: :Birim fiyat Tespiti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":78561713 :Birim fiyat Tespiti"

Transkript

1 Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu : :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig birim fiyatlarrnm en geg kullamlmak iizere ahnmast planlanan tespitine gerek duyulmugtur. cinsi. miktarr ve dzellikleri belinilen malzemelerin kadar Miidiirlii[iimiize bildirilmesini rica ederim. Dr. Musa $AHiN Halk Sa$r[r Miidiirti Almacak Malzeme Listesi (1 Sayfa 2l2Kalem) Teknik $arhrame (2 Adet 10 Sayfa) Mofultay Mah.Cengiz TOPEL 12 l Fax: (0428) e-posta: Elektronik as :

2 S.No MALZEMENiN CiNSi MIKTAR orqu BiRiMi I TNPTIK (Tripton) SoY AGAR I Kutu 2 LAIJRYL SULFATE BROHT (MUG'LU) 1 Kutu 3 SAFRA ESKULIN AZD AGI\R i + TAMPONLANMT$ PEPTONT-U SU l Kutu l Kutu 5 CETRIMiDE HAZIR BESIYT'Ri l Adet 6 TERGiTOL TTC HAZIR BESiiYERi I Adet 7 AZLD HAZIR BESIYERI I Adet 8 ILETKENLIK OLCER PROBU I Adet 9 PH STANDART SOLTSYON (500 ML) I Adet 10 TOPLAM SERTLIK TEST K]ITI (1OOO TEST) I Kutu 11 MIKROBTYOLOJIK NT'MU}{E ALMA KABI l Adet I2 l3 I4 DiSPOSABLE PETRI DISPOSABLE 6ZE DiSPOSABLE PIPET l Adet 1 Paket l Adet t5 VIDA KAPAKLI CAM TUPTI l Adet t6 METAL SPOR l Adet l7 2 LITRELIK CAM ERLEN l Adet t8 BiO TA$IMA CANTASI l Adet T9 irrnr GIEMSE SOLUSYO}{ l Adet 20 SAF ALKOL l Adet 2I KOVAKS REAKTIFI I Sise 22 OKSiDAZ REAKTIFI I Kutu z) MIKROSKOP I Adet 24 SOGUTMALI INKUBATOR I Adet 25 PIPETLEME CIIIAZT I Adet 26 MEMBRAN FILTRASYON SIISTEMI ffakum POMPALI) l Adet 27 BUZDOLABI l Adet BIRIM FIYATI TL KDV HARIQ Toplam FIYAT TL Firma Kage imzasr Molultay Mah.Cengiz TOPEL Cad.No:2, Turrceli Tlt (0428) 212l Fax (0428) Og e-posta : gov.tr, Elektronik a! : tr

3 1. TRTPTTK (TRTPTON) SOY AGAR 1.1 Besiyeri igerilinde Triptik kazeirr ozii, Soy pepton, Sodyum Klorid ve Agar olmah ve TS EN ISO standardtna uygun olmahdrr. 1.2 Besiyerr toz veya grani.il halde olmahdrr 1.3 Ambalaj etiketi iizerinde besiyeri igerifi, hazrlanrq pekli, sterilizasyon gekli ve son 2. LAURYL SULFATE BROTH (MUG'LU) 1.Besi yeri bakterinin hem B-glukronidaz aktivitesini hem de triptofandan indol oluqumunu 96stermelidir. 2 Besi yerinde Tryptose, lactose, sodium chloride, sodium lauryl sulfate, dipotassium hydrogen phosphate, potassuim dihydrogen phosphate, L-tryptophan ve 4-methylumbelli- feryl-b-d-glucuronide bulunmaltdrr. 3. Kutu iizerinde besi yeri son kullanma tarihi, lot numarasr ve igerifi ve hazrrlanrq 3. SAFTA ESKULiN AZLD AGAR 1. Terkibinde Tripton, Pepton, mayarsztitli, okiiz-safra dehidrat, sodyum klortir, Aesculin, Amonyum. Demir II sitrat sodyum azidve agar bulunmahdrr ve TS EN ISO 7899 standardrna uygun olmahdrr. 2. Besiyeri tozveya grantil halde olmah 3. Ambalaj etiketi iizerinde igeripi,hazrrlanrgr ve sterilizasyon gekli ve son kullanma tarihi belirtilmig olmal 4.TAMPONLANMI$ PEPTONLU SU l.solusyon su ve grda numunelerinde seyreltme srvrsr olarak kullamlabilmeli ve i<;eriginde en az Pepton v Sodyum Klorid olmahdrr. 2.Ambalaj etiketi i.izerinde besiyeri igerigi, hazrrlanrg gekli, sterilizasyon gekli ve son kullanmatarihi belirtilmiq olmahdrr, 5. CETRiMINN TT,q.ZTR BESiYERI.i LHazr besi yerleri rqrk gegirmez ve nem giderici pogetleri ile birlikte onluk paketler halinde olmahdrr. 2.Hazr besi yeri yalnz steril su ile rslatrldr[rnda kullanrmahazr hale gelmeli, baqka herhangi bir iqlem gerektirmernelidir. 3. Besiyeri TS EN ISO standardrnda belirtilen gartlarr tam kargrlayacak igerik ve gekilde i.iretilmiq olmahdrr 4.Her paketin tizerinde tirtin adr, lot numarasl, son kullanma tarihleri bulunmahdrr. 6.TERGiTOL (TTC) HAZrR BESiiYERi 7.Hazt besi yerleri rgrk gegirmez ve nem giderici po$etleri ile birlikte onluk paketler halinde olmahdrr. 2.Haar besi yeri yalnz steril su ile rslatrldr[rnda kullanrmahazr hale gelmeli, bagka herhangi bir iglem gerektirmernelidir. 3. Besiyeri TS EN ISO standardrnda belirtilen gartlan tam kargrlayacak igerik ve qekilde iiretilrnig olmahdrr 4.Her paketin [zerinde iirtin adr, lot numarasl, son kullanma tarihleri bulunmahd:lr. 5. Urunlerin son kullanma tarihi; i.iri.ini.in tesliminden itibaren en az I yrl miad'h olmahdrr.

4 7.AZjID HAZIR BESiYERi l.ihaz:r^ besi yerleri rgrk gegirmez ve nem giderici pogetlerile birlikte onluk paketler halinde olmahdrr. 2.Hanr besi yeri yalntz steril su ile rsrlatrldr[rnda kullanrmahazn hale gelmeli, bagka herhangi bir iglem gerektirmennelidir. 3. Besiyeri TS EN ISO standardrnda belirtilen qartlarr tam kargrlayacak igerik ve qekilde iiretilmiq olmahdrr 4.Her paketin tizerinde iiriin adr, lot numarasl, son kullanma tarihleri bulunmahdrr. 5. Urunlerin son kullanma tarihi; iiriintin tesliminden itibaren en az I yrl miad'h olmahdrr. 8-iLETKENLiK Orqnn probu reknik $ARTNAMESI 1) Crhaz insani tiikertim amach igme ve kullanma sulannda iletkenlik 6lgme igin uygun olmahdrr. 2) iletkenlik probu cihaza uyrmlu olmah TDS,tuzluluk oranl varsa ph olgiimleri yaprlabilmelidir,. 3) Pratik ve kullanrgh olmahdrr. 4) iglem giivenl[i elektronik dlgiimcihazlarr gtivenlik dtizenlemelerine uygun olmah kablo ve prop elekro manyetik 6zelli$ grplak elle gahqmayr etkilemecek dzellikte olmahdrr kablosu 1 metreden uzun olmamahdrr kolay gahqma olanafr olmahdr 5) iso Belgeli olmahdrr. 6) Prob; Delta ohm iletkenlik olger cihazrna uygun olmahdrr.probu plastik metaryal,sensorti paslanmaz: gelik ve plastik metaryale yaptgtk olmahdrr korozyona dayanrkh ytiksek dereceye kadar olan srcakhfa dlgtimdzelli[i olmahdrr.iletkenlik crhazrna baflandr [rnda e ski probu gibi o l giim verebilmel idir 7) Iletkenlifi mikros/cm, TDS.gi mg/lt srcakhsr C olan birimde gdstermelidir 8) Prob cizellikle Delta ohn crhazr igin ahnmaktadrr uygun olmayanlar kabul edilmeyecektir 9) Teknik destek ve irtibat saflayan teknik servis imkam olmahdrr.garanti siiresi belirtilmelidir probla ilgili defiqme vb durumlarda kolayhk saflanabilmelidir 10)olgtim birimleri mikros,mg/l't,santigrad gah$an cihazauygun olmahdrr. i 1) Qahqma srcakh[r sudao-50 dereceye kadar olgtim verebilmelidir. 9- ph STANDART SOTLUSYON TEKNiT gantnamesi l) Delta ohm iletkenlik olger cihazrnda kalibrasyon sa[lamak amactyla kullamlan standarl ornektir 2) -Teknik ozelhgi;25 C de 1413 mikros/cm ve KCL0.01mol/ltd ir. 3) 0 dan 30 dereceye kadar her bir srcakhk'igin iletkenlik degerini g0steren tablo broqiir veya plastik ambalajhr iizerinde yazit olmahdrr (srcakhk-iletkenlik olger tablosu)

5 4) Standart solusyon eski tarihli olmamah plastik ambalajr akmamah her bir ambalajr 250 ml olmah Bozulmug etkinligi yetirmig olmamalt 25 derecede 1413 mikro S /cm iletkenlik degeri vermelidir 5\ standart kalibrayon gozeltisinin yarunda 1 adet temometre bulunmah 6) CE belseli olmah 10- TOPLAM SERTLIK T]EST KITI 1) igme ve kullanma sularr,havulz sulan igin kullamlabilmelidir. 2) 50 fransrz sertlifine kadar olq:iilebilmelidir. 3) Pratik ve kullanrgh olmahdrr. 4) Analitik testler gtivenli olmah. 5) Sahada gahgmaya olanak tanryabilmeli. 6) Damla kalibrasyonlu,titrimetrik damla hesabr ve sonug igin hesaplama cetveli bulunmahdrr. 7) Kullanrm klavuzu Ingilizce ve Tiirkge brogiiri.i olmaltdrr. 8) Teknik destek ve irtibat safila.yan teknik servis imkam olmahdrr. 9) Kokulu,yakrcr,Dumanh vb.sa[hkh gahqma tarzrna uymayan kitler kabul edilmeyecektir. 10)Teste 6zgti gahgma prensibi gahgma gi.ivenlifi agrklamalan olmayan kitler kabul edilmeyecektir. ll)sertlik kitinin yanrnda 1(bi1) adet kontrol amagh sertli[i belli olan ornek numune olmahdrr. 12) iso belgeli olmahdrr. 13) Uluslar arasr kabul edilebilir,giivenilirli[i ispatlanmrq test kiti olmahdrr. 11. MIKROBIYOLOJIK NIJMUNE ALMA KABI 1) Numune qiqelerinin tabam diiz olmahdrr,kapak ve gtivde ktsmr polietilen veya polipropilen malzemeden tirertilmiq olmahdrr 2) Urtinlerin son kullarum tarihleri ;iiriini.in tesliminden itibaren en az2(iki) yrl olmahdrr 'tt Uri.inler ;ilgili bdliim talep etmesi durumunda son kullanrm tarihinden 3(iig) ay dncesinden ftrmaya haber vermek suretiyle %25 i gegmemek ijzerc firma tarafindan uzun miyadhlgar ile defigtiri.tecektir 4) numune gigelerinin 200 adet 500ml,lik 800 adet 250 ml,lik hacimli ve dikdortgen olmahdrr gigeleri opak ve beyaz olmahdrr. 5) Numune giqeleri hava gegirnniyen agrlmadr[r siirece sterilitesini koruyan vidah kilit kapak sistemine sahip olmahdrr 6) Su numune gigeleri steril ve srzdrmaz olmah,sterilizasyon gama radyasyonla TS EN iso 19458'e uygun olarak yetkili ve bafrmsrz bvir kurulug tarafindan yaprlmah ve belgelendirilmelidir yaprlan srzdrrmazhk testleri belgelendirilmelidir Numune gigeleri yaklaqrk % 90 dolr"rlufa getirilip galkalandrktan soffa stzdrma meydana gelmemelidir 7) Su numune gigelerinde na-tiyosi.ilfat miktarr en az TS EN ISO 'de belirlenen oranda olmah ve bu belselen.dirilmelidir. 8) Her qigenin gdvde krsmrnda Urtin kodu,iiretim tarihi,son kullanma tarihi,steril ibareleri ve varsa Natiyosi.ilfat ibaresi(oram ile birlikte)bulunmahdr.ayrrca qige iirerinde

6 etikette efi az numune- ahm tarih/saative numune ahm yerinir/kod numarasmln yazrl abilece!i kr srmlar bulunr:rr-ahdrr. 12. DiSPOSABLE PETRi 1. Petriler, steril qekilde poqetlerde armbalajl4nm olmahdrr. 2. Petrilerin 500 tanesi (90+2) mm gaprnda, I 3. Petriler uygun sterilizasyon igleminden gegiri tanesi (60) mm gaprnda olmahdtr. li. sterilizasyon sertifikasr verilmeli ve buradan lot numaralart izlenebilmelidir. 4. Petrilerin son kullanma tarihi, teslim tarihinde itibaren enaz7 yrl olmahdrr 13. Dispos,q.nl,n 6zn 1. Ozeler halka/ifine uglu ve steril olmahd 2. Paketler her iki taraftan da agrlabilir dzellflkte 3. Ozeler uygun sterilizasyon iqleminden gepiril hdrr. sterilizasyon sertifikasr verilmeli ve buradan lot numr izlenebilmelidir. 4. 0zelerin son kullamm tarihi teslirn tarihilrdentibaren enaz2yil,ol 14. DiSPOSABLE PIPET 1. Disposable pipetler tek tek ambalajlanmrpldesteril olmah ve her ambalairn iizerinde lovseri ntlmara! bulunmahdrr. 2, Disposable pipetler 10 ml hacimli ve 1/10 i olma. 3. Pipetler polysytrene malzemeden iiretilmi$ vedereceli olmahdrr. 4,Pipetler telsi tarihinden itibaren en az 2 y\l m h olmahdrr.

7 15.ViDA KAPAKLI CAM TUP l. Burgu kapakh olmahdrr. 2. Kapaklar kuru hava sterilizasyon ve otoklava dayamkh olmahdrr. 3, 1500 tane (20) ml, 200 tane(50) ml lik olmahdrr. 16.METAL SPOR 1. Paslanmaz metalden olmahdtr. 2. Kuru hava ssterilizasyon ve otoklava dayamkh olmahdrr ml lik burgu kapakh cam tiipler rahathkla yerlegebilmelidir. 17. zlt. CAM ERLEN l. Ytiksek kalitede ve dtiqtik alkaliborosilikat ozellikte 2. Otoklavda ve kuru hava sterilizato,rtinde sterilizasyona dayanrkh olmast gerekir. 18- Bro-TA$rMA qantasi -. TEKNIK $ARTNAMESI 2s ADET KAN rupu TAIiIMA QANTASI TEKNiK $ARTNAMESi 1) Tagrma kabr ulusal ve uluslar arasr (T.C posta ttizi.iftine U.N.6.2 I.C.A.O/I.A.T.A.602) ve'ya Dtinya Sa[hk Orgtitii enfeksiyoz materyal paketleme ve transfer kurallarrna uygun olmahdrr, sertifikah olmahdrr ve sertifika numarasl ve tarihi tirtin iizerine yaz;rlmahdrr. L) ig tagrma kabr hava srzdltrmaz en az iki yivli burgulu, cm kareye 1.8 kg afrrhk basrncma dayanrkh, 3 metre serbest dtigme sorrasr krnlmayan srzdrmaz kapakh, 134 santigrat derecede otoklav rsrsma dayamkh, polypropylene (polipropilen) malzemeden yaprlmrq olrnahdr. 3) I9 tagrma kabrnda en az25 adet kan ttipiiniin yerlegecegi qekilde 16 mm gaprnda yuvalan olan spor bulurunahdr. Bu sporda kan ttipleri dik olarak taqrnabilmelidir. Ti.ip sporu ttim tiiplerin iq:kaptan bir defada grkarrlacak qekilde olmaldrr. 4) Giivenlik dnlemi olarak y,eterince absorban ped verilmelidir. ig tagrma kabr burgu kaprakh srvr gegirmezkapak iistiinde taqtma kulpu olmahdrr. Boyutlarr ise gap en az 75 cm y{ikseklik ise en az 17,5 cm olmahdrr. Uzun tiipler de rahat girebilmelidir. 6) ig tagrma kabrnrn yerlegt:irilecefikincil kap eni 20 cm yiikseklifii 24 cm olmahdrr ytizeyi ve tabam kapak irlh su gggirmez 35 dansite yofunlukta EPS malzemeden iiretilmig olmahdrr. 7) Kapak ana govdeye en ai.2 cm girmeli rsr kaybr en aza indirilmelidir.

8 8) Ikincil kap ile tiiplerin bullundufu ig taqrma kabrn arasmda tamamen gevreleyecek gekilde 4 adet buz aki.isii (sofiutucu) bulunmahdr. (+2 ve *8'C derecede en az24 saat stabil rsrda tutulabilnlelidir.) 9) Biotaqrma kabr organi:zasyonu; Urun tagrma kabr, tinin tagrma kabrnrn yerleqtirilecefi ikincil kap ve ikincil kabrn yerleqtirilece[i dr; kap qeklinde olmahdrr. l0)dtg tagtma kabrrun girec,o[i ganta su gegirmez Imperteks malzemeden olmah ve askr aparatlan bulunmahdrr. Qantanrn on ytiztin de g<inderici ve ahcr kartmm konacafir l4 x 1Ocm ebadrnda geffaf cep olmahdr. 11) Taqrma gantasr imperteks kumaqtan imal edilmig ve krmzr renkli, iizerinde enfeksiyiiz malleryal Iogosu olmahdrr. Ayrrca " HASAR - SIZINTI DURUMLINDA EN YAKIN SAGLIK KURULU$LINA BA$VURLINTJZ" UYATT ya^s bulunmahdrr. 12)Qanta 6n veya tist ytiziine Kurum adrmn yeraldr[r kege kumag dikilebilmelidir. 19. ilhnr, GiEMSA SoLUSYONUN TEKNiK SARTNAMESi 1) Srvr formda olmahdrr. 2) Sitolojik ve histolojik bo1,a6a iqlemlerinde kullanrlabilmelidir 3) Orijinal 500 ml. krnlmaz ve srzdrmaz ambalajlarda olmahdrr. 4) Teslim tarihinden itibaren enaz12 ay kulamm siiresi olmahdrr. 5) Orijinal etiket i.izerinde i.iretim ve son kullanma tarihi olmahdrr. 6) Oda rsrsrnda saklanabilmelidir. 7 ) Uygunlufu laboratuan mtzca saptanmrg olmahdrr. 8) Uriine ait CE belgesi olmahdrr saf ALKOL TEKNiT gnnrnamesi l) Hijyenik ortamda hazrlarrmah, rengi benak olmahdrr. 2) Igerifiinde tortu bulunmamahdr. 3) Saflrk derecesi o/o96'hk (1rbbi amagh) olmahdrr. 4) Saflrk derecesini olgen ci.haz firma tarafindan getirilecektir. 5) Trbbi amagh kullamm a[kolti" almmasr gerektifiinden istekli firmarun TAPDK Trbbi Amagh Alkol Da!1trm Firmasr veya TAPDK Trbbi Amagh Alkol da[rtrm firmasrrun bayisi olan vr: medikal dernekler federasyonuna kayrth olan medikal firmasr, yada TAPDK alkol dafrtrm firmasmm bayisi olan ve Tiirk Eczacrlar Birli[ine kayrth ecza deposu olmasr gerekmektedir. 6) istekli firma medikal firma ise dernek kaydr, ecza deposu ise eczacrlar birlipi kaydr ihale dosyasmda olmahrlrr. Ayrrca medikal firma veya ecza deposu bayilifini yaptrfr trbbi kullanrm amagh alkol da[rtrm firmasrnrn trbbi kullamm amagh ithalata uygunluk belgesini ve trbbi amagh kullanrm alkolti da[rtrm yetki belgesini ihale dosyasrnda sunmahdrr. 7) Trbbi amagh kullanrm igin saf etil alkol ahnaca[mdan, kesinlikle sanayi tipi kozmetik sanayi sirke sanayi vb. sanayiler igin olmayacak ve denatiire edilmemig halde safolacaktrr. 8) Numuneler uygunluk ve kullanrlabilirlik agrsrndan de[erlendirmeye tabi tutulup uygunluk karan kullanrm dan soffa verilecektir.

9 9) Urtinlerin son kullanma tarihi, tirtinti olmalrdrr. teslim tarihinden itibaren er az iki (2) yrl 10) Herhangi bii nedenle tiiketilmoyen haber verme koqulu ile firma tarafindhn nler son kullanma tarihinden 3 ay <ince ni tarihli tirtinle defigtirilmelidir. 21. KOVAKS REAKTiFi 1. Kovaks reaktifi, igeri[inde p-dimetilaminqbe ml ve Hidroklorik asit (p=1,18 g/mt,) 25 mi. o 2. Kovaks reaktifinin istenilen dzellil<te oldufiu 3. Beraberinde yeterincb damlahk verilmelidflr. ldehit 5 g, Amil veya Biitil alkol 75 gekilde hazrrlanmrg olmahdrr. lite sertifikasr ile belgelendirilmelidir. 22. OKSiDAZ REAKTiFi I. Oksidaz reaktifi, Tetrametil p-fenillendiamfln geritler halinde olmahdrr. 2. Her kutuda en az 50 testlik strip bulunmalldrr 3. Oksidaz reaktifinin istenilen ozellikte oldr{fu rokloriir veya muadili emdirilmig ile belgelendirilmelidir KOMI$YON BASKANT KOMISYON UYESi Bio.Can Ali TORUN Cemal BO Gir Serdar QETINDAG Halk Sa[.Lab. Sorumlusu. Chda Miipe Labaratuvar Teknisyeni

10 DEIyTiRBA$ MALZEME LISTBSI SIRA NO MALZEMENIN CINSI MIKTARI 1 MIKROSKOP 1 ADET 2 SOGUTMALI TNKUBATOR 1 ADET a J PIPETLEME CIHAZI 1 ADET 4 MEMBRAN FILTRASYICN SISTEMI(VAKUM POMPALI) 1 ADET 5 BUZDOLABI 1 ADET 1. ]'YIIKROSKOP TEKNiK $ARTNAME TEKNiK Oznr.r,ixlnn: 1) Cthaz normal laboratuvar gzrtlannda 220 Y 50 HZ gebeke cereyant ile gahgmah + % I 0'luk voltaj de[igimlerinden etkilenmemelidir. 2) Clhaz yedek parga ve aksersuarlarr ile diger dzellikleri agrsrndan bir buttin olarak tiretilmig en yeni model olmahdrr. 3) Crhaz kullamlaca[r yere teslim edildiginde imal ve malzeme hatalanndan yoksun; krrrk, gatlak ve deforme olmermrg olmahdrr. 4) Crhazn aydrnlatmast, kondansor lens, gortinti.i diyaframr, defiiqim filtresi ve <inceden odaklanmrq 6Vl20W hk voltaj tungsten lambasrndan olugan (diascopic) halojen aydrnlatma olmahdrr. 5) Mikroskopla birlikte yedek ampul,.toz-orti.isti, kullanma kitapgrfir, immersiyon ya[r ve gerekli aylan anahtarlarr veri.lmelidir. 6) Cihazrn yaplsl tabanda aydrnlatma sistemi, yo$unluk potansiyometresi ve anahtar ile giiglendirilmiq olmahdrr. 7) Mikroskop istenildi[inde nlikrofoto[rafi, faz kontrast, karanhk alan (dark field), kamera monitor takrlacafir yapr, optik sistem ve rgrk diizeyinde olmahdrr. 8) Mikroskobun 30-45o e[imli, 360'donme ozelli[ine sahip, gozler arasr mesafesi mm arasrnda ayarlanabile:n binokliler optik tiipii bulunmahdrr. 9) Mikroskobun ana g<ivdeye monteli aym anda 4 adet objektifin takrldr[r revolveri bulunmahdrr. 10) Revolverde gahgma yaprlan,objektif rqrk yoluna geldi[inde otomatik stoplama sistemi bulunmahdrr. l1) Mikroskopla birlikte akromatik objektiflerden; 4 x (A.N. 0.10), 10x (A.N. 0.25),40 x (A.N. 0.65) l00x(a.n. l.125) immersion objektifi verilmeli ve bunlar sokiiliip takrlabilmelidir. 12) Mikroskopta parlak alanda ve faz kontrastta gahgma ayarr bulunmahdrr. 13) Cihazrn kondansori.i standart ;0.901I,25 yaf A.N., onceden odaklanmrq gift mercekli, iris diyaframr ve sokiilebilir iin mercekleri olmahdrr. 14)Crhann en az 130x155 mm btiyiikltifiinde, ytiksekli[i ayarlanabilen, kanat mekanizmasrna sahip, iki rlaraflr kontrol edilebilen dikdortgen geklinde mekanik $aryosu bulunmahdrr, l5) $aryonun hareket alanr en az76x40 mm olmaltdr.

11 l6) $aryonun hareketlerini gcisteren 0,1 mm taksimath vemier skalasr bulunmahdrr. 17)Cihaz igin, kabulti yaprhp ilgili laboratuvara kurulumundan sonra, firrna tarafindan bafrmsrz ve akredite bir firma/kurulug tarafindan gegerli kalibrasyon iqlemi yaptrrrlacaktrr. 18) Cihazrn ozelliklerini anlatan teknik doktimanlar, kullarum ve bakrm krlavuzu Tiirkge ve Insilizce olarak verilmeliclir. 2-soGurMALr inrusnron rnxnix ga.nrname TEKNiK ilznrrixler: l.cihaz normal laboratuvar gartlannda ZZi V 50 HZ gebeke cereyanr ile gahgmah + %10'luk voltaj degi gimlerinden etkilenmemerlidir. 2.Cihaz yedek parga ve aksesuarlan ile di$er ozellikleri agrsmdan bir btiti.in olarak iiretilmig en yeni model olmahdrr. 3.C haz kullanrlacaft yere teslim edildifinde imal ve malzeme hatalarrndan yoksun; krnk, gatlak ve deforme olmamrg olmalrdrr. 4.Cihann ig govdesi paslanmaz materyalden imal edilmig olup, drg gcivdesi finn boya ile kaplanmrg olmahdrr. 5.Cihaz 4 ayakh ayarlanabilir olmallrdrr. 6.Cihaztn kullanrlrr ig hacmi L arasrnda olmahdr l.cihaz, kullanrlrr hacmin drq yii:reylerinden rsrtmah olacak, kullanrlrr hacim igerisinde rsrtrcr olmamahdrr.. 8.Cihazda CFC igermeyen so[utucu gaz kullanrlmahdr. 9.Clhazda hava sirkii lasyonu vanti latcirler i le sa$anmah drr. l0.cihazln kaprsr goka ve tsrya dayanrkh olacak, kaprlann agrlmasraflarrn drgarrya grkarrlmasrna engel olmayacaktrr. l l.kapak srzdrrmazlr$r, cam ve metal kapaklann en az birinde bulunan dayanrkh conta ile sa[lanmalrdrr. 12.Cihaz pt 100 srcakhk sensoriine sahip olmahdrr. l3.cihazrn on panelinde srcaklrk gcistergesi, agmalkapama dti[mesi ve srcakhk ayar dti$mesi bulunmahdrr. Gostergeden izlenen rsrcakhk ig srcakhkl aynr olmalrdrr. 14.Clhazrn temostatl en az oda srrlakhfir +5"C ile 60 oc arasrnda, dijital olarak ayarlanabilir ve gahgma,/ayarlanma hassasiyeti 0. 1'C olmahdrr. 15.Cihaz mikroiglemcili kontrol iinjitesine sahip olmah ve on ytizilnde LED ekranr bulunmahdrr. 16.Cihazda hassas srcakhk da[tltmrnr saflamak igin bir hava ayar kapafir olmalr ve bu manuel olarak agrhp kapatrlabilmelidir. 11.Cihaz en az ig (3) raf alabilecek kapasitede imal edilmig olmah ve cihazla birlikte paslanmaz materyalden (gelik vb...) yaprlmrg enaz3 raf verilmelidir. 18.Her cihaz igin, kabulii yaprhp ilgili laboratuvara kurulumundan sonra kullanrcrnrn istedifi stcakltkta, firma tarafindan ba[rrnslz ve inktibatorlerin srcakhk kontrollerinde akredite bir firma/kurulug tarafindan srcaklrk kalibrasyonu yaptrnlacaktrr. 19.Cihazda istenildifi zaman verilerin aktanlmasrnr saflayan RS 232 portu olmahdrr. 20.Drgandan srcakhk probu takrlmasr kolay olmalrdrr. 2l.Clhazrn ozelliklerini anlatan teknik doki.imanlar, kullanrm ve bakrm krlavuzu TiirkQe ve Ingilizce olarak veri lmelidir.

12 3-PiPETLEME CiHAZI TEKNiX: $ARTNAME TEKNiK OznlrixrnR: l-crhazrn gekme ve bogaltma iqlemi igin en az2 farkhhrz ayan olmahdrr. 2-$arjh pili ve adaptdri.i olacaktu:. Pilin en az kullanrmda 100 saat qarj omrii olmahdrr. 3-Crhaz hafif ve ergonomik olmahdrr 4-Kademesiz basrng ve vakum a.yarh olmahdrr. 5-Her pipetleme crhazt garj aleti de beraber olmahdrr. 6-Crhazda, igerisine srvr kagmaslru ve kontaminasyonu onlemek igin 0,2pm por gaph filtrenin takrlabildi[i boliim olmahdrr 7-Pipet takrlacak boliim, pipeti kolay brrakmayacak dayanrkh malzemeden olmah ve kapasitesi 1ml ile 25ml arasrnda olan cam ve plastik pipetlerin takrlabilmesi igin uygun olmahdrr. 8-Her bir cihaz igin uygun btiyiiljiikte en az elli adet 0,2pm'lik filtre verilecektir. 9-Cthann ozelliklerini anlatan terknik doki.imanlar, kullarum ve bakrm ktlavuzu Tiirkqe ve Ingilizce olarak verilmelidir. 4-MEMBRAN FiLTRASYON SilSrnUi (VAKUM POMPALT) TEKNIK $ARTNAME l.membran filtrasyon sistemi 6 baghktan oluqmah, ti.im aksamlarr paslanmaz gelikten iiretilmig ve srzdrrmaz olmahdrr. 2.Su haznesinin filtre tutucuya kilitlenebilmesi igin kendinden kelepge sistemi (hazne tizerine monte gekilde) olmah ve tek el ile agrhp kapatrlabilmelidir. 3.Su haznelerinin tizerinde uygun kapak bulunmahdr. 4.Sistemlerin su haznelerinin hacmi 100 ml olmah ve 50 ve 100 ml'yi gosterecek gekilde dereceli olmahdrr. 5.Filtrelerin tizerine yerlegtirildii[i filtre destefi srkrgtrnlmrg paslanmaz gelikten mamul olmah ve mm gaprnda membran frltrelerin kullammrna uygun olmahdrr. 6.Filtre tutucu ve su haznesi alevle yaprlan dekontaminasyon iqlemine dayamkh olmahdrr. T.Membran filtrasyon sistemi ti.imi.iyle otoklav'da (134"C'de) sterilizasyon iglemine uygun olmahdrr. 8.Membran f,rltrasyon sistemleri ile birlikte ; a) l0 adet, yassr uglu paslanmaz (membran filtreye zarar vermeyecek gekilde piiri.izsi.iz ve diiz) gelik pens verilmelidir. b) 5 adet, Membran filtrasyon sistemi ile uyumlu 5 litrelik su biriktirme erleni verilmelidir. c) Membran filtrasyon sistemi, erlgn ve vakum pompasl arasrndaki ballantrlarr sa[layacak uygun hortumlar yetecek sayrda verilmelidir, Membran filtrasyon sistemi ve erlen arasurdaki hortumlarla ba[lantryr sa[layan krsrm kmlmayan malzemeden tiretilmiq rtlmahdr. d) Vakum pompasr ile erlen arasmda yerleqtirilmeye uygun su kagaklannr onleyen 0,45 pm por gaph ve erraz 50 mm gaph filtrelerden 50 adet verilmelidir. e) Dozallama $rnngasl ve dozajlama $lnngasma takrlacak i00 adet ug verilmelidir. 9.Her sistemle birlikte yaklaqrk i/0kpa vakum olugturabilen vakum pompasr verilecektir.. Pompalar yapsrz gahqacaktrr. o Pompalar gahgrrken standart laboratuvar ekipmanlarr dzelliklerine sahip olmahdrr. o Pompalar gahgrrken hareket etmeyecek di.izenele sahip olacaktrr.

13 lo.cihazrn ozelliklerini anlatan teknik $oki.imanlar, kullarum ve baktm ktlavuzu Tiirkge ve ingilizce olarak verilmelidir. 5-BUZDOLABI TEKNiK $ARTN AME TEKNiK OZUr.iXr.nR : l.cihazrn gahqma gerilimi 230V, frekansr 50Hz olmahdrr. 2.Crhazn ig hacmi enaz600 L, olmahdrr. 3.Crhazda en az beg (5) adet talkrp grkanlabilir raf yeri almahdrr. 4.Crhann yalrtrmr ytiksek yofunlukta poliiiretan kopiik olmahdr., S.Cihazda aliiminyum gergeveli rsr camh kapr olmah, bu cam kapr rqrk gegirgenlifini dnlemek amactyla ytiklenici firma tarafindan film kaplanmrg olmahdrr. 6.Clhaz kapr s rnda ki I it donarurnr bulunmahdrr. l.crhazda CFC igermeyen sofrutucu gaz kullanrlmahdrr. 8.Cihaz mikroiqlemcili kontrol tinitesine sahip olmah ve <in ytiziinde LED ekranr bulunmahdrr. 9.So[utucu genel amagh laboratuvar kullammr igin dizayn edilmiq olmahdrr. lo.cihaz istenilen srcakhk arah[rnr gegti[inde (5.0 t 3.0'C) sesli alarm ve Tkaz sistemine sahip olmahdrr. l1.ilave rsr kontroli.i amacryla data logger probunun yerleqtirilmesi igin dolapta ekstra bir girig olmah, istenildifinde'giiklenici firma tarafindan monte edilebilmelidir. 12.Clhann kompresciri.i sessiz,gahgmah ve giig tiiketimi 320 W deferini gegmemelidir. l. 3.C rhann otomatik i 9 aydrnlatmasl bul unmahdr. 74.Cihann gahgma arah[r +1rl-10'C arasmda olmah ve *5oC'ye ayarlanabilmelidir. 15.Cthaz iki kapakh olmah ve kapaklan kilitlenebilmelidir. KoMiSYON BASKANI ronrisyox UyBsi KOMiSYoN UYESI Bio.Can AIi TORLIN Cemal BOZYIGIT Serdar QETNDAG Halk Safi.Lab.Sorumlusu. Grda Miihendisi Labaratuvar Teknisyeni

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜ ESSESESİN E

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜ ESSESESİN E Sayı Konu : Yaklaşık Maliyet. :.s::3 T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA Q./ /2012 4734... MÜ ESSESESİN E Müdürlüğ~müzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı

Detaylı

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00 T.C. Harran Universitesi Araqtlrma ve Uygulama Hastanesi AMELiYATHANE - MALZEME ALM fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr- Tarafindan

Detaylı

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir.

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. GENEL HUKUMLER l-)listedeki malzemelerin ttimtinde 'f.c. Safhk Bakanh[r ruhsatr veya onayr veyahut

Detaylı

Say. b6f Konu : Yaklagrk Maliyet.

Say. b6f Konu : Yaklagrk Maliyet. Say. b6f Konu : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLiGi Hatk Safl{r Mfidfirlfi!fl YAKLA$rK MALiYETE ESAS FORM ADANA 213 MUESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin rvruuur r ublrlrluztrll ihtiyacr rfltryaor olan oran

Detaylı

Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Markast Birim. I Pankreatik Stent 30 ADEl'

Srra Mal / Hizmet Adr Miktarl Birimi Markast Birim. I Pankreatik Stent 30 ADEl' T.C. SAELIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLie i BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Say r : B. l0.4.lsm.4.'72.00.201... Konu :Teklif'e Davet 23.10.2015 \.1\rtl :...,...,,._..,, Kurumunuzun ihtiyacr olan

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

AŞI NAKİL ÇANTALARI. www.tamkanlab.com 1 96 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI 114 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI STOKTAYOK

AŞI NAKİL ÇANTALARI. www.tamkanlab.com 1 96 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI 114 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI STOKTAYOK AŞI NAKİL ÇANTALARI 114 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI 96 LİTRE TEKERLEKLİ AŞI NAKİL SANDIĞI 1. Aşı taşıma sandığı kapasitesi 114 Litre 2. Dış Ölçüler, 99.7 x 45 x 45 cm 3. UV ışınlarını geçirmeyen

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri.

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri. !: gal\rkrrr KARATETix 0rvlvnnsirnsi Yaprakh Meslek Yiikokulu-Milkiyet Koruma ve Gtvenlik B6lllmii Sivil Savunma ve itfaiyecilik programr Ki$isEL HAREKErsizLk cfirazr TEKNiK $ARTNAMESI I. Sallam ve su

Detaylı

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE GENEL ÖZELLİKLERİ UV VIS ve VIS seçenekleri Diagnostik testleri yaparak analiz güvenliğini

Detaylı

TilT i. ADEriii. rft. @ i I taderi ; ; 4 iconrnelzer i,ader i i i STEM. rtlmivn xl*tu HAsTANELEni ninr'igi snrman rdl-ce DEVLET HASTANESI.

TilT i. ADEriii. rft. @ i I taderi ; ; 4 iconrnelzer i,ader i i i STEM. rtlmivn xl*tu HAsTANELEni ninr'igi snrman rdl-ce DEVLET HASTANESI. T.C. SACLIKBAKANLIGI rtlmivn xl*tu HAsTANELEni ninr'igi snrman rdl-ce DEVLET HASTANESI 21.08.2014 Sayr : B.10.4.ISM.4 72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Sevi yalgi igin

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET C T.C. SAELIK BAKANLIEI Batman Bdlge Devlet Hastanesi Batman B6lge Devlet Hastanesi lhale Kodu : 01364 SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti t5.12.2011 )ayrn :,... - Hastanemizin ibtiyaqlanndan a5afrda

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016666 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l

ihtiyac LisTEsi T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l T.C. SAdLIK BAKANLICI BATMAN B6LGE DEVLET IIASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLIEI 25.07.201'l Dayrn :... Kurumumuzun ihtiyacl olan Hastane iqin trbbi sarf malzeme alrmr i;i satn alrnacaktlr. Ilgilendiginiz

Detaylı

Tekliftiirii. l) Teklif zadlan firna talsftr(lr biat verit r.hu.

Tekliftiirii. l) Teklif zadlan firna talsftr(lr biat verit r.hu. T.C. SAELIK BAXANLIEI BATMAN AOLGE DEVLET HASTANESI SATTNALMA KOMISYON BASKANLICI 07.06.2011 say'.8.r0.4.ism4.?20020t.// / / Kotru:Tcklifc Da\q \9 ) 6 Kurutrurtuun ihtiyaq olar Patoloji birimi igin trbbr

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır.

Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır. Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır. 0.02-0.2 ml ARASI AYARLANABİLİR 1. Pipetlerin hacim aralıkları, hacim ayarlama değeri, ve hata payları aşağıdaki gibi olmalıdır: Sistematik Rasgele Hacim Hacim

Detaylı

SAELIK BAKAIIUGT BATMAN BOLGE DEVLET HASTAi\ESI. Sayr : 8.10.4.ISM.4.72.00,20/... Konu : Teklife Davet. I 30 Derece Komea

SAELIK BAKAIIUGT BATMAN BOLGE DEVLET HASTAi\ESI. Sayr : 8.10.4.ISM.4.72.00,20/... Konu : Teklife Davet. I 30 Derece Komea T.C. SAELIK BAKAIIUGT BATMAN BOLGE DEVLET HASTAi\ESI Sayr : 8.10.4.ISM.4.72.00,20/... Konu : Teklife Davet Saym :... Kurumumuzun ihtiyacr olan GOz Servisine Malzeme Ahmr igi sahn almacaktr. Ilgilendifiniz

Detaylı

SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti

SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti T.C. SAdLIK BAKANLIdI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI SATINALMA KOMiSYON BASKANLIcI ihal Kodu : 007t9 SAYI :... KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 25.08.201l sayrn :..,... Hastanemizin ihtiyaglanndan agagrda

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/07/203 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2036356 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/07/203 TARİHİ,

Detaylı

Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet

Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet T.C. SAELIK BAKANLIdI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi BASTABiPLIGi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.201 Konu : Yaklagrk Maliyet 01/04/2011 Sayrn... Idaremizin ihtiyacr olan aqalrda cins ve miktan yanb (14) kalem

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

"o){a13yfpu. lt Enjektdr (5 Ml'lik siyah uclu) Adet 5000 - 4'\ sayf i u) ., ADANA l!1..i4-.rzor+ Konu : Yakla{rk Maliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

o){a13yfpu. lt Enjektdr (5 Ml'lik siyah uclu) Adet 5000 - 4'\ sayf i u) ., ADANA l!1..i4-.rzor+ Konu : Yakla{rk Maliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM - 4'\ sayf i u) Konu : Yakla{rk Maliyet T.C. ADANA VALiLIEi Il Saghk Miidurltlu YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUEssEsEsiNE., ADANA l!1..i4-.rzor+ Mudtirltgiimtziin ihtiyaq olan a$agrda cinsi, miktan ve dzellikleri

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif)

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif) KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM ISN ADI TAX-H : 30.03.2015 : TURKiYE ilaq VE TIBBI CiHM KURTJMU : Kurumumuz Araliz ve Ko rol Laboratuvan Drire BatkadrEmm; lhriyacr ola.d Pipet ucu ve Cam Siie (Malzeme)

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır ve gamma

Detaylı

diilnis Hastane Yiinl

diilnis Hastane Yiinl T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN ndlce DEvLET HnsrnNpsi Sayr : B. 10.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:... Kurumumuzun ihtiyacr olan ndroloii yogun bakrmda kullanrlmak

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SARF MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ TALEP EDİLEN MİKTAR BİRİM DEĞERİ 1 VDRL(SİFİLİZ) 3 500 ADET 2 Anti-A 8 000

Detaylı

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi

T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI. ihtiyac r,istisi T.C. SAELIK BAKAIiLIEI TfrRKiyE KAMU HASTANELERi BiRLiei BATJ\IAN BOLGE Df,VLET HASTANf,SI Satr B l0 4 ISM 4 7? 00.20/ Konu : Tcklite Ddvet 10.03.2015 Kun,,nurn'rzun rl,liljcr.lan Yrldrz IIARAN rq'n onope'lr

Detaylı

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr.

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr. T.U.R. ORTU SET Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. 1 ADET T.U.R. ortusu (T.U.R. DRAPE )200-240 CM 1 ADEr DUZ ortu ( DRAPE ) 100.120 CM 1 ADET ALET MASA ortusu PE/NW ( BACK TABLE DRAPE PE/NW ) 150-200CM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı ANKARA 17.10.2002 15702... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2002 / 111 Bakanlığımızın

Detaylı

05 - Er"l)t K"r"*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

05 - Erl)t Kr*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. i.:. r:illiil,i].1i1.,,i,t:i!l T.C, ADANA VALiLiGi Il Saghk MiidUrliigii Sayr : 77090304. S attnalma / 1 43 Konu: Teklif Formu 12 /05 /2015 _ TEKLIF FORMU Mtdiirliigiimiize bafh Ydnetim Hizmetleri $ube

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

oro ETI tler iqin) MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/ m1 PiPe (0,

oro ETI tler iqin) MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/ m1 PiPe (0, oro (0,5-10110 MATir PiPET S TEKI.IiX $ARTNAMESi -100/100-1000m1 PiPe ETI tler iqin) 1. 2. 3. 4. Pipetler surekli piston vuruglu ve ayarlanabilir hacimli olacakttr. pipeler ergonomik dizayna sahip olmalr

Detaylı

OTOMATİK PİPETLER (TRANSFERPETTE S) :

OTOMATİK PİPETLER (TRANSFERPETTE S) : 704708 Micropipet Sabit, 10 ul, sarı 704716 Micropipet Sabit, 20 ul, sarı 704720 Micropipet Sabit, 25 ul, sarı 704728 Micropipet Sabit, 50 ul, sarı 704738 Micropipet Sabit, 100 ul, sarı 704744 Micropipet

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik l.kapalt toraks drenaj sisteminin biriktirme kavanozu 2000 cc hacimli ve 100 cc' lik olgumleri igaretlenrnig olmalldlr. 2.Biriktirme kavanozu merkezi vakum sistemine

Detaylı

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik ( + T.C. ADANA VALiLiGi il saelk MndiirliiE[ Sayr : Konu : 77090304.Satrnalma / flo Yakla$rk Maliyet 13. rl.o- I zors YAK LASIK MALiYETE FSAS FORM MUESSESESINE Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi

Detaylı

AŞI NAKİL ÇANTALARI LT AŞI TAŞIMA ÇANTASI (TK1023A) 120 LİTRE AŞI TAŞIMA KONTEYNERİ (TKATC150)

AŞI NAKİL ÇANTALARI LT AŞI TAŞIMA ÇANTASI (TK1023A) 120 LİTRE AŞI TAŞIMA KONTEYNERİ (TKATC150) AŞI NAKİL ÇANTALARI 120 LİTRE AŞI TAŞIMA KONTEYNERİ (TKATC150) 60 LT AŞI TAŞIMA ÇANTASI (TK1023A) 1. Aşı taşıma konyeneri kapasitesi 120 Litre 2. Dış Ölçüler, 99.7 x 45 x 45 cm olamlıdır. 3. UV ışınlarını

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 08/02/2017-E.2238 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BEKR3HS2C* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Mal alımı hk. İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

AŞI NAKİL ÇANTALARI. www.tamkanlab.com 1 3 LT DİJİTAL TERMOMETRELİ AŞI NAKİL KABI TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

AŞI NAKİL ÇANTALARI. www.tamkanlab.com 1 3 LT DİJİTAL TERMOMETRELİ AŞI NAKİL KABI TEKNİK ÖZELLİKLERİ: AŞI NAKİL ÇANTALARI 9 LT DİJİTAL TERMOMETRELİ AŞI NAKİL KABI TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 3 LT DİJİTAL TERMOMETRELİ AŞI NAKİL KABI TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 1. Üstten yüklenebilir 2. Çift cidarlı, cidarlar arasında CFC

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

: lexlrt utnm tryal-l$rn I anatnl

: lexlrt utnm tryal-l$rn I anatnl T.C. SAELK BAKAI{LIGI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI SATINALMA KOMISYON BA$KANLIGI i?.1,, i;lhx'bx;1 " ",,o1!6 Lb u.07.2011 Sayrn : Kurumumuzun ihtiyao olan Uroloji servisi igin anieliyat malzemesi almr

Detaylı

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ STERİLİZASYON SİSTEMLERİ Ürün kodu için seçeneklerine bakınız. 110 LT TEK KAPILI PLAZMA STERiLiZASYON CiHAZI Düşük ışılı hidrojen peroksit (H2O2) plazma sterilizasyon cihazı Diğer düşük ısılı cihazlara

Detaylı

ihtivac Listesi : l ekil brnm tlyat - lgtn tamaml 28t03D0ll Sayr : B. I 0.4.lSM.0.'rr.00.r0,...2.A. t'- 5 Agz bakm kiti 150 Adet Teklif Bagvuru Yeri

ihtivac Listesi : l ekil brnm tlyat - lgtn tamaml 28t03D0ll Sayr : B. I 0.4.lSM.0.'rr.00.r0,...2.A. t'- 5 Agz bakm kiti 150 Adet Teklif Bagvuru Yeri T,C. SACLIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi BA$TABiPLiGI Sayr : B. I 0.4.lSM.0.'rr.00.r0,...2.A. t'- 5 28t03D0ll Konu : Teklife Davet Saym:... Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacr olan (8) kalem Yogun

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI. ihriyac LisrEsi. Fiyat 6/0 Polyprolen keskin l3 rnm l/2 100 ADDT

T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI. ihriyac LisrEsi. Fiyat 6/0 Polyprolen keskin l3 rnm l/2 100 ADDT T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI Sayr :8.r0-4.lSM.4.72.00.20t dfq\ Konu : Teklife Davet 08.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye 6

Detaylı

l(' flir \(. t isflsi

l(' flir \(. t isflsi l(' \ \a;t.tt t! \hi \\l.t(;l ri'rki\ It K.\\ l.\st \\tt l.ri BiRliCi B.\ r \r,\\ Bol.(;r r,l:\ l.t.i ll.\s r,\l\llsl S.\r rj {) I lsnl I --r r)l)lll 05 06 2015 firrirrdl/irfrlrr\,i!,:l.r:r'1)/sl R',1\!\l)f

Detaylı

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam:

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam: + l' t, J r:r \'.tr& Rrn.!.i, Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet T.C. ADANA VALILIGi ll sagl* Miidtuliigi OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM MUESSESEsTNE - Miidnrhignmiize bagd ydnetim

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/12/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20157791 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/12/2015 TARİHİ,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

'f.c. ADANA VALiI-iGi it saghk Miidiirln[ii. TEKLiF FORMU. 2 Adet. t0 Adet. l0 Adet

'f.c. ADANA VALiI-iGi it saghk Miidiirln[ii. TEKLiF FORMU. 2 Adet. t0 Adet. l0 Adet (, + :!-'.a-!ar :: il: rli,rir:rill 'f.c. ADANA VALiI-iGi it saghk Miidiirln[ii Sayr: l6182509.sahnalma / 8! Konu: Teklif Formu l.8.t.o.3tzorc TEKLiF FORMU. Mndnrliigiitriize balh idari ve Mali iqler $ube

Detaylı

Lq L 6. Teklifiur0. l) T kliizrrflan firltla tarafnda bizzat verileackta. Sar : B.r0.4.rsM.4.?2.00. l LAMEL 24X60 20000 ADET

Lq L 6. Teklifiur0. l) T kliizrrflan firltla tarafnda bizzat verileackta. Sar : B.r0.4.rsM.4.?2.00. l LAMEL 24X60 20000 ADET Sar : B.r0.4.rsM.4.?2.00 ^, Lq L 6 Konu : T klif Dar t Sayrn :... T,C. SAELIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET IIASTANf,Si SATINALMA KOMISYON BA$KANLIEI 14.06.2011 Kurunumuzun ihtiyacr olatr Paloloji binmi

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C)

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -156 C CRYO Çift kompresör teknolojisi RS232 bağlantır arayüzü 0.1 C hassasiyetinde soğutma Kullanıcı şifresi ile güvenlikli setpoint sistemi

Detaylı

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller BÖLÜM 1 ler, İğneler Ve Kanüller MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 1 SAYFA 5 SET INJECT Tek Kullanımlık ler Steril tekli ambalaj içerisinde bulunmaktadır. 2 Parçalı 2 cc Yeşil 16 (kısa uç) 5 cc

Detaylı

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet.

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet. Sayl Konu, q1) : Teklif ADANA Halk SaEhi TEKLI 'ALiLiGi MiidiirliiIii FORMU ADANA,/.9 A Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan a5alrda cinsi, miktan ve Kamu ihale Kanunun 22/dmaddesi gereli dosrudan temin

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

iil r,rrr.ilr r"r r-rl, -*-_ : - rtrtl' :-r,r - t.r lri '; ii rrrrrr r,;,.,t\

iil r,rrr.ilr rr r-rl, -*-_ : - rtrtl' :-r,r - t.r lri '; ii rrrrrr r,;,.,t\ t.(. s{(;l,l \ D,\h,\\l l(;l ri Rt(i\ r,rh\\rr r \\ \\ltt ERittiRt,iCi a.\t \t \\ aot.(,t. r)r.\ l.l.l llasl \\l.si l] l0.l ls\ J 7l r,1) ll) lckhl. I).r\.1 lrrl)rl0l5rarihr.!rrr lj0l)tad.rfin crir{nr7r-

Detaylı

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00419 SAYI : KONU: T e k lif M ektubu P İY A SA A R A Ş T IR M A T E K L İF M E K T U B U H astanem

Detaylı

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ 1. Cihazın hacmi Brüt 85 lt Net 55 lt. 2. Cihazın en az 48 cm x52 cmx85 cm ölçülerinde. 3. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C ye set

Detaylı

Sayr :]t 6 Konu :Teklif

Sayr :]t 6 Konu :Teklif T.C. Adana Valilipi Halk Sa!h[r MiidiirliiIii Sayr :]t 6 Konu :Teklif ADA\A te1, t20ts TEKLiF FORMTI Miidurltlumtize baglr birimlerin ihtiyacr olan asagrda cinsi, rniktan ve dzellikleri belirtilen ( l0)

Detaylı

Tarih : Sayr : 596

Tarih : Sayr : 596 Tarih : 2610212016 Sayr : 596 MALI H ZMETLER MUDURLUGU Tel No ;0276227 61 19 Faks No :0 276 227 71 29 Agrk Adres : lsmet Paga Cd No:3 UgAK email: satinalma@usak.bel.tr web: wrnv.usak.bel tr T.C. ugak BELEDiYESi

Detaylı

T.C. SAELIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiCi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi

T.C. SAELIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiCi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi T.C. SAELIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiCi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.ISM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet 20.01.2015 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan $emsihan TA$KIRAN

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımlarının yapılması

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi 1 Laboratuarı

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mikrobiyolojisi 1 Laboratuarı UYGULAMA 1- MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MALZEME VE CİHAZLAR 1. İnkübatör (Bakteriyolojik Etüv) Mikroorganizmalar kültür ortamlarına ekildikten sonra çoğalmalarını temini için, muayyen bir ısı derecesinde

Detaylı

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN B6LGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan HASTANENTN MUHTELIF SERVISLERINDE

Detaylı