POLATLI TĐCARET BORSASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLATLI TĐCARET BORSASI"

Transkript

1 POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2011 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1

2 BAŞKAN IN MESAJI Polatlı Ticaret Borsası güçlü üye yapısı ile, gerçekleştirdiği spot işlemler neticesinde, hububat piyasalarını belirleyen öncü bir kuruluş hüviyetine kavuşmuştur. Ülkemizde kurulduğu günden bu güne spot piyasa koşullarını en üst düzeyde uygulayan kurum dur. Amacımız, hububat ticaretinde ihtisaslaşarak, ülkemizde oluşumu tamamlanmak üzere olan ihtisas borsası hüviyetine kavuşmaktır. Bu doğrultuda, dünya borsalarıyla elektronik ortamda yapılacak ticaretin Türkiye deki temsilcisi olma yönünde çalışmalarına devam etmektedir. Hububat piyasalarına derinlik kazandırmak amacıyla, Ürün Borsası kimliği ile, kurulacak forward ve ürüne dayalı değerli kağıtların işlem göreceği vadeli işlemler piyasalarında öncü rol almak en öncelikli hedefidir. VİZYONUMUZ : İlçemizi, ülke genelindeki tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıları, çağdaş, karşılıklı güven ve sağlıklı bir ortamda, bir araya getirerek, ulusal spot ve vadeli işlemler borsacılığında öncü yapmaktır. MİSYONUMUZ : Vermiş olduğumuz tüm hizmetlerin, üyelerin ve üreticilerin genel ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde hızlı, tarafsız ve güvenilir bir şekilde, sürekli gelişim ve değişim içerisinde istikrarlı büyüyerek sağlamaktır. Bölgemizde, hububat konusunda son yıllarda yüksek verim ve kalite yönünden olumlu gelişmeler gözlenmektedir. Özellikle üreticilerimizin sertifikalı tohum kullanım miktarı artmıştır. Kalite konusunda bilinçlenen bölge üreticimiz, hububatta kaliteyi etkileyen süne ve kımıl a karşı mücadelesini her yıl sürdürmektedir. Polatlı Ticaret Borsası Hububat Teknolojileri Laboratuarı, üreticimizin kaliteye yönelmesinde önemli bir etken olmuştur. Zira üretici kaliteli ürünün yüksek fiyattan işlem gördüğünü bilmektedir. Yukarıda belirlediğimiz vizyon çerçevesinde stratejimiz. Polatlıyı, Ülke genelinde, Tarım Ürünleri ticaretinin merkezi konumuna getirmek yönünde tüm faaliyetleri kapsamaktadır yılında yapmış olduğumuz yatırımlar neticesinde spot piyasamızı dahada geliştirerek, bir adım sonrası olan ürün borsacılığı hüviyetine kavuşturmaktır. İlçemizde, Lisanslı depoculuk faaliyetleri ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından Hububatta ilk lisans alınarak ton kapasiteli silolarda pilot uygulama başlatılmıştır. Lisanslı depoculuk sisteminin getirdiği ürün senetinin ticaretini, ürün borsacılığı bünyesinde sağlayarak, bölgemizin tarım ürünleri ticaretini en az 5 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Tarım ürünleri ticaretindeki bu gelişmeye paralel olarak, İlçemize getireceği katma değerle birlikte, hem İlçemizin gelişmesini hem de İlçemizdeki refah düzeyini daha üst seviyeye taşımayı düşünüyoruz. Özellikle lisanslı depoculukla birlikte, bölgemizde üretimi yapılan ürünlerin kalite yönünden değerlerini yükselterek, aynı kalitede yüksek miktarda ürün taleplerinin karşılanmasında önemli rol oynayacaktır. Bu gün geldiğimiz noktada, Polatlı Ticaret Borsası, her gün hububat alım ve satımının gerçekleştiği ve serbest piyasa koşullarında fiyatların oluştuğu modern, güvenilir ve hızlı bir şekilde hububat ticaretine yön veren borsa konumundadır. Ancak, Spot borsa işlemleri yönünden, son noktaya gelinmiş olup, forward, opsiyon ve vadeli işlemlerin gerçekleştirildiği piyasaları oluşturarak Ülke ekonomisine katma değer kazandırmaya devam edeceğiz. Yahya TOPLU Yönetim Kurulu Başkanı Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 2

3 POLATLI TĐCARET BORSASI YÖNETĐM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE GENEL SEKRETER YAHYA TOPLU ALĐ ŞEREN HAKKI SĐNAN AKÇEOL OSMAN ÖZEL CEYLAN YAĞLIKARA AHMET YILMAZ ADRES : Polatlı Ticaret Borsası Sitesi Merkez Binası POLATLI/ANKARA TELEFON : FAKS : WEB : E-MAĐL : Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 3

4 TANIMI : Polatlı Ticaret Borsası ; 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere, Ticaret Borsaları, bu kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım - satım ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. GÖREVLERĐ : a- Borsaya dahil maddelerin, borsada alım-satımını tanzim ve tescil etmek. b- Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesince, tespit ve ilan etmek. c- Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeleri yapmak. d- Yurt içi ve yurt dışı Borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e- 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f- Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşsa iştirak etmek. g- Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek. h- Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerin tamamı veya bir kesimin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. i- Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j- Mevzuatla bakanlıklara ve diğer kamu kurum ve kuruşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k- Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l- Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m- Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça görevleri yapmak. KURULUŞ : Polatlı Ticaret Borsası, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın izni ile 16 Nisan 1984 de kurulmuştur. Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip, 01 Temmuz 1984 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 4

5 ÜYE SAYISI : Borsamızın 2011 yılı itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 7 değişik meslek rubundan 219 üyeye sahiptir. Meslek Grubunun Adı Gerçek Tüzel Toplam Tahılların ve Tohumların Toptan Ticareti Hayvan Yemlerinin ve Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tarımsal Mad.Top.Ticareti Diğer Tahıl, Đşlenmemiş Tütün, Tohumlar ve Hayvan Yemlerinin Toptan Ticareti Kahve, Çay, Kakao ve ve Baharat Toptan Ticareti Öğütülmüş Tahıl Đmalatı Baklagillerin Toptan Ticareti Canlı Hayvanların Toptan Ticareti T O P L A M TARĐHÇE VE MEVCUT DURUMU: 01 Temmuz 1984 tarihinde faaliyete geçen Polatlı Ticaret Borsası oluşturduğu satış salonu hizmetleri ile kotasyona dahil maddelerin alım ve satımı, fiyatların tespiti, tescil ve ilanı ile ilgili işlevini yerine getirmeye başlamıştır. Borsamızda, 2011 yılı sonu itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 7 değişik meslek grubunda 219 faal üyesi bulunmaktadır. Polatlı Ticaret Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte, müstahsiller ürünlerini, numune esasına göre, borsa satış salonunda, açık arttırma usulüyle, rayiç fiyattan ve peşin bedelle satma imkanına kavuşmuşlardır. Arz ve talebin uygun şartlarda karşılaşması ve müstahsillerin ürünlerini gerçek fiyatlardan değerlendirmeleri neticesinde; Borsamızın işlem hacmi her geçen yıl artarak devam etmektedir. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca yürütülen, Ürün Borsalarını Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Polatlı Ticaret Borsası da yer almıştır yılı içerisinde, bilgisayar donanım, laboratuar cihazları ve yazılım otomasyon bazında olmak üzere, toplam 400,000 $ (USD) lık yatırım gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yatırımlar neticesinde, Ülkemizde ilk defa hububatların, laboratuar ortamında kalite ve sınıflandırması yapılarak, projeksiyon ve bilgisayar destekli sistemde alım satımı gerçekleştirilmiştir. Borsamız, Dünya bankası kredisi ile bu güne kadar gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarını, daha da ileriye götürme konusunda, bir vizyona sahiptir. Bu gün geldiği noktada, Polatlı Ticaret Borsası, her gün hububat alım ve satımının gerçekleştiği ve serbest piyasa koşullarında fiyatların oluştuğu modern, güvenilir ve hızlı bir şekilde hububat ticaretine yön veren borsa konumundadır. Ancak, Spot borsa işlemleri yönünden, son noktaya gelinmiş olup, forward, opsiyon ve vadeli işlemlerin gerçekleştirildiği piyasaları oluşturarak Ülke ekonomisine katma değer kazandırmaktır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 5

6 Đlkelerinden ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen Polatlı Ticaret Borsası, çalışmalarını ve ürettiği hizmetlerini pekiştirmek için; 2005 yılında, TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alarak, kalite odaklı hizmet sunmaya başlanılmıştır. Laboratuar hizmetlerine ilişkin olarak, TURKAK tarafından 2007 yılında, TS EN ISO/IEC Standardı kapsamında akredite edilmiş oup, hizmetlerini Standardı kapsamında devam ettirmektedir. T.O.B.B.nce, ülkemizdeki oda ve borsaları, AB.üyesi ülkelerdeki odaların seviyesine taşımak ve sunulan hizmette birlikteliği sağlamak amacıyla başlatılan Oda/Borsa Akreditasyon sistemi kapsamında, Polatlı Ticaret Borsası da Akredite olan ilk 7 Borsa içerisinde yer alarak, akredite olmuştur. Yenilikçi, ilerici, modern ve öncü Borsa olma yolunda emin adımlarla devam etmektedir. Ayrıca, Hububat Teknolojileri Laboratuarı Merkez Laboratuarı, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılatılan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma Faaliyet ve Denetimi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini taşımasında dolayı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı verilmiştir. Lisanslı Depoculuk Đşletmesine ürün teslimi öncesinde, Hububat Teknolojileri Laboratuarı Şube Laboratuarınca hububatların kalite ve sınıflandırılması yapılmakta ve daha sonra ürünler depoya teslim alınmaktır. Mudilerce, Lisanslı Depoya ürün teslimi sonrasında, Lisanlı Depo tarafından ürün karşılığında düzenlenen Ürün Senetlerinin alım-satım işlemlerinin yapılabilmesi için, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 53.maddesi ile aynı kanununa istinaden çıkartılan Ürün Đhtisas Borsalarının Kuruluş, Đşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen koşulları taşımasından dolayı, Polatlı Ticaret Borsası yetkilendirilmiştir. Borsamız, ilk yıllarda Haymana, Beypazarı, Ayaş, Sivrihisar ve Yunak Đlçelerinin hububat pazarı iken, son yıllarda ülke genelindeki üretici ve tacirlerinde ürünlerini değerlendirdiği hububat merkezi konumuna gelmiştir yılı içerisinde, Afyon ili Bayat ve Emirdağ ilçeleri, Aksaray ili Ortaköy ilçesi, Amasya ili Merzifon ilçesi, Ankara Đli, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Etlik, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Sincan, Şereflikoçhisar, Temelli ve Yenimahalle Đlçeleri, Antalya ili Elmalı ilçesi, Bolu Đli Gerede Đlçesi, Çankırı Đli Çerkeş, Germece, Ilgaz, Kızılırmak, Kurşunlu ve Orta Đlçeleri, Çorum ili Merkez, Alaca, Đskilip ve Sungurlu Đlçeleri, Eskişehir Đli Merkez ve Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Mahmudiye, Mihallıçık, Seyitgazi ve Sivrihisar Đlçeleri, Isparta ili Yalvaç ilçesi, Kars merkez, Kastamonu ili Devrekani ilçesi, Kırıkkale Đli Balışeyh, Çelebi, Delice, Kalecik ve Kesikköprü ilçeleri, Kırşehir ili merkez ve Akpınar ve Kaman ilçeleri, Konya ili merkez ve Akşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü ve Yunak Đlçeleri, Sivas ili Şarkışla ilçesi, Tokat ili Zile ilçesi, Uşak Đli Yapalar ilçesi, Yozgat Đli Sorgun ve Şefaatli ve Yerköy ilçeleri olmak üzere yukarıda belirtilen il ve ilçelerden mahsul gelmiştir. Polatlı Đlçesinin, tarımsal üretimi; iklim ve yağışların elverişli olduğu yıllarda bin tona kadar ulaşmaktadır ve 2008 yıllarında bölgemizde yaşanan kuraklıktan dolayı, rekolte de düşüş meydana gelmiştir. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında ise, gerek bölgemizde gerekse de ülke genelinde rekoltenin yüksek olduğu görülmektedir. Borsamızın 2011 yılı işlem hacmi 923 Milyon TL.sı ve işlem gören hububat miktarı ise tondur. Bu da Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 6

7 borsamızın Đç Anadolu Bölgesinin önemli bir kısmına hitap ettiğinin göstergesidir. Đlçemizde, hububat üretiminin sadece % 22 lik kısmı Đlçemizdeki Un ve Yem Fabrikalarınca işlem görürken, % 78 lik kısmı ise Üyelerimiz tarafından tüm yurt genelindeki Un ve Yem Fabrikalarına pazarlanmaktadır. Polatlı Ticaret Borsası nın amacı; hububatların serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde, alıcı ve satıcılarını en iyi şartlarda ve en uygun mekanlarda bir araya getirerek, çağdaş ve teknolojinin getirdiği cihaz ve donanımlarla destekli, spot ve vadeli işlemlerin yapıldığı seviye taşımak, borsacılığı ülke geneline hizmet verebilecek niteliğe kavuşturmak, daha sonraki aşamada ise, Dünya Borsalarına entegre olmaktır. Polatlı, Konya, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin günlük oluşan fiyatlarının faks aracılığı ile borsamızda birleştirilerek, ülke genelindeki, Un sanayicilerine, Yem sanayicilerine, Đhracatçı Birliklerine, Ticaret Borsalarına, Sektör içerisindeki diğer kuruluşlara ve Üyelerimize Web ortamında iletilmekte ve bilgi dağıtımı sağlanmaktadır. Ayrıca, borsamızda oluşan günlük hububat fiyat bülteni, web sitemiz aracılığıyla (www.polatliborsa.org.tr), Türkiye ve dünya genelinde izlemekte olup, 2011 yılında, web sitemizi 54 ayrı ülkeden ve Ülkemiz içinden de kişi tarafından izlenmiştir yılında içerisinde, T.O.B.B.bilgi ağı oluşturarak, satış salonunda işlem gören ürünler, T.O.B.B.ne anlık olarak aktarılmaktadır. Polatlı Ticaret Borsasında, kuruluşundan itibaren rekabet içerisinde işleyen peşin (spot) piyasa şartları mevcuttur. Spot piyasalar, vadeli işlem piyasalarının ilk adımıdır. Bu nedenle vadeli piyasalar için, rekabete dayalı bir spot borsa geleneğinin varlığı da çok önemli ve gerekli bir ön koşul olmaktadır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 7

8 BORSAMIZIN MEVCUT FĐZĐKĐ ĐMKÂNLARI : A) Borsa Hizmet Binası : 1200 m² lik alan üzerine inşa edilmiştir. Bodrum kat, zemin kat, 1 ve 2.kattan olmak üzere, 3 kattan müteşekkildir. 800 m² lik satış salonunda 200 kişilik müstahsil tribünü ve U biçiminde 60 alıcının oturacağı hububat satış salonu, ayrıca, 20 alıcının oturacağı Bakliyat ve Kimyon satış salonu ile borsa üyeleri için dinlenme salonu bulunmaktadır. 2.katta, tescil, muhasebe, Bilgi işlem ve Borsa Laboratuarı bulunmaktadır. 3.katta ise, üst yönetim mevcuttur. B) Sosyal Hizmet Binası : 300 m² lik alan üzerine inşaa edilen Sosyal Hizmet Binasının giriş katında, postane, telefon santrali ve market hizmet vermektedir. C) Kantar Binası : Polatlı Ticaret Borsasına ait 40 m² lik alana inşa edilen, 2 adet 60 tonluk ve site dışında 1 adet 60 tonluk olmak üzere 3 adet tam elektronik bilgisayarlı kantar ve operasyon odası bulunmaktadır yılında yapılan yatırımlar neticesinde, Borsamıza gelen üreticiye ait tüm bilgiler bilgisayar ortamında saklanmakta ve üretici ile ilgili ilk bilgiler kantar operatörleri tarafından girilmektedir. D) Polatlı Ticaret Borsası Sitesi : Polatlı Ticaret Borsası sitesi içerisinde Borsa Üyelerimizin ürün deposu olarak kullandıkları her biri 600 ton kapasiteli 255 adet kapalı depo ve her deponun önünde açık alan bulunmaktadır. Ayrıca araç park yerleri, yeşil alanlar bulunmakta ve sitenin etrafı tamamen kapalı olup güvenlik önlemleri alınmış durumdadır. POLATLI TĐCARET BORSASININ ALMIŞ OLDUĞU BELGE ve LĐSANSLAR - TS-EN-ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi - TSE EN ISO/IEC 17025: T.O.B.B.Oda/Borsa Akreditasyonu - Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı - Ürün Senetlerinin Alım-Satımı ile ilgili yetkilendirme Lisansı Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 8

9 POLATLI TĐCARET BORSASI NIN ÇALIŞMA SĐSTEMĐ ; AŞAMA AŞAMA SPOT SATIŞ SĐSTEMĐ 1- Üreticiler ve tacirler borsa satış salonunda satmak istedikleri ürünlerini kendi veya kiraladıkları nakliye araçlarıyla, borsa merkezine getirerek, tartım işlemleri ve numune alınması amacıyla, sıraya girmektedirler ton kapasiteli tam elektronik bilgisayar destekli kantarlarda, ilk etapta, satıcıya ve ürüne ait bilgiler sisteme kayıt edilir.numune alma operatörü tarafından, otomatik sonda ile numunesi alma standardına uygun bir biçimde numunesi alınır. Ürün aynı anda taşıyıcı borular ile laboratuar bölümüne aktarılır. Kantar görevlisi numune alma operatörü ve numune karşılayıcı tarafından kullanılan telekonferans sistemiyle, görevliler arasında koordinasyon sağlanır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 9

10 3- Taşıyıcı borular ile laboratuara ulaşan ürünler, toplama kaplarında toplanır. Ürün numuneleri, karşılayıcı tarafından, kalite ve sınıflandırma işlemi için, plastik tabaklara aktarılır, telekonferans sistemiyle ürünün ortamda karışmaması için, ürünün kantar tartım numarası, araç plakası ve ürün cinsi ilk analiz fişine işlenir. Daha sonra TSE standartlarına göre kalite ve sınıflandırması yapılmak üzere, işlem sırasına alınır. 4- Ürün numuneleri ilk olarak, Ürünler numune bölücü ile şahit numune ve analiz yapılacak numune olmak üzere ikiye ayrılır, homojen olarak hazırlanan şahit numune saklanmak üzere, analiz fişiyle poşetlenerek ayrılır. Analiz yapılacak ürün numunesi ilk safhada dokaj (yabancı madde, kırık ve cılız tane) işlemine tabi tutulmaktadır.. 5- Đkinci safhada ürünün, derecelendirme faktörlerinden, hektolitre ağırlığı, rutubet, protein ve sertlik değerleri, Uluslar arası IIC standartlarına sahip ve bu standart gereğince kalibrasyonu yapılmış hızlı ölçüm yapabilen otomatik cihaz ile tespit edilir.. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 10

11 6- Üçüncü safhada; görevli mühendislerce, cihazlarla tespit edilemeyen ürün kalitesini etkileyen, haşere zararı görmüş taneler, diğer grup / zıt sınıf buğday taneleri, diğer tahıllar, yabancı madde, cılız kırık tane, karamuk, pelemür, kızışmış tane tespiti yapılır. 7- TSE standartlarına göre ürünün kalite ve sınıfı etkileyen tüm değerler, operatör tarafından kantar tartım numarasına göre sisteme girilir. Sistem girilen ürün bilgileri neticesinde, TSE standartlarına göre otomatik olarak, ürün kalite ve derecesini belirler. Ürüne ait Laboratuar Analiz Raporu düzenlenir ve sistem ürünü aynı anda, satış salonu ekranındaki satışa sunulacak ürünler listesine ilave eder. Ürün numunesi ve laboratuar analiz raporu ile birlikte tabağa konur ve ağzı kapatılır. Ürün numunesi satışı yapılmak üzere satış salonuna asansör ile gönderilir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 11

12 8- Satış salonunda satış sırası gelen ürün, satış görevlisi tarafından Laboratuar analiz sıra numarasına göre ekrana getirilir. Ekranda ürüne ait, Laboratuar sıra numarası, Ürün cinsi, kalite derecesi, tahmini kilosu ve laboratuar analiz bilgileri ekrana yansıtılır. Aynı anda görevliler tarafından o ürüne ait numune alıcılara fiziki olarak dağıtılır.. 9- Satış görevlisi, sesli yanıt sistemiyle ekranda görülen ürünün satış işlemini başlatarak açık arttırma satışını düzenler. Neticesinde oluşan en yüksek fiyatı ve alıcı firmanın ismini sisteme kayıt ederek satışı sonlandırır. Satışı gerçekleşen ancak, alıcı tarafından onaylanmayan işlemler sarı bantta, Satıcı tarafından onaylanan ve tescili gerçekleşen işlemler mavi bantta ve iptal işlemleri de kırmızı bant olarak izlenir. Ayrıca, ekranın en alt bölümünde, diğer borsalara ait hububat fiyatları alıcı ve satıcının bilgisine sunulur. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 12

13 10- Ekranda birinci kısımda, satışa sunulacak ve satışı gerçekleşen ürünlere ait bilgiler gösterilmektedir. Đkinci kısımda, satışa sunulan ürüne ait ürün cinsi, kalite sınıfı, tahmini miktarı ve laboratuar analiz değerleri yansıtılmaktadır. Üçüncü kısımda ise o an itibariyle işlem gören ürünlerin, kalite sınıflandırmasına göre, ürün cinsi, en az, en çok, ortalama fiyatları, miktar ve işlem adedi yer almaktadır. Sistem 5 dk. aralıkla fiyat bilgilerini web ortamında otomatik olarak güncellekyerek, anlık fiyat hareketleri yayınlanmaktadır. 11- Satış işlemi tamamlanan ürünün kime ait olduğu ilk defa salonda anons edilir ve üreticiye alıcısı ve fiyatı belli olan ürün teslim edilir. Üretici kendi açısından fiyat değerlendirmesini yaparak, ürününü satma veya iptal etme yönündeki talebini görevliye iletir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 13

14 12- Üreticinin talebi işlemi iptal etmek ise, işlem sistemden iptal edilir ve üreticinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak ürünü satmak ister ise, ilk tescil bölümünde, sistemden alım satım işlemi onaylanarak müşterek alım satım beyannamesi düzenlenir ve satıcı tarafından imzalanır. Böylece alım satım işlemi gerçekleşmiş olur. Sistem o andaki satışa ait işlemleri ekrana otomatik olarak yansıtır ve alıcı satın aldığı ürünün satış işleminin gerçekleşip gerçekleştiğini ekrandan takip eder. Daha sonra ürüne ait numune, alıcıya ait depo numarası, laboratuar analiz raporu, satış fiyatını içeren ilk tescil pusulası ile birlikte torbalanarak üreticiye verilir. 13- Üretici numune torbası ile birlikte ürününü alıcı deposuna götürerek teslim eder. Daha sonra borsa görevlileri, ilgili alıcı deposunda, satış işleminin teslim, tesellüm ve tediye bakımından yükümlülüklerini yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederek, satılan ürüne ait müstahsil makbuzuna tescil tarih numarası verilerek müşterek alım satım beyannamesi tamamlanır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 14

15 14- Borsa Üyeleri, o gün içinde satın aldıkları ürünleri depolarında muhafaza ederler. Üyelerimiz depolarındaki ürünlerin kimyasal özelliklerini öğrenmek istediklerinde, ürün numunelerini borsamız laboratuarına getirerek. Laboratuarımızda derece dışı faktörlerden gluten, gluten index, sedimantasyon, gecikmeli sedimantasyon ve düşme sayısı (falling number) gibi analizler yapılarak sonuçları bir rapor haline getirilir. Üyeler ilgili ürün raporunu kullanarak, genelde aynı gün içerisinde, Türkiye genelindeki un sanayicilerine, yem sanayicilerine ve sektör içerisinde yer alan diğer kurum ve kuruluşlara satışını gerçekleştirerek sevk ederler. Halen yurt içerisinde, fiyat haberleşmesi yönünden Borsamızın öncülüğünde, hububat fiyatlarının belirlenmesinde söz sahibi, Polatlı, Konya, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin günlük oluşan fiyatlarının mail aracılığı ile borsamızda birleştirilerek Türkiye Hububat Bülteni adı altında web sayfamızda yayınlanmaktadır. Borsamız satış salonunda oluşan güncel tüm fiyat hareketleri TOBB de oluşturulan bilgi sistemine online olarak anında, web sayfamızda 5 dk. gecikmeli olarak izlenmektedir. Web sayfamız 2011 yılında 54 Ülke ve kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 15

16 Borsamız tarafından hazırlanan Web sayfamız Türkçe ve Đngilizce olarak Đnternet ortamında Borsa üyelerimize, ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet vermektedir. Borsamız web sitesi içeriğinde Günlük, Haftalık, Aylık ve yıllık bültenler, Grafikler, Borsa ile ilgili kanunlar, Borsamızla ilgili yıllık raporlar, Bilgi Edinme bölümü, Haberler, Sık sorulan sorular ve Đhale bölümleri, Borsamızla ilgili bilgiler, kuruluşumuzdan bu güne kadar oluşan detaylı veriler, spot işlemlerle ilgili bilgiler ve TMO ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Borsamız web sitesi son yıllarda yoğun bir şekilde izlenme oranına sahip olmakla beraber, google/analytics kaynaklı veriler ışığında 2009 yılında 25 Ülkeden kişi tarafından ziyaret edilmiştir yılında ise, 44 Ülke ve kullanıcı sayısına ulaşmıştır.2011 yılında 54 Ülke ve kişi tarafından ziyaret edildiği gözlenmektedir. Borsamız satış salonunda oluşan güncel tüm fiyat hareketleri web sayfamızda 5 dk. aralıklarla anında izlenmektedir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 16

17 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 17

18 TÜRK BUĞDAY SINIFLARI KODU 1170 MAKARNALIK BUĞDAYLAR Amanos 97 Altın 40-98, Altıntaş-95 Aydın-93 Ç-1252 Diyarbakır - 81 Eminbey Fırat - 93 Fuatbey 2000 Günyıldızı Harran - 95 Kunduru-1149 Mirzabey Salihli - 92 Sarıçanak Selçuklu - 97 Sham - 1 Svevo Zenit Zühre Diğer Makarnalık Çeşitleri Anadolu Beyaz Sert Buğdaylar EKMEKLĐK BUĞDAYLAR 1260 Adana 99 Ceyhan 99 Kıraç 66 Kırik Melez 13 Tosunbey Zerun Anadolu Kırmızı Sert Buğdaylar 1270 Ahmetağa Aldane Bağcı 2002 Bezostaja-1 Doğu 88 Drools Esperia Flamura 85 Gün - 91 Karasu 90 Krasunia Odes'ka Pamukova-97 Sagittario Selimiye Syrena Odes ka Tekirdağ Diğer Beyaz Buğdaylar Ağrı "S"093 Altay 2000 Atay-85 Aytın-98 Müfitbey Đzmir 85 Cumhuriyet 75 Dağdaş-94 Dariel Doğankent-1 Galil Tir 1360 Gerek-79 Göksu 99 Gönen Basribey 95 Karahan 99 Karatoprak Kaşifbey 95 Kırgız 95 Kutluk 94 Bayraktar 2000 Nurken Özkart Palandöken 97 Saroz-95 Seyhan 95 Sultan 95 Suzan 97 Tahirova Genç 99 (Ka 8 Nac) Topbaş Ziyabey-98 Diğer Beyaz Buğdaylar Diğer Kırmızı Buğdaylar Cantauri Colfiorita Demir 2000 Ekiz Flamura-80 Gelibolu 1370 Golia Guadalupe Đkizce 96 Karacabey 97 Kate A-1 Kınacı 97 Konya 2002 Lancer Momchil Negev Pandas Pehlivan Sana Saraybosna Sönmez 2001 Diğer Kırmızı Buğdaylar Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 18

19 EKMEKLĐK BUĞDAY DERECE FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 1.Der. 2.Der. 3.Der. 4.Der. Yemlik Hektolitre (Kg/hl) 78 ve Üzeri 77-77,9 76, , ve Altı Protein (N*5,7) 13 ve Üzeri 12,9-12,0 11,9-11,0 10,9-10,5 10,4 vealtı Kırık Tane (Yüzde) 0-3 3,1-4 4,1-4,5 4,6-5 5,1-18 Cılız Buruşuk Tane (%) 0-2 2,1 4 4,1 6,0 6,1 7,0 7,1 14,0 Diğer Hububat (%) 0-2 2,1-3 3,1-4,0 4,1-5 5,1-14 Haşere Tah.Uğramış Tane(%) 0-1 1,1-2 2,1-2,5 2,6-3,5 3,6 14 Embriyosu Kararmış Tane (%) 0-8,0 8,1 14 Kurut.Es.Faz.Isıya Mar.Kal.Tane (%) EN ÇOK 0,5 Süne Kımıl Tah.Uğramış Tane(%) 0-1 1,1-2 2,1-2,5 2,6-3,5 3,6-14 Lekeli BenekliFusarium Etkisinde Kalmış Tane(%) EN ÇOK 5,0 Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 0-1 1,1-2 2,1-2,5 2,6 4,0 4,0 Zararlı Ot Tohumları (En Çok) 0,1 0,2 Diğer Ot Tohumları (En Çok) 0 3,0 3,1 18 Kızışmış ve Kurutma Esnasında Yanmış Taneler 0,05 Sürme Rastık Buğday(En Çok) 0,06 0,1 Diğer (En Çok) 0 3,0 3,1-18 Diğer Yabancı Madde 0-3,0 3,1-18 Taş, Toprak ve Đnorganik Md.(En Çok) 1,0 Kavuz 0 3,0 3,1 18 Çavdar Mahmuzu (En Çok) 0,05 Çürümüş Taneler(En Çok) 0,5 Ölü Haşere ve Parçaları 0 3,0 3,1 18 Diğer Muhtelif Maddeler (Yüzde) 0-3,0 3,1-18 Rutubet EN ÇOK 14,5 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 19

20 MAKARNALIK BUĞDAY DERECE FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 1.Der. 2.Der. 3.Der. Düş.Vas.Mak. Hektolitre (Kg/hl) 78 ve Üzeri 76-77, ,9 73 ve Altı Protein (N*5,7) 13,5 ve Üzeri 13,4 12,5 12,4 11,5 11,4 ve Altı Kırık Tane (Yüzde) 0-3 3,1 5,0 5,1 6,0 6,1 18,0 Cılız Buruşuk Tane (%) 0-3 3,1 5,0 5,1 7,0 7,1 18,0 Diğer Hububat (%) 0-2 2,1-4,0 4,1 5,0 5,1 14 Haşere Tah.Uğramış Tane(%) 0 1,5 1,6 2,5 2,6 3,5 3,6 14 Embriyosu Kararmış Tane (%) 0-4,0 4,1 14 Kurut.Es.Faz.Isıya Mar.Kal.Tane (%) EN ÇOK 0,5 Süne Kımıl Tah.Uğramış Tane(%) 0 1,5 1,6 2,5 2,6 3,5 3,6 14 Lekeli BenekliFusarium Etkisinde Kalmış Tane(%) EN ÇOK 5,0 Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 0-1 1,1 2,5 2,6 3,5 3,6 14 Zararlı Ot Tohumları (En Çok) 0,1 0,2 Diğer Ot Tohumları (En Çok) 0 3,0 3,1 18 Kızışmış ve Kurutma Esnasında Yanmış Taneler 0,05 Sürme Rastık Buğday(En Çok) 0,06 0,1 Diğer (En Çok) 0 3,0 3,1-18 Diğer Yabancı Madde 0-3,0 3,1-18 Taş, Toprak ve Đnorganik Md.(En Çok) 1,0 Kavuz 0 3,0 3,1-18 Çavdar Mahmuzu (En Çok) 0,05 Çürümüş Taneler(En Çok) 0,5 Ölü Haşere ve Parçaları 0 3,0 3,1-18 Kısmen veya Tamamen Dönmeli Tane ve Üzeri Diğer Muhtelif Maddeler (Yüzde) 0-3,0 3,1-18 Rutubet EN ÇOK 14,5 BEYAZ ARPA GRUP FAKTÖRLERĐ(TS 2974) 1.Grup 2.Grup Yemlik Arpa Hektolitre (Kg/hl) Kırık Tane (%) Cılız Tane (%) Diğer Hububat (%) Haşere Tahribatına Uğramış Tane (%) 1 3,5 14 Kurutma Esna.Fazla Isıya Maruz Kalmış Tane (%) EN FAZLA (% 3) Kusurlu Tane (%) Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 2,5 6 6 Ve Üzeri Zararlı Ot Tohumları (%) 0,1 0,1 0,2 Rastık (%) 0,4 0,4 1,0 Yabancı Madde (%) EN FAZLA (% 3) Çürümüş Taneler (%) EN FAZLA (% 0,5) Diğer Muhtelif Maddeler (%) 1, Rutubet EN FAZLA (% 14.5) Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 20

21 ÇAVDAR GRUP FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 1.Grup 2.Grup DVÇ Hektolitre (Kg/hl) 74 ve Üzeri 73, ,9 ve Altı Yabancı Madde (%) Kırık Tane (%) 0 3,0 3,1 5,0 5,1 18 Cılız ve Buruşuk Tane (%) 0 5 5, ,1-14 Diğer Hububat (%) Haşare Zararı Görmüş Tane (%) 0 1 1,1 3,5 3,6 14 Fazla Isıya Maruz Kalmış Tane (%) Çimlenmiş ve Filizlenmiş 0 1 1,1 3,9 4 Zararlı Ot Tohumları (%) 0,1 0,1 0,2 Zarar Görmüş Tane (%) Çavdar Mahmuzu (%) 0,05 0,05 0,05 Çürümüş Taneler (%) 0,5 0,5 0,5 Toplam 0 1,5 1,6 3,0 3,1-18 Rutubet (%) EN ÇOK % 14.5 YULAF GRUP FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 1.Grup 2.Grup DVY Hektolitre (Kg/hl) 46 ve Üzeri 45, ,9 ve Altı Yabancı Madde (%) Kırık Tane (%) 0 3,0 3,1 6,0 6,1-18 Diğer Hububat (%) 0 5,0 5, ,1 14 Haşare Zararı Görmüş Tane (%) 0 1,0 1,1 3,5 3,6 14 Fazla Isıya Maruz Kalmış Tane (%) 3 Çimlenmiş ve Filizlenmil Tane (%) 0-1,0 1,1 4,0 4,1 18 Zararlı Ot Tohumları (%) 0,1 0,1 0,2 Çürümüş Taneler (%) 0,5 0,5 0,5 Zarar Görmüş Taneler (%) Toplam 0 2,5 2,5 3 3,1-18 Diğer Tipten Yulaf Taneleri (%) 5 10 Aranmaz Rutubet (%) EN ÇOK % 14.5 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 21

22 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 22

23 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 23

24 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 24

25 2011 YILI HUBUBATLARIN AYLIK ĐŞLEM MĐKTARI VE ĐŞLEM HACMĐ (HMS) ĐŞLEM MĐKTARI (TON) ĐŞLEM HACMĐ (TL) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS , , , , , , , , , , , , , , , ,38 EYLÜL , ,98 EKĐM , ,52 KASIM ,82 ARALIK ,90 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 25

26 BORSAMIZDA ĐŞLEM GÖREN BUĞDAYIN ĐLÇELERE GÖRE DAĞILIMI (2010) Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 26

POLATLI TĐCARET BORSASI

POLATLI TĐCARET BORSASI POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2010 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1 BAŞKAN IN MESAJI Polatlı Ticaret Borsası

Detaylı

POLATLI TĐCARET BORSASI

POLATLI TĐCARET BORSASI POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2013 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1 BAŞKAN IN MESAJI 2013 yılını, Oda/Borsalarımız

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Faaliyet Raporu 203 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i BAŞKANIN MESAJI Aksaray Ticaret Borsası 967'den beri tarım sektörünün içinde

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2010 2013 Başkan ın Sunuşu Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt Ankara Ticaret Borsası, sadece kanunla düzenlenen vazife sahalarında değil, üyelerine en iyi hizmeti

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN SÜRECİ I. DURUM ANALİZİ TARİHÇE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI. STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. I.GENEL BİLGİLER.

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

ÜNYE. TİCARET BORSASI Yıl: 1 Sayı: 1

ÜNYE. TİCARET BORSASI Yıl: 1 Sayı: 1 ÜNYE TİCARET BORSASI Yıl: 1 Sayı: 1 EKONOMİK KALKINMA; TÜRKİYE NİN HÜR MÜSTAKİL, DAİMA DAHA KUVVETLİ, DAİMA DAHA REFAHLI TÜRKİYE İDEALİNİN BELKEMİĞİDİR. HAFIZASINA GÜVENEN DAİMA YANILIR ÖNCE KONTROL SONRA

Detaylı

2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU

2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU 2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU ARALIK 2013 Arz ve talebin karşılaştığı, tek bir fiyat oluşumuna imkan veren ve kamu kararına devlet tarafından denetlenen, mesleki

Detaylı

İzmir Ticaret Borsası

İzmir Ticaret Borsası İzmir Ticaret Borsası Gelenekten geleceğe Türkiye nin üçüncü büyük şehri olan İzmir; çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir. Batısında nefis denizi, plajları ve termal merkezleriyle

Detaylı

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU ii Bu raporun yayın ve çalışma kapsamında elde edilecek her türlü yazılı ve görsel materyal ile verilere ilişkin bütün hakları Fırat Kalkınma

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI. www.omerzeydan.com

ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI. www.omerzeydan.com ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI www.omerzeydan.com Tüccar, milletin emek ve üretimini kıymetlendirmek için, eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Mustafa

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi Samsun / 2006 1 1. Giriş Ülkemizde, bugüne

Detaylı

Çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde ülkemizin daha çok kazanması adına lider borsa olmak.

Çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde ülkemizin daha çok kazanması adına lider borsa olmak. GİRİŞ Stratejik Plan; Bir kuruluşun kendisini şu an nasıl gördüğünün ve gelecekte nerede görmek istediğinin topluca gösterildiği bir durum değerlendirmesidir. 508 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanununa

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

D İ Y A R B A K I R İ L İ

D İ Y A R B A K I R İ L İ D İ Y A R B A K I R İ L İ LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU DİYARBAKIR İLİ LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU İŞTİRAKÇİ KURUM VE KURULUŞLAR DİYARBAKIR TİCARET BORSASI KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİCLE

Detaylı