De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z"

Transkript

1

2 edito De erli hekimlerimiz ve eczac lar m z Bu say m zda yine dopdolu bir içerikle karfl n zday z. Can Dündar n Türkan fioray la yapt söylefliyi ilgiyle okuyacaks n z. Sinemadan edebiyata, filmlerden hayata dair konular konufltuklar bu söyleflide Türk sinemas n n Sultan n hiç bilmedi iniz yönleriyle tan yacaks n z. Komedyen Ata Demirer iyse özel hayat n n gizli yönleriyle tan yaca z. Kufllara, özellikle de saka kufllar na duydu u sevgiyi, denize tutkusunu, müzikal zevklerini, Zeki Müren e olan hayranl n ve daha pek çok farkl yönünü ö renece iz. Geçti imiz ay Mor adl roman yla Orhan Kemal Roman Arma an n kazanan nci Aral ise bu kez Picus dergisi için yapt bir söylefliyle sayfalar m zda. Avokadolu karides pifliren Aral n bir yazar olarak portresi de ilgi çekici. Mercanada sayfalar nda balonla uçufl e itimlerinden Denizi Piflirdik sergisine, onlarca müzisyenin katk lar yla yarat lan stanbul Senfonisi nden Gus van Sant in ödüllü filmi Fil e, yeni yay nlardan Afife Jale ödüllerine kadar daha pek çok konu var. Ödüllü bulmacam za gösterdi iniz yo un ilgiye ise çok teflekkürler. Mutlu bir yaz geçirmeniz dile iyle... Sayg lar m zla, Kültür Sanat ve Medikal Haber Dergisi Y l:1 Say 4 Mustafa Nevzat laç Sanayi A.fi. nin t p camias na sundu u bir kültür hizmetidir. Epsilon Yay nc l k Hizmetleri Tic. ve San. Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi Ömer Yenici Genel Yay n Yönetmeni Gülenay Börekçi Yaz flleri Müdürü (sorumlu) Meltem Erkmen Kapucuo lu Editör Esen Tezel Grafik Tasar m Sevil Ürel Grafik Uygulama Hülya Bilgin Ç dari Müdür Erol fiahnac Sat fl Koordinatörü Abdül Vardar Pazarlama Koordinatörü Banu Yal Kosifo lu Reklam Arzu Tuna /125 Film - Grafik Ebru Grafik ve Matbaac l k A.fi. Türbedar Sk. No:8 Ca alo lu/ stanbul Tel: Bask Kelebek Matbaac l k Litros Yolu 4/1 A Blok Topkap / stanbul Tel: Faks: Adres Osmanl Sk. Osmanl fl Merkezi No: 24/ Taksim/ stanbul Tel: pbx Faks: Web: 1

3 4 içindekiler Zaman çinde: Minyatürlü el yazmalar nda t p Sualt Sergisi: Denizi pifliriyorlar Röportaj: Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan ile Pnömani üzerine Sa l k: Pnömoni Türkan fioray - Can Dündar: Filmler gerçek, hayat yalan Balon: Balon la uçufl e itimleri Özel Koleksiyon: Ata Demirer in dünyas Mutfakta: nci Aral, avokadolu karides salatas yapt Okuma Biçimleri Sinema Sergi: Günter Grass Müzik: stanbul senfonisi Yerli ve yabanc albümler Kitap Tiyatro: Afife Jale nin geç hat rlanan hikayesi Sahaf Ödüllü bulmaca Satranç Astroloji: 2004 y l nda burçlar

4

5 zaman içinde O uz Erten Minyatürlü el yazmalar nda t p T bbi konular içeren minyatürlü el yazmalar, Arapça dan çevrilen ve Selçuklu üslubunda resmedilen De Materia Medica ve Pergamonlu Galenos tan çevrilen Kitab el-tiryak, sanatla bilimin bir araya geliflinin en güzel örnekleri y l nda Büyük Selçuklu Sultan Tu rul Bey ran a girmifl, 1055 y l nda Abbasi Halifesi onu dünyevi lider olarak tan m fl ve 1071 tarihindeki Malazgirt savafl ndan sonra da Selçuklular Malazgirt Savafl ile Anadolu, Suriye ve Mezopotamya ya yay lm fllard r. Buralarda yeni kültürlerle tan flm fl, kendi kültürlerini buralarda yay p baflka kültürlerden de etkilenmifllerdir. Selçuklular bu özellikleri dolay s yla bilim ve sanata da önem vermifllerdir. Çal flmalar aras nda kitap çevirileri önemli yer tutmaktad r. slam dünyas nda çeviriye 9. yüzy l gibi erken bir dönemde bafllanmakla birlikte, minyatürlü el yazmalar na 11. yüzy lda, Selçuklu devrinden itibaren rastlanmaktad r. Bu çeviri el yazmalar içinde edebiyat, astronomi, t p ve bulufllarla ilgili kitaplar en çok ra bet görenlerdi. Selçuklu devrinde çeviriler yap l rken yazar n yap t tercüme edilir, kitab n sonuna da çeviren, konu ile ilgili kendi araflt rma sonuçlar n ve bilgilerini yazard. Bu kitaplardaki minyatürler tamamen Selçuklu resim üslubunu yans tmaktayd. Bilinen tabirle ay yüzlü badem gözlü figürler Selçuklu resminin tipik özelli ini oluflturmaktad r. Bu yaz m z n konusu, t bbi konular içeren Selçuklu devri minyatürlü el yazmalar. O devirde Arapça dan çevrilmifl ve tamamen Selçuklu üslubunda resmedilmifl olan De Materia Medica ( laç bilgisi üzerine) ve antik yazar Pergamonlu Galeno dan çevrilen Kitab el-tiryak (Panzehirler kitab )... DE MATER A MED CA De Materia Medica M.S.1. yüzy lda farmakolojinin babas olarak bilinen Yunanl hekim Dioskorides taraf ndan yaz lm flt r. Dioskorides, skenderiye deki büyük t p okulunda e itim görmüfl ve Roma mparatoru Neron (.S.54-68) zaman nda orduda askeri hekim ve cerrah olarak çal flm flt r. Asker olmas ndan dolay çok gezen ve neredeyse Neron un tüm savafllar na kat lan Dioskorides gitti i yerlerde çok say da bitki ve mineralin niteliklerini, co rafi da l m n ve t bbi özelliklerini inceleme olana bulmufltur..s. yaklafl k 77 y - l nda yazd befl ciltlik yap t De Materia Medica da, aralar nda kenevir, çi dem, subald ran ve nanenin de bulundu- u alt yüz kadar bitkiyi tan mlam fl, ilaç olarak kullan labilecek bin kadar maddeye yer vermifltir. Deri hastal klar n, yara, ç ban ve kafl nmalar tedavi eden bitki. (Paris Nüshas.) Yunanca yaz lan eser k sa bir süre sonra Latince ye çevrilmifltir. Modern bask s yaklafl k yedi yüz elli sayfa tutan bu kitap antikça da ancak befl cilt halinde yay mlanabilmifltir. Bu kadar çok bitkiyi ve bu kadar çok bilgiyi bir insan hayat - na s mayaca n düflünen bilim adamlar, Dioskorides in bu bilgiyi daha önceki yazarlardan edindi ini iddia etmektedirler. Fakat flu ana kadar ne böyle bir bilgi, ne de el yazmas bulunabilmifltir. Dioskorides yap t nda; bitkilerin yetifltikleri bölgeleri, t pta kullan lan k s mlar n (yaprak veya tohumu), saklama yöntemlerini, tedavideki kullan m (hangi bitkinin hangi hastal kta kullan ld ) ve bitkinin ilaca dönüfltürüm yollar n, kullan m dozlar ve tedavi sürelerini, ilac n yan etkilerini ve hangi bit- 4

6 Selçuklu döneminde bir eczane (Orijinali bugün New York ta.) Dioskorides in bir ö rencisine hangi bitkilerin hangi hastal a iyi geldigini anlat fl n gösteren minyatür. (Topkap Saray nda.) kinin t p mesle inde, kozmetik alan nda ve veterinerlikte kullan lmas gerekti ini anlatm flt r. De Materia Medica tedaviyle ilgili t p prati inde kullan - lacak bir baflvuru kitab yd. Hekim hastay muayene ettikten sonra hastal k tan s koyar, hastal ktan etkilenen organ n iyileflmesi için vücuda d flsal ürünler (ilaçlar) verilmesini önerirdi. Hastal k ve tedavi flekli tespit edildikten sonra, kullan lmas gereken do al maddeden ilaç yap m na geçilirdi. Doktorlar bu dönemde ilac kendileri haz rlar ya da hastaya reçete yazarlar, hasta da ilac bir eczac dan temin ederdi. De Materia Medica, çok uzun bir süre önemini korumufltur. En erken tarihli nüshas, Bizans devrinde 520 y l nda yap lm fl çevirisidir. 13. yüzy ldan önce eserin befl kopyas bulunurken, 13. yüzy ldan sonra bu say yüze ç km flt r. Bu da, De Materia Medica n n yüzy llar içinde ne kadar çok kullan ld n n bir kan t d r. Bu elyazmalar kitaplardan yirmisi minyatürlü olup içlerinde en güzeli Selçuklu zaman ndan kalan ve bugün bir k sm Süleymaniye Kütüphanesi nde bulunan elyazmas d r y l nda Kuzey Irak ta haz rlanm fl olan bu nüsha, 9. yüzy lda yap lan Arapça çevirisinden kopya edilmifltir. Bu kopya Selçuklu devletinin da lmas ndan sonra Ba dat ta bir kütüphaneye gitmifl, 1534 te Kanuni Sultan Süleyman n Ba dat almas ndan sonra oradaki kütüphane ile stanbul a getirilmifltir. 19. yüzy la kadar Osmanl sultanlar n n koleksiyonunda bulunan nüshan n 20. yüzy l n bafllar nda, otuzdan fazla sayfas kopar l p çal nm flt r. Bu sayfalardan baz lar, 1910 y l nda Münih te düzenlenen slam Sanatlar Sergisi nde yer alm fl, daha sonra uluslararas pazara sunulan bu de erli sayfalar, dünyan n dört bir yan ndaki slam sanat koleksiyoncular taraf ndan sat n al nm fl ve o günlerden bafllayarak birçok kez el de ifltirmifltir. Yazma eserin söz konusu sayfalar bugün Baltimore, Brüksel, Boston, Cleveland, Kopenhag, Kansas City, Kiev, Londra, Lüksemburg, New York, Paris, Richmond, Washington vb. kentlerdeki özel koleksiyonlar ve müzelerde bulunmaktad r. Dioskorides in De Materia Medica s flu an t p alan nda de ilse de sanatsal aç dan hala yo un ilgi görmektedir. K TAB EL-T RYAK Kitab el-tiryak 2. yüzy lda Bergama da yaflam fl, deneysel fizyolojinin kurucusu say lan eski Yunanl hekim Galenos tan 12. yüzy l n sonunda yap lm fl bir çeviridir. Galenos un gençlik ça nda t bba ilgi duymas nda, Hekimlik Tanr s Asklepios a adanm fl bir tap na n (Pergamon Asklepionu) bulundu u Bergama da do mufl olmas n n büyük etkisi vard r. Asklepios un hastalar n düfllerine girerek dertlerine çare önerdi ine inan ld ndan, Roma imparatorlu unun ileri gelenleri iyileflmek için bu tap na a gelirlerdi. T p e itimini zmir, Korinthos ve skenderiye gibi önemli bilim merkezlerinde sürdüren Galenos, hayvanlar üzerindeki diseksiyon çal flmalar yla anatomi bilgisini artt rm fl, gladyatörlerin baflhekimi olarak Bergama ya döndü ünde de uygulamal anatomi bilgisini gelifltirerek yaralar n tedavisi için en etkili yöntemleri araflt rm flt r. En önemli bulufllar ndan biri, atardamarlar n hava de il kan tafl d n göstererek 400 y ll k yanl fl bir inan fl y kmas olmufltur. 9. yüzy lda eski Yunan elyazmalar n derleyen Arap bilginler bu yazmay da Arapça ya çevirip ço altm fllard r. Eser, 12. yüzy l n sonunda Selçuklu sülalesinden olan Zengi hükümdar Bedrettin Lülü için tekrar kopyalanm flt r. Panzehirler kitab Kitab el-tiryak tüm yaralanmalara karfl tedavi 5

7 zaman içinde Hekim Andromakhos un tarlada çal flanlar izleyifli yöntemlerini anlatmaktad r. Galenos kitab nda hekim Andromakhos a baflvuran yaralanma vakalar n öykülemifltir. Minyatürler Selçuklu resim üslubunda olup günlük yaflam sahnelerine özen gösterildi i göze çarpmaktad r. lk minyatürde hekim Andromakhos, tarlada çal flanlar izlerken resmedilmifltir. Minyatür friz halinde iki s ral bir kompozisyonu gösterir. Resmin sol üst köflesinde hekim Andromakhos u k rm z bafll yla görürüz. Yan nda kendisine yemek getiren ve bafl nda tepsi, elinde küp tafl yan ufla n görürüz. Metinde, ufla n elindeki küpte zehri cüzzam hastal na iyi gelen bir y lan oldu u yaz l d r. Resmin geri kalan bölümünde tarlada çal flan iflçiler yer almaktad r. Ora yla bitkileri biçen, kazmas yla topra kabartan ve çift sürenler çift süren rgatlar vard r. Bu motifler, bir günlük hayat görünüflü katarlar minyatüre. kinci minyatürdeyse hükümdar n gözdesinin, y lan taraf ndan zehirlenmesi tasvir edilmektedir. Yine ayn frizli kompozisyon, eli kazmal figürler ve a açlara tüneyen kufllar bize bir hükümdar günlük yaflamda göstermesi aç s ndan ilginçtir. Mekan n üst taraf n iflgal eden hükümdar ve maiyetini tasvir eden sahnede, hükümdar n elindeki kadehte y lan sokmas na karfl panzehir oldu u metinden anlafl lmaktad r. Alt taraftaysa hükümdar n gözdesi ve y lan küreklerle arayan saray muhaf zlar görülmektedir. Hikayenin kahraman Sultan n gözdesini y lan sokmas n gösteren minyatür. olan hekim Andromakhos, bir önceki resimdekinin ayn s olan k yafetiyle hükümdar n sa taraf nda, köflede oturmaktad r. Ne yaz k ki bu elyazmas da yurtd fl na kaç r lm flt r. fiu an Paris te Bibliothèque Nationale müzesinde bulunan bu nadide eser Türk resim sanat aç s ndan önemli bir üslubu aksettirmektedir. 6

8

9 sualt sergisi Denizi pifliriyorlar

10 Dünyada ilk kez gerçeklefltirilen Denizi Piflirdik Sualt Seramik Sergisi nin dördüncüsü düzenleniyor. Bu sergi kapsam nda çeflitli seramik sanatç lar seramikten yapt klar bal klar, mercanlar, yosunlar ve di er sualt canl lar n yerinde, yani tam da suyun alt nda sergileyecek y l nda Antalya'n n güzel beldesi Kafl'ta, denize duyduklar sevgi ve özlemlerini eserleriyle anlatmak isteyen dört seramik sanatç s n n tamamen kendi olanaklar yla açt klar ilk sergi, beklenenin çok üzerinde bir ilgi görünce Denizi Piflirdik süreklilik kazand. Bu güne kadar geliflerek de iflik tatil yörelerinde sürdürülen sergi art k yerleflik bir mekana kavufltu: Bodrum. Dal fl ve su sporu merakl lar yla sanatseverleri Bodrum da bir araya getirecek olan Denizi Piflirdik, seramik sanatç lar Alp Ça par, nci yibafl ve Tekin Özkurt'un kendi imkanlar yla gerçeklefltirdikleri çok özel bir sergi. A ustos 2004 te Bodrum'da Kaçakç Koyu dal fl noktas nda gerçeklefltirilecek. Tüplü dal fl n yan s ra, su üstünden maske ve flnorkelle de rahatl kla izlenebilecek olan sergide, eserler befl-on metre derinlikte deniz dibine yerlefltirilecek. Uluslararas olma yolundaki ilk ad m bu y l atan organizasyonda yurtiçi ve yurtd fl ndan kat lan otuzu aflk n sanatç n n yap tlar yer alacak. Denizi Piflirdik 2004 ün bir di er yenili i de bu y l ilk kez bir atölye çal flmas n n da gerçeklefltirilecek olmas. Bodrum Marina n n katk lar yla, antik Osmanl Tersanesi nde düzenlenecek bu atölye çal flmas nda sanatç lar n bir hafta sürecek üretim aflamalar ziyaretçiler taraf ndan izlenebilecek. Hatta ziyaretçiler dilerlerse çal flmalara katk da bulunacaklar. Denizi Piflirdik 2004 e kat lan sanatç lar n gerek önceden yapt klar, gerekse atölye çal flmas nda ortaya ç kard klar deniz ve sualt nda yaflam konulu yap tlar, Bodrum aç klar ndaki Karaada/Kaçakç Koyu dal fl bölgesinde, üstelik sualt nda sergilenecek. Yap tlar n bir bölümüyse, geçti imiz befl y l süresince kapal bulunan Bodrum Sualt Arkeoloji Müzesi, Haluk Elbe Sanat Galerisi nde sergilenecek. Bu mekan n yeni sergilere aç lmas Denizi Piflirdik organizasyon komitesinin çal flmalar yla gerçeklefltirilmifl. fiimdi de Denizi Piflirdik in yarat c lar n tan yal m... NC Y BAfi 1988 y l nda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun oldu. Ayn y l kendi seramik atölyesini kurup seramik piyasas na h zl bir girifl yapt ve 9

11 sualt sergisi Tekin Özkurt Alp Ça man Sibel Düzel nci yibafl dekorasyona yönelik seramik formlara kendi sanat anlay fl n katarak oldukça zengin bir form ve renk çeflitlili ine ulaflt. Halen bu çal flmalar n stanbul Çukurcuma'daki atölyesinde sürdürürken, serami i seven insanlara da kap s n aç yor. TEK N ÖZKURT: 1988 de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun oldu ve Toprak Seramik Fabrikas 'nda tasar mc olarak çal flmaya bafllad. Dört y l sonra Eczac bafl Seramik Fabrikas 'na geçerek stanbul'a döndü. Yurtiçi ve yurtd fl fuarlar nda fonksiyonel banyo tasar mlar n dünyaya sergiledi. fiu anda Eczac bafl Seramik Fabrikas 'nda tasar mc olarak çal flmaya devam ederken, y llard r yapt kiflisel tasar mlar n n bir bölümünü Denizi Piflirdik sergisinde ortaya koydu. ALP ÇA MAN: Pino lakapl sanatç, 1988 de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun olduktan sonra iç mimarl a yöneldi. On y ll k bir dekorasyon serüveninden sonra 2000 y l n n bafl nda yeni serüvenler için serami e dönüfl yapt. Bunca y l n birikimini, mekan ve fonksiyon kayg lar n da gözeterek serami e aktarmaya bafllad. Bugüne kadar üretti i formlar üzerindeki renk ve desenleri tekrarlamamaya özen gösterdi, ürettiklerinin tek olmas kayg s n tafl d. Çal flmalar n halen stanbul Çukurcuma'daki atölyesinde sürdürürken, seramik sanat n sevenlere de rehberlik ediyor. S BEL DÜZEL:1990 da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun olduktan sonra Heykel Bölümünde yüksek lisans e itimi ald ve sonras nda seramik formlar üzerine desenler tasarlay p uygulamaya bafllad. Resimsel kayg larla çok sade birimler üzerine desen çal flmay tercih etti. Bu sergide desen üslubuna form anlay fl n da ekleyerek denizi yorumlad. Çal flmalar n 1999'da stanbul'dan kaçarak yerleflti i Kafl'ta sürdürüyor. Denizi Piflirdik ekibinin sanatseverlere bir de müjdesi var. Önümüzdeki y ldan itibaren proje öteki sanat dallar na da aç lacak ve böylece bir deniz ve sanat festivaline dönüflecek program 17 Temmuz-24 Temmuz Osmanl Tersanesi nde atölye çal flmas 24 Temmuz-8 A ustos Karaada/Kaçakç Koyu Sualt sergisi 24 Temmuz-8 A ustos Sualt Arkeoloji Müzesi/Haluk Elbe Sanat Galerisi sergisi Ayr nt l bilgi için adresi: 10

12

13 röportaj Pnömoni: Ülkemizde ilk 10 ölüm nedeninden biri Pnömoni, halk aras nda bilinen ad yla zatürre, A.B.D'de ölüm nedenleri aras nda alt nc, enfeksiyondan ölüm nedenleri aras nda ise ilk s ray almaktad r. Ülkemiz için pnömoni ciddi bir sorun say labilir. Bu önemli konuda Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan la konufltuk. Pnömoni, halk aras nda bilinen ad yla zatürre, A.B.D'de ölüm nedenleri aras nda alt nc, enfeksiyondan ölüm nedenleri aras nda ise ilk s ray almaktad r. Ülkemiz için pnömoni ciddi bir sorun mudur? Pnömoni tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de ilk on ölüm nedeni aras nda yer almaktad r. Özellikle çocuklarda ve yafll larda ölüm nedenleri aras nda öne ç kmaktad r. Pnömoniler son otuz y lda toplumlar n giderek daha yafll nüfuslara sahip olmalar, yafll ve diabet/kalp hastal klar gibi altta yatan kronik hastal klar olan hasta popülasyonunun artmas, ba fl kl bask lanm fl hastalar n (transplant al c lar, kanser ya da romatolojik hastal klar nedeniyle immunosupresif tedavi görenler) artmas ve antibiyotiklere giderek artan dirençlerden ötürü yeniden sorun haline gelmifltir. Son otuz y lda pnömoniler hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelerde ciddi bir halk sa l problemi olarak ele al nmaya bafllanm flt r. 12

14 Sorunun korkutucu bir boyutu da hastaneye yat fl gerektirecek kadar a r olan hastalarda mortalite oranlar n n %10-15, yo un bak m gerektiren olgularda ise %30-45 düzeyinde olmas d r. Bir baflka nedenle hastanede yatarken geliflen pnömonilerde, yani hastane kökenli pnömonilerde ise mortalite oranlar daha da yükselmektedir. Pnömoni aç s ndan risk gruplar, hem pnömoninin s k görüldü ü hem de a r seyretti i gruplar ifade eder. Yafll lar, altta yatan önemli kronik hastal olanlar (diabet, kronik bronflit, bronflektazi, kalp hastal klar, kronik böbrek hastal klar, splenektomi, ba fl kl - bask lanm fl hastalar) risk gruplar d r. Pnömoni nas l bir hastal kt r, en çok hangi yafl grubunda görülür, belirtileri nelerdir? Pnömoni akci er parankimas n n akut yang s d r. Hastan n kendi a z-bo az floras ndaki bakterilerin mikroaspirasyonu, inhalasyon ya da hematojen yolla bakteriler akci ere alveollere ulafl rlar. Mukosilier transport ve di er korunma mekanizmalar ile uzaklaflt r lamazlarsa, ulaflan bakteri say s büyük ya da virulanslar fazlaysa pnömoni geliflir. Akut bafllang çl atefl, yan a r s, öksürük, pasl pürülan balgam en s k gözlenen bulgulard r. Pnömoni tan s için fizik muyenede konsolidasyon bulgular n n saptanmas, grafide hava bronkogramlar içeren konsolidasyonlar n görülmesi, lökositoz, sola kayma, CRP yükselmesi, balgam n Gram bak s ve kültürü ile hemokültür önemli veriler sa layacakt r. Ancak hekim, pnömoni düflündü ü anda kültür antibiyogram sonuçlar n beklemeden h zla uygun tedaviyi bafllamak zorundad r. Birçok çal flmada ilk sekiz saatte uygun tedaviye bafllanmas n n mortaliteyi azaltt görülmüfltür. Tedavide kullanaca n z ajanlar seçerken hangi kriterleri göz önüne almaktas n z ve kaç günlük tedavi uygulamaktas n z? Tan konuldu u anda do ru tedaviye bafllanabilmesi ancak hastaya iliflkin risk faktörleri (yafl, altta yatan hastal klar) ile pnömoninin a rl n n irdelenerek hastalar n kategorize edildi i rehberlerle olas d r. Toraks Derne i taraf ndan haz rlanan pnömoniler tan ve tedavi rehberleri:www toraks.org.tr ülke deneyimini, ülke direnç paternini yans tt için temel anahtar niteli indedir. Ülkemizde yap lan çal flmalarda rehberin kullan lmas ile mortalitenin ve tedaviyi de ifltirme gereksiniminin azalt labildi i gösterilmifltir. Pnömoni tan s konuldu u anda hekim risk ve a rl k faktörlerini göz önüne alarak hastay evde mi, yat rarak m, yoksa yo un bak mda m izlemesi gerekti ini de erlendirebilecek ve do ru antibiyotik seçimini yapabilecektir. Risk faktörü olmayan, a rl k kriterlerini tafl mayan hastalar için Türk uzlafl raporunda di- er ülkelerden farkl olarak penisilin yer almaktad r. Pnömoniden nas l korunabiliriz? Pnömoniden korunman n en ucuz ve etkin yolu altm fl befl yafl ndan daha yafll olan bireylere hiçbir ek hastal klar olmasa, tümüyle sa l kl olsalar bile her y l grip afl s yapmakt r. Dünya Sa l k Örgütü ise yafl s n r n elli olarak bildirmek- 13

15 röportaj tedir. Di er yandan daha genç yafltaki bireylerde de daha önce sözü edilmifl olan risk faktörü niteli inde ek kronik hastal klar varsa afl lama yap lmal d r. Toplumla iç içe olan polisler ve ö retmenlerin de afl lanabilece i DSÖ önerileri aras nda yer almaktad r. Sa l k personeli de her y l afl lanmal d r. Pnömokok afl s n n koruyuculu u daha tart flmaya aç kt r ve endikasyon alan, altm fl befl yafl ndan büyük olanlarla, ek ciddi kronik hastal olanlarla s n rl d r. Türk toplumunda sigara içenlerin yüzdesi oldukça yüksek. Sigara içenlerde pnömoniye yakalanma riski içmeyenlere göre nas ld r? Ülkemizde tütün ürünlerine karfl mücadele son 20 y lda yo- un bir flekilde sürdürülmekte; ancak karfl cephede de tütün üretiminin çokuluslu flirketler tekelinden ç kar lmas, özel flirketlere ait tütün fabrikalar aç lmas, Tekel in özellefltirilmesi gibi yo un çabalar ve kazan mlar vard r y l nda ç - kar lmas için Toraks Derne i olarak yo un çaba harcad - m z 4207 say l yasa son derecede ça dafl hükümler ve toplum sa l n koruma amac na yönelik yasaklar içermektedir. Ancak çokuluslu flirketlerin yasay delme, hükümsüz hale getirme çabalar da sürmektedir. Sonuçta ülkemiz, çok say - da geliflmekte olan ülkede de yafland gibi sigara tüketimin artt bir ülke niteli indedir. Sigaraya bafllama yafl ortalama düzeyindedir. Eriflkin erkeklerin %63 ü, kad nlar n %25 i sigara içmektedir. Sigara mukosilier klirensi bozdu u, akci erin savunma mekanizmalar n n tümünü olumsuz etkiledi i için pnömoniler aç s ndan önemli bir kolaylaflt r c faktördür. Kolaylaflt r c faktör niteli i hem içenler, hem de kapal ortamlarda çevrelerinde içilen sigaraya maruz kalan pasif içiciler için de geçerlidir. Yo un çal flma temponuzdan f rsat buldukça neler yapmay seviyorsunuz. Kitap okumak en önemli hobim. T p kitaplar n n yan s ra klasikler, felsefe kitaplar, bilim felsefesi ve politik kitaplar en çok ilgimi çekenler. Okudu umuz kitaplar n hafta sonlar sabah kahvalt da tart fl lmas, irdelenmesi heyecan verici bir gelene imiz. Vakit ay rma a çal flt m ve gerçeklefltirdi imde çok mutlu oldu um di er bir u rafl m ise bahçe bak m ve do ayla iç içe olmak.. Eflim ve çocuklar mla hafta sonlar nda yürüyüfl yapmak çok nadiren gerçeklefltirebildi imiz, ama çok zevk ald m z ortak etkinli imiz. Mercanada dergisi okuyucular ad na teflekkürler. Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan kimdir? 1957 de Kars ta do du. stanbul T p Fakültesi ni 1981 y l nda bitirdi. Ege Üniversitesi T p Fakültesi nde uzmanl k e itimini tamamlad. Daha sonra Gö üs Hastal klar Anabilim Dal nda 1988 de doçent, 1994 te profesör ünvan ald. ki yüze yak n yurt içi ve yurt d fl makaleyi yay nlayan ekiplerde yer ald. Çok say da en iyi araflt rma, sunu ödüllerini kazanan araflt rmalar yay nlad. Yirmiye yak n kitapta editör, bölüm editörü ve yazar olarak görev ald. Ayr ca dergi ve çeviri editörlü ü yapt. Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan evli ve iki çocuk babas d r. 14

16 Pnömoni* sa l k Pnömoninin kökenine göre mortalitesi yüksek olabilmektedir. Enfeksiyon öncesi ba fl kl k sistemi iyi çal flan hastalarda prognoz genelde iyiyken, ba fl kl k sistemini bask layan bir etken sonucu bu hastal a yakalananlarda mortalite yüksektir. Akci er parankiminin akut enfeksiyonu olan pnömonide akci erlerdeki gaz al flverifli bozulmufltur. Akci erleri sa lam olan ve enfeksiyon öncesi savunma sistemi yeterli çal flan kiflilerde prognoz genellikle iyidir. Hastal k kökenine ve yerleflim yerine göre s n fland r labilir. Toplum kökenli pnömoniler (TKP) Kiflinin günlük yaflam s ras nda ortaya ç kan, risk gruplar nda mortalite ve morbiditesi yüksek bir pnömonidir. Mortalite h z ; ayaktan tedavi hastalar nda % 1-5, hastanede tedavide % 12, yo un bak m hastalar nda % 40 d r. Hastane kökenli pnömoniler (nosokomial pnömoniler) Hasta hastaneye yat fl öncesinde enkübasyon döneminde de ilse hastaneye yat fltan ya da hastaneden ç kt ktan k rk sekiz saat sonra oluflan pnömonidir. Yine hastane kökenli pnomoniler aras nda say labilecek Ventilatör ile liflkili Pnömoni (V P), entübasyon s ras nda pnömonisi olmayan, invaziv mekanik ventilasyon deste indeki hastada entübasyondan k rk sekiz saat sonra geliflen pnömonidir. Mortalite h - z % dir. Ba fl kl bask lanm fl hastalardaki pnömoni(bbp) AIDS hastalar ; nötropeni, humoral, hücresel veya kombine ba fl kl k sistemi yetmezlikleri bulunanlar, organ transplantasyonlar geçirenler, kortikosteroid ve immunosupressif ajanlar kullananlarda gözlenen pnömonidir. Mortalitesi, hastan n genel durumu ve immun supresyonun derecesine göre de ifliklik göstermekle beraber çok yüksektir. Pnömoni yerleflim yerine göre de, lober pnömoni, lobüler pnömoni, bronkopnömoni ve interstisyel pnömoni olarak da adland r labilir. ET YOLOJ Bakteri, virüs, mantar ve parazitler etiyolojide rol alabilirler. Patojen mikroorganizma vakalar n %56 s nda saptanamam fl, %14 ünde ise etiyolojinin polimikrobiyal oldu u görülmüfltür. Toplum kökenli pnömoniler, tipik pnömoni ve atipik pnömoni olarak iki alt grupta incelenirler. Tipik pnömonilere s kl kla bakteriler neden olurken, atipik pnömoni etkenleri mycoplasmalar, chlamydialar, ricketsialar ve virüslard r. (tablo.1.) Hastane kökenli pnömoniler di er hastal klar nedeniyle hastaneye yat r lan kiflilerde görülen pnömonilerdir. Etken hastanenin floras na göre de ifliklik gösterebilir. S kl kla etken bakterilerdir ve bunlardan en s k olarak Klebsiella pneumönia ve Pseudomonas aeruginosa pnömoniye neden olurlar. mmün yetersizli i olan hastalarda görülen pnömonilerin etken mikroorganizmalar, immün yetersizli in sebebine göre de iflmektedir. Bakteriler, virüslar ya da mantarlar pnömoniye neden olabilirler. Semptom ve bulgular: Atefl, öksürük, balgam, plöretik a r, dispne, hemoptizi, halsizlik, ifltahs zl k gibi flikayetler, ince raller, tuber sufl, matite, siyanoz, takipne, taflikardi gibi fizik muayene bulgular olabilir. Radyolojik incelemede; lober, interstisyel ve bronko-pnömoni lehine bulgular; ayr ca abse, pnömatosel, plevral s v gibi ek lezyonlar gözlenebilir. Tan : Ayaktan hastalarda akci er grafisi, kan say m, biyokimya, balgam n Gram boyamas, incelenmelidir. Yatan hastalarda ise ek olarak balgam kültürü, kan kültürü, seroloji, flüphelenilirse; idrarda Legionella antijeni, plevral s v varsa; torasentez ve oksijen satürasyonu ölçümü yap lmal d r. Tedavi: Toplum Kökenli Pnomonide, antibiyotik tedavisi geciktirilmemelidir. Gerekli örnekler al nd ktan sonra emprik tedavi bafllanmal d r. Seçilecek olan antibiyotik; etken spektrumunu örtmeli, ucuz olmal ve direnç geliflimini önleyici olmal - d r. Hastalar, risk faktörleri, a rl k faktörleri yo un bak m yat fl endikasyonlar, özgün risk faktörleri ve tipik-atipik klinik ay r m göz önünde bulundurularak grupland r l r (tablo.1., tablo.2., tablo.3.). Emprik tedavi bu gruba uygun olarak bafllan r. Yat fl gereken hastalarda parenteral uygulamaya geçilmelidir. Tedaviye, atefl düfltükten sonra bir hafta veya Pnömokok pnömonisinde yedi - on gün, Legionella pnömonisinde on dört - yirmi bir, Mycoplasma ve C. Pneumoniae pnomonisinde ise on - on dört gün devam edilir. A r pnömonilerde bu sürelerin iki - üç haftaya kadar uzat lmas gerekebilir. Tedaviye yan t de erlendirilirken; k rk sekiz - yetmifl iki saat içinde klinik düzelme beklenir. Atefl genellikle iki - dört günde düfler. Lökosit say s dört güne kadar normale döner. Fizik muayene bulgular geç kaybolabilir. Radyolojik bulgular daha geç silinir. *Türk Toraks Derne i, Toplum Kökenli Pnomoni Tedavi rehberi esas al nm flt r. 15

17 sa l k Tablo 1 Patogenez Mikrobiyoloji Klinik bulgular Tan Tipik Üst hava yolu floras aspirasyonu Piyojenik bakteri (S.pneumoniae,H. influenzae en s k) Tipik ve atipik TKP aras ndaki farklar Prodüktif öksürük, lokalize gö üs hastal Balgam Gram boyamada predominant organizm, kan kültürü pozitif Atipik Çevresel rezervuardan organizmalar n inhalasyonu Nonpiyojenik bakteri(legionella), Mycoplasma, Chlamydia, virüsler,funguslar Prodrom s k, kuru öksürük, diffüz hastal k olabilir. Gram boyamada organizma yok, özel boyalar ile serolojik çal flma Tablo 2 R SK FAKTÖRLER Efllik eden hastal k KOAH, bronflektazi, kistik fibroz Diyabet Neoplastik hastal k Karaci er Hastal Konjestif Kalp Yetmezli i Serebrovasküler Hastal k Kronik Böbrek Yetmezli i 65 yafl ve üzeri Aspirasyon flüphesi Alkolizm Malnütrisyon Splenektomi Bak mevinde yaflama Pnömoni geçirme öyküsü (1 y l içinde) Fizik Muayene Solunum say s >30/dak Atefl < 35 C0 veya >40 C0 Sistolik KB<90 mmhg Diyastolik KB<60 mmhg Konfüzyon Siyanoz A IRLIK FAKTÖRLER Laboratuvar < Lökosit < 4000 PaO2<60 mmhg, PaCO2>50 mmhg, ph<7.35, Sat<%92 Na< 130 meq/l; BUN>30 mg/dl Radyografik yayg nl k (multilober, kavite, efüzyon, h zl progresyon) Sepsis bulgular (Metabolik Asidoz; uzam fl PT, aptt; trombositopeni; FDP>1:40) Not: Risk ve a rl k faktörleri pnömoninin komplike olabilece inin ve kötü prognozun habercisidir. Bu faktörlerden herhangi birini tafl yan hastalar hastaneye sevk edilmelidir. A rl k faktörleri ayn zamanda hastaneye yat fl endikasyonlar d r. Tablo 3 Özgün risk faktörleri Penisiline dirençli pnömokok Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Legionella pneumophila Haemophilus influenzae Gram negatif enterik bakteriler Anaerob bakteriler Yafl > 65 Son 3 ayda beta-laktam kullan m Alkolizm Ba fl k bask layan durum (Kortikosteroid tedavisi dahil ) Birden fazla efllik eden hastal k Krefl çocu u ile temas Yap sal akci- er hastal ( Bronflektazi, kistik fibroz ) Kortikosteroid tedavisi (Prednizon >10mg /gün ) Genifl spektrumlu antibiyotik tedavisi (Son bir ayda 7 günden daha uzun) Malnutrisyon leri yafl, malignite, KO- AH, KS tedavi Sigara kullan m öyküsü Yak n zamanda konaklamal seyahat, otel, ofis ortam nda kalma Ev su tesisat nda de ifliklik Huzurevinde yaflama Fronkül, karbonkül, endokardit gibi di er enfeksiyon oda n n varl Yak n zamanda grip geçirmifl olmak IV ilaç al flkanl Sigara kullan m öyküsü KOAH tan s Huzurevinde kalmak Efllik eden kardiyopulmoner hastal k Birden fazla efllik eden hastal k Yak n geçmiflte antibiyotik kullan m Periodontal hastal k, kötü a z hijyeni Aspirasyon kuflkusu IV ilaç kullan m Hava yolu t kanmas 16

18 Tablo 3 Gruplar Grup kriteri Olas etkenler Grup 1 Ayaktan tedavi Risk faktörü Yok A rl k faktörü Yok S.pneumoniae M.pneumoniae C.pneumoniae H.influenzae Virüsler Di erleri Önerilen empirik bafllang ç tedavisi Tipik pnömoni klini i / balgamda Gram (+) diplokoklar Penisilin (amoksisilin, prokain penisilin) Atipik tablo, penisilin allerjisi, tipik / atipik ay r m yap lam yor Makrolid veya doksisiklin Grup 2 Poliklinikte tedavi Risk faktörü Var A rl k faktörü Yok S.pneumoniae M.pneumoniae C.pneumoniae H.influenzae Miks enfeksiyon (tipik+atipik patojen) Enterik Gram negatifler! Virüsler 2. Kuflak sefalosporin veya beta laktam / beta laktamaz inhibitörü ± Makrolid veya doksisiklin Grup 3a Yat r larak tedavi Risk faktörü Yok A rl k faktörü Var S.pneumoniae H.influenzae M.pneumoniae C.pneumoniae Miks enfeksiyon Legionella Virüsler Makrolid veya penisilin Parenteral / oral! Grup 3b Yat r larak tedavi Risk Faktörü Var A rl k faktörü Var S.pneumoniae (PDSP dahil) H.influenzae M.pneumoniae, C.pneumoniae Miks enfeksiyon (tipik+atipik patojen) Enterik Gram negatifler Anaeroblar Virüsler Legionella Di erleri 2. veya 3. kuflak nonpseudomonal sefalosporin veya beta laktam/ beta laktamaz inhibitörü + Makrolid veya Doksisiklin ya da Tek bafl na yeni florokinolonlar** Grup 4a Yo un bak m ünitesinde tedavi Yo un bak m kriteri Var Pseudomonas riski Yok S.pneumoniae (PDSP dahil) Legionella pneumophila H.influenzae Enterik Gram negatifler S. aureus M.pneumoniae Virüsler 2. veya 3. kuflak nonpseudomonal Sefalosporin veya beta laktam/ beta laktamaz inhibitörü + Makrolid veya Doksisiklin ya da Tek bafl na yeni florokinolonlar** Grup 4b Yo un bak m ünitesinde tedavi Yo un bak m kriteri Var Pseudomonas riski Var Grup 4 a daki etkenlere ek olarak P.aeruginosa Anti-psödomonas betalaktam + Makrolid + Siprofloksasin, ofloksasin veya aminoglikozid*** * Bafllang ç tedavisine saat içinde klinik yan t al namayan hastalar ileri bir merkeze sevk edilmelidir. * * Penisiline dirençli S. Pneumoniae riski, önerilen antibiyotiklere karfl yetersizlik veya allerji ya da pnömokoklara karfl dökümante edilmifl penisilin direnci durumunda kullan labilirler *** Siprofloksasin tercih edilecekse makrolide gerek yok. 17

19 röportaj Röportaj: Can Dündar / Foto raflar: Orhan Cem Çetin Filmler gerçek, hayat yalan Can Dündar Picus dergisi için Türkan fioray la bir söylefli yapt. Sinemadan edebiyata özel hayat ndan Türkiye nin Sultan olmaya kadar her konuda soru sordu. fioray sa kimi zaman konuflarak yan tlad onu, kimi zaman susarak Evle bafllayal m. Bu ev meselesinin sizi çok üzdü ünü biliyoruz. Evet, çok üzüldüm. Bir hayal k r kl oldu mu? 45 y l bu sinemaya emek verdim, Avrupa da olsayd m flimdi villalarda oturuyor olurdum, gibi. Böyle bir gerçek var tabii, ama ben 18 flöyle düflünüyorum: Türkiye flartlar na göre, güzel imkânlar sa lad bana sinema. Bunu dünya sinemas yla karfl - laflt rd n z zaman, elbette farkl. Oradaki oyuncular bir film yap yor, sonra befl y l yapm yor, havuzlu villalar, falan. Türkiye de her alanda durum ayn de- il mi zaten? Yok. fiark c lar n durumu farkl. Do ru. Star l ktan konufluldu u zaman hep, Ben star de ilim, sinema emekçisiyim, diyorum. Gerçekten çok emek verdim sinemaya, birden flöhret olmad m, tan nmad m, çok a r koflullarda çal flt m, aylarca sabah 4 lerde kalkt m, so uk sulara, derelere girdim, attan

20 düfltüm, gerçekten 40 y l emek verdim. K z m olmasayd belki önemli olmazd, ben küçük bir apartman dairesinde de otururdum, ama insan çocu una daha iyi bir gelecek vermek istiyor. Böyle düflünürsek, evet, içimde gerçekten bir burukluk yaflad m. Onca y l onca emek. Yine de çok flükür. Art k bir evim var. Elinizden gidiyordu eviniz ama. Evet gidiyordu ve bana elini uzatan bir tek kifli yoktu. Dizi çal flmalar mla karfl - lamayacak olsayd m, gidecekti... Ben flahsen bir seyirci olarak isyan ediyorum. Türkiye, bu kadar y l n eme ini size ödeyemedi. çinde huzur içinde oturaca n z bir ev bile veremedi Yeflilçam. Bu büyük hayal k r kl yaratm fl olmal. Ben Türk sinemas n suçlayam yorum. Zaten kendi içinde var olmaya çal fl - yordu, bir sektör olamam flt, imkânlar bu kadard. Sinema bir yan. Di er yanda da evin sahibi oldu unu söyleyen, evi almak isteyen taraf. K rg nl n z oldu mu? As l onlara k rg n m iflte. Vefas zl k. Neyse. Rüçhan beye k rg n m s n z? Çünkü as l onun halletmesi gerekiyordu hayattayken. Bayramlarda annemin mezar na gidiyorum. Gitmiflken Rüçhan Beyin mezar n da ziyaret ediyorum ve ona, Sana k rg n m, diyorum. Hakikaten k rg n m, çünkü bunlar n bafl ma gelece ini biliyordu. Fiziksel olarak da ruhsal olarak da çok h rpaland m. Neyse ki son üç y ld r, sa l m izin verdi de çal flabildim. Ama foto raf duruyor odan zda. Tabii, o ayr bir fley. Yüre imin iyi taraf yla onu affetmeye çal fl yorum hâlâ. O mücadele içindeyim, affetsem mi, affetmesem mi? Haydi dursun yine, diyorum. Baflka bir eve ç kmay düflünmediniz mi? Bas nda, k z na bo az manzaral ev b rakmak için, türü yaz lar ç kt. Mesele bu de ildi, bu kadar direnmemin nedeni baflkayd. A r ma gitti. Benim hakk m olan bir fleydi, sonra kamyon getirt kap ya baflka eve tafl nmak için, bin tane kamera, di erlerinin ellerini ovuflturmalar, hazmedemedim k sacas. Manzaral evde oturmak de ildi çabam. Onur meselesi yapt m. Nas l kurtard n z evi? Çok borçland m. Diziyle ödedim, hâlâ da ödüyorum. Bir de devlete borcum. Eve 1 trilyon 300 milyar ödedim, devlete de 700 milyar ödeyince, alt ndan kalkam yorsunuz. nflallah bir iki ay içinde hepsi bitecek. Reklam filminde de oynad n z. Evet, Allah beni seviyor diyelim, o s ra bir de reklam filmi imdad ma yetiflti, onunla tamamlad m. Gönderilmemifl Mektuplar içinize sindi mi?... Çok iyi niyetli ç kt k yola. Çok inand k. Yusuf Kurçenli çok sevdi im bir yönetmen. Kadir nan r la eski filmlerimiz hep çok sevildi. San r m bunun yan lg s yd. nsanlar n kafas nda bu ikilinin baflka bir yeri vard, y llar sonra belki bunu bulamad lar. Siz bulabildiniz mi?... Gazeteciler böyle sorar iflte! Tamam sizi zorlamayal m, ama siz de bu filmin bir Selvi Boylum Al Yazmal m olmad n gördünüz herhalde. O film bambaflka bir fleydi. Bir kere Aytmatov un inan lmaz bir hikâyesiydi. O baflka bir dönemdi, flimdi o dönem geçti, insanlar baflka bir fley mi ar yorlar, yoksa bu film, bu ikili yine ifl yapard ama bu film mi olmad? kisi de. Bu filmlerin de hâlâ bir seyircisi var. Evden ç kmayan seyirci. Eski Türk filmleri seyircisi evinde televizyon seyrediyor, ç km yor art k. Filmin bir iki seans na gittim, o seyirci vard, kad n doluydu salon. Mektubunu gönderememifl kad nlar... Ne güzel söz! Evet, ama yeterli seyirciye ulaflamad. Kaç kifli izledi? 360 m 368 mi, öyle bir fley! Yönetmen al nmas n, hani kötü ev sahibi kirac y ev sahibi yaparm fl, siz de art k kendi filmimi çekeyim diyor musunuz? Tabii. Erendiz Atasü nün bir hikâyesini yapmak istiyorum. Ama ondan da önce Erhan Bener in Bir Tren Hikâyesi ni. Yönetmenli ini düflünmüyorum bunun ama. Yani art k sinema yapmak istiyorum. Diziyi seyrederken, okyanuslarda yüzmüfl birinin akvaryumda yüzdü ü duygusuna kap l yorum. Küçücük bir setin içinde, hep ayn fleyi yapman n s k nt s n yafl yormuflsunuz 19

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Toplum Kökenli Pnömoni

Toplum Kökenli Pnömoni Toplum Kökenli Pnömoni Doç. Dr. Aykut Ç LL Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, ANTALYA e-mail: acilli@akdeniz.edu.tr Toplum kökenli pnömoni (TKP) s k görülen, özellikle

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı