Annesinin Vefat Nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Baflsa l Mesajlar Ya d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Annesinin Vefat Nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Baflsa l Mesajlar Ya d"

Transkript

1 Annesinin Vefat Nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Baflsa l Mesajlar Ya d O rgan Nakli ve Yan k Tedavisi konular nda dünyaca ünlü bilim adamlar, annesi Medine Haberal n vefat üzerine Prof. Dr. Mehmet Haberal a baflsa l mesajlar ilettiler ve en k sa sürede özgürlü üne kavuflaca na inand klar n belirttiler. Siyaset ve bilim alan nda ülkesine ve dünyaya hizmetlerinin art k engellenmemesi gerekti ini belirten ve Prof. Dr. Mehmet Haberal a destek veren bilim adamlar, bunun Türkiye nin ve insanl n ortak kazanc oldu una dikkat çektiler. Prof. Dr. Mehmet Haberal a gönderilen baflsa l mesajlar ndan bir bölümünü devam sayfalar nda okurlar m z n ilgisine sunuyoruz. BütünDünya 13

2 Sevgili Mehmet; Hapiste olman n yaratt a r yükün sevgili annenin vefat yla daha da artmas ndan derin üzüntü duyuyorum. Bir insan n ruhuna, kaç yafl nda oldu una bakmaks z n kendi hayat n n kayna olan bir insan n ölümü kadar derinden ac veren bir olay yoktur. Senin hayat yolun sadece senin için de il, e itim, sa l k ve ifl olanaklar yaratt n binlerce insan aç s ndan da müthifl bir baflar d r. Annenin bu baflar lar n takdir ederek ve senle gurur duyarak bu dünyadan ayr ld na inanabilirsin. Kendi annem öldü ünde, ilk baflta kendimi bofllukta hissettim. Zaman içinde, bu bofllu u kendimi iflime vererek doldurdum çünkü annemin de bunu isteyece ini düflündüm. Senin de kendi ac n n üstesinden gelecek gücü bulaca na ve hak etti in yere tekrar gelerek, ülken için yapt n de erli çal flmalar na hevesle yeniden bafllayabilece ine inan yorum ve bunun için dua ediyorum. Kadîm dostun, Prof. Dr. Thomas E. Starzl Genel Cerrahi Profesörü Pennsylvania, ABD Sevgili Mehmet, Annenin vefat n duymak beni çok üzdü. Durumunu çok merak etti imi ve seni düflündü- ümü bilmeni isterim. Lütfen baflsa l dileklerimi kabul et. Bunun senin için ne kadar zor oldu unu tahmin ediyorum. Allah 14 rahmet eylesin, mekân cennet olsun. Allah n ilahi takdirini kabul etmekten baflka çaremiz yok. Allah sana sab r ve huzur versin. Prof. Dr. S. Adibul Hasan Rizvi Orta Do u Organ Nakli Eski Baflkan Sindh Üroloji ve Organ Nakli Enstitüsü Direktörü, Dow T p Okulu ve Hastanesi Karachi, Pakistan Mehmet, Baflsa l dileklerimi lütfen kabul et. Kalbindeki sa l k sorunu nedeniyle tekrar hastaneye yatmana çok üzüldüm. Bir hafta sonraki stanbul seyahatimde seni ziyaret etmeyi umuyorum. Dr. Jeremy Chapman Eski Dönem Baflkan, Dünya Organ Nakli Derne i Akut Giriflimsel T p ve Böbrek Hastal klar Bölümü Sorumlusu Westmead Hastanesi, Nefroloj Ana Bilim Dal Sidney, Avustralya Sevgili Mehmet, Bu kederli günde seni düflünüyorum. Annenin vefat ve onu defnedememek kabul edilemez bir durum. Dilerim art k ac lar n bitsin. Güçlü ol, son kazanan sen olacaks n. Prof. Dr. Nadey Hakim Uluslararas Cerrahlar Koleji Eski Baflkan Organ Nakli Ünitesi Sorumlusu Hammersmith Hastanesi, Londra, ngiltere Mehmet in annesinin vefat ndan ve tekrar hastaneye yatm fl olmas ndan ötürü son derece üzgünüz. Onun için sürekli olarak dua ediyor ve ac s n

3 paylafl yoruz. Ruhen hep yan nda oldu umuzu kendisine iletin ve lütfen yapabilece- imiz bir fley olursa bize haber verin. Prof. Dr. J. Wesley Alexander Profesör Cerrah Direktör Emeritus, Organ Nakli Bölümü, Cincinnati Üniversitesi T p Fakültesi Eski Baflkan, Amerikan Yan k Birli i Eski Baflkan, Amerikan Organ Nakli Cerrahlar Birli ieski Baflkan, Cerrahi Enfeksiyon Birli i, fiikago, ABD Maureen Alexander Bafl Hemflire (Emekli) Cerrah Ana Bilim Dal Cincinnati Üniversitesi T p Koleji (J. Wesley Alexander n Efli) ac kayb ndan dolay derin üzüntü duydu umu ve onu düflünmeden tek bir gün geçmedi ini iletin lütfen. Bir an önce serbest b rak lmas için dua ediyoruz. Prof. Dr. Carlos A. Pellegrini Harkins Profesörü ve Baflkan Cerrahi Anabilim Dal, Washington Üniversitesi, Seattle, ABD Eflim Brenda ve ben, Prof. Haberal ve kardefli Ali ye annelerinin vefat nedeniyle en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Bu iyi BD MAYIS 2012 insanlar n yükü daha da a rlaflt. Prof. Haberal n kalbi ile ilgili yeniden sa l k sorunlar yaflad n bilmiyorduk. H zla iyileflip flifa bulmas n ve sa l na kavuflmas n diliyoruz. Prof. Dr. Andrew L. Warshaw K demli Dan flman, Uluslararas ve Bölgesel Klinik liflkileri Massachusetts Genel Hastanesi ve Partners Sa l k Hizmetleri Emekli Bafl Cerrah, Massachusetts Genel Hastanesi, W. Gerald Austen Seçkin Cerrahi Profesörü Harvard T p Fakültesi, Boston, ABD annesinin 9 Nisan tarihinde vefat etti ini ö renmekten derin üzüntü duyuyoruz. Bu flartlar alt nda eski sa l na tekrar kavuflmas n umuyor, en derin baflsa l dileklerimizi gönderiyor ve onu sevgiyle kucakl yoruz. Hepinize en iyi dileklerimle, Sevgiler Prof. Dr. Fortunato Benaim Uluslararas Yan k Derne i Kurucu Üyesi, Benaim Yan k Vakf Direktörü Buenos Aires, Arjantin Böylesine üzücü bir durum karfl s nda tüm TTS meslektafllar olarak Prof. Haberal a en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Onun içinde bulundu u zor durumdan üzüntü duyuyor ve serbest b rak lmas için dua ediyoruz. Prof. Dr. Francis L. Delmonico Seçilmifl Baflkan, Dünya Organ Nakli Derne i, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal, 15

4 Harvard T p Fakültesi, T p Direktörü, New England Organ Bankas, ABD Tanr onu kutsas n ve Türkiye yi korusun, orada ayn zamanda insanl k gömülüyor. Umutsuz mu yoksa k zg n m y m???? Hay r, bunu ö renmifl oldu um için çok üzgünüm. Prof. Haberal dan dile im: LÜTFEN YEN K DÜfiME!!!!!!!!!!!!!!! nsanl n sana ihtiyac var!!!!!! Meksika dan üzgün olarak selamlar, Dr. Ekkehard Schaffner, FRCM (Lond.) Organ Koruma Klinik Araflt rma Baflkan Dr. F. Köhler Chemie GmbH, Almanya Tanr onu kutsas n ve Türkiye yi korusun Haberal dan dile im: Lütfen yenik düflme. nsanl n sana ihtiyac var! Dr. Ekkehard Schaffner, Almanya Sevgili kardeflim Mehmet, Annenin vefat ndan ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Çok ac bir haber. Ac kayb n için baflsa l dileklerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin, huzur içinde yats n. En iyi dileklerimizle, Shiraz Organ Nakli Merkezi ad na Prof. Dr. Seyed Ali Malek-Hosseini Orta Do u Organ Nakli Derne i Seçilmifl Baflkan, Namazy Hastanesi Organ Nakli Merkezi Baflkan, fiiraz T p Bilimleri Üniversitesi, ran Doktor Haberal a en içten baflsa l dileklerimi iletin lütfen, umar m en k sa zamanda iyileflir. Bu denli a r koflullarla mücadele etmek zorunda olmas son derece talihsiz bir durum. En iyi dileklerimle Filomena Picciano Dünya Organ Nakli Derne i Dernek Faaliyetleri Direktörü, Montreal, Kanada Haber bizleri derinden üzmüfltür. Lütfen Prof. Haberal a ac s n paylaflt m z iletin. Prof. Dr. L. D. Britt Amerikan Cerrahlar Koleji Eski Baflkan Genel Cerrahi Anabilim Dal Baflkan Eastern Virginia T p Fakültesi, ABD ac s n içtenlikle paylafl yorum. Vefat etmelerinden önce anne ve babas ile yeterince zaman geçirememifl olmas nedeniyle ne kadar üzgün oldu unu tahmin edebiliyorum. Bir anne- babay kaybetmenin ne denli 16

5 zor oldu unu kendi deneyimlerimden biliyorum. Bu ac mas z ve adaletsiz tutuklulu un bunu daha da zorlaflt rd ndan eminim. En k sa sürede ac s n n dinmesini ve kederinin yerini annesiyle birlikte geçirdi i mutlu an lar n n almas n diliyorum. En derin baflsa l dileklerimle, David H. Sachs, M.D. Dünya Organ Nakli Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Genel Cerrahi Profesörü ( mmunoloji), Harvard T p Fakültesi Organ Nakli Biyoloji Araflt rma Merkezi Baflkan Massachusetts Hastanesi Boston, ABD Haberi duydum ve çok üzgünüm. Tüm ISBI (Uluslararas Yan k Derne i) camias ad na Dr. Haberal a en derin taziyelerimi lütfen iletin. HDF grubu ad na Say n fiükrü Budak ile Prof. Dr. Haberal n De erli Arkadafllar bafll alt nda, uluslararas arenada kendi alan nda uzmanlaflm fl bir delegasyon taraf ndan Dr. Haberal a yap lacak ziyareti planlama konusunda bir yaz flmam z olmufltu. Bu gruba kat lamayaca- m üzülerek bildirmek isterim. Bireysel olarak daha ileride yap lacak bir ziyaretimin mümkün olup olmad ve bunun yarar konusunda beni bilgilendirebilir, görüfllerinizi paylafl rsan z sevinirim. 21 Nisan da yap lacak ISBI Yönetim Kurulu toplant s nda üyelerle bu bilgiyi paylaflabilirim. Sayg lar mla Prof. Dr. David Mackie Uluslararas Yan k Derne i Baflkan, Beverwijk, Hollanda BD MAYIS 2012 Sevgili Mehmet, nsan n ebeveynlerinden birini, özellikle de annesini kaybetmesi çok ac. Onun yan nda olup cenaze törenine kat lma f rsat ndan yoksun b rak lmas herkes için utanç verici. Bu haberden dolay son derece üzgünüz; kendisine rahmet diliyor, sana ve ailene böylesine büyük bir kayba dayanma gücü vermesi için Tanr ya dua ediyoruz. Yetkililerin annenin cenaze törenine kat l p ona veda edebilmen için gereken izni vermek konusunda anlay fl göstermelerini umuyoruz. Annenin mekân cennet olsun. En içten dileklerimle, Prof. Dr. Marwan A. Masri Orta Do u Organ Nakli Derne i Dönem Baflkan, Asya Organ Nakli Derne i Eski Dönem Baflkan, CEO, Transmedical for Life, Beyrut, Lübnan Say n Prof. Haberal Baban z kaybettikten k sa süre sonra annenizi de kaybetti inizi ö renmek ve üstelik onlara veda etme f rsat bulamaman z son derece üzücü. Lütfen en içten taziyelerimizi kabul edin. Pay n za düflen bu adaletsizli in bir benzeri yok, bu zor dönemde sa l n z n bozulmamas n umuyoruz ve bu eziyetin bir an önce bitmesi için dua ediyoruz. En iyi dileklerimle, Dr. Rajeev B. Ahuja Uluslararas Yan k Derne i Genel Sekreteri Yan k, Plastik ve Mikrovasküler Carrahi 17

6 Bölümü Lok Nayak Hastanesi ve Maulana Azad T p Koleji Yeni Delhi, Hindistan Bu çok üzücü bir haber ve korkunç bir durum. Profesör Haberal a en derin taziyelerimi ve üzüntülerimi iletin lütfen. Annesinin huzur içinde yatmas ve Haberal n bu zor flartlar alt nda böylesine büyük bir kayba dayanmas için Allah a dua ediyorum. Prof. Dr. Ahad J. Ghods Orta Do u Organ Nakli Derne i Eski Baflkan Hashemi Nejad Böbrek Hastanesi ran T p Bilimleri Üniversitesi Tahran, ran Bu ac haber, beni derinden üzdü. Profesör Haberal ve ailesinin bu zor durumun üstesinden gelebilmeleri için duac y m. Prof. Dr. Faissal A.M. Shaheen Genel Direktör, Suudi Arabistan Organ Nakli Merkezi, Cidde Böbrek Merkezi Sorumlusu, Suudi Arabistan Sevgili Mehmet, Annenin vefat ndan dolay çok üzgünüm. çinde bulundu un flartlar nedeniyle annenin cenaze törenine kat lamad ndan dolay da ayr ca üzgünüm. Senin için bir fleyler yapabilmeyi çok isterdik. çten duygu ve düflüncelerimizle senin yan nday z ve annenin yas n bizler de tutuyoruz. Kendini toparlay p, sa l k 18 ve esenli e kavuflman için dua ediyoruz. En iyi dileklerimle, Prof. Dr. Luis H. Toledo-Pereyra Genel Cerrahi Anabilim Dal, Araflt rma Bölümü Direktörü, Michigan State Üniversitesi, ABD Sevgili Mehmet Annenin vefat nedeniyle en derin ve içten taziyelerimi iletiyorum. Ona veda edemeyecek olman nedeniyle özellikle derin üzüntü duydu umu bilmeni isterim. Tanr, sana bu zorluklar n üstesinden gelme gücü versin ve annen huzur içinde yats n. Prof. Dr. Antoine Barbari Rafik Hariri Üniversite Hastanesi Böbrek Nakli Bölümü Direktörü, Beyrut, Lübnan en derin taziyelerimi iletin lütfen. Prof. Dr. Victor Fazio Kolorektal Cerrahisi Bölüm Baflkan, Ohio Üniversitesi T p Fakültesi, The Celevland Clinic Vakf, Ohio, ABD annesinin vefat ve onun annesinin cenaze törenine kat lamayacak olmas nedeniyle çok üzgünüz. Ben ve Naoki bu flartlar alt nda sa l ndan endifle ediyoruz. Sa l na kavuflup, ac s n n bir an önce

7 dinmesini umuyoruz. Sayg lar mla, Prof. Dr. Atsushi Aikawa Nefroloji Bölüm Baflkan ve Profesörü Toho Üniversitesi, T p Fakültesi Tokyo, Japonya Haberi üzüntüyle ö rendim. Lütfen en içten baflsa l dileklerimi iletin. Taziyelerimi kendisine flahsen iletme flans m varsa lütfen haber verin, hemen gelmek isterim. En iyi dileklerimle, Prof. Dr. Refaat R. Kamel Karaci er Transplantasyonu Bölümü Baflk. Ain Shams Üniversitesi, Kahire, M s r baflsa l dileklerimizi iletin lütfen. Prof. Dr. Richard Fine Çocuk Hastal klar Nefroloji Bilim Dal Stonybrook Üniversitesi, New York, ABD Dayan lmaz bir durum. En derin taziyelerimi iletiyor, düflünce ve dualar mla yan n zda olaca m bilmenizi istiyorum. Prof. Dr. Courtney M. Townsend Amerikan Cerrahi Derne i Eski Baflkan Cerrahi Profesörü, Texas Üniversitesi T p Fakültesi, ABD Say n Prof. Haberal Kayb n z ö renmek çok üzücü ve BD MAYIS 2012 sars c... Bizi en çok üzen ise çekti iniz bu iflkencenin hâlâ sona ermemifl olmas. Kalplerimiz sizinle. Ac n z paylafl yor, sa l k ve inançla tüm bu s k nt lar n üstesinden gelece inize inan yoruz. Her zaman yan n zda oldu umuzu bilin. Sizi en k sa zamanda özgür ve sa l kl olarak görebilmek umuduyla. Prof. Dr. Amr Mabrouk, Uluslararas Yan k Derne i Do u Akdeniz Temsilcisi, Plastik Cerrahi Bölümü Ain Shams Üni. T p Fakültesi Kahire, M s r Bizi en çok üzen ise çekti iniz bu iflkencenin hâlâ sona ermemifl olmas. Kalplerimiz sizinle. Her zaman yan n zda oldu umuzu bilin. Prof. Dr. Amr Mabrouk, M s r Bu durum gerçekten çok üzücü. Mehmet'e en içten taziyelerimi ve ilerisi için en iyi dileklerimi iletin lütfen. Prof. Dr. Rashad Barsoum Kahire Üniversitesi T p Fakültesi Kahire Böbrek Merkezi Baflkan, M s r 19

8 Bu gerçekten çok üzücü bir haber. Lütfen Mehmet e baflsa l dileklerimi ve derin üzüntülerimi iletin. Allah ona sab r versin, annesine rahmet eylesin. Prof. Dr. Mustafa Al-Mousawi Orta Do u Organ Nakli Eski Baflkan Kuveyt Organ Nakli Derne i Baflkan Yard mc s, Hamed Al Essa Organ Nakli Merkezi, Kuveyt Prof. Haberal a baflsa l diliyorum. Felaketler maalesef üst üste geliyor. Bir insan n annesini kaybetmesi ve son nefesini verirken yan nda olup Hoflçakal diyememesi son derece üzücü. Burada annesi ve babas n n ruhuna Fatiha okutaca m z kendisine ilet lütfen. Prof. Dr. Nabil Mohsin Nefroloji ve Organ Nakli Ana Bilim Dal Lapeyronie Hastanesi, Montpelier, Fransa Prof. Haberal ve ailesinden yine kötü bir haber. Bu ne zaman sona erecek... Prof. Haberal a baflsa l dileklerimi iletmeye çal fl n lütfen. Annesinin vefat nedeniyle derin üzüntü duyuyor ve Prof. Haberal n ac s n paylafl yorum. En iyi dileklerimle, Prof. Dr. Walter G. Land Münih Üniversitesi Fahri Profesörü Almanya Organ Nakli Akademisi Baflkan, Münih, Almanya Prof. Haberal n annesinin vefat n ö renmekten dolay çok üzgünüz. Bilgilendirdi iniz için teflekkür ederiz. Prof. Haberal a en derin taziyelerimizi, düflüncelerimizde ve dualar m zda oldu unu lütfen iletin. Kalp rahats zl - n n da en k sa sürede giderilmesini ve bir an önce iyileflmesini umuyoruz. Prof. Dr. Jay L. Grosfeld Çocuk Cerrahisi, Riley Hastanesi ndiana Üniversitesi, ABD ve tüm sevdi i yak nlar na annesinin vefat nedeniyle en derin taziyelerimi iletiyorum. Prof. Dr. Jesus C. Sison Jr. Genel ve Kanser Cerrahisi, Uluslararas Cerrahlar Koleji Filipinler Bölümü Baflkan Yard mc s, Filipinler annesinin vefat n ö rendim. Çok üzgünüm... Prof. Haberal a en derin taziyelerimi ilet lütfen. Bu ac günde kalplerimiz onunla birlikte. Haberal n yan nda olan insanlar n sevgisinin ona güç vermesi 20

9 dile iyle. Prof. Dr. Christopher Chen Uluslararas Cerrahlar Koleji Eski Baflkan International Surgery dergisinin Genel Yay n Yönetmeni, Singapur annesinin vefat n ö renmekten son derece üzgünüm. En içten taziyelerimizi gönderiyor ve sizi düflündü ümüzü bilmenizi istiyoruz. Bu zor günlerinizde düflünce ve dualar m zla ailenizin ve sizinle yan n zday z. Allah rahmet eylesin. Prof. Dr. Abdel Hadi Breizat Orta Do u Organ Nakli Dern i Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Cerrahi & Hepatobiliyer ve Pankreas Cerrahisi Uzman Ürdün Organ Nakli Merkezi Baflkan, Ürdün annesinin vefat ve bunun özellikle tutuklulu u s ras nda olmas nedeniyle son derece üzgünüm. Kendisine en derin taziyelerimi iletin lütfen. Dilerim annesi huzur içinde yats n ve Allah bu çaresiz ac ya katlanmas için Prof. Haberal a güç versin. Dr. Bassam Saeed Orta Do u Organ Nakli Derne i Genel Sekreteri Çocuk Nefroloji E itim Program Direktörü, Böbrek Hastanesi fiam, Suriye annesinin vefat ndan ötürü derin üzüntülerimi iletiyorum. De erli Profesör ün en yak n zamanda özgürlü üne kavuflmas için dua ediyorum. Kendisine yazmam n bir yolu varsa bana bildirir misiniz lütfen? Prof. Dr. Kirby I. Bland Amerikan Cerrahlar Koleji Eski Baflkan Cerrahi Bölüm Baflkan, Birmingham Alabama Üniversitesi, ABD Haberal n vefat n büyük üzüntüyle ö rendim. Eminim Tanr Prof. Haberal a bu ac n n üstesinden gelme gücü verecektir. Prof. Haberal dayan kl l ve gücüyle her zaman örnek olmufltur. Kendisine güvenimiz her zaman tamd r. Prof. Dr. Antoine Stephan Orta Do u Organ Nakli Derne i Eski Baflkan Lübnan Böbrek Hastal klar Enstitüsü Rizk Hastanesi Nefroloji ve Organ Nakli Bölümü, Beyrut, Lübnan Bu ac haber nedeniyle çok üzgünüm. Profesör Haberal a en iyi dileklerimi iletin lütfen. Prof. Dr. Paul I. Terasaki Fahri Profesör, UCLA T p Fakültesi Terasaki Foundation Kurucusu ve Direktörü One Lambda Kurucusu ve Baflkan, ABD Prof. Haberal n annesi Medine annesinin vefat nedeniyle en derin ve içten taziyelerimi ve annesine veda etme f rsat 21

10 bulamamas ndan ötürü duydu um derin üzüntüyü iletin lütfen. Tanr ya ona bu zor durumun üstesinden gelme gücü vermesi için dua ediyorum. Allah rahmet eylesin, huzur içinde yats n. Prof. Dr. Aziz El Matri Orta Do u Organ Nakli Dern i Eski Baflkan Tunis, Tunus taziyelerimi iletin lütfen. Serbest b rak lmas için umut etmeye devam ediyorum. J. Michael Cecka, PhD UCLA Immünogenetik Merkezi, Los Angeles, ABD Çok üzgünüm. baflsa l dileklerimi ve bir an önce özgürlü üne kavuflmas n istedi imi iletin lütfen. En yak n zamanda kendisini görebilmeyi umuyorum. Görüflebilmem mümkünse mümkünse haber verilmesini rica ediyorum. Prof. Haberal a en iyi dileklerimin iletilmesi ricas yla... Prof. Dr. José Miguel Alvear Ekvator Merkez Üniversitesi Genel Cerrahi Profesörü, Ekvator Cerrahi Derne i Eski Baflkan, Quito - Ekvator Ailece derin üzüntü içindeyiz. Zor günler geçiren Prof. Haberal a sab rlar diliyor en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Prof. Dr. David Herndon Uluslararas Yan k Derne i Eski Baflkan Shriners Yan k Hastanesi Baflhekimi Galveston, Texas, ABD annesinin vefat haberini Uluslararas Cerrahlar Koleji Yönetimiyle paylaflt m. Kuruluflun Dünya Baflkan Dr. Said Daee, di er tüm Uluslararas Cerrahlar Koleji üyeleri ve tüm çal flanlar ad na,, ailesine, arkadafllar na ve çal flanlar na baflsa l dileklerini iletmektedir. Prof. Dr. Haberal n sa l na kavuflmas n ve cenazeye kat lma izninin verilmesini umuyor ve dua ediyoruz. Sayg lar mla, Max Downham cra Direktörü Uluslararas Cerrahlar Koleji annesinin vefat nedeniyle en içten taziyelerimizi iletiyor, bir an önce iyileflip sa l na kavuflmas n diliyoruz. Prof. Dr. Paul Silverstein & Amalia Silverstein Uluslararas Yan k Derne i Yönetim Kurulu Eski Üyesi Plastik Cerrah, Oklahoma, ABD 22

Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Yeni Y lda Kutlama ve Destek Mesajlar Ya d

Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Yeni Y lda Kutlama ve Destek Mesajlar Ya d Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Yeni Y lda Kutlama ve Destek Mesajlar Ya d O rgan Nakli ve Yan k Tedavisi konular nda dünyaca ünlü bilim adamlar Prof. Dr. Mehmet Haberal a yeni

Detaylı

Milletvekili Seçilmesi Nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Kutlama ve Destek Mesajlar Ya d

Milletvekili Seçilmesi Nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Kutlama ve Destek Mesajlar Ya d Milletvekili Seçilmesi Nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Kutlama ve Destek Mesajlar Ya d BD A USTOS 2011 O rgan Nakli ve Yan k Tedavisi konular nda dünyaca ünlü bilim adamlar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar n n Deste i Artarak Devam Ediyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar n n Deste i Artarak Devam Ediyor Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar n n Deste i Artarak Devam Ediyor O rgan Nakli ve Yan k Tedavisi konular nda dünyaca ünlü bilim adamlar ndan Prof. Dr. Mehmet Haberal a destek artarak

Detaylı

Geçmişten Günümüze Türkiye de Böbrek Transplantasyonu

Geçmişten Günümüze Türkiye de Böbrek Transplantasyonu Geçmişten Günümüze Türkiye de Böbrek Transplantasyonu Prof. Dr. Mehmet HABERAL, MD, FACS (Hon), FICS (Hon), FASA (Hon) Genel Cerrahi Profesörü Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü 22-26 Ekim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Prof. Dr. MEHMET HABERAL Kimdir?

Prof. Dr. MEHMET HABERAL Kimdir? 3 Y l Aflk n Süredir Silivri Cezaevi nde Gerekçesiz Tutuklu Bulunan Tahliye Talepleri Y llard r Gerekçesiz Olarak Reddedilerek Tutuklulu u Sürdürülen Türkiye nin De erli Bilimadam Prof. Dr. MEHMET HABERAL

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Amerika, Japonya ve Ürdün deydi

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Amerika, Japonya ve Ürdün deydi Prof. Dr. Mehmet Haberal, Amerika, Japonya ve Ürdün deydi Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçtiğimiz ay yoğun bir bilimsel kongre programı yaşadı. Kurucusu olduğu Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT) tarafından

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Nejat Yalkı'yı kaybettik. Acı haberin kısa zamanda duyulması tüm meslektaşlarda ve kendisini tanıyanlarda derin, unutulması güç acılar yarattı.

Nejat Yalkı'yı kaybettik. Acı haberin kısa zamanda duyulması tüm meslektaşlarda ve kendisini tanıyanlarda derin, unutulması güç acılar yarattı. BÜYÜK KAYBIMIZ Prof. Dr. SeLihattin Nejat Yalkı 22 şubat i 974 günü hocamız, değerli insan Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı'yı kaybettik. Acı haberin kısa zamanda duyulması tüm meslektaşlarda ve kendisini

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun

Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto Kemiğe takılan işitme cihazında seçme özgürlüğü Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto yumuşak bant Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto yumuşak bant Çocuklar dil becerilerini bebeklikten

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL!

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! 2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! http://www.kosulsuz-sevgi.com/guncel-mesajlar/2010-guclu-bir-yeni-yil/ Patricia Diane Cota-Robles 1 Ocak 2010 Yeni Bin Yılın ilk on yılını tamamladığımıza inanmak zor. Zamanın

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Zaman Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "CFO SUMMIT 2016 TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN CFO SUMMIT 2016 TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "CFO SUMMIT 2016 TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Şubat 2016 İstanbul Sevgili Konuklar, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? 2014 / 2015 SAYI: 11. Haftanın Bazı Başlıkları

Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? 2014 / 2015 SAYI: 11. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 11 Haftanın Bazı Başlıkları Okul Çağı Çocuklarına Nasıl Yaklaşmalıyız? Öğretmenler Gününü Kutladık Şah ve Mat Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Okulumuzdan Büyük Destek Teniste Başarı Genç

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

"Tebrikler Mehmet" Tüm Dünyadan T p Adamlar Bu Kez Milletvekili Haberal' Alk fll yor: BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 1 A USTOS 2011

Tebrikler Mehmet Tüm Dünyadan T p Adamlar Bu Kez Milletvekili Haberal' Alk fll yor: BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 1 A USTOS 2011 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 1 A USTOS 2011 192297 SAYI: 2011 / 08 F YATI: 4 TL 2000 Tüm Dünyadan T p Adamlar Bu Kez Milletvekili Haberal' Alk fll yor: "Tebrikler Mehmet" Hat: VOLKAN ATAY Bu Da Geçer

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018. www.hayatsende.org

Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018. www.hayatsende.org Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018 www.hayatsende.org 1. Giriş Hayat Dönüşümdür, Hayat Sende! Hayat Sende nin yolculuğunda sekiz yıl bitti. Artık dokuzuncu yıldayız. Ben bu yolculuğunda

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. - Etkin Madde: Her bir vajinal supozituvar (ovül) 300 mg sertakonazol nitrat içerir. - Yardımcı Maddeler: Katı, yarı

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı