KENDi HESABlNA ÇALIŞMA: KAVRAM, ÖLÇÜM VE ÖZELLiKLERi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENDi HESABlNA ÇALIŞMA: KAVRAM, ÖLÇÜM VE ÖZELLiKLERi"

Transkript

1 EKDIVDMiK YAKLAŞlM 75 KENDi HESABlNA ÇALIŞMA: KAVRAM, ÖLÇÜM VE ÖZELLiKLERi Na ci GÜNODGAN [ * 1 1- Giriş ışgücü piyasası içersinde yer alan kategorilerin tanımlanması ve ölçülmesi oldukça sorunlu bir alanı oluşturmaktadır. Herşeyden önce, bu kategorilerin uluslararası düzeyde kabul görmüş standarda oturlulması meselesi gelir. Standartıaşma işgücü piyasasına dönük veri tabanının oluşturulması ve bu verileri kullanarak analiz yapılmasını kuşkusuz kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, benzer tanım ve ölçüınierin dünya ölçeğinde kabul görmesi, uluslararası karşılaştırmalar yapma olanağını da sağlamaktadır. Ancak işgücü piyasasına ait kategorilerin kesin içeriği herbirinin nasıl tanımlandığına bağlı olarak değişmektedir (Özkaplan, 1999: 61). Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasındaki farklılaşmalar, kuşkusuz işgücü piyasaları arasında da yapısal bir takım farkların doğmasına yol açmıştır. Bu da işgücü piyasasında yer alan kategorilerin tanımlanması ve standartlaştırılmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. "Kendi Hesabına Çalışma" kategorisi bu konuda verilebilecek en uygun örneklerden birisidir. ll- "Kendi Hesabma Çalişma" Kavrami Kendi hesabına çalışmanın tanımlanması konusundaki güçlükler literatürde sürekli olarak tartışılmaktadır. Bu kavramın değişik anlamları ifade etmesi, teorik olarak anlaşılınasını ve amprik olarak da ölçülmesini zorlaştırmaktadır. Bu kategoride yer alan faaliyetlerin önemli bir kısmının genellikle enformel ekonomi içersinde yer alması da bu güçlüğü bir kat daha arttırmaktadır. Bir tarafta, kendi hesabına çalışan statüsünde yer alan bir kişi, ürünleri, üretim süreçlerini ve dağıtım kanallarını geliştiren, yeni fırsatları keşfeden * Yrd.Doç.Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ekonomik Yaklaşım, Cilt 10, Sayı34, Sonbahar 1999

2 76 Naci GÜNOOGAN bir girişimci olabileceği gibi diğer taraftan, işsiz bir kişiden farklı olmayan bir gelire sahip bulunan birisi de olabilmektedir (Earle, 1998 : 1). Literatürde her iki bakış açısına da rastlanmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan son çalışmalar, kendi hesabına çalışmanın olumlu, "girişimci" yönünü vurgular niteliktedir. Örneğin, Blanchtlower zenginlikle kendi hesabına çalışma arasında pozitif bir ilişkinin varlığını tespit etmiştir (Blanchtlower, 1998 : 6). Kendi hesabına çalışma ile ilgili standartlar geliştiren uluslararası örgütlerin bu alanda yapmış oldukları çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Uluslararası Çalışma ı Örgütü (ILO) genel kabul görmüş standart bir tanım yapmıştır yılında 15.Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı 'nda (ICSE-93) yapılan sınınandırmaya göre, istihdam statüleri altı grupta toplanmıştır. Bunlar; işçi, işveren, kendi hesabına çalışan işçiler, üretici kooperatif üyeleri, yardımcı aile işçileri ve sınıtlandırılamayan statüdeki işçilerdir. ICSE- 93'de tanımlanan bu istihdam statüleri de, "ücretli istihdam"(paid employment) ve "kendi hesabına çalışma"(self-employment) olmak üzere iki temel kategori altında sınıflandırılmıştır. Ücretli istihdam içersinde yer alanlar ücret ve maaş alırken, kendi hesabına çalışanların geliri ise ürünün ya da hizmetin satışından elde edilen kara bağlıdır. B u sınıflandırma içersinde "işçi" statüsünde yer alanların ücretli istihdama gireceği açıktır. Kendi hesabına çalışma içersinde ise; işveren, kendi hesabına çalışan işçiler ve yardımcı (ya da ücretsiz) aile işçileri bulunmaktadır. İşveren, referans döneminde, sürekli bir temele dayanan işletmesinde bir veya daha fazla işçi çalıştıran, kendi başına ya da bir veya daha fazla ortağı bulunan kişilerdir. Kendi hesabına çalışan işçiler, kendi hesabına bir ya da daha fazla ortakla çalışan kişilerdir. Ücretsiz aile işçileri ise, aynı ailede yaşayan ve aralannda akrabalık ilişkisi bulunan kişiler(ki bunlar ortak olarak dikkate alınmaz) tarafından yapılan piyasaya yönelik işlerde çalışan kişilerdir. Geleneksel olarak gençlerin, özellikle, aynı evde yaşamamakla beraber akrabası olan bir kişinin iktisadi işletmesinde ücretsiz olarak çalışması durumunda "aynı evde yaşama" şartı çıkarılabilir (ILO, 1997 : 1228). OECD de ICSE-93 'e paralel bir sınıflandırmaya gitmiştir. Buna göre, işverenler, kendi hesabına çalışan işçiler ve referans dönemindeki çalışma sürelerine bakılmaksızın ücretsiz aile işçileri kendi hesabına çalışma içinde ele alınmalıdır. Ayrıca, kendisi ve aile tüketimi için mal ve hizmet üretimiyle uğraşanlar da, üretim ailenin toplam tüketimine önemli ölçüde katkı sağlıyorsa, kendi hesabına çalışma içinde değerlendirilmelidir (OECD, 1998 : A22). Avrupa Birliği istatistik örgütü EURO ST AT da kendi hesabına çalışmayı ; "Kendileri için (bizzat) çalışanlar, işçi istihdam eden veya etmeyen ve herhangi bir ücret almaksızın işletmeye (üretime) yardım eden aile üyeleri"olarak tanımlamaktadır ( Duggan, 1998 : 3). Aslında yukarıdaki tanımlamalarda kendi hesabına çalışma kategorisinde yer alan gruplar homojen gibi görülmekle birlikte, literatürdeki tartışmalara bakıldığında bunun pek de öyle olmadığı söylenebilir. Bazı yazarlar, tam zamanlı kendi hesabına çalışma ile yarı

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 77 zamanlı kendi hesabına çalışmanın birbirinden farklı olduğunu vurgularken, bazıları da kadınların kendi hesabına çalışması ile erkeklerin kendi hesabına çalışmasının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durmaktadırlar. Ancak bu alandaki tartışmanın en önemli bölümü iki kategori etrafında yoğunlaşmaktadır. Birincisi; yanında işçi istihdam eden kendi hesabına çalışanlarla, işçi istihdam etmeyenlerin önemli ölçüde birbirinden farklı olduğudur. İkincisi ise, tarımda kendi hesabına çalışanları dışanda tutmanın gerekliliği konusudur (Duggan, 1998 : 4). lll- Kendi Hesabma Çaftşmantn Ölçülmesi Bir bireyin kendi hesabına çalışıp çalışmadığının tespiti kolay bir konu değildir. Burada iki temel sorunla karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki, soru kağıdında bununla ilgili olarak sorulacak olan soru ve bu soruya verilecek olan cevabın ne şekilde değerlcndirileceğidir. Bu konuda ülkeden ülkeye farklı bazı uygulamalar göze çarpmaktadır. Örneğin, ILO tarafından istihdam statülerini tanımlamak için oluşturulan standartları kısmen kabul eden ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) kendi hesabına çalışma ile t t ~ r p ilgili verileri düzenli olarak yayıniayan aylık raporunda (CPS), kendi hesabına çalışanlan şu soru ile tespit etmektedir; "Kamuda mı, özel bir işletmede mi, kar amacı gütmeyen bir örgütte mi çalışıyorsunuz? veya kendi hesabımza mı çalışıyorsunuz? Bu soruya "kendi hesabına" cevabını verenlere bu defa şu soru yöneltilir; "Çalıştığınız işletme anonim bir şirket midir?" Bu soruya "hayır" cevabını verenler kendi hesabına çalışanlar olarak sınıflandırılırken, "evet" diyenler "ücretli işçi" olarak değerlendirilmektedir. Yani, anonim şirkette kendi hesabına çalışanlar işçi statüsündedirler. Bunlar yasal olarak kendi işletmelerinin işçileri sayılırlar (Brigger, 1996 : 3-4). Bir başka ülkede, örneğin Kanada'da ise, kendi hesabına çalışanlar Kanada İşgücü Raporu'nda (LFS) şu soru ile tespit edilmektedir; " işçi misiniz ya da kendi hesabımza mı çalışıyorsunuz?" Yanında işçi çalıştırsın ya da çalıştırmasın, işletme bir anonim şirket olsun ya da olmasın, bu soruya "kendi hesabına" cevabını verenlerin hepsi kendi hesabına çalışma içersinde ele alınmaktadır (Picot, 1998: 23). Dolayısıyla ölçüm konusunda sorulan soruların farklı olması ya da alınan cevapların farklı şekilde değerlendirilmesi bu konuda yapılacak olan uluslararası karşılaştırmaların da sağlıksız olması sonucunu doğuracaktır. Ölçme konusundaki ikinci temel sorun ise, kendi hesabına çalışma oranının (selfemployment rate) nasıl tespit edileceğidir. Buradaki sorun iki yönlüdür. Birincisi; tarımda kendi hesabına çalışanların bu oranın hesaplanmasında dikkate alınıp alınmayacağıdır. İkincisi ise, bu oranda paydanın ne olacağıdır. Payda ya istihdam, ya işgücü (istihdamdakiler+işsizler) ya da çalışma çağındaki nüfus (16-65 yaş) olacaktır (Blanchflower, 1998 : 10). Bununla birlikte uluslararası istatistiklerde kullanılan kendi hesabına çalışma oranı, kendi hesabına çalışanların toplam istihdama oranını ifade etmektedir.

4 78 Naci GÜNODGAN Tablo 1- OECD ülkelerinde tarımda kendi hesabına çalışanlar ve tarım dışı faaliyetlerde kendi hesabına çalışanlar Tarımda kendi hesabına çalışma Kendi hesabına çalışma Ülke % Toplam istihdam Tarım dışı istihdam Avustralya Avustuı ya Belçika Kanada Danimarka Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan İzlanda ı, 1 j 1 İrlanda İtalya Japonya Lüksemburg Hollanda Yeni Zelanda Norveç Portekiz İspanya İsveç Türkiye İngiltere ABD Kaynak : OECD Labour Force Statistics,

5 EKONOMiK YAKLAŞlM 79 Tablo 2- OECD ülkelerinde toplam istihdam içersinde, toplam işgücü içersinde ve çalışma çağındaki nüfus içersinde kendi hesabına çalışanlar Kendi hesabına Kendi hesabına Kendi hesabına çalışma çalışma çalışma Ülke o/o Toplam istihdam Toplam işgücü Çalışma çağındaki nüfus Avustralya ı5.ı ı Avusturya Belçika Kanada Danimarka Finlandiya ı4.5 ı Fransa ı Almanya ıo Yunanistan İzlanda ı İrlanda İtalya Japonya ı7.7 ı7.ı 13.5 Lüksemburg Hollanda Yeni Zelanda Norveç Portekiz İspanya 25.0 ı8.8 ı 1.6 İsveç Türkiye İngiltere ABD Kaynak : OECD Labour Force Statistics, 1996.

6 so Naci GÜNOOGAN VI- Kendi Hesabma Ça!Jşmayt Belirleyen Faktörler Kişinin "kendi patronu olma arzusu", onu kendi hesabına çalışmaya yöneiten temel sebeplerden biridir. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Anketİ Programı (ISSP) tarafından 1989 yılında onbir ülkede tesadüfi örnekler üzerinde yapılan ankette şu soru sorulmuştur;" Farklı işler arasında seçim yapma şansınız olsa aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?" (i) Bir işçi olmayı (ii) Kendi hesabına çalışmayı (iii) Seçernem Bu soruya verilen cevaplar arasında, kendi hesabına çalışmayı seçerrlerin ülkeler bakımından oranları şöyle ortaya çıkmıştır; Tablo 3- Bazı ülkelerde kendi hesabına çalışmak isteyenler Ülke Genel olarak (%) İşçilerin tercihi(%) Avusturya İngiltere İtalya Hollanda Norveç ABD Almanya Kaynak: International Social Survey Programme, Kendi hesabına çalışma ile ekonomik konjonktür arasındaki ilişkiyi açıklayan, birbirine zıt iki grup teoriden söz edilebilir. "Durgunluk İticiliği" (recession push) olarak adlandırılan teoriye göre, işsizliklekendi hesabına çalışma arasında pozitif bir ilişki vardır. Kendisi için uygun ücretli istihdam fırsatı bulamayanlar kendi işini kurma riskine itilmişlerdir. Bu hipotezi destekleyen pek çok amprik kanıt bulunabilir. OECD ülkeleri arasında karşılaştırmalı analizler yapan Acs, Audretsch ve Evans (1994) kendi hesabına çalışma oranının işsizlik oranıyla birlikte arttığı sonucuna ulaşmışlardır. İspanya ve ABD'de kendi hesabına çalışmaya geçişin belirleyicilerini test eden Alba-Ramirez (1994) işsizlik

7 EKONOMiK YAKLAŞlM 81 döneminin her iki ülkede de kendi hesabına çalışmaya geçişi arttırdığını ortaya koymuşlardır. Evans ve Leighton (1989) ise işsiz bireylerin çalışanlara göre kendi hesabına çalışmaya geçiş olasılıklarının daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir (Picot, 1998 : 14). "Durgunluk İticiliği" hipotezinin karşıtı "Girişimci Çekiciliği"(entrepreneurial pull) olarak bilinen teoriye göre ise, bireylerin sahip oldukları bilgiler ve özel yetenekleri onları motive eder ve girişimcilik yolunda risk almaya zorlar. Girişimcilik, kendi hesabına çalışmanın en saf biçimi olduğuna göre, doğal olarak bu teoriye göre kendi hesabına çalışma ile işsizlik arasında bir ilişki yoktur. Hatta negatif bir ilişkinin varlığından bile söz edilebilir. Şöyle ki, yüksek işsizlik kendi hesabına çalışmaya girmenin çekiciliğini azaltır. Çünkü, makroekonomik koşulların olumsuz ve işsizliğin yüksek oranda olduğu dönemlerde insanlar başarısızlık olasılığının yüksek olduğu iş hayatına girme konusunda çekingen davranacaklardır. Bu teoriyi de destekleyen pek çok amprik bulguya rastlamak mümkündür. Blanchflower ve Oswald 1990 yılında yaptıkları bir çalışmada, döneminde İngiltere'de bölgesel işsizlik ve kendi hesabına çalışma arasında güçlü bir negatif ilişkinin varlığını tespit etmişlerdir (Blanchflower, 1998 : 7). Tablo 4- İngiltere'de döneminde işsizlik ve kendi hesabına çalışma oranları İşsizlik Oranı (%) Kendi Hes. Çalış. Or.(%) Kaynak: OECD, Economic Outlook, Her iki teoriyi savunanların görüşlerini aynı anda destekleyen çalışmalar da vardır. Acs, Eudretsch veevans işsizliğin kendi hesabına çalışmayı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebileceğini iddia etmektedirler. Sonuçta, kendi hesabına çalışma ile işsizlik arasındaki net ilişki, hangisi baskınsa ona bağlı olacaktır. Tabii ki kendi hesabına çalışmayı, yukarıdaki teorilerde ifade edildiği gibi, olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen tek faktör ekonomik koşullar ya da işsizlik düzeyi değildir. Her ülkenin tarihsel geçmişi, kültürel yapısı, içinde bulunduğu sosyal ve siyasal koşullar kendi hesabına çalışmayı belirleyen ya da düzeyini etkileyen faktörlerin farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu duruma verilebilecek en güzel örneklerden birisi İtalya'dır. Avrupa ülkeleri

8 82 Naci GÜNDOGAN arasında İtalya kendi hesabına çalışan nüfusun nispi olarak yüksek olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu durum İtalya'nın yine nispi zayıf ve geç sanayileşme trendinin tarihsel bir sonucudur. Bu oranın yüksek oluşunu Sestito şu faktörlere bağlamaktadır; a) Büyük ölçekli ekonomiterin azalması, b) Kendi hesabına çalışanlara yönelik vergi oranlarında sağlanan avantajlar, c) işsizliğin gizlenmesinde kendi hesabına çalışanların rolü, d) Küçük endüstriyel yapıların nispi avantajları (Belussi, 1998 : 6). İtalya'nın bu durumunu bir çeşit "mikro-kapitalizm" olarak adlandıran Weiss'e göre, II.Dünya Savaşı sonrasında büyük işletmelere çok fazla tolerans gösterilmezken, bütün siyasal güçler ticaret sektörünü koruyarak, çiftçilere sübvansiyontarla yardım ederek, vergi ve sigorta ödemelerinde indirimler yaparak ve özel yasal önlemlerle küçük firmaları koruyarak kendi hesabına çalışmayı teşvik etmişlerdir. İtalya'da hem sağ hem de sol partilerin küçük ölçekli özel girişimciliğe odaklanmış ekonomik bir model konusunda hemfikir olmaları da kendi hesabına çalışmayı destekleyen önemli bir faktör olmuştur (Belussi, 1998 : 10). Blau da ABD'de tarım dışı sektörde kendi hesabına çalışanların yükselmesinin temel nedenlerinin teknolojik değişim, endüstrinin yapısı, vergi oranları ve sosyal güvenlik ödemeleri olduğunu ifade etmektedir (Blau, 1987 : 27) yılı Fransız Hanehalkı Raporunu kullanarak, kendi hesabına çalışmayı belirleyen mikro faktörleri test eden Laferrere ve McEntee ise, ailenin zenginlik ve eğitim gibi transferlerle bu konuda önemli bir belirleyiciliğe sahip olduğunu kanıtlamışlardır. Bu çalışmada, bir kişiye ne kadar yüksek düzeyde eğitim sağlanırsa, onun kendi hesabına çalışma olasılığının da o derece azalacağı sonucuna varılmıştır. Bu da, Fransa'da yüksek öğretim sisteminin ücretli işten kendi hesabına çalışmaya doğru hareketliliği azalttığını ortaya koymuştur (Belussi, 1998 : 6). V- Kendi Hesabma Çalişaniann Demografik Özellikleri Kendi hesabına çalışanların demografik özellikleri konusunda farklı ülkelerde yapılan araştırmalar, bu kategoride yer alan kişilerin bazı ortak özelliklere sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Örneğin ABD'de CPS verileri, kendi hesabına çalışanların genellikle orta yaş ve üstünde olan kişiler olduğunu göstermektedir. ABD'de kendi hesabına çalışanların %61.5'i, Kanada'da %61.6'sı, İngiltere'de %48.1 'i ve Türkiye'de ise %53.1 'i 45 yaşın üstündedir. Hatta ABD'de kendi hesabına çalışanların %29.1'ini 65 yaş üstü grup oluşturmaktadır. Bregger bu durumu açıklarken gençlerin kendi işlerini kurabilmelerinin güç olduğunu, bu iş için gerekli mali kaynakların, bilgi ve tecrübe birikiminin yaşla doğru orantılı olduğunu belirtmektedir (Bregger, 1996: 7).

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 83 Erkeklerin kadınlara göre kendi hesabına çalışanlar arasında daha yoğun olarak yer alması bu kategorinin bir diğer demografik özelliğidir. İngiltere' de kendi hesabına çalışanların %74.1'ini erkekler, %25o9'unu kadınlar oluştururken, aynı oran ABD'de erkekler için %65, kadınlarda %35 'tir. Ülkemizde ise bu farklılık daha da belirginleşmiş tir. Kendi hesabına çalışanların %90.2'sini erkekler oluştururken kadınların bu kategori içersindeki oranı sadece %908'dir (DİE, 1998)0 Kendi hesabına çalışanların medeni durumlarına bakıldığında ise büyük bir kısmının evli olduğu görülmektedir. Örneğin, kendi hesabına çalışanların İngiltere'de %75'i; Kanada'da %7406'sı ve Türkiye'de de %8405'i evlidir. Kanada'da yapılan bir araştırma ise, bu kategoride yer alanların yaklaşık %75'inin hiç çocuk sahibi olmadıklarını, yine yaklaşık %16'sının tek çocuğa sahip bulunduklarını ortaya koymuştur (Kuhn, 1998 : 18)0 Kendi hesabına çalışanların eğitim durumlarına baktığımızda ise bunların genellikle orta düzeyde eğitime sahip kişiler olduğu görülmektedir. Bu kategori içersinde yüksek öğrenim görenlerin oranı İngiltere'de %2603, Kanada'da %1807, ABD'de %2608 iken ülkemizde bu oran %1.4' tür (bu oran yalnızca yanında işçi istihdam etmeyen kendi hesabına çalışanlara aittir) o VI- Türkiye'de Kendi Hesabma Çaltşma Toplam istihdamın yaklaşık olarak yarısını (%43.4) tarımsal istihdamın oluşturduğu ülkemizde, kendi hesabına çalışmanın önemli bir istihdam kategorisi olduğu söylenebilir. DİE tarafından hazırlanan Hanehalkı İşgücü Anketİ sonuçları bu gerçeği gözler önüne sermektedir. DİE kendi hesabına çalışanları şu şekilde tanımlamaktadır : "Kendi işinde, örneğin tarlasında, dükkanında, yazıhanesinde vb o yerlerde yalnız olarak veya ücretsiz aile fertleriyle birlikte nakdi veya ayni gelir temini amacıyla çalışan kişilerdir" o Tablo 5- İşteki durum (Genel olarak,looo) Toplam istihdam : Toplam istihdama oranı(%) a) Ücretli ve yevmiyeli b) Kendi hesabına ve işveren c) Ücretsiz aile işçisi

10 84 Naci GÜNOOGAN Tablo 6- İşteki durum (Tarım dışı faaliyetlerde,looo) Toplam istihdam : Toplam istihdama oranı(%) a) Ücretli ve yevmiyeli b) Kendi hesabına ve işveren c) Ücretsiz aile işçisi Tablo 7- İşteki durum (Tarımsal faaliyetlerde,looo) Toplam istihdam: Toplam istihdama oranı(%) a) Ücretli ve yevmiyeli b) Kendi hesabına ve işveren c) Ücretsiz aile işçisi Kaynak: DiE, Hanehalkı İşgücü Anketi, Ekim Yukarıdaki tablolara baktığımızda ücretli ve yevmiyeli çalışanların dışındaki statüleri kendi hesabına çalışma olarak dikkate alırsak (ILO ve OECD'nin sınıflandırmasında olduğu gibi) Ekim 1998 itibariyle, istihdamın yaklaşık %57'sinin kendi hesabına çalışanlardan oluştuğunu görürüz. Tarımdışı faaliyetlerde bu oran %28 iken tarımsal faaliyetlerde %90'ı bulmaktadır. Bu oranlar OECD ülkeleri arasındaki en yüksek oranlardır (bkz. tablo 1-2). Tarımın toplam istihdam içersindeki önemli payı ve ücretsiz aile işçilerinin (ki tarımda çalışanların yaklaşık %60'ı ücretsiz aile işçisidir) sayısı şüphesiz bu oranın ortaya çıkmasındaki en önemli etkendir. Ücretsiz aile işçilerinin kendi hesabına çalışanlar içindeki payı ABD'de %1.7, İtalya'da %14, Almanya'da %12.9, İspanya'da %14.3, Hollanda'da %10.3 iken Türkiye'de bu oran %45 civarındadır. Türkiye'de kendi hesabına çalışanların demoğrafik özelliklerine baktığımızda ise, büyük çoğunluğunun erkek, orta yaş grubunda, evli ve eğitim düzeylerinin de düşük olduğu görülmektedir. İktisadi faaliyet kolları itibariyle bakılacak olursa, kendi hesabına çalışanların %60'ının tarımsal faaliyetlerde, %20'sinin toptan ve perakende ticaret, lokanta ve otellerde, %8'inin ulaştırma, haberleşme ve depolama faaliyetlerinde, %7'sinin de imalat sanayiinde çalıştığı söylenebilir (DİE, 1998).

11 EKDI\IDMiK YAKLAŞlM 85 Tablo 8- Türkiye'de kendi hesabına çalışanların özellikleri Cinsiyet Sayısı(lOOO) (%) Erkek Kadın Yaş 25 yaşın altı yaş ( yaş yaş üstü Medeni Durum Hiç evlenınedi Evli Diğer Eğitim Durumu Okur-yazar olmayan İlkokul bitirınedi İlkokul Ortaokul Lise Meslek lisesi Üniversite l Sonuç Kaynak: DiE, Hanehalkı İşgücü Anketİ, Ekim Son yıllarda, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde temel bir sorun haline gelmeye başlayan işsizliğin önlenmesinde, kendi hesabına çalışmanın geliştirilmesi, önündeki engellerin kaldırılması ve bu yolla da yeni işler yaratılması önemli bir istihdam politikası haline gelmeye başlamıştır. Bu nedenledir ki, bu konuyla ilgili gerek Avrupa'da ve gerekse ABD'de sayısız çalışma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Hatta, Eylül 1998'de Kanada'da kendi hesabına çalışmanın tüm yönleriyle değerlendirildiği uluslararası bir konferans

12 86 Naci GÜNOOGAN gerçekleştirilmiştir. OECD ülkeleri arasında kendi hesabına çalışma oranının en yüksek olduğu ülkemizde ise bu konuyla ilgili yeterince çalışma yapılmamış olması ise gerçekten önemli bir eksikliktir. KAYNAKÇA BELUSSI, F. (1998), "A Framework of Analysis For Self-Employment in Italy", Intemational Conference on Self-Employment in Canada, içinde BLANCHFLOWER, D. (1998), "Self-Employment in OECD Countries", International Conference on Self-Employment in Canada, içinde BLANCHFLOWER, D.and OSWALD, A. (1998), "Entrepreneurship and the Youth Labour Market Problem", A Report for the OECD. BLAU, D. (1987)," A time-series analysis of self-employment in the United States", Joumal of Political Economy, Vol.95, N.3. BREGGER, J. E. (1996), "Measuring Self-Employment in the United States", Monthly Labor Review, Jan./Feb. s DIE (1998), Hanehalkı İşgücü Anketİ, Nisan DUGGAN, C. (1998), "Self-Employment in the UK and Ireland", International Conference on Self-Employment in Canada, içinde. EARLE, J. and Z. SAKOVA (1998), "Self-Employment in Transitional Economies", Intemational Conference on Self-Employment in Canada, içinde. ILO (1997), Yearbook of Labour Statistics 1997, 56th Issue, Geneva. LE MAROIS, H. (1998), "Self-Employment in France", International Conference on Self Employment in Canada, içinde. OECD (1998), Labour Market Indicators, Methodological Notes. ÖZKAPLAN, N. (1999), "İşgücü Piyasasına Ait Kavramların Sorgulanması", Ekonomik Yaklaşım, Cilt 10, Sayı 32, Bahar s PICOT, G. and M. MANSER (1999), "The Role of Self-Employment in Job Creation in and The United States", Monthly Labor Review, April s

13 \. EKOI\IOMİK YAKLAŞlM 87 ABSTRACT SELF EMPLOYMENT: CONCEPT, MEASUREMENT AND CHARECTERISTJCS The difficulties of defining and measuring self employment have been discussed in the literature. The concept of self employment is fraught w ith ambiguity. On the one h and, self employment is a type of entrepreneurship. Sometimes, a self employed worker may be an entrepreneur improving products, production process and exploiting new opportunies. On the other hand, it is sametimes thought that individuals are driven into self employment by poor opportunities in the labor market.

14

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri*

OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri* OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri* SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS AND TAX RESPONSIBILITIES OF THE WAGE EARNERS IN OECD COUNTRIES (2012) Doç. Dr. Selda

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yoksulluk Araştırması Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Fırsat Eşitliğinde Türkiye Nerede?

EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Fırsat Eşitliğinde Türkiye Nerede? DEĞERLENDİRMENOTU Ocak2013 N201302 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri EĞİTİMDE KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK Eğitim, bir ülkenin insan kaynağının

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr İKT442 Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Bir ekonomide belli bir dönemde yaradlan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve ürejm faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 30) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1...17562 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2012 FB030 Fert için ağırlık katsayısı 4 Format 4.7 FB100

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil)

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil) Danimarka Norveç Yeni Zelanda İzlanda İsveç Finlandiya Belçika Avustralya Kanada İtalya Lüksemburg İsviçre İngiltere Avusturya ABD OECD İrlanda Almanya Hollanda AB 27 Fransa İsrail İspanya Şili Japonya

Detaylı

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır?

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? Ankara, 7 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Geçtiğimiz dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme sürecine

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 Fiyat Endeksleri Satınalma Gücü Paritesi,Tüketim Mal ve Hizmetleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici, Sektörel Güven ve Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR!

BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! BÜYÜK OLMAK BÜYÜK DAVRANMAKLA OLUR! Ülke yönetiminde söz sahibi olup, sorumluluk makamlarını temsil edenler iyi yönetim sergilediklerini her fırsatta kamuoyuna yüksek vurgularla belirtmektedirler. Yöneticilerin

Detaylı

tepav İŞGÜCÜ PİYASALARININ GÖZ ARDI EDİLEN SORUNLARI: Eksik İstihdam, Atıl İstihdam ve Beceri Uyuşmazlığı Aralık2013 N201341 POLİTİKANOTU

tepav İŞGÜCÜ PİYASALARININ GÖZ ARDI EDİLEN SORUNLARI: Eksik İstihdam, Atıl İstihdam ve Beceri Uyuşmazlığı Aralık2013 N201341 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Aralık2013 N201341 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Güneş A. Aşık 1 Analist, Ekonomi Etütleri İŞGÜCÜ PİYASALARININ GÖZ ARDI EDİLEN SORUNLARI: Eksik İstihdam, Atıl İstihdam

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Bursa Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Bursa Bölge Müdürlüğü SAĞLIK HARCAMALARI ĠSTATĠSTĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Sağlık harcamaları konusunda veri derleme ve analiz çalışmaları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından geliştirilen Sağlık Hesapları Sistemi

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (3) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2013 Geçen iki haftaki yazılarımızla irdelemeye başladığımız

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 6 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 2 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın erkek eşit haklara sahiptir. Devlet,kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesinde yükümlüdür. kadın ve erkeğe yüklenen

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

: Uluslararası Karşı

: Uluslararası Karşı Türkiye Ekonomisi nde nde Sermaye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme B : Uluslararası Karşı şılaştırma ve AB ye Yakınsama SüreciS Dr. Şeref SAYGILI TCMB, Araştırma rma ve Para Politikası Gn. Md., Ekonomist

Detaylı

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Müge ÜNAL Hasan Çağdaş KARAKAŞ Kalkınma Bakanlığı 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6 Ekim 2015 Sunum Akışı 1.

Detaylı

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ BELEDİYE ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDE TÜRKİYE 81 il 2950 belediye 74.724.269 kişi 31.092.768 ton evsel nitelikli katı

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 İÇERİK OECD Hakkında Genel Bilgi OECD Çalışma Şekli OECD Teşkilat Yapısı OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü OECD ve Tarım 2 OECD HAKKINDA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) (Temmuz 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 11 Ekim 2013 tarihli

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı AB Uzman Yrd. Zeynep ORAL 28.05.2014

Detaylı

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerine İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Yöntemsel Açıklama... 3 2 I- Yöntemsel Açıklama 1 Nominal efektif döviz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

KADININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

KADININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR KONYA TİCARET ODASI KADININ İŞ HAYATINDAKİ YERİ VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR Etüd-Araştırma Servisi Seyida ERKEK Hakan KARAGÖZ KONYA-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ.i GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM DÜNYADA KADININ

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Aralık 2007 Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Bu çalışmada Türkiye de ve bazı OECD ülkelerinde çalışan öğretmenlerin maaşları ve çalışma süreleri tablolar halinde karşılaştırılmıştır. Halit

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız,

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız, Sayın Meslekdaşımız, 12.01.2015 Sirküler, 2015/05 KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde, 6245

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Önder BELGİN 1 Burcu KARAPINAR 1 Kevser Öztürk KALAYCI 1 Pınar YILMAZ 1 Dr. Rezan Sevinik ADIGÜZEL 2 1 BİLİM,

Detaylı

Hibe ve Destek Programları

Hibe ve Destek Programları Hibe ve Destek Programları Süreçler ve Fırsatlar Ocak, 2011 HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI Hibe ve destek programları büyük, orta, küçük; tüm ölçekteki işletmelerin işlerini geliştirmesi için fırsattır. HİBE

Detaylı

Dünya Kadınlar Günü nde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış

Dünya Kadınlar Günü nde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış Dünya Kadınlar Günü nde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış Yrd. Doç. Dr. M. Engin SANAL Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. Çalışma Eko. ve Endüstri İliş.Bl. Öğretim Üyesi Dünya Kadınlar Günü nü kutladığımız

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Turkish Eğitime Bakış: OECD Göstergeleri - 2005 Türkçe Özet Eğitim ve yaşam boyu öğrenim, ekonomilerin ve toplumların gelişiminde kritik

Detaylı

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım?

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? 13. Enerji Arenası İstanbul, 8 Eylül 2011 Sayfa 2 Kısaca TEPAV Üç temel disiplinde araştırma kapasitesi

Detaylı

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015 Sağlıkta Maliyet B.Burcu TANER Mayıs.2015 14 Mayıs 2015 tarihinde Acıbadem Üniversitesi nde yapılan ASG XV. Hemşirelik Haftası Etkinliklerinde sunulmuştur. Hedef Daha geniş kitleler için daha iyi sağlık

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı Turizm İstatistikleri Grubu Kasım 2014 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü

ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü ERDOĞAN YÜKSEL KOSGEB Çanakkale Müdürü 2011 Şubat 2012 Şubat Sayı % Sayı % Toplam 22.802 100,0 23.338 100,0 Ücretli veya yevmiyeli 14.001 61,4 14.668 62,9 İşveren 1.192 5,2 1.228 5,3 Kendi hesabına 4.685

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Gündem Genel İstatistikler Pazar Analizleri Sabit Arama Pazarı Mobil Arama Pazarı Genişbant

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2010-2011-2012-2013 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA

Dr. Dursun AYDIN KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖNEM NEMİ. Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı 2. SAGLIK KURULTAYI 12/04/2008 ANTALYA KAMU HASTANELERİ AÇISINDAN ÖZEL YURTİÇİ ve YURTDIŞI I SAĞLIK SİGORTALARININ S ÖNEM NEMİ www.saglikturizmi.org.tr Dr. Dursun AYDIN Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı SAĞLIK TURİZM ZMİ Medikal Turizm

Detaylı