GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1/31 GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (Bu Sözleşmede Katılım Bankası olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta Sözleşmenin sonunda adı/unvanı, adresi yazılı kişi/kişiler (Bu Sözleşmede, birden fazla olsa da Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda finansman/kredi açılması/kullandırılması için işbu Sözleşme tanzim ve imza edilmiştir. Sözleşme tabiri; işbu Genel Finansman/Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme olarak anılacaktır) ile buna istinaden imzalanmış veya imzalanacak her türlü sözleşme, protokol, taahhüt, yazı, form ve sair eklerin tamamını şamildir. Bu Sözleşmeye istinaden imzalanmış/imzalanacak olan belgelerde, bu Sözleşmeye herhangi bir atıf yapılmamış olsa da, niteliği icabı bu Sözleşmeye istinaden imzalandığı anlaşılan belgelerin tamamı bu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası hükmündedir. Katılım Bankası ile Müşteri, Kefil ve diğer imza sahipleri arasındaki finansman/kredi ve mevzuatın kredi saydığı işlemler sebebiyle Katılım Bankasına karşı doğmuş ve doğacak bilcümle borçlarla, bu hususlara ilişkin esas ve usuller bu Sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. 2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 2.1. Katılım Bankası ile Müşteri Arasındaki Tüm Finansman/Kredi Ve Mevzuatın Kredi Saydığı İşlemlerin, Sözleşmenin Kapsamına Dâhil Olması Bu Sözleşme hükümleri, Katılım Bankası ile Müşteri arasında gerçekleşecek tüm finansman/kredi ve mevzuatın kredi saydığı işlemler ile ilişkiler için geçerli olup, kolaylık olması bakımından bundan böyle tüm bu ilişkiler kısaca finansman/kredi olarak anılacaktır Taraflar arasındaki, daha önceki iş, işlem, ilişkiler nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak borç ve yükümlülükler de Sözleşme kapsamına dâhildir Sözleşmedeki maddelerde sadece bir kısım finansmanlar/krediler, teminatlar, hesap ve işlem çeşitlerinin sayılmış olması, Sözleşmenin madde ve madde başlıkları halinde düzenlenmiş olması, okuma ve anlamada kolaylık temini amacıyladır. Uygulamalar ve yorumlar, sözleşmenin bütünü nazara alınarak yapılacaktır. Sözleşme veya ilişkilerin kredi, finansman, fon ve sair biçimde adlandırılması, ilişkilerin farklı nitelendirilmesi veya farklı maddelerde düzenlenmiş olması; kesinlikle bir hükmün sadece o ilişki veya maddeyle ilgili konularda uygulanacağı, diğer madde ve ilişki/işlemlere uygulanamayacağı biçiminde sınırlayıcı olarak yorumlanamaz Sözleşmenin Yorum ve Uygulamasında Katılım Bankasının Niteliğinin Esas Alınması Sözleşmenin uygulama ve yorumunda, Katılım Bankasının finansman sağlayan bir kuruluş olma niteliği öncelikle nazara alınacaktır. Bu nedenle; Finansmana konu malı ve satıcıyı bulan ve Katılım Bankasına bildiren/öneren Müşteri olduğundan, Müşterinin malı bildiği incelediği, hem mal ve hem de satıcı hakkında garantisi olduğu kabul edilir; bu nedenle Malın ayıp ve zaptı ile Satıcının davranışları sebebiyle Müşteri, Katılım Bankasından herhangi bir talepte bulunmayacağını, konuya ilişkin tüm ihtilafların Satıcı ile kendisi arasında cereyan edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Konuyla ilgili olarak Katılım Bankasına karşı ileri sürebileceği tüm haklarından peşinen feragat eylediğini gayrikabili kabul, beyan ve taahhüt eder Katılım Bankasının çalışma prensipleri nedeniyle, herhangi bir işlemin özelliği icabı sözleşmeye eklenen hüküm (örneğin bazı işlemlerde Müşterinin, bazı işlemlerde Katılım Bankasının vekil kabul edilmesi gibi) sadece o işlem bakımından nazara alınacak, genele şamil edilmeyecektir Katılım Bankası ile Müşteri arasındaki finansman ilişkilerinin konusunu içki, kumar, şans oyunları, domuz ürünleri gibi faizsiz bankacılık ve Katılım Bankası çalışma prensipleriyle bağdaşmayan şeyler oluşturamaz; bu nedenle Katılım Bankası, kullandırdığı finansmanın bu tür yasak işlemlere konu edilmiş olduğunu sonradan öğrense dahi derhal sözleşmeyi fesih ile kullandırdığı finansman tutarının geri ödenmesini talep edebilir. Katılım Bankasının bu sebeplerle zarar ziyan talep etme hakları saklıdır Katılım Bankasının Sözleşmedeki Hak ve Yetkilerini Dilediği Zaman Kullanabileceği Sözleşmede Katılım Bankası lehine yer alan hükümler ve haklar, mutlaka kullanması anlamında Katılım Bankasını bağlamamakta olup; Katılım Bankasının bunları kullanıp kullanmamak veya dilediği zaman kullanmak hakları her zaman için saklıdır. Katılım Bankasının bu haklarını zamanında ya da hiç kullanmaması, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. 3. TANIMLAR 3.1. Akdi Kâr Payı (Kâr Payı): Her bir finansman/kredi veya mevzuatın kredi saydığı işlemde, Katılım Bankasının işlem kârı olarak, tarafların mutabakatı ile belirlenen oran veya işbu sözleşme ya da eklerine istinaden belirlenecek oran esas alınarak hesaplanıp anaparaya/maliyete ilavesi gereken tutarı ifade eder. Bu sözleşme ve eklerinde akdi kelimesi ilave edilmeksizin kullanılan/kullanılacak kâr payı ifadesi de, akdi kâr payına delalet eder Gecikme Cezası: Müşterinin borcunu ödemede gecikmesi/temerrüdü durumunda, tarafların mutabakatı ile belirlenen oran veya işbu sözleşme ya da eklerine istinaden belirlenecek oran esas alınarak hesaplanıp, gecikme/temerrüt tutarına ilavesi gereken tutarı ifade eder.

2 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 2/ Satıcı: Mal, emtia, gayrimenkul, menkul kıymet, hak, hizmeti; satan, sağlayan, devreden, kullandıran veya vaat eden, ihracatçı, imalatçı veya sair biçim ve sıfatla hukuki ilişkinin bir tarafını oluşturarak, taahhüt ve yükümlülük altına giren gerçek veya tüzel kişileri ifade etmekte olup, Sözleşmede bu anlamda kullanılmaktadır Mal: Mal, emtia, gayrimenkul, menkul kıymet, hak ve hizmetin genel adı olarak bunların yerine kaim olmak üzere kullanılmaktadır İletişim Araçları: Faks, e-posta, telefon, mektup, teleks, swift ve benzeri bilgi/belge iletmeye yarayan teknolojik araçların genel adı olarak kullanılmaktadır Fiyat: Anapara, kâr, vergi, fon, harç, komisyon, ücret, sigorta primi, masraf ve sair adlar altındaki finansmanın maliyetini oluşturan unsurların toplam tutarını ifade etmek üzere, Katılım Bankalarının finansman sağlama yöntemlerinde kullanılabilir Alım-Satım: Yürürlükteki mevzuat gereği, finansman yöntemi olarak malın/hizmetin/hakkın/menkul kıymetin sağlanmasına (alım-satımına) ilişkin hukuki ilişkileri ifade etmektedir Kredi: 5411 sayılı Bankacılık Kanunun uyarınca kredi sayılan işlemleri ifade etmektedir Finansman: 5411 sayılı Bankacılık Kanunun ve ilgili Yönetmelik uyarınca sadece Katılım Bankaları tarafından sağlanabileceği belirtilen finansman yöntem ve işlemlerini ifade etmektedir. 4. KREDİYE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 4.1. Finansman/Kredi Limiti ile Kullandırılacak Finansman/Kredinin Para Cinsi Finansman/Kredi limiti hangi para cinsinden olursa olsun, Katılım Bankası bu limiti, TL veya herhangi bir yabancı para cinsinden kullandırabilir. Belli bir para cinsinden tanınan limitin Müşteriye bildirilmiş olması, hiçbir biçimde finansmanın/kredinin mutlaka bildirilen para cinsinden kullandırılacağı veya kullandırıldığı anlamına gelmeyeceği gibi, Müşterinin borcunun bildirilen limitin para cinsinden olduğu anlamına da gelmez. Katılım Bankası limiti ve finansmanın/kredinin kullanım koşul ve konusunu değiştirebilir, kullanımı belirli biçimlerde sınırlandırabilir Bu Sözleşme, limit tahsis kararında belirtilenden farklı para cinsinden kullandırılan veya farklı para cinsine dönüştürülen nakdi/gayrinakdi finansman/krediler ile kredi sayılan diğer tüm işlemler hakkında da bütün hükümleri ile geçerli ve bağlayıcıdır Katılım Bankasının Finansmanı/Krediyi Kullandırmama, Şartlarını Belirleme veya Değiştirme Yetkisi Müşteriye limit tahsis edilmiş olması, limitin mutlaka kullandırılacağı anlamında olmadığından, Katılım Bankası, Sözleşme imzalanmış, senetler tevdi edilmiş, rehin tesis edilmiş, ipotekler tescil edilmiş ve sair teminatlar verilmiş olsa dahi, Müşteriye ilişkin sübjektif veya objektif sebepler dolayısıyla finansmanı/krediyi kullandırmayabilir veya kısmen kullandırabilir, kullanım şartlarını değiştirebilir, kullanımı geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda Müşterinin Katılım Bankasına hiçbir borcu yoksa yazılı talep halinde Katılım Bankası verilen teminatları iade ile yükümlüdür Müşteri, bu maddede zikredilen Katılım Bankası yetkileri ile ilgili olarak, bilcümle talep, itiraz ve sair haklarından peşinen ve dönülemez biçimde feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder Finansmanın/Kredinin Birden Çok Kişiye Tanınması Limit birden çok Müşteriye tanındığı takdirde, Müşterilerden sadece birisine veya birkaçına veya tamamına kullandırılabilir. Bu Sözleşmede yer alan Müşteri tabiri, finansmanın/kredinin birden çok Müşteriye kullandırılması halinde birlikte veya ayrı ayrı her bir Müşteriyi ve Müşterileri de ifade eder. Finansmanın/Kredinin birden çok kişiye tanınması halinde, Sözleşmedeki tekil ifadeler, çoğul ifadeler için de geçerlidir Finansman/Kredi limitinin birden çok kişiye grup şeklinde tahsis edildiği durumlarda, bu gruba dâhil ve bu Sözleşmede imzası bulunanlardan biri veya birkaçı veya tamamı tarafından, aynı anda veya farklı zamanlarda, kısmen veya tamamen kullanılması mümkündür. Böyle bir durumda, limitin bunlardan biri veya birkaçı veya tamamı tarafından ve ne miktarda finansman/kredi kullandıklarına bakılmaksızın, bu Sözleşmede imzası bulunanların hepsi; doğmuş ve doğacak borçların tamamından Katılım Bankasına karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Katılım Bankası, finansmanı/krediyi kullanıp kullanmadıklarına bakmaksızın alacaklarını tahsil için bunların birine, birkaçına veya tamamına aynı anda müracaat hakkına sahiptir. Taraflar bu hususları gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler Finansman/Kredi Tutarının Katılım Bankasınca Ödenmesi Katılım Bankası finansmana/krediye konu ödemeleri tamamen veya kısmen, mevzuatına uygun olarak nakit, havale, virman veya peşin, avans, vadeli, mahsuben veya akreditif, vesaik-mal mukabili, senetle veya kendi belirleyeceği sair uygun yöntemlerle ödeyebilir. Ödemeye ilişkin aksine yazılı bir talimat olmadıkça, Katılım Bankası ödeme yöntemini belirlemeye yetkilidir. Bu Sözleşme aynı zamanda ödeme yönteminin belirlenip icrası için Katılım Bankasına verilmiş dönülemez bir yetki ve talimat hükmündedir. Ödemeye ilişkin tüm mali yükümlülükler Müşteriye aittir Finansman/Kredi İçin Katılım Bankasının Taahhütte Bulunması Müşterinin başvurusuna/talebine istinaden Katılım Bankası tarafından ilgili kişi, kurum, kuruluşlara ödeme yapılması veya ödeme yapacağına dair beyan, bildirim veya taahhütte bulunması ile birlikte Müşteri derhal borçlandırılmış olur Finansman/Kredi hangi yöntemle kullandırılırsa kullandırılsın, Katılım Bankasının bir ödemede bulunması veya ödeme talebiyle karşılaşması halinde, yapılan ödemeler derhal Müşteri hesaplarına borç kaydedilecek ve Müşteri bu borçları, Sözleşme şartları dâhilinde Katılım Bankasına itirazsız ödemekle yükümlü olacaktır Finansmanın/Kredinin Geri Ödenmesi, Vadeden Önce Ödeme ve Finansmanın/Kredinin Erken Kapatılması Müşteri anapara ile buna kâr payı, vergi, harç, resim, fon, masraf ve sair maliyetlerin eklenmesi sureti ile doğacak tüm borçlarını belirlenecek vade ve miktarlara ve Katılım Bankası kayıtlarına göre geri ödeyecektir.

3 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 3/ Finansman/Kredi, <kural olarak belirli bir vade ve belirli bir kâr payı üzerinden kullanılmış olduğundan> Katılım Bankasının yazılı kabulü olmadıkça kısmen veya tamamen erken kapatma ve sair gerekçelerle hiçbir indirim talebinde bulunulamaz. Taraflar bu hususta gayrikabili rücu mutabık olup, Müşteri finansmanı/krediyi kısmen veya tamamen erken ödeme/kapatma talebinde bulunmayacağını ve finansmanı/krediyi erken ödese/kapatsa dahi hiçbir ad altında ve hiçbir surette indirim talebinde bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder Müşteri kendince önemli sebeplere binaen finansmanı/krediyi erken ödeme/kapatma talebinde bulunduğu takdirde, bir zorunluluk anlamında olmamak kaydıyla Katılım Bankası erken ödeme/kapama talebini kabul edebilir. Katılım Bankasının kabulü ancak yazılı ve Katılım Bankasının konuyla ilgili yetkililerinin imzalarını taşıyan belge ile ispat olunabilir. Bu durumda Müşteri, erken ödeme/kapama sebebiyle Katılım Bankasının talep edeceği ücret, komisyon ve sair ferileri derhal ve tamamen Katılım Bankasına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 5. KÂR PAYLARI 5.1. Kâr Payı Oranları Katılım Bankasının tâbi olduğu mevzuat ve çalışma prensipleri gereği finansman/kredi, kural olarak (özel durumlar hariç olmak üzere) mevzuatın belirlediği yöntemlere göre kullandırıldığından, kâr payı oranları da kural olarak her bir işlemde taraflarca serbestçe belirlenebilecektir Yazılı olarak kâr payı oranı belirlenmediği durumlarda, Katılım Bankası tarafından aynı cins finansmanlara/kredilere uygulanan cari kâr payı uygulanır Kâr Payı Tahakkuku Finansmandan/Krediden kaynaklanan borçlar, kural olarak (özel durumlar hariç) her bir finansman/kredi için aylık, yıllık veya sair biçimde belirlenen kâr payları ile ücret, vergi, masraf, komisyon ve sair ferilerin eklenmesi suretiyle belirlenmiş olduğundan, finansman/kredi kullanımı ile birlikte kâr payı ve yukarıdaki feriler tahakkuk ettirilerek Müşteri hesabına borç kaydedilir. Katılım Bankasının niteliği ve mevzuatı icabı kâr payları finansmanın/kredinin kullandırılması anında tahakkuk eder; bu nedenle kâr paylarının ileride tahakkuk edeceği iddiasında bulunulamaz. Yine aynı nedenle, muacceliyet sözkonusu olduğunda anapara ile birlikte kâr paylarının tamamı da muaccel hale gelir; yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla Müşteri kâr paylarının indirilmesi talebinde bulunamaz. Müşteri konuya ilişkin haklarından peşinen ve gayrikabili rücu feragat etmiştir. 6. YABANCI PARA CİNSİNDEN (DÖVİZ/DÖVİZE ENDEKSLİ) KREDİLER 6.1. Finansmanın/Kredinin Dövize Endeksli Türk Lirası Olarak Kullandırılması Müşteri döviz olarak borçlandırılmak suretiyle Türk Lirası finansman/kredi kullandırılacak olup, yapılacak TL geri ödemelerde, ödeme tarihindeki Katılım Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır Dövize endeksli finansmanlarda/kredilerde anapara, kâr payları, vergi, komisyon, masraflar ile borçların vadesinde ödenmemesi nedeni ile ödenmesi gerekecek gecikme cezası ile gecikme cezasının vergileri, akdi ve yasal diğer feriler borçlanılan döviz cinsi üzerinden tahakkuk ettirilerek hesaba borç kaydedilecektir Finansman/Kredi borcunun geri ödenmesi aşamasında, finansmanın/kredinin kullandırıldığı tarihte esas alınan döviz alış kuru ile ödeme tarihindeki döviz satış kuru arasında kullandırılan finansmanın/kredinin niteliğine göre; kur farkından doğacak vergiler ve sair feriler de ayrıca Müşteri tarafından ödenecektir Katılım Bankası dövize endeksli finansmanı/krediyi, başka bir döviz cinsine endeksleyebilecek veya Türk Lirasına dönüştürebilecektir. Bu değişikliklerden dolayı doğacak kur farkı ile bilcümle vergi, harç, resim, masraf, fon ve sair yükümlülükler Müşteriye aittir Finansmanın/Kredinin kısmen veya tamamen geri ödenmesinde uygulanacak kur, vade tarihindeki kurdan daha düşük olmayacak; fiili ödeme tarihinde döviz kurları düşmüş olsa dahi Müşteri tarafından yapılacak ödeme tarihlerindeki kur, hiçbir zaman vade tarihindeki kurdan daha düşük olarak uygulanmayacaktır. Ancak Katılım Bankası, tek taraflı kararı ile daha düşük olsa bile fiili ödeme tarihindeki kuru uygulama hak ve yetkisine sahiptir Finansmanın/Kredinin Yabancı Para (Döviz) Üzerinden Kullandırılması Müşteriye tanınan limit, kısmen veya tamamen döviz kredisi olarak, mevcut veya ileride kabul edilecek mevzuat hükümleri kapsamında olmak üzere kullandırılabilir. Yabancı para üzerinden kullandırılan finansmanlar/krediler (döviz kredisi), yurtiçi veya yurtdışı kaynaklardan kullandırılmasına Katılım Bankasının aracılık etmesi şeklinde de kullandırılabilir. Bu takdirde yurt içi ve yurt dışı mevzuat hükümleri uygulanacaktır Döviz kredisi bu konudaki mevzuatın öngördüğü şekilde TL veya döviz olarak kullandırılabilir. Döviz kredisinin TL olarak kullandırılması halinde, bu Sözleşmedeki esaslar çerçevesinde olmak üzere Katılım Bankası kurları esas alınacaktır Aksine yasal bir düzenleme ve Katılım Bankasının kabulü olmadıkça, döviz kredilerinden dolayı doğacak borçlar, 1567 s. Kanun başta olmak üzere, konuya ilişkin mevcut ve ileride kabul edilecek sair tüm düzenlemelere uygun olarak aynı döviz cinsinden geri ödenecektir Döviz kredisinin geri ödemesinin, TL olarak ödenmesi zorunluluğunun doğması veya Katılım Bankasının kabul etmesi halinde ilgili mevzuatın öngördüğü tüm yaptırımların Müşteri hakkında uygulanması dışında döviz borcu, her halükarda Katılım Bankasının fiilen tahsil tarihindeki döviz satış kuru üzerinden TL karşılığı olarak tahsil edilir. Ancak geri ödeme tarihindeki kur, vade tarihindeki kurdan daha düşük olmayacak; fiili ödeme tarihinde döviz kurları düşmüş olsa dahi Müşteri tarafından yapılacak ödeme tarihlerindeki kur, hiçbir zaman vade tarihindeki kurdan daha düşük olarak uygulanmayacaktır. Ancak Katılım Bankası, tek taraflı kararı ile daha düşük olsa bile fiili ödeme tarihindeki kuru uygulama hak ve yetkisine sahiptir.

4 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 4/ Katılım Bankasınca Müşteri lehine döviz üzerinden kefil olunması, kabul-aval, teminat mektubu, garanti veya kontrgaranti verilmesi ve sair bir yöntem ile taahhütler ve/veya mevzuat hükümleri gereği döviz taahhüdü altına girilmesi halinde, bu Sözleşme ile limitin TL olarak tanınması halinde dahi Müşterinin tüm yükümlülüklerinin garanti edilen döviz cinsinden olacağını; ödemelerin aynı döviz cinsinden yapılacağı, ancak Katılım Bankasının kabul etmesi halinde ödeme günündeki Katılım Bankası döviz satış kurundan TL ödenebileceğini Müşteri kabul ve taahhüt eder Döviz Ve Dövize Endeksli Finansmanlara/Kredilere İlişkin Ortak Hükümler Döviz/Dövize endeksli finansmanlarda/kredilerde, endekslemede/kullandırmada esas alınacak kur: Katılım Bankası döviz alış kuru; ödemede ise Katılım Bankası döviz satış kurudur Yabancı para esasına dayalı finansmanlarda/kredilerde, finansman/kredi yabancı para (döviz) üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile (döviz endeksli) kullandırılırken, Katılım Bankası tarafından Müşteriye veya Müşteri için satıcı, imalatçı, ihracatçı ve sair kişilere yapılacak ödemeler TL olsa dahi Müşterinin yükümlülüğü Katılım Bankasının Müşteri için garanti ettiği veya kullandırdığı yabancı para cinsinden olacaktır Gerek yabancı para cinsinden finansmanlarda/kredilerde ve gerekse bu Sözleşme gereği yapılacak tüm yabancı para (döviz) işlemlerinde aksine yasal bir engel bulunmadıkça Katılım Bankası cari kurları uygulanır. Doğacak arbitraj farkı Müşteri tarafından ödenir ve buna ilişkin masraflar, vergiler ve sair tüm mali yükümlülükler Müşteriye aittir Müşterinin işbu madde kapsamındaki finansmanları/kredileri mevzuata uygun kullanmaması nedeniyle, birlikte sorumlu veya müteselsil sorumlu kabul edilmesi dolayısıyla veya sair biçimde Katılım Bankasının bir ödemede bulunması halinde, ödediği bu tutarları Müşteri hesaplarına resen borç kaydedebileceğini Müşteri kabul ve taahhüt etmektedir Döviz kredileri ile dövize endeksli finansmanlara/kredilere ilişkin kullanımlarda ve geri ödemelerde, finansman/kredi tahsisi, yurt içi veya yurt dışı havale, dövizlerin satışı ve sair nedenlerle dövizlerin kur değişikliklerinden, iki yabancı paranın değiştirilmesinden (arbitrajdan) dolayı oluşacak farklar, zararlar, kur riskleri ve bunlara ilişkin tüm vergi, fon ve masraflar Müşteriye ait olup, Katılım Bankası bunları Müşteri hesabına resen borç yazmaya yetkilidir. 7. FİNANSMANIN/KREDİNİN KURUMSAL FİNANSMAN DESTEĞİ ŞEKLİNDE KULLANDIRILMASI 7.1. Finansman/Kredinin Kullandırılması ve Müşterinin Borçlandırılması Finansmana/Krediye konu mal, Müşterinin başvurusunda bildirdiği Satıcıdan Katılım Bankası tarafından peşin bedelle alınıp; diğer maliyet unsurları ile birlikte katılım bankası ve işletmenin/tüketicinin mutabık kaldığı kârın ilavesi suretiyle bulunacak satış fiyatı üzerinden Müşteriye vadeli olarak satılır. Böylece Finansmanın/Kredinin kullandırılması ve Müşterinin borçlandırılması işlemi tamamlanmış olur Kurumsal Finansman Desteğinin (Murabahanın) ayrıntıları şu şekilde cereyan eder: Katılım Bankasının Satıcıya ilettiği sipariş yazısı karşılığında Satıcının açık veya örtülü kabulü üzerine, mal bedeli (Müşteri peşinatı ile birlikte peşin bedeli ya da Müşteri peşinatı dışındaki finansman tutarı), Katılım Bankasınca yurt içinden veya dışından Satıcılara doğrudan ödenir (veya istisnai hallerde satıcıya ödenmek koşuluyla Müşterinin hesabına aktarılır). Katılım Bankası, bu şekilde peşin bedelini (finansman tutarını) ödediği ve hükmen tesellüm ettiği finansmana konu malın faturasını, Müşteri adına tanzim ve kendisi adına Müşteriye teslim etmesi için Satıcıyı yetkilendirir. Böylece finansmana konu malın Katılım Bankasınca alımı ve tesellümü tamamlanmış olur. Katılım Bankası; finansmana konu malı Satıcıdan peşin bedelle satın ve hükmen teslim alıp, aralarındaki mutabakata uygun olarak oluşan peşin alım maliyetine, akdi kâr payının ilavesiyle Müşteriye vadeli olarak satar ve hükmen teslim eder; finansmana konu malın Satıcıdan fiilen tesellümü için Müşteriyi yetkilendirir. Böylece finansmana konu malın Katılım Bankasınca Müşteriye vadeli satımı ve teslimi tamamlanmış; kurumsal finansman desteği yöntemiyle finansman sağlanmış olur Katılım Bankası, bu yöntemle kullandırılacak finansmanların/kredilerin ödemesini yapmadan, proforma fatura, satış vaadi, ön sözleşme veya alım-satıma ilişkin belgelerin suret veya asıllarını; finansman/kredi konusu malın değerlemesine ilişkin ekspertiz raporunu; mevzuat veya iç düzenlemelerinin gerektirdiği sair belgeleri talep etme ve bunlar kendisine ibraz edilmedikçe finansmanı/krediyi kullandırmama hakkını saklı tutar. Katılım Bankası, Müşterinin talep ettiği her türlü mal bedelini ödemek zorunda olmayıp, kabul edebileceği mal bedelini ödemek suretiyle finansman/kredi kullandırabilecektir Müşteri başvurusunun Katılım Bankasınca kabul edilmesi halinde, finansman/kredi tutarının (mal bedelinin Müşteri peşinatı dışındaki kısmının) ödenmesi için Katılım Bankası Satıcı nezdinde gerekli müracaatta bulunma ve gerektiğinde ödemeler yapma hak ve yetkisine sahip olmuş olur. Müşteri Katılım Bankasının bu yetkisini kabul ile konuya ilişkin haklarından peşinen feragat etmiştir Katılım Bankası finansman/kredi ödemesini, satıcıya veya satıcı vekiline/temsilcisine veya satıcının Katılım Bankası hesap numarasına ya da istisnai hallerde gerektiğinde satıcıya ödenmek koşuluyla Müşterinin hesabına aktarmak suretiyle yapabilir Satıcıya ödeme yapılması (veya gerektiğinde satıcıya ödenmek koşuluyla, Müşterinin hesabına aktarılması) ile birlikte Müşteri Katılım Bankasına borçlanmış olacaktır. Borç miktarı/fiyat; anaparaya kâr payı, vergi, harç, resim, prim, masraf, komisyon ve sair maliyetler de eklenmek sureti ile tespit edilir. Fiyatı (toplam finansman maliyetini) oluşturan unsurlarda, kredi kullanımından sonra da mevzuat değişikliği ve/veya sair herhangi bir nedenle meydana gelebilecek değişiklikler dolayısıyla oluşabilecek artışlar da borca ilave edilir. Temerrüt, vergi, fon, masrafa ilişkin Sözleşmede yer alan özel hükümler saklıdır Finansman/kredi konusu mal için satıcıya avans olarak bir ödemede bulunulması veya ödemeye dair taahhüt verilmesi halinde dahi avans ödemesi veya taahhüt ile birlikte Müşteri, Katılım Bankasına karşı borçlanmış olacaktır. Ödemenin veya taahhüdün kısmen olması ve sair özel durumlar Müşterinin borç ve sorumluluklarında hiç bir değişiklik oluşturmaz Müşterinin Finansman/Kredi İşlemine İlişkin Belgeleri Katılım Bankasına Teslim Zorunluluğu

5 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 5/ Müşteri, finansman/kredi konusu işlemin belgelerinin birer suretini derhal Katılım Bankasına teslim edecektir. Aksi halde, mevzuatı gereği Katılım Bankasının finansmanı/krediyi kullandırmaktan vazgeçme, finansman/kredi kullandırılmışsa hesabı kat ile alacaklarını talep etme hakları saklıdır Müşteri satın aldığı malı/hizmeti iade etmeyeceğini, zorunlu nedenle iade edilmesi halinde ise konu ile ilgili olarak derhal Katılım Bankasına bilgi vereceğini taahhüt etmektedir İşbu madde kapsamındaki finansmanla/krediyle ilgili alım-satımlarda, belge aslı/sureti satıcıdan Katılım Bankası adına Müşteri tarafından teslim alınmışsa; Müşteri belgenin bir nüshasını Katılım Bankası nam ve hesabına temin edip saklayacaktır. İşbu belgelerin temin ve muhafazası Katılım Bankasının tâbi olduğu mevzuat bakımından zorunlu olup, bu zorunluluğu Katılım Bankası adına Müşteri yerine getirecek ve sözkonusu belgeleri yine Katılım Bankasının tâbi olduğu mevzuatın öngördüğü müddetle muhafaza edecektir. Sözkonusu belgelerin her ne sebeple olursa olsun ilgili mercilerce talep edilmesi halinde Müşteri bu belgeleri derhal Katılım Bankasına ibraz edecektir. Aksi halde, bu nedenle Katılım Bankasının uğrayabileceği bilcümle zararları telafi edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu hüküm, Müşterinin sözkonusu belgeleri Katılım Bankası namına temin edip saklama garantisine istinaden tanzim ve imza edilmiş olmakla, kesinlikle sorumsuzluk kaydı anlamında yorumlanamaz. Müşteri bu yönde herhangi bir talepte bulunmayacağını, işbu madde kapsamında işlem ve düzenlemeler nedeniyle sahip olduğu/olacağı her türlü iddia, itiraz, defi, dava ve sair haklarından şimdiden ve gayrikabili rücu feragat eylediğini dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri işbu madde kapsamında kullanacağı finansmanla/krediyle ilgili alım-satımlara ilişkin olarak Katılım Bankasının işlemleri izleyebilmesi için kendisinden talep edeceği (mizan, hesap özeti vs.) tüm kayıtlarını da Katılım Bankasına zamanında ve gereği gibi sunacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Finansman/Kredinin Geri Ödenmesi, Vadeden Önce Ödeme ve Finansman/Kredinin Erken Kapatılması Müşteri anapara ile buna kâr payı, vergi, harç, resim, fon, masraf ve sair maliyetlerin eklenmesi sureti ile doğacak tüm borçlarını belirlenecek vade ve miktarlara göre geri ödeyecektir. Borcun ödeme vade ve miktarları ve sair hususlarda Müşterinin, Katılım Bankası tarafından yazılı olarak kabul edilen bir talimatı veya düzenleme olmaması halinde Katılım Bankası kayıtlarında (geri ödeme tablosunda) yer alan vade ve miktarlarda geri ödemeler yapılacaktır Her bir taksit, anapara, kâr payı, vergi, komisyon ve sair masrafları içermekte olup; bunlardan birinin kısmen veya tamamen ödenmemesi temerrüt sebebidir. Herhangi bir taksitin ödenmesi ondan evvelki taksitlerin ödendiği veya da akdi kâr payının müteakip taksitlere dağıtılması, tahsil edilmesi gereken Katılım Bankası alacağının tamamen tahsil edildiği anlamına gelmez Akdi kâr payı, vergi, komisyon ve sair giderler henüz doğmamış ve Müşterinin ödemede herhangi bir gecikmesi yoksa Müşteri yaptığı ödemeyle birlikte yazılı başvuruda bulunursa, yaptığı kısmi ödemenin anaparadan düşülmesini isteme hakkına sahiptir. Böyle bir başvurusu yoksa Müşteri, yapılan kısmi ödemenin Katılım Bankasınca yapılan mahsubuna itirazda bulunamaz Geri ödeme ve erken ödemeye/kapamaya ilişkin olarak bu Sözleşmenin ilgili maddelerindeki hükümler saklıdır. 8. FİNANSMANIN/KREDİNİN; TEMİNAT MEKTUBU, GARANTİ TAAHHÜTLERİ ŞEKLİNDE KULLANDIRILMASI 8.1. Kapsam ve Bu Başlık Altındaki İşlemlerin Tümünün Garanti Taahhütleri Olarak Nitelendirilmesi Finansmanın/Kredinin kısmen veya tamamen, teminat mektubu, garanti, kontrgaranti, harici garanti, kefalet veya sair garanti taahhütleri şeklinde kullandırılması ile herhangi bir garanti taahhüdü düzenlenmiş olmasa da bankacılık işlemleriyle ilgili olarak gerçekleşmesi şarta bağlı yükümlülükler bu Sözleşme kapsamında Müşteriye açılmış finansmandır/kredidir İşbu maddede yer alan finansmanlar/krediler, adı ve niteliği ne olursa olsun bundan sonra garanti taahhüdü olarak anılacak ve nitelendirilecektir Garanti Taahhütlerinin Düzenlenmesi, Verilmesi, Değiştirilmesi Garanti taahhütleri, doğrudan doğruya Katılım Bankası veya muhabirleri veya Katılım Bankasının talimatı ile diğer bir banka tarafından veya konsorsiyum şeklinde düzenlenebilir Garanti taahhüdü, Müşteri lehine veya Müşterinin talep ve talimatı ile üçüncü kişiler lehine düzenlenebilir. Ya da Müşteri talep ve işlemiyle bağlantılı olmak üzere Katılım Bankasının lehine de olabilir Süre, miktar veya sair şartlarının değiştirilmesi, taahhütlerin yenilenmesi, yeni taahhüt verilmesi, süreli garanti taahhütlerinin süresiz hale getirilmesi, başka yere nakli, garantilerin devri ve sair tüm değişikliklere ilişkin talepleri karşılayıp karşılamamakta Katılım Bankası serbest olup; Müşterinin bu yönde bir talep, muvafakat, onay ve izninin olmaması halinde dahi Katılım Bankası bu işlemleri yapmaya, Müşteri dışındaki talepleri karşılamaya yetkilidir. Bu madde hükmü mezkûr konulara ilişkin olarak Müşteri tarafından Katılım Bankasına verilmiş gayrikabili rücu bir yetkidir Komisyonlar, Masraflar, Vergi ve Diğer Yükümlülükler Müşteri veya Müşteri talebiyle üçüncü şahıs lehine Katılım Bankası veya muhabirleri veya diğer araya giren Katılım Bankasılar tarafından verilen garanti taahhütlerinin komisyon, vergi, harç, resim, fon, masrafları ile bunların tazmin edilmiş olması halinde bedellerinin ödenmesi sorumluluğu Müşteriye aittir Müşteri, TL veya yabancı para cinsinden verilen garanti taahhütlerinden dolayı Katılım Bankası sorumluluğunun sona ermesine kadar, devre ve miktarı belirlenen veya Katılım Bankası cari komisyon oranları kadar komisyon ve bunlara ilişkin diğer ferileri ödeyecektir. Ayrıca diğer banka limitlerinden garanti taahhüdü verilmesi halinde, garanti taahhüdünü veren muhabir ve

6 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 6/31 sair bankalara Katılım Bankasınca ödenecek komisyon, vergi, masraf ve sair ödemelerden de bu hükümler çerçevesinde Müşteri sorumlu olup, bunları da Katılım Bankasına ödeyecektir Mevcut veya ileride yapılacak yasal düzenlemeler gereği garanti taahhütleri ile ilgili olarak ödenmesi gerekecek her türlü vergi, harç, resim ve sair mali yükümlülükler ile bunlara gelecek ilaveler ve ek yükümlülükler Müşteriye aittir Komisyon devre başında peşin olarak; vergi, harç ve sair feriler doğdukları tarihte derhal ödenecektir. Her devre başında Müşteri hesabına borç kaydedilen veya tahsil edilen devre komisyonu, garanti taahhüdünün devre bitmeden daha önceden iadesi, iptali veya sair sebeplerle hükümsüz kalması, kısmen veya tamamen tazmini halinde dahi; hesaba borç kaydedilen veya iade edilen komisyonlar ve ferilerin iade veya iptalleri istenemez ve bunlar iptal edilemez. Garanti taahhütleri devrenin hangi aşamasında iade veya iptal veya tazmin edilirse edilsin Katılım Bankası ve/veya muhabirlerince ve/veya diğer araya giren bankalarca tahakkuk ettirilen o devrenin tüm komisyon, vergi, harç, resim ve masrafları aynen ödenecektir Garanti taahhütlerinin bütün hukuki ve mali sonuçlarından, Katılım Bankasının tam olarak ibra edilmesine veya garanti taahhüdünün hükümden düşmüş olduğuna dair kesinleşmiş bir mahkeme kararının tevdi edilmiş olmasına kadar Müşteri, Katılım Bankasına karşı sorumlu ve borçlu olup; Katılım Bankasının muhatap/alacaklıya karşı feragate yetkili bulunduğunu ve bu nedenle Katılım Bankasına karşı hiçbir talepte bulunmayacağını Müşteri peşinen beyan ve kabul etmektedir Verilen garanti taahhütlerine istinaden yurt içi/dışı döviz kredisi ve sair özel işlemler gerçekleştirilmesi halinde Müşteri, öncelikle 1567 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat başta olmak üzere, konuyla ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun hareket edecek, mevzuatın öngördüğü ihbar ve bildirimleri yapacak, gerekli izinleri yetkili mercilerden alacaktır. Bu hükümlere aykırı hareket edildiğinin ileride tespit edilmesi ve/veya ileride vuku bulabilecek mevzuat değişikliğinin gerekli kıldığı hallerde tahakkuk ettirilerek ödenmesi gerekecek vergi, resim, harç vb. gibi mevzuattan kaynaklanan mali sorumluluklar <bunlara ilişkin tüm ferileriyle birlikle> Müşteri tarafından ödenecektir. Garanti taahhütlerinin TL olarak düzenlenmiş olmasına karşın, garanti taahhütlerine dayalı olarak Katılım Bankasının yükümlülüğünün döviz veya döviz esaslı olması halinde Müşterinin yükümlülükleri de döviz üzerinden olacak; Sözleşmenin dövize ve endekslemeye ilişkin hükümleri uygulanacaktır Garanti Taahhütleri Nedeni ile Katılım Bankasının Ödeme Yapması Katılım Bankası tarafından verilen <şarta bağlı olanlar dâhil> her türlü garanti taahhütlerinin bütün sonuçlarından Müşteri sorumlu olup, Katılım Bankası verdiği garanti taahhütlerinden dolayı kısmen veya tamamen tazmin talebi ile karşılaşması halinde, Müşterinin izin ve muvafakatini almaksızın, protesto, ihbar ve ihtar keşidesi ve mahkeme kararı aramaksızın, keza tazmin talebinin haklılığını, garanti edilen riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini, lehdar ile muhatap arasındaki sözleşme hükümlerini ve bunların feshedilip edilmediğini, Müşteriye önceden ihbar, tebligat yapılıp yapılmadığını, garanti taahhütleri müstenidi inşaat, satım, ithalat, ihracat, bayilik ve sair işlemlerin hangi sebep ve suretle olursa olsun gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmaksızın, Müşterinin bu yöndeki iddialarının sonuçlarını beklemeksizin, ilk tazmin talebi üzerine ödeme yapmaya yetkili olacaktır Katılım Bankası tarafından Müşteri lehine verilen kayıtsız-şartsız garanti taahhütleriyle ilgili olarak Müşteri, ihtiyati tedbir kararı talep etmeyeceğini, ihtiyati tedbir talep ve sair haklarından peşinen feragat ettiğini; şayet bu hükme rağmen ihtiyati tedbir kararı alır ve bu karar ödeme yapamaması nedeniyle Katılım Bankasının prestij kaybına uğraması veya daha sonraki mektuplarının kabul edilmemesi riski doğurursa, Katılım Bankasının bu hükme istinat ile ihtiyati tedbir kararına itiraz ve kararı kaldırtmaya yetkili olduğunu peşinen ve dönülemez biçimde kabul eder. Ayrıca ihtiyati tedbirin devam ettiği süre içerisinde veya ihtiyati tedbirin kaldırılmasından sonra yazılı tazmin talebinde bulunulması halinde, Katılım Bankasının ödemeye, keza bu süre içerisinde vadenin işlememiş sayılmasının kabulüne yetkili olduğunu ve bu takdirde de Müşteri sorumluluğunun aynen devam edeceğini Müşteri beyan, kabul ve taahhüt eder Katılım Bankasının, (Müşterinin talimatı veya ihtiyati tedbir kararı nedeni ile) tazmin talebini reddetmesinden dolayı doğacak tüm mali ve cezai sorumluluk-yükümlülük, fark, ceza, vergi, kur farkı, sair ceza ve faizler, zararlar ve sair bilcümle sorumluluklar Müşteriye ait olup, Müşterice Katılım Bankasına ödenecektir. Müşteri, vereceği talimat (bu talimat Katılım Bankası için emredici/bağlayıcı nitelikte olmasa dahi) veya alacağı tedbirler yüzünden garanti taahhüdünün Katılım Bankasınca vaktinde tazmin edilmemesine/ödenmemesine sebep olursa, bu yüzden Katılım Bankasının uğramış olduğu ve uğrayacağı her türlü zarardan (gecikme zamları, faiz, tazminat, cezalar, vekâlet ücreti, dava ve icra masrafı dâhil) dolayı Katılım Bankasına karşı sorumlu olacağını ve Katılım Bankasının bu nedenle doğacak alacaklarını, garanti taahhüdü tutarına ilaveten, vergi ve diğer eklentileri ile birlikte istenen para cinsinden derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Katılım Bankası bu maddede zikredilenlerle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, bunları Müşteri hesabına borç kaydetmeye ve tahsile yetkilidir Finansmanın/kredinin nakit karşılığı verilmiş olması veya finansman/kredinin teminatı olarak nakit depo edilmiş bulunması hallerinde; tazmin gerekirse Katılım Bankası nezdinde bulunan nakit karşılığı muhataba ödeyip; nezdinde herhangi bir nakit bulunmasa dahi Müşteri hesabına resen borç kaydederek kendi bünyesinden muhataba ödemede bulunup, verdiği mektupları, kontrgarantileri, garantileri, kefaletleri geri almak hakkını haizdir. Müşteri bu hususları peşinen ve dönülemez biçimde kabul eder Katılım Bankası, muhatabın tazmin, süre uzatım veya her ikisini birden ihtiva edebilecek seçimlik talepleri karşısında, Müşteriden izin almaya veya Müşteriye ihbarda bulunmaya gerek olmadan; garanti taahhüdünde yazılı olan şartın tahakkuk edip etmediğine; garanti taahhüdü meblağının hangi sebeple ve hangi borç için istenildiği hususlarına; lehdar ile muhatap arasındaki sözleşmenin feshedilip edilmediğine; borcun muaccel olup olmadığına; riskin gerçekleşip gerçekleşmediğine; taahhüdün ifa edilememesindeki mücbir sebep iddialarına; vadenin gelip gelmediğine bakmaksızın, keza Müşterinin itiraz, ödememe sebep ve sair iddialarını dikkate almaya veya bu iddialarının neticelerini beklemeye mecbur olmaksızın, ilgili garanti taahhüdünün süresini

7 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 7/31 uzatma veya muhatabın tazmin talebini yerine getirme, hâsılı bu konuda kendisine tanınan seçimlik hakkı dilediği gibi kullanma hak ve yetkisine kayıtsız ve şartsız sahiptir Garanti Taahhütlerinin İadesi Veya Bedellerinin Bloke Edilmesi Müşteri, Katılım Bankası tarafından verilen her türlü garanti taahhütleri ile ilgili olarak Katılım Bankasının yapacağı yazılı ihbar üzerine garanti taahhütlerin derhal iadesini ve Katılım Bankasının ibrasını temin etmeyi; iade veya ibranın mümkün olmaması halinde ise, garanti edilen meblağı masraf ve komisyonları ile birlikte derhal Katılım Bankasına nakden yatırmayı/depo etmeyi dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Katılım Bankasının yasal takip başlatmak suretiyle depo edilmek üzere nezdindeki teminatları paraya çevirme talebinde bulunmaya hakkı olduğunu; böyle bir talep ve takibe yönelik her türlü itiraz, defi ve sair bilcümle haklarından peşinen feragat eylediğini dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder Katılım Bankası, Müşterinin gerek bu Sözleşmedeki ve gerekse diğer herhangi bir yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi, temerrüt veya acze düşmesi, haciz veya ihtiyati tedbire maruz kalması veya herhangi bir sebep göstermeye mecbur olmaksızın verdiği garanti taahhütlerindeki meblağın tamamının ödenmesini isteyebilir veya garanti taahhüdündeki meblağ kadar nakit, hak ve alacak, taşınır veya taşınmaz teminatı gösterilmesini, mevcut teminatların artırılmasını isteyebilir. Daha evvel başkaca teminatlar verilmiş olması bu hakkın kullanılmasına engel teşkil etmez Müşterinin Katılım Bankası taleplerini karşılamaması halinde Katılım Bankası, garanti taahhütleri tazmin edilmemiş olsa dahi, garanti taahhüt bedelinin depo edilmesi veya tahsili için takas-mahsup, virman ve sair haklarını kullanabilir, teminatların paraya çevrilmesi dâhil her türlü icra takibi yapabilir, dava açabilir, bilcümle yasal yollara müracaat ederek tahsilat yapabilir ve bu bedeli uhdesinde tutabilir Garanti Taahhüdü Borçlarının Ödenmesi-MÜŞTERİNİN KONTRGARANTİ TAAHHÜTNAMESİ Katılım Bankası tarafından verilecek garanti taahhütlerinden doğacak bütün sonuçlardan Müşteri sorumlu olduğundan, Katılım Bankası; garanti taahhütlerinin tazmin edilmesinden ve Katılım Bankasının sair nedenlerle yapacağı ödemeler ile komisyon, vergi, harç, resim ve masraflardan ve sair ferilerinden doğan tüm yükümlülükleri Müşterinin ilgili hesaplarına derhal borç kaydetmeye yetkilidir. Bu Sözleşme ve özellikle işbu ana madde hükümleri, Müşterinin Katılım Bankasına karşı verdiği kontrgaranti taahhütnamesi hükmündedir Müşteri borçlarını, doğduğunda derhal ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Borçların bu Sözleşmede belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, ihtara, ihbara veya başkaca bir işleme gerek olmaksızın borcun tamamı kendiliğinden muaccel olacak; Sözleşmenin temerrüde ilişkin hükümleri uygulanacaktır Müşteri, garanti taahhütlerinin tazmini halinde, derhal borç ödenmezse; Katılım Bankası uhdesinde bulunacak nakit ve sair hak - alacakları ile ilgili değerlerin borca mahsup edileceğini dönülemez biçimde kabul eder. 9. AKREDİTİF KREDİLERİ 9.1. Tüm Akreditifler İçin Geçerli Olması Katılım Bankası, bu Sözleşmeye dayalı olarak Müşteri lehine açılmış/açılacak olan finansmanı/krediyi, kısmen veya tamamen (vadeli ve sair akreditifler dâhil) akreditif finansmanı/kredisi olarak kullandırabilir. Bu halde meydana gelecek tüm akreditif ilişkilerine de bu Sözleşmenin diğer tüm hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümler uygulanacaktır Akreditif Bedellerinin Katılım Bankası Tarafından Ödenmesi Akreditif bedeli, Katılım Bankasınca istenen/istenecek tüm belgelerin Katılım Bankasına veya Katılım Bankasının bilgisi dâhilinde muhabirine teslimi halinde ödenir Akreditifin (finansman/kredi tutarı kadar) bedeli Katılım Bankası tarafından transfer edilecektir. Bu takdirde akreditif bedelinin Katılım Bankası döviz satış kuru üzerinden TL karşılığını teşkil eden meblağ, buna Katılım Bankasının katılmasına lüzum göreceği her türlü ilaveler (vergi, fon, komisyon, kâr) ve masraflar ve icabında prim vs. gibi ilavesi zaruri görülecek paralarla birlikte Katılım Bankasınca Müşteri hesaplarına resen borç kaydedilecektir Müşteri, akreditif işlemlerinin hiçbir safhasında Katılım Bankasının uygulayacağı kendi rayiç döviz kurlarına itiraz etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu kabul eder. Buna göre, akreditif bedeline Katılım Bankasının kendi rayiç kurlarını uygulamasından dolayı tahakkuk edecek farklar Müşteri hesabına borç kaydedilecektir Katılım Bankası veya muhabirinin, rezerv veya herhangi bir nedenle ödeme yapmaması halinde, Müşteri tarafından rezervin kaldırılması veya ödemenin yapılmasını engelleyen diğer nedenlerin ortadan kalkması ile Katılım Bankası ödeme yapacak veya ödeme emrini muhabirine verecek; bu halde ödeme veya emrin verildiği tarihteki Katılım Bankası satış kuru geçerli olacaktır Akreditif Konusu Mal ve Belgelerine İlişkin Hükümler Açılacak akreditiflerle ilgili olarak, emtiayı temsil eden ve Katılım Bankasının uygun göreceği diğer belgeler Katılım Bankası adına tanzim veya ciro veya temlik edilecektir. Bu belgelerin Katılım Bankası adına düzenlenmesi veya Katılım Bankasına ciro veya temliki teminat amacıyla olup, bu sözleşmede teminatla ilgili olarak Katılım Bankası lehine tesis edilmiş olan bütün haklar akreditif konusu mallar hakkında da uygulanır Müşteri tarafından Katılım Bankasına/muhabire verilecek belgelerin konusu olan malları Katılım Bankası, muayene etmeye ve ettirmeye mecbur değildir. Belgelerin sahteliğinden veya tahrife uğramış olmasından, usulüne uygun olmamasından, belgeler üzerindeki genel ve özel kayıt ve şartlardan ve ihtirazi kayıtlardan, belgelerin şekli, yeterliliği ve kapsamı, malların ölçüsü, miktarı, türü, değeri, ambalajı ve sair hususlardan, keza malların halinden, kusurlarından, miktarının eksik çıkmasından veya satıcıya Müşteri tarafından verilen siparişteki şartlara uygunsuz olmasından, yükleyici veya üçüncü şahısların kötü hareketlerinden

8 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 8/31 ve fiillerinden, nakliyecilerin ve sigortacıların ödeme kabiliyetinden, Müşteri ve üçüncü kişilere karşı Katılım Bankası sorumlu olmayacaktır. Müşteri ile satıcı, yükleyici veya üçüncü kişiler arasında olabilecek ihtilaflarda Katılım Bankasına hiçbir sorumluluk terettüp etmeyecek olup; ederse Müşteri Katılım Bankasını bundan kurtarmayı, aksi halde tüm sonuçları üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder Yükleme veya vesikaların Katılım Bankasının muhabirine verilmesi için gösterilen sürelerin son gününün tatil günlerine rast gelmesi halinde, sürenin tatilden sonraki ilk işgününe uzamasına Müşterinin bir itirazı olmayacaktır Komisyon, Vergi, Masraf ve Sair Yükümlülükler Müşteri, akreditifin niteliği ve Katılım Bankasının yükümlülüğü ne olursa olsun, Katılım Bankasının akreditif nedeni ile yapacağı ödemeler ve bu ödemeler nedeni ile tahakkuk eden kâr paylarından kaynaklanan alacaklar dışında ayrıca mutabık kalınan (ayrıca yazılı mutabakat yoksa cari oranlar üzerinden) komisyonları ve yapılacak masrafları da ödemekle yükümlüdür. Katılım Bankası tarafından açılacak akreditifle muhabire garanti verilmiş ve taraflar arasında gayrinakdi finansman/kredi ilişkisi doğmuş olacağından, ithal edilecek malların karşılığı tesis edilsin veya edilmesin, akreditif sebebiyle Müşteri, Katılım Bankasına bir garanti komisyonu ödemek ile yükümlü olacaktır Akreditiflerden dolayı Katılım Bankasının muhabirlerine ödeyeceği masraf, komisyon ve sair feriler ile ödemelerden de Müşteri sorumlu olup, bunlar Müşteri hesabına borç kaydedilecektir Müşteri teklifi üzerine yeni bir akreditifin açılmasına muvafakat edilmesi, akreditifin temdit veya nakil edilmesi hallerinde de yeniden aynı oranda komisyon uygulanır Akreditiflerden dolayı ödenmesi gerekecek gümrük ve sair vergi, resim, harç, fon ve bunların cezaları ile sigorta yaptırılmışsa tüm sigorta prim ve masrafları ile her türlü mali yükümlülükler Müşteriye aittir Malların gümrüklerde, depo ve sair yerlerde kalma kira ve ücretleri, nakliye, sigorta, prim, bilirkişi, ücret, muayene, tahlil, ekspertiz ve sair masraflar, tazminatlar, cezalar, sair feriler, akreditif ile ilgili yurt içi veya yurt dışında yapılacak yasal işlemler ile Müşteri hakkında yapılacak tüm yasal işlemlere ait masraflar Müşteriye ait olup, Müşteri bunları derhal ve defaten ödemeyi taahhüt etmektedir Dövizlerin fiilen satış veya yurtdışına transferi tarihine kadar geçecek süredeki kur değişikliğinden doğan farklar ile döviz cinsinin değiştirilmesi hakkında Müşterinin yazılı muvafakati veya talimatı olup olmadığına bakılmaksızın, iki yabancı paranın değiştirilmesinden (arbitrajdan) doğacak zararlar Müşteriye ait olup, bütün bunlar Katılım Bankasınca Müşteri hesabına borç kaydedilecektir Akreditiften Doğan Borçların Müşteri Tarafından Geri Ödenmesi Müşteri, uygun vesaik karşılığında ödeme yapan muhabirin ödeme ihbarının Katılım Bankasına gelmesi üzerine Katılım Bankasının ilk davetinde, belgeler ve/veya mallar gelmiş olsun veya olmasın akreditiften doğan asıl alacak, yapılacak ödemeler, akdi kâr payları, komisyonlar, masraflar, vergiler ve sair borçların tamamını ödeyerek belgeleri Katılım Bankası gişesinden teslim alacaktır Katılım Bankasına karşı akreditiften doğan borçlar vadesizdir. Bu sebeple, Sözleşmeden dolayı Katılım Bankasına borçlu olunan ve olunacak her türlü miktarlarla birlikte, akreditiflerden ileri gelen sair bütün borçların ödenmesini, akreditifin kullanılmasına veya vesikaların gelmesine veya ibrazına bağlı olmaksızın, Katılım Bankası her an istemek hakkına sahiptir. Katılım Bankası, bu suretle herhangi bir sebep göstermeye veya herhangi bir resmi işlem yapmaya gerek olmaksızın her an akreditif finansmanına/kredisine son verebilecek, finansmanın/kredinin geri ödenmesini isteyebilecektir Katılım Bankasının isteği üzerine akreditiften doğan borçları (tüm ferileriyle) tamamen ve derhal ödemeyi Müşteri taahhüt etmektedir. Bu ödemelerden sonra akreditife ait çıkacak her türlü borç ve masraflar da aynı şekilde ayrıca ödenecektir. Akreditifin niteliğine ve Katılım Bankasının kullandıracağı akreditif finansmanı/kredisi ve limitine göre, Katılım Bankası için bir zorunluluk olmamak kaydı ile döviz satış belgesinin tanzimi için finansman/kredi hesapları borçlandırılmak sureti ile sözkonusu hesabın kapatılması ve bu işlemler için gereken virmanın yapılmasına Katılım Bankası yetkilidir Müşterinin hesapları, Katılım Bankası muhabirlerinin Katılım Bankası hesaplarını borçlandırdığı tarihten itibaren borçlandırılmış olacak ve bu tarihten sonra Müşterinin temerrüdünün sonuçları doğmuş olacaktır Akreditif Konusu Mal ve Belgeler Üzerinde Katılım Bankasının Rehin ve Diğer Hakları Müşteri nam ve hesabına yapılacak ödemeler, akreditif konusu olan konişmento, yükleme belgesi, nakliyeci makbuzu ve sair belgeler ile mallar üzerinde Katılım Bankası her türlü imtiyaz ve hapis hakkına sahip olduktan başka, bu belgeler ve mallar üzerinde rehin hakkına da sahiptir. Katılım Bankasının bu hakları, ne akreditifler konusu olan emtianın mülkiyetini devre yarayan belgelerin muhabir Katılım Bankası tarafından Katılım Bankasına tevdii ve ne de Katılım Bankasının finansmana/krediye son vermesi üzerine sona ermeyecek; bu Sözleşme gereğince Müşterinin üstlendiği bütün borç, taahhüt ve yükümlülükleri aynen devam edecektir Katılım Bankasının talebi halinde akreditif konusu vesaik Katılım Bankası adına ciro edilecek olup, emtia, vesaik, sigorta bedelleri ve sair haklar, ne sebeple olursa olsun doğmuş ve doğacak Katılım Bankası alacaklarının tamamının ödenmesine kadar Katılım Bankası lehine rehinli olacaktır. Katılım Bankasının bu mallar ve malları temsil eden her türlü vesaik (konişmento, poliçeler ve sair senetler) üzerinde hapis hakkı vardır. Katılım Bankası, borç ödenmedikçe rehinli mal, vesaik, para ve sair hak ve alacakları Müşteriye teslim ve iade edip etmemekte serbest olup, bu teslim ve iade bir haktan vazgeçme anlamında olmayacaktır. Katılım Bankası, borcun ödenmemesi halinde rehinli malları, Sözleşme hükümleri tahtında paraya çevirmeye, borca mahsuba yetkilidir.

9 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 9/ Müşterinin açılmasını talep edeceği akreditiflerin teminatı olarak, Katılım Bankası nezdindeki cari hesabından, Katılım Bankası tarafından talep edilen bir miktarı akreditiften dolayı doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş ve gelecek borç ve yükümlülüklerinin teminatı olarak bloke bir hesaba nakledilmesini ve bu paranın Katılım Bankasına rehnedilmiş olacağını, Katılım Bankasının akreditiften dolayı vadesi gelmiş veya gelecek, mevcut veya doğabilecek herhangi bir alacağı olduğu sürece, sözü geçen parayı Katılım Bankası nezdindeki bloke bir hesapta muhafaza etmeyi, Katılım Bankasının herhangi bir yasal yola başvurmadan veya herhangi bir ihbar yapmadan rehin ve bloke edilen bu parayı alacaklarına mahsup etmeye yetkili olduğunu Müşteri peşinen kabul etmektedir. Katılım Bankası gerekli gördüğü takdirde başlangıçta bloke edilen miktarın arttırılmasını talep edebilir ve bu takdirde Müşteri, Katılım Bankasının bu isteğini derhal yerine getirecektir Müşterinin her türlü akreditif istekleri için mevzuat gereği Merkez Bankasına veya Katılım Bankasına yatırılan/yatırılacak nakdi teminatlar üzerinde Katılım Bankasının rehin hakkı bulunmaktadır. Müşteri, bunların Katılım Bankasına iade edilmesi ve iade edilenler üzerinde Katılım Bankasının rehin hakkının aynen devam edeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir Akreditife konu malların; yol, gümrük, depo ve sair yerlerde bozulma, çürüme, kırılma, çalınma, kaybolma ve sair şekillerde hasara veya zarara uğraması halinde bunların tüm sonuç ve masrafları Müşteriye ait olacaktır Katılım Bankası, malların Türkiye ye sokulmamasından dolayı sorumlu olmayacak, bu takdirde dahi, tüm sonuçları Müşteriye ait olmak üzere malları memleket dışında satmaya yetkili olacaktır Katılım Bankasının yazılı izin, onay veya muvafakati olmadan akreditifler ve bunlarla ilgili mallar başkasına devir ve temlik edilmeyecektir. Katılım Bankasının izin, onay ve muvafakati olmasına karşın akreditiften doğmuş ve ileride doğacak olan bütün borçlardan dolayı Müşteri müteselsilen borçlu olacaktır Akreditif İle İlgili Tüm Düzenleme ve Usullere Uyma Zorunluluğu Akreditif işlemleri hakkında öncelikle bu Sözleşme hükümlerine uyulacak olmakla birlikte; Müşteri, ayrıca bu işlemlere ilişkin Katılım Bankası düzenlemelerine, şart ve usullerine uymayı da peşinen kabul etmektedir Müşteri akreditif işlerinde, başta 1567 s. Kanun, bu Kanuna ilişkin Kararlar, Tebliğler ve bunlar yerine kaim olan ve/veya olabilecek diğer mevzuat hükümleri olmak üzere, resmi mevzuatı tamamıyla yerine getirmeyi ve buna göre gereken bütün işlemleri yapmayı ve tamamlamayı taahhüt eder. Gereken bütün belgeler Müşteri tarafından alınarak Katılım Bankasına verilecek, resmi daireler ve diğer müesseselere karşı lüzumlu bütün işlemler Müşteri tarafından takip ve sonuçlandırılacaktır Akreditif işlemleri ile ilgili olarak doğabilecek her türlü ihtilaf, öncelikle bu Sözleşme hükümlerine göre; sözleşmede Katılım Bankası düzenlemelerine hüküm yoksa Türk Hukuku ve Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 500 sayılı broşür halinde yayınlanan Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar hükümlerine göre halledilecektir Akreditiflerden dolayı, temdit, iptal ve sair işlemlerini Müşteri takiple yükümlü olduğundan, bu yükümlülüklerin herhangi bir sebeple yerine getirilmemesi halinde, yabancı para kurlarında ve değerlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi sonucu, Katılım Bankasına karşı bir zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya Müşterinin hakkı olmayacaktır. 10. FİNANSMANIN/KREDİNİN, MADEN/METAL ALIM SATIMI YOLUYLA KULLANDIRILMASI Finansmanın/Kredinin kısmen veya tamamen, kıymetli maden alım satımı yoluyla kullandırılması halinde, Sözleşmenin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını Müşteri kabul eder Taraflar, işbu maddede ifade edilen hüküm ve şartlar dâhilinde; Katılım Bankasının çalışma prensiplerine ve faizsiz bankacılık ilkelerine aykırılık teşkil etmeyen biçimde maden alım satımı yoluyla gerçekleşecek işlemlerin şartlarını düzenleyen madde üzerinde mutabık kalmışlardır. Buna göre Katılım Bankası, Müşterinin talep edeceği madeni peşin bedelini ödeyerek, yine Müşterinin talebinde belirttiği yerden (bu yer Müşteri aksini belirtmediği sürece Londra Metal Borsasıdır) satın alıp, üzerine mutabık kalınan kârı ekleyerek vadeli olarak Müşteriye satacaktır. Müşteri ise belirlenen vadede mutabık kalınan vadeli satım bedelini Katılım Bankasına ödeyecektir Vekâlet Hükümleri: Müşteri, işbu madde ve buna bağlı olarak verilen verilecek talep formu/talimatta zikredilen her tür alım-satım işlemi ile bu işlemlerin gerektirdiği sözleşme, yazışma, alım-satım bedellerini belirleme veya benzeri muameleleri kendi nam ve hesabına gerçekleştirmek ve/veya gerektiğinde başkalarını tevkile de yetkili olmak üzere Katılım Bankasını vekil tayin etmekte ve işbu sözleşme aynı zamanda Katılım Bankası ile Müşteri arasında akdedilmiş bir vekâlet sözleşmesi hükmü taşımaktadır. Katılım Bankası, işbu ek sözleşmedeki düzenlemeye uygun olarak, söz konusu alma ve satma işlemlerini Müşteri adına (gerek bizzat ve gerekse broker lar aracılığıyla) vekâleten gerçekleştirmeye yetkilidir. Sözkonusu bu işlemlerde Katılım Bankası, sadece ve münhasıran bu maddede zikredilen ilişki bakımından (Katılım Bankası çalışma prensipleri gereği) ve zorunlu olarak Müşterinin vekili olmaktadır. Normalde Müşteri kendi adına hareket eden broker ı kendisi tayin etmelidir. Ancak, bunun mümkün olamadığı durumlarda Katılım Bankası yukarıda da değinildiği gibi çalışma prensipleri bakımından, Müşteri adına hareketle işlemler yapmaktadır. Taraflar bu hususta gayrikabili rücu mutabık olup; Müşteri konuya ilişkin haklarından peşinen feragat etmiştir İşlemlerin Niteliği: İşlemler aşağıdaki şekillerde cereyan edecektir: (a) Katılım Bankası, Müşterinin talebi ile ilgili maden (metal) borsasından (LME) peşin bedelle satın aldığı madeni, işbu madde hükümleri dâhilinde Müşteriye vadeli olarak satacaktır. (b) Katılım Bankası, Müşteriye vadeli olarak sattığı sözkonusu madeni, ilgili borsada Müşterinin vekili sıfatıyla paraya çevirip, tutarını Müşterinin hesabına aktaracaktır.

10 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 10/31 (c) Müşteri, vade sonunda geri ödeme borcunu; madenin peşin bedelinin üzerine mutabık kalınan kârın ilavesi suretiyle bulunacak vadeli satım bedelini ödemek suretiyle ifa edecektir. Alım satıma konu madenin sertifikaları Katılım Bankası adına düzenlenecektir; madenin peşin alınması ile paraya çevrilmesi borsa dâhilinde, Katılım Bankasının Müşteriye vadeli satımı ise borsa haricinde işbu sözleşme hükümleri tahtında gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla, Müşterinin talebi ile Katılım Bankasının madeni satın alması ve sertifikalarının Katılım Bankası adına düzenlenmesini müteakip, tarafların vadeli alım satıma ilişkin iradelerinin birleştiği ve vadeli alım satım işleminin tamamlandığı; mülkiyetin Müşteriye işbu sözleşme hükümleri tahtında teslimsiz geçtiği kabul olunur. Katılım Bankasının alma, satma ve paraya çevirme işlemlerinde yararlanacağı aracıların (broker ların) seçimi tamamen Katılım Bankasının kendi inisiyatif ve ihtiyarındadır. Müşteri bu maddede zikredilen konulardaki, tüm hak, talep ve itirazlarından peşinen feragat etmiştir Katılım Bankası Prensiplerine Uygunluk İşbu maddede zikredilen işlemler, ilgili mevzuata ve çalışma prensiplerine uygun maden cinsleriyle gerçekleştirilecek olup; Katılım Bankasının çalışma prensipleri ile tam bir uygunluk içindedir. Katılım Bankasının, prensiplerine uygun olmayan Müşteri taleplerini sebepsiz reddetme hakkı saklıdır Katılım Bankasının Yetkileri Katılım Bankası, işbu maddede zikredilen alım-satım şartlarının gereği gibi yerine getirilmesi için gerekli gördüğü her türlü önlemi almaya ve ilgili her türlü işlemi yapmaya yetkilidir. Bu bağlamda Katılım Bankası, Müşteri nam ve hesabına olmak üzere gerekli tahsilât işlemlerini yapmaya, ilgili sözleşmeleri imzalamaya, ciro ve temlik muameleleri yapmaya ve gerekli gördüğü diğer tüm işlemleri yapmaya yetkili kılınmıştır. Müşteri, (gerekli olması ve Katılım Bankasınca talep edilmesi halinde) her işlem bazında düzenleyeceği yetki belgesini imzalayıp, Katılım Bankasına vermeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Müşteri, bu maddede zikredilen yöntemle kullandığı finansman/kredi tutarlarını ve bununla ilgili komisyon ve/veya diğer masrafları, taahhüt ettiği ödeme planına göre ve ayrıca hiçbir ihtar veya ihbar keşidesine lüzum olmaksızın derhal, tam ve eksiksiz olarak Katılım Bankasına ödeyeceğini; aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılacağını ve temerrüdün sonuçlarına katlanacağını, ayrıca temerrüdü sebebiyle Katılım Bankasına olan tüm borçlarının sözleşme hükümleri tahtında muacceliyet kesbedeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Müşteri, bu madde kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için lüzum eden tüm belgeleri imzalayıp vermeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 11. FİNANSMANIN/KREDİNİN, KÂR PAYSIZ FON ŞEKLİNDE KULLANDIRILMASI Genel Olarak Bu Sözleşme ile açılan finansmanın/kredinin, kısmen veya tamamen kâr paysız fon şeklinde kullandırılması halinde, bu Sözleşmenin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını Müşteri kabul eder Müşteri bu finansmandan/krediden, müracaat formuyla talep ettiği finansman/kredi tutarının Katılım Bankası tarafından hesabına kısa süreli nakit aktarımı suretiyle yararlanacaktır. Yani Katılım Bankası, Müşterinin talep ettiği tutarı, nakden Müşteri hesabına aktaracak ve bu tutarı mutabık kalınan süre için Müşterinin istifadesine sunacaktır Katılım Bankası, bu maddede zikredilen finansmanların/kredilerin kullandırılmasını; münhasıran Katılım Bankasınca belirlenecek olan bir dizi kriter veya şartın bir arada tahakkukuna bağlayabilir. Müşteri, Katılım Bankasınca belirlenecek bu kriter veya şartlara herhangi bir biçimde itirazda bulunmayacağını; limit tahsis edilmiş olsa veya daha önce taahhüt edilmiş olsa da bu maddede zikredilen finansmanların/kredilerin kullandırılmasının münhasıran Katılım Bankasının ihtiyarında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, kâr paysız fon talebini havi müracaat formunda, geri ödeme süresi ve şeklini de belirtecektir. Müşterinin imzalayarak Katılım Bankasına vereceği müracaat formu işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, imzalanmış olarak Katılım Bankasına verilen müracaat formundaki talep ve taahhütler Müşteri bakımından geçerli ve bağlayıcıdır. Şayet, herhangi bir sebeple, müracaat formunda geri ödeme süresi belirtilmemiş ve geri ödeme konusunda Katılım Bankasına yazılı bir taahhütte bulunulmamış ise, bu takdirde Katılım Bankasının yazılı ilk talebi üzerine Müşteri finansmanı/krediyi derhal geri ödemek zorundadır. Müşteri bu hususları kabul ve taahhüt eder Katılım Bankası, sadece kâr paysız fon adı altında ve bu madde kapsamında kullandırdığı finansmanlar/krediler için Müşteriden kâr payı talep etmeyecektir. Katılım Bankasının değişen şartlara göre enflasyon farkı kadar bir tutarı talep edebilme hakkı saklıdır. Bu madde hükmü hiçbir surette diğer finansman/kredi türlerine teşmil edilemez Katılım Bankası, bu maddede zikredilen finansmanı/krediyi, Sözleşme hükümleri dâhilinde TL veya dövize endeksli olarak kullandırabilir. Şayet finansman/kredi dövize endeksli olarak kullandırılmışsa, endekslemede esas alınacak kur, endeksleme anındaki Katılım Bankası döviz alış kuru ve geri ödemede esas alınacak kur ise Katılım Bankası döviz satış kurudur. Müşteri, Katılım Bankasınca belirlenen ve uygulanan kurlara karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder Geri Ödemeler Müşteri yapacağı geri ödemeleri, yukarıdaki esaslar dâhilinde Katılım Bankasınca belirlenecek fiili ödeme tarihindeki kur karşılığı TL olarak ödeyecek olup, herhangi bir nedenle aynen döviz olarak ödeyemez veya aynen döviz olarak ödeme talebinde bulunamaz Geri (fiili) ödeme tarihindeki kur, endeksleme tarihindeki kurun altında olursa, Müşteri borcunu endeksleme tarihindeki kurdan ödeyeceğini; konuyla ilgili herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

11 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 11/ Müşteri, kullandığı finansman/kredi tutarlarını ve bununla ilgili komisyon ve/veya diğer masrafları, taahhüt ettiği ödeme planına uygun olarak hiçbir ihtar veya ihbar keşidesine lüzum olmaksızın derhal, tam ve eksiksiz olarak Katılım Bankasına ödeyeceğini; aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılacağını ve temerrüdün sonuçlarına katlanacağını, ayrıca temerrüdü sebebiyle Katılım Bankasına olan tüm borçlarının bu Sözleşme hükümleri tahtında muacceliyet kesbedeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Altın/Gümüş/Platin Destek Finansmanı/Kredisi Şeklinde Kâr Paysız Fon Kullandırılması Müşterinin müracaat formuyla talep ettiği finansman/kredi tutarı, Katılım Bankası tarafından Müşteriye ya fiziken teslimi suretiyle ya da Müşterinin Katılım Bankası nezdindeki altın/gümüş/platin depo hesabına kayden aktarılmak suretiyle ödenir Katılım Bankası, bu maddede zikredilen finansmanların/kredilerin kullandırılmasını; münhasıran Katılım Bankasınca belirlenecek olan bir dizi kriter veya şartın bir arada tahakkukuna bağlayabilir; bazı sınırlamalar koyabilir. Bu kriter, şart ve sınırlamalar işlemlere ilişkin olabileceği gibi, bizzat Müşteri ile ilgili kriter, şart veya sınırlamalar da olabilir. Müşteri, Katılım Bankasınca belirlenecek bu kriter, sınır veya şartlara herhangi bir biçimde itirazda bulunmayacağını; limit tahsis edilmiş olsa veya daha önce taahhüt edilmiş olsa da bu maddede zikredilen finansmanların/kredilerin kullandırılmasının sözkonusu kriter, şart ve sınırlamalar tahtında münhasıran Katılım Bankasının ihtiyarında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Bu finansmanların/kredilerin kullandırılması için Katılım Bankasınca talep edilecek teminatların (özellikle nakdi teminatın kısmen veya tamamen hesaba yatırılmış ve gerekli rehin/blokaj işlemlerinin) tesis edilmiş olması şarttır. Katılım Bankası teminatların nitelik ve niceliği hususunda tamamen serbest olup, her bir finansmanda/kredide farklı uygulama yapabilir. Teminat uygulamasındaki farklılık, ayrı finansmanlar/krediler için Müşteriye herhangi bir hak bahşetmeyeceği gibi, Katılım Bankası bakımından da bir taahhüt veya yükümlülük oluşturmaz Katılım Bankası, kullandırdığı bu tür finansmanlar/krediler için kural olarak herhangi bir kâr payı almaz; ancak teminatın niteliği ve niceliğini nazara alarak gerekli durumlarda enflasyon farkı kadar bir meblağı, akdi kâr payı, gecikme cezası veya sair adlar altında Müşteriden talep edebilir. Taraflar arasındaki bu kabil bir mutabakat müracaat formunda belirtilecektir. Sözkonusu enflasyon farkının tespit ve uygulanması hususunda TÜİK tarafından yayımlanan ve en yaygın kullanılan endeks esas alacak olmakla birlikte; Katılım Bankası ve Müşteri esas alınacak endeks hususunda ayrıca yazılı bir mutabakat oluşturmuşlarsa bu mutabakat esas alınır Katılım Bankası, bu maddede zikredilen finansmanı/krediyi, altın/gümüş/platin veya altına/gümüşe/platine endeksli olarak kullandırabilir. Altın/Gümüş/Platin finansmanı/kredisi olarak kullandırılanları, altına/gümüşe/platine endeksli hale dönüştürebilir. Endekslemede esas alınacak kur/fiyat, endeksleme anındaki Katılım Bankası alış kuru/fiyatı ve geri ödemede ise Katılım Bankası satış kuru/fiyatıdır. Müşteri, Katılım Bankasınca belirlenen ve uygulanan kur/fiyatlara karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşterinin imzalayarak Katılım Bankasına vereceği müracaat formu işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, imzalanmış olarak Katılım Bankasına verilen müracaat formundaki talep ve taahhütler Müşteri bakımından geçerli ve bağlayıcıdır Geri ödeme vadesi tarafların mutabakatıyla ve kesin vade şeklinde belirlenip, geri ödeme planına yazılır; ayrıca bu konudaki ayrıntılar da müracaat formunda/geri ödeme planında yer alır. Vadenin tahakkukuyla birlikte borç kendiliğinden ve başkaca hiçbir işleme lüzum olmaksızın muaccel hale gelir ve ödenmediği takdirde temerrüt başlar. Şayet, herhangi bir sebeple, geri ödemeye ilişkin olarak bir vade belirlenmemişse; bu takdirde Müşteri, Katılım Bankasınca belirlenerek <herhangi bir iletişim vasıtasıyla> kendisine bildirilecek geri ödeme tarihinde finansmanın/kredinin muaccel hale geleceğini ve Katılım Bankasının bu şekildeki talebi üzerine finansmanı/krediyi derhal geri ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri yapacağı geri ödemeleri kural olarak, yukarıdaki esaslar dâhilinde aynen altın/gümüş/platin olarak Katılım Bankasına geri ödeyecektir. Şayet Katılım Bankası endeksleme veya herhangi bir nedenle aynen altın/gümüş/platin ödemesi dışındaki bir ödemeyi de kabul ederse; bu takdirde Müşteri borcunu, Katılım Bankasınca belirlenecek fiili ödeme tarihindeki kur/fiyat karşılığı TL olarak ödeyecek olup, herhangi bir nedenle farklı bir ödeme talebinde bulunamaz Geri (fiili) ödeme tarihindeki kur/fiyat, vade tarihindeki kurun/fiyatın altında olursa, Müşteri borcunu vade tarihindeki kurdan/fiyattan ödeyeceğini; bu hususta Katılım Bankasına karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder Müşteri, kullandığı finansman/kredi tutarlarını ve bununla ilgili komisyon, vergi ve diğer tüm masrafları, geri ödeme tarihinde (kesin vadede) ayrıca bir ihtar veya ihbar keşidesine lüzum olmaksızın derhal, tam ve eksiksiz olarak Katılım Bankasına ödeyeceğini; aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılacağını ve temerrüdün sonuçlarına katlanacağını, ayrıca temerrüdü sebebiyle Katılım Bankasına olan tüm borçlarının bu Sözleşme hükümleri tahtında muacceliyet kesbedeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Temerrüt halinde genel finansman/kredi sözleşmesinin temerrüde ilişkin hükümlerine ilaveten işbu ek sözleşme hükümleri birlikte uygulanır ve kural olarak temerrüt halinde taraflar arasında gecikme cezası oranı olarak müracaat formu ve/veya geri ödeme planında belirlenmiş gecikme cezası oranları esas alınır. Şayet esas alınacak oran konusunda yazılı bir kayıt yoksa bu takdirde, geciken alacağın takip hesaplarına intikaline kadar geçecek süre için hesaplamanın yapıldığı tarihte Katılım Bankasının Altın/Altına Endeksli Finansmanlara/Kredilere uygulanan en yüksek cari kâr payı (kârlılık) oranlarının %30 fazlası; geciken alacağın takip hesaplarına intikalinden sonra ise Katılım Bankasının TL finansmanlara/kredilere (tüketici işlemleri dâhil) uyguladığı en yüksek cari kâr payı (kârlılık) oranlarının %30 fazlası gecikme cezası oranı olarak esas alınır. 12. FİNANSMANIN/KREDİNİN TEŞVİKLİ İŞLEMLERDE KULLANILMASI

12 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 12/ Finansmanın/Kredinin Teşvik Düzenlemelerine Uygun Kullanılması Finansmanın/Kredinin teşvikli işlemler için kullandırılması halinde, bu tür kullanma yürürlükte bulunan ve sonradan yürürlüğe girecek olan kanun, kararname, tebliğ ve sair mevzuat hükümlerine ve bu konudaki uygulamalara uygun olacaktır Müşteri, bu finansman/kredi konusu işlemler ile ilgili olarak yapılması gereken tüm başvuruları, verilmesi gereken tüm belgeleri tam ve süresinde ilgili yerlere vermeyi peşinen kabul ve taahhüt etmektedir Yükümlülüklere Uymamanın Sonuçları Teşvikli finansman/kredi konusu işlemlere uygulanan düşük vergi, harç, resim, fon, prim, masraf ve sair imkânlar ile tanınan istisna, muafiyet veya indirimlerin gerekli kıldığı amaç, süre, şart ve tüm hükümlere uyulmaması halinde bunlara uygulanan düşük vergi, harç, fon ve sair imkânlara ilişkin hukuki, ceza, mali, idari tüm sonuçlardan Müşteri sorumludur Bu konularda Katılım Bankasının bir ödeme talebi ile karşılaşması veya ödemede bulunması halinde Müşteri bu talep ve ödemeleri derhal karşılamayı taahhüt etmektedir Bu Sözleşmenin konuya uygulanabilecek diğer hükümleri işbu finansman/krediler için aynen geçerlidir. 13. FİNANSMANIN/KREDİNİN; FİNANSAL KİRALAMA, KÂR-ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI, MAL KARŞILIĞI VESAİKİN FİNANSMANI, ORTAK YATIRIMLAR, VADELİ İŞLEMLER VEYA SAİR ŞEKİLDE KULLANDIRILMASI Özel Sözleşmeler İle Bu Sözleşme Arasındaki Bağlantı, Teminatlar ve Uygulanacak Hükümler Tahsis edilen limitin kısmen veya tamamen Finansal Kiralama veya Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı veya Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı, Ortak Yatırımlar, Vadeli İşlemler şeklinde veya sair bir yöntemle kullandırılması halinde, bu finansman/kredi türlerinin kendine has özel sözleşmeleri, bu Sözleşmenin eki olarak ayrıca tanzim edilecek olup, bu finansmanlar/krediler hakkında kendi özel sözleşmeleri ve bu Sözleşmenin tüm hükümlerinin birlikte geçerli olacağını; verilmiş ve verilecek tüm teminatların bu işlemlerin de teminatı olacağını Müşteri ve Kefil, dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder Özel Sözleşmeler Hükümlerinin Bağlayıcılığı Müşteriye tanınan limitin, kısmen veya tamamen yukarıdaki yöntemler ile kullandırılması halinde; bu Sözleşmedeki muacceliyet, temerrüt, sigorta, teminat, senetler, adres, yetki ve delil anlaşmalarına ilişkin genel hükümler saklı kalmak ve aynen ek sözleşmelere de uygulanmak kaydıyla, imzalanacak özel sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Ancak Sözleşmeler arasında farklılık, çelişki bulunması halinde ise işin niteliğine uygun düşen düzenlemeye itibar olunur. 14. DİĞER KREDİLER ile KURUMSAL KREDİ KARTLARI Müşteriye tanınan limit, kısmen veya tamamen, taahhütler, satın alınan sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, gayrinakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulunca kredi olarak kabul edilen işlemler ve sair hangi ad altında olursa olsun mevzuat gereği kredi sayılan tüm işlemler; çek defteri verilmesi, özel cari hesap ve sair hesapların açık vermesi (eksi bakiye), Müşteri işlemleri nedeni ile doğacak bilcümle ilişkiler için de kullandırılabilir ve bu Sözleşme hükümleri Müşteriye kullandırılan adı, türü, cinsi, namı ve kullanış biçimi ne olursa olsun aksine özel bir düzenleme olmadıkça tüm finansmanlar/krediler ve mevzuat gereği kredi sayılan işlemler için de geçerlidir Bu Sözleşmenin imzalanmış olması, yukarıda zikredilen finansmanlar/krediler ile mevzuat gereği kredi sayılan işlemler dolayısıyla Katılım Bankası ve Müşteri arasında akdedilmiş finansman/kredi sözleşmesi sayılır; taraflar için bütünüyle geçerli ve bağlayıcıdır KURUMSAL KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Kart Verilmesi ve Kullanma Şartları: İşbu Sözleşmenin imzalanmış olması, Katılım Bankasına kart verme yükümlülüğü getirmez İmza panelinin imzalanmaması nedeniyle Katılım Bankasının maruz kalacağı her türlü zararın tazmini münhasıran Müşteriye aittir. Kartın, üzerinde adı yazılı Müşteri veya ek kart hamili dışındaki şahıslar tarafından kullanılması halinde doğacak sorumluluklar, müştereken ve müteselsilen Müşteri ve ek kart hamiline aittir. Katılım Bankası, Müşteriye ek kart verebilir. Şirket adına Kart kullanacak kişilerin yapacakları harcamalar için, ödemeleri tüzel kişilik tarafından karşılanmak üzere ek kart verilebilir. Ek kartlarla yapılan işlemlerden doğan borçlardan dolayı, Katılım Bankasına karşı ek kart hamili de Müşteriyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu ve borçludur Müşteri, kart kullanılarak satın alınan mal/hizmet bedellerinin, Katılım Bankasının Üye İşyerleriyle yapacağı üye işyeri sözleşmelerine göre her işyeri ve hatta aynı işyerinde farklı ürünler için dahi, farklı taksitlerde olabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Müşteri veya ek kart hamili, kartın üzerinde ay ve yıl olarak gösterilen son kullanma tarihinin Katılım Bankası tarafından belirlendiğini, kartın belirtilen ayın son gününe kadar (son gün dâhil) geçerli olacağını ve bu tarihten sonra kullanılmayacağını kabul eder. Kartın, herhangi bir şekilde üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmasından doğabilecek her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk, münhasıran Müşteriye aittir. Kullanma süresi sona eren kartın Müşteri (ek kart hamili) tarafından imha edilmesi veya imha edilmek üzere Katılım Bankasına iadesi zorunludur. Süresi sona eren bir kartı, yenileyip yenilememe hakkı münhasıran Katılım Bankasına aittir. Kartın geçerlilik süresinin sona ermesi, bu sözleşmenin sona ermesi anlamına gelmez Harcama Belgesi Düzenlenmesi İle Nakit Avans Çekme:

13 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 13/ Müşteri/ek kart hamili, (kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında) harcama belgesini imzaladıktan sonra, Katılım Bankasına karşı belge üzerindeki hususlardan dolayı herhangi bir itiraz ileri sürmemeyi ve bu belgeye ilişkin ödemesini durdurmaya matuf hiçbir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Katılım Bankası, Müşteri veya ek kart hamilinin satın aldığı mal/hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, malların ayıplı olması ve benzeri konular hakkında herhangi bir sorumluluk taşımaz ve bu konularda araştırma yapmakla yükümlü değildir Müşteri/ek kart hamili, kart ile şifresini kullanarak hesabı müsaitse bakiyesi dâhilinde hesabından nakit çekebilir. Ayrıca Katılım Bankasının tahsis ettiği nakit avans limiti dâhilinde nakit avans çekebilir. Müşteri/ek kart hamili nakit çekme işlemlerinde hesabındaki mevcut veya Katılım Bankası tarafından kendisine tahsis olunan limiti aşmayacağını ve her nasılsa mevcut bakiyesinden veya limitinden fazla ödeme yapılması halinde, fazla olan tutarı derhal Katılım Bankasına iade edeceğini; aksi halde fazla kısım için işlem tarihinden itibaren gecikme cezası uygulanacağını gayrikabil-i rücu kabul ve taahhüt eder Müşteri/ek kart hamili, Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK) aracılığı ile hesabından nakit çektiği takdirde, bunlardan para çekmenin ya da para yatırmanın, başka hesaplara para aktarmanın, ancak ve ancak kendisine verilmiş kartın ve şifrenin makineye girilmesi; yapacağı işlem hakkında talimatın da makineye verilmesi suretiyle gerçekleşebileceğini, bu işlemlerde imzalı belge olmayacağını bildiğini kabul eder Müşteri/ek kart hamili, ADK aracılığı ile hesabından nakit avans çektiği takdirde; işlem tarihinden başlamak üzere çektiği bedelin, vergi, fon, komisyon vs. her türlü ferileriyle birlikte hesabına borç kaydedileceğini; borcunun tespiti hususunda, sadece ADK da tutulan kayıtların ve Katılım Bankasının defter ve bilgisayar kayıtlarının esas olacağını kabul ve taahhüt eder. Katılım Bankası, ADK dan gerçekleştirilen nakit avans çekme işlemlerinden dolayı Müşterinin hesabına borç kaydedeceği işlem ücreti, komisyon ve sair tutarların oranlarını serbestçe takdir etme hakkına sahiptir. Nakit avans çekme işlemlerinde uygulanan ve Katılım Bankası tarafından Ekstrede Müşteriye bildirilen bu oranlara karşı Müşteri her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder Borcun Doğumu Anı Ve Müşteri Hesabına Borç Kaydı: Müşterinin Katılım Bankasına borcu, harcama belgesi ve/veya nakit ödeme belgesinin (imza, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntem ile) onaylandığı anda doğacaktır. Müşteri kendisinin veya ek kart hamilinin mal/hizmet alımı sırasında düzenlenen harcama belgesindeki tutarın hesabına borç kaydedileceğini kabul eder Müşteri, harcama tutarının taksitlendirilmesini talep ettiğinde; harcama tutarı, harcama tarihindeki Katılım Bankasının uyguladığı kâr payı oranlarının ilavesi suretiyle taksitlendirilecektir. Bu husus Katılım Bankasının çalışma prensipleri gereği olup, Müşteri bunun aksini (talep tarihindeki kâr payı oranlarının harcama tarihindeki kâr payının altında veya üstünde olsa bile) talep etmeyeceğini gayrikabili kabul/taahhüt eder Müşteri ve ek kart hamili aldıkları mal/hizmetlerle (harcamalarla) ilgili olarak Katılım Bankasının aralarındaki sözleşme şartlarına uygun olarak kâr payı, kur farkı, komisyon ve sair her türlü masraf tahakkuk ettirmesini; ayrıca bu tutarların da vergi ve fonları ile beraber harcama belgesindeki tutara ilave edilmesini gayrikabil-i rücu kabul ve taahhüt ederler Kart kullanarak alınmış malın/hizmetin iadesi/iptali ya da fazla alınan bedelin iadesi durumunda, Üye İşyerinde düzenlenen alacak belgesindeki tutar, Müşterinin kart hesabına alacak kaydedilir. Ancak, alacak belgesinin düzenlenmesi, Müşteri veya ek kart hamilinin sözkonusu mal/hizmet bedeli için daha önce imzalamış olduğu harcama belgesinden doğan borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Müşteri veya ek kart hamili işyerinde bir malın/hizmetin iadesi durumunda kendisi ile Üye İşyeri arasında çıkabilecek sorunlardan ve bunların sonuçlarından Katılım Bankasının sorumlu olmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu kabul eder Katılım Bankası, Müşteri tarafından yapılan yurt dışı harcamalar ile yurt içinde yabancı para üzerinden gerçekleştirilen harcama tutarlarını, harcama veya kayıt tarihinden kendi belirleyeceği tarihte ve Katılım Bankası kurlarından, (vergi, fon vs giderlerini de ilave ederek) TL'ye çevirmeye, böylece Müşteri hesabına resen borç kaydetmeye ve sonuçta bu tutarları TL veya yabancı para cinsinden talep ve tahsile yetkilidir Ekstre (Hesap Bildirim Cetveli): Müşteri, kendisinin veya ek kart hamilinin kart kullanımından dolayı hesabına yapılacak borç ve alacak kayıtlarının hesap kesim tarihinde ekstreye dökülerek, belirttiği adresine gönderileceğini kabul eder. Müşteriye gönderilen dönemsel Ekstre ödeme planı hükmünde olup, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır Hesap kesim tarihi, -Müşterinin tercihi nazara alınarak- Katılım Bankası tarafından belirlenir. Keza son ödeme tarihi de aynı şekilde Katılım Bankası tarafından belirlenecek olup, bu tarih tatile rastlarsa bir sonraki iş günüdür. Katılım Bankası bu tarihleri değiştirebilir, dilediği aralıklarla ekstre basabilir ve bu değişiklikler Müşteriye sadece ekstreyle duyurulur Müşterinin; döviz üzerinden yaptığı alışverişler ve kart hesabından yaptığı nakit ve nakit avans çekmeler ya dövize endeksli olarak ya da Katılım Bankası tarafından belirlenecek kur üzerinden TL ye çevrilerek ekstrede yer alır. Müşteri veya ek kart hamili, bir ekstredeki hesap kesim tarihine kadar gerçekleştiği halde, harcama belgelerinin Katılım Bankasına ulaşmaması, hata, unutma ya da başka nedenlerle o ekstreye geçirilmemiş, olan harcama kalemlerinin de borçları olduğunu; Katılım Bankasının bu kalemleri, müteakip ekstrede gösterebileceğini ve Katılım Bankasının bunlara ilişkin haklarının saklı bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler. Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ile yabancı paraya (dövize) endekslemelerde uygulanacak kurlar Katılım Bankasının kurları olup; endekslemede endeksleme tarihindeki Katılım Bankası döviz alış kuru, geri ödemede ise fiili ödeme tarihindeki Katılım Bankası döviz satış kuru esas alınır.

14 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 14/ Müşteriye gönderilen ekstrede ek kart hamillerinin yaptıkları harcamalar da gösterilir. Müşteriye gönderilen ekstreler, ek kart hamiline de gönderilmiş sayılır. Ek kart hamiline ayrıca ekstre gönderilmez Ekstrenin son ödeme tarihine kadar Müşteriye ulaşmaması durumunda, Müşteri son ödeme tarihinden önce, kartını almış olduğu şubeden ekstrenin suretini yazılı olarak talep etmeli, varsa itirazlarını derhal bildirmelidir. Aksi halde, Müşteri ekstreyi almış ve içeriğini kabul etmiş sayılır ve ekstre kesinleşir Ekstre tutarı ile Katılım Bankası kayıtlarının herhangi bir nedenle birbirinden farklı olması halinde, Müşteri Katılım Bankası kayıtlarının geçerli olacağını peşinen ve gayrikabili rücu kabul eder Müşterinin kendisine bildirilen borca (kartlı işlemlere) itirazı, yapması gereken ödemeyi durdurmaz. Ancak Müşteri, itirazlarını derhal yazılı ve gerekçeli olarak kartını aldığı şubeye yapacağını, daha sonraki itirazlarının kabul edilmeyeceğini ve ekstrenin kesinleşeceğini; yapılan araştırmalar sonucunda haksız bulunursa, araştırma nedeniyle Katılım Bankasının yaptığı tüm masrafları ve itiraz ettiği tutarı, ayrıca itiraz ettiği tutar kadar maktu tazminatı, bununla birlikte Müşteri itirazında haklı bile olsa, itirazıyla ilgili harcama belgelerinin aranması veya temini için yapılan masrafları, nakit çekişleriyle ilgili otorizasyon masraflarını da Katılım Bankasına ödemeyi, gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Geri Ödemeler: Müşteri/ek kart hamili, ekstredeki toplam borç tutarını veya asgari ödeme tutarından az olmamak kaydıyla finansman/kredilendirme seçenekli olarak tercih edilen tutarı, en geç son ödeme tarihine kadar (son ödeme günü dâhil) nakden ödemekle yükümlüdür. Müşteri veya ek kart hamili ekstredeki kalemlerden herhangi birine veya birkaçına veya tamamına itiraz etse dahi, bu itirazın, ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler Ekstrede belirtilen ödemelerin (asgari ödeme tutarı veya toplam borç) yapılmadığı durumda, Katılım Bankası Müşteriye hiçbir bildirimde bulunmaksızın diğer talep ve hakları saklı kalmak kaydı ile sözleşmeyi fesih ve kartları iptal edebilir Ekstrede belirtilen ödemelerin (asgari ödeme tutarı veya toplam borç), ekstrede belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde son ödeme günü belli olduğundan, hiçbir ihtar ve ihbar keşidesine lüzum olmaksızın Müşteri temerrüde düşer ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın hakkında temerrüt hükümleri uygulanır Müşteri/ek kart hamili, Katılım Bankasına olan borçlarının, ayrıca ihbara gerek kalmaksızın, Katılım Bankası nezdinde bulunan diğer hesaplarından alınabileceğini; borç döviz hesabından alınırsa o günkü Katılım Bankası kurları üzerinden döviz satışı yapılmak suretiyle, borç tutarının ve bu satış işlemi ile ilgili komisyon, fon, vergi ve sair giderlerin karşılanabileceğini; bu maddenin aynı zamanda Katılım Bankasına dönülemez biçimde tanınmış virman talimatı, hak ve yetkisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, anlaşmalı mağazalardan taksitle alışveriş yapmış ve taksit vadeleri, kartın geçerlilik süresinden sonraki tarih olursa; Müşteri, Katılım Bankası tarafından kartı süresinden önce iptal edilse veya süresi dolduğunda yenilenmese dahi, her halükarda taksitlerini süresi geldiğinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Katılım Bankası, Müşteri hakkında idari veya kanuni takibe geçtiği takdirde, Müşterinin bu vadeli borçları ihbar veya takip tarihi itibariyle muaccel hale gelir ve takip tutarına dâhil edilir Müşteri, taksitlendirilen borcunu, taksit tarihlerinde, kur farkı, vergi, fon ve sair masraflarıyla birlikte ödeyeceğini; ödemediği takdirde, başkaca bir ihbara lüzum olmaksızın hakkında temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılım Bankası, özellik arz eden ve önceden Müşteri veya ek kart hamillerine bu özelliklerini bildirdiği bir takım kartlar için değişik taksitlendirme usulleri öngörebileceği gibi, Türk Lirası veya döviz üzerinden taksitlendirme yapma gibi kolaylıklar sağlayabilir. Sözkonusu bu taksitli işlemlerde, üçüncü kişilere teşmil edilmemek kaydıyla; sadece ve münhasıran Katılım Bankası ile Kart Hamili arasındaki ilişki bakımından (Katılım Bankası çalışma prensipleri gereği), Kart Hamilinin <mal veya hizmeti Satıcıdan/Sağlayıcıdan Katılım Bankası adına alıp; belirlenen taksitlerde vadelerle, yine Katılım Bankası adına kendisine satmak suretiyle> Katılım Bankasına vekâleten hareket ettiği kabul olunur Azami Harcama Limiti: Müşterinin/ek kart hamilinin ekstre dönemi içinde Kart kullanmak suretiyle üye işyerlerinde yapabileceği harcama ve nakit avans çekmelerinin azami sınırı Katılım Bankası tarafından belirlenir Katılım Bankası tek taraflı olarak, Müşterinin limitini günün koşullarına ve Müşterinin durumuna göre, azaltma yetkisine sahiptir. Limit değişiklikleri ekstre ile duyurulur. Müşteri, ek kart hamili veya kefil, söz konusu limit değişikliklerini bilmedikleri iddiasında bulunamazlar Müşteri/ek kart hamili, kartını yukarıda belirtilen azami sınır dâhilinde kullanmayı, limit aşımı olması halinde, aşan tutarı derhal Katılım Bankasına ödeyeceğini kabul eder. Aksi halde Katılım Bankasının Kartın kullanımını durdurma hakkı saklı olup; ayrıca Katılım Bankası dilerse aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için kâr payı, ücret veya komisyon adı altında bir tutarı ilave edebilir Taksitli İşlemlere İlişkin Özel Hükümler: Müşteri, kendisine tahsis edilen kartının şifresi için müracaat ettiğinde (Telefon Bankacılığı sistemine bağlandığında), kartının taksit adedini belirler. Müşteri ya da ek kart hamili; Katılım Bankası tarafından belirlenen limitlerde, Katılım Bankası tarafından belirlenen üye işyerlerinden ve yine Katılım Bankası tarafından belirlenen mal/hizmetleri satın almadan önce, Telefon Bankacılığı Servisine (Call Center) bağlanarak, her bir alışveriş için farklı taksitler seçebilir Müşteri, taksitli alışverişleri, sadece Katılım Bankası tarafından belirlenmiş bulunan ve ilgili ekstreyle kendisine bildirilen ya da Katılım Bankasının çeşitli vasıtalarla ilan ettiği alışverişlerde (Katılım Bankasının belirlediği üye işyerlerinde ve

15 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 15/31 Katılım Bankasının belirlediği ürünlerin satın alınması için) kullanılabileceğini, bu alanlar dışında kartını, taksit özelliği olmayan Katılım Bankası kartları olarak kullanılmasının mümkün olduğunu ve bu alanlar dışında yapılan alışveriş tutarlarının tamamının, gönderilecek ekstrede bildirilen son ödeme gününe kadar ödenmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, Katılım Bankasının taksitli alışveriş yapılabilecek üye işyerleri ve/veya alışveriş cinslerini serbestçe belirleyebileceğini ve dilediği zaman değiştirebileceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder Ekstrede taksitlendirilmeyeceği belirtilen (kart ücretleri, gecikme cezası ve benzeri ücretler) borçlar hariç olmak kaydıyla, Müşteri veya ek kart hamili, tek seferde Katılım Bankasının belirleyeceği minimum limitlerin üzerinde alışveriş yapmış olması kaydıyla, TL olarak tahakkuk eden hesap kesim tarihindeki toplam borcunu, ilgili alışverişten evvel seçeceği (Katılım Bankası prensipleri uyarınca taksit seçeneğinin ve sayısının alışverişten önce seçilmesi zorunludur; alışverişten sonra böyle bir seçimde bulunulması mümkün değildir) miktarda taksitler halinde ödeyebilecektir. Müşteri ve ek kart hamili, Katılım Bankası tarafından belirlenen limitlerin altındaki alışveriş tutarlarının taksitlendirilmeyeceğini, bu tutarların ekstrede yazılı son ödeme tarihine kadar ve yine ekstrede yazılı meblağların tamamını ödemeleri gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri ve ek kart hamili, seçilecek taksit adedine göre, her bir alışveriş tutarına Müşteri ile işbu sözleşmede mutabık kalınan veya herhangi bir değişiklik olması durumunda ekstre ile bildirilen oranlarda kar payı tahakkuk edeceğini ve işbu kar payının da ekstreye yansıtılarak, her ay taksitlerini işbu kar payı ve bundan kaynaklanacak her türlü vergi ve fonları ile birlikte en geç son ödeme gününde Katılım Bankasına ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözkonusu kar payı oranları aşağıda tablo halinde belirtilmiş olup; bunlarda meydana gelecek değişiklikler ekstre ile Müşteri ye duyurulur. Müşteri nin taksit adetlerini değiştirmek istemesi halinde, uygulanacak kar payları da, işbu sözleşmede yer alan tablodaki oranlar uyarınca değişecek ve ilk ekstreye yansıtılacaktır. Müşteri ekstre ile yapılacak değişiklik bildirimlerine hiçbir itirazı olmadığını ve itiraz, defi ve sair bilcümle haklarından peşinen feragat eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder Katılım Bankası zaman zaman taksitli alışverişler için, çeşitli kampanyalar düzenleyebilecek, bu anlamda Müşteri, kampanya süresince Katılım Bankası tarafından belirlenecek asgari harcama tutarında ya da bunu aşan tutarlarda harcama yapması ve bu harcamasını da taksitlendirmesi halinde, Müşteri hesabına Katılım Bankası tarafından belirlenecek meblağlarda altınpuan alacak kaydedilebilecektir. Yapılan bir harcama herhangi bir nedenle iptal olursa, bu harcama için Müşteri hesabına kaydedilen altınpuan lar da kendiliğinden iptal olacaktır. Müşteri, altınpuan uygulamasının, sadece Katılım Bankası tarafından belirlenen zaman süresince yapılacak harcamaların taksitlendirmesi halinde sözkonusu olacağını, Katılım Bankasının kampanya süresi ve kapsamını dilediği gibi belirleyebileceğini ve bunu dilediği zaman sona erdirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Altınpuan tutarı Katılım Bankasınca belirlenecek ve ekstre ya da sair iletişim araçları ile duyurulacak asgari meblağa ulaştığında, Müşteri hesabına yine Katılım Bankasınca belirlenecek miktarda gram altın alacak kaydedilebilecektir. Bu uygulama için, Müşteriye kart müracaatı ile birlikte bir altın cari hesabı açılacak olup, Müşteri bunun için gerekli Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ile diğer evrakı imzalamayı ve Katılım Bankasının talep edeceği belgeleri de ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri, ekstrede yazılı borçlarını ödemede gecikirse, işbu sözleşmenin temerrüde ilişkin hükümleriyle birlikte, altınpuan ve altın hesabıyla ilgili şu hükümler de uygulanır: Taksit ödemede gecikme olmadığı sürece, her bir taksitli harcama nedeniyle, Katılım Bankasınca belirlenecek miktarda altınpuan tahakkuk eder ve Müşteri hesabına alacak kaydedilir. Sözkonusu altınpuan miktar/oranları ve bunlarda meydana gelecek değişiklikler ekstre ya da diğer iletişim araçları ile Müşteriye duyurulur Müşteri son ekstre borcunu, ekstrede yazılı son ödeme tarihine kadar ödememiş olursa, ekstre kesim tarihinden itibaren yaptığı harcamalara istinaden tahakkuk eden ve Müşteri hesabına alacak kaydedilen altınpuan iptal olur Müşterinin ödemede temerrüdü 90 günü aşarsa, o ana kadar kazanılan ve Müşteri hesabına alacak kaydedilen altınpuan ların tamamı iptal olur. Bu halde, ilgili yıl içinde Müşteri altın cari hesabına alacak kaydedilmiş gram altınlar da, Müşteri tarafından Katılım Bankasına iade edilmek zorunda olup, Katılım Bankası, işbu alacağının tahsili için Müşteri hesabına müracaatla, hesaptaki gram altınların, Katılım Bankası hesaplarına geri alınmasına yetkilidir. Müşteri, işbu hükmün bir hesap rehni sözleşmesi ve aynı zamanda Katılım Bankasına, hesaplarına müracaatla, takas, mahsup ve virman yöntemleriyle alacağını tahsil hususunda verilmiş bir talimat olduğunu, gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri/Ek Kart Hamili, bu kampanyalardan yararlanma hakkına sahip olmaları ve yararlanmak istemeleri halinde, kendilerine Hesap Özeti, basın, broşür veya diğer mecralardan bildirilecek kampanya şartlarının kendileri hakkında hüküm ifade edeceğini, söz konusu kampanyaların uygulama şartlarını ve süresini belirlemeye, bunları değiştirmeye ve/veya uygulamaya son vermeye Katılım Bankasının yetkili olduğunu, değişikliğin Hesap Özeti ile bildirilmesinin yeterli olduğunu ve Hesap Özeti nde yer alan son ödeme tarihinden itibaren değişikliği kabul etmiş sayılacaklarını kabul ve taahhüt ederler Katılım Bankasının belirlediği nitelikteki işlemlerde yine Katılım Bankasının belirleyeceği katsayıya göre hesaplanacak Altınpuan lar, kartların taksitli alışverişlerde kullanımına ve müşteri cari hesabına alacak kaydedilecek gram altın meblağı da işbu altın puanların Katılım Bankasınca belirlenecek miktara ulaşmasına bağlı olduğundan, Müşteri/Ek Kart Hamili, cari hesabına gram altın alacak kaydedilinceye kadar, Altınpuan karşılığının nakit olarak ödenmesi veya Kart borcundan düşülmesini istemeyecektir. Müşteri/Ek Kart Hamili; yine cari hesabına gram altın alacak kaydedilinceye kadar, Katılım Bankası tarafından kabul edilmedikçe Altınpuanlarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemeyeceğini ve bu hususta Katılım Bankasından herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 16/ Katılım Bankası, taksitli alışverişlerde kullanılacak kartların azami kullanım sürelerini ve azami taksit miktarlarını dilediği gibi belirleyebilir. Belirlenen kullanım süreleri sona erdiğinde, Müşteri veya ek kart hamiline yeni kart verilip verilmemesi tamamen Katılım Bankasının inisiyatif ve tasarrufundadır Temassız Özellikli Kartlara İlişkin Hükümler: Temassız Özellikli Kart, işbu sözleşmede her bir kart için yazılı özelliklerin yanı sıra, ilgili kartın elektronik işlem terminaline (POS a) temassız olarak okutulmak suretiyle, içerisindeki bilgileri POS a transfer ederek, Katılım Bankası tarafından belirlenecek kurallar çerçevesinde şifre ve/veya imza kullanılmasına gerek olmaksızın işlem yapabilme özelliği olan karttır. Bu işlemlerde harcama belgesi düzenlenmesi/imzalanması zorunlu değildir. Bu özellik, Müşteri/Kart Hamilinin talebi ve bu talebin Katılım Bankası tarafından uygun bulunması halinde, kart plastiğinin değiştirilmesi suretiyle Karta tanımlanmaktadır Müşteri/ Ek Kart Hamili, Kart/Ek Kart ın temassız olarak da işlem yapabilmesi için Katılım Bankasının finansman/kredi kartı limiti dahilinde söz konusu Kart a temassız işlem limiti tanımlayacağını, her bir Kart/ Ek Kart a tanılanan temassız işlem limitinin finansman/kredi kartı limitinden düşüleceğini, Katılım Bankasının temassız işlem limitini artırma, eksiltme ya da iptal etme yetkisine sahip olduğunu, temassız işlem limitinin artırıldığı durumlarda bu hususun Hesap Özetleri ile kendilerine bildirileceğini, bu özelliği iptal ettirmedikleri müddetçe yeni standart temassız işlem limitinin Kart/Ek Kart için geçerli olacağını, Kart/Ek Kart ile yapacakları şifre kullanımı gerektiren her temaslı işlem sonrasında, temassız işlem limitinin toplam kullanılabilir limitten aktarılarak otomatik olarak Kart/Ek Kart a tanımlı temassız işlem limitine yükseltileceğini kabul ve beyan ederler Kullanımı Süreye Bağlı Kartlara İlişkin Hükümler Katılım Bankası dilediğinde, kullanım süresi ve limiti sınırlı kartlar da çıkarabilir. Kullanım süresi sınırlı kartlara ilişkin olarak, işbu sözleşmenin taksitli işlemlerin niteliğine aykırı olmayan tüm hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerin de geçerli olacağını ve verilmiş/verilecek teminatların bu işlemlerin de teminatı olacağını Müşteri ve ek kart hamili kabul ve taahhüt eder Müşteri/Ek Kart hamili, kullanım süresi ve limiti sınırlı kartlarının, Katılım Bankası tarafından belirlenecek ve ekstre ile sair iletişim araçlarıyla duyurulacak süre içinde kullanılması gerektiğini, işbu süre sona erdiğinde, başkaca herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, kartın ve limitin kullanıma kapatılacağını kabul ve beyan eder Müşteri/Ek Kart Hamili, kullanımı süreye bağlı kartıyla, işbu süre/limit dahilinde yaptığı harcama bedellerini de, işbu sözleşme hükümlerinde yer alan esaslar dahilinde belirlenen taksitler halinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri/Ek Kart Hamili, kartın kullanım süresinin, toplam taksit adedinden az olabileceğini ve kartın kullanıma kapatılmasından sonra da taksit ödeme borçlarının devam edebileceğini, kartın ya da limitin herhangi bir nedenle kapatılması halinde, herhangi bir nedenle borçlarını ödemekten imtina edemeyeceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder Kartların kullanım süre ve limitleri Katılım Bankasınca belirlenecek ve burada meydana gelecek değişiklikler de müşteriye ekstre ve sair iletişim araçlarıyla bildirilecektir. Müşteri ekstre ile yapılacak değişiklik bildirimlerine hiçbir itirazı olmadığını ve itiraz, defi ve sair bilcümle haklarından peşinen feragat eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder Üyelik ve Yenileme Ücreti: Müşteri, Katılım Bankası tarafından belirlenecek tutarda üyelik ücreti ile her yıl üyelik yenileme ücreti ödemeyi peşinen kabul eder. Müşterinin kartın son kullanma tarihinden önceki iki (2) aylık süre içerisinde kartın yenilenmemesi hususunda Katılım Bankasına yazılı başvuruda bulunmaması ve kartının yenilenmesi halinde, üyelik yenileme ücreti kartın yenilendiği dönemde Müşterinin kart hesabına borç kaydedilir. Müşteri bu hususu peşinen kabul ettiğini ve her türlü itiraz ve def i haklarından peşinen feragat eylediğini gayrikabil-i rücu kabul ve taahhüt eder Posta, Telefon ve İnternet Emirleri: Müşteri veya ek kart hamili, posta ve telefon emirleriyle veya internet aracılığıyla yapacağı harcamaların, vereceği siparişlerin karşılığını Katılım Bankasına ödeyeceğini, bu konularda çıkacak anlaşmazlıkların Müşteri veya ek kart hamili ile işyeri arasında çözümleneceğini, Katılım Bankasına bu konuda hiç bir itirazı olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Müşterinin bu şekilde yaptığı harcamalar esnasında kartı ile ilgili bilgilerin posta, telefon veya internet aracılığıyla başkalarının eline geçmesi, bu bilgilerin elde edenlerce suiistimal edilmesi vb. nedenlerle bir zarar meydana gelmesi halinde Katılım Bankasının hiçbir sorumluluğunun olmayacağını, her türlü sorumluluğun kendilerine ait olacağını (varsa bu hususlardaki itirazlarını işyerine karşı ileri sürebileceğini) bu konudaki itirazların hiçbir biçimde ödemeye mani olmadığını; dolayısıyla son ödeme tarihinde yapılmayan bu tür ödemeler nedeniyle temerrüt oluşacağını Müşteri ve ek kart hamili kabul, beyan ve taahhüt eder Kartın mülkiyeti Katılım Bankasına ait olup, Katılım Bankası ve/veya kartlı sistem kuruluşları gerektiğinde ve herhangi bir neden göstermeksizin karta el koyabileceği gibi kartı geri istemek ve iptal etmek hakkına da sahiptir. Müşteri ve/veya ek kart hamili Katılım Bankasının her türlü geri verme çağrısına uymayı ve kartı geri vermeme durumunda Katılım Bankasının bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi peşinen ve gayrikabil-i rücu kabul ve taahhüt eder. Müşteri veya ek kart hamili kendisine verilen kartı, kart üzerindeki bilgileri ve şifreyi dikkatle saklamak, başkalarına kullandırmamakla yükümlüdür Kartın kaybedilmesi ve çalınmasından, üzerinde tahrifat yapılmasından kart üzerindeki bilgiler ve şifrenin üçüncü şahısların eline geçmesinden, bu bilgiler ve şifrenin üçüncü şahıslarca kullanılmasından ve bu suretle yapılan harcamalar ve çekilen paralardan münhasıran Müşteri ve ek kart hamili sorumludur. Müşteri, kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybedilmesi veya çalınması halinde; bu durumu derhal Katılım Bankasına yazılı, kaydedici cihazların kullanıldığı telefonlar aracılığıyla veya elektronik ortamda bildirmek zorundadır. Bu cümleden olmak üzere: Kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybedilmesi veya çalınması halinde, Müşterinin yapacağı bildirimden önceki işlemlerden Müşteri/kart hamili sorumludur.

17 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 17/ Müşteri/kart hamili, kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Kartın ve kart üzerindeki bilgilerin ve şifrenin üçüncü kişilerce kullanımı sonucunda yapılan işlemlerin Müşteri ve ek kart hamili tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir. Bu sebeple Katılım Bankası herhangi bir zarara uğrar veya ödemede bulunursa bu zararları Müşteri ve ek kart hamili karşılar Kayıp bildiriminde bulunmuş kart hamili, bildirimden sonra kartın Katılım Bankası tarafından iptal edileceğini ve daha sonra kartını bulsa dahi sözkonusu kartı kullanmayacağını ve Katılım Bankasına iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Katılım Bankası tarafından Müşteriye yeni kart verilmesi halinde, Müşteri kartının yenilenmesinden doğacak kart bedeli ile kayıp/çalıntı duyuru bedelini ve diğer masrafları ödemeyi peşinen kabul eder Sözleşmenin Feshi İle Kartın İptali: Katılım Bankası, son kullanma tarihinden önce; kartın kötüye kullanımı, limit aşımı, borçların son ödeme tarihinde ödenmemesi veya Müşterinin sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymaması nedenleriyle veya neden göstermeksizin kartın kullanımını durdurabilir veya kartı iptal ve sözleşmeyi feshedebilir. Katılım Bankası ayrıca Müşterinin ölümü, iflası veya kısıtlanması nedenleri ile de sözleşmeyi fesih ve varsa borç bakiyesini, tüm ferileriyle birlikte talep edebilir. Katılım Bankası tarafından sözleşmenin feshi ve kartın yenilenmemesi durumunda, Müşteri borç ve yükümlülüklerinin muaccel olacağını; kartın daha önce kullanımından doğan borç ve yükümlülüklerinin devam ettiğini, borç ve yükümlülükler tamamen tasfiye edilinceye kadar bu sözleşme hükümlerinin yürürlükte olacağını ve bu durumda Müşteri, ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın tüm borçlarını derhal ve nakden ödemeyi kabul eder Sorumluluk: Müşteri ve ek kart hamili ile kendi hesabından karşılanmak üzere üçüncü kişilere kart verilmesini sağlayan tüzel kişiler ve bu suretle verilen kartların hamilleri (ki ek kart hamili tanımına bunlar da dahildir.) kartlarını kullanmak suretiyle üye işyerlerinden yapılmış olan tüm harcamalardan ve nakden çektikleri paralardan doğan borçlarından ve borçlarını vaktinde ödememeleri sebebiyle oluşacak gecikme cezalarından dolayı ve ADK ndan nakit çekme işlemini sağlayan şifrelerinin üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bunun sonucu doğacak zararlardan dolayı Katılım Bankasına karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Adları geçenler bu sözleşme uyarınca verilmiş kartların herhangi bir nedenle üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve kötüye kullanılmasından doğacak borçlardan ve Katılım Bankasının uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı da Katılım Bankasına karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ile bu husustaki tüm itiraz, def i ve sair haklarından peşinen feragat ettiklerini gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri veya ek kart hamillerinin internet ortamında kart şifresi veya kart numarasını kullanmak suretiyle herhangi bir mal/hizmet alımı gerçekleştirmesi durumunda tüm sorumluluk Müşteriye ait olup; Müşteri, kart bilgilerin girildiği andan itibaren alım satım işlemlerinin tüm sonuçları ile kendisini bağlayacağını, bedellerini derhal ve defaten Katılım Bankasına ödeyeceğini, derhal ve defaten ödememesi halinde harcama bedellerinin kartının bağlı olduğu hesaptan veya sair hesaplarından Katılım Bankası tarafından işbu sözleşmedeki yetkileri dahilinde (mahsup, virman suretiyle) tahsil edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder Bilgilerin Aktarılması: Müşteri, kartlarının iptal edildiğine dair bilgilerle, Kartlarıyla ilgili sair bilgilerinin, ayrıca Kanunen gerekli bilgilerinin Katılım Bankası tarafından ilgili kişi ve/veya kuruluşlara aktarılmasına muvafakat ettiklerini gayrikabili rücu olarak beyan ve kabul ederler. 15. FİNANSMANIN/KREDİNİN ERKEN ÖDEME/KAPAMA SEÇENEKLİ KULLANDIRILMASI Finansmanın/Kredinin erken ödeme/kapama seçenekli kullandırılması halinde, işbu Sözleşmenin diğer tüm hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de uygulanacağını Müşteri kabul eder: Müracaat formunda erken ödeme/kapama seçeneğinin açıkça seçilmiş/talep edilmiş olması kaydıyla, finansmanın/kredinin bir veya birkaç taksitinin veya tamamının erken ödenmesi/kapatılması halinde; yapılacak indirimin hesabında münhasıran Katılım Bankasının önceden belirlediği formüle göre sistemine aktarmış olduğu hesaplama yöntemi kullanılacak olup; Müşteri konuya ilişkin bilcümle iddia, talep ve sair haklarından peşinen ve dönülemez biçimde feragat etmiştir Müşterinin erken ödeme/kapama talebini, fiilen erken ödemenin/kapamanın yapılacağı tarihten en az bir iş günü önce yazılı olarak Katılım Bankasına bildirmesi zorunludur Taksitin bölünmesi mümkün olmayıp, erken ödemenin en az tam bir taksiti içermesi gerekir. Taksitin kısmen erken ödenmesi halinde herhangi bir indirim talebinde bulunulamaz Hesaplamada kullanılacak oran, azami projeye uygulanan kârlılık oranıdır. Yapılacak indirim, hiçbir zaman ve asla taksitin içindeki akdi kâr payı tutarını aşamaz. Her ne sebeple olursa olsun bunu aşan bir indirim yapıldığında Müşteri aşan kısmı Katılım Bankasının talebi üzerine derhal, nakden ve defaten Katılım Bankasına iade ile mükelleftir Müracaat formunda erken ödeme/kapama seçeneği seçilmemişse, Müşteri erken ödeme/kapama sebebiyle indirim talebinde bulunma hakkına sahip değildir. 16. MUACCELİYET SÖZLEŞMESİ, TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI Muacceliyetin Oluşması Bu Sözleşmede, mevzuatta ve özellikle aşağıda yer alan ve kesinlikle bunlarla sınırlı olmayan diğer şartların gerçekleşmesi halinde Müşteri, Kefil, Rehin Veren ve sair tüm ilgililerin Katılım Bankasına olan borçlarının tamamı muaccel olur İşbu hükümler, Müşteri, Kefil, Rehin Veren, Avalist ve sair tüm kişiler için geçerlidir. Müşteri ifadesinin geçtiği tüm hükümler aynen Kefil ve diğer ilgililer/imza sahipleri için de geçerlidir Muacceliyet nedenlerinin oluşması halinde, Müşteriye ayrıca bir bildirime gerek bulunmamaktadır Muacceliyet Nedenleri

18 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 18/ Borçların ödenmesini temin için Katılım Bankasına verilmiş sözleşme, taksit listesi, geri ödeme tablosu, gerek keşideci ve gerekse ciranta sıfatıyla verilen çek, bono ve sair belgelerde yer alan borçların herhangi birisinin kısmen dahi olsa vadesinde ödenmemesi Katılım Bankası ile Müşteri arasındaki bu Sözleşme veya başka bir sözleşme/anlaşma hükümlerinin tamamının veya bir kısmının Müşteri tarafından hiç veya eksik veya süresinde yerine getirilmemesi, bunlara uyulmaması, ihlal edilmesi Müşteri, Kefil ve sair imza sahiplerinin ödemelerini tatili, ödeme güçlüğü içerisine düşmeleri, alacaklıları ile temdit anlaşması yapmaları, iflas, konkordato, iflasın ertelenmesini talep etmeleri, yeniden yapılandırma, konsolidasyon ve benzeri anlaşmalar için girişimde bulunmaları, bunlara ilişkin söylentiler yayılması Katılım Bankasına olan borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için anlaşmalar ve sair işlemlere girişilmiş olması Teminat verilmesi veya ek teminat verilmesine ilişkin Katılım Bankası talebinin, nedeni ne olursa olsun karşılanmaması Katılım Bankasına verilen belge/bilgilerin, eksik, yanlış/yanıltıcı olduğunun anlaşılması Katılım Bankası tarafından Müşteri lehine verilen teminat mektubu, garanti taahhütleri ve sair taahhüt bedellerinin kısmen de olsa tazmin edilmesi ve tazmin olan bedelin tüm ferileri ile birlikte derhal Katılım Bankasına ödenmemesi Teminat mektubu, çek, aval ve sair nedenlerle doğmuş komisyonlar, her türlü vergi, harç, resim, fon, masraf ve sair feri borçların kısmen dahi olsun ödenmeleri gereken tarihte/vadesinde ödenmemesi İlgili mevzuat gereği verilmesi gerekenler başta olmak üzere Katılım Bankası tarafından malvarlıkları ve mali durum ve sair hususlara ilişkin olarak talep edilecek bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi, eksik veya yanlış verilmesi Müşteri, Kefil, rehin veren veya avalistlerin malvarlıklarını, mali durumlarını olumsuz yönde etkileyecek ölçüde devir etmeleri, sınırlamaları, malvarlıkları ile mütenasip olmayan ölçüde borçlanmaları, mali-ekonomik durumdaki olumsuz değişmeler; aleyhlerine haciz veya iflas yolu ile takip yapılması veya ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı alınması ve benzeri hallerden herhangi birisinin mevcudiyeti Müşteri, Kefil, rehin veren veya avalistin hissedarlık yapılarında ve yönetim kadrolarındaki Katılım Bankası tarafından önemli olarak nitelendirilecek değişiklikler Herhangi bir sebeple Müşteri hesaplarının açık vermesi halinde, açık kısmın derhal kapatılmaması/ödenmemesi Özel amaç veya şartlarla kullandırılan finansmanlardaki/kredilerdeki şart ve amaca aykırı kullanımlar Gerekli sigortaların hiç veya geçerli olarak yapılmaması, geç veya eksik yapılması, süresinde yenilenmemesi, primlerinin kısmen de olsa ödenmemesi Muacceliyet nedenleri olarak sayılan yukarıdaki nedenler tahdidi olmayıp, mevzuatın gerektirdiği haller ile Katılım Bankasının borcun geri ödenmesini tehlikede görmesi, bu yönde istihbarat edinmiş olması vb. gibi hallerde hesabı kat ile borçları muaccel kılma hakkı saklıdır Muacceliyetin Sonuçları Borcun muaccel olması halinde, bir ihtar, ihbar, protesto keşidesine ve başkaca hiçbir kanuni takip işlemi yapılmasına gerek olmaksızın Müşteri temerrüde düşmüş olacaktır Muacceliyet halinde, Katılım Bankası, alacağının tamamını veya bir kısmını ferileri ile birlikte tahsil edebilmek için Müşteri, Kefil, Rehin veren ve avalist ve ilgililerin tamamı için ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, haciz, iflas ve rehnin/ipoteğin bu Sözleşmede yer alan esaslar dâhilinde paraya çevrilmesi, teminat mektupları ve sair garanti taahhütlerinin tazmin edilmesi, takas, virman, mahsup hakkının kullanılması dâhil bilcümle yasal yollardan dilediğine ve dilediklerine veya tümüne aynı anda başvurabilecektir Muacceliyet ile birlikte, vadeli dahi verilmiş olsa Katılım Bankası tarafından Müşteri lehine verilen teminat mektubu ve sair tüm garanti taahhütlerinin iadesi sağlanacak veya bedelleri nakden bloke edilecektir Muacceliyet ile birlikte temerrüt oluştuğu için, temerrüde ilişkin tüm sonuçlar doğmuş olacaktır Bu Sözleşme aynı zamanda bir muacceliyet sözleşmesi niteliğindedir TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI Muaccel olan borçların ödenmemesi halinde; ayrıca bir ihtar, ihbar veya sair işleme gerek olmaksızın Müşteri temerrüde düşmüş olacak, kanun ve Sözleşmedeki temerrüdün sonuçlarına ilişkin tüm hükümler uygulanabilecektir. Ayrıca borcun geri ödenmesi, tarafların mutabakat ve ittifakıyla belirlenip, her bir proje için geri ödeme planında gösterilen miktar ve tarihler birlikte kararlaştırılmış olmakla; Müşterinin geri ödeme planına göre vadesi geldiği halde ödenmeyen borcu için, herhangi bir ihbara veya başkaca bir işleme gerek olmaksızın temerrüt hali oluşacaktır Yukarıdaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, gayrinakdi kredilerden kaynaklanan borçlar için gayrinakdi kredinin tazmini/ödenmesi anında temerrüt oluşur. Bu takdirde Katılım Bankası sözkonusu borçlara, temerrüt tarihi itibariyle nakdi finansmanlara/kredilere uyguladığı oranlarda akdi kâr payı ve/veya aşağıdaki hükümler tahtında gecikme cezası tahakkuk ve ilave hakkına sahiptir. Sözleşmedeki imza sahipleri bu hususu kabul ile buna ilişkin tüm haklarından peşinen feragat ettiklerini dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt ederler Tarafların kesin ve dönülemez mutabakatına göre temerrüt halinde Katılım Bankası aşağıdaki haklara sahiptir: *-Katılım Bankası, Müşterinin vadesinde ödenmeyen (geciken) Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden borcunu herhangi bir ihtar, ihbar veya başkaca bir işleme gerek olmaksızın vade günündeki (gün sonu oluşan) endeksleme kurundan Amerikan Dolarına (dövize) endeksleyebilir. Amerikan Dolarına endeksleme veya endekslememe münhasıran Katılım Bankasının ihtiyarında olup, dilerse Amerikan Dolarına endeksler, dilerse endekslemez. Katılım Bankasının seçimine karşı Müşterinin herhangi bir itiraz, def i

19 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 19/31 hakkı sözkonusu değildir. Müşteri konuyla ilgili her türlü talep, itiraz veya def i hakkından peşinen feragat ettiğini dönülemez biçimde beyan ve kabul eder. *-Katılım Bankası, borcu ister Amerikan Dolarına endekslesin, ister endekslemesin; her halükârda geciken borca, Taraflar arasında yazılı olarak mutabık kalınan gecikme cezası oranları esas alınarak yapılacak kıstelyevm hesaplamayla bulunacak tutarı; gecikmenin başladığı gün ile borcun fiilen ödendiği gün arasındaki süre için gecikme cezası olarak ilave etme hakkına sahiptir. Taraflar arasında oran konusunda yazılı bir mutabakat yoksa hesaplamanın yapıldığı tarihte Katılım Bankasının finansmanlara/kredilere (tüketici işlemleri dâhil) uyguladığı en yüksek cari akdi kâr payı (kârlılık) oranlarının %50 fazlasına kadar bir oran esas alınır. Yani, Katılım Bankası en yüksek cari akdi kâr payı (kârlılık) oranlarının %50 fazlasını aşmayacak bir oranı belirleyip, uygulamakta serbesttir. Borç Amerikan Dolarına endekslenmişse, ilave edilecek gecikme cezası hesabında, hesaplamanın yapıldığı tarihteki Katılım Bankasınca Amerikan Doları için uygulanan kâr payı oranı esas alınır. Müşteri, Kefil ve Sözleşmede imzası bulunan ilgililer bu hususları kabul ile Katılım Bankasının bu haklarını kullanılmasıyla ilgili olarak her türlü, talep, itiraz, def i ve sair haklarından peşinen ve dönülemez biçimde feragat etmişlerdir Müşteri ve Kefil, yukarıdaki hakların Katılım Bankasına sözleşme ve tarafların serbest iradeleriyle tanınmış haklar olduğunu ve Katılım Bankasının bu hakları dilediği gibi kullanabileceğini; buna karşı hiçbir itirazda bulunmayacağını, her türlü itiraz, def i, talep, dava ve sair haklarından peşinen feragat ettiklerini dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt ederler Amerikan Dolarına Endekslemede esas alınacak kur: Katılım Bankası döviz alış kuru; ödemede ise Katılım Bankası döviz satış kurudur Amerikan Dolarına Endeksleme veya gecikme cezası sebebiyle Müşteriden yapılan tahsilâtlar sonucunda oluşacak kur farkı ve vergiler ilave edilerek Müşteriden defaten tahsil edilir Fiili ödeme tarihindeki kur, vade tarihindeki kurun altında olursa Müşteri borcunu, vade tarihindeki kurdan ödeyeceğini; bu hususta Katılım Bankasına karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağını dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder Katılım Bankası, gecikmiş borca mahsup edilecek tahsilâtları, Amerikan Dolarına endekslenen borcun altına düşmemek kaydıyla, Katılım Bankası döviz satış kurundan Amerikan Dolarına çevirerek Müşterinin borcundan düşmeye yetkilidir Amerikan Dolarına endeksleme veya sair hakların kullanılması veya kullanılmaması Katılım Bankası için bir hak olup, asla vecibe olarak yorumlanamaz. Dolayısıyla Katılım Bankası bu haklarını kullanıp kullanmamakta tamamen serbesttir. Katılım Bankasının bu haklarından birini ya da birkaçını kullanmaması, açık yazılı beyanı olmadıkça bu hak/haklardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz Yukarıdaki hükümler, borçların vadesinde ödenmemesi halinde borçlunun temerrüdüne ilişkin olarak Katılım Bankasının kanunlarda düzenlenen haklarından yararlanmasına engel olmayıp; Katılım Bankası dilerse bu hükümlerin yanında, ayrıca tüm kanuni haklarını da kullanabilir. 17. HESAPLARIN KESİLMESİ, FESİH, ALACAĞIN KANUNİ YOLLARLA TAHSİLİ Hesapların Kesilmesi (Kat Edilmesi) Katılım Bankası, nedenlerin doğması ile dilediği zaman bildirimde bulunup, hesapları kısmen veya tamamen keserek (kat ederek) borçları muaccel kılmaya, sözleşmeyi feshetmeye, alacaklarını talep ve tahsile teminat mektubu ve sair garanti taahhütlerinin iadesini veya bedellerinin bloke edilmesini istemeye ve sözleşmedeki tüm haklarını kullanmaya yetkilidir Katılım Bankası alacakları kural olarak, tarafların ittifakıyla oluşturulan taksit listesi, geri ödeme tablosu ve sair adlarla adlandırılan belgelere dayanması ve bunların esasen hesap özeti niteliğinde olması nedenleri ile Müşteriye ayrıca hesap özeti gönderilmesine, muacceliyet ve temerrüt için ayrıca ihtar, ihbar, protesto keşidesi ve sair işlemlerin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Müşteri hesap uyumsuzluğu veya hesap özeti gönderilmediği gerekçesi ile borca itiraz haklarından dönülemez biçimde feragat etmiştir Katılım Bankası hesap özeti göndermek zorunda olmamakla birlikte, Katılım Bankasının hesap özeti gönderip göndermeme, hesap özeti gönderme devrelerini belirleme hak ve yetkisi saklıdır Hesap özeti, hesap kat ihtarına ilişkin noter, posta ve sair masraflar Müşteriye ait olup, Katılım Bankası bunları resen hesaba borç kaydetmeye yetkilidir Katılım Bankası muacceliyet şartları olmasa dahi, borcun geri ödenmesini tehlikede görmesi, bu yönde istihbarat edinmiş olması vb. gibi hallerde her zaman, ayrıca hiçbir sebep ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak hesabı kat ile tüm alacaklarının ödenmesini talep edebilir veya borçların karşılıklarının bloke edilmesini isteyebilir Hesabın kat ı ihtarı, finansman/kredi hesapları bakiyelerinin tasfiyesi ve borcun muacceliyet kazanmasını sağlamakta olup, Sözleşmenin feshi ve Müşteri, Kefil, Rehin veren ve sair ilgililerin sorumluluklarını sona erdirme sonucunu doğurmayacaktır. Kaldı ki; Sözleşme bir biçimde münfesih olsa da, Sözleşme gereği doğacak tüm borçlar ve yükümlülükler sona erene kadar Sözleşme hükümleri aynen geçerli olmaya devam edecektir Katılım Bankasının Her Zaman Takibe Geçme Yetkisi Katılım Bankası alacakları için rehin, ipotek, kefalet ve sair teminatlar verilmiş olması, kambiyo senedi ve sair senetler verilmiş olması, teminat ve senetlerin vadelerinin gelmemiş olması, teminat ve senet bedellerinin Katılım Bankası alacaklarından fazla olması, başlanmış icra takibi ve davalar olması hallerinde dahi alacağın muaccel olması halinde, mükerrer tahsilât yapmamak kaydı ile alacakları için ihtiyati haciz, tedbir, icra takibi, dava ve sair tüm yasal yollara başvurmaya yetkilidir Katılım Bankası, uhdesinde taşınır veya taşınmaz rehni, alacak ve sair teminatları olsa dahi alacağının tahsili ile ilgili olarak, her türlü vergi, harç, resim, masraflar ve avukatlık ücreti dâhil bilcümle alacaklarını fiilen ve tamamen tahsil edinceye

20 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 20/31 kadar öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorunda değildir. İİK.m.45 hükmünün emredici nitelikte olmadığı, Katılım Bankasının elinde bulunan bilcümle teminatlar ve her türlü senetler ile ilgililerin tümü veya bir kısmı hakkında mükerrer tahsilât olmamak kaydıyla aynı anda haciz, rehnin paraya çevrilmesi, iflas ve sair bilcümle yasal yollara başvurmağa yetkili olduğunu, mükerrer takip itiraz ve şikâyetinde bulunmayacağını Müşteri peşinen kabul etmektedir Müşterinin, hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın (asıl borç, vergi, masraf, komisyon, borcun geç ödenmesine ilişkin cezalar ile sair fer iler) borçlarının tamamı ödeninceye kadar sorumluluğu devam edecektir Katılım Bankasının Haklarının Saklı Tutulması ve Diğer Hakları Katılım Bankasının feri alacak, kira, taksit tahsili, fesih bildirimi ve kanun gereği haklarını saklı tutması gereken durumlarda, işbu sözleşmenin aynı zamanda asıl borca bağlı feri hak ve alacakların saklı tutulması için bildirim hükmünde olduğunu, Katılım Bankasının kayıt ve defterlerine göre belirlenecek tüm borçlar ile borçların vadesinde ödenmemesi halinde kanun ve sözleşme gereği borçların vadesinde ödenmemesinin tüm sonuçlarına ilişkin feri borçların tamamı ödeninceye kadar borçluluk halinin devam edeceğini Müşteri peşinen kabul eder Katılım Bankası kayıtlarında temerrüdün sonuçlarına ilişkin feri alacaklar hakkında alacak/borç kayıtlarının yer almamış olması, bunların ihtar, hesap özeti ve saire ile sonradan talep, tahsil edilmeyeceği anlamına gelmez Yabancı para borçlarının hangi nedenle olursa olsun muhasebe kayıtlarında TL olarak yer alması veya talep edilmesi Katılım Bankasının bu alacakları ile ilgili olarak yabancı para cinsinden talep etme hakkından vazgeçtiği anlamına gelmeyecek olup, Katılım Bankası, bu halde dahi alacaklarını yabancı para cinsinde talep edebilecektir Katılım Bankası, gerek Müşteri tarafından gerekse Müşteri adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak tüm ödemeleri veya icradan ve sair yollar ile yapılacak tahsilâtları, vadeli veya vadesiz, teminatlı veya teminatsız alacaklarından dilediğine mahsuba yetkilidir. Hangi sebepten yapılırsa yapılsın, yapılacak tahsilâtlar, öncelikle Katılım Bankasının teminatsız alacaklarına mahsup edilecek olup, mahsup makbuzlarında bu hususta açık hüküm bulunmaması halinde dahi teminatların en son alacak ödeninceye kadar devam edeceği Müşteri tarafından açıkça ve peşinen kabul edilmiştir. Müşteri bu konularda hiçbir itirazı olmadığını şimdiden kabul eder. 18. TEMİNATLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER Finansmanın/Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması Katılım Bankası, bu Sözleşme uyarınca sağlayacağı finansmanı/krediyi mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak üzere teminatsız veya uygun göreceği; her türlü rehin, ipotek, bunlardan bağımsız olarak TL ve döviz nakit blokajı, TL ve döviz mevduat, katılma, özel cari, yatırım hesabı ve sair hak-alacak rehni, alacak temlikleri gibi teminat olarak kabul edilebilecek bilcümle kıymet ifade eden değerlerin, varlıkların teminat olarak alınması karşılığında kullandırabilir Alınacak teminatların cins ve şeklini, koşullarını, marjlarını, miktarlarını belirlemeye, ek ve ilave teminatlar istemeye, teminatların marjlarını artırmaya, mevcut teminatların değiştirilmesini istemeye Katılım Bankası yetkilidir. Müşteri Katılım Bankasının konuya ilişkin talebini derhal karşılamak zorundadır Her bir teminatın niteliğine göre, teminat tesisi için gereken tüm işlemlerin yerine getirileceğini Müşteri garanti, kabul, beyan ve taahhüt eder Teminatların Kapsamı Alınan veya alınacak tüm teminatlar, Katılım Bankasının sağladığı ve sağlayacağı tüm finansmanlar/krediler ve mevzuatın kredi saydığı tüm işlemler ile bunların ferilerinden herhangi bir şekilde doğmuş ve/veya doğacak bilcümle alacaklarının teminatını teşkil edecektir. Dolayısıyla teminatların, Müşterinin kaynağı ne olursa olsun asil, kefil, garantör, ciranta, taahhüt eden, araya giren, aval, rehin veren ve sair sıfatla; yine asıl alacak, akdi kâr payı, gecikme cezası, avukatlık ücreti, prim, vergi, harç, resim, fon, masraf ve Katılım Bankasına karşı hangi sebeple olursa olsun doğmuş ve doğacak bilcümle borçları için de teminat teşkil ettiğini Müşteri kabul ve taahhüt eder. Bu nedenle, belirli bir borç için tesis edilen veya verilen teminatlarda dahi, belirtilen borç bitmiş olmasına karşılık Müşterinin başka sebeple Katılım Bankasına bir borcunun olması halinde, mevcut teminat kalan borç için de teminat teşkil etmeye devam eder. Müşteri; hangi sebeple olursa olsun Katılım Bankasına olan en son borcu ödeninceye kadar teminatların devam edeceğini ve bu konularda hiçbir itirazda bulunulmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder Teminatın kapsamına, teminat konusu taşınır, taşınmaz mallar ile hak ve alacakların bizzat kendileri ile bunların sağladığı ve sağlayacağı kira, kâr payı, yeni pay alma hakları, temettüleri, kuponları, kamulaştırma bedelleri, sigorta tazminatları, rehnedilen araçların plakalarının ticari olması halinde ticari plaka ve bu plakaya bağlı bütün haklar dâhil her türlü hak ve alacaklar, akreditif konusu mallar ve sair bilcümle feri ve tali haklar başta olmak üzere hukuki, medeni, tabi bütün semereleri de dâhildir. Müşteri bunlara ilişkin hakların kullanılması için yazılı olarak Katılım Bankasına başvurup, yetki talep edecektir; aksi halde hukuki, medeni ve tabii semerelere ilişkin hakların kullanılmamasından dolayı Katılım Bankasının hiçbir sorumluluğu olmayacaktır Teminat kavramı, Katılım Bankası alacakları için verilmiş olan ayni ve şahsi tüm teminatlar ile sözleşme ve mevzuat gereği teminat sayılacak veya teminat kapsamına dâhil olan veya olacak tüm varlıkları içermekte olup, teminatlara ilişkin tüm hükümler bu teminat çeşitleri için de geçerlidir Tamamlayıcı (Ek) Teminat Bu Sözleşme, Sözleşmeye göre sağlanacak finansmanlar/krediler yanında hangi nedenle olursa olsun doğacak tüm alacakları için ek teminat isteme hakkını Katılım Bankasına vermekte olup, aynı zamanda İcra ve İflas Kanununun 279.

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (Bu Sözleşmede Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta Sözleşmenin

Detaylı

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20 SZL-006 / 12 1/20 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr albarakaturk@hs03.kep.tr

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Tel: Ticaret Sicil No: Merkez Adresi: Mersis No: Web Adresi: 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Gülbahar Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Bina No: 97 Şişli/İstanbul adresindeki VAKIF

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Mersis No: 3714 4399 8856 5282

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Ticaret Sicil No:198060/250489 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

EKİ: GERİ ÖDEME PLANI Banka Müşteri Kefil (kaşe+imza): Sözleşmenin bir nüshasını aldım**.

EKİ: GERİ ÖDEME PLANI Banka Müşteri Kefil (kaşe+imza): Sözleşmenin bir nüshasını aldım**. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr KONUT

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0 BANKA: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 SABİT KÂR ORANLI KREDİ: Kredi kâr oranının ve geri ödeme tutarlarının kredinin vadesi boyunca değişmediği finansman türüdür. Bir ya

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası : - FAİZLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz

Detaylı

1 Efektif Yıllık Akdi Kar Payı Oranı/Yıllık Maliyet Oranı Bileşenleri; anapara, vade, kar, komisyon, vergi, fon, masraf, ücret SZL.BİBÜGM.005.

1 Efektif Yıllık Akdi Kar Payı Oranı/Yıllık Maliyet Oranı Bileşenleri; anapara, vade, kar, komisyon, vergi, fon, masraf, ücret SZL.BİBÜGM.005. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 1- TANIMLAR : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ BANKA : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. MÜŞTERİ : Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine tüketici kredisi tahsis edilen ismi/ünvanı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası AŞ adına...... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta...(aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ / KEFİL TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye

Detaylı

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - -

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - - KREDĠ VERECEK KURULUġ : TEKSTĠL BANKASI A.ġ. TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU KREDĠ TALEBĠNDE BULUNAN HESAP NO / KREDĠ TÜRÜ IBAN N TALEP OLUNAN KREDĠ TUTARI TALEP TARĠHĠ

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 8

Müşteri İmzası:... 1 / 8 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası : : :. -. Kredinin sabit faizli olması durumunda; SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kredinin düşen faizli olması durumunda; DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı / Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İpotekli İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Ticaret Sicil No:198060/250489 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Mortgage: 15 Püf Nokta

Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage yasasının çıkmasına kısa bir zaman kala, aklınıza gelebilecek bazı sorulara cevap olacak bir yazıyı da TEMPO DERGİSİ nden aktarmak istedik. 1) Değerlendirmeyi lisanslı eksperler

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul Şube Adresi

Detaylı