K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar."

Transkript

1 Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki en eski otomobil flirketidir. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. Kia kelimesinin ilk hecesi olan Ki, "dünyadan do mak" anlam na gelirken, ikinci hece olan a "Asya" anlam na gelir. Bu flekilde Kia kelimesi "Asya'dan dünyaya do mak" anlam na gelmektedir. Arac n zla keyifli sürüfller!

2 Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) ÖNSÖZ Bir Kia arac seçti iniz için teflekkür ederiz. Arac n zda servis çal flmas yap lmas gerekti inde, arac n z en iyi bilenin Kia yetkili servisiniz oldu unu unutmay n z. Yetkili servisinizde fabrikada e itim görmüfl teknisyenler, kullan lmas tavsiye edilen özel aletler, orijinal Kia yedek parçalar bulunur ve servisiniz kendisini koflulsuz memnuniyetiniz için adam flt r. Arac n z n sonraki sahiplerinin de bu k lavuzda bulunan önemli bilgilere ihtiyac olacakt r, bu nedenle arac n z satt n z taktirde bu k lavuzu da arac n yeni sahibine teslim ediniz. Bu k lavuzda yeni arac n z n kullan m, bak m ve emniyet özellikleri ile ilgili bilgileri bulacaks n z. K lavuzla birlikte verilen Garanti Belgesinde ise arac n z n garantisi ile ilgili önemli bilgileri bulabilirsiniz. Ayr ca, arac - n zda müzik sistemi bulunuyorsa, sistemin kullan m ile ilgili bilgiler için Kullan m K lavuzuna bakabilirsiniz. Yeni arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanabilmeniz için bu k lavuzlar dikkatli bir flekilde okuman z ve k lavuzlarda yer alan tavsiyeleri uygulaman z öneririz. Kia, üretti i farkl modeller için de iflik birçok seçenek, aksesuar ve özellik sunmaktad r. Bu nedenle, bu k lavuzda sizin arac n z n modeline ait olmayan donan m özellikleri ve resimleriyle de karfl laflabilirsiniz. Bu k lavuzda verilen bilgiler ve teknik özellikler, k lavuzun bas ld tarihte geçerli olan bilgilerdir. Kia, her zaman, önceden haber vermeksizin ve herhangi bir yükümlülükle karfl karfl ya kalmaks z n teknik özelliklerde ya da tasar mda de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. Sorular n z için her zaman Kia yetkili servislerine dan flabilirsiniz. Kia n z n size hiç eksilmeyen bir sürüfl keyfi yaflataca - na ve ondan her zaman memnun kalaca n za sizi temin ederiz. 00 Kia Motors Corp. Her hakk sakl d r. Kia Motors Corporation n yaz l izni olmadan bu yay n n hiçbir bölümü, tamamen ya da k smen elektronik, mekanik, fotokopi, kay t ya da di er yöntemler kullan larak ço alt lamaz, bir belge eriflim ya da saklama sisteminde saklanamaz ya da böyle bir sisteme aktar lamaz ve tercüme edilemez. Kore de bas lm flt r. i

3 Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) Ç NDEK LER Girifl Arac n z n iç ve d fl görünüflü Arac n z n özellikleri Arac n z sürerken Sürüflle ilgili öneriler Acil durumda yap lmas gerekenler Bak m Teknik özellikler Dizin ii

4 Sportage_ //0 : Page (,) Girifl Bu K lavuz Nas l Kullan l r / - Araçla ilgili kullan m talimatlar / - Al flt rma (Rodaj) Süresi / - Kullan m Ömrü / - Üretici Firma / - Uygunluk De erlendirme Kuruluflu / -

5 Sportage_ //0 : Page (,) Girifl BU KILAVUZ NASIL KULLANILIR Arac n zdan en yüksek seviyede sürüfl keyfi alman za yard mc olmak istiyoruz. Kullan m K lavuzu size birçok yönde yard mc olabilir. K lavuzun tamam n okuman z tavsiye ediyoruz. Özellikle, ölüm ya da yaralanma riskini önlemek için k lavuz içinde farkl yerlerde bulunan ve yanlar nda bulunan özel sembolleri say s nda kolayca fark edilebilen UYARI ve D KKAT bölümlerini okuman z gereklidir. K lavuzda yer alan flekiller, arac n zdan alaca n z sürüfl keyfini nas l en yüksek seviyeye ç karabilece inizi aç klama konusunda yaz l k sma yard mc olacak flekilde kullan lm flt r. K lavuzu okuyarak, arac n z n özellikleri, önemli emniyet bilgileri ve farkl yol koflullar nda uygulanabilecek sürüfl tavsiyeleri hakk nda bilgi edinebilirsiniz. K lavuzun genel düzeni çindekiler bölümünde ortaya konmufltur. K lavuzdaki tüm bilgileri alfabetik s rayla veren dizin bölümü iyi bir bafllang ç noktas olabilir. Bölümler: Bu k lavuz sekiz bölüm ve dizin bölümünden oluflmaktad r. Her bölümün bafl nda bölümün içeri i k - sa bir flekilde listelenmifltir, böylece bir bak flta ihtiyaç duydu unuz bilgilerin o bölümde olup olmad n görebilirsiniz. K lavuz içinde birçok yerde UYARI, D KKAT ve KAZ bafll klar yla karfl - laflacaks n z. Bu bafll klar, bireysel emniyetinizi sa lamak ve Kia'n zdan duydu unuz memnuniyeti sürekli k lmak üzere haz rlanm flt r. UYARI, D KKAT ve KAZ bafll klar alt nda verilen tüm çal flmalar ve tavsiyeleri dikkatli bir flekilde okuman z ve uygulaman z gerekmektedir. UYARI UYARI, talimatlara uyulmamas - durumunda ciddi yaralanmaya ya da hayati riske neden olabilecek bir durumu belirtir. D KKAT D KKAT, talimatlara uyulmamas - durumunda yaralanmaya ya da ciddi yaralanmaya neden olabilecek bir durumu belirtir. KAZ KAZ, talimatlara uyulmamas durumunda arac n zda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir.

6 Sportage_ //0 : Page (,) Girifl ARAÇLA LG L KULLANIM TAL MATLARI Bu tipteki di er araçlarda oldu u gibi, bu arac n yanl fl flekilde kullan lmas kontrol kayb na, kazaya veya arac n yuvarlanmas na neden olabilir. Spesifik tasar m özellikleri (yerden yükseklik, iz vb.) bu araca di er tipteki araçlardan daha yüksek a rl k merkezi sa lar. Baflka bir deyiflle, konvansiyonel çekiflli araçlarla ayn h zda viraj almak üzere tasarlanm flt r. Keskin dönüfllerden veya sert manevralardan kaç n n z. Zira, bu arac n do ru kullan lmamas kontrol kayb na, kazaya veya arac n yuvarlanmas na neden olabilir. Bu kullan m k lavuzunun. bölümünde yer alan aslfalt ve arazi de kullan m talimatlar n okuyunuz. ALIfiTIRMA (RODAJ) SÜRES Özel bir al flt rma süresi uygulanmas gerekmez. lk 000 km boyunca baz basit tedbirleri uygulayarak, arac n z n performans n ve ekonomisini artt rabilir ve ömrünü uzatabilirsiniz. Motora afl r yüklenmeyiniz. ster düflük h zda olsun, ister yüksek h zda, uzun bir süre boyunca ayn h zda seyretmeyiniz. Motorun do ru flekilde al flt r labilmesi için motor devrinin sabit tutulmamas gerekir. Frenlerin do ru flekilde al flt r lmas na olanak sa lamak için acil durumlar d fl nda ani frenlerden kaç - n n z. Gaz pedal na sonuna kadar basarak kalk fl yapmay n z. KULLANIM ÖMRÜ T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen kullan m ömrü 0 y ld r. ÜRET C F RMA Kia Motors Corporation Yangjae-Dong, Seocho-Ku Seoul -, Korea Tel: --- Fax: --- nternet: UYGUNLUK DE ERLEND RME KURULUfiU RDW P.O. Box 00 AT Zoetermeer The Netherlads Tel: + Fax: + 0

7 Sportage_ //0 : Page (,) Arac n z n iç ve d fl görünüflleri D fl görünüfl / - ç görünüfl / - Gösterge panelinin görünüflü / -

8 Sportage_ //0 : Page (,) Arac n z n iç ve d fl görünüflleri DIfi GÖRÜNÜfi. Kap. Cam. Aç l r tavan (baz tiplerde). Silecek. Motor kaputu. Lastik. Farlar KMA000

9 Sportage_ //0 : Page (,) Arac n z n iç ve d fl görünüflleri. Arka kap çocuk kilidi. Yak t depo kapa. Anten. Port bagaj (baz tiplerde). Arka kap. Yedek lastik. D fl dikiz aynas. Arka lambalar KMB000

10 Sportage_ //0 : Page (,) Arac n z n iç ve d fl görünüflleri Ç GÖRÜNÜfi. Kap kilitleme/kilit açma dü mesi. Elektrikli cam dü meleri. Arka dikiz aynas kontrol dü mesi (baz tiplerde). Kaput açma kolu. Gösterge paneli ayd nlatmas (baz tiplerde) / Far yükseklik ayar (baz tiplerde). Çekifl kontrol sistemi (baz tiplerde) / Elektronik denge program (baz tiplerde). WD LOCK (WD K L TLEME) dü mesi (baz tiplerde). Direksiyon yükseklik ayar. Fren pedal 0.Gaz pedal.koltuk.el freni.yak t depo kapa açma kolu KMB000/KMA0A

11 Sportage_ //0 : Page (,) Arac n z n iç ve d fl görünüflleri GÖSTERGE PANEL N N GÖRÜNÜfiÜ. Sürücü hava yast (baz tiplerde). Far kontrolleri / Sinyaller. Gösterge paneli. Silecek / Y kay c. Kontak. Direksiyon. Dijital saat. Flaflör. Müzik sistemi (baz tiplerde) 0. Klima kontrol sistemi (baz tiplerde). Yolcu hava yast (baz tiplerde). Havaland rma kontrolleri. Torpido gözü. Küllük. Çakmak. Vites kolu. Sabit h z kontrolü (baz tiplerde). Arka sis far (baz tiplerde) KMA000

12 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri Anahtarlar / - Uzaktan Kumandal Kilit Sistemi / - H rs z Alarm Sistemi / - mmobilizer Sistemi / - Kap Kilitleri / - Camlar / - Koltuklar / - Emniyet Kemerleri / - Hava Yast Sistemi / - Kaput / - Yak t Depo Kapa / - Aynalar / - ç Lambalar / - Eflya Gözleri / - ç Özellikler / -0 Aç l r Tavan / - Bagaj A / -00 Bagaj Örtüsü / -0 Bagaj Alt Gözü / -0 Port Bagaj / -0 Anten / -0

13 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri ANAHTARLAR A tipi B tipi KMB00 Anahtar kod numaras anahtarlarla birlikte verilen plaka üzerine bas lm flt r. Anahtarlar n z kaybederseniz, bu plakay kullanarak Kia yetkili servisinde yeni anahtarlar kestirebilirsiniz. Bu plakay anahtarlar n z n yan ndan ay r n z ve emniyetli bir yerde saklay n z. Ayr ca, kod numaras n kaydediniz ve numaray araç d fl nda, güvenli fakat kolayca bulunabilecek bir yerde saklay n z. KMA00 Anahtar ifllevleri Ana anahtar Ana anahtar motoru çal flt rmak, kap lar ve torpido gözünü kilitlemek ve kilidini açmak için kullan - l r. Uzaktan kumanda (baz tiplerde) Kap lar açmak ve kilitlemek için kullan l r. KMB00

14 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri UYARI - Kontak anahtar Anahtar konta a tak l olmasa dahi, araçta yaln zca çocuklar varken kontak anahtar n araçta b rakmak tehlikelidir. Çocuklar büyükleri taklit ederler, araçtaki çocuklar daha önce gördükleri flekilde anahtar konta a sokabilirler. Anahtar n konta a sokulmas, çocuklar n camlara veya di er kontrollere güç vermelerine ve hatta arac hareket ettirmelerine olanak sa layacakt r; bu, ciddi yaralanmalara ve hatta hayati riskle karfl karfl ya kal nmas na neden olabilir. Çocuklar arac n içinde yaln zken anahtarlar n z asla araçta b rakmay n z. D KKAT Arac n zda sadece orijinal Kia kontak anahtar kullan n z. Piyasadan temin edilen orijinal olmayan kontak anahtar kullan lmas durumunda anahtar START konumunda tak l kalarak ON konumuna dönmeyebilir. Bu durumda, marfl motoru çal flmaya devam edecek ve marfl motorunda hasar meydana gelecektir, ayr ca kablo tesisat n n afl r yüke maruz kalmas nedeniyle yang n ihtimali de ortaya ç kacakt r.

15 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri UZAKTAN KUMANDALI K L T S STEM (BAZI T PLERDE) KAZ Afla daki koflullarda uzaktan kumandal kilit sistemi çal flmaz: anahtar kontaktaysa. kullan m mesafesi s n r (0 m) afl - l rsa. uzaktan kumandan n pili zay flarsa. uzaktan kumanda sinyali di er araçlar ya da nesneler taraf ndan engelleniyorsa. hava çok so uksa. KMA00 uzaktan kumanda radyo istasyonu ya da hava alan gibi radyo vericilerinin Kilitleme dü mesi bulundu u bir alanda kullan l rsa, bu Kilit açma dü mesi vericilerin sinyalleri uzaktan kumandan n normal flekilde çal flmas n engelleyebilir. Lock (K L TLE) ( ) Uzaktan kumandal kilit sistemi ile ilgili bir sorunla karfl lafl rsan z, en k sa Uzaktan kumanda üzerinde bulunan LOCK dü mesine basarsan z, kap lar kilitlenecektir. süre içinde Kia yetkili servisi ile temas kurunuz. Unlock (K L T AÇ) ( ) Uzaktan kumanda üzerinde bulunan kilit açma dü mesine basarsan z, kap lar n kilidi aç lacakt r. Bu dü meye bas ld ktan sonra 0 saniye içinde kap aç lmazsa kap lar otomatik olarak tekrar kilitlenir. KAZ Uzaktan kumanday sudan veya her türlü s v dan uzak tutunuz. Su veya muhtelif s v lara maruz kalma sebebiyle uzaktan kumandal kilit sistemi çal flamaz hale gelirse bu durum imalatç araç garantisi taraf ndan karfl lanmayacakt r. fllev mesafesi uzaktan kumandan n kullan ld çevreye göre de ifliklik gösterebilir. Örne in arac n z n bir polis merkezi, devlet dairesi, kamu ofisi, yay n istasyonu, askeri üsler, hava alanlar veya aktarma kulelerinin yak n na park edildi i durumlarda oldu u gibi.

16 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri KMA00 Pilin de ifltirilmesi Kumanda volt lityum pille çal fl r. Pilin de ifltirilmesi gerekti inde afla- dakileri yap n z.. Kumandan n alt ve üst parçalar aras ndaki kanala madeni para yerlefltiriniz ve hafifçe esneterek kumanday aç n z.. Eski pili ç kart n z ve (+) kutbu yukar bakacak flekilde yeni pili tak - n z.. Kumanday birlefltiriniz. KAZ Uzaktan kumandal kilit sistemi uzun y llar boyunca sorunsuz çal flacak flekilde tasarlanm flt r, ancak statik elektri e veya neme maruz kald nda ar - zalanabilir. Kumandan n kullan m ve pilin de ifltirilmesiyle ilgili sorular n z için Kia yetkili servisi ile temas kurunuz. Uzaktan kumanday de ifltirdi inizde yeniden programlanmas için Kia yetkili servisi ile temas kurunuz. KAZ Hatal pil kullan m kumandan n hatal çal flmas na neden olabilir. Do ru pil kullanmaya dikkat ediniz. Kumandan n hasar görmesini önlemek için kumanday düflürmemeye, slatmamaya, s ya ya da günefl fl - na maruz b rakmamaya özen gösteriniz.

17 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri HIRSIZ ALARM S STEM Koruma aflamas Koruma kald rma aflamas Alarm aflamas HMR.0 Bu sistem araca yabanc kiflilerin giriflini önlemek amac yla tasarlanm flt r. Bu sistem üç aflamada çal fl r : lk aflama Koruma, ikinci aflama Alarm, ve üçüncüsü ise Korumas z aflamas d r. Uyar ld nda, sistem duyulabilir bir alarm sesi ile birlikte dörtlü flaflör lambalar n n yan p sönmesini sa lar. Koruma aflamas Arac park edin ve motoru durdurun. Afla da anlat ld biçimde sistemi koruma alt na al n.. Kontak anahtar n ç kar n.. Motor kaputu ve arka kap /cam n kapal ve kilitli oldu undan emin olun.. Kumandayla kap lar kilitleyin. Yukar daki ad mlar tamamlad ktan sonra, sistemin koruma aflamas na geçti ini bildirmek için dörtlü flaflör bir kez yan p söner. KAZ Kap, arka kap /cam veya motor kaputu aç k ise, sistem koruma aflamas na geçmez. Bu durumda, önceden aç kland üzere sistemi tekrar koruma alt na al n. D KKAT Tüm yolcular arac terketmeden önce sistemi devreye sokmay - n z. Bir yolcu araçta iken koruma aflamas na geçilirse, kalan yolcu araçtan ç karken alarm devreye girebilir.

18 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri Alarm aflamas Sistem koruma alt nda iken afla daki durumlardan birisi gerçekleflirse alarm devreye girer. Kontak anahtar veya uzaktan kumanda kullan lmadan bir ön veya arka kap aç l rsa. Kontak anahtar veya uzaktan kumanda kullan lmadan arka kap /cam aç l rsa. Motor kaputu aç l rsa. Siren çalmaya bafllar ve dörtlü flaflör lambalar saniye boyunca sürekli olarak yan p söner (Avrupa için), ve sistemden koruma kald r lmaz ise alarm defa tekrarlan r (Avrupa d - fl nda). Sistemi kapatmak için, kontak anahtar veya uzaktan kumanda ile kap lar aç n z. D KKAT Alarm aktif halde iken motoru çal flt rmay n z. Korumas z aflama Kap lar, uzaktan kumandan n kilit açma dü mesine bas larak veya kontak anahtar ile aç ld nda sistem korumas z hale geçer. Kilit açma dü mesine bast ktan sonra, sistemin korumas z hale geçti ini göstermek için dörtlü flaflör lambalar iki kez yan p söner. Kilit açma dü mesine bas ld ktan sonra, 0 saniye içinde herhangi bir kap aç l rsa, sistem tekrar koruma konumuna geçer. Sistem kontak anahtar veya uzaktan kumanda ile korumas z hale getirilmez ise, anahtar konta a tak n ve anahtar ON konumuna getirin ve 0 saniye bekleyin. Sistem korumas z hale geçecektir.

19 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri MMOB L ZER S STEM (BAZI T PLERDE) Arac n z çal nma riskini önlemeye yönelik olarak elektronik immobilizer sistemi (motor kilidi) ile donat lm flt r. mmobilizer sistemi kontak anahtar - na yerlefltirilmifl olan bir verici, kontak silindirine yerlefltirilmifl olan anten bobini ve mmobilizer Kontrol Ünitesinden (veya Smartra Ünitesi) oluflmaktad r. Anahtar n z konta a sokup ON konumuna çevirirseniz, anten bobini anahtar üzerindeki vericinin gönderdi i sinyalleri al r ve bunlar Motor Kontrol Ünitesine gönderir. Motor Kontrol Ünitesi, sinyallerin do ru olup olmad n kontrol eder. Sinyaller do ru ise, motor çal fl r, yanl fl ise motor çal flmaz. mmobilizer sistemini devreden ç - kartmak için: Anahtar konta a sokunuz ve ON konumuna çeviriniz. mmobilizer sistemini devreye sokmak için: Kontak anahtar n OFF konumuna al n z. mmobilizer sistem otomatik olarak devreye girer. Bu durumda, orijinal olmayan bir anahtarla motoru çal flt rmak imkans zd r. D KKAT Kontak anahtar içinde bulunan verici, immobilizer sisteminin devreden ç kart lmas nda çok önemli bir rol oynayan bir parçad r. Bu nedenle nemden, statik elektrikten ve darbelerden anahtar koruman z gerekir. Aksi taktirde, immobilizer sisteminde ar za meydana gelebilir. D KKAT mmobilizer sisteminde kendi bafl n za de ifliklik ya da ayarlama yapmaya çal flmay n z. Aksi taktirde, immobilizer sisteminin ar zalanmas na neden olabilirisiniz. Kia yetkili servisi d fl nda yap lan bir de ifliklik ve/veya ayarlama iflleminden kaynaklanan bir ar za garanti kapsam d - fl nda kalacakt r.

20 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri KAPI K L TLER Kilitli Kilit aç k Kap lar n kilidini açt ktan sonra, kap kollar n çekerek kap lar açabilirsiniz. Kap y kapatt ktan sonra kap y itiniz. Kap n n tam olarak kapand - ndan emin olunuz. Sürücü kap s ndan kap y kilitledi- inizde tüm kap lar kilitlenecek, kilidi açt n zda tüm kap lar aç lacakt r (baz tiplerde). KMA00 KMB00 Kap lar n d flar dan kilitlenmesi/kilidin aç lmas Kap kilidini açmak için anahtar sola, kap y kilitlemek için anahtar sa a çeviriniz. Kap lar uzaktan kumanda kullan - larak (baz tiplerde) kilitlenebilir ve kilitleri aç labilir. Kap lar n anahtar kullan lmadan kilitlenmesi için sürücü kap s ndaki kilit mandal na ( ) bas n z veya kap kilit dü mesini ( baz tiplerde) LOCK konumuna getiriniz ve daha sonra kap y ( ) kapat n z. KAZ Arac n zdan ayr l rken daima anahtar kontaktan ç kart n z, el frenini çekiniz, tüm camlar kapat n z ve tüm kap lar kilitleyiniz.

21 Sportage_ //0 : Page 0 Arac n z n özellikleri KAZ Kap, gerek araç kilidi gerekse kap kilit dü mesine arka arkaya, h zl bir flekilde bas larak kilitlenir/aç l rsa, sistem devreye veya sistem bileflenlerine zarar gelmesini engellemek üzere geçici olarak devre d fl kalacakt r. Kilit aç k Kilitli Kap y açmak için kap kolunu ( ) kendinize do ru çekiniz. Kap aç k ve kontak anahtar kontaktayken ön kap lar kilitlenemez (baz tiplerde). Ön kap dan kap y kilitledi inizde tüm kap lar kilitlenecek, kilidi açt - n zda tüm kap lar aç lacakt r (baz tiplerde). KMA00 Kap lar n arac n içinden kilitlenmesi/kilidin aç lmas Kap kilit dü mesi kullan larak Kap kilidini açmak için kap kilit dü mesini K L T AÇIK konumuna getiriniz. Kap y kilitlemek için kap kilit dü mesini ( ) K L TL konumuna getiriniz. Kap kilitlendi inde dü menin üzerindeki k rm z bölüm ( ) görünmeyecektir. 0

22 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri Sürücü kap s KMB00 Merkezi kilit dü mesi kullan larak (baz tiplerde) Merkezi kilit dü mesi sürücünün kol dayamas nda yer almaktad r. Kap kilit dü mesine basarak söz konusu sistem devreye girmektedir. Dü meye bas ld anda kap lardan herhangi biri aç k ise kap kapat ld nda kilitli kalmaya devam edecektir. Yolcu kap s KMA00 Sürücünün kap kilidi dü mesinin ön bölmesine ( ) bas ld nda tüm kap lar kilitlenir. Sürücünün kap kilidi dü mesinin arka bölmesine ( ) bas ld nda tüm kap lar n kilidi aç l r. Ancak anahtar kontakta ise ve ön kap lardan biri aç ksa sürücünün merkezi kilit dü mesinin ön bölmesine bas ld nda kap lar kilitlenmeyecektir. D KKAT Araç hareket halindeyken kap lar n yanl fll kla aç lmas n önlemek için kap lar n tam kapat lm fl ve kilitlenmifl olmas gerekir. Kilitli kap lar ayn zamanda araç durdu unda ya da yavafllad nda kötü niyetli kifliler üzerinde cayd r c bir etki yaratacakt r. Kap lar açarken dikkatli olun ve kap ya do ru yaklaflan araçlara, motosikletlere, bisikletlere veya yayalara dikkat edin. Herhangi bir fley yaklafl rken kap lar açmak hasara veya yaralanmalara yol açabilir.

23 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri UYARI Arac n z n kilidini aç k olarak b - rakman z h rs zlara davetiye ç - karabilir veya gerek sizin gerekse arac n zda yoklu unuz esnas nda bulunan bir kiflinin zarar görmesine sebep olabilir. Arac - n z terk ederken daima kontak anahtar n ç kar n, vitesi park konumunda b rak n, tüm camlar kapat n ve tüm kap lar kilitleyin. Darbe sensörlü kap açma sistemi (baz tiplerde) Kontak aç k (ON) oldu unda darbe sensörlerine darbe gelirse bütün kap lar n kilidi otomatik olarak aç lacakt r. Ancak mekanik kap kilit sistemi ya da aküde sorun varsa kap kilitleri aç lmayacakt r. H z sensörlü kap kilitleme sistemi (baz tiplerde) Arabay ± km/s üzerinde h zla sürdü ünüzde bütün kap lar otomatik olarak kilitlenecektir. Kap lar kilitliyken kap kilitleme sistemini elle çal flt rmay n z. Kontak anahtar ç kar ld nda bütün kap lar n kilidi otomatik olarak aç lacakt r. UYARI - Araçta yaln z b rak lan çocuklar Çocuklar ya da hayvanlar asla araç içinde yaln z b rakmay n z. Kapal durumdaki araç içindeki s cakl k afl r derecede yükselebilir; bu da araçtan ç kamayan çocuklar n ya da hayvanlar n ciddi yaralanma ya da hayati risk tehlikesi ile karfl kafl ya kalmas na neden olabilir.

24 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri KMA00 Arka Kap Çocuk Kilidi Çocuk kilitleri, çocuklar n yanl fll kla arka kap lar içerden açmalar n önlemek üzere tasarlanm flt r. Araçta çocuk varken bu kilitlerin kullan lmas gerekir.. Arka kap y aç n z.. Arka kap y içerden aç lamayacak flekilde kilitlemek için kap y kapatmadan önce kap n n arka k sm nda bulunan çocuk kilidini lock ( ) (kilitli) konumuna getiriniz.. Arka kap y kapat n z. Arka kap y açmak için, d fl kap kolunu çekiniz. Bütün kap lar aç k olsa dahi, arka kap çocuk kilidi kilitli konumda kald sürece içerden kap aç lmayacakt r ( ). UYARI - Arka Kap Kilitleri Çocuklar araç hareket halindeyken yanl fll kla arka kap lar açarlarsa, afla düflerek ciddi bir flekilde yaralanabilir ya da hayati riskle karfl karfl ya kalabilirler. Çocuklar n aka kap lar içerden açmalar na engel olmak için araçta çocuk varken arka kap çocuk kilitlerinin kullan lmas gerekir.

25 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri Bagaj kap s kilitli olmad nda, kola bast rarak (DOOR) ve yukar do ru çekerek kap y açabilirsiniz. Bagaj kap s n kapatmak için afla- ya do ru s k ca bast r n z. Bagaj kap s n n tam olarak kapand ndan emin olunuz. Kilitli Kilit aç k KMA0 Bagaj kap s Bagaj kap s n n aç lmas Bagaj kap s n anahtarla kilidini aç p, kilitleyebilirsiniz. Anahtar kilide sokunuz ve K L T AÇIK konumuna do ru çevirip kola (DOOR) bast rarak kap y yukar do ru çekip aç n z. Kilidi merkezi kilit sistemi arac l - yla da açabilirsiniz (fakat bagaj kap s n açamazs n z) (baz tiplerde). KMA0 D KKAT Bagaj kap s yukar do ru aç l r. Bagaj kap s n açarken, kap n n çarpmas n önlemek amac yla arac n arka k sm nda hiçbir kimse ya da nesne bulunmad ndan emin olunuz. KAZ Yola ç kmadan önce bagaj kap s n kapatt n zdan emin olunuz. Yola ç kmadan önce bagaj kap s n n kapat lmamas durumunda bagaj kap s kollar nda ya da kol ba lant donan m nda hasar meydana gelebilir.

26 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri Kilitli Kilit aç k KMA0 Arka bagaj cam n n aç lmas Arka bagaj cam kilidi arka bagaj kilidiyle birlikte çal fl r. Arka bagaj cam n açmak için;. Bagaj kilidini aç n.. Bagaj cam n açmak için ay rma kolunu (GLASS) çekin. KMA0A. Kolu yukar ya çekerek pencereyi kald r n. Bagaj cam n kapamak için bagaj cam n indirin, cam kendili inden kapanacakt r. Bagaj kapa n n tam olarak kapand - ndan emin olmak için cam yeniden yukar ya kald rmaya çal fl n. UYARI - Egzoz dumanlar Arac bagaj kap s aç kken sürerseniz, zehirli egzoz dumanlar arac n içine s zacak ve araç içindeki yolcular n ciddi flekilde yaralanmas na veya ölüme yol açacakt r. Arac bagaj kap s veya cam aç k kullanmak zorunda kal rsan z havaland rma kanallar n aç k tutunuz.

27 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri CAMLAR Elektrikli Camlar Sürücü kap s elektrikli cam dü mesi Ön yolcu kap s elektrikli cam dü mesi Arka kap (sol) elektrikli cam dü mesi Arka kap (sa ) elektrikli cam dü mesi Cam açma ve kapama (sayfa -) Otomatik elektrik cam (Sürücü cam, sayfa -) Elektrikli cam kilit dü mesi (sayfa -) KMB0

28 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri Elektrikli camlar n kullan labilmesi için konta n aç k (ON) olmas gerekir. Her kap da, o kap daki cama kumanda eden bir elektrikli cam dü mesi yer almaktad r. Bununla birlikte, sürücü kap s nda bulunan elektrikli cam kilit dü mesi, yolcu kap lar üzerindeki elektrikli cam kumanda dü melerinin kullan lmas n engelleyebilir. Elektrikli camlar, kontak anahtar ç - kart ld ktan veya ACC veya LOCK konumuna al nd ktan sonra yaklafl k 0 saniye süreyle çal flt r labilir. Ancak ön kap lar aç l rsa, elektrikli camlar kontak anahtar n n ç kart lmas ndan sonra 0 saniye içinde dahi çal flt r lamaz. Camlardan biri aç kken araçta rüzgardan kaynaklanan bir sars nt ya da yalpalama meydana geldi ini hissederseniz, aç k cam n karfl s ndaki cam hafifçe aralayarak bu sorunu giderebilirsiniz. KAZ Elektrikli cam sisteminin hasar görme ihtimalini ortadan kald rmak için iki cam ayn anda açmay n z ve kapatmay n z. Bu flekilde sigortan n ömrünü de uzatabilirsiniz. Sürücü kap s ana cam dü mesini ve kap cam dü mesini bir cam indirmek di er di er cam açmak suretiyle ayn anda çal flt rmay n z. Böyle bir durumda cam duracak ve aç l p kapanmayacakt r. D KKAT Cam kapatmadan önce cam n hareket alan içinde kimsenin elinin ve kafas n n olmad ndan emin olunuz. Çocuklar n elektrikli camlarla oynamas na izin vermeyiniz. Sürücü kap s nda bulunan elektrikli cam kilit dü mesini kilitli (bas l ) konumda tutunuz. Camlar n yanl fll kla kullan lmas na ba l olarak çok ciddi yaralanmalar (özellikle de çocuklarda) meydana gelebilir. Sürüfl esnas nda camdan d - flar elinizi veya kollar n z ç - kartmay n z. Cam kapatmadan önce, cam n hareket alan içinde kimsenin elinin, kolunun ve cama s k flma ihtimali bulunan hiçbir fleyin bulunmad ndan emin olmak için daima çifte kontrol yap n z.

29 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri KMB0 KMA0 Cam n aç lmas ve kapanmas Sürücü kap s nda araçtaki tüm camlar kontrol eden bir ana elektrikli cam dü mesi bulunmaktad r. lgili dü menin ön k sm na ( ) basarak veya yukar çekerek ( ) cam aç p kapayabilirsiniz. Otomatik elektrikli cam (Sürücü cam ) Elektrikli cam dü mesini bir an için ikinci kilit konumuna ( ) getirmenizle birlikte dü me b rak lm fl olsa bile cam tamamen kapan r ya da aç l r. Hareket halindeyken cam istedi iniz konumda durdurmak için, dü meyi bir an için cam n hareket yönünün tersine bast r n veya yukar çekin. Akü boflalm flsa veya akü ba lant s kesilmiflse, otomatik elektrikli cam sistemi flu flekilde tekrar ayarlanmal d r:. Kontak anahtar n ON (AÇIK) konumuna getirin.. Tüm camlar kapat p, cam tamamen kapand ktan sonra en az - saniye süreyle tüm cam dü melerini yukar çekmeye devam edin. KMB0 Elektrikli cam kilitleme dü mesi Sürücü, sürücü kap s nda yer alan elektrikli cam kilitleme dü mesini LOCK (bas l ) konumuna getirerek yolcu kap s ndaki elektrikli cam dü melerini devreden ç kartabilir. Elektrikli cam kilitleme dü mesi çal flt r ld nda, sürücü ana kontrolü yolcu kap s elektrikli camlar n da çal flt ramaz.

30 Sportage_ //0 : Page KOLTUKLAR Arac n z n özellikleri Sürücü koltu u Koltuk ayar, ileri/geri (sayfa -) Koltuk arkal aç s n n ayarlanmas (sayfa -) Koltuk yükseklik ayar (sayfa -) Koltuk s t c s dü mesi* (sayfa -) Kafal k ayar (sayfa -) Ön yolcu koltu u Koltuk ayar, ileri/geri (sayfa -) Koltuk arkal aç s n n ayarlanmas (sayfa -) Koltuk s t c s dü mesi* (sayfa -) Kafal k ayar (sayfa -) Arka koltuk Kol dayama (sayfa -) Kafal k ayar (sayfa -0) Arka koltuk katlama (sayfa -) * ; baz tiplerde KMA0

31 Sportage_ //0 : Page 0 Arac n z n özellikleri UYARI Yerlerine sabitlenmemifl olan eflyalar yuvarlan p sürücünün aya n n alt ndan geçerek pedallar n kullan lmas n önleyebilirler. Bu durum çok ciddi kazalara yol açabilir. Bu eflyalar koltuk kayd rma mekanizmas n bozabilirler. Ön koltuklar n alt na eflya yerlefltirmeyiniz. Çocuklar arabada yaln z b - rakmay n z. UYARI - Sürücü Koltu u Araç hareket halindeyken asla sürücü koltu unu ya da koltuk arkal n ayarlamaya çal flmay n z. Aksi taktirde, direksiyon hakimiyetini kaybedebilir ve ciddi bir flekilde yaralanabilir ya da hayati riskle karfl karfl - ya kalabilirsiniz. Hiçbir fleyin koltuk arkal n n normal konumda sabitlenmesini engellememesi gerekir. Bu gibi bir engelleme, koltuk arkal n n kilitlenmesini önleyebilir ve bu da ani bir fren yap ld nda ya da kaza halinde ciddi yaralanmalara veya hayati riskin ortaya ç kmas na neden olabilir. Arac n z daima koltuk arkal dik ve normal sürüfl konumda olacak, emniyet kemerinizin kucak k sm kalçan z n alt k sm n s k bir flekilde kavrayacak flekilde kullan n z. Bu konum bir kaza an nda sizi en iyi koruyacak konumdur. Hava yast ndan kaynaklanan, ciddi yaralanmalara ve hayati riske de yol açma ihtimali tafl yan gereksiz yaralanmalar önlemek için arac n z, direksiyonla aran zda en az 0 mm mesafe b rakacak flekilde, pedallara ve di er kumandalara rahat bir flekilde ulaflman z engellemeyecek bir mesafede oturmufl halde kullan n z. 0

32 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri Arac n z sürmeden önce koltu u ayarlay n z ve kontrol dü mesine basmadan koltu u ileri geri oynatarak bu konumda kilitlendi inden emin olunuz. Koltuk ileri geri hareket ediyorsa kilitlenmemifl demektir. KMA0 Sürücü koltu unun ayarlanmas Koltu un ileri ve geri al nmas Koltu u ileri ya da geri almak için:. Koltuk minderinin ön kenar n n alt nda bulunan koltuk kayd rma ayar kolunu yukar do ru çekiniz ve bu flekilde tutunuz.. Koltu u arzu etti iniz konuma gelene kadar kayd r n z.. Kolu b rak n z ve koltu un bu konumda kilitlendi inden emin olunuz. KMA0 Ön koltuk arkal aç s n n ayarlanmas Koltuk arkal n yat rmak için:. Hafifçe öne do ru e iliniz ve koltu- un d fl kenar nda bulunan koltuk arkal yat rma kolunu geriye do ru çekiniz.. Dikkatli bir flekilde geriye do ru yaslan n z ve koltuk arkal n arzu etti iniz konuma gelecek flekilde ayarlay n z.. Kolu b rak n z ve koltuk arkal n n bu konumda kilitlenip kilitlenmedi- ini kontrol ediniz (Koltuk arkal - n n kilitlenebilmesi için ayar kolunun b rak lm fl olmas gerekir.)

33 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri UYARI Araçta ön koltuk geriye yat r lm fl bir flekilde seyahat etmeniz bir kaza an nda ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Ön koltuk yat r ld nda, yolcunun kalças emniyet kemerinin kucak k sm n n alt ndan kayarak korunmas z durumdaki kar n ve boyna büyük bir bask uygulamas na neden olabilir. Bu da iç yaralanmalara neden olabilir. Araç hareket halindeyken koltuk s rtlar mutlaka dik konumda olmal d r. KMA0 Koltuk minderi yüksekli inin ayarlanmas (sürücü koltu u) Koltuk minderinin yüksekli inin ayarlanmas için koltu un d fl ndaki dü meyi çeviriniz. Koltuk minderinin ön bölümünün yükseklik ayar için ( ) numaral dü meyi çeviriniz. Koltuk minderinin arka bölümünün yükseklik ayar için ( numaral dü meyi çeviriniz. KMA0 Ön koltuklar n s t lmas (baz tiplerde) Kontak aç kken (ON), ön koltuklardaki elektrikli s tma sistemini kullanabilirsiniz. Koltuk s tma dü mesine bast n zda termostat koltuk s cakl - n ayarlamak üzere devreye girer. Koltuk s tma sistemini kapatmak için ilgili dü meye bir kez daha bas n z.

34 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri KAZ S cakl n ± C den yüksek oldu- u durumlarda koltuk s t c çal flmayacakt r. ± C den düflük s cakl klarda koltuk s t c çal flmazsa, sistemin yetkili serviste kontrol edilmesi gerekir. D KKAT Koltuklar temizlerken; tiner, benzen, alkol ve benzin gibi organik solventler kullanmay n. Aksi takdirde, s t c veya koltuk yüzeyleri hasar görebilir. Koltuk s t c s n n afl r s nmas n önlemek için, koltuk s t - c s çal fl rken koltuklar n üzerine battaniye, minder veya koltuk k l f koymay n. Koltuk s t c s bulunan koltuklar n üzerine a r veya sivri cisimler koymay n. Koltuk s t c s parçalar hasar görebilir. UYARI Afl r s tma veya yanma olas l - na karfl yolcular koltuk s t c - lar n kullan rken son derece dikkatli olmal d rlar. Özellikle, afla da belirtilen yolcu kategorileri son derece dikkatli olmal - d rlar:. Bebekler, çocuklar, yafll lar veya engelli kifliler ya da hastalar. Cilt hassasiyeti olan kifliler veya ciltleri kolayca yanabilen kifliler. Yorgun kifliler. Alkollü kifliler. Rehavete ve uykuya yol açabilecek ilaçlar kullanan kifliler (uyku haplar, so uk alg nl haplar, vb). KMA00 Kafal k ayar Yukar ve afla ayarlanmas Kafal k, sürücü ve yolcular n sadece rahatl n sa lamakla kalmaz, ayn zamanda herhangi bir çarp flma an nda kafa ve boyun için koruma sa lar. Kafal yukar kald rmak için, istedi iniz yüksekli e ( ) çekin. Kafal indirmek için, kafal k deste indeki ay rma dü mesine ( ) bas n ve bas l tutun, ard ndan kafal istedi- iniz konuma ( ) indirin. En iyi koruma için, kafal orta k sm kulaklar - n z n hizas nda olacak flekilde ayarlay n. Ayr ca kafal, kafan zdan yumru unuz geniflli inde bir mesafe b rakacak flekilde ayarlay n.

35 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri KMA0 Sökme Kafal sökmek için, sonuna kadar kald r n ve yukar ( ) çekerken ay rma koluna ( ) bas n. UYARI Kafa ve boyun yaralanmalar riskini azaltmak için, arac kafal k ç kart lm flken veya yanl fl ayarlanm flken kullanmay n. Sürüfl esnas nda sürücü kafal - n ayarlamay n. KMA0 Koltu un tamamen düz konuma getirilmesi Arka yolcunun koltu unu geriye yat - rarak ayaklar n dayamas n sa lamak için, ön yolcu koltuk s rt tamamen düz konuma getirilebilir.. Kafal ç kart n.. Ön koltu u en ileri konuma getirin.. Arka yolcunun koltu unu geriye yat rarak ayaklar n dayayabilmesi için koltuk s rt n sonuna kadar yat r n. UYARI Arka yolcunun tamamen düz koltuk özelli ini kullanmas na ve araç hareket halindeyken koltu unu geriye yat rmas na izin vermeyin. Aksi takdirde, ciddi yaralanma veya ölüm riski olabilir. Koltu u tekrar dik konuma getirirken koltuk arkal n tutun ve yavaflça dik konuma getirin. Koltuk arkal n tutmadan dik konuma getirmek koltuk arkal n n aniden ileri f rlamas na ve yaralanman za sebep olabilir. Koltu u dik konuma getirdikten sonra yerine kilitlendi inden emin olunuz.

36 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri Koltuk arkas masas n n kullan m. Kafal alçalt n z.. Yat rma kontrol kolunu yukar do ru çekerek, koltuk arkal n ileri do ru düz olarak katlay n z.. Koltuk arkal n dik konuma getirirken, koltuk arkal n n yerine tam olarak kilitlendi inden emin olunuz. KMA0 Koltuk arkal masas Koltuk arkal masas ön yolcu koltu u katlanarak oluflturulabilir. Koltuk arkal masas not yazmak vb. gibi çal flmalar için yararl olabilir. KMA UYARI Koltuk arkal masas na oturmay n z. Araç hareket halinde iken masay kullanmay n z. Araç hareket halinde iken koltuk arkal masas nda bir fley bulundurmay n z. Koltuk arkal n dik konuma getirirken, koltuk arkal n n yerine tam olarak kilitlendi inden emin olunuz.

37 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri UYARI Bir kaza veya ani durufl s ras nda yaralanmay önlemek için, araç hareket halinde iken koltuk alt gözü kapal tutulmal d r. KMA0 Koltuk alt gözü (baz tiplerde) Saklama bölmesini açmak için, saklama kutusu ön taraf n yukar ( ) do ru çekiniz ve saklama kutusunu d flar ç kar n z ( ). Küçük parçalar n saklanmas nda kullan labilir. Saklama kutusunun kullan mdan sonra s k ca kapat ld ndan emin olunuz. KMA0 Koltuk arkal cebi Ön koltu un arkas nda bulunur. Bu cebe harita veya kitaplar n z koyabilirsiniz. UYARI Bir kaza veya ani durufl s ras nda yaralanmay önlemek için, cep içine a r ve keskin cisimler yerlefltirmeyiniz.

38 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri KMA0 Arka koltu un ayarlanmas Koltuk arkal n n ayarlanmas Koltuk arkal n yat rmak için;. Koltu un üstündeki kilit ay rma dü mesini çekiniz.. Koltuk arkal n arzu etti iniz konuma ayarlay n z.. Kolu b rak n z ve koltu un yerine kilitlendi inden emin olunuz. Ba ms z (Parçal ) katlanan arka koltuk Bagaj alan n geniflletmek ve bagaj alan na geçifl sa lamak amac yla arka koltuk arkal klar öne do ru katlanabilir. Arka koltuk arkal n /arkal klar n afla do ru katlamak için, koltuk arkal klar n n üst k sm nda bulunan kilit dü melerine bas n z, daha sonra koltuk arkal n önce öne, ard ndan afla do ru katlay n z. Koltuk arkal n dik konuma almak için arkal yukar do ru kald r n z ve yerine kilitlenene kadar itiniz. Koltuk arkal n dik konuma ald - n zda, yolcular n z n emniyet kemerlerini kullanabilmesi için emniyet kemerlerini de yerlerine yerlefltiriniz. KMA0 Arka koltu un katlanmas. Kafal en afla konuma al n z.. Koltuk arkal n n üstündeki kilit ay rma dü mesini çekiniz.. Koltu u öne do ru yat r n z ve kilitleyiniz. D KKAT Koltuk arkal n yat r rken koltuk arkal n tutarak kilit ay rma kolunu ayarlay n z.

39 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri KMA0 KAZ Arka koltuk arkal n katlad n zda ya da arka koltuk minderi üzerine eflya yerlefltirdi inizde, koltuk minderi üzerinde bulunan emniyet kemeri tokas n koltuk arkal nda bulunan cebe yerlefltirmeniz gerekir. Bu flekilde, kemer tokalar n n katlanan arka koltuk arkal - ya da koltu a yerlefltirilen eflyalardan dolay hasar görmesini engelleyebilirsiniz. KMA0A KAZ Arka koltuk arkal klar n dik konuma al rken, arka emniyet kemerlerini eski konumlar na getirmeyi unutmay n z. Emniyet kemerini arka emniyet kemer k lavuzlar na geçirmeniz, kemerlerin koltuklar n arkas na ya da alt na s k flmas n önlemenize yard mc olacakt r. Arka koltu u dik konuma getirmek için:. Koltuk arkal n n üstündeki kilit ay rma dü mesini çekiniz.. Koltuk arkal n yerine kilitlenene kadar kald r n z ve itiniz. Koltuk arkal n n yerine kilitlendi inden emin olunuz.. Arka emniyet kemerini do ru konuma getirin. D KKAT Koltuk arkal n dik konuma ald n zda, yolcular n z n emniyet kemerlerini kullanabilmesi için emniyet kemerlerini de yerlerine yerlefltiriniz. Zemindeki hal y kald rmay - n z. Emisyon kontrol sistemleri zeminin alt k sm nda egzoz s cakl n n çok yüksek seviyelere ç kmas na neden olmaktad r.

40 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri UYARI - Eflyalar Araç hareket halindeyken eflyalar n yer de ifltirerek yaralanmalara yol açma ihtimalini ortadan kald rmak için eflyalar n mutlaka yerlerine sabitlenmesi gerekir. D KKAT Kargo yüklerken veya boflalt rken, motorun kapal, flanz man n P konumunda ve el freninin çekili oldu undan emin olun. Vites kolu kazara baflka bir konuma geçerse, araç hareket edebilir. Arka yolcu koltuklar ndan kargo yüklendi inde, sürüfl esnas nda kaymas n önlemek için kargonun güvenli bir flekilde ba land ndan emin olun. Yolcu bölümünde güvenli bir flekilde ba lanmam fl kargo araca hasar verebilir veya yolcular n yaralanmas na neden olabilir. KMA0 Kol dayama Kol dayama arka koltu un ortas nda yer al r. Kol dayamay koltuk s rt ndan afla do ru indirin.

41 Sportage_ //0 : Page 0 Arac n z n özellikleri KMA0 Kafal k ayar Yukar ve afla ayarlanmas Kafal k, sürücü ve yolcular n sadece rahatl n sa lamakla kalmaz, ayn zamanda herhangi bir çarp flma an nda kafa ve boyun için koruma sa lar. Kafal yukar kald rmak için, istedi iniz yüksekli e ( ) çekin. Kafal indirmek için, kafal k deste indeki ay rma dü mesine ( ) bas n ve bas l tutun, ard ndan kafal istedi- iniz konuma ( ) indirin. En iyi koruma için, kafal orta k sm kulaklar - n z n hizas nda olacak flekilde ayarlay n. Ayr ca kafal, kafan zdan yumru unuz geniflli inde bir mesafe b rakacak flekilde ayarlay n. KMA0 Sökme Kafal sökmek için, sonuna kadar kald r n ve yukar ( ) çekerken ay rma koluna ( ) bas n. UYARI Kafa ve boyun yaralanmalar riskini azaltmak için, arac kafal k ç kart lm flken veya yanl fl ayarlanm flken kullanmay n. 0

42 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri EMN YET KEMERLER GHB00 Emniyet Kemeri Gericileri (baz tiplerde) Arac n zdaki sürücü ve ön yolcu emniyet kemerleri emniyet kemeri gericileri ile donat lm flt r. Emniyet kemeri gericilerinin amac, önden al nan belirli tipteki darbelerde emniyet kemerini gererek kemerin koltukta oturan kiflinin bedenini s k bir flekilde kavramas n sa lamakt r. Önden al nan darbe fliddetinin belirli bir seviyeyi aflmas durumunda emniyet kemeri gericileri hava yast klar ile birlikte devreye girebilir. D KKAT Emniyet kemeri gericileri ön koltuklara yerlefltirilmifltir ve sensör kemer tokas n n içinde yer almaktad r; bu flekilde yolcunun varl emniyet kemerinin tak lmas ile hissedilmektedir. Dolay s yla emniyet kemeri gericileri yolcu kemeri takmad müddetçe devreye girmeyecektir. Benzer flekilde yolcu olmadan kemer tokas tak l olursa sistem devreye girecektir. Emniyet kemeri gericileri, kontak anahtar AÇIK konuma getirildikten sonraki saniye içinde emniyet kemeri kullan m n n tespit edilmesi veya kemer tokas anahtar n n bozuk olmas na ra men emniyet kemerinin kullan l yor olmas fark etmeksizin devreye girmektedir. KMB Emniyet kemeri gerici sistemi afla - daki temel bileflenlerden oluflur: Bu birleflenlerin yerleri flekilde gösterilmifltir. SRS hava yast uyar lambas Emniyet kemeri gerici grubu. SRS kontrol modülü. Kemer tokas gerici grubu.

43 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri UYARI Emniyet kemeri gericisinin en yüksek düzeyde koruma sa layabilmesi için Emniyet kemerinin do ru bir flekilde tak lm fl olmas gerekir. Emniyet kemerinin do ru konumda olmas gerekir. Yük s n rlay c (baz tiplerde) Emniyet kemeri gericileri devreye girdi inde, sistem sürücü veya yolcu emniyet kemerinde afl r bir gerilme alg larsa, gericinin içine yerlefltirilmifl yük s n rlay c s kemerdeki bas nc azaltmak için kemeri serbest b rak r. D KKAT Emniyet kemeri gericileri devreye sokuldu unda, yüksek bir ses duyulabilir ve duman benzeri ince bir tozun kabin içinde yay ld görülebilir. Bu toz zehirli de ildir. Toz cildinizin tahrifl olmas na yol açabilir ve uzun bir süre boyunca teneffüs edilmemelidir. Bir kaza durumunda tozla karfl laflman z n ard ndan ellerinizi ve yüzünüzü iyice y kay n z. D KKAT SRS hava yast n aktif hale getiren sensör emniyet kemeri gericileri ile ba lant halinde oldu u için gösterge panelinde yer alan hava yast fl kontak anahtar AÇIK konuma getirildi inde yaklafl k saniye boyunca bir anl k yan p sönecek veya yanacakt r, daha sonra söz konusu fl k sönecektir. Emniyet kemeri gericileri düzgün bir flekilde çal flm yorsa, hava yast uyar lambas yanacakt r; her iki sistem ayn devre üzerinde yer almaktad r. SRS hava yast uyar lambas kontak aç ld nda (ON) yan p sönmezse ya da saniyeden daha uzun bir süre yan k kal rsa veya sürüfl s ras nda yanmaya bafllarsa, lütfen sistemi kontrol etmesi için en k sa sürede Kia yetkili servisine baflvurunuz.

44 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri D KKAT Emniyet kemeri gericileri mekanizmas aktif haldeyken s cakt r. Aktif hale geldikten birkaç dakika sonra emniyet kemeri gericileri mekanizmas na dokunmay n z. UYARI Emniyet kemeri gericileri bir kez kullan lacak flekilde tasarlanm flt r. Bir kazada kullan lm fl olan emniyet kemeri gericilerinin de ifltirilmesi gerekir. Emniyet kemeri gericilerini kendi kendinize kontrol etmeye, tamir etmeye ya da de ifltirmeye çal flmay n z. Sistemin tamamen kullan lamaz hale gelmesine neden olabilirsiniz. UYARI Emniyet kemeri gerici düzene- ine hasar getirecek darbelerden kaç n n z. Herhangi bir flekilde emniyet kemeri gericileri sistemini tamir etmeye çal flmay n z. Emniyet kemeri gerici düzene- ine hatal ifllemlerin yap lmas, darbeler ile ilgili uyar lar n dikkate al nmamas, emniyet kemeri gericilerinin hatal flekilde de ifltirilmesi, muayeneden geçirilmesi, bak ma al nmas veya tamir edilmesi ciddi hasarlarla sonuçlanabilecek hatal çal flmalara yol açabilir. Motorlu bir tafl t kullan rken daima emniyet kemerinizi tak n z.

45 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri Emniyet Kemeri Sistemi UYARI - Emniyet Kemerleri Bir kazada oluflabilecek ciddi veya ölümcül yaralanmalar en aza indirmek için sürücü ve tüm yolcular n yafllar na uygun emniyet kemerlerini takmas gerekmektedir. Hava yast klar n n varl uygun emniyet kemeri veya bedeni ayarlanabilen çocuk kemerinin kullan lmamas için bir gerekçe de ildir. Asl nda hava yast klar, yolcular gerekli flekilde emniyet kemerlerini takt klar zaman tam anlam yla ifllevlerini yerine getirebilmektedir. Özellikle bebek ve çocuklara yönelik emniyet kemerleri hakk ndaki bilgiler dahil olmak üzere bu bölümdeki bilgilere tam anlam yla vak f olmaya özen gösteriniz. Ayr ca günefl siperlikleri hakk ndaki güvenlik uyar lar na da göz atmay ihmal etmeyiniz. fiiddetle sürücü ve tüm yolcular n emniyet kemerlerini kullanarak kendilerini sürekli koruma alt nda tutmalar n tavsiye diyoruz. Emniyet kemerlerinin do ru flekilde kullan lmas kaza an nda ya da ani fren yap ld - nda ciddi bir yaralanma ya da hayati riskle karfl karfl ya kalma riskini azalt r. Tüm koltuklarda (arka orta koltuk dahil ya da hariç olmak üzere) kucak/omuz tipi emniyet kemerleri kullan lm flt r. Emniyet kemeri toplama mekanizmalar nda bulunan atalet kilitleri, tüm kucak/omuz kemerlerinin normal seyir halinde normal flekilde kullan lmas na olanak tan r. Bu, yolcular n emniyet kemerleri ba l haldeyken daha serbest flekilde hareket etmelerine olanak tan r ve daha yüksek konfor sa lar. Arac n ani fren, keskin viraj, çarp flma gibi bir kuvvete maruz kalmas durumunda emniyet kemeri toplama mekanizmalar kemerleri otomatik olarak kilitleyecektir. Atalet kilitlerinin devreye sokulmas için mutlaka bir kaza olmas gerekmez, frenleme s ras nda ya da keskin virajlarda kemerlerin kilitlendi ini hissedebilirsiniz. Çocuk koltu unu mutlaka arka koltu- a yerlefltiriniz. Ön yolcu koltu una kesinlikle çocuk koltu u yerlefltirmeyiniz. Ön koltu a yerlefltirilmifl bir çocuk koltu unda bulunan bir çocuk çok yüksek bir h zla fliflen hava yast nedeniyle ciddi ya da hayati riske yol açabilecek bir flekilde yaralanabilir.

46 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri Emniyet kemerleri afla da aç klanan flekilde kullan ld nda en iyi korumay sa lar: Koltuk arkal dik konumda, Koltuktaki kifli dik bir flekilde oturuyorsa (öne ya da arkaya e ilmifl halde de il). Emniyet kemerinin kucak k sm kalçan n alt k sm n s k bir biçimde kavrayacak flekilde ba lanm flsa. Emniyet kemerinin omuz k sm gö- üs bölgesini s k bir biçimde kavrayacak flekilde ayarlanm flsa. Dizler tam karfl ya bakacak flekilde tutuluyorsa. Sistemde emniyet kemerinizi takman z hat rlatmak üzere bir uyar lambas bulunur. Sayfa - deki Emniyet Kemeri Uyar Lambas bölümüne bak n z. UYARI - Kazan n Ard ndan Kaza s ras nda yaflanan gerilime ve kuvvete maruz kalan kucak/omuz kemerleri esneyebilir ya da hasar görebilir. Kazan n ard ndan tüm kemer sisteminin kontrol edilmesi gerekir. Kaza s ras nda hasar gören tüm kemerlerin, toplama mekanizmalar n n, kemer ba lant noktalar n n ve donan m n araç yeniden kullan lmadan önce de ifltirilmesi gerekir. UYARI - Bagaj Bölümü Yolcular n asla arac n bagaj bölümünde seyahat etmelerine izin verilmemelidir. Bagaj bölümünde emniyet kemeri bulunmaz. Bir kaza durumunda, emniyet kemerlerini ba lamadan seyahat eden yolcular n ciddi bir yaralanmayla karfl laflma riskleri çok daha yüksektir.

47 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri UYARI - Bükülmüfl Emniyet Kemerleri Arac n z asla emniyet kemeriniz bükülmüfl ya da s k flm fl bir haldeyken kullanmay n z. Emniyet kemerini eski haline getiremiyorsan z, derhal Kia yetkili servisine baflvurunuz. UYARI - Emniyet Kemeri Kullan m Bir kaza an nda gerekli korumay sa lamalar için emniyet kemerleri do ru kullan lmal d r. Arac n zdaki her koltukta emniyet kemer grubu bulunmaktad r. Emniyet kemeri grubu, birlikte kullan lmak üzere tasarlanm fl kemer tokas ve kemer dilinden oluflmaktad r. Emniyet kemerlerini kullan rken en iyi rand man almak için, afla- daki talimatlara uyun: Emniyet kemerinin omuz k sm n sadece omzunuzun d fl k sm na gelecek flekilde tak n. Omuz k sm n kesinlikle kolunuzun alt ndan geçirmeyin. Emniyet kemerini omzunuzun iç k sm na oturtmak için kesinlikle boynunuzun etraf ndan dolamay n. Emniyet kemerinin omuz k sm n kesinlikle boynunuzdan veya yüzünüzden geçirmeyin. Kemerin kucak k sm n mümkün oldu unca afla dan tak n. Kucak kemerinin kalçalar n za tam olarak oturdu undan emin olun. Kucak kemerini veya kucak/omuz kemerinin kucak k sm n kesinlikle belinizden geçirmeyin; kemeri daima kalçalar n z n daha güçlü k sm ndan geçirin. Tek bir emniyet kemerini kesinlikle birden fazla kifliyle birlikte kullanmay n. Araç seyir halindeyken, ön koltuk s rtlar daima dik konumda olmal d r.

48 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri UYARI - Emniyet kemerinin bak m Hasarl emniyet kemeri bir kaza an nda yeterli koruma sa lamayabilir. Emniyet kemerlerinizi afl r afl nma ve hasara karfl periyodik olarak kontrol edin. Emniyet kemerlerini sonuna kadar çekip y pranma, kesik, yanma veya baflka hasar olup olmad - n kontrol edin. Emniyet kemerlerini d flar çekip birkaç kez toplanmas n sa lay n. Kucak/omuz emniyet kemerlerinin düzgün ve kolay bir flekilde topland ndan emin olun. Mandallar n kilitlendi inden ve hemen aç ld ndan emin olun. Kap lar kapat ld nda kucak veya omuz kemerinin herhangi bir parças n n kesinlikle kap ya s k flmamas na dikkat edin. yi durumda olmayan veya düzgün çal flmayan emniyet kemerleri hemen de ifltirilmelidir. D KKAT Kap y asla kemerin kucak ya da omuz k sm n n kap n n aras na s k flmas na neden olacak flekilde kapatmay n z. Bu, emniyet kemerinin ya da kemer tokas - n n hasar görmesine neden olarak bir kaza an nda yaralanma riskini artt racakt r. GQA0 Emniyet kemeri uyar lambas Kontak aç ld nda (ON) sürücü ve yolcuyu uyarmak üzere emniyet kemeri uyar lambas saniye boyunca yan p sönecektir. Anahtar ON konumuna al nd nda sürücü kucak/omuz kemeri ba lanmam fl durumdaysa emniyet kemeri uyar lambas yaklafl k saniye süreyle yan p söner.

49 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri GHA Kucak/Omuz Kemeri Kucak/omuz kemerini ba lamak için:. Kemer tokas n ve dilini tutunuz.. Kucak/omuz kemerini yavafl yavafl toplay c mekanizmadan çekerek ç kart n z. GHA. Kemer dilini, dilin tokaya kilitlendi- ini gösteren "t k" sesini duyana dek kemer tokas n n aç k k sm ndan içeri itiniz. GHA. Kaza an nda kemerin alt ndan kayma riskini azaltmak için kemerin kucak k sm n KALÇANIZI MÜMKÜN OLDU UNCA AfiA I- DAN saracak flekilde yerlefltiriniz. Kemerin omuz k sm ndan çekerek, kemerin vücudunuzu s k bir flekilde kavramas n sa lay n z. Kemerin bofltaki k sm n otomatik olarak toplamak için kemer toplama mekanizmas kemeri gerecek ve gergin flekilde tutacakt r. En yüksek seviyede emniyet için emniyet kemerinde afl r boflluk oluflmas na izin vermemeniz gerekir.

50 Sportage_ //0 : Page Arac n z n özellikleri KMA00. Omuz ba lant noktas n boyunuza uygun bir flekilde ayarlay n z. Ba lant noktas n yukar almak için ba lant noktas n yukar () do ru itiniz. Ba lant noktas n afla indirmek için ise, dü meye (A) bas n z () ve ba lant noktas n afla do ru kayd r n z (). Ayarlama iflleminin ard ndan ba lant noktas n n yeni konumunda kilitlendi inden emin olunuz. GQB0 Kucak/omuz kemerini açmak için: Kemer tokas üzerinde yer alan açma dü mesine bas n z ve kemerin yavafl yavafl toplanmas n sa lay - n z. UYARI Araç hareket halindeyken koltuk arkal klar n n daima dik ve konforlu bir konumda tutulmas gerekir. Emniyet kemeri sistemi en fazla korumay koltuk arkal klar dik konumdayken sa layacakt r. Emniyet kemerinin omuz k sm n kesinlikle d fl tarafta kalan kolunuzun alt ndan ya da s rt n zda geçecek flekilde ba lamay n z. Emniyet kemerinin omuz k sm n kesinlikle yüzünüze ya da boynunuza temas edecek flekilde ba lamay n z. Emniyet kemerinin kucak k sm n kalçan z mümkün oldu- unca afla dan kavrayacak flekilde tak n z. Kucak kemerinin kalçalar n z mümkün oldu unca s k kavramas gerekir. Kemerin kucak k sm n kesinlikle belinizden geçirmeyiniz.

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd 9/28/05 9:14 AM Page 1 Girifl 1 Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd

Detaylı

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir.

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. 0 12/5/04 14:58 Page 1 (1,1) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

İçindekiler. Genel bakış. Genel Bilgiler. Kilitleme ve açma. Koltuklar ve emniyet kemerleri. Göstergeler ve kontroller. Çalıştırma ve kullanma

İçindekiler. Genel bakış. Genel Bilgiler. Kilitleme ve açma. Koltuklar ve emniyet kemerleri. Göstergeler ve kontroller. Çalıştırma ve kullanma İçindekiler Genel bakış Genel Bilgiler Kilitleme ve açma Koltuklar ve emniyet kemerleri Göstergeler ve kontroller Çalıştırma ve kullanma Konfor ve rahatlık Acil durumda Aracınızın korunması Bakım Teknik

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve KULLANIM KLAVUZU Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve araç donan mlar için gerekli olan bütün

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Commander

KULLANIM KILAVUZU. Commander KULLANIM KILAVUZU Commander Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...85 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN1888:2012 www.pregobaby.com.tr Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee KULLANIM KILAVUZU Grand Cherokee Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...87 ARACIN

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı Bu yayında bulunan bilgiler, yayının baskıya hazırlandığı tarih itibariyle doğrudur. Sürekli geliştirmeler yapılabilmesi bakımından, özellikleri, tasarımı ya da

Detaylı

12C140_eu_lhd.book Page 1 Thursday, December 22, :57 PM. çindekiler

12C140_eu_lhd.book Page 1 Thursday, December 22, :57 PM. çindekiler 12C140_eu_lhd.book Page 1 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM çindekiler Giri...1 Özet bilgiler...3 Anahtar, Kap lar ve Camlar...17 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri...39 E ya saklama ve bagaj bölümleri...71

Detaylı

Kullanım kılavuzundan yararlanın

Kullanım kılavuzundan yararlanın İçindekiler Giriş... 2 Özet bilgiler... 6 Anahtar, Kapılar ve Camlar... 21 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri... 39 Eşya saklama ve bagaj bölümleri... 57 Göstergeler ve kumanda birimleri... 67 Aydınlatma...

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL 1.Kesinlikle alkollü olarak araç kullanmayınız ve kullandırmamaya çalışınız. 2. Eskimiş lastiklerle yola çıkmayınız. Kışın en az diş kalınlığı 3 mm yazın 2 mm olmalı

Detaylı

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...69 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg Kullanım Kılavuzu ECE R44/04 Çocuk araba koltuğu grubu 1+2+3 Vücut ağırlığı 9-36kg DİKKAT Lütfen bu kılavuzu saklayın ve koltuğun kullanımından önce iyice okuyun. Kılavuz size çocuk koltuğunu doğru kurmanız/monte

Detaylı

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu Önemli Güvenlik Bilgisi Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. UYARILAR: Kulaklıkları

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 2 Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat lsa bile, yeni sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU COMPASS

KULLANIM KILAVUZU COMPASS KULLANIM KILAVUZU COMPASS Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...105 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

NITRO KULLANIM KILAVUZU

NITRO KULLANIM KILAVUZU NITRO KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 6/15/12 4:21 PM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı