Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Kelime, Kelime Öğretimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Kelime, Kelime Öğretimi"

Transkript

1 1 İlköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programında Kelime Hazinesini Geliştirme Uygulamaları Erol DURAN Özet Bu çalışma, ilköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programını, kelime hazinesini geliştirmeye dönük açıklamalar, kazanımlar, önerilen ilk okuma yazma yöntemi, öğrenme - öğretme süreci ve serbest okuma saati uygulaması yönünden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada tarama modeli kullanılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Programda kelime hazinesi ile ilgili yer alan açıklamaların, kazanım içerik ve sayılarının, ilk okuma yazmada kullanılan ses temelli cümle yönteminin ve öğrenmeöğretme sürecinin, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirici nitelikte ve yeterlilikte olduğu görülmektedir. İlk okuma yazma öğretiminde özellikle kelime, cümle ve metin oluşturma aşamasının öğrencilerin kelime hazinesini geliştireceği söylenebilir. Öğrenme öğretme sürecinin, anahtar kelimelerle çalışma, anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma, söz varlığını geliştirme ve söz varlığını kullanma aşamalarının ve serbest okuma saati uygulamasının, öğrencilerin kelime hazinelerinin gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Kelime, Kelime Öğretimi Primary Education (from grades 1 to 5) Curriculum for Turkish Language and Vocabulary Enrichment Studies Abstract This research aims to analyze Primary Education (from grades 1 to 5) Curriculum for Turkish Language to develop vocabulary-looking statements, the gains, the proposed method is first to read and write, 1

2 2 learning-teaching process and this study aims to analyze in terms of free reading time. In this study content analysis and survey method was used. Vocabulary in the explanations of the program and the number of acquisition, the first reading and writing method use in the sound based sentence method, quality and sufficient to improve students vocabulary seems to be. The first reading and writing, especially "the word, sentence and text production phase" nature can be said that the students develop vocabulary. Learning and teaching process, "the keywords work, the meaning of unknown words, study, vocabulary development, and promised to use the existence of" stages of implementation, and free reading time, can be contribute to students' vocabulary development. Key Words: Turkish instruction, vocabulary, teaching word Giriş Türk milletinin gücü Türkçe de saklıdır. Çağın gerisinde kalmamak ve gelişen toplumlarla rekabet edebilmek için bu gücün yeniden keşfedilmesi gerekmektedir. Dilin gücünün yeniden keşfedilmesi iyi bir dil eğitimi ile mümkündür. Türk Millî Eğitim sisteminde dil eğitimi ilköğretimde Türkçe dersi, adı altında verilmektedir. Türkçe eğitiminde, temel dil becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ancak bu becerilerin kazandırılabilmesi için öncelikle bazı ön koşul edinim ve öğrenmelere ihtiyaç vardır. Bunlardan birisi kelime hazinesinin zenginleştirilmesidir (Budak, 2000). Bu çalışmada, ilköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programındaki, kelime hazinesini geliştirmeye dönük 2

3 3 açıklamalar, kazanımlar, yöntem ve teknik önerileri, etkinlik önerileri, vb. analiz edilmeye çalışılmıştır. Literatür tarandığında, kelime ve söz terimlerinin aynı anlamda kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, kelime hazinesi zenginleştirme, söz dağarcığını geliştirme, söz varlığını geliştirme terimleri de aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kelime ve kelime hazinesini geliştirme terimleri tercih edilmiştir. Literatürde kelime ile ilgili farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Kelimeyi, anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük (Türkçe Sözlük, 2005), anlam taşıyan ve cümlenin kurulmasında etken rol oynayan ses ya da sesler topluluğu (Kantemir, 1997: 178), bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluşan ve tek başlarına zihindeki belirli kavramlara karşılık olan somut veya soyut söz kalıpları (Korkmaz, 2003: 6), bir veya birkaç heceden meydana gelmiş ve her dile göre ayrı anlam birlikleri (Banguoğlu, 2000: 144), dildeki başka ögelerle ilişkili bir anlama ve anlatma birimi (Aksan, 1990) ya da varlıkların ve kavramların insan zihnindeki tasarımlarını seslerle anlatan biçimleri (Kahraman, 1996: 55) olarak farklı biçimlerde tanımlamak mümkündür. Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi kelime, anlam içeren ses birliğidir ve insan zihnindeki belirli kavramlara karşılık gelmektedir. Kelime teriminde olduğu gibi kelime hazinesi terimi için de literatürde farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Kelime hazinesi, insanın yaşı, cinsiyeti, doğal ve sosyal çevresi ile doğru orantılı olarak kazandığı kelimelerin tamamı (Güleryüz, 2003:13; Avkaptan, 2006:12), bir dilin bütün kelimeleri; bir kişinin veya bir topluluğun söz dağarcığında yer alan kelimeler toplamı (Korkmaz, 1992: 100; Vardar 1998: 190; Hengirmen, 3

4 4 1999: 342), dünyaya geldiğimiz andan itibaren karşılaştığımız ve çevremizde hazır bulduğumuz kelimeler, bu kelimelerin çağrıştırdığı kavramlar ve kalıplaşmış ifadeler (Aytaş, 2009: 78) olarak tanımlanmaktadır. Kısaca kelime hazinesini, bireyin sahip olduğu ve okuduklarını veya dinlediklerini anlamlandırmasında; kendini yazılı veya sözlü olarak ifade etmesinde ona yardımcı olan kelimeler toplamı olarak tanımlayabiliriz. Kelime hazinesi aktif kelime hazinesi ve pasif kelime hazinesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir kişinin, konuşmalarında ve yazılarında anlamını bilerek kullandığı kelimelerin toplamına aktif kelime hazinesi ; okuduğu ve işittiği zaman anlamını çıkarabildiği; ama kendi cümlelerinde kullanamadığı kelimelerin toplamına ise pasif kelime hazinesi denmektedir (Çifçi, 1991: 8; Karakuş, 2000: 128; Tosunoğlu, 2000:144; Güleryüz, 2003: 13; Yapıcı ve Yapıcı, 2005: 84). Kişinin aktif kelime hazinesi ile pasif kelime hazinesi arasındaki fark büyükse eğitiminde önemli sorunlar var demektir. Dinlediğini ve okuduğunu anlayabilmek fakat kendini ifade edememek önemli bir sorundur. Bu soruna, eğitim kurumlarımızda maalesef çok sık rastlanmaktadır. Öğrenciler dersleri dinlerken öğretmenlerini, yaşayan Türkçe ile yazılmışsa da okuduklarını anlayabilmektedirler. Ancak öğrencilerin anlatma (yazma ve konuşma) konusunda yetersizlikleri bulunmaktadır. Bu yetersizliklerin giderilebilmesi için, kelime hazinesinin zenginleştirilmesi ilk şarttır. Öğrencilerin, okuduklarını veya dinlediklerini tam ve doğru olarak anlaması; anladıklarını, düşünüp tasarladıklarını söz ve yazıyla 4

5 5 etkili biçimde anlatması kelime hazinesinin zenginliğine bağlıdır (Sever, 2000: 13; Aytaş, 2009: 81). İnsanın kelime ve kavram yönünden zengin bir birikime sahip olması, düşüncelerinin zengin olmasını sağlar (Budak, 2000; Özbay, 2008: 31). Kelime hazinesi zayıf olan, konuyla ilgili ön bilgileri olmayan ve dil ile ifade edilen ilişkileri anlayamayan bireyler zihinsel imaj oluşturmada zorlanmaktadırlar (Akyol, 2006: 107). İlköğretim Türkçe derslerinde kelime hazinesini geliştirmeye yönelik çalışmaların birinci basamağı öğrenciye ne tür kelimelerin kazandırılması gerektiğidir. Cemiloğlu (1998), bu konuda iki yol gösterici sorunun cevabının verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu sorular şunlardır: Öğrenciye kazandırılmak istenen kelime, onun hayat boyu kullanabileceği, kendisine gerekli olan bir kelime mi, yoksa metnin iyi anlaşılması için anlamına ihtiyaç duyulan, bir kelime mi midir? Aynı kelime öğrencinin bu konudaki ihtiyaç önceliklerine ve dil, düşünce gelişimine uygun mudur? Özbay (2008: 34) bu soruların cevabına dönük olarak şu ifadeleri belirtmiştir; öğrencilere kazandırılacak kelime, onların günlük hayatta karşılaşabilecekleri; kendi düşüncelerini, duygularını, dileklerini anlatırken kullanacakları kelimeler, kelime grupları, deyimler, terimler, vb. olmalıdır. Bunun için de öğrencilerin o yaş düzeyine göre kelime hazinelerinin bilinmesi gerekmektedir. Okullarda hangi yaş grubundaki çocuğa hangi kelimelerin öğretileceği ve bu kelimelerin sayısının ne olacağı hâlen tam olarak tespit edilememiştir. 5

6 6 Yöntem Araştırmacı bu çalışmada şu sorulara cevap aramıştır a. İlk okuma yazma öğretim süreci, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmeye katkı sağlayıcı nitelikte midir? b. Programının kelime hazinesini geliştirmeye dönük açıklamaları, kazanımları ve öğrenme-öğretme süreci, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmeye katkı sağlayıcı nitelikte midir? c. Serbest Okuma Saatleri öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmeye katkı sağlayıcı nitelikte midir? Araştırmada tarama modeli kullanılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da günümüzde var olan bir durumu, olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2009: 77). Araştırmacı yukarıdaki sorulara cevap bulmak amacıyla İlköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programının (2009), kelime hazinesini geliştirmeye dönük açıklamalar, kazanımlar, öğrenme-öğretme süreci, yöntem teknikler ve etkinlik örnekleri yönünden taramış ve içerik analizi yapmıştır. Bu tarama sonucu ulaşılan bulgular ve yorumlar, İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kelime Hazinesini Geliştirme Çalışmaları, İlköğretim 1-5. Sınıflar Öğretim Programının Kelime Hazinesini Geliştirmeye Dönük Açıklamaları, Kazanımları ve Öğrenme-Öğretme Süreci, Serbest Okuma Saatleri ve Kelime Hazinesini Geliştirme başlıkları altında verilmeye çalışılmıştır. 6

7 7 Yukarıda belirtilen üç başlıkla ilgili içerik programdan taranmıştır. Öncelikle, başlıkla ilişkili içerik ilgili başlık altına aynen veya özetlenerek yazılmıştır. Daha sonra bu içeriğin öğrencinin kelime hazinesini geliştirmeye katkı sağlayıp sağlamayacağı tartışılmıştır. Bulgu ve Yorumlar Bu aşamada, Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programındaki kelime hazinesini geliştirmeye dönük açıklamalar, kazanımlar, yöntem-teknik ve etkinlik önerileri ile ilgili bulgulara ve bu bulgulara dönük yorumlara değinilmiştir. İlköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programının kelime hazinesini geliştirmeye dönük uygulamaları, üç başlık altında ele alınmıştır: a. İlk okuma yazma öğretiminde kelime hazinesini geliştirme çalışmaları b. Öğrenme-öğretme (metin işlenişi) süreçleri ve bu süreçlerde işlenen kazanımlar aracılığıyla kelime hazinesi geliştirme çalışmaları c. Serbest okuma saatleri ve kelime hazinesini geliştirme çalışmaları a. İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kelime Hazinesini Geliştirme Çalışmaları İlköğretim Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programı incelendiğinde, ilk okuma yazma öğretiminde kullanılan Ses Temelli Cümle Yönteminin kelime hazinesini geliştirme için oldukça uygun olduğu görülmektedir. Ses Temelli Cümle Yöntemine göre, anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden, hecelere, kelimelere ve 7

8 8 cümlelere ulaşılmaktadır. İlk okuma yazma öğretimi, cümlelere kısa sürede ulaşılacak şekilde düzenlenmektedir. Bu yöntem tek tip, belirli kalıplara sıkıştırılmış ve belirli sayıdaki cümlelerle ilk okuma yazma öğretimi yerine, çeşitliliğe ağırlık vermektedir. Bu sayede öğrenciler çok sayıda kelime ve cümlelerle ilk okuma yazmayı öğrenmektedir. (MEB, 2009: 232). İlk okuma yazma öğretimi sırasında, doğrudan kelime hazinesini geliştirmeye dönük kullanılan kazanımlar şunlardır: Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir. Bu kazanımların tamamı, ilk okuma yazma öğretiminde, 29 harfin öğretimi sırasında tekrarlı olarak verilmektedir. Yani öğrenci harf öğretimi sırasında sürekli olarak yeni kelimeler üretmektedir. Ürettiği bu kelimelerin anlamlarını Türkçe Resimli Sözlükten öğrenmekte, öğrendiği kelimeleri cümle içinde kullanmakta, kelime bulmacaları çözmekte, kelimelerle ilgili resimlemeler, canlandırmalar, vb. yapmaktadır. İlk okuma yazma öğretimi ve Ses Temelli Cümle Yönteminin en önemli hususunun, kelime hazinesini geliştirmeye dönük uygulamalar olan kelime üretme ve cümle oluşturma olduğu görülmektedir. İlk okuma yazma öğretiminin en önemli aşaması heceler üretme, hecelerden kelimeler, kelimelerden de cümleler oluşturmadır. Program gereği bu 8

9 9 aşamalarda, verilen her yeni ses/harf, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmesi, yeni heceler ve kelimeler oluşturulması ve elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulması gerektiği belirtilmiştir. Bu yönüyle ilk okuma yazma ve Ses Temelli Cümle Yönteminin kelime hazinesini geliştirmek için uygun bir yöntem olduğu söylenebilir. b. İlköğretim 1-5. Sınıflar Öğretim Programının Kelime Hazinesini Geliştirmeye Dönük Açıklamaları, Kazanımları ve Öğrenme- Öğretme Süreci Bu aşamada, Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programının kelime hazinesini geliştirmeye dönük açıklamaları, kazanımları ve öğrenmeöğretme süreçleri (metin işleniş süreci) analiz edilmeye çalışılmıştır. Programda (2009: 16), kelime hazinesini geliştirme ile ilgili şu açıklamalar yapılmaktadır: Okuma ve dinleme sürecinde öğrencinin kelimeleri doğru tanıması çok önemlidir. Bir kelime harf, hece, telaffuz gibi çeşitli ipuçlarından tanınmaktadır. Kelime tanıma, öğrencinin zihinsel sözlüğünü kullanarak kelimenin anlamını belirlemesi sonucu gerçekleşmektedir. Kelimenin anlamı belirlenirken ön bilgiler kullanılmaktadır. Kelimeleri yanlış anlama cümleleri, paragrafları ve giderek bütün metni yanlış anlamayı getirmektedir. Bu nedenle okuma ve anlama becerilerini geliştirmek için kelime çalışmalarına gereken önem verilmeli, öğrencinin söz varlığı zenginleştirilmelidir. Kelime tanıma becerilerini geliştirmek için kelimeleri ayırt etme, anlamını araştırma, bulma, çeşitli zihinsel etkinlikler yapma gibi çalışmalar yapılmalıdır. 9

10 10 Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında, programın kelime hazinesini geliştirmeye önem verdiği görülmektedir. Programda verilen kelime hazinesini geliştirme ile ilgili kazanım içeriklerinin, yukarıdaki açıklamayı desteklediği görülmektedir. Bu kazanımlar, sınıf seviyesi ve dil becerisi dikkate alınarak tablolaştırılmıştır (Tablo 1.) 10

11 Dinleme Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder (2-5. sınıflar). Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder (2-5. sınıflar). Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır (2-5. sınıflar). Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder (2-5. sınıflar). Okuma Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder (2-5. sınıflar). Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir (1-5. Sınıflar). Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur (2-5. sınıflar). Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder (2-5. sınıflar). Bilmediği kelimelerin anlamlarını (1-5. sınıflar). Ekleri kullanarak kelimeler türetir (3-5. sınıflar). Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. (4-5. sınıflar). Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar (1-5. sınıflar). Konuşma Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır (1-5. Sınıflar). 11 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır (4-5. Sınıflar). Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır (1-5. Sınıflar). Yazma Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır (2-5. sınıflar). Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır (2-5. sınıflar). Yazılarında söz varlığından yararlanır (4-5. sınıflar). Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır (3-5. sınıflar). Tablo 1. Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programındaki, Kelime Hazinesini Geliştirmeye Dönük Kazanımlar İlköğretim 1-5. Sınıflarda öğrenme-öğretme süreçleri metinler aracılığıyla yapılmaktadır. Öğrenci 1. sınıfta 20 dinleme ve 12 okuma metni olmak üzere toplam 32 metin; 2-5. sınıflarda ise 8 dinleme ve 24 okuma metni olmak üzere toplam 32 metin işlenişi ile karşılaşmaktadır. Bu metin işlenişleri Programda, öğrenme-öğretme süreci olarak adlandırılmaktadır. Programda öngörülen bu öğrenme öğretme sürecinin her aşamasında kelime hazinesini geliştirmeye dönük çalışmalar yapılabilmektedir. Ancak, Anahtar Kelimelerle Çalışma, Anlamı Bilinmeyen Kelimelerle Çalışma, Söz Varlığını Geliştirme ve Söz Varlığını Kullanma aşamaları, doğrudan öğrencinin kelime hazinesini geliştirmeye dönüktür. Bu aşamalar Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programında (2009) şu şekilde açıklanmıştır: Anahtar Kelimelerle Çalışma 11

12 12 İlköğretim 1-5. sınıf Türkçe derslerinde, okuma metinlerinin işlenişinin zihinsel hazırlık aşamalarından birisi anahtar kelimelerle çalışma aşamasıdır. Bu aşamanın amacı, yeni bilgilere ilişkin özel kavram ve kelimeler hakkında öğrencilerin bilgi, deneyim, düşünce ve duygularını saptamaktır. Seçilecek kelime/kelime grupları metinden alınmakta ve metnin içeriğine ilişkin ipucu vermektedir. Bu amaçla kelimenin çağrıştırdığı anlam, duygu ve düşünceleri belirleme, kelimeresim eşleştirme gibi çalışmalar yaptırılmaktadır. Bu aşamanın, kelime anlamını tahmin etme, bağlamdan ve ipuçlarından yararlanarak kelimenin anlamını bulma, eşanlam ve karşıt anlamlarını bulma, kelimeyi cümle içinde bulma, vb. çalışmalara yol açması sebebiyle öğrencilerin kelime hazinelerine katkı sağlayacağı söylenebilir. Anlamı Bilinmeyen Kelimelerle Çalışma Anlama bölümünde anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma başlığı altında kelime hazinesini geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu aşamada öğrenciler, dinleme ve okuma sırasında anlamını bilemedikleri kelimeleri belirlemektedirler. Öğrencilerden, kelimelerin anlamını kendinden önce veya sonra gelen kelimeye, kelimenin içinde geçtiği cümleye, metne ve görsellere bakarak tahmin etmeleri istenmektedir. Tahminler kontrol edilmekte, yanlış tahminlerde öğrenciler arkadaşlarına sormaya ya da sözlüğe bakmaya yönlendirilmektedir. İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenciler resimli sözlük kullanmaktadırlar. Öğrencilerden kelimenin anlamı hakkında konuşmaları, kelimeyle yeni cümleler kurmaları, kelimenin çağrıştırdıklarını açıklamaları, kelimeyle ilgili resim yapmaları istenmektedir. Program, kelimenin anlamını bulmada farklı 12

13 13 yöntem ve tekniklerin kullanılmasını istemektedir. Bu programın özgün bir yanını oluşturmaktadır. Renkli ve çeşitli yollarla öğrenilen kelimeler, öğrencilerin kelime hazinelerinde yer edinebilirler. Söz Varlığını Geliştirme Bu aşamada, kelimelerin anlam özellikleri üzerinde durulmaktadır. Metnin türüne göre gerçek, mecaz, zıt anlamlı ve eş sesli kelimelerle çalışılır. Öğrencilerin, yeni kelimeler türetmeleri (ekleri kullanarak) ve görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirmeleri sağlanmaktadır. Söz Varlığını Kullanma Bu aşamada, öğrencilerin öğrendikleri kelimeleri konuşurken veya yazarken yerinde ve anlamına uygun olarak kullanmaları beklenmektedir. Ayrıca yazılı ve sözlü ifadelerinde farklı cümle yapılarına yer vermeleri için çeşitli çalışmalar da yapılmaktadır. Öğrenilen kelimelerin konuşma ve/veya yazı becerisi içerisinde tekrar kullanılması kelimenin öğrenilmesi için gereklidir. Bu aşama da bu çalışmanın yapılıyor olması kelimenin öğrencinin hazinesinde kalıcı olmasını sağlayabilir. c. Serbest Okuma Saatlerinde Kelime Hazinesini Geliştirme Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programında (2009: 392), öğrencilere okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve kelime hazinesini geliştirmek amacıyla Türkçe derslerinde, 1-3. sınıflarda iki ders saati, 4-5. sınıflarda bir ders saati serbest okuma saati uygulamasının zorunluluğundan bahsedilmektedir. Serbest okuma saatleri 13

14 14 öğrencinin okuma alışkanlığını geliştirmesi açısından olumlu bir uygulamadır. Okuma alışkanlığı ise, öğrencinin kelime hazinesinin zenginleşmesini kolaylaştırmaktadır. Programın zorunlu kıldığı bu uygulama, öğrencilerin kelime hazinelerinin zenginleştirmesine dönük olumlu bir katkı sağlamaktadır. Sonuç ve Öneriler İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Öğretim Programı incelendiğinde, kelime hazinesini geliştirmeye dönük açıklamaların, ilk okuma yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle yönteminin, kazanımların ve öğrenme-öğretme sürecindeki kelime hazinesini geliştirme uygulamalarının oldukça yeterli olduğu söylenebilir. Ancak, öğretmenler ve yazarlar, programda önerilen yöntem tekniklerden farklı yöntem ve teknikler kullanmadığı için her hafta tekrarlı şekilde yapılan uygulamalarda çeşitliliğin sağlanamaması tekdüzeliğe sebep olmaktadır. Basmakalıp ve birkaç çeşit teknikle, öğrencinin kelime hazinesini geliştirmek çok mümkün gözükmemektedir. Ders kitaplarında bulunması gereken metinlere kelime seçiminde dikkat edilmesi gereken ölçütler ve bir eğitim öğretim yılı boyunca öğrenciye yaklaşık kaç kelimenin öğretileceği ile ilgili açıklamalara programda yer verilmelidir. Bu eksiklik, Türkçe ders kitabı hazırlayan yazarların metin seçiminde belirsizliklere neden olmaktadır. Özbay (2008: 34) ve Karatay, (2007: 150) kelime hazinesi zenginleştirmeye yönelik önerilerini şu şekilde sıralamıştır: 14

15 15 Türkçe Öğretim Programında sınıf seviyelerine göre hangi kelimelerin hangi yöntemlerle öğretileceği de belirtilmelidir. Türkçe Öğretim Programı nda süreç değerlendirme esastır. Bu nedenle öğrenciyi öğretim yılı boyunca aktif hâle getirecek performans ödevleri ile kelime hazinesini geliştirmeye yönelik etkinlikler yapılmalıdır. Öğretilecek kelimeler sözle ifadeden önce jest ve mimiklerle anlatmaya çalışılmalı, kelime somut bir varlığı veya nesneyi karşılıyorsa var olan şeyin kendisini veya resmini gösterme yoluna gidilmelidir. Eyleme dayalı iş, oluş ve hareket bildiren bir kelime öğretiliyorsa, kelimenin eylemi uygulanmalı ve açıklaması yapılmalıdır. İlköğretimin birinci kademesinde kelimeler zıt anlamlarıyla beraber (soğuk-sıcak gibi) kavratılmaya çalışılmalıdır. Aktif olarak kullanılmayan kelimelerin unutulmasını önlemek amacıyla düzeye uygun kitaplar belirleyerek bunların öğrenciler arasında zevkle okunması sağlanmalıdır. Hameau, (1988: 303), Aygün (1999), Demirel (1999: 139), Pehlivan (2003) ve Karatay, (2007: 150) kelime hazinesini geliştirmeye dönük çeşitli teknikler önermişlerdir. Bu teknikler şu şekilde sıralanabilir: Görsel materyallerden yararlanma, öğretilecek kelimenin anlamını jest ve mimiklerle açıklama, sözlük defteri oluşturma ve bu defteri kullandırma (Burada amaç sadece öğrenilen kelime ve kelimenin anlamını yazıp öğrenmek olmamalı, aksine sayfa iki veya üçe bölünüp kelime detaylarıyla yani anlamı, türü ve örnek cümlede kullanımı ile 15

16 16 öğrenilmelidir. Bu bağlamda kelimelerin konu ve dilbilimsel fonksiyonlarına göre de yazılıp öğretilebileceği söylenebilir.), gözlem ve yaşantılara yer verecek durumlar oluşturma, kelimelerin değişik anlamlarını seçtirme, ayrı ayrı verilmiş kelimelerden birleşik kelime oluşturma, bazı deyimlerin bağlı oldukları hikâyeleri anlatma, kelimenin yapısını inceleme, kelimeleri ilgili oldukları konulara, eş, yakın ve karşıt anlamlarına göre sınıflandırma, sözün gelişinden bir kelimenin anlamını çıkarabilme, kelimenin anlamını buldurma, eş anlamlı kelimeleri bir arada verme, çok anlamlı kelimeleri ve onların anlamlarını buldurma, birçok anlamı verilen kelimeden hangisinin cümledeki anlamı karşıladığını seçtirme, varlıkları karşılaştırarak benzetmelerden yararlanma Yeni öğretilecek kelimeler sıralanan tekniklerden biri ya da birkaçıyla verildikten sonra cümle içinde kullanılması sağlanmalıdır. Öğrencinin aktif kelime hazinesini artırıcı etkinliklerden en önemlileri dili yazarak ve konuşarak kullanmasını sağlamaktır. Kelime kazanma ve kazanılmış kelimeyi aktif hâle getirme konusunda en etkin çalışma biçimi konuşmak ve yazmaktır. Öğrenci, bildiği ancak kullanmadığı kelimeleri sırası geldikçe konuşmalarında ve yazılarında kullanıp onları aktif hâle getirir. Böylece sahip olduğu pasif kelime hazinesi ile aktif kelime hazinesi arasındaki sayısal farkı en aza iner. Dickinson ve Smith e (1994) göre sesli okuma, çocuğun anlama ve kelime hazinesinin gelişmesini, cümle yapısı hakkında fikirler edinmesini ve nihayetinde de tecrübelerinin zenginleşmesini sağlar. (Akt; Akyol, 2005: 15). Erkan (1999), tek başına kelime öğretiminin 16

17 17 anlamsız olacağını, bu kelimelerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ile anlam kazanacağını ifade etmektedir. Kelime hazinesinin zenginleştirilmesi, eğitim öğretimde kullanılacak araç gerecin iyi tasarlanarak hazırlanması ile mümkündür. Ders kitabı, yardımcı kitaplar, başvuru kitapları, şayet bu amaç dikkate alınarak hazırlanırsa bunlardan faydalanacak öğrencinin yeni kelimeler öğrenmesi kolay olacak, buna bağlı olarak her alanda öğrencilerin başarısı artacak ve eğitimde istenen başarı yakalanacaktır. Ayrıca, öğrencilerin kelime hazinelerine göre hazırlanmış romanlar, hikâyeler, dergiler, gazeteler onların zihinsel ve bilişsel faaliyetlerini kuvvetlendirerek onlara okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandıracaktır. Türkçe ders kitaplarına seçilen metinlerin, öğrencinin seviye ve ilgisine uygun olması, günlük hayatta kullanabileceği kelimelerden oluşması gerekir. Ayrıca, anlamı bilinmeyen kelimelerin diğer metinlerde de geçmesine dikkat edilmelidir. Çünkü yeni kelimelerin öğrenilmesi için uzun bir süreç gerekir. İlköğretim 1-5. sınıflara öğrencilerinin sahip olması gereken kişisel kelime hazinelerinde, yaklaşık kaç kelime olması gerektiği ile ilgili bilimsel araştırmaların olmaması önemli bir eksikliktir. Bu öğrencilerimizin içinde bulundukları yaş grubu ve sosyo-kültürel özellikleri dikkate alınarak temel söz varlıkları tespit edilmeli ve bu öğrencilerin sahip olması gereken kelime hazineleri ile ilgili millî hedefler belirlenmelidir. 17

18 18 Kaynakça Aksan, D. (1990), Her Yönüyle Dil, TTK Yayınları, Ankara Akyol, H. (2005), Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi, Pegem A Yayıncılık (4. Baskı), Ankara. Akyol, H. (2006), Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri, Kök Yayıncılık, Ankara. Avkaptan, A. (2006), Orta Öğretim 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Kelime Hazinesinin Öğretimi Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi). Aygün, M. (1999), Yabancı Dil Dersinde Sözcük Öğretimi ve Kelime Hazinesini Zenginleştirme Teknikleri, Dil Dergisi. (78), Aytaş, G. (2009), İlköğretim Öğrencilerinin Anlama ve Kavrama Çalışmalarında Kelime Hazinesinin Önemi, Türk Yurdu, Haziran C.29, Sayı 262 Banguoğlu, T. (2000), Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara. Budak, Y. (2000), Sözcük Öğretimi ve Sözlüğün İşlevi, Dil Dergisi, S. 92. Cemiloğlu, M. (1998), İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Uludağ Üniversitesi Gençlik Vakfı Yayınları, Bursa. Çetinkaya, Z. (2005), Basit Tekrar ve Alıştırmalar Yoluyla Sözcük Öğretimi, Dil Dergisi, s.130. Çifçi, M. (1991), Bir Grup Yüksek Öğrenim Öğrencisi Üzerinde Kelime Serveti Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üni. Sos. Bil. Enst, Ankara. Demirel, Ö. (1999), İlköğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul. Erkan, A. G. (1999), Dört Temel Dil Becerisi Üzerine, Dil Dergisi, s. 76. Güleryüz, H. (2003), Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, PegemA Yayıncılık, Ankara. 18

19 19 Hameau, M.A. (1988), Söz Dağarcığı Öğretimi (Çev. Ramis Dara), Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi, 3 (1). Hengirmen, M. (1999), Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Engin Yayınları, Ankara. Kahraman, T. (1996), Çağdaş Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, DuMat Basımevi, Ankara Kantemir, E. (1997), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Engin Yayınevi, Ankara Karakuş, İ. (2000), Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Sistem Ofset Yayınları, Ankara. Karasar, N. (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi, (18. Baskı), Nobel Yayıncılık, Ankara Karatay, H. (2007), Kelime Öğretimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 27, Sayı 1( ) Korkmaz, Z.(1992), Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları,Ankara. Korkmaz, Z. (2003), Türkiye Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara. MEB. (2009), Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB Yayınları, Ankara. Özbay, M. (2008), Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran Cilt:V, Sayı:I, Pehlivan, A. (2003), Türkçe Kitaplarında Sözcük Dağarcığını Geliştirme Sorunu ve Çözüm Yolları, Atatürk Üniversitesi Dil Dergisi, s Sever, S. (2000), Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Anı Yayıncılık, Ankara. Tosunoğlu, M. (2000), Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi, Millî Eğitim Dergisi, S.144. TDK, (2005), Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara. Uzun, N. E. (2004), Dilbilgisinin Temel Kavramları, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, İstanbul. 19

20 20 Vardar, B. (1998), Açıklamalı Dil bilim Terimleri Sözlüğü, ABC Yayınları, Ankara. Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M. (2005), Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara. 20

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

KELİME ÖĞRETİMİ. Teaching Vocabulary. Halit KARATAY Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD Elmek: halitkaratay@gazi.edu.

KELİME ÖĞRETİMİ. Teaching Vocabulary. Halit KARATAY Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD Elmek: halitkaratay@gazi.edu. KELİME ÖĞRETİMİ Teaching Vocabulary Halit KARATAY Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD Elmek: halitkaratay@gazi.edu.tr ÖZET Sözlü ve yazılı iletişimde özellikle anlama ve anlatma temel

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: ENG 252 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 2.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s Dersin

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

Anlama ve Yazma Becerileri

Anlama ve Yazma Becerileri Anlama ve Yazma Becerileri Bahar ÜRKMEZ Sınıf Öğretmeni baharurkmez@terakki.org.tr Serdar ÖZMEN Sınıf Öğretmeni serdarozmen@terakki.org.tr Anlama ve Yazma Becerileri Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu /

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun MAYIS AYLIK PLAN. 11 Eylül 2013. eğiten kitap 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun AYLIK PLAN eğiten kitap 11 Eylül 2013 i MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...OKULU AYLIK EĞİTİM PLANI Tarih :... Yaş Grubu :... Öğretmen Adı :... AYLAR KAZANIM VE GÖSTERGELER

Detaylı

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR?

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? Türkçe dersi, dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluģur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleriyle Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

w w w. p a y d o s y a y i n c i l i k. c o m Uygulanamayan bilgiler, sindirilmemiş besin maddesi gibidir. (Piage)

w w w. p a y d o s y a y i n c i l i k. c o m Uygulanamayan bilgiler, sindirilmemiş besin maddesi gibidir. (Piage) w w w. p a y d o s y a y i n c i l i k. c o m Uygulanamayan bilgiler, sindirilmemiş besin maddesi gibidir. (Piage) Uygulanabilir bilgiler öğretir. 1. Sınıflar için iki ayrı eğitim seti İçeriği, di li,

Detaylı

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler DİL GELİŞİMİ-2 Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler O Çocukların dil gelişimlerinin desteklenmesi onların dil kazanımlarını hızlandırmak, çeşitlendirmek ve akıcı olmalarını sağlamak açısından önemli olmaktadır.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR KASIM AYI BÜLTENİ Kasım ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR KASIM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Eylül

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 1 5 2 AKTS Kredisi: 2 1.yıl - 2.yarıyıl Lisans Zorunlu 1 h/ 30 s Teorik: 1h/30s

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU PROGRAMIN ADI : ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI BEP BAŞLAMA TARİHİ: ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI : BEP BİTİŞ TARİHİ : ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS

Detaylı

(Bu makale Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi Eylül-Ekim 2011 sayısından alınmıştır)

(Bu makale Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi Eylül-Ekim 2011 sayısından alınmıştır) (Bu makale Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi Eylül-Ekim 2011 sayısından alınmıştır) YAZMA VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN F KLAVYE Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojisindeki

Detaylı

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 OKUMA YILI HEDEF 1 YILDA 1 MİLYON KİTAP 2011 2012 1 ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUMAYAN KALMASIN PROJESİ UYGULAMA ESASLARI Projenin Adı: OKUMAYAN

Detaylı

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE)

Kavratılacak Sesler e sesi (8 EKİM PERŞEMBE) TEMA 1: BİREY VE TOPLUM : 28 EYLÜL 2015 20 KASIM 2015 EYLÜL 28 EYLÜL - O9 EKİM 2015 20 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 2. Dinlediğini Anlama, 5, 8, 11, 13 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1 2. Kendini Sözlü

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Coşku 2. Sınıf Hayat Bilgisi Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MAYIS AYI KAZANIMLARI ÖĞRENME ALANI: DİNLEME TÜRKÇE DERSİ 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 519-527 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 09.11.2016 30.11.2016 Nurullah AYKAÇ Dicle

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

Kavram Haritası Yöntemi

Kavram Haritası Yöntemi Kavram Haritası Yöntemi Kavram Nedir? "Kavram dünyadaki nesnelerin, biçimlerin, olgu, durum ve devinimlerin dildeki anlatım buluşu ve dünyadaki nesnelerin ortak niteliklerine dayanan, dile özgü bir genelleme,

Detaylı

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

3. SINIFLAR EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR EYLÜL VE EKİM AYI BÜLTENİ Eylül ve Ekim ayı kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi konularımız 3. SINIFLAR EYLÜLVE EKİM AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Muamber YILMAZ 1 Özet:

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz. ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2012-2013 1 Sevgili Öğrenciler; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

İlköğretim Birinci Kademede Sözcük Öğretimi İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi

İlköğretim Birinci Kademede Sözcük Öğretimi İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi Başoğlu, N., Kaplan, T. ve Okur, A. (2014). İlköğretim birinci kademede sözcük öğretimi ile ilgili çalışmaların incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 50-6 Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 11 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER. Prof. Dr. Rüya Güzel Özmen

Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 11 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER. Prof. Dr. Rüya Güzel Özmen Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 11 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER Prof. Dr. Rüya Güzel Özmen Hazırlayan: Gizem Yıldız Öğrenme güçlüğü: okuma, yazma, bilgileri işlemleme, konuşma dili, yazı dili veya düşünme

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr) Okt.

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme,

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme, HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi dersi 1. yarıyıl devam ederken ilk bültende belirlendiği gibi Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün, Yarın temaları birlikte birbiri ile ilişkili olarak yürütülmektedir.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları AKDAY 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 34. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 11. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 12 25. kazanımlar AKDAY

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ARALIK-OCAK AYI BÜLTENİ Aralık-Ocak Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ARALIK_OCAK AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Çocuk Gelişimi Programı Dersin Adı: ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MÜZİK Sorumlu Öğretim Üyesi: Ait Olduğu Programın Adı: ÇOCUK GELİŞİMİ Yarıyılı: 5. Kodu:CGE3 307 Dersin

Detaylı

Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008

Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 POWERPOÝNT PROGRAMINDA HAZIRLANAN OKUMA MATERYALÝNÝN 12-13 YAÞLARINDA KAYNAÞTIRMA PROGRAMINA DEVAM EDEN HAFÝF

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı