GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi nin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaflt rmak için oluflturdu u oyuncak ve kitap kumbaras ilgi oda oldu. Çankaya Belediyesi nin, Hizmet Binas önüne ve Ku ulupark a yerlefltirdi i kumbaraya yetiflkinlerin yan s ra, arkadafllar na destek olmak isteyen çocuklar da, kitap ve oyuncaklar n b rak yor. HABER 18 DE HABER 16 DA Yollar kan gölü oldu, bir y lda 3 bin 700 kifli öldü Baby Mall dan büyük aç l fl Baby Mall, bebek ürün ma- azalar Avrupa n n en büyük bebek ma azas n Ankara Yenimahalle de açt. stanbul yolu maj Center de aç lan ma azaya ilk gün vatandafllar yo un ilgi gösterdi. Park edemeyene ehliyet hayal oldu Ehliyet almak ZORLAfiTI Milli E itim Bakanl n n (MEB) ehliyet s navlar na getirdi i yeni düzenlemenin üzerinden geçen alt ayda ehliyet alabilenlerin say s baz illerde yüzde 40'lara kadar düfltü. Direksiyon uygulama s navlar na ilk giriflte baflar s z olanlar n yüzde 70'i, dubalar aras na geri geri kurallara göre park yapamad. HABER 18 DE ALTINOK: YIKIM KARARI YOK, RUHSAT PTAL VAR Haberi 16 da ALTINDA DAK GÖÇÜKTE 1 K fi ÖLDÜ Haberi 17 de ÖZEL OKUL Ö RENC LER N N DE K TAPLARI ÜCRETS Z Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin Julianne Moore, Türkiye'nin tan t m yüzü oldu Turizmde devler ligine giren Türkiye'nin tan t m yüzü, Hollywood y ld - z Julianne Moore oldu. Moore flu s ralar Los Angeles'ta, Türkiye'nin yeni tan t m filminin çekimlerini gerçeklefltiriyor. ANKARA - fienay ÜNAL - AA muhabirinin Bakanl k yetkililerinden edindi i bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik'in, geçti imiz günlerde Turizmciler Yat r m Derne inde bahsetti i, Türkiye'nin tan t m yüzü için bir Hollywood y ld z seçildi. Asya ile Avrupa'n n kesiflim noktas olan Türkiye, do al, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle son y llarda dünya turizminin önemli bir aktörü haline geldi. Bölgedeki siyasi krizlere ra men "medeniyetlerin befli i" s fat n güçlendiren, çok zengin kültürel ve tarihi bir mirasa sahip olan ülkemiz, eflsiz do al güzellikleriyle birlikte de erlendirildi inde, turizm potansiyeli bak m ndan dünyan n en önemli ülkelerinden biri durumunda. Bu potansiyeli daha fazla de erlendirmek isteyen Kültür ve Turizm Bakanl da geçen y l oldu u gibi bu y l da tan t m kampanyalar na devam ediyor. Turizmde c?es?itliligàin sa lanmas ve yüksek gelir elde edilmesi kapsam nda deniz - kum - günefl turizminin yan s ra flehir turizmi, sa l k turizmi, kültür turizmi, termal turizm, golf turizmi, inanç turizmi ve kongre turizmi gibi alanlarda da çal flmalara h z veren Bakanl k, Türkiye'nin zenginli ini dünyaya bir Hollywood y ld z yla anlatacak. "Kuzular n Sessizli i", "Kaçak" ve Jurassic Park" gibi yap mlarda da rol alan Julianne Moore ile anlaflan Bakanl k, çekimlere k sa süre önce bafllad. Moore flu s ralar Los Angeles'ta Türkiye'nin yeni tan t m filminin çekimlerini gerçeklefltiriyor. Çekimler önümüzdeki hafta tamamlanacak ve flubat ay nda Türkiye'de gösterime girecek. Julian Moore'da önümüzdeki ay filmin tan t m için Türkiye'ye gelecek. Moore Manhattan'da, aralar nda Caryl Churchill'in "Money and Ice Cream with Hot Fudge" adl oyunun da bulundu u birçok Broadway oyununda sahne ald. "The Edge of Night" gibi TV dizilerinde de görünen Moore, "As the World Turns" adl dizideki rolüyle Emmy ödülünün sahibi oldu. (AA) 4 fiubat 2014 Neil Young, stanbul'da konser verecek STANBUL - stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV), Vodafone Red sponsorlu unda rock müzi inin önde gelen isimlerinden Kanadal müzisyen Neil Young' stanbul'da a rlayacak. KSV'den yap lan yaz l aç klamaya göre, Neil Young, stanbul'daki ilk konserini Crazy Horse toplulu uyla 15 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta verecek. Neil Young ve Crazy Horse ekibinin konser biletleri, 1 fiubat'ta Biletix sat fl noktalar ndan, Biletix Ça r Merkezi'nden, "www.biletix.com" üzerinden ve hizmet bedelsiz flekilde ana gifle KSV'den temin edilebilecek. Ana gifle KSV, hafta içi ve cumartesi günlerine ek olarak 2 fiubat'ta da aç k olacak. Konserin ön sat fl döneminde genel alan biletleri 90 lira, ikinci sahne önü biletleri 150 lira, birinci sahne önü biletleri 300 lira olacak. Avantajl fiyatlardan ilk 5 bin biletin sahibi yararlanabilecek. Konserin s n rl say daki ve kimlik göstererek yaln zca ana gifle KSV'den al nabilecek "ö renci" biletleri 70 lira olacak. Siyah ve Beyaz Lale Kart sahipleri için indirimli öncelikli sat fl yar n, K rm z ve Sar Lale Kart sahipleri için 31 Ocak'ta gerçeklefltirilecek. (AA) sinema rehberi Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek zorunda kalm flt.... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir.

3 4 fiubat 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 4 Rebi-ül Ahir 22 Kanun-i Sani Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Uyuflturucudan tedavi görenlerin say s artt Alkol ve Madde Ba ml l Tedavi ve E itim Merkezlerine baflvuran hastalara iliflkin Sa l k Bakanl istatistikleri, dikkat çekici sonuçlar ortaya ç kard. statisti e göre, uyuflturucu ba ml l sebebiyle 2004 y l nda 12 bin 756 kifli ayakta veya yatarak tedavi için baflvurdu. Bu oran 2012 y l nda 227 bin 298'e ulaflt. Bu verilere göre 8 y lda uyuflturucu ba ml l sebebiyle tedavi amaçl baflvuranlar n say s yüzde bin 781 artt. ANKARA - CHP stanbul Milletvekili hsan Özkes, Alkol ve Madde Ba ml l Tedavi ve E itim Merkezlerinde tedavi olmak isteyenlere iliflkin yaz l soru önergesi verdi. Önerge, Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu taraf ndan cevapland ila 2013 y llar aras nda alkolle ilgili bir istatistik tutulmad n dile getiren Bakan Müezzino lu, bu bilgilerin Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu'ndan (TAPDK) temin edilebilece ini bildirdi VE 2012 YILLARININ VER LER Müezzino lu, AMATEM'de y llar nda uyuflturucu ba ml l sebebiyle ayakta veya yatarak tedavi gören hastalarla ilgili bilgiler verdi. Buna göre, 2004 y l nda ayakta tedavi için 11 bin 239 kifli baflvurdu, yatarak tedavi için bin 517 kifli müracaat etti. Bu rakam 2012 y l nda ayakta tedavi için 218 bin 515'e, yatarak tedavi için 8 bin 783'e ulaflt ARASININ VER LER Y llar itibariyle ayakta ve yatan hasta say lar flöyle: 2005 y l nda ayakta 15 bin 133; yatan 2 bin y l nda ayakta 26 bin 923; yatan 2 bin y l nda ayakta 38 bin 283; yatan 2 bin y l nda ayakta 63 bin 979; yatan 2 bin y l nda ayakta 106 bin 93; yatan 2 bin y l nda ayakta 134 bin 287; yatan 7 bin y l nda ayakta 165 bin 590, yatan 8 bin 639. Bakan Müezzino lu, y llara göre denetimli serbestlik uygulamalar kapsam nda tedavi için kurumlara baflvuran hasta say lar n da aç klad : 2006 y l nda 7 bin 650, 2007 y l nda 25 bin 225, 2008 y l nda 38 bin 864, 2009 y l nda 33 bin 994, 2010 y l nda 52 bin 280, 2011 y l nda 76 bin 752 ve 2012 y l nda 90 bin 956. HANG UYUfiTURUCULAR KULLANILIYOR? 2012 y l nda kamu, üniversite ve özelde polikliniklere baflvuran ve yatan hastalar n alkol, opiat, esrar, benzodiazepin ve türevleri, kokain, kafein ve di er stimülanlar, halisinojenler, tütün, uçucular ve mix maddelere göre da l mlar da cevapland. Alkolden dolay 2012 y l nda toplam hasta say s 21 bin 536 iken toplam yatan hasta say s ise 2 bin 937 oldu. Esrardan toplam hasta say s 92 bin 404 iken yatan hasta say s da 409 oldu. Uyuflturucu opiatta hasta say s 65 bin 376 iken yatan hasta say s 3 bin 895. BA IMLI YAfiI 15' N ALTINA DÜfiTÜ 2012 y l nda kamu hastanelerinde tedavi merkezlerinde polikliniklere baflvuran ve yatan hasta say s, özel ve üniversitelerden daha fazla oldu y l nda madde ba ml l sebebiyle tedavi merkezlerinde yatarak tedavi olan hastalar n yafllar na göre da l m da yap ld. Yafl gruplamalar, uluslararas s n flamaya göre gerçeklefltirildi. statistik verilere göre 15 yafl alt nda toplam 25 hasta, yafl aras 789, yafl aras bin 296, yafl aras bin 207, yafl aras 652, yafl aras 369, yafl aras 162, 65 yafl üstü ise 9 hasta kay tlara girdi. (CHA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Son günlerde, baz yurttafllar n dilinden düflürmedi i bir cümle dolan yor: Bar fl gelsin, bar fl yapal m. Sadece yurttafllar n de il, politikac lar n ve de politikac lar n yandafllar n n söyledikleri budur. Ne oldu da insanlar bar fl istiyor? Savafl m var da, flimdi bar fl anlaflmas isteniyor? flte burada dural m! Savafl falan yoktu ki bar fl isteyelim. Bar fl kelimesinin sözlüklerdeki karfl l fludur: Savafl n bitti inin bir anlaflmayla belirtilmesinden sonraki durum. Kim kimle savafl yor? Türkler ile Kürtler mi savafl yor? Hay r! Çok flükür, tarihimizin hiçbir döneminde böyle bir savafl olmad. Olmaz, olmayacak da! Peki, kimler savafl yor? Ortada savaflt m z bir devlet, grup ya da topluluk yok. Devletimiz, PKK ile mücadele ediyor. Devletimiz, PKK ile savafl yor mu? Baz lar na göre; evet, savafl yor. Oysaki PKK bir devlet de il, bir karfl ordu de il ki bunlarla savaflal m. Ancak PKK ile mücadele ediliyor, savafl lm yor. Haydi, savafl yoruz diyelim. Bunun bir savafl oldu unu kabul edelim. fiimdi tekrar soruyorum: Kiminle bar fl yapaca z? Yukar daki aç klamalar ma dayanarak Kürtlerle savafl olmad na göre, baflka ülkelerle savafl olmad na göre; bar fl, PKK ile yap lacak. flte geldi imiz nokta bu; PKK ile bar fl yapmak. PKK ile bar fl yap l r m? Olur mu öyle fley? Teröristlerle bar fl yapmak demek, terörü muhatap almak demektir. Teröristlerle masaya oturmak demektir. Muhatap edindi in teröriste yenildi inin kabulü demektir. E er öyle ise; otur teröristle masaya, müzakerede bulun ve onun istedi i fleyleri ver ve bar fl sa la! Bugün yap lan budur. Demek ki Türk Devleti; teröriste yenilmifltir, çaresizdir ve de bar fl istemektedir. Son on y lda geldi imiz nokta bu! Hay rl olsun! Oturun anlafl n ve PKK n n isteklerini masada verin. Böylece bar fl gelsin. E er gelirse. Herhalde aç l m dedikleri bu olsa gerek. Efendim, bizim kastetti imiz bar fl, savafltan sonraki bar fl de il, sosyal bar flt r. diyenler var. Tamam; o zaman istedi imiz sosyal bar fl ise; BARIfi BÖYLE SA LANMAZ buna kimsenin itiraz yok. Yine, sözlüklerden hareketle sosyal bar fl nas l sa lan r? Söyleyeyim: Toplum katmanlar ve s n flar aras nda uyum, karfl l kl anlay fl ve hoflgörü ile oluflturulan ortam sa lamak. flte sosyal bar fl n sözlük anlam budur. E er, toplumda zedelenmifl bir sosyal ihtilât varsa, sosyal bar fl gerekiyorsa; bu PKK ile mi yap l r? PKK ile bar fl konusu görüflülür mü? Bir devlet; toplumda sosyal bar fl sa lamak istiyorsa, uyum ve hoflgörü sa lamak istiyorsa; toplumun tüm kesimleri ile görüflür. Sendikalarla görüflür, müzakereler yapar. Partilerle görüflür, müzakereler yapar. Halk n ileri gelenleriyle görüflür, onlar n fikrini al r, müzakereler yapar. Sivil toplum örgütleriyle görüflür, müzakereler yapar. Devletin organlar yla uyum içinde olur. Kuvvetler ayr l n n söz sahibi organlar yla görüflür, müzakereler yapar. Toplumun sorunlu kurumlar yla görüflür, görüfl al fl-veriflinde bulunur. Bu kesimlerin yasal güvenceleri için meclisi çal flt r r, meclisten gerekli yasalar geçirir. Ve sosyal bar fl sa lar. Bu kesimlerle kavga etmez. Sorumlular, yönetenler; bunlarla kavga eder, yok sayar, bunlar suçlarsa bar fl gelmez. Bu sayd klar m yapmayanlar, üstelik sosyal bar fl sa layacak kurumlarla kavga edenler, hakaret edenler; sosyal bar fl PKK ile masaya oturarak çözece ini san yorsa yan l r. Çözemez, çözemeyecektir de. Bar fl sa lanmak isteniyorsa; bunun yolu Meclistir, bunun yolu; partilerdir, sivil toplum kurulufllar d r, güçler ayr l n n temsilcileridir, toplumun iflveren temsilcileridir, iflçi temsilcileridir, devletin kurumlar d r. Bar fl, teröristle görüflmeyle sa lanmaz. Analar n gözyafllar böyle dinmez. Analar n gözyafllar ; hukuk içerisinde, meflru güçleri kullanarak teröristle kararl bir flekilde mücadele ederek dindirilir. Devlet, teröriste devlet oldu unu göstermelidir. Onunla masaya oturan devlet, devlet de ildir. Devlet, d flardan özellikle Bat dan ve ABD den gelecek telkinlere de kulak t kamal d r. E er ba ms z bir devletsek, adam gibi ba ms zl n gere i yerine getirilsin.

4 4 YARIN Karaman, EMITT Fuar 'nda görücüye ç kt KARAMAN - Karaman Valili i, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü, stanbul Beylikdüzü Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen 18. EMITT Do u Akdeniz Uluslararas Seyahat ve Turizm Fuar 'nda açt stand ile Karaman' dünyaya tan t - yor. Dünyan n en büyük turizm fuarlar ndan olan Do u Akdeniz Uluslararas Turizm ve Seyahat Fuar 'nda (EMITT) en hareketli standlar aras nda yer alan Karaman stand na vatandafllar büyük ilgi gösterdi. Vali Murat Koca, dünya turizm sektörü alan nda birçok ülkeyi a rlayan Do u Akdeniz Uluslararas Turizm ve Seyahat Fuar 'nda, baflta Karaman stand olmak üzere birçok stand ziyaret etti. Karaman stand nda birçok yerli ve yabanc misafiri a rlayan Vali Murat Koca, turizm yat r mc lar yla Karaman turizmi hakk nda görüflmeler yapt. Vali Koca, fuar hakk nda yapt aç klamada, 18. EMITT 2014 Do u Akdeniz Uluslararas Turizm ve Seyahat Fuar 'nda açt m z Karaman stand yla ilimizin tarihi, turistik ve kültürel de erlerinin, tan t lmas ve ilimize gelen turist say s n n art r lmas amaçlanmaktad r. Bu tarz fuarlar n ilimizin tan t m aç s ndan büyük katma de eri olaca na inan yorum. Fuarda ilimizi her alanda tan tarak, uluslararas tur operatörleri ve turizm yat r mc lar ile görüflmeler yaparak, ilimizin, turizm yat r mlar nda gereken pay almas n hedeflemekteyiz. Fuarda açm fl oldu umuz standa yöresel lezzetlerimizi, ürünlerimizi ziyaretçilerimize ikram edece- iz. Karaman stand m za stanbul da yaflayan tüm hemflehrilerimizi, tüm turizm sektörü temsilcilerini ve vatandafllar m z davet ediyorum. dedi. Türkiye'nin belli bafll tüm seyahat acenteleri, tur operatörleri, otelleri, 200'ün üzerinde il, ilçe, belde ve 67 ülkeden yüzlerce kat l mc n n yer ald fuarda büyük ilgi gören Karaman stand ; Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz, Tokat Valisi Mustafa Taflkesen, Ad yaman Valisi Mahmut Demirtafl, Edirne Valisi Hasan Duruer, Merkez Valisi Yusuf Yavaflçan, Çanakkale Vali Yard mc s Bekir S tk Sa n da aralar nda bulundu u çok say da yerli ve yabanc ziyaretçiyi a rlad. (CHA) Turizm 4 Ocak 2014 Sahabe Sultan Sasa, 90 y l sonra mescidine kavufluyor Diyarbak r' n, Hz. Ömer dönemindeki ilk valisi, sahabe Sultan Sasa'n n 1926 y l nda y kt r lan cami ve türbesinin yap - m bitme aflamas na geldi. Sahabe Hz. Sasa'n n Gazi Caddesi Hasanpafla Han önündeki makam nda bafllayan inflaat çal flmalar, bir aya kadar tamamlanacak. Sultan Sasa'n n 1926 y l na kadar defnedildi i türbe için 3 y l önce Diyarbak r Müze Müdürlü ü, 'Roma dönemine ait kilise kal nt - s ' raporu düzenlemifl ve halk n tepkisine neden olmufltu. D YARBAKIR - Diyarbak r Vak flar Bölge Müdürü Metin Evsen, Sultan Sasa Hazretleri'nin Diyarbak r' n manevi büyüklerinden oldu unu belirterek, ona ait türbe ve caminin y llarca yok edilmesine duyars z kalmad klar n söyledi. Tarihi kaynaklarda, vak f belgeleri ve kay tlar nda, Sultan Sasa Camii ve türbesi olmas na ra men bunun y llarca yok say ld n dile getiren Evsen, sahabe makam na ve Diyarbak r' n manevi yap s na uygun bir mimari tarzla proje haz rlay p uygulad klar n söyledi. Gazi Caddesi'nin geniflletme çal flmalar kapsam nda Sultan Sasa Camii'nin y kt r ld n anlatan Evsen, caminin y kt r lmadan önce 1860 y l nda onar m gördü ünü, 1904 y l nda minare eklendi ini kaydetti. Caminin yan ndaki türbenin de yak n zamana kadar müstakil yap ya sahip oldu unu anlatan Evsen, "Hz. Sasa'n n türbesinin yeri Ulu Cami ile Hasan Pafla Han aras ndaki Sasa Camii haziresinde bulunmaktayd. Sultan Sasa Camii, türbeyle birlikte 1926 y l nda y kt r larak bahçe haline getirildi. Cami ve türbenin y kt r lmas n n ard ndan sahabe mezar buradan R zvana a Mezarl 'na tafl nd. Ancak R zvana a Mezarl da yerleflime aç lmas ndan dolay sahabe mezar kayboldu." diye konufltu. Tarihi kaynaklara göre, Diyarbak r' fethederek, Anadolu'nun slam'la tan flmas n sa layan fetih ordusu, flehirden ayr l p Garzan bölgesine do ru yol al rken geriye, flehri yönetecek sahabelerden Sultan Sasa'y b rakt. Sasa Hazretleri, Diyarbak r'da 6 ay valilik yapt ktan sonra vefat etti. Sahabe Sasa'n n naafl, Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Ulucami'nin yan nda, kendi ad na yapt r lan mescidin bahçesine gömüldü. Yaklafl k bin 300 y l burada kalan mezar, 1926'da yol çal flmas gerekçesiyle R zvana a Mezarl 'na tafl nd. Y k lan türbenin bir bölümü, slam' n ilk valisinin makam olarak kald. Diyarbak r'da 4 y l önce Gazi Caddesi'nde uygulanan rehabilitasyon projesi kapsam nda Sultan Sasa'n n makam n n oldu u yerde kaz çal flmas yap ld. Müze müdireli ini Nevin Soyukaya'n n yapt dönemde, kaz ile ilgili düzenlenen raporda, makam yeri için 'Roma dönemine ait bir kilisenin müfltemilat - n n kal nt s ' denilmiflti. Bu rapor üzerine Sultan Sasa makam n n bir ifl merkezine dönüfltürülmesi gündeme geldi. Ancak tarihi belgelerde bölgenin Sultan Sasa makam ve mescidi oldu u ortaya ç kt. Bunun üzerine, ifl merkezi projesinden vazgeçildi ve asl na uygun flekilde yeni bir proje haz rland. Tarihi kaynaklara göre, Diyarbak r' fethederek Anadolu'nun slam'la tan flmas n sa layan fetih ordusu, flehirden ayr l p Garzan bölgesine do ru yol al rken geriye, flehri yönetecek sahabelerden Sultan Sasa'y b rakt. Sasa Hazretleri, Diyarbak r'da 6 ay valilik yapt ktan sonra vefat etti. Sahabe Sasa'n n naafl Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Ulucami'nin yan nda, kendi ad na yapt r lan mescidin bahçesine gömüldü. Yaklafl k bin 300 y l burada kalan mezar, 1926'da yol çal flmas gerekçesiyle R zvana a Mezarl 'na tafl nd. Y k lan türbenin bir bölümü, slam' n ilk valisinin makam olarak kald. Peygamber Efendimizin arkadafllar ndan Hz. Sultan Sasa'n n tescilli türbe ve camisi geçen y l yay nlanan Diyarbak r Kültür Envanterine al nmad. Diyarbak r Müze Müdürlü ü taraf ndan 2 cilt halinde yay nlanan 860 sayfal k envanterde, sahabe türbe ve camiinin oldu u yere 'sivil mimari eser' denildi. Müze müdürlü ü, envanterde kendisini de yalanm fl oldu. Vak flarda Sultan Sasa mescit ve türbesi olarak kay t olan alana müze önce y llarda düzenledi i raporda kilise kal nt s demiflti. Son envanterde ise kendi raporunu gerçekçi bulmayan müze müdürlü ü, buray bu sefer de sivil mimari olarak göstermiflti. Müze Müdürlü ü, Vak flar'da 'Sultan Sasa Türbe ve Camii' olarak kay tl bulunan yer için daha önce 'Roma dönemine ait kilise kal nt s ' raporunu vermiflti. Bu rapor üzerine söz konusu yerde ifl merkezi inflaat yap lmas n n yolu aç lm flt. Ancak üniversitedeki slam tarihi araflt rmac lar n n tarihi belgeleri sunmas üzerine Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu ifl merkezi projesini iptal etmiflti. (CHA)

5 4 fiubat 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Yabani at. Lahza. 2. Otomobillerde bulunan sars nt y önleyici alet, yumuflatmal k. 3. Asya da bir ülke. Namaza ça r. 4. fiikâr. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. Bafl çoban. 5. Yap m iflleri. S v ölçü biriminin k saltmas. 6. Mu la ilinin bir ilçesi. Resmi dairelerde temizlik ifllerine bakan görevli. 7. Bir nota. Tutars z hareketlerde bulunan tehlikeli ak l hastas. 8. Dul kad nlar. Demiryolu. 9. Bir nota. Favori. Sodyumun simgesi. 10. Dahil. Üzerinde birçok f nd k bulunan dal. 11. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Bir tür geçirimsiz toprak. 12. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Burçlardan biri. 13. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Kiloamperin simgesi. 14. Aya sekili at. 15. Gemileri, farkl iki su düzeyinin birinden öbürüne afl rmak için yap lm fl ara havuz. Orkestra davulu. 16. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. Naz m Hikmet in soyad. Bir kumafl n alt dokusu. 17. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. 18. slam n befl flart ndan biri. Tatl bir tür çörek. 19. Gülde bulunur. nce, keskin ses. 20. flletilen paran n faiz kat lmam fl bütünü. ki tarla aras ndaki s n r. Yukar dan afla ya: 1.Utanma duygusu. Afrika da yaflayan bir antilop türü. Çözümleme, tahlil. Rusçada evet. 2. Dört Halife devrinden sonra Müslümanlar n bafl na geçen hanedan. Mermi yerine çak l tafl atan bir tür top. Kurnaz, cin fikirli kimse. 3. Sert bir içki. Arapçada su. Suçu ba fllama. Yüzün bir bölümü. Difli deve. 4. Narçiçe i renginde bir süs tafl. Gaye, erek, maksat. Tanr. Üç Aylardan birincisi. 5. Budun bilimi, rkiyat. Küçük ve de ersiz bitki. Afrika da bir baflkent. Olumsuzluk anlatan önek. 6. Lityumun simgesi. De ifliklik. Kar lar kardefl olan iki erkekten her biri. 7. F r nlar temizlemekte kullan lan ucu bezli sopa. Lezzet. Kesilmifl hayvan n iç organlar yla bafl ve ayaklar. Ticaret eflyas. 8. Has, özgü. Eski dilde çekme, sürükleyerek götürme. Afrika da bir rmak. Difllerin diplerinde ve kaplarda oluflan kireç tabakas. 9. Trabzon ilinin bir ilçesi. Üvey ana. Oyuncunun yapt. Güney Afrika n n plaka iflareti. 10. Kesintilerden sonra geri kalan miktar, safi. Kafiye. Bir tür ya mur kuflu, su tavu u. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) ve Türk Giriflimci ve fl Dünyas Konfederasyonu na (TÜRKONFED) üye 12 kiflilik bir heyet, fi rnak ta Yat r mc Dan flma Konseyi stiflare Toplant - s na kat ld. fiirnak - Mardin ve Cizre deki ziyaretlerin ard ndan flehre gelen ifl adamlar, fi rnak Ticaret ve Sanayi Odas nda düzenlen toplant da, TÜS AD ve TÜRKONFED taraf ndan haz rlanan 'Bölgeleraras Ortak Giriflim Projesi ni (BOR- G P)' fi rnakl ifl adamlar na ve sivil toplum kuruluflu temsilcilerine tan tt. fi rnak Sanayi ve Ticaret Odas Baflkan Osman Gelifl, yapt konuflmada, bir y ldan bu yana süren çözüm süreci sayesinde önlerini daha iyi gördüklerini ifade ederek, limiz 30 y ldan beri maalesef olumsuzluklarla ciddi bir üretim ve geliflme kat edemedi. Ama inan n son bir y ld r yeflili daha yeflil, günefli daha berrak görüyoruz. Son bir y ld r bir genç kardeflimizin öldürülmedi i, operasyonlar n yap lmad bir bölgede olman n art k heyecan, mutlulu unu yafl yoruz. dedi. TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Kadoo lu ise ifl adamlar - n n bölgeye yat r m yapmas gerekti ini kaydetti. Kadoo lu, flöyle dedi: 30 y ldan beri ülkemizi kana bulayan, bölgemizi s k nt lar içerisinde b rakt ran, çocuklar m - z n e itimsiz, sanayimizle ilgilenemedi imiz bir 35 y l k geçmifli geride b rakt k. Son bir y ldan beri hükümetle bafllat lan bar fl sürecinin, bizler de ifl adam olarak, sanayiciler olarak iktisadi aya n oluflturaca z diye TÜS AD böyle bir misyon üstlendi. TÜS AD n bir raporu vard, yüzde 7 civar nda. Büyüme imkan olan ve genç nüfusun oldu u bir bölgeden bahsediyoruz. fl adamlar m z Afrika da, 4 fiubat 2014 TÜS AD ve TÜRKONFED heyeti fi rnak'ta topland ANKARA -Ekonomi Bakanl 'nca yap lan aç klamada, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Ocak 2014 tarihlerinde Tahran a gerçeklefltirdi i ziyarette imzalanan, Türkiye ile ran aras ndaki 10 y ld r müzakereleri süren Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, Türkiye nin baz tar m ürünlerinde ran a tarife indirimi vermesi ve buna karfl l k ran n ise baz sanayi ürünlerinde Türkiye ye tarife indirimi sa lamas n n kararlaflt r ld kaydedildi. Aç klamada, anlaflman n iki ülke baflbakanlar, Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ile ran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakan Mohammad Reza Nematzadeh taraf ndan imzaland belirtildi. Verilen bilgilere göre ran n, 'Tercihli Ticaret Anlaflmas ' ile Türkiye ye tarife indirimi sa layaca ürünler aras nda; temizlik ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik malzemeler, orman ürünleri, tekstil, haz r giyim, ev tekstili, mobilya, çelik ürünleri, demir ve demir d fl metaller, buzdolab, bulafl k makinalar gibi beyaz eflya ürünleri, klimalar ve elektrik-elektronik ürünleri gibi bir çok ürün yer al yor. Söz konusu ürünlerde 2012 y l nda Türkiye nin dünyaya ihracat 38,9 milyar ABD Dolar olarak gerçekleflti. Bu mebla, Türkiye nin ayn y l gerçeklefltirdi i toplam ihracat n yüzde 25,5 ine tekabül ediyor. Ayr ca, Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, ran n Türkiye ye tarife indirimi yapmay kabul etti i sanayi ürününlerinde, 2012 y l nda Türkiye nin ran a ihracat yaklafl k 830 milyon ABD Dolar olarak gerçekleflmiflti. Anlaflman n yürürlü e girmesi ile birlikte bu ürünlerde ihracat n, 3 y l sonunda iki kat na ç kaca bekleniyor. Di er taraftan, söz konusu Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, ran a taviz verilen tar m ürünlerinin ran'dan yap lan toplam tar m ürünleri ithalat içindeki pay yüzde 57 seviyesinde. Rusya da yat r m yap yor. Somali'de yat r m yapan insanlar var. Ülkemizin bir parças olan Güneydo u'da niye yat r m yapmas nlar. Bar fl sürecinin sonlanmaya do ru gitti ine inan yorum. Allah n izni ile ve sizlerin de destekleri bu süreci baflar ile tamlayaca z. Bu ifl olacak. Bar fl n olmas için temeller ataca z. U rafllar verece iz. TÜS AD ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu ve YDK Üyesi fiükrü Ünlütürk de ifl adamlar na yönelik bölgede iki büyük sehayat gerçeklefltirdiklerini belirterek, Çözüm sürecinde TÜS AD, TÜKONFED ile birlikte yönetim kurullar n n tam deste i ve iste i ile çözüm sürecine olan deste ini ve inanc n ve bunun ekonomik baca n n sürecin kal c hale gelmesinde ilerlemesinde ne kadar önemli oldu unu vurgulamak için iki tane büyük seyahat yapt k. Tan nm fl ifl adamlar n bölgeye getirerek, tan tma f rsat bulduk. Ondan sonra çok h zl bir flekilde ifl iliflkileri ve görüflmeler bafllad. Bununla yetinmeyip, bu iflin sürekli olarak takip edilmesi için yat r mc dan flma konseyi oluflturduk. Do u ve Güneydo u Yat r mc Dan flma Konseyi, hem TÜRKONFED den hem TÜS AD daki yönetim kurulundan ayr ca bölgedeki D CLES FED ve görevli arkadafllarla toplanarak, bu bölgedeki yat r m f rsatlar n anlatmak, tan tmak ve bu yat r m önündeki engelleri aflabilmek için yard mc olmak amac yla bu konseyi kurduk. Burada gördü ünüz arkadafllar olarak bizler bu konseyde görevliyiz. diye konufltu. (CHA) Türkiye tar m, ran ise sanayi ürünlerinde tarife indirimi yapacak Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas ; Türkiye'nin serbest ticaret anlaflmalar d fl nda ticaretin art r lmas na yönelik yapt ilk anlaflma. Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas, yeni dönemde, iki ülke aras ndaki ekonomik ve ticari iliflkilere ivme kazand racak; her iki ülke aras ndaki ekonomik iflbirli ini güçlendirecek ve iki ülkenin önümüzdeki dönemde artan ekonomik iflbirli inin temelini oluflturacak. Anlaflma kapsam nda, her iki ülke, birbirlerine sa lam fl olduklar tavizleri daha da geniflletmek üzere çal flmay da taahhüt etti. (CHA)

7 4 fiubat 2014 Ekonomi YARIN Türkiye tar m, ran ise sanayi ürünlerinde tarife indirimi yapacak 7 Ekonomi Bakanl 'nca yap lan aç klamada, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Ocak 2014 tarihlerinde Tahran a gerçeklefltirdi i ziyarette imzalanan, Türkiye ile ran aras ndaki 10 y ld r müzakereleri süren Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, Türkiye nin baz tar m ürünlerinde ran a tarife indirimi vermesi ve buna karfl - l k ran n ise baz sanayi ürünlerinde Türkiye ye tarife indirimi sa lamas - n n kararlaflt r ld kaydedildi. ANKARA - Aç klamada, anlaflman n iki ülke baflbakanlar, Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ile ran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakan Mohammad Reza Nematzadeh taraf ndan imzaland belirtildi. Verilen bilgilere göre ran n, 'Tercihli Ticaret Anlaflmas ' ile Türkiye ye tarife indirimi sa layaca ürünler aras nda; temizlik ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik malzemeler, orman ürünleri, tekstil, haz r giyim, ev tekstili, mobilya, çelik ürünleri, demir ve demir d fl metaller, buzdolab, bulafl k makinalar gibi beyaz eflya ürünleri, klimalar ve elektrik-elektronik ürünleri gibi bir çok ürün yer al yor. Söz konusu ürünlerde 2012 y l nda Türkiye nin dünyaya ihracat 38,9 milyar ABD Dolar olarak gerçekleflti. Bu mebla, Türkiye nin ayn y l gerçeklefltirdi- i toplam ihracat n yüzde MOSKOVA -Rusya Federal Turizm Ajans, dolar n de erlenmesinin Ruslar n yerli tatil tercih etmelerinde etkili olaca n aç klad. Rusya Merkez Bankas n n yüzde 55 dolar ve yüzde 45 Euro dan oluflan döviz sepeti ruble karfl s nda yüzde 6 de erlendi. Son befl y l n en yüksek seviyesine ulaflan dolar 25,5 ine tekabül ediyor. Ayr ca, Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, ran n Türkiye ye tarife indirimi yapmay kabul etti i sanayi ürününlerinde, 2012 y l nda Türkiye nin ran a ihracat yaklafl k 830 milyon ABD Dolar olarak gerçekleflmiflti. Anlaflman n yürürlü e girmesi ile birlikte bu ürünlerde ihracat n, 3 y l sonunda iki kat na ç kaca bekleniyor. Di er taraftan, söz konusu Tercihli Ticaret Anlaflmas kapsam nda, ran a taviz verilen tar m ürünlerinin ran'dan yap lan toplam tar m ürünleri ithalat içindeki pay yüzde 57 seviyesinde. Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas ; Türkiye'nin serbest ticaret anlaflmalar d fl nda ticaretin art r lmas - na yönelik yapt ilk anlaflma. Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas, yeni dönemde, iki ülke aras ndaki ekonomik ve ticari iliflkilere ivme kazand racak; her iki ülke aras ndaki ekonomik iflbirli ini güçlendirecek ve iki ülkenin önümüzdeki dönemde artan ekonomik iflbirli inin temelini oluflturacak. Anlaflma kapsam nda, her iki ülke, birbirlerine sa lam fl olduklar tavizleri daha da geniflletmek üzere çal flmay da taahhüt etti. Aç klamada, baz bas n yay n organlar nda Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas 'n n imza töreninde Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci nin anlaflma metninin Farsça olmas nedeniyle imza atmaktan imtina etti i fleklinde haberlerin de dile getirildi i hat rlat larak, söz konusu anlaflman n ngilizce, Farsça ve Türkçe olarak yaz ld kaydedildi. (CHA) Dolar yükseldi, Ruslar tatil için d flar y daha az tercih edecek 35 rublenin üzerinde. Rusya Federal Turizm Ajans Baflkan Aleksandr Radkov bas na yapt de erlendirmede, D fl ülkelere seyahat kaç n lmaz bir flekilde daha pahal olacak. Elbette bu birazda düflük ruble kurunun ne kadar süre devam edece ine ba l. Ancak bu içerde yerli sanayi üretimi ve turizm sektörüne olumlu yans yacak de erlendirmesinde bulundu. Zay f ruble Rus ihracatç s ve bütçe aç n n kapat lmas aç s ndan olumlu görülürken, ithal edilen ürünlerin daha pahal olmas n n enflasyonu art rmas ndan endifle ediliyor. (CHA) Ekonomi Bakan : ran la anlaflma metnimizde Türkçe de vard ANKARA - Türkiye ile ran aras nda 10 y ld r müzakereleri süren Tercihli Ticaret Anlaflmas n, iki ülke Baflbakanlar huzurunda Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ile ran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakan Mohammad Reza Nematzadeh aras nda imzaland. Ekonomi Bakanl 'ndan yap lan aç klamada, baz bas n yay n organlar nda Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas 'n n imza töreninde Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci nin, anlaflma metni Farsça olmas nedeniyle imza atmaktan imtina etti i fleklinde haberler ç kt hat rlat ld. Nihat Zeybekçi, yaz l aç klamada, söz konusu anlaflman n ngilizce, Farsça ve Türkçe oldu unu belirtti. Aç klamada, flöyle denildi: "Söz konusu anlaflman n imza töreninde ran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakan Mohammad Reza Nematzadeh, zaman darl nedeniyle anlaflman n her üç dilde imzalanmas - n, ancak teamüllere uygun olarak bütün sayfalar n paraflanmas uygulamas n n bilahare yap lmas n teklif etmifl, Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci de hem imzan n hem de anlaflman n her sayfas n n paraflanmas n istemifltir. Söz konusu anlaflma Say n Baflbakan m z n da uygun görmesiyle, bu çerçevede imzalanm fl ve paraflanm flt r. (CHA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı