KENDi HESABlNA ÇALIŞMA: KAVRAM, ÖLÇÜM VE ÖZELLiKLERi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENDi HESABlNA ÇALIŞMA: KAVRAM, ÖLÇÜM VE ÖZELLiKLERi"

Transkript

1 EKDIVDMiK YAKLAŞlM 75 KENDi HESABlNA ÇALIŞMA: KAVRAM, ÖLÇÜM VE ÖZELLiKLERi Na ci GÜNODGAN [ * 1 1- Giriş ışgücü piyasası içersinde yer alan kategorilerin tanımlanması ve ölçülmesi oldukça sorunlu bir alanı oluşturmaktadır. Herşeyden önce, bu kategorilerin uluslararası düzeyde kabul görmüş standarda oturlulması meselesi gelir. Standartıaşma işgücü piyasasına dönük veri tabanının oluşturulması ve bu verileri kullanarak analiz yapılmasını kuşkusuz kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, benzer tanım ve ölçüınierin dünya ölçeğinde kabul görmesi, uluslararası karşılaştırmalar yapma olanağını da sağlamaktadır. Ancak işgücü piyasasına ait kategorilerin kesin içeriği herbirinin nasıl tanımlandığına bağlı olarak değişmektedir (Özkaplan, 1999: 61). Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasındaki farklılaşmalar, kuşkusuz işgücü piyasaları arasında da yapısal bir takım farkların doğmasına yol açmıştır. Bu da işgücü piyasasında yer alan kategorilerin tanımlanması ve standartlaştırılmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. "Kendi Hesabına Çalışma" kategorisi bu konuda verilebilecek en uygun örneklerden birisidir. ll- "Kendi Hesabma Çalişma" Kavrami Kendi hesabına çalışmanın tanımlanması konusundaki güçlükler literatürde sürekli olarak tartışılmaktadır. Bu kavramın değişik anlamları ifade etmesi, teorik olarak anlaşılınasını ve amprik olarak da ölçülmesini zorlaştırmaktadır. Bu kategoride yer alan faaliyetlerin önemli bir kısmının genellikle enformel ekonomi içersinde yer alması da bu güçlüğü bir kat daha arttırmaktadır. Bir tarafta, kendi hesabına çalışan statüsünde yer alan bir kişi, ürünleri, üretim süreçlerini ve dağıtım kanallarını geliştiren, yeni fırsatları keşfeden * Yrd.Doç.Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ekonomik Yaklaşım, Cilt 10, Sayı34, Sonbahar 1999

2 76 Naci GÜNOOGAN bir girişimci olabileceği gibi diğer taraftan, işsiz bir kişiden farklı olmayan bir gelire sahip bulunan birisi de olabilmektedir (Earle, 1998 : 1). Literatürde her iki bakış açısına da rastlanmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan son çalışmalar, kendi hesabına çalışmanın olumlu, "girişimci" yönünü vurgular niteliktedir. Örneğin, Blanchtlower zenginlikle kendi hesabına çalışma arasında pozitif bir ilişkinin varlığını tespit etmiştir (Blanchtlower, 1998 : 6). Kendi hesabına çalışma ile ilgili standartlar geliştiren uluslararası örgütlerin bu alanda yapmış oldukları çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Uluslararası Çalışma ı Örgütü (ILO) genel kabul görmüş standart bir tanım yapmıştır yılında 15.Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı 'nda (ICSE-93) yapılan sınınandırmaya göre, istihdam statüleri altı grupta toplanmıştır. Bunlar; işçi, işveren, kendi hesabına çalışan işçiler, üretici kooperatif üyeleri, yardımcı aile işçileri ve sınıtlandırılamayan statüdeki işçilerdir. ICSE- 93'de tanımlanan bu istihdam statüleri de, "ücretli istihdam"(paid employment) ve "kendi hesabına çalışma"(self-employment) olmak üzere iki temel kategori altında sınıflandırılmıştır. Ücretli istihdam içersinde yer alanlar ücret ve maaş alırken, kendi hesabına çalışanların geliri ise ürünün ya da hizmetin satışından elde edilen kara bağlıdır. B u sınıflandırma içersinde "işçi" statüsünde yer alanların ücretli istihdama gireceği açıktır. Kendi hesabına çalışma içersinde ise; işveren, kendi hesabına çalışan işçiler ve yardımcı (ya da ücretsiz) aile işçileri bulunmaktadır. İşveren, referans döneminde, sürekli bir temele dayanan işletmesinde bir veya daha fazla işçi çalıştıran, kendi başına ya da bir veya daha fazla ortağı bulunan kişilerdir. Kendi hesabına çalışan işçiler, kendi hesabına bir ya da daha fazla ortakla çalışan kişilerdir. Ücretsiz aile işçileri ise, aynı ailede yaşayan ve aralannda akrabalık ilişkisi bulunan kişiler(ki bunlar ortak olarak dikkate alınmaz) tarafından yapılan piyasaya yönelik işlerde çalışan kişilerdir. Geleneksel olarak gençlerin, özellikle, aynı evde yaşamamakla beraber akrabası olan bir kişinin iktisadi işletmesinde ücretsiz olarak çalışması durumunda "aynı evde yaşama" şartı çıkarılabilir (ILO, 1997 : 1228). OECD de ICSE-93 'e paralel bir sınıflandırmaya gitmiştir. Buna göre, işverenler, kendi hesabına çalışan işçiler ve referans dönemindeki çalışma sürelerine bakılmaksızın ücretsiz aile işçileri kendi hesabına çalışma içinde ele alınmalıdır. Ayrıca, kendisi ve aile tüketimi için mal ve hizmet üretimiyle uğraşanlar da, üretim ailenin toplam tüketimine önemli ölçüde katkı sağlıyorsa, kendi hesabına çalışma içinde değerlendirilmelidir (OECD, 1998 : A22). Avrupa Birliği istatistik örgütü EURO ST AT da kendi hesabına çalışmayı ; "Kendileri için (bizzat) çalışanlar, işçi istihdam eden veya etmeyen ve herhangi bir ücret almaksızın işletmeye (üretime) yardım eden aile üyeleri"olarak tanımlamaktadır ( Duggan, 1998 : 3). Aslında yukarıdaki tanımlamalarda kendi hesabına çalışma kategorisinde yer alan gruplar homojen gibi görülmekle birlikte, literatürdeki tartışmalara bakıldığında bunun pek de öyle olmadığı söylenebilir. Bazı yazarlar, tam zamanlı kendi hesabına çalışma ile yarı

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 77 zamanlı kendi hesabına çalışmanın birbirinden farklı olduğunu vurgularken, bazıları da kadınların kendi hesabına çalışması ile erkeklerin kendi hesabına çalışmasının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durmaktadırlar. Ancak bu alandaki tartışmanın en önemli bölümü iki kategori etrafında yoğunlaşmaktadır. Birincisi; yanında işçi istihdam eden kendi hesabına çalışanlarla, işçi istihdam etmeyenlerin önemli ölçüde birbirinden farklı olduğudur. İkincisi ise, tarımda kendi hesabına çalışanları dışanda tutmanın gerekliliği konusudur (Duggan, 1998 : 4). lll- Kendi Hesabma Çaftşmantn Ölçülmesi Bir bireyin kendi hesabına çalışıp çalışmadığının tespiti kolay bir konu değildir. Burada iki temel sorunla karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki, soru kağıdında bununla ilgili olarak sorulacak olan soru ve bu soruya verilecek olan cevabın ne şekilde değerlcndirileceğidir. Bu konuda ülkeden ülkeye farklı bazı uygulamalar göze çarpmaktadır. Örneğin, ILO tarafından istihdam statülerini tanımlamak için oluşturulan standartları kısmen kabul eden ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) kendi hesabına çalışma ile t t ~ r p ilgili verileri düzenli olarak yayıniayan aylık raporunda (CPS), kendi hesabına çalışanlan şu soru ile tespit etmektedir; "Kamuda mı, özel bir işletmede mi, kar amacı gütmeyen bir örgütte mi çalışıyorsunuz? veya kendi hesabımza mı çalışıyorsunuz? Bu soruya "kendi hesabına" cevabını verenlere bu defa şu soru yöneltilir; "Çalıştığınız işletme anonim bir şirket midir?" Bu soruya "hayır" cevabını verenler kendi hesabına çalışanlar olarak sınıflandırılırken, "evet" diyenler "ücretli işçi" olarak değerlendirilmektedir. Yani, anonim şirkette kendi hesabına çalışanlar işçi statüsündedirler. Bunlar yasal olarak kendi işletmelerinin işçileri sayılırlar (Brigger, 1996 : 3-4). Bir başka ülkede, örneğin Kanada'da ise, kendi hesabına çalışanlar Kanada İşgücü Raporu'nda (LFS) şu soru ile tespit edilmektedir; " işçi misiniz ya da kendi hesabımza mı çalışıyorsunuz?" Yanında işçi çalıştırsın ya da çalıştırmasın, işletme bir anonim şirket olsun ya da olmasın, bu soruya "kendi hesabına" cevabını verenlerin hepsi kendi hesabına çalışma içersinde ele alınmaktadır (Picot, 1998: 23). Dolayısıyla ölçüm konusunda sorulan soruların farklı olması ya da alınan cevapların farklı şekilde değerlendirilmesi bu konuda yapılacak olan uluslararası karşılaştırmaların da sağlıksız olması sonucunu doğuracaktır. Ölçme konusundaki ikinci temel sorun ise, kendi hesabına çalışma oranının (selfemployment rate) nasıl tespit edileceğidir. Buradaki sorun iki yönlüdür. Birincisi; tarımda kendi hesabına çalışanların bu oranın hesaplanmasında dikkate alınıp alınmayacağıdır. İkincisi ise, bu oranda paydanın ne olacağıdır. Payda ya istihdam, ya işgücü (istihdamdakiler+işsizler) ya da çalışma çağındaki nüfus (16-65 yaş) olacaktır (Blanchflower, 1998 : 10). Bununla birlikte uluslararası istatistiklerde kullanılan kendi hesabına çalışma oranı, kendi hesabına çalışanların toplam istihdama oranını ifade etmektedir.

4 78 Naci GÜNODGAN Tablo 1- OECD ülkelerinde tarımda kendi hesabına çalışanlar ve tarım dışı faaliyetlerde kendi hesabına çalışanlar Tarımda kendi hesabına çalışma Kendi hesabına çalışma Ülke % Toplam istihdam Tarım dışı istihdam Avustralya Avustuı ya Belçika Kanada Danimarka Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan İzlanda ı, 1 j 1 İrlanda İtalya Japonya Lüksemburg Hollanda Yeni Zelanda Norveç Portekiz İspanya İsveç Türkiye İngiltere ABD Kaynak : OECD Labour Force Statistics,

5 EKONOMiK YAKLAŞlM 79 Tablo 2- OECD ülkelerinde toplam istihdam içersinde, toplam işgücü içersinde ve çalışma çağındaki nüfus içersinde kendi hesabına çalışanlar Kendi hesabına Kendi hesabına Kendi hesabına çalışma çalışma çalışma Ülke o/o Toplam istihdam Toplam işgücü Çalışma çağındaki nüfus Avustralya ı5.ı ı Avusturya Belçika Kanada Danimarka Finlandiya ı4.5 ı Fransa ı Almanya ıo Yunanistan İzlanda ı İrlanda İtalya Japonya ı7.7 ı7.ı 13.5 Lüksemburg Hollanda Yeni Zelanda Norveç Portekiz İspanya 25.0 ı8.8 ı 1.6 İsveç Türkiye İngiltere ABD Kaynak : OECD Labour Force Statistics, 1996.

6 so Naci GÜNOOGAN VI- Kendi Hesabma Ça!Jşmayt Belirleyen Faktörler Kişinin "kendi patronu olma arzusu", onu kendi hesabına çalışmaya yöneiten temel sebeplerden biridir. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Anketİ Programı (ISSP) tarafından 1989 yılında onbir ülkede tesadüfi örnekler üzerinde yapılan ankette şu soru sorulmuştur;" Farklı işler arasında seçim yapma şansınız olsa aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?" (i) Bir işçi olmayı (ii) Kendi hesabına çalışmayı (iii) Seçernem Bu soruya verilen cevaplar arasında, kendi hesabına çalışmayı seçerrlerin ülkeler bakımından oranları şöyle ortaya çıkmıştır; Tablo 3- Bazı ülkelerde kendi hesabına çalışmak isteyenler Ülke Genel olarak (%) İşçilerin tercihi(%) Avusturya İngiltere İtalya Hollanda Norveç ABD Almanya Kaynak: International Social Survey Programme, Kendi hesabına çalışma ile ekonomik konjonktür arasındaki ilişkiyi açıklayan, birbirine zıt iki grup teoriden söz edilebilir. "Durgunluk İticiliği" (recession push) olarak adlandırılan teoriye göre, işsizliklekendi hesabına çalışma arasında pozitif bir ilişki vardır. Kendisi için uygun ücretli istihdam fırsatı bulamayanlar kendi işini kurma riskine itilmişlerdir. Bu hipotezi destekleyen pek çok amprik kanıt bulunabilir. OECD ülkeleri arasında karşılaştırmalı analizler yapan Acs, Audretsch ve Evans (1994) kendi hesabına çalışma oranının işsizlik oranıyla birlikte arttığı sonucuna ulaşmışlardır. İspanya ve ABD'de kendi hesabına çalışmaya geçişin belirleyicilerini test eden Alba-Ramirez (1994) işsizlik

7 EKONOMiK YAKLAŞlM 81 döneminin her iki ülkede de kendi hesabına çalışmaya geçişi arttırdığını ortaya koymuşlardır. Evans ve Leighton (1989) ise işsiz bireylerin çalışanlara göre kendi hesabına çalışmaya geçiş olasılıklarının daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir (Picot, 1998 : 14). "Durgunluk İticiliği" hipotezinin karşıtı "Girişimci Çekiciliği"(entrepreneurial pull) olarak bilinen teoriye göre ise, bireylerin sahip oldukları bilgiler ve özel yetenekleri onları motive eder ve girişimcilik yolunda risk almaya zorlar. Girişimcilik, kendi hesabına çalışmanın en saf biçimi olduğuna göre, doğal olarak bu teoriye göre kendi hesabına çalışma ile işsizlik arasında bir ilişki yoktur. Hatta negatif bir ilişkinin varlığından bile söz edilebilir. Şöyle ki, yüksek işsizlik kendi hesabına çalışmaya girmenin çekiciliğini azaltır. Çünkü, makroekonomik koşulların olumsuz ve işsizliğin yüksek oranda olduğu dönemlerde insanlar başarısızlık olasılığının yüksek olduğu iş hayatına girme konusunda çekingen davranacaklardır. Bu teoriyi de destekleyen pek çok amprik bulguya rastlamak mümkündür. Blanchflower ve Oswald 1990 yılında yaptıkları bir çalışmada, döneminde İngiltere'de bölgesel işsizlik ve kendi hesabına çalışma arasında güçlü bir negatif ilişkinin varlığını tespit etmişlerdir (Blanchflower, 1998 : 7). Tablo 4- İngiltere'de döneminde işsizlik ve kendi hesabına çalışma oranları İşsizlik Oranı (%) Kendi Hes. Çalış. Or.(%) Kaynak: OECD, Economic Outlook, Her iki teoriyi savunanların görüşlerini aynı anda destekleyen çalışmalar da vardır. Acs, Eudretsch veevans işsizliğin kendi hesabına çalışmayı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebileceğini iddia etmektedirler. Sonuçta, kendi hesabına çalışma ile işsizlik arasındaki net ilişki, hangisi baskınsa ona bağlı olacaktır. Tabii ki kendi hesabına çalışmayı, yukarıdaki teorilerde ifade edildiği gibi, olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen tek faktör ekonomik koşullar ya da işsizlik düzeyi değildir. Her ülkenin tarihsel geçmişi, kültürel yapısı, içinde bulunduğu sosyal ve siyasal koşullar kendi hesabına çalışmayı belirleyen ya da düzeyini etkileyen faktörlerin farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu duruma verilebilecek en güzel örneklerden birisi İtalya'dır. Avrupa ülkeleri

8 82 Naci GÜNDOGAN arasında İtalya kendi hesabına çalışan nüfusun nispi olarak yüksek olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu durum İtalya'nın yine nispi zayıf ve geç sanayileşme trendinin tarihsel bir sonucudur. Bu oranın yüksek oluşunu Sestito şu faktörlere bağlamaktadır; a) Büyük ölçekli ekonomiterin azalması, b) Kendi hesabına çalışanlara yönelik vergi oranlarında sağlanan avantajlar, c) işsizliğin gizlenmesinde kendi hesabına çalışanların rolü, d) Küçük endüstriyel yapıların nispi avantajları (Belussi, 1998 : 6). İtalya'nın bu durumunu bir çeşit "mikro-kapitalizm" olarak adlandıran Weiss'e göre, II.Dünya Savaşı sonrasında büyük işletmelere çok fazla tolerans gösterilmezken, bütün siyasal güçler ticaret sektörünü koruyarak, çiftçilere sübvansiyontarla yardım ederek, vergi ve sigorta ödemelerinde indirimler yaparak ve özel yasal önlemlerle küçük firmaları koruyarak kendi hesabına çalışmayı teşvik etmişlerdir. İtalya'da hem sağ hem de sol partilerin küçük ölçekli özel girişimciliğe odaklanmış ekonomik bir model konusunda hemfikir olmaları da kendi hesabına çalışmayı destekleyen önemli bir faktör olmuştur (Belussi, 1998 : 10). Blau da ABD'de tarım dışı sektörde kendi hesabına çalışanların yükselmesinin temel nedenlerinin teknolojik değişim, endüstrinin yapısı, vergi oranları ve sosyal güvenlik ödemeleri olduğunu ifade etmektedir (Blau, 1987 : 27) yılı Fransız Hanehalkı Raporunu kullanarak, kendi hesabına çalışmayı belirleyen mikro faktörleri test eden Laferrere ve McEntee ise, ailenin zenginlik ve eğitim gibi transferlerle bu konuda önemli bir belirleyiciliğe sahip olduğunu kanıtlamışlardır. Bu çalışmada, bir kişiye ne kadar yüksek düzeyde eğitim sağlanırsa, onun kendi hesabına çalışma olasılığının da o derece azalacağı sonucuna varılmıştır. Bu da, Fransa'da yüksek öğretim sisteminin ücretli işten kendi hesabına çalışmaya doğru hareketliliği azalttığını ortaya koymuştur (Belussi, 1998 : 6). V- Kendi Hesabma Çalişaniann Demografik Özellikleri Kendi hesabına çalışanların demografik özellikleri konusunda farklı ülkelerde yapılan araştırmalar, bu kategoride yer alan kişilerin bazı ortak özelliklere sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Örneğin ABD'de CPS verileri, kendi hesabına çalışanların genellikle orta yaş ve üstünde olan kişiler olduğunu göstermektedir. ABD'de kendi hesabına çalışanların %61.5'i, Kanada'da %61.6'sı, İngiltere'de %48.1 'i ve Türkiye'de ise %53.1 'i 45 yaşın üstündedir. Hatta ABD'de kendi hesabına çalışanların %29.1'ini 65 yaş üstü grup oluşturmaktadır. Bregger bu durumu açıklarken gençlerin kendi işlerini kurabilmelerinin güç olduğunu, bu iş için gerekli mali kaynakların, bilgi ve tecrübe birikiminin yaşla doğru orantılı olduğunu belirtmektedir (Bregger, 1996: 7).

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 83 Erkeklerin kadınlara göre kendi hesabına çalışanlar arasında daha yoğun olarak yer alması bu kategorinin bir diğer demografik özelliğidir. İngiltere' de kendi hesabına çalışanların %74.1'ini erkekler, %25o9'unu kadınlar oluştururken, aynı oran ABD'de erkekler için %65, kadınlarda %35 'tir. Ülkemizde ise bu farklılık daha da belirginleşmiş tir. Kendi hesabına çalışanların %90.2'sini erkekler oluştururken kadınların bu kategori içersindeki oranı sadece %908'dir (DİE, 1998)0 Kendi hesabına çalışanların medeni durumlarına bakıldığında ise büyük bir kısmının evli olduğu görülmektedir. Örneğin, kendi hesabına çalışanların İngiltere'de %75'i; Kanada'da %7406'sı ve Türkiye'de de %8405'i evlidir. Kanada'da yapılan bir araştırma ise, bu kategoride yer alanların yaklaşık %75'inin hiç çocuk sahibi olmadıklarını, yine yaklaşık %16'sının tek çocuğa sahip bulunduklarını ortaya koymuştur (Kuhn, 1998 : 18)0 Kendi hesabına çalışanların eğitim durumlarına baktığımızda ise bunların genellikle orta düzeyde eğitime sahip kişiler olduğu görülmektedir. Bu kategori içersinde yüksek öğrenim görenlerin oranı İngiltere'de %2603, Kanada'da %1807, ABD'de %2608 iken ülkemizde bu oran %1.4' tür (bu oran yalnızca yanında işçi istihdam etmeyen kendi hesabına çalışanlara aittir) o VI- Türkiye'de Kendi Hesabma Çaltşma Toplam istihdamın yaklaşık olarak yarısını (%43.4) tarımsal istihdamın oluşturduğu ülkemizde, kendi hesabına çalışmanın önemli bir istihdam kategorisi olduğu söylenebilir. DİE tarafından hazırlanan Hanehalkı İşgücü Anketİ sonuçları bu gerçeği gözler önüne sermektedir. DİE kendi hesabına çalışanları şu şekilde tanımlamaktadır : "Kendi işinde, örneğin tarlasında, dükkanında, yazıhanesinde vb o yerlerde yalnız olarak veya ücretsiz aile fertleriyle birlikte nakdi veya ayni gelir temini amacıyla çalışan kişilerdir" o Tablo 5- İşteki durum (Genel olarak,looo) Toplam istihdam : Toplam istihdama oranı(%) a) Ücretli ve yevmiyeli b) Kendi hesabına ve işveren c) Ücretsiz aile işçisi

10 84 Naci GÜNOOGAN Tablo 6- İşteki durum (Tarım dışı faaliyetlerde,looo) Toplam istihdam : Toplam istihdama oranı(%) a) Ücretli ve yevmiyeli b) Kendi hesabına ve işveren c) Ücretsiz aile işçisi Tablo 7- İşteki durum (Tarımsal faaliyetlerde,looo) Toplam istihdam: Toplam istihdama oranı(%) a) Ücretli ve yevmiyeli b) Kendi hesabına ve işveren c) Ücretsiz aile işçisi Kaynak: DiE, Hanehalkı İşgücü Anketi, Ekim Yukarıdaki tablolara baktığımızda ücretli ve yevmiyeli çalışanların dışındaki statüleri kendi hesabına çalışma olarak dikkate alırsak (ILO ve OECD'nin sınıflandırmasında olduğu gibi) Ekim 1998 itibariyle, istihdamın yaklaşık %57'sinin kendi hesabına çalışanlardan oluştuğunu görürüz. Tarımdışı faaliyetlerde bu oran %28 iken tarımsal faaliyetlerde %90'ı bulmaktadır. Bu oranlar OECD ülkeleri arasındaki en yüksek oranlardır (bkz. tablo 1-2). Tarımın toplam istihdam içersindeki önemli payı ve ücretsiz aile işçilerinin (ki tarımda çalışanların yaklaşık %60'ı ücretsiz aile işçisidir) sayısı şüphesiz bu oranın ortaya çıkmasındaki en önemli etkendir. Ücretsiz aile işçilerinin kendi hesabına çalışanlar içindeki payı ABD'de %1.7, İtalya'da %14, Almanya'da %12.9, İspanya'da %14.3, Hollanda'da %10.3 iken Türkiye'de bu oran %45 civarındadır. Türkiye'de kendi hesabına çalışanların demoğrafik özelliklerine baktığımızda ise, büyük çoğunluğunun erkek, orta yaş grubunda, evli ve eğitim düzeylerinin de düşük olduğu görülmektedir. İktisadi faaliyet kolları itibariyle bakılacak olursa, kendi hesabına çalışanların %60'ının tarımsal faaliyetlerde, %20'sinin toptan ve perakende ticaret, lokanta ve otellerde, %8'inin ulaştırma, haberleşme ve depolama faaliyetlerinde, %7'sinin de imalat sanayiinde çalıştığı söylenebilir (DİE, 1998).

11 EKDI\IDMiK YAKLAŞlM 85 Tablo 8- Türkiye'de kendi hesabına çalışanların özellikleri Cinsiyet Sayısı(lOOO) (%) Erkek Kadın Yaş 25 yaşın altı yaş ( yaş yaş üstü Medeni Durum Hiç evlenınedi Evli Diğer Eğitim Durumu Okur-yazar olmayan İlkokul bitirınedi İlkokul Ortaokul Lise Meslek lisesi Üniversite l Sonuç Kaynak: DiE, Hanehalkı İşgücü Anketİ, Ekim Son yıllarda, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde temel bir sorun haline gelmeye başlayan işsizliğin önlenmesinde, kendi hesabına çalışmanın geliştirilmesi, önündeki engellerin kaldırılması ve bu yolla da yeni işler yaratılması önemli bir istihdam politikası haline gelmeye başlamıştır. Bu nedenledir ki, bu konuyla ilgili gerek Avrupa'da ve gerekse ABD'de sayısız çalışma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Hatta, Eylül 1998'de Kanada'da kendi hesabına çalışmanın tüm yönleriyle değerlendirildiği uluslararası bir konferans

12 86 Naci GÜNOOGAN gerçekleştirilmiştir. OECD ülkeleri arasında kendi hesabına çalışma oranının en yüksek olduğu ülkemizde ise bu konuyla ilgili yeterince çalışma yapılmamış olması ise gerçekten önemli bir eksikliktir. KAYNAKÇA BELUSSI, F. (1998), "A Framework of Analysis For Self-Employment in Italy", Intemational Conference on Self-Employment in Canada, içinde BLANCHFLOWER, D. (1998), "Self-Employment in OECD Countries", International Conference on Self-Employment in Canada, içinde BLANCHFLOWER, D.and OSWALD, A. (1998), "Entrepreneurship and the Youth Labour Market Problem", A Report for the OECD. BLAU, D. (1987)," A time-series analysis of self-employment in the United States", Joumal of Political Economy, Vol.95, N.3. BREGGER, J. E. (1996), "Measuring Self-Employment in the United States", Monthly Labor Review, Jan./Feb. s DIE (1998), Hanehalkı İşgücü Anketİ, Nisan DUGGAN, C. (1998), "Self-Employment in the UK and Ireland", International Conference on Self-Employment in Canada, içinde. EARLE, J. and Z. SAKOVA (1998), "Self-Employment in Transitional Economies", Intemational Conference on Self-Employment in Canada, içinde. ILO (1997), Yearbook of Labour Statistics 1997, 56th Issue, Geneva. LE MAROIS, H. (1998), "Self-Employment in France", International Conference on Self Employment in Canada, içinde. OECD (1998), Labour Market Indicators, Methodological Notes. ÖZKAPLAN, N. (1999), "İşgücü Piyasasına Ait Kavramların Sorgulanması", Ekonomik Yaklaşım, Cilt 10, Sayı 32, Bahar s PICOT, G. and M. MANSER (1999), "The Role of Self-Employment in Job Creation in and The United States", Monthly Labor Review, April s

13 \. EKOI\IOMİK YAKLAŞlM 87 ABSTRACT SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTJCS The difficulties of defining and measuring self employment have been discussed in the literature. The concept of self employment is fraught w ith ambiguity. On the one h and, self employment is a type of entrepreneurship. Sometimes, a self employed worker may be an entrepreneur improving products, production process and exploiting new opportunies. On the other hand, it is sametimes thought that individuals are driven into self employment by poor opportunities in the labor market.

14

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri*

OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri* OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri* SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS AND TAX RESPONSIBILITIES OF THE WAGE EARNERS IN OECD COUNTRIES (2012) Doç. Dr. Selda

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2006 Yılı Çocuk İşgücü İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan Hanehalkı İşgücü Anketine, modüler bir uygulama olarak

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

8 Aralık 2016, İstanbul

8 Aralık 2016, İstanbul 8 Aralık 2016, İstanbul 1 Asgari ücret sadece asgari ücret değil Yıl Asgari Ücretli Sayısı (Bin) Zorunlu Sigortalı Sayısı (Bin) Asgari Ücretli Oran (%) 2004 2.697 6.181 44 2005 3.042 6.919 44 2006 3.763

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı 25.10.2009 2009/21 Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı Ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu süreçte işsizler ordusunu en fazla büyüten ülkelerden biri olurken

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

4. Veri Seti Yapısı, Fert, (Panel Veri) (15 + yaştaki fertler) GYK _F

4. Veri Seti Yapısı, Fert, (Panel Veri) (15 + yaştaki fertler) GYK _F HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2011-2012-2013-2014 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yoksulluk Araştırması Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ EROL YALÇIN Endüstri Mühendisi SUNUŞ BAŞLIKLARI Tanımlar EV Göstergelerinin Kullanma Amaçları Makro

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 30) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış,

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Veysel SARICI Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU İ.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümü Özet: Bu çalışmada, petrol

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu Prof.Dr. Gülay Toksöz A.Ü. SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü BKH Hedef 3: Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr İKT442 Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Bir ekonomide belli bir dönemde yaradlan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve ürejm faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2014 tarihinde 2014 yılı Temmuz dönemi Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı Temmuz

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık?

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? Ankara, 29 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Şimdi neredeyiz? Türkiye nin geçirdiği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil)

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil) Danimarka Norveç Yeni Zelanda İzlanda İsveç Finlandiya Belçika Avustralya Kanada İtalya Lüksemburg İsviçre İngiltere Avusturya ABD OECD İrlanda Almanya Hollanda AB 27 Fransa İsrail İspanya Şili Japonya

Detaylı

EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Fırsat Eşitliğinde Türkiye Nerede?

EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Fırsat Eşitliğinde Türkiye Nerede? DEĞERLENDİRMENOTU Ocak2013 N201302 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Eğitim, bir ülkenin insan kaynağının

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 19 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 10

HABER BÜLTENİ Sayı 10 HABER BÜLTENİ 04.02.2015 Sayı 10 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin, yerel

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır?

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? Ankara, 7 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Geçtiğimiz dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme sürecine

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Ticarileşme ve Sağlık Emek-Gücü

Ticarileşme ve Sağlık Emek-Gücü Ticarileşme ve Sağlık Emek-Gücü Özlem ÖZKAN Kocaeli Dayanışma Akademisi 1/13 Kapitalizmin yapısal krizi ile Baş edebilmek için Neoliberal ekonomik-politikalar Sermayenin sınırsız tahakküm programı Sermaye

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 Fiyat Endeksleri Satınalma Gücü Paritesi,Tüketim Mal ve Hizmetleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici, Sektörel Güven ve Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/45

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/45 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/45 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24

HABER BÜLTENİ Sayı 24 HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 24 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı