MAR NALARDA UYGULANAN ÇEVRESEL YÖNET M ÖNLEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAR NALARDA UYGULANAN ÇEVRESEL YÖNET M ÖNLEMLER"

Transkript

1 MAR NALARDA UYGULANAN ÇEVRESEL YÖNET M ÖNLEMLER ÖZLEM GÖRKEN DEÜ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, ZM R ÖZET Türkiye de yat turizmi ve yatçılık etkinlikleri hızla artarak önemli bir ekonomik girdi yaratmaktadır. Do a ile birebir ili ki içinde olan ve do anın en zengin kaynaklarını barındıran kıyı bölgelerinde yapılan deniz turizmi ve yatçılık etkinliklerinin sürdürülebilir kılınması, tekne yapımı, bakım-onarımı, marinacılık, çekek yerleri gibi yatçılık sektörünün tüm bile enlerinin, kaynakları koruma/kullanma dengesini sa laması ile olasıdır. Yatçılık etkinliklerinin çevreye etkilerinin en yo un olabilece i, yatçılık sektörünün temel altyapılarından olan marinalarda bu etkileri en aza indirecek bazı yönetim önlemlerinin alınmasını ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalı mada, BMP olarak anılan bu önlemler ele alınmı ve yat turizminin en yo un oldu u Ege Bölgesi kıyılarında yeralan marinalarda uygulanan yönetim önlemleri ara tırılmı tır. Yapılan anketlerde öncelikle marinanın i letilmesi ve hizmetleri sırasında olu an kirlilik için alınan önlemlere ili kin sorular sorulmu tur. Marina yapımı ve in aatı esnasında dikkate alınan hususlar ki isel görü melerle saptanmaya çalı ılmı tır. Marinalarda özellikle in aa a amasında yapılması gereken önlemler alınmı, (iskeleler mevcut sirkulasyonu kesmeyecek ekilde yüzer yapılmı vb.) ve marina bünyesindeki tekne bakım-onarım alanlarının ayrı oldu u, bazılarında kapalı mekanlar kullanılırken bazısında bu konuda ek bir önlem alınmadı ı görülmü tür. Katı atık ve tehlikeli atıkların ayrı ayrı toplandı ı ancak atıkların yerinde azaltımı, geri kazanımı konularında eksikliklerin oldu u saptanmı tır. Katı atık yönetimi genelde marinanın ba lı bulundu u belediyeler tarafından yapılmaktadır. Marinaların hepsi akaryakıt hizmeti vermektedir. ncelenen marinalarda yakıt dökülmeleri için acil eylem planları olu turulmu tur. Teknelerde olu an pissuyun toplanması için atık toplama üniteleri bulunmaktadır. Marinalarda genelde atıksu arıtma tesisi mevcut, ancak yeterli kapasitede olmadı ı için toplanan pissu ehir kanalizyon a ına verilmektedir. Marinada toplanan atık ya lar ise yeniden kullanılmak üzere farklı ekillerde de erlendirilmektedir. Tekneler genelde sudan çıkartılarak yıkanmakta, olu abilecek tüm çevresel zararlar için önlem alınmı görülmektedir. Ancak bazı marina sularında görülen askıda katı maddeleri yok etmek için kimyasal çökelticiler kullandıkları da ifade edilmi tir. Marinalarda, özellikle son yıllarda in aatı yapılan marinalarda, ÇED sürecinden geçildi i, gerekli önlemlerin alındı ı, bu sektör için çevre bilincinin ve çevre kirlili ine yönelik alınacak önlemlerin sektör için ekonomik anlamda da öneminin anla ıldı ını ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Yat turizmi, yatçılık etkinlikleri, marina, marinalarda çevresel yönetim önlemleri ABSTRACT Yacht tourism and yachting activities in Turkey is rapidly increasing and making an important economical income. For coastal sustainable development for marine tourism and yachting activities which is acted inside the nature and have abundant natural resources, are to be in balance with protecting and using the natural resources. There has to be some management measures for marinas which are the basic substructures to take for which may cause some harmful effect to the environment. At this study these measures which are called BMP s (Best Management Practices) are examined at the Aegean Region marinas which are the most used in Turkey. At the surveys first of all there are questions about the pollution prevention which are made from marina and its services. The concernings about site a marina is tried to be taken with personal interviews. All measures when siting a marina are taken at first (like all docks are made floating so that marina flushing continues etc.) and there are seperate places for maintenance, but some have a close place but some doesn t have any measures. Hazardous and solid waste are collected seperately but there is almost nothing to make about waste recycling and reduction. Solid waste management is generaly made by the municipality. All marinas give fuel service. There are urgent action plans at the marinas which are examined about fuel spill. There are pumpout facilities for the sewage caused by yachts. There is generally waste water treatment systems at the marinas but because of capacity problem generally waste water is given to munipilicty sewer system. Waste oil collected at the marinas are given to bakery or construction firms for reuse. Yachts are generally washed outside the marina water. However, all measures seem to be taken. But chemical precipitants are used for suspended solid wastes at some marina water. At the marinas especially the recent built ones are passed from EIA (Environmental Impact Assessment) and necessary measures are taken. This shows that sector has noticed the importance of enviromental management measures and the necessity of measures for the economical needs. Keywords: Yacht tourism, yachting facilities, marina, environmental management measures at marinas G R Yüzbinlerce yat ile yo un bir deniz turizm aktivitesinin gerçekle ti i ve her yıl bu filoya bin yatın katıldı ı Akdeniz çana ında, do al ve tarihi zenginlikleri, yatçılık açısından uygun iklimsel özellikleri ve elveri li kıyıları ile Türkiye günden güne önem kazanmaktadır. Uygarlıkların kökeni olan, do anın e siz güzellikler sundu u güneybatı ve batı Anadolu kıyılarında hızla artan yat trafi i, yatçılık sektörünün de geli imine neden olmu tur. Deniz turizmi ve 212

2 yatçılık etkinlikleri, Türkiye nin turizm gelirlerinin % 20 si kadar bir girdi yaratmakta olup, sektör bu payı %30 lara yükseltme potansiyeline de sahiptir(deniz Ticaret Odası, 2003). Bir deniz gezisi hizmetinin sunulması ile sonuçlanan deniz turizminin önemli bir bile eni olan yatçılık etkinlikleri yat in aatı, yat i letmecili i, marinacılık, personel e itimi gibi çok sayıda bran ı kapsamakta ve geni bir denizcilik altyapısını gerektirmektedir (Teko ul ve Ne er, 1998). Bu altyapılardan en önemlisi de, yatlara barınma imkanı sa layan, yatçının denizde güvenle seyrine olanak veren ve ihtiyaçlarını da kar ılamaya yönelik alt ve üst yapılarla donanmı yapılar olan marinalardır. Akdeniz kıyılarındaki ülkelerde 711 marinada toplam yat ba lama kapasitesi bulunmakta (Deniz Ticaret Odası, 2003), bu ba lama kapasitesinin % 85 i Fransa, talya ve spanya arasında payla ılmaktadır (Bezirgan, 2000). Türkiye de ise Bakanlık Belgeli, Belediye Marinaları ve yat limanları dahil olmak üzere 34 tesiste 9956 ba lama yeri bulunmaktadır. Mevcut marinaların yanısıra yapımı devam eden ve yapılması planlanan marinalarla Türkiye deki ba lama kapasitesinin arttırılması, on yıl içinde yat kapasitesine ula ılması hedeflenmektedir (www.kulturturizm.gov.tr) nsan-deniz ili kisinin insan ya antısını zenginle tirerek sürebilmesi, do al kaynakları koruma/kullanma dengesi içinde kullanılması ile mümkündür. Sürdürülebilir geli me her anlamda hayatın kalitesini arttırma, ekonomik iyile me hayallerinin insan hayatını tehdit etme boyutuna gelmeden ve do al kaynakları son derece dikkatli ve zarar vermeden kullanan davranı ları gerektirir (E bah, 2002). Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevrenin sürdürülebilir biçimde planlanması ve yönetiminde ilk olarak çok yönlü bir entegrasyon sa layan, yaptırım gücü olan bir planlama gerekmektedir. Bu planlamada di er ekonomik etkinlikler de dikkate alınarak ilgili kamu kurulu ları, yerel yönetimler, özel kurulu lar, ki iler, sivil toplum örgütleri arasında e güdüm ve i birli i sa lanmalıdır (Soykan, 2002). Do a ile birebir ili ki içinde olan ve do anın en zengin kaynaklarını barındıran kıyı bölgelerinde yapılan deniz turizmi ve yatçılık etkinliklerinin gerçekle tirilmesini sa layan tüm sektör bile enlerine bu dengeyi koruma, sa lamla tırma adına önemli görevler dü mektedir. Yatçılık etkinliklerinin sürdürülebilir kılınması için planlama ve yönetimindeki eksiklikler nedeniyle çevresel sorunlar yaratabilecek olan marinalar ve bünyesindeki çekek yerlerinde çevresel yönetim modellerinin olu turularak uygulanması gerekmektedir. Endüstride, tarımda ve di er birçok alanda kullanılan, yapılan etkinlikler nedeniyle çevreye herhangi bir ekilde kirlilik olu turmama, kirlilik olu mu ise kontrol altına alma, azaltma ve en uygun çevresel yöntemlerle bertaraf etme çalı maları olarak tanımlanabilecek çevresel yönetim önlemleri BMP (Best Management Practices) de, bu yönetim modellerini olu turmada oldukça etkilidir. Bu modeller özellikle kirlilik yaratabilecek kaynakların kontrolunu ve iyile tirme çalı malarını içermektedir. Türkiye de de hızla geli en ve önemli ekonomik kazanımlar elde edilen yatçılık etkinliklerinin de çevresel sorunlar yaratmadan devamının sa lanması için bu modellerin uygulanması gerekmektedir. Marinalarda uygulanan çevresel yönetim önlemleri: Marina için geli tirilecek ve uygulanacak yönetim modelleri olu turulurken, marinanın verece i hizmetler ve bu hizmetleri sa layacak altyapı ve üstyapılar dikkate alınmalıdır. Marinalarda dalgakıranlar, iskeleler, ba lama yerleri, navigasyona yönelik donanımlar, marina içinde su sirkulasyonunu sa layacak yapılar gibi deniz yapılarının yanısıra bakım-onarıma yönelik yapılar, kı lama alanları, yönetim binaları, satı yerleri, rekreasyon alanları, yakıt satı istasyonları gibi karada yeralan yapılar da bulunmaktadır. Bu yapıların tasarımı-in aatı ve i letimi a amasında marina yönetimi çevresel yönetim modelleri olu turmaktadır. Bu modeller a a ıda sunulan temel konularda yönetim önlemlerini içermelidir: Marinanın yapısal tasarımı için gerekli önlemler: Do al ortamın de erlendirilmesi: Marinanın yer seçimi ve tasarımı a amasında; öncelikle do al ortam de erlendirilmeli, in aat mevcut sucul bitki ve hayvanlarının daha önce sahip oldu u ortamı desteklemeye yardımcı olacak ekilde yapılmalıdır. Marina in aatı, marina yerinin balık yumurtlama, kabukluların büyüme, sulak alanların ekillenme bölgesi, sucul canlıların barınakları olmasından dolayı, potansiyel rahatsız edici bir unsur olabilir (EPA, 2001), bu konuda gereken önlemler alınmalıdır. Marinada gerekli su sirkülasyonun sa lanması ve su kalitesinin de erlendirilmesi: Tasarım a amasında marinanın suyunun yenilenmesini sa layacak su sirkülasyonunu yaratacak, mevcut sirkulasyonu bozmayacak yapılar ve konum hedeflenmelidir. Suyun kalitesi marina için oldukça önemli olup, sudaki çözünmü oksijen konsantrasyonu ve patojen organizmalar, sucul ortamın sa lı ı için bir göstergedir. Su kalitesi sürekli ve düzenli olarak ölçülmeli ve standartlarla kar ıla tırılmalıdır. Kıyı eridi ve akarsu a zı sa lamla tırılması: Marina içinde kıyı eridini bozacak, teknelerin giri çıkı ını engelleyecek miktarda sı la maya neden olacak erozyona kar ı kıyı eridinin ve akarsu a zının sa lamla tırılması gerekmektedir. Erozyon, sı la mayı arttırarak taramayı gerektirecek boyutlarda olabilece i gibi noktasal olmayan kirlili e ve bulanıklı a da neden olabilir. Tasarım a amasında batimetri, rüzgar ve dalgalar gibi çevresel ko ullar, sediman hareketleri göz önüne alınarak hidrodinamik modelleme çalı maları yapılmalı, ekonomik açıdan ve ekolojik etkileri de dikkate alınarak tarama gereksinimini en aza indirecek yapılar uygulanmalıdır. Fırtına veya sa anak ya ı sularının kontrolü için gerekli önlemler: Park yerlerinde, bakım-onarım etkinliklerinde veya marinadaki di er etkinlikler sırasında yere dökülerek toprakta emilmeyen atıklar, boya kazıntıları, bakır ve di er a ır metaller, ya, gres, solventler, boya parçacıkları ve petrol damlaları da ya mur suları ile marina sularına karı abilmektedir. Bu atıkların bir kısmı dibe çökerek dipte ya ayan canlıları etkiledi i gibi besin zinciri yolu ile di er 213

3 canlıları da etkileyebilir. Marina suyuna karı an ya, gres, solventler, temizleyiciler, petrol damlaları ise yüzeyde de film olu turarak, marina su kalitesini azaltırlar (EPA,2001). Bakım-onarım etkinliklerinden kaynaklanacak kirlili in kontrolu için önlemler: Marinalardaki bakım-onarım etkinlikleri, teknelerin boyaların ve tekne sualtına yapı mı fouling organizmaların sıyrılması, raspa, kumlama, boyama, makine bakım-onarımı, mekanik i lemler olmak üzere çevresel etki yaratma potansiyeline sahip etkinliklerdir. Bu etkinlikler sonucunda olu an atıklar hammadde kapları, organik boya tortuları, tiner, çözücüler, metal kırıntıları, a ır metaller, ya içeren sintine suları vb. gibi gruplanabilir (Küçükgül, 1998). Bu etkinliklerin etkilerinin en aza indirilmesi için en kolay yol bakım-onarım alanlarının ayrılması, kapalı mekanların yaratılmasıdır. Kapalı mekan yaratılamıyorsa tekne etrafı örtülmeli, zemini betonlanmalı, alan sık sık temizlenmeli, ya mur sularının bu atıkları marina suyuna ula tırması engellenmelidir. Kumlamadan çıkan boya ve tozlar vakum süpürgeleri vb. aletlerle toplanmalı, tüm bu atıklar bir yerde toplanmalıdır. Ayrıca çözücüler, temizleyiciler, vb. için uygun depolama, tedbirli transfer, kullanırken kontrol altına alma ve kullandıktan sonra da geri kazanım yöntemleri te vik edilmelidir (EPA, 1996). Antifouling boyaların deniz ortamına etkilerini azaltmak için toksik olmayan boyalar kullanılmalı, boyalar etkin yöntemlerle uygulanmalıdır. Petrol kontrolu için alınması gerekli önlemler: Denize dökülen petrol hidrokarbonları, yüzeyde yüzebilmekte, havaya karı makta, su sütununda askıda kaldı ı gibi deniz tabanına çökerek canlılar üzerine büyük etkiler yapmaktadır. Ayrıca film olu turarak yüzer cisimlerin de malzemelerinin ve boyalarının bozulmasına sebep olmaktadırlar. Bu nedenle öncelikle yakıt istasyonunun yer seçimi döküntünün hemen denize ula mayaca ı ekilde yapılmalı, yakıt istasyonu tankları, boru devreleri ve di er ekipmanları sık sık kontrol edilmeli, gemi sintinesindeki yakıt ve ya miktarını azaltacak önlemler alınmalı, otomatik kapanan yakıt hortumları kullanılmalı döküntü olursa kontrol altına alıp, temizleyebilecek cihaz ve ekipman bulundurulmalıdır. Dökülme durumunda petrolun dibe çöktürülmesi için sabun vb. maddeler kullanılmamalıdır. Dökülme olasılı ına kar ı acil eylem planları hazırlanmalı, personel e itilmelidir. Yatlardan dökülen benzin ise yanıcı özelli inden dolayı güvenlik problemleri olu turaca ı dikkate alınmalıdır. Katı atık yönetimi önlemleri: Marinalarda, teknelerde olu an katı atıkların yanı sıra bakım-onarım, tekne ba lama, kı lama vb etkinlikleri ile karadaki di er birimler nedeniyle farklı atıklar çıkmaktadır. Teknelerde olu an katı atık miktarı kg/ki i*gün olarak alınabilmektedir (Dölgen ve ark., 2003). Bu atıklar için atık olu umunu önlemek, atık azaltımı, atıkların ayrı toplanması, tekrar kullanılabilmesi, geri kazanımı ve bertarafı konularına önlemler alınmalıdır. letme, temizlik, bakım ve onarım esnasında ortaya çıkan katı atıklar uygun bir ekilde yok edilmelidir. Ayrıca marinadaki di er birimlerde (restaurant, kafeterya, vb) olu an cam, plastik, organik atıklar ayrı ayrı toplanmalı, çöp ö ütücüleri kullanılarak veya geri kazanım te vikiyle atıklar azaltılmalıdır. Pissu kontrolu için alınması gerekli önlemler: Yatlar yüzen bir otel veya ev gibi dü ünüldü ünde, yatçının tüm yemek, banyo, tuvalet gibi ihtiyaçları için su gerekmektedir. Bu ihtiyaçların giderilmesi sonucu çıkan nutrient ve koliform, askıda katı madde ve organik maddece zengin pissuyun arıtılmadan do rudan denize de arjı, yatları deniz çevresi için birer kirletici haline getirir. Evlerde su kullanımı litre/gün-ki i iken teknede du, mutfak, çama ır vb için su kullanımı 165 litre/gün-ki i olmakta, tuvaleterde kullanılan su ise tuvalet tipine ba lı olarak litre/günki i de erlerine ula maktadır (Baykal & Baykal, 1995). Atık suların toplandı ı tank kapasitesinin hesabında bu ge erler dikkate alınmalıdır. Bazı teknelerde gri su olarak tanımlanan mutfak, çama ır ve du nedeniyle çıkan pissular ayrı tuvalet nedeniyle olu an ve siyahsu olarak tanımlanan sular ayrı tanklarda toplanmaktadır. Pissuların tekne üzerinde arıtılması fizibil olmuyorsa, marinalardaki atık toplama ünitelerine ula tırılması gerekmektedir. Tekne tanklarında biriken atıksuyun yanı sıra marinalardaki di er etkinlikler (restaurant, tuvalet, çama ırhane vb.) sonucunda da pissu olu maktadır. Tekne ve kara etkinlikleri nedeniyle olu an tüm pis sular marinaların pis su toplama ünitelerinde toplanarak pissu yönetimi yapılmaldır. Bu tesislerin konumları ve hizmetin ücretinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Gemi Temizli i: Tekne bünyesine yapı arak tekne pürüzlülü ünü arttıran ve gemi hızının dü ü üne neden olan fouling organizmaların temizlenme ve tekne temizli i için yıkama i lemlerinin suda yapılası bu esnada kullanılacak malzemelerin suya karı aca ından azaltılması gerekmektedir. Bu i lemlerde kullanılacak malzemenin do aya uygun etki emeyecek malzemeler olmasına dikkat edilmelidir. Kamu E itimi: Öncelikle tüm marina çalı anlarına marinalardaki etkinlikler sonucu ortaya çıkacak kirletici malzemelerin sucul ortama etkileri, kirlilik önleme ve atık azaltma yöntemleri, atıkların uygun bertarafına ili kin yöntemler, acil eylem planları hakkında e itim ve uygulama programları düzenlemek gerekmektedir. Ayrıca marina kullanıcıları olan yatçılar ve gemi adamları için de programlar olu turulmalı, çevresel mesajlar içeren bültenler, marina içinde bu amaca yönelik panolar hazırlanmalı, geri kazanım ve atık azatlımı konularında te vik edilmelidir. 1.2.Marinalar için Çevresel Yönetim Önlemlerinin (BMP) Geli imi EPA (Environmental Protection Agency) marinalar için 1992 den beri, marinaya yakın çevresinden kirlenmi ya mur suyu giri ini, akı ını önlemek amacıyla Storm Water Pollution Prevention Plans (SWPPP) hazırlama ve uygulama kuralları için ara tırmalar yapmaktadır. EPA nın di er bir noktasal kaynak programı olan NPDES (National Pollutant Discharge Elimination System) ile bakım-onarımdan ve ekipman temizli inden kaynaklanan kirlilik kontrol altına alınmaya çalı ılmaktadır. The Coastal Zone Act Reauthorization Act (CZARA), CZARA ile ilgili BMP ler de, günümüzde NPDES e uygulanmaktadır. CZARA, marinanın tasarımı ve in aatı a amalarındaki marina havzasının havalandırılması, su kalitesi de erlendirilmesi, habitat de erlendirilmesi ve kıyı eridi stabizasyonunu da içermektedir. Bakım-onarımla ilgili Coastal Nonpoint Pollution Program, BMP nin tesisteki noktasal olmayan kirlili i azaltmaya yönelik bir programdır (Dodson, 1994). 214

4 Gemilerden Kaynaklanan Kirlili in Önlenmesi Uluslararası Sözle mesi, 1973 ve 1978 Protokolü (MARPOL 73/78). Boat Sewage Regulation (Yat pissu yönetmeli i) ile ABD de arıtılmamı pissuları karaya 3 mil kalana kadar de arjı yasaklanarak gemilerde pissu toplama aygıtlarını (MSD, marine sanitation device) zorunlu kılınmı tır (Dodson 1994) Oil Pollution Act (Petrol kirlili i kanunu) ile petrol ve türevleri olan herhangi bir ürünün denize bo almasını yasakladı. Ülkemizin taraf oldu u uluslararsı sözle meler ve resmi gazetede yayımlanma tarihleri (www.denizcilik.gov.tr): Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözle mesi (MARPOL'73/78 ve EKLER : EKI, EK II) EK I-Petrol ile Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi Kuralları, EK II- Dökme Zehirli Sıvı Maddelerle Deniz Kirlenmesinin Kontrolü ) Gemilerden Atılan Çöplerle Denizlerin Kirlenmesinin Önlenmesi Kuralları-MARPOL 73/78 Ek V ( ) Petrol Kirlili i Zararlarından Do an Sivil Sorumluluklar Hakkında Uluslararası Sözle me-clc 92 ( ) Petrol Nedeniyle Kirlenmeden Do an Zararlar için Uluslararası Tazminat Fonu kurulmasına Dair Sözle me- FUND'1992 ( ) Petrol Kirlili ine Kar ı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve birli ine Dair Uluslararası Sözle mesi-oprc'1990 ( ) Marpol 73/78 EK III : Deniz yolu ile ambalajlı olarak konteynır, portatif veya karayolu ve demiryolu tank vagonları içerisinde ta ınan zararlı maddelerle kirlenmenin önlenmesi: Ülkemiz Ek III e henüz taraf olmamı tır. EK IV : Gemilerdeki lavabo atıklarından olu an kirlenmenin önlenmesi. Henüz taraf olunmamı tır. Marpol 73/78 EK VI (Protokol 97) Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirlili inin Önlenmesi Protokolü) EK VI Protokolü ve Ek lerine taraf olunmasına ili kin çalı malar ba latılmı olup, özellikle ülkemizde istenilen kalitede yakıt üretiminin yapılmaması, atık alım tesislerinin yetersizli i, gemi donanımında büyük yenilikler getirilmesi nedeniyle ülkemize getirece i yükümlülüklerin de erlendirmeler devam etmektedir. (Denizcilik Müste arlı ı) International Marine Institute Initiatives (IMI), 1990 larda marina ve yatçılık ile ilgili çevresel konferansları ele alarak pratik ve uygulanabilir yeni kural veya yönetmelikler hazırlanması için çalı maları yapmı lardır (Dodson 1994) Bu çalı malar 1987 yılında Avrupa Çevre E itim Vakfı (FEEE) tarafından yürütülen Mavi Bayrak Kampanyası adı altında birle tirilmi önce 11 AT ülkesi daha sonra 22 ülkede ba arı ile uygulanmı tır yılında ise Avrupa'nın dı ında yer alan ülkelerden gelen talepler do rultusunda kampanyanın kapsamı geni letilmi olup Avrupa Çevre E itim Vakfı'nın adı Çevre E itim Vakfı olarak de i tirilmi tir. Yüzme amacıyla kullanılan suyun niteli i, çevresel e itim ve bilgilendirme çalı malarının yönlendirilmesi., plaj düzeni ve emniyetinin sa lanması. ve çevre yönetimi konularında yo unla an Mavi Bayrak Projesi Türkiye de Sa lık Bakanlı ı ve Turizm Bakanlı ının öncülü ünde 1993 yılında kurulan Türkiye Çevre E itim Vakfı'nın (TÜRÇEV) e güdümünde yürütülmektedir. Bir yıllık bir ödül programı olan Mavi Bayrak Projesi, kıyıların korunması, çevre bilincinin geli mesinde ve turizm sektörü açısından büyük bir öneme sahiptir. Türkiye de mavi bayraklı marinalar Tablo 1 de verilmi tir Ba lı bulundu u il STANBUL Marina adı Setur Amiral Fahri Korutürk Kalamı ve Fenerbahçe Marinaları Tablo 1: 2005 yılı itibariyle Ülkemizdeki Mavi Bayraklı Marinalar Marinas that have taken blue flag in Turkey at 2005 (www.kulturturizm.gov.tr) STANBUL Ataköy Marina Mavi Bayrak Projesi dı ında ülkemizde de Çevre dostu BALIKES R Setur Ayvalık Marina i letme belge ve plaketleri adı altında 1993 yılından itibaren ZM R Setur Çe me Marina çevreye olan duyarlılı ı artırma için kampanya çalı maları AYDIN Setur Ku adası Marina yapılmaktadır. Talepte bulunan i letmelerde, ki Bakanlık Marmaris Martı Marina Kontrolörü ile turizm belgeli konaklama tesisleri Bodrum Milta Marina i letmecilerinin olu turdukları derne in ya da birli in bir Do u Turgutreis Marina temsilcisinden olu an Sınıflandırma Komisyonu tarafından, Ece Marina tesis mahallinde de erlendirme formları kullanılarak ANTALYA Setur Finike Marina de erlendirme yapılmakta ve belirlenmi olan puan barajını ANTALYA Kemer Park Marina a an i letmelere çevre dostu kurulu belgesi ve plaketi ANTALYA Setur Antalya Marina verilmektedir.. Yat i letmeleri için verilen plaketlerde "Yunus", Yat limanları için verilen plaketlerde "Çıpa" ve di er tesislere verilecek plaketlerde de "Çam" simgeleri bulunmaktadır. (www.kulturturizm.gov.tr). Ayrıca Tablo 2 de marinaların yapımı ve i letilmesine ili kin kanun ve yönetmelikler verilmi tir. MATERYAL VE YÖNTEM Marinalarda uygulanan çevresel yönetim modellerini ve marina etkinlikleri nedeniyle olu an kirlilikleri en aza indirmek için alınan önlemleri saptamak amacıyla yapılan bu çalı mada, Türkiye de yat turizminin en yo un oldu u, iklimsel ve tarihi güzellikleri nedeniyle yatçılar için en gözde bölge olma özelli ini kazanmı olan Ege Bölgesi kıyılarındaki marinalar ele alınmı tır. Ege Bölgesi Yat Turizmi Master Planı nda da öncelikli yat turizm alanıdır. Çalı mada Tablo 3 te verilen marinalarda ki isel görü meler yapılmı, anket çalı maları ve yerinde gözlemler ile marinalardaki mevcut çevresel yönetim önlemleri de erlendirilmeye çalı ılmı tır. 215

5 Tablo.2 Türkiye de marinalara ili kin olan kanun ve yönetmelikler Law and regulations about Turkish Marinas (Çevre Vakfı, 2004) R.G. Kanun Sayısı lgili Kanun Tanımı R. G. Tarih - Sayı De i ik No Tarih Sayı 2634 Turizmi Te vik Kanunu Kıyı Kanunu Çevre Kanunu Kültür ve Tabiat Varlıkarını Koruma Kanunu Milli Parklar Kanunu mar Kanunu Orman Kanunu Kültür Yatırımları ve Giri imlerini Te vik Kanunu Çevre Kirlil ini Önleme Fonu Yönetmeli i Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Yat Turizmi Yönetmeli i Turizmi Yatırım, letme ve kurulu larının Denetimi Hakkındaki Yönetmelik Turizmi Te vik Kanunun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik (yürürlülük) - - Kült. Ve Tur. Koruma ve geli im Bölgeleri ile Tur. Merkezlerinin belirlenmesi Yönetmeli i Kamu Arazisinin turizm yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik Tablo 3: Çalı mada ele alınan marinalar ve kapasiteleri Marinas and their capacities which are taken up in case studies Marina Adı letmeci Yeri Yat kapasitesi Setur Ku adası Setur Marinas Türkiye Ku adası Marina AYDIN (Deniz) (Kara) Port Göcek Camper&Nicholsons Göcek Marina Marinas Ltd. FETH YE (Deniz) (Kara) Netsel Marina Netsel Turizm Marmaris Yatırımları A.. (Deniz) (Kara) D-Marin Do u Marina Turgutreis Bodrum - (Deniz) (Kara) Port yalıkavak Port Bodrum Yalıkavak Marina A.. Yalıkavak- Bodrum (Deniz) 100 (Kara) Yapılan anketlerde öncelikle marinanın i letilmesi ve hizmetleri sırasında olu an kirlilik için alınan önlemlere ili kin sorular sorulmu tur. Marina etkinliklerine ili kin önlemler; bakım-onarım etkinlikleri esnasında alınan önlemler, akaryakıt dökülmesi durumunda alınan önlemler, atık yönetimine ili kin önlemler, pissu hizmetlerinde alınan önlemler, ya mur suları ve dereler ile ilgili önlemlere yönelik olmak üzere gruplandırılmı tır. Marina yapımı ve in aatı esnasında dikkate alınan hususlar ki isel görü melerle saptanmaya çalı ılmı tır (Saatçio lu, 2004)(Bezirgan, 2004)(Polat, 2004) (Oygak,2004) BULGULAR nceleme yapılan marinalarda teknelere ba lama olana ı verilmesine yönelik deniz yapılarının yanı sıra di er hizmetlerin (bakım-onarım, akaryakıt hizmeti, elektrik ve tatlı su temini ve pissu toplama hizmetleri vb.) de verilebilece i altyapı ve üstyapı tesislerinin eksiksiz olarak yapıldı ı gözlenmi tir. Marinalarda özellikle su sirkülasyonunun sa lanması konusunda gerekli önlemleri alınmı, iskeleler mevcut sirkulasyonu kesmeyecek eklide yüzer yapılmı ve sirkülasyon kanalları ile mevcut su sirkulasyonuna destek verilmi tir. Marina bünyesindeki tekne bakım-onarım alanlarının ayrı oldu u, bazılarında kapalı mekanlar kullanılırken bazısında bu konuda ek bir önlem alınmadı ı görülmü tür. Katı atık ve tehlikeli atıkların ayrı ayrı toplandı ı ancak atıkların yerinde azaltımı, geri kazanımı konularında eksikliklerin oldu u saptanmı tır. Katı atıkların ayrı toplanmasında yatçıların da bazen kurallara uymadı ı marina yöneticileri tarafından belirtilmi tir. Katı atık yönetimi genelde marinanın ba lı bulundu u belediyeler tarafından yapılmaktadır. Marinaların hepsi akaryakıt hizmeti vermektedir. ncelenen marinalarda yakıt dökülmeleri için bariyer, yüzeyden toplayıcılar vb.ekipman bulunmakta olup dökülmeler için acil eylem planları olu turulmu tur. Ya mursuyu için bazıları bir önlem almazken, bazısı marinaya gelen dereler için önlem almı tır. Teknelerde olu an pissuyun toplanması için atık toplama üniteleri bulunmakta, bu hizmet ücret kar ılı ı verilmektedir. Genelde atıksu

6 arıtma tesisi mevcut bulunmakta ancak yeterli kapasitede olmadı ı için toplanan pissu ehir kanalizyon a ına verilmektedir. Marinada toplanan atık ya lar ise yeniden kullanılmak üzere, in aat firmalarına ah ap kalıpların içlerine sürmek için veya fırınlara verilmektedir. Tekneler genelde sudan çıkartılarak yıkanmakta, basınçla yıkamada yıkama suyu denize bırakılmamaktadır. Yıkama i lemlerinde çevreye zarar vermeyecek ürünler kullanılmaktadır. Ancak marina sularında görülen askıda katı maddeleri yok etmek için kimyasal çökelticiler kullandıkları da ifade edilmi tir (Oygak, 2004). TARTI MA VE SONUÇ Yapılan her türlü etkinlikte oldu u gibi deniz ve yat turizminin de deniz ortamına bazı etkiler yapması kaçınılmazdır. Ancak do al çevre güzelli i ve temiz bir deniz yatçının rotasını olu tururken dikkate aldı ı en önemli konudur. Yat turizminden beklenen yararların artarak devamı yine bu çevreyi korumakla olasıdır. Bu nedenle yat turizminde çevreye etkilerinin en yo un olabilece i marinalarda bu etkileri en aza indirecek bazı yönetim önlemlerini almak ve uygulamak gerekmektedir. BMP olarak anılan bu önlemler, marina etkinlikleri sonucunda su kalitesine etkiyecek tüm etmenleri en aza indirmek için kirliliklerin öncelikle kayna ında olu umunu engelleyecek, azaltacak ve uygun ekilde bertarafını sa layacak önlemleri içermektedir. Bu önlemlerin yanı sıra yatçıların, çalı anların çevre bilincini geli tirecek e itim programları da uygulanmalıdır. Marinalarda özellikle son yıllarda in aatı yapılan marinalarda ÇED sürecinden geçildi i, gerekli önlemlerin alındı ı, bu sektör için çevre bilincinin ve çevre kirlili ine yönelik alınacak önlemlerin sektör için ekonomik anlamda da öneminin anla ıldı ını ortaya koymaktadır. Ancak marina bakım-onarım etkinliklerinden kaynaklanan kirlilik önlemlerinde bazı aksaklıklar ya andı ı ve bazı yerlerde ise ya mur suyu ile dere giri lerinden madde ta ınımı oldu u görülmektedir. Sonuç olarak, ülkemiz genelinde hızla geli en yat turizmi ve yatçılık etkinlikleri, tüm kıyı kullanıcıları ile entegre olarak, kıyı olanaklarından dengeli ve sürdürülebilir biçimde yararlanmayı hedefleyen Kıyı Bölgesi Yönetimi ni benimseyip faaliyetlerini sürdürürse, yatçılık sektörünün önünü açmakla kalmayıp, di er birçok kıyı bölgesini kullanan faaliyetin de önünü açacaktır. KAYNAKLAR Australian and New Zeland Environment and Conservation Council and Australian Transport Council, Best Practice Guidelines for Waste Reception Facilities at Ports, Marinas and Boat Harbours in Australia and New Zealand Baykal, B.B, Baykal M.A., Domestic Water Consumption and Wsatewater Generation in Yachts. Yachting Technology 95 (ed.teko ul, Ne er), s Bezirgan, A.E., Yat Limanı Yatırımlarına Genel Bir Bakı. DEÜ: Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü. Piri Reis in Rotasında 25. Yıl Sempozyumu Kasım 2000 ZM R Bezirgan, A., 2004, Sözlü görü me, D-Marin Turgutreis Marina, BODRUM Çevre Vakfı, 2004, Yönetmelikler Deniz Ticaret Odası, 2003, Deniz Sektörü Raporu T.C. Ba bakanlık, Denizcilik Müste arlı ı web sayfası Dodson, P.E Practices & Products For Clean Marinas. A Best Management Practice Handbook International Marine Institute North Kingstown, Rhode Island USA Dölgen ve ark., 2003, Best Waste Management Programs (BWMPs) for Marinas:A Case Study, Journal of coastal Conservation 9:57-63 EPA, 1996, Clean Marinas- Clear Value. Environmental and Business Success stories. United States Environmental Protection Agency Office of Wetlands, Oceans, and Watersheds Assessment and Watershed Protection Division Washington, DC. August 1996 EPA, B National Management Measures Guidance to Control Nonpoint Source Pollution from Marinas and Recreational Boating. Nonpoint Source Control Branch Office of Wetlands, Oceans and Watersheds Office of Water United States Environmental Protection Agency. Nowember, 2001 E bah, H. 2002, Sürdürülebilir Kıyı Turizmi Planlamasına Peyzaj Yakla ımı, Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı DEÜ. 5-8 Kasım 2002, ZM R Küçükgül, E.Y. 1998, Gemi, Tekne Bakım ve Tamir lemleriyle Olu an Atıklar le Bu Atıkların Olu turdu u Kirlenmenin Azaltılması, Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı ı web sayfası. Oygak,. 2004, Sözlü görü me, Port Göcek, FETH YE Polat, C., 2004, Sözlü görü me, Port Bodrum Yalıkavak, BODRUM Saatçio lu, K., 2004, Sözlü görü me, Ku adası Setur Marina, AYDIN Soykan, F. 2002, Karaburun Yarımadası nın Sürdürülebilir Yönetiminde Yerel Gönüllü Kurulu ların Rolü, Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı DEÜ. 5-8 Kasım 2002 ZM R Teko ul, N. & Ne er, G.,1998, Türkiye nin Kuzey Ege Kıyılarındaki Yat Turizmi Potansiyeli, I. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu 15 Mayıs 1998, ZM R 217

Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi

Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi İçerik Çalışmanın Amacı Mavi Bayrak Ödülü Yatlar için Mavi Bayrak kriterleri Çalışma yöntemi Bulgular Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR Giriş Deniz kirliliği son yıllarda dünya gündemini meşgul eden en önemli çevre kirliliği sorunlarından bir tanesidir.

Detaylı

KUŞADASI-2016 LOKMAN ATASOY TÜRÇEV ANTALYA KOORD. ÇEVRE YÜK. MÜHENDİSİ

KUŞADASI-2016 LOKMAN ATASOY TÜRÇEV ANTALYA KOORD. ÇEVRE YÜK. MÜHENDİSİ Mavi Bayrak Çevre Yönetimi Uygulamaları KUŞADASI-2016 LOKMAN ATASOY TÜRÇEV ANTALYA KOORD. ÇEVRE YÜK. MÜHENDİSİ MAVİ BAYRAK KRİTERLER ANA BAŞLIKLARI 1) Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme 2) Çevre Yönetimi 3)

Detaylı

YATLARDA MAVİ BAYRAK UYGULAMASI VE YATÇILARIN ÇEVRESEL FARKINDALIĞINA ETKİSİ

YATLARDA MAVİ BAYRAK UYGULAMASI VE YATÇILARIN ÇEVRESEL FARKINDALIĞINA ETKİSİ III. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu Doi: 10.18872/DEU.b.UDTS.2016.0009 YATLARDA MAVİ BAYRAK UYGULAMASI VE YATÇILARIN ÇEVRESEL FARKINDALIĞINA ETKİSİ 1 İlke KOŞAR DANIŞMAN, 2 Gürcan KAYA Özet Mavi Bayrak,

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

2015 SEZONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DENEYİMLER. Gürcan KAYA Mavi Bayrak Muğla İl Koordinatörü 31 Mart -01 Nisan 2016 Kuşadası- AYDIN

2015 SEZONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DENEYİMLER. Gürcan KAYA Mavi Bayrak Muğla İl Koordinatörü 31 Mart -01 Nisan 2016 Kuşadası- AYDIN 2015 SEZONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DENEYİMLER Gürcan KAYA Mavi Bayrak Muğla İl Koordinatörü 31 Mart -01 Nisan 2016 Kuşadası- AYDIN Sunum Başlıkları Sayısal veriler Denetimlerde öne çıkan hususlar Uluslararası

Detaylı

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması YEBKO 2013 Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması Dr. Nilay Kaleli Karasakal ARAŞTIRMANIN AMACI Bölge turizminin

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

TÜRKİYE DE YATÇILIK FAALİYETLERİNDE MAVİ KART UYGULAMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

TÜRKİYE DE YATÇILIK FAALİYETLERİNDE MAVİ KART UYGULAMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR TÜRKİYE DE YATÇILIK FAALİYETLERİNDE MAVİ KART UYGULAMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Yrd. Doç. Dr. İlke KOŞAR DANIŞMAN Araş.Gör. Elif KOÇ Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ 26-27 Şubat 2016 SUNUM PLANI Giriş

Detaylı

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 2 25 Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Sayısı 1982-1992 2

Detaylı

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Sunumun İçeriği Yeşil Anahtar Ödülü nedir? Yeşil Anahtarlı Tesisler Yeşil Anahtar Ödülü nün Kriterleri

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ İZİN YÖNETİMİ KURULUM ÖNCESİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Madde: 10/d FAALİYET SÜRESİNCE ÇEVRE KANUNCA ALINMASI GEREKLİ İZİN

Detaylı

DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI. Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı)

DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI. Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı) DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015 Deniz Kirliliğinin Kaynakları 1-Deniz

Detaylı

PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012. Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr

PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012. Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr PETDER ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ PROJESİ SONUÇLARI IWES 2012 Volkan SİĞİNÇ volkan.siginc@petder.org.tr SUNUŞ PLANI; 1- GİRİŞ 2- TÜRKİYE MADENİ YAĞ SEKTÖRÜNÜN DURUMU 3- ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Aralık 2015 1 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme

Detaylı

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ

GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GEMİ KAYNAKLI KİRLİLİĞİN YÖNETİMİ 03 Aralık 2015 (Ulusal Uluslararası Mevzuat) Uluslararası Denizcilik Örgütü- MARPOL 73/78 SÖZLEŞMESİ

Detaylı

DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI

DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI İMEAK DENİZ TİCARET ODASI GİZEM MATARACI 23.12.2015 1 İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 26 Ağustos 1982 de İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak kurulmuştur. Daha sonra

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Mavi Kart Dünyada Bir İlk Olan Mavi Kart ile Denizlerimiz Daha Temiz... Mavi Kart Nedir? Mavi Kart, motorlu deniz taşıtı atıklarının dijital olarak

Detaylı

BİR YAT LİMANIN ATIK PROFİLİNİN SAPTANMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET

BİR YAT LİMANIN ATIK PROFİLİNİN SAPTANMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 439 BİR YAT LİMANIN ATIK PROFİLİNİN SAPTANMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Tuğba ÖLMEZ Bilge BAŞ Olcay TÜNAY. Işık KABDAŞLI Sedat KABDAŞLI Araş. Gör.

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

FAALİYET BÜLTENİ. Haziran İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ

FAALİYET BÜLTENİ. Haziran İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ FAALİYET BÜLTENİ Haziran 2017 İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ TİCARİ YATLARIN TUTULMALARININ ÖNLENMESİ FETHİYE YE ÜNİVERSİTE YAKIŞIR İMZA KAMPANYASI DİP TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Göltürkbükü Balıkçı Barınağı nda da deniz dibi temizliği yapıldı

Göltürkbükü Balıkçı Barınağı nda da deniz dibi temizliği yapıldı Göltürkbükü Balıkçı Barınağı nda da deniz dibi temizliği yapıldı Bodrum Belediyesi tarafından Denize en çok MAVİ yakışır sloganıyla düzenlenen Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyası kapsamında Göltürkbükü

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini

Detaylı

Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ

Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ Yetki 4848 Sayılı T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 4848 Sayılı

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

KIYI VE PLAJ TEMİZLİK HİZMETİ SAHİL VE KIYI TEMİZLİK EKİPLERİMİZ

KIYI VE PLAJ TEMİZLİK HİZMETİ SAHİL VE KIYI TEMİZLİK EKİPLERİMİZ KIYI VE PLAJ TEMİZLİK HİZMETİ Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan halka açık kıyılarda ve halk plajlarında yaz aylarında yüzme sezonunun ( mayıs-eylül ayları arası ) açılmasıyla birlikte

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

İŞVEREN PROJE SAHİBİ PROJE TANIMI PROJE KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLER

İŞVEREN PROJE SAHİBİ PROJE TANIMI PROJE KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLER BEKAB, BOLU İLİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ KURMA VE İŞLETME BİRLİĞİ KÜTAHYA KATI ATIK YÖNETİMİ VE ENERJİ SAN. ve TIC. A.Ş ( ALBAYRAKLAR GRUP) BEKAB, BOLU İLİ KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ KURMA VE İŞLETME

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK YERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK YERİ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÇED DEKİ YERİ Barajların ÇED Yönetmeliği ndeki ndeki Yeri Ek-1 1 Listesi, Madde 15, Su depolama tesisleri (Göl( l hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan Baraj ve Göletler)

Detaylı

BĠTKĠSEL ATIK YAĞ. Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Atıklar ġube Müdürlüğü

BĠTKĠSEL ATIK YAĞ. Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Atıklar ġube Müdürlüğü BĠTKĠSEL ATIK YAĞ Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Atıklar ġube Müdürlüğü 2011 BĠTKĠSEL ATIK YAĞLAR Bitkisel atık yağlarımızı lavaboya, çöpe ve toprağa dökmeyelim, biriktirelim. Lisanslı toplayıcılara/geri

Detaylı

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu LEED-NC: Yeni Binalar LEED-EB: Mevcut Binalar LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) USGBC tarafından geliştirilen LEED ( Leadership

Detaylı

TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ENDÜSTRİYEL ATIKSU YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Burhan Fuat ÇANKAYA Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Detaylı

I Ülkemizdeki Turizm Yatırımlarına Uygulanmakta. Teşvik Tedbirleri Nelerdir? 16. II Turizm Alanında Faaliyet Gösteren Bir Şirketin Yararlanabileceği

I Ülkemizdeki Turizm Yatırımlarına Uygulanmakta. Teşvik Tedbirleri Nelerdir? 16. II Turizm Alanında Faaliyet Gösteren Bir Şirketin Yararlanabileceği İ Ç İ N D E K İ L E R Sahife No I Önsöz II Sunuş, 111 v 1 TURİZM NEDİR? TURİST KİMDİR? 1 TURİZM HUKUKU VE TURİZM MEVZUATI NELERDİR?.. 1 Turizm Türleri... 4 Türkiye'de Turizm Hareketlerinin Başlangıcı 7

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

MARİNA HİZMETLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MARİNA UYGULAMASI. Ali Cemal Töz, Gamze Arabelen, Oğuz Atik, Can Akaltan

MARİNA HİZMETLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MARİNA UYGULAMASI. Ali Cemal Töz, Gamze Arabelen, Oğuz Atik, Can Akaltan MARİNA HİZMETLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MARİNA UYGULAMASI Ali Cemal Töz, Gamze Arabelen, Oğuz Atik, Can Akaltan Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın temel hedefi, Çeşme de

Detaylı

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI

MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI MAVİ BAYRAK ARAŞTIRMA SONUÇLARI FEE nin 2011 yılında Mavi Bayraklı plaj ve marina yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen anket sonuçları açıklandı. Toplamda 33 ülkeden 1151 plaj ve marina yöneticisinin

Detaylı

MARİNA İŞLETMELERİ VE KULLANICILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE ETKİSİ: İZMİR İÇİN KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

MARİNA İŞLETMELERİ VE KULLANICILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE ETKİSİ: İZMİR İÇİN KALİTATİF BİR ÇALIŞMA MARİNA İŞLETMELERİ VE KULLANICILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE ETKİSİ: İZMİR İÇİN KALİTATİF BİR ÇALIŞMA Gökçe TUĞDEMİR Hatice SOĞUKPINAR Melih ÖZBOLAT A. Güldem CERİT İÇERİK Sürdürülebilir Çevre Kavramı Marinalarda

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL

Detaylı

2009 Planlanan CKVK_F_43.2.1 Atıkları kaynakta ayırma değerlendirme yönetimi etüd projesi CEK Müd. - 100.000 300.000 - -

2009 Planlanan CKVK_F_43.2.1 Atıkları kaynakta ayırma değerlendirme yönetimi etüd projesi CEK Müd. - 100.000 300.000 - - TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 358.011.900 397.791.000 484.010.000 532.411.000 585.652.100 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 119.719.322 144.175.982 299.561.993 460.362.950 452.833.396 TOPLAM

Detaylı

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri PROJEM İSTANBUL Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri YRD. DOÇ.DR.TANZER SATIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1- Giriş SUNUM İÇERİĞİ 2- Gemi Balast Suyu Operasyonları 3- Gemi

Detaylı

ATIK. Semih Başman. Se Club (Aşçıoğlu Đnşaat ) Teknik Koordinatör

ATIK. Semih Başman. Se Club (Aşçıoğlu Đnşaat ) Teknik Koordinatör ATIK YÖNETĐMĐ Semih Başman Se Club (Aşçıoğlu Đnşaat ) Teknik Koordinatör 1 Dünya nüfusunun 2015 yılına kadar 7,2 milyara ulaşacağı ve hızlı kentleşme sonucu 2025 yılına kadar da kentlerde yaşayan nüfusun

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

Dünyada en çok bilinen ve güvenilen eko-etiket: MAVİ BAYRAK. Murat YİĞİTOL TÜRÇEV Genel Müdürü

Dünyada en çok bilinen ve güvenilen eko-etiket: MAVİ BAYRAK. Murat YİĞİTOL TÜRÇEV Genel Müdürü Dünyada en çok bilinen ve güvenilen eko-etiket: MAVİ BAYRAK Murat YİĞİTOL TÜRÇEV Genel Müdürü TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI 1993 YILINDA KURULDU ULUSLARARASI ÇEVRE EĞİTİM VAKFI NDA(FEE) ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYOR

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri

Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü ANKARA SANAYİ ODASI 1. ve 2. ORGANİZE SANAYİ

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 273 TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Veysel ASLAN Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Ankara /

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri EK 1 ATIK KABULTESİSİ PROJE RAPORU VE ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI A) GENEL BİLGİLER 1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları 2) Raporu hazırlayanların tanıtımı B) LİMAN

Detaylı

Dünyada en çok bilinen ve güvenilen eko-etiket: MAVİ BAYRAK. Almıla Kından Cebbari Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü

Dünyada en çok bilinen ve güvenilen eko-etiket: MAVİ BAYRAK. Almıla Kından Cebbari Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Dünyada en çok bilinen ve güvenilen eko-etiket: MAVİ BAYRAK Almıla Kından Cebbari Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI 1993 YILINDA KURULDU ULUSLARARASI ÇEVRE EĞİTİM VAKFI NDA(FEE)

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi M.Faruk OKUYUCU İMEAK DTO Deniz Turizmi & Kaynakları Birim Yetkilisi İpek BAYRAKTAR SAPMAZ 26-27 Şubat 2016

Detaylı

TÜRÇEV 20 YAŞINDA! ÜÇ AYLIK TÜRÇEV E-BÜLTENİ 30 Eylül 2013. www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr. Çevrenin Genç Sözcüleri

TÜRÇEV 20 YAŞINDA! ÜÇ AYLIK TÜRÇEV E-BÜLTENİ 30 Eylül 2013. www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr. Çevrenin Genç Sözcüleri TÜRÇEV 20 YAŞINDA! www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr İÇİNDEKİLER 2014 Yılı Mavi Bayrak Başvuruları- Son Gün 15 Kasım 2013! Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi'nin Dördüncüsü

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER Biz Alman Yapı olarak hem bugün hemde gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı atmaktan

Detaylı

Mavi Bayraklı Plajlarda Deniz Kirlilikleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi. Doğan Karataş TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü

Mavi Bayraklı Plajlarda Deniz Kirlilikleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi. Doğan Karataş TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Mavi Bayraklı Plajlarda Deniz Kirlilikleri ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Doğan Karataş TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Mavi Bayrak ödülü, belirlenmiş olan 33 kriterin yerine getirilmesine

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI YEŞİL SANGO DOĞAYA SAYGI Sango Global Merkezimizin orta ve uzun dönemli hedeflerinde SIFIR EMİSYON A SAHİP FİRMA OLMA hedefi bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda firmamızın seragazı

Detaylı

Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesini Önleme ve Kirlilikle Mücadele

Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesini Önleme ve Kirlilikle Mücadele Çevre Denetimi Raporu: Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesini Önleme ve Kirlilikle Mücadele Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesini Önleme ve Kirlilikle Mücadele Raporu, Sayı tay Ba kanlı

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN RAPORU 1. PLANLAMANIN

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

KART UYGULAMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

KART UYGULAMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR III. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu Doi: 10.18872/DEU.b.UDTS.2016.0013 1 TÜRKİYE DE YATÇILIK FAALİYETLERİNDE MAVİ KART UYGULAMASI VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR 1 İlke KOŞAR DANIŞMAN, 2 Elif KOÇ, 3 Alper

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

SİLİNDİR OPERATÖRÜ TANIM

SİLİNDİR OPERATÖRÜ TANIM TANIM Motorlu araç olan silindiri kullanarak toprak, stabilize, asfalt gibi zeminlerin, zeminin yapısına ve çeşidine uygun olarak sıkıştırma işlemlerini yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

FAALİYET BÜLTENİ FAALİYETLERİMİZ FETHİYE ŞUBESİ. Eylül 2017

FAALİYET BÜLTENİ FAALİYETLERİMİZ FETHİYE ŞUBESİ. Eylül 2017 FAALİYET BÜLTENİ Eylül 2017 FETHİYE ŞUBESİ FAALİYETLERİMİZ ODA ORGAN SEÇİMLERİ 6 AY ERTELENDİ TİCARİ YATLARIN YUNAN ADALARINDA TUTULMASINA YÖNELİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ MAVİ DALGA SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZ

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 43 194 Sabit Yatırım

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

GEMİLERDEN ATIK ALIMI

GEMİLERDEN ATIK ALIMI İMO (ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ) ULUSLARARASI MEVZUATLAR GEMİLERDEN ATIK ALIMI MARPOL 73/78 AVRUPA PARLEMENTOSU ATIK ALIM DİREKTİFİ GEMİLERDEN ATIKLARIN ALINMASI VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ULUSAL MEVZUATLAR

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ NEHĠR HAVZA YÖNETĠM PLANLARI, SU ÇERÇEVE DĠREKTĠFĠ VE BU KAPSAMDA DSĠ TARAFINDAN YAPILAN YERÜSTÜ SU KALĠTESĠ

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Detaylı

YATLARDA MAVİ BAYRAK BAŞVURU FORMU 2017

YATLARDA MAVİ BAYRAK BAŞVURU FORMU 2017 YATLARDA MAVİ BAYRAK BAŞVURU FORMU 2017 Yatın fotoğrafını buraya yerleştiriniz Plaj ve marinalar için öngörülen Uluslararası Mavi Bayrak Ödülü Programı, Türkiye de 1993 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Temiz Teknoloji. Giriş

Temiz Teknoloji. Giriş Temiz Teknoloji Giriş Nisan 2009 Wim van Doorn Royal Haskoning Hollanda Temiz Teknoloji Sunuşu içeriği Giriş Kavramlar * Sürdürülebilirlik * Ekolojik mühendislik * Temiz Teknoloji IPPC - Best Available

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ PROF.DR.LALE BALAS GAZİ ÜNİVERSİTESİ DENİZ VE SU BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÜNYA %29 Kara %71 Su RUZGAR TÜRKİYE GELGIT DALGALAR YOGUNLUK FARKLILAŞMASI 10

Detaylı