TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3): Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women Continuining Post-Graduate Education and the Effecting Factors] ÖZET AMAÇ: Ege Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim gören ve araştırma görevlisi olarak çalışan evli kadınların üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörleri belirlemek için yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ege Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim gören ve araştırma görevlisi olarak çalışan kadınlar(30), örneklemini ise araştırmayı kabul eden evli kadınlar (79) oluşturmuştur. Araştırma Kasım 2006-Şubat 2007 tarihleri arasında yürütülmüştür.veriler, kadınların tanıtıcı özelliklerini belirlemek amacıyla literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan anket formu (24 soru) ve Demirci tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Evli Kadınların Üreme Sağlığını Koruyucu Tutumlarını Belirleme Ölçeği (ÜSBÖ) ile toplanmıştır. BULGULAR: Çalışmanın sonucunda, kadınların %0, i yüksek lisans, %89,9 u doktora eğitimine devam etmektedir ve %98,7 si çekirdek aile tipine sahiptir. Kadınların yaş ortalamaları 30,±3,7 yaştır. Kadınların ÜSBÖ puan ortalamaları (±7,3) ve ölçek alt boyut puan ortalamaları yüksek olduğu bulunmuştur. Kadınların aile planlaması yöntemi kullanma durumları ile toplam ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir (p<0,05). SONUÇ: Sonuç olarak, kadınların üreme sağlığını geliştirmek için uzun vadede yapılması gereken, kadının temel eğitim düzeyini ve toplumsal statüsünü yükseltmektir. Bu nedenle, kadınların eğitim olanaklarından yararlanması ve kadının iş yaşamına katılması desteklenmelidir. SUMMARY BACKGROUND: Research was carried out to determine the reproductive health problems of married women, who continue post-graduate education and who work as research assistants in institutes related Ege University and the factors which affect. METHOD: The research was carried out descriptive and cross-sectional. The research includes women who continue postgraduate education and who work as research assistants (30) in institutes related to Ege University and sample of study compose married women (79) who accept this research. The research was carried out from November 2006 to February The data was collected through an inquiry, which was meant to determine the introductory characteristics of the women (24 questions), and through the Scale for Determining the Protective Attitudes of Married Women towards Reproductive Health. RESULTS: As a result of research; 0.% of women continue their postgraduate education, 89.9% of them continue their doctor s degree and 98.7% of them have a family. The average age of the women is 30.±3.7 age. The average total score point of determining the women s protective attitudes towards reproductive health is 56.0±7.3 point. A meaningful difference was obtained between the women s state of using family planning methods and their average total scale point (p<0.05). CONCLUSION: In conclusion, it is necessary to increase level of basic education and public status for promotion of women reproductive health in long period. So, it should be supported that women benefit from education opportunity and work life. Sezer Er, Selma Şen 2, Ayten Taşpınar 2, Ahsen Şirin 2 Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. 2 Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Anahtar Kelime: Lisansüstü eğitim, üreme sağlığı, kadın sağlığı Key Words: Postgraduate education, reproductive health, women health Sorumlu yazar/ Corresponding author: Sezer Er, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Kadın Sağlığı ve Hastalıkları AD. Bornava, İzmir, Türkiye. GİRİŞ Üreme sağlığı, üreme hakları ve cinselliği de içeren yeni bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü üreme sağlığını; üreme sistemi işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasıdır şeklinde tanımlamaktadır. Üreme sağlığı aynı zamanda bireylerin mutlu ve güvenli bir cinsel yaşamları, üreme yeteneklerini korumaları, bu yetenekleri kullanıp kullanmayacakları ve ne zaman, ne sıklıkla kullanacakları konusunda karar verme özgürlükleri olması demektir (). Üreme sağlığının kapsamı, kadını ve erkeği içermekle birlikte, kadın açısından hayati bir öneme sahiptir. Bundan dolayı kadının üreme sağlığında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çünkü doğurganlık kadın bedeninde gerçekleşen bir olaydır ve kadının bu işlevi yerine getirirken yaşadıkları genel sağlık düzeyini olumsuz yönde etkileyebilir. Kadının üreme sağlığının korunması demek, sağlıklı ve mutlu aileler ve dolayısıyla sağlıklı bir toplum ve gelecek demektir. Ayrıca kadının üreme sistemini etkileyen mesleki bir riskin kadınla sınırlı kalmayacağı ve etkilerinin gelecek kuşaklara aktarılabileceği de unutulmamalıdır. Son yıllarda global düzeyde giderek 23

2 daha fazla vurgulandığı ve sağlık alanında yapılan pek çok araştırmanın ortaya koyduğu gibi kadının statüsü, genel sağlık konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını ve hizmetlerden yararlanmasını etkileyen en önemli faktördür. Kadının eğitim durumu, para getiren bir işte çalışması, karar verme süreçlerinde yer alması gibi faktörler üreme sağlığı hizmetlerinden yararlanmasında belirleyici olmaktadır (, 2, 3). Kadının statüsü ve üreme sağlığı ilişkisi son yılların tartışma konularını oluşturmaktadır. Kadının kendi doğurganlığını kontrol edebilmesi statüsünü yükseltmektedir. Kadının değerinin doğurduğu çocuk sayısı ile ölçüldüğü toplumlarda, doğurganlığını kontrol etme ve sınırlama gücü olmamaktadır. Araştırmalar kadın eğitiminin ve kadının para getiren bir işte çalışmasının üreme sağlığını olumlu etkilediğini göstermektedir. Günümüzde kadınların sağlık gereksinimleri artık sadece anne olarak değil, kadın olarak yaşamın her alanında ele alınması gerekmektedir (, 2). Bu araştırma, Ege Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim gören ve araştırma görevlisi olarak çalışan evli kadınların üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ YÖNTEM Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan araştırmanın evrenini Ege Üniversitesi ne bağlı enstitülerde (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü) lisansüstü eğitim gören ve araştırma görevlisi olarak çalışan kadınlar (30 kadın), araştırmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden, evli kadınlar (79 kadın) oluşturmuştur. Araştırmanın yapılacağı enstitü müdürlüklerinden yazılı izin alınmıştır. Araştırma Kasım Şubat 2007 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler, kadınların tanıtıcı özelliklerini belirlemek amacıyla literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan anket formu (24 soru) ve Demirci tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Evli Kadınların Üreme Sağlığını Koruyucu Tutumlarını Belirleme Ölçeği (ÜSBÖ) ile toplanmıştır (). ÜSBÖ, 39 maddeden oluşan, 5 alt boyutu olan; Üreme Sağlığını İlgilendiren Konularda Doktora Gitme Davranışı, Üreme Organ ve Meme Kanserinden Korunma, Üreme Sağlığını Korumaya Yönelik Genel Sağlık Davranışları, Genital Yol Enfeksiyonlarından Korunma, İstenmeyen Gebeliklerden Korunma ve 5 dereceli likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 95, en düşük puan 39 dur. Veriler, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi, bilgisayarda istatistik programı kullanılarak sıklık, yüzde, aritmetik ortalama, Kruskal Wallis testi, Mann-Witney U testi, Independent Sample t Testi ile yapılmıştır. BULGULAR Araştırmaya katılan kadınların %3,6 sı Sağlık Bilimleri Enstitüsü nde, %25,3 ü Sosyal Bilimleri Enstitüsü nde, %24, i Fen Bilimleri Enstitüsü nde, %9 u Türk Dünyası ve Araştırmaları Enstitüsü nde lisansüstü eğitim görmekte olup %0, i yüksek lisans, %89,9 u doktora eğitimine devam etmektedir ve %98,7 si çekirdek aile tipine sahiptir. Kadınların yaş ortalamaları 30,±3,7 yaş, çalışma yılı ortalamaları 6,3±4,9 yıl ve ailenin aylık gelir ortalamaları 2377±685,5 YTL dir (Tablo ). Araştırmaya katılan kadınların %63,7 sinin sigara içmediği, %36,7 sinin sigara içtiği saptanmış olup sigara içenlerin günlük sigara sayı ortalaması,9±4,5 tane ve sigara içme yılı ortalaması ise 2,9±4,5 yıl olarak bulunmuştur. Tablo. Kadınların tanımlayıcı özellikleri Tanımlayıcı Özellikler Sayı Yüzde Çalıştıkları Enstitüler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü ,6 9,0 24, 25,3 Eğitim Durumu Yüksek Lisans Öğrencisi Doktora Öğrencisi Aile Yapısı Çekirdek Aile Geniş Aile , 89,9 98,7,3 TOPLAM Kadınların Yaş Ortalaması 30,±3,7 Kadınların Aylık Gelir Ortalaması (YTL) 2377±685,5 Kadınların Çalışma Yılı Ortalaması 6,3±4,9 Araştırma kapsamına alınan kadınların evlenme yaş ortalaması 25,6±2,4 yaş olup, evlilik yılı ortalaması 4,4±4,2 yıl olarak belirlenmiştir. Kadınların %45,6 sının en az bir kez gebelik geçirdiği, %54,4 ünün ise daha önce hiç gebelik geçirmediği saptanmıştır. Kadınların %62 sinin çocuğunun olmadığı, %3.6 sının bir çocuğu olduğu ve %6.3 ünün ise iki çocuğu olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). Kadınların aile planlaması kullanma durumları incelendiğinde, %20,3 ünün yöntem kullanmadığı, %79,7 sinin yöntem kullandığı; aile planlaması yöntemi kullananların %47,6 sının prezervatif, 232

3 %36,5 inin oral kontraseptif, %5,9 unun RİA kullandığı saptanmıştır (Tablo 2). Kadınların ilk adet yaş ortalamaları 2,93±,97 yaş olduğu, %8 inin jinekolojik problemi olmadığı, %9 unun jinekolojik problemi olduğu; jinekolojik problemi olanların %40 ının enfeksiyon, %33,3 ünün adet düzensizliği, %3,3 ünün over kisti, %6,7 sinin endometriozis ve %6,7 sinin hormonal bozuklar yaşadığı belirlenmiştir (Tablo 2). Tablo 2. Kadınların evlilik ve obstetrik\jinekolojik özelliklerine göre dağılımları Evlilik İle İlgili Özellikleri Kadınların Evlilik Yaşı Ortalaması 25,6±2,4 Kadınların Evlilik Yılı Ortalaması 4,4±4,2 Obstetrik Özellikleri Sayı Yüzde Kadınların gebelik durumu Gebelik geçiren Gebelik geçirmeyen Kadınların çocuk sayıları Çocuğu olmayan Bir çocuğu olan İki çocuğu olan Modern aile planlaması yöntemi kullanma durumları Kullanan Kullanmayan ,7 20,3 TOPLAM Kullanılan modern aile planlaması yöntemi (n=63)* Prezervatif Oral kontraseptif Rahim içi araç(ria) ,6 36,5 5,9 Jinekolojik Özellikleri Kadınların İlk Adet Yaşı Ortalaması 2,93±,97 Jinekolojik Problem Yaşama Durumu Problem Yaşayan Problem Yaşamayan TOPLAM Yaşanan Jinekolojik Problemler (n=5)** Enfeksiyon Adet düzensizliği Over kisti Endometriozis Hormonal Bozukluklar ,0 33,3 3,3 6,7 6,7 *Sayı ve yüzdeleri aile planlaması kullanan kadınlar üzerinden alınmıştır. **Sayı ve yüzdeleri jinekolojik problem yaşayan kadınlar üzerinden alınmıştır.. Tablo 3. Kadınların çalıştıkları enstitülere göre puan ortalamalarının dağılımı Puan Ortalaması Çalıştıkları Enstitüler N X Ss F p Sağlık Bilimleri Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü TOPLAM ,6 58,6 55,3 48, ,6 22,3 7,4 6,9 7,3 45,6 54,4 62,0 3,6 6,3 9,0 8,0 0,737 Tablo 4. Kadınların eğitim durumlarına göre puan ortalamalarının dağılımı Eğitim Durumu Puan Ortalaması N X Ss Z p Yüksek Lisans Öğrencisi Doktora Öğrencisi TOPLAM ,6 54,2 8,3 6,4 7,3,93 0,

4 Kadınların Premenstruel Sendrom (PMS) yaşama durumları incelendiğinde; iki kadın dışında diğerlerinin tamamının (%97,5) PMS yaşadığı; PMS yaşayanların %7,4 ünün bu durumu her ay, %24,7 sinin 2 3 ayda bir ve %3,9 unun 4 5 ayda bir yaşadığı belirlenmiştir. PMS yaşayan kadınların %50,6 sı bu durumun sosyal yaşamlarını etkilediği, %49,4 ü sosyal yaşamlarını etkilemediğini belirtmiştir. Yüksek lisans eğitimini sürdüren kadınların ÜSBÖ puan ortalamaları doktora yapanlara göre daha yüksek bulunmasına rağmen aradaki fark yapılan Mann-Witney U testi sonucu sınırda bulunmuştur (p=0,05), (Tablo 4). Bu durumun yüksek lisans öğrencilerinin sayısının az olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kadınların gebelik geçirme durumlarına göre ÜSBÖ puan ortalamaları arasında yapılan Independent Sample t Test analizinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmemiştir (p>0,05) (Tablo 5). Kadınların aile planlaması yöntemi kullanma durumları ile ÜSBÖ puan ortalamaları arasında yapılan Mann-Witney U testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir (p<0,05) (Tablo 5). Kadınların jinekolojik problem yaşama durumlarına göre ÜSBÖ puan ortalamaları arasında yapılan Mann- Witney U testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmemiştir (p>0,05) (Tablo 5). Kadınların PMS yaşama durumlarına göre ÜSBÖ puan ortalamaları arasında yapılan Mann-Witney U testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmemiştir (p>0,05) (Tablo 5). Tablo 6 da araştırmaya katılan kadınların ÜSBÖ ve alt boyutlarından aldıkları puanlar görülmektedir. Bu verilere göre, kadınların üreme sağlığını koruyucu tutumlarının yüksek düzeyde olduğu özellikle genital yol enfeksiyonlarından korunma alt boyutu puan ortalamasının çok yüksek olduğu (62,696±4,552) belirlenmiştir. En düşük ortalamanın ise, üreme organ ve meme kanserinden korunma alt boyutundan (9,759±4,288) alındığı saptanmıştır (Tablo 6). TARTIŞMA Araştırma kapsamına alınan kadınların evlenme yaş ortalaması 25,6±2,4 yaş olup, evlilik yılı ortalaması 4,4±4,2 yıl olarak belirlenmiştir. Kadınların ilk adet yaş ortalamaları 2,9±,9 yaş olup, %45,6 sının en az bir kez gebelik geçirdiği, %54,4 ünün ise daha önce hiç gebelik geçirmediği saptanmıştır. Tablo 5. Kadınların obstetrik\jinekolojik özelliklerine göre puan ortalamalarının dağılımı Puan Ortalaması N X Ss t\z\ p Gebelik Durumu Gebelik geçiren Gebelik geçirmeyen Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumları Kullanan Kullanmayan Jinekolojik Problem Yaşama Durumu Problem Yaşayan Problem Yaşamayan Kadınların PMS Yaşama Durumları PMS Yaşayan PMS Yaşamayan TOPLAM , 55,9 47,2 58,2 55,07 60,00 56,5 20, 4,8 6,6 6,8 8,6 9,2 33,2 7, 7,3 0,046 0,963-2,223 0,026-0,95 0,342 0,359 0,7 Tablo 6. Kadınların üreme sağlığını koruyucu tutumlarını belirleme ölçeği ve alt boyutlarından aldıkları puanlar ÜSBÖ ve Alt Boyutları Madde Beklenen Min- Elde Edilen Min- Sayısı Max Puanlar Max Puanlar X±SD Üreme Sağlığını İlgilendiren Konularda Doktora Gitme Davranışı 8 8,0 40,0 9,0 40,0 33,9±5,7 Üreme Organ ve Meme Kanserinden Korunma 4 4,0 20,0 4,0 20,0 9,7±4,2 Üreme Sağlığını Korumaya Yönelik Genel Sağlık Davranışları 0 0,0 50,0 23,0 47,0 35,4±5,5 Genital Yol Enfeksiyonlarından Korunma 4 4,0 70,0 52,0 70,0 62,6±4,5 İstenmeyen Gebeliklerden Korunma 3 3,0 5,0 7,0 5,0 3,6±,8 Toplam ÜSBÖ 39 39,0 95,0 23,0 82,0 ±7,

5 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçlarına göre ortanca evlilik yaşı yaş grubunda 2 dir. Çalışmada, kadınların eğitim düzeyleri ile ilişkili olarak evlenme yaş ortalamasında gözle görülür bir artış olduğu belirlenmiştir. Yaş aralığı olan kadınlar içinde hiç eğitimi olmayan kadınlarla en az lise mezunu olanlar arasında ilk evlenme yaşında yedi yıllık bir fark bulunmaktadır (4). Bu doğrultuda, bu araştırmada kadınların evlilik yaş ortalamasının fazla olmasının lisansüstü eğitim almalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. İlk adet yaş ortalaması; Coşkun ve arkadaşlarının çalışmasında 3,4 yaş; Kızılkaya ve Tuncel in çalışmasında 2,9 yaş ve Apan ın çalışmasında 2,8 yaş olarak bulunmuştur (5, 6, 7). Bu çalışmada ilk adet yaşı ortalaması literatürle uyumlu bulunmuştur. TNSA verilerine göre lise ve dengi eğitim düzeylerine sahip kadınların %74,5 inin herhangi bir aile planlaması yöntemi kullandığı, %52,2 sinin herhangi bir modern aile planlaması yöntemi kullandığı ve %22,4 ünün herhangi bir geleneksel aile planlaması yöntemi kullandığı saptanmıştır (4). Aile planlaması kullanan kadınların tamamının etkin aile planlaması yöntemi kullanmaları, kadınların eğitimlerine devam etmelerinden dolayı doğurganlıklarını kendi denetimleri altında tutmak istemelerinden kaynaklandığı, aile planlaması kullanmadığını ifade eden kadınların ise, gebe kalmayı planladıkları düşünülmektedir. Araştırmaya katılan kadınların %63,7 sinin sigara kullanmadığı, %36,7 sinin sigara kullandığı saptanmıştır. Demirci nin (2004) çalışan evli kadınların üreme sağlığını koruyucu davranışlarını değerlendirdiği çalışmasında; kadınların %34,5 inin sigara kullandığı belirlenmiştir (). Ülke genelindeki kadınların %24,2 si sigara kullanmakta ve bu oran çalışan kadınlarda daha yüksek olmaktadır. Örneğin; doktorlarda %33, öğretmenler ve ebe-hemşireler arasında %50 olarak belirlenmiştir (8). Yapılan çalışmanın sonuçları literatür bilgileri ile benzerlik göstermektedir. Demirci nin çalışmasında, kadınların %49,5 inin jinekolojik problem yaşadığı belirlenmiştir. En fazla yaşanan yakınma ise %44 ile kokulu ve/veya fazla miktarda ve/veya sarımsı renkte akıntı olduğu saptanmıştır (). Apar ın çalışmasında en önde gelen yakınma %5,9 ile anormal akıntı, Coşkun un çalışmasında %6,6 ile enfeksiyon, erozyon ve akıntı olduğu belirlenmiştir (5,6). Bu çalışmada enfeksiyon yakınma oranı jinekolojik problemler arasında en yüksek olmasına rağmen diğer araştırmalardan düşük bulunmuştur. Kadınların PMS yaşama durumları incelendiğinde; iki kadın dışında diğerlerinin tamamının (%97,5) PMS yaşadığı; PMS yaşayanların %7,4 ünün bu durumu her ay yaşadığı, %50,6 sının bu durumun sosyal yaşamlarını etkilediğini belirtilmiştir. PMS görülme sıklığının çeşitli ülkelerde farklı zamanlarda yapılan çalışmalarda %0 95 arasında değiştiği bildirilmiştir (9). Demirci nin çalışmasında PMS yaşama sıklığı %88,5 olarak bulunmuştur. Bu dönemdeki kadınların %70,7 sinin bu şikâyetleri her ay yaşadığı ve kadınların %40,7 sinin normal yaşantısını etkilediği belirlenmiştir (). Kayacı ve arkadaşlarının çalışmasında da PMS yakınması olanların %66 sının bu yakınmaları her ay yaşadığı saptanmıştır (0). Bu çalışmada PMS yakınma sıklığı diğer çalışmalara göre yüksek bulunmuş; yakınmaların görülme sıklığı ve sosyal yaşamı etkileme durumunun çalışmalarla benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Yüksek lisans eğitimini sürdüren kadınların ÜSBÖ puan ortalamaları doktora yapanlara göre daha yüksek bulunmasına rağmen aradaki fark sınırda bulunmuştur (p=0,05), (Tablo 4). Bu durumun yüksek lisans öğrencilerinin sayısının az olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kayacı ve arkadaşlarının kırsal alanda yaşayan kadınların üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörleri incelemek amacı ile yaptıkları çalışmada toplam ÜSBÖ ortalama puanı düşük bulunmuştur (27.83±2.9) (0). Erbil ve Göktaşlar ın evli kadınların üreme sağlığını koruyucu faktörlerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, toplam ÜSBÖ puan ortalaması 42,80±20,73 olarak belirlenmiştir (). Bu çalışmada Kayacı ve Erbil in çalışmalarına göre, ÜSBÖ puan ortalaması yüksek bulunmuştur bu sonucun kadınların eğitim düzeyinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kadınların aile planlaması yöntemi kullanma durumları ile ÜSBÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir (p<0,05) (Tablo 5). Aile planlaması yöntemi kullanmadığını ifade eden kadınların gebe kalmayı planladıkları bunun için gerekli sağlık taramalarını yaptırdıkları ve dolayısı ile üreme sağlığına daha fazla özen gösterdikleri düşünülmektedir. Erbil ve Göktaşlar ın çalışmasında, kadınların şimdi kullandığı aile planlaması yöntemleri ile ÜSBÖ puan ortalaması arasında anlamlı fark elde edildiği belirlenmiştir (). Kadınların ÜSBÖ ve alt boyutlarından aldıkları puanlara göre, kadınların üreme sağlığını koruyucu tutumlarının yüksek düzeyde olduğu özellikle genital yol enfeksiyonlarından korunma alt boyutu puan ortalamasının çok yüksek olduğu (62,696±4,552) belirlenmiştir. En düşük ortalamanın ise, üreme organ ve meme kanserinden korunma alt boyutundan (9,759±4,288) alındığı saptanmıştır (Tablo 6). Bu bulgular aşağıda belirtilen diğer çalışmalarla benzerlik göstermektedir

6 Demirci nin çalışmasında, kadınların ÜSBÖ toplam puan ortalamaları eğitim öncesi 38±3,48 eğitim sonrası 5±5,07 puan olarak bulunmuştur. Kadınların Üreme Sağlığını İlgilendiren Konularda Doktora Gitme Davranışı puan ortalaması eğitim öncesi 29,8±6, puan eğitim sonrası 3,8±5, puan; Üreme Organ ve Meme Kanserinden Korunma puan ortalaması eğitim öncesi 6,6±2,4 puan, eğitim sonrası 8,±3,0 puan; Üreme Sağlığını Korumaya Yönelik Genel Sağlık Davranışları puan ortalaması eğitim öncesi 30,2±4,7 puan, eğitim sonrası 35,3±5,8 puan; Genital Yol Enfeksiyonlarından Korunma puan ortalaması eğitim öncesi 60,8±5,8 puan, eğitim sonrası 64,±3,3 puan; İstenmeyen Gebeliklerden Korunma ortalaması eğitim öncesi,2±2,9 puan, eğitim sonrası,7±2,6 puan olarak saptanmıştır (). Erbil ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, ÜSBÖ alt boyut puan ortalamaları; üreme sağlığını ilgilendiren konularda doktora gitme davranışı puan ortalaması 32,7±6,2 puan; üreme organ ve meme kanserinden korunma puan ortalaması 8,8±4,2 puan, üreme sağlığını korumaya yönelik genel sağlık davranışları puan ortalaması 3,8±7,2 puan, genital yol enfeksiyonlarından korunma puan ortalaması 58,4±7,5 puan, istenmeyen gebeliklerden korunma puan ortalaması 0,8±3,5 puan olarak belirlenmiştir (). Kayacı ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, üreme sağlığını ilgilendiren konularda doktora gitme davranışı puan ortalaması 30,7±7,5; üreme organ ve meme kanserinden korunma puan ortalaması 6,9±3,6, üreme sağlığını korumaya yönelik genel sağlık davranışları puan ortalaması 28,2±6,7, genital yol enfeksiyonlarından korunma puan ortalaması 50,2±9,2, istenmeyen gebeliklerden korunma puan ortalaması,7±3,6 puan olarak belirlenmiştir (0). Çalışmada ÜSBÖ alt boyutlarından alınan puan ortalamaları bu çalışmalardan daha yüksek bulunmuştur. Bu farkın kadınların eğitim düzeylerinin ve toplumsal statülerinin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. SONUÇ VE ÖNERİLER Çalışma sonucunda; kadınların ÜSBÖ puan ortalamaları (±7,3; Min:39,00; Max:95,00) yüksek olarak bulunmuştur. Kadınların üreme sağlığını korumaya yönelik bilgi, tutum ve davranışlarını, eğitim düzeyi ve toplumsal statünün önemli düzeyde etkilediği ortaya çıkmıştır. -Kadınların üreme sağlığını geliştirmek için uzun vadede yapılması gereken kadının temel eğitim düzeyini ve toplumsal statüsünü yükseltmektir. Bu nedenle, kızların eğitim olanaklarından yararlanması ve kadının ev dışında ücret karşılığı çalışması yasal ve toplumsal boyutta desteklenmesi, -Çalışan kadınların üreme sağlığı sorunlarına yönelik geniş çaplı araştırmalar yapılması, elde edilen sonuçların uygulamaya yansıtılması ve ülke çapında yaygınlaştırılması önerilmektedir. KAYNAKLAR. Demirci H. Çalışan Evli Kadınlarda Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışların Geliştirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Özvarış ŞB, Akın A. Türkiye deki doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma. İn: Akın A (ed). Türkiye de Ana Sağlığı Aile Planlaması Hizmetleri ve İsteyerek Düşükler: TNSA 998 İleri Analiz sonuçları. Hacettepe Üniversitesi. TAP Vakfı ve UNFPA. Ankara. 2002, p Özvarış ŞB, Akın A. Üreme Sağlığı. Sağlık ve Toplum Dergisi. 998; 8(3 4): T.C. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi. Ankara Apan E. Doğankent Karataş Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 5 49 Yaşındaki Evli Kadınlarda Genitoüriner Enfeksiyon Sıklığı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. Adana. 995, p Coşkun A, Şahin NH, Kızılkaya N, Yıldız A. Kuştepe Mahallesi Kadınlarının Demografik Özellikleri ile Üreme Sağlığı Sorunlarını Belirleyen Epidemiyolojik Bir Çalışma. Sağlık ve Toplum. 2000; 0(3): Kızılkaya N, Tuncel N. Perimenstrual Şikâyetlerin Hafiflemesinde Hemşirelik Girişimlerinin Etkinliği. Hemşirelik Bülteni. 994; 8(32): Bilir N. Sigara ve Üreme Sağlığı (Sigara kullanımının kadın sağlığına etkileri ve kontrolü) Kadın-Erkek Eşitsizliği ve Erkeklerin Üreme Sağlığına Katılımı. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. Kongre Kitabı. Ankara Nisan 2003, p Akyol U. Türk Toplumunda Premensturel Sendrom Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi. İstanbul Kayacı M, Demirci H, Özbaşaran F. Kırsal Alanda Yaşayan Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 5. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Kongre Kitabı. Ankara Nisan 2007, p Erbil N, Göktaşlar Z. Evli kadınların Üreme Sağlığını Koruyucu Tutumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı. Ankara. 2007, p

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ*

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA 15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞINI KORUYUCU TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* Nazan KOŞTU** Kerime Derya TAŞÇI*** Alınış Tarihi:28.08.2007 Kabul Tarihi:20.11.2007 ÖZET Bu çalışma, 15-49 yaş evli

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Hastalara Uygulanan Kontraseptif Yöntemler ve Hastaların Demografik

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL**

ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL** C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (3) ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL** ÖZ Amaç: Araştırma, erkeklerin aile planlamasına (AP) ilişkin

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Üreme Sağlığı

Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Üreme Sağlığı Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 010; 9(4):333-34 Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Üreme Sağlığı [Gender and Women's Reproductive Health] ÖZET AMAÇ: Üreme haklarından eşitlik hakkı na göre hiç

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI ARAŞTIRMA KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI Gülfer DOĞAN PEKİNCE* Mehmet YILMAZER** Alınış Tarihi: 06.08.2010 Kabul Tarihi: 22.02.2012 ÖZET Amaç: Araştırma,

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi ARAŞTIRMA 2008: 22 (4): 185-191 http://www.fusabil.org Hüsamettin KAYA 1 Halim TATLI 1 Yasemin AÇIK 2 S.Erhan DEVECİ 2 1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE

Detaylı

15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler

15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):421-426 15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Faktörler [The Healthy Lifestyle Behaviors of 15 49 Age Group Women

Detaylı

JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE GENITAL HYGIENE BEHAVIOR

Detaylı

Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler

Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler Fırat Tıp Dergisi 2009;14(1): 56-64 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler Birsen ALTAY a1, Demet GÖNENER

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları Dicle Tıp Dergisi / A. Yılmaz ve ark. Kontrasepsiyon bilgi düzeyleri 2013; 40 (3): 453-457 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0309 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Van il merkezinde

Detaylı

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Yasemin Türker 1 Funda Yıldırım Baş 2 Erdinç Yavuz 3 Bahriye Arslan 2 1 Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü, Isparta 2 Süleyman Demirel si Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Dilek ÖZMEN*, Araş.Gör. Aynur Çakmakçı ÇETİNKAYA*, Araş.Gör. Sevgi NEHİR** *Celal Bayar Üniv. Sağlık Yüksekokulu Halk

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Araştırma Maklesi Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Determining the attitudes of woman towards family planning in Şanlıurfa Fatma GÖZÜKARA, Feray KABALCIOĞLU,

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Araştırma/Research Article Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Nasır Nesanır¹*, Ahmet Sabri Alper², Serdar İpek², Berna Akovalı²,

Detaylı

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S1 Üreme Sağlığı Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S6 Üreme Sağlığına Yönelme Bükreş konferansı (1974) II. Nüfus Konferansı (1984 Meksika) Kadın ve çocuklara

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet Araştırma Makalesi / Seach Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(2) : 87-92, 2008 Manisa Doğumevinde doğum yapan kadınların doğurganlık öyküleri, aile planlaması davranışı ve doğum sonrası

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

GEBELERDE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, ÖZ BAKIM GÜCÜ VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ

GEBELERDE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, ÖZ BAKIM GÜCÜ VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE GEBELERDE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, ÖZ BAKIM GÜCÜ VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ Saliha ALTIPARMAK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2 ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74. Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi

Detaylı

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 7 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları ve son sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgilerinin incelenmesi Examination

Detaylı

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):487-492 Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Healthy Life Style Behaviours of the Nurses and the

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ

TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ TNSA-2003 Bölge Toplantısı-VII DOĞURGANLIK AİLE PLANLAMASI DOĞURGANLIK TERCİHLERİ Doç. Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN 01 Temmuz 2005 - TRABZON DOĞURGANLIK Toplam Doğurganlık Hızları 1978-2003 5 4 4,3 4,0 3 2

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Mehtap CÜRCANİ* Mehtap TAN** Sibel KÜÇÜKOĞLU*** Alınış Tarihi: 14.06.2010 Kabul Tarihi: 02.11.2010 ÖZET

Detaylı

Birinci basamakta çalışan sağlık personelinin hasta hakları konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Birinci basamakta çalışan sağlık personelinin hasta hakları konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi Cilt: 6 Sayı: 1 Yıl: 2009 Birinci basamakta çalışan sağlık personelinin hasta hakları konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi Handan Zincir* Zeliha Kaya Erten* Özet Bu araştırmada, birinci basamak sağlık

Detaylı

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (1) 7-14 (2010) İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri Selma Koluaçık*,

Detaylı

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI*

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* Ege Tıp Dergisi (): -60, 00 İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* FAMILY PLANNING BEHAVIOUR AND REPRODUCTIVE HISTORY OF WOMEN

Detaylı

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Dr. Ayfer Fýrat Gemalmaz*, Dr. Pýnar Okyay**, Dr. Eyüp Doyuran***,

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(2): 325-330 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi [Evaluation of the Mental Conditions of Students in the Health

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Araştırma Yazısı 2015; 24: 44-48 EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ

Detaylı

Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler

Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler Bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin yaşadıkları güçlükler Difficulties of the students while writing graduation thesis Hatice Ulusoy, Güngör Güler, Şükriye Alkan, Sultan Güzel, Yüksel Karataş Sağlık Yönetimi

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(2) 93-97 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + Leyla Karaoğlu, Feray Çetin,

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICJNE) Vol. 47 : 95-108, 1994 GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Meltem Çöl" Deniz Çalışkan* Recep Akdur* Gençlik dönemine

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119 Fırat Tıp Dergisi 200;4(2): - Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Arapgir Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Detaylı

Doğal Gebelikler ile İnfertilite Tedavisi Sonucu Oluşan Gebeliklerde Psiko-Sosyal Bakım Gereksinimleri

Doğal Gebelikler ile İnfertilite Tedavisi Sonucu Oluşan Gebeliklerde Psiko-Sosyal Bakım Gereksinimleri Doğal Gebelikler ile İnfertilite Tedavisi Sonucu Oluşan Gebeliklerde Psiko-Sosyal Bakım Gereksinimleri Uzm. Hem. Hacer ATAMAN* Prof. Dr. Hediye ARSLAN** Öz Amaç: İnfertilite tedavisi sonucu oluşan gebelikler

Detaylı

ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Zeynep AVCI** Kabul Tarihi:1.12.2004 ÖZET Bu çalışmada düşük tanısı konulan kadınların sosyo-demografik özellikleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 36 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Afyonkarahisar İlinde Aile Hekimliği Sistemindeki Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Burnout Levels of Health Workers in Family Medicine

Detaylı

Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi *

Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi * Araştırma: Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi * Sema Dereli Yılmaz 1, Nezihe Kızılkaya Beji 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Konya 2 İstanbul Üniversitesi Florence

Detaylı

15-49 YAŞ GRUBU EVLİ KADINLARIN BAZI TOPLUMSAL CİNSİYET ÖZELLİKLERİ İLE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

15-49 YAŞ GRUBU EVLİ KADINLARIN BAZI TOPLUMSAL CİNSİYET ÖZELLİKLERİ İLE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 15-49 YAŞ GRUBU EVLİ KADINLARIN BAZI TOPLUMSAL CİNSİYET ÖZELLİKLERİ İLE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ayten YILMAZ 1, İlknur Aydın AVCI 2 ÖZET Bu araştırma, Nisan Mayıs 2009 tarihleri arasında Samsun

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri Didem Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ*

ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ* ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ* Türkan PASİNLİOĞLU** ÖZET Bu çalışma, çiftlerin kullanmakta oldukları AP (Aile Planlaması) yöntemlerini bırakma nedenlerini belirlemek amacıyla

Detaylı

Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler

Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler Breastfeeding Attitudes of Pregnant Women and Some Factors Which Effect the Breastfeeding Attitude (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 3. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Tuğba Adalı 19 Şubat 215 Greenpark Otel, Diyarbakır Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

S A H A A R A Ş T I R M A S I

S A H A A R A Ş T I R M A S I S A H A A R A Ş T I R M A S I GEREÇ VE YÖNTEM Saha Araştırması Plan ve Uygulaması Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Atilla Senih MAYDA Sinemis ÇETİN DAĞLI Ramazan Oğuz ŞAHİN Ferhat DANIŞMAN Filiz DERE Ahmet ÇELER Dursun ÇELİK Seda BURGUCU Nevzat

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

Güzel Konutlar Sitesi A Blok D. 3-4 Ulus Mahallesi 34760 Etiler/İstanbul Tel: 0212 257 79 41 Faks: 0212 257 79 43 e-posta: info@tapv.org.

Güzel Konutlar Sitesi A Blok D. 3-4 Ulus Mahallesi 34760 Etiler/İstanbul Tel: 0212 257 79 41 Faks: 0212 257 79 43 e-posta: info@tapv.org. Güzel Konutlar Sitesi A Blok D. 3-4 Ulus Mahallesi 34760 Etiler/İstanbul Tel: 0212 257 79 41 Faks: 0212 257 79 43 e-posta: info@tapv.org.tr www.tapv.org.tr Kontraseptif Teknolojide Yenilikler www.tapv.org.tr

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 50, ERZURUM 2013, 327-342 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Attitudes Towards

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):429-434 Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri [Time Management Skills of Nursing Students] ÖZET: AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelik

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

ARAŞTIRMA. Klimakterik Dönemdeki Evli Kadınların Eş Uyumları ve Menopoza İlişkin Tutumlarının Menopozal Yakınmalar Üzerine Etkisi *

ARAŞTIRMA. Klimakterik Dönemdeki Evli Kadınların Eş Uyumları ve Menopoza İlişkin Tutumlarının Menopozal Yakınmalar Üzerine Etkisi * ARAŞTIRMA 2008: 22 (6): 343-349 http://www.fusabil.org Klimakterik Dönemdeki Evli Kadınların Eş Uyumları ve Menopoza İlişkin Tutumlarının Menopozal Yakınmalar Üzerine Etkisi * Ayden ÇOBAN 1 Sevgi NEHİR

Detaylı

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi

Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Kars Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Okuldaki Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Beklentilerinin İncelenmesi Nilüfer KIRANŞAL*, Necla BİÇER*, Hicran ALKAN*, Duygu AKÇA* ÖZET Amaç: Yükseköğrenimde

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı