Annesinin Vefat Nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Baflsa l Mesajlar Ya d

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Annesinin Vefat Nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Baflsa l Mesajlar Ya d"

Transkript

1 Annesinin Vefat Nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Haberal a Dünyaca Ünlü T p Adamlar ndan Baflsa l Mesajlar Ya d O rgan Nakli ve Yan k Tedavisi konular nda dünyaca ünlü bilim adamlar, annesi Medine Haberal n vefat üzerine Prof. Dr. Mehmet Haberal a baflsa l mesajlar ilettiler ve en k sa sürede özgürlü üne kavuflaca na inand klar n belirttiler. Siyaset ve bilim alan nda ülkesine ve dünyaya hizmetlerinin art k engellenmemesi gerekti ini belirten ve Prof. Dr. Mehmet Haberal a destek veren bilim adamlar, bunun Türkiye nin ve insanl n ortak kazanc oldu una dikkat çektiler. Prof. Dr. Mehmet Haberal a gönderilen baflsa l mesajlar ndan bir bölümünü devam sayfalar nda okurlar m z n ilgisine sunuyoruz. BütünDünya 13

2 Sevgili Mehmet; Hapiste olman n yaratt a r yükün sevgili annenin vefat yla daha da artmas ndan derin üzüntü duyuyorum. Bir insan n ruhuna, kaç yafl nda oldu una bakmaks z n kendi hayat n n kayna olan bir insan n ölümü kadar derinden ac veren bir olay yoktur. Senin hayat yolun sadece senin için de il, e itim, sa l k ve ifl olanaklar yaratt n binlerce insan aç s ndan da müthifl bir baflar d r. Annenin bu baflar lar n takdir ederek ve senle gurur duyarak bu dünyadan ayr ld na inanabilirsin. Kendi annem öldü ünde, ilk baflta kendimi bofllukta hissettim. Zaman içinde, bu bofllu u kendimi iflime vererek doldurdum çünkü annemin de bunu isteyece ini düflündüm. Senin de kendi ac n n üstesinden gelecek gücü bulaca na ve hak etti in yere tekrar gelerek, ülken için yapt n de erli çal flmalar na hevesle yeniden bafllayabilece ine inan yorum ve bunun için dua ediyorum. Kadîm dostun, Prof. Dr. Thomas E. Starzl Genel Cerrahi Profesörü Pennsylvania, ABD Sevgili Mehmet, Annenin vefat n duymak beni çok üzdü. Durumunu çok merak etti imi ve seni düflündü- ümü bilmeni isterim. Lütfen baflsa l dileklerimi kabul et. Bunun senin için ne kadar zor oldu unu tahmin ediyorum. Allah 14 rahmet eylesin, mekân cennet olsun. Allah n ilahi takdirini kabul etmekten baflka çaremiz yok. Allah sana sab r ve huzur versin. Prof. Dr. S. Adibul Hasan Rizvi Orta Do u Organ Nakli Eski Baflkan Sindh Üroloji ve Organ Nakli Enstitüsü Direktörü, Dow T p Okulu ve Hastanesi Karachi, Pakistan Mehmet, Baflsa l dileklerimi lütfen kabul et. Kalbindeki sa l k sorunu nedeniyle tekrar hastaneye yatmana çok üzüldüm. Bir hafta sonraki stanbul seyahatimde seni ziyaret etmeyi umuyorum. Dr. Jeremy Chapman Eski Dönem Baflkan, Dünya Organ Nakli Derne i Akut Giriflimsel T p ve Böbrek Hastal klar Bölümü Sorumlusu Westmead Hastanesi, Nefroloj Ana Bilim Dal Sidney, Avustralya Sevgili Mehmet, Bu kederli günde seni düflünüyorum. Annenin vefat ve onu defnedememek kabul edilemez bir durum. Dilerim art k ac lar n bitsin. Güçlü ol, son kazanan sen olacaks n. Prof. Dr. Nadey Hakim Uluslararas Cerrahlar Koleji Eski Baflkan Organ Nakli Ünitesi Sorumlusu Hammersmith Hastanesi, Londra, ngiltere Mehmet in annesinin vefat ndan ve tekrar hastaneye yatm fl olmas ndan ötürü son derece üzgünüz. Onun için sürekli olarak dua ediyor ve ac s n

3 paylafl yoruz. Ruhen hep yan nda oldu umuzu kendisine iletin ve lütfen yapabilece- imiz bir fley olursa bize haber verin. Prof. Dr. J. Wesley Alexander Profesör Cerrah Direktör Emeritus, Organ Nakli Bölümü, Cincinnati Üniversitesi T p Fakültesi Eski Baflkan, Amerikan Yan k Birli i Eski Baflkan, Amerikan Organ Nakli Cerrahlar Birli ieski Baflkan, Cerrahi Enfeksiyon Birli i, fiikago, ABD Maureen Alexander Bafl Hemflire (Emekli) Cerrah Ana Bilim Dal Cincinnati Üniversitesi T p Koleji (J. Wesley Alexander n Efli) ac kayb ndan dolay derin üzüntü duydu umu ve onu düflünmeden tek bir gün geçmedi ini iletin lütfen. Bir an önce serbest b rak lmas için dua ediyoruz. Prof. Dr. Carlos A. Pellegrini Harkins Profesörü ve Baflkan Cerrahi Anabilim Dal, Washington Üniversitesi, Seattle, ABD Eflim Brenda ve ben, Prof. Haberal ve kardefli Ali ye annelerinin vefat nedeniyle en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Bu iyi BD MAYIS 2012 insanlar n yükü daha da a rlaflt. Prof. Haberal n kalbi ile ilgili yeniden sa l k sorunlar yaflad n bilmiyorduk. H zla iyileflip flifa bulmas n ve sa l na kavuflmas n diliyoruz. Prof. Dr. Andrew L. Warshaw K demli Dan flman, Uluslararas ve Bölgesel Klinik liflkileri Massachusetts Genel Hastanesi ve Partners Sa l k Hizmetleri Emekli Bafl Cerrah, Massachusetts Genel Hastanesi, W. Gerald Austen Seçkin Cerrahi Profesörü Harvard T p Fakültesi, Boston, ABD annesinin 9 Nisan tarihinde vefat etti ini ö renmekten derin üzüntü duyuyoruz. Bu flartlar alt nda eski sa l na tekrar kavuflmas n umuyor, en derin baflsa l dileklerimizi gönderiyor ve onu sevgiyle kucakl yoruz. Hepinize en iyi dileklerimle, Sevgiler Prof. Dr. Fortunato Benaim Uluslararas Yan k Derne i Kurucu Üyesi, Benaim Yan k Vakf Direktörü Buenos Aires, Arjantin Böylesine üzücü bir durum karfl s nda tüm TTS meslektafllar olarak Prof. Haberal a en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Onun içinde bulundu u zor durumdan üzüntü duyuyor ve serbest b rak lmas için dua ediyoruz. Prof. Dr. Francis L. Delmonico Seçilmifl Baflkan, Dünya Organ Nakli Derne i, Genel Cerrahi Ana Bilim Dal, 15

4 Harvard T p Fakültesi, T p Direktörü, New England Organ Bankas, ABD Tanr onu kutsas n ve Türkiye yi korusun, orada ayn zamanda insanl k gömülüyor. Umutsuz mu yoksa k zg n m y m???? Hay r, bunu ö renmifl oldu um için çok üzgünüm. Prof. Haberal dan dile im: LÜTFEN YEN K DÜfiME!!!!!!!!!!!!!!! nsanl n sana ihtiyac var!!!!!! Meksika dan üzgün olarak selamlar, Dr. Ekkehard Schaffner, FRCM (Lond.) Organ Koruma Klinik Araflt rma Baflkan Dr. F. Köhler Chemie GmbH, Almanya Tanr onu kutsas n ve Türkiye yi korusun Haberal dan dile im: Lütfen yenik düflme. nsanl n sana ihtiyac var! Dr. Ekkehard Schaffner, Almanya Sevgili kardeflim Mehmet, Annenin vefat ndan ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Çok ac bir haber. Ac kayb n için baflsa l dileklerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin, huzur içinde yats n. En iyi dileklerimizle, Shiraz Organ Nakli Merkezi ad na Prof. Dr. Seyed Ali Malek-Hosseini Orta Do u Organ Nakli Derne i Seçilmifl Baflkan, Namazy Hastanesi Organ Nakli Merkezi Baflkan, fiiraz T p Bilimleri Üniversitesi, ran Doktor Haberal a en içten baflsa l dileklerimi iletin lütfen, umar m en k sa zamanda iyileflir. Bu denli a r koflullarla mücadele etmek zorunda olmas son derece talihsiz bir durum. En iyi dileklerimle Filomena Picciano Dünya Organ Nakli Derne i Dernek Faaliyetleri Direktörü, Montreal, Kanada Haber bizleri derinden üzmüfltür. Lütfen Prof. Haberal a ac s n paylaflt m z iletin. Prof. Dr. L. D. Britt Amerikan Cerrahlar Koleji Eski Baflkan Genel Cerrahi Anabilim Dal Baflkan Eastern Virginia T p Fakültesi, ABD ac s n içtenlikle paylafl yorum. Vefat etmelerinden önce anne ve babas ile yeterince zaman geçirememifl olmas nedeniyle ne kadar üzgün oldu unu tahmin edebiliyorum. Bir anne- babay kaybetmenin ne denli 16

5 zor oldu unu kendi deneyimlerimden biliyorum. Bu ac mas z ve adaletsiz tutuklulu un bunu daha da zorlaflt rd ndan eminim. En k sa sürede ac s n n dinmesini ve kederinin yerini annesiyle birlikte geçirdi i mutlu an lar n n almas n diliyorum. En derin baflsa l dileklerimle, David H. Sachs, M.D. Dünya Organ Nakli Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Genel Cerrahi Profesörü ( mmunoloji), Harvard T p Fakültesi Organ Nakli Biyoloji Araflt rma Merkezi Baflkan Massachusetts Hastanesi Boston, ABD Haberi duydum ve çok üzgünüm. Tüm ISBI (Uluslararas Yan k Derne i) camias ad na Dr. Haberal a en derin taziyelerimi lütfen iletin. HDF grubu ad na Say n fiükrü Budak ile Prof. Dr. Haberal n De erli Arkadafllar bafll alt nda, uluslararas arenada kendi alan nda uzmanlaflm fl bir delegasyon taraf ndan Dr. Haberal a yap lacak ziyareti planlama konusunda bir yaz flmam z olmufltu. Bu gruba kat lamayaca- m üzülerek bildirmek isterim. Bireysel olarak daha ileride yap lacak bir ziyaretimin mümkün olup olmad ve bunun yarar konusunda beni bilgilendirebilir, görüfllerinizi paylafl rsan z sevinirim. 21 Nisan da yap lacak ISBI Yönetim Kurulu toplant s nda üyelerle bu bilgiyi paylaflabilirim. Sayg lar mla Prof. Dr. David Mackie Uluslararas Yan k Derne i Baflkan, Beverwijk, Hollanda BD MAYIS 2012 Sevgili Mehmet, nsan n ebeveynlerinden birini, özellikle de annesini kaybetmesi çok ac. Onun yan nda olup cenaze törenine kat lma f rsat ndan yoksun b rak lmas herkes için utanç verici. Bu haberden dolay son derece üzgünüz; kendisine rahmet diliyor, sana ve ailene böylesine büyük bir kayba dayanma gücü vermesi için Tanr ya dua ediyoruz. Yetkililerin annenin cenaze törenine kat l p ona veda edebilmen için gereken izni vermek konusunda anlay fl göstermelerini umuyoruz. Annenin mekân cennet olsun. En içten dileklerimle, Prof. Dr. Marwan A. Masri Orta Do u Organ Nakli Derne i Dönem Baflkan, Asya Organ Nakli Derne i Eski Dönem Baflkan, CEO, Transmedical for Life, Beyrut, Lübnan Say n Prof. Haberal Baban z kaybettikten k sa süre sonra annenizi de kaybetti inizi ö renmek ve üstelik onlara veda etme f rsat bulamaman z son derece üzücü. Lütfen en içten taziyelerimizi kabul edin. Pay n za düflen bu adaletsizli in bir benzeri yok, bu zor dönemde sa l n z n bozulmamas n umuyoruz ve bu eziyetin bir an önce bitmesi için dua ediyoruz. En iyi dileklerimle, Dr. Rajeev B. Ahuja Uluslararas Yan k Derne i Genel Sekreteri Yan k, Plastik ve Mikrovasküler Carrahi 17

6 Bölümü Lok Nayak Hastanesi ve Maulana Azad T p Koleji Yeni Delhi, Hindistan Bu çok üzücü bir haber ve korkunç bir durum. Profesör Haberal a en derin taziyelerimi ve üzüntülerimi iletin lütfen. Annesinin huzur içinde yatmas ve Haberal n bu zor flartlar alt nda böylesine büyük bir kayba dayanmas için Allah a dua ediyorum. Prof. Dr. Ahad J. Ghods Orta Do u Organ Nakli Derne i Eski Baflkan Hashemi Nejad Böbrek Hastanesi ran T p Bilimleri Üniversitesi Tahran, ran Bu ac haber, beni derinden üzdü. Profesör Haberal ve ailesinin bu zor durumun üstesinden gelebilmeleri için duac y m. Prof. Dr. Faissal A.M. Shaheen Genel Direktör, Suudi Arabistan Organ Nakli Merkezi, Cidde Böbrek Merkezi Sorumlusu, Suudi Arabistan Sevgili Mehmet, Annenin vefat ndan dolay çok üzgünüm. çinde bulundu un flartlar nedeniyle annenin cenaze törenine kat lamad ndan dolay da ayr ca üzgünüm. Senin için bir fleyler yapabilmeyi çok isterdik. çten duygu ve düflüncelerimizle senin yan nday z ve annenin yas n bizler de tutuyoruz. Kendini toparlay p, sa l k 18 ve esenli e kavuflman için dua ediyoruz. En iyi dileklerimle, Prof. Dr. Luis H. Toledo-Pereyra Genel Cerrahi Anabilim Dal, Araflt rma Bölümü Direktörü, Michigan State Üniversitesi, ABD Sevgili Mehmet Annenin vefat nedeniyle en derin ve içten taziyelerimi iletiyorum. Ona veda edemeyecek olman nedeniyle özellikle derin üzüntü duydu umu bilmeni isterim. Tanr, sana bu zorluklar n üstesinden gelme gücü versin ve annen huzur içinde yats n. Prof. Dr. Antoine Barbari Rafik Hariri Üniversite Hastanesi Böbrek Nakli Bölümü Direktörü, Beyrut, Lübnan en derin taziyelerimi iletin lütfen. Prof. Dr. Victor Fazio Kolorektal Cerrahisi Bölüm Baflkan, Ohio Üniversitesi T p Fakültesi, The Celevland Clinic Vakf, Ohio, ABD annesinin vefat ve onun annesinin cenaze törenine kat lamayacak olmas nedeniyle çok üzgünüz. Ben ve Naoki bu flartlar alt nda sa l ndan endifle ediyoruz. Sa l na kavuflup, ac s n n bir an önce

7 dinmesini umuyoruz. Sayg lar mla, Prof. Dr. Atsushi Aikawa Nefroloji Bölüm Baflkan ve Profesörü Toho Üniversitesi, T p Fakültesi Tokyo, Japonya Haberi üzüntüyle ö rendim. Lütfen en içten baflsa l dileklerimi iletin. Taziyelerimi kendisine flahsen iletme flans m varsa lütfen haber verin, hemen gelmek isterim. En iyi dileklerimle, Prof. Dr. Refaat R. Kamel Karaci er Transplantasyonu Bölümü Baflk. Ain Shams Üniversitesi, Kahire, M s r baflsa l dileklerimizi iletin lütfen. Prof. Dr. Richard Fine Çocuk Hastal klar Nefroloji Bilim Dal Stonybrook Üniversitesi, New York, ABD Dayan lmaz bir durum. En derin taziyelerimi iletiyor, düflünce ve dualar mla yan n zda olaca m bilmenizi istiyorum. Prof. Dr. Courtney M. Townsend Amerikan Cerrahi Derne i Eski Baflkan Cerrahi Profesörü, Texas Üniversitesi T p Fakültesi, ABD Say n Prof. Haberal Kayb n z ö renmek çok üzücü ve BD MAYIS 2012 sars c... Bizi en çok üzen ise çekti iniz bu iflkencenin hâlâ sona ermemifl olmas. Kalplerimiz sizinle. Ac n z paylafl yor, sa l k ve inançla tüm bu s k nt lar n üstesinden gelece inize inan yoruz. Her zaman yan n zda oldu umuzu bilin. Sizi en k sa zamanda özgür ve sa l kl olarak görebilmek umuduyla. Prof. Dr. Amr Mabrouk, Uluslararas Yan k Derne i Do u Akdeniz Temsilcisi, Plastik Cerrahi Bölümü Ain Shams Üni. T p Fakültesi Kahire, M s r Bizi en çok üzen ise çekti iniz bu iflkencenin hâlâ sona ermemifl olmas. Kalplerimiz sizinle. Her zaman yan n zda oldu umuzu bilin. Prof. Dr. Amr Mabrouk, M s r Bu durum gerçekten çok üzücü. Mehmet'e en içten taziyelerimi ve ilerisi için en iyi dileklerimi iletin lütfen. Prof. Dr. Rashad Barsoum Kahire Üniversitesi T p Fakültesi Kahire Böbrek Merkezi Baflkan, M s r 19

8 Bu gerçekten çok üzücü bir haber. Lütfen Mehmet e baflsa l dileklerimi ve derin üzüntülerimi iletin. Allah ona sab r versin, annesine rahmet eylesin. Prof. Dr. Mustafa Al-Mousawi Orta Do u Organ Nakli Eski Baflkan Kuveyt Organ Nakli Derne i Baflkan Yard mc s, Hamed Al Essa Organ Nakli Merkezi, Kuveyt Prof. Haberal a baflsa l diliyorum. Felaketler maalesef üst üste geliyor. Bir insan n annesini kaybetmesi ve son nefesini verirken yan nda olup Hoflçakal diyememesi son derece üzücü. Burada annesi ve babas n n ruhuna Fatiha okutaca m z kendisine ilet lütfen. Prof. Dr. Nabil Mohsin Nefroloji ve Organ Nakli Ana Bilim Dal Lapeyronie Hastanesi, Montpelier, Fransa Prof. Haberal ve ailesinden yine kötü bir haber. Bu ne zaman sona erecek... Prof. Haberal a baflsa l dileklerimi iletmeye çal fl n lütfen. Annesinin vefat nedeniyle derin üzüntü duyuyor ve Prof. Haberal n ac s n paylafl yorum. En iyi dileklerimle, Prof. Dr. Walter G. Land Münih Üniversitesi Fahri Profesörü Almanya Organ Nakli Akademisi Baflkan, Münih, Almanya Prof. Haberal n annesinin vefat n ö renmekten dolay çok üzgünüz. Bilgilendirdi iniz için teflekkür ederiz. Prof. Haberal a en derin taziyelerimizi, düflüncelerimizde ve dualar m zda oldu unu lütfen iletin. Kalp rahats zl - n n da en k sa sürede giderilmesini ve bir an önce iyileflmesini umuyoruz. Prof. Dr. Jay L. Grosfeld Çocuk Cerrahisi, Riley Hastanesi ndiana Üniversitesi, ABD ve tüm sevdi i yak nlar na annesinin vefat nedeniyle en derin taziyelerimi iletiyorum. Prof. Dr. Jesus C. Sison Jr. Genel ve Kanser Cerrahisi, Uluslararas Cerrahlar Koleji Filipinler Bölümü Baflkan Yard mc s, Filipinler annesinin vefat n ö rendim. Çok üzgünüm... Prof. Haberal a en derin taziyelerimi ilet lütfen. Bu ac günde kalplerimiz onunla birlikte. Haberal n yan nda olan insanlar n sevgisinin ona güç vermesi 20

9 dile iyle. Prof. Dr. Christopher Chen Uluslararas Cerrahlar Koleji Eski Baflkan International Surgery dergisinin Genel Yay n Yönetmeni, Singapur annesinin vefat n ö renmekten son derece üzgünüm. En içten taziyelerimizi gönderiyor ve sizi düflündü ümüzü bilmenizi istiyoruz. Bu zor günlerinizde düflünce ve dualar m zla ailenizin ve sizinle yan n zday z. Allah rahmet eylesin. Prof. Dr. Abdel Hadi Breizat Orta Do u Organ Nakli Dern i Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Cerrahi & Hepatobiliyer ve Pankreas Cerrahisi Uzman Ürdün Organ Nakli Merkezi Baflkan, Ürdün annesinin vefat ve bunun özellikle tutuklulu u s ras nda olmas nedeniyle son derece üzgünüm. Kendisine en derin taziyelerimi iletin lütfen. Dilerim annesi huzur içinde yats n ve Allah bu çaresiz ac ya katlanmas için Prof. Haberal a güç versin. Dr. Bassam Saeed Orta Do u Organ Nakli Derne i Genel Sekreteri Çocuk Nefroloji E itim Program Direktörü, Böbrek Hastanesi fiam, Suriye annesinin vefat ndan ötürü derin üzüntülerimi iletiyorum. De erli Profesör ün en yak n zamanda özgürlü üne kavuflmas için dua ediyorum. Kendisine yazmam n bir yolu varsa bana bildirir misiniz lütfen? Prof. Dr. Kirby I. Bland Amerikan Cerrahlar Koleji Eski Baflkan Cerrahi Bölüm Baflkan, Birmingham Alabama Üniversitesi, ABD Haberal n vefat n büyük üzüntüyle ö rendim. Eminim Tanr Prof. Haberal a bu ac n n üstesinden gelme gücü verecektir. Prof. Haberal dayan kl l ve gücüyle her zaman örnek olmufltur. Kendisine güvenimiz her zaman tamd r. Prof. Dr. Antoine Stephan Orta Do u Organ Nakli Derne i Eski Baflkan Lübnan Böbrek Hastal klar Enstitüsü Rizk Hastanesi Nefroloji ve Organ Nakli Bölümü, Beyrut, Lübnan Bu ac haber nedeniyle çok üzgünüm. Profesör Haberal a en iyi dileklerimi iletin lütfen. Prof. Dr. Paul I. Terasaki Fahri Profesör, UCLA T p Fakültesi Terasaki Foundation Kurucusu ve Direktörü One Lambda Kurucusu ve Baflkan, ABD Prof. Haberal n annesi Medine annesinin vefat nedeniyle en derin ve içten taziyelerimi ve annesine veda etme f rsat 21

10 bulamamas ndan ötürü duydu um derin üzüntüyü iletin lütfen. Tanr ya ona bu zor durumun üstesinden gelme gücü vermesi için dua ediyorum. Allah rahmet eylesin, huzur içinde yats n. Prof. Dr. Aziz El Matri Orta Do u Organ Nakli Dern i Eski Baflkan Tunis, Tunus taziyelerimi iletin lütfen. Serbest b rak lmas için umut etmeye devam ediyorum. J. Michael Cecka, PhD UCLA Immünogenetik Merkezi, Los Angeles, ABD Çok üzgünüm. baflsa l dileklerimi ve bir an önce özgürlü üne kavuflmas n istedi imi iletin lütfen. En yak n zamanda kendisini görebilmeyi umuyorum. Görüflebilmem mümkünse mümkünse haber verilmesini rica ediyorum. Prof. Haberal a en iyi dileklerimin iletilmesi ricas yla... Prof. Dr. José Miguel Alvear Ekvator Merkez Üniversitesi Genel Cerrahi Profesörü, Ekvator Cerrahi Derne i Eski Baflkan, Quito - Ekvator Ailece derin üzüntü içindeyiz. Zor günler geçiren Prof. Haberal a sab rlar diliyor en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Prof. Dr. David Herndon Uluslararas Yan k Derne i Eski Baflkan Shriners Yan k Hastanesi Baflhekimi Galveston, Texas, ABD annesinin vefat haberini Uluslararas Cerrahlar Koleji Yönetimiyle paylaflt m. Kuruluflun Dünya Baflkan Dr. Said Daee, di er tüm Uluslararas Cerrahlar Koleji üyeleri ve tüm çal flanlar ad na,, ailesine, arkadafllar na ve çal flanlar na baflsa l dileklerini iletmektedir. Prof. Dr. Haberal n sa l na kavuflmas n ve cenazeye kat lma izninin verilmesini umuyor ve dua ediyoruz. Sayg lar mla, Max Downham cra Direktörü Uluslararas Cerrahlar Koleji annesinin vefat nedeniyle en içten taziyelerimizi iletiyor, bir an önce iyileflip sa l na kavuflmas n diliyoruz. Prof. Dr. Paul Silverstein & Amalia Silverstein Uluslararas Yan k Derne i Yönetim Kurulu Eski Üyesi Plastik Cerrah, Oklahoma, ABD 22

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

KAZANMAK ST YORSANIZ

KAZANMAK ST YORSANIZ KAZANMAK ST YORSANIZ Jack Welch Suzy Welch KAZANMAK ST YORSANIZ Çeviren Ahmet Kardam Yay ma Haz rlayan Zülfü Dicleli ISBN 978-975-6225-47-9 Winning 2005, Jack Welch bzd Yay n ve letiflim Hizmetleri Türkçe

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir TES- fi Baflkanlar Kurulu 3 Martta Topland. Genel Baflkan Mustafa Kumlu: Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir AKP Hükûmetinin t pk kendisinden öncekiler gibi toplumsal

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı