GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi nin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaflt rmak için oluflturdu u oyuncak ve kitap kumbaras ilgi oda oldu. Çankaya Belediyesi nin, Hizmet Binas önüne ve Ku ulupark a yerlefltirdi i kumbaraya yetiflkinlerin yan s ra, arkadafllar na destek olmak isteyen çocuklar da, kitap ve oyuncaklar n b rak yor. HABER 18 DE HABER 16 DA Yollar kan gölü oldu, bir y lda 3 bin 700 kifli öldü Baby Mall dan büyük aç l fl Baby Mall, bebek ürün ma- azalar Avrupa n n en büyük bebek ma azas n Ankara Yenimahalle de açt. stanbul yolu maj Center de aç lan ma azaya ilk gün vatandafllar yo un ilgi gösterdi. Park edemeyene ehliyet hayal oldu Ehliyet almak ZORLAfiTI Milli E itim Bakanl n n (MEB) ehliyet s navlar na getirdi i yeni düzenlemenin üzerinden geçen alt ayda ehliyet alabilenlerin say s baz illerde yüzde 40'lara kadar düfltü. Direksiyon uygulama s navlar na ilk giriflte baflar s z olanlar n yüzde 70'i, dubalar aras na geri geri kurallara göre park yapamad. HABER 18 DE ALTINOK: YIKIM KARARI YOK, RUHSAT PTAL VAR Haberi 16 da ALTINDA DAK GÖÇÜKTE 1 K fi ÖLDÜ Haberi 17 de ÖZEL OKUL Ö RENC LER N N DE K TAPLARI ÜCRETS Z Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin Julianne Moore, Türkiye'nin tan t m yüzü oldu Turizmde devler ligine giren Türkiye'nin tan t m yüzü, Hollywood y ld - z Julianne Moore oldu. Moore flu s ralar Los Angeles'ta, Türkiye'nin yeni tan t m filminin çekimlerini gerçeklefltiriyor. ANKARA - fienay ÜNAL - AA muhabirinin Bakanl k yetkililerinden edindi i bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik'in, geçti imiz günlerde Turizmciler Yat r m Derne inde bahsetti i, Türkiye'nin tan t m yüzü için bir Hollywood y ld z seçildi. Asya ile Avrupa'n n kesiflim noktas olan Türkiye, do al, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle son y llarda dünya turizminin önemli bir aktörü haline geldi. Bölgedeki siyasi krizlere ra men "medeniyetlerin befli i" s fat n güçlendiren, çok zengin kültürel ve tarihi bir mirasa sahip olan ülkemiz, eflsiz do al güzellikleriyle birlikte de erlendirildi inde, turizm potansiyeli bak m ndan dünyan n en önemli ülkelerinden biri durumunda. Bu potansiyeli daha fazla de erlendirmek isteyen Kültür ve Turizm Bakanl da geçen y l oldu u gibi bu y l da tan t m kampanyalar na devam ediyor. Turizmde c?es?itliligàin sa lanmas ve yüksek gelir elde edilmesi kapsam nda deniz - kum - günefl turizminin yan s ra flehir turizmi, sa l k turizmi, kültür turizmi, termal turizm, golf turizmi, inanç turizmi ve kongre turizmi gibi alanlarda da çal flmalara h z veren Bakanl k, Türkiye'nin zenginli ini dünyaya bir Hollywood y ld z yla anlatacak. "Kuzular n Sessizli i", "Kaçak" ve Jurassic Park" gibi yap mlarda da rol alan Julianne Moore ile anlaflan Bakanl k, çekimlere k sa süre önce bafllad. Moore flu s ralar Los Angeles'ta Türkiye'nin yeni tan t m filminin çekimlerini gerçeklefltiriyor. Çekimler önümüzdeki hafta tamamlanacak ve flubat ay nda Türkiye'de gösterime girecek. Julian Moore'da önümüzdeki ay filmin tan t m için Türkiye'ye gelecek. Moore Manhattan'da, aralar nda Caryl Churchill'in "Money and Ice Cream with Hot Fudge" adl oyunun da bulundu u birçok Broadway oyununda sahne ald. "The Edge of Night" gibi TV dizilerinde de görünen Moore, "As the World Turns" adl dizideki rolüyle Emmy ödülünün sahibi oldu. (AA) 4 fiubat 2014 Neil Young, stanbul'da konser verecek STANBUL - stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV), Vodafone Red sponsorlu unda rock müzi inin önde gelen isimlerinden Kanadal müzisyen Neil Young' stanbul'da a rlayacak. KSV'den yap lan yaz l aç klamaya göre, Neil Young, stanbul'daki ilk konserini Crazy Horse toplulu uyla 15 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta verecek. Neil Young ve Crazy Horse ekibinin konser biletleri, 1 fiubat'ta Biletix sat fl noktalar ndan, Biletix Ça r Merkezi'nden, "www.biletix.com" üzerinden ve hizmet bedelsiz flekilde ana gifle KSV'den temin edilebilecek. Ana gifle KSV, hafta içi ve cumartesi günlerine ek olarak 2 fiubat'ta da aç k olacak. Konserin ön sat fl döneminde genel alan biletleri 90 lira, ikinci sahne önü biletleri 150 lira, birinci sahne önü biletleri 300 lira olacak. Avantajl fiyatlardan ilk 5 bin biletin sahibi yararlanabilecek. Konserin s n rl say daki ve kimlik göstererek yaln zca ana gifle KSV'den al nabilecek "ö renci" biletleri 70 lira olacak. Siyah ve Beyaz Lale Kart sahipleri için indirimli öncelikli sat fl yar n, K rm z ve Sar Lale Kart sahipleri için 31 Ocak'ta gerçeklefltirilecek. (AA) sinema rehberi Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek zorunda kalm flt.... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir.

3 4 fiubat 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 4 Rebi-ül Ahir 22 Kanun-i Sani Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Uyuflturucudan tedavi görenlerin say s artt Alkol ve Madde Ba ml l Tedavi ve E itim Merkezlerine baflvuran hastalara iliflkin Sa l k Bakanl istatistikleri, dikkat çekici sonuçlar ortaya ç kard. statisti e göre, uyuflturucu ba ml l sebebiyle 2004 y l nda 12 bin 756 kifli ayakta veya yatarak tedavi için baflvurdu. Bu oran 2012 y l nda 227 bin 298'e ulaflt. Bu verilere göre 8 y lda uyuflturucu ba ml l sebebiyle tedavi amaçl baflvuranlar n say s yüzde bin 781 artt. ANKARA - CHP stanbul Milletvekili hsan Özkes, Alkol ve Madde Ba ml l Tedavi ve E itim Merkezlerinde tedavi olmak isteyenlere iliflkin yaz l soru önergesi verdi. Önerge, Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu taraf ndan cevapland ila 2013 y llar aras nda alkolle ilgili bir istatistik tutulmad n dile getiren Bakan Müezzino lu, bu bilgilerin Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu'ndan (TAPDK) temin edilebilece ini bildirdi VE 2012 YILLARININ VER LER Müezzino lu, AMATEM'de y llar nda uyuflturucu ba ml l sebebiyle ayakta veya yatarak tedavi gören hastalarla ilgili bilgiler verdi. Buna göre, 2004 y l nda ayakta tedavi için 11 bin 239 kifli baflvurdu, yatarak tedavi için bin 517 kifli müracaat etti. Bu rakam 2012 y l nda ayakta tedavi için 218 bin 515'e, yatarak tedavi için 8 bin 783'e ulaflt ARASININ VER LER Y llar itibariyle ayakta ve yatan hasta say lar flöyle: 2005 y l nda ayakta 15 bin 133; yatan 2 bin y l nda ayakta 26 bin 923; yatan 2 bin y l nda ayakta 38 bin 283; yatan 2 bin y l nda ayakta 63 bin 979; yatan 2 bin y l nda ayakta 106 bin 93; yatan 2 bin y l nda ayakta 134 bin 287; yatan 7 bin y l nda ayakta 165 bin 590, yatan 8 bin 639. Bakan Müezzino lu, y llara göre denetimli serbestlik uygulamalar kapsam nda tedavi için kurumlara baflvuran hasta say lar n da aç klad : 2006 y l nda 7 bin 650, 2007 y l nda 25 bin 225, 2008 y l nda 38 bin 864, 2009 y l nda 33 bin 994, 2010 y l nda 52 bin 280, 2011 y l nda 76 bin 752 ve 2012 y l nda 90 bin 956. HANG UYUfiTURUCULAR KULLANILIYOR? 2012 y l nda kamu, üniversite ve özelde polikliniklere baflvuran ve yatan hastalar n alkol, opiat, esrar, benzodiazepin ve türevleri, kokain, kafein ve di er stimülanlar, halisinojenler, tütün, uçucular ve mix maddelere göre da l mlar da cevapland. Alkolden dolay 2012 y l nda toplam hasta say s 21 bin 536 iken toplam yatan hasta say s ise 2 bin 937 oldu. Esrardan toplam hasta say s 92 bin 404 iken yatan hasta say s da 409 oldu. Uyuflturucu opiatta hasta say s 65 bin 376 iken yatan hasta say s 3 bin 895. BA IMLI YAfiI 15' N ALTINA DÜfiTÜ 2012 y l nda kamu hastanelerinde tedavi merkezlerinde polikliniklere baflvuran ve yatan hasta say s, özel ve üniversitelerden daha fazla oldu y l nda madde ba ml l sebebiyle tedavi merkezlerinde yatarak tedavi olan hastalar n yafllar na göre da l m da yap ld. Yafl gruplamalar, uluslararas s n flamaya göre gerçeklefltirildi. statistik verilere göre 15 yafl alt nda toplam 25 hasta, yafl aras 789, yafl aras bin 296, yafl aras bin 207, yafl aras 652, yafl aras 369, yafl aras 162, 65 yafl üstü ise 9 hasta kay tlara girdi. (CHA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Son günlerde, baz yurttafllar n dilinden düflürmedi i bir cümle dolan yor: Bar fl gelsin, bar fl yapal m. Sadece yurttafllar n de il, politikac lar n ve de politikac lar n yandafllar n n söyledikleri budur. Ne oldu da insanlar bar fl istiyor? Savafl m var da, flimdi bar fl anlaflmas isteniyor? flte burada dural m! Savafl falan yoktu ki bar fl isteyelim. Bar fl kelimesinin sözlüklerdeki karfl l fludur: Savafl n bitti inin bir anlaflmayla belirtilmesinden sonraki durum. Kim kimle savafl yor? Türkler ile Kürtler mi savafl yor? Hay r! Çok flükür, tarihimizin hiçbir döneminde böyle bir savafl olmad. Olmaz, olmayacak da! Peki, kimler savafl yor? Ortada savaflt m z bir devlet, grup ya da topluluk yok. Devletimiz, PKK ile mücadele ediyor. Devletimiz, PKK ile savafl yor mu? Baz lar na göre; evet, savafl yor. Oysaki PKK bir devlet de il, bir karfl ordu de il ki bunlarla savaflal m. Ancak PKK ile mücadele ediliyor, savafl lm yor. Haydi, savafl yoruz diyelim. Bunun bir savafl oldu unu kabul edelim. fiimdi tekrar soruyorum: Kiminle bar fl yapaca z? Yukar daki aç klamalar ma dayanarak Kürtlerle savafl olmad na göre, baflka ülkelerle savafl olmad na göre; bar fl, PKK ile yap lacak. flte geldi imiz nokta bu; PKK ile bar fl yapmak. PKK ile bar fl yap l r m? Olur mu öyle fley? Teröristlerle bar fl yapmak demek, terörü muhatap almak demektir. Teröristlerle masaya oturmak demektir. Muhatap edindi in teröriste yenildi inin kabulü demektir. E er öyle ise; otur teröristle masaya, müzakerede bulun ve onun istedi i fleyleri ver ve bar fl sa la! Bugün yap lan budur. Demek ki Türk Devleti; teröriste yenilmifltir, çaresizdir ve de bar fl istemektedir. Son on y lda geldi imiz nokta bu! Hay rl olsun! Oturun anlafl n ve PKK n n isteklerini masada verin. Böylece bar fl gelsin. E er gelirse. Herhalde aç l m dedikleri bu olsa gerek. Efendim, bizim kastetti imiz bar fl, savafltan sonraki bar fl de il, sosyal bar flt r. diyenler var. Tamam; o zaman istedi imiz sosyal bar fl ise; BARIfi BÖYLE SA LANMAZ buna kimsenin itiraz yok. Yine, sözlüklerden hareketle sosyal bar fl nas l sa lan r? Söyleyeyim: Toplum katmanlar ve s n flar aras nda uyum, karfl l kl anlay fl ve hoflgörü ile oluflturulan ortam sa lamak. flte sosyal bar fl n sözlük anlam budur. E er, toplumda zedelenmifl bir sosyal ihtilât varsa, sosyal bar fl gerekiyorsa; bu PKK ile mi yap l r? PKK ile bar fl konusu görüflülür mü? Bir devlet; toplumda sosyal bar fl sa lamak istiyorsa, uyum ve hoflgörü sa lamak istiyorsa; toplumun tüm kesimleri ile görüflür. Sendikalarla görüflür, müzakereler yapar. Partilerle görüflür, müzakereler yapar. Halk n ileri gelenleriyle görüflür, onlar n fikrini al r, müzakereler yapar. Sivil toplum örgütleriyle görüflür, müzakereler yapar. Devletin organlar yla uyum içinde olur. Kuvvetler ayr l n n söz sahibi organlar yla görüflür, müzakereler yapar. Toplumun sorunlu kurumlar yla görüflür, görüfl al fl-veriflinde bulunur. Bu kesimlerin yasal güvenceleri için meclisi çal flt r r, meclisten gerekli yasalar geçirir. Ve sosyal bar fl sa lar. Bu kesimlerle kavga etmez. Sorumlular, yönetenler; bunlarla kavga eder, yok sayar, bunlar suçlarsa bar fl gelmez. Bu sayd klar m yapmayanlar, üstelik sosyal bar fl sa layacak kurumlarla kavga edenler, hakaret edenler; sosyal bar fl PKK ile masaya oturarak çözece ini san yorsa yan l r. Çözemez, çözemeyecektir de. Bar fl sa lanmak isteniyorsa; bunun yolu Meclistir, bunun yolu; partilerdir, sivil toplum kurulufllar d r, güçler ayr l n n temsilcileridir, toplumun iflveren temsilcileridir, iflçi temsilcileridir, devletin kurumlar d r. Bar fl, teröristle görüflmeyle sa lanmaz. Analar n gözyafllar böyle dinmez. Analar n gözyafllar ; hukuk içerisinde, meflru güçleri kullanarak teröristle kararl bir flekilde mücadele ederek dindirilir. Devlet, teröriste devlet oldu unu göstermelidir. Onunla masaya oturan devlet, devlet de ildir. Devlet, d flardan özellikle Bat dan ve ABD den gelecek telkinlere de kulak t kamal d r. E er ba ms z bir devletsek, adam gibi ba ms zl n gere i yerine getirilsin.

4 4 YARIN Karaman, EMITT Fuar 'nda görücüye ç kt KARAMAN - Karaman Valili i, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü, stanbul Beylikdüzü Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen 18. EMITT Do u Akdeniz Uluslararas Seyahat ve Turizm Fuar 'nda açt stand ile Karaman' dünyaya tan t - yor. Dünyan n en büyük turizm fuarlar ndan olan Do u Akdeniz Uluslararas Turizm ve Seyahat Fuar 'nda (EMITT) en hareketli standlar aras nda yer alan Karaman stand na vatandafllar büyük ilgi gösterdi. Vali Murat Koca, dünya turizm sektörü alan nda birçok ülkeyi a rlayan Do u Akdeniz Uluslararas Turizm ve Seyahat Fuar 'nda, baflta Karaman stand olmak üzere birçok stand ziyaret etti. Karaman stand nda birçok yerli ve yabanc misafiri a rlayan Vali Murat Koca, turizm yat r mc lar yla Karaman turizmi hakk nda görüflmeler yapt. Vali Koca, fuar hakk nda yapt aç klamada, 18. EMITT 2014 Do u Akdeniz Uluslararas Turizm ve Seyahat Fuar 'nda açt m z Karaman stand yla ilimizin tarihi, turistik ve kültürel de erlerinin, tan t lmas ve ilimize gelen turist say s n n art r lmas amaçlanmaktad r. Bu tarz fuarlar n ilimizin tan t m aç s ndan büyük katma de eri olaca na inan yorum. Fuarda ilimizi her alanda tan tarak, uluslararas tur operatörleri ve turizm yat r mc lar ile görüflmeler yaparak, ilimizin, turizm yat r mlar nda gereken pay almas n hedeflemekteyiz. Fuarda açm fl oldu umuz standa yöresel lezzetlerimizi, ürünlerimizi ziyaretçilerimize ikram edece- iz. Karaman stand m za stanbul da yaflayan tüm hemflehrilerimizi, tüm turizm sektörü temsilcilerini ve vatandafllar m z davet ediyorum. dedi. Türkiye'nin belli bafll tüm seyahat acenteleri, tur operatörleri, otelleri, 200'ün üzerinde il, ilçe, belde ve 67 ülkeden yüzlerce kat l mc n n yer ald fuarda büyük ilgi gören Karaman stand ; Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, Tokat Valisi Mustafa Taflkesen, Ad yaman Valisi Mahmut Demirtafl, Edirne Valisi Hasan Duruer, Merkez Valisi Yusuf Yavaflçan, Çanakkale Vali Yard mc s Bekir S tk Sa n da aralar nda bulundu u çok say da yerli ve yabanc ziyaretçiyi a rlad. (CHA) Turizm 4 Ocak 2014 Sahabe Sultan Sasa, 90 y l sonra mescidine kavufluyor Diyarbak r' n, Hz. Ömer dönemindeki ilk valisi, sahabe Sultan Sasa'n n 1926 y l nda y kt r lan cami ve türbesinin yap - m bitme aflamas na geldi. Sahabe Hz. Sasa'n n Gazi Caddesi Hasanpafla Han önündeki makam nda bafllayan inflaat çal flmalar, bir aya kadar tamamlanacak. Sultan Sasa'n n 1926 y l na kadar defnedildi i türbe için 3 y l önce Diyarbak r Müze Müdürlü ü, 'Roma dönemine ait kilise kal nt - s ' raporu düzenlemifl ve halk n tepkisine neden olmufltu. D YARBAKIR - Diyarbak r Vak flar Bölge Müdürü Metin Evsen, Sultan Sasa Hazretleri'nin Diyarbak r' n manevi büyüklerinden oldu unu belirterek, ona ait türbe ve caminin y llarca yok edilmesine duyars z kalmad klar n söyledi. Tarihi kaynaklarda, vak f belgeleri ve kay tlar nda, Sultan Sasa Camii ve türbesi olmas na ra men bunun y llarca yok say ld n dile getiren Evsen, sahabe makam na ve Diyarbak r' n manevi yap s na uygun bir mimari tarzla proje haz rlay p uygulad klar n söyledi. Gazi Caddesi'nin geniflletme çal flmalar kapsam nda Sultan Sasa Camii'nin y kt r ld n anlatan Evsen, caminin y kt r lmadan önce 1860 y l nda onar m gördü ünü, 1904 y l nda minare eklendi ini kaydetti. Caminin yan ndaki türbenin de yak n zamana kadar müstakil yap ya sahip oldu unu anlatan Evsen, "Hz. Sasa'n n türbesinin yeri Ulu Cami ile Hasan Pafla Han aras ndaki Sasa Camii haziresinde bulunmaktayd. Sultan Sasa Camii, türbeyle birlikte 1926 y l nda y kt r larak bahçe haline getirildi. Cami ve türbenin y kt r lmas n n ard ndan sahabe mezar buradan R zvana a Mezarl 'na tafl nd. Ancak R zvana a Mezarl da yerleflime aç lmas ndan dolay sahabe mezar kayboldu." diye konufltu. Tarihi kaynaklara göre, Diyarbak r' fethederek, Anadolu'nun slam'la tan flmas n sa layan fetih ordusu, flehirden ayr l p Garzan bölgesine do ru yol al rken geriye, flehri yönetecek sahabelerden Sultan Sasa'y b rakt. Sasa Hazretleri, Diyarbak r'da 6 ay valilik yapt ktan sonra vefat etti. Sahabe Sasa'n n naafl, Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Ulucami'nin yan nda, kendi ad na yapt r lan mescidin bahçesine gömüldü. Yaklafl k bin 300 y l burada kalan mezar, 1926'da yol çal flmas gerekçesiyle R zvana a Mezarl 'na tafl nd. Y k lan türbenin bir bölümü, slam' n ilk valisinin makam olarak kald. Diyarbak r'da 4 y l önce Gazi Caddesi'nde uygulanan rehabilitasyon projesi kapsam nda Sultan Sasa'n n makam n n oldu u yerde kaz çal flmas yap ld. Müze müdireli ini Nevin Soyukaya'n n yapt dönemde, kaz ile ilgili düzenlenen raporda, makam yeri için 'Roma dönemine ait bir kilisenin müfltemilat - n n kal nt s ' denilmiflti. Bu rapor üzerine Sultan Sasa makam n n bir ifl merkezine dönüfltürülmesi gündeme geldi. Ancak tarihi belgelerde bölgenin Sultan Sasa makam ve mescidi oldu u ortaya ç kt. Bunun üzerine, ifl merkezi projesinden vazgeçildi ve asl na uygun flekilde yeni bir proje haz rland. Tarihi kaynaklara göre, Diyarbak r' fethederek Anadolu'nun slam'la tan flmas n sa layan fetih ordusu, flehirden ayr l p Garzan bölgesine do ru yol al rken geriye, flehri yönetecek sahabelerden Sultan Sasa'y b rakt. Sasa Hazretleri, Diyarbak r'da 6 ay valilik yapt ktan sonra vefat etti. Sahabe Sasa'n n naafl Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Ulucami'nin yan nda, kendi ad na yapt r lan mescidin bahçesine gömüldü. Yaklafl k bin 300 y l burada kalan mezar, 1926'da yol çal flmas gerekçesiyle R zvana a Mezarl 'na tafl nd. Y k lan türbenin bir bölümü, slam' n ilk valisinin makam olarak kald. Peygamber Efendimizin arkadafllar ndan Hz. Sultan Sasa'n n tescilli türbe ve camisi geçen y l yay nlanan Diyarbak r Kültür Envanterine al nmad. Diyarbak r Müze Müdürlü ü taraf ndan 2 cilt halinde yay nlanan 860 sayfal k envanterde, sahabe türbe ve camiinin oldu u yere 'sivil mimari eser' denildi. Müze müdürlü ü, envanterde kendisini de yalanm fl oldu. Vak flarda Sultan Sasa mescit ve türbesi olarak kay t olan alana müze önce y llarda düzenledi i raporda kilise kal nt s demiflti. Son envanterde ise kendi raporunu gerçekçi bulmayan müze müdürlü ü, buray bu sefer de sivil mimari olarak göstermiflti. Müze Müdürlü ü, Vak flar'da 'Sultan Sasa Türbe ve Camii' olarak kay tl bulunan yer için daha önce 'Roma dönemine ait kilise kal nt s ' raporunu vermiflti. Bu rapor üzerine söz konusu yerde ifl merkezi inflaat yap lmas n n yolu aç lm flt. Ancak üniversitedeki slam tarihi araflt rmac lar n n tarihi belgeleri sunmas üzerine Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu ifl merkezi projesini iptal etmiflti. (CHA)

5 4 fiubat 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Yabani at. Lahza. 2. Otomobillerde bulunan sars nt y önleyici alet, yumuflatmal k. 3. Asya da bir ülke. Namaza ça r. 4. fiikâr. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. Bafl çoban. 5. Yap m iflleri. S v ölçü biriminin k saltmas. 6. Mu la ilinin bir ilçesi. Resmi dairelerde temizlik ifllerine bakan görevli. 7. Bir nota. Tutars z hareketlerde bulunan tehlikeli ak l hastas. 8. Dul kad nlar. Demiryolu. 9. Bir nota. Favori. Sodyumun simgesi. 10. Dahil. Üzerinde birçok f nd k bulunan dal. 11. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Bir tür geçirimsiz toprak. 12. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Burçlardan biri. 13. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Kiloamperin simgesi. 14. Aya sekili at. 15. Gemileri, farkl iki su düzeyinin birinden öbürüne afl rmak için yap lm fl ara havuz. Orkestra davulu. 16. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. Naz m Hikmet in soyad. Bir kumafl n alt dokusu. 17. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. 18. slam n befl flart ndan biri. Tatl bir tür çörek. 19. Gülde bulunur. nce, keskin ses. 20. flletilen paran n faiz kat lmam fl bütünü. ki tarla aras ndaki s n r. Yukar dan afla ya: 1.Utanma duygusu. Afrika da yaflayan bir antilop türü. Çözümleme, tahlil. Rusçada evet. 2. Dört Halife devrinden sonra Müslümanlar n bafl na geçen hanedan. Mermi yerine çak l tafl atan bir tür top. Kurnaz, cin fikirli kimse. 3. Sert bir içki. Arapçada su. Suçu ba fllama. Yüzün bir bölümü. Difli deve. 4. Narçiçe i renginde bir süs tafl. Gaye, erek, maksat. Tanr. Üç Aylardan birincisi. 5. Budun bilimi, rkiyat. Küçük ve de ersiz bitki. Afrika da bir baflkent. Olumsuzluk anlatan önek. 6. Lityumun simgesi. De ifliklik. Kar lar kardefl olan iki erkekten her biri. 7. F r nlar temizlemekte kullan lan ucu bezli sopa. Lezzet. Kesilmifl hayvan n iç organlar yla bafl ve ayaklar. Ticaret eflyas. 8. Has, özgü. Eski dilde çekme, sürükleyerek götürme. Afrika da bir rmak. Difllerin diplerinde ve kaplarda oluflan kireç tabakas. 9. Trabzon ilinin bir ilçesi. Üvey ana. Oyuncunun yapt. Güney Afrika n n plaka iflareti. 10. Kesintilerden sonra geri kalan miktar, safi. Kafiye. Bir tür ya mur kuflu, su tavu u. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) ve Türk Giriflimci ve fl Dünyas Konfederasyonu na (TÜRKONFED) üye 12 kiflilik bir heyet, fi rnak ta Yat r mc Dan flma Konseyi stiflare Toplant - s na kat ld. fiirnak - Mardin ve Cizre deki ziyaretlerin ard ndan flehre gelen ifl adamlar, fi rnak Ticaret ve Sanayi Odas nda düzenlen toplant da, TÜS AD ve TÜRKONFED taraf ndan haz rlanan 'Bölgeleraras Ortak Giriflim Projesi ni (BOR- G P)' fi rnakl ifl adamlar na ve sivil toplum kuruluflu temsilcilerine tan tt. fi rnak Sanayi ve Ticaret Odas Baflkan Osman Gelifl, yapt konuflmada, bir y ldan bu yana süren çözüm süreci sayesinde önlerini daha iyi gördüklerini ifade ederek, limiz 30 y ldan beri maalesef olumsuzluklarla ciddi bir üretim ve geliflme kat edemedi. Ama inan n son bir y ld r yeflili daha yeflil, günefli daha berrak görüyoruz. Son bir y ld r bir genç kardeflimizin öldürülmedi i, operasyonlar n yap lmad bir bölgede olman n art k heyecan, mutlulu unu yafl yoruz. dedi. TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Kadoo lu ise ifl adamlar - n n bölgeye yat r m yapmas gerekti ini kaydetti. Kadoo lu, flöyle dedi: 30 y ldan beri ülkemizi kana bulayan, bölgemizi s k nt lar içerisinde b rakt ran, çocuklar m - z n e itimsiz, sanayimizle ilgilenemedi imiz bir 35 y l k geçmifli geride b rakt k. Son bir y ldan beri hükümetle bafllat lan bar fl sürecinin, bizler de ifl adam olarak, sanayiciler olarak iktisadi aya n oluflturaca z diye TÜS AD böyle bir misyon üstlendi. TÜS AD n bir raporu vard, yüzde 7 civar nda. Büyüme imkan olan ve genç nüfusun oldu u bir bölgeden bahsediyoruz. fl adamlar m z Afrika da, 4 fiubat 2014 TÜS AD ve TÜRKONFED heyeti fi rnak'ta topland ANKARA -Ekonomi Bakanl 'nca yap lan aç klamada, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Ocak 2014 tarihlerinde Tahran a gerçeklefltirdi i ziyarette imzalanan, Türkiye ile ran aras ndaki 10 y ld r müzakereleri süren Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, Türkiye nin baz tar m ürünlerinde ran a tarife indirimi vermesi ve buna karfl l k ran n ise baz sanayi ürünlerinde Türkiye ye tarife indirimi sa lamas n n kararlaflt r ld kaydedildi. Aç klamada, anlaflman n iki ülke baflbakanlar, Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ile ran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakan Mohammad Reza Nematzadeh taraf ndan imzaland belirtildi. Verilen bilgilere göre ran n, 'Tercihli Ticaret Anlaflmas ' ile Türkiye ye tarife indirimi sa layaca ürünler aras nda; temizlik ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik malzemeler, orman ürünleri, tekstil, haz r giyim, ev tekstili, mobilya, çelik ürünleri, demir ve demir d fl metaller, buzdolab, bulafl k makinalar gibi beyaz eflya ürünleri, klimalar ve elektrik-elektronik ürünleri gibi bir çok ürün yer al yor. Söz konusu ürünlerde 2012 y l nda Türkiye nin dünyaya ihracat 38,9 milyar ABD Dolar olarak gerçekleflti. Bu mebla, Türkiye nin ayn y l gerçeklefltirdi i toplam ihracat n yüzde 25,5 ine tekabül ediyor. Ayr ca, Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, ran n Türkiye ye tarife indirimi yapmay kabul etti i sanayi ürününlerinde, 2012 y l nda Türkiye nin ran a ihracat yaklafl k 830 milyon ABD Dolar olarak gerçekleflmiflti. Anlaflman n yürürlü e girmesi ile birlikte bu ürünlerde ihracat n, 3 y l sonunda iki kat na ç kaca bekleniyor. Di er taraftan, söz konusu Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, ran a taviz verilen tar m ürünlerinin ran'dan yap lan toplam tar m ürünleri ithalat içindeki pay yüzde 57 seviyesinde. Rusya da yat r m yap yor. Somali'de yat r m yapan insanlar var. Ülkemizin bir parças olan Güneydo u'da niye yat r m yapmas nlar. Bar fl sürecinin sonlanmaya do ru gitti ine inan yorum. Allah n izni ile ve sizlerin de destekleri bu süreci baflar ile tamlayaca z. Bu ifl olacak. Bar fl n olmas için temeller ataca z. U rafllar verece iz. TÜS AD ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu ve YDK Üyesi fiükrü Ünlütürk de ifl adamlar na yönelik bölgede iki büyük sehayat gerçeklefltirdiklerini belirterek, Çözüm sürecinde TÜS AD, TÜKONFED ile birlikte yönetim kurullar n n tam deste i ve iste i ile çözüm sürecine olan deste ini ve inanc n ve bunun ekonomik baca n n sürecin kal c hale gelmesinde ilerlemesinde ne kadar önemli oldu unu vurgulamak için iki tane büyük seyahat yapt k. Tan nm fl ifl adamlar n bölgeye getirerek, tan tma f rsat bulduk. Ondan sonra çok h zl bir flekilde ifl iliflkileri ve görüflmeler bafllad. Bununla yetinmeyip, bu iflin sürekli olarak takip edilmesi için yat r mc dan flma konseyi oluflturduk. Do u ve Güneydo u Yat r mc Dan flma Konseyi, hem TÜRKONFED den hem TÜS AD daki yönetim kurulundan ayr ca bölgedeki D CLES FED ve görevli arkadafllarla toplanarak, bu bölgedeki yat r m f rsatlar n anlatmak, tan tmak ve bu yat r m önündeki engelleri aflabilmek için yard mc olmak amac yla bu konseyi kurduk. Burada gördü ünüz arkadafllar olarak bizler bu konseyde görevliyiz. diye konufltu. (CHA) Türkiye tar m, ran ise sanayi ürünlerinde tarife indirimi yapacak Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas ; Türkiye'nin serbest ticaret anlaflmalar d fl nda ticaretin art r lmas na yönelik yapt ilk anlaflma. Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas, yeni dönemde, iki ülke aras ndaki ekonomik ve ticari iliflkilere ivme kazand racak; her iki ülke aras ndaki ekonomik iflbirli ini güçlendirecek ve iki ülkenin önümüzdeki dönemde artan ekonomik iflbirli inin temelini oluflturacak. Anlaflma kapsam nda, her iki ülke, birbirlerine sa lam fl olduklar tavizleri daha da geniflletmek üzere çal flmay da taahhüt etti. (CHA)

7 4 fiubat 2014 Ekonomi YARIN Türkiye tar m, ran ise sanayi ürünlerinde tarife indirimi yapacak 7 Ekonomi Bakanl 'nca yap lan aç klamada, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Ocak 2014 tarihlerinde Tahran a gerçeklefltirdi i ziyarette imzalanan, Türkiye ile ran aras ndaki 10 y ld r müzakereleri süren Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, Türkiye nin baz tar m ürünlerinde ran a tarife indirimi vermesi ve buna karfl - l k ran n ise baz sanayi ürünlerinde Türkiye ye tarife indirimi sa lamas - n n kararlaflt r ld kaydedildi. ANKARA - Aç klamada, anlaflman n iki ülke baflbakanlar, Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ile ran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakan Mohammad Reza Nematzadeh taraf ndan imzaland belirtildi. Verilen bilgilere göre ran n, 'Tercihli Ticaret Anlaflmas ' ile Türkiye ye tarife indirimi sa layaca ürünler aras nda; temizlik ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik malzemeler, orman ürünleri, tekstil, haz r giyim, ev tekstili, mobilya, çelik ürünleri, demir ve demir d fl metaller, buzdolab, bulafl k makinalar gibi beyaz eflya ürünleri, klimalar ve elektrik-elektronik ürünleri gibi bir çok ürün yer al yor. Söz konusu ürünlerde 2012 y l nda Türkiye nin dünyaya ihracat 38,9 milyar ABD Dolar olarak gerçekleflti. Bu mebla, Türkiye nin ayn y l gerçeklefltirdi- i toplam ihracat n yüzde MOSKOVA -Rusya Federal Turizm Ajans, dolar n de erlenmesinin Ruslar n yerli tatil tercih etmelerinde etkili olaca n aç klad. Rusya Merkez Bankas n n yüzde 55 dolar ve yüzde 45 Euro dan oluflan döviz sepeti ruble karfl s nda yüzde 6 de erlendi. Son befl y l n en yüksek seviyesine ulaflan dolar 25,5 ine tekabül ediyor. Ayr ca, Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, ran n Türkiye ye tarife indirimi yapmay kabul etti i sanayi ürününlerinde, 2012 y l nda Türkiye nin ran a ihracat yaklafl k 830 milyon ABD Dolar olarak gerçekleflmiflti. Anlaflman n yürürlü e girmesi ile birlikte bu ürünlerde ihracat n, 3 y l sonunda iki kat na ç kaca bekleniyor. Di er taraftan, söz konusu Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, ran a taviz verilen tar m ürünlerinin ran'dan yap lan toplam tar m ürünleri ithalat içindeki pay yüzde 57 seviyesinde. Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas ; Türkiye'nin serbest ticaret anlaflmalar d fl nda ticaretin art r lmas - na yönelik yapt ilk anlaflma. Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas, yeni dönemde, iki ülke aras ndaki ekonomik ve ticari iliflkilere ivme kazand racak; her iki ülke aras ndaki ekonomik iflbirli ini güçlendirecek ve iki ülkenin önümüzdeki dönemde artan ekonomik iflbirli inin temelini oluflturacak. Anlaflma kapsam nda, her iki ülke, birbirlerine sa lam fl olduklar tavizleri daha da geniflletmek üzere çal flmay da taahhüt etti. Aç klamada, baz bas n yay n organlar nda Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas 'n n imza töreninde Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci nin anlaflma metninin Farsça olmas nedeniyle imza atmaktan imtina etti i fleklinde haberlerin de dile getirildi i hat rlat larak, söz konusu anlaflman n ngilizce, Farsça ve Türkçe olarak yaz ld kaydedildi. (CHA) Dolar yükseldi, Ruslar tatil için d flar y daha az tercih edecek 35 rublenin üzerinde. Rusya Federal Turizm Ajans Baflkan Aleksandr Radkov bas na yapt de erlendirmede, D fl ülkelere seyahat kaç n lmaz bir flekilde daha pahal olacak. Elbette bu birazda düflük ruble kurunun ne kadar süre devam edece ine ba l. Ancak bu içerde yerli sanayi üretimi ve turizm sektörüne olumlu yans yacak de erlendirmesinde bulundu. Zay f ruble Rus ihracatç s ve bütçe aç n n kapat lmas aç s ndan olumlu görülürken, ithal edilen ürünlerin daha pahal olmas n n enflasyonu art rmas ndan endifle ediliyor. (CHA) Ekonomi Bakan : ran la anlaflma metnimizde Türkçe de vard ANKARA - Türkiye ile ran aras nda 10 y ld r müzakereleri süren Tercihli Ticaret Anlaflmas n, iki ülke Baflbakanlar huzurunda Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ile ran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakan Mohammad Reza Nematzadeh aras nda imzaland. Ekonomi Bakanl 'ndan yap lan aç klamada, baz bas n yay n organlar nda Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas 'n n imza töreninde Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci nin, anlaflma metni Farsça olmas nedeniyle imza atmaktan imtina etti i fleklinde haberler ç kt hat rlat ld. Nihat Zeybekçi, yaz l aç klamada, söz konusu anlaflman n ngilizce, Farsça ve Türkçe oldu unu belirtti. Aç klamada, flöyle denildi: "Söz konusu anlaflman n imza töreninde ran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakan Mohammad Reza Nematzadeh, zaman darl nedeniyle anlaflman n her üç dilde imzalanmas - n, ancak teamüllere uygun olarak bütün sayfalar n paraflanmas uygulamas n n bilahare yap lmas n teklif etmifl, Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci de hem imzan n hem de anlaflman n her sayfas n n paraflanmas n istemifltir. Söz konusu anlaflma Say n Baflbakan m z n da uygun görmesiyle, bu çerçevede imzalanm fl ve paraflanm flt r. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi Bal kesir Ticaret Odas (BTO) Baflkan Fahri Ermifller, göreve geldikten sonra ilk yurtd fl ziyaretini Almanya ve Polonya'ya yapt klar n belirterek, "Bu y l Türkiye-Polonya iliflkilerinin 600. y l. BALIKES R - Bu kapsamda bu ülkeye Türkiye'den ilk temas BTO olarak biz gerçeklefltirdik. Mart ay nda bafllayacak etkinlikler öncesinde ilk ticari iflbirli i protokolünü imzalad k." dedi. Ermifller, oda faaliyetleri ve projelerinin anlat ld bir bas n toplant s düzenledi. Toplant ya, BTO Meclis Baflkan Mustafa Kerem K r ml ve yönetim kurulu üyeleri de kat ld. Burada son dönem faaliyetleri hakk nda bilgi veren Ermifller, Almanya ve Polonya ziyaretlerinden önce dört ayl k ön haz rl k yapt klar n söyledi. Almanya ziyaretinin baflflehir Berlin'e yap ld n belirterek, "Bu y l Türk-Alman Bilim Y l olmas nedeniyle düzenlenen iflbirli- i program na kat ld k. Programa, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan m z Fikri Ifl k da kat ld. Bu program bize ciddi katk lar verdi. Biz ülkedeki Türklerle temasa geçip ilimizin ürünlerini tan tmay amaçlad k. Çok verimli bir süreci bize sa lad. Burada odam z n üzerinde çal flt 'Havuz' projesini anlatt m. Say n Bakan m z, projeyi çok be endi ve de erlendirmek istediklerini söyledi. Projemizle oluflturulacak havuz sistemiyle ticaret erbaplar ve sanayide üretim yapan ifladamlar m z, bu havuza katk yapacak. Bu sayede elde etmek istedikleri ürün ya da fikirlerin bilim, sanayi ve teknolojiye dönüflmesi noktas nda üniversitedeki hocalar m z n da bilgisiyle birlefltirilme projesi." fleklinde konufltu. Polonya temaslar ndan da bahseden BTO Baflkan Ermifller, co rafi aç dan Avrupa'n n ortas nda oldu unu kaydederek, "Lojistik aç dan da çok önemli bir yerde. Ülke, demiryolu ve otoyol anlam nda avantajl bir konumda. Bunun yan nda ülkede maliyetler de çok ucuz." dedi. Caris Ticaret Odas ile kardefl oda protokolü imzalad klar n da anlatan Fahri Ermifller, flöyle devam etti: " flbirli i protokolünden k sa vadede 150 bin euroluk AB hibesini ortaklafla yapaca z. Hedefimiz çok daha büyük, milyon euroluk AB hibesi alarak Bal kesir'e iyi bir proje kazand rmakt r. ki flehir aras nda, özellikle Bal kesir ürünlerinin Avrupa'ya tafl nmas yla ilgili bize destek verecekler. Bu protokoller, bir iki ay içerisinde gerçekleflecek. Nisan ya da may s ay nda bu ülkede Bal kesir tan - t m program düzenlemeyi düflünüyoruz. Ayr ca temmuz ve a ustos aylar nda Polonya ve Almanya'dan heyetleri flehrimizde a rlayaca z. Bu ziyaretlerde flehrimizin bütün ürünlerini Avrupa pazar nda tan tmay hedefliyoruz." Bal kesir Sanayi Odas, Güney Marmara Kalk nma Ajans ve Bal kesir OSB ile çeflitli ortak çal flmalar da yürütüldü ünü anlatan Ermifller, oda olarak y l içinde de birçok fuara kat lacaklar n vurgulad. Oda ve borsalara yönelik 9. dönem akreditasyon testinden baflar l bir flekilde geçtiklerini belirterek, "Denetimlerden sonra sertifikam z, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu'nun elinden ald k. Baflkan m z Hisarc kl o lu, 'Benim befl y ld zl odalar m.' diyor. Hizmet ve kalite anlam nda üst s n f oda demek. Hedefimiz, yedi y ld zl bir oda olmak. nflallah yeni binam z ve yapaca m z bütün faaliyetlerle bunu baflaraca- z." de erlendirmesinde bulundu. BTO'nun üyelerine daha iyi hizmet vermek için önümüzdeki haftadan itibaren numaral hatt n, "Bal kesir Ticaretinin Yeni Numaras " slogan yla hizmet verece ini belirten Ermifller, " letiflim bizim için çok önemli. Bu sayede iletiflimle ilgili bütün kanallar açm fl olaca z. Ayr ca cep telefonlar uygulamas için yaz l mlar tamamland, bunu da devreye alaca z. Bu sayede anl k haberlere ulafl labilecek, mesaj at labilecek." dedi. Ermifller ayr ca geçen y l uygulamaya koyulan "Uzun Gün" projesinin çok verimli geçti ini, mart ay nda tekrar bafllayaca n sözlerine ekledi. 4 fiubat 2014 Türkiye-Polonya iliflkilerinin 600. y l nda ilk ticari imza at ld K rsal kalk nma yat r m destek baflvuru süresi uzat ld MALATYA -K rsal Kalk nma Yat - r mlar n n Desteklenmesi Program na baflvuru süresinin uzat ld bildirildi. Elaz G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ünden yap lan aç klamada, K rsal Kalk nma Yat r mlar n n Desteklenmesi Program Kapsam nda Tar ma Dayal Ekonomik Yat r mlar n Desteklenmesi hakk ndaki tebli in Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi i an msat ld. K rsal Kalk nma Yat r mlar - n n Desteklenmesi Program (KKYDP) kapsam nda Tar ma Dayal Ekonomik Yat r mlar n Desteklenmesi hibelerinden yararlanmak isteyen proje sahipleri için daha önce 27 Ocak olarak aç klanan son baflvuru tarihinin 11 fiubat'a uzat ld belirtildi. Program kapsam nda, yeni tesis ve tamamlama yat r mlar ile kapasite art - r m ve teknoloji yenilenmesine yönelik baflvurular n kabul edildi i kaydedilen aç klamada, baflvuruda bulunmak isteyen yat r mc lar n adresinden proje tekliflerini 11 fiubat günü mesai bitimine kadar sunmalar n n gerekti i ifade edildi. Ekonomik yat r mlar için proje baflvurular nda hibeye esas proje tutar n n gerçek kifli baflvurular nda 300, tüzel kifli baflvurular için ise 800 bin liray geçmeyece i kaydedilen aç klamada, "Hibeye esas proje tutar n n yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilir. (CHA)

9 4 fiubat 2014 Ekonomi YARIN Büyükekfli: Enerjimizi k s r çekiflmelere harc yoruz Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, gündem; Ar-Ge, inovasyon, yüksek katma de erli bir ekonomiye geçifl olmas gerekirken, ne yaz k ki biz enerjimizi k sa vadeli k s r çekiflmelere harc yoruz dedi. GAZ ANTEP - Türkiye hracatç - lar Meclisi nin ocak ay ihracat verileri T M Baflkan Mehmet Büyükekfli taraf ndan Gaziantep te aç kland. hracat; bu y l n ocak ay nda, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 9,6 artarak 12 milyar 15 milyon dolara ulaflt. Büyükekfli, ocak ay nda gerçekleflen 12 milyar 15 milyon dolarl k ihracat n Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ay ihracat rakam oldu unu aç klad. Ocak ay nda en fazla ihracat, 1 milyar 589 milyon dolar ile haz r giyim ve konfeksiyon sektörü yapt. Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci in kat ld toplant da ihracat verilerini aç klayan Büyükekfli, Gaziantep ekonomisi ve ihracat n de erlendirerek bafllad konuflmas nda, kenti Türkiye nin Ortado u ya aç lan ihracat kap s, bölgesinin istihdam merkezi olarak tan mlad ü yavafl ve kademeli toparlanarak kapatt n anlatan Büyükekfli, Özellikle geliflmifl ülkelerde bu y l iyi bir büyüme performans bekleniyor. Büyüme beklentilerine ve artan talebe ba l olarak, dünya ticaretinde de art fl bekleniyor. Mal ticaretinde de er baz nda yüzde 4, miktar baz nda ise yüzde 5 art fl öngörülüyor. Umuyoruz ki geçici de olsa flu anda ülke gündemindeki negatif alg lar sona erecek ve f rsatlarla dolu 2014 için, ekonomimize ve temel parametrelere odaklanmaya bafllayaca- z. Bizler dünyadaki bu olumlu beklentilerin ihracat m za pozitif yans yaca na inan yoruz. Ve 2014 y l ihracat hedefimiz olan 166,5 milyar dolar yakalayaca m z düflünüyoruz. dedi. Geliflmifl ülkelerin merkez bankalar n n ekonomiler üzerindeki etkisinin bu y l daha belirleyici olaca na iflaret eden Büyükekfli, ABD Merkez Bankas FED in ç k fl plan yla birlikte daha de erli dolar, daha yüksek faiz oranlar ve daha s k finansman koflullar olufltu unu belirtti. Kurdaki bu dalgalanmalara neden olan etmenlerin bafl nda FED kararlar ve Merkez Bankas politikalar oldu unu ifade eden Büyükfli, konuflmas n flöyle sürdürdü: Merkez Bankas n n bu kadar yüksek bir faiz art fl yapmas baflta KOB ler olmak üzere tüm flirketlerin borçlanma maliyetlerini ciddi oranda art racak. Büyümede ve istihdamda yavafllama olabilece inden endifle ediyoruz. Bu da bize gösteriyor ki, Merkez Bankas geliflen olaylar karfl s nda zaman nda daha proaktif davranmal. Bu noktada pani e gerek olmad na, Türk Liras n n de erini eninde sonunda bulaca na da inan yoruz. Döviz kurunda ihracatç için seviyeden ziyade, öngörülebilirlik ve rekabetçili in önem tafl d n anlatan Büyükekfli, ihracatç lar risk alg s n iyi yönetmeleri konusunda uyard. Bu y l cari aç kta düzelmeler beklediklerini kaydeden Büyükekfli, Bu y l büyümenin a rl iç tüketimden ihracata kayacak. Biz bu noktada tüm sanayicilerimizi mutlaka ihracata yönelmeye davet ediyoruz. Bu y l ihracat yapmayan firmalar da ihracat yaps n. Firmalar m z bafl hedefleri aras na ihracat als n. Dünyay ihracatla yeniden keflfedelim aç klamas n yapt. Türkiye nin özellikle son y llarda büyük çabalarla elde etti- i kazan mlar n Kayna belirsiz müdahalelerle kaybetmeyi hak etmedi- ini ifade eden Büyükekfli, Gündemimiz Ar-Ge, inovasyon, yüksek katma de- erli bir ekonomiye geçifl olmal yken, ne yaz k ki biz enerjimizi k sa vadeli k - s r çekiflmelere harc yoruz. Türkiye potansiyelinden hiç bir fley kaybetmedi. Türkiye hedeflerinin hiçbirisinden vazgeçmedi. hracata dayal ; inovasyonla, tasar mla, markalaflmayla ve Ar-Ge yle büyüyen yüksek katma de- erli, inovasyon odakl bir ekonomiye geçmek diye aç klad. Türk firmalar n n yurtd fl nda markalaflmaya h z vermesi, bunun için gerekirse flirket birleflme ve sat n almalar na odaklanmas gerekti ini anlatan Baüyükekfli, T M olarak bu aksiyonlara destek niteli indeki önerileri devletimizin en üst kademelerine aktarmaya ve yeni yaklafl mlar gelifltirmeye devam ediyoruz dedi. Büyükekfli, de erlendirmelerinin ard ndan Ocak ay ihracat verilerini aç klad. Büyükekfli nin verdi i bilgiye göre; Ocak ay nda mal ihracat geçen y l n ayn ay na göre yüzde 9,6 art flla 12 milyar 15 milyon dolar oldu. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ay ihracat rakam olarak kaydedildi. Son 12 ayl k ihracat ise yüzde 0,4 gerileyerek 152 milyar 401 milyon dolara indi. Ocak ay nda en fazla ihracat,1 milyar 589 milyon dolar ile Haz r giyim ve konfeksiyon sektörü yaparken, otomotiv 1 milyar 587 milyon dolar ihracat ile ikinci s rada, kimyevi maddeler de 1 milyar 404 milyon dolar ihracat ile üçüncü s rada yer ald. Ocak ay nda en fazla ihracat art fl n yüzde 64 ile tütün, yüzde 48 ile savunma ve havac l k sektörü yakalad. Ocak ay nda en fazla ihracat yap lan 3 ülke, s ras yla Almanya, Irak ve ngiltere oldu. Almanya ya ihracat geçen y l n ayn ay na göre yüzde 20 artarken, Irak a ihracat yüzde 16, ngiltere ye yüzde 18 art fl gösterdi. Ocak ay nda AB ye ihracat yüzde 13 artarak, 5,4 milyar dolara yükseldi. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilimiz aras nda ihracat n en fazla art ran ilimiz Sakarya oldu. Sakarya Ocak ay nda ihracat n geçin y la göre yüzde 50 art rd.(cha) 9 ANFED: Hizmet insanlar na iftiralar had safhada gönüller y k l yor, k r l yor ANKARA - Anadolu fl Adamlar Federasyonu (ANFED) Baflkan Rahmi B y k, Hizmet mensuplar na iftiralar n had safhada oldu unu, bu konuda diyecek söz bulamad n belirterek, "Söylenen sözleri tekrar dillendirmek istemiyorum ama bizim gibi insanlar n gönlü y k l yor ve gönlü k r l yor. Gün gelecek, bu insanlar yapt klar ndan çark edecek, yanl fl yapt klar n anlayacak ama Anadolu insan n gönlünü almakta zorlanacaklar. diye konufltu. Anadolu fl Adamlar Federasyon (ANFED) 5. Ola an Genel Kurulu federasyonun Balgat taki genel merkez binas nda yap ld. TUSKON a ba l olarak hizmet veren ANFED in bünyesinde aralar nda HÜRS AD, S SAD, ASAD ve POL AD n bulundu u 22 dernek bulunuyor. Sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas ile bafllayan genel kurulda divan kurulu üyeleri seçimi yap ld. Federasyon yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim raporlar n n okunmas n n ard ndan ANFED Baflkan Rahmi B y k baz de erlendirmelerde bulundu. ANFED in TUSKON a ba l 7 federasyondan biri olarak görev yapt - n belirten B y k, Bu federasyonlara ba l 200 ün üzerinde dernek bulunuyor. ANFED ç Anadolu Bölgesi a rl kl bir federasyon. Bununda 25 derne i ve 9 bin ifl adam üyesi var. Yaklafl k 30 bin flirketi temsil eden bir yap. Bu yap n n esas gayesi ifl adamlar - m z dünyalara açmak dünya ticaretini ö retmek ve vizyon sahibi yapmak. dedi. Hükümetin son dönemlerde yapt aç klamalarla ekonomik dengelerinin bozulmas na neden oldu u ve ortal geren de erlendirmelerde bulundu unu belirten B y k, Baz kurum, kurulufllar ve ifl adamlar n hedef gösteriyorlar. Özellikle kendi eliyle ülkedeki bir bankay bat rmak istiyor ve ifl adamlar tehdit ediliyor. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi zmir'de bir iflveren, bulafl klar ihtara ra men süresinde y kamay p biriktirerek sabaha b rakt, uyar lara ald rmay p ifl saatleri içerisinde internette chat yapt n öne sürdü ü iflçinin ifl sözleflmesini feshetti. BURSA -Karar üzerine iflçi, mahkemeye müracaat ederek k - dem tazminat, ihbar tazminat, fazla çal flma ücreti, bayram ve genel tatil ücreti ile ücret alacaklar n istedi. Mahkemenin davac iflçinin k dem ve ihbar tazminat taleplerini red etmesi Yarg - tay dan döndü. Yarg tay 9. Hukuk Dairesi, iflveren taraf ndan davac - n n yapmakla görevli oldu u iflleri yapmak hususunda uyar lmad, savunmas n n al nmad, ayr ca daval tarafça ileri sürülen di er fesih sebeplerinin kan tlanmad sebebiyle yerel mahkemenin karar n bozdu. zmir de, iflverenin sözleflmesini feshetti i iflçi, zmir 1. fl Mahkemesi ne müracaat ederek k dem tazminat, ihbar tazminat, fazla çal flma ücreti, bayram ve genel tatil ücreti ile ücret alacaklar n istedi. Mahkemede savunma yapan davac iflveren, davac iflçinin yapmakla görevli oldu u ifllerden bulafl klar ihtara ra men süresinde y kamay p, biriktirerek sabaha b - rakt n söyledi. Uyar lara ra men iflçinin, mesai saatleri içerisinde internette chat yapt n öne süren iflveren, "Baz dava dosyalar avukatlarca istenmesine ra men davac, bu dosyalar bulamad n söyleyerek asli görevden kaç n - yordu. ki adet dava dosyas n n kendisinden istememiz üzerine daha ö len ç kartm flt m, yine neden istiyorsun? diye cevap verdi. Yasal ifllem yapar m demem üzerine davac iflten mesai bitmeden 17.10?da kimseye de haber vermeden ayr ld. Nihayet 6 Kas m 2009 da davac ya büronun ihtiyaçlar için verilen avanstan kapat lmayan 225 TL nin belgelerinin istemem üzerine davac, bu paray sarf etti ini, ancak belgesinin olmad n söyledi. Yapt olumsuz davran fllarla ilgili olarak tutanaklar tutulmas ndan sonra ifl akdini 4 fiubat 2014 flveren, iflçi görevini yerine getirmedi, Yarg tay; Madem öyle uyarmal yd n STANBUL -Geliri dolar üzerinden olmas na ra men turizmciler de kurdaki art fltan flikâyetçi. Sektörün önde gelen isimleri kurun flu hali ile sat fllar na darbe vurdu una dert yan yor. Dolar ve Euro da afl r oynamalar n olmamas n talep ediyor. Turistik Otelciler, flletmeciler ve Yat r mc lar Birli i (TUROB) Yönetim Kurulu Baflkan Timur Bay nd r, Dolar bu denli artmamal yd, artmamal. Çünkü böyle ortamda her fley oynuyor. Biz de neyi stabilize edece imizi flafl r yoruz. diyor. Bay nd r, kendileri için dolarda ideal seviyenin 1,95-2 lira oldu unu ifade ediyor. Tur operatörü M ll a Travel dan Yeflim Uçak da kur nedeni ile maliyetlerin artt n, sat fllar n geriledi ini dile getiriyor. Sektörün önde gelen isimlerinden TUROB Yönetim Kurulu Baflkan Timur Bay nd r, bir süredir atefli yükselen dolar n geldi i seviyeden fl Kanunu nun 25/II,e,h bentleri gere ince hakl sebeple feshettim." dedi. Davac iflçi ise savunmas n n al nmad n belirterek ileri sürülen fesih gerekçelerinin ispatlanamad n öne sürdü. zmir 1. fl Mahkemesi, davac n n k dem ve ihbar tazminat taleplerinin reddine hükmetti. Mahkeme, davac n n iste ini k smen reddince iki taraf da dosyay temyize gönderdi. Yarg tay 9. Hukuk Dairesi, iflveren savunma almal ve fesih sebeplerini ispatlamal yd diyerek yerel mahkemenin karar n bozdu. Kararda flu ifadelere yer verildi: "Dosya kapsam nda yap lan incelemede ifl veren taraf ndan davac - n n yapmakla görevli oldu u iflleri yapmak hususunda uyar lmad, savunmas n n al nmad, ayr ca daval tarafça ileri sürülen di er fesih sebeplerinin kan tlanmad anlafl lmakla davac n n k dem ve ihbar tazminat taleplerinin kabulü yerine reddi hatal olup, bozmay gerektirmifltir." (CHA) Turizmci de kurdaki yüksek art fltan flikayetçi kayg duyuyor. Bay nd r, konuyla ilgili olarak Cihan a yapt de erlendirmede, dolar n bir anda yüzde 36 f rlad ndan yak n rken, Elinde lira bulunanlar n paralar n n üçte biri gitti. Dolar bulunanlar da kar elde etti. Yani bir anormal durum oldu. Dolar, küçük küçük artsa yani 1-2 kurufl koyarak artsa normaldi. fleklinde konufluyor. Kur art fl n n enerji fiyatlar n t rmand rd na dikkat çeken Bay nd r, flu tespitlerde bulunuyor: Dolarda 1-2 kurufl oynama bize gelir olarak bile dönerdi. Ama ne oldu, petrol fiyat ne oldu? Benzin 5 liray aflt, mazot da öyle. fiu an güney illerinden meyveler karayolu ile geliyor. Yani enerji maliyetlerine ba l olarak yol giderleri de art yor. Su pahalan yor, her bir fley pahalan yor. Her bir fley dolar n yüzde 36 de erlenmesinin getirdi i aç kapayacak flekilde art yor. Bu ortamda diyelim 10 dolara satt m z odadan 10 lira al yorduk, 10 dolara satt m z odadan 12 dolar alaca z belki ama giderlerimiz 13 dolar buluyor. Büyük bir art de il. Ülke d - fl na gidifller için de durum ayn. Daha evvel 5 bin lira ile bir ülkeye gidiyordunuz, flu an 6 bin 500 lira ile gitmeniz gerekecek. Dolar bu denli artmamal yd, artmamal. 1,95-2 lira seviyelerinde kalmal. Kurda afl r oynamalar olmamal. Çünkü böyle ortamda her fley oynuyor. Biz de neyi stabilize edece imizi flafl r yoruz için temkinli olan Bay nd r, Allah, bu dönemi aratmayacakt r inflaallah. Çünkü dünyada durumlar iyi gitmiyor. diyor. Tur operatörleri ile otellerinin bu seneden umutlu olmad n aktar rken, bu durumda rol oynayan faktörleri flöyle anlat yor: Türkiye otellerine yan nda bulunan ülkelerden müflteri çekmeli. Daha evvel ran dan, Suriye den epey gelifl gidifl vard. Türkiye de yo unluk vard. Ama flu an ran ile aram z kötü, Suriye ile bir savafla girmedi imiz kald. Yine Yunanistan n ekonomisi iyi de il. Bulgaristan iyi ama daha yeni Avrupa Birli- i ne girdi. Ne yapaca belli de il. Arada derede sorunlar var. Avrupa da devam eden bunal m var. Bireylerin tatil için kendi ülkelerini tercih etmeleri kuvvetli ihtimal. Türkiye art k öyle bir yere geldi ki geri gidifl kolay de il. Art k yeni bölgelere aç lman n yeridir. Yeni bölgeler Orta ve Güney Afrika, Hindistan, Çin dir. Buralara girip buralardan bir fleyler koparmal y z. Güney Amerika ya girdik biz; bu ülkelerden Türkiye ye gelenler 100 bini geçti. fiu aflamada bini bulacak. Çünkü onlar da çok büyük ülkeler, çok fazla insan var. (CHA)

11 4 fiubat Güncel YARIN Erzurum da Suni tohumlama say s 40 binlere ç kt ERZURUM - G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdür Vekili Özcan Y ld r m, suni tohumlama miktar n n son bir y lda 40 binlere ç kar ld n söyledi. Y ld r m, "Erzurum G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü olarak hayvan slah ve suni tohumlama çal flmalar m z aral ks z bir flekilde sürdürüyoruz. Suni tohumlama say s, 5 y lda 3 bin civar nda iken 2013 y l nda bu say 40 binlere ç kar lm flt r. Yine bu y l içinde besicilerimize sunu tohumlama için 8 milyon liral k destek verece iz. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'nca hayvan slah n sa lamak amac yla suni tohumlama için uzun y llard r alt yap y oluflturma ad na ciddi yat - r mlar yap lm flt r." dedi. Kamu vas tas yla ihbara dayal veya tur sistemiyle y llarca hizmet verildi ini hat rlatan Y ld r m suni tohumlamadan yüksek baflar sa lanmak için teflvik esasl çal flmalar yürütüldü ünü ifade etti. Y ld r m flunlar aktard : "Daha sonraki y llar suni tohumlama yapt r lan hayvanlar için serbest veteriner hekimler üzerinden destekleme sa land. Bu kapsamda Suni tohumlama çal flmas kapsam nda Erzurum ilinde 50 serbest veteriner hekimle protokol imzalanarak suni tohumlama çal flmalar n yukar ya do ru ç kartmay amaçl yoruz. En son olarak halen yürürlükte bulunan flekliyle, yine suni tohumlama yap lmas esas al narak anaç s r desteklemeleri ve suni tohumlamadan do an buza lar n desteklenmesi fleklinde uygulama devam etmektedir. Suni tohumlama, Dünya da uygulanm fl ilk biyo teknolojik yöntem olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki biyo teknolojik geliflmelerin tetikleyicisi olmas yan nda suni tohumlaman n hayvan slah nda ve çok say da hayvan hastal - n n önlenmesinde büyük rol oynamaktad r. Bu nedenle suni tohumlama, hayvan yetifltiricili i ve slah n n vazgeçilmez en önemli unsurudur. Suni tohumlama metodu ile k sa bir zamanda, daha az emek ve masraf harcayarak, kal tsal verim gücünü artt rmak mümkündür." (CHA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ B A N D I R A A L 2 A T A S A A N 3 S K I Z A M I K 4 T M N A R E E 5 I R A K K O T A N 6 E H H I Z A R 7 A V A R A Ö L E T 8 K A R A G Ö Z S U 9 E M R L R 10 K O T A E K M 11 A T Y A K A M O Z 12 A Z A M E T K 13 A M A N O L A Y 14 K A M A R O T S A 15 A K A A N T E R 16 D N L M N E 17 E L E K K A N T 18 M E A K A R E T 19 K A M E T R A Y 20 K E L E P R T A

12 12 YARIN Ekonomi 4 fiubat 2014 RUT D, St. Petersburg da flube açt Rusya n n baflkenti Moskova da faaliyet gösteren Rusya Türkiye fladamlar Derne i (RU- T D), kuzeyin baflkenti St. Petersburg da flube açt. Aç l fl sonras, St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odas ve RUT D aras nda iflbirli i anlaflmas imzaland. MOSKOVA - stanbul da 1998 y - l nda kurulan ve yapm fl oldu u faaliyetleri ile Rusya ve Türkiye aras ndaki ticari ve kültürel geliflmelere önemli katk lar sunan RUT D in flubesinin aç l fl na, Türkiye'nin St. Petersburg Konsoloslu- u yetkilileri, TUSKON temsilcileri, Rus ve Türk ifl dünyas ndan birçok farkl isim kat ld. Çaykovski Caddesi'nde bulunan Sanayi ve Ticaret Odas nda gerçekleflen aç l flta, RUT D Baflkan Esat Sar konuflma yapt. Konuflmas nda St. Petersburg da bulunmaktan duydu u memnuniyeti ifade eden Sar, baflta ticari ve ekonomik alan olmak üzere Türkiye ve Rusya aras nda iliflkilerin sürekli geliflti- ine dikkat çekti. Rusya'n n Türkiye de ticari ve ekonomik alanlarda, özellikle bankac l k, iletiflim ve enerji gibi alanlara yapt yat r mlar n dikkat çekici bir büyüklü e ulaflt n kaydeden RUT D Baflkan, Türk ifladamlar n n ise Rusya'da baflta inflaat alan olmak üzere tekstil, haz r giyim, mobilya, yafl sebze ve meyve sektöründe önemli yat r mlar oldu unu söyledi. Rusya da Türk yat r mlar n n 17 milyar dolar seviyesine ulaflt bilgisini veren Sar, Son verilere göre iki ülke aras nda toplam ticaret hacmi de 36 STANBUL - Bain & Company ve Anvers Dünya P rlanta Merkezi (AWDC) taraf ndan ortaya koyulan Küresel P rlanta Endüstri Raporu 2013 e göre Avrupa da ekonomik bunal m n, Asya da siyasi dalgalanman n artmas ; Çin ve Hindistan da büyümenin s n rl olmas p rlanta talebi için risk. Türkiye ad na aç klamalarda bulunan Bain & Company Istanbul Orta- Serhan Nadir, P rlanta al m sat - m nda son senelerde büyüme görülüyor. Büyük oyuncular n yeni aç lan AVM'lere girmesi perakende flube adedinde bir art fla neden oldu te al m sat m etkileyecek üç unsur var: artan dolar paritesi, kredi kart nda taksit s n rlamas ve ÖTV art fl. dedi. Raporda ifllenmemifl elmas talebinde öngörülen yüzde 5,1 art fl; sektör için önemli rol oynayan Çin ve Hindistan n büyüme oranlar ; buna ba l olarak artan orta ve ileri ülkelerin durumlar gibi makro ekonomik etkenlerden ileri geliyor. Bu etkenlerin flu anda tahminlerle uyumlu olmamas halinde ifllenmemifl elmas talebi art fl n n yüzde 6,4 ve yüzde 4,2 band na oturaca na iflaret ediliyor. Arz taraf ele al nd nda 2012, 128 milyon karat ifllenmemifl elmas ile kapanm flt. Rapora göre ifllenmemifl elmas arz, 2018 e kadar yüzde 4,8 oran nda artarak toplam 169 milyon karat bulacak. Ancak madenlerde üretimin gerilemesine ba l ifllenmemifl elmas arz döneminde gerileyerek 2023 sonunda toplam 153 milyon karat seviyesine olacak. Büyük elmas madeni iflletmecileri, milyar dolar aflt. ki ülke liderlerinin önümüzdeki birkaç y l içinde karfl l kl toplam ticaretin 100 milyar dolara ulaflmas için koyduklar hedef do rultusunda ifladamlar olarak olabildi ince gayret sarf ediyoruz. dedi. 4 sene içinde karl l a, operasyonel iyilefltirmeye ve teknolojiye yat r m yapmaya odaklanacak. kinci segmentte yer alan flirketler ise kârlar n en üst seviyeye ç karmak için birleflmeye ve ortak faaliyetlere yönelecek. Raporda aralar nda Tiffany ve DeBeers in de yer ald mücevher flirketlerinin talepleri eksiksiz karfl lamaya e ileceklerine; bunu da elmas yataklar na; p rlanta kesim ve parlatma operasyonlar na yat r m yaparak mümkün k lacaklar na temas ediliyor. Küresel P rlanta Endüstri Raporu nda ifllenmemifl elmas arz n n 2016 ya kadar güçlü bir biçimde artaca dile getiriliyor. Buna karfl l k döneminde mevcut rezervlerin tükenmesi ve yeni rezervlerin yetersiz kalmas ile birlikte arz talep uçurumunun artaca, bunun da RUT D in ifl dünyas ndan artan talepler ve di er flehirlerdeki Türk firma potansiyeli göz önünde bulundurarak, Rusya'n n ikinci büyük flehri St. Petersburg da temsilcilik aç lmas na karar verdi ini vurgulayan RUT D Baflkan, St.Petersburg temsilcimiz Yasin Kürflad Demiralp sizlere destek için burada. Bugün burada aç l fl n yapt m z temsilcili in baflta St. Petersburg'daki RU- T D üyelerimiz olmak üzere, Türk-Rus müteflebbislerimize ve tüm St.Petersburglulara hay rl olmas n diliyorum. ifadelerini kulland. Aç l flta söz alan St. Petersburg Yasama Meclisi D fl iliflkiler Sorumlusu Yagya Vatanyar da, yeni kurulan derne in hay rl olmas temennisinde bulundu. RUT D in yeni flubesinin her iki ülke yarar na olaca n ifade eden Vatanyar, konuflmas nda Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun önemine de indi. Geçti imiz y l Kazan flehrinde gerçeklefltirilen Rus-Türk Toplumsal Forumu nda, önümüzdeki y llarda Türkiye ve Rusya da paralel olarak turizm y l ilan edilmesi teklif edildi ini kaydeden Vatanyar, ancak baz kiflilerin söz konusu teklifi elefltirdiklerini söyledi. (CHA) Ekonomik durgunluk p rlanta talebi için risk fiyatlara do rudan yans yaca ifade ediliyor. Ekonomiye paralel olarak en geliflmifl p rlanta sektörü ABD de. Burada 2023 için 8 milyar dolar rakam dillendiriliyor. Raporda, geçmifl 20 y la ve mevcut göstergelere bak - larak yap lan de erlendirmede,abd de evlenecek çiftlerin yüzde 80 inin bir p rlanta niflan yüzü ü sat n alaca öngörülüyor. Di er baflka hiçbir ülkede benzer büyüklükte bir beklentinin olmad vurgulan yor. Ayr ca p rlanta flu anda ABD müflterilerinin mücevher al flverifllerinin yüzde 49 unu teflkil ediyor. P rlantan n pay n n yüzde 67 olan tarihi de- erine tekrar ulaflmas ihtimali ABD için pozitif bir geliflme f rsat sunuyor.(cha)

13 4 fiubat 2014 AB Komisyonu, geri kabul anlaflmas konusunda Türkiye'yi uyard LEFKOfiA - Avrupa Birli i (AB) Komisyonu sözcüsü Michele Cercone nin, Türkiye nin AB yle imzalad ve Türk vatandafllar - n n AB ye vizesiz seyahat etmesini de düzenleyen, mültecilerin geri kabulü anlaflmas n n, Güney K br s da dahil olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerle uygulanmas gerekti i uyar s nda bulundu u kaydedildi. Rum bas n, AB Komisyonu Sözcüsü Michele Cercone nin gazeteye konu hakk nda aç klamada bulundu unu ve ilk kez Türkiye yi sorumluluklar yla karfl karfl ya getirerek, geri kabul anlaflmas n n Güney K br s la da uygulanmas gerekti ini söyledi- ini iddia etti. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Cercone aç klamas nda, Türkiye hükümetinin Komisyon a mektup göndererek, Türkiye nin 1 May s 2004 ve 29 Temmuz 2005 tarihinde AB ye gönderdi i mektuplara at fta bulundu unu, kendilerinin de verdikleri yan tta AB nin bu iki mektuba 21 Eylül 2005 tarihinde verdikleri yan t hat rlatt klar n belirtti. Gazete, Türkiye nin söz konusu iki mektupta, geri kabul anlaflmas n Güney K br s la uygulama niyetinde olmad n dile getirdi ini, AB nin ise yan t nda Türkiye nin Ankara Protokolünden do an yükümlülüklerine at fta bulundu unu hat rlatt. Cercone aç klamas nda ayr ca, Türkiye nin anlaflmay Güney K br s la da uygulamamas durumunun bizzat anlaflmada yer alan maddeler ve pasaport vizeleri konusundaki diyalog çerçevesinde ele al naca n da belirterek, anlaflman n tüm üye devletlerle uygulanmas n n Türkiye yle serbest vize rejiminin yol haritas için ön koflul oldu unu vurgulad. (CHA) D fl Haberler AfiKABAT - Türkmenistan, Tacikistan' n Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolu projesiyle ilgili tek tarafl aç klamas na tepki gösterdi. Türkmenistan D - fliflleri Bakanl 'ndan bas na yap lan aç klamada, Tacikistan Devlet Demiryollar Genel Müdürü Amanulla Hikmetulla'n n Rus R A Novosti haber MOSKOVA - May s 2012 de Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in üçüncü kez Kremlin e ç kmas na karfl ç - kan muhalif gruplar polisle çat flm fl ve yüzlerce kifli gözalt na al nm flt. Birkaç gün içinde 20 kifli d fl nda di erleri serbest b rak ld. Polisle çat flan eylemcilerin 10 y - la kadar hapis cezas talebi ile tutuklu olarak yarg lanmalar na devam ediliyor. Putin karfl t gruplar n yapt eyleme muhalif liderlerden Sergey Udaltsov a göre en az 15 bin kifli kat ld. Polisin verilerine göre ise 2 bin kifli yürüyüflte yer ald. Puflkinskaya Metro istasyonunda toplanan eylemciler Saharov Caddesi boyunca yürüdü. RPR-PARNAS efl baflkan Mihail Kasyanov ve Boris Nemtsov un d fl nda Dayan flma Hareketi inden Genadi Gudkov ve di er solcu örgütler yürüyüfle ajans nda yay nlanan aç klamalar elefltirildi. Tacik yetkilinin, söz konusu demiryolu projesinin Afganistan-Tacikistan güzergah yla ilgili Kabil yönetimiyle anlaflt klar na dair sözlerine anlam verilemedi i belirtilen aç klamada, projeye taraf ülke olarak bilgileri d fl ndaki görüflme ve anlaflmadan endifle duyuldu u belirtildi. "Uluslararas normlar gere i, çok tarafl projelerin haz rlanmas ve hayata geçirilmesinde karfl l kl eflitlik ve sayg n n esas al nmas gerekiyor" denen aç klamada, projenin hayata geçirilmesinde tek tarafl davranman n önyarg lara sebep olaca ve kabul edilemez oldu u belirtildi. YARIN Moskova da binlerce kifli tutuklu göstericilerin sal verilmesi için yürüdü Rusya n n baflkenti Moskova da binlerce kifli Kremlin karfl t gösterilerde tutuklananlar n sal verilmesi için yürüdü. destek verdi. Göstericiler tutuklular n resimleri ve Putin in esiri Bolotnaya kahramanlar na özgürlük yaz l döviz tafl d. Polisin yo un güvenlik önlemi ald yürüyüfl olays z bir flekilde sona erdi. (CHA) Türkmenistan, Tacikistan' n aç klamalar ndan rahats z oldu Türkmenistan, bu tip davran fllar n projeye zarar verece i uyar s nda bulundu. Türkmenistan' Afganistan üzerinden Tacikistan'a ba layacak demiryolu projesinin temeli, üç ülkenin devlet baflkanlar n n kat l m yla 6 Haziran 2013'de Türkmenistan' n Atamurat kentinde at lm flt. (CHA)

14 14 YARIN Münih Güvenlik Konferans 'na Ukrayna damga vurdu BERL N - Almanya'n n Münih kentinde bu y l 50.si düzenlenen Münih Güvenlik Konferans 'na (MGK) Ukrayna'da yaflanan geliflmeler damgas n vurdu. ABD D fliflleri Bakan John Kerry'den eylemcilere destek gelirken, Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov bu konuda Bat 'y iki yüzlü olmakla suçlad. Konferansta panele kat lan D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ise Suriye'deki geliflmeler ve Çin'den al nmas planlanan hava savunma sistemleri hakk nda konufltu. Münih Güvenlik Konferans 'n n bu y lki en önemli konusu Ukrayna'da yaflanan son geliflmeler oldu. Konferansta bir panele kat lan Ukraynal muhaliflerin lideri Vitali Klitschko, ülkesinin D fliflleri Bakan Leonid Koschara ile panelde ciddi flekilde tart flt. Panelde Koschara resmi daireleri basanlar terörist gruplar olarak adland r p, hükümetin muhaliflerin önemli isteklerini yerine getirdi ini savundu. Klitschko ise hukuk ve yönetim sisteminde reformlar yap lmas n, seçimlerin öne al nmas n ve siyasi tutuklular n derhal serbest b rak lmas n talep etti. Eylemlerin süreci ini dillendiren Klitschko, Ukrayna hükümetinin eylemcilere bask yapt n ve flu ana kadar 27 kiflinin kay p oldu unu söyledi. Konferansda Transatlantik Rönesans paneline kat lan ABD D fliflleri Bakan John Kerry, transatlantik ortakl n önemine vurgu yapt, ancak Almanya da merakla beklenen NSA istihbarat biriminin yasa d fl yapt dinleme ve veri toplama konusunda tek kelime etmedi. "Avrupas z güçlü bir Amerika ve Amerika s z güçlü bir Avrupa olmaz. mesaj veren Kerry, Ukrayna daki Avrupa taraftar gösterileri desteklediklerini ifade etti. Demokrasi ve Avrupa n n gelece i mücadelesinin hiçbir yerde olmad kadar Ukrayna da önemli oldu- unun alt n çizen Kerry, Ukraynal lar n büyük k sm n n ülkesinde özgür ve refah içinde yaflamak istediklerini söyledi. Ukrayna daki göstericilerin kendilerine beklentilerine ulaflmak için yard m eden partnerleriyle çal flma hakk için mücadele etti ini savunan Kerry, Rusya ve di er devletlerin komflu ülkelerinin Avrupa ya entegre olmas n kay p olarak de erlendirmemelerini istedi. Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov ise Ukrayna konusunda bat ya iki yüzlü olma suçlamas yapt. (A.A) LEFKOfiA - Rum Politis gazetesi, Türkiye nin Noble Energy flirketine bask yapt n ve Rum kesiminin strateji ve karars zl k aras nda bulundu unu iddia etti. Haberde, Noble Energy flirketi ve dolayl olarak da srail e yönelik Türk bask s n n hedefinin, siyasi oldu u D fl Haberler kadar ekonomik de oldu u öne sürüldü. Gazete, Türkiye nin srail in Leviathan parselinden, boru hatt infla edilmesiyle düflük bir enerji maliyeti elde edece ini, ayn zamanda endüstrilerini çok daha rekabetçi bir hale getirece ini iddia etti. (CHA) 4 fiubat 2014 Hollanda'da iktidar partileri oy kaybetti Hollanda genelinde yap lan seçim anketine göre afl r sa c Geert Wilders'in Özgürlükler Partisi (PVV), ülkenin en önde gelen partisi konumuna yükseldi. AMSTERDAM - Araflt rma kurumu Maurice de hond taraf ndan yapt r lan haftal k ankete göre Özgürlükler Partisi (PVV), bugün seçim olsa 29 sandalye ç - karabiliyor. PVV, 2012 seçimlerinde Hollanda Temsilciler Meclisin'de 15 sandalye ç karm flt. 12 eylül 2012 seçimlerinde koalisyon ortaklar ndan Liberal Parti ve flçi Partisi birlikte toplam 79 sandalye ç karm flt. Bu gün seçim olsa bu iki koalisyon orta- PvdA ve VVD ancak 33 sandalye ç karabiliyor. Emile Roemer'in liderli indeki Sosyalist Parti 24 sandalyeye yükselirken, iktidardaki Mark Rutte baflbakanl ndaki Liberal Parti (VVD), 19 sandalyeye düfltü. Liberal Parti, 2012 seçimlerinde 41 sandalye ç kararak birinci parti olmufltu. Di er taraftan koalisyonun ikinci orta flçi Partisi (PvdA) ankete göre bugün seçim olsa ancak 19 sandalye ç karabiliyor. Koalisyon orta, 2012 milletvekilli i seçimlerinde 38 sandalye ç karm flt. Eski Baflbakan Jan Peter Balkenende'nin günlerine dönebilmek için halk ile tekrar bütünleflmeye çal flan H - ristiyan Demokratlar Partisi (CDA), 2012 seçimlerinde 13 sandalye ç karmas na ra men bugün seçim olsa 18 sandalye ç karabiliyor. Sonuçlarda en kârl partiler aras nda yer alan Demokrat 66 Partisi, 9 sandalye birden öne ç kt. Demokrat 66 (D66) Partisi, bugün seçim olsa 21 sandalye ç - kar yor. D66, 2012 seçimlerinde 12 sandalye ç karm flt. kili koalisyonlarla yönetilmeye al fl k Hollanda'da yeni hükümet, ankete göre en az 3 ila 4 partili bir koalisyon olacak. (CHA) Rum bas n, Türkiye'nin Noble Energy'e bask yapt n iddia etti

15 3 fiubat 2014 Pazartesi Ankara YARIN fiu Ç lg n Türkler oyunu Polatl da büyük be eni toplad 15 Yazar Turgut Özakman n kaleme ald ve Kurtulufl Mücadelesi'ni anlatan, fiu Ç lg n Türkler adl tiyatro oyunu Ankara n n Polatl lçesinde sahnelendi. Samsun Sanat Tiyatrosu oyuncular taraf ndan sergilenen oyun büyük be eni toplad. Atatürkçü Düflünce Derne i (ADD) Polatl fiubesi taraf ndan düzenlenen tiyatroyu, CHP lçe Baflkan Ömer Lütfü Türker, MHP lçe Baflkan Gürsel Bilgiç, CHP Polatl Belediye Baflkan Aday Tufan Bural, Oda, Dernek Baflkanlar ile tiyatro Jandarma asayifl ve istihbarat timleri, vedik Hurdac lar Sitesi nde flüpheli flah s ve çal nt araç uygulamas yapt adet iflyeri, 3 banka, bir PTT flubesi ile 10 bin kadar kiflinin çal flt vedik Hurdac lar Sitesi ne ait çok say da kontrolsüz girifl yerleri önünde tedbir alan jandarma ekipleri, hurda getirip götüren araçlarda ve site içerisindeki sokaklarda ekipler göz açt rmad. Günlük 1000 hurda yüklü arac n girip ç kt siteye; çevre il ve ilçelerden h rs zl k, doland r c l k gibi suçlardan elde edilen araç ve malzemelerin getirilerek sat labilece ini de erlendirilen ekipler, motosikletli timlerin de kat l m yla iki günde 1600 adet hurdac arac kontrol edildi, 4 bin 780 flahs n kimlik severler izledi. Düflman iflgalindeki Anadolu'nun halk n n kurtulufla giden yolda verdi- i mücadeleyi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çabalar n anlatan oyunun sonunda vatandafllar taraf ndan ayakta alk fllad. Atatürkçü Düflünce Derne i (ADD) Polatl fiube Baflkan Hatice Hatipo lu, Atatürk'ün, "Sanats z kalan bir milletin hayat damarlar ndan biri kopmufl demektir" sözünün toplumlar için büyük önem arz etti ini ifade etti. (CHA) Jandarma timleri, hurdac larda göz açt rm yor kontrolü gerçeklefltirildi. Jandarma kontrolleri neticesinde 83 sürücüye 33 bin 984 TL Trafik Para Cezas kesildi, 51 hurda yüklü araç trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Uygulamada sürücü belgesiz olduklar tespit edilen 17 flahsa ifllem yap ld, 5 hacizli araç ile 11 aranan flah s yakaland. vedik Hurdac lar Sitesi esnaf jandarman n son 2 y ld r yo un uygulamalar ndan çok memnun olduklar n belirterek, kontrol ve uygulamalar sonucunda sitelerinde suç eflyas n bilerek veya belgesiz sat n alan kiflilerin dükkânlar n boflaltarak siteyi terk ettiklerini ve hurdac lar sitesinin güvenilir ve huzurlu bir yer haline geldi ini ifade etti.(cha)

16 4 fiubat YARIN Ankara Baby Mall dan büyük aç l fl Baby Mall, bebek ürün ma azalar Avrupa n n en büyük bebek ma azas n Ankara Yenimahalle de açt. stanbul yolu maj Center de aç lan ma azaya ilk gün vatandafllar yo un ilgi gösterdi. HABER MERKEZ - Aç flta özel kampanyalar n düzenlendi i ma azada hediye çeki uygulamas yo un ilgi gördü. Sabah n erken saatlerinde h nca h nç dolan ma- azada yo unluk gün boyu sürdü. Çocuk arabas ndan, bebek k yafetlerine; oyuncaklardan, yeni do- an bebek ürünlerine kadar zengin ürün çeflitli ine sahip olan ma azada ailelerin rahat al flverifl yapabilmeleri için küçük bir oyun alan da tasarland. Aç l fl günü davetlilerle yak ndan ilgilenen Baby Mall ma aza sahibi Ahmet Özelcan, tüm Ankaral lar ma azaya davet etti. Alt nok: Y k m karar yok, ruhsat iptali var Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ile Büyük Birlik Partisi Keçiören aday Turgut Alt nok aras ndaki kule' polemi i devam ediyor. Ak' n Yarg karar var, kule y k lacak fleklindeki sözlerine Alt nok, Cumhuriyet kulemizle ilgili 10. dare Mahkemesi karar herhangi bir y k m karar n içermemekte, aksine ruhsat iptalini içermektedir, kesinleflen herhangi bir y k m karar yoktur. fleklinde cevap verdi. Keçiören'de bulunan Cumhuriyet Kulesi'yle ilgili tart flmalar devam ediyor. Belediye Baflkan Mustafa Ak' n yarg karar n iflaret ederek yak nda ihaleye gidilip kulenin y k laca n aç klamas üzerine baflkanl döneminde kuleyi yapan Turgut Alt nok yaz l olarak cevap verdi. Aç klamas nda Say n Mustafa Ak' n bas n toplant - s nda Cumhuriyet Kulesi'yle ilgili söyledi i hukuki bilgiler yanl fl olup, Say n AK' n yapmay de il y kmay seven bir kifli oldu unu göstermektedir. ifadelerini kullanan Alt nok, Mustafa Ak' n Cumhuriyet Kulesini y kmak yerine 2012 y l nda al nan meclis karar do rultusunda plan tadilat ile bu sorunu kolayl kla çözebilece ini ancak çözmedi i gibi hiçbir zorunluluk yokken seçim öncesi y k m ihalesi yapmas n n da düflündürücü oldu unu aç klad. Turgut Alt nok, aç klamas nda flunlar söyledi: 10. dare Mahkemesi'nin ruhsat iptaline karar verdi i tarihte mania kotu (yüksekli i) Cumhuriyet Kulesi için metre iken Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin tarih ve 617 say l karar ile mania kotu (yüksekli i) metreye yükselmifltir. Cumhuriyet kulesi yap m tamamland nda 1097 metre olacakt r. Yani flu an itibariyle Cumhuriyet Kulemizin y k lmas için herhangi bir hukuki neden yoktur. Kald ki mania kotlar - na uymayan ve ruhsat iptali karar verilen binalar n y k lmas na kalk - fl lsa, Söz konusu meclis karar nda ad geçen tüm binalar n y k lmas gerekirdi. Say n Ak y kmaya o kadar merakl ise insan sa l na zararl parklara yapt rd baz istasyonlar n y kt rs n. Mustafa Bey sadece Keçiören'in de il Ankaral - n n gurur projesi olacak cumhuriyet kulesinin nas l yap laca n Allah' n izni ile 30 Mart 2014 seçiminden sonra görecektir. nan yorum ki Keçiörenli 30 Martta kulesini y kt rmayacak kulesine sahip ç kacakt r. Mustafa Ak'a da tek tavsiyem y k m ifllerinden vazgeçsin, 5 y lda hangi vizyon projeleri yapt ysa bundan sonra onlardan bahsetsin. K sacas y kmay b raks n, yapt klar ndan bahsetsin. (CHA)

17 4 fiubat 2014 Güncel YARIN Çankaya Belediyesi nin kumbaras doluyor Çankaya Belediyesi nin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaflt rmak için oluflturdu u oyuncak ve kitap kumbaras ilgi oda oldu. HABER MERKEZ - Çankaya Belediyesi nin, Hizmet Binas önüne ve Ku ulupark a yerlefltirdi i kumbaraya yetiflkinlerine yan s ra, arkadafllar na destek olmak isteyen çocuklar da, kitap ve oyuncaklar n b rak yor. Çankaya Belediyesi nin, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaflt rmak üzere oluflturdu u oyuncak ve kitap kumbaras ilgi oda oldu. lk olarak Belediye Hizmet Binas önüne ve Ku ulupark a yerlefltirilen kumbaralara, yetiflkinlerin yan s - ra, arkadafllar na destek olmak isteyen çocuklar da, kitap ve oyuncaklar n b - rak yor. Genç Yetiflkinler Derne i üyesi üniversite ö rencileriyle ortak hareket eden Çankaya Belediyesi kumbara say lar n artt rmay planl yor. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, dayan flman n ve paylaflman n önemini çocuklar n ö renmesinin çok önemli oldu unu vurgulayarak, arkadafllar na destek olan çocuklara ve tüm Çankayal lara teflekkür etti. Baflkan Tan k, kumbara say lar n artt rarak, dayan flmay daha genifl bir alana yayacaklar n belirterek, Merkezlere ulaflamayan vatandafllar m z oyuncak ya da kitaplar semtlerde bulunan Toplumsal Dayan flma Merkezi flubelerimize de b rakabilir dedi. 17 Umuma aç k yerlerde çevreyi kirletenlere 169 lira ceza kesilecek HABER MERKEZ - Çevre Ve fiehircilik Bakanl, 2014 y l nda Çevre Kanunu na ayk r durumlarda verilecek idari para cezalar n aç klad. Çevre Kanunu'na ayk r durumlarda verilecek idari para cezalar yüzde 3,93 oran nda artt r ld. Buna göre umuma aç k yerlerde çevreyi kirletene 169 TL, arac n n muayenesini yapt rmayana bin 755 TL, içme suyuna at k kar flt rana 84 bin 468 TL para cezas kesilecek. Gürültü kirlili ine neden olan mekanlara ise 21 bin 115 TL ceza ödeyecek. Çevre ve fiehircilik Bakanl n n haz rlad 2872 Say l Çevre Kanunu Uyar nca Verilecek Idari Para Cezalar na Iliflkin Tebli i Resmi Gazete'de yay mland. Ceza Kanunu uyar nca verilecek idari para cezalar na tebli e göre yeni ceza rakamlar 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlü e girdi. Cezalar, Vergi Usul Kanunu Genel Tebli i uyar nca 2013 y l yeniden de erleme oran nda yani yüzde 3,93 olarak artt r ld. Emisyon ölçümü yapt rmayan motorlu tafl t sahiplerine 875 Türk Liras, yönetmeliklerle belirlenen standartlara ayk r emisyona sebep olan motorlu tafl t sahiplerine bin 755 Türk Liras idarî para cezas verilecek. Hava kirlili i yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulmas ve iflletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve iflleten veya iznin iptal edilmesine ra men kurmaya ve iflletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaks z n sonradan de- ifliklik yapan veya yetkili makamlar n gerekli gördükleri de ifliklikleri tan nan sürede yapmayanlara 42 bin 232 Türk Liras idarî para cezas verilecek. Bu tesislerde emisyon miktarlar yönetmelikle belirlenen s n rlar afl yorsa 84 bin 468 Türk Liras idarî para cezas verilecek. Hava kirlili i yönünden kurulmas ve iflletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin iflletilmesi s ras nda yönetmelikle belirlenen standartlara ayk r emisyona neden olanlara 10 bin 553 Türk Liras idarî para cezas verilir. Kokuya sebep olan emisyonlar, yönetmelikle belirlenen s n r de- erlerin üzerinde çevreye verenlere 3 bin 205 Türk Liras idarî para cezas verilir. Çevresel Etki De erlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye ayk r davrananlara, her bir ihlal için 17 bin 594 Türk Liras idarî para cezas ödeyecek. Kurulmas zorunlu olan at k al m, ön ar tma, ar tma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çal flt rmayanlara 105 bin 587 Türk Liras idarî para cezas verilecek. Alt nda daki göçükte bir kifli öldü Alt nda ilçesinde yürütülen kentsel dönüflüm çal flmalar s ras nda 5 katl binada göçük meydana geldi. Y k - lan binan n, yan ndaki gecekondunun üzerine devrilmesi sonucu burada yaflayan engelli bir kifli hayat n kaybetti.alt nda ilçesinde bir binan n y k m s ras nda meydana gelen göçükte, engelli bir kifli yaflam n yitirdi. Çank r Caddesi Ada Sokak'ta kentsel dönüflüm çerçevesinde sürdürülen y k m çal flmalar s ras nda 5 katl bir binada göçük meydana geldi. Y k lan binan n yan ndaki gecekondunun üzerine devrilmesi sonucu burada yaflayan engelli Öcal Çetinkaya (68) göçük alt nda kald. Olay yerine ambulans ve itfaiye araçlar sevk edildi. tfaiye ekiplerinin köpekler eflli inde yapt arama kurtarma çal flmalar yla Çetinkaya'n n bulundu u yer belirlendi. tfaiye ekiplerince molozlar n aras ndan ç kar lan Çetinkaya'n n yaflam n yitirdi i belirlendi. Öte yandan çöken binadan düflen parçalar, sokakta bulunan bir bakkal dükkan na da zarar verdi. (A.A)

18 18 YARIN Ankara Ehliyet almak ZORLAfiTI Milli E itim Bakanl n n (MEB) ehliyet s - navlar na getirdi i yeni düzenlemenin üzerinden geçen alt ayda ehliyet alabilenlerin say s baz illerde yüzde 40 lara kadar düfltü. ANKARA - Bakanl k verilerine göre, direksiyon uygulama s navlar na ilk giriflte baflar s z olanlar n yüzde 70 i, dubalar aras na geri geri kurallara göre park yapamad. AB ülkeleri lk giriflte direksiyon s - nav baflar yüzdesi % Türkiye (yönetmelik öncesi) 95, AB ortalamas 58, Almanya 72, sviçre 65, sveç 61, Danimarka 60, Fransa 55, Hollanda 48, ngiltere 45 Yönetmelikten önce Türkiye genelinde direksiyon s navlar na ilk giriflte baflar yüzdesi yüzde 95 iken, yönetmeli in uygulanmaya bafllad Temmuz ay ndan itibaren bu baflar oran yüzde 72 ye düfltü. Ancak s nav n zorlaflt r lmas yla Türkiye de de baflar yüzdeleri AB ortalamalar na yaklaflt. Direksiyon e itimi dersi s nav n n alt ayl k baflar ortalamas temmuzda yüzde 83,3, a ustosta yüzde 72,1, eylülde yüzde 73,8, ekimde yüzde 65,7, kas mda yüzde 70,9, aral kta yüzde 64,9 olarak gerçekleflti. Denizli de s nava giren 100 kifliden 44 ü ehliyet alabilirken, baflar oran en düflük iller s ralamas nda Denizli yi Uflak, Manisa, Edirne, Rize, Kahramanmarafl, Ayd n, Çanakkale, Afyon ve Kocaeli izledi. Direksiyon s nav nda baflar oran düflük iller (yüzde) Denizli 44,3,Uflak 44,6, Manisa 45,6, Edirne 48,7, Rize 52,8, K.Marafl 53,4, Ayd n 55,3, Çanakkale 56,7, A. Karahisar 57,1, Kocaeli 57,6 Sürücü Kurslar ve E itimleri Federasyonu Baflkan Lokman Y ld r m, AA muhabirine yapt aç klamada, 29 May s 2013 te Özel Motorlu Tafl t Sürücü Kurslar Yönetmeli i nde de ifliklikler yap ld n an msatt. Yönetmelik de iflikli iyle ehliyet s - navlar n n, Avrupa standartlar na kavufltu una iflaret eden Y ld r m, yaz l aflamadan sonraki direksiyon uygulama s - nav nda adaylar n, baz hatalar bir, baz lar n da iki defa yapt nda s navdan baflar s z say ld n anlatt. Sürücü adaylar n n kalk fl sinyalini vermemesi, kemerini takmamas ya da arabay ilk çal flt rd nda stop ettirmesi halinde s nav n o anda sona erdirilip aday n baflar s z say ld n belirten Y ld - r m, uygulama s nav nda geri manevra ve iki duba aras na geri geri park etme zorunlulu unun da getirildi ini söyledi. Bu kategorilerde kad n adaylar n baflar s z oldu unu ifade eden Y ld r m, flöyle konufltu: Yeni düzenlemelerle art k cüzdanda ehliyet dönemi kapand. Özellikle temmuz ay ndan itibaren sürücü belgesi alan sürücülerimiz, aktif olarak trafi e ç kabilecek ve arac n kullanabilecek donan mdad r. Hiçbir aday m z n mezun olduktan sonra art k araç sürmeyle ilgili bir problemi yoktur. ki duba aras na kesinlikle yanaflamayan düz geri gidemeyen, arac n hareket ettirirken herhangi bir hata yapan aday n s nav hemen iptal ediliyor, di er aday n randevu saati bekleniyor. Y ld r m, yeni düzenlemeyle s nav yap c lar n, denetlendi i bir ortam n oluflturuldu unu da bildirdi. Yönetmelik yay mlanmadan önce direksiyon uygulama s nav nda baflar ortalamas n n yüzde 90 n n üzerinde oldu unu ancak de ifliklikten sonra baz ilçelerde baflar oran n n n 35 lere kadar düfltü ünü belirten Y ld r m, flöyle konufltu: Bu sonuç bizim için kalitenin artt - 4 fiubat 2014 n gösteriyor. Biz bu sayede e itimlerimizi daha s k, daha düzgün vermeye bafllad k. Özellikle ölümlü kazalar bizim içimizi yak yordu. Bütün haberlerde sürücü kurslar töhmet alt nda kalmaktayd. Bu olaylardan kurtulmufl olduk. Sürücü kurslar art k kendini temize ç karm fl durumda. Yönetmelik ayn amanda bizim için sanal ortamda araç kullanma imkan n da sa lad. Kursiyerlerimizi art k simülatör araçlar yla yetifltirmekteyiz. E itim pisti zorunlulu u art k kald r ld ama isteyen kurumlar da kullanabiliyor. Teknolojinin getirdi i imkanlardan faydalanarak adaylar m z daha ekonomik ve daha gerçekçi bir flekilde yetifltiriyoruz. Trafi e ç karmadan önce adaylar m za tüm riskleri ve kazalar yaflat yoruz. Y ld r m, yeni düzenlemeyle motosiklet ehliyeti alacaklar için de 18 santimetre geniflli inde, yerden üç santimetre yükseklikteki bir platformda hareket zorunlulu u getirildi ini bildirerek, Biz bu yolu s rat köprüsü olarak tabir ediyoruz. Bu platformdan geçen arkadafllar m z s navda baflar l say l yor dedi.(aa) Yollar kan gölü oldu, bir y lda 3 bin 700 kifli öldü BURSA- Türkiye'de 2013 y l nda meydana gelen 3 bin 1 ölümlü trafik kazas nda 3 bin 700 kifli kaza yerinde hayat n kaybederken 158 bin 164 yaralamal kazada ise 274 bin 323 kifli yaraland. Geçti imiz y l kazalar n en ölümlü sebebi yine sürücü unsuru oldu. 110 bin 128 kazaya otomobil kar fl rken 77 kazaya tren, 99 kazaya at arabas, 55 kazaya tramvay ve 505 kazaya ise ambulans kar flt. Emniyet Genel Müdürlü ü, 2013 y l nda polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kaza istatistiklerini kamuoyuna aç klad. Ülke genelinde bir y lda meydana gelen 374 bin 378 kazan n 3 bin 1'i ölümlü, 158 bin 164'ü ise yaralamal olarak kay tlara geçti. Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 1944 ölümlü kazada 2 bin 402 vatandafl hayat n kaybederken 133 bin 997 yaralamal kazada ise 223 bin 980 kifli yaraland. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 1057 ölümlü kazada 1257 kifli hayat n kaybetti. Jandarma sorumluluk bölgesinde 2013 y l nda toplam kaza say s 37 bin 860, ölümlü kaza say s 105, yaralamal kaza say s 24 bin 167 ve yaral say s da 50 bin 343 olarak tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlü ü Trafik Hizmetleri Baflkanl 'ndan yap lan aç klamada, taraflar n anlaflarak kendi aralar nda tutanak tanzim etti i maddi hasarl trafik kaza say lar n n istatistiklere dahil edilmedi i belirtildi. Ölümlü ve yaralamal 39 bin 104 kaza yandan çarpma fleklinde vukuu bulurken 27 bin 864 kaza da yayalara çarpma fleklinde kay tlara geçti. 14 bin 361 kaza ise araçlar n devrilmesi, savrulmas ve takla att kay tlar geçti. Emniyet verilerine göre 2013 y l içerisinde meydana gelen 593 kaza da hayvana çarpma fleklinde gerçekleflti. 3 bin 739 kazada ise sürücüler duran araca çarpt. 64 bin 361 yaralamal ve ölümlü trafik kazas tek tarafl olarak kay tlara geçti. 132 bin 404 ölümlü ve yaralamal kazaya sürücü hatas damgas n vururken 361 kaza ise yolcu unsurundan kaynakland. Kazalardan 2 bin 217'si ise yol durumundan kaynakland. 45 bin 404 ölümlü ve yaralamal kaza sürücülerin araç h z n yol, hava ve trafi in gerektirdi i flartlara uydurmamas ndan kaynakland.3 bin 881 kaza da sürücülerin 'tafl t giremez' trafik iflareti bulunan yerlere girmesi sonucu meydana geldi. Polis sorumluluk bölgesindeki kazalarda 110 bin 128 kazaya otomobil, 77 kazaya tren, 99 kazaya at arabas, 55 kazaya tramvay, 505 kazaya ambulans ve 1159 kazaya traktör kar flt. Emniyet Genel Müdürlü ü Trafik Hizmetleri Baflkanl 'n n kamuoyu ile paylaflt verilere göre, geçti imiz sene en fazla kaza stanbul'da meydana gelirken en az kaza ise Tunceli'nde kay tlara geçti. Tunceli'nde polis sorumluluk bölgesinde 160 maddi hasarl kaza, 130 ise yaralamal ve ölümlü kaza meydana gelirken 3 kifli hayat n kaybetti, 231 kifli de yaraland. stanbul'da ise 14 bin 647 ölümlü ve yaralamal trafik kazas nda 239 kifli hayat n kaybetti, 21 bin 299 kifli yaraland. stanbul'da maddi hasarl kaza say s da 38 bin 430 oldu. (CHA)

19 4 fiubat 2014 E itim 3 bin nüfuslu ilçede 25 bin kitapl k kütüphane BARTIN - Bart n'da 3 bin kiflinin yaflad Ulus ilçesinde, 25 bin kitab n bulundu u Kültür ve Sanat Evi'nden y lda ortalama 19 bin kifli yararlan yor Ulus'ta 1988'de belediye binas nda faaliyete geçen Halk Kütüphanesi, yöneticilerin baflar l çal flmas yla bölgedeki vatandafllar n yo un ilgisini çekerek Kültür ve Turizm Bakanl n n 100 bin nüfuslu ilçelere uygulad projeden yararlan p 2004'te yeni binas na tafl nd. lçe merkezinde 1400 metrekare alanda yap larak aç lan kütüphane, çocuk, gençlik ve yetiflkin bölümleri, çok amaçl salonu ile internet merkezi sayesinde ailelerin ve çocuklar n n vakitlerinin büyük bölümünü geçirdi i Kültür ve Sanat Evine dönüfltü. Otomasyon sistemiyle okuyuculara internet üzerinden bilgi ak fl n n yan s ra katalog tarama imkan sa lanan ve ilçede yaflayanlar n ak n etti i kütüphaneden 2010'da 20 bin 452, 2011'de 21 bin 399, 2012'de 17 bin 483, 2013'te 16 bin 854 kifli faydaland. nternet sitesi de bulunun Kültür ve Sanat Evinde, 25 bin civar ndaki kitab n yan s ra kad nlar ve genç k zlara özgü güncel dergiler, günlük yerel ve yayg n gazeteler, 15 bilgisayardan oluflan internet salonu ve küçük çocuklar için oyun alanlar ilgi görüyor. Üye olan ailelerin, özel flifreleriyle internet ortam ndaki canl yay n sayesinde çocuklar n görebildikleri kütüphaneyi rahat, genifl ve nezih ortam nedeniyle ö renciler, ders çal flmak için de kullan yor. Kütüphane Müdürü smail Akman, AA muhabirine yapt aç klamada, kütüphanelerin teknolojik hizmet araçlar n da devreye sokarak modern, kullan fll, insanlar n içerisinde vakit geçirmekten mutluluk duyduklar mekanlar olmas gerekti ini söyledi. lçedeki Kültür ve Sanat Evi'nin ülkede örnek kütüphanelerden biri oldu unu ifade eden Akman, "Klasik kütüphanecilik kavram günümüzde art k de iflmifltir. Çocuk, genç, yada kad n olsun bir kütüphaneye geldi inde son ç kan kitaplar n yan s ra kendisine uygun dergi, gazete gibi güncel süreli yay nlara da ulaflabilmeli. Hatta bu materyalleri son derece modern, göze ve ruha hitap eden mekanlar içinde kullanabilmeli" diye konufltu. (AA) YARIN Özel okul ö rencilerinin kitaplar da ücretsiz olacak ANTALYA - Milli E itim Bakan Nabi Avc, "Önümüzdeki e itim ö retim y l ndan itibaren özel okullarda okuyan ö rencilerin de ders kitaplar devlet taraf ndan ücretsiz verilecek. Böylece özel okul ö rencilerinin her y l yaflad klar kitap sorunlar na son verdi imizi müjdelemek istiyorum" dedi. Avc, Kundu turizm bölgesindeki Mardan Palace Otel'de düzenlenen ve "Teori, Uygulama ve De erlendirmeleriyle Farkl E itim ve Ö retim Model, Yöntem, Yaklafl mlar " konular n n tart fl laca Türkiye Özel Okullar Birli i 13. Geleneksel E itim Sempozyumu'na kat ld. Bakan Avc, burada yapt konuflmada, özel okullar n birçok yenili in e itim sistemine girmesine, yeni e itim yaklafl mlar n n oluflmas na öncülük etti ini, e itimde kalitenin artmas na önemli katk sa lad klar n anlatt. Özel okullar n desteklenmesini ve dinamik yap lar n n genel e itim alan na yans mas n önemsediklerini vurgulayan Avc, son y llarda özel okullardaki ö renci say s nda önemli ölçüde art fl oldu unu ancak bunun arzu edilen düzeyde bulunmad n ifade etti. Avc, e itim ö retim y l nda özel okullarda okuyan ö renci say s n n 223 binken, bugün bu rakam n 662 bine ulaflt n, yüzde 196 oran nda art fl yafland n belirterek, son 10 y lda e itim alan nda yap lan at l mlarla özel okullardaki ö renci say s nda önemli art fl gerçekleflti ini dile getirdi. Genel ö renci say lar nda özel okulda bulunan ö rencilerin oran n n yüzde 4 civar nda oldu unu bildiren Avc, Avrupa'da ise bu oran n yüzde 15 civar nda bulundu unu söyledi. leriki y llarda Türkiye'nin de bu seviyeye ulaflmas temennisinde bulunan Avc, "Özel sektörün e itim yat r mlar nda daha fazla yer almas, özel okullar n kendine özgü e itim 19 ortamlar ndan daha fazla ö rencimizin istifade edebilmesi için son y llarda bakanl m z de iflik dönemlerde giriflimlerde bulunmufltur. Bu giriflimler, üzülerek söylüyorum ki de iflik sebeplerle bakanl n hedefledi i anlamda gerçekleflememifltir" diye konufltu. Özel okullar n desteklenmesine yönelik çal flmalar n devam etti ini ifade eden Avc, gerek e itim camias n n gerekse sivil toplum örgütlerinin görüfllerini alarak hangi alanlarda ne tür iyilefltirmeler yap laca konusunda üzerlerine düfleni yapmaya çal flt klar n kaydetti. Özel okul açacaklar n en önemli sorunlar arsa, çal flanlar n sigorta primleri ve baz kanun maddelerinde de ifliklik talepleri oldu unu, bunlar da de erlendirdiklerine iflaret eden Avc, özel okullarda ö renci say s n n artmas n n e itimde kalite ve rekabeti, devletin fiziki yap lar için yapt harcamalar azaltaca n belirtti.

20 20 YARIN NEW YORK - Müzik hayat na Fransa'da devam eden Sera Tokay, Fransa'da kurdu u orkestras yla New York'taki ünlü müzik Carnegie Hall'da konser veren ilk Türk kad n orkestra flefi oldu. Fransa'n n baflkenti Paris'te ''Lutece Philharmonia'' ad yla 2011 y l nda yayl çalg lar befllisinden ve bak r ve tahta üflemeli enstrümanlar dizisinden oluflan bir oda orkestras kuran Sera Tokay, Carnegie Hall'da konser verdi. ''Conservatoire National Superieur de Musique de Paris'' isimli konservatuvardan mezun genç Frans z müzisyenlerden oluflan orkestras yla verdi i konsere, merkezi Washington'da bulunan Türk Kültür Vakf ile New York'taki Amerika Türk Kad nlar Birli i katk sa lad. Kültür Sanat Carnegie Hall'daki ilk Türk kad n orkestra flefi Tokay New York ta konser verdi Tokay, konserin ard ndan AA muhabirine yapt aç klamada, ''Her fleyden önce, sakin olmaya çal flt m. Çünkü orkestran n müzi i, daha kontrastl, daha fliddetli bir flekilde dinleyenlere iletebilsin diye. E er müzisyen sakin de ilse hiç birfley iletemez. Bizim sakin olmam z laz m ama dinleyenler olmamal. Onlar n kaynamas gerekir. Bilmiyorum bugün bunu yapabildik mi?'' dedi. Carnegie Hall'de konser veren ilk Türk kad n orkestra flefi olarak, konserinin kariyerindeki yerine iliflkin de erlendirmelerde bulunan Tokay, "Daha bafllang ç diyelim, bafllang c n biraz ötesinde'' ifadesini kulland. ABD'deki ilk konseri oldu unu ancak daha önce turneler çerçevesinde sviçre'ye gittiklerini belirten Tokay, Stravinsky'nin torununun kendilerini davet etti ini ve orada Stravinsky'nin hiç çal nmam fl yap tlar n çald klar n bildirdi. Tokay, flöyle devam etti ''Londra'ya gittik. Bundan sonra Hindistan'a, Afganistan'a, Vatikan'a gitmek istiyoruz. Orkestram n en çok istedi i fley ise stanbul'a gitmek. Her gün bana, 'neden stanbul'a gitmiyoruz' diye soruyorlar. 'Neden New York'tan önce stanbul'a gitmedik' diye soruyorlar." Paris'te önce efl zamanl olarak felsefe doktoras ve müzik ve orkestra flefli i yapt n, daha sonra orkestray kurdu unu ifade eden Tokay, felsefenin müzi i daha iyi yans tt n söyledi. Paris'teki müzik kariyerinden önce fiiflli Senfoni Orkestras 'n n müzik direktörlü ünü yapan Tokay, kariyerinde Janos Fürst, Vsevolod Polonsky, Alain Voirpy ve H. Klopfenstein gibi isimlerden etkilenmifl. Tokay, Frans z-türk orkestras kurmak istedi- ini belirterek, ''Hatta flimdi Frans z-türk-amerikan orkestras kurma niyetindeyim çünkü orkestramda Amerikan müzisyenler de var. Orkestra 3 uluslu olacak'' dedi. New York'a getirdi i orkestras nda Türk müzisyen olup olmad na iliflkin soruya Tokay, ''hay r'' yan t vererek, ''devletlerin anlaflmas laz m, bu hemen olmuyor'' de- erlendirmesinde bulundu. Dünyada kad n orkestra fleflerinin say lar n n azl son y llarda uluslararas müzik otoritelerinin tart flt konulardan olurken, 2013'te, ABD'nin önde gelen 22 orkestras aras nda sadece bir kad n orkestra flefi yer ald. (A.A) 4 fiubat 2014 Muradiye fielalesi'nde k fl güzelli i VAN - Osmanl Padiflah 4. Murat'tan ad n alan ve k fl mevsiminde so uk havan n etkisiyle k smen donan Muradiye fielalesi, do a turizmine merakl ziyaretçilerine kap lar n aç yor. l merkezine 80 kilometre uzakl kta bulunan Bendimahi Çay üzerindeki Muradiye fielalesi, 50 metre yükseklikten akan suyuyla yaz ve k fl aylar nda foto raf tutkunlar n n vazgeçilmez mekanlar aras ndaki yerini al yor. Ad n Ba dat seferine ç - kan Osmanl Padiflah 4. Murat'tan alan flelale, her mevsim ziyaretçilerine görkemli bir manzara sunuyor. Sadece görüntüsü ile de il çevresini güzellefltiren do as yla da Türkiye'nin önemli güzelliklerinden biri olan flelale, her mevsim oluflan ayr bir manzarayla do aseverlerin karfl s - na ç k yor. lkbahar mevsiminde rengarenk çiçekleriyle yüzünü gösteren flelale, k fl aylar nda ise Pamukkale travertenlerini and ran buzdan kristalleriyle yerli ve yabanc turistlere ev sahipli i yap yor. Urartulara uzun y llar "Tuflpa" ad yla baflkentlik yapan ve daha sonra Medler, Persler, Makedonlar, Selevkoslar, Ermeniler, Partlar, Romal lar, Sasaniler, Bizansl lar, Selçuklular, lhanl lar, Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ile son olarak Osmanl lar n hakimiyetine giren Van, Muradiye flelalesinin yan s ra Van Gölü'ndeki Akdamar Adas 'nda bulunan Ermeni kilisesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. (A.A)

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı