Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE"

Transkript

1 ISSN Ocak 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini lideri Ayetullah Seyid Ali Hamaney, Cumhurbaflkan Hasan Ruhani, Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Cihangiri'yle görüflmelerde bulunacak. Ziyaret çerçevesinde, ran D fliflleri Bakan Muhammed Cevad Zarif'i kabul edecek Erdo- an' n, ran D fliflleri Bakanl na ba l Siyasi ve Uluslararas Çal flmalar Enstitüsünde Türkiye- ran iliflkileri hakk nda konuflma yapmas da planlan yor. Siyasete kursun! ÖNEfi Suriye ye silah sevkiyat varsa M T e yüklenilmemesi taraftar Hükümete BAKILMALI M T Eski Müsteflar Yard mc s Cevat Önefl, TIR tart flmas nda iktidar n M T i zor bir duruma sürükledi i yorumuna kat l yor musunuz? Sorusu üzerine, M T i s k flm fl, flafl rm fl olarak görüyorum dedi. M T i uygulay c olarak gören ve Suriye ye bir silah sevkiyat varsa bu konuda M T i sorgulamamak gerekti ini belirten Önefl, Demokratik mekanizmalar n iflledi i bir hukuk devletinde, istihbarat örgütünün yapaca sevkiyat n aç a ç kmas mümkün de ildir M T teki bireysel hatalar elbette denetime ve yarg ya konu olur ancak TIR lar meselesi bize erkler aras ndaki kavgan n büyüklü ünü gösteriyor dedi. RÖPORTAJIN K NC BÜLÜMÜ 5. SAYFADA DEFNE kazand racak Toros Da lar 'nda yetiflen ve yapra ya, sabun, kozmetik ürünleri yap m nda kullan lan defne a ac - n n, Türkiye'deki üretiminin yüzde 60' n karfl layan Mersin'deki yetiflme alanlar geniflletilecek. 13 TE YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Ülkemden Kad n YAZISI Manzaralar 9 DA Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Murat Duman Duman l Belde Bugün 7 de Fehmi Koru Balyoz Davas çökecekmi? Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Mustafa fievki Kavurmac Ayd nl k Bugün 5 de Türkiye de siyaset son y llarda hiç olmad kadar s k flm fl durumda. Yolsuzluk soruflturmas ad alt nda geliflen olaylar n vard nokta, AK Parti-Cemaat kavgas olarak nitelendirilen hadisenin baflta yarg ve emniyet olmak üzere medya ve di er alanlara da s çrayan tasfiyeler, gittikçe sertleflen siyasi söylemler derken art k silahlar n da konufltu u yeni bir sürece girildi. KESTANE Üretimde hedef HABER 6 DA Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in sansasyonel suikastlerin olaca aç klamas n n tart fl ld gün, Esenyurt'ta MHP seçim irtibat bürosunun aç l fl nda düzenlenen silahl sald r da partinin stanbul l Baflkanl bas n dan flman Cengiz Aky ld z' n hayat n kaybetmesi ve bir gün sonra fiiflli Belediyesi'nin Esentepe'deki binas - n n silahla taranmas üzerinde düflünülmesi gereken olumsuzluklard r. stikrara en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasete s k lan bu kurflunlar n bir provokasyona dönüflmemesi için baflta MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli ve CHP stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan aday ve fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül ün aç klamal bir akl selim olarak öne ç kt. Bu sald r lar ayd nlat ld nda toplum daha rahatlayacakt r. Hocaefendi ye göre; Oslo, mral, da ve Aleviler, Cami-Cemevi Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. GÖRÜfiMELER N KARfiISINDA OLMADIK Kuru fasulye TAREKS te 5 TL Stokçuya darbe Türkiye Tar m Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Abdullah Kutlu, "Kuru fasulyenin bizim marketimiz TAREKS'te kilogram perakende 7 lira, toptan 5,7 liradan sat l yor. Ne kadar isteyen varsa satabiliriz, isteyenler gelip alabilirler. Stoklar m zda 300 ton kuru fasulye var" dedi. KOSGEB Baflar n n s rr HABER 6 DA Hocaefendi, Ne Oslo görüflmesi, ne PKK'n n adadaki insan yla görüflme mevzuu, ne da dakilerle görüflme mevzuu, onun karfl s nda olmad k dedi. ALEV LER, CAM -CEMEV PROJES Alevi lerin sorunlar na, Cami-Cemevi projesine dair aç klamalarda bulunan Hocaefendi, y l evvel, o Cami ve Cemevi meselesi zaten olmufl. Türkiye'de bunu medya da verdi. Yani yeni bir fley de il. Ama bu medyatik bir konu oldu, belki onun da faydas vard diyerek flöyle konufltu: Efli yap labilirdi bunun yani, Ankara'da olduysa bu, zmir'de de olacakt r, stanbul'da da olacakt r. Yo unlukla Alevi vatandafllar m z n bulundu u yerlerde olacakt r. Bunlara Diyanet camias na tan nan imkânlar da tan nacakt r, yani o mülahazalarla oldu. Dedeler gelsin o iflin bafl na onlara maafl ba lans n. RÖPORTAJIN K NC BÖLÜMÜ 13 TE HALI hracat rekoru HABER 7 DE Kutlu, "Gübre için Güney Afrika, Ürdün ve Irak'ta bu tür araflt rmalar m z sürüyor. Nerede böyle bir imkan bulursak yat r m yapaca z. Tesis alma da olabilir, oradaki tesislerle ortak yat - r m da olabilir. Yat - r m konusunda da s n r m z yok" diye konufltu. HABER 7. SAYFADA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Üniversite ve Bilim nsan Kimli i Üzerine Prof. Dr. brahim ORTAfi n araflt rmas n n ikinci bölümü 6. SAYFADA Çocuk gelinler sorununa istihdamla çözüm aranacak Do u ve Güneydo- u Anadolu'da tekstil yat r mlar n n da altyap - s n oluflturmak üzere dikifl atölyeleri kurulacak. HABER 12. SAYFADA 28 Ocak 2014 Resmi Gazete 2013/5735 Türkiye Hükümeti ile ktisadi flbirli i ve Geliflme Teflkilat Aras nda OECD- Ankara Çok Tarafl Vergi Merkezi nde Çok Tarafl Vergi Program n n Uygulanmas na liflkin Mutabakat Muht ras n n Onaylanmas Hakk nda Karar Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 29 Ocak 2014 Çarflamba Meltem EK Z Kabatafll lar Derne i'nin "2013 Onur Ödülleri" sahiplerini buldu STANBUL - Kabatafll lar Derne i "2013 Onur Ödülleri", düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ortaköy'deki Kabatafl Erkek Lisesi E itim Vakf Feriye Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllad. Törende aç l fl konuflmas n yapan Kabatafll lar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Hasan An l Cans zo lu, Kabatafl Erkek Lisesi'nin önemini ve baflar lar n anlatarak, hastanede tedavi gören Befliktafl' n Onursal Baflkan Süleyman Seba'ya sa l k ve mutluluk diledi. Törende, "Ahmet Taner K fllal Ayd n nsan Onur Ödülü" verilen CHP zmir Milletvekili Mustafa Balbay, ödülünü Ahmet Taner K fllal 'n n k z Nilhan Nur'un elinden ald. Ödülü demir parmakl lar ard ndaki yurtseverler ad na ald n söyleyen Balbay, flunlar kaydetti: "Ahmet Taner K fllal 'y, U ur Mumcu'yu katlettiler, bedenlerini aram zdan ald lar. Ama onlar yok edemediler, ruhlar yaflamaya devam etti. Bizleri de flöyle düflündüler; 'biz bunlar hapsedersek bedenleri teslim olur ve bunlar n ruhlar n bedenleri öldürür.' Bizim bedenlerimizi, ruhlar m z n katili yapmak istediler. Bu ödül bunu baflaramad klar n n kan t d r." S NEM: BAY BAYAN SM TH S NEMA: DÜNYANIN MERKEZ NE YOLCULUK John (Brad Pitt) ve Jane Smith (Angelina Jolie), renksiz bir evlilik süren s radan bir flehirli çifttir. Ama her ikisi de di erinin ö renmek için cinayet iflleyebilece i bir s r gizlemektedir: Mr. and Mrs. Smith, yüksek ücretli, ola anüstü verimlilikte kiral k katildirler ve rakip kurumlar için çal flmaktad rlar. Mr. and Mrs. Smith, birbirlerini öldürmek için kiraland klar nda evliliklerinde yeni bir heyecan kayna bulurlar ve e lence bafllar. Mr. and Mrs. Smith, ölümcül yeteneklerini ortaya koyup evliliklerini müthifl bir s nava soktuklar nda sonuç muhteflem bir macera yap t na dönüflür. Tür : AKS YON /MACERA Yönetmen: ERIC BREVIG Orijinal smi : JOURNEY TO THE CENTER OF THE WORLD Yap m : 2008 Oyuncular : BRENDAN FRASER, JOSH HUTCHERSON, ANITA BRIEM Maceraperest bir bilim adam olan Trevor ve ye eni Sean araflt rma yapmak için zlanda'ya giderler. Burada onlara rehberlik eden Hannah ile birlikte da a t rman rken derin bir çukura düflen kahramanlar m z kendilerini gizli güzellikler ve tehlikelerle dolu bambaflka bir dünyada bulurlar. Sizin için seçtiklerimiz Julian Moore Türkiye nin tan t m yüzü oldu ANKARA - Turizmde devler ligine giren Türkiye'nin tan t m yüzü, Hollywood y ld z Julianne Moore oldu. Moore flu s ralar Los Angeles'ta, Türkiye'nin yeni tan t m filminin çekimlerini gerçeklefltiriyor. AA muhabirinin Bakanl k yetkililerinden edindi i bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik'in, geçti imiz günlerde Turizmciler Yat r m Derne inde bahsetti i, Türkiye'nin tan - t m yüzü için bir Hollywood y ld z seçildi. Asya ile Avrupa'n n kesiflim noktas olan Türkiye, do al, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle son y llarda dünya turizminin önemli bir aktörü haline geldi. Bölgedeki siyasi krizlere ra men "medeniyetlerin befli i" s fat n güçlendiren, çok zengin kültürel ve tarihi bir mirasa sahip olan ülkemiz, eflsiz do al güzellikleriyle birlikte de erlendirildi- inde, turizm potansiyeli bak m ndan dünyan n en önemli ülkelerinden biri durumunda. Bu potansiyeli daha fazla de erlendirmek isteyen Kültür ve Turizm Bakanl da geçen y l oldu u gibi bu y l da tan t m kampanyalar na devam ediyor. Turizmde c?es?itlilig?in sa lanmas ve yüksek gelir elde edilmesi kapsam nda deniz - kum - günefl turizminin yan s ra flehir turizmi, sa l k turizmi, kültür turizmi, termal turizm, golf turizmi, inanç turizmi ve kongre turizmi gibi alanlarda da çal flmalara h z veren Bakanl k, Türkiye'nin zenginli ini dünyaya bir Hollywood y ld z yla anlatacak. "Kuzular n Sessizli i", "Kaçak" ve Jurassic Park" gibi yap mlarda da rol alan Julianne Moore ile anlaflan Bakanl k, çekimlere k sa süre önce bafllad. Moore flu s ralar Los Angeles'ta Türkiye'nin yeni tan t m filminin çekimlerini gerçeklefltiriyor. Çekimler önümüzdeki hafta tamamlanacak ve flubat ay nda Türkiye'de gösterime girecek. Julian Moore'da önümüzdeki ay filmin tan t m için Türkiye'ye gelecek. Moore Manhattan'da, aralar nda Caryl Churchill'in "Money and Ice Cream with Hot Fudge" adl oyunun da bulundu u birçok Broadway oyununda sahne ald. "The Edge of Night" gibi TV dizilerinde de görünen Moore, "As the World Turns" adl dizideki rolüyle Emmy ödülünün sahibi oldu. Film kariyerine 1990 yap m Tales From the Darkside : The Movie ile bafllad y l nda The Hand That Rocks the Cradle adl filmde oynad ktan sonra, kendisi için dönüm noktas olan The Fugitive (Kaçak) filminde rol ald. Bu filmde Harrison Ford ve Tommy Lee Jones gibi ünlü oyuncular n yan nda oynama flans - n elde etti. Daha sonra 1995 y l nda Hugh Grant ile baflrollerini paylaflt, romantik komedi türündeki Nine Months'da (Dokuz Ay) seyirciyle bulufltu. Ayn y l Sylvester Stallone ile Antonio Banderas' n da rol ald Assassins filminde oynad. (AA)

3 Turgut Alt nok: Kaynak problemi yok, yeter ki yolsuzluk olmas n HABER MERKEZ - Büyük Birlik Partisi (BBP) Ankara Keçiören Belediye baflkan aday Turgut Alt nok, Kaynak problemi yok ki, kaynak çok, yeter ki rüflvet olmas n, yeter ki h rs zl k olmas n, yeter ki yolsuzluk olmas n, yeter ki soygun olmas n. dedi. BBP Keçiören Belediye baflkan aday Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl yap ld. Aç l fla BBP Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Bozok, BBP Keçiören Belediye baflkan aday Turgut Alt nok ve çok say da vatandafl kat ld. Konuflmas nda 1994 te Keçiören in alt da beflinin gecekondu oldu unu belirten Alt nok, Bizden önce iki tane belediye baflkan geldi, geçti Keçiören e. kisi de Büyükflehir ile ayn partiden, hükümet ile ayn partiden, ilçe belediyesi ayn partidendi. Bak n z bazen diyorlar ki kaynak nereden bulaca z, kaynak problemi yok ki, kaynak çok, yeter ki rüflvet olmas n, yeter ki h rs zl k olmas n, yeter ki yolsuzluk olmas n, yeter ki soygun olmas n. Para da çok, yetki de çok. ifadelerini kulland. ki ay gibi bir zamanlar n n kald n hat rlatan Alt nok, Az uyuyaca z, çok çal flaca z. Keçiörenli fluna karar verecek. Çal flan m? Yatan m? Halk n içinde gezen mi? Baflka yerlerde gezen mi? Keçiören i Keçiören yapan m? Yoksa Keçiören i berbat eden mi? Halk n içinde olan m? Halktan korkan m? fleklinde konufltu Ocak 2014 Çarflamba Keçiören e dünyan n ilk aç k alan akvaryumunu yapt klar n dile getiren Alt nok konuflmas na flöyle devam etti: Kardeflim niye y kt n z bunu? Beceriksizlik yapt n z, bakamad n z. Y kmay n da bir gün bakacak gelecekti buraya inflallah, halk böyle istiyor. Y kmak kolay yapmak zordur." TAKV M Hicri y l: 1435 (28 Rebiu l - Evvel ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N fientepe Teleferi i nde ÇALIfiMALAR SÜRÜYOR HABER MERKEZ - fientepe Antenler Bölgesi ile Yenimahalle Metro stasyonu aras nda hizmet verecek teleferik projesinin ilk etab nda k lavuz halatlar helikopter yard m yla çekildi. Büyükflehir Belediyesi, fientepe yi Yenimahalle merkeze ba layacak teleferik projesinin ilk etab n h zl bir flekilde sürdürüyor. Türkiye nin toplu tafl ma amaçl ilk teleferi i Antenler Bölgesi ile Yenimahalle Metro dura aras nda ad m ad m yükseliyor. lk etab ndaki 3 istasyonda hummal bir çal flma yürütülen teleferik projesinde önemli bir aflama daha kat edildi. Yurtd fl ndan gelen özel e itimli bir pilotun kulland helikopter ile teleferi in halatlar çekildi. Yenimahalle fientepe teleferik hatt n n 2 etaptan olufltu unu, 15 Mart ta 3 istasyonlu ilk etab hizmete aç lmay planlad klar n kaydeden EGO Genel Müdürü Necmettin Tahiro lu, tek istasyonlu ikinci etab n ise yaz sezonunda tamamlanaca n bildirdi. Teleferi in test sürüfllerini 15 fiubat ta bafllatmay hedeflediklerini aç klayan Tahiro lu, çal flmalara iliflkin flu bilgileri verdi: Projenin çok önemli bir aflamas n daha hayata geçirdik. lk etapta yer alan 3 istasyon aras ndaki direklere k lavuz halatlar çektik. Bunun için yurtd fl ndan gelen özel e itimli bir pilotla çal flt k. Özellikle bu ifller için e itim alm fl pilotun kulland helikopter yard m yla halatlar n çekilmesi iki etap halinde 1.5 saatlik bir çal flma sonucu tamamland. Yerde 30 kiflilik bir ekip hassas bir çal flma yürüttü. Bundan sonra k lavuz halatlar n üzerine çelik halatlar tak lacak ve üçüncü aflama olarak kabinler halatlara monte edilecek. Sonra da test sürüfllerimiz bafllayacak inflallah. 4 haftal k test sürüflünün ard ndan da toplu tafl ma amaçl ilk teleferi imizin aç l fl n gerçeklefltirece iz. Teleferik sistemi engelli, yafll, çocuk; her kesim taraf ndan ücretsiz olarak, rahatl kla kullan labilecek. Ankara da metro ile senkronize çal flacak olan sistem trafi in rahatlamas na yard mc olacak ve yollara ek yük bindirmeyecek. Teleferi in ilk istasyonu Yenimahalle metro istasyonu olacak ve fientepe merkezine kadar ulafl m havadan sa lanacak. 4 durak boyunca 106 kabinin ayn anda hareket edece i teleferik sistemi saatte tek yönde 2 bin 400 kifli tafl yacak ve 3 bin 257 metre uzunlu unda olacak. Her kabin 15 saniyede bir istasyona girecek. Otobüsle veya özel araçlarla dakika süren yolculuk süresi teleferikle 13.5 dakikaya inecek. 11 dakikal k metro süresi buna ilave edilince flu anda 55 dakikay bulan K z lay-fientepe aras yolculuk yaklafl k 25 dakikada tamamlanacak. Kabinler, kamera sistemleri ve mini ekranlarla donat ld. Ayr ca oturma yerleri de yerden s tmal yap ld. Yenimahalleliler Mumcu yu and HABER MERKEZ - Gazeteci Yazar U ur Mumcu ölümünün 21 inci y l dönümünde Yenimahalle de an ld. Bat kent Metro Dura nda toplanan kalabal k, U ur Mumcu nun ad n tafl yan mahallede bulunan ve yine gazetecinin ad n tafl yan parka yürüdü. Yürüyüfle, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n yan s ra CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Baflkan Yard mc s Baflar Bal ile Baflkan Vekili Müslüm Ertekin de kat ld. U ur Mumcu Park nda gerçekleflen törene, 7 den 77 ye çok say da vatandafl kat ld. Ellerinde karanfillerle yürüyüfle geçen konvoy gözyafllar yla hep bir a zdan U ur Mumcu ya yaz lan U urlar Olsun türküsünü söyledi. U ur Mumcu An t na çelenk b rakan Yaflar yapt konuflmada, Y lg nl n, korkakl n, tepkisizli in ve ç karc l n oldukça yo un oldu u bu dönemde U ur Mumcu, güçlü kiflili iyle bir inanç ve bir erdem an t olarak kalemiyle bizim önümüzü ayd nlat yor. 21 y l geçmesine ra men kimli i ileriyi gören bir yurtsever olarak, durufluyla bugün yine bize fl k tutmaya devam ediyor dedi. Demokrasi flehitlerinin hat ralar n n fl nda demokratik bir Türkiye özlemini diri tutacaklar n söyleyen Yaflar, U ur Mumcu yu, Ahmet Taner K fllal y, Muammer Aksoy u, Çetin Emeç i, Bahriye Üçok u, Necip Hablemito lu nu öldürenler yani ayd nl a, ça dafll a, tam ba ms zl a karfl ç kanlard r. Onlar n içimizde b rakt özlem hiç dinmeyecek. Memleketimiz de hala yurtsever U ur Mumcular var. Bu ayd nlar m z ararken a lay p s zlamayaca z. Birlik olup, daha çok inand klar m za sar laca z. Daha demokratik bir ülke özlemini diri tutaca z. Düflsek de kalanlar m zla yola devam edece iz diye konufltu. Bat kent U ur Mumcu Mahallesi nde düzenlenen törenin ard ndan kalabal k U ur Mumcu nun Gazi Osman Pafla da Karl Sokak ta bulunan evini ziyaret etti. Çok say da kalabal n bulundu u Karl Sokaktaki anma törenine, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, CHP Milletvekilleri, Mumcu Ailesi, çok say da sivil toplum kuruluflu ve temsilcileri de kat ld. Törende Kemal K l çdaro lu, CHP eski Genel Baflkan Deniz Baykal, efli Güldal Mumcu ve Fethi Yaflar, U ur Mumcu An t n n önüne karanfil b rakarak mumlar n b rakt lar.

4 4 29 Ocak 2014 Çarflamba YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Sevgileri "engel" tan mad VAN - Van'da küçük yaflta geçirdi i çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ayfer Duran, gönlünü kapt rd komflusu Ramazan Çimen ile dünya evine girdi. Kentte 23 Ekim ve 9 Kas m 2011'de meydana gelen iki büyük depremde evi y k lan ve ailesiyle Baflbakanl k Toplu Konut daresi (TOK ) taraf ndan yap lan afet konutlar na yerleflen Ayfer Duran, burada komflusu Ramazan Çimen ile tan flt. Arkadafll klar k sa sürede aflka dönüflen Duran ve Çimen, ailelerinin de onay ile evlenmeye karar verdi. Çift, haz rl klar n ard ndan bir dü ün salonunda, Vali Ayd n Nezih Do an, efli Hatice Do an ve yak nlar n n kat l m yla düzenlenen törende muratlar na erdi. El ele tutuflarak davetlilerin alk fllar aras nda salona gelen ve dü ün pastas n birlikte kesen çiftin nikah flahitli ini Vali Ayd n Nezih Do an yapt. Evlilik cüzdan n geline teslim ederek, çifte mutluluk dile inde bulunan Vali Do an, çiftin hayatlar n n en güzel gününe tan kl k ettiklerini söyledi. "Milletimize ve memleketimize ba l nesiller yetifltirmelerini bekliyoruz" diyen Vali Do an, "Evlilik ciddi bir kurumdur. Her iki taraf n da baz fedakarl klar göstermesi gerekiyor. Bu noktada kad nlar m z n daha fazla fedakarl k göstermesi gerekiyor. Allah çiftimize mutluluk versin" ifadelerini kulland. Vali Do an ve efli daha sonra çifti tebrik ederek, cumhuriyet alt n hediye etti. Gelin Çimen, küçük yaflta geçirdi i çocuk felci nedeniyle yürüme yetene ini kaybetti ini ifade ederek, sevdi i kifliyle evlendi i için çok mutlu oldu unu söyledi. (AA) Konya Ovas nda yer alt kaynaklar ndaki su seviyesi düflüflü yavafllad KONYA- ABDULLAH DO- AN - Devlet Su flleri (DS ) Genel Müdürlü ü'nün, y l sonu yer alt su seviyeleri ölçme ve de erlendirmesinde, Konya havzas ndaki yer alt sular nda 1-1,5 metrelik düflüfl yaflanmas na ra men, bu rakam n son on y l içindeki en düflük oran oldu u belirlendi. DS 4. Bölge Müdürü Mustafa Uzun, AA muhabirine yapt aç klamada, k fl aylar nda ovaya ya fl n yeterli oranda düflmedi ini söyledi. Yaflanan kurakl a ra men, Konya Ovas 'nda endifle verici bir durumla karfl laflmayacaklar n aktaran Uzun, insanlar n su tasarrufu konusunda bilinçlendi- ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES Y l: Ocak 2014 Çarflamba Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ stanbul Temsilcili i Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir ini bildirdi. Uzun, su kaynaklar n n korunmas nda, bilinçli tar msal sulaman n önemini vurgulayarak, flöyle konufltu: "2013 y l nda oldukça verimli bir sulama dönemini tamamlad k. Do al olarak sulama mevsiminden ç k ld ktan sonra barajlardaki su seviyesi afla lara iniyor. Bu, iflin tabiat gere idir. Vatandafllar m - z n son aylarda ya fl n az düflmesinden dolay endiflesi oldu. Buradan flu müjdeyi vereyim; Bölge Müdürlü ümüz s n rlar içindeki bütün depolamal tesislerde, 2014 y l sulama mevsiminde planlanan sulamalar gerçeklefltirmemize mani bir durum söz konusu olmayacak." Konya, Karaman, Aksaray ve Ni de'deki barajlarda su seviyesinde bir miktar azalman n oldu unu dile getiren Uzun, "Y l sonu döneminde ya - fl n az düflmesinden dolay, barajlar - m zda geçen y la göre yüzde oran nda bir azalma var. Fakat ülkemizin ya fll periyoda girdi ini memnuniyetle görüyoruz. Bu ya fllar doluluk oranlar n art racakt r" diye konufltu. Uzun, baflta Beyflehir Gölü olmak üzere Su la depolamas ve Apa Baraj 'ndan sulama yap labilece ine iflaret ederek, flunlar kaydetti: "Konya'n n içme suyunun sa land Alt n Apa Baraj 'ndaki su seviyesinin düflüklü ü kimseyi endiflelendirmesin. DS olarak 60 y l öncesinden tak lan dip vanas nda yap lan tamirattan dolay baraj n suyunu tahliye ettik. Bu sorundan dolay belli oranda su kayb yaflan yordu. Müdürlü ümüzce yap lan bu uygulamadan dolay baraj n suyunu boflaltt k. Su seviyesi önümüzdeki günlerde yeniden yükselecektir. Bu bir kurakl k alameti de ildir, barajda yapt - m z yenileme çal flmas ndand r." (AA) K z l rmak ta adac klar olufltu ÇANKIRI- FERHAT BARULAY - Çank r Karatekin Üniversitesi K z l rmak Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Öz, ya fllar n yetersizli i nedeniyle K z l rmak'taki su seviyesinin düfltü ünü ve adac klar olufltu unu söyledi. Ziraat ve Tarla Bitkileri Bölümü Ö retim Üyesi Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, kurak geçen mevsim dolay s yla K z l rmak' n su miktar n n sulama sezonu öncesi arzulanan seviyeye ulaflmamas n n endifle verici oldu unu anlatt. K z l rmak' n Türkiye'de su oran aç s ndan say l rmaklar aras nda bulundu una dikkati çeken Öz, "Bu y l ya fllar n yetersiz ya mas ndan dolay K z - l rmak'ta su seviyesi düflük miktardad r. Irmak içinde adac klar oluflmufl durumda. Bu zamanlarda ya an ya murlar ve eriyen karlar nedeniyle dolay rmakta çok fazla su olurdu. Ben 5 y ld r bu ilçedeyim, rmakta bu zamanlarda suyun debisi oldukça fazla olurdu ama flimdi böyle de il. nflallah kar ve ya mur ya- ar da su s k nt m z olmaz" ifadesini kulland. Geçen y l yaklafl k 8 ayd r ç Anadolu bölgesine yeterli ya fl düflmedi ini belirten Öz, eylülde hububat eken üreticilerin ya fla hasret kald n dile getirdi. "Topraklar m z kar ya fl yla suya doymaktad r" diyen Öz, "Bu bölgede ya fl olmad için tohumlar toprakta bekliyor. Baz bölgelere az da olsa ya fl düfltü ama devam gelmedi, toprak kuru oldu u için tohumlar da kurudu. Önümüzdeki mart ay na kadar ya fl al rsa bu tohumlar çimlenecektir. Temennimiz marta kadar düzgün ya fl olmas, bu sular n toprakla buluflmas ve havalar n s nmas yla bitkilerin çimlenmesidir" fleklinde konufltu. (AA)...DUMAN l BELDE... EDEBE VE EDEB YATA AÇILAN PENCERE Y llar öncesindeydi. fiiir dünyas nda yol almaya devam ediyor, ayn zamanda ifl adam olmam Murat DUMAN hasebiyle de yeni insanlar tan man n güzelliklerini yafl yordum. Dost olman n, yeni dostluklar kurman n Konya hazz n kelimelerle anlatman n mümkün olmad - Ovas 'nda y l n n n da bilincindeydim. Ancak, zaman geçtikçe, ekonomik flartlar insanlar n önünü t kad kça birçok tan - kurak gitmesine ra men d m kiflilerin nefsane duygular içine girdiklerine, kendilerine yanl fl karakterler yükleyerek benlik duvar na t rmand klar na tan k oldum. Bu malum in- yer alt kaynaklar ndaki su sanlar n yan nda, ailesinden ald o güzel ahlak ve terbiyeyi günefl gibi her yana yans tan güzel insanlar seviyesinin da yok de ildi. düflüfl h z nda flte o asalet sahibi güzel yüreklerden biriydi Nur azalma tespit Ersen. Kardefli Selma Ersen le birlikte edebiyat camias n n etkinliklerine gelir; sessiz, sakin, gerçek edildi. Al nan han mefendili in verdi i asaleti sergilerdi. Az konuflan ve çok dinleyen abla kardefltiler ikisi de. Onlar, tedbirler ve kendilerini edebe ve edebiyata adam fl iki alt n yürektiler. modern sulama sistemlerinin sanat ve edebiyat alan nda hizmet veren elektronik Nur Ersen Han mefendi, birharf.net ad yla kültür, dergiyi kurdu. Dergi flu anda yay n hayat n n sekizinci y l nda. yayg nlaflmas yla önümüzdeki y llarda yer nat ve edebiyat alan ndaki çal flmalar duyurmak, Bu derginin oluflturmas ndaki amac ise kültür, sa- yay mlamak ve yaz n hayat na yeni ad m atm fl kiflileri desteklemekti. Bu nedenle sayfalar nda önce alt sular nda herhangi bir genç kalemlere yer verdi. Dergisine ve çal flmalar na gösterilen ilgi, onu daha da yüreklendirdi. kayb n Zaman ilerledikçe dergisine de erli köfle yazarlar ndan bir ekip kurarak, yeni çal flmalar n bu çerçe- yaflanmamas hedefleniyor. vede sürdürdü. Kitap tan t mlar yan nda kültür, sanat, edebiyatla ilgili etkinlik haberlerinin de duyurular n yapt. Sanata gönül vermifl bestekâr ve söz ya- Türkiye'nin tah l ambar zarlar, ressam, heykelt rafl, flair, yazarlarla söyleflilerde bulundu. olarak bilinen Her y l farkl bafll klar alt nda nesir yar flmalar ve Konya Türk Sanat Müzi i fiark Sözü Yar flmalar düzenledi Ovas 'nda, yer Y llarca dergisinin köflelerinde aktif olan yazarlar alt su kaynaklar nda yapan yazarlar, bestekârlar ve güftekârlar olsun, hiç- olsun, flark sözü ve nesir yar flmalar nda jüri üyeli i geçmifl y llara bir beklenti içine girmeden, projelerinde birharf.net internet yay n organ na koflulsuz olarak destek verdiler. göre bu y l daha az su Ödül törenlerini LESAM Genel Baflkan Say n kayb n n Mehmet Nuri Parmaks z n fliir dinletileri aras nda Kabakç Kona nda, Ankara Büyükflehir Belediyesi yafland Necip Faz l K sakürek Salonu nda ve LESAM Kültür Evi nde gerçeklefltirdi. ö renildi. Çal flmalar, dergisine ilgi duyan tüm sanatseverler taraf ndan takdirle karfl land. Bu güzel görüfller onu her zaman bir ad m daha ileriye götürdü. LESAM ( lim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Merkez Birli i) n her y l düzenledi i Kültür Sanat ödüllerinden biri olan Elektronik Yay nc l k dal nda ödüle de 2011 y l nda birharf.net dergisi lay k görüldü. Bu da birharf.net gönüllüleri için büyük bir onur oldu. Nur Ersen in edebiyat aflk n n nas l filizlendi ini, düflüncesini nas l icraata getirdi ini, birlikte oldu umuz etkinliklerde bana anlatt klar yla bu yaz y kaleme almaya çal flt m. Gerçekten de kolay ifl de ildi, de erli edebiyatç meslektafl m n yapt. Özellikle edebiyat simsarl n yaparak kendini ön plana ç - kartanlara karfl örnek çal flmad r bu. Yetersiz imkânlar na ra men, insanlardan bir tek kurufl bile yard m almadan edebiyat u runa dereceye giren flark sözlerini Türkiye nin en harika bestekârlar na besteletiyor, müzik dünyam za da unutulmayan eserler kazand r yor. Peki, bu memleketin kültürüne edebiyat na hizmet etti i söylenen kurumlar ne yapar acaba? mkâns zl klar içinde bu kadar güzelli i sergileyen Nur Ersen Han mefendi nin maddi olarak yan nda olsalar, eminim ki, sanat dünyam za daha verimli katk lar sa lam fl olurlar. Türkiye nin birçok illerinde böyle ferdi gayretlerle u rafl veren birçok sanat gönüllüsü oldu- unu biliyor ve elimden geldi ince destekliyorum. Bu kadar flark, makale ve hikâyeleri yurdumuza kazand ran, edebiyat ve sanat aflk yla hizmet veren bütün güzel yürekleri Nur Ersen Han mefendi nin flahs nda yürekten kutluyorum. Yine onun güzel projelerini destekleyen baflta LESAM Genel Baflkan Say n Mehmet Nuri Parmaks z olmak üzere, kalemiyle her zaman gönlümüzde taht kuran Sevinç Atan Han mefendi ye ve besteleriyle gölümüzde yerini de erli bestekârlara sonsuz selam ve sayg lar m sunuyor, birharf.net gibi elektronik bir dergiyle güzelliklere imza atan böyle bir derginin desteklenmesini can gönülden arzu ediyorum.

5 HABER 29 Ocak 2014 Çarflamba 5 Cevat Önefl e göre; kavga, M T, Suriye vs Silah gidiyorsa hükümete bak n -2- -S n r ötesindeki bir iç savafl n gayrimeflru taraf na silah tafl mak rutin bir istihbarat faaliyeti midir? stihbarat gri bir aland r ancak demokratik ülkeler ilkelerden taviz vermeden, aç k politikan n girmedi i alanlarda hukukun ruhuna uygun olarak çal flmalar yürütürler. TIR larla Suriye ye silah tafl nd söyleniyor ancak as l mesele M T in silah tafl y p tafl mad de il. Tart fl lmas gereken, teflkilata verilen görevin evrensel hukuka, ülkenin ç karlar na ve insani de erlere uyup uymad d r. -TIR tart flmas nda iktidar n M T i zor bir duruma sürükledi i yorumuna kat l yor musunuz? M T i s k flm fl, flafl rm fl olarak görüyorum. Suriye de asr n kavgalar ndan biri oluyor; s n rlar de ifliyor ve bölge yeniden flekilleniyor. S n r m zda Irak ve fiam slam Devleti gibi kabul edilemeyecek yap lar oluflmaya bafll yor. Suriye nin bölünmesi halinde istikrars zl ktan en çok Türkiye etkilenir. Dolay s yla istihbarat servisinden beklenen, muhtemel bir savafl n ç kmas ihtimalini göz önüne alarak çal flmalar yapmas d r; muhtemel bir savaflta iflbirli i yap labilecek yap larla irtibat kurulabilir. Gerekirse insani yard m malzemesi de, silah da gidebilir. Önemli olan bu hamlelerin Türkiye nin bar flç l, insanc l politikalar yla uyumlu olmas d r. Bugün "Ömür sermayesi pek azd r; lüzumlu ifller pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler gibi, her insan n kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve flehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i befler dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede, herbir insan n bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat aras ra vazife bulunabilir." Risale-i Nur Külliyat ndan istifade edilerek haz rlanm flt r. Kâinatta çeflit çeflit varl klar bulunur. Bunlar n baz lar na sadece camid bir özellik, baz lar na ise buna ilaveten hayat bahfledilmifltir. Daha farkl varl klara ise ruh cevheri verilmifl ki his ve duygularla bezenmifltir. Baz lar na da ruha farkl bir de er katan ak l, kalp ve vicdan gibi latifeler hediye edilmifltir. Bu s ralamaya misal olarak tafl, a aç, hayvan, melek ve insan verilebilir. Evet, insan dünyada bulunan tüm varl klar n numunesini üzerinde tafl makta ve bu yüzden farkl bir mahiyete sahip olmaktad r. nsan ak l ve merak vas tas yla kâinat n her fleyiyle irtibatl d r. Kendi evini sevdi i gibi kâinat da evi gibi görüp alakadar olmakta, mahallesini merak eti i gibi dünyan n her taraf n da merak etmektedir. Evet, insan n kalp dairesi, mide dairesi, beden, aile, mahalle, semt, ilçe, il, memleket, vatan, dünya, insanlar, hayvanlar ile hayat sahipleri ve kâinat dairesi gibi dairelerle bir nevi irtibat ve alakas vard r. Zaten bu alakadarl k, insanl m z n gere idir. Bununla beraber insan n dünyaya gönderiliflinin de bir amac ve bir hedefi vard r. Bu amaç do rultusunda da vazifeleri ve sorumluluklar da vard r. Evet, ak l, fiil ve his plan nda kâinat n her fleyiyle her insan n irtibat olabilir. Ama en küçük daire olan kalb dairesinde en büyük, daimi ve ehemmiyetli vazifesine karfl l k, en büyük daire olan küre-i arz ve kâinat dairesinde en küçük, nispeten ehemmiyetsiz ve ara s ra vazifeleri vard r. Bu aç dan meseleyi de erlendirdi imizde, vazifenin ehemmiyeti dairenin küçüklü ü ve büyüklü ü ile ters orant l olarak ifllemektedir. Fakat büyük ve genifl dairenin cazibesi ve nefse uygun olmas itibariyle, insan n bütün hissiyat ve latifelerini kendisiyle meflgul etmeyi baflarabilmektedir. Böylece en ehemmiyetli olan kalb dairesi ihmal edilmeye, lüzumlu ve ehemmiyetli vazifeler ask ya al nmaya bafllar. Ömür sermayesi bofl yerde tüketilir, k ymetli ömür dakikalar, k ymetsiz yerlerde eritilir. Özellikle bu zaman, insan n merak damar n farkl alanlara çekmeyi çok güzel baflarm flt r. Lüzumsuz ve malayani olaylar ve geliflmeler, insan n as l vazifesi olan kullu una ve Allah' daha iyi bildirecek tefekkürüne perde olmaktad r. Bu perdeleri aflabilmek ve engelleri geçebilmek özel bir lütuf ve ilahi ihsan ile mümkündür. Bediüzzaman' n dedi i gibi "Küre-i arz bir köy flekline sokan flu medeniyet-i sefiheyle gaflet perdesi pek kal nlaflm flt r. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçt r. Ve keza, befleriyet ruhundan dünyaya nâz r pek çok menfezler açm flt r. Bunlar n kapat lmas, ancak Allah' n lütfuna mazhar olanlara müyesser olur." ( Mesnevi-i Nuriye ) Evet lahi lütuf olmazsa bu aç klar ve gedikler zor kapat labilir. Bazen dünyadaki savafllar, sanayiler, teknolojiler, sportif müsabakalar, siyasi entrikalar, anlaflmalar ve anlaflmazl klar, nazar m z tarifi imkâns z bir ablukaya al r ki, ak l hayrettedir. Hatta ak l o olaylar içerisinde düflünme kabiliyetini de yitirdi inden hayret edemeyecek durumdad r. Oysaki dünyan n olup biten tüm harp bo uflmalar ndan, sanayilerinden, müsabakalar ndan daha büyük bir müsabaka, muhalefet TIR yerine, Türkiye nin bar flç l olmayan politikalar n tart flmal. -TIR lar n polis ve savc lar taraf ndan çeflitli defalar durdurulmas ve M T faaliyetlerinin iffla oluflu neyin göstergesi? Demokratik mekanizmalar n iflledi i bir hukuk devletinde, istihbarat örgütünün yapaca sevkiyat n aç a ç kmas mümkün de ildir. Devlet kurumlar aras koordinasyonu sa lar, M T de yetkileri çerçevesinde, ülkenin ç karlar do rultusunda faaliyet yürütür. M T Kanunu nun 26. maddesine göre, M T in kovuflturulmas Baflbakan n müsaadesine tabidir. Ayn kanunun 5. Maddesinde ise, devlet kurumlar n n M T e çal flmalar yla ilgili konularda yard mc olmalar gerekti i belirtilir. M T teki bireysel hatalar elbette denetime ve yarg ya konu olur ancak TIR lar meselesi AYDINLI k Mustafa fievki KAVURMACI Hangi fieye Ne Kadar Önem her insan n bafl na aç lm flt r. Her insan bütün dünya kadar bir sonsuz cenneti kazanmak veya kaybetmek davas yla muhatapt r. Bu noktadan bu davay kazanmak için - ak ll olmak flart yla - e er dünya kadar servetimiz ve mal m z olsa gözümüzü k rpmadan sarf etmek laz m gelir. Çünkü bu iflin flakas olmad gibi, geri dönüp ifli düzeltmek de mümkün de ildir. Evet, bazen siyasi bir hadiseye kendimizi öyle kapt r yoruz ki as l vazifemiz olan namaz ve ibadetleri terk ediyoruz. Bazen bir maça öyle ehemmiyet veriyoruz ki, as l vazifemizi ihmal ediyoruz. Bazen dünyan n bir yerinde vuku bulan bir felakete öyle dal yoruz ki, as l felaket olan maneviyats zl m z umursamaz halde oluyoruz. Oysa "as l musibet ve muz r musibet dine gelen musibettir." Böyle bir hakikatten gafil oldu umuz için, maddi ve dünyaya ait bir musibet içerisinde s k nt çekenleri merak ediyor ve kurtulmalar için her türlü tedbiri al yoruz. Halbuki ehl-i iman için maddi musibet ve felaketler, bizi Allah'a yaklaflt ran, gafletimizi da tan, sabretmek flart yla bize sevap kazand ran, kaybolan mallar m z sadaka durumuna getiren, sakat kalanlara derecesine göre makam kazand ran ve ölenleri flehitlik mertebesi gibi yüksek bir dereceye ulaflt ran sevgili dostlard r. Ama manevi musibetler, görünüflte problemsiz ve göz kamaflt r c yüzü arkas nda, bizi insanl m zdan uzaklaflt ran ve ebedi hayatta bizi mesul edecek ve yüzümüzü karartacak olan tehlikeli düflman gibidirler. Mesela, depremler ve sair umumi musibetler de vefat eden müminler flehit, mallar ise sadaka hükmüne geçmektedir. Ama manevi deprem geçirmifl bir beldede ise her fley sakin göründü ü halde manevi ölümler ( imandan uzaklaflmalar ), sakatlanmalar ( itikadi çöküntüler ) ve mal kay plar ( mal ve maddeyi sadece dünyada israfla tüketmeler ) gibi s k nt lar yafland halde, her fley normalmifl ve yolundaym fl gibi görünmektedir. flte as l musibet budur. bize erkler aras ndaki kavgan n büyüklü ünü gösteriyor. -M T i devlet politikalar n n uygulanmas nda bir araç olarak de erlendirirsek, devlet politikalar n n bar flç l ve insani nitelikte olmamas halinde, M T in eylemleri devletin farkl organlar taraf ndan denetlenebilir mi? Demokratik bir ülkede yarg ile yürütme aras nda kavga olamaz. M T politika üretmez; istihbarat teflkilatlar üretilen politikalar n arka plan uygulay c l n üstlenirler. Dolay s yla, M T e verilen görevler hükümet karar d r ve mutlaka Milli Güvenlik Kurulu nda tart fl l r. Erkler aras kavgan n M T üzerinden yürütülüyor oluflu, M T teki kavgaya de il, devletteki çarp kl a iflaret ediyor. *** 'D fl politika sorunlar içeriye transfer oluyor' -Türkiye nin Suriye ye yapt müdahaleler s r de il; birkaç y l önce Esad la iyi iliflkilere sahip olan AKP, Suriye bata na nas l sapland? Suriye deki geliflmeler Türkiye nin müdahaleleriyle ortaya ç kmad. Arap Bahar furyas n n ard ndan Suriye de benzer bir sürece itildi ancak buras ABD- srail ile ran- Rusya eksenli ittifaklar n kesiflti i ve çat flt bir alan oldu. Esad rejiminin k sa sürede de iflece ine iliflkin bafllang çtaki yarg, Türkiye yi de Bat blokuyla birlikte Esad karfl t cephede konumlanmas n sa lad ; böylece k sa vadede muhalefet geniflletildi ve silahl unsurlar bölgeye akt. Bat yaln zca demokratik düzlemde ilerlemiyor; ekonomik ç karlar do rultusunda emperyalist amaçlara da sahip parçal bir yap dan söz ediyoruz. Dolay s yla Suriye deki istikrars zl n devam Bat n n ç kar nayd. Ancak Rusya ve ABD ile birlikte Bat n n bölgeden elini çekmesi, Türkiye yi risklerle bafl bafla b rakt. Çok genifl s n rlar Suriye yle paylaflan Türkiye, çok da tercih edilmeyecek El Kaide gibi yap lar destekledi. Sonuçta hem siyasal, hem toplumsal, hem de ekonomik olarak Türkiye yi tehdit eden bir tablo ortaya ç kt. Bat n n politikalar n erken okuyamayan Türkiye, Esad n k sa vadede düflece ini hesaplayarak hareket etti ve bugünkü noktaya gelindi. -Davuto lu idaresindeki s f r sorun doktrininden müdahil devlet haline nas l gelindi? Türkiye s f r sorun doktrini uygulan rken güçlü bir görüntüdeydi ancak müdahaleci yap ya geçilince prestij ve güç kayb yafland. Özellikle Türkiye nin mezhepçi bir politika uygulad konusundaki kayg lar olumsuz bir alg yaratt. Ancak demokratik, bar flç l yüzü ile mezhepler üstü hareket eden bir Türkiye nin bölgede etkin rol oynayabilece i anlafl lmal. -Türkiye nin Suriye politikas ndaki yanl fl tercihleri, içerideki sorunlar art ran ve ayr flt r c etki yapan bir noktaya m geldi? Türkiye söz konusu oldu unda iç politika ile d fl politika aras nda ayr lamaz bir bütünlük var. Kürt sorunu, demokratikleflme ve PKK nin silahs zland r lmas yoluyla çözülmedi i takdirde, yeni risklerin ortaya ç kaca n, Türkiye nin demokratikleflme krizi yaflayaca n ve iç sorun gibi gözüken meselenin bölgeselleflece ini hep söylüyorduk. Birinci Dünya Savafl n n ard ndan Ortado u nun yeniden flekillenmesi sürecinin bir benzeri, Suriye ve Irak ta yaflan yor. Türkiye ise bu ortama kendi meselelerini çözmeden müdahil olmaya çal fl yor. Özellikle Müslüman, hatta Sünni kimli e dayanan yaklafl mlardan kesinlikle uzak durulmal. Türkiye nin jeo-stratejik konumu bunu zorunlu k l yor ancak Türkiye son dönemde Müslüman inanc n n teorik çerçevesi içerisinde tart flmay ve karfl l kl suçlamalarla gerilim yaratma üzerinden ilerliyor. Bu, iç politika için de çok tehlikeli bir tutum çünkü Türkiye çok kimlikli, çok inançl bir yap ve bu yap ancak kimliklerimizi özgürce yaflayarak ve bu kimliklerin üzerine ç kan demokratik ço ulculuk çerçevesinde ileri gidebilir. (B TT )

6 6 29 Ocak 2014 Çarflamba KOSGEB'ten baflar s rr ESK fieh R - Küçük ve Orta Ölçekli flletmeleri Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) Eskiflehir Hizmet Merkezi Müdürü Ali Vasfi Eskicio lu, giriflimcilere ifl kurarken baflar l olmak için de iflik alanlarda, do ru zamanda yat r m yapmak gerekti ini bildirdi. Eskicio lu, AA muhabirine yapt aç klamada KOSGEB destek kredileri hakk nda bilgi verdi. Kent merkezi ve 11 ilçede 65 uygulamal giriflimcilik kursu verdiklerini ifade eden Eskicio lu, bir önceki y la göre 2013 y l nda iflletmelerde, uygulamal giriflimcilik kursuna kat lan kiflilerde art fl yafland na dikkati çekerek, "Geçti imiz y l bin 533 kifli, son 3 y lda ise 3 bin 361 kifli, KOSGEB uygulamal giriflimcilik e itimine kat larak ifl kurmalar için destek hakk kazand y l nda toplamda 4,5 milyon liral k destek ödemesi yapt k. Bunun 1 milyon 950 bin liras Ar- Ge destek ödemeleri, 1 milyon 850 bin liras giriflimcilik destek ödemeleri ve kalan 700 bin liras ise di er desteklerle ilgili ödemelerdir y l ndaki hedefimiz de 6 milyon liral k destek verilmesi yönündedir" diye konufltu. KOSGEB Eskiflehir Hizmet Merkezi Müdürlü ü olarak son 2 y lda iflletmelerde 533 kiflinin istihdam edildi ini dile getiren Eskicio lu, bu kiflilerin 12 ile 36 ay aras nda de iflen sürelerde maafllar n n ödenmesi için yüzde 50 ile 75 oranlar nda hibe deste i verildi ini an msatt. Giriflimcilik kurslar n il ve ilçelerde yaymaya çal flt klar n dile getiren Eskicio lu, flunlar kaydetti: " nsanlara kendi iflini yapmay özendiriyoruz. Baflar l iflletmelerin hayata geçirilmesi bizim için önemli. Baflar s z olanlarda oluyor. Kurulmufl iflletmelerden bir k sm elbette kapanabiliyor. Bu gayet do ald r. Bizde ki hata körü körüne, bilmeden ifle giriflmek. Kalk nm fl ülkelerde de kurulan iflletmelerin yar s ilk 3 y l içerisinde kapan yor. Bizim verdi imiz uygulamal giriflimcilik e itimleriyle bunu afl yoruz. nsanlar biraz daha bilinçli olarak iflini kuruyorlar. Önce e itimi al yorlar. 'Bu yat r m yapmamal y m' diye düflünüyorlar. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY Kanseri yenen kestanenin REKOR ÜRET M hedefi Salt Akademik Baflar Bilim nsan Olmak çin Yeterli mi? Ahmet Cemal 18 Kas m 2011 tarihli köflesinde gerçek bilim insan kim sorusuna Gerçek bilim adaml, salt bilgi birikimini çok aflan, bir zihniyet ve bilinç meselesi olan bir u raflt r der. B L M NSANALI I salt s navlar geçmesi yabanc dil bilmesi ve belirli say da makale ile kitab na uydurup akademik kadro almas de ildir. Tam tersine felsefi ve ba ms z düflünebilme ve gerçeklerin savunulmas n gerektiriyor. Amaç bilim mi yapmak yoksa akademik kadro mu almak. Bu soru flekil ve öz konusunu ilgilendirmektedir. Günümüzde, dünyada efli benzeri görülmedik bir biçimde üniversitelere al na bilim insan ölçüsüzlü ü. Birçok kurumda ilk basamak Ar. Gör ve Yard. Doç süreci çok s k eleme ile al n r. Bafllang çta belirli bir ç tan z yoksa ve bilim politikan za uygun eleman almam flsan z orada bilimsel bilgi üretemezsiniz. Ülkemizde uygulanan bilim insanlar n n yükseltilmesinde kullan lan ölçütlerin yetersizli i Türkiye biliminin ciddi biçimde t kanmas na neden olmufltur. Bilim nsan Nerede Rahat Çal fl r? Bilim insan bilim ortam nda usta ç karak iliflkisi içinde geliflir ve yayg nlafl r. Bilim ortam tam bir yetiflkin birey geliflim ortam d r. Laboratuvar, atölye, seminer ve ders ortam tümü ile karfl l kl iletiflimin oldu u insan n insan e itti i bir ortamda geliflir. Bilim ortam yeniliklerin izlendi i, tart flma ortam n n hakim oldu u ve yenliklerin ve farkl l klar n izlendi i ortamlarda bilim insan geliflir. Hiçbir engellemenin BURSA - CEM fian - Bursa'n n en meflhur ürünlerinden kestanenin rekoltesinin son y llarda "dal kanseri" nedeniyle iyice azalmas üzerine iki y l önce bafllat lan eylem plan kapsam nda sorunlu a açlar kesiliyor, yerlerine fidanlar dikiliyor. Böylece mevcut senelik üretim ve gelirin, 2016 y l nda 3 kat na ç kar lmas hedefleniyor. AA muhabirinin ald bilgiye göre, 2013 y l verilerine bak ld nda Türkiye, y ll k ortalama 60 bin ton rekolte ile dünya kestane üretiminde Çin'in ard ndan ikinci s rada yer alsa da son y llarda yay lan "dal kanseri" yüzünden ülkede ciddi sorunlar yaflan yor. A açlar n kurumas na yol açan bu hastal k dolay s yla üretim miktar y ldan y la azald ve 1990'l y llardan bu yana 90 binden 60 bin tona geriledi. Bu gidiflat tersine çevirmek isteyen Orman Genel Müdürlü ünce y llar na yönelik haz rlanan eylem plan, Bursa Orman Bölge Müdürlü ü taraf ndan uygulanmaya baflland. "Bursa'n n kestanesi, okka çeker 5 tanesi" sözüyle ünlenen ilde, Orman Bölge Müdürlü- üne ba l 759 bin hektar orman alan n n yaklafl k 13 bin hektar nda kestane a açlar yer al yor. Kestane ormanlar n n 850 hektar ise bozuk orman vasf nda bulunuyor. Söz konusu bölgelerde 3 bin hektar alanda y ll k ortalama 3 bin ton ürün toplan yor. Uluda ' n çevresindeki 22 köyde 6 bin civar nda kifli taraf ndan toplanan kestanelerle ülke ekonomisine katk sa lan yor. Eylem plan ise kestane ormanlar n n slah Üniversite ve Bilim nsan Kimli i Üzerine (2) Prof. Dr. brahim ORTAfi, Çukurova Üniversitesi, olmad, statükocu yaklafl mlar n oluflmad ortamda kifli kendini özgür hisseder ve ortamda sorgulama bafllar. Bilim nsan Ayn Zamanda Ayd n kiflidir Bilim insan ayn zamanda ayd nlanm fl ve çevresini de uyand ran ve fark na var labilirli i yaratan kiflidir. Bilim insan okumufl ve ver her tülü önyarg lardan ar nm fl düflünceleri hayat n gereçlerinden ve bilimsel metodoloji ile ç karak kifli özelli i ile yan zamanda ayd nd r. Do an Kuban Ayd n Kimdir adl makalesinde Ayd n ne tek bir ö retinin ne de bir liderin izleyicisi olmayand r. Akl n n kabul etti i düflünceleri izler. Fakat düflüncenin çeflitlili ine de inan r. Dolay s yla baflka türlü düflünenlere ve sonuçta dünyaya karfl hoflgörülüdür olarak tan mlamaktad r. Bilim nsan Bir Kiflilik Olgusudur Bilim insanl ayn zamanda bir kiflilik olgusudur. Salt bilimsel düflünme yeterliliklerine sahip olmak kifliyi bilim insan yapmaz. Bilim insan bilimsel çal flmalar n n da ötesinde, ça na karfl, insanl a karfl görevlerini yapmal ve do runun yan nda yer almal d r. Günümüzde artan her tülü kirlili e karfl insan ve do adan yana tav r almal. Bilim insan n n temel bilimsellik ölçütü içsel dürüstlü üdür. Bilim insan herkesten önce kendi kendine karfl dürüst olmal d r. Yapt bilimsel çal flman n, etik de erlere uygun olup olmad n bilen kiflidir. Bilim insan yarat ve savunduklar ile toplumun yönünün de iflece ini ve bundan sorumlu da oldu unu bilir. Bilim nsan n En önemli Görevi Tart flma Yaratmakt r Bilim insan ve üniversitenin görevi fikir üretmek kadar tart flma yaratmakt r. Ateflli tart flma yaratmadan bilime ve üniversiteye katma de er yarat lamaz. Bunun için her akademik kiflinin mutlaka bir hipotezi olmal ve/ya bir tezi yanl fllama üzerinde derin araflt rmas bulunmas gerekir. Bilim insan tabu y kan ve toplumun önünü açan kiflidir. Hofla giden söz söyleyen, küçük makam ve mevki için günlük söylem de ifltiren de il gelece i ön gören ve ona göre sa lam görüfl üreten kiflidir. Bilim insan hiçbir bask alt nda kalmadan özgürce araflt rma yapabilmesi ve araflt rmalar n n sonuçlar n ö rencileri ile paylaflabilmelidir. Bir bilim insan kendini özgürce ifade edemiyorsa, bir memur gibi kendisine davran l yorsa orada üniversitenin varl ndan bahsetmek mümkün de ildir. Ancak bilim yapman n temel koflullu olan felsefi tart flma ortam ve ayd nlanma anlay fl dikkate al nmam flt r. Olay salt bir teknik ö renme veya ders çal fl larak bir fleyin nas l yap laca gibi mekaniklefltirmifltir. flin diyalektik ve dinamik boyutu istenmemifltir. Çok s k söylenen bat n n tekni ini alal m ancak bilimin beslendi i serbestlik ve özgürlük ortam ndan da uzak durulmas istenmifltir. Osmanl n n son dönemlerinde bir gurup dönemin okumufl yazm fl kiflisi ülkenin ve dünyan n da gidiflini ve olay fark edip, Bat 'n n bilimde, teknikte ve genel olarak düflünce de vard noktalardan geçilmesi gerekti ini belirtmifl ve Bat da e itim görmeye ç km fllard r. Ancak e itim sonras geri döndüklerinde Türkiye de bilimsel alt yap s olmad için ülkemizde edilmesi üzerine kurularak, geçen y l dal kanseri görülen a açlar kesilip yerlerine yaklafl k 100 bin fidan dikildi. Bu çal flmalar 2016'da tamamland nda üretimin 3 bin tondan 9 bin tona, gelirin 9 milyon liradan 27 milyon liraya ç kar lmas, 33 köyden 12 bin civar nda kiflinin kestane a açlar ndan yararlanmas planlan yor. Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coflkun, kestanenin, Türkiye ve Bursa için önemli oldu unu söyledi. Kestane ve kestane flekerinin, Bursa ile özdeflleflti ini belirten Coflkun, üreticilerin ihtiyac n karfl layabilmek ve sektöre katk da bulunmak amac yla eylem plan haz rlad klar n anlatt. A açlar n yay l fl gösterdi i iflletme müdürlüklerinde y llar itibar yla yap lacaklar 5 y la bilim hayatlar baflar l olmam flt r. Bilim nsan Kand r lmaz Üniversite ak l ve bilimin yol göstericili inde bütünsel bak fl aç s ve elefltirel yaklafl m ilke edinir. Elefltirel yaklaflt için her olay ters yüzü ile de görmeyi benimser. Onun için kolay kolay kand r lamaz. Mehmet Taki Y lmaz (CBT 1347) hem bilim insan olman n hem de üniversite ö rencisi olman n önkofluludur: kolay kolay kand r lamaz. Kald r lamamak olgusu önemli. Kand r lmamak için her olay tart flmak ve elefltiri metodolojisine sahip olmak gerekir. Bilim insan iyi bir sorgulay c olarak dedektif gibi do an n s rlar n çözer ve gerçe i bulmaya çal fl r. Onun için önüne konulan her olaya kuru kurya sar lmaz. Say n T lmaz a göre bilim insan bilimsel düflünme al flkanl nedeniyle do rulu undan emin olmad herhangi bir iddiay kabul etmeme ve do rulu undan emin olmad bir iddiada bulunmama yükümlülü ü yükler. Baflkas n n do rular n de il kendi bildi i gerçe e uygun do rular savunur. Bilim insan bu ba lamda bilmedi ini aç kça belirtir ve ö renmeye çal fl r, ancak hiçbir konu ona kapal, tart flmaya kapal de ildir. Sonuç olarak: Bilim insan ve ö retim üyesinin kesin bir tan m n yapmak yerine, üniversitenin evrensel, do adan ve insandan yana sorun çözme anlay fl içinde ak l yürütme yolu ile gözlem ve deneye dayal objektif anlay fl n n kurumsal düzeyde oturtulmas daha önceliklidir. Evrensel ölçekte bilim insanlar n n niteli i ve kendilerinden beklenen özellikler belli. Toplumun bizlere planlad klar n vurgulayan Coflkun, flöyle konufltu:"bursa, kestane flehri. Geçmiflte kestane verimimiz çok daha üst rakamlarda iken bu, y llar içinde azald. Bunun azalmas n n bir sebebi var; kestane dal kanseri. 1960'l y llardan itibaren kestane a açlar nda dal kanseri ortaya ç kt. Zaman içinde do adaki denge ve çal flmalar m zla kansere karfl bir virüs ortaya ç kt. Kanserli bölgelerde iyileflme sa land. fiimdi hem bu kanserli a açlar kesiyoruz hem de bunlardan yeni sürgünler elde ediyoruz. Buralarda afl lama yap yoruz. Bu afl lamalarla yöreye uygun, fabrikalarda ifllenmesi kolay, kestane flekeri üreticilerinin istedi i türden ürünler al n yor. Umar m bu çal flmalar m z neticesinde Bursa, eskiden kestanenin çok oldu u y llara kavuflacak." (AA) yükledi i ciddi sorumluklar var. Bu kumlarda çal flan kiflilerin biricik u rafl alan n bilgi üretmek, üretti i bilgiyi paylaflmak ve toplumu ayd nlatmak oldu u gerçe inin hepimiz taraf ndan benimsenmesi ve hayata geçirilmesi ile sa lanacakt r. Bilim insan eti i, ça na karfl sorumlulu u, cesareti, sorgulay c l önemli özelliklerindendir. Ancak yine de bir flablona oturtulamayacak kadar genifl özellik ve sorumlu u olan bir yaflam biçimidir. E er bir reçetesi olsayd san r m bu konu bu kadar konuflulmaz ve fabrikadan ç kar gibi bilim kiflisi tan m yap l r ve ona göre üniversitelere eleman al n rd. Üniversitelerin insan kaynakl hiçbir sorunu olmazd. Ölüm her canl ya iliflik bir nitelik. Önemli olan geride insanl a, do aya, yaflama katk sa layacak bir fleyler b rakabilmek. Bu para gayri mülk de il. En temeli bilgi ve yetifltirdi in insanlar, ekti in tohumlar fideler. Hocam çal flma kültürü, insanl k anlay fl ve bir miktar da akademik yaz lar b rakt. Yaflatmak bize düflüyor. Her hocam z n bilimsel ve insani de erleriyle an lmas dile iyle, say n hocam Say n bir kez daha özlemle an yorum. Rahat uyusun.

7 7 EKONOMI 29 Ocak 2014 Çarflamba Konut sektörü gelece e güveniyor STANBUL - EL F FERHAN DUR- MUfi - Türkiye'nin yüksek potansiyelinden dolay gelecek y llardan umutlu olan konut sektörü paydafllar, sektörün uzun vadede yat r mc s na kazand raca n düflünüyor. Konut sektörünün gelece ine iliflkin AA muhabirine de erlendirmede bulunan Konut Gelifltiricileri ve Yat r mc lar Derne i (Konutder) Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Faruk Çelik, Türk ifl adam n n Türkiye'deki krizlere al flk n oldu unu, hatta bu krizlere karfl "çeliklendi ini" belirterek, "4-5 y lda bir yaflad m z bu kriz ortam k sa vadede s k nt olufltursa da uzun vadede hem sektörün hem Türkiye'nin önünü aç k" dedi. Çelik, sektörde sadece nüfus art - fl na ba l olarak her y l 600 bin konut ihtiyac n n bulundu unu ifade ederek, "Yurt içindeki bu talep bile uzun vadede ifl yapacak potansiyeli bize sa l - yor. Sektörde güven her zaman olacakt r. Uzun vadeli ifl yapmay planlayanlar için yurt içinde ve yurt d fl nda ihaleye girmek sektörün ve ülkenin gelece ine olan inanc n bir göstergesidir" diye konufltu. Dumankaya nflaat Yönetim Kurulu Baflkan U ur Dumankaya, Emlak Konut GYO'nun Zeytinburnu'ndaki arsas na yap lan 4,2 milyar liral k teklife Türkiye'deki gayrimenkul gelifltiriciler ve yat r mc - lar n olumlu bakt n anlatarak, " haleye bu rakam n gelmesi sürpriz olmad. Türk ekonomisi için moral verici geliflmelerden biri oldu. fladamlar Türkiye'ye olumsuz, karamsar, 2001 krizinde oldu u gibi bakm yor flu anki dönem geçicidir" fleklinde konufltu.bu tarz ihalelerin daha devam edece ini dile getiren Dumankaya, flunlar aktard : "Bu tarz projelere girebilmek için bizim de Kuveytli bir flirketle görüflmemiz sürüyor. Yeni arazi sat n almalarla ilgili çal flmalar m z devam ediyor. Türkiye'deki k sa vadeli dalgalanmalara bak p da gelmekten vazgeçen yat r mc Türkiye'deki potansiyeli görememiz, okuyamam fl olur. Türkiye'nin gelecek potansiyeline bakanlar görüflmelerine devam ediyor." (AA) Konut fiyat nda flampiyon stanbul Hal da ihracat rekoru k r ld KOCAEL - fiah N OKTAY - Türk hal sektörünün geçen y lki ihracat, önceki y la göre yüzde 9,3 art flla 2,2 milyar dolara yükselerek rekor k rd. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ( TK B) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2012 y l nda gerçeklefltirdi i 2 milyar dolarl k ihracatla rekor k ran hal sektörü, 2013'te performans n önceki y la yüzde 9,3 art rarak yeni bir rekora imza att. Geçen y l 2,2 milyar dolarl k ihracatla tüm zamanlar n en iyi performans n gerçeklefltiren hal sektörü, ülke ihracat n n yüzde 1,45'ini oluflturdu. Bu dönemde, makine hal s ihracat yüzde 10,4 artarak 2 milyar 61 milyon 822 bin dolara yükselirken, el hal s ihracat ise yüzde 5,1 azalarak 134 milyon 446 bin dolara geriledi. Geçen y l Suudi Arabistan'a ihracat, önceki y la göre yüzde 3,5 azalarak 321 milyon 944 bin dolara gerilemesine ra men, ilk s rada yer ald. Bu ülkeye ihracat, sektör ihracat n n yüzde 14,7'sini kapsad. Suudi Arabistan' 220 milyon 790 bin dolarla ABD, 206 milyon 429 bin dolarla Libya, 187 milyon 926 bin dolarla Irak, 108 milyon 952 bin dolarla Almanya takip etti. stanbul Hal hracatç lar Birli i ( H B) Yönetim Kurulu Baflkan brahim Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin 2023 hedefleri do rultusunda sektör olarak 3,5 milyar dolarl k ihracat hedefini 5,5 milyar dolara yükselttiklerini belirterek, 2013 ihracat n n da bu seviyede gerçekleflece ini önceden tahmin ettiklerini söyledi. Hal ihracat n n 2005 sonras nda yüzde 20 seviyelerinde art fllar gösterdi ini dile getiren Y lmaz, "Özellikle dünyada geliflen makine hal s na paralel olarak yapt m z teknolojik yat r mlarla 2013 y l nda 2,2 milyar dolar ihracat gerçeklefltirdik. Bu rakam n daha üstüne ç kabilirdik ama baflta Suriye olmak üzere Ortado u'daki siyasi belirsizlikler, krizler ihracat kanallar m zda s k nt yaratt " ifadesini kulland. Y lmaz, Çin'in 2,4 milyar dolarla dünyan n en büyük hal ihracatç s G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Eker: Stokçuya darbe oldu una dikkati çekerek, "Önümüzde daha önceki senelerde Belçika ve Hollanda vard. Bundan 4 sene önce Hollanda'y, 2 sene önce de Belçika'y geçtik. Türkiye, flu anda dünyan n en büyük ikinci hal ihracatç s konumuna yerleflmifl durumda. Bu da bizim yapt m z çal flmalar n semeresini gösterdi inin belirtisi" diye konufltu. Birkaç gün önce Hannover'de düzenlenen hal sektörüyle alakal önemli bir fuardan döndü ünü ifade eden Y lmaz, fuar n Türk hal c lar aç s ndan çok baflar l geçti ini, çok iyi anlaflmalar yapt klar n, bunun da Türk hal c l n n, sektörü özellikle Avrupa ve Ortado u'da domine etti inin en belirgin göstergesi oldu unu anlatt. Y lmaz, bu y l 2,4 milyar dolarl k ihracat hedeflediklerini vurgulayarak, "Bunu gerçeklefltirebiliriz ama siyasi konjonktür ve dövizin bu kadar çalkant l oluflu bizleri biraz fazla rahats z ediyor. Daha stabil ekonomi ve daha stabil siyasi konjonktür olsa çok rahat gerçeklefltiririz ama 2,4 milyar dolar yapabilece imizi düflünüyorum" fleklinde konufltu.. (AA) Türk hal sektörü, geçen y l 2,2 milyar dolarl k ihracatla en yüksek rakama ulaflt. H B Yönetim Kurulu Baflkan Y lmaz, "Türkiye, flu anda dünyan n en büyük ikinci hal ihracatç s konumuna yerleflmifl durumda. Bu da bizim yapt m z çal flmalar n semeresini gösterdi inin belirtisi" dedi. Y lmaz, "Bu rakam n daha üstüne ç kabilirdik ama baflta Suriye olmak üzere Ortado- u'daki siyasi belirsizlikler, krizler ihracat kanallar m zda s k nt lar yaratt " diye konufltu. STANBUL - SEMRA ORKAN - Y ll k konut fiyat art fl nda yüzde 17,5 ile Türkiye genelinin oldukça üzerinde bir de er kaydeden stanbul'u yüzde 10,2 art fl ile zmir ve yüzde 9,7 art fl ile Ankara izledi. Konuta yat r m yapanlar için 2013 y l kaydade er bir getiri sa lam fl gözükmekle birlikte, konuttaki fiyat art fl TÜ K verileri inceledi inde finansal yat r m araçlar n n bafl nda gelen dolar ve avrodaki getirinin alt nda kald. stanbul yüzde 17,5'lik y ll k konut fiyat art fl yla tüm iller aras nda flampiyon olurken, ayn zamanda yat r mc s na en çok kazand ran kent oldu. AA muhabirinin REIDIN Emlak Endeks ve TÜ K verilerinden derledi i bilgiye göre, y ll k konut fiyat art fl nda yüzde 17,5 ile Türkiye genelinin oldukça üzerinde bir de er kaydeden stanbul'u yüzde 10,2 art flla zmir ve yüzde 9,7 art flla Ankara izledi. Böylece stanbul konut fiyat art fl nda 2013 flampiyonu oldu. Konuta yat r m yapanlar için 2013 y l kayda de er bir getiri sa lam fl gözükmekle birlikte, konuttaki fiyat art fl TÜ K verileri inceledi inde finansal yat r m araçlar n n bafl nda gelen dolar ve avrodaki getirinin alt nda kald. Fiyat art fllar yla ilgili AA muhabirine bilgi veren Gayrimenkul Araflt rma fiirketi Reidin Veri Uzman Orhan Vatandafl, avronun yüzde 21,1 ile en çok getiri sa layan araç olarak dikkat çekti ini, külçe alt nda yaflanan son y llardaki stabil ve yüksek getirinin 2013 y - l nda görülmedi ini, alt n n yüzde 16,1 kay pla yat - r mc s na en çok kaybettiren enstrüman oldu unu kaydetti. Y ldan y la en çok inifl ç k fl yaflanan BIST'e yat r - m n çok daha profesyonelce ele al nmas gereken bir araç oldu unu ancak, 2013'te kaybettiren finansal araçlardan olmaktan kendini kurtaramad n dile getiren Vatandafl, mevduat faizine bak ld nda önceki y llarda yaflanan yüksek faiz getirilerinin son buldu unu, tarihin en düflük seviyelerinde bir getiri ile yat r mc s n üzdü ünü ifade etti. Vatandafl, son 10 y ll k süreç incelendi inde BIST100 Endeksi'nde risk getiri beklentisi yüksek oldu undan y llar itibar yla getirideki de iflkenli in yüksek oldu unun görüldü ünü, benzer durumun dolar ve avroda da ortaya ç kt n kaydetti. Son dönemlerin popüler yat r m arac alt nda ise 2012 ve 2013 y l nda kay plar n söz konusu oldu una dikkati çeken Vatandafl, yat r mc lar na daha düzenli getiri sa layan mevduat faiz oranlar n n 2000'li y llarda Türkiye'deki ekonomik geliflmeler paralelinde faizlerin düflmesine ba l olarak yat r mc lar na her y l bir önceki y la oranla daha düflük getiri sa lad n n görüldü ünü dile getirdi. Vatandafl, Türk yat r mc lar n n geleneksel yat r m arac olarak ifade edebilece i konut yat r mlar n n özellikle uzun vadede di er finansal yat r m araçlar na oranla her zaman iyi bir alternatif oldu unu, konut getirilerinin son iki y l na bak ld nda enflasyonun iki kat oran nda bir getiri sa lad n n görüldü ünü belirtti. (AA) ANKARA - Türkiye Tar m Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Abdullah Kutlu, "Kuru fasulyenin bizim marketimiz TAREKS'te kilogram perakende 7 lira, toptan 5,7 liradan sat l yor. Ne kadar isteyen varsa satabiliriz, isteyenler gelip alabilirler. Stoklar m zda 300 ton kuru fasulye var" dedi. Kutlu, Ekonomi Muhabirleri Derne i (EMD) üyeleriyle sohbet toplant s nda bir araya geldi. Kuruluflun 2013 y l faaliyetlerine iliflkin bilgi veren Kutlu, geçen y l tar mda Ziraat Bankas ndan sonra en çok krediyi kulland rd klar n, toplam 5 milyar 220 milyon lira kredi verdiklerini ve kredilerin yüzde 98'inin geri döndü ünü bildirdi. Geçen y l 2012 y l na göre yüzde 20,7 büyüdüklerini anlatan Kutlu, çiftçinin talep etti i tüm tar msal girdiyi temin ettiklerini, 2013 y l nda 2012'ye göre yüzde 30 art flla 217 milyon liral k sigorta pirimi ürettiklerini kaydetti. Kuruluflun, geçen y l saman fiyatlar nda yaflanan art fl önlemek için 50 kurufltan sat fl yapt n ve bu sayede çözüme ulafl ld n an msatan Kutlu, kurakl k nedeniyle geçen y l sadece 103 milyon liral k kredi borcunun ertelendi ini söyledi. Kutlu, istihdama verdikleri öneme iflaret ederek, bu y l s navla 150 ziraat mühendisi alacaklar n da belirtti. Kutlu, Kurulufla ba l flirketlerin de erinin 2 milyar liraya, toplam sermayesinin ise 518 milyon liraya ulaflt n ifade etti. fiirketlerinden Gübretafl' n Türkiye'de gübre sektörünün yüzde 30'una sahip oldu unu bildiren Kutlu, Gübretafl' n son iki y lda sat fl rekoru k rd n ve geçen y l 1 milyon 670 bin ton gübre sat fl yla 61 y ll k tarihinin en yüksek rakam na ulaflt n da kaydetti. Kuruluflun geçen y l 350 bin koli yard m malzemesi haz rlad n da dile getiren Kutlu, "Tesislerimizde üretti imiz sera örtüsünü aralar nda talya ve spanya'n n da bulundu u 15 ülkeye ihraç ediyoruz" diye konufltu. Kutlu, yeni tohumluk çeflitleri için çal flmalar yapt klar n da belirterek, çiftçi ne kadar kredi isterse temin edecek kapasiteleri bulundu unu ancak 2014 y l için kredi hedeflerinin 5 milyar 750 milyon lira oldu unu bildirdi. (AA)

8 8 29 Ocak 2014 Çarflamba Aylin DEM RHAN Karagand Senfoni Orkestras, Türkiye turnesinde TRABZON - Türk dünyas ça dafl klasik müzik flaheserlerini dünyan n farkl noktalar nda dinleyicilerle buluflturan TÜRKSOY, Karagand Senfoni Orkestras eflli inde Trabzon'dan bafllad Türkiye turnesine Ordu, Samsun, Ankara, Eskiflehir ve Bursa'da devam edecek. Turne kapsam nda Trabzon Hamamizade hsan Bey Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen konsere Trabzonlu sanatseverler yo un ilgi gösterdi. Dünyan n pek çok flehrinde sahne alan Karagand Senfoni Orkestras 'ndan Türk bestecilerin unutulmaz eserlerini dinleyen Trabzonlular, konser bitiminde misafir sanatç lar ayakta alk fllad. TÜRKSOY üyesi ülkeler Besteciler Birli i, TÜRKSOY, Trabzon Valili i ve Trabzon Belediyesi katk lar yla düzenlenen konserin dinleyicileri aras nda TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon Belediye Baflkan Orhan Fevzi Gümrükçüo lu, Rusya Federasyonu'nun Trabzon Baflkonsolosu Dimitry Talanov da yer ald. K rg z Besteci Muratbek Begaliyev in 'Bayram Üvertürü' eseriyle bafllayan konserde s ras yla Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tataristan ve Türk bestekarlar n eserleri icra edildi. Yüzy l n en ünlü Türk bestecilerinin eserlerini Karagand Senfoni Orkestras n n Kazakistanl flef Peter Gribanov'un flefli inde seslendirdi i konserde misafir solistler Azerbaycanl opera sanatç s Nigar Cabiyeva ve Türk Opera sanatç s Demet Gürhan da sahne ald. (CHA) Kültürleri yüzy llar öncesinde birlefltiriyorlar ZM R - Türkiye'nin ilk Barok müzik toplulu u olan " zmir Barok", Rönesans ça n n ard ndan 16. yüzy lda ortaya ç kan ve 18. yüzy l n ilk yar s na kadar etkisini sürdüren Barok dönemini, orijinal enstrümanlar ve müzik sitiliyle yaflat yor. zmir Devlet Opera ve Balesi kontrbas sanatç s Bülent Oral ve keman sanatç s Hakan Özaytekin taraf ndan 2008 y l nda kurulan " zmir Barok", Avrupa ve Osmanl saray müziklerini döneme özgü enstrümanlar ve sitille seslendirerek, müzikseverlere iki ayr kültürü bir arada tan ma f rsat sunuyor. Bat müzi inde bugün kullan lan piyano, viyolonsel ve flüt enstrümanlar n atas konumundaki çembalo (klavsen), viola da gamba ve barok flütü orijinal formlar yla kullanan topluluk, daha sonra bünyesine katt Türk müzi i enstrümanlar icrac lar yla, müzik tarihinin hem Bat hem de Do u kültürü aç s ndan bu en görkemli dönemini günümüze tafl yor. Grubun kurucular ndan Oral, AA muhabirine yapt aç klamada, topluluk olarak 2008 y l nda Bat müzi inde Barok dönem eserlerini orijinal enstrümanlarla icra etmek üzere yola ç kt klar n belirtti. Bir süre sonra ayn dönem Osmanl saray müziklerini incelemeye bafllad klar n ve Osmanl enstrümanlar icrac lar yla birlefltiklerini anlatan Oral, böylece hem Avrupa hem de Osmanl 'da Barok dönem saray müziklerini o ça n enstrümanlar ve üslubuyla icra eden konsepte kavufltuklar n söyledi. Oral, topluk olarak bu anlay fl yla yurt içi ve yurt d fl nda çok say da konser verdiklerini, ayr ca "16. Yüzy ldan 18. Yüzy l n lk Yar s na Avrupa ve Osmanl Saray Müzikleri" ad yla bir albüm ç kard klar n belirtti. Arka kapa nda, Alman edebiyatç ve politikac Johnn Wolfgang von Goethe'nin, "Kendisini ve baflkalar n tan yan flunu da fark edecektir; Do u ve Bat art k birbirinden ayr lamaz" sözüne yer verilen albüm çal flmalar na de inen Oral, Barok dönem Avrupa ve Osmanl saray müzi ini flu sözlerle de erlendirdi: "Avrupa müzi inde daha çok süslemeler var. En büyük fark da Osmanl müzi inin tek sesli oluflu. Fakat biz bunu, Barok dönem armoni yap s içinde çok sesli hale getirdik. Esas ana melodiyi bozmadan altyap yapt k, yani efllik enstrümanlar çembalo ve viola da gamba devreye girdi ve Türk müzi i enstrümanlar yla Avrupa enstrümanlar beraber çald k. Tabi bu konsepte her makam çal nam yor fakat çal nabilecek makamda yazm fl besteci de çok fazla. Onlar ele alarak, bunu Avrupa'da duyurma misyonunu edindik." Oral, konser programlar nda çal flmalar n n çok olumlu tepkilerle karfl land n ifade ederek, "Yurt d fl ndaki konserlerimizde çok iyi tepkiler ald k, konserlerimizde insanlar hem Osmanl enstrümanlar n tan yorlar hem de ikisi aras ndaki fark ve benzerlikleri sahne üzerinde çok net görebiliyor" dedi. (A.A) SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Serhad Artvin Gazetesinden Anadolu Bas n içinde, sanat ve edebiyata önem veren, bu alandaki çal flmalardan, fliir ve yaz lardan örneklerle, sayfalar ndan okurlar na selam ulaflt ranlar n say s az de ildir. Bu Anadolu Gazeteleri içinde, fliirlerle, fliir yar flmalar yla okurlar n n karfl s na ç kanlar vard r. Artvin ilimiz merkezinde günlük yay nlanan Anadolu Bas n n ç narlar aras nda yer alma, tecrübe ve olgunlu una ulaflan Serhad Artvin Gazetesinde, de iflik flair ve ozanlar n fliirleri yeral yor zaman zaman. Bunlardan biri, Afl k brahim Kara imzas yla bize ulaflanlar, ulaflt r lanlar. Afl k brahim Kara n n Dediler adl yedi ayr dörtlükten oluflan bir fliiri var masamda. Bu fliirde, Mehmed Ali Birand la ilgili duygular m sralaflt r lm fl. Bu fliirin ki dörtlü ü flöyle: Devlet büyükleri geldi bafl na, Taziye sundular, evlat, efline, Ortak olduk, gözden akan yafl na, Ölüm haktan bize geldi dediler. Do an mezar n eflecektir, Yapt görevi tafl yacakt r, Mehmet Ali Brand yaflayacakt r, Tarih kuca na ald dediler. Afl klar m z n duygu aktar m bir baflka coflku içinde kendini gösteriyor. Afl k brahim Kara n n duygular ndaki berrakl k ve anlafl l rl k, halk ozanlar m z n önemli özelliklerini ortaya koymakta. Do um günlerimizde, törenlerimizde sevinip gülerken, cenaze törenlerinde eriyip soldu umuzu bir kez daha Afl k brahim Kara m sralar nda görüyor ve yafl yoruz. D fi HEK ML FAKÜLTES YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI GAZ ÜN VERS TES 4 K s m mplant al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : 1.Sok. No: EMEK ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 1000 Adet mplant Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri: Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Deposu c) Teslim tarihi : Sözleflmenin imzalanmas na Müteakip 20 (yirmi) takvim günü içerisinde 3- halenin a) Yap laca yer : Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dekanl k Binas Emek Mah. 1. Sk. No:4 Çankaya ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Yetkili sat c l veya imalatç l gösteren belgeler: a) malatç ise imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat c veya yetkili temsilci ise yetkili sat c ya da yetkili temsilci oldu unu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar daki belgelerden biriyle birlikte sundu u serbest bölge faaliyet belgesi. Resmi lanlar steklilerin yukar da say lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas yeterli kabul edilir. steklinin imalatç oldu u afla daki belgeler ile tevsik edilir. Aday n veya isteklinin imalatç oldu unu gösteren belge veya belgeler ise flunlard r: a) Aday veya istekli ad na düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) Aday n veya isteklinin üyesi oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenen Kapasite Raporu, c) Aday n veya isteklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenen malat Yeterlik Belgesi, ç) Aday n veya isteklinin kay tl oldu u meslek odas taraf ndan aday veya istekli ad na düzenlenmifl ve teklif etti i mala iliflkin Yerli Mal Belgesi, d) Al m konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tar m ve Köyiflleri Bakanl düzenlenen ve aday n veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici oldu unu gösteren belge veya belgeler, e) Al m konusu mal n g da veya g da ile temas eden madde ve malzeme olmas durumunda g da ve g da ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli ad na düzenlenmifl ve al m konusu mal veya mallar n faaliyet konusu olarak belirlendi i G da Sicil Belgesi (Sertifikas ) ya da aday ve istekli ad na ve teklif edilen ürüne iliflkin düzenlenen G da Üretim Sertifikas /G da Üretim zin Belgesi, f) T bbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer Orijinal Malzeme Üreticisi) tarz ürün ürettirmek suretiyle üretici niteli ini kazanm fl ise bu üretime iliflkin sözleflme, g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlay c maddelere iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili bakanl k veya kurulufllarca verilen üretim/iflletim izni (müsaadesi) belgeleri, ) Aday n veya isteklinin al m konusu mal üretti ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar nca yetkili kurum veya kurulufllarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatç oldu unu gösteren belgeler Sat fl sonras servis, bak m ve onar ma iliflkin belgeler: Garanti ve Teknik servis taahhütnamesi verilmelidir. Sunulan hizmet; yard mc eleman deste i, cerrahi alet deste i ile implant n uygulanmas için gerekli olan her türlü malzeme veya cerrahi ekipman cihazlar yüklenici firma taraf ndan sa lanacakt r Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Teklif edilen cihazlar n/malzemelerin numuneleri ile Teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren dokümanlar vermeleri zorunludur Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu ve Özel sektörde implant satm fl olmak 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras ) karfl l Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dekanl k Binas 3. Kat Döner Sermaye Bürosu adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gazi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dekanl k Binas 3. Kat Döner Sermaye Bürosu Emek Mah. 1. Sk. No:4 Çankaya ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-1106)(www.bik.gov.tr)

9 29 Ocak 2014 Çarflamba 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N ST KLÂL MARfiI NIN TAHL L VE KAYNAKLARI-19 YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Ülkemden Kad n ve Erkek Manzaralar 11 Adem o lu topraktand, ego ise ateflin unsurlar n tafl rd, toprak olup egosunu bo amayan yüzleflirdi ateflle; için için kükrerdi atefl; sevinci, heyecen, aflk yakar yok ederdi Duruflma salonunda bekliyordum s ram. ki genç girdiler içeri geçtiler kürsüye. Birisi kad n davac, di eri erkek daval. Yeni evlenmifllerdi bir y l dolmad ndan boflanam yorlard anlaflmal Hakime Han m; neden boflanmak istiyorsunuz,daha yeni evlenmiflsiniz dedi inde; Erkek süklüm püklüm bafl yerde sessiz kal rken kad n eve para b rakm yor ekmek paras d fl nda,bana vermiyor bir lira fazladan harcamaya dedi gülümsedi kendisini sonsuz hakl gören bir bak flla bakt küçümsedi i kocas na Do ru mu diye sordu Hakime Han m; Erkek, daha da ezilmiflti,omuzlar daha da çökmüfltü, sanki zay fl yla yüzleflmiflti,elleriyle oynuyordu sürekli. Ne kadar kazan yorsun sorusuna 600 TL cevab n verdi, o vakitler bu para asgari ücrete tekabül etmekteydi.oturduklar ev de kirayd 400 TL civar nda para kiraya gitmekteydi Evlad m sana ne versin,kazand g belli yol paras ekmek paras,yoktan anlamazm s n, olmayan nas l niye istersin diye sordu hakim genç k za. O ise seller kadar bulan k ve köpüklü, hor gördü ü haysiyeti tepeden süzerekten bana bakam yor, boflanmak istiyorum dedi. Havalardayd kafas, çal flmak para kazanmak fiehadet, kiflinin kutsallar ad na yap labilecek en büyük fedakârl gözünü k rpmadan tam bir feragat ve fedakârl k içinde ortaya koymas yi itli inin son aflamas d r. Sahih, do ru, iyi, güzel ve faydal de er yarg lar n n tam karfl l olan kutsal ise, bugün sadece slam d r. O hâlde slam ad na ve slam yaflama ve yaflatma azim ve kararl l nda olan millet ve topluluk ad na, müslümanlar n mallar n, canlar n, rzlar n, vatanlar n, devletlerini, bayraklar n yani bayra n temsilcili inde tam ba ms z kendi idarî tasarruflar n koruma ad na ortaya konan fedakârl n son aflamas d r, hayattan vazgeçmektir, can vermektir ve flehitlik budur. Bu ba lamda slam inanc nda ve tarihsel slamî toplumsal de erler hiyerarflisinde flehadet büyük bir öneme sahiptir. Kutsal kitab m z Kur an- Kerim, flehadetin ne oldu unu hem tan m hem de de erler düzeyinde net olarak ortaya koymufltur: "Allah yolunda öldürülenleri sak n ölü sanmay n. Bilakis onlar diridirler, Allah n lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde, Rableri kat nda r z kland r l rlar. Arkalar ndan gelecek ve henüz kendilerine kat lmam fl olan flehit kardefllerine de hiçbir keder ve korku bulunmad müjdesinin sevincini duymaktad rlar. Onlar Allah tan gelen nimet ve keremin Allah n müminlerin ecrini zayi etmeyece i müjdesinin sevinci içindedirler. (Al-i mran Sûresi, ) Bu ayette ifade edildi i üzere Allah yolunda öldürülenlere flehit denir. Allah yolu ise slam n yaflanmas ve yaflat lmas mücadelesidir. slam n hem bir inanç, hem bireysel ibadetler, hem toplumsal bir hayat nizam, hem de milletin kültürel hayat n ören de erler sisteminden oluflan yap n n genel ad Allah yoludur. Bu genel yap n n ba ms z bir vatan topra üzerinde, ba ms z bir siyasi iradenin belirleyici ve yönlendirici oldu u idare alt nda Müslüman bir millet taraf ndan fiilen yaflat lmas Allah yoludur. Müslümanlar mallar n, canlar n, rzlar n, namuslar n, vatanlar n, devletlerini, kültürlerini koruyarak ve gelifltirerek Allah yolunu yaflatabilirler. Bu davan n yani Allah yolu davas n n varl n koruma ve yayma ad na bir müslüman n gö sünü düflmanlara ve engellere karfl siper etmesi ve bu u urda gerekirse ölmesi flehitliktir ve böyle bir ölüm s radan bir ölüm de ildir. fiehitlik, bilinen anlam yla s radan bir biyolojik ölüm de ildir. Allah yolunda ölerek flehit olmufl bir Müslüman, yüzeysel anlamda ölmüfl say lmaz. Cesedi, bedeni ölmüfl, yani biyolojik varl sona ermifl olsa bile ölümüyle ortaya koydu u iddia yani Allah yolu davas canl d r. Savundu u, u runa mücadele etti i ve yaflan p yaflat lmas ad na ölümü göze ald dava olan Allah yolu davas ayakta kald, yaflad ve dünyaya yay ld için flehit ölmemifltir, ruhu, ideali, davas diridir. fiehit, kendisi ölerek Allah yolu davas n dirilten adamd r. Onun için bilakis onlar diridirler. Evrensel planda çok büyük bir dava ad na en büyük yi itlik, fedakârl k ve tam bir adanm fll k ruhuyla can n verdi i için Allah n en büyük nimetine, en büyük r z klar na, mükâfatlar na kavuflacakt r. Onun için flehit, kaybeden de il kazanan adamd r. fiehit, yap labilecek en büyük fedakârl yapt için al nabilecek en büyük mükâfat alm flt r. Dünyada ölmüfltür ama ahirette sonsuza kadar diridir. Hem bireysel planda kendisi ahirette sonsuza kadar diri kalm flt r, hem de dünyada ayakta tutma kavgas verdi i cihanflümul manadaki tek hakikat davas olan Allah yolu yaflad kça dünyada da manen, ruhen diri kalmaya devam edecektir. fiehitlik bir tav r al flt r. Do ru bir zamanda do ru bir kararla, en büyük risk al narak yap lmas gerekeni yapmaktan kaç nmama tavr d r. Allah n davas tehlikeye düfltüyse, Müslümanlar n dini, can, mal, rz, namusu, vatan, ba ms zl tehlikeye düfltüyse bu durumda hiç hesaps z ve tam bir azim, sebat ve kararl l kla hayat n ortaya koymak ve bunun sonucunda ölümü tatmak, sahih bir durufl ortaya koymakt r. Böylesine kutlu bir tav r al fl n simgesel manalar ve karfl l klar olacakt r. Kutlu flehitlerin arkalar ndan gelecek flehit adaylar nda da korku, keder ve üzülme olmayacakt r. Bu iki kavram önemlidir. Korku, bir Müslüman için büyük bir zaaft r. Korkarak yaflanmaz. Bir Müslüman sadece Allah tan korkar. Çünkü korkulmaya lay k olan sadece yarat c d r. Kifli, kendisi gibi yarat klardan korkarsa o zaman korktu u yarat klara bilmeyerek tanr l k özelli i yüklemifl olur ki bu tam imanl bir mümine yak flmaz. ö retilmemiflti Ona;yaflam bilmiyordu,çoçuk de ildi ergendi gene de bak lmakt bekledi i Hakimle göz göze geldik, ikimizde çal fl yorduk ve genç k z n hayal aleminde yaflad n anl yorduk ama deneyimlemeden yaflam ö renilmezdi. Yap lacak bir fley yoktu, fliddetli geçimsizli e iliflkin tan k flöyle bir dinlenilip taraflar n boflanmalar na karar verildi Merakla bakt m genç erke e ferahlam flt, üzerinden bak m yükü kalkm flt, genç kad n ise boflanman n kendi bak m n n sorumlulu unu almak oldugunun fark nda degildi henüz akl befl kar fl havada a açtan kopan bir yapra n hissetti i tad özgürlükle kar flt r p, yukar dan afla inmenin verdi i bafl dönmesiyle gülümsüyordu,yere düfltü ünde üzerine bas lmas n nas l engelleyecekti acaba,kimden isteyecekti ona bakmas n bilmiyordu ki? Hayatla yüzleflmenin,yetenekleri daha yüksek bir yaflam derecesine ç karman n yolu, incitip bafl afla düflürmek de ildi karfl na ç kan ruhu, ifller sab rla sonuç verir, koruk zamanla üzüm olurdu Gerçek sevgiye ulaflmak için cesur olmak; kanaatkar davran p, sabrederek karfl taraf n gönlünü kazanmak gerekti. Kanaatkar zenginli i sermaye zenginli inden iyiydi; evlilik bak lma yeri degildi, kad n n erke in beraber çal fl p tomurcuktan çiçe e ve sonra meyveye dönmesi,beraber üretmesi gerekirdi, haz r medeniyete konulmazd medeniyet, yaflayarak sorumluluk alarak ö renilirdi GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Minarenin ezan okunan yeri. Baston. 2. Cerahat. Tan m. 3. Tütün duman n n b rakt ya l kir. Sodyumun simgesi. 4. ri yaprakl palmiye. Huysuz hayvanlar n a z na tak lan k skaç. 5. mkân. 6. lham. Kimileri u ur sayar. 7. Hekimlikte kaslar n kas lmas n önleyen bir bitki. F r nlar temizlemekte kullan lan ucu bezli sopa. 8. Boru sesi. Bravo. 9. Nikelin simgesi. Kulak iltihab. 10. flletilen paran n faiz kat lmam fl bütünü. Genifllik. 11. fiaflma anlatan ünlem. Müzikte Opus un k saltmas. Arapçada su. 12. Bir konuda direnme, ayak direme. stek, talep, temenni, rica. 13. Büyük aile. Baryumun simgesi. 14. Akarsu yata, mecra. Gözde canl l k. 15. Bir say. T rpana bal. 16. lgi. M s r n plaka iflareti. 17. Köyden büyük, flehirden küçük yerleflim yeri. Notada durak iflareti. 18. Köpek. Kiloamperin simgesi. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. 19. El ile bir çeflit dantel örmek için kullan lan silindir biçimli araç. 20. Tek hücreli canl. Açgözlülük, h rs. Yukar dan afla ya: 1. Hastal ktan kurtulma, onma. Eski dilde güzel koku. Müslümanlar n, bir çocu un do umundan yedi gün sonra Allaha flükretmek için kestikleri kurban. 2. Rütbesiz asker. Gözlem. Emile Zola n n ünlü bir eseri. Maddenin kimyasal tepkimeye girebilen en küçük parças. 3. Bir ilimiz. Özen. S cak iklimlerde yetiflen hofl kokulu bir meyve. Matematikte sabit bir say. 4. yiden iyiye, iyice. Tutu, rehin. Tak lm fl ad. 5. Bak. Bir nota. Bir haber ajans n n k saltmas. Kalp için, atma, çarpma, vurufl. 6. Hitit. Girdap, burgaç. Bir zaman birimi. Binek hayvan. 7. Bo a gürefli alan. Seyrek olarak dokunmufl, delikli bir tür kumafl. Olumsuzluk anlatan önek. Eski bir devlet. 8. Evrensel al c kan grubu. Maden ocaklar nda aç lan yeralt yolu. Bir renk. Bir nota. Aylardan biri. 9. skambil kâ tlar nda bir gruba verilen ad, ispati. Kent, flehir. Do um iflini yapt ran kad n. Avrupa Uzay Ajans n n k saltmas. 10. Tütün sergisi. Oltaya tak lan yem. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan ve bestesi de iflmeyen bölüm. Yaz daki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür kum. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 29 Ocak 2014 Çarflamba SAGLIK Burcu KER M Gribin geçmifli korkutuyor Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal klar (KL M K) Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 1918 y l nda 1. Dünya Savafl n n ard ndan büyük bir grip salg n yafland. O zaman buna 1918 gribi dendi. Dünya üzerindeki herkesin bu griple karfl laflt n, yar s n n hastaland n ve 50 milyon kiflinin öldü ünü biliyoruz. Savaflta ölenlerin say s ndan daha fazla bir rakam. Hala dünya genelinde grip nedeniyle y lda yaklafl k 500 bin insan hayat n kaybediyor. Bu yüzden gribin önemsenmesi gerekti- ini söylüyoruz dedi. ESK fieh R -Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi de olan Prof. Dr. Azap, bir programa kat lmak için geldi i Eskiflehir de AA muhabirine yapt aç klamada, son günlerde artan vaka say s yla gündeme gelen grip hastal na iliflkin Grip deyince hekimlerin neden ortal bu kadar aya a kald rd n anlayamayabilirler. Hastal n önemsenmesi ve nezle ile kar flt r lmamas gerekir diye konufltu. Grip virüsünün öldürücü olabilece ine dikkati çeken Azap, flunlar kaydetti: 1918 y l nda 1. Dünya Savafl n n ard ndan büyük bir grip salg n yafland. Dolaflan virüs H1N1. O zaman buna 1918 gribi dendi. Dünya üzerindeki herkesin bu griple karfl laflt n, yar s n n hastaland n ve 50 milyon kiflinin öldü ünü biliyoruz. Bu çok korkunç bir rakam. Savaflta ölenlerin say s ndan daha fazla bir rakam y llar nda dünya genelinde grip salg nlar vard. Bu salg nlarda da 1,5-2 milyon insan hayat n kaybetti. Hala dünya genelinde Türk doktorlardan yüz felci tedavisinde önemli ad m T.C. ANKARA 23. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI grip nedeniyle y lda yaklafl k 500 bin insan hayat n kaybediyor. Bu yüzden gribin önemsenmesi gerekti ini söylüyoruz. Tabi bu ölümlerin ço u, örne in akci er hastal klar, kalp hastal klar gibi kronik hastal klar ya da çok ileri yafl ve çok küçük yafl sebebiyle olabiliyor. Bu süreçte araya giren grip virüsü, bu kiflilerin beklenenden erken ölmelerine neden oluyor. Grip hastal n n afl s n n 50 y ldan fazla süredir bulundu unu dile getiren Azap, afl - n n herhangi bir yan etkisi olmad için özellikle risk grubundaki kiflilerin her y l afl yapt rmas gerekti ini belirtti. Toplumlarda grip salg n oldu u zaman ço u insan n söz 2013/8316 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 09/01/ hale Tarihi : 12/02/2014 günü, saat 09:45-09:50 aras. 2. hale Tarihi : 12/03/2014 günü, saat 09:45-09:50 aras, hale Yeri : Ankara Adliyesi 3 No lu Mezat Salonu No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 100,00 1 Adet %18 1 Adet B LG SAYAR BENO MARKA EKRAN B LG SAYAR 2 600,00 1 Adet %Î8 1 Adet LOJA YEfi L RENKDE DER KAPLAMA 3 PARÇALI LOJA, 3 600,00 1 Adet %18 1 Adet LOJA YEfi L REKDE DERÎKAPLAMA 3 PARÇALI L AJA 4 600,00 1 Adet %18 1 Adet LOJA YEfi L REKDE DER KAPLAMA 3 PARÇALI LOJA 5 600,00 1 Adet %18 1 Adet LAJA YEfi L RENKDE DER KAPLAMA 3 PARÇALI LAJO ,00 4 Adet %18 4 Adet DOLAP 4 ADET SERUANT ÇEKMECELI DOLAP ,00 26 Adet %18 26 Adet MASA SANDELYE 26 ADET AHfiAP MASA KAHVERENG RENKDE KREM RENKDE 94 TANE SANDELYE DER KAPLAMA ,00 2 Adet %18 2 Adet ELEKT R KL OCAK 2 ADET NKAANSUN MARKA SANAY T P KAKAPALI OCAK 9 500,00 2 Adet %18 2 Adet METAL RAF 2 ADET SANAY TI P METAL RAF ,00 1 Adet %18 1 Adet SANAY T P BUZDOLABI 1ADET FOOGAN 2 KAPILI BUZDOLABI SANAY T P ,00 1 Adet %18 1 Adet DER N DONDURUCU 1 ADET U UR DER N DONDURUCU U UR MARKA UCF310 SS ,00 1 Adet %18 1 Adet AHfiAP EKMEK DOLABI 1 ADET AHfiAP MARKA EKMEK DOLABI ,00 1 Adet %18 1 Adet DER N DONDURUCU 1 ADET U UR MARKA UDD200 BK DER N DONDURUCU ,00.1 Adet %18 1 Adet FIRIN N 1 ADET NAKSAN MARKA FBEAO BUHARLI FIRIN ,00 1 Adet %18 1 Adet FIRIN NOKSON MARKA FG 100 DO ALGAZLI FIRIN ,00 1 Adet %18 1 Adet ÇEKMECEL DOLAP 1 ADET NAKSAN MARKA SANAY T P 4 ÇEKMECE- L 2 SÜRGÜLÜ KAPAKLI DOLAP ,00 1 Adet %18 1 Adet DOLAP NOKSAN 3 KAPAKLI ALTU VE ÜSTEN DONDURUCU DOLAP SANAY T P ,00 1 Adet %18 1 Adet BUZ DOLABI 1 ADET NAZKANI BUZDOLABI TEK KAPILI SANAY T P NAZ S ,00 1 Adet %18 1 Adet BUZDOLABI NAKSAN MARKA 2 KAPILI BUZDOLABI SANAY T P ,00 1 Adet %18 1 Adet F R TOS 1 ADET NAKASAN MARKA ALTU TEK KAPILI F R TES SANAY T P ,00 1 Adet %18 1 Adet SANAY T P OCAK 1 ADET NAKSAN MARKA ALT AN FIRINLI ÜSTEN 4 OCAKLI ÇEL K DÖKÜM SANAY T P OCAK ,00 1 Adet %18 1 Adet FIRIN 1 ADET VESTEL MARKA M KRO FIRIN ,00 1 Adet %18 1 Adet SANY T P BULAfiIK MAK NES 1 ADET ARISCO MARKA SANAY T P BULAfiIK MAK NES ,00 24 Adet %18 24 Adet MASA VE SANDELYE 24 ADET MASA TAHTA VE ALTI METAL 96 TANE HASIR VE PLASD K SANDELYE ,00 1 Adet %18 1 Adet ÇAY OCA I 1 ADET ÖZKARDEfiLER MARKA DAVULMAZLI ALTAN 2 KAPILI 2 ÇEKMECEL ÇAY OCA I BAKIR ,00 1 Adet %18 1 Adet BARDAK YIKAMA MAK NES 1 ADET NOKSAN MARKA BARDAK YIKAMA MAK NES ,00 1 Adet %18 1 Adet UFO 1 ADET KUMSEL AYAKLI ÇALIfiIR UFO ,00 1 Adet %18 1 Adet KIL MA 1 ADET FREEDOO MARKA KIL MA HAVA PERDES KAPI ÜSTÜ TAHM NEN 2 25 METRE UZUNLU UNDA ,00 1 Adet %18 1 Adet KOLTUK TAKIMI 1 ADET KOLTUK TAKIMI 2 TANE K 1 TANE TEKL BEJ RENKDE DER KAPLAMA 2 TANE SEHBALI BEYAZ RENKDE TEM NATIN YATIRILACA I BANKA HESAP NO TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAN: TR Bas n-982(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar TOKAT (AA) - Gaziosmanpafla Üniversitesi T p Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbafl, AA muhabirine yapt aç klamada, Yüz felci gelifltirilen deneysel s çanlarda oksitosin ve resveratrolün tedavi etkinli inin araflt r lmas isimli çal flmalar yla, 14 Kas m 2013 te, Uluslararas Otolojik Cerrahi Derne inden kulak burun bo az hastal klar dal nda Politzer ödülü kazand klar n söyledi. Politzer ödülünün 1992 y l ndan beri 2 y lda bir verilen uluslararas t p ödülü oldu unu belirten Erbafl, çal flmalar n n çok say da ülkeden gelen farkl araflt rmalar aras ndan seçildi ini ifade etti. Erbafl, çal flmada, kendisinin yan s ra Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi Kulak Burun Bo az Hastal klar Ana Bilim Dal ndan Prof. Dr. Onur Çelik ve Uzm. Dr. Gökçe Tanyeri ile Ege Üniversitesi T p Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dal ndan Yrd. Doç. Dr. Özlem Y lmaz Dilsiz ve Uzm. Dr. Fatih Oltulu nun görev ald n söyledi. Yüz felcinde yeni tedavi yöntemleri bulmak için bu çal flmay yapt klar n kaydeden Erbafl, Çal flmada ispatlad m z iki tedavi ajan var. Bunlardan birisi, do um s ras nda salg lanan ve annelik hormonu olarak bilinen oksitosin, di eri de g dalarda özellikle renkli g dalar n çekirde inde, üzümde, kay s çekirde inde bulunan resveratrol denilen maddeydi diye konufltu. Çal flmalar n n yaklafl k 4 ay sürdü ünü ifade eden Erbafl, deney farelerinde fasial yüz felci modeli oluflturduklar n ve bu rahats zl oksitosin ve resveratrolle tedavi ettiklerini belirtti. Rutin tedavide kullan lan kortizonun baz dezavantajlar oldu unu savunan Erbafl, flunlar kaydetti: Kortizon kullanan hastalarda vücutta tuz ve su tutmas na ba l konusu hastal a r bile geçirse, birkaç gün evde yat p dinlenerek, atlatabildi ini anlatan Azap, Ancak belli risk gruplar örne- in kronik akci er hastalar, ast m, bronflit gibi, kronik kalp hastal olan kifliler, kalp yetmezli i gibi, ba fl kl k sistemi bir nedenle bask lanm fl kifliler, 65 yafl üstü ve çok küçük yafl grubu kifliler, risk teflkil ediyor. Bu hastal - n çok etkili bir afl s da var. Afl yap ld takdirde riskin ortadan kalkmas son derece mümkün. Tek s k nt m z insanlar m z, grip afl s olmuyorlar diye konufltu. Baz hastalar n afl oldum ama yine gribe yakaland m flikayetleriyle karfl laflt klar n anlatan Azap, bu kiflilerin afl olduklar nda da grip olabildiklerini vurgulad. Bunun nedeninin de virüsten kaynakland n ve virüsün çok h zl yap s n de ifltirdi- ini ifade eden Azap, Bu y l n virüsü, bir önceki y ldan farkl oldu u zaman hastalanabiliyoruz ama her sene düzenli afl lan rsak, daha önceki afl lardan kaynakl vücudumuzda bir antikor (Vücuda giren antijenlere karfl oluflan ba fl kl k proteini) oluflumu söz konusu oluyor. Bu antikor oluflumu tamamen önlemese bile hastal n daha a r geçirilmesini engelliyor dedi. Türkiye de, H3N2 virüsünün yol açt grip salg n ile ilgili olarak hava s cakl klar nda görülen de iflimden kaynakl oldu unu aktaran Prof. Dr. Azap, flöyle devam etti Bu virüs, Türkiye de 15 senedir görülen bir virüs. Dedi imiz gibi yap s n de ifltirdi. Buna ba l olarak da hastal n daha a r seyretmesine sebep oldu. Havalar n s cakken birden so umas, 5-6 aya yay lan vakalar n birkaç hafta içinde ortaya ç kmas na sebep oldu. Korkulacak bir durum yok. Sadece piyasada ilac n bulunmamas, hekimler olarak elimizi kolumuzu ba l yor. Özellikle risk gruplar na ilac öneriyoruz. Gribin a r seyredece i grupta bu ilac n bafllanmas önemli. Genç eriflkinlerde veya hastal hafif seyredenlere zaten söz konusu ilac önermiyoruz. Gaziosmanpafla, Celal Bayar ve Ege üniversitelerinin ifl birli- inde, 5 doktor taraf ndan yürütülen bilimsel çal flmada, yüz felci tedavisinde kortizon yerine oksitosin hormonu ve resveratrol adl antioksidan maddenin, yan etkisi olmadan daha etkin flekilde kullan labilece i tespit edildi. olarak hipertansiyon olufluyor, ayn zamanda enfeksiyon riskini de art yor. Onun için baz hastalarda kortizon kullan m s n rlanmaktad r. Bir de kortizon, hastalarda yüzde 100 olumlu yan tlar vermemekteydi. Bizim ise tedavimizde kulland m z oksitosin do al bir madde. Yan etkileri hemen hemen hiç yokmufl gibi, resveratrol da do al bir madde, g dalarda bulunuyor. Çal flmam zda oksitosin ve resveratrolün kortizona göre yüz felcini daha h zl iyilefltirdi ini kan tlad k. Gelifltirdi imiz tedavinin üstünlü ü, hem tansiyonu yükseltmemesi hem de ba fl kl k sistemini bozmad için hastan n enfeksiyon riskini art rmamas d r. Oksitosin hormonu hakk nda bilgi veren Erbafl, özellikle do um esnas nda ve do um sonras nda oksitosinin önemli rol oynad n ifade ederek, Do um esnas nda serviks ve uterusun gerilmesiyle çok miktarlarda sal n r, rahim kaslar n n kas lmas n uyar r ve do umu kolaylaflt r r. Do umdan sonra ise meme bafl uyar s yla sütün sal n m n sa layarak emzirmeye yard mc olur diye konufltu. Yrd. Doç. Dr. Erbafl, flu bilgileri verdi: Deney hayvanlar üzerinde yapt m z çal flmalarda, oksitosin hormonunun Parkinson hastal nda oluflan sinir hücresi hasar n azaltt n, epilepsi nöbeti geliflmesini azalt p durdu unu, endometriozis denilen kas k a r s ve k s rl kla sonuçlanan kad n hastal na iyi gelip çikolata kistlerini azaltt n gösterdik. Bu bulgular - m z, uluslararas t p dergilerinde yay nland. Oksitosin, son y llarda birçok hastal kta denenen bir ajand r. Oksitosin gelecekte de Parkinson, epilepsi, endometriozis, yüz felci gibi hastal klar n tedavisinde kullan labilecek do al bir tedavi ajan d r.

11 29 Ocak 2014 Çarflamba DIS HABERLER 11 Yücel TANOL Gazze'de ilaç stoklar tükeniyor GAZZE- Gazze'deki Filistin Hükümeti Sa l k Bakan Mufid el-muhallelati, ilaç stoklar n n tükenmeye bafllad n belirterek, uluslararas kurumlar Gazze ablukas n n kald r lmas için çaba göstermeye ça rd. Muhallelati, düzenledi i bas n toplant s nda, Gazze'de sa l k alan nda çok büyük s - k nt lar yafland n, ilaç stoklar n n tükenmeye bafllad n dile getirerek, Birleflmifl Milletler (BM) ve Dünya Sa l k Örgütü'ne (WHO) bölgedeki ablukan n kald r lmas için çaba gösterme ça r s nda bulundu. srail'in yaklafl k 7 y ld r uygulad ablukaya ek olarak M s r s n r ndaki tünellerin y - k lmas ve s n r kap s n n kapat lmas sebebiyle Sa l k Bakanl 'n n zor durumda kald - n vurgulayan Muhallelati, flöyle devam etti: "Depolar m zdaki t bbi malzemeler ve ilaç stoklar tükenmeye bafllad. Sa l k alan ndaki aç kapatmak üzere zaman zaman Gazze'ye gelen uzman sa l k ekipleri de Refah S n r Kap s 'n n kapat lmas sebebiyle bölgeye giremiyor." Muhallelati, tünellerin y - k lmas sebebiyle Gazze'ye inflaat malzemesi ulaflt r lamad - n ve bu durumun da sa l k alan ndaki projeleri sekteye u ratt n kaydetti. (AA) Dünya Bankas 'ndan Myanmar'a 2 milyar dolarl k destek M s r'da darbe "devrim cephesini" böldü KAH RE - M s r'da 30 y ll k Hüsnü Mübarek rejimine son veren ve ülke tarihinde ilk kez demokratik yönetimin kap s n aralayan 25 Ocak devriminin 3. y ldönümü, askeri darbenin ard ndan "devrim cephesinde" yaflanan bölünmeyi ortaya koydu y l nda, toplumun farkl kesimleri ve ideolojik e ilimlerinden yüzbinlerce M s rl, ayn meydanda, "Halk rejimin y klmas n istiyor" slogan alt nda ve ayn amaç do rultusunda devrim sürecini bafllat rken, dün yap lan kutlama ve gösteriler, darbenin M s r'da yol açt keskin siyasi ve toplumsal kamplaflmay gözler önüne serdi. Baflkent Kahire olmak üzere ülke genelinde yap lan ve darbe karfl tlar ndan en az 50 kiflinin ölümü, yüzlerce kiflinin de yaralanmas yla sonuçlanan gösteriler, önceki kutlamalardan birçok aç dan farkl l k gösterdi: 1- Sisi'nin foto raflar birincili e oynad Sadece darbe yanl lar n n girifline izin verilen Tahrir Meydan 'nda baz gruplar n elindeki devrik Cumhurbaflkan Hüsnü Mübarek'in posterleri göze çarparken, meydan, a rl kl olarak, Savunma Bakan Abdulfettah es-sisi'nin foto raflar yla süslendi. 3 Temmuz'daki askeri darbe ile görevinden uzaklaflt r lan Cumhurbaflkan Muhammed Mursi'nin foto raflar na meydanda yer verilmedi. 2- "fiehitlerin" foto raf ve yak nlar kutlama meydanlar na inmedi 25 Ocak 2011 Devrimi'nde hayat n kaybedenlerin foto raflar di er y llarda FUAT SEFEROV MOSKO- VA - Rusya da kinci Dünya Savafl nda 900 gün Nazi birliklerinin kuflatmas nda mücadelen eden Leningrad (St.Petersburg) kent halk n n kahramanl çeflitli törenlerle an ld. St.Petersburg kentinde, K z l Ordu taraf ndan Leningrad n Nazi kuflatmas ndan kurtuluflunun 70.y ldönümü vesilesiyle askeri tören düzenlendi. Askeri tören, kuflatma s ras nda hayat n kaybeden yaklafl k 500 bin kiflinin topra a verildi i Piskaryovski mezarl na yak n Nepokorenn h caddesinde yap ld. Törende savafl s ras nda yap lan kutlamalarda boy gösterirken, dün yap lan kutlamalarda "devrim flehitlerinin" foto raflar görülmedi. Ayr ca geçen y llarda yap lan kutlamalarda aileler, yak nlar n n ölümüne sebep olanlar n cezaland r lmas için konuflma yaparken bu y l söz konusu olay gerçekleflmedi. 3 - Tahrir "gençleri kaybetti" Tahrir Meydan 'nda kutlama yapanlar n yafl ortalamas n n büyük olmas da dikkati çekti. Meydanda di er y llara oranla yafll lar ve kad nlar n ço unlukta oldu u görüldü. Gençler ise a rl kl olarak darbe karfl t gösterilerde yer ald. 4 - Devrim merkez üssünde "ilk kez yönetime destek" 25 Ocak 2011 Devrimi'nden bu yana ilk kez bir y ldönümünde, "devrimin merkez üssü" Tahrir Meydan 'nda yönetim lehine sloganlar at ld. 2011'de halk hep bir a zdan "Halk rejimin y k lmas n istiyor" slogan atarken, 2012'te "Askeri rejim y k ls n", 2013'te de hvan karfl t sloganlar öne ç km flt. Ancak dünkü kutlamalarda al fl lm fl n d fl nda mevcut yönetim lehinde, "Ordu, polis, halk tek yumruk" fleklinde sloganlar at larak, Sisi'ye, cumhurbaflkanl na aday olma ça r s yap ld. 5- Devrim kutlamalar na "resmi" kat - l m Tahrir Meydan baflta olmak üzere kutlama yap lan birçok yerde, devrimin sembol isimlerinin yoklu u, buna mukabil resmi düzeyde kat l mlar n yo unlu u dikkati çekti. Baflbakan Haz m Biblavi, dün iki kez Tahrir'i ziyaret etti. Gençlik, Sovyet askerlerinin kulland üniformalar giyen askerler meydanda yürüyerek gövde gösterisi yapt. Törende konuflan St.Petersburg Valisi Georgi Poltavçenko, Nazi kuflatmas n n kurtuluflunun Rusya tarihinin önemli sayfalar ndan biri oldu una iflaret etti. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin de Piskaryovski mezarl nda Ana Vatan an t na çelenk b rakarak sayg duruflunda bulundu. Daha sonra Rusya lideri, Rubejn y Kamen an t na çelenk b rakt. 27 Ocak 2012 de an lar n paylaflan Yat r m ve skan Bakanlar da kutlamalarda haz r bulundu. Kahire d fl nda ise birçok ilin valileri ve emniyet müdürleri, mevcut yönetimi desteklemek amac yla yap lan gösterilere kat ld. 6- Ola anüstü güvenlik uygulamalar Meydanlardaki güvenlik önlemleri de di er uygulamalar gibi ola and fl yd.tahrir'in girifllerine üst aramalar için elektronik kap lar kuruldu. E itimli köpekler meydanda haz r bekletildi. Üzerinde, darbe karfl t direniflin sembolü Rabia iflareti bulunan tiflört giyenlere karfl s k güvenlik önlemleri al nd. Önceki kutlamalarda meydan n güvenli i halk taraf ndan sa lanm flt. 8- Güvenlik güçlerinden "orant s z fliddet" Güvenlik güçleri, 25 Ocak Devrimi'nin 3. y ldönümünde darbe karfl t göstericilere çok sert müdahalede bulundu. Gerçek mermilerin kullan ld müdahaleler s ras nda ülke genelinde 50 kifli hayat n kaybetti, yüzlerce kifli yaraland. çiflleri Bakanl, binden fazla kiflinin gözalt na al nd n bildirdi ve 2013 y l nda yap lan kutlamalarda bu tür fliddet olaylar görülmemiflti. 9- Devrim marfllar söylenmedi Meydanlarda, Mübarek'in devrilmesinin ard ndan söylenen devrim flark lar ve marfllar da yerini, Mursi'nin görevden uzaklaflt r lmas n n ard ndan M s r ordusunun kutlamalarda söyledi- i Tislem el-eyadi (Ellerinize sa l k) flark s na b rakt. (AA) Rusya da Leningrad n kurtuluflunun 70. y ldönümü kutland Putin, Benim ailem bana 1941 de yetkililerin çocuklar Nazi kuflatmas s ras nda ald klar n söyledi. Büyük erkek kardeflimi de bu flekilde alm fllar. Büyük bir ihtimalle difteriye yakalanm fl ve ölmüfl. Yetkililer gelip kardeflimin öldü ünü söylemifller. Ancak nereye gömdüklerini söylememifller. Büyük bir ihtimalle buraya (Piskaryovskoye Mezarl ) defnetmifl olabilirler. tahmininde bulunmufltu. Putin kardeflinin ölümünden 11 y l sonra 7 Ekim 1952 de Leningrad da dünyaya geldi. Naziler in Eylül 1941 de bafllatt Leningrad kuflatmas Ocak 1944 de sona erdi. (CHA) YANGON - Dünya Bankas, Myanmar'a, enerji ve sa l k sektörlerine aktar lmak üzere 2 milyar dolarl k kalk nma paketi vaadinde bulundu. Dünya Bankas Baflkan Jim Yong Kim, Myanmar'a yapt ilk ziyaret s ras nda, program n ülke halk n yoksulluktan kurtarmay amaçlad n belirtti. Jim Yong Kim, 60 milyonluk ülke nüfusunun büyük ço unlu unun güvenli elektrik ve nitelikli sa l k hizmetlerinden yoksun oldu unu hat rlatt. Demokratik sürece 3 y l önce geçebilen Myanmar 1987 y l nda, cunta yönetimi alt ndayken eski borçlar n ödemeyi durdurmufl ve Dünya Bankas Yangon'daki ofisini kapatmak durumunda kalm flt. Myanmar' n borçlar geçen y l temizlenmiflti. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ E R E F E A S A R N T A B R F Z F R N A A R E K A E G E N Y A O L A N A K E S N N A L B T A T U L A E S E T A F E R N R N K O T T A N A P A R A E N Y A O P M A A N A T D L E K H A N E D A N B A A A K A K F E R O N R R N A A A A A L A K A E T K A S A B A E S T K A A K A R K O P A N A K I A M P T A M A H

12 12 29 Ocak 2014 Çarflamba HABER BRAH M ARKLAN Çocuk gelinler sorununa istihdamla çözüm aranacak Anadolu'da tekstil yat r mlar - n n da altyap s n oluflturmak üzere dikifl atölyeleri kurulacak. DEN B Yönetim Kurulu Baflkan Kocasert, "Bu projenin, ayn zamanda çocuk gelinler probleminden iflsizli e kadar toplumsal yaralar n tedavisinde önemli bir bafllang ç olaca na inan yoruz" dedi. DEN ZL (AA) - Denizli hracatç lar Birli i (DEN B) Yönetim Kurulu Baflkan Süleyman Kocasert, Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinde yap lacak tekstil yat r mlar n n da altyap s n oluflturmak üzere bölgeye dikifl atölyeleri kuracaklar n belirterek, "Bu projenin, ayn zamanda çocuk gelinler probleminden iflsizli e kadar toplumsal yaralar n tedavisinde önemli bir bafllang ç olaca na inan yoruz" dedi. Kocasert, gazetecilere yapt aç klamada, Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinde yaflanan iflsizlik ve ekonomik s k nt lara çözüm üretmek için ifl adamlar na büyük sorumluluk düfltü ünü dile getirdi. Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ile yapt klar görüflmede Zeybekci'nin bölgeye yap lacak yat r mlar n altyap s n oluflturmak üzere dikifl atölyeleri kurulmas n istedi ini ifade eden Kocasert, flunlar kaydetti: "Do u ve Güneydo u bölgelerimizde yap lacak yat r mlara devletimiz büyük teflvikler veriyor. Buralarda yap lacak yat r mlarla, buralara çak lacak çivilerle kardeflli imizi sa lamlaflt raca z, ülkemizin topyekun kalk nmas n sa layaca z. Bölgede yaflanan s k nt lar n bafl nda iflsizlik ve ekonomik s k nt lar geliyor. lk etapta Hakkari'de halk e itim merkezine dikifl atölyesi kuraca z. Bu, fi rnak ve baflka illere de yap lacak. Böylece yat r mc oraya vard zaman iklim haz r olacak. Ülkenin her yerinde tesislerden, sanayiden tezgah sesleri gelecek. Ülkemizde kardefllik duygusunun geliflmesine de büyük hizmet edecek olan bu projenin, ayn zamanda çocuk gelinler probleminden iflsizli e kadar toplumsal yaralar n tedavisinde önemli bir bafllang ç olaca na inan yoruz." Gerede'den deri ihracat BOLU (AA) - MEHMET EM N GÜRBÜZ - ZAFER GÖDER - Gerede Kaymakam ve Deri htisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Arslan Yurt, geçen y l ilçedeki tabakhanelerden 21 ülkeye ihraç edilen derilerden 336 milyon dolar gelir sa land n söyledi. Yurt içindeki mezbahalardan toplanan ve 18 ülkeden ithal edilen büyükbafl hayvan derileri, Gerede'de tabaklanarak, konfeksiyon ve ayakkab fabrikalar na gönderiliyor. Baflta Balkan ülkeleri olmak üzere, Türk cumhuriyetleri ve Rusya'ya ihraç edilen tabaklanm fl deriler, buralardaki ifllemlerin ard ndan dünyan n birçok ülkesinde kemer, ayakkab, k yafet ve giyim aksesuar olarak sat l yor. Yurt, AA muhabirine, Gerede deri sanayisinin geçen y l 280 milyon dolarl k deri ithal etti ini belirterek, ilçenin büyükbafl hayvan derisi iflleme konusunda uzmanlaflt n anlatt. lçedeki irili ufakl 130 deri fabrikas nda ifllenen derilerin yurt içi ve d fl ndaki saraciye fabrikalar na sat ld n kaydeden Yurt, "Gerede, büyükbafl hayvan derisi alan nda Türkiye'nin yaklafl k yüzde 40'l k üretimini sa l yor. Deri sanayisinde fiili olarak çal flan bin 500 iflçi var. Yan sanayi, nakliyecileri ve kimyevi madde sa layan iflletme ve pazarlamac lar eklersek, say daha da art yor y l nda Gerede'deki tabakhanelerde haz rlanarak 21 ülkeye ihraç edilen derilerden 336 milyon dolarl k gelir sa land. Ülkemizde deri sanayisinin ihtiyac n karfl layacak kadar büyükbafl hayvan derisi bulunmad için 18 ülkeden 280 milyon dolarl k deri ithal ettik" diye konufltu. Yurt, deri fabrikalar n n ilçe merkezindeki dar alana s k flt için yeterince geliflemedi ini ve çevre kirlili ine neden oldu unu dile getirdi. Fabrikalar n bulundu u alan nedeniyle hem iflletmecilere hem de ilçe ANKARA (AA) - AR FE YILDIZ ÜNAL - Karayollar Genel Müdürlü ü 2023 y l na kadar 70 bin kilometre yola Bitümlü S cak Kar fl m (BSK) kaplama yapacak. Genel Müdürlük, 2023 hedefleri kapsam nda yol a nda toplam 573 kilometre uzunlu unda 9 bin 71 köprü ve viyadük ile 490 kilometre uzunlu unda 312 tüneli Türkiye'deki trafi in hizmetine sunmay hedefliyor. AA muhabirinin Karayollar Genel Müdürlü ünden ald bilgiye göre, Son 11 y lda toplam 8 bin 274 kilometre tek platformlu yolun fiziki ve geometrik standard yükseltildi y l nda kilometre tek platformlu yolun onar m ve yenilemesi tamamland öncesi y ll k ortalama 7 bin kilometre asfalt çal flmalar ve onar m yap lmakta iken y llar aras nda y ll k ortalama 16 bin 413 kilometre çal flma yap ld. Geçen y l ise kilometre BSK kaplama yap m ve onar m, 17 bin 242 kilometre sathi kaplama yap m ve onar m halk na s k nt verdi ine dikkati çeken Yurt, "Büyümek isteyen deri sanayimiz var ama büyüyemiyor çünkü alan buna uygun de il ve çok dar. Özellikle iflletmelerini büyütmek isteyen fabrika sahipleri ve sisteme yeni girmek isteyenler, bu alan kendileri için yeterli görmüyor. Bu sebeple ilçemizde Deri htisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurma çal flmalar bafllad y l nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ndan ald m z krediyle Gerede OSB'nin temelini att k" ifadesini kulland. OSB'nin altyap ifllerini 2015 y l nda tamamlamay hedeflediklerini aktaran Yurt, 2016 ve 2017'de ilçedeki bütün KGM nin 2023 hedefleri aras nda yer al yor çal flmas tamamland y l na kadar BSK kaplamal yol uzunlu unun 70 bin kilometreye ulaflt r lmas hedefleniyor. Son 11 y lda köprü yap m çal flmalar kapsam nda 114,2 kilometre uzunlu unda bin 608 köprünün yap m, 699 köprünün bak m ve onar m, 106 tarihi köprünün restorasyonu tamamland. Böylece Türkiye'deki trafi e hizmet veren toplam 7 bin 575 köprü uzunlu u 426,6 kilometreye ulaflt. Geçen y l 12 bin 777 metre uzunlu unda 153 köprünün yap m, 65 köprünün bak m ve onar m ile 9 tarihi köprünün restorasyonu tamamland y l na kadar yol a nda toplam 573 kilometre uzunlu unda 9 bin 71 köprü ve viyadü ün trafi e hizmet vermesi planlan yor. Tünel yap m çal flmalar kapsam nda y llar aras nda 117,2 kilometre uzunlu unda 122 tünel yap ld. Bugün itibariyle tüm yollarda toplam 167,1 kilometre uzunlu unda tabakhaneleri buraya tafl yacaklar n vurgulad. Tafl nma iflleminin ard ndan üretim ve kalitenin artaca n belirten Yurt, sözlerini flöyle tamamlad : "2018 y l nda tüm deri sanayisi, OSB'ye tafl nacak ve kendine özgü çal flmalar yapacak. O zaman bugünkünün kat kat üzerinde ihracat yapan, art de er üreten, ekonomik canl l k veren ve ülkemize katk sa layan deri sanayisine sahip olaca z. Bu sayede 'deri sanayisi' denildi inde akla gelen çevre sorunlar da azalm fl olacak." 70 bin kilometre yol BSK ile kaplanacak 205 tünel hizmet veriyor y l nda 4,2 kilometre uzunlu unda 4 tünel yap ld y l na kadar yol a nda toplam 490 kilometre uzunlu unda 312 tünel trafi e hizmet verecek. BSK ile asfalt kaplama tekni inde, önce yolun toprak zemini haz rlan yor, daha sonra 4 ayr büyüklükte çak llar n kar flt r ld killi topra n yol zeminine serilerek s k flmas sa lan yor. Daha sonra 4 ayr büyüklükteki çak l n kar flt r ld asfalt n yola uygulan p s k flmas sa lan yor. Böylece yol zemini toprak katman ndan bafllayarak iflleniyor ve en son çok ince çak ll asfalt kar fl mla da yol zemini kaplan yor. Avrupa ülkelerinde s kça kullan lan BSK asfalt kaplama tekni iyle kaplanan yollar daha güvenli ve daha keyifli sürüfl imkan sunuyor. Yap lan baz araflt rmalara göre, BSK ile kaplanan yollarda trafik kazalar azal yor. Söz konusu teknikte yol üzerindeki çukur ve çatlaklar s f ra iniyor. Fehmi KORU 'Balyoz' davas çökecek mi? CHP lideri Kemal K l çdaro lu 'Balyoz davas çöktü' diyor... Yaln z da de il; bafl ndan beri 'Balyoz' konusunda iflkilli olan çevreler ile yarg lananlar n aileleri, yak nlar ve avukatlar da ayn görüflü tekrarlay p duruyorlar... TÜB TAK '5 numaral harddisk' ile ilgili araflt rmas n tamamlam fl ve verdi i raporda 'üzerinde oynanm fl' görüflüne varm fl... 'Balyoz davas çöktü' denmesinin sebebi bu rapor... Acaba? Rapor 72 sayfay buluyor ve içerisinde davay bütünüyle geçersiz k lacak keskinlikte cümlelere rastlanm yor. 'Harddiskin üzerinde oynanm fl' sonucu ç kar lan cümleler bile iki tarafa da çekilebilecek mu lakl kta. Yine de üzerinde durmay hak edecek yeni bir geliflme yafland belli. O halde biz de konunun hakk n vermeye çal flal m. 'Balyoz'denilen dava, özünde, stanbul'da 1. Ordu Karargâh 'nda yap lan bir 'plan semineri' üzerine oturuyor. Sadece 'd fl tehdit' ile yetinmesi Genelkurmay taraf ndan telkin edilmifl olmas na ra men, 1. Ordu Komutan, 'iç tehdit' konusuna da girilmesini istemifl... Kasetlere kaydedilmifl seminerde 'Meclis'e ve hükümete ültimatom verilmesi' de dahil pek çok 'stratejik' konu görüflülmüfl... Gerçek kiflilerin adlar an larak gözalt na al nacaklar ve konuk edilecekleri yerler belirtilmifl... Bir 'milli mutabakat hükümeti' kurulmas öngörülmüfl... Nereden bakarsan z bak n, bir 'müdahale' planlamas... Dava eldeki bu verilerden ibaret olsa nas l bir karara yol açard bilemiyoruz; çünkü konuyu kamuoyunun dikkatine ilk sunan gazete, kaynaklar n n kendisine sa lad bir 'bavul' içerisinden ç kan belgeleri de günler boyu haberlefltirdi (20 Ocak 200). Bavulun içerisinden ç kan belgeler, o belgelerin kaydedildi i CD ve DVD'ler aylarca konufluldu. Ard ndan, Gölcük'teki Donanma Komutanl 'nda, ayn belgeleri ihtiva etti i anlafl lan harddiskler, 6 Aral k 2010 tarihinde, sakland zulalarda keflfedilip dava dosyas na eklendi. Konu ve konuya iliflkin dava bu yüzden dalland budakland... TÜB TAK' n raporlaflt rd harddisk Gölcük'te ç kanlardan... O 'sahte' olunca di er bütün CD ve DVD'ler ile belgeler de 'düzmece' hükmüne giriyor itiraz edenlere göre... 'Peki ya, kasetlere kaydedilmifl seminerde konuflulanlar?'' sorunuza, ayn çevrelerden, 'Mahkeme onlar üzerinde durmad bile' cevab n al yorsunuz. 'Balyoz'askeri bir plan... 'Müdahale' düflünenler e er varsa belli rütbedekiler olmal. Oysa astsubay ve küçük rütbelilerin ço unlu unu teflkil etti i 300'den fazla asker yarg land ve ço u mahkum edildi. Yarg tay da cezalar onaylad. 'Hiyerarfli'içerisinde üstlerinin emrini dinlemekle mükellef küçük rütbelilerin ne sebeple yarg land n hiçbir zaman anlayamad m... Elde inkâr edilmemifl 'sahih' ses kay tlar dururken baflka belgelere ne sebeple ihtiyaç duyuldu unu da anlamad m gibi... Pek çok belge, o belgelerin kay tl oldu u ve yine ayn kurum (TÜB TAK) taraf ndan 'sahih' olduklar raporlaflt r lm fl CD ve DVD'ler elde varken, Gölcük'te keflfedilen bir harddiske, TÜB TAK 'üzerinde oynanm fl' dedi i için, bütün bir davan n çökebilece ine de ak l s r erdiremiyorum... Dava çökerse, alt nda bütün bir yarg sistemi ile maalesef günler ve aylarca belgeler üzerinden yap lan yay nlarla gündemi meflgul etmifl 'gazetecilik' kalacak... 'Taraf' gazetecili i... Çöksün mü dava? Çökerse çöksün; ancak bu arada bundan kimin sorumlu oldu unu da bilelim... Yar na da söyleyeceklerim olacak Ocak 2014 Star

13 13 GÜNCEL 29 Ocak 2014 Çarflamba Defne kazand racak MERS N- Toros Da lar 'nda yetiflen ve yapra ya, sabun, kozmetik ürünleri yap m nda kullan lan defne a ac n n, Türkiye'deki üretiminin yüzde 60' n karfl layan Mersin'deki yetiflme alanlar geniflletilecek. Yapraklar farkl alanlarda kullan lan ve orman köylüsüne gelir sa layan defne a açlar n n yetiflme alanlar n n art r lmas için Orman Bölge Müdürlü ünce çal flma bafllat ld. Çal flma kapsam nda slah edilerek köylülere tahsis edilen alanlarda a aç üretiminin art r lmas hedefleniyor. Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin odun d fl orman ürünleri ak m ndan zengin bir ülke oldu unu söyledi. Sorumluluk sahalar na ba l 11 orman iflletme müdürlü ünde defne envanterinin tamamland n ifade eden Baca, bu ba lamda odun d fl orman ürünleriyle ilgili yaklafl k 50 bin hektar alanda rehabilitasyon çal flmalar yap ld n, bu alan n 23 bin hektar n n defne sahas oldu unu bildirdi. Tespit edilen bu alanlar n slah çal flmas yap larak a açland rmaya uygun hale getirilece ini belirten Baca, böylece ürün miktar ve elde edilen gelirin art r laca n kaydetti. Dünyada defne yapra üretiminin yüzde 90' n Türkiye'nin karfl lad n, ülkedeki üretimin yüzde 60'n n ise Mersin'de oldu unu vurgulayan Baca, flöyle konufltu: "Defne üretiminde önemli bir potansiyele sahibiz. Bu yüzden vatandafllar m za defne bitkisinin asl nda bir 'define' oldu unu anlatmaya çal fl yoruz. Bu konuda fark ndal k oluflturmak, köylülerimizin refah n ve gelirini art rmak için defneye yönelik iyilefltirme çal flmalar yap yoruz. Mersin'in y ll k defne yapra üretim kapasitesi 6 bin 500 ton civar nda olmas na ra men bin 500 ton civar nda üretim yap labiliyor. Bafllatt m z çal flmayla y ll k 6 bin 500 ton civar nda olan defne yapra üretim kapasitemiz, iyilefltirmenin ard ndan yaklafl k 42 bin tona ç kacak." Orman köylüsünün defne yapra n yafl halde kilosunu 50 kurufl-1 lira aras nda satt n bildiren Baca, üretim alanlar n n genifllemesiyle köylünün defneden elde edece i gelirin de artaca na dikkati çekti. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Oslo, mral ve da dakiler ile görüflmeye karfl olmad k Fethullah Gülen Hocaefendi nin 16 y l aradan sonra ilk kez BBC'ye verdi i televizyon mülakat n n ikinci bölümünü yay ml yoruz. BBC: Kürt sorunuyla ilgili belki fikirlerinizi daha netlefltirmeniz aç s ndan bir soru daha sormak istiyorum. Kürt meselesinin çözümüyle ilgili biz daha önce harekete geçtik, okullar açt k dediniz. Fakat daha sonras nda, o günlerde buna iltifat edilmedi ini söylediniz. Fakat daha sonras nda, özellikle son dört befl y lda, birincisi KCK soruflturmalar, ikincisi Oslo görüflmelerinin s zd r lmas konusu, daha sonra da bu 7 fiubat'ta M T'e yönelik yap lan operasyon, bunlar hep size mal edildi. Siz bir mülakat n zda, Kürtçe anadilin tart fl lmamas gerekti ini söylediniz. Sizin özellikle karfl oldu unuz fley örgütle yap - lan müzakereler konusu mu? Örgütle müzakere yap labilir, bir beis görmüyoruz onda. Fakat devletin, itibar onuru korunarak yap lmal. Öyle yaparsan z yar n tarih ona, "paralel yap budur" der. Yani onlarla görüflürseniz "paralel yap budur" der. Bir fley diyemem ben ona, yani iflte çocuk katili falan dediler, terörist dediler. Devlet de yakalarken zaten bir terörist olarak yakalad Türkiye'ye getirttirdi. O günkü mahkemeler onu içeriye att, bu iktidar yoktu o zaman daha evvelkiler içeriye att lar. Aleyhinde bir fleyimiz olmad da fakat onlar flu anda da aleyhte belli tav rlar var. Ve Türkiye'de ki mevcut idare de zannediyorum gelecekleri ad na o bölge insani ile iyi geçinme, flirin geçinme, onlar n gücünü de arkalar na alma ad na o meseleyi de yine cemaat, camia, hareket dedikleri kesime fatura etmek için öyle bir gayret içine girdiler. ÖCALAN VE DA DAK LER Aç ktan aç a ben hiç bir fley söylemedim, fakat bir dönemde terörist ilan ettikleri, müebbet hapse mahkûm ettikleri hatta idam söz konusu oldu u zannediyorum. Avrupa Birli i'nin o mevzuda kati bir tavr oldu undan dolay böyle bir fleye gidilmedi. Hatta MHP'nin tavr da oydu, AKP'nin tavr da belki de oydu geldikten sonra. Fakat sonra hangi mülahazaya binaen bilemiyorum onlara flirin görünmek suretiyle bölgede, öylede de dersem suizan olabilir seçime matuf bir tav r olabilir yani. Asl nda Türkiye Cumhuriyeti Kürdüyle, Türküyle, Laz yla, Çerkeziyle, Abhazas yla bir millet yani, Anadolu insan diyoruz, hatta çok defa o tabiri kullan yoruz. Birlik ve beraberlik ad na, terminolojide bu da çok önemli bir fley ifade ediyor. Ne Oslo görüflmesi, ne PKK'n n adadaki insan yla görüflme mevzuu, ne da dakilerle görüflme mevzuu, onun karfl s nda olmad k. Fakir'in yine yak n zamanda bir mülakat münasebetiyle, söyledi im dedi im bir fley oldu, "Sulh esast r, anlaflma esast r" dedik. Bunlara sayg duyan insanlar da belki o toplum içinde yüzde 80'dir. Bunlar istemeyen sadece da daki insanlard r. ran' n tesirinde olan insanlar, Suriye'nin tesirinde olan insanlard r. Bunlar rahats zl k duyuyor, yani Cemil Bay k rahats zl k duyuyor, Fehman Hüseyin rahats zl k duyuyordur. ran'daki PJAK' n içindeki insanlar bunlardan rahats zl k duyuyorlard r. Yani ne diye, iflte onlar da ayn fleyi söylüyordur: "Asimile etmek istiyorsunuz Kürtleri." Oysaki fakir, hem dedim, hem de tavsiye ettim, fakirle görüflen insanlara hep, televizyonda Kürtçe dersi verilmesi, onlara bakan öyle bir televizyon kanal n n aç lmas. Ayn zamanda Kürtçe'nin seçmeli bir ders olarak okullarda okutulmas, üniversitelerde okutulmas. Yani yap lmas gerekli olan bu makul fleylerin hepsi söylendi taraf - m zdan. Bunlar toplasak belki bir mücellit olur. Fakat nedense, onlara karfl da, hareketi ve hizmeti böyle kötü göstermek ad na, sürecin karfl s nda gibi hep belli bir kesimde, bir medyada öyle ifllendi mesela. Bizim orada Kürt vatandafllara kars yapt m z fleylerden dolay Öcalan' n rahats zl vard yani okuma salonlar ndan kültür lokallerinden da a gitmenin önünü kesme ad na, orada ki o fakir insanlara ç kma ad na rahats zl klar vard. Da n da rahats zl vard, Suriye'dekilerin, PYD'nin de rahats zl vard. ran'daki PJAK' n da rahats zl vard bu mevzuda. Da n yolu kesilmesin istiyorlard ve milletin, Kürt- Türk birli i ve bütünlü ü ad na ve ittifak ad na yap lan fleylerden rahats zl k duyuyorlard. Türk milletine karfl hep böyle kin ve nefret olsun, katiyen uzlaflt r c bar flt r c bir fley olmas n rahats zl vard. BBC: Seçim dönemi, Türkiye'de olsan z AK Parti için ya da Cumhurbaflkanl na adayl n koymas durumunda Erdo an için oy kullan r m yd n z? Hayat mda flimdiye kadar bir kere oy kullanmak nasip oldu. Ya içerdeydim, ya kaç yordum veya o haklardan mahrum edildi im dönemdeydim, bir kere oy kulland m. O da merhum Turgut Özal zmir'den adayl n koymufltu milletvekilli ine. O zaman Necmettin Erbakan' n partisinden koymufllard. Bir de benim Edirne'de imaml k yapt m dönemde, oran n müftüsü olan Yaflar Tunagür önemli bir simayd. kisi de zmir'den adayl klar n koymufllard. Ben sadece o zaman oy kulland m. Onlar için oyumu kulland m. Sonra nasip olmad yani. Oy kullanma aleyhinde olmad m. Kullanmama gibi bir fley yapmad m. O demokratik bir hakt r. Herkesin de kullanmas n arzu ederim. fiimdi de ben o mevzuda referandum da oldu u gibi bir fley söyleme niyetinde de ilim. O farkl bir fleydi. Belki bir fley desem flöyle derim, "Kim hak hukuk kars s nda dik duruyorsa, sa lam ise, sa lam duruyor ise, kim demokrasiye sayg l ise, çevresi ile iyi geçiniyor ise"- e er bir fley diyeceksem böyle derim. Hani onu da diyeyim mi, demeyeyim mi düflünece- im. Efendim ona oyunuzu verin diyebilirim yani. Ve bu parti seçme mevzu, insanlar n o mevzuda ferasetlerine, kiyasetlerine kendi ak llar na ve mant klar na karfl hakaret sayar m onu. Herkes her fleyi ayan beyan görüyor yani. Tercihte onlar birine yönlendirmeye zorlama gibi bir tavr m olmaz. BBC: Uluslararas düzeyde inançlar aras diyalogdan söz ediyorsunuz ancak Türkiye'de Sünnilerle Aleviler aras nda da büyük uçurumlar var. Sizin Cemevi-Cami birlikteli i projesinden ilk söz edifliniz san r m 1995'li y llara rastl yor. Ancak projenin uygulamaya geçirildi i dönemde Alevilerin baz kesimlerinde güçlü bir asimilasyon kayg s dile getirildi. Alevilerin bu kayg lar na nas l cevap verebilirsiniz? Herkes öyle düflünmüyor zannediyorum. O meseleyi takdirle karfl layan insanlar da var. Hususiyle Türkiye'deki önemli böyle bilinen Aleviler, Profesör zzettin Do an Bey gibi. Onunla eski y llarda tan flt k görüfltük. Ben kendilerini ziyarete gittim evlerine, o bize geldi. Öyle bir meselenin problem olabilece ini bir gün, ta o zamanlar düflündük. Bunun Türkiye'deki Alevi kardefllerimizle esasen birlik ve beraberlik ad na önemli bir fley oldu una inand k. Yan lm fl olabiliriz burada, insan her fleyinde yan labilir. Fakat çoklar tasvip ettiler bu meseleyi. Asimilasyon mevzuunu baz lar dillendirdiler. Bu dillendirenler aras nda bazen Hazreti Ali'yi tan mayanlar var ki bunlara Ali'siz Aleviler deniyor genelde. Yani "Ali sembolik bir kahraman, baz fleylere baflkald rm fl, bundan dolay da takdir edilecek bir insan. Ama Ali Müslümand, Ali'nin dini düflüncesi fluydu buydu gibi meseleler bunlar bizi çok alakadar etmez" diyenler büyük ölçüde karfl ç kt lar. Zannediyorum bir gün onlar da piflman olacaklar. Cami-Cemevi meselesi katiyen kimsenin kimseyi asimile etmesi gibi bir meseleye binaen yap lmad. Ancak, senelerden beri, yani Sünnilere baz fleyler telkin edildi. Aleviler, hâflâ yamyamlar gibi sizi yiyecekler, Alevilere de öyle telkin edildi, Sünniler sizi yamyam gibi yiyecekler dediler. Türkiye'de 38'li, 39'lu y llarda, onlara karfl, Dersim hadisesi münasebetiyle devletin de öyle bir tavr oldu undan dolay, o travmayla, bu ortada gezen nesepsiz sözler düflünceler kabul edildi, kabul gördü. nsanlar böyle, Cami'de isteyen gider namaz k lar, Cemevi'ne de giderler onlar semah yaparlar. Ç kt klar yerde ortak bir mekânda bazen yemek yerler, çay içerler, bahçede otururlar ve herkes birbirini yemedi ini görür orada. O yeme meselesi fluur alt müktesebat meselesi haline gelmifl yani. Onun rüyalar görülerek oturuluyor kalk l yor gibi, onu biraz zaman gösterecek. ALEV LER VE D YANET Kald ki, y l evvel, o Cami ve Cemevi meselesi zaten olmufl. Türkiye'de bunu medya da verdi. Yani yeni bir fley de il. Ama bu medyatik bir konu oldu, belki onun da faydas vard. Efli yap labilirdi bunun yani, Ankara'da olduysa bu, zmir'de de olacakt r, stanbul'da da olacakt r. Yo unlukla Alevi vatandafllar m z n bulundu u yerlerde olacakt r. Bunlara Diyanet camias na tan nan imkânlar da tan nacakt r, yani o mülahazalarla oldu. Dedeler gelsin o iflin bafl na onlara maafl ba lans n. Onlar kendi de erlerini, orada yaflas n ve temsil etsinler. Sünniler de kendi de erlerini temsil etsinler. O kardeflli i böyle fiilen tesis etmeye matuf bir hamleydi. Kimsenin asimilasyon diye bir düflüncesi yok. Bir de Alevi, Alevi olunca yani, Hazret-i Ali'ye karfl sempati duyulunca. Bazen, ran esasen, Persler bu meseleye sahip ç kt lar. Türkiye'den insanlar Kum'a götürdüler. Türkiye'ye bunlardan dönen insanlar, Türk milletine karfl esasen, içlerinde baz lar bir düflmanl k duymaya bafllad. Anadolu'nun Alevi'si baflkad r, onlar fiii. Ayr, ama Türkiye'deki Aleviler, bizim geçmiflten bin-iki bin y ll k geleneklerimize sayg l Aleviler bunlar. Kendilerine göre, ibadet veya iflte ayin, Mevlana'n n semas gibi onlar n da Semah var. Bunlar çok ayr l k sebebi saymamak laz m, bunlar sayg yla karfl lamak laz m. Bu vehimlere, paranoyalara gelince, onu zaman gösterecek yani, kimsenin kimseyi asimile etme gibi bir amac - n n olmad n zaman gösterecek. BBC: Hizmet hareketinin amaçlar yla ilgili, fleffaf olmamas na yönelik baz iddialar var. Bunu açmak için, sizin nas l bir Türkiye vizyonunuz var? Türkiye merkezli düflünürsek, sizce Türkiye'nin en acil sorunlar neler ve nas l çözümler öneriyorsunuz? Belki en acil sorunlar, flu anda da yine gündemdeki yerini koruyan ihtilaflar, iftiraklard r. Bu ta Meflrutiyet y llar nda Büyük nsan (Said-i Nursi) taraf ndan söylenmifl. Yani bizim üç tane rahats zl m z var. Bir: manas z, mant ks z, mesnedi olmayan, sa lam blokaja oturmayan, farkl düflünceler, birbirini yemeye matuf düflünceler. Bu bir hastal k, bu hastal n giderilmesi laz m. Cami-Cemevi ile giderilecekse onu yapacaks n z, Türk-Kürt meselesinde flayet kendinizi anlatmak suretiyle e itim faaliyetleriyle, onlar baflkalar n n Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyen insanlar n tesirinden kurtarmak suretiyle olacaksa flayet öyle yapacaks n z. Fakirlik mevzuu, bu da yine, ta o y llarda, meflrutiyet y llar nda söylenmifl, bunun giderilmesi laz m, bu da bir hastal kt r. Bir de cehalet mevzuu, bu üç fleye karfl, o Büyük Zat ta o zaman, bir yönüyle bir savafl ilan edilmesini söylemifl. Bu aç dan, günümüzde de yani o meselenin de iflmedi i kanaatindeyim, yine ihtilaflar var, yine cehalet var, problem bunlar. Yine fakirlik var. Bir kesim eziliyor ve bütün bunlar de erlendiriliyor, bir manada de erlendiriliyor. fiimdi misyon olarak, belki flartlar n ve konjonktürün tesiriyle belki baz yöntemlerde, baz argümanlar kullanmakta farkl l k olabilir. O zamanlar, okuma salonu, kültür lokali, okul düflünülmemifl olabilir. Ama flimdi günümüzün flartlar neyi gerektiriyorsa flayet o istikamette bir fleyler yapma. Bize gelince fakirinki sadece teflvikten ibaret olmufltur. Rusya çözüldü ü zaman, orada, bizim bir sürü Orta Asya'da soydafllar m z var. Bizim kökümüz oraya dayan - yor. Baz lar m z, Özbekistan'dan, baz lar m z Türkmenistan'dan kalkm fl gelmifliz. Bu insanlara sahip ç kal m falan dedik. Belki o zaman befl on tane insan gitti. Bu bir süreç oldu art k, sonradan artt kça artt hemen sonra dünyan n dört bir yan na, ayn sevgi meflalesiyle, hep hicret etmeler oldu. Allah' n izni inayetiyle, bir yönüyle yine Mevlana'n n tuttu u fl kla, diyor ki bir mum baflka bir di er mumu tutuflturmakla fl ndan hiçbir fley kaybetmez. Baflkalar na böyle götürebilece imiz de erlerimiz varsa götürürüz. Alaca m z fleyler varsa onlar da al r z. Almaya, vermeye aç k bulunuruz, mülahazas yla. Bunu çok farkl anlay flta olan insanlar makul buldular, mant ki buldular. Ve öyle kimseler, bu mevzuda, öyle cazip tekliflerde bulundular ki ihtimal vermezsiniz. Bir üniversite de ben yapay m dedi, bir okul da ben yapay m dedi. Böyle bir fley oldu yani. BBC: Hem Hizmet hareketinden hem de karfl taraftan baz figürler, Cumhurbaflkanl seçimine kadar gerginli in durulmayaca n ve Türkiye'de sulhun hâkim olmayaca anlam nda ifadelerde buldular. Siz Türkiye'nin ve Hizmet'in yak n gelece ini nas l görüyorsunuz bu anlamda? Hali haz rdaki bu isyan ruhu, bu kin ve nefret ruhu çabuk bast r lamaz. Bir yönüyle, k r lan onurlar oldu, dokunulan gururlar oldu. Bu birden bire bast r lamaz. Yeniden her fley böyle endazeden geçirilmifl gibi ahengine getirilemeyebilir. Fakat ümidimi hiç yitirmedim ben, yine olaca na inan yorum. O mektup, son mektup meselesi de o istikamette bir fleydi yani, Cumhurbaflkan 'n n gönderdi i bir arkadafl vas tas yla. Benim talebeli inden tan d m, Fehmi Bey, siz de bilirsiniz. Onlar da onu tasvip ettiler, Say n Cumhurbaflkan da tasvip etti. Fakat muhatab n cumhurbaflkan olarak seçilmesi mi, yoksa mektupta öyle iflte, karfl l kl, de iflik kesimlerin, medyadan de iflik kesimlerin birbirlerini, sövüp saymamalar, bu ifle bir son verilmesi meselesi mi, Say n Baflbakan rahats z etti bu. Bunu aç ktan aç a konufltu, toplant da konufltu. Toplant da konufltu. Bir mabeyni hümayun var herhalde zannediyorum çevresinde. Mabeyn, padiflahlar n etraf ndaki insanlara deniyordu. Çevresinde zannediyorum meseleleri farkl intikal ettiriyorlar. Ben hâflâ bir insanda öyle bir dengesizlik, hele paranoya falan var, buna ne kalbim ne de vicdan m, ne de dilim varmaz böyle bir fley söylemeye. Ama bir yönüyle, böyle rahats z edici fleylere sevk ediyorlar san yorum arkadafl. Fakat bu f rt nalar n dinece ine inanc m hiç kaybetmedim. Allah' n izni ve inayetiyle. cab nda sükût dururuz. Yani fluna kadar yolu var: dünyan n, geçen sene 140 ülkesinde falan okullar var dediler, dostluk ba lar, dostluk köprüleri at lm fl. Türkçe olimpiyatlarda bu mesele bafl döndürücü flekilde sergileniyor. Kimse buna hay r demiyor, çok mükemmel bir fley. ÇEV K B R G B BUNLARA HABER GÖNRDERD M Yani arzu ederlerse o okullar bile kapatabilirler, devlet kapatabilir, kapats nlar, ben sadece kapatmay n, sahip ç - k n yani, bu ö retmenleri çekin dedim. Çevik Bir'e de demifltim bunu, bunlara da haber gönderdim defaatle. Siz müdürünü, ö retmenini tayin edin. Bu Türkiye'nin aç l m d r, yani milletimizin de iflik dönemlerde, insani de erler ad na, böyle aç l mlar olmufltur. Bu da onlardan bir tanesidir, hatta devlet-i aliye, belki 200 milyon insan vesayetinde bulundu u dönemde böyle bir fley yapmaya muvaffak olamam fl, bu yap lamam flt r. fiimdilerde belki 160 ülkede fahri konsoloslar gibi, yabanc misyon flefleri gibi insanlar yetiflmifl. Hatta önemli, hayati yerlere gelmifl bu insanlar. Bir yönüyle bu flu hakikate de dayand r l yor. Dünyan n her yerinde olmazsan z, olmak istedi iniz yerde olamazs n z. Küreselleflen bir dünyada, bunun için bunlar çok önemli, falana falana mal ediyor diye, çekememezlikten dolay, kapamaya kalkmay n bunlar, sahip ç - k n. Sizin olsun yani, o ö retmeni siz tayin edin. Müdürü siz tayin edin. Devam edegelsin. Askerler, Çevik Bir, buna cevab sevap vermedi i gibi sene evvel. Bunlar da cevab sevap vermediler. Yani aç z. nsanl k ad na yap lmas gerekli fleyler. Kim yaparsa yaps n. Bu meselede ilk defa tohumu atan, bu dostlar taraftarlar, muhipler sempatizanlar olmufltur. Yine genel felsefemiz, sen tohum at git, onu kim hasat ederse etsin. Kim t mar ederse etsin. Genel düflüncemiz bu. Sadece milletimizin bütün insanl kla münasebetleri ad na, yap lmas gerekli olan fleyleri yapmak gibi bir misyonumuz, bir mefkûremiz var. Mefkûre tabirini Ziya Gökalp terminolojiye soktu. Gaye-i hayalimiz baflka biri diyor, Frans zca idealimiz var. Bundan da durulmayaca z. Bunu hep yapmaya çal flaca- z. nsanl k ad na, milletimiz ad na (B TT )

14 14 29 Ocak 2014 Çarflamba fienol GÜNÜÇ Kocaeli 2. yar umdu unu bulamad KOCAEL - Spor Toto 3. Lig 3. Grup tak mlar ndan Kocaelispor, ikinci devrede oynad 2 maç da kaybederek ligin son s ras ndan kurtulamad. Müzesinde iki Türkiye Kupas bulunduran, borçlar nedeniyle transfer yapamad için altyap dan kadrosuna katt futbolcularla mücadele eden Körfez ekibi, zor günler geçiriyor. Ligin ilk devresindeki son 2 maçta Yimpafl Yozgatspor ve fiekerspor'u ma lup ederek moral bulan yeflil-siyahl tak m, devre aras kamp dönemini Antalya'da geçirdi. Düflme hatt nda uzaklaflmak isteyen Kocaelispor, ligin ikinci devresinini ilk maç nda sahas nda Arsinspor'a 2-0, dün deplasmanda Ayval kgücü Belediyespor'a da 4-1 ma lup oldu. Arda n n Dünya Kupas üzüntüsü spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) tak mlar ndan Atletico Madrid'in son dönemlerde öne ç kan futbolcusu Arda Turan, ''Benim iflim oyunu organize etmek. Tak m kazand kça oyuncu da kazan r'' dedi. STANBUL - La Liga'da Rayo Vallecano'yu yendikleri maçta iki gol atan Arda, tak m n n bugünkü antrenman ndan sonra bas n mensuplar n n sorular n yan tlad. Arda, Rayo Vallecano'yu yenerek flampiyonluk yar fl na devam etmeleriyle ilgili olarak, ''Bizim için önemli bir maçt. Tak m olarak hareket edebildi imizi gösterdik ve önemli bir virajd. Üst üste çok zorlu maçlar oynuyoruz, büyük efor sarf ediyoruz ama birbirimize ba l bir tak m oldu umuzu dün akflam gösterdik'' de erlendirmesinde bulundu. Gol atman n hiçbir zaman önceli i olmad n ancak att zamanlarda elbette mutlu oldu unu vurgulayan Sivassporlu Chahechouhe gollerine devam ediyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'u n Fas as ll Frans z orta saha oyuncusu Aatif Chahechou he, ligdeki gol say s n 12'ye ç kard. milli futbolcu, ''Tak m içinde liderlik sadece golle olmaz. Asist yapmak ya da gol atmakla da olmaz. Ben zaten oyunu organize etmekle yükümlüyüm. E er Atletico bugün buralardaysa her oyuncu iflini yap yor demektir'' ifadelerini kulland. 29 Ocak Çarflamba günü spanya Kral Kupas Çeyrek Final rövanfl nda deplasmanda Athletic Bilbao'ya karfl oynayacaklar maçla ilgili görüfllerini de aç klayan Arda, flöyle devam etti: ''Bizim için her maç zor ancak eleme usulü olmas ve ilk maçtaki 1-0'l k avantaj m z bizim için önemli. flimiz çok zor ama konsantrtasyonu elbette çok daha farkl olacak. Çarflamba gecesi bu iflin üstesinden gelebiliriz. Çok iyi savunma yapam yoruz. Bilbao maç nda Rayo karfl laflmas ndan daha iyi defans yapmal y z.'' Millli futbolcu, ''Çok iyi bir dönemden geçiyorsun. Dünya Kupas 'na kat lamamak seni etkiliyor mu'' sorusuna, ''Eksikli ini çok fazla hissediyorum. Tabii ki üzülüyorum ama yapacak bir fley yok. Hayatta geçmifli düflünmemek laz m. nsan n hayattaki en büyük hayalleri hep milli tak m yla en iyileri yaflamak olur. Bunun üzüntüsünü, her akl ma geldi inde yafl yorum. Art k önümüzdeki turnuvalara haz rlanmaya çal flaca z'' cevab n verdi. (AA) S VAS - Ligin ilk yar s nda forma giydi i 17 maçta rakip fileleri 10 kez havaland ran ve gol krall yar fl nda Befliktafl'tan Hugo Almeida ve Galatasaray'dan Burak Y lmaz ile birincili i paylaflan Chahechouhe, sezonun ikinci yar s na da iyi bir bafllang ç yapt. kinci devrenin ilk maç nda Sivasspor'un Kayserispor'u 3-0 ma lup etti i maçta att 2 golle tak m n n galibiyetine önemli katk sa layan Chahechouhe, ligde 12 gole ulaflt. Krall k yar fl nda ilk s raya yerleflen Chahechouhe'yu, 11 golle Hugo Almeida, 10 golle Burak Y lmaz takip ediyor. ç saha maçlar nda 7 kez gol sevinci yaflayan Chahechouhe, deplasmanda ise 5 gol kaydetti. Karfl laflmalar n ikinci yar lar nda 10 defa rakip fileleri havaland ran Chahechouhe, ilk devrelerde ise 2 gol att. (AA) Bülent Uygun'un Katar günleri STANBUL - Teknik direktörlük kariyerine Katar' n Umm Salal tak m nda devam eden Bülent Uygun, Katar' n futbol ülkesi olma yolunda büyük ad mlar att n söyledi Dünya Kupas 'n n düzenlenece i Katar'da futbolu yaflaman n ve yaflatman n çok keyifli oldu- unu ifade eden Uygun, ülkede futbola gösterilen sevgi ve yap lan yat r m n hayret verici oldu unu vurgulad. Yaflam n sürdürdü ü Umm Salal' "rüyalar flehri" olarak tan mlayan tecrübeli çal flt r c, AA muhabirine yapt aç klamada, Katar'da Türklere gösterilen sevgi ve ilginin inan lmaz boyutlarda oldu unu ifade etti. Uygun, "Burada, Türkiye ve Türk insan na olan sevgi tarif edilemez. Katar halk yemeklerimizden yaflant m za, Osmanl kültürüne, kebaplar m za, hatta dizilerimize kadar her fleyimize afl k. Öyle ki burada en popüler isim 'Muhteflem Süleyman' Halit Ergenç. Ondan sonra ise K vanç Tatl tu geliyor. Kendimize de haks zl k etmeyelim tabi. K vanç'tan sonrada 'Asker Turco' diye ça rd klar ben var m" diye konufltu. Yaflant s n n en keyifli günlerini geçirdi ini kaydeden Bülent Uygun, Katar' n, düzenleme hakk n ald 2020 Dünya Kupas 'n sab rs zl kla bekledi ini belirtti. Uygun, flunlar kaydetti: "Hava söylendi i gibi kavurucu ve çok s cak de il. Ö le vakti 20 derece civar nda oluyor. Koflullar futbol oynamak için çok elveriflli. Katar kulüpleri dünyan n en iyi hocalar n getirip futbollar n gelifltirmeye çal fl yor. Baflkan - m z Faisal Bin Ahmed bizimle çok yak ndan ilgileniyor. Bana flehrin en güzel yerinden bir ev tuttular, ne talep ettiysem verdiler. Oyuncular da finansal aç dan çok rahat. Hal böyle olunca yaln zca futbolu düflünüyorsunuz ve baflar kaç n lmaz oluyor." Katar'da futbolculara ödenecek paralar n, futbol federasyonu taraf ndan limitlendirildi ini ifade eden Bülent Uygun, flu ifadeleri kulland : "Türkiye'de kulüplerin milyonlarca dolar borcu var. Burada paray soka a atam yorsunuz. Transfer bütçeleri ve oyunculara verilecek paralar limitlendirilmifl. Dolay s yla oyuncular n alacaklar aras nda uçurumlar olmuyor ve kulüpler borç bat n n içine düflmüyor. Ödemeler bile, Katar Futbol Federasyonu kanal yla yap l yor. Ay n 1'i ile 5'i aras futbolcudan teknik ekiplere, görevlilere kadar herkesin paras n ne zaman alaca belli. Anlayaca - n z kimsenin paras kimsede kalm yor." Katarl emirler ve kulüp baflkanlar yla s k s k görüfltü ünü ve kendilerine Türkiye'den birçok baflar l teknik adam önerdi ini söyleyen Bülent Uygun, "Türkiye'nin spor elçisi gibi görev yap yorum" diyerek sözlerine flöyle devam etti: "Türkiye'de çok baflar l teknik direktörler var. Mutlaka gelip Katar'da çal flmal lar. Emirler ile bir araya geldi imde ben de tavsiyeler de bulunup, Türk hocalar Katar'a getirmelerini söylüyorum. Hatta özellikle ismini verdi im birkaç de erli hocam bile var. Yaln zca teknik direktörler de il, Tuncay fianl, Necati Atefl, brahim Toraman, Servet Çetin gibi tecrübeli isimleri de burada görmek istiyorum. Deneyimleriyle Katar futboluna rehber olacaklard r." (AA)

15 SPOR 29 Ocak 2014 Çarflamba 15 SARAYBOSNA - Bosna Hersek A Milli Basketbol Tak m 'n n yeni baflantrenörü Duflko vanoviç, ''Teletoviç için Bosna Hersek'i seçtim'' dedi. Baflantrenörlük görevine getirilmesinden sonraki ilk röportaj n AA'ya veren Karada l teknik adam, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) tak mlar ndan Brooklyn Nets formas giyen Mirza Teletoviç'in Bosna Hersek A Milli Tak m 'nda yer almas n n karar nda son derece etkili oldu unu ifade etti. vanoviç, ''Teletoviç için Bosna Hersek'i seçtim. Onun bu tak mda "Teletoviç için Bosna Hersek'i seçtim" olmas, bana gelen di er teklifleri reddetmemde etkili oldu. Mirza, harika bir oyuncu ve harika bir insan'' dedi. Bosna Hersek Milli Tak m 'n n baflantrenörlü ünü yapacak olmaktan dolay gururlu oldu unu ifade eden vanoviç, ''Bosna Hersek, son derece genç bir tak ma sahip. Bu tak mla iyi sonuçlar alabilece imi düflünüyorum. Barcelona'daki dönemimden Nihad Cedoviç ve Nemanya Gordiç'i iyi tan yorum'' diye konufltu. Hedefleri aras nda önceli in tak m içerisinde iyi bir atmosfer oluflturmak oldu unu belirten vanoviç, ''Bu atmosfer olmadan, iyi sonuçlar da olmaz'' dedi. vanoviç, Bosna Hersek'te her dönem iyi basketbol oynand n n ve bu gelene in kendi antrenörlük döneminde de devam edece ini vurgulayarak, ''Eski Yugoslavya ülkeleri aras ndaki en iyi milli tak m hangisi emin de ilim. Son dönemde hepsi iyi oynuyor. Aralar ndaki fark çok az. E er gerekli atmosferi yaratabilirsek, Bosna Hersek, eski Yugoslavya ülkeleri aras nda en iyi olabilir'' ifadelerini kulland. (AA) Hemflirenin hakemlik aflk Kütahya'da bir hastanede görevli hemflire, hafta sonlar hakem formas n giyip amatör maçlarda düdük çal yor, hafta içi de hastanede çal flt ktan sonra akflamlar antrenman yap p zaman n, hastane odalar yla futbol sahalar nda geçiyor. KÜTAHYA - Dumlup nar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi E itim ve Araflt rma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde yaklafl k 3 y ld r çal flan hemflire Nihal Bereket (26), ortaokul ve lise y llar nda a abeyiyle televizyonda maç izlerken futbola ilgi duymaya bafllad. DPÜ Sa l k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümünde ö renim görürken hakemlik kursunu tamamlayan Bereket, daha sonra Kütahya l Hakem Kurulunun onay yla Bölgesel Amatör Lig'de görevlendirildi. Bereket, AA muhabirine yapt aç klamada, hemflirelik mesle ini, insanlara, hastalara, özellikle yafll lara yard m etmeyi çok sevdi ini söyledi. Sporu ve futbolu da çok sevdi ini belirten Bereket, flöyle devam etti: "Küçüklükten beri bir futbol merak var bende. Ortaokul ve lise dönemlerimde a abeyimle oturup çok maç izlemiflli im vard r. Bunun devam nda 2009 y l nda üniversitede okudu um zaman hakemli e bafllad m. fiu anda hakemlikte 6'nc y l m. Kütahya'da il hakemi olarak görev yapmaktay m. lde oynanan tüm amatör müsabakalarda görev al yorum. Hakemlik zor bir ifl ama hastanedeki stresimi hakemlik yaparak att m düflünüyorum. Sahaya ç kmak, koflmak beni dinlendiriyor." Hastanede haftada ortalama 40 saat çal flt bilgisini veren Bereket, hafta içi hemflirelik yapt saatleri d fl nda iki gün zorlu antrenmanlar yapt bilgisini verdi. Bereket, antrenmanlar n n ikifler saat oldu unu anlatarak, "Yerine göre ekstradan antrenman yap yorum. Bunlar n yan s ra hafta sonu ç kt m z maçlar da eklersek epeyce efor sarf ediyor ve yoruluyorum ama futbolu sevdi im için bana dokunmuyor" ifadesini kulland. Hakemli e bafllad nda, "Kad n hakem mi olur?", "Kad n, ofsayt ve futboldan ne anlar?" gibi tepkiler ald n vurgulayan Bereket, zamanla maçlar yönettikçe hem futbolcular n hem de taraftarlar n düflüncelerinin de iflti ini bildirdi. Maçlarda hiçbir s k nt yaflamad n dile getiren Bereket, flunlar kaydetti: "Baz futbolcular, 'Hocam keflke bütün maçlar m z siz yönetseniz' gibi sözler söylüyor. Tabii bunlar güzel fleyler bayan hakemler aç s ndan. Türkiye'de giderek bayan hakem say s art yor. Bu da bizim aç m zdan çok büyük bir avantaj. Maçlarda bayan hakem olunca tribünlerde kötü tezahürat oranlar çok düflüyor. 6 y ld r hakemlik yap yorum, flahs ma hiç küfür edildi ini duymad m. Tribünlerde ise pek nadir hakemlere küfür edildi i oluyor. Sahada futbolcular genellikle bana, 'Hocam çok ciddisin, hiç gülmüyorsun ve as k suratl s n' diyor. Sahada güleryüzlü oldu umuz ve ciddi olmad m z zaman bayan hakemlere bask kurman n daha kolay olabilece ini düflünerek bizlere bask kurmaya çal fl yorlar. Maça daha iyi konsantre olabilmem için ciddi olmam gerekiyor ama hastanede durum daha farkl. Bazen futbolcular yak nlar n hastaneye getirdiklerinde benimle karfl lafl nca 'Hocam, burada çok güler yüzlüsünüz sahada neden böyle de ilsiniz?' diye soruyorlar. Hastanede hemflirelik yap yoruz. Hastalara güleryüzlü olmak zorunday z, onlara moral vermek zorunday z." l Hakem Kurulu Baflkan Lokman Top da Bereket'in çok kaliteli hakemlerinden biri oldu unu ve 6 y ld r aflkla görevini yapt n anlatt. Bereket'in kurs dönemini hat rlad n dile getiren Top, "Ahlakl, baflar l ve çal flkan bir k z m z. Sahalardaki baflar ve çal flmalar bu flekilde gitti i müddetçe sezon sonu bir üst kategoride de erlendirmemiz söz konusu" diye konufltu. Avustralya Aç k'ta iki Türk hakem MELBOURNE - Uluslararas tenis turnuvalar n n en önemlileri aras nda gösterilen sezonun ilk "grand slam"i Avustralya Aç k'ta milli sporcular Marsel lhan ile Ça la Büyükakçay finaller öncesinde elenirken, hakemler Serdar Sumer ve Esma Aksoy Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Türkiye'nin son y llarda yetifltirdi i uluslararas tenis hakemlerinden Serdar Sumer, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye Tenis Federasyonu'na ba l olarak Avustralya Aç k'ta görev yapan ilk Türk hakemin kendisi oldu unu hat rlatarak, "Bu durumdan mutluluk duyuyorum" dedi. Avustralya Aç k'ta çizgi hakemli i yapan ve 1999 y l ndan itibaren çeflitli turnuvalarda Türkiye'yi temsil eden Sumer, tenis turnuvalar nda kule hakemli inin önemli bir mevki oldu unu vurgulayarak, "Hedefimde grand slam turnuvalar nda kule hakemli i yapmak var" diye konufltu. Hedefine ulaflmas için uluslararas tenis turnuvalar nda birçok kez çizgi hakemli i yapmas gerekti ini belirten Sumer, Avustralya Aç k Tenis Turnuvas 'yla ilgili, "Bu turnuvan n kendine özgü, farkl ve hofl bir atmosferi var" de erlendirmesinde bulundu. Türk as ll Avustralya vatandafl, Sidney kentinde ikamet eden Esma Aksoy ise 19 y ld r Avustralya'da düzenlen çeflitli turnuvalarda kule hakemli i ve çizgi hakemli inin yan s ra bir dönem tenis antrenörlü ü de yapt n söyledi. Omzundan yaflad sakatl n ard ndan tenis antrenörlü ünü b rakmak zorunda kald n belirten Aksoy, "Tenis benim hayat tarz m ve atmosferinden uzaklaflmak istemedim. Antrenörlük yapamay nca, hakemli i seçtim" ifadesini kulland. "Avustralya Aç k'ta bir Türk olarak görev almaktan gurur duyuyorum'' diyen Aksoy, 1980'den bu yana sürdürdü ü hakemlik kariyerinde çeflitli görevlerde bulundu unu da anlatt. Davis Cup ve Satellite Cup'da kule hakemli i de yapan Aksoy, Uluslararas Sidney Tenis Turnuvas 'nda 20, Avustralya Aç k Tenis Turnuvas 'nda ise 19 y ld r görev ald n kaydetti. Hakemli in büyük sorumluluk gerektiren bir görev oldu una de inen Aksoy, iki y l önce tek kad nlarda dünya bir numaras ABD'li Serena Williams' n maç nda yaflad unutamad bir olay anlatt. O maçta ana kortta çizgi hakemi olarak görev ald n belirten Aksoy, "Üçüncü sette Serena Williams' n çizgi hizas na düflen topunda 'içeride' karar vermifltim. Kritik bir puand çünkü o puanla Serena avantajl duruma geçti, rakip tenisçi itiraz etse de, top çizgiye milimetrik bir mesafeyle dokundu u için do ru karar verdi im onayland. Çok güzel bir duyguydu" dedi. (AA)

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B29 Ocak 2014 Çarflamba Yasemin AYDO DU Batmanl ressam n eserleri mücevherlere yans t lacak KOCAEL - fiengül OYMAK - New York'ta sergi açan Batmanl ressam Ahmet Günefltekin'in tasar mlar ndan esinlenilerek mücevher koleksiyonu oluflturulacak. Eserlerinde renkli ve yo un biçimsel kompozisyonlar üreten Günefltekin, AA muhabirine yapt aç klamada, 2012 ve 2013'ün çok verimli geçti ini söyledi. Günefltekin, Santralistanbul'da "Kesiflmeler/Dönüflümler" sergisini 1-30 Mart 2012'de, 26 Kas m Ocak 2014'te ise Marlborough Galerisi'nde "Ahmet Günefltekin: Son Dönem Resimler" sergisini açt n belirterek, eserlerinin oldukça ses getirdi ini anlatt. stanbul'daki "Yüzleflme" ile Venedik'teki "Bellek vmesi" sergilerinden çok olumlu geri dönüfller ald klar na dikkati çeken Günefltekin, Yüzleflme Sergisi'nin 4 bin metrekarelik alan yla Türkiye sanat tarihinin en büyük kiflisel sergisi olarak kay tlara geçti ini vurgulad. Uluslararas mimarlardan Dara K rm z toprak ile sergi alan n n kurulmas için sanatsal iflbirli i yapt klar n kaydeden Günefltekin, flöyle devam etti: "Uluslararas fuar and ran sergi aç l fl ndaki nitelikli kalabal k ve 60 bin ziyaretçi say s yla hakk nda yap lan yüzlerce haber sayesinde Türkiye, sosyal yaflam nda sanata daha çok yer ayr lm fl oldu. Ayn sanatç ya ait resim, heykel, konstrüksiyon, video, hal ve kilim gibi çok farkl üsluplarda 100'den fazla eserin ayn anda sergilenmesi, oldukça zengin bir sergileme olarak kabul gördü. Bellek vmesi Sergisi ise bienalin resmi program nda yer almamas na karfl n ziyaretçi say s ve sayg n elefltirmenler taraf ndan 'görülmesi gereken ilk üç sergi' içinde gösterilmesi, Türkiye'yi temsil eden sanatç boyutuyla da oldukça önemli bir de erlendirmeydi." NEW YORK G B B R MERKEZDE SERG AÇMAK ÇOK ÖNEML Günefltekin, New York'taki Marlborough Galerisi'nin dünyan n say l sanat kurumlar aras nda yer ald n, plastik sanatlarda dünya çap nda oldukça sayg n bir konuma sahip oldu unu belirterek, galerinin kuruldu u 1946'dan beri sanat tarihinin önde gelen birçok sanatç s için çok özel ve önemli bir durak ifllevi gördü ünü vurgulad. Günefltekin, flunlar dile getirdi: "New York, sanat n en genifl alanda çok farkl iliflkilerinin yo un yafland bir flehir. Sanatç, galeri, 'art dealer', küratör, koleksiyoner, müze, müzayede ve di er sanat kurum ve kiflileri aç s ndan dünyan n en nitelikli, en hareketli flehirlerinden biri kabul edilir. Bu a içinde merkezi konuma sahip kurumlar n bafl nda gelen Marlborough Galerisi gibi bir galeride sergi açmak, 'evrensel boyutta sanatsal olgunlu un, de erin ifadesidir' diye düflünüyorum. Bir sanatç için elefltirmenlerle di er sanat kiflilerinin de erlendirmelerinin önemi ne denli büyükse sergilendi i mekan ve o mekan n içinde bulundu u alan n sanat tarihindeki yeri de o denli önemlidir. Türkiye, insanl k ve medeniyetler tarihi ba lam nda dünyan n en büyük sanat potansiyeline sahip ülkesi olmas na ra men sanatç ve eser bak m ndan yok denecek kadar fakir bir envantere sahip. Sanat tarihimizin Fikret Mualla, Burhan Do ançay, Abidin Dino, Erol Akyavafl, Yüksel Arslan ve 20'ye yak n önemli uluslararas temsilcileri, bu say y art rmak için büyük emek vermifl, vermeye devam ediyor olsalar da mevcut durumun pek de iç aç c olmad aflikar." Günefltekin, sanat yaflam nda devlet kaynakl ilk deste i New York'taki sergi kapsam nda ald n, Kültür ve Turizm Bakanl, D fliflleri Bakanl, konsolosluk ve ataflelik temsilcilikleri üzerinden New York'ta oldukça kapsaml destek gördü ünü, bu deste in yan nda Alt nbafl Mücevherat' n da bu yolculu a ciddi katk lar sundu unu belirtti. MÜCEVHER KOLEKS YONU Günefltekin, 2014 etkinlik takviminin henüz netleflmedi ini, Marlborough Galerisi direktörleriyle New York'ta yapacaklar toplant da takvimin büyük oranda netleflece ini vurgulad. "Henüz kesinlik kazanmam fl olmakla birlikte büyük olas l kla Roma, Amsterdam, Madrid, Barcelona ve Basel'de kiflisel sergiler olacak" diyen Günefltekin, sözlerini flöyle tamamlad : "Kiflisel sergiler yan nda tabii ki y l içinde gerçeklefltirilecek dünyan n önemli sanat organizasyonlar nda da yer alaca m. Ayr ca Alt nbafl Mücevherat'la bafllam fl oldu umuz çok özel, sürpriz projenin çal flmalar na da bu y l n ilk günlerinde bafllad k. Bu proje, Alt nbafl Mücevherat' n tasar mlar m uygulamas yla ortaya ç kacak mücevher koleksiyonundan olufluyor. Bu koleksiyon, referans al nd efsanelere ait tablolar n yer alaca sergilerle tüm Türkiye'yi dolaflacak. Son 5-6 ayl k dönemde 'optik degrade' ad n verdi im seri üzerinde çal fl yorum. Ayr ca, üslubumdaki de iflim-dönüflüm süreçleri ba lam nda uzun bir ad m olarak tan mlad m ve farkl disiplinlerde kurgulad m çok özel serileri de y l içinde hayata geçirmeyi planl yorum. Tüm dünya kültürlerinin ve dillerinin ma aralarda do up büyüdü ünü ve bugün çok farkl dillere sahip toplumlara bölünmüfl olmalar na karfl n genetik nedenle 'ilk-el' ya da 'ma ara' referansl flekil, ses ve duyu etraf nda iletiflim kurabildiklerini düflünüyorum. lk resimlerde renklerin olmad n düflünürsek, sanat n alfabesi olarak tan mlad m çizgilerin eserlerimde biraz daha ham halleriyle yer almas n n o genetik duyguya hitap etti ini san yorum. Tabii bu söylediklerim sesli düflüncelerimdir ve kesinlikle iddia de ildir, bilimsel ya da tarihsel karfl l olmayabilir. flte hem bu ham dil hem de mitoloji ve halk öykülerini referans almas yla eserlerime ilginin temel ba oldu unu düflünüyorum." (AA) Foto raf n Dili

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı