KULLANIM KILAVUZU. Commander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM KILAVUZU. Commander"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Commander

2 Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...85 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE KULLANILMASI AC L DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI NDEKS

3 2

4 1 G R fi G R fi... 4 Devrilme Uyar s... 4 ÖNEML NOT... 5 KILAVUZUN KULLANIMI... 6 UYARI VE D KKAT BARELER... 6 ARAÇ fias NUMARASI... 6 ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR

5 G R fi Bu araç, hem düz yol (on-road) hem de arazi (off-road) kullan m için tasarlanm flt r. Klasik 2 tekerlekten çekiflli araçlar n kullan m amaçlar aras nda olmayan görevleri yerine getirip bu araçlar n gitmesinin tasarlanmad yerlere gidebilir. Gerek düz yolda gerekse arazide yapt manevralar bir çok binek arac na göre farkl d r. Dolay s yla yeni arac n za al flman z için kendinize biraz zaman tan man z gerekebilir. Bu arac kullanmaya bafllamadan önce Kullan m K - lavuzunu ve tüm Eklerini okuman z öneririz. Arac n tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon, flanz man hakk nda bilgi edininiz. Arac n z n farkl yol koflullar nda ne flekilde tepki verdi ini ö reniniz. Sürüfl becerileriniz tecrübe ile geliflecektir. Ancak di er araçlarda oldu u gibi, arac n za al flmak için kendinize süre tan y n z. Daima arac kulland n z bölgede yürürlükteki trafik kurallar na uyunuz. Bu tipteki di er araçlarda da oldu u gibi arac n düzgün kullan lmamas kontrol kayb ve kazalara yol açabilir. Bu k lavuzun 5. bölümündeki "Düz Yolda Sürüfl" ve "Arazide Kullan m" k s mlar na bak n z. Devrilme Uyar s Arazi amaçl araçlar n devrilme riski di er araçlara göre oldukça yüksektir. Bu araçlar, binek araçlar na göre yerden daha yüksektir, a rl k merkezleri daha yüksektedir ve tekerlekler aras ndaki mesafe daha dard r. Bu sayede farkl arazi koflullar nda daha yüksek performans sunabilmektedirler. Emniyetsiz bir flekilde kullan lan tüm araçlar kontrolden ç kabilir. Ancak, a rl k merkezinin daha yüksekte olmas ve tekerlekler aras ndaki mesafenin daha dar olmas nedeniyle, bu tür araçlar n kontrolden ç kt klar nda karfl laflt klar devrilme riski di er araçlardan daha fazlad r. Yüksek h zlarda keskin dönüfller veya ani manevralar ya da di er tehlikeli hareketler gibi arac n kontrolünü kaybetmenize neden olacak davran fllardan kaç n n z. Bu arac n güvenli bir flekilde kullan lmamas kazaya, arac n devrilmesine ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Arac n z dikkatli bir flekilde kullan n z. UYARI: YÜKSEK DEVR LME R SK Ani Manevralardan ve Afl r H zdan Kaç n n z. Emniyet Kemerinizi Her Zaman Tak n z. Sürücü ve yolcu emniyet kemerlerinin kullan lmamas ölümcül yaralanmalara yol açabilir. Arac n devrilmesiyle sonuçlanan bir kaza sonras nda emniyet kemerini takmayan biri takan birine göre daha çok ölüm riskiyle karfl karfl yad r. Lütfen emniyet kemerinizi ba lay n z. Bu arac yüksek h zlarda veya alkollü olarak kullanmak kontrol kayb na, di er araçlara veya nesnelere çarpmaya, yoldan ç kmaya veya devrilmeye sebep olabilir; bunlardan herhangi biri ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Ayr ca emniyet kemerini takmamak sürücü ve yolcuyu yüksek bir yaralanma ve ölüm riski ile karfl karfl ya getirir. Arac n z n en iyi performans nda çal flmas n sa lamak için, arac n z tavsiye edilen aral klarda, tüm servis ifllemlerini gerçeklefltirmek için kalifiye personele, özel aletlere ve ekipmana sahip olan yetkili servise getiriniz. Üretici firma ve yetkili bayiiler arac n zdan tamam yla memnun kal p kalmad n zla son derece ilgilidirler. E er arzu etti iniz flekilde çözülemeyen bir servis veya garanti problemi ile karfl karfl ya gelirseniz bu konuyu yetkili bayiinin yönetimi ile konuflunuz. Yetkili bayiniz arac n zla ilgili her türlü sorununuzda size yard mc olmaktan mutluluk duyacakt r. Daha Fazla Bilgi için Kullanma K lavuzuna Baflvurunuz. 4

6 ÖNEML NOT BU KILAVUZ ÇER S NDEK TÜM B LG LER, KILA- VUZUN BASILMASI SIRASINDA MEVCUT OLAN EN SON B LG LERE DAYANMAKTADIR. KILA- VUZDA HERHANG B R ZAMANDA DE fi KL K YAPMA HAKKI SAKLI TUTULMAKTADIR. Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sa lamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm flt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n z n torpido gözünde saklay n z ve araç sat ld takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. Üretici arac n tasar m nda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmifl araçlara uygulama yükümlülü ü bulunmadan, her türlü de ifliklik, ekleme ve iyilefltirme yapma hakk n sakl tutar. Kullan m k lavuzunda arac n standart ve ekstra bedel karfl l sunulan iste e ba l donan m na ait resimler ve aç klamalar yer almaktad r. Bu nedenle k - lavuzda yer alan baz donan m ve aksesuarlar n arac n zda bulunmamas mümkündür. Kullan m K lavuzunu okumadan arac n z kullanmay n z, yeni parça/aksesuar takmay n z ve hiçbir modifikasyon ifllemi yapmay n z. Piyasada çeflitli üreticiler taraf ndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktad r. Üretici do al olarak bu parçalar n emniyetiniz aç s ndan arac n za uygun olup olmad n bilememektedir. Resmi olarak onaylanm fl (genel kullan m iznine ya da resmi tasar m onay na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar tak ld ktan sonra araca trafi e ç kma izni verilmifl olsa dahi bu durum arac n z n sürüfl güvenli inin etkilenmedi i anlam na gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlar n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas mümkün de ildir. Dolay s yla üretici sadece onay verdi i veya önerdi i ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak lan yedek parçalar n sorumlulu unu üstlenmektedir. Ayn durum arac n z n orijinal haline yap lan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar d fl ndaki parçalar garanti kapsam nda de ildir. Orijinal yedek parçalar d fl ndaki parçalar n, donan m n, malzemelerin ve katk maddelerinin kullan lmas ndan kaynaklanan onar m ve ayar ifllemleri de garanti kapsam nda ifllem görmeyecektir. Arac n z n garantisi, arac n zda üreticinin teknik verileri d fl nda yap lacak de iflikliklerden kaynaklanan onar m ifllemlerini karfl lamayacakt r. Orijinal Mopar yedek parçalar ve aksesuarlar ile üretici taraf ndan önerilen di er ürünler, uzmanlar n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad r. Servis konusunda arac n z en iyi tan yan, fabrika e itimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalar sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluflun Yetkili Servis oldu unu unutmay n z. Copyright Chrysler International KILAVUZUN KULLANIMI htiyaç duydu unuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler k sm na bak n z. Kullan m k lavuzunun sonunda yer alan ayr nt l dizinde k lavuzda bulunan tüm konular s ralanmaktad r. 5

7 UYARI VE D KKAT BARELER Bu k lavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullan m ifllemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktad r. Ayn zamanda arac n za zarar verebilecek kullan m ifllemleri ile ilgili D KKAT bölümleri bulunmaktad r. Bu k lavuzun tamam n okumad n z takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyar ve Dikkat bölümlerindeki aç klamalara lütfen uyunuz. ARAÇ fias NUMARASI Araç flasi numaras (VIN) ön panelin sol üst köflesinde ön camdan görülebilecek flekilde bir plakaya bas lm flt r. Bu numara ayn zamanda sa ön kap marflpiyelinde de (ç tan n alt nda) bulunur. ARAÇ fias NUMARASI VIN plakasını sökmek yasalara aykırıdır. ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR UYARI! Bu araca yap lacak her türlü modifikasyon sürüfl emniyetini ciddi bir flekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. 6

8 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) Fob Entegre Anahtar (FOBIK) Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) IMMOBILIZER S STEM Yedek Anahtarlar Genel Bilgi GÜVENL K ALARM S STEM BAZI MODELLERDE Alarm n Kurulmas Sistemin Devreden Ç kar lmas AYDINLATMALI G R fi UZAKTAN KUMANDA Kap Kilitlerinin Aç lmas Kap lar n Kilitlenmesi Bagaj Kap s Cam n n Aç lmas lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Uzaktan Kumanda Pilinin Servisi

9 Genel Bilgi KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Çocuk Kilidi CAMLAR Elektrik Kumandal Camlar Rüzgar Türbülans BAGAJ KAPISI Bagaj Kap s Cam Elektrik Kumandal Bagaj Kap s Baz Modellerde YOLCU KORUMA S STEMLER Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas Otomatik Kilitleme Modu Baz Modellerde Enerji Yönetim Özelli i Emniyet Kemeri Ön Gergileri Geliflmifl Sürücü Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (BeltAlert ) Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yast Sistemleri (SRS) Çocuk Koltu u MOTOR ALIfiTIRMA RODAJ TAVS YELER EMN YET NOTLARI

10 Egzoz Gaz Arac n z n çinde Yapman z Gereken Emniyet Kontrolleri Arac n z n D fl nda Yapman z Gereken Emniyet Kontrolleri

11 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Arac n z anahtars z kontak sistemi kullan r. Bu sistemde Fob Entegre Anahtar (FOBIK) ve entegre kontak anahtar ile Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) vard r. Çift tarafl entegre anahtar konta a herhangi bir taraf n çevirerek sokabilirsiniz. Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) Kablosuz Kontak Ünitesi kontak anahtar yuvas na benzer flekilde ifllev gösterir. Dört çal flma konumu vard r, bunlardan üçü kademeli ve biri yay yüklüdür. Kademeli konumlar LOCK, ACC ve ON konumlar - d r. START konumu yay yüklü anl k temas konumudur. START konumundan ç k ld nda sviç otomatik olarak kademeli ON konumuna geri döner. ACC (AKSESUAR LOCK (K L TL ) ON (AÇIK) Kablosuz Kontak Ünitesi (WIN) START (MARfi) Fob Entegre Anahtar (FOBIK) Fob Entegre Anahtar konta çal flt r r. Ayn zamanda Uzaktan Kumanda (RKE) vericisi ile Fobun arkas na yerlefltirilen bir vale anahtar da içerir. Vale anahtar, araçtaki veya uzaktan kumandadaki batarya bitti inde araca girifle izin verir. Vale anahtar n, arac n vale taraf ndan parkedilmesi s ras nda yan n zda bulundurabilirsiniz. Vale anahtar n Fobdan ç karmak için Fobun üstündeki mekanik mandal bafl parma n zla yana çekip ard ndan di er elinizle anahtar ç kar n z. Vale Anahtar n n Ç kar lmas Çift tarafl vale anahtar n kilit silindirine herhangi bir taraf n kullanarak sokabilirsiniz. Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Vites kolunu PARK konumuna getiriniz. Kontak anahtar n LOCK konumuna getirip ard ndan anahtar ç kar n z. Vitesi PARK (P) konumuna almadan önce anahtar ç karmaya çal fl rsan z anahtar geçici olarak kontak anahtar nda tak l kal r. Bu durumda anahtar hafifçe sa a do ru döndürüp anahtar tarif edildi i flekilde ç kar n z. E er bir ar za olursa, sistem, bu güvenlik özelli inin devre d fl oldu unu size bildirmek için anahtar kontak silindiri içerisinde kilitler. Motor çal flt r l p durdurulabilir fakat servise gidene kadar anahtar ç kar lamaz. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda elektrik kumandal cam sviçleri, radyo, elektrik kumandal aç l r tavan (baz modellerde) ve elektrik prizleri kontak anahtar LOCK konumuna getirildikten sonra 60 dakikaya kadar aktif kal r. Arac n ön kap - lar ndan biri aç ld nda bu özellik iptal olur. Bu özelli in süresi programlanabilir. Detayl bilgi için, bu k lavuzun 4. Bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilir Özellikler) k sm nda Kap Aç lana Kadar Aksesuarlara Güç Verilmesi konusuna bak n z. 10

12 UYARI! Çocuklar araç içinde asla yaln z b rakmay n z Çocuklar arac n içinde bir yetiflkin olmadan b - rakman z bir çok aç dan tehlikelidir. Çocuklar veya di erleri ciddi flekilde yaralanabilir. Anahtar kontakta b rakmay n z. Çocuklar elektrik kumandal camlar, di er kontrolleri çal flt rabilir veya arac hareket ettirebilir. D KKAT! Kilitli olmayan araç h rs zlara ç kar lm fl bir davetiyedir. Araçtan ayr l rken daima anahtar yan n za al n z ve bütün kap lar kilitleyiniz. Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi Sürücü kap s n açt n zda anahtar hala kontakta tak l ysa bir sinyal sesi anahtar ç karman z gerekti ini hat rlat r. Kontakta Unutulan Anahtar Hat rlatma sistemi sadece kontak anahtar LOCK veya ACC konumundayken uyar verir. SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) IMMOBILIZER S STEM Sentry Key mmobilizer sistemi motoru iptal ederek arac n yetkisiz biri taraf ndan çal flt r lmas n engeller. Sistemin devreye sokulmas ya da aktif hale gelmifl olmas gerekmez. Araç kilitli olsa da olmasa da çal flma biçimi otomatiktir. Sistem arac n yetkisiz kullan lmas n engellemek için fabrikada efllefltirilmifl Uzaktan Kumanda (RKE) ve entegre anahtar ile Kablosuz Kontak Ünitesini (WIN) kullan r. Bu yüzden sadece araca programlanm fl RKE ler arac çal flt r p kullan lmas na izin verebilir. Arac çal flt rmak için geçersiz bir RKE kullan lmas durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktad r. Kontak anahtar ON konumuna getirildikten sonra Araç Güvenlik Alarm Göstergesi ampul kontrolü amac ile üç saniye süreyle yanar. Uyar lambas n n kontrolden sonra da yan k kalmas elektronik sistemi ile ilgili bir sorun oldu u anlam na gelir. Ayr ca uyar lambas n n ampul kontrolünden hemen sonra yan p sönmeye bafllamas, arac çal flt rmak için geçersiz bir RKE kullan ld anlam na gelir Her iki durumda da motor iki saniye çal flt ktan sonra durur. Araç Alarm Uyar Lambas n n arac n normal çal flmas s ras nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal flmaktayken) yanmas durumunda elektronik sistemde bir hata meydana gelmifl demektir. Bu durumda arac en k sa zamanda servise götürünüz. Sentry Key mmobilizer sistemi sat fl sonras uzaktan kumanda sistemleri ile uyumlu de- ildir. Bu sistemlerin kullan lmas araçta çal flt rma problemlerine ve güvenlik korumas - n n azalmas na sebep olur. Ayn anahtarl a tak l Exxon/Mobil Speed Pass, ek Sentry Key'ler veya di er vericili parçalar anahtarla ilgili (verici) probleme yol açmaz. Cep telefonlar, ça r cihazlar veya di er RF (vericili) elektronik eflyalar bu sistemle çak flma problemi yaratmaz. Yeni arac n zla birlikte verilen bütün RKE ler (Uzaktan Kumandalar) arac n elektronik yap s na göre programlanm flt r. 11

13 Yedek Anahtarlar Sadece araca programlanm fl RKE ler arac çal flt r p kullan lmas na izin verebilir. Bir verici araç için programland ktan sonra bir daha baflka bir araç için programlanamaz. D KKAT! Arac n z bafl nda kimse yokken b rakaca n z zaman mutlaka anahtar araçtan ç kar p bütün kap - lar kilitleyiniz. Sat fl s ras nda arac n eski sahibi yeni sahibine dört haneli PIN numaras n vermelidir. PIN i güvenli bir yerde saklay n z. Bu numara ile RKE vericilerinin bayiden de iflimi yap labilir. Vericinin ço alt lmas iflleminde bofl bir verici araç elektronik yap s na göre programlan r. Bofl verici, daha önce hiç programlanmam fl verici anlam na gelir. RKE vericisinin de ifltirilmesi veya yedek alman z gerekti inde yetkili bayinize baflvurunuz. Sentry Key mmobilizer Sistemi servise al nd - nda bütün araç RKE lerini de servise getirmeyi unutmay n z. Genel Bilgiler Sentry Key mmobilizer, 434 MHz frekansta çal fl r. Bu cihaz, 1999/5/EC yönergesini uygulayan flu Avrupa ülkelerinde kullan l r: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, rlanda, talya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, spanya, sveç, sviçre, Yugoslavya ve Birleflik Krall k. Orijinal Uygunluk bildirgesini görüntülemek için: ec.html internet adresine bak n z. (Site ingilizcedir) Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. GÜVENL K ALARM S STEM BAZI MODELLERDE Araç Güvenlik Sistemi kaputu, bagaj kap s, bagaj kap s cam ve araç kap lar n izleyerek araca izinsiz giriflleri ve kontak anahtar n izleyerek arac n izinsiz çal flt r lmas n tespit eder. Alarm herhangi bir flekilde tetiklendi inde, sistem korna ve lambalarla sinyal verir ve arac n çal flmas n engeller: Korna çalar, farlar yan p söner, park lambalar yan p söner ve gösterge grubundaki Araç Güvenlik Alarm Uyar Lambas yan p söner. Alarm n Kurulmas Anahtar kontaktan ç kar p sürücü veya yolcu kap - s aç kken elektrik kumandal kap kilit svicine bas - n z ya da Uzaktan Kumanda (RKE) vericisi üzerindeki LOCK dü mesine bas n z. Son kap veya bütün kap lar kapat ld ktan sonra sistem 16 saniye içinde devreye girer. Bu süre içinde Araç Güvenlik Alarm Göstergesi yan p söner. Yanmazsa sistem devreye girmemifl demektir. Ayr ca devreye girme s ras nda herhangi bir kap aç l rsa sistem devreye girme sürecini iptal eder. Sistemi kap y kapatt ktan sonra tekrar kurmak istiyorsan z daha önce belirtilen kurma ifllemi s ras n tekrar etmelisiniz. Sistemin Devreden Ç kar lmas RKE vericisi üzerindeki UNLOCK dü mesine basarak veya konta a uygun kontak anahtar n sokup anahtar ON konumuna çevirerek sistemi devreden ç karabilirsiniz. Sürücü kap s anahtar silindiri sistemi kurmaz veya devreden ç karmaz. Sistem devredeyken dahili elekrik kumandal kap kilidi sviçleri kap kilitlerini açmaz. 12

14 Güvenlik Alarm Sistemi arac n z koruyacak flekilde tasarlanm flt r; ancak sistemin beklenmedik bir flekilde kurulaca durumlar yarat labilmektedir. Daha önce belirtilen alarm devreye girme ad mlar ndan herhangi biri meydana gelirse, sistem siz araçta olsan z da olmasan z da devreye girecektir. Araçta kal p kap y açt n zda alarm çalar. Bu durumda sistemi devreden ç kar n z. Alarm sistemi devredeyken ve akü ba lant lar ç kar lm flsa sistem akü ba lant lar geri tak ld nda tekrar devreye girer. D fl lambalar yan p söner, korna çalar ve kontak arac çal flt r r. Bu durumda sistemi devreden ç kar n z. AYDINLATMALI G R fi ç lambalar kap y açt n zda yanar. 30 saniye kadar yan k kal p kap lar kapand nda söner. Lambalar kap y kapatt ktan sonra konta açt - n zda da söner. UZAKTAN KUMANDA Bu sistem, anahtarl kta bulunan verici yard m yla, azami 7 metre mesafeden arac n z n kap ve bagaj kapa kilitlerini aç p kapatman z sa lar. Sistemi etkinlefltirmek için vericiyi araca do rultman za gerek yoktur. Entegre anahtarl Fob konta a takt n zda Uzaktan Kumanda üzerindeki bütün dü meler iptal olur; ancak, di er vericilerdeki dü meler çal fl r. fianz man P (Park) konumundan ç - karmak Foblardaki bütün verici dü melerini iptal eder. Uzaktan Kumanda Kap Kilitlerinin Aç lmas Sürücü kap s n n kilidini açmak için uzaktan kumanda üzerindeki Unlock dü mesine bir kere; bütün kap lar n kilitlerini açmak için iki kere bas p b - rak n z. Kilit açma sinyalini tan d n göstermek için dönüfl sinyalleri yan p söner. Ayd nlatmal Girifl Sistemi de yanar. Uzaktan Kumanda ile Sürücü Kap s n n/bütün Kap lar n Kilitlerinin Aç lmas Bu özellik sistemi Uzaktan Kumanda üzerindeki kilit açma dü mesine ilk bas flta sadece sürücü kap - s n veya bütün kap lar açacak flekilde programlar. Mevcut ayar de ifltirmek için afla daki prosedürü uygulay n z: Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda daha ayr nt l bilgi için bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm ndan Uzaktan Kumanda ile Kilit Açma" k sm - na bak n z. Uzaktan Kumanda ile Kilitlerken Flaflörlerin Yanmas Bu özellik kap lar Uzaktan Kumanda ile kilitlendi- inde veya kilitleri aç ld nda sinyallerin yan p sönmesini sa lar. Bu özellik aç l p kapat labilir. Mevcut ayar de ifltirmek için afla daki prosedürü uygulay n z: Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda daha ayr nt l bilgi için bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm ndan Uzaktan Kumanda ile Kilit Açarken Flaflörlerin Yanmas " k sm na bak n z. 13

15 Uzaktan Kumanda ile Kilit Açarken Farlar n Yanmas Bu özellik uzaktan kumanda ile kap lar n kilitleri aç - l rken 90 saniyeye kadar farlar aktif tutar. Bu özelli in süresi Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda programlanabilir. Detayl bilgi için, bu k lavuzun 4. Bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilir Özellikler) k sm nda Uzaktan Kumanda ile Kilit Açarken Farlar n Yanmas konusuna bak n z. Kap lar n Kilitlenmesi Bütün kap lar kilitlemek için uzaktan kumanda üzerindeki Lock dü mesine bas p b rak n z. Sinyaller yan p söner ve korna sinyali tan d n belirtmek için sesli sinyal verir. Uzaktan Kumanda ile Kilitlendi inde Korna Çalmas Bu özellik bütün kap lar uzaktan kumanda ile kilitlendi inde kornan n sesli sinyal vermesini sa lar. Bu özellik aç l p kapat labilir. Mevcut ayar de ifltirmek için afla daki prosedürü uygulay n z: Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda daha ayr nt l bilgi için bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bafll alt ndaki Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm ndan Uzaktan Kumanda ile Kilitlerken Kornan n Çalmas " k sm na bak n z. 14 Bagaj Kap s Cam n n Aç lmas Bagaj cam n açmak için uzaktan kumanda üstündeki "Bagaj Cam Açma/Bagaj Açma" dü mesine bas n z. UYARI! Bagaj cam aç k olarak sürüfl yaparsan z arac - n za zehirli egzoz gazlar girebilir. Yolcular n z ve siz bu dumandan etkilenip yaralanabilirsiniz. Arac kullan rken bagaj cam n kapal tutunuz. lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Programlanm fl Uzaktan Kumandan z yoksa daha fazla bilgi için bayinize baflvurunuz. Uzaktan Kumanda Pilinin Bak m Tavsiye edilen pil bir adet CR2032 dir. Arka muhafazadaki veya bask l devre kart ndaki pil terminallerine dokunmay n z. 1. Pil kapa FOBIK in arkas ndad r. Yuvaya küçük, düz uçlu bir tornavida sokup kapa dikkatlice aç - n z. P L KAPA I FOBIK Pilinin De ifltirilmesi 2. Pilleri ç kar p de ifltiriniz. Yeni pillere parmaklar - n zla dokunmamaya dikkat ediniz. Cildinizden bulaflacak ya pilin bozulmas na sebep olabilir. Pile dokunursan z alkol ile temizleyiniz. 3. Pil kapa n tekrar yerine tak n z.

16 Genel Bilgiler Uzaktan Kumanda vericisi ve al c lar EEC yönetmeli i uyar nca MHz tafl y c frekans nda çal fl r. Bu cihazlar n kullan ld klar ülkelerin özel yönetmeliklerine uydu u belgelenmelidir. ki çeflit yönetmelik vard r: Bir çok ülkenin kulland ETS (Avrupa Telekominikasyon Standard ) ve ETC 'ye dayanan ama ek özel gereklilikler sunan Alman BZT federal yönetmeli i 225Z125. Di- er tan ml gereklilikler KOM SYON YÖNERGES 95/56/ EC N N 6. EK nde belirtilmifltir. Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. Uzaktan Kumandan z normal mesafeden çal flmazsa afla daki iki durumu kontrol ediniz: 1. Pilleri zay flam fl olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari üç y ld r. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Kap lar kap trim panellerindeki kilit mandallar na basarak kilitleyiniz. Kap y kapatt n zda kilit dü mesi bas l durumda ise kap kilitlenir. Bu nedenle kap y kapatmadan önce anahtarlar n arac n içinde olmamas na dikkat ediniz. UYARI! Olas bir kaza an nda güvenli inizi sa lamak amac ile, seyir s ras nda, park esnas nda ve araçtan ayr l rken arac n tüm kap lar n kilitleyiniz. Araçtan inerken anahtar mutlaka kontaktan ç kar p arac n z kilitleyiniz. Çocuklar n z araç içinde tek bafl na veya kilitli olmayan bir araca girebilecek flekilde b rakmay n z. Araç donan - m n n gözetim d fl nda kullan lmas yaralanma veya ölümlere yol açabilir. Elektrikli Kap Kilitleri Ön kap trim panellerinde elektrik kumandal kap kilidi sviçleri bulunur. Kap lar kilitlemek veya kilidini açmak için bu sviçleri kullan n z. Elektrik Kumandal Kilit Svici Kap kapand nda mandal bas l ysa, kap kilitlenir. Bu nedenle kap y kapatmadan önce anahtar n arac n içinde olmamas na dikkat ediniz. Anahtar kontaktayken ve sürücü kap s aç kken kap kilidi svicine basarsan z kap lar kilitlenmez. Kilit mandallar n kald r rsan z arka kap lar arac n içinden aç lmaz. 15

17 Otomatik Kap Kilitleri Bu özellik seçildi inde kap kilitleriniz araç h z 24 km/s nin üstüne ç kt nda ve bütün kap lar kapal oldu unda otomatik olarak kilitlenir. Bu özellik herhangi bir kap aç ld nda resetlenir. Bu özellik seçilebilir ve aç l p kapat labilir. Bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler k sm na bak n z veya yetkili bayinize baflvurunuz. Ç k flta Kap lar n Kilidini Otomatik Açma Özelli i Sadece Otomatik Kilitleme Devredeyken Geçerlidir Bu özellik araç dururken ve vites PARK yada BOfi konumundayken sürücü kap s aç ld nda bütün kap lar n kilidini açar. Bu k lavuzun 4. bölümündeki Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler k sm na bak n z veya yetkili bayinize baflvurunuz. Çocuk Kilidi Arac n z n arka kap lar nda çocuk kilidi bulunur. Kap n n aç k kenar ndaki kolu yukar iterseniz kap arac n içinden aç lamaz. Çocuk kilitlerini devreden ç karmak için kolu afla bast r n z. 16 UYARI! Bir kaza sonras nda araçta insanlar mahsur kalmamal d r. Çocuk emniyet kilitleri etkinlefltirildi- inde arka kap lar n sadece d flar dan aç labilece ini akl n zdan ç karmay n z. Çocuk Kilidi CAMLAR Elektrik Kumandal Camlar Elektrik kumandal cam kumandalar sürücü kap s trim panelinde bulunur. Ön yolcu kap s /arka kap - larda ön yolcu/arka yolcu kap s camlar n çal flt ran tek bir sviç vard r. Cam kumandalar sadece kontak anahtar ON veya ACCESSORY konumundayken çal fl r. Elektrik Kumandal Cam Sviçleri Elektrik kumandal cam sviçleri kontak anahtar OFF konumuna getirildikten sonra 10 dakikaya kadar aktif kal r. Arac n ön kap lar ndan biri aç ld nda bu özellik iptal olur. Otomatik Açma Hem sürücü hem de ön yolcu cam svicinin Otomatik Açma özelli i vard r. Cam svicini ilk kademe inecek flekilde bast r p b rak n z ve cam otomatik olarak kendi iner. Otomatik Açma hareketini iptal etmek için svici yukar afla oynat p serbest b rak - n z. Cam n sonuna kadar aç lmas n istemiyorsan z Otomatik Açma s ras nda svici k sa bir süre yukar çekiniz.

18 Cam yar m açmak için cam svicini yar s na kadar indirip cam n durmas n istedi inizde svici b rak - n z. Elektrik kumandal cam sviçleri kontak anahtar OFF konumuna getirildikten sonra 10 dakikaya kadar aktif kal r. Arac n ön kap lar ndan biri aç ld nda bu özellik iptal olur. S k flma Önleyicili Otomatik Kapatma Özelli i (Sadece Sürücü ve Ön Yolcu Kap s ) Cam svicini bir kademe yukar kald r p b rak n z ve cam otomatik olarak kendi ç kar. Cam n sonuna kadar kapanmas n istemiyorsan z Otomatik Kapatma s ras nda svice k sa bir süre bas n z. Cam yar m kapatmak için cam svicini yar s na kadar kald r p cam n durmas n istedi inizde svici b - rak n z. Cam otomatik olarak kapan rken herhangi bir engelle karfl lafl rsa, hareket yönü de iflip duracakt r. Engeli cam n önünden çektikten sonra tekrar dü meye basarak cam kapat n z. Kötü yol flartlar nda araç kullan rken sars nt dan dolay otomatik kapanma s ras nda otomatik olarak ters yöne hareket etme özelli i devreye girebilir. Bu durumda, dü meyi ilk kademeye getirip cam manuel yoldan kapat n z. UYARI! Cam neredeyse tam olarak kapand s rada s - k flmay önleme özelli i yoktur. Kapatmadan önce herhangi bir objenin cam n önünde olmad - ndan emin olunuz Otomatik Kapanman n Setlenmesi Özelli i Otomatik kapanma özelli inin durmas gerekiyorsa cam n büyük olas l kla setlenmesi gerekir. Otomatik Kapanman n Setlenmesi: Cam svicini yukar çekip cam tamamen kapat n z, ard ndan svici çekip bir saniye tutunuz. Cam Kilitleme Dü mesi Sürücü kap s nda bulunan cam kilitleme dü mesi di er kap larda bulunan cam kumanda dü melerini etkisiz hale getirmenize olanak sa lamaktad r. Di- er kap larda bulunan cam kumanda dü melerini etkisiz hale getirmek için cam kilitleme (lock) dü mesine basman z yeterli olacakt r. Cam kumanda dü melerini etkinlefltirmek için cam kilitleme dü mesine bir kez daha basman z gerekmektedir. Elektrik Kumandal Cam Kilidi Rüzgar Türbülans Rüzgar türbülans kulaklar n zda bas nç oluflmas - na ya da helikopter sesine benzer bir ses duyman - za neden olacakt r. Camlar ya da aç l r tavan (baz modellerde) aç kken rüzgar türbülans oluflabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin azalt lmas mümkündür. Rüzgar türbülans arka camlar aç kken olufluyorsa, ön ve arka camlar n birlikte aç lmas türbülans etkisini azaltacakt r. 17

19 BAGAJ KAPISI Bagaj kap s n açmak için kolu (s karak) kald r n z. Araç kap lar n n kilitlerini kilit mandallar veya kilit silindirine anahtar sokarak manuel yoldan açmak bagaj kap s n n kilidini açmaz. Bagaj Kap s Cam Bagaj kap s n n kilidi aç ld nda bagaj kap s cam n n da kilidi aç l r. Bagaj kap s cam n açmak için bagaj kap s üzerindeki cam svicine bas n z. UYARI! Bagaj cam aç k olarak sürüfl yaparsan z arac - n za zehirli egzoz gazlar girebilir. Yolcular n z ve siz bu dumandan etkilenip yaralanabilirsiniz. Arac kullan rken bagaj cam n kapal tutunuz. Bagaj Kap s Açma UYARI! Bagaj kap s aç k olarak sürüfl yaparsan z arac - n za zehirli egzoz gazlar girebilir. Yolcular n z ve siz bu dumandan etkilenip yaralanabilirsiniz. Arac kullan rken bagaj kap s n kapal tutunuz. Bagaj Kap s Cam Açma UYARI! Yaralanmay önlemek için kap y açarken geride durun. Cam otomatik olarak aç l r. Bagaj kap s cam aç ld nda arka cam silece i ba lant s kesilir ve bagaj cam aç kken arka silecek lasti inin çal flmas engellenir. Elektrik Kumandal Bagaj Kap s Baz Modellerde Elektrik kumandal araç kap s manuel olarak veya Entegre Anahtarl Fob anahtar ndaki (FOBIK) Bagaj kap s dü mesine basarak açabilirsiniz. Elektrik kumandal bagaj kap s n açmak için Entegre Anahtarl Fob Anahtar (FOBIK) üzerindeki dü meye befl saniye içinde iki kez bas n z. Bagaj kap s tamamen aç kken befl saniye içinde dü meye ikinci kez bast n zda bagaj kap s kapan r. Elektrik Kumandal Bagaj Kap s Dü mesi 18

20 Ayr ca elektrik kumandal bagaj kap s bagaj kap s aç kl n n yak n nda bulunan sol arka trimdeki Bagaj Kap s svicine bas larak da kapat labilir. Dü meye bir kez bas ld nda bagaj kap s kapan r. Bu dü me ile bagaj kap s n açamazs n z. Arka Bagaj Kap s Svici Entegre Anahtarl Fob Anahtar (FOBIK) üzerindeki Bagaj Kap s dü mesine iki kere bas ld nda ve Lamba Yan p Sönme özelli i devreye girdi inde dönüfl sinyalleri iki kere yan p sönerek bagaj kap - s n n aç ld n veya kapand n gösterir. Bagaj kap s na elektrik gitmedi inde acil durum bagaj kap s mandal serbest b rakmak kolu kullan larak bagaj kap s aç labilir. Acil durum bagaj mandal na bagaj kap s trim panelindeki bir kapaktan ulafl labilir. UYARI! Elektrik beslemesi devredeyken kiflisel yaralanma veya bagaj bölümünde hasar meydana gelebilir. Bagaj kap s n n hareket yönünde herhangi bir engel olmad ndan emin olunuz. Arac hareket ettirmeden önce bagaj kap s n n kapal ve kilit mandal n n yerine oturmufl oldu undan emin olunuz. Bagaj kap s aç lmaya ya da kapanmaya bafllamadan iki saniye önce bir sinyal sesi duyulur. Elektrik kumandal kap aç l p kapan rken yeterli direnci uygulayan bir engelle karfl lafl rsa kap otomatik olarak ters yönde hareket etmeye bafllar. Bagaj kap s aç kl n n kenar nda s k flma sensörleri bulunur. Bu fleritler boyunca hafif bir bas nç uyguland nda bagaj kap s aç k konumuna geri döner. Dü melerin çal flmas için elektrik kumandal bagaj kap s tam aç k konumda olmal d r. Bagaj kap s tam aç k de ilse Entegre Anahtarl Fob Anahtar (FOBIK) üzerindeki Bagaj Kap - s dü mesine basarak bagaj kap s n tam olarak açabilir ve sonra ayn dü meye tekrar basarak kapatabilirsiniz. Bagaj kap s kapan rken bagaj kap s kolu çekildi inde bagaj kap s ters yönde hareket ederek tam aç k konuma gelir. Bagaj kap s kolu elektrik kumandal bagaj kap s aç l rken çekildi inde bagaj kap s motoru serbest kalarak manuel çal flma flekline izin verir. Vites de ifltirme kolu viteste tak l ysa veya araç h z 0 mph (0 km/s) nin üstündeyse elektrik kumandal bagaj kap s dü meleri çal flmaz. -22 F (-30 C) n n alt ndaki veya 150 F (65 C) nin üstündeki s cakl klarda elektrik kumandal bagaj kap s çal flmaz. Elektrik kumandal bagaj kap s sviçlerine basmadan önce bagaj kap s n n üzerinde biriken kar veya buzu temizleyiniz. Elektrik kumandal bagaj kap s ayn döngü içinde birden fazla engel ile karfl lafl rsa sistem otomatik olarak durur ve manuel olarak aç lmas ya da kapat lmas gerekir. Bagaj kap s elektrik ile kapan yorsa ve araç vitese geçirilirse bagaj kap s elektrik ile kapanmaya devam eder. Ancak arac n hareket etmesi bir engelin tespit edilmesi durumu ile sonuçlanabilir. 19

21 UYARI! Bagaj kap s aç k olarak sürüfl yaparsan z arac n za zehirli egzoz gazlar girebilir. Yolcular n z ve siz bu dumandan etkilenip yaralanabilirsiniz. Arac kullan rken bagaj kap s n kapal tutunuz. Sürüfl s ras nda bagaj kap s n aç k tutman z gerekiyorsa bütün camlar n kapal oldu undan ve klima kontrol fan svicinin yüksek h zda ayarl oldu undan emin olunuz. Devridaim modunu KULLANMAYINIZ. Gazl amortisör çubuklar bagaj kap s n aç k konumda destekler. Ancak s cakl k sebebiyle gaz bas nc düfltü ünde so uk havada bagaj kap s n açarken çubuklar desteklemek gerekebilir. 20 YOLCU KORUMA S STEMLER Arac n zdaki en önemli emniyet özelliklerinden biri de hava yast sistemleridir: Bu sistemler aras nda sürücü ve yolcular için ön ve arka emniyet kemerleri, hem sürücü hem de ön yolcu için ön hava yast klar ve sürücü ile cam kenar nda oturan yolcular için cam hava yast klar vard r, yetiflkinler için tasarlanan emniyet kemerleri için çok küçük olan çocuklar da yolculuk edecekse emniyet kemerinizi bebek veya çocuk koltu u takmak için de kullanabilirsiniz. Ön hava yast klar nda çok aflamal fliflirici vard r. Böylece, çarp flman n fliddetine göre hava yast çeflitli oranlarda fliflebilir. Lütfen bu bölümdeki bilgileri dikkatli okuyunuz. Burada hava yast sistemini kendinizi ve yolcular n - z mümkün olan en yüksek seviyede emniyette tutabilmenizi sa layacak flekilde kullanabilmeniz için bilgiler verilmektedir. UYARI! Sizin ve yolcular n z n emniyet kemerleri do ru bir flekilde tak lmam fl ise olas bir kaza an nda çok daha ciddi yaralanma veya ölüm riskine maruz kalabilirsiniz. Arac n z n iç aksam na ya da di er yolculara çarpabilir veya arac n d fl na f rlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve arac n içerisinde bulunan di er kiflilerin emniyet kemerlerini do ru bir flekilde takt klar ndan emin olunuz. Mükemmel bir sürücü olsan z dahi k sa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmal s n z. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de kar flaca - n z bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana gelebilece i gibi oturdu unuz sokakta da bafl n za gelebilir. Araflt rmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtard - n ve çarp flma s ras nda ciddi yaralanma riskiniazaltt n göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan d flar ya f rlad klar kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri sürücü ve yolcular n araçtan d flar ya f rlamalar n önlemekte ve arac n iç aksam na çarpma nedeniyle oluflabilecek yaralanma riskini azaltmaktad r. Motorlu tafl tlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmal d r. Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Arac n zdaki tüm koltuklarda bel/omuz kemerleri vard r. Emniyet kemeri toplay c s çok ani durufllarda veya bir çarp flma an nda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koflullarda kemerin omuz k sm n n sizinle birlikte rahatça hareket etmesini sa lamaktad r. Bir çarp flma an nda ise kemer kilitlenip sizin arac n cam na çarpman z veya araçtan f rlaman z önler.

22 UYARI! Emniyet kemerini hatal bir flekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki genifl ve büyük kemiklerin etraf n saracak bir tasar ma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir çarp flma an nda bütün a rl en iyi flekilde onlar tafl yabilir. Emniyet kemerinin yanl fl yere tak lmas herhangi bir çarp flma an nda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. ç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenar ndan kay p d flar f rlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli bir flekilde takmak ve ayn zamanda yolcular n z nda güvenli ini sa lamak için bu talimatlara uyunuz. ki kifli asla tek emniyet kemeri ile ba lanmamal d r. Tek emniyet kemeri ile ba lanm fl kifliler olas bir kaza an nda çarp flarak birbirlerini ciddi bir flekilde yaralayabilirler. Ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir kifliden fazlas için kullan lmamal d r. Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar 1. Araca girip bütün kap lar kapat n z. Geriye yaslan p koltu u ayarlay n z. 2. Emniyet kemeri kilitleme dili ön koltuklarda koltuk arkal n n üst k sm nda, kolunuzun yan nda bulunmaktad r. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Kilitleme Dili 3. Dilin yuvas na oturdu unu duyaca n z klik sesi ile anlayabilirsiniz. Kilitleme Dilinin Tak lmas UYARI! Yanl fl bir tokaya tak lan emniyet kemeri sizi tam olarak korumayacakt r. Bel k sm vücudunuzda daha yüksek bir yere oturaca ndan s k flt rarak iç organlar n z n zarar görmesine neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima size en yak n tokaya tak n z. Çok gevflek bir kemer de sizi tam olarak korumayacakt r. Araç aniden durdu unda öne do ru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini art racakt r. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak flekilde takmal s n z. Emniyet kemerini kolunuzun alt ndan takmak son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarp flma an nda arac n iç aksam na çarpacak, bafl ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacakt r. Kolunuzun alt nda tak lm fl bir emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir. Gö üs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü de ildir. Kemeri daima omuzlar n z n üzerinden takarak çarp flma an nda a rl n güçlü kemiklerinize verilmesini sa lay n z. Arkada b rak lm fl bir omuz kemeri kaza an nda sizi yaralanmalara karfl koruyamayacakt r. Omuz emniyet kemerini takmad n z takdirde kaza an nda kafan z çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte kullan lmal d r. 21

23 4. Bel kemerini kar n bölgesinin alt na uyluk kemiklerinizin etraf na yerlefltiriniz. Bel bölgesindeki bofllu u almak için omuz taraf ndan biraz çekiniz. Bel kemeri çok s k ise, gevfletmek için kemer dilini geriye do ru kayd rarak bel kemerini çekiniz. S k bir flekilde tak lm fl bir kemer bir çarp flma s ras nda kiflinin kemerin alt ndan kay p f rlama riskini azalt r. UYARI! Bel emniyet kemerinin çok yukar ya tak lmas bir çarp flma an nda iç yaralanma riskini art racakt r. Kemer, güçlü olan le en ve kalça kemiklerinize de il, karn n za bask yapacakt r. Bel emniyet kemerini mümkün oldu unca afla ya tak n z ve üzerinize tam oturmas na özen gösteriniz. Bükülmüfl bir kemer de görevini tam olarak yapamayacakt r. Böyle bir kemer olas bir kaza an nda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin düz oldu undan emin olunuz. Kemeri düzeltemedi iniz takdirde yetkili servise götürüp tamir ettiriniz. 5. Emniyet kemerinin omuz k sm n, boynunuza bask yapmayacak ve rahat olman z sa layacak bir flekilde gö üs kafesinizin üzerine yerlefltiriniz. Kemer toplay c s kemerin gevflekli ini alacakt r. 22 Kemerin Gevflekli inin Giderilmesi 6. Emniyet kemerini ç kartmak için tokan n üzerinde bulunan PRESS yaz l k rm z dü meye bas n z. Emniyet kemeri otomatik olarak yuvas na sar lacakt r. Kemerin tamamen sar lmas için gerekti i takdirde kemer dilini kemer üzerinde kayd r n z. UYARI! Y rt lm fl veya y pranm fl bir emniyet kemeri çarp flma esnas nda koparak sizi korumas z b rakabilir. Emniyet kemeri sisteminde y rt lma, y pranma ve gevfleme olup olmad n düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarl k s mlar zaman kaybetmeden yenileyiniz. Sistemi da tmay n z veya de ifltirmeyiniz. Kaza s ras nda hasar gören emniyet kemerleri (toplay c n n e ilmesi, kemerin y rt lmas vb.) mutlaka de ifltirilmelidir. Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas Ön koltuklarda omuz kemeri boynunuzu rahatlatacak flekilde yukar veya afla ayarlanabilir. Kilit dü mesine basarak tespit kancas n yukar ya veya afla ya kayd rmak suretiyle vücudunuza en uygun konuma getiriniz. Ayarlanabilir Kanca Örne in k sa boyluysan z kemeri afla ya, daha uzun boyluysan z yukar ya al n z. Tespit kancas n serbest b rakt n zda kilitlenip kilitlenmedi ini anlamak için afla ve yukar hareket ettirmeye çal fl - n z.

24 Otomatik Kilitlemeli Toplay c (ALR) Modu Baz Modellerde Bu modda, omuz kemeri otomatik olarak önceden kilitlenir. Bununla birlikte omuz kemerindeki bir gevfleklik giderilmek istendi inde kemer ayarlanabilir. Otomatik Kilitleme Modu Ne Zaman Kullan l r? Bir çocuk koltu u takt n zda bu modu kullanabilirsiniz. 12 yafl ve alt ndaki çocuklar mümkünse arka koltukta emniyetli bir flekilde kemer takarak oturmal d r. Otomatik Kilitleme Modu Nas l Kullan l r? 1. Kombine bel/omuz kemerini tak n z. 2. Omuz k sm n tutup bütün kemer ç kana kadar çekiniz. 3. Kemerin toplanmas na izin veriniz. Kemer toplan rken bir klik sesi duyacaks n z. Bu ses emniyet kemerinin otomatik kilitleme moduna girdi ini gösterir. Otomatik Kilitleme Modundan Nas l Ç k l r? Kombine bel/omuz kay fl n n ba lant s n ç kar n z ve otomatik kilitlemeli toplay c modundan tam olarak ç kmak için ve araç duyarl l k (acil durum) kilit moduna girmek için toplanmas na izin veriniz. Enerji Yönetimi Özelli i Bu araçta önden çarpmalarda kaza riskini azaltmaya yard mc olmak için ön koltuklarda enerji yönetimi özellikli bir emniyet kemeri sistemi vard r. Bu emniyet kemeri sisteminde kemeri kontrollü bir flekilde b rakacak flekilde tasarlanm fl bir toplama grubu vard r. Bu özellik yolcunun gö sü üzerindeki kemer kuvvetini azaltmaya yard m edecek flekilde tasarlanm flt r. UYARI! Emniyet kemeri grubu Servis K lavuzundaki prosedürlere göre kontrol edildi inde otomatik kilitleme toplay c s özelli i veya baflka bir kemer ifllevi düzgün çal flm yorsa kemer ve toplay c grubu de ifltirilmelidir. Kemerin ve toplay c grubunun de ifltirilmemesi kazalarda yaralanma riskini artt r r. Emniyet Kemeri Ön Gergileri Sürücü ve ön yolcu koltuklar ndaki emniyet kemerlerinde, çarp flma s ras nda kemerlerin gevflekli ini alan gergiler bulunmaktad r. Bir çarp flma an nda bu ön gergiler emniyet kemerinin sürücüyü veya yolcuyu s k bir flekilde sarmas n sa layarak emniyet kemeri sisteminin performans n artt rmaktad r. Ön gergiler, çocuk koltu unda oturan çocuklar da dahil olmak üzere, her ölçüdeki kullan c lar için uygundur. Emniyet kemeri ön gergileri emniyet kemerinin düzgün bir flekilde tak lmam fl olmas n telafi etmez. Emniyet kemeri s k ca tak lmal ve düzgün bir flekilde yerlefltirilmelidir. Emniyet kemeri ön gergileri Yolcu Hava Yast Kontrol Modülü (ORC) taraf ndan tetiklenir (Hava Yast bölümüne bak n z). Ön hava yast klar gibi ön gergiler de tek kullan ml kt r. Hava yast klar n n ve ön gergilerin devreye girece i fliddette bir kazadan sonra hava yast klar da ön gergiler de de ifltirilmelidir. Geliflmifl Sürücü Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (BeltAlert ) E er sürücü emniyet kemeri arac n çal flmas ndan sonraki 60 saniye içinde tak lmam flsa ve e er arac n h z 5 mil/s (8 km/s) den fazlaysa, Geliflmifl Uyar Sistemi (BeltAlert ) sürücüyü emniyet kemerlerini takmalar için uyaracakt r. Sürücü ayr ca di er yolcular da emniyet kemerlerini takmalar yönünde uyarmal d r. Uyar bir kez harekete geçti i zaman, Geliflmifl Uyar Sistemi (BeltAlert ), sesli olarak uyar vermeye ve Emniyet Kemeri Uyar Lambas n 96 saniye boyunca veya sürücü emniyet kemerini tak ncaya kadar yak p söndürmeye devam edecektir. E er sürücü emniyet kemeri 10 saniyeden daha uzun bir süre tak l olmadan kal rsa veya arac n h z 5 mil/s (8 km/s) den daha fazla olursa Geliflmifl Uyar Sistemi (BeltAlert ) yeniden devreye girecektir. 23

25 Geliflmifl Uyar Sistemi (BeltAlert ) yetkili bayiniz taraf ndan devreye al nabilir veya devreden ç kar labilir. Chrysler fiirketi Geliflmifl Uyar Sisteminin (BeltAlert ) devreden ç kar lmas n tavsiye etmez. Her ne kadar Geliflmifl Uyar Sistemi (BeltAlert ) devreden ç kar lsa da, Emniyet Kemeri Hat rlatma Lambas sürücü emniyet kemeri aç k oldu u sürece yanmaya devam edecektir. Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Hamile kad nlar n hamilelikleri boyunca emniyet kemerini kullanmalar n öneririz. Bebe i emniyette tutman n en iyi yolu anneyi emniyette tutmakt r. Hamile kad nlar emniyet kemerinin bel k sm n uyluk kemiklerinin etraf na yerlefltirmeli ve kalça kemiklerine mümkün oldu unca oturmas na özen göstermelidir. Kemer afla da tutulmal ve kar n üzerine gelmemelidir. Böylece olas bir çarp flma an nda tüm a rl güçlü kalça kemikleri tafl yacakt r. Sürücü ve Ön Yolcu lave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yast 1 - Sürücü Hava Yast 2 - Yolcu Hava Yast 3 - Diz Koruyucu Arac n zda emniyet kemeri sistemlerine ek olarak sürücü ve ön yolcu hava yast klar bulunmaktad r. Sürücü hava yast direksiyon simidine yerlefltirilmifltir. Ön yolcu hava yast gö üste, torpido gözünün üst k sm nda bulunmaktad r. Hava yast kapaklar nda SRS/AIRBAG kabartmas vard r. Ön hava yast klar n n çok aflamal fliflirici tasar m bulunmaktad r. Böylece, çarpman n fliddeti ve yolcunun büyüklü üne göre hava yast farkl oranlarda fliflebilir. Bu araçta ayn zamanda cam hava yast klar da bulunabilir. Bu yast klar sürücü, ön yolcu ve cam kenar nda oturan arka yolcular korur. Araçta perde hava yast varsa, bunlar yan hava yast klar n n yan nda bulunur. Bunlar n kapaklar nda da SRS AIRBAG ibaresi vard r. Cam Hava Yast Yeri Hava Yast kapa, iç döflemeden belli olmayabilir ama yine de hava yast n n aç lmas na izin verir. 24

26 UYARI! Ön hava yast kapaklar n n üzerine veya çevresine herhangi bir eflya koymay n z ve bu kapaklar açmaya çal flmay n z. Hava yast klar na zarar verebilir ve hava yast gerekti inde sizi koruyamayaca için yaralanabilirsiniz. Bu koruyucu kapaklar sadece hava yast klar fliflti inde aç lmak üzere dizayn edilmifltir. Cam hava yast n n konumunu engelleyecek kadar yükse e bagaj veya eflya yüklemeyiniz. Cam hava yast n n oldu u yerde herhangi bir engel oluflturacak obje bulunmamal d r. Arac n za aç l r tavan eklenmesi dahil tavan de- ifltirecek hiçbir aksesuar takmay n z. Araç tavan na kal c ba lant (c vata veya vida) gerektiren tavan bagaj raylar takmay n z. Arac n tavan n hiçbir sebeple delmeyiniz. Hava yast kapaklar n n üzerine hiçbir fley örtmeyiniz veya yerlefltirmeyiniz. Bu eflyalar hava yast n n fliflmesi s ras nda ciddi yaralanmaya sebep olabilir. Bu araçta elbise ask lar na tak l elbise ask s çubu u takmay n z. Elbise ask s çubu u cam hava yast klar n n düzgün çal flmas n engeller. Ön hava yast klar nda çok aflamal fliflirici vard r. Böylece, çarp flman n fliddetine göre hava yast çeflitli oranlarda fliflebilir. Emniyet kemerlerinin yan s ra, ön hava yast klar gösterge paneli diz koruyucular ile birlikte çal flarak sürücü ve ön yolcu için geliflmifl koruma sa lar. Yolcular için daha fazla korumak amac yla cam hava yast klar da emniyet kemerleri ile birlikte çal fl r. Emniyet kemerleri sizi birçok çarp flmada koruyacak flekilde gelifltirilmifltir. Ön hava yast klar orta derece ile fliddetli önden çarp flmalarda aç l r. Orta ve büyük fliddetteki yandan çarpmalarda çarpman n oldu u taraftaki yan hava yast aç lacakt r. Baz çarp flmalarda ise hem ön hem de yan hava yast klar aç labilecektir. Ancak hava yast klar n n aç ld fliddetteki çarp flmalarda dahi hava yast klar n n sizi tam olarak koruyabilmeleri için sizi do ru konumda tutacak olan emniyet kemerlerini de takm fl olman z flartt r. Hava yast klar n n aç lmas nedeniyle oluflabilecek zararlar en aza indirebilmek için alman z gereken baz basit önlemler afla da aç klanmaktad r yafl ve alt ndaki çocuklar arka koltukta, emniyet kemeri tak lm fl bir flekilde seyahat etmelidir. Arkaya bakan çocuk koltuklar nda oturan çocuklar ASLA ön yolcu hava yast bulunan bir arac n ön koltu unda seyahat etmemelidir. Bu flekilde oturtulan çocuklar hava yast n n aç lmas durumunda ölümcül yaralanmalara maruz kalabilmektedir. Arac n emniyet kemerini gerekti i gibi takabilecek kadar büyük olmayan çocuklar (Çocuk Koruma Sistemi bölümüne bak n z) arka koltu a yerlefltirilen çocuk koltuklar nda veya belden korumal yard mc koltuklarda oturmal d r. Çocuk koltu u veya belden korumal yard mc koltuk kullanmayan daha büyük çocuklar arka koltuklarda, emniyet kemeri tak l halde seyahat etmelidir. Çocuklar n omuz emniyet kemerini kol alt nda veya arkalar nda b rakmalar na izin vermeyiniz. Do ru kulland n zdan emin olmak için çocuk koltu unun kullanma talimatlar n mutlaka okuyunuz. 2. Tüm yolcular bel ve omuz emniyet kemerlerini düzgün bir flekilde takmal d r. 3. Sürücü ve ön yolcu koltuklar hava yast n n aç lmas için gerekti i kadar alan b rakmak amac ile mümkün oldu u kadar geride kullan lmal d r. 4. Kap lara yaslanmay n z. Cam yast klar sizinle kap aras ndaki alanda (gerekti inde) fliddetli bir flekilde aç lacakt r. 25

27 UYARI! Arac n zda sadece hava yast n za güvenerek seyahat etmek olas bir kaza an nda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast klar sizi korumak üzere emniyet kemerleri ile birlikte çal flmaktad r. Hava yast klar baz çarp flmalarda aç lmayacakt r. Arac n zda hava yast donan - m bulunsa bile daima emniyet kemerini tak n z. Direksiyon simidine veya göstergeye çok yak n oturmak hava yast n n aç lmas durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast klar n n aç labilmesi için önlerinde bofl alan olmal d r. Ön koltuklara oturdu unuzda arkan za yaslanarak kolunuzu rahatça direksiyon simidine veya ön gö üs paneline uzatabilecek kadar bofl alan b rak n z. Yan perde hava yast klar n n da aç lmak için bofl alana ihtiyaçlar vard r. Kap ya veya cama yaslanmay n z. Koltu u ortalayarak dik bir flekilde oturunuz. Hava Yast Parçalar Hava yast sistemi afla daki parçalardan oluflur: Yolcu Hava Yast Kontrol Modülü Hava Yast Uyar Lambas Sürücü Hava Yast Yolcu Hava Yast 26 Yan Camlar n üstünde Yan Perde Hava Yast Yan Uzaktan H zlanma Sensörleri Direksiyon Simidi ve Kolonu Gösterge Paneli Ba lant Kablosu Diz Darbe Koruyucusu Ön H zlanma (Darbe) Sensörleri Sürücü ve Ön Yolcu Emniyet Kemeri Ön Gergileri Hava Yast Sisteminin Çal flmas Hava Yast Kontrol Modülü (ORC) bu araç için olan yasal olarak gerekli zorunlu emniyet sisteminin bir parças d r. ORC önden al nan darbenin hava yast n n aç lmas n gerektirecek kadar fliddetli olup olmad n belirler. Darbe sensörlerinin sinyallerine göre merkezi bir elektronik ORC ön hava yast klar n, yan perde hava yast klar n, yan koltuk hava yast klar n ve ön emniyet kemeri ön gergilerini darbenin tipine göre açar. Kontak anahtar START veya ON konumlar ndan birine getirildi inde, hava yast kontrol modülü sistemin elektronik parçalar n n çal flmaya haz r olup olmad n denetler. Bu parçalar aras nda direksiyon simidi ve direksiyon kolonu, gösterge paneli ve emniyet kemeri hat rlatma lambas d - fl nda yukar da say lan tüm parçalar bulunmaktad r. Kontak anahtar OFF veya ACC konumundayken ya da tak l de ilken hava yast klar devrede de ildir ve aç lmazlar. Ayr ca kontak anahtar ilk defa çevrildi- inde kendi kendini kontrol için ORC, gösterge panelindeki HAVA YASTI I uyar lambas n 2.5 ila 8 saniyeli ine yakar. Kendi kendini kontrolün ard ndan, HAVA YASTI I uyar lambas sönecektir. ORC sistemin herhangi bir k sm nda bir ar za tespit etti i takdirde, ar zan n durumuna göre uyar lambas n n zaman zaman ya da sürekli olarak yanmas n sa layacakt r. lk çal flt rmadan sonra lamban n yeniden yanmas durumunda sesli bir uyar sinyali verilecektir. UYARI! Gösterge panelindeki AIRBAG (HAVA YASTI I) uyar lambas n n dikkate al nmamas bir çarp flma s ras nda sizi koruyacak hava yast klar ndan yoksun kalman z anlam na gelmektedir. Uyar lambas n n kontak anahtar n çevirdi inizde yanmamas, motor çal flt r ld ktan sonra sürekli olarak yanmas veya seyir halinde iken yanmaya bafllamas durumunda hava yast sistemini bir an önce kontrol ettiriniz. Sürücü ve Yolcu Hava Yast /fiiflirici Üniteleri direksiyon simidinin ortas nda ve gösterge panelinin sa taraf ndad r. ORC hava yast gerektiren bir çarp flma tespit etti inde fliflirici ünitelerine sinyal verir. Ön hava yast klar n n fliflmesi için büyük miktarda zehirsiz gaz serbest b rak l r. Çarp flman n ciddiyeti ve yolcunun kilosuna göre

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee KULLANIM KILAVUZU Grand Cherokee Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...87 ARACIN

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Journey

KULLANIM KILAVUZU. Journey KULLANIM KILAVUZU Journey Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...49 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...113 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

NITRO KULLANIM KILAVUZU

NITRO KULLANIM KILAVUZU NITRO KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...69 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU

JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler KULLANIM KILAVUZU Wrangler Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...143 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU COMPASS

KULLANIM KILAVUZU COMPASS KULLANIM KILAVUZU COMPASS Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...105 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 2 Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat lsa bile, yeni sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı Bu yayında bulunan bilgiler, yayının baskıya hazırlandığı tarih itibariyle doğrudur. Sürekli geliştirmeler yapılabilmesi bakımından, özellikleri, tasarımı ya da

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur.

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu

Detaylı

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu Önemli Güvenlik Bilgisi Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. UYARILAR: Kulaklıkları

Detaylı

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar.

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir.

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. 0 12/5/04 14:58 Page 1 (1,1) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve KULLANIM KLAVUZU Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve araç donan mlar için gerekli olan bütün

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

Kullanım kılavuzundan yararlanın

Kullanım kılavuzundan yararlanın İçindekiler Giriş... 2 Özet bilgiler... 6 Anahtar, Kapılar ve Camlar... 21 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri... 39 Eşya saklama ve bagaj bölümleri... 57 Göstergeler ve kumanda birimleri... 67 Aydınlatma...

Detaylı

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 2094 BRUNO KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN1888:2012 www.pregobaby.com.tr Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

İçindekiler. Genel bakış. Genel Bilgiler. Kilitleme ve açma. Koltuklar ve emniyet kemerleri. Göstergeler ve kontroller. Çalıştırma ve kullanma

İçindekiler. Genel bakış. Genel Bilgiler. Kilitleme ve açma. Koltuklar ve emniyet kemerleri. Göstergeler ve kontroller. Çalıştırma ve kullanma İçindekiler Genel bakış Genel Bilgiler Kilitleme ve açma Koltuklar ve emniyet kemerleri Göstergeler ve kontroller Çalıştırma ve kullanma Konfor ve rahatlık Acil durumda Aracınızın korunması Bakım Teknik

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd 9/28/05 9:14 AM Page 1 Girifl 1 Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ1768 Eksper / imza TÜV SÜ Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 9 VF14SRA4448542694 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı