Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE"

Transkript

1 ISSN Ocak 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini lideri Ayetullah Seyid Ali Hamaney, Cumhurbaflkan Hasan Ruhani, Cumhurbaflkan Birinci Yard mc s Cihangiri'yle görüflmelerde bulunacak. Ziyaret çerçevesinde, ran D fliflleri Bakan Muhammed Cevad Zarif'i kabul edecek Erdo- an' n, ran D fliflleri Bakanl na ba l Siyasi ve Uluslararas Çal flmalar Enstitüsünde Türkiye- ran iliflkileri hakk nda konuflma yapmas da planlan yor. Siyasete kursun! ÖNEfi Suriye ye silah sevkiyat varsa M T e yüklenilmemesi taraftar Hükümete BAKILMALI M T Eski Müsteflar Yard mc s Cevat Önefl, TIR tart flmas nda iktidar n M T i zor bir duruma sürükledi i yorumuna kat l yor musunuz? Sorusu üzerine, M T i s k flm fl, flafl rm fl olarak görüyorum dedi. M T i uygulay c olarak gören ve Suriye ye bir silah sevkiyat varsa bu konuda M T i sorgulamamak gerekti ini belirten Önefl, Demokratik mekanizmalar n iflledi i bir hukuk devletinde, istihbarat örgütünün yapaca sevkiyat n aç a ç kmas mümkün de ildir M T teki bireysel hatalar elbette denetime ve yarg ya konu olur ancak TIR lar meselesi bize erkler aras ndaki kavgan n büyüklü ünü gösteriyor dedi. RÖPORTAJIN K NC BÜLÜMÜ 5. SAYFADA DEFNE kazand racak Toros Da lar 'nda yetiflen ve yapra ya, sabun, kozmetik ürünleri yap m nda kullan lan defne a ac - n n, Türkiye'deki üretiminin yüzde 60' n karfl layan Mersin'deki yetiflme alanlar geniflletilecek. 13 TE YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Ülkemden Kad n YAZISI Manzaralar 9 DA Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Murat Duman Duman l Belde Bugün 7 de Fehmi Koru Balyoz Davas çökecekmi? Bugün 12 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Mustafa fievki Kavurmac Ayd nl k Bugün 5 de Türkiye de siyaset son y llarda hiç olmad kadar s k flm fl durumda. Yolsuzluk soruflturmas ad alt nda geliflen olaylar n vard nokta, AK Parti-Cemaat kavgas olarak nitelendirilen hadisenin baflta yarg ve emniyet olmak üzere medya ve di er alanlara da s çrayan tasfiyeler, gittikçe sertleflen siyasi söylemler derken art k silahlar n da konufltu u yeni bir sürece girildi. KESTANE Üretimde hedef HABER 6 DA Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in sansasyonel suikastlerin olaca aç klamas n n tart fl ld gün, Esenyurt'ta MHP seçim irtibat bürosunun aç l fl nda düzenlenen silahl sald r da partinin stanbul l Baflkanl bas n dan flman Cengiz Aky ld z' n hayat n kaybetmesi ve bir gün sonra fiiflli Belediyesi'nin Esentepe'deki binas - n n silahla taranmas üzerinde düflünülmesi gereken olumsuzluklard r. stikrara en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasete s k lan bu kurflunlar n bir provokasyona dönüflmemesi için baflta MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli ve CHP stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan aday ve fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül ün aç klamal bir akl selim olarak öne ç kt. Bu sald r lar ayd nlat ld nda toplum daha rahatlayacakt r. Hocaefendi ye göre; Oslo, mral, da ve Aleviler, Cami-Cemevi Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. GÖRÜfiMELER N KARfiISINDA OLMADIK Kuru fasulye TAREKS te 5 TL Stokçuya darbe Türkiye Tar m Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Abdullah Kutlu, "Kuru fasulyenin bizim marketimiz TAREKS'te kilogram perakende 7 lira, toptan 5,7 liradan sat l yor. Ne kadar isteyen varsa satabiliriz, isteyenler gelip alabilirler. Stoklar m zda 300 ton kuru fasulye var" dedi. KOSGEB Baflar n n s rr HABER 6 DA Hocaefendi, Ne Oslo görüflmesi, ne PKK'n n adadaki insan yla görüflme mevzuu, ne da dakilerle görüflme mevzuu, onun karfl s nda olmad k dedi. ALEV LER, CAM -CEMEV PROJES Alevi lerin sorunlar na, Cami-Cemevi projesine dair aç klamalarda bulunan Hocaefendi, y l evvel, o Cami ve Cemevi meselesi zaten olmufl. Türkiye'de bunu medya da verdi. Yani yeni bir fley de il. Ama bu medyatik bir konu oldu, belki onun da faydas vard diyerek flöyle konufltu: Efli yap labilirdi bunun yani, Ankara'da olduysa bu, zmir'de de olacakt r, stanbul'da da olacakt r. Yo unlukla Alevi vatandafllar m z n bulundu u yerlerde olacakt r. Bunlara Diyanet camias na tan nan imkânlar da tan nacakt r, yani o mülahazalarla oldu. Dedeler gelsin o iflin bafl na onlara maafl ba lans n. RÖPORTAJIN K NC BÖLÜMÜ 13 TE HALI hracat rekoru HABER 7 DE Kutlu, "Gübre için Güney Afrika, Ürdün ve Irak'ta bu tür araflt rmalar m z sürüyor. Nerede böyle bir imkan bulursak yat r m yapaca z. Tesis alma da olabilir, oradaki tesislerle ortak yat - r m da olabilir. Yat - r m konusunda da s n r m z yok" diye konufltu. HABER 7. SAYFADA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Üniversite ve Bilim nsan Kimli i Üzerine Prof. Dr. brahim ORTAfi n araflt rmas n n ikinci bölümü 6. SAYFADA Çocuk gelinler sorununa istihdamla çözüm aranacak Do u ve Güneydo- u Anadolu'da tekstil yat r mlar n n da altyap - s n oluflturmak üzere dikifl atölyeleri kurulacak. HABER 12. SAYFADA 28 Ocak 2014 Resmi Gazete 2013/5735 Türkiye Hükümeti ile ktisadi flbirli i ve Geliflme Teflkilat Aras nda OECD- Ankara Çok Tarafl Vergi Merkezi nde Çok Tarafl Vergi Program n n Uygulanmas na liflkin Mutabakat Muht ras n n Onaylanmas Hakk nda Karar Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 29 Ocak 2014 Çarflamba Meltem EK Z Kabatafll lar Derne i'nin "2013 Onur Ödülleri" sahiplerini buldu STANBUL - Kabatafll lar Derne i "2013 Onur Ödülleri", düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ortaköy'deki Kabatafl Erkek Lisesi E itim Vakf Feriye Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllad. Törende aç l fl konuflmas n yapan Kabatafll lar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Hasan An l Cans zo lu, Kabatafl Erkek Lisesi'nin önemini ve baflar lar n anlatarak, hastanede tedavi gören Befliktafl' n Onursal Baflkan Süleyman Seba'ya sa l k ve mutluluk diledi. Törende, "Ahmet Taner K fllal Ayd n nsan Onur Ödülü" verilen CHP zmir Milletvekili Mustafa Balbay, ödülünü Ahmet Taner K fllal 'n n k z Nilhan Nur'un elinden ald. Ödülü demir parmakl lar ard ndaki yurtseverler ad na ald n söyleyen Balbay, flunlar kaydetti: "Ahmet Taner K fllal 'y, U ur Mumcu'yu katlettiler, bedenlerini aram zdan ald lar. Ama onlar yok edemediler, ruhlar yaflamaya devam etti. Bizleri de flöyle düflündüler; 'biz bunlar hapsedersek bedenleri teslim olur ve bunlar n ruhlar n bedenleri öldürür.' Bizim bedenlerimizi, ruhlar m z n katili yapmak istediler. Bu ödül bunu baflaramad klar n n kan t d r." S NEM: BAY BAYAN SM TH S NEMA: DÜNYANIN MERKEZ NE YOLCULUK John (Brad Pitt) ve Jane Smith (Angelina Jolie), renksiz bir evlilik süren s radan bir flehirli çifttir. Ama her ikisi de di erinin ö renmek için cinayet iflleyebilece i bir s r gizlemektedir: Mr. and Mrs. Smith, yüksek ücretli, ola anüstü verimlilikte kiral k katildirler ve rakip kurumlar için çal flmaktad rlar. Mr. and Mrs. Smith, birbirlerini öldürmek için kiraland klar nda evliliklerinde yeni bir heyecan kayna bulurlar ve e lence bafllar. Mr. and Mrs. Smith, ölümcül yeteneklerini ortaya koyup evliliklerini müthifl bir s nava soktuklar nda sonuç muhteflem bir macera yap t na dönüflür. Tür : AKS YON /MACERA Yönetmen: ERIC BREVIG Orijinal smi : JOURNEY TO THE CENTER OF THE WORLD Yap m : 2008 Oyuncular : BRENDAN FRASER, JOSH HUTCHERSON, ANITA BRIEM Maceraperest bir bilim adam olan Trevor ve ye eni Sean araflt rma yapmak için zlanda'ya giderler. Burada onlara rehberlik eden Hannah ile birlikte da a t rman rken derin bir çukura düflen kahramanlar m z kendilerini gizli güzellikler ve tehlikelerle dolu bambaflka bir dünyada bulurlar. Sizin için seçtiklerimiz Julian Moore Türkiye nin tan t m yüzü oldu ANKARA - Turizmde devler ligine giren Türkiye'nin tan t m yüzü, Hollywood y ld z Julianne Moore oldu. Moore flu s ralar Los Angeles'ta, Türkiye'nin yeni tan t m filminin çekimlerini gerçeklefltiriyor. AA muhabirinin Bakanl k yetkililerinden edindi i bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik'in, geçti imiz günlerde Turizmciler Yat r m Derne inde bahsetti i, Türkiye'nin tan - t m yüzü için bir Hollywood y ld z seçildi. Asya ile Avrupa'n n kesiflim noktas olan Türkiye, do al, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle son y llarda dünya turizminin önemli bir aktörü haline geldi. Bölgedeki siyasi krizlere ra men "medeniyetlerin befli i" s fat n güçlendiren, çok zengin kültürel ve tarihi bir mirasa sahip olan ülkemiz, eflsiz do al güzellikleriyle birlikte de erlendirildi- inde, turizm potansiyeli bak m ndan dünyan n en önemli ülkelerinden biri durumunda. Bu potansiyeli daha fazla de erlendirmek isteyen Kültür ve Turizm Bakanl da geçen y l oldu u gibi bu y l da tan t m kampanyalar na devam ediyor. Turizmde c?es?itlilig?in sa lanmas ve yüksek gelir elde edilmesi kapsam nda deniz - kum - günefl turizminin yan s ra flehir turizmi, sa l k turizmi, kültür turizmi, termal turizm, golf turizmi, inanç turizmi ve kongre turizmi gibi alanlarda da çal flmalara h z veren Bakanl k, Türkiye'nin zenginli ini dünyaya bir Hollywood y ld z yla anlatacak. "Kuzular n Sessizli i", "Kaçak" ve Jurassic Park" gibi yap mlarda da rol alan Julianne Moore ile anlaflan Bakanl k, çekimlere k sa süre önce bafllad. Moore flu s ralar Los Angeles'ta Türkiye'nin yeni tan t m filminin çekimlerini gerçeklefltiriyor. Çekimler önümüzdeki hafta tamamlanacak ve flubat ay nda Türkiye'de gösterime girecek. Julian Moore'da önümüzdeki ay filmin tan t m için Türkiye'ye gelecek. Moore Manhattan'da, aralar nda Caryl Churchill'in "Money and Ice Cream with Hot Fudge" adl oyunun da bulundu u birçok Broadway oyununda sahne ald. "The Edge of Night" gibi TV dizilerinde de görünen Moore, "As the World Turns" adl dizideki rolüyle Emmy ödülünün sahibi oldu. Film kariyerine 1990 yap m Tales From the Darkside : The Movie ile bafllad y l nda The Hand That Rocks the Cradle adl filmde oynad ktan sonra, kendisi için dönüm noktas olan The Fugitive (Kaçak) filminde rol ald. Bu filmde Harrison Ford ve Tommy Lee Jones gibi ünlü oyuncular n yan nda oynama flans - n elde etti. Daha sonra 1995 y l nda Hugh Grant ile baflrollerini paylaflt, romantik komedi türündeki Nine Months'da (Dokuz Ay) seyirciyle bulufltu. Ayn y l Sylvester Stallone ile Antonio Banderas' n da rol ald Assassins filminde oynad. (AA)

3 Turgut Alt nok: Kaynak problemi yok, yeter ki yolsuzluk olmas n HABER MERKEZ - Büyük Birlik Partisi (BBP) Ankara Keçiören Belediye baflkan aday Turgut Alt nok, Kaynak problemi yok ki, kaynak çok, yeter ki rüflvet olmas n, yeter ki h rs zl k olmas n, yeter ki yolsuzluk olmas n, yeter ki soygun olmas n. dedi. BBP Keçiören Belediye baflkan aday Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl yap ld. Aç l fla BBP Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Bozok, BBP Keçiören Belediye baflkan aday Turgut Alt nok ve çok say da vatandafl kat ld. Konuflmas nda 1994 te Keçiören in alt da beflinin gecekondu oldu unu belirten Alt nok, Bizden önce iki tane belediye baflkan geldi, geçti Keçiören e. kisi de Büyükflehir ile ayn partiden, hükümet ile ayn partiden, ilçe belediyesi ayn partidendi. Bak n z bazen diyorlar ki kaynak nereden bulaca z, kaynak problemi yok ki, kaynak çok, yeter ki rüflvet olmas n, yeter ki h rs zl k olmas n, yeter ki yolsuzluk olmas n, yeter ki soygun olmas n. Para da çok, yetki de çok. ifadelerini kulland. ki ay gibi bir zamanlar n n kald n hat rlatan Alt nok, Az uyuyaca z, çok çal flaca z. Keçiörenli fluna karar verecek. Çal flan m? Yatan m? Halk n içinde gezen mi? Baflka yerlerde gezen mi? Keçiören i Keçiören yapan m? Yoksa Keçiören i berbat eden mi? Halk n içinde olan m? Halktan korkan m? fleklinde konufltu Ocak 2014 Çarflamba Keçiören e dünyan n ilk aç k alan akvaryumunu yapt klar n dile getiren Alt nok konuflmas na flöyle devam etti: Kardeflim niye y kt n z bunu? Beceriksizlik yapt n z, bakamad n z. Y kmay n da bir gün bakacak gelecekti buraya inflallah, halk böyle istiyor. Y kmak kolay yapmak zordur." TAKV M Hicri y l: 1435 (28 Rebiu l - Evvel ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N fientepe Teleferi i nde ÇALIfiMALAR SÜRÜYOR HABER MERKEZ - fientepe Antenler Bölgesi ile Yenimahalle Metro stasyonu aras nda hizmet verecek teleferik projesinin ilk etab nda k lavuz halatlar helikopter yard m yla çekildi. Büyükflehir Belediyesi, fientepe yi Yenimahalle merkeze ba layacak teleferik projesinin ilk etab n h zl bir flekilde sürdürüyor. Türkiye nin toplu tafl ma amaçl ilk teleferi i Antenler Bölgesi ile Yenimahalle Metro dura aras nda ad m ad m yükseliyor. lk etab ndaki 3 istasyonda hummal bir çal flma yürütülen teleferik projesinde önemli bir aflama daha kat edildi. Yurtd fl ndan gelen özel e itimli bir pilotun kulland helikopter ile teleferi in halatlar çekildi. Yenimahalle fientepe teleferik hatt n n 2 etaptan olufltu unu, 15 Mart ta 3 istasyonlu ilk etab hizmete aç lmay planlad klar n kaydeden EGO Genel Müdürü Necmettin Tahiro lu, tek istasyonlu ikinci etab n ise yaz sezonunda tamamlanaca n bildirdi. Teleferi in test sürüfllerini 15 fiubat ta bafllatmay hedeflediklerini aç klayan Tahiro lu, çal flmalara iliflkin flu bilgileri verdi: Projenin çok önemli bir aflamas n daha hayata geçirdik. lk etapta yer alan 3 istasyon aras ndaki direklere k lavuz halatlar çektik. Bunun için yurtd fl ndan gelen özel e itimli bir pilotla çal flt k. Özellikle bu ifller için e itim alm fl pilotun kulland helikopter yard m yla halatlar n çekilmesi iki etap halinde 1.5 saatlik bir çal flma sonucu tamamland. Yerde 30 kiflilik bir ekip hassas bir çal flma yürüttü. Bundan sonra k lavuz halatlar n üzerine çelik halatlar tak lacak ve üçüncü aflama olarak kabinler halatlara monte edilecek. Sonra da test sürüfllerimiz bafllayacak inflallah. 4 haftal k test sürüflünün ard ndan da toplu tafl ma amaçl ilk teleferi imizin aç l fl n gerçeklefltirece iz. Teleferik sistemi engelli, yafll, çocuk; her kesim taraf ndan ücretsiz olarak, rahatl kla kullan labilecek. Ankara da metro ile senkronize çal flacak olan sistem trafi in rahatlamas na yard mc olacak ve yollara ek yük bindirmeyecek. Teleferi in ilk istasyonu Yenimahalle metro istasyonu olacak ve fientepe merkezine kadar ulafl m havadan sa lanacak. 4 durak boyunca 106 kabinin ayn anda hareket edece i teleferik sistemi saatte tek yönde 2 bin 400 kifli tafl yacak ve 3 bin 257 metre uzunlu unda olacak. Her kabin 15 saniyede bir istasyona girecek. Otobüsle veya özel araçlarla dakika süren yolculuk süresi teleferikle 13.5 dakikaya inecek. 11 dakikal k metro süresi buna ilave edilince flu anda 55 dakikay bulan K z lay-fientepe aras yolculuk yaklafl k 25 dakikada tamamlanacak. Kabinler, kamera sistemleri ve mini ekranlarla donat ld. Ayr ca oturma yerleri de yerden s tmal yap ld. Yenimahalleliler Mumcu yu and HABER MERKEZ - Gazeteci Yazar U ur Mumcu ölümünün 21 inci y l dönümünde Yenimahalle de an ld. Bat kent Metro Dura nda toplanan kalabal k, U ur Mumcu nun ad n tafl yan mahallede bulunan ve yine gazetecinin ad n tafl yan parka yürüdü. Yürüyüfle, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n yan s ra CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Baflkan Yard mc s Baflar Bal ile Baflkan Vekili Müslüm Ertekin de kat ld. U ur Mumcu Park nda gerçekleflen törene, 7 den 77 ye çok say da vatandafl kat ld. Ellerinde karanfillerle yürüyüfle geçen konvoy gözyafllar yla hep bir a zdan U ur Mumcu ya yaz lan U urlar Olsun türküsünü söyledi. U ur Mumcu An t na çelenk b rakan Yaflar yapt konuflmada, Y lg nl n, korkakl n, tepkisizli in ve ç karc l n oldukça yo un oldu u bu dönemde U ur Mumcu, güçlü kiflili iyle bir inanç ve bir erdem an t olarak kalemiyle bizim önümüzü ayd nlat yor. 21 y l geçmesine ra men kimli i ileriyi gören bir yurtsever olarak, durufluyla bugün yine bize fl k tutmaya devam ediyor dedi. Demokrasi flehitlerinin hat ralar n n fl nda demokratik bir Türkiye özlemini diri tutacaklar n söyleyen Yaflar, U ur Mumcu yu, Ahmet Taner K fllal y, Muammer Aksoy u, Çetin Emeç i, Bahriye Üçok u, Necip Hablemito lu nu öldürenler yani ayd nl a, ça dafll a, tam ba ms zl a karfl ç kanlard r. Onlar n içimizde b rakt özlem hiç dinmeyecek. Memleketimiz de hala yurtsever U ur Mumcular var. Bu ayd nlar m z ararken a lay p s zlamayaca z. Birlik olup, daha çok inand klar m za sar laca z. Daha demokratik bir ülke özlemini diri tutaca z. Düflsek de kalanlar m zla yola devam edece iz diye konufltu. Bat kent U ur Mumcu Mahallesi nde düzenlenen törenin ard ndan kalabal k U ur Mumcu nun Gazi Osman Pafla da Karl Sokak ta bulunan evini ziyaret etti. Çok say da kalabal n bulundu u Karl Sokaktaki anma törenine, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, CHP Milletvekilleri, Mumcu Ailesi, çok say da sivil toplum kuruluflu ve temsilcileri de kat ld. Törende Kemal K l çdaro lu, CHP eski Genel Baflkan Deniz Baykal, efli Güldal Mumcu ve Fethi Yaflar, U ur Mumcu An t n n önüne karanfil b rakarak mumlar n b rakt lar.

4 4 29 Ocak 2014 Çarflamba YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Sevgileri "engel" tan mad VAN - Van'da küçük yaflta geçirdi i çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ayfer Duran, gönlünü kapt rd komflusu Ramazan Çimen ile dünya evine girdi. Kentte 23 Ekim ve 9 Kas m 2011'de meydana gelen iki büyük depremde evi y k lan ve ailesiyle Baflbakanl k Toplu Konut daresi (TOK ) taraf ndan yap lan afet konutlar na yerleflen Ayfer Duran, burada komflusu Ramazan Çimen ile tan flt. Arkadafll klar k sa sürede aflka dönüflen Duran ve Çimen, ailelerinin de onay ile evlenmeye karar verdi. Çift, haz rl klar n ard ndan bir dü ün salonunda, Vali Ayd n Nezih Do an, efli Hatice Do an ve yak nlar n n kat l m yla düzenlenen törende muratlar na erdi. El ele tutuflarak davetlilerin alk fllar aras nda salona gelen ve dü ün pastas n birlikte kesen çiftin nikah flahitli ini Vali Ayd n Nezih Do an yapt. Evlilik cüzdan n geline teslim ederek, çifte mutluluk dile inde bulunan Vali Do an, çiftin hayatlar n n en güzel gününe tan kl k ettiklerini söyledi. "Milletimize ve memleketimize ba l nesiller yetifltirmelerini bekliyoruz" diyen Vali Do an, "Evlilik ciddi bir kurumdur. Her iki taraf n da baz fedakarl klar göstermesi gerekiyor. Bu noktada kad nlar m z n daha fazla fedakarl k göstermesi gerekiyor. Allah çiftimize mutluluk versin" ifadelerini kulland. Vali Do an ve efli daha sonra çifti tebrik ederek, cumhuriyet alt n hediye etti. Gelin Çimen, küçük yaflta geçirdi i çocuk felci nedeniyle yürüme yetene ini kaybetti ini ifade ederek, sevdi i kifliyle evlendi i için çok mutlu oldu unu söyledi. (AA) Konya Ovas nda yer alt kaynaklar ndaki su seviyesi düflüflü yavafllad KONYA- ABDULLAH DO- AN - Devlet Su flleri (DS ) Genel Müdürlü ü'nün, y l sonu yer alt su seviyeleri ölçme ve de erlendirmesinde, Konya havzas ndaki yer alt sular nda 1-1,5 metrelik düflüfl yaflanmas na ra men, bu rakam n son on y l içindeki en düflük oran oldu u belirlendi. DS 4. Bölge Müdürü Mustafa Uzun, AA muhabirine yapt aç klamada, k fl aylar nda ovaya ya fl n yeterli oranda düflmedi ini söyledi. Yaflanan kurakl a ra men, Konya Ovas 'nda endifle verici bir durumla karfl laflmayacaklar n aktaran Uzun, insanlar n su tasarrufu konusunda bilinçlendi- ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES Y l: Ocak 2014 Çarflamba Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ stanbul Temsilcili i Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir ini bildirdi. Uzun, su kaynaklar n n korunmas nda, bilinçli tar msal sulaman n önemini vurgulayarak, flöyle konufltu: "2013 y l nda oldukça verimli bir sulama dönemini tamamlad k. Do al olarak sulama mevsiminden ç k ld ktan sonra barajlardaki su seviyesi afla lara iniyor. Bu, iflin tabiat gere idir. Vatandafllar m - z n son aylarda ya fl n az düflmesinden dolay endiflesi oldu. Buradan flu müjdeyi vereyim; Bölge Müdürlü ümüz s n rlar içindeki bütün depolamal tesislerde, 2014 y l sulama mevsiminde planlanan sulamalar gerçeklefltirmemize mani bir durum söz konusu olmayacak." Konya, Karaman, Aksaray ve Ni de'deki barajlarda su seviyesinde bir miktar azalman n oldu unu dile getiren Uzun, "Y l sonu döneminde ya - fl n az düflmesinden dolay, barajlar - m zda geçen y la göre yüzde oran nda bir azalma var. Fakat ülkemizin ya fll periyoda girdi ini memnuniyetle görüyoruz. Bu ya fllar doluluk oranlar n art racakt r" diye konufltu. Uzun, baflta Beyflehir Gölü olmak üzere Su la depolamas ve Apa Baraj 'ndan sulama yap labilece ine iflaret ederek, flunlar kaydetti: "Konya'n n içme suyunun sa land Alt n Apa Baraj 'ndaki su seviyesinin düflüklü ü kimseyi endiflelendirmesin. DS olarak 60 y l öncesinden tak lan dip vanas nda yap lan tamirattan dolay baraj n suyunu tahliye ettik. Bu sorundan dolay belli oranda su kayb yaflan yordu. Müdürlü ümüzce yap lan bu uygulamadan dolay baraj n suyunu boflaltt k. Su seviyesi önümüzdeki günlerde yeniden yükselecektir. Bu bir kurakl k alameti de ildir, barajda yapt - m z yenileme çal flmas ndand r." (AA) K z l rmak ta adac klar olufltu ÇANKIRI- FERHAT BARULAY - Çank r Karatekin Üniversitesi K z l rmak Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Öz, ya fllar n yetersizli i nedeniyle K z l rmak'taki su seviyesinin düfltü ünü ve adac klar olufltu unu söyledi. Ziraat ve Tarla Bitkileri Bölümü Ö retim Üyesi Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, kurak geçen mevsim dolay s yla K z l rmak' n su miktar n n sulama sezonu öncesi arzulanan seviyeye ulaflmamas n n endifle verici oldu unu anlatt. K z l rmak' n Türkiye'de su oran aç s ndan say l rmaklar aras nda bulundu una dikkati çeken Öz, "Bu y l ya fllar n yetersiz ya mas ndan dolay K z - l rmak'ta su seviyesi düflük miktardad r. Irmak içinde adac klar oluflmufl durumda. Bu zamanlarda ya an ya murlar ve eriyen karlar nedeniyle dolay rmakta çok fazla su olurdu. Ben 5 y ld r bu ilçedeyim, rmakta bu zamanlarda suyun debisi oldukça fazla olurdu ama flimdi böyle de il. nflallah kar ve ya mur ya- ar da su s k nt m z olmaz" ifadesini kulland. Geçen y l yaklafl k 8 ayd r ç Anadolu bölgesine yeterli ya fl düflmedi ini belirten Öz, eylülde hububat eken üreticilerin ya fla hasret kald n dile getirdi. "Topraklar m z kar ya fl yla suya doymaktad r" diyen Öz, "Bu bölgede ya fl olmad için tohumlar toprakta bekliyor. Baz bölgelere az da olsa ya fl düfltü ama devam gelmedi, toprak kuru oldu u için tohumlar da kurudu. Önümüzdeki mart ay na kadar ya fl al rsa bu tohumlar çimlenecektir. Temennimiz marta kadar düzgün ya fl olmas, bu sular n toprakla buluflmas ve havalar n s nmas yla bitkilerin çimlenmesidir" fleklinde konufltu. (AA)...DUMAN l BELDE... EDEBE VE EDEB YATA AÇILAN PENCERE Y llar öncesindeydi. fiiir dünyas nda yol almaya devam ediyor, ayn zamanda ifl adam olmam Murat DUMAN hasebiyle de yeni insanlar tan man n güzelliklerini yafl yordum. Dost olman n, yeni dostluklar kurman n Konya hazz n kelimelerle anlatman n mümkün olmad - Ovas 'nda y l n n n da bilincindeydim. Ancak, zaman geçtikçe, ekonomik flartlar insanlar n önünü t kad kça birçok tan - kurak gitmesine ra men d m kiflilerin nefsane duygular içine girdiklerine, kendilerine yanl fl karakterler yükleyerek benlik duvar na t rmand klar na tan k oldum. Bu malum in- yer alt kaynaklar ndaki su sanlar n yan nda, ailesinden ald o güzel ahlak ve terbiyeyi günefl gibi her yana yans tan güzel insanlar seviyesinin da yok de ildi. düflüfl h z nda flte o asalet sahibi güzel yüreklerden biriydi Nur azalma tespit Ersen. Kardefli Selma Ersen le birlikte edebiyat camias n n etkinliklerine gelir; sessiz, sakin, gerçek edildi. Al nan han mefendili in verdi i asaleti sergilerdi. Az konuflan ve çok dinleyen abla kardefltiler ikisi de. Onlar, tedbirler ve kendilerini edebe ve edebiyata adam fl iki alt n yürektiler. modern sulama sistemlerinin sanat ve edebiyat alan nda hizmet veren elektronik Nur Ersen Han mefendi, birharf.net ad yla kültür, dergiyi kurdu. Dergi flu anda yay n hayat n n sekizinci y l nda. yayg nlaflmas yla önümüzdeki y llarda yer nat ve edebiyat alan ndaki çal flmalar duyurmak, Bu derginin oluflturmas ndaki amac ise kültür, sa- yay mlamak ve yaz n hayat na yeni ad m atm fl kiflileri desteklemekti. Bu nedenle sayfalar nda önce alt sular nda herhangi bir genç kalemlere yer verdi. Dergisine ve çal flmalar na gösterilen ilgi, onu daha da yüreklendirdi. kayb n Zaman ilerledikçe dergisine de erli köfle yazarlar ndan bir ekip kurarak, yeni çal flmalar n bu çerçe- yaflanmamas hedefleniyor. vede sürdürdü. Kitap tan t mlar yan nda kültür, sanat, edebiyatla ilgili etkinlik haberlerinin de duyurular n yapt. Sanata gönül vermifl bestekâr ve söz ya- Türkiye'nin tah l ambar zarlar, ressam, heykelt rafl, flair, yazarlarla söyleflilerde bulundu. olarak bilinen Her y l farkl bafll klar alt nda nesir yar flmalar ve Konya Türk Sanat Müzi i fiark Sözü Yar flmalar düzenledi Ovas 'nda, yer Y llarca dergisinin köflelerinde aktif olan yazarlar alt su kaynaklar nda yapan yazarlar, bestekârlar ve güftekârlar olsun, hiç- olsun, flark sözü ve nesir yar flmalar nda jüri üyeli i geçmifl y llara bir beklenti içine girmeden, projelerinde birharf.net internet yay n organ na koflulsuz olarak destek verdiler. göre bu y l daha az su Ödül törenlerini LESAM Genel Baflkan Say n kayb n n Mehmet Nuri Parmaks z n fliir dinletileri aras nda Kabakç Kona nda, Ankara Büyükflehir Belediyesi yafland Necip Faz l K sakürek Salonu nda ve LESAM Kültür Evi nde gerçeklefltirdi. ö renildi. Çal flmalar, dergisine ilgi duyan tüm sanatseverler taraf ndan takdirle karfl land. Bu güzel görüfller onu her zaman bir ad m daha ileriye götürdü. LESAM ( lim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Merkez Birli i) n her y l düzenledi i Kültür Sanat ödüllerinden biri olan Elektronik Yay nc l k dal nda ödüle de 2011 y l nda birharf.net dergisi lay k görüldü. Bu da birharf.net gönüllüleri için büyük bir onur oldu. Nur Ersen in edebiyat aflk n n nas l filizlendi ini, düflüncesini nas l icraata getirdi ini, birlikte oldu umuz etkinliklerde bana anlatt klar yla bu yaz y kaleme almaya çal flt m. Gerçekten de kolay ifl de ildi, de erli edebiyatç meslektafl m n yapt. Özellikle edebiyat simsarl n yaparak kendini ön plana ç - kartanlara karfl örnek çal flmad r bu. Yetersiz imkânlar na ra men, insanlardan bir tek kurufl bile yard m almadan edebiyat u runa dereceye giren flark sözlerini Türkiye nin en harika bestekârlar na besteletiyor, müzik dünyam za da unutulmayan eserler kazand r yor. Peki, bu memleketin kültürüne edebiyat na hizmet etti i söylenen kurumlar ne yapar acaba? mkâns zl klar içinde bu kadar güzelli i sergileyen Nur Ersen Han mefendi nin maddi olarak yan nda olsalar, eminim ki, sanat dünyam za daha verimli katk lar sa lam fl olurlar. Türkiye nin birçok illerinde böyle ferdi gayretlerle u rafl veren birçok sanat gönüllüsü oldu- unu biliyor ve elimden geldi ince destekliyorum. Bu kadar flark, makale ve hikâyeleri yurdumuza kazand ran, edebiyat ve sanat aflk yla hizmet veren bütün güzel yürekleri Nur Ersen Han mefendi nin flahs nda yürekten kutluyorum. Yine onun güzel projelerini destekleyen baflta LESAM Genel Baflkan Say n Mehmet Nuri Parmaks z olmak üzere, kalemiyle her zaman gönlümüzde taht kuran Sevinç Atan Han mefendi ye ve besteleriyle gölümüzde yerini de erli bestekârlara sonsuz selam ve sayg lar m sunuyor, birharf.net gibi elektronik bir dergiyle güzelliklere imza atan böyle bir derginin desteklenmesini can gönülden arzu ediyorum.

5 HABER 29 Ocak 2014 Çarflamba 5 Cevat Önefl e göre; kavga, M T, Suriye vs Silah gidiyorsa hükümete bak n -2- -S n r ötesindeki bir iç savafl n gayrimeflru taraf na silah tafl mak rutin bir istihbarat faaliyeti midir? stihbarat gri bir aland r ancak demokratik ülkeler ilkelerden taviz vermeden, aç k politikan n girmedi i alanlarda hukukun ruhuna uygun olarak çal flmalar yürütürler. TIR larla Suriye ye silah tafl nd söyleniyor ancak as l mesele M T in silah tafl y p tafl mad de il. Tart fl lmas gereken, teflkilata verilen görevin evrensel hukuka, ülkenin ç karlar na ve insani de erlere uyup uymad d r. -TIR tart flmas nda iktidar n M T i zor bir duruma sürükledi i yorumuna kat l yor musunuz? M T i s k flm fl, flafl rm fl olarak görüyorum. Suriye de asr n kavgalar ndan biri oluyor; s n rlar de ifliyor ve bölge yeniden flekilleniyor. S n r m zda Irak ve fiam slam Devleti gibi kabul edilemeyecek yap lar oluflmaya bafll yor. Suriye nin bölünmesi halinde istikrars zl ktan en çok Türkiye etkilenir. Dolay s yla istihbarat servisinden beklenen, muhtemel bir savafl n ç kmas ihtimalini göz önüne alarak çal flmalar yapmas d r; muhtemel bir savaflta iflbirli i yap labilecek yap larla irtibat kurulabilir. Gerekirse insani yard m malzemesi de, silah da gidebilir. Önemli olan bu hamlelerin Türkiye nin bar flç l, insanc l politikalar yla uyumlu olmas d r. Bugün "Ömür sermayesi pek azd r; lüzumlu ifller pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler gibi, her insan n kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve flehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i befler dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede, herbir insan n bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat aras ra vazife bulunabilir." Risale-i Nur Külliyat ndan istifade edilerek haz rlanm flt r. Kâinatta çeflit çeflit varl klar bulunur. Bunlar n baz lar na sadece camid bir özellik, baz lar na ise buna ilaveten hayat bahfledilmifltir. Daha farkl varl klara ise ruh cevheri verilmifl ki his ve duygularla bezenmifltir. Baz lar na da ruha farkl bir de er katan ak l, kalp ve vicdan gibi latifeler hediye edilmifltir. Bu s ralamaya misal olarak tafl, a aç, hayvan, melek ve insan verilebilir. Evet, insan dünyada bulunan tüm varl klar n numunesini üzerinde tafl makta ve bu yüzden farkl bir mahiyete sahip olmaktad r. nsan ak l ve merak vas tas yla kâinat n her fleyiyle irtibatl d r. Kendi evini sevdi i gibi kâinat da evi gibi görüp alakadar olmakta, mahallesini merak eti i gibi dünyan n her taraf n da merak etmektedir. Evet, insan n kalp dairesi, mide dairesi, beden, aile, mahalle, semt, ilçe, il, memleket, vatan, dünya, insanlar, hayvanlar ile hayat sahipleri ve kâinat dairesi gibi dairelerle bir nevi irtibat ve alakas vard r. Zaten bu alakadarl k, insanl m z n gere idir. Bununla beraber insan n dünyaya gönderiliflinin de bir amac ve bir hedefi vard r. Bu amaç do rultusunda da vazifeleri ve sorumluluklar da vard r. Evet, ak l, fiil ve his plan nda kâinat n her fleyiyle her insan n irtibat olabilir. Ama en küçük daire olan kalb dairesinde en büyük, daimi ve ehemmiyetli vazifesine karfl l k, en büyük daire olan küre-i arz ve kâinat dairesinde en küçük, nispeten ehemmiyetsiz ve ara s ra vazifeleri vard r. Bu aç dan meseleyi de erlendirdi imizde, vazifenin ehemmiyeti dairenin küçüklü ü ve büyüklü ü ile ters orant l olarak ifllemektedir. Fakat büyük ve genifl dairenin cazibesi ve nefse uygun olmas itibariyle, insan n bütün hissiyat ve latifelerini kendisiyle meflgul etmeyi baflarabilmektedir. Böylece en ehemmiyetli olan kalb dairesi ihmal edilmeye, lüzumlu ve ehemmiyetli vazifeler ask ya al nmaya bafllar. Ömür sermayesi bofl yerde tüketilir, k ymetli ömür dakikalar, k ymetsiz yerlerde eritilir. Özellikle bu zaman, insan n merak damar n farkl alanlara çekmeyi çok güzel baflarm flt r. Lüzumsuz ve malayani olaylar ve geliflmeler, insan n as l vazifesi olan kullu una ve Allah' daha iyi bildirecek tefekkürüne perde olmaktad r. Bu perdeleri aflabilmek ve engelleri geçebilmek özel bir lütuf ve ilahi ihsan ile mümkündür. Bediüzzaman' n dedi i gibi "Küre-i arz bir köy flekline sokan flu medeniyet-i sefiheyle gaflet perdesi pek kal nlaflm flt r. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçt r. Ve keza, befleriyet ruhundan dünyaya nâz r pek çok menfezler açm flt r. Bunlar n kapat lmas, ancak Allah' n lütfuna mazhar olanlara müyesser olur." ( Mesnevi-i Nuriye ) Evet lahi lütuf olmazsa bu aç klar ve gedikler zor kapat labilir. Bazen dünyadaki savafllar, sanayiler, teknolojiler, sportif müsabakalar, siyasi entrikalar, anlaflmalar ve anlaflmazl klar, nazar m z tarifi imkâns z bir ablukaya al r ki, ak l hayrettedir. Hatta ak l o olaylar içerisinde düflünme kabiliyetini de yitirdi inden hayret edemeyecek durumdad r. Oysaki dünyan n olup biten tüm harp bo uflmalar ndan, sanayilerinden, müsabakalar ndan daha büyük bir müsabaka, muhalefet TIR yerine, Türkiye nin bar flç l olmayan politikalar n tart flmal. -TIR lar n polis ve savc lar taraf ndan çeflitli defalar durdurulmas ve M T faaliyetlerinin iffla oluflu neyin göstergesi? Demokratik mekanizmalar n iflledi i bir hukuk devletinde, istihbarat örgütünün yapaca sevkiyat n aç a ç kmas mümkün de ildir. Devlet kurumlar aras koordinasyonu sa lar, M T de yetkileri çerçevesinde, ülkenin ç karlar do rultusunda faaliyet yürütür. M T Kanunu nun 26. maddesine göre, M T in kovuflturulmas Baflbakan n müsaadesine tabidir. Ayn kanunun 5. Maddesinde ise, devlet kurumlar n n M T e çal flmalar yla ilgili konularda yard mc olmalar gerekti i belirtilir. M T teki bireysel hatalar elbette denetime ve yarg ya konu olur ancak TIR lar meselesi AYDINLI k Mustafa fievki KAVURMACI Hangi fieye Ne Kadar Önem her insan n bafl na aç lm flt r. Her insan bütün dünya kadar bir sonsuz cenneti kazanmak veya kaybetmek davas yla muhatapt r. Bu noktadan bu davay kazanmak için - ak ll olmak flart yla - e er dünya kadar servetimiz ve mal m z olsa gözümüzü k rpmadan sarf etmek laz m gelir. Çünkü bu iflin flakas olmad gibi, geri dönüp ifli düzeltmek de mümkün de ildir. Evet, bazen siyasi bir hadiseye kendimizi öyle kapt r yoruz ki as l vazifemiz olan namaz ve ibadetleri terk ediyoruz. Bazen bir maça öyle ehemmiyet veriyoruz ki, as l vazifemizi ihmal ediyoruz. Bazen dünyan n bir yerinde vuku bulan bir felakete öyle dal yoruz ki, as l felaket olan maneviyats zl m z umursamaz halde oluyoruz. Oysa "as l musibet ve muz r musibet dine gelen musibettir." Böyle bir hakikatten gafil oldu umuz için, maddi ve dünyaya ait bir musibet içerisinde s k nt çekenleri merak ediyor ve kurtulmalar için her türlü tedbiri al yoruz. Halbuki ehl-i iman için maddi musibet ve felaketler, bizi Allah'a yaklaflt ran, gafletimizi da tan, sabretmek flart yla bize sevap kazand ran, kaybolan mallar m z sadaka durumuna getiren, sakat kalanlara derecesine göre makam kazand ran ve ölenleri flehitlik mertebesi gibi yüksek bir dereceye ulaflt ran sevgili dostlard r. Ama manevi musibetler, görünüflte problemsiz ve göz kamaflt r c yüzü arkas nda, bizi insanl m zdan uzaklaflt ran ve ebedi hayatta bizi mesul edecek ve yüzümüzü karartacak olan tehlikeli düflman gibidirler. Mesela, depremler ve sair umumi musibetler de vefat eden müminler flehit, mallar ise sadaka hükmüne geçmektedir. Ama manevi deprem geçirmifl bir beldede ise her fley sakin göründü ü halde manevi ölümler ( imandan uzaklaflmalar ), sakatlanmalar ( itikadi çöküntüler ) ve mal kay plar ( mal ve maddeyi sadece dünyada israfla tüketmeler ) gibi s k nt lar yafland halde, her fley normalmifl ve yolundaym fl gibi görünmektedir. flte as l musibet budur. bize erkler aras ndaki kavgan n büyüklü ünü gösteriyor. -M T i devlet politikalar n n uygulanmas nda bir araç olarak de erlendirirsek, devlet politikalar n n bar flç l ve insani nitelikte olmamas halinde, M T in eylemleri devletin farkl organlar taraf ndan denetlenebilir mi? Demokratik bir ülkede yarg ile yürütme aras nda kavga olamaz. M T politika üretmez; istihbarat teflkilatlar üretilen politikalar n arka plan uygulay c l n üstlenirler. Dolay s yla, M T e verilen görevler hükümet karar d r ve mutlaka Milli Güvenlik Kurulu nda tart fl l r. Erkler aras kavgan n M T üzerinden yürütülüyor oluflu, M T teki kavgaya de il, devletteki çarp kl a iflaret ediyor. *** 'D fl politika sorunlar içeriye transfer oluyor' -Türkiye nin Suriye ye yapt müdahaleler s r de il; birkaç y l önce Esad la iyi iliflkilere sahip olan AKP, Suriye bata na nas l sapland? Suriye deki geliflmeler Türkiye nin müdahaleleriyle ortaya ç kmad. Arap Bahar furyas n n ard ndan Suriye de benzer bir sürece itildi ancak buras ABD- srail ile ran- Rusya eksenli ittifaklar n kesiflti i ve çat flt bir alan oldu. Esad rejiminin k sa sürede de iflece ine iliflkin bafllang çtaki yarg, Türkiye yi de Bat blokuyla birlikte Esad karfl t cephede konumlanmas n sa lad ; böylece k sa vadede muhalefet geniflletildi ve silahl unsurlar bölgeye akt. Bat yaln zca demokratik düzlemde ilerlemiyor; ekonomik ç karlar do rultusunda emperyalist amaçlara da sahip parçal bir yap dan söz ediyoruz. Dolay s yla Suriye deki istikrars zl n devam Bat n n ç kar nayd. Ancak Rusya ve ABD ile birlikte Bat n n bölgeden elini çekmesi, Türkiye yi risklerle bafl bafla b rakt. Çok genifl s n rlar Suriye yle paylaflan Türkiye, çok da tercih edilmeyecek El Kaide gibi yap lar destekledi. Sonuçta hem siyasal, hem toplumsal, hem de ekonomik olarak Türkiye yi tehdit eden bir tablo ortaya ç kt. Bat n n politikalar n erken okuyamayan Türkiye, Esad n k sa vadede düflece ini hesaplayarak hareket etti ve bugünkü noktaya gelindi. -Davuto lu idaresindeki s f r sorun doktrininden müdahil devlet haline nas l gelindi? Türkiye s f r sorun doktrini uygulan rken güçlü bir görüntüdeydi ancak müdahaleci yap ya geçilince prestij ve güç kayb yafland. Özellikle Türkiye nin mezhepçi bir politika uygulad konusundaki kayg lar olumsuz bir alg yaratt. Ancak demokratik, bar flç l yüzü ile mezhepler üstü hareket eden bir Türkiye nin bölgede etkin rol oynayabilece i anlafl lmal. -Türkiye nin Suriye politikas ndaki yanl fl tercihleri, içerideki sorunlar art ran ve ayr flt r c etki yapan bir noktaya m geldi? Türkiye söz konusu oldu unda iç politika ile d fl politika aras nda ayr lamaz bir bütünlük var. Kürt sorunu, demokratikleflme ve PKK nin silahs zland r lmas yoluyla çözülmedi i takdirde, yeni risklerin ortaya ç kaca n, Türkiye nin demokratikleflme krizi yaflayaca n ve iç sorun gibi gözüken meselenin bölgeselleflece ini hep söylüyorduk. Birinci Dünya Savafl n n ard ndan Ortado u nun yeniden flekillenmesi sürecinin bir benzeri, Suriye ve Irak ta yaflan yor. Türkiye ise bu ortama kendi meselelerini çözmeden müdahil olmaya çal fl yor. Özellikle Müslüman, hatta Sünni kimli e dayanan yaklafl mlardan kesinlikle uzak durulmal. Türkiye nin jeo-stratejik konumu bunu zorunlu k l yor ancak Türkiye son dönemde Müslüman inanc n n teorik çerçevesi içerisinde tart flmay ve karfl l kl suçlamalarla gerilim yaratma üzerinden ilerliyor. Bu, iç politika için de çok tehlikeli bir tutum çünkü Türkiye çok kimlikli, çok inançl bir yap ve bu yap ancak kimliklerimizi özgürce yaflayarak ve bu kimliklerin üzerine ç kan demokratik ço ulculuk çerçevesinde ileri gidebilir. (B TT )

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta

Fiyat 25 Kr. duymaz! yi ama yetersiz. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken. TOBB Baflkan Yard mc s Budak: Gazetemiz ta ISSN 1308-7622 ç-d fl savafl n efli indeki Ukrayna da ölümler art yor 5 May s 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Bas n özgürlü ü Türkiye yi morart rken Taha, flundan K vanç duymaz! Dünya

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı