ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I"

Transkript

1 DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi Dairesi ve Numarasr: T C Kimlik numarasr Telefon ve Faks Numarasr Kuruluqunu zca kapah zarf usulti Dolrudan Temin Y6ntemiyle gergekleqtiri ecek o lan. DELOKOMOTFLERE VE MT 57OOi55OOO TNTET,RT AT ELEKTRK MOTORLARNN BOBNAJLARNN SARM yaprm ipi'ne iligkin dosya kapsamrndaki btittin $artname ve ekleri ile diler belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazrm olmayrp peqinen kabul ediyorum ve teklifimi buna g6re veriyorum. ll ) Soz konusu ili. L (rakamla), Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. l2) Teklifime (KDV harig) bttttin vergi ve masraflar dahildir. l, t,"ltif,rrtannrn en azoh3'ikadar gegici teminat yatrrdrlrma dair belge ekte sunulmuqtur. 4) Teklifim iz 30 (otuz) gtin stire ile gegerlidir 5) Verilen tekliflerin en duqtik olanr bile avantajh teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu peginen kabulleniriz. 6) Yukarrda belirtilen iq tizerimde kalrrsa, teklif bedelinin Yo6'sr kadar kesin teminat vermeyi ve sozlegme tmzalamayt kabul ve taahhut ederim lederiz. Not: *Teklif mektuplarr { tarihi ve saat l4:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler delerlendirmeye ahnmayacaktrr. **Teklif zarfinrn uzerine igin adr yaziacaktt. +**Gegici teminat yatlrmayan teklif sahibinin teklifi dikkate ahnmaz. ****Yaptlan tercih sonunda, Mal/Hizmet ahmr tizerinde kalan isteklinin miicbir sebep hallerr drqrnda usultine gore sdzlegme yapmamasl ve ve ytikrimltilugiinu yerine getrimemesi durumunda gegici teminatlarr irat kaydedilir.

2 BiRiM FYAT TE,KLF CETVEL Srra No Mal Kalcnrinin Adt ve Ktsa Acrklamasr Lr;,-i,- Miktarr 'l'r:klif rdilen t3irim Fiyat (Para birimi belutilerek) 'l'utan (Para brrimi bclirtilerek) lilm)lx BOBN SARM AD 40 SAT.] t JN)UK'OR SATM AD 60 SA{.],N)Vi SARM A) 40 5AT. YAS'K SARM AD 40 SANl'tt JJ KOL-EKTOR AD 40 iticri rx)llin A) 40 'krplam't'ular (K.D. V Harig)

3 ? KAPSA!t! Bu teknik gartname at6ryemize tahsisri DE 24000/18000 Lokomotift-ere ve MT550oo/5100 unitel-ere ait 40 Adet BENDtx BOBN,60 Adet FiAT $ARZ ENDUKTOR,40 Ader orta boy garz XOT,PXTOR,4O AdE ORTA BOY $ARZ YAST]K,40 ADET SANTRUFJ KOLTEKTOR 40 ADET itici BoBiN sar:-mrn:-n piyasada yaptrrrr.masr ilgi1i istekl-er, muayene ve garanti konutai:-nr kapsar. isrprr,er 2.l.EK 1 de adetreri ve sarr-m aqamalarrna uyuj-arak bakrm ve tami-ratf ar yaprlacaktrr. 2.2 tamir editecek marzemer-er yriklenici getiril-mesi yi.ikleniciye atolyesine gotiirulup aittir Teklif ediren sarrmr-ar1n TCDD, nin tarebine, kaj_ite ve tolerans, boyut kul]anrm yerine uygunluk ve itibarryla Earrgma fonksiyonu aynen uygun ol_acaktrr. 2.4loko bakrm atolyece orugturufacak heyetqe yaprlan firma tesisr_eri ve igin demontaj ve montaj agamararr incel_enecek, belirtilen iglerden teklifte farkr:- bir iqin g:-kmasr durumunda farkl-r igi ytklenici yapmadan 6nce TCDD ye bildirecek, al-drktan TCDD den yetki sonra igi yapacaktrr.. Bu incer-eme TCDD yetkirir_erince olugturur-acak bir komisyonca gergeklegtirilecektir Tal.ep edj_l_en sarlm yapan yuklenici defigtirdigi malzemer-eri-n rskatr-arrnr TCDD ye teslim edecektir. 2.6.gartnamede belirtir-en miktar yukleniciye partirer veri l-ecekti r hal_inde MUAYENELER Temin edil-en mar-zeme.r-erin kar_ite kontror_ bergereri tesrimat ire birlikte TCDD'ye verilecektir. Tesr-im edir-en ma.r_zemerere ait kalite belgeleri incer-endikten sonra agalrda ber-irtiren fiziksel muayeneleri yap:-l-acaktrr. eu mujyenelerden el_de edilen sonuglara gore tum partinin kabulu yaprlalak, sonuqlardan herhangi birinin uygun bur-unmamasr ha]inde butun parti mar_r-arr ret edil_ecektir Fiziksel Muayeneler Muayene ve kabur komisyonunca marzemerer iqersinden qartnamenin maddesine gdre seqilecek numunel_er r-izerinde aqalrdaki muayeneler yap:-lacaktrr Gortiniig Muayenesi Mal-zemel-eri-n g6rug muayenesinde markar-amanrn eksiksiz ve uygun oldufu muayene edir-ecektir. Mar-zemer-erde hasar, deformasyon, korozyon vb. kusurrar ir-e imar-attan kaynaklanan artrk, bogluk, qatlak vb. hatal_ar bulunmayacaktrr. 3.L.2. Boyut Muayenesi Mal-zemel-erin kur-r-anrr-makta oldulu orijinar ma.r_zemelere gore boyut ve tolerans muayenel_eri yap:_lacaktrr. A /-tn -b

4 Kullanrm yerine Uygrunluk ve Fonksiyonel Muayene Malzemel-erj-n en geg 30 takvim gi.inu igersinde kullanrrdrsr yere montajr yaprlarak, yerine uygunlu$u ile Ea:-gma fonksiyonu muayeneleri yap:-lacaktrr Nr:mune Alma Numuneler, TCDD muayene ve kabul- komisyonunca teslim edi]en malzemeler i-gersinden gerek gorurecek miktarda (1 arael-rk) geligiguzel olarak segi_lecektir. TCDD muayene ve kabul komisyonu muayeneler gerek duydu{.u takdirde muayene saylsl-nl arttrrabilecek veya azaltabilecektir GARA}{Ti YUkl-enici tarafrndan temin edil-en buttin mal_zemel_er at6lyemize tesliminden sonra ie btinyesinde ve drg 96runrigiinde meydana gelecek imal-at hatal-ar:-na kargr en az bir (6) ay mtiddetre garantili olacaktrr. Bu mtiddet iqerisinde gorul-ecek hatal-r mal-zemeler yuklenici tarafrndan, kendisine bilgi verilmesinden en gee 20 grin i-qerisinde bedelsiz olarak defrigtirecektir. YUklenici bir sure iqersinde arlza mr-idahale etmedifi takdirde temin ettisi mal-zemenin onarrm:- TCDD tarafrndan yaprlacak (veya yaptrrrlacak), onarr-m masrafr yukleniciden alrnacaktrr, Yiiklenici bu masrafr Odemedisi takdirde TCDD bunl_arr yuklenicinin al-acaklar:-ndan veya teminatl_ar:_ndan tahsil_ etme hakkrna sahiptir. A{BA.AJ VE TESLM YERi 5.1. D:-q hava il-e temasr Onleyemeyecek gekilde bir ambalajj_ama yaprlacaktrr. 5.5 Yriklenici sozlegme i-mzalamasrndan itibaren sarlm yapacair malzemeleri- loko bakrm atelyeden be]ge karqrlr$.rnda "rr_p,10 gun iqersinde tamir edip teslim aldr$r igyerine belge kargrlrqrnda tesl-im edecektir. teslim belgesi ol_madan evrakl_arr igleme tabi olmayacaktrr. FlYATLANDRMA 40 Adet Bendix bobin sarrmr+60 adet Fiat garz endr.iktor sarr-mr-+40 fiat garz enduvi, sar1ml+40 adet orta boy garz kolektor sar:-m1+ orta boy garz yast:-k sarrmr+40 adet santrufij kofekt6r sarrmr+itici bobin sarrmr ve tamirinin ayrr ayrl fiyatj-and:-rrlacak ancak toplam en duquk f iyat de$erlendi ri lecekt ir d/:n.

5 EK :TALEP EDLEN MALZEMELER. l-40 Adet Bendix bobin sarrml Adet Fiat garz endtiktor sanml Adet fiat garzendtivi sanmr Adet orta boy qarz kollektor sanmr 5-40 Adet orta boy qarz yastrk sanml Adet santrufig kolektor sanmr 7-40 Adet itici bobin sanmr. -SARM YAPLACAK MALZEMELERE UYGULANACAK $T-EV-EN. A- Motor Temizleme Ycintemleri. Bobinleri oyuklardan grkardrktan sonra oyuk igersindeki pres bantlar grkallrr.bazr endi.iviilerde izolasyon amagh kullanrlan vernik,polyesteivb.. izolasyon maddeleri Pres bantlann oyuklara yapl$mamasrna yol agar.bunlar temizlenmelidir. Kolektiirtin bayrakgrk ve dilim aralannda lehim akmasr,toz,ya! vb. pislikler temizlenmeli.kolektrinin yiizeyinde qerareden veya kcimiirlerin si.irttinmesinden dolayr bir kararma veyayizeyinde bozulma oluqmugsa kolektdr torna yardrmr ile dtizeltilmelidir.dilimleri grkmrg veya kendi arasrnda krsa devre olmug kolektcirler yenisi ile deligtirilecektir.btitiin bu iglemler sonunda endtivi,basrngh hava tutularak temizlenmelidir.endtivinin iki tarafinda bulunan fiber parga ve mil rizerine sarrlan yalrtkan kontrol edilmelidir. B- Sarrm yalrtrmr. Endtivi sargtlanntnoyuklannrn drgrnda kalan bdli.imleri mil iizerine dokunur.e[er burasr yalrtrlmazsa iletkenlerdeki herhangi bir emaye gizilmesinde g6vdey. tuiut olabilir.bu iinlenmelidir.endiivi oyuklan,iletkenlerde govdeye kagak meyaana gelmemesi igin oyufiun olgtistine g6re presbantla yalrtrlrr.suyu dikkat edilerek oyuk lay,sr kadar kesilen - presbantlar,uglan krvrrldrktan sonra oyuklara siirgii gubufiu ile yerlegtirilmelidir. C- Sanmda kullanrlacak telin 6zelli[i. Sanm aqamastnda bobin tellerinin kirlenmemesi,ezilmemesi ve hasar gormemesi gerekmektedir' Sanmda tellerin yerlegtirilmesi veya soktilmesi ugurnurlndu plastik gekig kullanrlmahdrr.teller bakrr H srnrfi 200 c dereceye dayanrkh emaye bobin kullanrlmahdrr.gerilim darbelerine ma!ru2 kalan ve yriksek rsrdaldrqan motorlara221 c dereceye dayanrkh bemterm-ex kavi Ht srnrfi <izel kaplamal, emaye touin t.ti kullanrlacaktrr.tellerin tizerine NCEA Texpol H Especial,220 c 5000v dayanrkl ktrmtzt makoron ve Silicon Rubber(-60c ile )50C arasr; kullanrlmaldrr.sarrmda kullanrlacak telin boyutu, sanm saylsl ve akrm defieri verilen nr-rn.y. g,ir. yaprlacaktrr. D- Sarrmrn Dilim ve Kagak Kontroli.i. Kolektdriin temizlendi[inden tam olarak emin olunduktan sonra dilimler arasr krsa devre kontrolti yaprlmahdrr.kollektor dilimlerarasr kontrol yaprldrktan sonra kolekt6r ve g6vde d arasr kagak kontroli.i /,Jrv yaprlmahdrr +

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde 30.000

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Karar No : 13.04.2011 / 18 GSGM Onay Tarihi :19.08.2011 / 3758

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Karar No : 13.04.2011 / 18 GSGM Onay Tarihi :19.08.2011 / 3758 Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Karar No : 13.04.2011 / 18 GSGM Onay Tarihi :19.08.2011 / 3758 TÜRKİYE KANO FEDERASYONU SATIN ALMA, VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI KISIM- I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1-

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR İSDEMİR ERDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLİNE SİSTEM MAL BÜLTEN HT-1K HTT US TS MAL BEDELİ SİPARİŞ KABUL ŞARTLARI : İskenderun Demir ve Çelik

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

Satın Alma Talimatı SATIN ALMA TALİMATI

Satın Alma Talimatı SATIN ALMA TALİMATI SATIN ALMA TALİMATI SATIN ALMA TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından, yurt içinden veya yurt dışından doğrudan veya ithal

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı