ÇALIġMA SERMAYESĠ YÖNETĠMĠNĠN ĠġLETME KÂRLILIĞI ÜZERĠNE ETKĠSĠ: BĠST DE BĠR UYGULAMA. Özet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIġMA SERMAYESĠ YÖNETĠMĠNĠN ĠġLETME KÂRLILIĞI ÜZERĠNE ETKĠSĠ: BĠST DE BĠR UYGULAMA. Özet"

Transkript

1 ÇALIġMA SERMAYESĠ YÖNETĠMĠNĠN ĠġLETME KÂRLILIĞI ÜZERĠNE ETKĠSĠ: BĠST DE BĠR UYGULAMA Sibel FETTAHOĞLU 1, Fuaad Ahmed MOHAMUD 2 Özet Bu araştırmanın amacı, işletme sermayesi yönetimi ile işletmenin kârlılığı arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Bunu gerçekleştirmek için yılları arasında BİST de kesintisiz bir şekilde yer alan, gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 26 işletmenin yıllık verilerinden oluşan toplamda 148 veri üzerine analiz uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre alacak devir süresi, stok devir süresi, borç devir süresi ve nakit dönüşme süresi bağımsız değişkenlerinin istatistiksel olarak aktif kârlılığı üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki içinde olduğu, işletmenin büyüklüğü ve satışlardaki artış değişkenleri ile aktif kârlılığı üzerinde ise pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimler: Alacak Devir Süresi, Stok Devir Süresi, Borç Devir Süresi, Nakit Dönüşme Süresi, Aktif Kârlılığı THE EFFECT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON FIRM S PROFITABILTIY: A STUDY ABOUT BĠST Abstract The purpose of this study is to exmain the relationship between working capital management and it s impact on profitabiltiy. In this study is used data collected from 26 companies listed BİST food and beverage sector showing a seamless activity period between and it has been applied 148 observation years of data. The emprical result of this study shows that, there is significant negative relationship between number of days account receivables, number of days Inventories, number of days of account payables, cash conversion cycle and return on asset. But, there is significant positive relationship between firm size, sales growth and return on asset Keywords: Number of days account receivables, number of days of inventories, number of days of account payables, cash conversion cycle, return on asset 1 Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi, 2 Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Yüksek Lisans Öğrencisi, 16

2 FETTAHOĞLU, MOHAMUD GiriĢ Çalışma sermayesi yönetimi, finansal yönetim kararları içinde önemli bir yere sahiptir. İşletmenin uzun vadede sürekli biçimde faaliyetini sürme yeteneği işletme sermayesine yapacağı yatırımlarına bağlı olacaktır. İşletme açısından, işletme sermayesinin optimum düzeyi kârlılık ve likidite arasında bir dengeleme yaparak sağlanabilmektedir. Bu bağlamda, işletme sermayesinin atıl kalması kârlılığın azalmasına yol açarken işletme sermayesi açığı da işletmenin vadesi gelen borçlarını ödeyememe riskini ortaya koyar. İşletme sermayesinin bu önemine rağmen, işletme finansmanı ile ilgili çalışmalar geleneksel olarak daha çok sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı, kâr payı politikaları ve işletme değerlemesi gibi uzun vadeli finansal kararları içeren konular üzerinde durmaktadır. Çalışma sermayesini, oluşturan unsurlar kısa vadeli bir ömre sahiptir. Yani bir yıldan az ya da bir yıl içinde nakde dönüşmektedirler. Çalışma sermayesi, bir işletmenin nakit, pazarlanabilir menkul varlıklar, alacaklar ve stoklara yapmış olduğu yatırımlarıdır. İşletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçları arasındaki fark ise net çalışma sermayesi olarak ifade edilir (Türko, 1999). Çalışma sermayesi; likidite riskini azaltması, kredi değerliliğini artırması bakımından işletme için hayati önem taşır (Şenel, 2005). Çalışma sermayesi yönetimi, işletmeninin stoklarının, alacaklarının ve ticari borçlarının yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Çalışma sermayesi yönetimi, işletmeninin likidite düzeyi ve kârlılığı arasındaki denge üzerine kuruludur. Dolayısıyla çalışma sermayesi yönetimi hem işletmenin dönen varlıklara yaptıkları yatırımları hem de bu dönen varlıkların finansmanını kapsamaktadır. İşletmeler, dönen varlıkların bir kısmını kısa süreli borçlarla finanse ederken bir kısmını da uzun süreli finansman kaynaklarıyla finanse edebilmektedirler (Öz ve Güngör, 2001). Bu çalışmada işletme sermayesi yönetimi ile işletmenin kârlılığı arasında bir ilişkinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bunu gerçekleştirmek için yılları arasında BİST de kesintisiz bir şekilde yer alan gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 26 tane işletmenin yıllık verilerinden oluşan toplamda 148 veri seti üzerine analiz uygulanmıştır. Söz konusu işletmelerde çalışma sermayesi yönetimini yansıtan alacakların devir süresi, stok devir süresi, borç devir süresi ve nakit dönüşme süresinin işletmenin aktif kârlılığı üzerindeki etkisi panel veri analizi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonraki bölümlerinde, literatürde bu konuda yapılan çalışmalara değinilmiş, kullanılan model ve tahmin süreçleri hakkında bilgi verilerek analizlerden elde edilen bulgular tartışılacaktır. Literatür Ġncelemesi Çalışma sermayesi ile işletme kârlılığı arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması için birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların bazılarında, etkin çalışma sermayesi yönetiminin işletmenin kârlılığı üzerine dolaysız etkide bulunduğu tartışılırken, bazıları ise bu etkinin sınırlı olduğunu ya da var olmadığını ifade etmişlerdir. Ayrıca, aynı şekilde, bazı araştırmalarda söz konusu etki küçük ve büyük ölçekli işletmeler arasında farklılaşmaktadır. Aşağıda bu çalışmalardan bazıları özetlenmektedir: Shin ve Soenen (1998), yılları arasında faaliyet gösteren Amerikan işletmesi üzerine yapmış oldukları çalışma sonucunda, etkin çalışma sermayesi yönetimi (nakit 17

3 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN İŞLETME KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST DE BİR UYGULAMA döngüsü bileşenleri göz önüne alındığında) ile işletme kârlığı (ya da performansı) arasında güçlü ancak olumsuz bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Aynı şekilde, Lyroundi ve Lazaridu(2000) çalışmalarında, Yunanistan da gıda sektöründeki işletmelerin likidite göstergesi olarak nakit dönüş süresini kullanmışlar ve nakit dönüş süresi ile cari oran, likidite oranları arasındaki ilişkiyi araştırılmışlardır. Ayrıca çalışmalarında nakit dönüş süresinin kârlılık, borç yapısı ve işletme büyüklüğüne etkisini incelediler. Çalışmada sonuçlarına göre nakit dönüş süresi ile cari oran, likidite oranı arasında olumlu bir ilişki olduğunu ancak kârlılık oranı açısından olumsuz yönlü bir ilişki olduğunu belirlediler. Yücel ve Kurt(2002) İMKB de işlem gören 167 işletmenin yılları arasındaki verilerini kullandıkları çalışma sonucunda, nakit dönüş süresinin likidite oranları ile pozitif, aktif kârlılığı ve özsermaye kârlılığı ile negatif ilişkisini tespit etmişlerdir. Deloof(2003) yılları arasındaki büyük ölçekli Belçikalı işletmelerin 1009 gözlemlik veri setini incelediği çalışmasında, stok devir hızı, alacak devir hızı ve borç ödeme devir hızı ile brüt kârlılık arasında olumsuz bir ilişki bulmuştur. Bu sonuçlara göre yöneticiler, kârlılık seviyelerini, alacak devir hızı ve stok devir hızlarını makul bir düzeyde kısaltarak yükseltmektedir. Ayrıca, Eljelly (2004) yapmış olduğu çalışmada, Suudi Arabistan İşletmelerinin çalışma sermayesi yönetimi (Likidite Oranları, Nakde Dönüşüm Döngüsü) ve kârlılığı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve regresyon analizi uygulamıştır. Yapılan analiz sonucunda nakde dönüşüm döngüsünün kârlılık üzerindeki etkisinin, cari oranın kârlılık üzerindeki etkisinden fazla olduğunu belirlemiştir. Ganesan (2007) yaptığı çalışmada Amerika da iletişim sektöründe faaliyet gösteren 349 işletme üzerinde nakit döngüsü ile işletme kârlılığı arasındaki istatistiki anlamda önemli olmayan negatif bir ilişkiyi belirlemiştir. Şamiloğlu ve Demirgüneş (2008) yaptıkları çalışmada, yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda kote olmuş işletmelerde çoklu regresyon yöntemiyle yaptıkları araştırmada, alacakların devir hızı, stok devir hızı ve kaldıraçla kârlılık arasında olumsuz ilişki, satışların büyüklüğü ile kârlılık arasında ise olumsuz ilişkiyi belirlemişlerdir. Uyar (2009) çalışmasında, 166 imalat işletmesi için nakit döngüsü ile kârlılık arasında olumsuz bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dong ve Su (2010) çalışmalarında, Vietnam da yılları arasında faaliyet gösteren işletmeler üzerinde, çalışma sermayesi yönetiminin işletme kârlılığı ve likiditesi üzerine etkilerini incelemiş nakit döngüsü ile işletme kârlılığı arasında güçlü bir olumsuz ilişki belirlemişlerdir. Bulgular ışığında, kârlılıktaki düşüşün altındaki temel nedenlerden birisinin nakit döngüsündeki sürenin uzaması olarak belirlediler. Akbulut (2011) yaptığı çalışmada, yılları arasındaki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda imalat sektöründeki işletmelerde çalışma sermayesinin yönetimi ve kârlılık arasındaki ilişkiyi araştırmış ve çalışma sermayesinin yönetimi ile kârlılık arasında olumsuz yönde bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Sharma ve Kumar (2011) yılları arasındaki Hindistan da kağıt sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin verilerini analiz ederek çalışma sermayesinin kârlılık üzerine etkisini incelemişlerdir. Bulgular, çalışma sermayesi yönetimiyle kârlılık arasında olumlu ilişki sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, bir işletmenin kârlılığıyla stok devir süresi ve borç devir süresi arasında olumsuz ilişki olduğunu, alacak devir süresi ve nakit dönüş süresiyle ise olumlu ilişki olduğunu belirlemişlerdir. 18

4 FETTAHOĞLU, MOHAMUD Yöntem Gıda ve içecek sektörü, Türk ekonomisinin önemli yapı taşlarından biridir. Son 10 yılda ki gelişmelerden sonra Türkiye, dünyanın 17 büyük ekonomisi olurken, gıda ve içecek sektörü ile dünyanın 15. büyük ihracatçısı konumuna yükselmiştir ( Erişim tarihi: 25-Eylül-2015). Çalışmanın analiz kısmının gıda ve içecek sektörünün seçilmesinin nedeni, bu sektörün çalışma sermayesi yoğun olan bir sektör olmasıdır. Bu araştırmanın veri analizinde kullanılan yöntem ise çoklu regresyon analizi yöntemidir. Bunun için SPSS 20 paket Programı kullanılmıştır. Kullanılan DeğiĢkenler Çalışma sermayesi yönetimi ile işletmenin kârlılığı arasında ilişkiyi ortaya koymak için araştırmada bağımlı değişken olarak Aktiflerin Kârlılığı (AK) ele alınmıştır. Analizde kullanılan bağımsız değişkenler, Lyroundi and McCarty(1993); Shin and Seanen(1998); Lyroundi ve Lazzaridu (2000); Yücel ve Kurt(2002); Deloof(2003); Eljelly(2004); Lazaridis ve Tryfonidis(2006); Ganesan(2007); Şamiloğlu ve Demirgüneş(2008); Uyar(2009); Dong ve Su (2010); Akbulut(2011); Sharma ve Kumar(2011) in çalışmalarında olduğu gibi çalışma sermayesi yönetimi değişkenleri ve kontrol değişkenleri olarak iki ana grupta toplanmıştır: Alacak Devir Süresi (ADS), Stok Devir Süresi (SDS), Ticari Borçlar Devir Süresi (BDS) ve Nakit Dönüşüm Süresi (NDS) bağımsız değişken olarak analize dahil edilmiştir. Deloof(2003); Padachi(2006); Garcia ve Martinez(2007); Sharma ve Kumar(2011) in çalışmalarında yer alan işletme büyüklüğü ve Deloof(2003); Padachi(2006); Garcia ve Martinez(2007); Nobanee (2009) nin çalışmasında yer alan satışlardaki artış kontrol değişkenleri olarak kabul edilmiştir. Tablo 1: Bağımlı, Bağımsız ve Kontrol Değişkenleri Bağımlı DeğiĢken Aktif Kârlılığı = AK Alacak Devir Süresi = Stok Devir Süresi = Borçlar Devir Süresi = Bağımsız DeğiĢkenler ADS SDS BDS Nakit DönüĢüm Süresi = ADS + SDS - BDS NDS Kontrol DeğiĢkenleri ĠĢletmenin Büyüklüğü = Net SatıĢların Doğal Logaritması LN SatıĢlardaki ArtıĢ = SG 19

5 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN İŞLETME KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST DE BİR UYGULAMA AraĢtırmanın Probleminin Tanımı Ve Hipotezler Bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 1. BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, alacak devir süresi ile işletmeninin kârlılığı arasında herhangi anlamlı bir ilişki var mıdır? 2. BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, stok devir süresi ile işletmenin kârlılığı arasında herhangi anlamlı bir ilişki var mıdır? 3. BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, ticari borçlar devir süresi ile işletmeninin kârlılığı arasında herhangi anlamlı bir ilişki var mıdır? 4. BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde nakit dönüş süresi ile işletmeninin kârlılığı arasında herhangi anlamlı bir ilişki var mıdır? AraĢtırmanın Hipotezleri H01: BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, alacak devir süresi ile işletmenin kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. H02: BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, stok devir süresi ile işletmenin kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. H03: BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, ticari borçlar devir süresi ile işletmenin kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. H04: BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, nakit dönüşüm süresi ile işletmenin kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. AraĢtırmanın Modelleri Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 + ( )+ ( )+ ( )+ = + ( )+ ( )+ ( )+ = + ( )+ ( )+ ( )+ = + ( )+ ( )+ ( )+ Modellerde yer olan sembollerin anlamları aşağıda yer olmaktadır: = i işletmesinin t dönemindeki Aktif Kârlılığını, = i işletmesinin t dönemindeki Nakit Dönüşüm Süresini, = i işletmesinin t dönemindeki Alacak Devir Süresini, = i işletmesinin t dönemindeki Borçlar Devir Süresini, = i işletmesinin t dönemindeki Stok Devir Süresini, 20

6 FETTAHOĞLU, MOHAMUD α = i işletmesinin t dönemindeki Net Satışların Doğal Logaritması, == i işletmesinin t dönemindeki Satışların Büyüklüğü, = Sabit, = i işletmesinin tahmin edilen beta katsayıları, = Hata terimi ni göstermektedir, Tablo 2: Tanımlayıcı Analiz AraĢtırmadan Elde Edilen Bulgular Gözlem sayısı Minimium Maksimum Ortalama Standart sapma ADS gün gün gün gün SDH gün gün gün gün BDS gün gün gün gün NDS gün gün gün gün LN SG AK Tablo 2 de, bu araştırmada kullanılan tüm değişkenler için tanımlayıcı istatistikler gösterilmektedir. Toplam gözlem sayısı 148 tir. Tablo 2 de görüldüğü gibi alacakların devir süresi, stoklardaki devir süresi, ticari borçların devir süresi, sözkonusu işletmeler arasındaki nakit dönüşüm döngüsünde, İşletme büyüklüğünde ve işletmelerin satışlarındaki artış açısından bir önceki yıla göre minimum ve maksimum değerler arasında çok büyük farklar vardır. Alacak devir süresi ortalaması 141,15 gün ise stok devir süresi ortalması 143,24 gündür. Ayni şekilde borç devir süresi ve nakit dönüşme süresi ortalaması 113,11gün ve 98,55 gündür. 26 işletmenin dönemini kapsayan 6 yıllık süre için elde edilen 148 veriye göre aktif kârlılığı oranı ortalma olarak %17 dir. Ayrıca, İşletme büyüklüğü açısından ortalama olarak %7.86 büyüklüğe sahip işletmelerin satışlarındaki artış bir önceki yıla karşılaştırıldığında ortalama %0.08 büyüme gerçekleşmiştir. 21

7 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN İŞLETME KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST DE BİR UYGULAMA Korelasyon Analizi Tablo 3: Analiz Kapsamındaki Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları Kontrol değiģkenleri ADS SDS BDS NDS LN SG AK ADS 1 SDS 0,043 1 BDS 0,174* 0,041 1 NDS 0,353** 0,540** -0,234** 1 LN 0,037-0,198* -0,043-0,142 1 SG -0,124-0,060-0,155-0,095 0,134 1 AK -0,279** -0,182* -0,190* -0,286** 0,301** 0,275** 1 **%1 düzeyinde anlamlı iliģkiyi göstermektedir. *%5 önem düzeyinde anlamlı iliģkiyi göstermektedir. Tablo 3, göz önüne alınan tüm değişkenler için Pearson Korelasyon analizinden elde edilen sonuçları göstermektedir. Sonuçlar incelendiğinde, Tablo 3 te görüldüğü gibi Alacak Devir Süresi ile Aktif Kârlılığı arasında negatif bir ilişki vardır. İşletmenin ticari alacaklarını tahsil süresi uzattıkça aynı anda işletmenin Aktif Kârlılığını azaltmaktadır. Öz ve Güngör(2007) de İMKB de imalat sektörüne işlem gören işletmelere ilişkin yapmış oldukları analizde aynı sonuca işaret etmişlerdir. Tablo 3 de yer alan sonuçlara göre, Stok Devir Süresi ve Borç Devir Süresi ise istatistiksel olarak Aktif Kârlılığı arasında negatif yönlü bir ilişki söz konusudur. Buradan Stok Devir Süresinin azalmasının işletmenin Aktif Kârlılığının artmasına neden olabileceği anlaşılmaktadır. Bu durum, Ürdün üretim işletmeleri için bulunan sonuçlarla tutarlıdır (Hayajneh ve Yassine, 2011). İşletmenin Borç Devir Süresi ise tedarikçilere daha hızlı geri ödeme yapılması, işletmelerin peşin ödemede bulunarak nakit iskontasımdan yararlanmalarını sağlar. Bu indirim miktarları ayrıca işletmenin kârlılığının artırılmasında işletme gelirlerini etkileyerek dolaylı olarak yardımcı olur. Bu bulgularda Yıldız(2009) ın İMKB de işlem gören imalat sektörüne yönelik olarak yaptığı analiz sonuçlarıyla tutarlıdır. Korelasyon analizine göre Nakit Dönüşme Süresi ile Aktif Kârlılığı korelasyon katsayısı -0,286 ve p-değeri(0,001) dir. Bu durum, işletmenin nakit dönüşme süresi arttıkça işletmenin aktif kârlılığında bir azılış görülmektedir. Bu sonuç Amerikan üretim işletmelerinin karlılığı ile Nakit Dönüşümü Döngüsü arasında pozitif bir ilişki bulan Grill, Biger ve Mathur (2010)'un çalışmasından farklıdır. Ancak sonuç, Ürdün üretim işletmenin için bulunan sonuçlarla tutarlıdır (Hayajneh ve Yassine, 2011). Ayrıca işletmenin büyüklüğü ve satişlardaki artiş değişkenleri istatistiksel olarak Aktif Kârlılığı üzerinde korelasyon katsayıları 0,301 ve 0,275 P-değerleri ise 0,000 ve 0,001 dir. Deloof, (2003); Huynh ve Su, (2010); Padachi, (2006); Garcia ve Martinez, (2007) ve Shama ve 22

8 FETTAHOĞLU, MOHAMUD Kumar, (2011) da işletminin artan kârlılığında işletme büyüklüğün etkisinin olduğu soncuna varmışlardır. Çoklu Regresyon Modeli Analizin ikinci kısında işletmedeki aktif kârlılığı hakkında işletme sermayesi yönetiminin etkisini araştırmak üzere araştırmada dört modele ilişki regresyon analizi uygulanmıştır. Alacak devir süresinin aktif kârlılığı ile ilişkisinin ele alındığı Model 1 in tahmin sonuçlarına göz önüne alındığında, modelin anlamlılığı düzeltilmiş değerine bakıldığında 0,199 zayıf olarak gerekleşmiştir. Ayrıca, Durbin-Watson değeri, hata terimlerinin bağımsızlığı ön koşulunu kontrol etmek için kullanılan bir istatistiktir. Ancak yaygın kabule göre, bu değerin 1 den küçük ya da 3 den büyük olduğu durumlarda, hata terimlerin bağımsızlığı açısından bir sorun olduğu söylenebilir (İslamoğlu, A. 2013, s.363). Tablo 4 de Model 1 in Durbin-Watson değeri 1,985 olarak elde edilmiş ve hata terimlerinin bağımsızlığı ön koşulu sağlanmıştır. Aşağıda görüldüğü üzere Tablo 4, aktif kârlılığı bağımlı değişkeninin regresyon denklemi için kullanılan regresyon katsayılarını ve bunların anlamlılık düzeylerini göstermektedir. Model 1 in analiz sonuçlarına göre, işletmenin büyüklüğü ve satişlardaki artiş değişkenleri istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi bağımlı değişken Aktif Kârlılığı üzerinde %28.3 ve 20.4 oranında pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bağımsız değişken Alacak Devir Süresi istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi bağımlı değişken Aktif Kârlılığı üzerinde %-26.4 oranında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Aktif kârlılığı bağımsız değişken olarak çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre Model 1 şu şekilde oluşturulmuştur: = ) ( ) ( )+ Tablo 4 : Çoklu Regresyon Modeli: Bağımlı Değişken Aktif Kârlılığı Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Bağımsız Değişken β T sig β T sig β T sig β T sig ADS SDS BDS NDS LN SG R

9 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN İŞLETME KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST DE BİR UYGULAMA Düzenlen miģ Tahminin Standart Sapması Durbin- Watson F- istatistiği Sig (Fistatistiği) Tablo 4 de regresyon modeline ilişkin ANOVA sonuçları yer almaktadır. ANOVA testi, oluşturulan regresyon modelinin anlamlı olup olmadığını değerlendirir. Model 1 in F değeri olarak hesaplanmış ve değerin istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi %1 dir. Yani Model 1 in Alacak Devir Süresi ile Aktif Kârlılığı arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Tablo 4 de görüldüğü üzere Model 2 nin anlamlılığı, düzeltilmiş değerine bakıldığında zayıf olarak gerekleşmiştir. Stok devir süresinin ile aktif kârlılığı ilişkisinin Model 2 in tahmin sonuçlarına görüldüğünde, modelin belirlilik katsayısı %16 dır. Tablo 4 de Model 2 nin Durbin- Watson değeri olarak elde edilmiş ve hata terimlerinin bağımsızlığı ön koşulu sağlanmıştır. Model 2 nin analiz sonuçlarına göre işletmenin büyüklüğü ve satişlardaki artiş değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi bağımlı değişken Aktif Kârlılığı üzerinde %24.5 ve %23.5 oranında pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bağımsız değişken Stok Devir Süresi istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi bağımlı değişken Aktif Kârlılığı üzerinde %-11.9 oranında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Regresyon analizi yapılırken, gözlem değerlerinin ve etkilenilen olayların bir matematiksel gösterimle yani bir fonksiyon yardımıyla ifadesi gerekmetedir. Aktif kârlılığı bağımsız değişken olarak çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre Model 2 de şu şekilde oluşturulmuştur. = ( ) ( ) + Görüldüğü gibi yukarıdaki Tablo 4 de Model 2 nin regresyon modeline ilişkin ANOVA sonuçları yer alır. Model 2 nin F değeri 4.997olarak hesaplanmış ve değerin istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi %5 tir. Bu nedenle kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğunu şeklinde yorumlanır. Model 3 ün anlamlılığı, düzeltilmiş değerine bakıldığında zayıf olarak gerekleşmiştir. Borç devir süresinin ile aktif kârlılığı ilişkisinin Model 3 ün tahmin sonuçları incelendiğinde, modelin belirlilik katsayısının %16.7 olduğu görülür. Model 3 ün Durbin- Watson değeri olarak elde edilmiş ve hata terimlerinin bağımsızlığı ön koşulu sağlanmıştır. Tablo 4 te Model 3 ün analiz sonuçlarıa göre işletmenin büyüklüğü ve satişlardaki artiş değişkenleri istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi bağımlı değişken Aktif Kârlılığı üzerinde %26.5 ve %21.5 oranında positif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bağımsız değişken Borç Devir Süresi istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi bağımlı değişken Aktif Kârlılığı üzerinde % oranında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Aktif kârlılığı bağımlı degişkenine ait sonuçlar ve regresyon modeli aşağıdaki gibidir. 24

10 FETTAHOĞLU, MOHAMUD = ( ) ( ) ( ) + Tablo 4 te Model 3 ün regresyon modeline ilişkin ANOVA sonuçları yer alır. Model 3 ün F değeri olarak hesaplanmış ve değerin istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi %5 tir. Bu nedenle kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğu şeklinde yorumlanır. Model 4 ün anlamlılığı düzeltilmiş değerine bakıldığında zayıf olarak gerekleşmiştir. Nakit dönüşme süresinin ile aktif kârlılığı ilişkisinin Model 4 ün tahmin sonuçlarına göre, modelin belirlilik katsayısı %19.8 dir. Tablo 4 de Model 4 ün Durbin-Watson değeri olarak elde edilmiş ve hata terimlerinin bağımsızlığı ön koşulu sağlanmıştır. Model 4 ün analiz sonuçlarıa göre işletmenin büyüklüğü ve satişlardaki artiş değişkenleri istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi bağımlı değişken Aktif Kârlılığı üzerinde %23.8 ve %22.1 oranında pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bağımsız değişken Nakit Dönüşme Süresi istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi bağımlı değişken Aktif Kârlılığı üzerinde %-23.1 oranında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Aktif kârlılığı bağımsız değişken olarak çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre Model 4 de şu şekilde oluşturulmuştur. = ( ) ( ) ( ) + Model 4 ün regresyon modeline ilişkin ANOVA sonuçları yer alır. Model 4 ün F değeri olarak hesaplanmış ve değerin istatistiksel olarak anlamlılık düzeyi %5 tir. Bu nedenle kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğunu şeklinde yorumlanır. Tablo 5: Hipotez Testileri Özeti Hipotezler Değişkenler Beta F P- H01: BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde Alacak Devir Süresi ile işletmenin kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Alacak Devir Süresi (ADS) Sonuç değeri.001 Red H02: BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde Stok Devir Süresi ile işletmenin kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Stok Devir Süresi (SDS) Red 25

11 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN İŞLETME KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST DE BİR UYGULAMA H03: BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde Borç Devir Süresi ile işletmenin kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Borç Devir Süresi (BDS) Red H04: : BİST de gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde Nakit Dönüşme Süresi ile işletmenin kârlılığı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Nakit Dönüşüm Süresi (NDS) Red Sonuç Bu çalışmada, BİST de gıda ve içecek sektöründe yer alan 26 tane işletmenin, çalışma sermayesi yönetimi ile işletmenin kârlılığı arasında bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. İşletme sermayesi yönetimi ile işletmenin kârlılığı arasında ilişkiyi ortaya koymak için araştırmada bağımlı değişken olarak aktif kârlılığı ele alınmıştır. Analizde kullanılan bağımsız değişkenler işletme sermayesi yönetimi değişkenleri yani alacak devir süresi, stok devir süresi, borçlar devir süresi ve nakit dönüşüm süresi bağımsız değişken olarak analize dahil edilmiştir. İşletme büyüklüğü ve satışlardaki artış, kontrol değişkenleri olarak kullanmıştır. Buna göre bu çalışmadan aşağıdaki bulgularına özetlenmektedir: Alacak devir süresi, stok devir süresi, borç devir süresi ve nakit dönüşme süresi bağımsız değişkenlerin istatistiksel olarak aktif kârlılığı üzerinde negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Yani işletmenin ticari alacaklarını tahsil süresi, işletmenin stok tutma süresi, işletmenin net ticari nakit dönüşme süresi uzadıkça aynı anda işletmenin Aktif Kârlılığı azaltmaktadır. Bu durumunda çalışmanın sonuçları Deloof(2003), Eljelly(2004) ve Shin ve Soenan(1998) ın çalışmalarında buldukları sonuçlarla örtüşmektedir. Ayrıca işletmenin büyüklüğü ve satışlardaki artış değişkenleri ile aktif kârlılığı üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Deloof(2003); Huynh ve Su (2010); Padachi(2006); Garcia ve Martinez, (2007) ve Shama ve Kumar(2011) da işletminin artan kârlılığında işletme büyüklüğün etkisinin olduğu soncuna ulaşmışlardır. Son olarak bu çalışmanın bulgularına dayanarak, işletme yöneticisinin işletmeninin kârlılığını artırmak amacıyla alacak devir süresi, stok devir süresi, borç devir süresi ve nakit dönüşme süresini azaltması gerekmektedir. 26

12 FETTAHOĞLU, MOHAMUD Kaynakça Akbulut, R, (2011) İMKB de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Kârlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Ariştirma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt. 40, Sayı. 2, ss Deloof, M. (2003), Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?, Journal of Business, Finance and Accounting, Vol.30 No.3. pp Dong, HP., & Su J. (2010), The Relationship between working capital Management and profitability: A Vietnam case, İnternational Research Journal of Finance and Economic, Vol. 49, pp Eljelly, A. (2004), Liquidity-Profitability tradeoff: an empirical investigation in an emerging market. International Journal of Commerce, & Management, vol.14, No.2, pp Filiz, Y. (2009), Çalışma Sermayesi Yönetemini Firma Karlılığı Üzerine Etkeleri: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Uygulama Yüksek Lisans Tez, Atatük Üniversitesi Sosysal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Ganesan, V. (2007), An Analysis of Working Capital Management Efficiency in Telecommunication Equipment İndustry, Rivier Academic Journal. 2007, vol.3, No. 2, pp Garcia-Teruel, J.P., & Martinez-Solano, P. (2007), Effect of Working capital management on SME profitability, International Journal of Management Finance, Vol.3 No.2, pp Hayajneh, O., & Yassine, F. (2011), The Impact of Working Capital Efficiency on Profitability an Empirical Analysis on Jordanian Manufacturing Firms, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 66, pp Investinizmir, Türkiye de Gıda ve İçecek Sektörü, EriĢim tarihi: 28 Eylül.2015). İslamoğlu, A. (2013), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3.Baski İstanbul. Lazaridis, DI., & Tryfonidisü D. (2006), Relationship between working capital management and profitability of listed caompanies in the Athenes Stock Exchange Journal of Finance and Management. Vol. 19, No.1, pp Lyroudi, K. and Lazaridis, J. (2000). The cash conversion cycle and liquidity analysis of the food industry in Greece, Retrieved Available from Accessed: 25 sept Lyroudi, K., & D. McCarty (1993), An Emprical İnvestigation of Cash Conversion Cycle of Small Business Firms The Journal of Small Business Finance Vol.2, No. 2, pp Nobanee, H. (2009), Working Capital Management and Firm's Profitability: An Optimal Cash Conversion Cycle, Available from SSRN: Accessed: 20 sept Öz, Y. ve Güngör, B. (2007), Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: İmalât Sektörüne Yönelik Penel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 10, Sayı: 2, s Padachi, K. (2006), Trends in Working Capital Management and Its Impact on Firms Performance: An analysis of Mauritian small Manufacturing Firms, International Review of business Research Papers, Vol.2 No.2, pp

13 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN İŞLETME KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST DE BİR UYGULAMA Şamiloğlü, F. & Demirgüneş, K. (2008), Effect of Working Capital Managment on Firm Profitability: Evidence from Turkey The İnternational Journal of Applied Economics and Finance, Vol.2, No. 1, pp Şenel, S. A. (2005), Sermaye Bütçelemesi,Cumhuriyet Üniversitesi. Sharma, A.K. & Kumar, S. (2011). Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Empirical Evidence from India, Global Business Review, Vol.12 No.1. pp Shin, H. & Soenen, L.(1998), Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability, Financial Practice and Education, Vol. 8 No. 2. Pp Türko, M. (1999), Finansal Yönetim, İstanbul: Alfa Yayınları Uyar, A.(2009), The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm size and Profitability: An Emprical İnvestigation in Turkey İnternational Research Journal of Finance and Economics, Vol. 24. No. 2. Pp Yaşar, Ö. Ve Bener, G. (2007), Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: İmalat Sektörüne Yönelik Panel Vari Analizi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstiüsü Dergisi, Cilt, 10, Sayı 2, ss Yücel, T. ve Kurt, G.( 2002), Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi ve Kârlılık: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik bir Çalışma. İMBK Dergesi, Cilt. 6, Sayı. 22, ss

Firma Performansı Üzerinde Çalışma Sermayesinin Etkisi: Türk İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Firma Performansı Üzerinde Çalışma Sermayesinin Etkisi: Türk İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 2 Nisan 2012 ss. 215-223 Firma Performansı Üzerinde Çalışma Sermayesinin Etkisi: Türk İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama The Effect of Working Capital

Detaylı

İMKB de imalat sektöründeki işletmelerde işletme sermayesi yönetiminin karlılık üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir araştırma

İMKB de imalat sektöründeki işletmelerde işletme sermayesi yönetiminin karlılık üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir araştırma İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:40, Sayı/No:2, 2011, 195-206 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2011 İMKB de

Detaylı

LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ İMKB 100 İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ İMKB 100 İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ

Detaylı

NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA

NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA Emre Esat TOPALOĞLU 1 Tuğba NUR ** Öz Çalışmada, 2010-2014 yılları arasında Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim

Detaylı

NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BIST TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ ENDEKSİ NDE (XTAST) AMPİRİK BİR UYGULAMA

NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BIST TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ ENDEKSİ NDE (XTAST) AMPİRİK BİR UYGULAMA NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BIST TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ ENDEKSİ NDE (XTAST) Sinan AYTEKİN Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü saytekin@balikesir.edu.tr

Detaylı

2. LİTERATÜR TARAMASI

2. LİTERATÜR TARAMASI Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 41 Volume: 8 Issue: 41 Aralık 2015 December 2015 www.sosyalarastirmalar.com ISSN: 1307-9581 FİRMA KARLILIĞI

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, 2012 199

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, 2012 199 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, 2012 199 ÇALIŞMA SERMAYESİ-KÂRLILIK İLİŞKİSİNİN İMKB ÖRNEĞİNDE 1996-2005 DÖNEMİ ANALİZİ Adem DURSUN (*) Yücel AYRIÇAY (**)

Detaylı

İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri

İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri Osman ŞAHİN Yrd. Doç. Dr., Turgut Özal Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü osahin@turgutozal.edu.tr İMKB

Detaylı

ÇALIŞMA SERMAYESİ ve KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ÇALIŞMA SERMAYESİ ve KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE) VIII - I : 15-24 [2015] ÇALIŞMA SERMAYESİ ve KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA THE RELATIONSHIP

Detaylı

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA KÂRLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ Yaşar ÖZ * Bener GÜNGÖR ** Özet: Firmaların kısa dönemdeki yatırımlarını ifade eden çalışma sermayesinin

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ ANALİZİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ

GIDA SEKTÖRÜNDE NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ ANALİZİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ Yıl: 23 Sayı:83 Nisan 2009 45 GIDA SEKTÖRÜNDE NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ ANALİZİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ Dr. Aclan OMAĞ * ÖZET Ulusal ve uluslar arası işletmeler açısından nakit yönetimi

Detaylı

Çalışma Sermayesi Politikalarının Karlılık Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması

Çalışma Sermayesi Politikalarının Karlılık Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması EGE AKADEMK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 11 Özel Sayı 2011 ss. 75-85 Çalışma Sermayesi Politikalarının Karlılık Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması Effect of Working Capital Policies on Profitability:

Detaylı

İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması)

İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması) Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012, ss.47-56. İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş.

Detaylı

Çalışma Sermayesi Yönetimi Türkiye deki KOBİ lerde Karlılığı Nasıl Etkiler?

Çalışma Sermayesi Yönetimi Türkiye deki KOBİ lerde Karlılığı Nasıl Etkiler? Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim /2015 Çalışma Sermayesi Yönetimi Türkiye deki KOBİ lerde Karlılığı Nasıl Etkiler? Yusuf AYTÜRK Serhat YANIK ÖZET Bu çalışma, Türkiye deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde

Detaylı

ÇALIŞMA SERMAYESİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL GIDA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME*

ÇALIŞMA SERMAYESİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL GIDA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME* ÇALIŞMA SERMAYESİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL GIDA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME* Muhasebe MÖDAV Bilim Dünyası 2014/2 Dergisi 2014/16/2 Öğr.Gör. Mesut DOĞAN ** 1 Yrd.Doç.Dr. Bilge Leyli

Detaylı

BİST TURİZM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERDE İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BİST TURİZM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERDE İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA DOI: 10.18825/irem.58126 Volum 4, Number 2, 2016, 46-68. BİST TURİZM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERDE İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Selçuk KENDİRLİ *

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB de Bir Uygulama

Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB de Bir Uygulama Doç. Dr. Erhan Birgili Öğr. Gör. Murat Düzer Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB de Bir Uygulama Doç. Dr. Erhan Birgili Sakarya Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Öğr. Gör.

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

İŞLETME SERMAYESİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA 79 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 2014 (79-98) Ege Strategic Research Journal Özet İŞLETME SERMAYESİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ ANALİZİ: BIST 50 ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ ANALİZİ: BIST 50 ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: Ocak 2016 Cilt-Sayı: 9(1) ss:179-193 ISSN: 2148-5801 e-issn 1308-4216 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/niguiibfd/ NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİ

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık KORELASYON ve REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Bir değişkenin değerinin diğer değişkendeki veya değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl etkilendiğinin istatistiksel

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, ARALIK 2016, 11(3),

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, ARALIK 2016, 11(3), İşletme Sermayesinin Makroekonomik Belirleyicileri: BİST te Sektörler Arası Bir Karşılaştırma 1 Veli AKEL Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü veliakel@erciyes.edu.tr Yüksel İLTAŞ Öğr. Gör.

Detaylı

NAKİT DÖNGÜSÜNÜN FİRMA KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ. Hafize MEDER ÇAKIR 1

NAKİT DÖNGÜSÜNÜN FİRMA KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ. Hafize MEDER ÇAKIR 1 Journal of Yasar University 2013 30(8) 4948-4965 NAKİT DÖNGÜSÜNÜN FİRMA KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ Hafize MEDER ÇAKIR 1 ÖZET İşletme sermayesi yönetimi finans yöneticisinin önemli görev alanlarından

Detaylı

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Selim GÜNGÖR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2012 SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali İhsan AKGÜN 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : İşletme /İşletme Bölümü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Karadeniz

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Dr. Sercan EROL Karadeniz Teknik Üniversitesi 05.12.2014

Dr. Sercan EROL Karadeniz Teknik Üniversitesi 05.12.2014 Dr. Sercan EROL Amaç, Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sisteminde kayıtlı H - 502 Deniz ve Kıyı Sularında Yük Taşımacılığı alt sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait mali tablolar, oran

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB de İşlem Gören Üretim Firmalarında Dönemi İçin Analizi

İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB de İşlem Gören Üretim Firmalarında Dönemi İçin Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2012 İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000 2009 Dönemi İçin Analizi Hafize MEDER

Detaylı

Turizm Sektörünün Nakit Dönüşüm Süresinin Analizi: İMKB Turizm Şirketleri Ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma

Turizm Sektörünün Nakit Dönüşüm Süresinin Analizi: İMKB Turizm Şirketleri Ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma Cag University Journal of Social Sciences, 9(1), June 2012 Turizm Sektörünün Nakit Dönüşüm Süresinin Analizi: İMKB Turizm Şirketleri Ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma Erdinç KARADENİZ 1

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel Ekonomik Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: İMKB de Bir Uygulama

Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel Ekonomik Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: İMKB de Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Ali Uyar Arş. Gör. Ersin Okumuş Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel Ekonomik Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: İMKB de Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Ali UYAR Arş. Gör. Ersin

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları

- Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları - Mali analizin Tanımı - Türlerine göre mali analiz - Değerlendirme Kuruluşları Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Oran analizi: Finansal tablo kalemleri arasındaki

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ

I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ 12-15 EKİM 2011 / İZMİR-TÜRKİYE BİLDİRİLER KİTABI EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

ŞİRKETLERİN MALİ YAPILARI ÜZERİNDE EKONOMİK KRİZLERİN ETKİLERİ: 2001 VE 2008 EKONOMİK KRİZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ŞİRKETLERİN MALİ YAPILARI ÜZERİNDE EKONOMİK KRİZLERİN ETKİLERİ: 2001 VE 2008 EKONOMİK KRİZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİN MALİ YAPILARI ÜZERİNDE EKONOMİK KRİZLERİN ETKİLERİ: 2001 VE 2008 EKONOMİK KRİZLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Hasan ABDİOĞLU 1 -Yrd. Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI 2 -Doç. Dr. Engin DİNÇ

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

ĠMALAT SANAYĠ ġġrketlerġnġn EKONOMĠK KATMA DEĞER (EVA) VE PĠYASA KATMA DEĞERĠNE (MVA) DAYALI PERFORMANS ANALĠZĠ: ĠMKB ÖRNEĞĠ 1

ĠMALAT SANAYĠ ġġrketlerġnġn EKONOMĠK KATMA DEĞER (EVA) VE PĠYASA KATMA DEĞERĠNE (MVA) DAYALI PERFORMANS ANALĠZĠ: ĠMKB ÖRNEĞĠ 1 ĠMALAT SANAYĠ ġġrketlerġnġn EKONOMĠK KATMA DEĞER (EVA) VE PĠYASA KATMA DEĞERĠNE (MVA) DAYALI PERFORMANS ANALĠZĠ: ĠMKB ÖRNEĞĠ 1 Tuncer YILMAZ * Doç. Dr. Eyüp BASTI * * ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, hisse

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: A1. IC, Suleyman, M. Burak KAHYAOGLU (2013) Herd Behavior in BIST: An Application on Individual Stock Investors Journal of Business Economics

Detaylı

Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI Selçuk Üniversitesi, İİBF Özet Finansal oranlar ile

Detaylı

Ayşenur İBİŞ Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, ayse.nur90@hotmail.

Ayşenur İBİŞ Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, ayse.nur90@hotmail. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 MÜLKİYET YAPISININ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari

Detaylı

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.127-136. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ () Prof.Dr.İbrahim LAZOL 1. Giriş Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgilerinin derlenerek analiz edilmesi süreklilik göstermektedir.

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

SEKTÖR FARKLILIKLARININ FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ FİRMALARINDA BİR UYGULAMA

SEKTÖR FARKLILIKLARININ FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ FİRMALARINDA BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.115-126. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

EKONOMİK KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: İSO 500 SANAYİ İŞLETMELERİ UYGULAMASI

EKONOMİK KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: İSO 500 SANAYİ İŞLETMELERİ UYGULAMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2016 Cilt/Volume: 13 Sayı/Issue: 35, s. 320-332 EKONOMİK KARLILIĞI ETKİLEYEN

Detaylı

BÜYÜME ĠMKANI, FĠNANSMAN KARARLARI VE YATIRIM MĠKTARI ĠLĠġKĠSĠ: BIST ÖRNEĞĠ

BÜYÜME ĠMKANI, FĠNANSMAN KARARLARI VE YATIRIM MĠKTARI ĠLĠġKĠSĠ: BIST ÖRNEĞĠ BÜYÜME ĠMKANI, FĠNANSMAN KARARLARI VE YATIRIM MĠKTARI ĠLĠġKĠSĠ: BIST ÖRNEĞĠ ÖZ Yrd. Doç. Dr. Aysa Ġpek ERDOĞAN * Bu çalışma hisse senetleri Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören firmaların büyüme imkanı,

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR SORU 1: Ekte finansal tabloları verilen ABC Anonim Şirketi inşaat malzemeleri konusunda faaliyet

Detaylı

BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ (2007) Prof.Dr.Đbrahim Lazol

BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ (2007) Prof.Dr.Đbrahim Lazol BURSA DAKĐ ENBÜYÜK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL ANALĐZĐ () Prof.Dr.Đbrahim Lazol 1. Giriş Bursa daki (Net Satışlar açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgilerinin derlenerek analiz edilmesi süreklilik

Detaylı

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI

3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI 3. HAFTA DERS NOTU BANKALARIN FON KAYNAKLARI Bankalar sağlamış oldukları kaynaklarını faaliyetlerine devam etmek için kullanmaktadır. Bu faaliyetler, bankaların ana faaliyet konusu olan aracılık faaliyetleri

Detaylı

FİNANSAL PERFORMANSIN HİSSE SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PERFORMANSIN HİSSE SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA FİNANSAL PERFORMANSIN HİSSE SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE ON THE VALUE SHARE: AN IMPLEMENTATION IN THE TEXTILE INDUSTRY Cihan

Detaylı

İŞLETMELERİN AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ VE FİRMA PERFORMANSLARI: IMKB 100 ÖRNEĞİ. Özet ASSETS GROWTH AND FIRM PERFORMANCE: ISE 100.

İŞLETMELERİN AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ VE FİRMA PERFORMANSLARI: IMKB 100 ÖRNEĞİ. Özet ASSETS GROWTH AND FIRM PERFORMANCE: ISE 100. 16. Finans Sempozyumu, 10-13 Ekim 2012, Erzurum 459 İŞLETMELERİN AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ VE FİRMA PERFORMANSLARI: IMKB 100 ÖRNEĞİ Özet Cengiz TORAMAN 1 Çağatay BAŞARIR 2 Bu çalışma, İMKB 100 de işlem gören

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI = + REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI = + REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Deney Tasarımı ve Regresyon Analizi Regresyonda Güven Aralıkları ve Hipotez Testleri Doç. Dr. Nihal ERGİNEL-2015 REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI + in güven aralığı : i-) n 30

Detaylı

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 1- Bir işletmenin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin bazı faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2010 Yılı Finansal Sonuçları 2010 Genel olarak beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Ciro/pazar payı/karlılık parametrelerinde dengeli geliģme 2011 e iliģkin olumlu beklentiler Uzun

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 478-486 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 01.11.2016 30.11.2016 Emre Hayri BARAZ

Detaylı

Nazlı Karamollaoğlu 1 Ege Yazgan 2. İşletme Dinamikleri ve Verimlilik

Nazlı Karamollaoğlu 1 Ege Yazgan 2. İşletme Dinamikleri ve Verimlilik Döviz Kurları ve Yaşama Şansı : Türkiye İmalat Sektörü Firmaları Üzerine Bir İnceleme Nazlı Karamollaoğlu 1 Ege Yazgan 2 1 MEF Üniversitesi 2 İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Dinamikleri ve Verimlilik

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB YE YÖNELİK BİR UYGULAMA

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB YE YÖNELİK BİR UYGULAMA İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB YE YÖNELİK BİR UYGULAMA Sibel FETTAHOĞLU Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman A.B.D. Yrd.Doç.

Detaylı

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES.

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES. FİRMAYA ÖZGÜ DEĞİŞKENLERLE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 1 Cumhur ŞAHİN Arş. Grv., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İşletme

Detaylı

Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi Finansal Tablolar Analizi ESKİŞEHİR SMMM ODASI Yrd. Doç. Dr. Arman A. KARAGÜL Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Bu eğitim dokümanı Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu?

Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu? Doç. Dr. Feriştah Sönmez Öğr. Gör. Mustafa Terzioğlu Gayri Safi Millî Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor mu? Doç.Dr. Feriştah SÖNMEZ Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF Öğr. Gör. Mustafa TERZİOĞLU

Detaylı

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Sektörel Bilançolar Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Özeti Likidite Durağan İşletme Sermayesi İhtiyacı Artıyor Borçluluk Yükseliyor Finansman Giderleri Yükseliyor Net Kar Düşüyor Merkez

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve ticaret A.Ş nin 31.12.2013 tarihli Bilançosu aşağıdaki

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARININ FİRMA KARLILIĞINA ETKİSİ *,**

TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARININ FİRMA KARLILIĞINA ETKİSİ *,** TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARININ FİRMA KARLILIĞINA ETKİSİ *,** IMPACT OF R&D EXPENDITURES OVER FIRM PROFITABILITY IN TURKEY Hüseyin DAĞLI*** Tolga ERGÜN**** Öz: Bu çalışmanın amacı, Ar-Ge harcamaları ile

Detaylı

Doç. Dr. Ramazan AKBULUT

Doç. Dr. Ramazan AKBULUT Doç. Dr. Ramazan AKBULUT 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3535 Faks : +90 (414) 318 3534

Detaylı

İşletme Düzeyinde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi Bist de Faaliyet Gösteren Gübre İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma

İşletme Düzeyinde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi Bist de Faaliyet Gösteren Gübre İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma İşletme Düzeyinde Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisi Bist de Faaliyet Gösteren Gübre İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma Öğr. Gör. Erkin Nevzat GÜDELCİ Batman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORU 1- SORULAR a) Finansal tabloların düzenlenmesinde esas alınan genel kabul görmüş

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİNİN FARKLI AKTİF BÜYÜKLÜKLERDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: İMKB 100 FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA *

SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİNİN FARKLI AKTİF BÜYÜKLÜKLERDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: İMKB 100 FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA * Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/2 (2012). 75-98 SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİNİN FARKLI AKTİF BÜYÜKLÜKLERDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: İMKB 100 FİRMALARI ÜZERİNE

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN İŞLETME İÇİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: PRAİS-WİNSTEN REGRESYON UYGULAMASI

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN İŞLETME İÇİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: PRAİS-WİNSTEN REGRESYON UYGULAMASI Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15/3 (2013) 73-86 İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN İŞLETME İÇİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: PRAİS-WİNSTEN REGRESYON UYGULAMASI Emine Ebru AKSOY

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ

TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ Yeşim Üçdoğruk Dokuz Eylül Üniversitesi AYTEP-27.01.2011 Literatür Ar-Ge Harcamaları ~ Yenilik Faaliyetleri Farklı firmaların

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUHİTTİN KAPLAN Doğum Tarihi: 16 ARALIK 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İKTİSAT (İNG) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1992 Y. Lisans

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE İŞLETME SERMAYESİ İLE FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE İŞLETME SERMAYESİ İLE FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.1, s.317-338. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN Günlük hayattan birkaç örnek Gelişim dönemindeki bir çocuğun boyu ile kilosu arasındaki ilişki Bir ailenin tükettiği günlük ekmek sayısı ile ailenin

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr Faktoring Sektörü Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği fkb.org.tr Faktoring ile Ticarete Merhaba! Türkiye de 1980 li yıllarda bankaların sunduğu bir hizmet olarak başlayan faktoring

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı