yapmas yla küre biçimini al rlar. Ay da, milyarlarca y l önce Mars kütlesinde bir gökcisminin Dünyam - za çarpmas yla uzaya saç lan buharlaflm fl kaya, toz ve molozlar n zaman içinde kütleçekim etkileriyle toplanms yla olufltu undan, küre biçimlidir. DAL

13 Evrenin yafl hakk nda bir bilgiye ulaflabilir miyiz? Wilkinson Mikrodalga Anizotropi Uydusu (WMAP), bundan yaklafl k 5 y l önce, evrenin her yerini dolduran "kozmik mikrodalga fon fl n m " üzerinde duyarl ölçümler yapt. Bu fl n m, evrenin bafllang ç an olan Büyük Patlama'dan yaklafl k y l sonra ortam n yeterince so umas yla atom çekirdeklerinin ortamdaki serbest elektronlar yakalay p atomlar oluflturduklar, böylece enerji ( fl k) parçac klar olan fotonlar n ilk kez her tarafa da lm fl olan elektronlara çarpmaktan kurtulup serbestçe bofllukta yol almaya bafllad klar andan kalan fosil fl n m. Günümüzde evren çok genifllemifl ve so umufl oldu u bu fosil fl n m, 2,7 K (yaklafl k -270 C) dereceye karfl l k geliyor. WMAP, bu fosil fl n m içinde 1 derecenin 'de biri ölçe ine kadar çok küçük s cakl k farklar belirledi. Bu farklar n incelenmesi, evrenin yafl, içeri i, yap s ve gelece i konusunda çok kesin veriler ortaya koydu. Bu verilere göre, evrenimizin 13,7 milyar yafl nda oldu u hesaplan yor. Hayvanlarda parmak izi var m d r? Evet, insan d fl ndaki yüksek primatlarda da parmak izleri bulunuyor. Hatta, baz primat türlerinde kuyrukta da parmak izi görülüyor. Bir primat olmayan koalada da deri k vr mlar - n n ve dolay s yla parmak izinin bulundu u biliniyor. Hücre neden ço al r? nsan hangi sesi duyar hangi sesi duymaz? nsan n duyabilece i ses dalgalar n n boyu Hertz aras nda de iflir. Bunun yan nda baz hayvanlar insan n duyamayaca sesleri rahatl klar duyabilirler. Hatta birbirleri aras ndaki iletiflimi bu biçimde sa larlar. Örne in yarasalar ses dalgalar yla yönlerini bulurlar ve , yunuslarsa Hertz e kadar olan sesleri duyabilirler. Bir hücre, büyümesini durduran özel bir mekanizma bulunmad takdirde, geliflerek büyür. Ancak, canl bir sistem olman n getirilerinden birisi olan bu durum, bir süre sonra hücre için k s tlay - c olmaya bafll yor. Örne in hücrenin mevcut boyutu ya da kapasitesi, içinde yer alan kullan labilir maddelerin miktar için yetersiz hale geliyor. Hücrenin boyutlar büyüdükçe de, hücre içi iletim için afl lmas gereken mesafeler art yor. Bu gibi durumlar, hücrede enerjinin gerekti i kadar yetkin kullan labilmesini de engelliyor. Bunlar n önüne geçebilmek için de, hücre içeri i ve hücre hacmi oran belirli bir kademeye eriflti inde, hücrede bölünme emri olufluyor ve bu büyük hücre, kendini ço altarak, kendine daha verimli flekilde yetebilen 2 o ul hücre meydana getiriyor. Hücrelerin ço almas n n esas sorumlular da, replikatör moleküller olan DNA ve RNA. Bu do al sürecin d fl nda, belirli bir dokunun onar labilmesi ya da çeflitli görevler için özelleflecek hücrelerin oluflturulmas gibi koflullar da hücrelerin kendilerini ço altma nedenleri aras nda sayabiliriz. F L

14 Yeflil Bir Türkiye çin A açland rma Seferberli ine Sen de Kat l... Türkiye; topografik yap s, iklimi, uygulanan yanl fl tar m yöntemleri, afl r mera ve orman tahribat ve topraklar n ço- unlukla erozyona duyarl olmas nedeni ile dünya yüzünde yüksek düzeyde erozyona maruz kalan ülkeler aras nda yer almaktad r. Son y llarda atmosfere sal nan sera gazlar ndaki art fl sonucu oluflan küresel s nma ve iklim de iflikli ine ba l sorunlar, her geçen gün artmaktad r. Ülkemizde, bu sorunlardan en fazla etkilenecek ülkeler aras nda yer almaktad r. Atmosferdeki sera gaz dengesinin yeniden kurulabilmesi için bir yandan sera gaz sal n m n n azalt lmas di er yandan da karbon yutaklar n n art r lmas gerekmektedir. Atmosferdeki sera gazlar n dengede tutabilmek için, önemli karasal karbon yutaklar olan orman alanlar n n art r lmas en büyük hedefimizdir. En k sa sürede orman varl n n art r lmas, bozuk ormanlar n rehabilite edilmesi, erozyonla mücadele edilerek topraklar m z n göllere, barajlara ve denizlere tafl nmas n n önlenmesi gerekmektedir. Bu amaca k sa sürede ulaflmak için ülkemizin kaynaklar n seferber ederek çal flmalara h z verilmesi mecburiyeti bulunmaktad r. Ulusal A açland rma Seferberli i Eylem Plan nda, kamu kurum ve kurulufllar ile toplumun bütün kesimlerinin koordineli bir flekilde çal flmalar öngörülmüfltür. Bu eylem plan, y llar aras n kapsamaktad r. Plan kapsam nda befl y ll k süre içersinde hektar alanda a açland rma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu ve mera slah çal flmas planlanm flt r. Bu miktar n hektar nda Çevre ve Orman Bakanl, hektar nda ise di er kurum ve kurulufllar çal flma yapacaklard r. Çal flmalar n toplam maliyeti YTL. olarak öngörülmektedir. KESTANE

15 Ülkemizdeki karbon emisyonunun % 25'i ormanlar taraf ndan tutulmaktad r."milli A açland rma Seferberle i" ile ilk 20 y lda 181 milyon ton karbon daha ormanlar taraf ndan tutulacakt r. Dünyam zda milyon hektar ormanl k alan olup, kara alan n n % 30 una tekabül etmektedir. Ormanl k alanlar n; y lda ortalama olarak 13 milyon hektar yok olmaktad r. Orman alanlar n n daralmas yla iklim de iflikli i, küresel s nma, çölleflme, biyolojik çeflitlili in yok olmas gibi çevre problemleri yaflanmaktad r. Dünyada bir ülkenin orman bak m ndan kendine yeterli olabilmesi için topraklar n n en az % 30 unun verimli ormanlarla kapl olmas gereklidir. Ülkemiz alan n n % 27,2 si ormanlarla kapl - d r. Bu oran dünya normlar - na yak nd r. Ancak ormanlar m z n yaklafl k yar s verimli ormanlard r. Verimsiz alanlar n verimli hale getirilmesi için gerekli çal flmalar h zla ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. TÜRK YE'DE ARAZ KULLANIM DURUMU Türkiye Genel Alan : Hektar Türkiye Ormanl k Alan : Hektar ASLAN t

16 YAPILAN ÇALIfiMALAR 1839 Tanzimat Ferman ile bugünkü ormanc l k teflkilat n n çekirde ini oluflturan ilk orman müdürlü ü kurulmufltur. Bu kurulufl bugünkü teflkilat m z n çekirde ini oluflturmaktad r y l na kadar yeterince a açland rma çal flmalar yap lamam flt r y l nda yürürlü e giren 3116 Say l Kanunun sa lad imkanlarla ve büyük heyecanla a açland rma çal flmalar na girilmifltir y l nda ülkenin planl kalk nma dönemine girmesiyle a açland rma çal flmalar h z kazanm flt r. fi N NEV 2006 YILINA 2007 KADAR YAPILAN PROGRAMLARI Ha Ha A açland rma Rehabilitasyon Erozyon Kontrolü Yeflil Kuflak A açland rmas Suni Gençlefltirme Enerji Orman Tesisi Mera Islah Ormanlar n Rehabilitasyonu Ülkemizde orman içi veya orman kenar nda orman köyü bulunmakta ve buralarda 7,5 milyon civar nda nüfus yaflamaktad r. Geçimini a rl kl olarak tar m ve hayvanc l kla sa layan orman köylerinde, köylere yak n ormanlar büyük ölçüde açma, yakacak temini ve otlatmalar nedeni ile tahrip edilmifllerdir. Bunun neticesinde ormanlar m z n düzensiz faydalanma ve otlatmalarla vas f ve kalitesi bozulmufl ve kapal l %40' n alt na düflmüfl binlerce hektar verimsiz ve bozuk orman alan oluflmufltur. Bir kapal ve bozuk orman alanlar n ; mevcut meflcerelerin geliflme dinami i ve büyüme enerjisinden maksimum derecede faydalanmak, orman ekosisteminin bozmadan yetiflme muhiti rklar n yerinde korumak suretiyle en az emek ve masrafla verimli koru ormanlar na dönüfltürmektir. Var olan fauna ve flora zenginli i ile orman ekosistemi korunacak, mevcut lokal rklar n devaml l n n sa lanmas ile de genetik erozyon önlenecektir. Bu alanlarda tohum ve fidan kullan lmas söz konusu oldu unda yetiflme ortam na uygun türler ve orijinler kullan lmal d r. Yöre halk n n ihtiyac na göre planlama yap lmal, ifl gücü ve odun talepleri göz önünde tutulmal d r. Bölgede oturan orman köylülerine ifl imkan sa lanacakt r. T rafllama nedeni ile karfl ç k lan ve otlatma alanlar n n daralaca gerekçeleri ile sosyal problemlerin ç kt, girilemeyen birçok sahalara girebilme flans m z artacakt r. A açland rma Ülkemizde; artan nüfusun, sürekli geliflen sanayinin ihtiyaç duydu u odun hammaddesinin yurt içi kaynaklardan karfl lanabilmesi ve ormanlardan beklenen di er faydalar n gerçeklefltirilmesi için, verimli orman alanlar n n silvikültür teknik ve prensipler do rultusunda, devaml l k esaslar çerçevesinde iflletilmesinin yan s ra, ülke ekonomisine fazla katk s olmayan, uygun yetiflme ortam flartlar na sahip verimsiz orman alanlar, orman içi aç kl klar ve orman kurulmas nda fayda görülen orman s n rlar d fl ndaki yerler, en k sa zamanda hedefler do rultusunda a açland r lacakt r. Çok yönlü faydalar, uzun zamana, paraya ve eme e ihtiyaç duyulan a açland rma çal flmalar n n baflar s, birbirine ba ml bir dizi faaliyetin, ormanc l k bilim ve tekni ine uygun, zaman nda, itina ile a açland rma tekni ine uygun yap lmas gerekmektedir. A açland rmalar n hedefleri; 1- Üretim Hedefli (Ekonomik) A açland rmalar. 2- Koruma, Hidrolojik ve Yetiflme Ortam Islah (Ekolojik) Hedefli A açland rmalar. 3- Estetik, Rekreatif ve Çevrenin Korunmas (Sosyal) Hedefli A açland rmalar. Erozyon Kontrolu Toprak erozyonu: Yeryüzünde ana kaya üzerindeki topra- n çeflitli etkenlerle afl n p, tafl nmas d r. Erozyon, tabiat n normal süreci içinde meydana geliyorsa buna normal erozyon denir ve jeolojik oluflumlar içinde cereyan eder. fiayet insan n tabiattaki toprak-su-bitki aras ndaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana geliyorsa buna da h zland r lm fl erozyon denir. Ormanlar n afl r ve yanl fl kullan larak tahrip edilmesi, yang nlar, tarla aç lmas, sanayileflme ile birlikte çevre ve hava kirlenmesi sonucu asit ya murlar gibi problemlerin yan nda tar m topraklar n n hatal ifllenmesi, mera ve çay rlar n bilinçsiz ve afl r kullan lmalar ve buna benzer sebeplerle rüzgar ve ya fllarla h zlanan toprak erozyonu, bugün dünyan n bir çok bölgesinde oldu u gibi ülkemizde de en önemli toprak ve çevre problemi olarak karfl m - za ç kmaktad r. i ÇAM

17 Yeflil Masa A açland rma, Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrol Seferberli i Ulusal Eylem Plan uygulamalar çerçevesinde tüm Bölge Müdürlükleri merkezi ile l flletme Müdürlükleri'nde dan flma masalar Yeflil Masa oluflturulacakt r. Bölge ve l flletme Müdürlükleri girifllerindeki uygun mekanlara konulacak "Yeflil Masa'lar" için telefon tahsis edilecek ve mesai saatleri dahilinde eleman görevlendirilecektir. Mesai saatleri haricinde de tahsis edilen hatlar 177 No lu telefona yönlendirilerek 24 saat boyunca vatandafllar m z bilgilendirilmifl olacakt r. Bölge Müdürlükleri ve flletme Müdürlükleri 1 SMS 1 F DAN kampanyas na iliflkin el broflürleri haz rlayacaklar ve yerel kamuoyunu bilgilendireceklerdir. A açland rma Seferberli i 1 SMS 1 F DAN Kampanyas 1923 No lu hatta gönderilen her bofl SMS 5 YTL'dir. Ayr ca ba fl yapmak isteyenler için Ankara Ziraat Bankas 'nda 1923 No lu hesap aç lm flt r. 1 Hektar alan n a açland rma maliyeti Beflbin YTL olup, 1000 adet SMS ye tekabül etmektedir No lu hatta gönderece iniz her SMS fidan olarak toprakla buluflturulacak ve topraklar m z yeniden hayat bulacakt r. m MAYMUN

18 Su kaynaklar korunacak, baraj, göl ve göletlerin toprakla dolmas önlenecektir. Sel ve taflk nlar azalacak, tar m topraklar korunacakt r. klim de iflikli i ve çölleflmenin etkileri en aza indirilecektir. Havadaki karbon emisyon oran azalt lacakt r. Bozulan tabii denge yeniden tesis edilecektir. Orman varl m z artacak, Trakya büyüklü ündeki ülke topra ormanlaflt r lacakt r. Bozuk orman alanlar iyilefltirilecek, ayn zamanda orman köylülerine ek gelir sa lanacakt r. Erozyon önlenecek, toprak kayb azalt lacakt r. Ormanlaflt r lacak alanlar, ileride "Kent Orman " olarak halk m z n hizmetine sunulacakt r. Fidan dikme al flkanl yayg nlaflt r lacak, çevre bilinci gelifltirilecektir. GÜNEfi

19 Küçük, sar bir bal kt.uzun uzun solungaçlar,iri patlak gözleri vard.gider, en kuytu kayan n en küçük oyu una saklan r.kendisini arayan arkadafllar n,a z na saklad suyu "f fl,f fl!"diye püskürterek korkuturdu.bu yüzden arkadafllar ona "F flf r k" ad n takm flt.f flf r n akl fikri yaramazl ktayd.annesi onun bu haline k z yor, yaramazl k yapmamas için s k s k karfl s na al p nasihat ediyordu. F flf r k özünde yaramaz de ildi.yaln zca bu yerler ona dar geliyor, can s k nt s ndan yaflam n hareketlendirmeye çal fl yordu.annesinin onun kafas ndan geçenlerden haberi yojrtu.hayal ettiklerini bir bilseydi,flaflk na dönerdi.f flf r k, bunu bildi i için hayallerinden uluorta söz etmez, hatta akl ndan geçen ç lg n fikirleri hiç kimseye söylemezdi. Bir gün arkadafl Camgözle yosunlar n aras nda yüzerken parlak bir madde gördüler.merakla parlak cisme do ru yüzdüler.cismin ne oldu u belli de ildi, üzeri yosunlanm fl boru fleklinde, bir maddeydi.f flf r k, bafl n borunun içine sokup oynamaya bafllad.korkusuz ve merakl yd.camgözjri gözlerini daha da açarak arkadafl n bu cesaretinden ötürü elefltirdi. -Yapma F flf r k.ne oldu unu bilmiyoruz.bize zarar verebilir..f flf r k,arkadafl n n ürkekli ine güldü. -Ne oldu unu bilmedi imiz fleylerden ürkersek.araflt rmazsak,merak etmezsek,nas l bilgilenece iz?camgöz,"do ru!"diye düflündü.sonra F flf r k,aniden arkadafl na aç lmaya karar verdi. -Ben, buralardan gitmeyi düflünüyorum. -Nas l yani? -Basbaya,uzak sulara yüzece im,hem solungaçlar m,yüzgeçlerim güçlenecek,hem de yeni yerler tan y p,bilgimi görgümü artt raca m, yeni dostlar edinece im, bu darac k yerde t k - l p kalamam. Camgöz arkadafl ad na kayg lanmaya bafllam flt.dinlemeyece ini bilse de onu uyarmak istedi. -Yapma F flf r k,uzak sular.derinler, türlü tehlikelerle doludur.bafl na tats z olaylar gelebilir.hem ben seni çok özlerim,buran n suyu mu ç kt? F flf r k, onun kayg lar n anlam flt. -Korkacak ne var o lum?maceradan korkulur mu?belki bir gün geri dönerim,sana gördü üm yerleri anlat r m. F flf r k, Camgöz'ün yalvarmalar n dinlemiyordu bile.onu yaln zca annesi düflündürüyordu.arkas ndan meraklanacak,a layacak ve onu çok özleyecekti.f flf r k da annesini çok özleyecekti ama hani annesiyle ebediyen kim birlikte oluyordu ki?üstelik art k kocaman bir bal kt,uzun zaman yüzebilir.kendini tehlikelerden koruyabilirdi.kocaman bal klardan da korkmuyordu.onlar n giremeyece i kadar küçük deliklere girer saklan rd.ömür boyu bu dar sularda,annesinin gölgesinde yaflayamazd.bilinmeyen her fley onu çekiyordu.o an ani bir karar verdi.ne zamand r kafas nda planlad her fleyi uygulamaya koymal yd.camgöz'e döndü, -Bak arkadafl m,ben flimdiden tezi yok buralardan ayr l yorum.sen,anneme anlat rs n,ilk günler onu yaln z b rakma, bilirsin seni de benim kadar sever. Camgöz onun ne kadar kararl oldu unu bilirdi.onun için sustu.gözlen dolu dolu olmufltu. ki arkadafl kucaklaflt lar.ayr l k gözyafllar denizin tuzlu sular na kar flt.camgöz'ün, "iyi yolculuklar" dile ini duymuyordu bile.arkas nda baloncuklar b rakarak,karanl k sularda yeni bir umut, yeni bir fl k bulmak için oradan h zla uzaklaflt.yosunlar dalgaland, kumlar havaland,hareketlenen deniz buland.camgöz art k yaln zd.üzgün üzgün evin yolunu tuttu.bir yandan da kendi kendine söyleniyordu."seni hiç anlam yorum F flf r k.ne vard gidecek buralar n suyu mu ç kt?"... Hülya fi MfiEK f KARTAL

20 B LEL M VE Ö RENEL M Haz rlayan: Levent KIRAN Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte, s cak havalar n yerini serin ve ya fll havalar almaya baslad. Hava durumunu sunan sunucu genelde hava raporunu okurken flöyle der: "Yar n baz bölgelerimizde hava s cakl klar flöyle olacak ; stanbul sa anak ya fll 20 derece, Ankara çok bulutlu ve sa- anak ya fll 18 derece. " fite YA MURUN OLUfiMASI! Ya murun oluflmas nda 2 ifllem gerçeklefliyor. Yo unlaflma ve buharlaflma. Günefl fl n n etkisi ile her gün yüz binlerce metreküp su buharlaflarak atmosfere do ru yükseliyor. Ve yükseldikçe so umaya bafll yor. Öyle biran geliyor ki su buhar iflinin çok düflük oldu u bir bölgeye geliyor. So uk hava katman na rastlayan buhar tanecikleri havadaki toz parçac klar na tutunarak su damlalar haline dönüflüyor. Bunlar birleflerek bulutlar olusturuyor. Bu su damlac klar n n yeryüzüne düflmesi yani ya mur oluflturmas için belirli bir büyüklü e gelmesi gerekiyor. Bu da yüz binlerce su damlac - n n birleflmesi anlam na geliyor. Yeterli büyüklü e ulafl nca yerçekiminin etkisiyle yere düflmeye bafll yor. Bütün bu anlatt m z ifllemler ise ortalama 8 gün sürüyor. Sizlere bir soru; ya an yagmurun süresi neye bagl? Bir bulutun yar s ya mur olarak ya ar bu da tahminen 30 dakika sürer. Ama bulutlar devaml oluflursa ya mur günlerce ya ar. T MSAH A

21 S cak kuru hava katman na rastlayan ya mur damlalar yeniden buharlaflt için yeryüzüne ya mur olarak düflmez S cak kuru hava katman na rastlayan ya mur damlalar yeniden buharlaflt için yeryüzüne ya mur olarak düflmez Peki hava kapal oldu u halde bazen ya mur ya maz bunun sebebi ise; su damlalar n n s cak ve kuru bir hava katman ndan geçiyor olmas d r. Burada su damlalar yeniden buharlafl r ve ya mur oluflmaz. Hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, sa anak ya mur ya arken ilk taneler her zaman daha iridir. Bunun sebebi de ya mur damlalar n n yeryüzüne inerken so uk ve nemli hava ile karfl laflmas d r. So uk ve nemli katmandan geçen damlalar buharlaflmadan yeryüzüne inerler. Bu s rada hacim yönünden büyüdükleri gibi havan n nemini de ald klar için daha da büyürler. Ve sa anak ya murda ilk taneler daha büyük olur. Arkadan gelen damlalar ise nemi azalm fl bir katmandan geçtikleri için ilk tanelerden daha küçüktür. Ya murun ya mas için su damlalar n n belirli bir büyüklü e gelmesi gerekti in söylemifltik. Bu da damlalar n birbiri ile birleflmesi ile olmaktad r. Bu birleflme 2 türlü olur. Çarp flma ile birleflme ve kristalleflme ile birleflme. U GERGEDAN 1-Çarp flma le Birleflme: Buluttaki su tanecikleri rüzgar n etkisi ile bir oraya bir buraya itilirler. Birbirlerine çarpt kça birleflerek su damlac klar n olufltururlar. Oluflan su damlac klar da kümeleflerek su damlalar n meydana getirirler. Bu damlalar belirli bir a rl a ulafl nca havadan daha a r hale gelerek yere ya mur olarak düflerler. 2-Kristallesme Yolu le Birleflme: Hava s cakl birdenbire düflerse su tanecikleri donarak buz kristallerini olufltururlar. Bu kristaller yere düflerken daha s cak bir hava katman n n içinden geçer. Burada eriyip yeryüzüne ya mur olarak iner. Bu yaz m zda sizlere ya murun oluflmas n anlatmaya çal flt k. Ya mur deyip geçmeyin. Bak n ö rendiniz bile nas l olufltu unu!

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Veysel ERO LU Çevre ve Orman Bakan

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Veysel ERO LU Çevre ve Orman Bakan ÖNSÖZ Türkiye; topo rafik yap s, iklimi, uygulanan zirai yöntemleri, afl r mera ve orman tahribat ve topraklar n ço unlukla erozyona duyarl olmas dolay s yle Dünya da yüksek seviyede erozyona maruz kalan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı