OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI"

Transkript

1 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül SANİ BOZKURT, Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

2 GİRİŞ q Her çocuk ailesiyle bir bütündür ve büyüdüğü aile ortamının, ona sunulan fırsatların izlerini taşır. q Çocuğundaki farklılıkları ilk fark eden, onlarla en fazla vakit geçiren ve onları en iyi tanıyan kişiler şüphesiz ki ailelerdir.

3 q Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip olan ailelerin yaşamlarına yetersizliği olan bir bireyin girmesiyle birlikte sosyal ve duygusal durumları, yaşam döngüleri doğrudan etkilenmekte ve bu durum kendilerini ebeveynlik becerilerinde yetersiz hissetmelerine neden olmaktadır.

4 q Bununla birlikte, ortaya çıkan durumla ilgili nasıl bir yol izleyecekleri, nereden, nasıl ve kimlerden eğitim alacakları, ne tür hizmetlere ulaşabilecekleri konularında zorluk yaşamaktadırlar.

5 q Türkiye de ailelerle ilgili yapılan araştırmaların bulguları incelendiğinde; ailelerin gereksinimlerinin çeşitlilik göstermesine rağmen büyük bir kısmının bilgi gereksinimlerinin olduğu belirtilmektedir (Cavkaytar, Adıgüzel, Ceyhan, Uysal ve Garan, 2012; Evcimen, 1996; Sucuoğlu, 1995).

6 q Bu bilgi gereksinimlerinin ailelerin çocuklarının özellikleri, davranış problemleri, yasal haklar, sosyal destek, psikolojik danışmanlık ve rehberlik vb. konularda yoğunlaştığı vurgulanmaktadır (Cavkaytar, Adıgüzel, Ceyhan, Uysal ve Garan, 2012).

7 q Bu nedenle özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin bilgi gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik aile eğitim programlarının düzenlenmesi tüm dünyada giderek üzerinde durulan önemli bir konu haline gelmiştir.

8 q Türkiye de aile eğitimi yasal bir zorunluluktur ve 2006 yılında yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ne göre ailelerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve eğitimin her aşamasına katılımları sağlanmalıdır. q Bu noktada Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip ailelere yönelik aile eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması son derece önemlidir.

9 q Ailelerinin yaşam kalitesini artırmak, çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklemek için aile eğitimlerinin artırılması ve geliştirilmesinde bu alanda çalışan uzmanlara büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

10 Araştırmanın Amacı q Bu çalışmada, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip ailelerin bilgilendirilmesi ve bu ailelere farkındalık kazandırılması amacıyla «Nisan ayı Otizm Farkındalık Günleri» kapsamında bir aile eğitimi programı düzenlenmiştir. q «Ailelerle El Ele» sloganlı bu program, kuruma dayalı bilgilendirici bir aile eğitim programıdır.

11 q Bu amaç doğrultusunda öncelikle ihtiyaç analizi yapılmış ve ailelerin bilgi almak istedikleri konu başlıkları oluşturulmuştur.

12 Uygulama Süreci Uygulama öncesi hazırlık: q Bu aile eğitim programının yapılmasına karar verilmesinin ardından araştırma ekibi bir araya gelmiş ve programın içeriğini oluşturmuşlardır. q Her bir araştırmacı eğitimler sırasında kullanacağı eğitim materyallerini belirlenen içerik doğrultusunda hazırlamıştır. Bununla birlikte, araştırma öncesine ve sonrasında kullanılacak ölçek ve görüşme soruları hazırlanmış ve tahmini sayı kadar çoğaltılmıştır.

13 Program içeriği aşağıda yer almaktadır: 1. Hafta: OSB ve Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar, 2. Hafta: OSB Olan Çocukların Değerlendirilmesi, 3. Hafta: Uygun Davranışların Artırılması, 4. Hafta: Uygun Olmayan Davranışların Azaltılması, 5. Hafta: Online Aile Bilgi ve Destek Eğitim Programının Tanıtılması.

14 q Bu bağlamda, kurul üyesi tarafından aileler için uygun olan günler ve saatler belirlenmiştir. Bu doğrultuda, hafta bir gün dakikalık oturumlar şeklinde olmak üzere beş hafta süren bir aile eğitim programının düzenlenmesine karar verilmiştir. q Eğitimlerin haftada kaç gün ve hangi zaman dilimleri arasında verileceğini belirlemek üzere Eskişehir Otizm Farkındalık Derneği yönetim kurulu üyesi ile iletişime geçilmiştir. q Bu kurul üyesi aileler ile üniversite arasındaki bağlantıyı kurmuştur.

15 q Eğitimlerin çocukların okulda olduğu saatlerde düzenlenmesine özen gösterilmesine rağmen, ailelerin yanlarında OSB olan ya da diğer çocuklarını getirebilecekleri düşünülerek Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden çocuklarla ilgilenmeleri için gönüllü bir öğrenci grubu oluşturulmuştur.

16 Uygulama sırası: q Aile eğitimleri kişilik grup şeklinde düzenlenen oturumlarla yapılmıştır. q Çalışmaya katılan aileler bu çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. q Çalışmaya katılan aile grubu anne, baba ve kardeşlerden oluşmaktadır.

17 q Hazırlanan sunumlar eğitimin ilk 45 dakikasında projeksiyon aracılığı ile açık anlatım şeklinde ilgili araştırmacı tarafından ailelere aktarılmıştır. q İkinci 45 dakikada ise aileler anlatılan sunuyla ilgili görüş, öneri ve sorularını ilgili araştırmacıya yöneltmiştir.

18 q Her bir oturum video ile kayıt altına alınmıştır. q Oturumlar düz anlatım, soru- cevap teknikleri ve PPT sunum, örnek değerlendirme araçları, örnek video gibi araç- gereçler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

19 Uygulama sonrası: q Program sonunda çalışmaya katılan anne- babaların bilgi düzeylerini daha fazla artırmak amacıyla bu programa ek olarak ailelere online Aile Bilgi ve Destek Eğitim Programı (e- abdep) tanıtılmıştır. q Ailelerin bu programı online olarak kullanabilmeleri için ailelere kullanıcı adı ve şifreleri verilmiştir.

20 q Katılımcılara ilk hafta uygulanan öz yeterlik ölçeği tekrar uygulanmıştır. q Eğitimlerin son haftası katılım gösteren ailelere sertikika töreni yapılmış ve her katılımcıya özel sertikika verilmiştir.

21 Araştırma Soruları q Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklara sahip ailelere sunulan beş haftalık Ailelerle El Ele Aile Eğitim Programı na ilişkin ailelerin görüşleri nelerdir? q Katılımcıların Ebeveyn Özyeterlik Ölçeği nden aldıkları öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

22 NİTEL BOYUT NİCEL BOYUT

23 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI NA İLİŞKİN AİLE GÖRÜŞLERİ Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül SANİ BOZKURT, Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

24 YÖNTEM q Çalışmanın nitel boyutu yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

25 Katılımcılar Katılımcıların f % Cinsiyetleri Anne Baba Medeni Durumları Evli Dul/Boşanmış Yaş Aralıkları ve üstü Eğitim Düzeyleri İlkokul Lise Üniversite Yüksek Lisans Meslekleri Ev Hanımı Emekli İşçi Özel gereksinimli çocuklarının cinsiyetleri Erkek Kız Özel gereksinimli çocuklarının yaş aralıkları TOPLAM

26 Ortam q Araştırma, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim ABD na bağlı özel eğitim uygulama biriminde yer alan toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. q Toplantı salonu 25 kişilik bir gruba seminer verecek nitelikte araç- gereç donanımına sahiptir.

27 Veri Toplama Araçları q Araştırmada ailelerin programa ilişkin görüşlerini belirlemek üzere geliştirilmiş olan yarı- yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. q Görüşme soruları, program amaçları doğrultusunda aile eğitim programına devam eden ailelerin programa yönelik beklentilerini, programdan kazanımlarını, programa ilişkin görüş ve önerilerini belirlemeye odaklanılarak hazırlanmıştır. q Üç uzmandan görüş alınarak görüşme sorularının kapsam geçerliği sağlanmıştır. Bu uzmanların görüşleri doğrultusunda bazı sorular çıkartılmış, bazı soruların yerleri değiştirilmiş ve yeni sorular eklenerek görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Katılımcılara toplam 11 soru yöneltilmiştir.

28 Verilerin Toplanması q Veriler, 24 Nisan- 24 Ağustos tarihleri arasında toplanmıştır. q Görüşmeler yaklaşık 15 dakika ile 40 dakika arasında değişen sürelerde yapılmıştır. q Çalışmaya katılmaya gönüllü olan ailelerin belirlenmesi amacıyla programa katılan tüm ailelere Aydınlatma ve Onam Formu dağıtılmıştır. Bu formlar doğrultusunda çalışmaya katılmak isteyen gönüllü aileler belirlenmiştir. q Görüşmeler ailelerin uygun olduğu gün ve saatlerde araştırmacılar tarafından yapılmıştır. q Görüşme sırasında ailelerden ses kaydı almak üzere izin alınarak görüşmeler kayıt edilmiştir.

29 Verilerin Analizi q Veriler tümevarım analiz tekniği ile analiz edilmiştir.

30 Analiz öncesi hazırlık: 1. Ses kayıtları bire bir olmak üzere yazıya dökülmüş, yazıya dökülen verilerin doğruluğu ses kayıtları dinlenerek kontrol edilmiştir. Bu işlem birbirinden bağımsız iki araştırmacı tarafından yapılmıştır. 2. Her bir görüşme sorusu ve bu görüşme sorularına verilen yanıtlar dikkate alınarak ana tema ve alt temalar oluşturulmuştur.

31 Verilerin eşleştirilmesi: 1. Bu aşamada birbirinden bağımsız araştırmacılar tarafından görüşme kodlama anahtarı oluşturulmuştur. 2. Araştırmacılar bir araya gelerek kodlama anahtarlarındaki eşleştirmeleri gözden geçirmiştir. Temalar arasında uygun olmayan eşleştirme olduğu durumlarda, araştırmacılar bu temalar üzerinde tartışıp, uzlaşarak, bu temayı uygun olan temayla ilişkilendirmiştir.

32 Verilerin sınıblandırılması: 1. Verilerin eşleştirilmesi aşamasından sonra katılımcıların görüşleri sınıklandırılmıştır. 2. Bir önceki aşamada görüşme sorularına dayalı temaların altında oluşturulan alt temalar gözden geçirilmiştir. 3. Tema ve alt temalar kesinleştirildikten sonra, verilere son biçimi verilmiş ve veriler düzenlenmiştir.

33 Verilerin Analizi Süreci: q Veri sınıklandırma aşamasında belli temalar altında kodlanan katılımcı görüşleri frekans verilerek sayısal olarak gösterilmiş ve bu görüşlerin hangilerinden doğrudan alıntı yapılacağına karar verilmiştir. q Bu aşamada katılımcıların belirtikleri görüşler arasında bağlantılar kurulmuş ve görüşleri destekleyen alıntılar yapılmıştır. Bu işlemlerden sonra analiz işlemine son verilerek araştırma bulgularının yazımına geçilmiştir.

34 Güvenirlik q Güvenirlik analizlerinin yapılması sürecinde 18 görüşme dökümü içerisinden yansız atama yoluyla beş görüşme dökümü (%30) incelenmek üzere seçilmiştir. q Analiz sürecinin her bir aşaması birbirinden bağımsız olarak iki araştırmacı tarafından yapılmıştır. q Araştırmada inanırlığı (trustworthiness) sağlamak amacıyla farklı işlemler yapılmıştır. Bunlar; verilerin öncelikle yorumsuz olarak sunulması, verilerinin analizini birden fazla araştırmacının yapması, verilerin analizinde sürekli karşılaştırma yönteminin benimsenmesi ve verilerin analizinde kuramsal çevreye bağlı kalınması biçiminde sıralanabilir (Freeman, demarrais, Preissle, Roulston, & St. Pierre, 2007; Lincoln & Guba, 1985).

35 Güvenirlik Sonuçları Katılımcı Kodu Katılımcı5 Katılımcı8 Katılımcı15 Katılımcı16 Katılımcı17 Toplam Güvenirlik Yüzdeleri (%)

36 BULGULAR q Bulgularda ailelerin bazı görüşme sorularına birden fazla görüş bildirmesi nedeniyle frekans toplamı katılımcı sayısından fazladır. q Bulgularda yer alan her bir tablonun başlığında katılımcılara yöneltilen görüşme soruları kullanılmıştır.

37 Ailelerin Özel Gereksinimi Olan Çocuğunun Dünyaya Gelmesinden Bu Yana Gereksinimlerine İlişkin Temaların Dağılımı Ana Temalar Eğitim gereksinimleri Maddi gereksinimleri Sağlık gereksinimi Psikolojik destek gereksinimi Sosyal destek gereksinimi Bakım gereksinimleri Aile Görüşleri f %

38 Ailelerin Eğitim Gereksinimleri Alt Temalar Uygun eğitim kurumu arayışı Problem davranışlarla baş etmeye yönelik eğitim gereksinimi İletişim becerilerine yönelik eğitim gereksinimi Günlük yaşam becerilerine yönelik eğitim gereksinimi Aile Görüşleri f Aile6; s1- İlk önce bize referans olabilecek bu işi bize anlatabilecek yol gösterecek biri lazımdı. Daha sonraki süreçte yine danışmana bağlı olarak uygun eğitim yerleri aradık Eğitim alabileceğimiz yerlerin kurumların gösterilmesini istedik. şeklinde görüşünü ifade etmiştir.

39 Ailelerin Maddi Gereksinimleri Alt Temalar Devletin özel gereksinimli çocuğa sunduğu eğitim hizmetlerinin dışında farklı eğitim olanaklarından yararlanma isteği Devletin sunduğu sağlık hizmetlerinin dışında özel doktor ve hastanelere başvurma Farklı sosyal etkinliklere katılma gereksinimi Bakım ve eğitim ödeneklerinin artırılması gereksinimi Aile Görüşleri f Aile11; s.2 Hocam otizm demek maddiyat demek zaten. Ben eğitim konusunda çok yetersiz buluyorum otizmlilerin eğitimini. Eğitimler yetersiz olduğu için mecburen ekstradan özel dersler aldırmak zorundasınız, çocuğunuzu spor faaliyetlerine kaydırmak zorundasınız ve bunlar hep ücretli olan şeyler. şeklinde görüşlerini belirtmiştir.

40 Ailelerin Sosyal Destek Gereksinimleri Alt Temalar Aile, yakın akraba ve çevreden sosyal destek gereksinimi Toplumun özel gereksinimli çocuklara karşı farkındalıklarının artması Aile Görüşleri f 6 4 Aile5; s.2- Benim en büyük destekçilerim ailemden çok komşularım, arkadaşlarım oldu diyebilirim. Yani böyle aileden yok. Ailemden yok. şeklinde görüşlerini bildirmiştir.

41 Ailelerin Psikolojik Destek Gereksinimleri Alt Temalar Çocuğu kabullenme aşamasında psikolojik destek gereksinimi Yaşam boyu duyulan psikolojik destek gereksinimi Aile Görüşleri f 9 4 Aile12; s.4- Bu anlamda bizim de sürekli eğitime, sürekli psikolojik desteğe ihtiyacımız var aslında. Biz iyi bir eğitim alalım, bizim psikolojimiz iyi olsun ki biz çocuklara faydalı olalım. şeklinde görüşlerini dile getirmiştir.

42 Ailelerin Sağlık Gereksinimleri Alt Temalar Otizm Spektrum Bozuklukları alanında uzman doktorlara erişim Tanılanma süreci ve sonrasında yapılması gereken tıbbi muayeneler Aile Görüşleri f 8 5 Aile5; s.4- Pek çok doktorun kapısını çaldık. Sırayla gezdik. Ama doktorunu bulduğun zaman sorun kalmıyor. Ama baya bir uğraştık. Doktor doktor gezdik. Hastane hastane gezdik. şeklinde uzman doktorlara erişime ilişkin görüşlerini belirtmiştir.

43 Ailelerin Bakım Gereksinimleri Alt Temalar Ailelerin özel durumları sırasında çocuklarını bırakabilecekleri bir merkeze duyulan gereksinim Bakıcı gereksinimi Çocuğun bireysel özelliklerinden kaynaklı bakım desteği Aile Görüşleri f Aile3; s.2- Bu çocukların en çok ihtiyacı olan şuanda bir yaşam merkezi gereksinimleri. Bu genel olarak bir ihtiyaç bence. Bu aslında bakım gereksinimi bir noktada. şeklinde bir bakım merkezine duyulan gereksinimi dile getirmiştir.

44 Temalar Ailelerin Gereksinimlerini Karşılamaları Sürecinde Başvurduğu Yollar Kişi, kurum ve kuruluşlara başvurma Aile Görüşleri f 17 Hizmetlere ulaşmak için bireysel çaba gösterme Bilgi edinmek için bireysel araştırma yapma Psikolojik destek alma ve rehberlik hizmetlerinden yararlanma Alanında uzman olan tüm kişilere erişme çabası (Doktor, öğretim üyesi, öğretmen vb.) Maddi olarak borçlanma Sivil toplum örgütü kurma veya üye olma Maddi olarak borçlanma Aile içi dayanışmaya önem verme

45 Ailelerin Gereksinimlerini Karşılamaları Sürecinde Başvurduğu Yollar Aile12; s.1- Bir tuhaulık var sezdik. Normal doktora götürdük bir şey yok dedi Ondan sonra Konya da bir çocuk psikiyatristine götürdük Eğitim alması gerekiyor dedi Ankara da Otistiğin profesörü diyorlar İşte duyduk hemen ona götürdük Dolayısıyla eğitim görecek dedi, tamam dedik Engelliler Araştırma Enstitüsü ne başvurduk ve Eskişehir e geldik şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir.

46 Ailelerin Gereksinimlerini Karşılama Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Temaların Dağılımı Ana Temalar Sağlık sorunları Eğitim sorunları Psikolojik destek sorunları Sosyal destek sorunları Bakım sorunları Aile Görüşleri f %

47 Ailelerin Karşılaştıkları Eğitim Sorunları Alt Temalar Eğitsel değerlendirme, yönlendirme ve izleme sisteminin eksikliği Devletin karşıladığı eğitim ödeneğinin yetersiz olması Genel eğitim okullarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan personelin Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların eğitimi konusunda yetersiz olmaları Özel özel eğitim kurumlarının ticarileşmesi Eğitim kurumlardan yoğun eğitim alınamaması Problem davranışlarla baş edememe Eğitim kurumlarının ailelere yönelik aile eğitim programları düzenlememesi Otistik Çocukların Eğitim Merkezi dışındaki eğitim kurumlarının sınırlı olması Kurumlar arası geçişte yaşanan sorunlar Diğer Aile Görüşleri f

48 Ailelerin Karşılaştıkları Eğitim Sorunları Aile5; s.1- Eğitim ihtiyacımız halen var. Saat anlamında yetersiz. Kırk beş dakika. Otur dur kalk derken kırk beş dakikanın on beş dakikası geçiyor. Bize çok kısa geliyor. şeklinde görüşlerini belirtmiştir.

49 Ailelerin Karşılaştıkları Sağlık Sorunları Alt Temalar Doktorların Otizm Spektrum Bozukluğu konusunda sınırlı bilgi sahip olması Doktorların erken tanılama sürecinde geç kalması Tıbbi değerlendirme, yönlendirme ve izleme sisteminin eksikliği Tanılama sürecinin uzun olması Hastanelerde sıra bekleme ve randevu sisteminde yaşanan aksaklıklar Sağlık gereksinimlerini karşılamada maddi sıkıntılar yaşama Aile Görüşleri f

50 Ailelerin Karşılaştıkları Sağlık Sorunları Aile11; s.1- Tanı alma süreci çok uzun bir kere. O doktordan o doktora o doktordan o doktora bir sürü yer geziyorsunuz tanıyı alabilmek için Doktorlarımızın çoğu otizm nedir bilmiyorlardı ve onun dışında normal bir aile hekiminde en basiti hala çocuklarımızı muayene ettiremiyoruz. Çünkü otizm hakkında bilgileri yok hala çok yetersiz ve çocuklarımıza nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. şeklinde görüşlerini ifade etmiştir.

51 Ailelerin Karşılaştıkları Bakım Sorunları Alt Temalar Devletin verdiği bakım ödeneğini almada yaşanan zorluklar Devletin karşıladığı bakım ödeneğinin yetersiz olması Aile Görüşleri f 6 3 Aile6; s.3- Devletin verdiği bakım ücreti biliyorsunuz sıkıntılı vermiyorlar. Dolayısıyla o bakım ücretinin limiti olmamalı. O bakım ücretinin limiti olmasa herkese en azından bir asgari ücret bağlansa bu herkese bir katkı sağlar. Ama devletin limitleri olduğu için o parayı alabilecek insan sayısı çok az. şeklinde görüşünü bildirmiştir.

52 Ailelerin Karşılaştıkları Psikolojik Destek Sorunları Alt Temalar Ailenin çocuğu kabullenme aşamasında yaşadığı sıkıntılar Ailenin kendini yalnız hissetmesi Ailelerin yeterli psikolojik destek alamaması Aile Görüşleri f Aile6; s.3- En büyük sorun siz kendi kendinizesiniz. O çocukla baş başasınız. Size kim ne kadar yardım ettiğini söylese de fark etmiyor sonuçta siz o çocukla berabersiniz. Dolayısıyla ailelerin psikolojik açıdan çok iyi destek alması lazım. şeklinde görüşlerini dile getirmiştir.

53 Ailelerin Karşılaştıkları Sosyal Destek Sorunları Alt Temalar Toplumun özel gereksinimli bireye ve ailesine karşı duyarsızlığı Aile içi iletişim yetersizliği Ailenin yeterli sosyal destek görememesi Aile Görüşleri f Aile9; s.4- Oğlumu üniversiteye getirirken eşimin nöbetleri uymadığı zaman toplu taşıma araçlarını kullanıyordum. Toplu taşıma araçlarında oğlumun davranışları, insanların bize bakış açıları farklıydı. Çoğuna anlatmaya çalıştım, kimi zaman görmezden geldim, çoğuna oğlum tepki gösterdi, çünkü negatif elektrik aldı. Bir gün hiç unutmuyorum yaşlı bir kadın, sen ne biçim annesin çocuğum, çocuğunu hiç geliştirmemişsin dedi bana. Oğlum döndü hocam kafasına bir tane vurdu. Yolculuk boyunca kadın bir daha geri dönemedi. Bazen ne bakıyorsunuz, sinema mı var diyorum. Tabi insanlar garip bakıyor bana ama bazen bunu yapıyorum. şeklinde görüşlerini ifade etmiştir.

54 Ailelerin Daha Önce Katılmış Oldukları Eğitim Programları Temalar Katılanlar Katılmayanlar Aile Görüşleri f % Toplam q Üniversiteler tarafından düzenlenen seminer, kurs, konferans: 8 kişi q Eğitim alınan kurum tarafından düzenlenen aile eğitimi: 7 kişi

55 Ailelerin Daha Önce Katılmış Oldukları Eğitim Programlarının Sınırlılıkları Temalar Düzenlenen eğitimlerin bir kere ile sınırlı olması Düzenlenen eğitimlerin süresinin kısa olması Düzenlenen eğitimlerin yüzeysel bilgi sunulması Aile Görüşleri f 5 4 2

56 Ailelerin Daha Önce Katılmış Oldukları Eğitim Programlarının Sınırlılıkları Temalar Düzenlenen eğitimlerin bir kere ile sınırlı olması Düzenlenen eğitimlerin süresinin kısa olması Düzenlenen eğitimlerin yüzeysel bilgi sunulması Aile Görüşleri f Aile9; s.5- Diğer programlara göre bu programın en büyük özelliği yüzeysel değil. Bilgi derinlemesine verilmiş dedim ya ben bu program çok hoşuma gitti. Bu güne kadar katıldıklarım hani biz aile olduğumuz için daha yüzeysel verildi hocam. Hani artık beni yüzeysel bilgiler kesmiyor daha derinlemesine bilgiler verilmeli. şeklinde görüşünü dile getirmiştir.

57 Ailelerin Düzenlenen Aile Eğitim Programına İlişkin Beklentileri Temalar Program içeriğine yönelik beklentiler Problem davranışlarla baş etme Ergenlik ve cinsel gelişim hakkında bilgi edinme Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında derinlemesine bilgi edinme Yetişkin dönemi hakkında bilgi edinme Aynı şeyleri duyacağını ve eğitimin yararlı olmayacağını düşünme Aile Görüşleri f Aile5; s.5- İlk defa geldim böyle bir şeye. Çokta faydasını gördüm. Yanlışlarımızı hatalarımızı anladık. O an gelirken bu kadar şey kazanacağımı düşünmemiştim. Sonuçta baya bir şey kazandım. şeklinde görüş belirtmiştir.

58 Program Sonrası Ailelerin Karşılanan Beklentileri Alt Temalar Eğitim ortamının uygunluğu Eğitim sırasında kullanılan materyallerin Eğitim programı süresinin uygunluğu Eğitim kapsamında anlatılan konuların uygunluğu Eğitim sırasında kullanılan dilin anlaşılırlığı Aile Görüşleri f Aile6; s.5- Etkili olduğunu düşünüyorum. Günlük hayatta bazı bilinmeyen noktalara değinilmiş olundu veya bilinen şeyler teyit edilmiş olundu veya yanlış bildiklerimizi düzeltmiş olduk. Tabi faydalı oldu. görüşüyle anlatılan konuların uygunluğuna vurgu yapmıştır.

59 Aile Eğitim Programının Ailelere Sağladığı Katkılar Alt Temalar Var olan bilgilerin pekiştirilmesi ve yeni bilgilerin edinilmesi Problem davranışlarla baş etme yollarını öğrenme Arkadaşlar arası dayanışma ve birbirlerine destek olma Psikolojik olarak rahatlama Toplumun olumsuz tutumlarıyla baş etme yollarını öğrenme Aile Görüşleri f Aile3; s.6- Mesela geçen hafta sönme olayından bahsedildi. Mesela sönme olayı çok dikkatimi çekti benim Sönme olayını şuanda evde biz uygulamaya başladık diyebilirim. Yani küçük bir şekilde uygulamaya başladık. şeklinde görüşlerini belirtmiştir.

60 Düzenlenecek Aile Eğitim Programlarına Yönelik Ailelerin Görüş ve Önerileri Temalar Program içeriğinin genişletilmesine yönelik görüş ve öneriler Aile Görüşleri f % Eğitimin sunuş biçimine yönelik görüş ve öneriler Uygulama örneklerinin sunuma ve canlı model kullanma Soru- cevap şeklinde sunma Eğitim ortamına yönelik görüş ve öneriler Eğitimleri açık alanda sunma Eğitim süresine yönelik görüş ve öneriler Eğitimleri hafta da iki gün olacak şekilde düzenleme Eğitimleri çocukların okulda oldukları saatlerde düzenleme Eğitimleri hafta sonu sunma Aile eğitim programlarının sürekliliğinin sağlanması Eğitimlere anneler dışında diğer aile üyelerinin ve yakın çevrenin de katılması

61 Ailelerin Program İçeriklerinin Genişletilmesine Yönelik Görüş ve Önerileri Alt Temalar Ergenlik ve cinsel gelişim Yetişkinlik dönemi Toplumla bütünleşme Mesleki eğitim ve iş hayatı Aile içi ilişkileri güçlendirme Aile Görüşleri f Aile8; s.7- Ergenlik, yetişince ne olacak. Normal çocuklar gibi yapacak mı? Askere gidecek mi? Çalışacak mı? Çocuk 11 yaşında hala elinden tutup bir yerlere götürüyoruz. Elinden tutmadığım da oluyor ama mutlaka caddeye gelince elinden tutuyorum. Özgüvenim yok çocuğa. İşte geleceğini çok düşünüyorum. Normalde işi olacak mı? Kendi işe gidip gelebilecek mi? Onlar kafamda. şeklinde görüşlerini dile getirmiştir.

62 AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI NA KATILAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN ÖZ YETERLİK ALGILARININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Sunagül SANİ BOZKURT, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Arş. Gör. Seçil ÇELİK; Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

63 Katılımcılar Katılımcıların f % Cinsiyetleri Anne Baba Medeni Durumları Evli Dul/Boşanmış Yaş Aralıkları Eğitim Düzeyleri İlkokul Lise Meslekleri Ev Hanımı Aliminyum doğramacı Şoför Özel gereksinimli çocuklarının cinsiyetleri Özel gereksinimli çocuklarının yaş aralıkları Erkek Kız %100 TOPLAM

64 Veri Toplama Araçları q Ebeveyn Özyeterlik Ölçeği (Parental Self- Efkicacy Instrument for Children with Disabilities): Amerika Birleşik Devletleri nde Guimond, Moore, Aier, Maxon ve Diken tarafından 2005 yılında geliştirilen Ebeveyn Özyeterlik Ölçeği ilk olarak 2008 yılında Diken ve Diken tarafından Türkçe ye uyarlanmıştır. q Ölçek, özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerin özyeterlik algılarına ilişkin bilgi toplamak amacıyla geliştirilmiştir.

65 q Ölçek, Hizmetlere Ulaşma ve Yararlanma ve Ebeveynlik Stratejileri olmak üzere iki alt ölçekten oluşup 17 madde içermektedir. Hizmetlere Ulaşma ve Yararlanma alt ölçeği sekiz, Ebeveynlik Stratejileri alt ölçeği ise dokuz maddeden oluşmaktadır. q Ölçek, bir kâğıt kalem testidir ve bireysel ve grup olarak uygulanabilmektedir. q Uygulamada zaman sınırlaması yoktur.

66 q Katılımcılardan tepkilerini 7 li likert tipi bir ölçek üzerinde kendilerine en uygun gelen yanıt seçeneğini işaretleyerek belirtmeleri beklenmektedir (kesinlikle katılıyorum=7 puan, katılıyorum=6 puan, kısmen katılıyorum=5 puan, kararsızım=4 puan, kısmen katılmıyorum=3 puan, katılmıyorum=2 puan, kesinlikle katılmıyorum=1 puan). q Ölçekte 3 madde tersten puanlanmaktadır. Puan arttıkça özyeterlik algısı da artmaktadır.

67 q Orijinal ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ile incelenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,89 dur. q Birinci ve ikinci alt ölçekler için bu değerler sırasıyla 0,86 ve 0,83 olarak bulunmuştur. Orijinal ölçeğin geçerlik çalışmasında ise, yapı geçerliği Temel Bileşenler Analizi ile incelenmiştir.

68 q Varimax rotasyonu sonucu ölçeğin iki alt ölçekten oluştuğu görülmüştür. q Hizmetlere Ulaşma ve Yararlanma- 8 madde, varyansın %35,13 ünü, Ebeveynlik Stratejileri- 9 madde ise varyansın %12,55 ini, iki faktör birlikte toplam varyansın %47,68 ini açıklamıştır. Böylelikle 17 madde olarak ölçek son halini almıştır.

69 Veri Analizi q Yapılan analizler sonucunda verilerin normal dağılım göstermemesi ve katılımcı sayısının az olması nedeniyle analiz için parametrik olmayan testlerden Wilcoxon İşaretler Testi seçilmiştir. q Bu test, ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu teknik, sosyal bilimlerde az denekle yürütülen grup içi araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır (Büyüköztürk, 2012).

70 BULGULAR Tablo 1. Katılımcıların Ebeveynlik Özyeterlik Ölçeği öntest ve sontest puanlarına ilişkin betimsel bulgular N X" SS Minimum Maksimum Öntest 12 77, , ,00 97,00 Sontest 12 85, , ,00 104,00 N: Kişi sayısı, X$: Ortalama, SS: Standart Sapma Katılımcıların Ebeveyn Özyeterlik Ölçeği nden aldıkları sontest puan ortalamalarının öntest puan ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmüş ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi analizi yapılmıştır.

71 Tablo 2. Ebeveyn Özyeterlik Ölçeği öntest sontest puanları için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları Sontest-Öntest n Sıra Sıra z p Ortalaması Toplamı Negatif sıra 3 3,00 9,00 2,139*,032 Pozitif sıra 8 7,13 57,00 Eşit *Negatif sıralar temeline dayalı Analiz sonuçları; araştırmaya katılan ebeveynlerin Ebeveyn Özyeterlik Ölçeği nden aldıkları öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (z=2,139; p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani sontest puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre düzenlenen Ailelerle El Ele Aile Eğitim Programı nın ebeveynlerin özyeterlik algılarını geliştirmede önemli bir etkisinin olabileceği söylenebilir.

72 Tablo 3. Öntest ve sontestte ortalamaları en fazla artan maddelerin mod değerleri Mod Ön4 6 Son4 3 Ön13 6 Son13 7 Ön15 6 Son15 7 Ön16 6 Son16 7

73 TARTIŞMA q Ailelerin özel gereksinimi olan çocuklarının dünyaya gelmesinden bu yana en temel gereksinimlerinin eğitim, maddi ve sağlık gereksinimleri olduğu görülmektedir. q Ülkemizde tıbbi ve eğitsel tanılama ve yönlendirme sürecindeki yetersizlikler, devletin bakım ve eğitim hizmetlerine verdiği ödeneklerin az olması, OSB konusunda doktorların bilgi düzeylerinin sınırlı olması ve erken tanı sürecinde geç kalmalarının bu gereksinimlere yol açabileceği düşünülmektedir (DESÖP 2013, Er- Sabuncuoğlu ve Diken, 2010).

74 q Ailelerin en temel sorunlarının sağlık ve eğitim olduğu ve bu sorunları çözmek için kişi, kurum ve kuruluşlara başvurdukları ve bireysel çaba gösterdikleri görülmektedir. q Ailelerin bu süreçte bireysel çaba göstermeleri, süreç içerisinde yalnız kalmaları ve kendilerini tükenmiş hissetmelerine neden olabilmektedir. q Aileler kişi, kurum ve kuruluşlara başvurduklarında ise gerek kendilerine gerekse çocuklarına doğru yönlendirme ve nitelikli eğitim hizmetlerinin sağlanamaması; onların kendilerini çok daha çaresiz hissetmelerine yol açabilmektedir (Karadağ, 2009).

75 q Ailelerin çoğunluğunun bu programdan önce çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen aile eğitim programlarına katıldıkları; fakat bu programları bir kereyle sınırlı olması, süresinin kısa olması nedeniyle sınırlı buldukları görülmüştür. q Ülkemizde aile eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması yasal bir zorunluluktur. Fakat uygulamaya bakıldığında özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sağlık kuruluşları vb. kurumların aile eğitimine gereken önemi vermedikleri dikkat çekmektedir (DESÖP, 2013; Uyaroğlu ve Bodur, 2009).

76 q Ailelerin daha çok bilgileri uygulamaya aktarabilecekleri aile eğitim programlarına ihtiyaç duydukları görülmektedir. q Buna ek olarak ailelerin bilgi almak istedikleri konular (cinsel gelişim, ergenlik, yetişkinlik dönemi vb.) yaşlarına göre değişmektedir.

77 q Aileler genel anlamda bu programın ortam, materyal, süre, kullanılan dilin uygunluğu konularında olumlu görüş bildirmişler ve program sayesinde var olan bilgilerini pekiştirdiklerini ve yeni bilgiler edindiklerini ifade etmişlerdir. q Programın devamlılığının olmasını ve programa tüm aile üyelerinin ve yakın çevrenin katılımını istediklerini belirtmişlerdir.

78 q Son olarak yapılan tüm analizler sonucunda, elde edilen nicel bulguların nitel bulguları destekler nitelikte olduğu görülmüştür.

79 Kaynakça Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi. (16. bs). Ankara: Pegem Akademi. DESÖP (2013). Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları. Er- Sabuncuoğlu, M. ve Diken, İ. H. (2010). Early childhood intervention in Turkey: Current situation, challenges and suggestions. International Journal of Early Childhood Special Education, 2(2), Evcimen, E. (1996). Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Karadağ, G. (2009). Engelli çocuğa sahip ailelerin yaşadığı güçlkler ile aileden algıladıkları sosyal destek ve umutsuzluk düzeyleri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8 (4), Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. California: Sage Publication. Lincoln, Y. S., ve Guba, E. G. (1985). Imagining the unknown. Science and Spirit, March- April. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Second Edition. California: Sage Pablications, Inc. Sucuoğlu, B. (1995). Özürlü çocuğu olan anne babaların gereksinimlerinin belirlenmesi. Çocuk ve Gençlik Sağlığı Dergisi, 2(1), Uyaroğlu, K. A. ve Bodur, S. (2009). Zihinsel yetersizliği olan çocukların anne- babalarında kaygı düzeyi ve bilgilendirmenin kaygı düzeyine etkisi. TAF Prev Med Bull 2009; 8(5),

80 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Arş. Gör. Seçil ÇELİK Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi Erken Özel Eğitim Hizmetleri Erken Özel Eğitim

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı Kapsamında Gerçekleştirilecek Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerleri 2014 Sakarya Nevşehir Bursa Diyarbakır

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI Çocuğun, gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlara maruz kalmasını önlemek için öncelikle anne ve babaların duyarlılığının artırılması gerekmektedir. Çünkü, annebabalar,

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı

PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı PROJE BİLGİLERİ Projenin Amacı Genel Sekreterliğimiz e bağlı tüm hastanelerimize yapılacak olan eğitimlerin, kongre ve sempozyumların, toplantıların ileri teknoloji sayesinde zaman ve yer engeli olmaksızın

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ EĞİTSEL SÜRECİ EĞİTSEL NEDİR? Özel Eğitimde Değerlendirme, genel olarak çocukla ilgili sorunların (Akademik, davranışsal ya da fiziksel) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI FİZİKSEL AKTİVİTENİN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ KATKILARI Dilara Özer Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR Bedensel Engel İşitme Engeli Zihinsel Engel

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ÇALIŞTAYIN AMACI ALS hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek ve korumak

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU 22.04.2012 Okulda Diyabet Programı Değerlendirme Anketi Okulda Diyabet Programının etkinliğini ölçmek için web sitesi üzerinden programı indiren

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM. Arş.Gör. Dr. Canan SOLA ÖZGÜÇ csola@sakarya.edu.tr 1.Hafta

ÖZEL EĞİTİM. Arş.Gör. Dr. Canan SOLA ÖZGÜÇ csola@sakarya.edu.tr 1.Hafta ÖZEL EĞİTİM Arş.Gör. Dr. Canan SOLA ÖZGÜÇ csola@sakarya.edu.tr 1.Hafta 1 GÜNDEM Özel Eğitimde Temel Kavramlar Özel Eğitime gereksinim Duyan Çocuk Kimdir? Etiketleme ve Kullanılan Dil Sınıflandırma Özel

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Aile Sunusu Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Bağımsız

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde yapılan ve/ya ODTÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen ve insan katılımcılardan

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi

Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi Yedi yaşındaki otizmli Eymen Şen, 10 okuldan geri çevrildikten sonra bir okul bulabildi. O tek örnek değil. Türkiye de 0-18 yaş arasında 350 bin otizmli çocuk var.

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

BASIN DAVETİ. Sayın Basın Mensubu,

BASIN DAVETİ. Sayın Basın Mensubu, Sayın Basın Mensubu, BASIN DAVETİ Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği nin, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından desteklenen, OTİZM VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ PROJESİ uygulamaya geçirilmiştir.

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

Otizmli Çocuklar İçin Okul Okul Programlarındaki Akran Etkileşimlerini Teşvik Etmek. Connie Kasari, PhD University of California, Los Angeles

Otizmli Çocuklar İçin Okul Okul Programlarındaki Akran Etkileşimlerini Teşvik Etmek. Connie Kasari, PhD University of California, Los Angeles Otizmli Çocuklar İçin Okul Okul Programlarındaki Akran Etkileşimlerini Teşvik Etmek Connie Kasari, PhD University of California, Los Angeles Okullarda Otizm 68 de 1 çocuk otizm spektrumunda! Büyük heterojenlik

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ANNE BABALARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ ÖĞRENCİLERE

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

III- BİLİMSEL İLGİ ALANLARI

III- BİLİMSEL İLGİ ALANLARI ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Nurgül Akmanoğlu Doğum yeri ve yılı : Sakarya, 07.12.1977 Yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü 26470 Eskişehir,

Detaylı

AİLENİN ETKİN KATILIMI

AİLENİN ETKİN KATILIMI AİLE KATIMI YAKLAŞIMLARI UYGULAMALI AİLE EĞİTİMİ Y. Doç. Dr. Atilla Cavkaytar Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü AİLENİN ETKİN KATILIMI Sosyal Kabul Fiziksel Beceriler Özbakım Becerileri

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME FORMU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ YATAN HASTA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından Değerli üyelerimiz, değerli kongre katılımcıları... Bu sene 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresini Antalya da yaptık. Kongrenin planlanması ve yapılmasında enerjisini

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Ön Test-Son Test. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Ön Test-Son Test. Sonuçları FEP - Sonuçları Antalya, 2015 Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Formatör Adaylarına Uygulanmış - Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

Rehberlik Araştırma Merkezleri Rehber Olamıyor

Rehberlik Araştırma Merkezleri Rehber Olamıyor Rehberlik Araştırma Merkezleri Rehber Olamıyor Özel gereksinimli çocukların eğitsel tanılamasının yapıldığı ve okullara yönlendirildiği Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) eksiklerle dolu. Binalar fiziksel

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

TC FATİH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1040000 AHMET İNAN

TC FATİH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1040000 AHMET İNAN TC FATİH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ANABİLİM DALI 2011-2012 GÜZ EDU 103 ORIENTATION TO EDUCATION DERSİ KARİYERİMDE İLK ADIMLAR DOSYASI 1040000

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi Değerli Öğretmenimiz; Hacettepe Üniversitesi 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi 3. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Okul Deneyimi dersinin uygulamasını sınıfınızda yapacaktır.

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

ÖĞRETĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠ UKEY ĠN KULLANILABĠLĠRLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜġLERĠ

ÖĞRETĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠ UKEY ĠN KULLANILABĠLĠRLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜġLERĠ ÖĞRETĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠ UKEY ĠN KULLANILABĠLĠRLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜġLERĠ Doç. Dr. Yunus Alyaz, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Bursa, TÜRKİYE

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı