: :Birim fiyat Tespiti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":78561713 :Birim fiyat Tespiti"

Transkript

1 Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu : :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig birim fiyatlarrnm en geg kullamlmak iizere ahnmast planlanan tespitine gerek duyulmugtur. cinsi. miktarr ve dzellikleri belinilen malzemelerin kadar Miidiirlii[iimiize bildirilmesini rica ederim. Dr. Musa $AHiN Halk Sa$r[r Miidiirti Almacak Malzeme Listesi (1 Sayfa 2l2Kalem) Teknik $arhrame (2 Adet 10 Sayfa) Mofultay Mah.Cengiz TOPEL 12 l Fax: (0428) e-posta: Elektronik as :

2 S.No MALZEMENiN CiNSi MIKTAR orqu BiRiMi I TNPTIK (Tripton) SoY AGAR I Kutu 2 LAIJRYL SULFATE BROHT (MUG'LU) 1 Kutu 3 SAFRA ESKULIN AZD AGI\R i + TAMPONLANMT$ PEPTONT-U SU l Kutu l Kutu 5 CETRIMiDE HAZIR BESIYT'Ri l Adet 6 TERGiTOL TTC HAZIR BESiiYERi I Adet 7 AZLD HAZIR BESIYERI I Adet 8 ILETKENLIK OLCER PROBU I Adet 9 PH STANDART SOLTSYON (500 ML) I Adet 10 TOPLAM SERTLIK TEST K]ITI (1OOO TEST) I Kutu 11 MIKROBTYOLOJIK NT'MU}{E ALMA KABI l Adet I2 l3 I4 DiSPOSABLE PETRI DISPOSABLE 6ZE DiSPOSABLE PIPET l Adet 1 Paket l Adet t5 VIDA KAPAKLI CAM TUPTI l Adet t6 METAL SPOR l Adet l7 2 LITRELIK CAM ERLEN l Adet t8 BiO TA$IMA CANTASI l Adet T9 irrnr GIEMSE SOLUSYO}{ l Adet 20 SAF ALKOL l Adet 2I KOVAKS REAKTIFI I Sise 22 OKSiDAZ REAKTIFI I Kutu z) MIKROSKOP I Adet 24 SOGUTMALI INKUBATOR I Adet 25 PIPETLEME CIIIAZT I Adet 26 MEMBRAN FILTRASYON SIISTEMI ffakum POMPALI) l Adet 27 BUZDOLABI l Adet BIRIM FIYATI TL KDV HARIQ Toplam FIYAT TL Firma Kage imzasr Molultay Mah.Cengiz TOPEL Cad.No:2, Turrceli Tlt (0428) 212l Fax (0428) Og e-posta : gov.tr, Elektronik a! : tr

3 1. TRTPTTK (TRTPTON) SOY AGAR 1.1 Besiyeri igerilinde Triptik kazeirr ozii, Soy pepton, Sodyum Klorid ve Agar olmah ve TS EN ISO standardtna uygun olmahdrr. 1.2 Besiyerr toz veya grani.il halde olmahdrr 1.3 Ambalaj etiketi iizerinde besiyeri igerifi, hazrlanrq pekli, sterilizasyon gekli ve son 2. LAURYL SULFATE BROTH (MUG'LU) 1.Besi yeri bakterinin hem B-glukronidaz aktivitesini hem de triptofandan indol oluqumunu 96stermelidir. 2 Besi yerinde Tryptose, lactose, sodium chloride, sodium lauryl sulfate, dipotassium hydrogen phosphate, potassuim dihydrogen phosphate, L-tryptophan ve 4-methylumbelli- feryl-b-d-glucuronide bulunmaltdrr. 3. Kutu iizerinde besi yeri son kullanma tarihi, lot numarasr ve igerifi ve hazrrlanrq 3. SAFTA ESKULiN AZLD AGAR 1. Terkibinde Tripton, Pepton, mayarsztitli, okiiz-safra dehidrat, sodyum klortir, Aesculin, Amonyum. Demir II sitrat sodyum azidve agar bulunmahdrr ve TS EN ISO 7899 standardrna uygun olmahdrr. 2. Besiyeri tozveya grantil halde olmah 3. Ambalaj etiketi iizerinde igeripi,hazrrlanrgr ve sterilizasyon gekli ve son kullanma tarihi belirtilmig olmal 4.TAMPONLANMI$ PEPTONLU SU l.solusyon su ve grda numunelerinde seyreltme srvrsr olarak kullamlabilmeli ve i<;eriginde en az Pepton v Sodyum Klorid olmahdrr. 2.Ambalaj etiketi i.izerinde besiyeri igerigi, hazrrlanrg gekli, sterilizasyon gekli ve son kullanmatarihi belirtilmiq olmahdrr, 5. CETRiMINN TT,q.ZTR BESiYERI.i LHazr besi yerleri rqrk gegirmez ve nem giderici pogetleri ile birlikte onluk paketler halinde olmahdrr. 2.Hazr besi yeri yalnz steril su ile rslatrldr[rnda kullanrmahazr hale gelmeli, baqka herhangi bir iqlem gerektirmernelidir. 3. Besiyeri TS EN ISO standardrnda belirtilen gartlarr tam kargrlayacak igerik ve gekilde i.iretilmiq olmahdrr 4.Her paketin tizerinde tirtin adr, lot numarasl, son kullanma tarihleri bulunmahdrr. 6.TERGiTOL (TTC) HAZrR BESiiYERi 7.Hazt besi yerleri rgrk gegirmez ve nem giderici po$etleri ile birlikte onluk paketler halinde olmahdrr. 2.Haar besi yeri yalnz steril su ile rslatrldr[rnda kullanrmahazr hale gelmeli, bagka herhangi bir iglem gerektirmernelidir. 3. Besiyeri TS EN ISO standardrnda belirtilen gartlan tam kargrlayacak igerik ve qekilde iiretilrnig olmahdrr 4.Her paketin [zerinde iirtin adr, lot numarasl, son kullanma tarihleri bulunmahd:lr. 5. Urunlerin son kullanma tarihi; i.iri.ini.in tesliminden itibaren en az I yrl miad'h olmahdrr.

4 7.AZjID HAZIR BESiYERi l.ihaz:r^ besi yerleri rgrk gegirmez ve nem giderici pogetlerile birlikte onluk paketler halinde olmahdrr. 2.Hanr besi yeri yalntz steril su ile rsrlatrldr[rnda kullanrmahazn hale gelmeli, bagka herhangi bir iglem gerektirmennelidir. 3. Besiyeri TS EN ISO standardrnda belirtilen qartlarr tam kargrlayacak igerik ve qekilde iiretilmiq olmahdrr 4.Her paketin tizerinde iiriin adr, lot numarasl, son kullanma tarihleri bulunmahdrr. 5. Urunlerin son kullanma tarihi; iiriintin tesliminden itibaren en az I yrl miad'h olmahdrr. 8-iLETKENLiK Orqnn probu reknik $ARTNAMESI 1) Crhaz insani tiikertim amach igme ve kullanma sulannda iletkenlik 6lgme igin uygun olmahdrr. 2) iletkenlik probu cihaza uyrmlu olmah TDS,tuzluluk oranl varsa ph olgiimleri yaprlabilmelidir,. 3) Pratik ve kullanrgh olmahdrr. 4) iglem giivenl[i elektronik dlgiimcihazlarr gtivenlik dtizenlemelerine uygun olmah kablo ve prop elekro manyetik 6zelli$ grplak elle gahqmayr etkilemecek dzellikte olmahdrr kablosu 1 metreden uzun olmamahdrr kolay gahqma olanafr olmahdr 5) iso Belgeli olmahdrr. 6) Prob; Delta ohm iletkenlik olger cihazrna uygun olmahdrr.probu plastik metaryal,sensorti paslanmaz: gelik ve plastik metaryale yaptgtk olmahdrr korozyona dayanrkh ytiksek dereceye kadar olan srcakhfa dlgtimdzelli[i olmahdrr.iletkenlik crhazrna baflandr [rnda e ski probu gibi o l giim verebilmel idir 7) Iletkenlifi mikros/cm, TDS.gi mg/lt srcakhsr C olan birimde gdstermelidir 8) Prob cizellikle Delta ohn crhazr igin ahnmaktadrr uygun olmayanlar kabul edilmeyecektir 9) Teknik destek ve irtibat saflayan teknik servis imkam olmahdrr.garanti siiresi belirtilmelidir probla ilgili defiqme vb durumlarda kolayhk saflanabilmelidir 10)olgtim birimleri mikros,mg/l't,santigrad gah$an cihazauygun olmahdrr. i 1) Qahqma srcakh[r sudao-50 dereceye kadar olgtim verebilmelidir. 9- ph STANDART SOTLUSYON TEKNiT gantnamesi l) Delta ohm iletkenlik olger cihazrnda kalibrasyon sa[lamak amactyla kullamlan standarl ornektir 2) -Teknik ozelhgi;25 C de 1413 mikros/cm ve KCL0.01mol/ltd ir. 3) 0 dan 30 dereceye kadar her bir srcakhk'igin iletkenlik degerini g0steren tablo broqiir veya plastik ambalajhr iizerinde yazit olmahdrr (srcakhk-iletkenlik olger tablosu)

5 4) Standart solusyon eski tarihli olmamah plastik ambalajr akmamah her bir ambalajr 250 ml olmah Bozulmug etkinligi yetirmig olmamalt 25 derecede 1413 mikro S /cm iletkenlik degeri vermelidir 5\ standart kalibrayon gozeltisinin yarunda 1 adet temometre bulunmah 6) CE belseli olmah 10- TOPLAM SERTLIK T]EST KITI 1) igme ve kullanma sularr,havulz sulan igin kullamlabilmelidir. 2) 50 fransrz sertlifine kadar olq:iilebilmelidir. 3) Pratik ve kullanrgh olmahdrr. 4) Analitik testler gtivenli olmah. 5) Sahada gahgmaya olanak tanryabilmeli. 6) Damla kalibrasyonlu,titrimetrik damla hesabr ve sonug igin hesaplama cetveli bulunmahdrr. 7) Kullanrm klavuzu Ingilizce ve Tiirkge brogiiri.i olmaltdrr. 8) Teknik destek ve irtibat safila.yan teknik servis imkam olmahdrr. 9) Kokulu,yakrcr,Dumanh vb.sa[hkh gahqma tarzrna uymayan kitler kabul edilmeyecektir. 10)Teste 6zgti gahgma prensibi gahgma gi.ivenlifi agrklamalan olmayan kitler kabul edilmeyecektir. ll)sertlik kitinin yanrnda 1(bi1) adet kontrol amagh sertli[i belli olan ornek numune olmahdrr. 12) iso belgeli olmahdrr. 13) Uluslar arasr kabul edilebilir,giivenilirli[i ispatlanmrq test kiti olmahdrr. 11. MIKROBIYOLOJIK NIJMUNE ALMA KABI 1) Numune qiqelerinin tabam diiz olmahdrr,kapak ve gtivde ktsmr polietilen veya polipropilen malzemeden tirertilmiq olmahdrr 2) Urtinlerin son kullarum tarihleri ;iiriini.in tesliminden itibaren en az2(iki) yrl olmahdrr 'tt Uri.inler ;ilgili bdliim talep etmesi durumunda son kullanrm tarihinden 3(iig) ay dncesinden ftrmaya haber vermek suretiyle %25 i gegmemek ijzerc firma tarafindan uzun miyadhlgar ile defigtiri.tecektir 4) numune gigelerinin 200 adet 500ml,lik 800 adet 250 ml,lik hacimli ve dikdortgen olmahdrr gigeleri opak ve beyaz olmahdrr. 5) Numune giqeleri hava gegirnniyen agrlmadr[r siirece sterilitesini koruyan vidah kilit kapak sistemine sahip olmahdrr 6) Su numune gigeleri steril ve srzdrmaz olmah,sterilizasyon gama radyasyonla TS EN iso 19458'e uygun olarak yetkili ve bafrmsrz bvir kurulug tarafindan yaprlmah ve belgelendirilmelidir yaprlan srzdrrmazhk testleri belgelendirilmelidir Numune gigeleri yaklaqrk % 90 dolr"rlufa getirilip galkalandrktan soffa stzdrma meydana gelmemelidir 7) Su numune gigelerinde na-tiyosi.ilfat miktarr en az TS EN ISO 'de belirlenen oranda olmah ve bu belselen.dirilmelidir. 8) Her qigenin gdvde krsmrnda Urtin kodu,iiretim tarihi,son kullanma tarihi,steril ibareleri ve varsa Natiyosi.ilfat ibaresi(oram ile birlikte)bulunmahdr.ayrrca qige iirerinde

6 etikette efi az numune- ahm tarih/saative numune ahm yerinir/kod numarasmln yazrl abilece!i kr srmlar bulunr:rr-ahdrr. 12. DiSPOSABLE PETRi 1. Petriler, steril qekilde poqetlerde armbalajl4nm olmahdrr. 2. Petrilerin 500 tanesi (90+2) mm gaprnda, I 3. Petriler uygun sterilizasyon igleminden gegiri tanesi (60) mm gaprnda olmahdtr. li. sterilizasyon sertifikasr verilmeli ve buradan lot numaralart izlenebilmelidir. 4. Petrilerin son kullanma tarihi, teslim tarihinde itibaren enaz7 yrl olmahdrr 13. Dispos,q.nl,n 6zn 1. Ozeler halka/ifine uglu ve steril olmahd 2. Paketler her iki taraftan da agrlabilir dzellflkte 3. Ozeler uygun sterilizasyon iqleminden gepiril hdrr. sterilizasyon sertifikasr verilmeli ve buradan lot numr izlenebilmelidir. 4. 0zelerin son kullamm tarihi teslirn tarihilrdentibaren enaz2yil,ol 14. DiSPOSABLE PIPET 1. Disposable pipetler tek tek ambalajlanmrpldesteril olmah ve her ambalairn iizerinde lovseri ntlmara! bulunmahdrr. 2, Disposable pipetler 10 ml hacimli ve 1/10 i olma. 3. Pipetler polysytrene malzemeden iiretilmi$ vedereceli olmahdrr. 4,Pipetler telsi tarihinden itibaren en az 2 y\l m h olmahdrr.

7 15.ViDA KAPAKLI CAM TUP l. Burgu kapakh olmahdrr. 2. Kapaklar kuru hava sterilizasyon ve otoklava dayamkh olmahdrr. 3, 1500 tane (20) ml, 200 tane(50) ml lik olmahdrr. 16.METAL SPOR 1. Paslanmaz metalden olmahdtr. 2. Kuru hava ssterilizasyon ve otoklava dayamkh olmahdrr ml lik burgu kapakh cam tiipler rahathkla yerlegebilmelidir. 17. zlt. CAM ERLEN l. Ytiksek kalitede ve dtiqtik alkaliborosilikat ozellikte 2. Otoklavda ve kuru hava sterilizato,rtinde sterilizasyona dayanrkh olmast gerekir. 18- Bro-TA$rMA qantasi -. TEKNIK $ARTNAMESI 2s ADET KAN rupu TAIiIMA QANTASI TEKNiK $ARTNAMESi 1) Tagrma kabr ulusal ve uluslar arasr (T.C posta ttizi.iftine U.N.6.2 I.C.A.O/I.A.T.A.602) ve'ya Dtinya Sa[hk Orgtitii enfeksiyoz materyal paketleme ve transfer kurallarrna uygun olmahdrr, sertifikah olmahdrr ve sertifika numarasl ve tarihi tirtin iizerine yaz;rlmahdrr. L) ig tagrma kabr hava srzdltrmaz en az iki yivli burgulu, cm kareye 1.8 kg afrrhk basrncma dayanrkh, 3 metre serbest dtigme sorrasr krnlmayan srzdrmaz kapakh, 134 santigrat derecede otoklav rsrsma dayamkh, polypropylene (polipropilen) malzemeden yaprlmrq olrnahdr. 3) I9 tagrma kabrnda en az25 adet kan ttipiiniin yerlegecegi qekilde 16 mm gaprnda yuvalan olan spor bulurunahdr. Bu sporda kan ttipleri dik olarak taqrnabilmelidir. Ti.ip sporu ttim tiiplerin iq:kaptan bir defada grkarrlacak qekilde olmaldrr. 4) Giivenlik dnlemi olarak y,eterince absorban ped verilmelidir. ig tagrma kabr burgu kaprakh srvr gegirmezkapak iistiinde taqtma kulpu olmahdrr. Boyutlarr ise gap en az 75 cm y{ikseklik ise en az 17,5 cm olmahdrr. Uzun tiipler de rahat girebilmelidir. 6) ig tagrma kabrnrn yerlegt:irilecefikincil kap eni 20 cm yiikseklifii 24 cm olmahdrr ytizeyi ve tabam kapak irlh su gggirmez 35 dansite yofunlukta EPS malzemeden iiretilmig olmahdrr. 7) Kapak ana govdeye en ai.2 cm girmeli rsr kaybr en aza indirilmelidir.

8 8) Ikincil kap ile tiiplerin bullundufu ig taqrma kabrn arasmda tamamen gevreleyecek gekilde 4 adet buz aki.isii (sofiutucu) bulunmahdr. (+2 ve *8'C derecede en az24 saat stabil rsrda tutulabilnlelidir.) 9) Biotaqrma kabr organi:zasyonu; Urun tagrma kabr, tinin tagrma kabrnrn yerleqtirilecefi ikincil kap ve ikincil kabrn yerleqtirilece[i dr; kap qeklinde olmahdrr. l0)dtg tagtma kabrrun girec,o[i ganta su gegirmez Imperteks malzemeden olmah ve askr aparatlan bulunmahdrr. Qantanrn on ytiztin de g<inderici ve ahcr kartmm konacafir l4 x 1Ocm ebadrnda geffaf cep olmahdr. 11) Taqrma gantasr imperteks kumaqtan imal edilmig ve krmzr renkli, iizerinde enfeksiyiiz malleryal Iogosu olmahdrr. Ayrrca " HASAR - SIZINTI DURUMLINDA EN YAKIN SAGLIK KURULU$LINA BA$VURLINTJZ" UYATT ya^s bulunmahdrr. 12)Qanta 6n veya tist ytiziine Kurum adrmn yeraldr[r kege kumag dikilebilmelidir. 19. ilhnr, GiEMSA SoLUSYONUN TEKNiK SARTNAMESi 1) Srvr formda olmahdrr. 2) Sitolojik ve histolojik bo1,a6a iqlemlerinde kullanrlabilmelidir 3) Orijinal 500 ml. krnlmaz ve srzdrmaz ambalajlarda olmahdrr. 4) Teslim tarihinden itibaren enaz12 ay kulamm siiresi olmahdrr. 5) Orijinal etiket i.izerinde i.iretim ve son kullanma tarihi olmahdrr. 6) Oda rsrsrnda saklanabilmelidir. 7 ) Uygunlufu laboratuan mtzca saptanmrg olmahdrr. 8) Uriine ait CE belgesi olmahdrr saf ALKOL TEKNiT gnnrnamesi l) Hijyenik ortamda hazrlarrmah, rengi benak olmahdrr. 2) Igerifiinde tortu bulunmamahdr. 3) Saflrk derecesi o/o96'hk (1rbbi amagh) olmahdrr. 4) Saflrk derecesini olgen ci.haz firma tarafindan getirilecektir. 5) Trbbi amagh kullamm a[kolti" almmasr gerektifiinden istekli firmarun TAPDK Trbbi Amagh Alkol Da!1trm Firmasr veya TAPDK Trbbi Amagh Alkol da[rtrm firmasrrun bayisi olan vr: medikal dernekler federasyonuna kayrth olan medikal firmasr, yada TAPDK alkol dafrtrm firmasmm bayisi olan ve Tiirk Eczacrlar Birli[ine kayrth ecza deposu olmasr gerekmektedir. 6) istekli firma medikal firma ise dernek kaydr, ecza deposu ise eczacrlar birlipi kaydr ihale dosyasmda olmahrlrr. Ayrrca medikal firma veya ecza deposu bayilifini yaptrfr trbbi kullanrm amagh alkol da[rtrm firmasrnrn trbbi kullamm amagh ithalata uygunluk belgesini ve trbbi amagh kullanrm alkolti da[rtrm yetki belgesini ihale dosyasrnda sunmahdrr. 7) Trbbi amagh kullanrm igin saf etil alkol ahnaca[mdan, kesinlikle sanayi tipi kozmetik sanayi sirke sanayi vb. sanayiler igin olmayacak ve denatiire edilmemig halde safolacaktrr. 8) Numuneler uygunluk ve kullanrlabilirlik agrsrndan de[erlendirmeye tabi tutulup uygunluk karan kullanrm dan soffa verilecektir.

9 9) Urtinlerin son kullanma tarihi, tirtinti olmalrdrr. teslim tarihinden itibaren er az iki (2) yrl 10) Herhangi bii nedenle tiiketilmoyen haber verme koqulu ile firma tarafindhn nler son kullanma tarihinden 3 ay <ince ni tarihli tirtinle defigtirilmelidir. 21. KOVAKS REAKTiFi 1. Kovaks reaktifi, igeri[inde p-dimetilaminqbe ml ve Hidroklorik asit (p=1,18 g/mt,) 25 mi. o 2. Kovaks reaktifinin istenilen dzellil<te oldufiu 3. Beraberinde yeterincb damlahk verilmelidflr. ldehit 5 g, Amil veya Biitil alkol 75 gekilde hazrrlanmrg olmahdrr. lite sertifikasr ile belgelendirilmelidir. 22. OKSiDAZ REAKTiFi I. Oksidaz reaktifi, Tetrametil p-fenillendiamfln geritler halinde olmahdrr. 2. Her kutuda en az 50 testlik strip bulunmalldrr 3. Oksidaz reaktifinin istenilen ozellikte oldr{fu rokloriir veya muadili emdirilmig ile belgelendirilmelidir KOMI$YON BASKANT KOMISYON UYESi Bio.Can Ali TORUN Cemal BO Gir Serdar QETINDAG Halk Sa[.Lab. Sorumlusu. Chda Miipe Labaratuvar Teknisyeni

10 DEIyTiRBA$ MALZEME LISTBSI SIRA NO MALZEMENIN CINSI MIKTARI 1 MIKROSKOP 1 ADET 2 SOGUTMALI TNKUBATOR 1 ADET a J PIPETLEME CIHAZI 1 ADET 4 MEMBRAN FILTRASYICN SISTEMI(VAKUM POMPALI) 1 ADET 5 BUZDOLABI 1 ADET 1. ]'YIIKROSKOP TEKNiK $ARTNAME TEKNiK Oznr.r,ixlnn: 1) Cthaz normal laboratuvar gzrtlannda 220 Y 50 HZ gebeke cereyant ile gahgmah + % I 0'luk voltaj de[igimlerinden etkilenmemelidir. 2) Clhaz yedek parga ve aksersuarlarr ile diger dzellikleri agrsrndan bir buttin olarak tiretilmig en yeni model olmahdrr. 3) Crhaz kullamlaca[r yere teslim edildiginde imal ve malzeme hatalanndan yoksun; krrrk, gatlak ve deforme olmermrg olmahdrr. 4) Crhazn aydrnlatmast, kondansor lens, gortinti.i diyaframr, defiiqim filtresi ve <inceden odaklanmrq 6Vl20W hk voltaj tungsten lambasrndan olugan (diascopic) halojen aydrnlatma olmahdrr. 5) Mikroskopla birlikte yedek ampul,.toz-orti.isti, kullanma kitapgrfir, immersiyon ya[r ve gerekli aylan anahtarlarr veri.lmelidir. 6) Cihazrn yaplsl tabanda aydrnlatma sistemi, yo$unluk potansiyometresi ve anahtar ile giiglendirilmiq olmahdrr. 7) Mikroskop istenildi[inde nlikrofoto[rafi, faz kontrast, karanhk alan (dark field), kamera monitor takrlacafir yapr, optik sistem ve rgrk diizeyinde olmahdrr. 8) Mikroskobun 30-45o e[imli, 360'donme ozelli[ine sahip, gozler arasr mesafesi mm arasrnda ayarlanabile:n binokliler optik tiipii bulunmahdrr. 9) Mikroskobun ana g<ivdeye monteli aym anda 4 adet objektifin takrldr[r revolveri bulunmahdrr. 10) Revolverde gahgma yaprlan,objektif rqrk yoluna geldi[inde otomatik stoplama sistemi bulunmahdrr. l1) Mikroskopla birlikte akromatik objektiflerden; 4 x (A.N. 0.10), 10x (A.N. 0.25),40 x (A.N. 0.65) l00x(a.n. l.125) immersion objektifi verilmeli ve bunlar sokiiliip takrlabilmelidir. 12) Mikroskopta parlak alanda ve faz kontrastta gahgma ayarr bulunmahdrr. 13) Cihazrn kondansori.i standart ;0.901I,25 yaf A.N., onceden odaklanmrq gift mercekli, iris diyaframr ve sokiilebilir iin mercekleri olmahdrr. 14)Crhann en az 130x155 mm btiyiikltifiinde, ytiksekli[i ayarlanabilen, kanat mekanizmasrna sahip, iki rlaraflr kontrol edilebilen dikdortgen geklinde mekanik $aryosu bulunmahdrr, l5) $aryonun hareket alanr en az76x40 mm olmaltdr.

11 l6) $aryonun hareketlerini gcisteren 0,1 mm taksimath vemier skalasr bulunmahdrr. 17)Cihaz igin, kabulti yaprhp ilgili laboratuvara kurulumundan sonra, firrna tarafindan bafrmsrz ve akredite bir firma/kurulug tarafindan gegerli kalibrasyon iqlemi yaptrrrlacaktrr. 18) Cihazrn ozelliklerini anlatan teknik doktimanlar, kullarum ve bakrm krlavuzu Tiirkge ve Insilizce olarak verilmeliclir. 2-soGurMALr inrusnron rnxnix ga.nrname TEKNiK ilznrrixler: l.cihaz normal laboratuvar gartlannda ZZi V 50 HZ gebeke cereyanr ile gahgmah + %10'luk voltaj degi gimlerinden etkilenmemerlidir. 2.Cihaz yedek parga ve aksesuarlan ile di$er ozellikleri agrsmdan bir btiti.in olarak iiretilmig en yeni model olmahdrr. 3.C haz kullanrlacaft yere teslim edildifinde imal ve malzeme hatalarrndan yoksun; krnk, gatlak ve deforme olmamrg olmalrdrr. 4.Cihann ig govdesi paslanmaz materyalden imal edilmig olup, drg gcivdesi finn boya ile kaplanmrg olmahdrr. 5.Cihaz 4 ayakh ayarlanabilir olmallrdrr. 6.Cihaztn kullanrlrr ig hacmi L arasrnda olmahdr l.cihaz, kullanrlrr hacmin drq yii:reylerinden rsrtmah olacak, kullanrlrr hacim igerisinde rsrtrcr olmamahdrr.. 8.Cihazda CFC igermeyen so[utucu gaz kullanrlmahdr. 9.Clhazda hava sirkii lasyonu vanti latcirler i le sa$anmah drr. l0.cihazln kaprsr goka ve tsrya dayanrkh olacak, kaprlann agrlmasraflarrn drgarrya grkarrlmasrna engel olmayacaktrr. l l.kapak srzdrrmazlr$r, cam ve metal kapaklann en az birinde bulunan dayanrkh conta ile sa[lanmalrdrr. 12.Cihaz pt 100 srcakhk sensoriine sahip olmahdrr. l3.cihazrn on panelinde srcaklrk gcistergesi, agmalkapama dti[mesi ve srcakhk ayar dti$mesi bulunmahdrr. Gostergeden izlenen rsrcakhk ig srcakhkl aynr olmalrdrr. 14.Clhazrn temostatl en az oda srrlakhfir +5"C ile 60 oc arasrnda, dijital olarak ayarlanabilir ve gahgma,/ayarlanma hassasiyeti 0. 1'C olmahdrr. 15.Cihaz mikroiglemcili kontrol iinjitesine sahip olmah ve on ytizilnde LED ekranr bulunmahdrr. 16.Cihazda hassas srcakhk da[tltmrnr saflamak igin bir hava ayar kapafir olmalr ve bu manuel olarak agrhp kapatrlabilmelidir. 11.Cihaz en az ig (3) raf alabilecek kapasitede imal edilmig olmah ve cihazla birlikte paslanmaz materyalden (gelik vb...) yaprlmrg enaz3 raf verilmelidir. 18.Her cihaz igin, kabulii yaprhp ilgili laboratuvara kurulumundan sonra kullanrcrnrn istedifi stcakltkta, firma tarafindan ba[rrnslz ve inktibatorlerin srcakhk kontrollerinde akredite bir firma/kurulug tarafindan srcaklrk kalibrasyonu yaptrnlacaktrr. 19.Cihazda istenildifi zaman verilerin aktanlmasrnr saflayan RS 232 portu olmahdrr. 20.Drgandan srcakhk probu takrlmasr kolay olmalrdrr. 2l.Clhazrn ozelliklerini anlatan teknik doki.imanlar, kullanrm ve bakrm krlavuzu TiirkQe ve Ingilizce olarak veri lmelidir.

12 3-PiPETLEME CiHAZI TEKNiX: $ARTNAME TEKNiK OznlrixrnR: l-crhazrn gekme ve bogaltma iqlemi igin en az2 farkhhrz ayan olmahdrr. 2-$arjh pili ve adaptdri.i olacaktu:. Pilin en az kullanrmda 100 saat qarj omrii olmahdrr. 3-Crhaz hafif ve ergonomik olmahdrr 4-Kademesiz basrng ve vakum a.yarh olmahdrr. 5-Her pipetleme crhazt garj aleti de beraber olmahdrr. 6-Crhazda, igerisine srvr kagmaslru ve kontaminasyonu onlemek igin 0,2pm por gaph filtrenin takrlabildi[i boliim olmahdrr 7-Pipet takrlacak boliim, pipeti kolay brrakmayacak dayanrkh malzemeden olmah ve kapasitesi 1ml ile 25ml arasrnda olan cam ve plastik pipetlerin takrlabilmesi igin uygun olmahdrr. 8-Her bir cihaz igin uygun btiyiiljiikte en az elli adet 0,2pm'lik filtre verilecektir. 9-Cthann ozelliklerini anlatan terknik doki.imanlar, kullarum ve bakrm ktlavuzu Tiirkqe ve Ingilizce olarak verilmelidir. 4-MEMBRAN FiLTRASYON SilSrnUi (VAKUM POMPALT) TEKNIK $ARTNAME l.membran filtrasyon sistemi 6 baghktan oluqmah, ti.im aksamlarr paslanmaz gelikten iiretilmig ve srzdrrmaz olmahdrr. 2.Su haznesinin filtre tutucuya kilitlenebilmesi igin kendinden kelepge sistemi (hazne tizerine monte gekilde) olmah ve tek el ile agrhp kapatrlabilmelidir. 3.Su haznelerinin tizerinde uygun kapak bulunmahdr. 4.Sistemlerin su haznelerinin hacmi 100 ml olmah ve 50 ve 100 ml'yi gosterecek gekilde dereceli olmahdrr. 5.Filtrelerin tizerine yerlegtirildii[i filtre destefi srkrgtrnlmrg paslanmaz gelikten mamul olmah ve mm gaprnda membran frltrelerin kullammrna uygun olmahdrr. 6.Filtre tutucu ve su haznesi alevle yaprlan dekontaminasyon iqlemine dayamkh olmahdrr. T.Membran filtrasyon sistemi ti.imi.iyle otoklav'da (134"C'de) sterilizasyon iglemine uygun olmahdrr. 8.Membran f,rltrasyon sistemleri ile birlikte ; a) l0 adet, yassr uglu paslanmaz (membran filtreye zarar vermeyecek gekilde piiri.izsi.iz ve diiz) gelik pens verilmelidir. b) 5 adet, Membran filtrasyon sistemi ile uyumlu 5 litrelik su biriktirme erleni verilmelidir. c) Membran filtrasyon sistemi, erlgn ve vakum pompasl arasrndaki ballantrlarr sa[layacak uygun hortumlar yetecek sayrda verilmelidir, Membran filtrasyon sistemi ve erlen arasurdaki hortumlarla ba[lantryr sa[layan krsrm kmlmayan malzemeden tiretilmiq rtlmahdr. d) Vakum pompasr ile erlen arasmda yerleqtirilmeye uygun su kagaklannr onleyen 0,45 pm por gaph ve erraz 50 mm gaph filtrelerden 50 adet verilmelidir. e) Dozallama $rnngasl ve dozajlama $lnngasma takrlacak i00 adet ug verilmelidir. 9.Her sistemle birlikte yaklaqrk i/0kpa vakum olugturabilen vakum pompasr verilecektir.. Pompalar yapsrz gahqacaktrr. o Pompalar gahgrrken standart laboratuvar ekipmanlarr dzelliklerine sahip olmahdrr. o Pompalar gahgrrken hareket etmeyecek di.izenele sahip olacaktrr.

13 lo.cihazrn ozelliklerini anlatan teknik $oki.imanlar, kullarum ve baktm ktlavuzu Tiirkge ve ingilizce olarak verilmelidir. 5-BUZDOLABI TEKNiK $ARTN AME TEKNiK OZUr.iXr.nR : l.cihazrn gahqma gerilimi 230V, frekansr 50Hz olmahdrr. 2.Crhazn ig hacmi enaz600 L, olmahdrr. 3.Crhazda en az beg (5) adet talkrp grkanlabilir raf yeri almahdrr. 4.Crhann yalrtrmr ytiksek yofunlukta poliiiretan kopiik olmahdr., S.Cihazda aliiminyum gergeveli rsr camh kapr olmah, bu cam kapr rqrk gegirgenlifini dnlemek amactyla ytiklenici firma tarafindan film kaplanmrg olmahdrr. 6.Clhaz kapr s rnda ki I it donarurnr bulunmahdrr. l.crhazda CFC igermeyen sofrutucu gaz kullanrlmahdrr. 8.Cihaz mikroiqlemcili kontrol tinitesine sahip olmah ve <in ytiziinde LED ekranr bulunmahdrr. 9.So[utucu genel amagh laboratuvar kullammr igin dizayn edilmiq olmahdrr. lo.cihaz istenilen srcakhk arah[rnr gegti[inde (5.0 t 3.0'C) sesli alarm ve Tkaz sistemine sahip olmahdrr. l1.ilave rsr kontroli.i amacryla data logger probunun yerleqtirilmesi igin dolapta ekstra bir girig olmah, istenildifinde'giiklenici firma tarafindan monte edilebilmelidir. 12.Clhann kompresciri.i sessiz,gahgmah ve giig tiiketimi 320 W deferini gegmemelidir. l. 3.C rhann otomatik i 9 aydrnlatmasl bul unmahdr. 74.Cihann gahgma arah[r +1rl-10'C arasmda olmah ve *5oC'ye ayarlanabilmelidir. 15.Cthaz iki kapakh olmah ve kapaklan kilitlenebilmelidir. KoMiSYON BASKANI ronrisyox UyBsi KOMiSYoN UYESI Bio.Can AIi TORLIN Cemal BOZYIGIT Serdar QETNDAG Halk Safi.Lab.Sorumlusu. Grda Miihendisi Labaratuvar Teknisyeni