Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma"

Transkript

1 Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Öðr. Gör. Tümay CÝÐERDELEN Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Günümüzde iþletmeler için halkla iliþkiler departmanlarý yönetimin baþarýsýnda ve iþletmenin hedeflerine ulaþmasýnda önemli bir rol oynamaktadýr. Bu rolde etken olarak iþletmenin kurumsallaþmasý yanýnda halkla iliþkiler departmanýnýn yönetimi, daha da ötesinde halkla iliþkiler uzmanýnýn eðitimi, mesleki yetkinliði, kiþiliði, yaratýcýlýðý da etken olmaktadýr. Bugün ülkemizde iletiþim fakülteleri mezunlarý dýþýnda farklý mesleðe sahip olup halkla iliþkiler departmanlarýnda görev alan ya da halkla iliþkiler yöneticisi olarak çalýþan kiþiler bulunmaktadýr. Bu durum halkla iliþkiler mesleði için bir avantaj mý yoksa dezavantaj mýdýr? Bugün halkla iliþkiler mesleðini yapan kiþilerin sýfatlarý nedir? Halkla Ýliþkiler Uzmaný mý, Halkla Ýliþkiler Müdürü mü yoksa Kurumsal Ýletiþim Müdürü müdür? Bugün çoðu iþletme halkla iliþkiler departmaný yerine "Kurumsal Ýletiþim Departmaný" gibi isimler kullanmaktadýr. Halkla Ýliþkiler ya da Kurumsal Ýletiþim Yöneticiliði yapan kiþiler kimdir, hangi mesleklerden gelmiþlerdir, mesleklerinin olumlu-olumsuz yönleri nelerdir, mesleki sýfatlarý nedir, vb. konularda Kocaeli bölgesinde bulunan iþletmelerin halkla iliþkiler müdürlerine yönelik olarak yapýlan anket çalýþmasýnýn sonuçlarý bu bildiride yer almaktadýr. Amaç, 21. yüzyýlda ülkemiz için artýk çok yeni sayýlmayacak bir meslekte, Kocaeli gibi önemli bir sanayi bölgesinde, halkla iliþkiler çalýþanlarýyla ilgili bazý verileri ortaya koymaktýr.

2 26 1- HALKLA ÝLÝÞKÝLERÝN TANIMI VE ÖNEMÝ Halkla iliþkilerin birçok tanýmý bulunmaktadýr. En kýsa tanýmýyla halkla iliþkiler tanýtma ve tanýnma çabalarýdýr. "Tanýtma ve Tanýnma" tanýmý kýsa olmakla birlikte iþletme yönetimini, iþletmenin misyon ve vizyonunu, kurum içi ve dýþý hedef kitleyi, iletiþim stratejisini, iletiþim araç ve yöntemlerini vs. gibi pek çok kavramý da içermektedir. Halkla iliþkiler, iþletme içinde, iþletme yönetimi ve iþletmenin tüm birimleri ve çevresiyle birlikte iþbirliði halinde iþletmenin hedeflerine ulaþmasýnda önemli payý olan bir birimdir. Baþka bir tanýma göre "Halkla iliþkiler, bir kuruluþla hedef kitlesi arasýndaki karþýlýklý iletiþimi, anlayýþý, kabulü ve iþbirliðini oluþturmaya ve sürdürmeye yardýmcý olan, sorun ve problemlerin yönetimini içeren, kamuoyuna cevap veren, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardýmcý olan, kamu yararýna hizmet etmek için yönetimin sorumluluðunu tanýmlayan ve vurgulayan, eðilimleri önceden tahmin etmeye yardýmcý olmak için birerken uyarý sistemi gibi hizmette bulunan, deðiþikliklerden etkin bir þekilde faydalanmak için yönetime yardýmcý olan ve baþlýca araçlarý olarak ahlaki iletiþim tekniklerini ve araþtýrmayý kullanan ayrýcalýklý bir yönetim fonksiyonudur." 1960'lý yýllarda Türkiye'de adý telaffuz edilmeye baþlanan halkla iliþkiler çalýþmalarý, ilk olarak devlet tarafýndan uygulanmaya çalýþýlmýþ, 1980'li yýllardan sonra da özellikle özel iþletmeler tarafýndan benimsenerek, çeþitli uygulamalar örnekleri ortaya konmuþtur. Ülkemiz için artýk çok yeni sayýlamayacak olan bu meslekteki projeler, bugün Amerika ve Avrupa'daki halkla iliþkiler projeleriyle yarýþmakta ve ülkemizde uygulanan halkla iliþkiler projeleri uluslararasý ödüller kazanmaktadýr. Halkla iliþkiler mesleðinin baþarýlý geliþimi, iþletmelerin bu mesleðe bakýþ açýsýyla birlikte mesleði uygulayan halkla iliþkiler uzmanlarýnýn yetkinlik, bilgi, beceri ve yaratýcýlýklarý ile de ilgilidir. Ýletiþim fakülteleri mezunlarýnýn artmasý, ülke ve iþletmelerin geliþim ve deðiþimi, gelecekte ülkemizi halkla iliþkiler alanýnda daha büyük baþarýlara taþýyacaktýr. 2-ARAÞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMÝ Araþtýrma Türkiye'de halkla iliþkiler alanýndaki geliþmeler ýþýðýnda Kocaeli bölgesinde bulunan halkla iliþkiler uzmanlarýný kapsamaktadýr. Kocaeli bölgesindeki halkla iliþkiler uzmanlarýnýn yetkinlik, bilgi, beceri ve yaratýcýlýklarý bölgedeki iþletmelerin de halkla iliþkiler alanýna bakýþýný yansýtacak etkenlerdendir. Genel algý büyük ölçekli iþletmelerin halkla iliþkiler çalýþmalarý yaptýklarý þeklindedir. Kocaeli Türkiye'nin 2. büyük sanayi þehri olmasý ve büyük ölçekli iþletmelerin genellikle üretim yerleri Kocaeli ili sýnýrlarý içinde olduðu için özel bir önem de taþýmaktadýr. Çalýþmada sanayi iþletmeleri ile birlikte ticari iþletmelerde anket çalýþmasýnýn sýnýrlarý içinde bulunmaktadýr. Anket uygulama çalýþmasýndan önce Kocaeli Sanayi Odasý üyelerinin faaliyet konusu, sektörü, iþletme ölçeði gibi konular göz önüne alýnarak yapýlan telefon görüþmeleri ile halkla iliþkiler birimi olup olmadýðý konusunda bir çalýþma yapýlmýþtýr. Kocaeli ve Gebze bölgesi içinde 107 tanesi yabancý sermayeye ait olmak üzere 1201 kayýtlý iþletmesi bulunan Kocaeli Sanayi Odasý'ndaki 26 meslek grubundan rastgele seçilen iþletmelerde yapýlan görüþmelerde, halkla iliþkiler birimleri; yabancý ortaklý iþletmelerde bulunmakta, yönetim yeri Ýstanbulda, üretim yeri Kocaeli bölgesinde bulunan iþletmelerin halkla iliþkiler birimleri yönetim merkezlerinde bulunmakta üretim yerlerinde halkla iliþkiler birimleri ve uzmanlarý bulunmamakta bu konudaki gereken çalýþmalarý insan kaynaklarý birimleri üstlenmektedir. Kocaeli Sanayi Odasý üyelerinden KOBÝ olarak tabir ettiðimiz mikro, küçük ve orta ölçekli iþletmeler yan sanayi olarak çalýþtýklarý ve belli sektör ve firmalara yönelik olarak ürün ürettiklerinden dolayý halkla iliþkiler birimine ihtiyaç duymamaktadýrlar.

3 kocaeli bölgesindeki halkla iliþkiler uzmanlarýnýn profiline yönelik bir araþtýrma Tümay CÝÐERDELEN Kocaeli Sanayi Odasý nýn verilerine göre, Kocaeli Sanayi Odasý'na kayýtlý 1201 iþletmeden %10 u büyük ölçekli iþletme, % 90 ý KOBÝ olarak tanýmlanmaktadýr. KOBÝ ler konusunda bir taným yapmamýz gerekirse, KOBÝ lerin çeþitli sektörlere göre farklý tanýmlarý bulunsa da bugün AB standartlarýna göre yapýlan KOBÝ tanýmý kabul edilmektedir. Avrupa Birliði (AB) KOBÝ tanýmlarý konusunda gerek ulusal gerekse Birlik bazýnda karýþýklýlýða neden olmamak üzere yeni bir taným geliþtirmiþtir. Konsey kararý çerçevesinde belirgin bir þekilde ortaya konulan KOBÝ tanýmý, iþçi sayýsý, bilanço büyüklüðü ve baðýmsýzlýk kriterlerinden oluþan ölçüleri kapsamaktadýr. (Baðýmsýz iþletmeler; sermayesinin ya da hisse senetlerinin %25 veya daha fazlasý bir iþletme tarafýndan üstlenilmemiþ olan veya sermayesi küçük ve orta büyüklükteki iþletme tanýmý dýþýndaki iþletmelerden meydana gelmemiþ olan iþletmelerdir.) Mikro Ölçekli Ýþletme : 10 iþçiden az iþçi çalýþtýran ve baðýmsýzlýk kriterine haiz olan iþletmeler Küçük Ölçekli Ýþletmeler : 50'den az iþçi çalýþtýran, yýllýk cirosu 5 milyon EURO'yu aþmayan, yýllýk bilanço deðeri 2.2 milyon EURO'yu geçmeyen ve baðýmsýzlýk kriterine haiz olan iþletmeler Orta Ölçekli Ýþletmeler : 50 ila 250 iþçi çalýþtýran ve yýllýk cirosu 20 milyon EURO' nun altýnda olan, yýllýk bilanço deðeri 10 milyon EURO'yu aþmayan ve baðýmsýzlýk kriterine haiz olan iþletmeler KOBÝ olarak tanýmlanmaktadýr. Yapýlan çalýþmaya göre, Kocaeli sanayi bölgesi olmasýnýn yanýnda ticaret hayatý da dinamik bir þehirdir. Bu araþtýrma, Kocaeli bölgesindeki iþletmelerde halkla iliþkiler çalýþmalarýný uygulayan kiþilerin yaþ, cinsiyet, aldýklarý ücret, ücretle ilgili memnuniyetleri, bildikleri yabancý dil, mesleki sýfat, meslekleriyle ilgili düþünceleri konusunda profillerini çýkarmak amacýyla yapýlmýþtýr. Halkla iliþkiler birimi ve uzmaný bulunan sanayi kuruluþlarý, belediyeler, dersaneler, özel þirketler, alýþveriþ merkezleri, özel ve resmi saðlýk kuruluþlarýnda görev yapan halkla iliþkiler uzmanlarýna uygulanmýþtýr. Halkla iliþkiler mesleðinin çeþitli sýfatlarý bulunmaktadýr. Bu çalýþmada anket katýlýmcýlarýna genel olarak 'Halkla Ýliþkiler Uzmaný' denilecektir. Halkla iliþkiler birimi bulunan 130 kuruluþa uygulanan anketlerden 120 tane geri dönüþ olmuþtur. Anket uygulanýrken yüz yüze, telefon ve e-posta yöntemi kullanýlmýþ, katýlýmcýlara toplam 15 soru yöneltilmiþtir. Anket bulgularý 'SPSS 11.5 for Windows' programýnda deðerlendirilmiþtir. Sorular ve deðerlendirmeler þöyledir. 3-BULGULAR VE DEÐERLENDÝRME Ankete katýlan halkla iliþkiler uzmanlarýnýn % 67,5'i bayan, %32,5 i baydýr. Mesleði aðýrlýklý olarak bayanlar tercih etmektedir. Tablo 1 Cinsiyet Cinsiyet Bayan 85 67,5 Bay 41 32,5 Toplam ,0 Ankete katýlan halkla iliþkiler uzmanlarýnýn % 21,4 ü yaþ, %32,5 i yaþ, % 24,6 sý yaþ, %16,7 si yaþ, %3,2 si yaþ, %1,6 sý ise yaþ olarak cevap vermiþtir. Buna göre halkla iliþkiler uzmanlarýnýn %32,5 i yaþ arasý grubunda yer almakta ve aðýrlýklý olarak bayanlardan oluþmaktadýr. % 37,7 si, lise %48,8 i, lisans %11,9 yüksek lisans, %1,6 doktora mezunlarýndan oluþmaktadýr. Bu da göstermektedir ki ankete katýlan halkla iliþkiler uzmanlarýnýn çoðunluðu lisans mezunudur. 27

4 Tablo 2 Yaþ Yaþ aralýðý , , , , , ,6 Toplam ,0 Tablo 3 Mezuniyet Eðitim düzeyi Lise 47 37,7 Lisans 62 48,8 Y.Lisans 15 11,9 Doktora 2 1,6 Toplam ,0 %19 u, halkla iliþkiler-iletiþim alanýndan, %46 sý diðer alanlardan mezun olmuþtur. Bu da göstermektedir ki halkla iliþkiler Tablo 4 Mezuniyet Alaný Mezuniyet Alaný Müdürü, %15,9 unun unvaný Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü, %13,5 i Kurumsal Ýliþkiler Müdürü, %4,8 inin unvaný diðer baþlýðý altýnda, Halkla iliþkiler uzmaný, Halkla Ýliþkiler Þefi gibi unvanlar bulunmaktadýr. Görülmektedir ki, büyük oranda Halkla Ýliþkiler Müdürü sýfatý kullanýlmakta ve iþletmeler tarafýndan da bu þekilde adlandýrýlmaktadýr. Tablo 5 Unvan Unvan Halkla Ýliþkiler Md ,9 Basýn ve Halkla Ý. Md ,9 Kurumsal Ýliþkiler Md ,5 Diðer 6 4,8 Toplam Tablo 6 Çalýþma Süresi Çalýþma Süresi , , , , , ,8 Toplam ,4 28 Halkla iliþkiler-iletiþim 24 19,0 Diðer 58 46,0 Toplam 82 65,0 mesleði farklý lisans sahibi kiþilerin ilgi alanýndadýr. Ankete katýlanlarýn çoðunluðu halkla iliþkiler-iletiþim alanýndan mezun deðildir. % 65,9 unun unvaný Halkla Ýliþkiler çalýþma süreleri sorulduðunda %52,4 ü 1-5 yýl, %27 si 6-10 yýl, %11,9 u yýl, %4,8 i yýl, %1,6 sý yýl olarak cevaplamýþlardýr. Halkla iliþkiler mesleðini yapan kiþilerin bu mesleði aðýrlýklý olarak 1-5 yýldýr yaptýðý görülmektedir. aldýklarý ücret sorulduðunda %11,9 i YTL, %9,5 i YTL, %22,2 si YTL, %22,2 si YTL, %13,5 i

5 kocaeli bölgesindeki halkla iliþkiler uzmanlarýnýn profiline yönelik bir araþtýrma Tümay CÝÐERDELEN YTL, %4 ü YTL, %4 ü YTL, %7,9 u YTL, %0,8 i YTL, %0,8 i YTL, %2,4 ü YTL olarak cevaplamýþlardýr. Tablo 7 Alýnan Ücret Alýnan Ücret , , , , , , , , , , ,4 Toplam ,0 aldýklarý ücretten memnuniyetleri sorulduðunda %30 u evet, %69,8 i hayýr cevabýný vermiþlerdir. Görülmektedir ki katýlýmcýlar aldýklarý ücretten memnun deðillerdir. Tablo 8 Ücretten Memnuniyet Ücretten memnuniyet Evet 38 30,2 Hayýr 88 69,8 seçme þanslarý olsaydý bu mesleði yeniden seçip seçmeyecekleri sorulduðunda % 87,3 ü evet, %2,4 ü hayýr, %10,3 ü kararsýz olduklarýný belirtmiþlerdir. Görülmektedir ki katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðu mesleklerini sevmektedirler. bildikleri yabancý dil sorulduðunda, %61,9 u Ýngilizce, %3,2 si Almanca, %2,4 ü diðer dilleri, %31 i dil bilmediklerini ifade etmiþlerdir. Görülmektedir ki katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðu Ýngilizce bilmektedirler. Tablo 9 Mesleði Yeniden Seçme Tercihi Mesleðin Yeniden Seçilme Tercihi Evet ,3 Hayýr 3 2,4 Kararsýzým 13 10,3 Toplam ,0 Tablo 10 Bilinen Yabancý Dil Bilinen Yabancý Ýngilizce 78 61,9 Almanca 4 3,2 Diðer 3 2,4 Bildiði Dil Yok 39 31,0 Toplam ,0 mesleki yayýnlarý takip edip edemedikleri sorulduðunda, %28,6 sý evet, %10,3 ü hayýr, %60,3 ü yeterince deðil cevabýný vermiþlerdir. Görülmektedir ki katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðu mesleki yayýnlarý yeterince takip edememektedirler. Tablo 11 Mesleki Yayýnlarý Takip Edebilme Toplam ,0 Mesleki Yayýnlarý Takip Edebilme takip ettikleri mesleki yayýnlar sorulduðunda, %1,6 sý kitap, % 5,6 sý dergi, %60,3 ü Evet 36 28,6 Hayýr 13 10,3 Yeterince Deðil 76 60,3 Toplam ,2 29

6 Internet, %27 si kitap-dergi-ýnternet i takip ettiklerini belirtmiþlerdir. Görülmektedir ki katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðu mesleki yayýn olarak interneti takip etmektedir. Tablo 12: Takip Edilen Yayýn Türü cevap vermiþtir. Katýlýmcýlar açýsýndan mesleðin iletiþim yönü kolay olarak nitelendirilmektedir. Tablo 14: Halkla Ýliþkiler Mesleðinin Kolay Yönü 30 Takip Edilen Yayýn Türü Kitap 2 1,6 Dergi 7 5,6 Internet 76 60,3 Kitap-Dergi-Internet 34 27,0 Toplam ,4 halkla iliþkiler mesleðinin zor yönü sorulduðunda, %15,9 u mesleðin öneminin anlaþýlamamýþ olmasý, %24,6 sý yöneticiler ile iletiþim, %13,5 i zaman kavramýnýn olmamasý, %27,8 i detaylarýn çok olmasý, %8,7 si sürekli pozitif olmak, %4,8 i hýzlý çözüm üretebilmek, olarak cevap vermiþlerdir. Katýlýmcýlar açýsýndan mesleðin detaylarýnýn çok olmasý ve yöneticilerle iletiþim konusu mesleðin zor yönü olarak ortaya çýkmaktadýr. Tablo 13: Halkla Ýliþkiler Mesleðinin Zor Yönü Halkla Ýliþkiler Mesleðinin Zor Yönü Mesleðin öneminin anlaþýlamamýþ olmasý 20 15,9 Yöneticiler ile iletiþim 31 24,6 Zaman kavramý olmamasý 17 13,5 Detaylarýn çok olmasý 35 27,8 Sürekli pozitif olmak 11 8,7 Hýzlý çözüm üretebilmek 6 4,8 Toplam ,2 halkla iliþkiler mesleðinin kolay yönü sorulduðunda, %51,6 sý iletiþim, %4,8 i basýn çalýþmalarý, %17,5 i sosyal olmak, %27,8 i detaylarýn çok olmasý, %11,1 i geliþime açýk olmasý %7,1 i organizasyon çalýþmalarý olarak Halkla Ýliþkiler Mesleðinin Kolay Yönü Ýletiþim 65 51,6 Basýn çalýþmalarý 6 4,8 Sosyal olmak 22 17,5 Geliþime Açýk Olmasý 14 11,1 Organizasyon 9 7,1 Toplam ,1 halkla iliþkiler mesleðinin zevkli yönü sorulduðunda, %11,1 i iletiþim, %25,4 ü baþarýlý sonuçlar almak, %13,5 i çevre edinmek, %1,6 sý basýnda çýkan haberler, %2,4 ü sosyal olmak, %19,8 i yaratýcýlýk, %4,8 i sürekli yenilik olmasý, %13,5 i hareketli bir meslek olmasý, %2,4 ü ekip çalýþmasý yapýlabilmesi olarak cevap vermiþlerdir. Katýlýmcýlar açýsýndan baþarýlý sonuçlar ya da sonuçlarý baþarýlý olmasý ve yaratýcýlýk konusu mesleðin zevkli yönü olarak ortaya çýkmaktadýr Tablo 15: Halkla Ýliþkiler Mesleðinin Zevkli Yönü Halkla Ýliþkiler Mesleðinin Zevkli Yönü Ýletiþim 14 11,1 Baþarýlý sonuç 32 25,4 Çevre edinmek 17 13,5 Basýnda çýkan haberler 2 1,6 Sosyal olmak 3 2,4 Yaratýcýlýk 25 19,8 Süreklli Yenilikler 6 4,8 Hareketlilik 17 13,5 Ekip çalýþmasý 3 2,4 Toplam ,0

7 kocaeli bölgesindeki halkla iliþkiler uzmanlarýnýn profiline yönelik bir araþtýrma Tümay CÝÐERDELEN 4-SONUÇ VE ÖNERÝLER 1-Anket çalýþmasýna katýlan halkla iliþkiler uzmanlarý aðýrlýklý olarak bayandýr ve yaþ aralýðýndadýr. 2- Eðitim düzeyi açýsýndan katýlýmcýlarýn yarýya yakýn bir bölümü lisans mezunudur. Önemli bir bölümü de lise mezunu olarak bu mesleðe devam etmektedir. 3- Lisans mezunu halkla iliþkiler uzmanlarýnýn büyük bir bölümü iletiþim-halkla iliþkiler alanýndan mezun deðildir. Bu alandaki mezuniyetler hem sosyal bilimler hem de fen alanýndaki mezuniyetlerden oluþmaktadýr. 4- Ankete cevap veren halkla iliþkiler uzmanlarýnýn unvanlarý konusunda belirsizlikler vardýr. "Halkla Ýliþkiler Müdürü" unvaný en çok kullanýlan unvan olarak görülmektedir. 5- Ankete cevap veren halkla iliþkiler uzmanlarýnýn çalýþma süreleri yarýdan fazla bir çoðunlukla 1-5 yýl olarak belirlenmiþtir. Bu da son 5 yýl içinde mesleðe olan ilginin arttýðýný, iþletmelerin halkla iliþkiler birimlerine ihtiyaç duyduðunu göstermektedir. 6- Ankete cevap veren halkla iliþkiler uzmanlarý aðýrlýklý olarak YTL arasýnda ücret aldýklarýný belirtmiþlerdir. Büyük oranda da aldýklarý ücretten memnun olmadýklarýný ifade etmiþlerdir. 7- Ankete cevap veren halkla iliþkiler uzmanlarýnýn büyük bir bölümü, farklý lisanslara sahip de olsalar seçme þanslarý olsaydý bu mesleði yeniden seçebileceklerini belirtmiþlerdir. Bu da halkla iliþkilerin sevilen, ilgi gören, farklý meslek gruplarýndan gelinmiþ olsa da çalýþma þartlarýna uyum gösterilebilen bir meslek olduðunu göstermektedir. 8- Ankete cevap veren halkla iliþkiler uzmanlarý yabancý dil konusunda aðýrlýklý olarak Ýngilizce bildiklerini belirtmiþlerdir. 9- Anket katýlýmcýlarýnýn yarýdan fazla bir bölümü mesleki yayýnlarý yeterince takip edemediklerini belirtmiþlerdir. En çok takip edilen yayýn yarýdan fazla bir oranda internettir. Mesleki yayýnlarý yeterince takip ettiðini belirten grup kitap-dergi ve Internet i takip etmektedir. 10- Ankete cevap veren halkla iliþkiler uzmanlarý, halkla iliþkiler mesleðinin zor yönünü "detaylarý çok bir meslek olarak" tanýmlamýþlardýr. Yöneticilerle iletiþim konusu da önemli bir konu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 11- Ankete cevap veren halkla iliþkiler uzmanlarýna halkla iliþkiler mesleðinin kolay yönünü iletiþim olarak belirtmiþlerdir. 12- Ankete cevap veren halkla iliþkiler uzmanlarý halkla iliþkiler mesleðinin zevkli yönünü "baþarýlý sonuçlar almak", "yaratýcýlýk" olarak belirtmiþlerdir. 13- Anket çalýþmasýndan önce Kocaeli Sanayi Odasý üyelerinin faaliyet konusu, sektörü iþletme ölçeði gibi konular göz önüne alýnarak yapýlan telefon görüþmeleri ile halkla iliþkiler birimi olup olmadýðý konusunda yapýlan çalýþmaya göre; halkla iliþkiler birimleri, yabancý ortaklý iþletmelerde bulunmakta, yönetim yeri Ýstanbul'da, üretim yeri Kocaeli bölgesinde bulunan iþletmelerin yönetim yerlerinde halkla iliþkiler birimi bulunmakta, üretim yerlerinde halkla iliþkiler birimleri ve uzmanlarý bulunmamakta, bu konuda gereken çalýþmalarý insan kaynaklarý birimleri üstlenmektedir. Kocaeli Sanayi Odasý üyelerinden KOBÝ tabir ettiðimiz %90 ý, mikro, küçük ve orta ölçekli iþletmeler olarak tanýmlanmakta, yan sanayi olarak çalýþtýklarý, belli sektör ve firmalara yönelik olarak ürün ürettiklerinden dolayý halkla iliþkiler birimine ihtiyaç duymamaktadýrlar. 14- Kocaeli Bölgesi nde bulunan halkla iliþkiler uzmanlarý yukarýda belirtilen özellikleri taþýmaktadýrlar. Sanayi kenti olan Kocaeli de bugün sanayi ve ticaret iþletmelerinin toplamýna bakýldýðýnda az bir kýsmýnda halkla iliþkiler uzmaný çalýþmakta olduðu görülmektedir. Kocaeli Sanayi Odasý nýn belirttiði verilere göre % 90 ý mikro, küçük ve orta ölçekli sanayiye sahip bu 31

8 bölgede, KOBÝ tabir edilen iþletmelerde halkla iliþkiler birimi bulunmamakta, bu tür iþletmeler halkla iliþkiler çalýþmalarýna bugün için ihtiyaç duymamaktadýrlar. Fakat gerek KOBÝ lere web sayfasý zorunluluðu, gerekse AB'ye giriþ süreci içindeki çalýþmalar gereði KOBÝ iþletmeleri, gelecekte halkla iliþkiler birimi ve uzmanýna ihtiyaç duyacaklardýr. Çünkü bugün sadece kendi sektöründe tanýnan bir KOBÝ, gerek web sayfasý, gerekse AB'nin KOBÝ lere yönelik geliþim ve destek projeleri kapsamýnda tanýndýkça ve tanýnmak için talepler arttýkça yani ihtiyaç arttýkça halkla iliþkiler birimlerini oluþturacaklardýr. 15- AB'ye giriþ süreci içinde halkla iliþkiler birimlerine ihtiyacýn artmasýnýn yaný sýra, halkla iliþkiler uzmanlarýnýn nitelikleriyle ilgili geliþmeler de olacaktýr. Bunlardan en önemlisi ise yabancý dil ve mesleki yetkinlik olarak halkla iliþkiler uzmanlarýnýn karþýsýna çýkacaktýr. 16- Gelecekte Kocaeli Bölgesi ni, gerek AB'ye giriþ süreci, gerekse KOBÝ lere yönelik geliþim de deðiþim programlarý çerçevesinde halkla iliþkiler uzmanlarý ve iletiþim fakülteleri mezunlarý açýsýndan iyi bir iþ alaný olarak görmek mümkün olabilecektir. Kocaeli Bölgesi nde halkla iliþkiler uzmanlarýnýn bugünkü tablosu, halkla iliþkiler mesleði açýsýndan gelecek için bir fýrsat deðerlendirilmelidir. KAYNAKÇA Okay, Ayla, Okay, Aydemir, (2001), Halkla Ýliþkiler Kavram, Strateji ve Uygulamalarý, Der Yayýnlarý,s GINDE%20KOBILER.htm 32

KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI

KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI Þükrü SU Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü O. Fevzi KEVENLÝK Erciyes Üniversitesi Makina

Detaylı

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem Giriþ Bu yazýda TODAÝE KYUP (Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlýk Programý) gereðince hazýrlanan Bireysel Ýþ Uyuþmazlýklarýnda Hak Arama baþlýklý tez de yer alan

Detaylı

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773.

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773. ÝZELMAN A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzelman Genel Hizmet Temizlik Ýþleri Özel Eðitim Reklam ve Taþýmacýlýk Tic.Ltd.Þti,1992 yýlýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Tic.ve San.A.Þ. ve

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM)

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) Permütasyon Kombinasyon Binom Açýlýmý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU GİRİŞ Takım Çalışmanın kapsamı İş planı Yöntem İş Takvimi Çıktılar TAKIM EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ TAKIMI İnsan Kaynaklar Uzmanı: Zeynep Kırhan Yasatekin Eğitim İhtiyaç

Detaylı

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR 2001 isuzu Y ý l l a r c a Y o l l a r c a Þ a m p i y o n ANADOLU GRUBU 2 Ý ÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn mesajý 3 Genel Müdür ün mesajý 4 Anadolu Grubu 5 Anadolu

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Mensubumuz, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi nin, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

ANKET ve BİLGİ FORMU

ANKET ve BİLGİ FORMU ANKET ve BİLGİ FORMU KURUMSAL İl : İlçe : Yayın tipi : Ulusal Bölgesel Yerel Uydu Kablo Dijital Platform Ticari firma unvanı : Program adı (Logo) : Frekans/Kanal* : *Ulusal yayın yapan kuruluşlar ekli

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU 4 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 6 DENETÇİ 6 ÜST YÖNETİM 6 VİZYONUMUZ,

Detaylı

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Ahmet Akýcý*, Dr. M. Ümit Uðurlu*, Dr. Narin Gönüllü*, Dr. Þule Oktay*, Sibel Kalaça** Akýlcý olmayan ilaç

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

Corel Draw Kursu, Corel, Korel, Kursu, Ankara

Corel Draw Kursu, Corel, Korel, Kursu, Ankara Corel Draw Kursu, Corel, Korel, Kursu, Ankara Bilgisayar Kursu,Ýngilizce,KPSS,ALES,Resim,Kursu,Ankara Milli Eðitim Bakanlýðý Onaylý Lisanslý Eðitim Merkezi Corel Draw Kursu Peþinde sadece 400 TL Neden

Detaylı

Tarih: 12 Mart 2010. Konu: Şirket Genel Bilgi Formu Güncellemesi Hakkında. ŞGBF-Ticaret Unvanı. Ticaret Unvanı. Merkez Adresi.

Tarih: 12 Mart 2010. Konu: Şirket Genel Bilgi Formu Güncellemesi Hakkında. ŞGBF-Ticaret Unvanı. Ticaret Unvanı. Merkez Adresi. Tarih: 12 Mart 2010 Konu: Şirket Genel Bilgi Formu Güncellemesi Hakkında ŞGBFTicaret Unvanı Ticaret Unvanı AKBANK T. Merkez Adresi Adres: Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL Telefon: (0212) 385 55

Detaylı

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili ACT SME Soru Formu Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım işletmenizin/örgütünüzün profilini ortaya koymayı amaçlayan soruları içermektedir. İkinci kısım KOBİ lerin uluslararası ticari faaliyetlerinde

Detaylı

TÜRKİYE`NİN SORUNLARI ANKETİ

TÜRKİYE`NİN SORUNLARI ANKETİ TÜRKİYE`NİN SORUNLARI ANKETİ Anket Amacı Türkiye nin Sorunları anketinin amacı: Türkiye de sorun olarak görülen olayları değerlendirmek, seçilen sorun ile alakalı detaylı bilgi edinmek, sonuç olarak kişilerin

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi

MEZUNİYET ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü. Bu önemli geri bildirim için TEŞEKKÜR EDERİZ! Adı Soyadı Öğrenci Numarası Adresi MEZUNİYET ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli öğrencilerimiz, Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda verilen soruların cevaplandırılması konusunda yardımınıza ihtiyacımız

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

Medya Kit / 2008. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi

Medya Kit / 2008. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi Medya Kit / 28 İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HRdergi Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi olarak amacımız, kurulduğumuz günden bu yana değişmedi: Türkiye'de

Detaylı

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ A.Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi ERZİNCAN/ÇAYIRLI 29 EKİM İLKOKULU OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Çalışanımız; Okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler 2017 Tablo 1. İdari personelin çalıştığı kurumlarla ilgili ilgili frekans ve yüzde değerleri Frekans % Devlet Konservatuvarı 7 2,3

Detaylı

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK DUYURU ÜNİVERSİTEMİZ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ 21 HAZİRAN 2013 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00 DE SAKARYA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMUNDA YAPILACAKTIR. MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE

Detaylı

DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY

DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY MİSYONUMUZ Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : İŞ FİKRİ ADI : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız) 1.2 İş Fikri: (Bu

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor

n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor n11.com VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ n11.com, euro.message Pazarlama Bulut Entegrasyonu ile Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET n11.com Müşteri n11.com, Mart 2013'te Türk Doğuş Grubu ile Güney Kore'li SK Grubu

Detaylı

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Firma : Genel Müdür : İhracat ve Yurt Dışı Pazarlarından Sorumlu Müdür: Telefon : Faks : Gsm : E-Posta :

Detaylı

Tesvikdestek.com-KALE Danışmanlık

Tesvikdestek.com-KALE Danışmanlık KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN TANIMI, NĐTELĐKLERĐ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU 9 Mart 1 Haziran 215 Türkiye 1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu (Bu kısımda kurduğunuz işi

Detaylı

TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA EK: 1 TAAHHÜTNAME T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve sigorta eksperlerinin ortakları,

Detaylı

PROJE ADI: ARAFTA KALDIM

PROJE ADI: ARAFTA KALDIM PROJE ADI: ARAFTA KALDIM Araştırmanın Künyesi ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Kullanılan yöntem (ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız) X Araştırmanın evreni/ hedef kitlesi Coğrafi kapsama alanı Örnekleme

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

2011 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU ARALIK 2011

2011 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU ARALIK 2011 2011 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU ARALIK 2011 ÜYELER İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA GÖRE; Araştırmanın materyali olarak Çanakkale Ticaret Borsası üyeleriyle yüz yüze yapılan anket çalışmasıyla elde edilmiştir.

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması Ülkemiz gündemine daha çok üniversiteye girişte katsayı oranı ve güncel siyaset konularıyla gelen Meslek

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU TED MALATYA KOLEJİ NİSAN 2014 ENDEKS KONU BAŞLIĞI SAYFA NO Önsöz... 3 Katılımcı Bilgileri... 4 Mönü Uyumluluğu... 5 Porsiyon Miktarı... 6 Yemek Sıcaklıkları... 7 Görünüm ve Lezzet...

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews

Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 506-512 Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews Ýstanbul Modern Sanat Müzesi Kütüphanesi Nur Ünal * Giriþ Ýstanbul Modern Sanat Müzesi, 11 Aralýk 2004 tarihinde Ýstanbul Boðazý

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

HRdergi Okur Profili Anketi Sonuçları

HRdergi Okur Profili Anketi Sonuçları HRdergi Okur Profili Anketi Sonuçları 2008 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

12. yıl. Reklam. Kiti 09

12. yıl. Reklam. Kiti 09 12. yıl Reklam Kiti 09 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5 Mesken

Detaylı

HRdergi, okurlarının %65 i tarafından referans kaynağı olarak saklanmaktadır.

HRdergi, okurlarının %65 i tarafından referans kaynağı olarak saklanmaktadır. Medya Kit 2009 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5 Mesken Durumu

Detaylı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 4 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28457 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2012/3834 Ekli Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi,

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? GENÇLİK PROJESİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) ve hizmetleri üreticiden tüketiciye ulaştıran kişi ve kuruluşlara ne ad verilmektedir? Yöneticiler Tasarımcılar Aracılar Müteşebbisler Tedarikçiler

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları

Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları Ankete 266 kişi katılmıştır. Katılımcıların genel profillerine bakıldığında kadınların ağırlıkta oldukları görülmektedir. Kadınlar, katılımcıların %67,3

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

ÖBBS MATEMATÝK R A P O R U ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNÝN BAÞARILARININ BELÝRLENMESÝ T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

TERCİH DÖNEMİNDE WEB SİTELERİ VE MOBİL PLATFORMLAR

TERCİH DÖNEMİNDE WEB SİTELERİ VE MOBİL PLATFORMLAR TERCİH DÖNEMİNDE WEB SİTELERİ VE MOBİL PLATFORMLAR HAKKIMDA 1986 İlk Programlama Deneyimi (ATARI 800XL - Amstrad CPC-6128) 1994 İlk Internet Erişimi (Ege Üniversitesi - bornova.ege.edu.tr) 1997 Ege Üniversitesi

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

Yenilik olarak özgür-açık kaynak kodlu yazılımların yayılımı: ODTÜ örneği

Yenilik olarak özgür-açık kaynak kodlu yazılımların yayılımı: ODTÜ örneği Yenilik olarak özgür-açık kaynak kodlu yazılımların Altay Ş. Özaygen ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü ozaygen@metu.edu.tr Yeniliklerin yayılımı kuramı Kritik kitle ve etkileşimli yenilikler

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az

Detaylı

2004 INTERNATIONAL Faaliyet Raporu PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. 36.Yýl 2004 FAALÝYET RAPORU INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. Edirne Fabrikasý > Gebze Fabrikasý

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

Biyoistatistik. Uygulama 1

Biyoistatistik. Uygulama 1 Biyoistatistik Uygulama 1 Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 DİŞ MACUNU-TEMDİŞ TEMPA Temizlik

Detaylı

Medya Kit / 2007. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi

Medya Kit / 2007. İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi Medya Kit / 27 İnsan Kaynakları ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HRdergi Human Resources İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi olarak amacımız, kurulduğumuz günden bu yana değişmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. Raporun Dönemi Bu rapor, Eczacıbaşı Yapı gereçleri Sanayi kuruluşunun 01.01.2008-31.03.2008 çalışma dönemini kapsamaktadır.

1. Raporun Dönemi Bu rapor, Eczacıbaşı Yapı gereçleri Sanayi kuruluşunun 01.01.2008-31.03.2008 çalışma dönemini kapsamaktadır. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu 31.03.2008 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor, Eczacıbaşı Yapı gereçleri Sanayi kuruluşunun 01.01.2008-31.03.2008 çalışma dönemini

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

GERİATRİK DÖNEMDE KRONİK HASTALARIN EVDE BAKIMI STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJESİ

GERİATRİK DÖNEMDE KRONİK HASTALARIN EVDE BAKIMI STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJESİ GERİATRİK DÖNEMDE KRONİK HASTALARIN EVDE BAKIMI STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJESİ T.C. AB Bakanlığı Ulusal Ajansının 2015 yılı Teklif Çağrısı dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki

Detaylı

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları

Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk İstismarı Anketinin Sonuçları Çocuk istismarı anketinin sonuçları iki bölümde verilmektedir.ilk bölümde ankete katılanların dağılımları ile ilgili sonuçları grafikler

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR

EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR Savaþ SARI Makina Mühendisi EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR 1. Giriþ Ýçersinden geçtiðimiz dönemde insan ve toplum yaþamýndaki birçok olgunun metalaþtýðý ve bu anlamý ile de

Detaylı

SPOR YÖNETİCİSİ. Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.

SPOR YÖNETİCİSİ. Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir. TANIM Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

Haftalýk Toplantý ve Etkinlik Raporu

Haftalýk Toplantý ve Etkinlik Raporu Ray KLINGINSMITH UR BAÞKANI Ahmet KARA UR 2420. Bölge Guvernörü Güray ERTEM 12.Grup Guvernör Yrd. Haftalýk Toplantý ve Etkinlik Raporu 292.Toplantý Bilgileri ÜYELER YER Divan Otel / Çorlu ADI SOYADI KATILDI

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) Diyanet İşleri Başkanlığı TBM Uygulayıcı Eğitimi Programı Değerlendirme Raporu 23-26 Kasım 21 Darıca/Kocaeli İÇİNDEKİLER A. Yönetici Özeti 3 B. Ön Test

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Zehra Yanar. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programının Değerlendirilmesi. STM-INFO Bilgi Hizmetleri ve Yayıncılık

Zehra Yanar. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programının Değerlendirilmesi. STM-INFO Bilgi Hizmetleri ve Yayıncılık Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programının Değerlendirilmesi Zehra Yanar STM-INFO Bilgi Hizmetleri ve Yayıncılık zehra.yanar@stm-info.com.tr zehrayanar@gmail.com En iyi öğrenci

Detaylı

11 II. BÖLÜM Zaman Ýçindeki Eðilimler: Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý Neden Düþüyor? Bu bölüm Türkiye de kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn son yirmi yýlda neden düþmekte olduðunu anlamayý amaçlamaktadýr. Yapýlan

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE EN SON DURUM ARAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÇİMİNDEN EN SON DURUM 1 Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel

Detaylı

gerekir. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri, Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi,,, Bilgi Sistem Kontrolleri Bilgi ve, Raporlama,, Hata,

gerekir. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri, Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi,,, Bilgi Sistem Kontrolleri Bilgi ve, Raporlama,, Hata, ilmesi için gerekir. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri, Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi,,, Bilgi Sistem Kontrolleri riskleri Bilgi ve, Raporlama,, Hata, vizyon 96 denetimi için, ve önemlidir.

Detaylı

1 Temmuz - 31 Aralýk 2006 Ara Dönemine Ait Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-8 Logo Hakkýnda... 9 Ýnsan Kaynaklarý...

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO 12.10.2005 2005/21

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO 12.10.2005 2005/21 T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ 12 Ekim 2005 Çarşamba günü, Prof. Dr.Vasfi HAFTACI Başkanlığında toplanan Enstitü Yönetim Kurulu aşağıdaki

Detaylı