ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ"

Transkript

1 ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 24. Çalışma döneminde yürütülen çalışmaların önemli bir ayağını, hukuksal konular oluşturmuştur. Kamu yararı, toplumsal fayda temelinde mesleki hak ve yetkilerimizin geliştirilmesi amacıyla toplumsal ve mesleki alanlara ilişkin yürürlüğe konan yasal düzenlemelere karşı davalar açılmış veya davalara müdahil olunmuştur. Meslekle ilgili konularda değişen mevzuatı takip etmek amacıyla dönem içinde yayınlanan Resmi Gazeteler, kamu kurumlarınca hazırlanan teknik şartname, ihale ilanı vb düzenlemeler taranmış elde edilen veriler ilgili işyerlerindeki oda örgütlülüğünün ve deneyimli meslektaşların bir araya getirilmesi ile oluşturulan komisyonlarda Oda görüşleri ve dava metinlerine dönüştürülmüştür. 24.Çalışma döneminde hukuki çalışmalar, Odamızın hukuk danışmanları Avukat Hatice Genç ile Avukat Mehmet Horuş un koordinasyonunda yürütülmüştür ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim Ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine Ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik Davası: Danıştay 10.DAİRE 2012/342Esas 12 Ekim 2011 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 3.maddesinin 1.fıkrasının d bendi, 11.maddesinin 1. fıkrasının a, b ve ç bendinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemiyle dava açılmıştır. Dava, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na karşı açılmış ve Danıştay 10.Dairesi nde 2012/346Esas numrasıyla görülmeye başlanmıştır. Davanın dayanağı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun nun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Davalı idarenin Yürütmeyi durdurma kararına karşı yaptığı itiraz Danıştay dava Daireleri Kurulu tarafından ret edilmiştir.

2 292 03/04/2012 Tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik davası: Danıştay 6.DAİRE 2012/3478Esas 2. maddesinin (02/11/1985 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin Yapı Ruhsat İşleri başlıklı 57. maddesinde; b-statik Proje alt başlığının sonundaki Bakanlıkça belirlenen formata göre hazırlanan ve imzalanan belgedir. ibaresi ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi yapılarda, kuruluşun ilgili denetçi mimar ve mühendislerince incelenerek projelere uygun görüş vermiş olması zorunludur cümlesi ile gerçekleştirilen değişiklikler yönünden) 3. maddesinin (02/11/1985 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin 58.maddesindeki Fenni Mesuliyet alt başlığındaki Proje ile ilgili sorumluluk proje müellifine ait olmak üzere yapının fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapım aşamasına göre mimar, inşaat, makina ve elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür. Proje ile ilgili sorumluluğu bulunanların faaliyetleri ek-2, ek-4, ek-6, ek-7 ve ek-8 de yer alan formlar kullanılarak kayıt altına alınır. Ayrıca idare varsa ek projelerin fenni mesuliyetini, konusuna göre ilgili meslek adamlarının üstlenmesini ister. şeklinde gerçekleştirilen değişiklik yönünden) öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DU- RUŞMALI yapılması ve İPTALİ istemiyle açılan dava Danıştay 6.Dairesi nde görülmeye başlamıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın idarenin savunması alındıktan sonra ret edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Davası: Danıştay 6.Dairesi nin 2013/5763Esas tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 42. Maddesinde yer alan ondördüncü fıkrasının birinci cümlesinin yaptırıp her yıl için yenilemeleri ibaresi yaptırmaları olarak değiştirilmiş ibaresinin, ve dördüncü cümlesi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır ibaresinin ve 43. Maddenin ise tamamının öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve İPTALİ istemi hakkında dava açılmıştır. Danıştay 6.Dairesi nin 2013/5763Esas sayılı

3 293 dosyasında davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmeyi durdurma konusunda karar verilecektir. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Davası: Danıştay 6.DAİRE 2012/3479Esas tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in 2.maddesinin (Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin 5.maddesinin 2.fıkrasının (b), (c) ve 3.fıkrasının (b) bentlerinde değişiklik yapan hükümleri yönünden), 3. ve 4.maddesinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve İPTALİ istemiyle açılan dava Danıştay 6.Dairesi nde görülmeye başlamıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın idarenin savunması alındıktan sonra yürütmeyi durdurm talebimiz ret edilmiştir. Dava daireleri kuruluna itiraz edilmiştir.30 Nisan tarihinde duruşması yapılacaktır. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Davası: Danıştay 6.DAİRE 2012/3700Esas tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in 1. ve 3.maddelerinde yer alan taahhütname ibareleri ile 1.madde ile eklenen (e) fıkrasında yer alan uygunluk görüşü verir ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması, ve dava konusu yönetmelik maddelerinin İPTA- Lİ istemiyle açılan dava Danıştay 6.Dairesi nde görülmeye başlamıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın idarenin savunması alındıktan sonra ret edilmiştir. 30 Nisan tarihinde duruşması yapılacaktır. Denizli Belediyesi ne karşı üyemiz M.İsmail Sarıkaya tarafından açılan dava: Denizli İdare Mahkemesi 2012/402Esas Denizli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 25/11/2011 tarihli, M.20.2.DEN sayılı Jeofizik Etüd Raporu konulu ve Belediye Başkanı Olur u ile tesis edilen idari işleme göre; (...) Zemin etüt raporlarının jeo-

4 294 loji ve jeofizik mühendislerinin ortak çalışması(jeoloji ve Jeofizik Mühendislerinin ayrı ayrı yapacağı arazi, laboratuar ve büro çalışmaları) sonucunda hazırlanması sağlanmalıdır. Jeoloji ve Jeofizik mühendisleri tarafından hazırlanan veriler ile ortak bir görüş oluşturularak varılan ortak sonuç; tek rapor halinde, ayrı ayrı çalışmaları gösterir şekilde hazırlanmalı; raporun her sayfası, müellifi olan jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından paraflanmalı, raporun sonuç ve öneriler bölümünün son sayfasıda rapor müellifi Jeofizik Mühendisleri ve Jeoloji Mühendisleri tarafından kaşelenerek, imzalanmış şekilde tamamlanmalıdır. Bu düzenleme ile getirilen uygulamanın jeoloji mühendislerine ekonomik olarak ek külfetler yüklemek ve rapor hazırlanmasını zorlaştırmak dışında bilimsel, teknik veya mühendislik hizmet kalitesinin yükseltilmesine somut bir katkı ve karşılığı da yoktur. Bu nedenle üyemiz adına dava açılmıştır. Denizli İdare Mahkemesi tarafından Yürütmeyi Durdurma talebimiz ret edilmiştir. Bu ret kararına karşı Bölge İdare Mahkemesi ne yaptığımız itiraz da ret edilmiştir. Dava ret edilmiş ve tarafımızdan temyiz edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Davası: İzmir 2. İdare Mahkemesi 2013/468Esas 19. Maddesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 20. Maddesinin g bendinde yer alan hazırlanan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslara ibaresi belirlenen mevzuata olarak değiştirilmiş ibaresinin, 21. Maddesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 22. Maddesinin (g) bendinde yer alan Proje Müellifi tanımı ile (h) bendinde yer alan Fenni Mesul tanımındaki değişikliklerin, 60. Maddesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 68. Maddesinin g bendinin sonuna eklenen Bakanlıkça belirlenen mevzuata göre hazırlanır ve müştereken onaylanır. ibaresinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve yargılama sonunda İPTALİ istemi hakkında açılan davamız İzmir İdare Mahkemesi nde görülmeye başlamıştır. Davalı idarenin savunmasına cevap verilmiştir.

5 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği Davası: Danıştay 14.DAİRE 2012/8349Esas tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği nin Tanımlar başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendindeki ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığını (TOKİ) ibaresi ile 4. maddesinin 1.fıkrasının (h) bendindeki var ise ibarelerinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve İPTALİ istemi hakkında açılan davada; daha sonra 14 Nisan tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle davada yürütmeyi durdurma konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verildi. 27/11/2013 tarihinde Danıştay da duruşması yapıldı. Henüz karar tebliğ edilmedi. 2. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği Davası: Danıştay 14.Dairesi nin 2013/830Esas tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği nin İlgili kurum tanımının yer aladığı 3.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ibaresinin, Rezerv yapı alanının tespiti başlıklı 4.maddesinin Rezerv yapı alanı alt başlıklı 2. fıkrasının (b) ve (c) bendlerinin, Riskli alanın tespiti başlıklı 5.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendinde yer alan yerbilimsel etüd raporu ibaresinin ve 3.fıkrasının, Riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlar başlıklı 6. maddesinin 2.fıkrasının, Teknik heyetlerin teşkili başlıklı 9.maddesinin 2.fıkrasının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve İPTALİ istemi hakkında açılan davamız görülmeye başlanmıştır. Danıştay 14.Dairesi nin 2013/830Esas sayılı davasında davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmeyi durdurma talebimiz konusunda karar verilecektir.

6 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği Davası: Danıştay 14.Dairesi nin 2013/7795Esas tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği nin Ek-2 Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar ının Riskli Bina Tespit Yöntemi başlığını düzenleyen 3. Maddesinin, fıkrasının Riskli bina tespitlerinde binanın bulunduğu arsada yeni zemin araştırması yapılabilir veya bölgede daha önce yapılmış zemin araştırma sonuçları kullanılabilir. Arsada zemin araştırması yapılmaması durumunda, bölgesel olarak elde edilen verilerin kullanılmasına proje mühendisi karar verecektir. Veri yokluğunda yerel zemin sınıfı Z4 olarak kabul edilir. öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve İPTALİ istemi hakkında dava açılmıştır. Danıştay 14.Dairesi nin 2013/7795Esas sayılı davasında davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmeyi durdurma konusunda karar verilecektir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Maden Kanunu I(A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Davası: Danıştay 8. DAİRE 2013/7369Esas tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Maden Kanunu I(A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek Form-2, İşletme Proje Formatının Projenin Teknik Yönünün belirtildiği IV Bölümünün 4.1 maddesinin Açıklama bölümünde yer alan ve hazırlayan tarafından imzalanmış.. ibaresinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DUR- DURULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve İPTALİ istemi hakkında dava açılmıştır. Davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmeyi durdurma konusunda karar verilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Yönetmeliği Davası: Danıştay 5.Dairesi nin 2013/2125Esas tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendinin YÜ-

7 297 RÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve İP- TALİ istemi hakkında açılan davamız görülmeye başlamıştır. Danıştay 5.Dairesi nin 2013/2125Esas sayılı dosyasında yürütmeyi durdurma istemimiz ret edilmiştir. İş Güvenliği Tebliği Davası: Danıştay 10.Dairesi nin 2013/5530Esas 14/06/2013 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ in EK- 1 deki (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Meslek Dalı İle İşyeri Tehlike Sınıfı İlgi Tablosu nda yer alan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , numaralı kodlarda belirtilen Meslek Unvanları kısımlarının(ekte sunulan dava konusu Tebliğ de işaretli) jeoloji mühendislerine yer verilmemesinden dolayı eksik düzenleme nedeniyle öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI, yargılamanın DURUŞ- MALI yapılması ve yargılama sonunda İPTALİ istemli davamız Danıştay 10.Dairesi nin 2013/5530Esas sayılı dosyasında görülmeye başlanmıştır. 26/12/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile dava konusu Tebliğ in tamamı yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle Yürütmeyi Durdurma telebimiz konusunda karar verilemesine yer olmadığı yönünde karar verilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü ne Yargı Kararlarını Uygulamadığı Gerekçesiyle Açılan Manevi Tazminat Davası: Ankara 15.İdare Mahkemesi 2013/373Esas Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 21/10/2003 tarihli olur ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı İşlerine Ait Ön Yeterlik Şartnamesi nde yer alan

8 298 uzman kavramının, 16. sayfasında yer alan IV.Diğer Hususlar maddesinin 3/e bendinin, 17.sayfasındaki Araştırma Hizmetlerini Yürütecek Alt Yüklenicide Yer Alması İstenilen Personel Listesi başlığı altında yer alan ve 3. maddelerinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemiyle açılan dava; Danıştay 13.Dairesi tarafından 2005/6317Esas ve 2006/4853Karar sayılı 19/12/2006 tarihli kararı ile sonuçlandırılmıştır. Danıştay 11. Dairesi tarafından 2007/1141Esas ve 2009/6137Karar ve 15/06/2009 tarihli kararda; Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği eki Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapılarının Afete Karşı Korunmasına İlişkin Esaslarının 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan... inşaat mühendisi tarafından hazırlanan geoteknik..., 24. maddesinin 1. fıkrasında yer alan... geoteknik... ibaresinin; 31. maddesinin 4. fıkrasında yer alan... sorumlu mühendis..., 35. maddesinin 2. fıkrasında yer alan... geomekanik...,... geoteknik..., 44.maddesinin 3. fıkrasında yer alan...geoteknik... ibarelerinin iptaline karar verilmiştir. Bu her iki davadaki Danıştay kararları yazılı ve sözlü uyarılarımıza rağmen uygulanmamıştır. Bu nedenle Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle (Kırkbin)TL MANEVİ TAZMİNAT ın davalı idareden alınmasına karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır. Ankara 15.İdare Mahkemesi iki ayrı Danıştay dairesinin verdiği kararlar söz konusu olduğundan iki ayrı dava açılması için tarafımıza 30 gün içinde yeniden dilekçe verilmesi için süre vermiştir. Yasal sürede 2 ayrı dava şeklinde yeniden dava açılmıştır. TCK Genel Müdürlüğü nün mevzuat değişiklikleri ve yargı kararlarının gereğini yerine konusundaki çabası karşılıklı görüşmeler ve iyiniyet çerçevesinde davalardan feragat edilmiştir. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Davası: Danıştay 8.DAİRE 2013/11048Esas tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6.maddesiyle aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan Arama ve işletme ruhsatı süresince projede belirtilen faaliyetlerin tümünün, ilgili mühendislik dallarından bir mühendisin sorumluluğunda yürütülmesi zorunludur. düzenlemesinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDU- RULMASI, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve İPTALİ istemi hakkında dava açılmıştır. Danıştay 8.Dairesi nin 2013/11048Esas sayılı dosyasında davalı idarenin savunması alındıktan sonra yürütmeyi durdurma konusunda karar verilecektir.

9 299 İstanbul 3. Havalimanı ÇED İptali Davası: İstanbul İli, Eyüp ve Arnavutköy İlçeleri sınırları içerisinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı Projesi ne ilişkin olarak hazırlanan ve tarihinde gerçekleştirilen İnceleme Değerlendirme Komisyonu 1. Toplantısında nihai hale getirilen ÇED Raporunun, davalı idare tarafından tarihinde değerlendirilmesi sonucunda proje ile ilgili olarak verilen aynı tarihli Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) OLUMLU kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır. İstanbul 7.İdare Mahkemesi tarafından yetkisizlik kararı verilerek dava Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi ne gönerilmiş, ardından Ankara 16.İdare Mahkemesi de yetkisizlik kararı vermiştir. Bu nedenle dava dosyası Danıştay a gönderilmiştir. Danıştay ın yetki konusunda vereceği kesin nitelikli kararı sonrasında dava yetkili mahkemesinde görülmeye başlanacaktır. Bakanlar Kurulu nun İdari ve Mali Denetim Kararı İptali Davası: 7 Aralık 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Odamız yönünden İPTALİ, YÜRÜTMENİN DURDU- RULMASI ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu na 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 3. maddenin ve Ek 4. maddenin 3. ve 4. fıkralarının Anayasa ya aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi, yargılamanın DURUŞMALI yapılması ve tebligatların memur eliyle yapılması istemiyle dava açılmıştır. Henüz bir karar verilmemiştir.

10

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

DANIŞTAY 14. DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE,

DANIŞTAY 14. DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE, 22.12.2014 DANIŞTAY 14. DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE, DAVACI VEKİLLERİ DAVALI : İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI Şahkulu Mah. Serdarı Ekrem Sk. No:7 Beyoğlu/İst.

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 128 ANKARA ŞUBE Ankara Şube Üyesi Selim YÜCEL tarafından meslektaşlarımızın en çok istihdam edildiği sektörlerden biri olan çimento alanında TS EN 206-1 Kapsamında Beton, Üretimi

Detaylı

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ İDARİ DAVALAR 659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ GENEL YAZI İdari davaların yargılama usulü adli davaların yargılama usulünden farklılık göstermektedir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay Genel Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 5164/1 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı