l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct"

Transkript

1 Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr hizmet iqi igin apa[rda belirtilen malrn/h izmetin/yaprrnrn temininc ihtiyag duyulmaktadtr.yaklaqrk nialiyet lespiti veya delcrlcndirme sonrasr harcama yctkilisince - karar verilmesi durutnunda altrnr yaprlmasr planlanan alrm igin iletiqim bilgilerinizin yer aldrfl fiyat teklifinizi vcnrenizi aylrca lcknik qaftnamelerde tespit ettiiiniz mevzuata aykrrrlrk veya yanhgiklar ilc de!igtirilmesinin kantu yararrna olacalrnr diiqiindiiitiniiz hususlarr zeyilname yaprlnraslna gerek kalmadan diizeltebilmcmiz igin aqa[rdaki faks numarastna bildirilmesini ve Listedeki kalernlere lo.o7.2ol4 tarihi rnesai bitimine kadar fiyat vermen izi rica ederiz. NOT:Taahhiidtin ycrine getirilnresine iliqkin ula$rm, sigorta, vergi, resim ve harg giderleri sozlegnre bedeline dahildir. llgili rnevzr.ratr uyarrnca hesaplarracak Katma Deler Vergisi ise siizleqme bedelinc ddhil olmayrp idare tarafrndan yiikleniciye 6denecektir. De$erlendirme en diigi.ik fiyat esaslna gdre yaprlacaktrr. idare eger isterse ihale yapmakta serbestir. l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct 3. l eminat A nacak mr : 4. F iyat f'arkr Odenecek nri :l layrr 5. Teslinratrn Ne gekilde Yaprlacalr :l,rojede belirtildigi gekilde. 6. KDV tjarigtir. T.Proje Var nrr : Evet Sdz korrusu ihtiyaan 4734 SayrL Karnu lhale Kanununun ilgili ederam. maddesine ii YI Mali Ipler l9rlr geregrn I afz MiidtiriiV. Kod No 0l TEKLIF MEKTUBUDUR idarenizin ihtiyacr vc talebi olan, aqalrda yazrlr rnah/hizrneti yukarrda bclirtilen Sartlara g,ijre lrizalarrnria li\ atta satrnavr kabrrl ve (aahhiit edr)(tz. Birim Miktar Tanrmr Birim Toplam Fiyat Tutar Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor girig tarafina gifrcli fotoselli kapr takrlmasr hizmet isi ADI]T FIRMA ADI Tarih-Kage-lmza lrtibat 'Icl : Faks : : Tcknik Destck Birimi/Yiiksel YASAR (224) (224) l

2 IIN LK SA(-iI,t(-iI I,AL}ARA'I'TJVNRINA I;O1'OSEI,Li O' OMAl'IK KAPI YAPII-N4ASI I$I'NIN I]I,FKTII.i K ]'ES i SA'II TIJKN i K IiA RTNAM IIS i FOTOSELLI OTOMATIK KAPI A ). Ekte verilen proje, bu Sartnamenin ayrtlmaz bir pargast olup bilgi ve galr5ma yaptlmasr amacryla verilmektedir. Yerindeki olg ler geqerlidir. Otomatik kapl tek kanattan olusacaktlr. Uygulama yaprlacak olan yerlerin istekliler tarafrndan yerinde gorijlmesi kendi menfaatlerine olacaktrr. B ). Otomatik kapr kanatlarr ve yan sabitler 2mm et kalrnlrfrnda al minyum profil gergeve iqerisinde camlt veya benzeri malzemeli olarak imal edilecek. Kanatlart olusturan profil sisteminde otomatik kapr kapalr durumda oldufiu zaman srzdrrmazlt[r sallayacak detaylar bulunacak hareketli kapl kanatlart altl FIRCALI olacaktrr. c ). Kaprnrn t0m gorunen metal y zeyleri RAL standartlannda idarenin belirleyecefi renkte elektrostatik toz bova veva eloksallt olacaktrr. Q). Kapr kanatlan 8mm(4+4) kahnlrfrnda gift cam takrlacaktrr. camlar5effaf olacaktrr. D ). Kaprnrn hareketi kaprnrn iist ktsmrna yerlestirilmig hareketli kanatlarrn tizerine asrldl[t cizel elektromekanik tahrik mekanizmalart vasttastyla sessiz bir gahsmayr temin edecek gekilde olacaktrr. Pnttmatik ve elektrohidrolik tahrik mekanizmalarr kabul edilmeyecektir. E ). Kapt iqten el yakla5rm sensorri ile drgtan 5ifreli tu$ taklml ile harekete geeirilecektir. Algrlama ayarlal ayarlanabilir olmall, Merkezi yangtn alarm sistemi ve hlrstz alarm sistemine baflan abilmelidir. F ). Uretici firma, ISO 9001 ve TUV Kalite Sistem Standartlart belgesine sahip olmalt, bu belge teklifle birlikte sunulmaltdtr. G ). Kapr, 27OV A.C.l24 V D.C. Voltajh, 50 Hz. Frekanslr, W motor gijctinde sessiz ga htaca kttr G ). Mekanizma gcivdesi altiminyum malzemeden imal edilmeli karkasa baflanan kenar en az 6mm et kalrnlrfrnda malzemelerin baflandrfr kenar en az 4mm kalrnltfirnda ve ta5tma kapasitesini arttlrrcr Sekilde kaburga tegkil eden girintiler olmahdtr' H).Kanat arrtag yanverayustundearabasistemi2ijsttela ttao makiizeretop am3

3 tekerlekten olugma, tekerler ve tekerleklerin sijrekli i.izerinde galrstlgl ray uzun galtgma <imriinri ve sessiz gahgmayt garantileyen plastik bazlr malzeme ile kapl olmaltdtr. ). Kapr yiiksek giri5 - grkr5 sirkiilasyonuna uygun olmalr, giin igerisinde siirekli ve ardr ardrna agrhp kapana bilm elid ir. i). Kapr elektrik kesilmelerinde elle kolaylrkla aerlrp ka pa nabilecektir. J ). Kapr kanatlart sessiz ve sarstnttstz galrgabilecek, kanat htzt azami 70 cm/sn (gift kanatta 140 cm/sn) h rza ulasa bilecektir. - K ). Kaprnrn makine kapalr i.izerinde veya mekanizma drgrnda kaprnrn yakrnrnda bulunan bir segme kontrol panosu vasttastyla programlanabilir olmah ve aynt zamanda artza durumunda arrza ikaz lambalarr ile arrza bildirme ozellifi olacaktrr. CiHAZIN lel AeILMADAN ACMA- KAPAMA BEKLEME HIZ VE SURELERi KONTROL PANOSUNDAN AYARLANABiLMELiDiR. L ). Kaprnrn konuldugu yerde idarenin belirtecefii taraftan kapr 5ifreli olarak agrlacak, dilet taraf tanda el sensorlii ile aqrlacak gekilde gerekli sistem kurulup yapllacaktlr' M ). Ayrrca kapr kapanrrken son anda araya girmeye qahsacak kigileri emniyete almak igin mekanizmanrn kanatlar arastnda srkrsmaya kargr elektronik emniyet sistemi olmahdlr. Bu sistem kaprlar kapanrrken bir engele garpmasr halinde elektronik olarak motoru ters yonde dondi.lrerek kaprnrn geri aetlmastnt saelamalrdrr. N ). Kapr rnekanizmasrnrn monte edilecefii mekanda makineyi asmak igin yeterli altrltlt ta5ryabilecek a[iminyum kaytt olmamast veya bo5 olmast halinde gelik profillerden karkas yaprlarak karkas [izerine makine monte edilmelidir. Qelik karkas et kalrnhgr minimum 2 mm' lik 40 x 40 veya 40 x 20 profillerden olmaltdtr' O ). Sistem 2 yrl garanti kapsamlnda olup 10 yrl yedek parqa Sarantisi vermek zorundadtr' o ). tvtontaj yapan firmantn Kullanacagr i.ir0ne ait satmaya ve teknik servis hizmeti vermeye yetkili oldufuna dair belgesi bulunmatrdrr. Fotosel kaprnln olgilleri 100x220 cm tek kanat o laca ktt r.

4 GENEL: Elektrik tesisat igleri, Kuwetli akrm, Topraklama ve Elektrik ig Tesisleri Ycinetmelikleri'ne uygu n ola ra k yap rlaca kttr. Kullanrlacak tum elektrik-elektronik ekipmanlar ve tesisat igleri, projesine, mahal listesine ve teknik Sartnameye uygun olacakttr. Ozel teknik 5artnamesi olmayan ekipman ve iglerde, idare karar yetkisine sahip olacaktrr. 3. Elektrik panolarrnda muhakkak etiketlenme olacaktrr. Kuwetli akrm ve zaytf aktm tesisat kab lola rr haloienfree ozellikli olaca kttr.. 4. Mahal listesindeki poz numaralarr, bu pozlarrn imalat tariflerinin uygulanmasr igindir. Odemeye esas d e[ildir. 5. Yaprlan i$ mevcut sisteme uyumlu hale getirilip eksiksiz, sorunsuz ve galtstr vaziyette teslim ed ilecektir. 6. Sartnamede aksi belirtilmedikge veya bahsedilmemi5se yaprlacak i$lerde projeye uyulacaktrr. 7. Yiiklenici, kullanrlacak ti.im malzemelerin numunelerini getirecek ve isin kontrol elemanrndan onay aldrktan sonra uygulamaya gegecektir. Kontrol elemanlnln onayt olmadan asla montaja basla n m ayaca ktrr. 8. i5in yaprmr srrasrnda olusabilecek her tiirlii kaza, hasar ve artzalardan ytiklenici firma sorumlu olacak, telafisl de yi]klenici firma tarafrndan kargllanacaktlr' 9. $artnamede cizellikle belirtilmemig dahi olsa bile, bu kapsamda tarif edilen igin eksiksiz hizmete sunulabilmesi iein gerekli her tl.irlii imalat i5leri tamamlanacaktlr. 10. Yaprlan bi.ltiin imalatlarda yukarrdaki 5artnamelerde belirtilen veya belirtilmemi5 olan maddelerin uygulanmaslnda gevre ve $ehircilik BakanhIr tarafrndan haztrlanan gartnameler, analizler, genelgeler ve Bayrndrrhk ve isk6n Bakanllfr tarafrndan kabul edilmi5 imalat asamalarr gegerlidir.

5 v O i H &. ) r u. o d <F J< t--t \z l(5 z LJ.- 'i.h )d <LU I'() ls I I l nl itl itl I[ ilil? - t.) 'i r- ili (r: a)f (nn \/ J :f d oa.hdo\z D 7 F F l U L!