HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN"

Transkript

1 Hakîkat Kitâbevi Yay nlar No: 3 HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Mevlânâ Hâlid-i Ba dâdî Terceme eden: Kemâhl Feyzullah Efendi Ellibeflinci Bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad. 53 P.K.: Tel: Fax: Fâtih- STANBUL fiubat-2007

2 Ç NDEK LER Sahîfe No: I.) Herkese Lâz m Olan Îmân Bafllang ç Îmân ve slâm slâm n fiartlar Îmân n fiartlar...19 Vehhâbîler ve di er mezhebsizler, kabr azâb fierefüddîn Münîrînin mektûbu. Gadâb, flehvet Allahü teâlâ vard r ve birdir...74 II.) Müslimânl k ve H ristiyanl k Allahü teâlân n varl na inanmak Peygamberler, dinler, kitâblar...88 a- Yehûdî dîni...91 b- H ristiyanl k dîni...92 c- slâm dîni Hakîkî bir müslimân olman n flartlar Niçin müslimân oldular? K ble cihetini anlamak Müslimân olmad klar hâlde müslimânl a hayrân olanlar Müslimânl seçenler Müslimânl kabûl edenlerin beyânlar ndan al nan netîce Hilye-i Se âdet (fli r) III.) Kur ân- Kerîm ve Bugünkü Tevrât ve ncîller Bugünkü Tevrât ve ncîller Kitâb- mukaddesdeki hatâlardan ba z lar Kur ân- kerîm Muhammed aleyhisselâm n mu cizeleri Muhammed aleyhisselâm n fazîletleri Resûlullah n sallallahü aleyhi ve sellem güzel ahlâk ve âdetleri IV.) slâm dîni ve di er dinler Mukaddeme Tevhîd düâs slâmiyyet bir vahflet dîni de ildir Haçl seferleri, müslimânlara yap lan zulmler ngilizlerin islâm düflmanl Müslimânlar câhil de ildir Dinler, akîdeler ve din ile felsefenin fark a- Brahma dîni b- Budistlik c- Mûsevî dîni ve yehûdîler d- Îsevî (Nasraniyyet) dîni ve h ristiyanl k e- slâmiyyet f- slâmiyyetde felsefe var m d r Sonsöz Se âdet, ni met Bask : hlâs Gazetecilik A.fi. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- STANBUL Tel: ISBN:

3 (Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm). Bu kelime-i tenzîhi sabâh ve akflam yüz kerre okuyan n günâhlar afv olur. Bir dahâ günâh ifllemekden muhâfaza olunur. Bu düâ, (Mektûbât Tercemesi) kitâb n n 307 ve 308.ci mektûblar nda yaz l d r. Bütün derdlerin giderilmesine de sebeb olur. I HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN [Îmân ve slâm] ÖNSÖZ Besmeleyle bafll yal m kitâba, Allah ad en iyi bir s nakd r. Ni metleri s maz ölçü hisâba, Çok ac yan, afv seven bir rabd r! Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara ac yor. Muhtâc olduklar fleyleri yarat p, herkese gönderiyor. Ebedî se âdete kavuflduran yolu gösteriyor. Nefslerine, kötü arkadafllara, zararl kitâblara ve yabanc radyolara aldanarak, bu se âdet yolundan ayr lanlardan, küfr ve dalâlet yoluna sapanlardan, piflmân olup, afv dileyenleri hidâyete kavuflduruyor. Bunlar ebedî felâketden kurtar yor. Azg n, zâlim olanlara bu ni metini ihsân etmiyor. Onlar, be endikleri, istedikleri küfr yolunda b rak yor. Âhiretde, Cehenneme gitmesi gereken mü minlerden, diledi ini, ihsân ederek afv edecek, Cennete kavuflduracakd r. Her canl y yaratan, her vâr, her ân varl kda durduran, hepsini, korku ve dehfletden koruyan, yaln z Odur. Böyle bir Allah n flerefli ismine s narak, ya nî Ondan yard m bekliyerek bu kitâb yazma a bafll yoruz. Allahü teâlâya hamd olsun. Onun sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm olsun. O yüce Peygamberin temiz Ehl-i beytine ve âdil, sâd k Eshâb n n herbirine, hayrl düâlar olsun. Hamd, bütün ni metleri Allahü teâlân n yarat p gönderdi ine inanmak ve söylemek demekdir. fiükr, bütün ni metleri islâmiyyete uygun kullanmak demekdir. slâm dîninin inançlar n, emrlerini ve yasaklar n bildiren binlerce k ymetli kitâb yaz lm fl, bunlar n ço u, yabanc dillere çevrilerek, her memlekete yay lm fld r. Buna karfl l k, bozuk düflünceli, k sa görüfllü kimseler ve ingiliz câsûslar na aldanm fl olan câhil din adamlar, z nd klar, her zemân, islâm n fâideli, feyzli ve fl kl ahkâm na, ya nî emrlerine, yasaklar na sald rm fl, onu lekeleme e, de ifldirme e, müslimânlar aldatma a u raflm fllard r. 3

4 slâm âlimlerinin flimdi de, dünyân n hemen her yerinde, islâm i tikâd n yayma a, savunma a çal fld klar flükrânla görülmekdedir. slâmiyyeti Eshâb- kirâmdan ifliterek, kitâblara yazan do ru yolun âlimlerine (Ehl-i sünnet âlimleri) denir. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblar - n okumam fl veyâ anl yamam fl, tektük kimsenin, Kur ân- kerîmden ve hadîs-i flerîflerden yanl fl ma nâlar ç kararak, uygunsuz konuflmalar ve yaz lar da görülüyor ise de, böyle sözler ve yaz lar, müslimânlar n sa lam îmân karfl s nda, eriyip gitmekde, sâhibinin bilgisizli ini göstermekden baflka te sîri olmamakdad r. Müslimân oldu unu söyliyen veyâ cemâ at ile nemâz k larken görülen bir kimsenin müslimân oldu u anlafl l r. Sonra, bunun bir sözünde, yaz s nda veyâ bir hareketinde, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri îmân bilgilerine uym yan birfley görülürse, bunun küfr veyâ dalâlet oldu u kendisine anlat l r. Bundan vazgeçmesi, tevbe etmesi söylenir. K sa akl, bozuk düflüncesi ile cevâb verip vazgeçmezse, bunun sap k veyâ mürted oldu u yâhud ingiliz kâfirlerine sat lm fl oldu u anlafl l r. Nemâz k lsa, hacca gitse, her ibâdeti ve iyili i yapsa da, bu felâketden kurtulamaz. Küfre sebeb olan fleyden vazgeçmedikce, bundan tevbe etmedikce müslimân olamaz. Her müslimân, küfre sebeb olan fleyleri iyi ö renerek, mürted olmakdan korunmal, kâfir olanlar ve müslimân görünen z nd klar ve ingiliz câsûslar n iyi tan y p, zararlar ndan sak nmal d r. Kur ân- kerîmden ve hadîs-i flerîflerden, yanl fl, bozuk ma nâlar ç - kar laca n, böylece yetmifliki dürlü sap k müslimân f rkan n türeyece- ini, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz haber vermifldir. (Berîka) ve (Hadîka) kitâblar, bu hadîs-i flerîfi, (Buhârî) ve (Müslim) kitâblar ndan alarak, aç klamakdad rlar. Büyük islâm âlimi ve din profesörü ad alt nda ortaya ç kmakda olan bu sap k f rkalardaki kimselerin kitâblar na, konferanslar na aldanmamal, bu din, îmân h rs zlar n n tuzaklar na düflmemek için, çok uyan k olmal d r. Bu câhil müslimânlardan baflka, komünistlerle masonlar bir yandan, h ristiyan misyonerleri ve ingilizlere sat lm fl olan vehhâbîler ile yehûdî siyonistleri de bir yandan, yeni yeni üsûllerle, müslimân yavrular n aldatma a çal fl yorlar. Uydurma yaz lar, filmler, tiyatrolar ve radyo, televizyon neflriyyât ile, islâm ve îmân yok etme e u rafl yorlar. Bu yolda milyarlarca lira harc ediyorlar. slâm âlimleri rahime-hümullahü teâlâ, bunlar n hepsine gerekli cevâblar önceden yazm fllar, Allahü teâlân n dînini, huzûr ve kurtulufl yolunu bildirmifllerdir. Hakîkî âlimlerden, büyük islâm âlimi, mevlânâ Hâlid-i Ba dâdî Osmânînin kuddise sirrûh ( tikâdnâme) kitâb n seçdik. Bu kitâb, Kemâhl merhûm hâc Feyzullah efendi taraf ndan türkçeye terceme edilerek (Ferâid-ül-fevâid) ismi verilmifl ve hicrî 1312 senesinde M srda tab edilmifldir. Bu tercemeyi sâdelefldirerek, (Herkese Lâz m Olan Îmân) ad n verdik. Birinci bask s 1966 da yap ld. Yapd m z 4

5 aç klamalar, kitâbdan ay rmak için, köfleli parantez [ ] içine koyduk. Neflr olunmas n nasîb etdi i için, Allahü teâlâya sonsuz hamd ve flükrler olsun! Bu tercemenin fârisî olan asl, stanbul Üniversitesi kütübhânesinin ( bnül Emîn Mahmûd Kemâl be ) k sm nda ( tikâdnâme) ismi ile F numarada mevcûddur. Türkçe tercemesini (Hakîkat Kitâbevi), (Îmân ve slâm) ismi ile basd rm fld r. (Dürr-ül-muhtâr) kitâb n n sâhibi fazîletli Alâüddîn-i Haskefî rahime-hüllahü teâlâ, kâfirin nikâh bahsi sonunda diyor ki, (Nikâhl müslimân bir k z bâliga oldu u zemân, müslimânl bilmezse, nikâh bozulur. [Ya nî mürted olur.] Allahü teâlân n s fatlar n ona bildirmelidir. O da, tekrâr etmeli ve bunlara inand m demelidir). bni Âbidîn, bunu aç klarken diyor ki, (K z küçük iken; anas na, babas na tâbi olarak müslimând r. Bâliga olunca, anas n n, babas n n dînine tâbi olmas devâm etmez. slâmiyyeti bilmeyerek bâliga olunca, mürted olur. Îmân edilecek alt fleyi ö renip inanmad kça ve islâmiyyete uymak lâz m oldu una inanmad kça, (Kelime-i tevhîd) söylese, ya nî (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah) dese de, müslimânl devâm etmez. (Âmentü billâhi...) de bulunan alt fleyi ö renip, bunlara inanmas ve Allahü teâlân n emrlerini ve yasaklar n kabûl etdim demesi lâz md r). bni Âbidînin bu sözünden anlafl l yor ki, bir kâfir, Kelime-i tevhîd söyleyince ve bunun ma nâs na k saca inan nca, o anda müslimân olur. Fekat, her müslimân gibi, bunun da, imkân bulunca, (Âmentü billâhi ve Melâiketihi ve Kütübihi ve Rüsülihi vel Yevmil-âhiri ve bil Kaderi hayrihi ve flerrihi minallahi teâlâ vel-ba sü ba delmevti hakkun, eflhedü en lâilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü) diye Âmentünün esâslar n ezberlemesi ve ma nâs n ve islâm bilgilerinden kendisine lâz m olanlar iyice ö renmesi lâz md r. Bir müslimân çocu u da, bu alt fleyi ve islâm bilgilerini ö renmez ve inand n söylemezse, âk l ve bâlig oldu u zemân, mürted olur. Îmân etdikden sonra, ( slâm bilgileri)ni, ya nî farzlar, harâmlar, abdesti, guslü ve nemâz k lmas n ve avret mahallini örtmesini hemen sorup ö renmesi de farz olur. Sordu u kimsenin ö retmesi veyâ hakîkî din kitâb bildirmesi, buna da farz olur. Soracak kimseyi veyâ kitâb bulamazsa aramas farz olur. Aramazsa kâfir olur. Buluncaya kadar bilmemesi özr olur. Farzlar vaktinde yapm - yan ve harâm iflliyen Cehennemde azâb görecekdir. Îmân n alt esâs üzerinde, bu kitâb m zda genifl bilgi vard r. Her müslimân bu kitâb iyi okumal ve çocuklar n n ve bütün tan d klar n n okumalar için gayret etmelidir. Avret mahalli 475.ci sahîfede yaz l d r. Kitâb m zda, âyet-i kerîmelerin ma nâlar n yazarken, (Meâlen buyuruldu) denilmekdedir. (Meâlen) demek, (tefsîr âlimlerinin bildirdiklerine göre) demekdir. Çünki, âyet-i kerîmelerin ma nâlar n, yaln z Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem anlam fl ve Eshâb na bildirmifldir. Tefsîr âlimleri, bu hadîs-i flerîfleri münâf klar n ve ingiliz kâfirlerine sat lm fl olan z nd klar n, ya nî mezhebsiz din adamlar n n 5

6 uydurduklar hadîslerden ay rm fllar, bulamad klar hadîs-i flerîfler için, tefsîr ilmine uyarak, âyet-i kerîmelere kendileri ma nâ vermifllerdir. Arabca bilen, fekat tefsîr ilminden haberi olmayan din câhillerinin anlad klar na (Kur ân tefsîri) denilmez. Bunun için, hadîs-i flerîfde, (Kur ân- kerîme kendi anlad na göre ma nâ veren, kâfir olur) buyuruldu. Allahü teâlâ, hepimizi, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdi i do ru yolda bulundursun! slâm câhillerinin ve büyük islâm âlimi gibi ismler tafl yan mezhebsizlerin, münâf klar n yald zl, sinsi yalanlar na aldanmakdan korusun! Âmîn. Hakîkat Kitâbevinin neflr etdi i bütün kitâblar, her dilde olarak Internet vâs tas ile bütün dünyâya yay lmakdad r. Mîlâdî sene Hicrî flemsî Hicrî kamerî TENBÎH: Misyonerler, h ristiyanl yayma a, yehûdîler, Talmûtu yayma a, stanbuldaki Hakîkat Kitâbevi, islâmiyyeti yayma a, masonlar ise, dinleri yok etme e çal fl yorlar. Akl, ilmi ve insâf olan, bunlardan do rusunu iz ân, idrâk eder, anlar. Bunun yay lmas na yard m ederek, bütün insanlar n dünyâda ve âh retde se âdete kavuflmalar na sebeb olur. Bugün, dünyâda bulunan müslimânlar, üç f rkaya ayr lm fld r. Birinci f rka, Eshâb- kirâm n yolunda olan, hakîkî müslimânlard r. Bunlara (Ehl-i sünnet) ve (Sünnî) ve (F rka-i nâciyye), Cehennemden kurtulan f rka denir. kinci f rka, Eshâb- kirâma düflman olanlard r. Bunlara (fiî î) ve (F rka-i dâlle), sap k f rka denir. Üçüncüsü, sünnîlere ve flî îlere düflman olanlard r. Bunlara (Vehhâbî) ve (Necdî) denir. Çünki bunlar, ilk olarak, Arabistân n Necd flehrinde meydâna ç km fld r. Bunlara (F rka-i mel ûne) de denir. Çünki, bunlar n müslimânlara kâfir dedikleri, (Se âdet-i Ebediyye) ve (K yâmet ve Âh ret) kitâblar m zda yaz l d r. Peygamberimiz böyle söyliyenlere la net etmifldir. Müslimânlar bu üç f rkaya parçalayan, yehûdîlerle ingilizlerdir. Her mü min, nefsini tezkiye için, ya nî yarat l fl nda bulunan câhillikden ve günâhlardan temizlenmek için, her zemân (Lâ ilâhe illallah) okumal ve kalbini tasfiye için, ya nî nefsinden ve fleytândan ve kötü arkadafllardan ve zararl, bozuk kitâblardan gelmifl olan, küfr ve günâhlardan kurtulmak için, (Estagfirullah) okumal d r. slâmiyyete uyan n ve günâhlar na tevbe edenin düâlar kabûl olur. Nemâz k lm - yan n, aç k kad nlara ve avret yeri aç k olanlara bakan n, harâm yiyip içenin, islâmiyyete uymad anlafl l r. Bunun düâlar kabûl olmaz. Son sahîfedeki ilâveyi okuyunuz! 6

7 1 BAfiLANGIÇ Mevlânâ Hâlid-i Ba dâdî kaddesallahü teâlâ sirrehül azîz, kitâb - na bafllamadan önce, mâm- Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî rahmetullahi aleyh in (Mektûbât) kitâb n n üçüncü cildinin onyedinci mektûbunu yazarak, kitâb na zînet ve bereket vermek istemifldir. mâm- Rabbânî kuddise sirruh [1], bu mektûbunda buyuruyor ki: Mektûbuma Besmele ile bafll yorum. Bizlere her ni meti gönderen ve en büyük ni met olarak, müslimân yapmakla flereflendiren ve Muhammed aleyhisselâma ümmet k lmakla k ymetlendiren, Allahü teâlâya hamd ve flükrler olsun! yice düflünmeli ve anlamal d r ki, herkese her ni meti gönderen, yaln z Allahü teâlâd r. Herfleyi var eden, ancak Odur. Her varl, her ân varl kda durduran hep Odur. Kullardaki üstün ve iyi s fatlar, Onun lutfü ve ihsân d r. Hayât m z, akl m z, ilmimiz, gücümüz, görmemiz, iflitmemiz, söyliyebilmemiz, hep Ondand r. Saymakla bitirilemiyen çeflidli ni metleri, iyilikleri gönderen hep Odur. nsanlar güçlüklerden, s k nt - lardan kurtaran, düâlar kabûl eden, derdleri, belâlar gideren hep Odur. R zklar yaratan ve ulafld ran yaln z Odur. hsân o kadar boldur ki, günâh iflliyenlerin r zk n kesmiyor. Günâhlar örtmesi o kadar çokdur ki, emrini dinlemiyen, yasaklar ndan sak nm yan azg nlar, herkese rezîl ve rüsvâ etmiyor ve nâmûs perdelerini y rtm yor. Afv ve merhameti o kadar çokdur ki, cezây ve azâb hak edenlere azâb vermekde acele etmiyor. Ni metlerini, ihsânlar n, dostlar na ve düflmanlar na saç yor. Kimseden birfley esirgemiyor. Bütün ni metlerinin en üstünü, en k ymetlisi olarak da, do ru yolu, se âdet ve kurtulufl yolunu gösteriyor. Yoldan sapmamak ve Cennete girmek için teflvîk buyuruyor.cennetdeki sonsuz ni metlere, bitmez, tükenmez zevklere ve kendi r zâs na, sevgisine kavuflabilmemiz için, sevgili Peygamberine sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem uymam z emr ediyor. flte, Allahü teâlân n ni metleri günefl gibi meydândad r. Baflkalar ndan gelen iyilikler, yine Ondan gelmekdedir. Baflkalar n vâs ta k lan, onlara iyilik yapmak iste ini veren, onlara iyilik yapabilecek gücü, kuvveti veren, yine Odur. Bunun için, her yerden, herkesden gelen ni metleri gönderen hep Odur. Ondan baflkas ndan iyilik, ihsân beklemek, emânetciden, emânet olarak birfley isteme e ve fakîrden sadaka isteme e benzer. Bu sözlerimizin, yerinde ve do ru oldu unu, câhil olanlar da, âlimler gibi, kal n kafal lar da, zekî, keskin görüfllü olanlar gibi bilir. Çünki, anlat lanlar, meydânda olan, düflünme e bile lüzûm olm yan bilgilerdir. nsan n, bu ni metleri gönderen Allahü teâlâya, gücü yetdi i ka- [1] mâm- Rabbânî, 1034 [m. 1624] de vefât etdi. 7

8 dar flükr etmesi, insanl k vazîfesidir. Akl n emr etdi i bir vazîfe, bir borçdur. Fekat, Allahü teâlâya yap lmas îcâb eden bu flükrü yerine getirebilmek, kolay bir ifl de ildir. Çünki insanlar, yok iken sonradan yarat lm fl, za îf, muhtâc, aybl ve kusûrludur. Allahü teâlâ ise, hep var, sonsuz vard r. Ayblardan, kusûrlardan, uzakd r. Bütün üstünlüklerin sâhibidir. nsanlar n Allahü teâlâya hiçbir bak mdan benzerlikleri, yak nl klar yokdur. Böyle afla kullar, öyle bir yüce Allah n flân na yak flacak bir flükr yapabilir mi? Çünki, çok fley vard r ki, insanlar onlar güzel ve k ymetli san r. Fekat, Allahü teâlâ, bunlar kötülük bilir ve be- enmez. Sayg ve flükr sand m z fleyler, be enilmiyen, baya fleyler olabilir. Bunun içindir ki, insanlar, kendi kusûrlu akllar, k sa görüflleri ile Allahü teâlâya karfl flükr, sayg olabilecek fleyleri bulamaz. fiükr etme e, sayg gösterme e yar yan vazîfeler, Allahü teâlâ taraf ndan bildirilmedikçe, övmek san lan fleyler, kötülemek olabilir. flte, insanlar n Allahü teâlâya karfl, kalb ile ve dil ile ve beden ile yapmalar ve inanmalar lâz m olan flükr borcu, kulluk vazîfeleri, Allahü teâlâ taraf ndan bildirilmifl ve Onun sevgili Peygamberi sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem taraf ndan ortaya konmufldur. Allahü teâlân n gösterdi i ve emr etdi i kulluk vazîfelerine ( slâmiyyet) denir. Allahü teâlâya flükr, Onun Peygamberinin getirdi i yola uymakla olur. Bu yola uym yan, bunun d fl nda kalan hiçbir flükrü, hiçbir ibâdeti, Allahü teâlâ kabûl etmez, be enmez. Çünki, insanlar n, iyi, güzel sand klar çok fley vard r ki, islâmiyyet, bunlar be enmemekde, çirkin olduklar n bildirmekdedir. Demek ki, akl olan kimselerin, Allahü teâlâya flükr etmek için, Muhammed aleyhisselâma uymalar lâz md r. Onun yoluna ( slâmiyyet) denir. Muhammed aleyhisselâma uyan kimseye (Müslimân) denir. Allahü teâlâya flükr etme e, ya nî Muhammed aleyhisselâma uyma a ( bâdet etmek) denir. slâm bilgileri iki k smd r: Din bilgileri ve fen bilgileri. Dinde reformcular, din bilgilerine (Skolastik bilgiler), fen bilgilerine (Rasyonel bilgiler) diyorlar. Din bilgileri de ikiye ayr l r: 1 - Kalb ile i tikâd edilmesi, ya nî inan lmas lâz m olan bilgilerdir. Bu ilmlere (Üsûl-i din) veyâ (Îmân) bilgileri denir. K sacas, (Îmân) Muhammed aleyhisselâm n bildirdi i alt fleye inanmak ve islâmiyyeti kabûl etmek ve küfr alâmeti olan fleyleri söylemekden ve kullanmakdan sak nmakd r. Her müslimân n, küfr alâmeti olan fleyleri ö renmesi ve bunlardan sak nmas lâz md r. Îmân olana (Müslimân) denir. 2 - Beden ile veyâ kalb ile yap lacak ve sak n lacak ibâdet bilgileridir. Yap lmas emr edilen bilgilere (Farz), sak n lmas emr edilen bilgilere (Harâm) denir. Bunlara (Fürû-i din) veyâ (Ahkâm- islâmiyye) yâhud ( slâmiyyet) bilgileri denir. [Herkese ilk lâz m olan fley, (Kelime-i tevhîd) söylemek ve bunun ma nâs na inanmakd r. Kelime-i tevhîd (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah)d r. Bunun ma nâs (Allah vard r ve birdir. Muhammed aleyhisselâm, Onun Peygamberidir) demekdir. Buna inanma a (Îmân etmek) ve (Müslimân olmak) denir. nanan kimseye (Mü min) ve (Müslimân) denir. Îmân n devâml olmas lâz md r. Bunun için, küfre 8

9 sebeb olan fleyleri yapmakdan ve küfr alâmeti olan fleyleri kullanmakdan sak nmak lâz md r. Kur ân- kerîm Allah kelâm d r. Allahü teâlâ, Cebrâîl aleyhisselâm ismindeki melek ile, Kur ân- kerîmi Muhammed aleyhisselâma göndermifldir. Kur ân- kerîmin kelimeleri arabîdir. Fekat, bu kelimeleri yan yana dizen Allahü teâlâd r. Kur ân- kerîmdeki arabî kelimeler, Allahü teâlâ taraf ndan dizilmifl âyetler hâlinde, harf ve kelime olarak gelmifldir. Bu harf ve kelimelerin ma nâs kelâm- ilâhîyi tafl makdad r. Bu harflere, kelimelere (Kur ân) denir. Kelâm- ilâhîyi gösteren ma nâlar da Kur ând r. Bu kelâm- ilâhî olan Kur ân mahlûk de ildir. Allahü teâlân n baflka s fatlar gibi ezelî ve ebedîdir. Cebrâîl aleyhisselâm her sene bir kerre gelip, o âna kadar inmifl olan Kur ân- kerîmi, Levh-il mahfûzdaki s ras na göre okur, Peygamberimiz de tekrâr ederdi. Âh rete teflrîf edece i sene, iki kerre gelip, temâm n okudular. Peygamberimiz ve Eshâb n ço u, Kur ân- kerîmin temâm n ezberlemifllerdi. Âh rete teflrîf etdikleri sene halîfe Ebû Bekr-i S ddîk, ezber bilenleri toplay p, yaz l olanlar getirtip, bir hey ete bütün Kur ân- kerîmi yazd rd. Böylece (Mushaf) denilen bir kitâb meydâna geldi. Otuzüçbin sahâbî, bu mushaf n her harfinin tam yerinde oldu una sözbirli i ile karar verdi. Muhammed aleyhisselâm n sözlerine (Hadîs-i flerîf) denir. Bunlardan, ma nâs Allahü teâlâ taraf ndan, kelimeleri Muhammed aleyhisselâm taraf ndan olan hadîs-i flerîflere (Hadîs-i kudsî) denir. Hadîs kitâblar çokdur. Bunlardan, (Buhârî) ve (Müslim) kitâblar meflhûrdur. Allahü teâlân n emrlerinden, inan lacak bilgilere (Îmân), yap lacak olanlara (Farz), sak n lacak olanlara (Harâm) denir. Farzlara ve harâmlara (Ahkâm- islâmiyye) denir. slâm bilgilerinden birine bile inanm yana (Kâfir) denir. nsana ikinci lâz m olan fley, kalbini temizlemekdir. Kalb deyince, iki fley anlafl l r. Gö sümüzde bulunan et parças na herkes kalb diyor. Yürek denilen bu kalb, hayvanlarda da vard r. kinci kalb, yürekde bulunan, görülemiyen kalbdir. Bu kalbe (gönül) denir. Din kitâblar nda yaz l olan kalb, bu gönüldür. slâm bilgilerinin yeri bu kalbdir. nanan ve inanmayan da bu kalbdir. nanan kalb, temizdir. nanm yan kalb pisdir, ölüdür. Kalbin temiz olmas için çal flmak, birinci vazîfemizdir. bâdet yapmak, bilhâssa nemâz k lmak ve istigfâr söylemek kalbi temizler. Harâm ifllemek, kalbi bozar. Peygamberimiz buyurdu ki, (Çok istigfâr okuyunuz! stigfâr düâs okuma a devâm edeni, Allahü teâlâ hastal klardan, her derdden korur. Hiç ummad yerden r zkland r r.) stigfâr (Estagfirullah) demekdir. Düâlar n kabûl olmas için, okuyan n müslimân olmas, günâhlar na tevbe etmesi, ma nâs n bilerek ve inanarak söylemesi lâz md r. Kararm fl kalb ile yap lan düâ kabûl olmaz. Üç kerre düâ okuyan n ve befl vakt nemâza devâm edenin kalbi de temizlenir ve söyleme e bafllar. Kalb söylemeden yaln z a z ile yap lan düân n fâidesi olmaz. slâm dîninin bildirdi i din bilgileri, (Ehl-i sünnet) âlimlerinin kitâblar nda yaz l olan bilgilerdir. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri 9

10 îmân ve islâm bilgileri aras nda, ma nâlar aç k olan (nasslar)dan ya nî âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i flerîflerden birine inanmayan (Kâfir) olur. nanmad n gizlerse, (Münâf k) denir. Hem gizler, hem de, müslimân görünerek müslimânlar aldatma a çal fl rsa, buna (Z nd k) denir. Ma nâs aç k olm yan nasslar yanl fl te vîl ederek, yanl fl inan rsa, kâfir olmaz. Fekat, Ehl-i sünnetin do ru yolundan ayr ld için, Cehenneme girecekdir. Bu kimse, ma nâs aç k olan nasslara inand için, azâbda sonsuz kalm yacak, Cehennemden ç kar lacak, Cennete sokulacakd r. Bunlara (Bid at ehli) veyâ (Dalâlet f rkalar ) denir. Yetmifliki dürlü dalâlet f rkas vard r. Bunlar n ve kâfirlerin, mürtedlerin yapd klar ibâdetlerin ve insanlara yapd klar iyiliklerin, hizmetlerin hiçbiri kabûl edilmez, âhiretde ifle yaramaz. tikâd do ru olan müslimânlara (Ehl-i sünnet vel-cemâ at) veyâ (Sünnî) denir. Sünnî olanlar, ibâdet yapmakda dört mezhebe ayr lm fllard r. Bu dört mezhebde bulunanlar, birbirlerinin Ehl-i sünnet olduklar n bilirler ve seviflirler. Dört mezhebden birinde bulunmayan kimse, Ehl-i sünnet olmaz. Ehl-i sünnet olm yan n da, kâfir veyâ bid at ehli olaca, mâm- Rabbânînin mektûblar nda, bilhâssa birinci cildin ikiyüzseksenalt nc mektûbunda ve (Dürr-ül-muhtâr) n Tahtâvî hâfliyesinin (Zebây h) k sm nda ve (El-besâir li-münkîr-it-tevessül-i bi-ehl-il-mekâbir) kitâb nda vesîkalar ile yaz l d r. Bu iki kitâb arabîdirler. kincisi, Hindistânda yaz lm fl ve bas lm fl olup, 1395 [m. 1975] senesinde ve dahâ sonra stanbulda Hakîkat Kitâbevi taraf ndan ofset yolu ile müteaddid bask lar yap lm fld r. Dört mezhebden birine göre ibâdet yapanlar, günâh yaparlarsa veyâ ibâdetlerinde kusûr ederler ve tevbe ederlerse, günâhlar afv olur. Tevbe etmezlerse, Allahü teâlâ, bunlar, dilerse afv eder, Cehenneme hiç sokmaz. Dilerse, günâhlar kadar, azâb eder ise de, yine azâbdan kurtulacaklard r. Dinde zarûrî ma lûm olan, ya nî câhillerin bile iflitmifl oldu u, aç k bilgilerden birine bile inanm yanlar, Cehennemde sonsuz azâb göreceklerdir. Bunlara (Kâfir) ve (Mürted) denir. Kâfirler, kitâbl ve kitâbs z olmak üzere ikiye ayr l r. Müslimân evlâd iken, sonradan dinden ç karak kâfir olana, (Mürted) denir. bni Âbidîn rahime-hullahü teâlâ, flirk sebebi ile nikâh harâm olanlar bildirirken buyuruyor ki, (Mürted, Mülhid, Z nd k, Mecûsî, Putperest, eski yunan felsefecileri, Münâf k, yetmifliki f rkadan taflk nl k edip kâfir olanlar, [Berehmen, Budist], Bât nî, bâhî ve Dürzî denilen kimseler, hep kitâbs z kâfirdirler). Komünistlerle masonlar da böyledir. H - ristiyanlar n ve yehûdîlerin, gökden inen ve sonradan de ifldirilip bozulan (Tevrât) ve ( ncîl) kitâblar na inananlar kitâbl kâfirdir. Bunlar, herhangi bir mahlûkda (Ülûhiyyet s fat ) bulundu una inan rsa, (Müflrik) olur. Allahü teâlân n (S fât-i zâtiyye)sine ve (S fât-i sübûtiyye)sine (Ülûhiyyet s fatlar ) denir. Kitâbl veyâ kitâbs z herhangi bir kâfir, müslimân olursa, Cehenneme girmekden kurtulur. Hiç günâhs z temiz bir müslimân olur. Fekat, (Sünnî) bir müslimân olmas lâz md r. Sünnî olmak demek, Ehl-i sünnet âlimlerinden birinin rahime-hümullahü teâlâ kitâb n okuyup, ö renip, îmân n n, sözlerinin ve ifllerinin buna uygun olmas demekdir. Dün- 10

11 yâda bir insan n müslimân olup olmad, zarûret olmadan, aç k olarak söyledi i sözlerinden ve ifllerinden anlafl l r. Bu insan n âhirete îmânl gidip gitmedi i, son nefesinde belli olur. Büyük günâh ifllemifl olan erkek veyâ kad n bir müslimân, temiz kalb ile, tevbe ederse, günâhlar, muhakkak afv olur. Günâhs z tertemiz olur. (Tevbe)nin ne oldu u ve tevbenin nas l yap laca ilmihâl kitâblar nda, meselâ türkçe ve arabî (Îmân ve slâm) ve (Se âdet-i ebediyye) kitâb nda uzun bildirilmifldir.] 2 ÎMÂN ve SLÂM Bu ( T KÂDNÂME) kitâb nda, Resûlullah n sallallahü aleyhi ve sellem (Îmân ve islâm ) bildiren bir hadîs-i flerîfi aç klanacakd r. Bu hadîs-i flerîfin bereketi ile, müslimânlar n i tikâdlar n n temâmlanaca n [kuvvetlenece ini], böylece, salâha ve se âdete kavuflacaklar n ve cürmü, günâh çok olan bu Hâlidin de kuddise sirruh kurtulmas na sebeb olaca n ümmîd ediyorum. Hiçbirfleye muhtâc olm yan ve keremi, ihsân bol olan ve kullar - na çok ac yan Allahü teâlâya güzel i tikâd m flöyledir ki, sermâyesi az, kalbi kara olan bu fakîr Hâlidin yersiz sözlerini afv buyura ve kusûrlu ibâdetlerini kabûl eyleye! Yalanc, aldat c fleytân n kötülüklerinden [ve islâm düflmanlar n n yalan yanl fl sözlerine ve yaz lar na aldanmakdan] koruyarak, flâd eyleye! Merhametlilerin en merhametlisi ve ihsân sâhiblerinin en cömerdi ancak Allahü teâlâd r. slâm âlimleri buyurdu ki, (Mükellef) olan, ya nî âk l ve bâli olan, kad n, erkek her müslimân n, [Allahü teâlây tan mas, bilmesi, ya nî] Allahü teâlân n s fât- zâtiyyesini ve s fât- sübûtiyyesini, do ru bilmesi ve inanmas lâz md r. Herkese ilk farz olan fley budur. Bilmemek özr olmaz. Bilmemek günâh olur. Ahmed o lu Hâlid-i Ba dâdînin bu kitâb yazmas, baflkalar na üstünlük ve bilgi satmak ve flöhret sâhibi olmak için de ildir. Bir yâdigâr, bir hizmet b rakmak içindir. Allahü teâlâ, bu âciz olan Hâlide [1] ve bütün müslimânlara kendi kuvveti ile ve Resûlünün mubârek rûhunun yard m ile imdâd eylesin! Âmîn. [Allahü teâlân n (S fât- zâtiyye)si alt d r. Bunlar: Vücûd, K dem, Bekâ, Vahdâniyyet, Muhâlefet-ün lil-havâdis ve K yâm-ü bi-nefsihî dir. Vücûd, kendili inden var olmak demekdir. K dem, varl n n öncesi, bafllang c olmamakd r. Bekâ, varl sonsuz olmakd r, hiç yok olmamakd r. Vahdâniyyet, hiç bir bak mdan flerîki, nazîri, benzeri olmamakd r. Muhâlefet-ün lil-havâdis, hiçbir fleyinde, hiçbir [1] Hâlid-i Ba dâdî, 1242 [m. 1826] da fiâmda vefât etdi. 11

12 mahlûka, hiçbir bak mdan benzemez demekdir. K yâm-ü bi-nefsihî, varl kendindendir, hep var olmas için, hiçbir fleye muhtâç de ildir, demekdir. Bu alt s fat n hiç biri, mahlûklar n hiçbirinde yokdur. Bunlar n, mahlûklara hiçbir sûretde tealluklar, ba lant lar da yokdur. Ba z âlimler, Vahdâniyyet ve Muhâlefet-ün lil-havâdisin ayn olduklar n söyliyerek, (s fât- zâtiyye befldir) demifllerdir]. Allahü teâlâdan baflka olan herfleye, (Mâ-sivâ) veyâ (Âlem) denir. fiimdi (Tabî at) diyorlar. Âlemlerin hepsi yok idi. Hepsini Allahü teâlâ yaratd. Âlemlerin hepsi, mümkindir ve hâdisdir. Ya nî, yok iken var olabilir ve var iken yok olabilirler ve yok iken var olmufllard r. (Allahü teâlâ var idi. Hiçbirfley yok idi) hadîs-i flerîfi, bunu bildirmekdedir. Âlemin hâdis oldu unu gösteren ikinci bir delîl de, âlemin her zemân bozularak de iflmesidir. Her fley de iflmekdedir. Kadîm olan fley ise, hiç de iflmez. Allahü teâlân n zât [ya nî kendisi] ve s - fatlar böyledir. Bunlar hiç de iflmez. [Hâlbuki âlemde, fizik olaylar nda, maddelerin hâl de ifldirmesi oluyor. Kimyâ reaksiyonlar nda, maddelerin özü, yap s de ifliyor. Cismlerin yok olarak baflka cismlere döndü ünü görüyoruz. Bugün, yeni bilinen atom de- iflmelerinde ve çekirdek reaksiyonlar nda, madde, element de yok oluyor. Enerjiye dönüyor.] Âlemlerin böyle de iflmeleri, birbirlerinden hâs l olmalar, sonsuzdan gelemez. Bir bafllang c olmas, yokdan var edilmifl olan ilk maddelerden, elementlerden hâs l olmalar lâz md r. Âlemin mümkin oldu una, ya nî yok iken var olabilece ine baflka bir delîl de, âlemin hâdis olmas d r. Ya nî, herfleyin yok iken var olmalar d r. [Vücûd, var olmak demekdir. Üç dürlü vücûd vard r: Birincisi (Vâcib-ül-vücûd)dür. Ya nî, varl lâz m olan vücûddür. Hep vard r. Önceleri ve sonsuz sonralar hiç yok olamaz. Yaln z Allahü teâlâ vâcib-ül-vücûddür. kincisi, (Mümteni -ul-vücûd)dür. Ya nî, var olamaz. Hep yok olmas lâz md r. fierîk-i bârî böyledir. Ya nî, Allahü teâlâya ortak, Allahü teâlâ gibi ikinci bir tanr var olamaz. Üçüncüsü, (Mümkin-ül-vücûd)dür. Ya nî, var da olabilir, yok da olabilir. Bütün âlemler, mahlûklar hep böyledir. (Vücûd) kelimesinin tersi (Adem) kelimesidir. Adem, yokluk demekdir. Âlemler, ya nî herfley, var olmadan önce ademde idi. Ya nî yok idiler.] Mevcûd, ya nî, var olan fley ikidir: Biri (Mümkin), ikincisi (Vâcib)dir. E er mevcûd, yaln z mümkin olsayd ve vâcib-ül-vücûd bulunmasayd, hiçbirfley var olamazd. [Çünki, yok iken var olmak, bir de ifliklikdir, bir olayd r. Fizik bilgimize göre, her cismde bir olay olmas için, bu cisme d flardan bir kuvvetin te sîr etmesi, bu kuvvet kayna n n, bu cismden önce mevcûd olmas lâz md r.] Bunun için, 12

13 mümkin olan mevcûd, kendi kendine var olamaz ve varl kda duramaz. Ona bir kuvvet te sîr etmeseydi, hep yoklukda kal rd. Var olamazd. Kendini var edemiyen, baflka mümkinleri de elbette halk edemez, yaratamaz. Mümkini yaratan n, vâcib-ül-vücûd olmas lâz md r. Âlemin var olmas, bunu yokdan var eden bir yarat c n n var oldu unu gösteriyor. Görülüyor ki, hâdis olm yarak ve mümkin olm yarak, ya nî hep var olarak, bütün mümkinlerin tek yarat c s, ancak vâcib-ül-vücûddür. O kadîmdir. Ya nî hep var idi. Vâcib-ül-vücûd demek, vücûdü baflkas ndan olmay p ancak kendindendir. Ya nî kendi kendine hep vard r. Baflkas taraf ndan yarat lmam fld r. E er böyle olmazsa, mümkin ve hâdis olmas, baflkas taraf ndan yarat lmas lâz m olur. Bu ise, düflünülenin tersine olan bir netîcedir. Fârisîde (Hudâ) demek, kendi kendine hep olucu, ya nî kadîm demekdir. [Kitâb m z n I. ci k sm, 6. c maddesinde, 74.cü sahîfede, dahâ genifl bilgi vard r. Lütfen oradan da okuyunuz!] Âlemlerin, flafl lacak bir nizâm içinde olduklar n görüyoruz. Fen, her sene bunlar n yenilerini bulmakdad r. Bu nizâm yaratan n, (Hay) diri, (Âlim) bilici, (Kâdir) gücü yetici, (Mürîd) dileyici, (Semî) iflitici, (Basîr) görücü, (Mütekellim) söyleyici ve (Hâl k) yarat c olmas lâz md r. Çünki, ölmek ve câhil olmak ve gücü yetmemek ve zorla yapmak, sa rl k ve körlük ve söyliyememek, birer kusûrdur, utan lacak fleylerdir. Bu kâinât, bu âlemi, bu nizâm üzere yaratanda ve yok olmakdan koruyanda, böyle kusûrlu s fatlar n bulunmas olacak fley de ildir. [Atomdan y ld zlara kadar her varl k birer hesâbla, kanûnla yarat lm fld r. Fizikde, kimyâda, astronomide ve biyolojide keflf edilebilen kanûnlardaki, ba lant lardaki nizâm, akllara hayret vermekdedir. Darwin bile, (Gözün yap s ndaki nizâm, incelikleri düflündükçe, hayretden tepem atacak gibi oluyor) demek zorunda kalm fld r. Hava, yüzde 78 azot, 21 oksijen ve 1 soy gazlar kar fl m - d r. Bileflik de il, kar fl md r. Oksijen yüzde 21 den çok olsayd, ci- erlerimizi yakard. 21 den az olsayd, kandaki g dâ maddelerini yakamazd. nsanlar ve hayvanlar, yaflayamazd. Bu 21 mikdâr, her yerde ve ya murda de iflmiyor. Bu ise büyük ni metdir. Allah n varl n, kudretini ve merhametini göstermiyor mu? Bu hârika yan nda, gözün yap s hiç kalmakdad r. Fen bilgilerinde okutulan bütün kanûnlar, ince hesâblar, formülleri yaratan, hiç noksan s fatl olur mu?] Bundan baflka, ad geçen kemâl s fatlar n, mahlûklar nda da görüyoruz. Bunlar, mahlûklar nda yaratm fld r. Bu s fatlar, kendisinde bulunmasayd, mahlûklarda nas l yaratabilirdi? Kendisinde bulunmasayd, mahlûklar Ondan dahâ üstün olurlard. Yine deriz ki, âlemleri yaratanda, bütün kemâl, üstün s fatlar n 13

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 3 HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Terceme eden: Kemâhl Feyzullah Efendi Yüzbirinci Bask Hakîkat Kitâbevi Da rüş şe fe ka Cad. No: 53 P.K.: 35 34083 Fâtih-

Detaylı

FÂ DEL B LG LER MUHTEL F B LG LER

FÂ DEL B LG LER MUHTEL F B LG LER Hakîkat Kitâbevi Yay nlar : 1 Birinci K sm FÂ DEL B LG LER Ahmed Cevdet Pafla kinci K sm MUHTEL F B LG LER lm Hey etimizce Hâz rlanm fld r K rkbirinci bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad. 53 P.K.:

Detaylı

7 CEVÂB VEREMED D YÂ-ÜL KULÛB

7 CEVÂB VEREMED D YÂ-ÜL KULÛB Hakîkat Kitâbevi Yay nlar No: 7 CEVÂB VEREMED D YÂ-ÜL KULÛB Harputlu SHAK EFEND Otuzikinci Bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083 Tel: 0212 523 45 56-532 58 43 Fax: 0212 523 36 93 http://www.hakikatkitabevi.com.tr

Detaylı

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK 1 Ç NDEK LER I El-Münk zü min-eddalâl ( mâm- Muhammed Gazâlî)...3

Detaylı

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL DÜRR-ÜL ME ÂR F Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL 2 ÖNSÖZ Allahü teâlâya hamd olsun. Resûlüne sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem salât ve selâm olsun. O yüce Peygamberin temiz ehl-i beytine ve âdil ve sâd

Detaylı

FÂİDELİ BİLGİLER MUHTELİF BİLGİLER

FÂİDELİ BİLGİLER MUHTELİF BİLGİLER Hakîkat Kitâbevi Yay nlar : 1 Birinci Kısm FÂİDELİ BİLGİLER Ahmed Cevdet Paşa İkinci Kısm MUHTELİF BİLGİLER İlm Hey etimizce Hâzırlanmışdır Elliikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. No: 53 P.K.:

Detaylı

FÂİDELİ BİLGİLER. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K.

FÂİDELİ BİLGİLER. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K. FÂİDELİ BİLGİLER Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakikat Kitabevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied, redistributed,

Detaylı

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL MEBDE VE ME ÂD mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL Gayb perdesi ard nda olan güzelliklerin, Hepsini Senin güzel sûretine koydular.

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

MAHZEN-ÜL ULÛM. Seyyid Abdülzâde Muhammed Tâhir Serkiz Urpîlyân 1998 STANBUL

MAHZEN-ÜL ULÛM. Seyyid Abdülzâde Muhammed Tâhir Serkiz Urpîlyân 1998 STANBUL MAHZEN-ÜL ULÛM Seyyid Abdülzâde Muhammed Tâhir Serkiz Urpîlyân 1998 STANBUL 1 MEVZÛ LAR Ç NDEK LER SAHÎFE Takrizler: Ahmed Cevdet Pâflan n takrîzi, Gelenbevîzâdenin takrîzi...5 brâhîm Râflid bin Nu mân

Detaylı

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 6 Birinci K sm KUR ÂN-I KERÎMDE KIYÂMET ve ÂHIRET Müellifi mâm- Gazâlî Mütercimi Ömer Beğ Nefs Muhâsebesi kinci K sm MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Seksenüçüncü Bask Hakîkat

Detaylı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 7 CEVÂB VEREMEDİ DİYÂ-ÜL KULÛB. Harputlu İSHAK EFENDİ. Otuzikinci Baskı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 7 CEVÂB VEREMEDİ DİYÂ-ÜL KULÛB. Harputlu İSHAK EFENDİ. Otuzikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 7 CEVÂB VEREMEDİ DİYÂ-ÜL KULÛB Harputlu İSHAK EFENDİ Otuzikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083 Tel: 0212 5234556-5325843 Fax: 0212 5233693 http://www.hakikatkitabevi.com.tr

Detaylı

NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI

NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 8 NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI ve ngilizlerin slâm Düşmanl ğ Terceme eden M.S ddîk Gümüş Doksandördüncü Bask Hakîkat Kitâbevi Da rüş şe fe ka Cad. No: 53 P.K.: 35 34083 Fâtih-

Detaylı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR (K ymeti bulunam yan yaz lar) mâm- Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî ve Muhammed Ma sûmun Mektûbât ndan Seçme Yaz lar Hâz rl yan Hüseyn Hilmi Iş k Rahmetullahi

Detaylı

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakîkat Kitâbevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakîkat Kitâbevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied,

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005 stanbul Yay nevi KUR AN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE Bask ve Cilt: Seçil Ofset Massit

Detaylı

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22 Tuzak: Kardefl Kavgas! Çözüm: Allah n pine Sar lmak! Buâs Harbi ni bilir misiniz? Medine deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y ll k savafl Hicretten 5 y l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl. Cemil Özer. Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne aittir.

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Harun Yahya. Okuyucuya

Harun Yahya. Okuyucuya Harun Yahya Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı