Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar"

Transkript

1 Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi 1.3 Sektör: Mali Kontrol 1.4 Yer: Ankara, Türkiye 1.5 Uygulayıcı Kuruluş: Merkezi Finans ve Uygulama Birimi (CFCU) Uygulayıcı Kuruluş olarak; proje faaliyetlerinin finansmanı da dahil olmak üzere ihale süreci, sözleşme ve mali yönetime ilişkin tüm hususlardan sorumlu olacaktır. CFCU başkanı Program Yetkilendirme Görevlisi görevini yerine getirecektir: Muhsin ALTUN Program Yetkilendirme Görevlisi Tel: Faks: Adres: Eskişehir Yolu 4. km, 2. Sokak (Halkbankası Kampüsü) No: 63 C-Blok Söğütözü/Ankara Türkiye 1.6 Faydalanan (Kıdemli Program Yetkilisi ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere) Temel Faydalanan: Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Pilot Kurumlar: Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Birimleri. Kıdemli Program Yetkilisi: M. Sait ARCAGÖK Genel Müdür Yardımcısı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Dikmen Ankara, Türkiye Tel: Faks: Toplam maliyet:

2 1.8 EU katkısı: Sözleşmenin yapılması için son tarih: Finansman Anlaşmasının imzalanmasını müteakip 2 yıl 1.10 Sözleşmelerin uygulamaya konması için son tarih: Finansman Anlaşmasının imzalanmasını müteakip 4 yıl 1.11 Son ödeme tarihi: Finansman Anlaşmasının imzalanmasını müteakip 5 yıl 2. Genel Hedef ve Proje Amaçları 2.1 Genel Hedef: Türkiye de mali yönetim ve kontrol uygulamasının etkinlik ve etkililiğini artırarak kamu iç kontrol sistemini güçlendirmek. 2.2 Proje Amaçları: Türkiye de en iyi iç kontrol uygulamalarını yerleştirmek amacıyla MYK sistemini güçlendirmek ve en iyi uygulama örneklerini tüm kamuya yaymak amacıyla mali yönetim ve kontrol MUB sinin kapasitesini artırmak ve pilot kurumların Strateji Geliştirme Birimlerinde MYK uygulamalarının eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak. 2.3 Katılım Ortaklığı (AP) / Müktesebatın Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program (NPAA) / Ekonomik Program (EP)/ İstikrar ve Ortaklık Anlaşması (SAA) ile bağlantılar İşbu proje teklifi, Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı (RAP) ve Müktesebatın Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programda (NPAA) ortaya konan ve Türkiye nin üyeliğe hazırlık aşamasında dikkate alacağı öncelikli alanlar ile bağlantılıdır. Her iki belge de, Türkiye de mali kontrol fonksiyonlarının güçlendirilmesinin öneminin altını çizmektedir: Katılım Ortaklığı 2005 (Kısa Vadede) Mali kontrol Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun zamanında uygulanmasını sağlamak Müktesebatın Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program (NPAA) 2003 Mali Kontrol ÖNCELİK Kamu iç mali kontrol mevzuatının, uluslar arası kontrol ve denetim standartları ve AB uygulamaları ile uyumlu olacak şekilde kabul edilmesi 2.4 Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi (MIPD) ile Bağlantılar Taslak MIPD Başlık Kamu İdaresi kapsamında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: Hedefler: i. Kamu hizmeti reformlarını hızlandırmak, kamu hizmetlerini güçlendirmek ve etkin ve etkili bir reform uygulaması için kamu idarelerinin kapasitelerini artırmak 2

3 ii. AB müktesebatının aktarılması ve uygulanması sürecine katkıda bulunmak. Beklenen Sonuçlar i. Kamu idarelerinin etkinlik ve etkililiğinin artırılması; ii. Faydalanan kurumlarının yetkilileri arasında AB müktesebatının nasıl uygulanacağı konusunda uyum ve bilincin artırılması.. Önerilen Faaliyetler: i. Özellikle., mali kontrol ve dış denetim, alanlarında tavsiye ve danışmanlık hizmetleri sunmak 2.5 Ulusal Kalkınma Planı ile Bağlantılar (Varsa) Yok 2.6 Ulusal/Sektörel yatırım planları ile bağlantılar (varsa) Yok 3. Projenin Tanımı 3.1 Artalan Bilgisi ve Gerekçe: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunuyla birlikte, Türkiye de yeni bir mali yönetim ve kontrol sistemi hayata geçirilmiştir. Söz konusu kanunla birlikte yeni bir kamu iç mali kontrol sisteminin kurulması öngörülmüş; merkezi bütçe kanununun kapsamı genişletilmiş; yeni bir orta vadeli harcama planı oluşturulmuş; strateji planlama, performans esaslı bütçeleme ve performans denetimi sistemleri getirilmiş; iç ve dış denetim mekanizmaları kurulmuş; Maliye Bakanlığı nın ön mali kontrol yetkisi de dahil olmak üzere bir dizi yetkisi harcamacı bakanlıklara devredilmiştir. 1 Ocak 2006 ta tam olarak uygulamaya konan yeni KİMK sistemi, yönetsel hesap verebilirlik ilkesini temel almaktadır sayılı kanunla düzenlenen iç kontrol sisteminin amacı; - Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, - Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, - Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, - Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesin, - Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır. 3

4 Yeni mali yönetim ve kontrol yaklaşımının uygulanmasını sağlamak amacıyla, Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin rehberler, standartlar ve yöntemler belirlemekle yükümlüdür. Ayrıca, mali hizmetler ve ön mali kontrol görevlerini yerine getiren strateji geliştirme birimleri her bir kamu idaresi kapsamındaki diğer fonksiyonlarının yanı sıra, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gerekliliklerini karşılamakla yükümlüdür. Mali yönetim ve kontrol MUB sinin iç kontrol standartlarını belirlemesi ve dağıtılması gerekmektedir. Kurumlar bünyesindeki Strateji Geliştirme Birimleri, her türlü mali ve mali olmayan işlemlerinde bu standartlara uymak ve standartların gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Kamu kurumları, iç kontrol standartlarına bağlı kalmak koşuluyla, her türlü dahili yöntem, süreç ve işlemi geliştirme hakkına sahiptir ten bu yana mali yönetim ve kontrole ilişkin yönetmeliklerin çoğu kabul edilmiş ve tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri kurulmuştur. Mali yönetim ve kontrol alanında yayımlanan mevzuatlar şunlardır: Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 4- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 5- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No 1), 6- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No 2), Ancak, mali yönetim ve kontrol MUB si tarafından MYK uygulamalarını belirli bir düzene oturtmak amacıyla MYK rehberleri gibi bazı üçüncül mevzuatların hazırlanması ihtiyacı söz konusudur. Katılım müzakerelerinin başlamasıyla birlikte, Mali Kontrol Faslı konusunda Brüksel de biri Mayıs diğeri ise Haziran 2006 tarihlerinde olmak üzere iki tarama toplantısı gerçekleştirilmiştir. Komisyon tarafından hazırlanan tarama raporunda Mali Yönetim ve Kontrol ile İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimlerinin uygulama kapasitesinin, sorumluluklarını yeterli düzeyde ve zamanında gerçekleştirmelerini mümkün kılacak bir düzeyde tutulması gerekmektedir. ifadesine yer verilmiştir. Ekim 2006 da, Bütçe Genel Müdürlüğü Dış Denetimin yanı sıra KIMK alanında kaydedilen ilerleme ve yönelimleri değerlendirmek amacıyla Ankara ya bir inceleme ziyareti gerçekleştirmiştir. Heyet raporunda aşağıdaki sonuç ve tavsiyelere yer verilmiştir: Mali Yönetim ve Kontrol sistemlerinin tanımları (özellikle ön mali kontrol kavramına önem göstererek) gözden geçirilecek ve uluslar arası standartlarla uyumlaştırılacaktır. İç Denetim ve Mali Yönetim ve Kontrol MUB lerinin rol ve sorumlulukları arasındaki farklar açıklığa kavuşturulacaktır; 4

5 ..MUB ler ile SGB ler arasında olası görev çakışmalarını önleme ihtiyacı açıklığa kavuşturulacaktır. Fasıl 32 Mali Kontrol hakkındaki 2006 İlerleme Raporunda şu ifadeye yer verilmiştir: Türkiye Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun uygulama kurallarının bir kısmını yasalaştırmıştır ve söz konusu kanunun 2007 yılı sonu itibariyle tüm hükümleriyle yasalaşması gerekmektedir. Strateji geliştirme birimlerinin kurulması ve gerekli personelin atanması süreci başlatılmıştır. İkincil mevzuatların büyük bir bölümü kabul edilmiştir ancak uygulama noktasında eksiklikler söz konusudur. Aynı zamanda, SIGMA tarafından hazırlanan Türkiye: 2006 Haziran Kamu Harcama Yönetimi Sistemi Değerlendirmesi raporunda şu ifadeye yer verilmiştir: Modern bir iç kontrol sistemi ve iç denetimin halen tam anlamıyla kurulamamış olması, özellikle sorumlukların Maliye Bakanlığı ndan harcamacı bakanlıklara devri sırasında çeşitli riskler doğuracaktır....kısa vadeli bir çözüm olarak, reformun yönetilmesi amacıyla yapılacak kurumsal düzenlemelere açıklık getirilmesi ve bu düzenlemelerin güçlendirilmesi ve bir eğitim stratejisi geliştirilmesi gerekmektedir. Merkezi kurumlar ve harcamacı bakanlıklardaki Strateji Geliştirme Birimlerinin ve ilgili ağın idari kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir Tüm bu yorumlar temelinde, Maliye Bakanlığı yeni MYK sisteminin uygulanmasında karşılaşılabilecek temel zorlukları şöyle sıralamaktadır: Üst düzey yöneticilerin, yeni sistem ve SGB lerin önem ve görevleri hakkında bilinçlendirmesi ihtiyacı; uygulamada karşılaşılabilecek sorunları ortadan kaldırmak için, bilgi ve deneyim paylaşımı ve sağlıklı bir iletişim ağının kurulması yoluyla MUB ve SGB ler arasındaki ilişkiyi güçlendirme ihtiyacı; mali yönetim ve kontrol MUB si ve SGB yöneticileri ve personeline, yeni MYK sistemi kavramları konusunda eğitim verme ihtiyacı. Bu bağlamda, yeni MYK sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyacak bir boşluk analizi yapılmalıdır. Boşluk analizinden elde edilen bulgular doğrultusunda, gelecekte benimsenecek stratejiler ve eylemler için bir yol haritası çizilmeli ve bu yol haritası, hem mali yönetim ve kontrol MUB si hem de harcamacı bakanlıklar/kurumlardaki SGB lere verilecek çeşitli eğitimlerin desteğiyle hayata geçirilmelidir. 3.2 Proje etkisi, katalizör etkisi, sürdürülebilirlik etkisi ve sınır ötesi etkisinin (varsa) değerlendirilmesi Proje Etkileri Proje, AP ve NPAA ile AB Komisyonu ve SIGMA tarafından hazırlanan diğer raporlarda ortaya konan önceliklere hizmet edecek ve mevcut iç kontrol sistemini inceleyerek ve Türkiye deki uygulama kapasitesini güçlendirerek AB uygulamaları ile uyumun artırılmasını sağlayacaktır. Katalizör Etkisi İşbu proje faaliyetleri temelinde geliştirilen sistem ve önlemler, kamu iç kontrol stratejisinin ülke genelinde uygulanması için bir temel oluşturacaktır. Ayrıca, bu projeyle üretilecek çıktılar 5

6 MYK sisteminin uluslar arası standartlar ve AB en iyi uygulamaları ile uyumlu bir şekilde eksiksiz olarak uygulanması için gerekli yapı ve araçların oluşturulması ve harekete geçirilmesini sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik Etkisi Proje AB müktesebatı ve uluslar arası en iyi uygulama örnekleriyle uyumlu bir şekilde işleyen sistemlerin kurulabilmesi için kapasite geliştirme, model geliştirme ve pilot uygulamaları kapsar. Eğitici eğitimi faaliyetleri proje hedeflerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır. Sınır Ötesi Etkisi: (varsa) Yok 3.3 Sonuçlar ve ölçülebilir göstergeler Sonuç 1: MYK sistemi için bir yol haritası oluşturulmuş ve dağıtılmıştır. Nesnel olarak doğrulanabilecek göstergeler şunlardır: İkinci ayın sonuna kadar hazırlanan boşluk analizi raporu Üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanan Eylem Planı Dördüncü ayın sonuna kadar pilot kurumların üst düzey yetkililerinden oluşan 25 kişilik bir katılımcı grubuna verilen iç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramların tanıtılması amaçlı yarım günlük bir seminer Dördüncü ayın sonuna kadar pilot kurumların harcama yetkilileri ve yöneticilerinden oluşan 100 kişilik bir katılımcı grubuna verilen iç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramların tanıtılması amaçlı bir günlük bir konferans Sonuç 2: Maliye Bakanlığının (Mali yönetim ve kontrol MUB si) ve pilot kuruluşların SGB lerinin idari kapasiteleri artırılarak mali yönetim ve kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanması sağlanmıştır. Nesnel olarak doğrulanabilecek göstergeler şunlardır: Altıncı ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si ve SGB lerin personelinden oluşan 50 kişilik bir katılımcı grubuna iç kontrol uygulaması konusunda verilen genel eğitim Altıncı ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si personelinden oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubuna kalite güvencesi ve risk değerlendirmesi konusunda verilen özel eğitim Yedinci ayın sonuna kadar Üye Devlet uzmanları tarafından sağlanan iç kontrol uygulamaları eğitmenleri için model eğitim programları ve eğitim materyalleri (risk değerlendirme/yönetimi, prosedürlerin belirlenmesi, izleme, MYK kalite yaklaşımı, vb de dahil) 6

7 Onuncu ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si ve SBG personelinden oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubuna verilen eğitici eğitimi On üçüncü ayın sonuna kadar farklı Üye Devletlerde mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot kurumların personeline sağlayan birer aylık 3 staj imkanı On beşinci ayın sonuna kadar, genel iç kontrol uygulamaları ve mali yönetim ve kontrol MUB si (veya diğer herhangi bir denk birim/kurum) ile harcamacı kurumlar (mali hizmetler birimleri ve kontrol birimleri) arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için farklı Üye Devletlere yapılan birer haftalık beş çalışma ziyareti Sonuç 3: Üçüncül MYK mevzuatları hazırlanmış ve her bir pilot SGB de bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Nesnel olarak doğrulanabilecek göstergeler şunlardır: Yirminci ayın sonuna kadar hazırlanan ve risk değerlendirme yöntemini de içeren MYK rehberi Yirminci ayın sonuna kadar hazırlanan kalite güvencesi programı Yirmi dördüncü ayın sonuna kadar tüm pilot SGB ler için hazırlanan iç kontrol uygulamaları ve iç kontrol değerlendirme raporları 3.4 Faaliyetler Bileşen 1- MYK sistemi için bir yol haritası hazırlamak ve dağıtmak Faaliyet 1.1 MYK sistemine ilişkin geçerli mevzuat ve kurumsal çerçeveye yönelik olarak bir boşluk analizi yapmak. Boşluk analizinden elde edilen bulgular doğrultusunda, gelecekte izlenecek yolu ortaya koyacak bir yol haritası çizmek Araçlar: Boşluk analizi ve eylem planının yanı sıra mali yönetim ve kontrol MUB si personeli Faaliyet 1.2 İç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramları pilot kurumların üst düzey yöneticilerine tanıtmak Araçlar: 25 kişilik bir katılımcı grubuna verilecek yarım günlük bir seminer Faaliyet 1.3 İç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramları pilot kurumların harcama yetkilileri ve yöneticilerine tanıtmak Araçlar: 100 kişilik bir katılımcı grubuna verilecek tam günlük bir konferans Bileşen 2- Maliye Bakanlığı bünyesindeki mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot SGB lerin yeni MYK sistemine yönelik idari kapasitelerini eğitimler, stajlar ve çalışma ziyaretleri yoluyla güçlendirmek Faaliyet 2.1 Mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot kurumların SGB lerine iç kontrol kavramları ve uygulamasına yönelik bir genel eğitim vermek Araçlar: 50 kişilik bir katılımcı grubuna verilecek üç günlük bir eğitim semineri Faaliyet 2.2 İç kontrol kalite güvencesi ve risk değerlendirme/yönetimi konularında mali yönetim ve kontrol MUB sine özel bir eğitim vermek 7

8 Araçlar: 20 kişilik bir katılımcı grubuna verilecek beş günlük bir eğitim semineri Faaliyet 2.3 İç kontrol uygulamaları eğitmenleri için model eğitim programları ve eğitim materyalleri geliştirmek (risk değerlendirme/yönetimi, prosedürlerin belirlenmesi, izleme, MYK kalite yaklaşımı, vb de dahil) Araçlar: Mali yönetim ve kontrol MUB si personeline verilecek beş günlük seminer Faaliyet 2.4 Eğitimleri verecek olan mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot kurum personeline, eğitim programlarının nasıl verileceği konusunda eğitimler vermek Araçlar: 20 kişilik bir katılımcı grubuna verilecek beş günlük bir eğitim semineri Faaliyet 2.5 Mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot kurum personeline mali yönetim ve kontrol süreçlerinde aktif katılımın sağlanacağı farklı Üye Devletlerde birer aylık üç staj imkanı sağlamak Araçlar: Üç gruba ayrılmış toplam 18 katılımcı (Mali yönetim ve kontrol MUB sinden altı uzman, pilot SGB lerden 12 uzman) Faaliyet 2.6 Genel iç kontrol uygulamaları ve mali yönetim ve kontrol MUB si (veya diğer herhangi bir denk birim/kurum) ile harcamacı kurumlar (mali hizmetler birimleri ve kontrol birimleri) arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için farklı Üye Devletlere birer haftalık beş çalışma ziyareti yapmak Araçlar: Beş gruba ayrılmış toplam 30 katılımcı (Her bir çalışma ziyareti için mali yönetim ve kontrol MUB sinden 2 uzman, pilot SGB lerden 4 uzman) Bileşen 3 Üçüncül MYK mevzuatını hazırlamak Faaliyet 3.1 Risk değerlendirme yöntemini de içeren MYK rehberinin hazırlanması. Araçlar: Mali yönetim ve kontrol MUB si personeline verilecek beşer günlük üç seminer Faaliyet 3.2 MYK sistemini uyumlaştırmak ve koordinasyonunu sağlamak için kalite güvence programını hazırlamak Araçlar: Mali yönetim ve kontrol MUB si personeline verilecek beşer günlük iki seminer Faaliyet 3.3 İç kontrol uygulamaları ve iç kontrol değerlendirme raporlarının oluşturulması konusunda pilot Strateji Geliştirme Birimlerine destek sağlamak Araçlar: Her bir pilot SGB için (4 pilot SGB) beş günlük bir pilot çalışma 3.5 Koşulluluk ve sıralama: Yok 8

9 3.6 İlişkili faaliyetler a. TR Türk İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslar arası Standartlar ve AB Uygulamaları ile Uyumlaştırılması Projesi 2003 Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında gerçekleştirilen bu projenin faydalananı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüdür. Proje iki bileşenden oluşmaktadır: Eşleştirme ve Tedarik. Projenin Eşleştirme Ortağı Fransa Cumhuriyeti Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığıdır. Projenin amacı, Türkiye Hükümetine uluslar arası standartlar ve AB uygulamalarını temel alan etkili ve etkin bir kamu iç mali kontrol (KİMK) sistemi kurmasında gerekli yardımı sağlamaktır. Proje faaliyetleri, KİMK yasal çerçevesini incelemek, kurumsal KİMK yapılarını kurmak, KİMK ile ilgili mevzuatın taslağını oluşturmak, KİMK eğitimleri hazırlamak ve vermek ve Maliye Bakanlığı na İç Denetim için Bilgi Teknolojileri Stratejisi (CAAT lar) geliştirmesinde yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Eşleştirme bileşeni, Aralık 2006 da sonuçlandırılmıştır ve tedarik bileşeni de bu yıl sonuçlandırılacaktır. b. MATRA/PSO- Bütçe Planlama ve Uygulama Sürecinin Güçlendirilmesi Projesi Söz konusu projenin faydalananı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve ortağı da Hollanda Maliye Bakanlığıdır. Proje 2004 yılında başlamış ve 2008 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Proje 2007 yılına bu yana Bütçe ve İç Kontrol Sürecinin Güçlendirilmesi projesi adıyla anılmaktadır. Projenin amacı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün bütçe hazırlama ve planlama sürecine ilişkin yasal ve kurumsal yapısını güçlendirerek bütçe politikasının etkinliğini artırmak ve AB müktesebatı ile uyum sağlamaktır. Bugüne dek, çok yıllı bütçeleme, performans esaslı bütçeleme ve harcama birimleri ile Maliye Bakanlığı arasındaki ilişkiler konularında birçok seminer ve çalıştay gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, kamu mali yönetimi alanında SGB başkanları ve personeline yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. c. OECD-SIGMA ile İşbirliği 2004 ten bu yana, OECD-SIGMA heyeti ile kamu harcama yönetimi alanında birçok çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye: Kamu Harcama Yönetimi Sisteminin Değerlendirilmesi Taslak Raporu Haziran 2006 OECD-SIGMA tarafından hazırlanmıştır. OECD-SIGMA tarafından yapılan değerlendirme ve tavsiyeler, kamu mali yönetim ve kontrol mevzuatının hazırlanması ve uygulamanın yönlendirilmesinde dikkate alınmıştır. 3.7 Öğrenilen Dersler Yukarıda değinilen projelerin uygulanması sırasında aşağıdaki dersler öğrenilmiştir: - Projenin kapsamı kesin ve belirli olmalı ve proje süresi kapsama uygun şekilde belirlenmelidir. 9

10 - Hem Üye Ülkede hem de Faydalanan Ülkede proje personelinin sürekliliği sağlanmalı ve yeterli sayıda personel proje faaliyetlerinde yer almalıdır. - Deneyimleri doğrudan proje faaliyetleriyle ilgili olacağı için, Yerleşik Eşleştirme Asistanı (RTA), kilit ve kısa dönem uzmanlar projenin başarılı olmasında oldukça büyük bir rol oynamaktadır. - RTA iyi iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip olmalıdır. - Kilit uzmanlar her bir faaliyetten önce ve sonra gerekli belgeleri sağlamalıdır. 4. Belirlenen Bütçe (Tutarlar cinsinden hesaplanmıştır) Faaliyetler TOPLAM KAMU MALİYETİ Faaliyet 1 Sözleşme 1. Eşleştirme Sözleşmesi TOPLAM FİNANSMAN KAYNAĞI AB KATKISI ULUSAL KATKI ÖZEL Toplam % * IB INV Toplam Eşfinansman Türü (J / P) ** % * Merkezi Bölgesel Uluslarar ası Finans Kuruluşla rı (IFI) ** INV için zorunlu (Toplam AB + ulusal katkının minimum % 25 i): Ortak eş-finansman (J) kural olarak, istisna başına paralel eş-finansman (P) * Toplam Kamu Maliyetinin % si olarak ifade edilir Ayrıntılı bilgi için: Bkz; EK 5 5. Belirlenen Uygulama Takvimi (süreler üçer aylık dönemlere bölünmüştür) Sözleşmeler İhale sürecinin başlaması Sözleşmenin imzalanması Sözleşmenin Tamamlanması Sözleşme 1. Eşleştirme Sözleşmesi 2008 in ilk çeyrek 2008 in dördüncü çeyreği 2010 un dördüncü çeyreği Projen süresi: 24 ay 6. Kesişen Konular (varsa) 6.1 Fırsat Eşitliği Maliye Bakanlığı fırsat eşitliği sunan bir işverendir. Projelerde görev alacak personelin seçiminde nitelik ve deneyimler nesnel bir şekilde değerlendirilecek ve cinsiyet ayrımı gözetilmeyecektir. Bu nedenle, kadın ve erkekler için fırsat eşitliği güvence altına alınmıştır. Sözleşmenin tamamlanmasıyla kast edilen proje faaliyetleri için son tarihtir. Bu tarih Finansman Anlaşmasının imzalanmasını takip eden 4 yıllık süreyi aşamaz. 10

11 6.2 Çevre Yok 6.3 Azınlıklar ve Hassas Gruplar Türk Anayasal Sistemine göre, azınlıklar sözcüğü sadece Türkiye nin taraf olduğu çoklu veya ikili düzenlemeler temelinde azınlık olarak tanımlanan veya kabul edilen insan gruplarını ifade eder. Bu proje azınlıklar veya hassas gruplar üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olmayacaktır. EKLER 1- Standart Mantıksal Çerçeve 2- Proje Kapsamında Sözleşmesi Yapılan ve Üçer Aylık Dönemler Halinde Ödenecek Tutarlar 3- Kurumsal Çerçeveye İlişkin Referanslar 4- Kanunlar, Düzenlemeler ve Strateji Belgelerine İlişkin Referanslar: a. İlgili kanun ve düzenlemeler listesi b. AP /NPAA / EP / SAA ya ilişkin referanslar c. MIPD ye ilişkin referanslar d. Ulusal Kalkınma Planı na ilişkin referanslar e. Ulusal/Sektörel Plan ına ilişkin referanslar 5-Varsa AB tarafından finanse edilen sözleşmelere (*) ilişkin ayrıntılar: TA sözleşmeleri için: yükleniciden beklenen görevlere ilişkin açıklamalar Eşleştirme sözleşmeleri için: Ekip lideri, yerleşik eşleştirme danışmanı ve kısa dönem uzmanlardan beklenen görevlere ilişkin açıklamalar Hibe programları için: Program bileşenlerine ilişkin açıklamalar Yatırım sözleşmeleri için: Fizibilite çalışması referans listesinin yanı sıra teknik özellikler ve maliyet fiyat takvimi +yatırım kriterleri bölümünün (**) doldurulması İş sözleşmeleri için: Sözleşmenin yapım işleri bölümü için fizibilite çalışması referans listesinin yanı sıra yatırım kriterleri bölümü (**); sözleşmenin hizmet bölümü altında gerçekleştirilmesi gereken hizmetlere ilişkin açıklama 11

12 (*) standart olmayan hususların da (PRAG a doğru sapma halinde) belirtilmesi gerekmektedir (**) yatırım kriterleri bölümü (tüm altyapı sözleşmeleri ve yapım işleri için geçerlidir) Getiri oranı Eş-finansman Devlet yardımı hükümleri ile uyum Varlık mülkiyeti (şu anda ve projenin tamamlanmasından sonra) 12

13 EK 1: Standart Mantıksal Çerçeve Matrisi Proje Fişi MANTIKSAL ÇERÇEVE PLANLAMA MATRİSİ Programın Adı ve Numarası: Türkiye de En İyi Kamu İç Kontrol Uygulamalarını Geliştirmek Amacıyla Mali Yönetim Ve Kontrol Sistemi Uygulamasının Güçlendirilmesi Sözleşme imzalama süresi, Finansman Anlaşmasının imzalanmasını müteakip 2 yıl sonunda biter Genel Hedef Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler Doğrulama Kaynakları Toplam 1,800,000 bütçe: Ödeme süresi, Finansman Anlaşmasının imzalanmasını müteakip 5 yıl sonunda biter IPA bütçesi: 1,800,000 Türkiye deki mali yönetim ve kontrol (MYK) uygulamasının etkinlik ve etkililiğini artırarak, kamu iç kontrol sistemini güçlendirmek Harcamacı bakanlıklar tarafından AB ye katılım zamanında etkin ve etkili bir iç kontrolün gerçekleştirilmesi 2009 itibariyle, iç kontrol uygulamasına ilişkin kurumsal ve yasal kapasitenin artırılması Kurumsal roller & sorumlulukların açık bir şekilde belirlenmesi ve bir iletişim/raporlama modelinin tanımlanması Proje Raporları İlerleme Raporları Maliye Bakanlığı yıllık raporları Yol haritası ve AB şartlarına ilişkin değerlendirmeler 13

14 Proje hedefi Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Türkiye de en iyi iç Türkiye Büyük Millet kontrol uygulama Kamu sektörü en iyi uygulama örneği Proje Raporları Meclisi, hükümet ve örneklerini hayata olarak, MYK sisteminin geliştirilmesi ve İlerleme Raporları idareler yeni iç kontrol geçirmek için MYK tüm pilot kurumlarda eksiksiz olarak Bütçe Genel Müdürlüğü ziyaret raporları sistemini geliştirme sistemi uygulamasını uygulanması Yol haritası ve AB şartlarına ilişkin taahhüdünde güçlendirmek; en iyi MUB nin idari kapasitesinin değerlendirmeler bulunmuştur. uygulama örneklerini güçlendirilmesi Maliye Bakanlığı yıllık raporları tüm kamuya Eğitim faaliyeti raporları Mali yönetim ve kontrol dağıtabilmek için mali Eğitimlere katılım kayıtları ve materyaller MUB si ve harcamacı yönetim ve kontrol Konferans ve seminerlere katılımın kayıtları bakanlıkların harcama MUB sinin kapasitesini birimleri arasında güven artırmak ve pilot ve işbirliği sağlanmıştır kurumların Strateji Geliştirme Birimlerinde MYK işlemlerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak Sonuçlar Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar R.1 MYK sistemi için İkinci ayın sonuna kadar bir açık analizi bir yol haritası raporunun hazırlanması oluşturulmuş ve Üçüncü ayın sonuna kadar Eylem Planının dağıtılmıştır hazırlanması Dördüncü ayın sonuna kadar pilot kuruluşların üst düzey yetkililerinden oluşan 25 kişilik bir katılımcı grubuna Açık analizi raporu Eylem Planı Seminere katılım kayıtları Eylem Planı zamanında kabul edilmiştir. Üst yönetimin bilinçlendirme semineri ve konferansa katılımı sağlanmıştır 14

15 iç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramların tanıtılması amaçlı yarım günlük bir seminerin verilmesi Dördüncü ayın sonuna kadar pilot kuruluşların harcama yetkilileri ve yöneticilerinden oluşan 100 kişilik bir katılımcı grubuna iç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramların tanıtılması amaçlı bir günlük bir konferansın verilmesi Konferansa katılım kayıtları R.2 Maliye Bakanlığının (Mali yönetim ve kontrol MUB si) ve pilot kuruluşların SGB lerinin idari kapasitelerini artırarak mali yönetim ve kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanması sağlanmıştır. Altıncı ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si ve SGB personelinden oluşan 50 kişilik bir katılımcı grubuna iç kontrol uygulaması konusunda genel eğitim verilmesi Altıncı ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si personelinden oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubuna kalite güvencesi ve risk değerlendirmesi konusunda özel eğitim verilmesi Eğitim materyalleri ve programları (yazılı olarak ve elektronik ortamda açıklayıcı metinler de dahil) Katılım kayıtları Eğitim materyalleri ve programları (yazılı olarak ve elektronik ortamda açıklayıcı metinler de dahil) Eğitime katılım kayıtları Katılımcı memnuniyeti anketleri Eğitim sertifikaları Katılımcıların iç kontrol konularında yeterlik kazanması sağlanmıştır İç kontrol alanında sürekli eğitimler verilmesi konusunda üst düzey yetkililerin desteği kazanılmıştır 15

16 Yedinci ayın sonuna kadar Üye Devlet uzmanları tarafından iç kontrol uygulamaları eğitmenleri için model eğitim programları ve eğitim materyallerinin (risk değerlendirme/yönetimi, prosedürlerin belirlenmesi, izleme, MYK kalite yaklaşımı, vb de dahil) sağlanması Onuncu ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si ve SBG personelinden oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubuna eğitici eğitimi verilmesi Eğitim oturumlarının ve eğitim programında yer verilen alanların özellikleri hakkında özel bir rapor hazırlanmıştır Eğitim materyalleri ve programları (yazılı olarak ve elektronik ortamda açıklayıcı metinler de dahil) Katılım kayıtları Katılımcı memnuniyeti anketleri Eğitim sertifikaları Çalışma ziyaretleri ve stajlar için gerekli tüm resmi işlemler zamanında yerine getirilmiştir. On üçüncü ayın sonuna kadar farklı Üye Devletlerde mali yönetim ve kontrol MUB si ve SBG personeline birer aylık üç staj Staj raporları Çalışma ziyareti raporları On beşinci ayın sonuna kadar, genel iç kontrol uygulamaları ve mali yönetim ve kontrol MUB si (veya diğer herhangi bir denk yapı) ile harcamacı kurumlar (mali hizmetler birimleri ve kontrol birimleri) arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için 16

17 farklı Üye Devletlere birer haftalık beş çalışma ziyareti Sonuç 3: Üçüncül MYK mevzuatları hazırlanmış ve her bir pilot SGB de bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Yöntem ve risk değerlendirmesini de içeren MYK rehberinin on ikinci ayın sonuna kadar hazırlanması Kalite güvencesi programının on ikinci ayın sonuna kadar hazırlanması Yirmi dördüncü ayın sonuna kadar tüm pilot SGB ler için iç kontrol uygulamaları ve iç kontrol değerlendirme raporlarının hazırlanması MYK rehberi Kalite Güvencesi Programı Tüm pilot kuruluşlar için iç kontrol uygulamaları ve iç kontrol değerlendirme raporları, Öz değerlendirme anketleri Üçüncül mevzuatların tümü zamanında kabul edilmiştir. Pilot kuruluşlar, pilot çalışmalar için gerekli personeli sağlamıştır. Faaliyetler Araçlar Maliyet Varsayımlar 17

18 Bileşen 1 - MYK yol haritasının hazırlanması ve dağıtılması Faaliyetler Araçlar Maliyet Varsayımlar Faaliyet 1.1 Uygulamada olan mevcut mevzuat ve KİMK kurumsal çerçevesine yönelik bir boşluk analizi yapmak ve bu temelde, gelecekte yön gösterici nitelikte olacak bir taslak eylem planı hazırlamak İkinci ayın sonuna kadar yapılacak boşluk analizi Üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanacak taslak eylem planı 1,800,000 Eylem planı zamanında kabul edilmiştir. Faaliyet 1.2 İç kontrole ilişkin yeni kavramları ve MYK eylem planını pilot kurumların üst yöneticilerine anlatmak Dördüncü ayın sonuna kadar yaklaşık 25 katılımcıya verilecek yarım günlük bir seminer Üst yönetimin bilinç arttırma seminerine katılımı sağlanmıştır. Faaliyet 1.3 İç kontrole ilişkin yeni kavramları ve MYK eylem planını pilot kurumların yöneticileri ve harcama yetkililerine anlatmak Dördüncü ayın sonuna kadar yaklaşık 100 katılımcıya verilecek bir günlük konferans Üst yönetimin bilinç arttırma konferansına katılımı sağlanmıştır 18

19 Bileşen 2- Eğitimler, stajlar ve çalışma ziyaretleri yoluyla Maliye Bakanlığı MYK MUB ve pilot SGB lerin MYK sistemine ilişkin idari kapasitelerinin artırılması Faaliyet 2.1. MYK MUB Altıncı ayın sonuna kadar Eğitimlere katılım ile pilot kurumların yaklaşık 50 katılımcıya verilecek konusunda üst SGB lerinin personeline iç üç günlük eğitim semineri yönetimin desteği kontrol kavramları ve sağlanmıştır. uygulamasına ilişkin genel eğitim vermek Faaliyet 2.2. MYK MUB ye iç kontrol kalite güvencesi ve risk değerlendirmesi/yönetimi konusunda özel bir eğitim vermek Altıncı ayın sonuna kadar yaklaşık 20 katılımcıya verilecek beş günlük eğitim semineri Katılımcıların iç kontrol konularında yeterlik kazanması sağlanmıştır Faaliyet 2.3 İç kontrol uygulamalarına (risk değerlendirme/yönetimi, Yedinci ayın sonuna kadar MYK MUB personeline verilecek beş günlük seminer 19

20 prosedürlerin belirlenmesi, izleme, MYK nın kalite yaklaşımı vb. dahil olmak üzere) yönelik olarak eğitim verecek olan eğitimciler için gerekli eğitim materyallerinin ve model eğitim programlarının hazırlanması Faaliyet 2.4. MYK MUB ve pilot kurumlardaki eğiticilere eğitici eğitimleri vermek Onuncu ayın sonuna kadar yaklaşık 20 katılımcıya verilecek beş günlük eğitim semineri Eğiticilerle iyi iletişim kurulmuştur. Faaliyet 2.5 Mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot kurum personeline mali yönetim ve kontrol süreçlerinde aktif katılımın sağlanacağı farklı Üye Devletlerde birer aylık üç staj imkanı sağlamak On üçüncü ayın sonuna kadar üç grup halinde 18 katılımcıya (MYK MUB dan 6 uzman, pilot SGB lerden 12 uzman) birer aylık üç staj Stajlara ilişkin tüm resmi işlemler zamanında tamamlanmıştır. 20

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 17.12.2010 tarihinde taslak olarak hazırlanmıştır/juha Rumpunen,Kısa Dönem Uzman; 12.1.2011 tarihinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından gözden geçirilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI 1.2.6. PERFORMANS YÖNETİMİ

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Kamu Mali Yönetim Eğitimi Hollanda Maliye Bakanlığı Maliye ve Ekonomi Ulusal Akademisi ve Türkiye Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından işbirliği içinde hazırlanan Eğitim Programı Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

Arnavutluk ta MYK Reformu

Arnavutluk ta MYK Reformu A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Arnavutluk ta MYK Reformu Anila Çili, MYK/MUB Başkanı Maliye Bakanlığı EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 Haziran 2013

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı

Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı Makedonya Cumhuriyeti nde MYK önündeki güçlükler Viktor Gjorcev, İç Denetim Birimi Başkanı Maliye Bakanlığı, Makedonya Cumhuriyeti Ankara, 4 6 Haziran 2013 KİMK Yasal Çerçevesi

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2008-2010)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2008-2010) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2008-2010) I. GİRİŞ Dünyada yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle, kamu kaynaklarının kötü kullanılmasına tepkiler artmış, yöneticilerin kamu fonlarının verimli ve rasyonel

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır.

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır. UZMAN VE PROJE ASİSTANI İSTİHDAM DUYURUSU 05.06.2013 ve 10.02.2014 tarihlerinde internet sayfalarımızda yayınlanan iş ilanları iptal edilmiş olup geçerli olan son ilanımız aşağıdaki gibidir: T.C. Çevre

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...3 KISALTMALAR...3 GİRİŞ...4 DEVAM EDEN EYLEMLER...5 GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Sera Gazı Envanter Sistemi nin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye de UES

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı