Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar"

Transkript

1 Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi 1.3 Sektör: Mali Kontrol 1.4 Yer: Ankara, Türkiye 1.5 Uygulayıcı Kuruluş: Merkezi Finans ve Uygulama Birimi (CFCU) Uygulayıcı Kuruluş olarak; proje faaliyetlerinin finansmanı da dahil olmak üzere ihale süreci, sözleşme ve mali yönetime ilişkin tüm hususlardan sorumlu olacaktır. CFCU başkanı Program Yetkilendirme Görevlisi görevini yerine getirecektir: Muhsin ALTUN Program Yetkilendirme Görevlisi Tel: Faks: Adres: Eskişehir Yolu 4. km, 2. Sokak (Halkbankası Kampüsü) No: 63 C-Blok Söğütözü/Ankara Türkiye 1.6 Faydalanan (Kıdemli Program Yetkilisi ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere) Temel Faydalanan: Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Pilot Kurumlar: Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Birimleri. Kıdemli Program Yetkilisi: M. Sait ARCAGÖK Genel Müdür Yardımcısı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Dikmen Ankara, Türkiye Tel: Faks: Toplam maliyet:

2 1.8 EU katkısı: Sözleşmenin yapılması için son tarih: Finansman Anlaşmasının imzalanmasını müteakip 2 yıl 1.10 Sözleşmelerin uygulamaya konması için son tarih: Finansman Anlaşmasının imzalanmasını müteakip 4 yıl 1.11 Son ödeme tarihi: Finansman Anlaşmasının imzalanmasını müteakip 5 yıl 2. Genel Hedef ve Proje Amaçları 2.1 Genel Hedef: Türkiye de mali yönetim ve kontrol uygulamasının etkinlik ve etkililiğini artırarak kamu iç kontrol sistemini güçlendirmek. 2.2 Proje Amaçları: Türkiye de en iyi iç kontrol uygulamalarını yerleştirmek amacıyla MYK sistemini güçlendirmek ve en iyi uygulama örneklerini tüm kamuya yaymak amacıyla mali yönetim ve kontrol MUB sinin kapasitesini artırmak ve pilot kurumların Strateji Geliştirme Birimlerinde MYK uygulamalarının eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak. 2.3 Katılım Ortaklığı (AP) / Müktesebatın Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program (NPAA) / Ekonomik Program (EP)/ İstikrar ve Ortaklık Anlaşması (SAA) ile bağlantılar İşbu proje teklifi, Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı (RAP) ve Müktesebatın Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programda (NPAA) ortaya konan ve Türkiye nin üyeliğe hazırlık aşamasında dikkate alacağı öncelikli alanlar ile bağlantılıdır. Her iki belge de, Türkiye de mali kontrol fonksiyonlarının güçlendirilmesinin öneminin altını çizmektedir: Katılım Ortaklığı 2005 (Kısa Vadede) Mali kontrol Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun zamanında uygulanmasını sağlamak Müktesebatın Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program (NPAA) 2003 Mali Kontrol ÖNCELİK Kamu iç mali kontrol mevzuatının, uluslar arası kontrol ve denetim standartları ve AB uygulamaları ile uyumlu olacak şekilde kabul edilmesi 2.4 Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi (MIPD) ile Bağlantılar Taslak MIPD Başlık Kamu İdaresi kapsamında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: Hedefler: i. Kamu hizmeti reformlarını hızlandırmak, kamu hizmetlerini güçlendirmek ve etkin ve etkili bir reform uygulaması için kamu idarelerinin kapasitelerini artırmak 2

3 ii. AB müktesebatının aktarılması ve uygulanması sürecine katkıda bulunmak. Beklenen Sonuçlar i. Kamu idarelerinin etkinlik ve etkililiğinin artırılması; ii. Faydalanan kurumlarının yetkilileri arasında AB müktesebatının nasıl uygulanacağı konusunda uyum ve bilincin artırılması.. Önerilen Faaliyetler: i. Özellikle., mali kontrol ve dış denetim, alanlarında tavsiye ve danışmanlık hizmetleri sunmak 2.5 Ulusal Kalkınma Planı ile Bağlantılar (Varsa) Yok 2.6 Ulusal/Sektörel yatırım planları ile bağlantılar (varsa) Yok 3. Projenin Tanımı 3.1 Artalan Bilgisi ve Gerekçe: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunuyla birlikte, Türkiye de yeni bir mali yönetim ve kontrol sistemi hayata geçirilmiştir. Söz konusu kanunla birlikte yeni bir kamu iç mali kontrol sisteminin kurulması öngörülmüş; merkezi bütçe kanununun kapsamı genişletilmiş; yeni bir orta vadeli harcama planı oluşturulmuş; strateji planlama, performans esaslı bütçeleme ve performans denetimi sistemleri getirilmiş; iç ve dış denetim mekanizmaları kurulmuş; Maliye Bakanlığı nın ön mali kontrol yetkisi de dahil olmak üzere bir dizi yetkisi harcamacı bakanlıklara devredilmiştir. 1 Ocak 2006 ta tam olarak uygulamaya konan yeni KİMK sistemi, yönetsel hesap verebilirlik ilkesini temel almaktadır sayılı kanunla düzenlenen iç kontrol sisteminin amacı; - Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, - Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, - Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, - Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesin, - Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır. 3

4 Yeni mali yönetim ve kontrol yaklaşımının uygulanmasını sağlamak amacıyla, Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin rehberler, standartlar ve yöntemler belirlemekle yükümlüdür. Ayrıca, mali hizmetler ve ön mali kontrol görevlerini yerine getiren strateji geliştirme birimleri her bir kamu idaresi kapsamındaki diğer fonksiyonlarının yanı sıra, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gerekliliklerini karşılamakla yükümlüdür. Mali yönetim ve kontrol MUB sinin iç kontrol standartlarını belirlemesi ve dağıtılması gerekmektedir. Kurumlar bünyesindeki Strateji Geliştirme Birimleri, her türlü mali ve mali olmayan işlemlerinde bu standartlara uymak ve standartların gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Kamu kurumları, iç kontrol standartlarına bağlı kalmak koşuluyla, her türlü dahili yöntem, süreç ve işlemi geliştirme hakkına sahiptir ten bu yana mali yönetim ve kontrole ilişkin yönetmeliklerin çoğu kabul edilmiş ve tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri kurulmuştur. Mali yönetim ve kontrol alanında yayımlanan mevzuatlar şunlardır: Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 4- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 5- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No 1), 6- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No 2), Ancak, mali yönetim ve kontrol MUB si tarafından MYK uygulamalarını belirli bir düzene oturtmak amacıyla MYK rehberleri gibi bazı üçüncül mevzuatların hazırlanması ihtiyacı söz konusudur. Katılım müzakerelerinin başlamasıyla birlikte, Mali Kontrol Faslı konusunda Brüksel de biri Mayıs diğeri ise Haziran 2006 tarihlerinde olmak üzere iki tarama toplantısı gerçekleştirilmiştir. Komisyon tarafından hazırlanan tarama raporunda Mali Yönetim ve Kontrol ile İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimlerinin uygulama kapasitesinin, sorumluluklarını yeterli düzeyde ve zamanında gerçekleştirmelerini mümkün kılacak bir düzeyde tutulması gerekmektedir. ifadesine yer verilmiştir. Ekim 2006 da, Bütçe Genel Müdürlüğü Dış Denetimin yanı sıra KIMK alanında kaydedilen ilerleme ve yönelimleri değerlendirmek amacıyla Ankara ya bir inceleme ziyareti gerçekleştirmiştir. Heyet raporunda aşağıdaki sonuç ve tavsiyelere yer verilmiştir: Mali Yönetim ve Kontrol sistemlerinin tanımları (özellikle ön mali kontrol kavramına önem göstererek) gözden geçirilecek ve uluslar arası standartlarla uyumlaştırılacaktır. İç Denetim ve Mali Yönetim ve Kontrol MUB lerinin rol ve sorumlulukları arasındaki farklar açıklığa kavuşturulacaktır; 4

5 ..MUB ler ile SGB ler arasında olası görev çakışmalarını önleme ihtiyacı açıklığa kavuşturulacaktır. Fasıl 32 Mali Kontrol hakkındaki 2006 İlerleme Raporunda şu ifadeye yer verilmiştir: Türkiye Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun uygulama kurallarının bir kısmını yasalaştırmıştır ve söz konusu kanunun 2007 yılı sonu itibariyle tüm hükümleriyle yasalaşması gerekmektedir. Strateji geliştirme birimlerinin kurulması ve gerekli personelin atanması süreci başlatılmıştır. İkincil mevzuatların büyük bir bölümü kabul edilmiştir ancak uygulama noktasında eksiklikler söz konusudur. Aynı zamanda, SIGMA tarafından hazırlanan Türkiye: 2006 Haziran Kamu Harcama Yönetimi Sistemi Değerlendirmesi raporunda şu ifadeye yer verilmiştir: Modern bir iç kontrol sistemi ve iç denetimin halen tam anlamıyla kurulamamış olması, özellikle sorumlukların Maliye Bakanlığı ndan harcamacı bakanlıklara devri sırasında çeşitli riskler doğuracaktır....kısa vadeli bir çözüm olarak, reformun yönetilmesi amacıyla yapılacak kurumsal düzenlemelere açıklık getirilmesi ve bu düzenlemelerin güçlendirilmesi ve bir eğitim stratejisi geliştirilmesi gerekmektedir. Merkezi kurumlar ve harcamacı bakanlıklardaki Strateji Geliştirme Birimlerinin ve ilgili ağın idari kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir Tüm bu yorumlar temelinde, Maliye Bakanlığı yeni MYK sisteminin uygulanmasında karşılaşılabilecek temel zorlukları şöyle sıralamaktadır: Üst düzey yöneticilerin, yeni sistem ve SGB lerin önem ve görevleri hakkında bilinçlendirmesi ihtiyacı; uygulamada karşılaşılabilecek sorunları ortadan kaldırmak için, bilgi ve deneyim paylaşımı ve sağlıklı bir iletişim ağının kurulması yoluyla MUB ve SGB ler arasındaki ilişkiyi güçlendirme ihtiyacı; mali yönetim ve kontrol MUB si ve SGB yöneticileri ve personeline, yeni MYK sistemi kavramları konusunda eğitim verme ihtiyacı. Bu bağlamda, yeni MYK sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyacak bir boşluk analizi yapılmalıdır. Boşluk analizinden elde edilen bulgular doğrultusunda, gelecekte benimsenecek stratejiler ve eylemler için bir yol haritası çizilmeli ve bu yol haritası, hem mali yönetim ve kontrol MUB si hem de harcamacı bakanlıklar/kurumlardaki SGB lere verilecek çeşitli eğitimlerin desteğiyle hayata geçirilmelidir. 3.2 Proje etkisi, katalizör etkisi, sürdürülebilirlik etkisi ve sınır ötesi etkisinin (varsa) değerlendirilmesi Proje Etkileri Proje, AP ve NPAA ile AB Komisyonu ve SIGMA tarafından hazırlanan diğer raporlarda ortaya konan önceliklere hizmet edecek ve mevcut iç kontrol sistemini inceleyerek ve Türkiye deki uygulama kapasitesini güçlendirerek AB uygulamaları ile uyumun artırılmasını sağlayacaktır. Katalizör Etkisi İşbu proje faaliyetleri temelinde geliştirilen sistem ve önlemler, kamu iç kontrol stratejisinin ülke genelinde uygulanması için bir temel oluşturacaktır. Ayrıca, bu projeyle üretilecek çıktılar 5

6 MYK sisteminin uluslar arası standartlar ve AB en iyi uygulamaları ile uyumlu bir şekilde eksiksiz olarak uygulanması için gerekli yapı ve araçların oluşturulması ve harekete geçirilmesini sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik Etkisi Proje AB müktesebatı ve uluslar arası en iyi uygulama örnekleriyle uyumlu bir şekilde işleyen sistemlerin kurulabilmesi için kapasite geliştirme, model geliştirme ve pilot uygulamaları kapsar. Eğitici eğitimi faaliyetleri proje hedeflerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır. Sınır Ötesi Etkisi: (varsa) Yok 3.3 Sonuçlar ve ölçülebilir göstergeler Sonuç 1: MYK sistemi için bir yol haritası oluşturulmuş ve dağıtılmıştır. Nesnel olarak doğrulanabilecek göstergeler şunlardır: İkinci ayın sonuna kadar hazırlanan boşluk analizi raporu Üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanan Eylem Planı Dördüncü ayın sonuna kadar pilot kurumların üst düzey yetkililerinden oluşan 25 kişilik bir katılımcı grubuna verilen iç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramların tanıtılması amaçlı yarım günlük bir seminer Dördüncü ayın sonuna kadar pilot kurumların harcama yetkilileri ve yöneticilerinden oluşan 100 kişilik bir katılımcı grubuna verilen iç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramların tanıtılması amaçlı bir günlük bir konferans Sonuç 2: Maliye Bakanlığının (Mali yönetim ve kontrol MUB si) ve pilot kuruluşların SGB lerinin idari kapasiteleri artırılarak mali yönetim ve kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanması sağlanmıştır. Nesnel olarak doğrulanabilecek göstergeler şunlardır: Altıncı ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si ve SGB lerin personelinden oluşan 50 kişilik bir katılımcı grubuna iç kontrol uygulaması konusunda verilen genel eğitim Altıncı ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si personelinden oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubuna kalite güvencesi ve risk değerlendirmesi konusunda verilen özel eğitim Yedinci ayın sonuna kadar Üye Devlet uzmanları tarafından sağlanan iç kontrol uygulamaları eğitmenleri için model eğitim programları ve eğitim materyalleri (risk değerlendirme/yönetimi, prosedürlerin belirlenmesi, izleme, MYK kalite yaklaşımı, vb de dahil) 6

7 Onuncu ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si ve SBG personelinden oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubuna verilen eğitici eğitimi On üçüncü ayın sonuna kadar farklı Üye Devletlerde mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot kurumların personeline sağlayan birer aylık 3 staj imkanı On beşinci ayın sonuna kadar, genel iç kontrol uygulamaları ve mali yönetim ve kontrol MUB si (veya diğer herhangi bir denk birim/kurum) ile harcamacı kurumlar (mali hizmetler birimleri ve kontrol birimleri) arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için farklı Üye Devletlere yapılan birer haftalık beş çalışma ziyareti Sonuç 3: Üçüncül MYK mevzuatları hazırlanmış ve her bir pilot SGB de bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Nesnel olarak doğrulanabilecek göstergeler şunlardır: Yirminci ayın sonuna kadar hazırlanan ve risk değerlendirme yöntemini de içeren MYK rehberi Yirminci ayın sonuna kadar hazırlanan kalite güvencesi programı Yirmi dördüncü ayın sonuna kadar tüm pilot SGB ler için hazırlanan iç kontrol uygulamaları ve iç kontrol değerlendirme raporları 3.4 Faaliyetler Bileşen 1- MYK sistemi için bir yol haritası hazırlamak ve dağıtmak Faaliyet 1.1 MYK sistemine ilişkin geçerli mevzuat ve kurumsal çerçeveye yönelik olarak bir boşluk analizi yapmak. Boşluk analizinden elde edilen bulgular doğrultusunda, gelecekte izlenecek yolu ortaya koyacak bir yol haritası çizmek Araçlar: Boşluk analizi ve eylem planının yanı sıra mali yönetim ve kontrol MUB si personeli Faaliyet 1.2 İç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramları pilot kurumların üst düzey yöneticilerine tanıtmak Araçlar: 25 kişilik bir katılımcı grubuna verilecek yarım günlük bir seminer Faaliyet 1.3 İç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramları pilot kurumların harcama yetkilileri ve yöneticilerine tanıtmak Araçlar: 100 kişilik bir katılımcı grubuna verilecek tam günlük bir konferans Bileşen 2- Maliye Bakanlığı bünyesindeki mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot SGB lerin yeni MYK sistemine yönelik idari kapasitelerini eğitimler, stajlar ve çalışma ziyaretleri yoluyla güçlendirmek Faaliyet 2.1 Mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot kurumların SGB lerine iç kontrol kavramları ve uygulamasına yönelik bir genel eğitim vermek Araçlar: 50 kişilik bir katılımcı grubuna verilecek üç günlük bir eğitim semineri Faaliyet 2.2 İç kontrol kalite güvencesi ve risk değerlendirme/yönetimi konularında mali yönetim ve kontrol MUB sine özel bir eğitim vermek 7

8 Araçlar: 20 kişilik bir katılımcı grubuna verilecek beş günlük bir eğitim semineri Faaliyet 2.3 İç kontrol uygulamaları eğitmenleri için model eğitim programları ve eğitim materyalleri geliştirmek (risk değerlendirme/yönetimi, prosedürlerin belirlenmesi, izleme, MYK kalite yaklaşımı, vb de dahil) Araçlar: Mali yönetim ve kontrol MUB si personeline verilecek beş günlük seminer Faaliyet 2.4 Eğitimleri verecek olan mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot kurum personeline, eğitim programlarının nasıl verileceği konusunda eğitimler vermek Araçlar: 20 kişilik bir katılımcı grubuna verilecek beş günlük bir eğitim semineri Faaliyet 2.5 Mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot kurum personeline mali yönetim ve kontrol süreçlerinde aktif katılımın sağlanacağı farklı Üye Devletlerde birer aylık üç staj imkanı sağlamak Araçlar: Üç gruba ayrılmış toplam 18 katılımcı (Mali yönetim ve kontrol MUB sinden altı uzman, pilot SGB lerden 12 uzman) Faaliyet 2.6 Genel iç kontrol uygulamaları ve mali yönetim ve kontrol MUB si (veya diğer herhangi bir denk birim/kurum) ile harcamacı kurumlar (mali hizmetler birimleri ve kontrol birimleri) arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için farklı Üye Devletlere birer haftalık beş çalışma ziyareti yapmak Araçlar: Beş gruba ayrılmış toplam 30 katılımcı (Her bir çalışma ziyareti için mali yönetim ve kontrol MUB sinden 2 uzman, pilot SGB lerden 4 uzman) Bileşen 3 Üçüncül MYK mevzuatını hazırlamak Faaliyet 3.1 Risk değerlendirme yöntemini de içeren MYK rehberinin hazırlanması. Araçlar: Mali yönetim ve kontrol MUB si personeline verilecek beşer günlük üç seminer Faaliyet 3.2 MYK sistemini uyumlaştırmak ve koordinasyonunu sağlamak için kalite güvence programını hazırlamak Araçlar: Mali yönetim ve kontrol MUB si personeline verilecek beşer günlük iki seminer Faaliyet 3.3 İç kontrol uygulamaları ve iç kontrol değerlendirme raporlarının oluşturulması konusunda pilot Strateji Geliştirme Birimlerine destek sağlamak Araçlar: Her bir pilot SGB için (4 pilot SGB) beş günlük bir pilot çalışma 3.5 Koşulluluk ve sıralama: Yok 8

9 3.6 İlişkili faaliyetler a. TR Türk İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslar arası Standartlar ve AB Uygulamaları ile Uyumlaştırılması Projesi 2003 Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında gerçekleştirilen bu projenin faydalananı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüdür. Proje iki bileşenden oluşmaktadır: Eşleştirme ve Tedarik. Projenin Eşleştirme Ortağı Fransa Cumhuriyeti Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığıdır. Projenin amacı, Türkiye Hükümetine uluslar arası standartlar ve AB uygulamalarını temel alan etkili ve etkin bir kamu iç mali kontrol (KİMK) sistemi kurmasında gerekli yardımı sağlamaktır. Proje faaliyetleri, KİMK yasal çerçevesini incelemek, kurumsal KİMK yapılarını kurmak, KİMK ile ilgili mevzuatın taslağını oluşturmak, KİMK eğitimleri hazırlamak ve vermek ve Maliye Bakanlığı na İç Denetim için Bilgi Teknolojileri Stratejisi (CAAT lar) geliştirmesinde yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Eşleştirme bileşeni, Aralık 2006 da sonuçlandırılmıştır ve tedarik bileşeni de bu yıl sonuçlandırılacaktır. b. MATRA/PSO- Bütçe Planlama ve Uygulama Sürecinin Güçlendirilmesi Projesi Söz konusu projenin faydalananı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve ortağı da Hollanda Maliye Bakanlığıdır. Proje 2004 yılında başlamış ve 2008 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Proje 2007 yılına bu yana Bütçe ve İç Kontrol Sürecinin Güçlendirilmesi projesi adıyla anılmaktadır. Projenin amacı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün bütçe hazırlama ve planlama sürecine ilişkin yasal ve kurumsal yapısını güçlendirerek bütçe politikasının etkinliğini artırmak ve AB müktesebatı ile uyum sağlamaktır. Bugüne dek, çok yıllı bütçeleme, performans esaslı bütçeleme ve harcama birimleri ile Maliye Bakanlığı arasındaki ilişkiler konularında birçok seminer ve çalıştay gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, kamu mali yönetimi alanında SGB başkanları ve personeline yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. c. OECD-SIGMA ile İşbirliği 2004 ten bu yana, OECD-SIGMA heyeti ile kamu harcama yönetimi alanında birçok çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye: Kamu Harcama Yönetimi Sisteminin Değerlendirilmesi Taslak Raporu Haziran 2006 OECD-SIGMA tarafından hazırlanmıştır. OECD-SIGMA tarafından yapılan değerlendirme ve tavsiyeler, kamu mali yönetim ve kontrol mevzuatının hazırlanması ve uygulamanın yönlendirilmesinde dikkate alınmıştır. 3.7 Öğrenilen Dersler Yukarıda değinilen projelerin uygulanması sırasında aşağıdaki dersler öğrenilmiştir: - Projenin kapsamı kesin ve belirli olmalı ve proje süresi kapsama uygun şekilde belirlenmelidir. 9

10 - Hem Üye Ülkede hem de Faydalanan Ülkede proje personelinin sürekliliği sağlanmalı ve yeterli sayıda personel proje faaliyetlerinde yer almalıdır. - Deneyimleri doğrudan proje faaliyetleriyle ilgili olacağı için, Yerleşik Eşleştirme Asistanı (RTA), kilit ve kısa dönem uzmanlar projenin başarılı olmasında oldukça büyük bir rol oynamaktadır. - RTA iyi iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip olmalıdır. - Kilit uzmanlar her bir faaliyetten önce ve sonra gerekli belgeleri sağlamalıdır. 4. Belirlenen Bütçe (Tutarlar cinsinden hesaplanmıştır) Faaliyetler TOPLAM KAMU MALİYETİ Faaliyet 1 Sözleşme 1. Eşleştirme Sözleşmesi TOPLAM FİNANSMAN KAYNAĞI AB KATKISI ULUSAL KATKI ÖZEL Toplam % * IB INV Toplam Eşfinansman Türü (J / P) ** % * Merkezi Bölgesel Uluslarar ası Finans Kuruluşla rı (IFI) ** INV için zorunlu (Toplam AB + ulusal katkının minimum % 25 i): Ortak eş-finansman (J) kural olarak, istisna başına paralel eş-finansman (P) * Toplam Kamu Maliyetinin % si olarak ifade edilir Ayrıntılı bilgi için: Bkz; EK 5 5. Belirlenen Uygulama Takvimi (süreler üçer aylık dönemlere bölünmüştür) Sözleşmeler İhale sürecinin başlaması Sözleşmenin imzalanması Sözleşmenin Tamamlanması Sözleşme 1. Eşleştirme Sözleşmesi 2008 in ilk çeyrek 2008 in dördüncü çeyreği 2010 un dördüncü çeyreği Projen süresi: 24 ay 6. Kesişen Konular (varsa) 6.1 Fırsat Eşitliği Maliye Bakanlığı fırsat eşitliği sunan bir işverendir. Projelerde görev alacak personelin seçiminde nitelik ve deneyimler nesnel bir şekilde değerlendirilecek ve cinsiyet ayrımı gözetilmeyecektir. Bu nedenle, kadın ve erkekler için fırsat eşitliği güvence altına alınmıştır. Sözleşmenin tamamlanmasıyla kast edilen proje faaliyetleri için son tarihtir. Bu tarih Finansman Anlaşmasının imzalanmasını takip eden 4 yıllık süreyi aşamaz. 10

11 6.2 Çevre Yok 6.3 Azınlıklar ve Hassas Gruplar Türk Anayasal Sistemine göre, azınlıklar sözcüğü sadece Türkiye nin taraf olduğu çoklu veya ikili düzenlemeler temelinde azınlık olarak tanımlanan veya kabul edilen insan gruplarını ifade eder. Bu proje azınlıklar veya hassas gruplar üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olmayacaktır. EKLER 1- Standart Mantıksal Çerçeve 2- Proje Kapsamında Sözleşmesi Yapılan ve Üçer Aylık Dönemler Halinde Ödenecek Tutarlar 3- Kurumsal Çerçeveye İlişkin Referanslar 4- Kanunlar, Düzenlemeler ve Strateji Belgelerine İlişkin Referanslar: a. İlgili kanun ve düzenlemeler listesi b. AP /NPAA / EP / SAA ya ilişkin referanslar c. MIPD ye ilişkin referanslar d. Ulusal Kalkınma Planı na ilişkin referanslar e. Ulusal/Sektörel Plan ına ilişkin referanslar 5-Varsa AB tarafından finanse edilen sözleşmelere (*) ilişkin ayrıntılar: TA sözleşmeleri için: yükleniciden beklenen görevlere ilişkin açıklamalar Eşleştirme sözleşmeleri için: Ekip lideri, yerleşik eşleştirme danışmanı ve kısa dönem uzmanlardan beklenen görevlere ilişkin açıklamalar Hibe programları için: Program bileşenlerine ilişkin açıklamalar Yatırım sözleşmeleri için: Fizibilite çalışması referans listesinin yanı sıra teknik özellikler ve maliyet fiyat takvimi +yatırım kriterleri bölümünün (**) doldurulması İş sözleşmeleri için: Sözleşmenin yapım işleri bölümü için fizibilite çalışması referans listesinin yanı sıra yatırım kriterleri bölümü (**); sözleşmenin hizmet bölümü altında gerçekleştirilmesi gereken hizmetlere ilişkin açıklama 11

12 (*) standart olmayan hususların da (PRAG a doğru sapma halinde) belirtilmesi gerekmektedir (**) yatırım kriterleri bölümü (tüm altyapı sözleşmeleri ve yapım işleri için geçerlidir) Getiri oranı Eş-finansman Devlet yardımı hükümleri ile uyum Varlık mülkiyeti (şu anda ve projenin tamamlanmasından sonra) 12

13 EK 1: Standart Mantıksal Çerçeve Matrisi Proje Fişi MANTIKSAL ÇERÇEVE PLANLAMA MATRİSİ Programın Adı ve Numarası: Türkiye de En İyi Kamu İç Kontrol Uygulamalarını Geliştirmek Amacıyla Mali Yönetim Ve Kontrol Sistemi Uygulamasının Güçlendirilmesi Sözleşme imzalama süresi, Finansman Anlaşmasının imzalanmasını müteakip 2 yıl sonunda biter Genel Hedef Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler Doğrulama Kaynakları Toplam 1,800,000 bütçe: Ödeme süresi, Finansman Anlaşmasının imzalanmasını müteakip 5 yıl sonunda biter IPA bütçesi: 1,800,000 Türkiye deki mali yönetim ve kontrol (MYK) uygulamasının etkinlik ve etkililiğini artırarak, kamu iç kontrol sistemini güçlendirmek Harcamacı bakanlıklar tarafından AB ye katılım zamanında etkin ve etkili bir iç kontrolün gerçekleştirilmesi 2009 itibariyle, iç kontrol uygulamasına ilişkin kurumsal ve yasal kapasitenin artırılması Kurumsal roller & sorumlulukların açık bir şekilde belirlenmesi ve bir iletişim/raporlama modelinin tanımlanması Proje Raporları İlerleme Raporları Maliye Bakanlığı yıllık raporları Yol haritası ve AB şartlarına ilişkin değerlendirmeler 13

14 Proje hedefi Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Türkiye de en iyi iç Türkiye Büyük Millet kontrol uygulama Kamu sektörü en iyi uygulama örneği Proje Raporları Meclisi, hükümet ve örneklerini hayata olarak, MYK sisteminin geliştirilmesi ve İlerleme Raporları idareler yeni iç kontrol geçirmek için MYK tüm pilot kurumlarda eksiksiz olarak Bütçe Genel Müdürlüğü ziyaret raporları sistemini geliştirme sistemi uygulamasını uygulanması Yol haritası ve AB şartlarına ilişkin taahhüdünde güçlendirmek; en iyi MUB nin idari kapasitesinin değerlendirmeler bulunmuştur. uygulama örneklerini güçlendirilmesi Maliye Bakanlığı yıllık raporları tüm kamuya Eğitim faaliyeti raporları Mali yönetim ve kontrol dağıtabilmek için mali Eğitimlere katılım kayıtları ve materyaller MUB si ve harcamacı yönetim ve kontrol Konferans ve seminerlere katılımın kayıtları bakanlıkların harcama MUB sinin kapasitesini birimleri arasında güven artırmak ve pilot ve işbirliği sağlanmıştır kurumların Strateji Geliştirme Birimlerinde MYK işlemlerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak Sonuçlar Nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar R.1 MYK sistemi için İkinci ayın sonuna kadar bir açık analizi bir yol haritası raporunun hazırlanması oluşturulmuş ve Üçüncü ayın sonuna kadar Eylem Planının dağıtılmıştır hazırlanması Dördüncü ayın sonuna kadar pilot kuruluşların üst düzey yetkililerinden oluşan 25 kişilik bir katılımcı grubuna Açık analizi raporu Eylem Planı Seminere katılım kayıtları Eylem Planı zamanında kabul edilmiştir. Üst yönetimin bilinçlendirme semineri ve konferansa katılımı sağlanmıştır 14

15 iç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramların tanıtılması amaçlı yarım günlük bir seminerin verilmesi Dördüncü ayın sonuna kadar pilot kuruluşların harcama yetkilileri ve yöneticilerinden oluşan 100 kişilik bir katılımcı grubuna iç kontrol ve MYK sistemi eylem planının getirdiği yeni kavramların tanıtılması amaçlı bir günlük bir konferansın verilmesi Konferansa katılım kayıtları R.2 Maliye Bakanlığının (Mali yönetim ve kontrol MUB si) ve pilot kuruluşların SGB lerinin idari kapasitelerini artırarak mali yönetim ve kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanması sağlanmıştır. Altıncı ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si ve SGB personelinden oluşan 50 kişilik bir katılımcı grubuna iç kontrol uygulaması konusunda genel eğitim verilmesi Altıncı ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si personelinden oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubuna kalite güvencesi ve risk değerlendirmesi konusunda özel eğitim verilmesi Eğitim materyalleri ve programları (yazılı olarak ve elektronik ortamda açıklayıcı metinler de dahil) Katılım kayıtları Eğitim materyalleri ve programları (yazılı olarak ve elektronik ortamda açıklayıcı metinler de dahil) Eğitime katılım kayıtları Katılımcı memnuniyeti anketleri Eğitim sertifikaları Katılımcıların iç kontrol konularında yeterlik kazanması sağlanmıştır İç kontrol alanında sürekli eğitimler verilmesi konusunda üst düzey yetkililerin desteği kazanılmıştır 15

16 Yedinci ayın sonuna kadar Üye Devlet uzmanları tarafından iç kontrol uygulamaları eğitmenleri için model eğitim programları ve eğitim materyallerinin (risk değerlendirme/yönetimi, prosedürlerin belirlenmesi, izleme, MYK kalite yaklaşımı, vb de dahil) sağlanması Onuncu ayın sonuna kadar mali yönetim ve kontrol MUB si ve SBG personelinden oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubuna eğitici eğitimi verilmesi Eğitim oturumlarının ve eğitim programında yer verilen alanların özellikleri hakkında özel bir rapor hazırlanmıştır Eğitim materyalleri ve programları (yazılı olarak ve elektronik ortamda açıklayıcı metinler de dahil) Katılım kayıtları Katılımcı memnuniyeti anketleri Eğitim sertifikaları Çalışma ziyaretleri ve stajlar için gerekli tüm resmi işlemler zamanında yerine getirilmiştir. On üçüncü ayın sonuna kadar farklı Üye Devletlerde mali yönetim ve kontrol MUB si ve SBG personeline birer aylık üç staj Staj raporları Çalışma ziyareti raporları On beşinci ayın sonuna kadar, genel iç kontrol uygulamaları ve mali yönetim ve kontrol MUB si (veya diğer herhangi bir denk yapı) ile harcamacı kurumlar (mali hizmetler birimleri ve kontrol birimleri) arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için 16

17 farklı Üye Devletlere birer haftalık beş çalışma ziyareti Sonuç 3: Üçüncül MYK mevzuatları hazırlanmış ve her bir pilot SGB de bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Yöntem ve risk değerlendirmesini de içeren MYK rehberinin on ikinci ayın sonuna kadar hazırlanması Kalite güvencesi programının on ikinci ayın sonuna kadar hazırlanması Yirmi dördüncü ayın sonuna kadar tüm pilot SGB ler için iç kontrol uygulamaları ve iç kontrol değerlendirme raporlarının hazırlanması MYK rehberi Kalite Güvencesi Programı Tüm pilot kuruluşlar için iç kontrol uygulamaları ve iç kontrol değerlendirme raporları, Öz değerlendirme anketleri Üçüncül mevzuatların tümü zamanında kabul edilmiştir. Pilot kuruluşlar, pilot çalışmalar için gerekli personeli sağlamıştır. Faaliyetler Araçlar Maliyet Varsayımlar 17

18 Bileşen 1 - MYK yol haritasının hazırlanması ve dağıtılması Faaliyetler Araçlar Maliyet Varsayımlar Faaliyet 1.1 Uygulamada olan mevcut mevzuat ve KİMK kurumsal çerçevesine yönelik bir boşluk analizi yapmak ve bu temelde, gelecekte yön gösterici nitelikte olacak bir taslak eylem planı hazırlamak İkinci ayın sonuna kadar yapılacak boşluk analizi Üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanacak taslak eylem planı 1,800,000 Eylem planı zamanında kabul edilmiştir. Faaliyet 1.2 İç kontrole ilişkin yeni kavramları ve MYK eylem planını pilot kurumların üst yöneticilerine anlatmak Dördüncü ayın sonuna kadar yaklaşık 25 katılımcıya verilecek yarım günlük bir seminer Üst yönetimin bilinç arttırma seminerine katılımı sağlanmıştır. Faaliyet 1.3 İç kontrole ilişkin yeni kavramları ve MYK eylem planını pilot kurumların yöneticileri ve harcama yetkililerine anlatmak Dördüncü ayın sonuna kadar yaklaşık 100 katılımcıya verilecek bir günlük konferans Üst yönetimin bilinç arttırma konferansına katılımı sağlanmıştır 18

19 Bileşen 2- Eğitimler, stajlar ve çalışma ziyaretleri yoluyla Maliye Bakanlığı MYK MUB ve pilot SGB lerin MYK sistemine ilişkin idari kapasitelerinin artırılması Faaliyet 2.1. MYK MUB Altıncı ayın sonuna kadar Eğitimlere katılım ile pilot kurumların yaklaşık 50 katılımcıya verilecek konusunda üst SGB lerinin personeline iç üç günlük eğitim semineri yönetimin desteği kontrol kavramları ve sağlanmıştır. uygulamasına ilişkin genel eğitim vermek Faaliyet 2.2. MYK MUB ye iç kontrol kalite güvencesi ve risk değerlendirmesi/yönetimi konusunda özel bir eğitim vermek Altıncı ayın sonuna kadar yaklaşık 20 katılımcıya verilecek beş günlük eğitim semineri Katılımcıların iç kontrol konularında yeterlik kazanması sağlanmıştır Faaliyet 2.3 İç kontrol uygulamalarına (risk değerlendirme/yönetimi, Yedinci ayın sonuna kadar MYK MUB personeline verilecek beş günlük seminer 19

20 prosedürlerin belirlenmesi, izleme, MYK nın kalite yaklaşımı vb. dahil olmak üzere) yönelik olarak eğitim verecek olan eğitimciler için gerekli eğitim materyallerinin ve model eğitim programlarının hazırlanması Faaliyet 2.4. MYK MUB ve pilot kurumlardaki eğiticilere eğitici eğitimleri vermek Onuncu ayın sonuna kadar yaklaşık 20 katılımcıya verilecek beş günlük eğitim semineri Eğiticilerle iyi iletişim kurulmuştur. Faaliyet 2.5 Mali yönetim ve kontrol MUB si ve pilot kurum personeline mali yönetim ve kontrol süreçlerinde aktif katılımın sağlanacağı farklı Üye Devletlerde birer aylık üç staj imkanı sağlamak On üçüncü ayın sonuna kadar üç grup halinde 18 katılımcıya (MYK MUB dan 6 uzman, pilot SGB lerden 12 uzman) birer aylık üç staj Stajlara ilişkin tüm resmi işlemler zamanında tamamlanmıştır. 20

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

KASIM 2012 DİYARBAKIR

KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2012-2015) KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 2 Yayıma Hazırlayan: Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı