GtRÎŞ nüfustaki artışa, çarpık kentleşmeye, Çevre kirliliği; hızlı sanayileşmeye, yetersiz alp yapıya ve sanayi kuruluşlarının

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GtRÎŞ nüfustaki artışa, çarpık kentleşmeye, Çevre kirliliği; hızlı sanayileşmeye, yetersiz alp yapıya ve sanayi kuruluşlarının"

Transkript

1 EKOLOJİ ı ı Münir ÖZTÜRK, Mehmet PÎRDAL, S. AKGÜL (Kulak) E.Ü.Fen Fak., Biyoloji Bölümü H.H. MERT Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ÖZET Bu makalede basit olarak atık adı altında gruplandırılan atıksu ve çamurları kullanmaya yönelik alternatifler özetlenmiştir, îzmir örneğinde olduğu gibi, hızlı bir sanayileşme ve kentleşmenin olduğu yerlerde bu konu daha büyük önem taşır. Kanımızca bu oluşumun ana nedeni büyük bir nüfus patlaması ile birlikte, bölgenin iklimsel ve coğrafi şartlarıdır. Bugün için atık üretimi yönünden karşılaştığımız problemlerin, yakın gelecekte daha büyük çapta karşımıza çıkacağı açıktır. Hem atık sular ve hem de çamur, Japonya ve Almanya'da bitki yetiştirmede yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çünkü bunların toprak özelliklerini iyileştirerek erozyonu önlediği, gübreleme yoluyla bitkilerin verimliliğinde bir artışa neden olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte uygulama ancak bazı ön işlemlerden sonra yapılmalıdır. Bu uygulamada en önemli problem bir yandan ağır metallerin mevcudiyeti, öte yandan patojenik mikropların bulunuşudur. Atıklardaki kirlenmenin kaynağının belirlenmesi atıktaki (koliformlstreptococcus) oranının tespitiyle yapılabilir. Eğer bu oran 0.7'nin altında ise kirlenme insan kaynaklı değildir. Eğer oran arasında değişiyorsa kirlenmenin kaynağını evsel atıklar ile insan ve hayvan dışkıları oluşturur. Atıktaki patojenik mikroplar klorlama ve pastörizasyon yoluyla kolayca uzaklaştıralabilir. Bununla birlikte uygulamada bu konuya çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü toprakta klor ve nitrat yoğunluğu artabilir. Bu uygulamada esas kural atık sular ve çamurun, özellikle evsel kaynaklı olanların, gerekli ön işlemlerden sonra kullanılması ve sınai bitkilerle ormanlık alanlar ve parklarda değerlendirilmesidir. Bu atıklar verimsiz alanların ıslahında da kullanılabilir. GtRÎŞ nüfustaki artışa, çarpık kentleşmeye, Çevre kirliliği; hızlı sanayileşmeye, yetersiz alp yapıya ve sanayi kuruluşlarının

2 Çevre Dergisi çoğunda arıtım tesislerinin olmayışına bağlı olarak oluşmaktadır. Bu kirlilik şehir ve sanayi atıklarının toplanıp değerlendirilmesi; ya da değişik şekillerde işlenmesi gibi nedenlerle insan sağlığını her geçen gün daha fazla biçimde ve olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum aynı zamanda yerel kuruluşlar ile kamu kuruluşlarını en fazla uğraştıran konulardan biri haline gelmiştir. Kirlenmeye genel olarak çevreye gelişigüzel dökülen katı atıklar ile nehir ve akarsulara arıtılmadan bırakılan atıksular neden olmakta ve bunlar havayı, suyu, toprağı kirleterek insan, hayvan ve bitki sağlığına zarar vermektedir. Bunun yanısıra çirkin bir görüntü de oluşturmaktadır. Bu nedenle gelecek nesle daha temiz bir ortam bırakmak için tüm dünyada bunlar, arıtılarak çevreye verilmektedir. 1. ATIKLARIN ARITILMASI Atıklar, yakın geçmişimize kadar sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değerlendirilmeden boşa akıp gitmekte idi. Ancak son zamanlarda atıkların değerlendirilmesi için yapılan çalışmalarla dikkatler bu konuda yoğunlaştı. Özellikle 1970 yılından sonra Avrupa ülkelerinin çoğu kanalizasyon atıklarını bir arıtım merkezinde toplayıp bunları mekanik ve biyolojik arıtmadan geçirerek çamurunu gübre olarak, arıtılmış suyunu ise sulama amacı ile kullanmaktadırlar. Bu uygulamalardan sonra bu ülkelerde arıtım tesislerinin kurulması yaygınlaşmıştır. Bu işlemleri yaparken çevre sağlığına zarar vermemeye de özen göstermektedirler. Daha sonraki yıllarda atıklar, çıkış yerlerine göre farklı alanlarda toplanarak mekanik, kimyasal ve biyolojik arıtmadan geçirilmişlerdir. Burada kanalizasyon atıkları ile sanayi atıklarının arıtılması birbirinden ayrılmıştır. A- SANAYİ ATIKSULARININ ARITILMASI Sanayi atıksulan kimyasal olarak arıtıldıktan sonra belirli ölçülerde kanalizasyon atıksularına karıştırılırlar. Bu işlem yerleşim alanlarının çevresinde bulunan ve tarlalık alanlara yakın olan sanayi kuruluşları için de geçerlidir. Ayrıca mevsimlik olarak çalışan bazı sanayi kuruluşlarında da uygulanabilir. Meselâ; gıda sanayiinde, süt ve süt ürünlerinin üretiminde ve konserve sanayiinde olduğu gibi. Konu gelecekte daha da büyük ilgi kazanacaktır. Çünkü aşırı fiyat artışları nedeniyle atıksulan arıtmanın bedelinin yüksek olması, bunları ancak temizledikten sonra deşarj etmeyi zorlayıcı yasaların konulması en başta sayılabilir. Meselâ Almanya, İsviçre ve Hollanda'da arıtılmış çamurun tarımda kullanımını kontrol eden bir yasa 1983 yılından beri yürürlüktedir. Bu yasaya göre Almanya' da 3 yılda bir 5000 kg.ha" l kuru madde tarım alanlarında uygulanmak zorundadır. B- EVSEL ATIKSULARIN ARITILMASI Evsel atıksulann birçok ön işlemden geçirildikten sonra tarım alanlarında kullanılması birkaç yıldan beri geniş çapta gerçekleştirilmektedir. Eğer atıksular ön işlem yapılmadan kullanılacak olursa,toprak boşluklarının kapanması sözkonusudur. Bunun yanısıra ön işlemle, atıksuyun içinde bulunan patojenik organizmaların sayısı da azaltılabilir. Sulanacak alanlar ve insanlarla olan temas gözönüne alındığında, bazen tamamen dezenfekte

3 EKOLOJİ edilmiş ve süzülmüş atıksu kullanmak gerekmektedir. Hem evsel, hem de endüstriyel atıksularda, eğer atıksu miktan az ise bunu oluşturan kuruluşlar aerobik ve anaerobik ön işlem havuzlan kullanarak patojenleri ve diğer zararlı organizmaları büyük ölçüde azaltabilirler. Böylece bu sular tahılların sulanmasında kullanılabilir. Eğer nehirlere veya diğer kanallara organik ve yüzen katı maddelerce zengin atıksular bırakılırsa, bu alanlarda ötrofikasyon oluşacaktır. Yani yoğun bir yosun ve yabancı ot gelişimi olacaktır. Ancak yukarıda sözü edilen ön işlem havuzlan kullanılırsa yosun ve yabancı ot gelişimi durdurulabilir. 2. ARITILMIŞ ATIKSUYUN KULLANIM ALANLARI Atıksular tanm alanlarının sulanmasına katkıda bulunurlar. Arıtılmış atıksular ya normal sulama suyu ile karıştırılıp besince zengin bir su sağlamak için, ya da kurak alanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılırlar. Birçok ülkede bu amaç için ana atıksu kullanılır. Bazı ülkeler havuzlarda dinlendirildikten sonra çıkan atıksuyu değerlendirmektedir. Bazı ülkeler ise evsel atıksulan doğrudan doğruya golf alanlannı, özel ve tüzel parkları, mezarlıkları, insanlar ve hayvanlar tarafından dolaylı olarak tüketilmek üzere ekilen alanlan sulamada kullanmaktadır. Gerek arıtılmış çamur, gerekse arıtılmış suların, taze olarak tüketilen bitkilere uygulanması önerilmemektedir. Daha çok spor amacı ile kullanılan alanlarda kullanılması tavsiye edilmektedir. Uygulama yapılacak alan seçimi için aşağıdaki konuların araştırılması gerekir: 1. Hangi bitki grubuna uygulanacaktır? 2. Hangi çeşit toprağa uygulanacaktır? 3. Uygulanacak alanın jeohidrolojik özellikleri nelerdir? 4. Toprağa uygulanacak atıksu için hangi yöntem kullanılacaktır? 5. Bitkilerin ihtiyacı nedir? 6. Toplum sağlığı açısından ihtiyaçlar nelerdir? 7. Optimum kullanım durumu ne olabilir? Özellikle bu sulann insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde uygulanması birinci derecede önemlidir. Bu nedenle uygulamadan önce aşağıdaki konulann da incelenmesi gerekir: 1. Uygulandığı alanın topraküstü katmanmdaki mikroorganizma sayısı, 2. Kimyasal tortunun durumu, 3. İyon alış-verişi 4. Biyolojik dönüşüm 5. Uygulandığı alandaki bitkilerin kök sistemlerince biyolojik alınım. 3.ATIKSU UYGULAMASININ BESİN DEĞERİ Konu ile ilgili olarak Amerika' daki Pennsylvania Üniversitesinde evsel atıksular birincil ve ikincil çöktürme işleminden sonra ormanlık alanlar ile tahıl bitkilerine uygulanmıştır. Bu çalışmada atıksudan azot, fosfor ve potasyumun ta-

4 Çevre Dergisi mamı uzaklaştırılmış olmasına rağmen,toprak yüzeyinden 30 cm. derinliğine kadar olan alanlarda kalsiyum,magnezyum, bor ve sodyum yoğunluğunun arttığı tespit edilmiştir. Bu arada iki yıl üstüste atıksu ile sulama yapılan tahıllarda hasat sonrası yıllık ortalama verim incelendiğinde bir artış olduğu gözlenmiştir. Artışın mısır danelerinde % arasında, mısırın yeşil kısmında %5-130 arasında baklagillerde ise kontrole oranla % arasında olduğu ve hasat edilen üründe azot ve fosforun daha fazla olduğu bulunmuştur. Kontrol bitkilerine ise yılda hektar başına 90 kg. ticari gübre verilmiştir. Atıksulann uygulandığı alanlardaki gübreleme değerinin yılda hektar başına 2200 kg.' a eşdeğer olduğu hesaplanmıştır. Sulama sonunda ormancılıktaki ortalama yıllık gelişim %80' den 180' e yükselmiş ve ağaçların azot çekme yeteneği %40' tan 180' e, fosfor %120' den 123' e, potasyum %122' den 130' a çıkmıştır. Ayrıca odun liflerinin şekillerinde de atıksu uygulamasından sonra bir düzgünleşme gözlenmiştir. 4. ATIKSU UYGULAMASININ OLUMSUZ ETKİLERİ Atıksu uygulaması sonunda ormanlarda hektar başına oluşan tomurcuk sayısında giderek bir azalma gözlenmiştir. Çünkü ormanaltı bitki örtüsünde, organik madde parçalanmasının artışı nedeniyle bir azalma olmuş ve zamanla ağaçlardaki ölüm oranı da % 20'ye yükselmiştir. Atıksu uygulaması ile yeraltı suyundaki klor ve nitrat yoğunluklarında artma olmuş ve bu durum deneme kuyularında ortaya, çıkmıştır. Buna bağlı olarak toksik madde birikimi de artmaktadır. Öte yandan atıksuya, sanayi bölgesinden gelen su eklenmezse ve sadece evsel nitelikli atıksu kullanılırsa, ağır metal birikimi fazla olmamaktadır. Bu nedenle atıksular arıtıldıktan sonra zirai amaçla kullanılmadan önce azot, fosfor, potasyum gibi ana besin elementleri ile kurşun, krom, kadmiyum, civa, nikel gibi ağır metal analizlerinin yapılması gerekir. Bazı araştırıcılar tarım alanlarının sulanmasında kullanılacak atıksularm durultma havuzlarında güneş ışınlarına maruz bırakılmasını ve 20 mg klor/lt olacak şekilde klorlanmasını önermektedir. Bazı araştırıcılar ise 0,2 mikron kalınlığındaki bir çeper filtresinin kadmiyum, krom, bakır, civa, çinko ile demiri absorbe halde tuttuğunu ve iki kez filtre edildiğinde tüm elementleri tuttuğunu belirtmişlerdir. Çamur, bu halde, ağır metallerle birlikte toprağa uygulanırsa, insanın da dahil olduğu gıda zincirine girme ihtimali büyüktür. Bu gibi durumlarda toprağın ph'sı 6,5'den büyük ve içindeki ağır metal oranı düşük olmalıdır. Bu nedenle endüstriyel bitkiler ve lif bitkileri için uygulanması önerilir. İsveç'te yürürlükte olan yasalar gereği nüfusu 2000'den fazla olan yerlerin çamur uygulaması için atık çamurlarını kompostlaması ve dehidrasyondan (suyunun uzaklaştırılması) geçirmesi gerekmektedir. Bunun için çamur önce kireçte çökelmeye maruz bırakılır, daha sonra kurutulup basılarak insan sağlığına olabilecek zararı azaltılır. Nüfusu 'den fazla olan yerlerin ise atık çamurlarını mutlaka pastörize etmesi gereklidir. Böylece bunlar, doldurulan alanlara uygulanabilir. Eğer bu çamur tarım alanlarına uygulanacaksa, bu "]Î9]

5 EKOLOJİ durumda yılda hektara kuru madde olarak 5 ton uygulanmalı ve daha sonra 5 yıl ara verilmelidir. SONUÇ VE ÖNERİLER Atıksuyun ve çamurun ziraatte kullanımı konusunda yasalar özel bilgi vermektedir. Yasalarda ayrıca bitki koruma, hidroloji, gübreleme ve çevre sağlığı gibi konular da bulunmaktadır.genellikle % 5-7 kuru madde ve % su içeren arıtılmış çamur/su, uygulandığı yerlerde; a. Toprağın fiziksel yapısını iyileştirmekte, b. Kumlu toprağın su tutma kapasitesini arttırmakta, c. Kuraklığı belli ölçüde azaltmakta, d. Ağır yapılı killi toprakların havalandırılmasını ve geçirgenliğini arttırarak toprak sıkışması ve yoğunluğunu azaltmakta ve böylece bitki kök sisteminin daha derine gitmesini sağlamakta, e. Geçirgenliği artan topraklarda yüzeysel erozyon azalmaktadır. Bitki besin elementlerine dayanılarak önerilen atıksu/çamur uygulama oranlan meralar için m3 /ha/yıl ve tarla tarımı için 2-3 yılda bir m3 /ha'dır. Ancak bu miktarlar iklim şartlarına, toprak çeşidine ve uygulanacak bitki türüne göre değişiklikler gösterebilir. Uzun süreli uygulamalarda toprağa verilen çamur miktarı gittikçe azaltılmalıdır. Ülkemiz topraklan organik madde bakımından fakir ve sürekli erozyona uğramaktadır. Orta Avrupa'da dönüm başına humus miktarı 10 tona kadar çıktığı halde, bu oran ülkemizde 1.5 tonu geçmemektedir (2). Ülkemiz atıklan organik madde bakımından zengin olup, her l tonluk atıktan 600 kg. kompost üretilebileceği ve kalan 400 kg.'ından da geri kazanılan maddeler olabileceği belirtilmektedir (2). Ayrıca kompostlama sırasında mikroorganizma faaliyeti sonucu açığa çıkan ısı nedeniyle, kompost yığını içindeki sıcaklık genellikle C'a kadar çıkmaktadır. Bunun sonucunda atıklardaki hastalık yapan mikroorganizmalar ölmektedir. Buna biyolojik dezenfeksiyon adı verilmektedir (3,4). Böylece katı atıklann sıvı atık duruluna çamuru ile kompostlanması halinde, atıkların çevreyi kirletmesi önlenmiş ve tanm alanlarına gübre sağlanmış olmaktadır. Tarafımızdan yapılan bir ön çalışmada kolza ve arpa bitkilerine uygulanan arıtılmış su ve çamur, gerek bitki büyümesinde ve gerekse arpada başak sayısı ve dane verimliliğinde artışa neden olmuştur. Kolzada ise tohum verimliliğinde, kontrola oranla bir artış oluşturmuştur (5). Ancak optimum değerin üzerinde uygulandığı takdirde özellikle klorofil oranında büyük bir düşüş gözlenmiştir. Sonuç olarak İzmir gibi büyük bir kentin büyük kanal projesi tamamlandığı anda buradan çıkacak çok büyük kapasiteli arıtılmış su ve çamurun ekonomimize katkı sağlaması ve atığın yeniden kazanılması açısından bizim yürüttüğümüz ön araştırmaya benzer daha kapsamlı bir araştırmanın kanal projesinin bitiminden önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir. [2ÖJ

6 Çevre Dergisi KAYNAKLAR l.vardar-sukan, F., Çevre Kirliliğine Karşı Doğal Biyolojik Sistemler, Canlılar ve Çevre, Plants and Pollutants in Developed and Developing Countries, International Symposium Held in İzmir- Türkiye, August (1988). 2. Sancar, N., Kentsel Katı Artıklann Organik Gübre Üretimi Yoluyla Değerlendirilmesi, Yaşam, Çevre Koruma, 4-9 Ekim (1980). 3. Glathe, H., Farkasdi, G., Die Biologie deş Abbaus Organıscher Stoffe, in: Kumpf-Maas-Straub (Ed.) Müll und Abfallbeseitigung (M.U.A.), Bd.3, Kennz.5010: 1-2, Erich Schmidt Verlag, Berlin (1964). 4. Knoll, K. H., in Siedlungsabfaellen Vorkommende Krankheitserreger für Mensch, Tier und Pflanze, Krankheitserreger für den Menschen. in : Kumpf-Maas- Straub (Ed.) M.U.A. Bd.3, Kennz. 5112: 1-16, E. Schmidt Verlag, Berlin (1964). 5. Akgül, S., Arıtılmış Kanalizasyon Çamurlarının Bitki Yetiştirilmesinde Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir(1991).

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland

YIL: 2012 / SAYI: 44. Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland YIL: 2012 / SAYI: 44 COMMODITY EXCHANGE Tar m m? Sanayi mi? Hayvanc l kta Gerçek Fiyat Projesi Baflar yla Tamamland Sa l kl Topra n Vazgeçilmezi Organik Madde Oluflturulmas ve Yönetimi Tar m limizde Son

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ,

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-56 TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazırlayan: Prof.Dr. Metin YEREBAKAN İSTANBUL Bu eserin tüm telif lıakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 63-82, ELAZIĞ-2002 ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Water Problems and Water Pollution

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı