PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ"

Transkript

1 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

2 Proje Döngüsü Programlama: Bu aşamada kalkınmaya ilişkin sorunlar, kısıtlılıklar, fırsatlar vs. bölgesel ve sektörel düzeyde analiz edilir. Bölge Planında kalkınmanın sağlanması için temel amaçlar ve sektörel öncelikler tespit edilmiştir; plan projelerin tanımlanacağı ve hazırlanacağı çerçeveyi belirlemektedir. Değerlendirme Programlama Tanımlama Tanımlama: Programlama aşamasında tespit edilen kalkınma amaçları ve sektörel önceliklere bağlı kalınarak, belli bir destek programının çerçevesini çizen (destek programı öncelikleri, uygun proje konuları, uygun başvuru sahipleri vs.) başvuru rehberleri hazırlanır. Başvuru rehberi, bir destek programına sunulabilecek projeler evrenini tanımlamaktadır. Uygulama ve İzleme Finansman Kararının Verilmesi Tasarım

3 Proje Döngüsü Tasarım: Tasarım aşamasında başvuru rehberine uygun olan proje fikirleri operasyonel proje planlarına dönüştürülür; teknik ve operasyonel açıdan detaylandırılır (Bütçe, mantıksal çerçeve, gerekliyse iş planı gibi başvuru dokümanları hazırlanır. Finansman Kararının Verilmesi: Projenin teknik, Değerlendirme Programlama Tanımlama mali, ekonomik, sosyal, kurumsal, çevresel faktörler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşamadır. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 5 aşamadan oluşan bir değerlendirme sistemiyle finansman kararlarını vermektedir. (ön inceleme, bağımsız değerlendirme, değerlendirme komitesi, ön izleme, Yönetim Kurulu kararı) Uygulama ve İzleme Finansman Kararının Verilmesi Tasarım

4 Proje Döngüsü Uygulama ve İzleme: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Programlama Değerlendirme: Bu aşamada Ajans, izleme aşamasında elde edilen verilerle proje amaçlarına ne kadar ulaşılabildiğini, desteklenen projelerin kümülatif olarak program amacına ne derecede katkıda bulunduğunu ölçer. Değerlendirme sonucunda alınan dersler daha sonraki destek programlarının ya da projelerin daha iyi bir şekilde tasarlanmasında kullanılır. Değerlendirme Uygulama ve İzleme Finansman Kararının Verilmesi Tanımlama Tasarım

5 Proje Döngüsü Yönetimi Proje Döngüsü Yönetimi, destek yönetim ilkelerinin, analitik araçlar ve tekniklerin proje döngüsünün karar verme süreçlerine uygulanmasını sağlar. Bu şekilde; Projelerin üstünde mutabık kalınmış hedef ve stratejilerle (Bölge Planı), tespit edilen sorunlarla ve hedef grupların ihtiyaçlarıyla ilgililiğini belirler. - Projelerin sektörel, bölgesel ve ulusal önceliklerle bağlantısı, - Faydalanıcıların planlama aşamasından itibaren süreçlere dahil edilmesi - Sorun analizinin iyi yapılması, - Hedeflerin, hedef gruplarına sağlayacağı faydalar şeklinde açıkça ifade edilmesi

6 Proje Döngüsü Yönetimi Projelerin; içinde bulunulan çevrenin kısıtlılıkları ve uygulayıcıların gücü çerçevesinde yapılabilirliğini temin eder. - hedefler mantıklı ve ölçülebilirdir. - riskler ve varsayımlar ile uygulayıcı kurum/kuruluş/kişilerin kapasiteleri hesaba katılmıştır. - izleme, ilgili hedefler üzerine odaklanmıştır. Projelerin sürdürülebilirliğini sağlar. - sürdürülebilirliği etkileyen faktörler proje tasarımının bir parçası olarak ele alınmıştır. - değerlendirme sonucunda alınan dersler gelecekteki projelerin tasarımında kullanılır.

7 Proje Nedir? Bir sorunun çözümüne katkıda bulunmak için, belirli bir yer, zaman ve bütçe çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerle hedeflenen amaçlara ulaşmaktır. Proje, sonuç getiren bir dizi faaliyetlerden oluşur. Faaliyetlerin yürütülmesi ile elde edilecek sonuçlar, amaca ulaşılmasını sağlayacaktır. Proje amacına ulaşarak, genel hedefe katkıda bulunacaktır.

8 Proje Nedir? Bir gereksinimden doğar. Açıkça tanımlanmış amaçları bulunmalıdır. Sonucunda, amacın gerçekleştirilmesine yönelik belli çıktılar üretilmelidir.

9 Proje Nedir? Bir bütçesi vardır. Belli bir süre zarfında gerçekleştirilir. Planlanmış faaliyetlere ilişkin yönetim sorumlulukları bulunmalıdır.

10 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Döngüsü Yönetimi nde kullanılan temel araçlardan birisi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı dır. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, paydaşların problemleri tespit ve analiz etmesini, bu problemlerin çözümü için yapılması gereken faaliyetleri belirlemesini sağlayan bir tekniktir. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı kullanılarak teklif edilen bir projenin ilgililiği, yapılabilirliği ve sürdürülebilirliği sınanır. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, program ve proje hazırlamadaki rolünün yanı sıra uygulama ve değerlendirme süreçlerinde de etkili bir yönetim aracıdır. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı nın bir proje fikrine uygulanmasında iki aşama söz konusudur: analiz ve planlama aşamaları.

11 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Sorunlar ve aralarındaki nedensellik bağlantılarının kurulması Sorunların tarafı olan veya bunlardan etkilenen/etkilenecek paydaşların belirlenmesi Bu sorunların çözümlerinin hedefler şeklindeki ifadeleri ve aralarındaki araç-amaç bağlantılarının kurulması Strateji seçimi Mantıksal Çerçeve Matrisinin Geliştirilmesi: içsel mantık, riskler, başarı göstergeleri, doğrulama kaynakları Faaliyet Planlama: faaliyetlerin sıralanması ve ilişkilendirilmesi Kaynakların planlanması: faaliyetlerden girdi planlaması ve bütçeleme

12 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Analiz aşamasında mevcut durum analiz edilerek gelecekte ulaşılması arzu edilen durum belirlenir ve buna ulaşmak için uygulanacak stratejiler seçilir. Düzgün bir biçimde tasarlanmış ve faydalanıcıların gerçek ihtiyaçlarına yönelik bir proje mevcut durum analizi yapılmadan gerçekleştirilemez. Sorun Analizi Sorun analizinde mevcut durumun negatif yönleri belirlenir ve mevcut sorunlar arasındaki sebep-sonuç ilişkileri kurulur. Sorun analizi için öncelikle ilgili paydaşların analiz edilmesi iyi bir başlangıç noktasıdır. Paydaş analizinde projenin olumlu ya da olumsuz yönde etkileyeceği tüm paydaş grupları tespit edilir. Görüşme ve tartışma teknikleriyle, her bir paydaş grubunun projedeki çıkarı ya da zararı kayıt altına alınır. Paydaş analizinde elde edilen bilgi kullanılarak proje hazırlama süreci daha iyi organize edilir, katılımcı bir planlama çalıştayı öncesinde yapılması gereken araştırmalar planlanır.

13 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Yeterli düzeyde bilgi toplandıktan sonra, katılımcı bir çalıştay düzenlenerek sorun analizine devam edilir. Mevcut bilgiler temelinde, paydaşlar «beyin fırtınası» gibi teknikler kullanarak sorunları tespit ederler. Bu aşamada kullanılan en önemli yöntem sorun ağacının oluşturulmasıdır. Sorun ağacı, en basit tanımıyla problemlerin hiyerarşik bir düzende ortaya konmasıdır. Öncelikle tespit edilen her bir sorun kısaca özetlenir, aralarından başlangıç noktası ve bununla ilişkili bir ikinci sorun seçilir. İkinci sorun, başlangıç sorununun sebebiyse bir düzey alta, sonucuysa bir düzey üste yerleştirilir. İkinci sorunla başlangıç sorunu arasında sebep sonuç ilişkisi yoksa, iki sorun da aynı düzeye yerleştirilir. Örneğin, odak problem «bebek ve çocuklarda beslenme yetersizliğiyse», sebep «yüksek proteinli gıdaların kıtlığı» sonuç ise «bebek ve çocuklarda yüksek düzeyde enfeksiyon oranları» olabilir. Sorun ağacı geliştikçe, kalan sorunlar aynı mantık çerçevesinde ağaca eklenir. Sorun ağacı tamamlandığında, odak problem seçilir. Odak problemle ilgili müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda tüm tarafların hemfikir olması gerekir.

14 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Sorun tespiti ve analizinde karşılaşılan sık karşılaşılan iki zorluk, sorunların yeterli derecede ayrıntılandırılmaması ve «olmayan çözümlerin» ortaya konmasıdır. Sorunların yeterli derecede ayrıntılandırılmaması durumununda sorunun gerçek doğası gözden kaçar. Örneğin, «yönetim zafiyeti» gibi ifadelerin açıklanması gerekir ki gerçek sorunun ne olduğunu ve altında yatan sebepleri anlayalım. Yönetim sorunundan kasıt zayıf mali kontrol ya da temel hizmetlerin geç sunumu vs. olabilir. «Olmayan çözümler» mevcut olumsuz durumu tanımlamaktan ziyade istenen bir durumun eksikliğini belirten ifadelerdir. Örneğin, «eğitimli personelin olmaması» personelin beceri düzeyinin yetersiz olması ya da ilgili becerilerinin olmaması gibi spesifik bir problemi tanımlamamakta, dolayısıyla yapılacak müdahaleyi «eğitim» gibi bir «olmayan çözüme» yöneltmektedir. Oysa, gerçekte problem işe alım prosedürlerinde ya da personel yönetim politikalarında olabilir. Dolayısıyla «nın eksikliği» şeklinde başlayan sorun ifadelerinde her zaman dikkatli olmalısınız.

15 Sorun Ağacı Sorunlar arasında neden-sonuç ilişkilerinin kurulması Genel sorun SONUÇ Ara sorunlar Temel sorunlar NEDEN

16 Örnek Sorun Ağacı Firmanın pazar potansiyelini tam değerlendirememesi ve gelirlerini maksimize edememesi Potansiyel satış gelirlerinin realize edilememesi 5,8,10 litrelik üretim hatlarında kar marjının düşük olması Kurumsal müşterilerin bölge dışı firmalarla sözleşme imzalamayı tercih etmeleri Van dışındaki Bölge illerinde piyasa payının düşük olması Firmanın 5,8,10 litrelik pet şişe su üretim hatlarının verimliliğinin düşük olması Kurumsal müşterilerin taleplerinin karşılanamaması 0,5 ve 1,5 litrelik üretim yapılmaması

17 Örnek Sorun Ağacı Yüksek oranda anne ve bebek ölümleri Çocuk ve bebeklerde enfeksiyonların sık görülmesi Akut doğum komplikasyonlarının sık görülmesi Yüksek oranda doğum sonrası ve yeni doğan enfeksiyonları Çocuk ve bebeklerde yetersiz beslenme Az sayıda bebek ve çocuğun aşılanması Geç teşhis edilen ya da teşhis edilemeyen doğum komplikasyonları Düşük hijyen ve hasta bakımı standartları Mama kullanımı yönündeki ticari baskılar Yüksek proteinli gıdaların arzının mevsimsel olarak değişken olması Kırsal alanda sağlık ocaklarının sık kullanılmaması İlaç kıtlığı Sağlık personeli becerilerinin yetersiz olması Annelerin sağlık ocağına gitmek konusunda isteksiz olması Sağlık ocaklarında sağlık taramalarının sık ve yeterli şekilde yapılmaması

18 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Hedef Analizi Sorun analiziyle mevcut durumun olumsuz yönleri ortaya konurken, hedef analizinde gelecekte gerçekleşmesi arzulanan durumun olumlu yönleri ortaya konur. Hedef analizinde sorunlar hedefler biçiminde yeniden formüle edilir. Bu formülasyonda, sorun ağacındaki sebep-sonuç bağlantıları araç-amaç bağlantılarına dönüşür. Nihai olarak, aynı temada yoğunlaşan hedefler kümelere ayrılır ve strateji analizinin temelini oluştururlar. Strateji Analizi Analiz aşamasının son basamağını, arzu edilen hedeflere ulaşmak için strateji(ler)in seçimi oluşturur. Strateji analizinde hangi hedeflerin proje dahilinde, hangilerinin proje haricinde kalacağı, projenin özel amacı ve genel amaçları belirlenir. Strateji analizinde farklı müdahalelerin yapılabilirliği de incelenir.

19 Hedef Ağacı Genel Hedef AMAÇ Ara hedefler Özel hedefler ARAÇ

20 Örnek Hedef Ağacı Firma satış gelirlerinin ve karının artırılması TRB2 Pazar payının artırılması 5,8,10 litrelik ürünlerde kar marjının artırılması Firmanın kurumsal müşteriler piyasasındaki payının artması Van dışı bölge illeri için pazarlama planı hazırlanması 5,8,10 litrelik pet şişe su üretim hatlarının yenilenmesi Kurumsal müşterilerle satın alma sözleşmelerinin imzalanması 0,5 ve 1,5 litrelik dolum hattının kurulması

21 Örnek Hedef Ağacı Anne ve bebek ölümü oranlarının düşürülmesi Çocuk ve bebeklerde enfeksiyon oranlarının düşürülmesi Akut doğum komplikasyonları görülme sıklığının azaltılması doğum sonrası ve yeni doğan enfeksiyonlarının görülme sıklığının azaltılması Çocuk ve bebeklerin beslenmesinin iyileştirilmesi Daha çok sayıda bebek ve çocuğun aşılanması doğum komplikasyonlarının erken teşhisinin artması hijyen ve hasta bakımı standartlarının yükseltilmesi Anne sütüyle beslenen bebek sayısının artması Yüksek proteinli gıdaların mevsimsel arzının artması Kırsal alanda annelerin sağlık ocaklarını daha sık ziyaret etmesi Yeterli miktarda ilacın temin edilebilir olması Sağlık personeli becerilerinin geliştirilmesi Annelerin sağlık ocağına gitmek konusunda istekli olması Sağlık taramalarının sık ve düzenli olarak yapılması

22 Nasıl Değiştireceğiz -Strateji Analizi Hedef ağacındaki hedef kümelerine stratejiler denir. Stratejiyi belirlemek için: Öncelikli/gerçekleştirilebilir olmayan hedefler elenir Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler arasından bir veya birden fazla strateji seçilir Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğu konusunda değerlendirme yapılır Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir

23 Strateji Analizi Genel Hedef AMAÇ Ara hedefler Özel hedefler ARAÇ

24 Beslenme stratejisi Anne ve bebek ölümü oranlarının düşürülmesi İkincil sağlık hizmetleri stratejisi Çocuk ve bebeklerde enfeksiyon oranlarının düşürülmesi Akut doğum komplikasyonları görülme sıklığının azaltılması doğum sonrası ve yeni doğan enfeksiyonlarının görülme sıklığının azaltılması Çocuk ve bebeklerin beslenmesinin iyileştirilmesi Daha çok sayıda bebek ve çocuğun aşılanması doğum komplikasyonlarının erken teşhisinin artması hijyen ve hasta bakımı standartlarının yükseltilmesi Anne sütüyle beslenen bebek sayısının artması Yüksek proteinli gıdaların mevsimsel arzının artması Kırsal alanda annelerin sağlık ocaklarını daha sık ziyaret etmesi Yeterli miktarda ilacın temin edilebilir olması Sağlık personeli becerilerinin geliştirilmesi Annelerin sağlık ocağına gitmek konusunda istekli olması Sağlık taramalarının sık ve düzenli olarak yapılması

25 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Planlama aşamasında proje fikri operasyonel detaylarıyla birlikte geliştirilir. Mantıksal Çerçeve yaklaşımının ana çıktısı mantıksal çerçeve matrisidir. Mantıksal çerçeve matrisi projenin müdahale mantığını (faaliyetlerin geçekleştirilmesiyle elde edilecek sonuçlar ve gerçekleşecek amaçlar) ve bu mantığın altında yatan önemli risk ve varsayımları ortaya koyar. Matris, projenin yapılabilirliğini kontrol etmek için bir temel sağlar; gerçekleştirilecek faaliyetleri, gerekli olan kaynakları, proje uygulamasında kaydedilen aşamanın ölçme ve değerlendirmesi için objektif olarak doğrulanabilir göstergeler ve doğrulama kaynaklarını tanımlar. Ancak, tüm avantajlarına rağmen mantıksal çerçeve iyi projeler tasarlamada sihirli bir araç değildir; düzgün bir biçimde kullanıldığında faaliyetler, sonuçlar ve hedefler arasındaki mantıksal ilişkileri şeffaf bir biçimde ortaya koymakla birlikte, iyi bir proje tasarımı için ön hazırlık olarak ilgili ekonomik/sosyal/teknik vs. araştırmaların ve veri değerlendirmelerinin yapılması gerekir. Unutulmamalıdır ki, iyi bir proje tasarımında mantıksal tutarlılık mantıksal çerçeve matrisinde mekanik olarak oluşturulan bir şey değildir, proje içeriği içindir.

26 Mantıksal Çerçeve Matrisi Müdahale Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç Özel Amaç(lar) Beklenen Sonuçlar Faaliyetler Araçlar Maliyetler Önkoşullar

27 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Müdahale Mantığı Projeye dahil edilmek üzere seçilen hedefler Mantıksal Çerçeve Matrisi nin birinci sütununa yerleştirilir ve müdahale mantığını belirler. Birinci sütun doldurulurken hedefler arasındaki hiyerarşik ilişkiye dikkat edilmelidir. Genel Amaç Belli bir destek programı kapsamında DAKA ya sunulan projelerden, söz konusu destek programına ait başvuru rehberinde belirtilen program amacına katkıda bulunması beklenmektedir. Hiçbir proje tek başına programın genel amacını gerçekleştiremez. Ancak, program kapsamında desteklenen projelerin kümülatif etkisiyle bu genel amaç gerçekleştirilebilir. Özel Amaç(lar) Projenin özel amaç(lar)ı temel sorunun çözümüne yönelik olmalı ve proje lehdarlarının ya da hedef gruplarının elde edeceği faydalar cinsinden tanımlanmalıdır. Beklenen Sonuçlar Beklenen sonuçlar proje faaliyetleri sonucunda elde edilecek somut çıktılar/sonuçlar/mallar/hizmetlerdir. Faaliyetler Faaliyetler proje kapsamında elde edilecek mal ve hizmetlerin nasıl gerçekleştirileceğini tanımlar. Matrisi başarılı bir biçimde oluşturmanın anahtarlarından biri, yukarıda yapılan tanımların operasyonel biçimde yapılması, özellikle beklenen sonuçlar ve özel amaç(lar) arasındaki ilişkinin iyi anlaşılmasıdır. Proje Döngüsü Yönetiminde kural olarak tek bir proje amacının belirlenmesi gerekir. Bu kuralın gerekçesi, birden fazla proje amacının fazlasıyla karmaşık ve yönetimi zor bir proje tasarımına yol açmasıdır.

28 Varsayımlar Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Analiz aşamasında yapılan strateji seçiminde, hedef ağacında yer alan tüm hedeflerin proje neticesinde gerçekleştirilemeyeceği ortaya çıkacaktır. Strateji seçimi yapıldıktan sonra, müdahale mantığının dışında kalan hedefler ve diğer dışsal faktörler varlıklarını devam ettirirler. Bunlar, proje uygulamasını ve projenin uzun dönemli sürdürülebilirliğini etkilemekte ancak proje yöneticisinin kontrolünün dışında kalmaktadırlar. Bu tür dışsal faktörler, matrisin dördüncü sütununda varsayımlar olarak yerlerini alırlar. Objektif olarak doğrulanabilir başarı göstergeleri Objektif olarak doğrulanabilir başarı göstergeleri proje amaçlarını operasyonel olarak ölçülebilir terimlerle ifade eder ve performans ölçümünün temelini oluşturur. Bir göstergenin objektif olarak doğrulanabilir olması, aynı göstergeyi kullanan herkesin aynı ölçüm sonucuna ulaşacak olması demektir. Nitel değişikliklerdense nicel değişikliklerin ölçülmesinde bunu sağlamak daha kolaydır. Bu nedenle nitel değişiklikleri de mümkün olduğunca somutlaştıracak şekilde, nitelik, nicelik, zaman ve mekan türünden ayrıntıları da içeren göstergelere dönüştürmek gerekir. Doğrulama Kaynakları Göstergeler belirlendikten sonra, bilgi kaynakları ve bilginin nasıl toplanacağı belirlenmelidir. Bu, makul bir süre, para ve çaba karşılığında ilgili göstergenin gerçekçi bir biçimde ölçülüp ölçülemeyeceğini ortaya koyacaktır. Doğrulama kaynaklarında; bilginin hangi formatta sunulacağı (ilerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs), hangi sıklıkta temin edileceği (aylık, üç aylık, yıllık vs.) ve bilgiyi kimin sağlayacağı belirtilmelidir. Araçlar ve Maliyetler Araçlar, planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve projenin yönetimi için gerekli olan insan kaynakları, fiziki kaynaklar ve finansal kaynaklardır. Bir proje için gerekli olan araçlar ve maliyetlerin doğru bir şekilde tahmin edilebilmesi için planlanan faaliyetler ve idari destek faaliyetlerinin yeterli derecede ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi gerekir. Maliyetler belirlenirken, objektif olarak doğrulanabilir başarı göstergelerinin ölçüm maliyetlerinin unutulmaması gerekir.

29 Mantıksal Çerçeve Proje Mantığı Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları ve Araçları Varsayımlar Genel Amaç Projenin katkıda bulunacağı daha genel kapsamdaki amaç nedir? Genel amaçla ilgili kilit göstergeler nelerdir? Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? Özel Amaç(lar) Genel amaca katkıda bulunmak için projenin gerçekleştireceği özel amaç(lar) nedir? Projenin başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır? Proje amacının gerçekleştirildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? (mevcut veya proje ile üretilecek olan) Söz konusu amacın başarılması için yararlanıcının sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların (dışsal koşullar) sağlanması gereklidir? Hangi riskler dikkate alınmalıdır? Beklenen Sonuçlar Proje amacına ulaşılabilmesi için gerekli olan sonuçlar (projenin somut ürünleri) nelerdir? Beklenen proje sonuçlarının elde edilip edilmediği hangi göstergelerden anlaşılacaktır? Proje sonuçlarının elde edildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? Beklenen sonuçların zamanında elde edilmesi için hangi dışsal koşullar sağlanmalıdır? Faaliyetler Beklenen sonuçları elde etmek için uygulanacak faaliyetler (sonuçlara referansla) sırasıyla hangileridir? Araçlar: Bu faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Örneğin personel, ekipman, eğitim, etüt, malzeme, tesis gibi. Projedeki ilerleme hakkındaki bilgi kaynakları nelerdir? Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl sınıflandırılmıştır? (Proje bütçesi dökümünde ) Projenin başlamasından önce hangi ön koşulların sağlanması gerekmektedir? Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi için projenin doğrudan kontrolü dışında hangi koşulların sağlanması gereklidir?

30 ÖRNEK MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Mantığı Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları ve Araçları Varsayımlar Genel Amaç Özel Amaç(lar) Beklenen Sonuçlar Faaliyetler Kobilerin kurulu alt yapılarının iyileştirilmesi ve bunun sonucu olarak bölgenin ekonomik gelişimine ve istihdamına katkı sağlamak. Pazardaki var olan talebi karşılamak için, eksik ürün çeşitlerimizin üretilerek piyasaya sürülmesi. Ayrıca mevcut ürünlerimizin, üretim kapasitelerini iyileştirerek, maliyetlerimizin düşürülmesi. 1. Hakkında bilgi sahibi olunan pazar için pazarlama planının yapılması. 2. Pazarda kendine yer edinebilecek 5,8,10 Litrelik PET Şişe Su üretilerek, ürün çeşitliliğinin sağlanması. 3. Yeni ekipman teminine bağlı olarak mevcut ürünlerimizin kapasite artırımının sağlanması. 4. Yeni kalifiye eleman ve üretim elemanlarının istihdam edilmesi. 1. 5,8,10 Litrelik PET Şişe Su üretiminde verimlilik artırımı için gerekli ekipmanın satın alınması 2. 0,5 ve 1,5 üretim hattının kurulması 3. Pazarlama planının hazırlanması 3. Tanıtım ve reklâm çalışmaları yapılacak. 4. Kalifiye elemanlar ve üretim elemanları alınacak. Yeni ürün çeşitliliği ve kapasite artırımına bağlı olarak, 2010 yılından 2011 yılına ortalama gelir artışının %30 civarında, istihdamın ise %10 kadar artması. 1. Projenin başlangıcından 2011 yılı sonuna kadar ortalama adet 5,8,10 Litrelik PET Şişe Su satılması. 2. Projenin başlangıcından 2011 yılı sonuna kadar ortalama adet 0,5 ve 1,5 Litrelik PET Şişe Su satılması. 1. Pazarlama planı. 2. Bir adet 5,8,10 Litrelik PET Şişe Su hattının yerine tesis edilmesi. 3. Kapasite artırımı için yardımcı makine ve teçhizatın tamamlanması yılı içinde işletmemiz bünyesinde 1 üretim teknisyeninin yetiştirilerek, 3 yeni elemanın da üretim hattı için işe alınması. 1. Üretim Teknisyeni ve üretim hattı için alınacak olan personel 2. 5,8,10 üretim hattı için, Şişirme, dolum, lazer tarih, sticker etiketleme, shrink ambalaj makineleri, stok ve havalı konveyorler. 3. 0,5 ve 1,5 Üretim hattı için, Şişirme, OPP etiketleme makineleri, stok ve havalı konveyorler. 1. Firmaya ait muhasebe kayıtları. 2. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 3. Sanayi ve Ticaret Odası 1. Firma muhasebe kayıtları. 2. Üretim kayıtları. 1. Faturalar ve muhasebe kayıtları. 2. SSK kayıtları Proje başlangıç raporları ve ara raporlar. 1. Hammadde alış fiyatlarının sabit kalması. 2. Yakıt ve nakliye ücretlerinin sabit kalması. 3. Bölgede daha fazla rakip işletmelerin açılmaması. 1. 5,8,10 Litrelik PET Şişe Su ürünlerinin kaliteden ödün verilmeden üretilmesi. 2. 0,5 ve 1,5 Litrelik PET Şişe Su üretiminin yapılması. 3. Bölgede, yetiştirilecek üretim teknisyeni ve yeni elemanların bulunamaması halinde diğer bölgelerden teknisyen ve yeni elemanların bulunması. Üretilecek 0,5 ve 1,5 Litrelik PET Şişe Su ürün grubu için ilgili kamu kurumundan ambalaj izinlerinin alınması.

31

32

33 Sizlere daha etkin destek olabilmemiz için lütfen adresindeki Bilgi Edinme Formlarını kullanınız. Teşekkürler

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, proje planlaması ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan bir analitik süreç ve

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, proje planlaması ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan bir analitik süreç ve

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı 03.08.2011 Toplantı İçeriği Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Başvuru Formu Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve ve Uygulaması Proje Tanımı Başvuru Sahibi ve Başvuru Süreci

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ 2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ 2012 Teklif Çağrısı kapsamında Başvuru Sahipleri nin incelemesi gereken dokümanlar: 1. İlgili programın Başvuru Rehberi 2. Teklif başarılı olması

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR?

PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR? PROJE NASIL GELİŞTİRİLİR VE HAZIRLANIR? Bülent ÖZCAN AB Ekonomik ve Mali Konular Dairesi AB Uzmanı Bu sunumda neler aktarılacak? Avrupa Birliği Mali Yardımları Proje Finansmanı Nasıl Gerçekleşir? Proje

Detaylı

Strateji Analizi 1/20

Strateji Analizi 1/20 Strateji Analizi Deniz GümüşelG REC TürkiyeT 1/20 Strateji Nedir? Strateji Analizi Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol. Strateji Analizi Nedir? Paydaşların, sorun ve hedeflerin aratırıldığı

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE Çağrı Esaslı Tematik Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğumuz projenin e herhangi bir yükümlülük getirmeyeceği ve tarafımıza herhangi bir talep hakkı doğurmayacağını,

Detaylı

Teklif Çağrısı: Hibe olarak dağıtılmak üzere ayrılan bütçeye başvuracak projelerin hazırlanması için davet duyuruları

Teklif Çağrısı: Hibe olarak dağıtılmak üzere ayrılan bütçeye başvuracak projelerin hazırlanması için davet duyuruları AB HĠBE SĠSTEMĠ NEDĠR? NASIL ÇALIġIR? AB hibe sistemi, aday ülkenin gelişmişlik düzeyini yükseltmek, bu gelişmişliği ve refahı geniş halk kitlelerine yaymak, kültürler arası etkileşimi sağlamak, halklar

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar PROJE NEDİR? Belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli amaçlara ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere, insani

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Proje Temel Kavramları / AB Proje Hazırlama Tekniğine Giriş Proje Kurgusu için Analizler I Sorun Analizi Paydaş Analizi Grup Çalışması Proje

Detaylı

Proje Nedir? Sorun Analizi ve Sorun Ağacı Oluşturma. Hedef Analizi ve Hedef Ağacı Oluşturma. Paydaş Analizi. Strateji Analizi

Proje Nedir? Sorun Analizi ve Sorun Ağacı Oluşturma. Hedef Analizi ve Hedef Ağacı Oluşturma. Paydaş Analizi. Strateji Analizi FİKİRDEN PROJEYE... Proje Nedir? Mevcut Durum Analizi ve Grup Çalışması Sorun Analizi ve Sorun Ağacı Oluşturma Hedef Analizi ve Hedef Ağacı Oluşturma Paydaş Analizi Strateji Analizi Faaliyet ve Zaman Planlaması

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 5 Strateji Analizi NEDİR? - Arzu edilen hedeflere ulaşmak için kullanılacak müdahale yöntemini tanımlamaktır. Bu süreçte aynı zamanda projenin genel amacı ve proje amacı da belirlenmiş olur. Gerçek hayatta

Detaylı

PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Proje Temel Kavramları / AB Proje Hazırlama Tekniğine Giriş Proje Kurgusu için Analizler

PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Proje Temel Kavramları / AB Proje Hazırlama Tekniğine Giriş Proje Kurgusu için Analizler PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Proje Temel Kavramları / AB Proje Hazırlama Tekniğine Giriş Proje Kurgusu için Analizler I Sorun Analizi Paydaş Analizi Grup Çalışması Proje

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 Proje Döngüsü Yönetimi nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Şubat 2014, Ankara 64

Şubat 2014, Ankara 64 Şubat 2014, Ankara PROGRAM 09.00-09:30 Kayıt 09:30-09:45 2014 MDP Tanıtımı 09:45-10:45 Proje Döngüsü Yönetimi Temel Kavramlar (I) 10:45-11:00 Kahve Arası 11:00-12:00 Proje Döngüsü Yönetimi Temel Kavramlar

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Genel Amacı Bakanlık personeli ve Bakanlık politikaları doğrultusunda protokol yapılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin; fon kaynaklarına erişimi ve proje hazırlama konusunda

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

Mantıksal Çerçeve Matrisi

Mantıksal Çerçeve Matrisi Deniz Gümüşel Hande Özüt REC Türkiye Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kullanım Alanları Proje yönetiminin dört aşamasında kullanılabilir: Proje ihtiyacının belirlenmesi Projenin tasarlanması Projenin uygulanması

Detaylı

www.suhanarastirma.com.tr

www.suhanarastirma.com.tr www.suhanarastirma.com.tr FON KURULUŞLARI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI TKDK KOSGEB TÜBİTAK EKONOMİ BAKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KALKINMA AJANSLARI KALKINMA

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus Yıllık Toplantısı 21.11.2013, Fırat Üniversitesi, Elazığ SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: Başvuru tamamlama işlemi yapıldıktan sonra oluşturulacaktır. Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Deneme Başvuru

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Operasyonel Risk ve Sigortacılık

Operasyonel Risk ve Sigortacılık SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

Bilimsel Proje Önerisi Hazırlama: (Scientific Project Proposal Preparation) Problem, Amaç, Önem, Hipotezler, Tanımlar, Dokümantasyon

Bilimsel Proje Önerisi Hazırlama: (Scientific Project Proposal Preparation) Problem, Amaç, Önem, Hipotezler, Tanımlar, Dokümantasyon Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Proje Önerisi Hazırlama: (Scientific Project Proposal Preparation) 2. Ders Problem, Amaç, Önem, Hipotezler, Tanımlar, Dokümantasyon Günümüz yaklaşımlarıyla bilimsel bir proje

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ. Aydın Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ. Aydın Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Aydın Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Proje Temel Kavramları / AB

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

1512 BiGG. AGY112 Hazırlama

1512 BiGG. AGY112 Hazırlama 1512 BiGG AGY112 Hazırlama Proje Nedir? Proje eşsiz bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için üstlenilmiş geçici bir girişimdir. Eşsiz: Proje faaliyetlerinin rutin faaliyetlerden farkını, Ürün, hizmet

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

INOV 514 Proje Yönetimi (Jean MonnetModül) Yard.Doç.Dr. Ayselin YILDIZ

INOV 514 Proje Yönetimi (Jean MonnetModül) Yard.Doç.Dr. Ayselin YILDIZ INOV 514 Proje Yönetimi (Jean MonnetModül) Yard.Doç.Dr. Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bu sunum Yaşar Üniversitesi AB Merkezi ve İzmir

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar

MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar MALİ DESTEK PROGRAMLARI Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar 2 PROJE NEDİR? Belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli amaçlara ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere, insani ve fiziksel

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 10 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Sunum İçeriği o İçeriği o Hazırlanması o Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları o Ziyaret Öncesi Aşaması o Kurum Ziyareti Aşaması

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Proje: Belirli bir zaman diliminde, Belirli bir bütçe çerçevesinde, Belirli bir amaca ulaşmak ve bu doğrultuda sonuçlar üretmek üzere,

Proje: Belirli bir zaman diliminde, Belirli bir bütçe çerçevesinde, Belirli bir amaca ulaşmak ve bu doğrultuda sonuçlar üretmek üzere, 1 Proje: Belirli bir zaman diliminde, Belirli bir bütçe çerçevesinde, Belirli bir amaca ulaşmak ve bu doğrultuda sonuçlar üretmek üzere, Mali, fiziki ve beşeri kaynakların bir araya getirildiği planlanmış

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP)

B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP) B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP) Bireyselleştirilmiş eğitim programının BEP Geliştirme Birimince hazırlanmasından sonra öğretmen tarafından BÖP hazırlanır. Bireyselleştirilmiş Öğretim

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE Aydın Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Proje Temel Kavramları / AB Proje Hazırlama Tekniğine Giriş Proje Kurgusu için Analizler I Sorun Analizi Paydaş

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Hayat Sürecinde Kısa Orta ve Uzun Vadede planlanan bir yatırım-araştırma-geliştirme organizasyonları veya endüstriyel veya

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

Her proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak tasarlanır.

Her proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak tasarlanır. 1. Proje Kavramı Belirli bir yerde, Belirli bir zaman diliminde, Belirli kaynakları kullanarak, Belirli bir hedefe ulaşmak için, Yapılan faaliyetlere PROJE ÇALIŞMALARI, Bu çalışmaların mevcut alternatifler

Detaylı

Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi (Proje. Döngüsü Yönetimi)

Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi (Proje. Döngüsü Yönetimi) Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi (Proje Döngüsü Yönetimi) EĞİTİMİN AMAÇLARI Bölgesel kalkınma programları ve diğer hibeler hakkında bilgilendirme AB proje hazırlama metodolojisinin açıklanması Başvuru

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bilgi sistemi kavramı genellikle işletmelere yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu yönüyle bilgi sisteminin amacını; yöneticilere teslim edilen ekonomik kaynakların kullanımına

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI Son Başvuru: 15 Mayıs 2015 Saat:17:00 Ar-Ge ve Proje Birimi 2015 1. Proje Hazırlamaya Başlamadan Önce: 1. Proje Teklif

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Yeni TEYDEB Destek Programı

Yeni TEYDEB Destek Programı Yeni TEYDEB Destek Programı (TEYDEB 2.0) İstanbul, 11 Ekim 2017 TEYDEB Destek Tarihi 1995: Kuruluş. 1501 Sanayi ArGe Projeleri Destek P. 2007: Destek program sayısı 5 2011: Destek program sayısı 11 2017:

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYET VE MALİYETLER FAALİYET RİSKLERİ TANIMLAR PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE GELİŞTİRME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE GELİŞTİRME SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE GELİŞTİRME Yaşanabilir bir dünya, Yaşanabilir bir bugün ve yarın için Proje gelişlriyoruz! Proje Belirlenmiş bir hedefe ulaşmak amacıyla, belirli bir yerde ve süre içinde,

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler ÇALIŞMALARA BAĞLI OLARAK GEREKLİ ZORUNLU BELGELER DIŞINDA HİÇBİR EK BELGE DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULMAYACAKTIR.

Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler ÇALIŞMALARA BAĞLI OLARAK GEREKLİ ZORUNLU BELGELER DIŞINDA HİÇBİR EK BELGE DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULMAYACAKTIR. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu ve Diğer Belgeler BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU İÇİN TALEP EDİLEN DİĞER BELGELER, http://sks.karabuk.edu.tr ADRESİNDEN ULAŞILACAK OLAN SOGEF.RAR DOSYASINDAN

Detaylı