T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý"

Transkript

1 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Hasta Eðitimi El Kitabý

2 Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi Kat: 2 Etlik / ANKARA Tel: (0.312) Fax: (0.312)

3 Merkezimizin Tanýtýmý Merkezimize ilk baþvurunuzdan itibaren, sevkinizin geçerlilik süresi 10 gündür. Hekiminizi seçme hakkýnýz vardýr. Engelli çocuk, yaþlý, hamile ve saðlýk çalýþanlarý için muayene önceliði vardýr. Diþ röntgenlerinizin tamamý çekilebilmekte, Total, sabit ve hareketli protezler yapýlmakta, Ameliyathane kliniðimizde komplikasyonlu diþlerin çekimi, Pedodonti Kliniðimizde çocuklarýmýzýn tedavisi, Ortodonti Kliniðimizde diþ yapýsý bozukluklarý, Her türlü diþ tedavisi için uzman hekimlerimizle, 24 saat kesintisiz hizmet vermekteyiz. Merkezimizde Muayene Ýþlemleri Merkezimizde HEKÝM SEÇME HAKKI ve ENTEGRE POLÝKLÝNÝK SÝSTEMÝ uygulanmaktadýr. Bu kapsamda diþ hekimini seçen hastanýn aðýz muayenesi, uygulanacak olan tedavi, cerrahi, protez iþlemleri ve bu iþlemlere ait randevu düzenlemesi seçtiði diþ hekimi tarafýndan yapýlýr. Ancak hasta isterse diþ hekimini deðiþtirebilir. Hastalarýn Merkezimizde Tedavi olabilmek Ýçin Yanlarýnda Bulunmasý Gereken Belgeler: 1- Baðkur, SSK, Emekli Sandýðý, Çalýþan, Emekli ve yakýnlarý: Saðlýk karnesi, T.C. Nüfus Cüzdaný (T.C. No yazýlý olacak) 2- Resmi çalýþan devlet memurlarý: Çalýþtýðý kurumdan alýnacak diþ þemalý sevk evraðý, Saðlýk karnesi, T.C. Nüfus Cüzdaný (T.C. No yazýlý olacak) 3- Devlet memuru yakýnlarý: Saðlýk karnesi, T.C. Nüfus Cüzdaný, T.C. Kimlik No 4- Yeþil Kart sahipleri: Saðlýk karnesi, T.C. Nüfus Cüzdaný 5-18 yaþ altý saðlýk güvencesi olmayanlar: T.C. Nüfus Cüzdaný 6- Muhtaç er ve er yakýnlarý: Saðlýk karnesi, Nüfus cüzdaný fotokopisi Öneri ve Þikayetleriniz Ýçin Merkezimiz hasta haklarý birimine müracaat ederek veya dilek-öneri kutularýndaki formlarý doldurarak bildirebilirsiniz. 1

4 HASTA HAKLARI Bilgilendirme Her türlü saðlýk hizmetinin ve imkanýnýn neler olduðunu öðrenmeye ve saðlýk durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazýlý isteme hakký vardýr. Saðlýk Kuruluþunu ve Personelini, Seçme ve Deðiþtirme Saðlýk kuruluþunu seçmeye deðiþtirmeye ve seçtiði kurumda saðlýk hizmetlerinden faydalanmaya saðlýk hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diðer saðlýk personelinin kimliklerini ve ünvanlarýný öðrenmeye seçme ve deðiþtirmeye hakký vardýr. Mahremiyet Gizliliði uygun bir ortamda her türlü saðlýk hizmeti almaya haklarý vardýr. Reddetme, Durdurma ve Rýza Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasýný istemeye, týbbi müdahalelerde rýzasýnýn alýnmasýna ve rýza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakký vardýr. Güvenlik Saðlýk hizmetini güvenli bir ortamada almaya hakký vardýr. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Saðlýk tesisinin imkanlarý ölçüsünde ve idarece alýnan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakký vardýr. Ýnsani Deðerlere Saygý gösterilmesi, Saygýnlýk Görme ve Rahatlýk Saygý, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü nazik ve þefkatli her türlü hijyenik þartlar saðlanmýþ gürültülü rahatsýz edici bütün etkenler giderilmiþ bir ortamda saðlýk hizmeti almaya hakký vardýr. Týbbi Özen Gösterilmesi Personel, hastanýn durumunun gerektirdiði týbbi özeni gösterir. Hastanýn hayatýný kurtarmak veya saðlýðýný korumak mümkün olmadýðý takdirde dahi ýzdýrabýný azaltmaya veya dindirmeye çalýþmasý zorunludur. Týbbi Gereklilikler Dýþýnda Müdahale Yasaðý Teþhis, tedavi veya korunma maksadý olmaksýzýn, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüðünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir þey yapýlamaz ve talep de edilemez. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Saðlýk tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaret kabul etmeye, mevzuatýn ve saðlýk tesisinin imkanlarý ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakký vardýr. Müracaat þikayet ve Dava Hakký * Haklarýnýn ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü baþvuru þikayet ve dava hakkýný kullanmaya hakký vardýr. * Kiþiler kendi saðlýðýna dikkat etmek için elinden geleni yapmalý ve saðlýklý bir yaþam için verilen tavsiyelere uymalýdýr. * Kiþi uygunsa kan verebilir ya da organ baðýþýnda bulunabilir. Basit durumlarda kiþiler kendi bakýmlarýný yapmalýdýr. 2

5 HASTA SORUMLULUKLARI Sosyal Güvenlik Durumu * Hasta; saðlýk, sosyal güvenlik ve kiþisel bilgilerindeki deðiþiklikleri zamanýnda bildirmek durumdadýr. Hasta; saðlýk karnesinin (Bað-Kur, yeþil kart gibi) vizesini zamanýnda yaptýrmak zorundadýr. Hastalar, saðlýk kurumlarýnda hizmetlerin aksamadan verilebilmesi için belirlenen kurallara uymalýdýrlar. Hastalar, týbbi durumlarýnýn gerektirdiði öncelikler haricinde, imtiyaz ve iltimas talep etmemelidirler. Acil ve ilk yardým hizmetlerinin saðladýðý öncelik ve ayrýcalýklarý suistimal etmeye kalkmamalýdýrlar. Hastalar hekimlerinden týp mesleðinin etiðine, ilgili mevzuata ve toplam ahlakýna aykýrý taleplerde bulunamazlar. Hastalar mesleki bilgi ve ilkeler ýþýðýnda baðýmsýz karar verme özgürlüklerini kýsýtlayacak þekilde hekimleri üzerinde psikolojik, sosyal ve fiziksel baský kurmaya kalkýþmamalýdýrlar. Hastalar hekimlerin ve saðlýk çalýþanlarýnýn vakitlerine saygý göstermeli, onlarý gereksiz yere ve randevusuz olarak meþgul etmemelidirler. Hasta Saðlýk Bakanlýðý ve diðer sosyal güvenlik kurumlarýnca belirlenen sevk zincirine uymalýdýr. Hasta uygulanacak tedaviyi reddetmesi ve önerilere uymamasýndan dolayý doðacak sonuçlardan kendisi sorumludur. Hastalar randevu tarihlerine ve saatlerine özenle uymalýdýrlar. Hastalar refakatçileri ve ziyaretçileri hastane temizlik ve hijyeni bozacak þekilde hareket edemezler. Hastalar, refakatçileri ve ziyaretçileri hastanede gürültü yapmamalý, asayiþ ve huzur bozacak davranýþlardan kaçýnmalýdýrlar. Týbbi endikasyon olmaksýzýn rapor talebinde bulunulmaz. Hastalar saðlýk durumlarý hakkýnda, gerçeðe aykýrý belge ve döküman düzenlenmesini isteyemezler. Hastalarýn hekimlerine yanlýþ ve eksik bilgi vermeleri ve bazý gerçekleri gizlemeleri kabul edilemez. Önerilen tedaviyi reddetmeyip kabullenen bir hasta, bu tedaviye uyum göstermeli ve tarif edildiði gibi uygulamalýdýr. Yaþamý tehdit eden veya aðýr olumsuz sonuçlar doðurabilecek durumlarda, önrerilen tedaviyi reddeden hasta, bu tercihini yazýlý olarak belgelemek isteyen hekim veya saðlýk kurumunun isteðini geri çeviremez. Hasta ve hasta yakýnlarý saðlýk çalýþanlarýna saygý ve nezaket kurallarý çerçevesinde davranmalýdýrlar. Hastalar hastalýklarý konusunda bilgi almak istemedikleri takdirde, bunu hekimlerine baþta belitmelidirler. Hastalar, hastalýklarý konusunda kimlere bilgi verilmesini istemediklerini, hekimlerine açýklamalýdýrlar. 3

6 20- Hastalar ve yakýnlarý sosyal güvenlik kurumlarýnýn sunduðu olanaklardan haksýz ve usulsüz biçimlerde yararlanmak talebinde bulunamazlar. 21- Hastalar, hastanede iken kullanýmlarýna sunulan eþya ve cihazlara zarar vermemelidirler. Hastanenin ve hastanedeki cihaz ve eþyanýn korunmasý, yýpratýlmamasý için gereken titizliði göstermelidirler. 22- Hastalar bir kurum veya hekimden aldýklarý rapor, epikriz film veya tetkikleri, baþvurduklarý diðer bir hekim veya saðlýk kurumundan saklamamalýdýrlar. 23- Hastalar hekim ve saðlýk kurumlarýna kimliklerini, adres ve telefonlarýný doðru olarak bildirmelidirler. 24- Hastalar bir hekimin kontrol ve tedavisi altýnda iken, baþka bir tedaviyi de birlikte sürdürmek istiyorsa, müdavi hekimine bu konuda bilgi vermelidir. 25- Hastalar teþhis ve tedavi süresince, hekim ve diðer saðlýk çalýþanlarýyla her aþamada iþbirliði yapmalýdýrlar. 26- Hastalar, hekimlerinin ve diðer saðlýk çalýþanlarýnýn emeklerini ve duygularýný istismar etmemeli, dürüst davranmalýdýrlar. 27- Hastalar acil durumlar ve zorunluluklar hariç, kendilerini tedavi etmeyi kabul etmeyen özel çalýþan hekim veya saðlýk kurumlarýnýn bu kararýna saygý duymalýdýrlar. 28- Hastalar, müdavi hekimin, hastalýklarý ve tedavileri konusunda baþka bir hekim veya saðlýk kurumundan konsültasyon isteðini geri çevirmemelidirler. 29- Hastalar, hekim ve diðer saðlýk çalýþanlarýnýn istirahatlarýna izin vermeyecek, özel yaþamlarýna fýrsat tanýmayacak, organik ve ruhsal gereksinimlerini karþýlamalarýný engelleyecek ve saðlýklarýný bozacak þekilde onlara aþýrý yük ve angarya yükleyemezler. 30- Hastalar, hekimin sorularýný makul biçimde cevaplamalýdýrlar. 31- Hastalar, gereksiz týbbi giriþim ve tedavi talebinde bulunamazlar. 32- Hastalar, onay verdikleri taný veya tedavi amaçlý giriþimler sýrasýnda, gereken uyum ve kolaylýðý göstermelidirler. 34- Hasta Hepatit ve AIDS gibi saðlýk çalýþanlarýný riske atacak bir bulaþýcý hastalýðýnýn bulunduðunu biliyorsa, bunu kendisinin teþhis, tedavi ve týbbi bakýmýyla ilgilenen ilgililere en baþta bildirmek durumundadýr. 35- Hastalar somut olay ve belgelere dayanmaksýzýn saðlýk çalýþanlarý ve kurumlarý yýpratacak þakilde kamuoyu önünde hakaret ve suçlayýcý beyanatta bulunmamalýdýrlar. 4

7 Diþ Röntgeni Diþ Röntgeni (Periapikal film) Diþ Röntgeni (Panoromik film) Diþ röntgeni diþlerin, kemik ve diþetlerinin klinikte muayene ile görünmeyen kýsýmlarýný göstermeye yarayan bir resimdir. Diþ röntgeni diþhekiminin diþler yada çenelerle ilgili problemleri teþhis etmesine yardýmcý bir yöntemdir. Örneðin aðýz içi muayene ile sadece büyük çürükler teþhis edilebilirken, röntgenle baþlangýç çürükleri tespit edilebilir. Ya da aðýzdaki apsenin hangi diþten kaynaklandýðý, diþlerdeki yapý bozukluklarý, kök kýrýklarý, kist ya da tümörleri röntgenle tespit edilebilir. Modern teknik ve metotlarla çekilen diþ röntgeninden yayýlan radyasyon minimal düzeydedir. Bu nedenle de diþ röntgeninden yayýlan radyasyonun çocuða bir zararýnýn olmasý söz konusu deðildir. Aksine teþhis açýsýndan röntgenden elde edilen fayda çok fazladýr. Aðýz içi ve aðýz dýþýndan olmak üzere iki çeþit diþ röntgeni çekilebilir. Aðýz dýþýndan çekilen röntgenlerde film aðýz dýþýna yerleþtirilirken, aðýz içinden çekilen röntgenlerde film aðýz içine yerleþtirilir. Genel olarak aðýz içine yerleþtirilen filmler birkaç diþ ve çevre dokular izlenebilirken, aðýz dýþýna yerleþtirilen filmlerle çene kemiklerini de içine alan daha geniþ bir alan izlenmektedir. 5

8 Diþ Çekimi ve Sonrasý Kanal tedavisine raðmen kurtarýlamayan apseli diþler, Ýleri derecede diþeti iltihabý nedeniyle sallanan diþler, Zamanýnda düþmeyen süt diþleri, Kist yada tümör içindeki diþler, Tam sürememiþ (gömük) ve sorun yaratan diþler, * Çekim sýrasýnda diþ neden kýrýlýr? Kemiðinde elastikiyeti kaybettiði yaþlý kiþilerde, Esnemeyen çok kalýn çene kemiðine sahip olan kiþilerde, * Ýleri derecede çürük ve madde kaybý yüzünden tedaviyle kurtarýlmayan diþler, Çarpma sonucu, tedavisi mümkün olamayacak þekilde kýrýlan diþler, Aþýrý konum deðiþikliði (dönme, devrilme vb.) nedeniyle sorun yaratan diþler, Yer darlýðý nedeniyle ortodontik tedaviye yardýmcý olmak amacýyla, sorunsuz olduðu halde bazý diþler çekilebilir. Özellikle büyük azýlarda, yani çok köklü diþlerde, kökler çok ayrýk yada kývrýk olduðunda, Aþýrý madde kaybý nedeniyle tutacak yeri azalmýþ ve kýrýlganlaþmýþ diþlerde çekim sýrasýnda kýrýlma olabilir. Bu korkulacak bir durum deðildir. Anestezi, yani uyuþma baþarýyla saðlanmýþsa, diþhekimi bu iþ için üretilmiþ aletlerle, kalan parçalarý acýsýz bir þekilde çýkartýr. Diþ çekimi öncesi yapýlmasý gereken þeyler nelerdir? Eðer doktorunuzun önerdiði bir ilaç (örneðin antibiyotik) söz konusuysa, mutlaka saatlerine uyarak, düzenli bir þekilde kullanmalýsýnýz. Bir hastalýðýnýz ya da alerjiniz varsa ve ayrýca bu yüzden sürekli kullandýðýnýz ilaçlar mevcutsa, kesinlikle bunlarý hekiminize söylemelisiniz. Çekimden önce pýhtýlaþmayý geciktiren aspirin türü ilaçlar kullanýlmamalýdýr. Diþ çekiminden sonra nelere dikkat edilmelidir? Çekim yarasýnýn üzerine konan tampon yarým saat kadar tutulmalýdýr. * Bu tampon atýldýktan sonra, gerekmiyorsa tekrar tampon konmamalý, oluþan pýhtýnýn bozulmamasýna özen göstermelidir. Aðýz suyla çalkalanmamalýdýr. Çekim sonrasý iki saat kadar bir þey yenmemeli, bu süre dolduktan sonra da mutlaka ýlýk þeyler tercih edilmeli ve çok sýcak yada soðuk yiyeceklerden uzak durulmalýdýr. 24 saat sigara içilmemelidir. Sigara pýhtýnýn bozulmasýna ve yara yerinin iltihaplanmasýna neden olabilir. 24 saat alkol alýnmamalýdýr. Hiç bir þekilde çekim yerine dokunulmamalý, yara bölgesi emilip tükürülmemelidir. Yaralý bölge 24 saat kullanýlmamalýdýr. Aðrý olursa aspirin dýþýnda bir ilaç tercih edilmeli, mümkünse bunun için hekime danýþýlmalýdýr. Çekim yeri mutlaka temiz tutulmalýdýr, yara içerisine yemek artýðý dolmasý önlenmelidir. Çekimden 24 saat sonra yumuþak bir diþ fýrçasýyla bölge yavaþca fýrçalanmalýdýr. Bu sýrada ýlýk tuzlu su gargarasýndan da faydalanýlabilir. Kanamanýn hafif bir sýzýntý halinde 6-24 saat sürmesi normal kabul edilmektedir. Ancak aþýrý bir kanama varsa yada bu süre aþýlmýþsa mutlaka diþhekimine baþvurun. Ayný þekilde uzun süren aðrý, þiþlik varsa hekime haber verilmelidir. Dikiþ atýlmýþsa 1 hafta sonra dikiþ aldýrmak için geliniz. * * * 6 Diþ Çekimi Sonrasý

9 Yirmilik Diþler Yirmilik Diþin çekilmesini gerektiren haller nelerdir? Yirmilik diþler, fýrça ve diþ ipiyle ulaþýlmasý zor alanlarda bulunurlar. Zamanla çürümeye yol açan bakteri, asit ve yiyecek artýklarý bu bölgede toplanýr. Eðer diþ çürür ve dolguyla restore edilmezse diþ kýsa zamanda iltihaplanýr. Bu diþleri temiz tutmak zor olduðundan biriken bakteri ve yiyecek artýklarý kötü aðýz kokusuna sebep olur. Diþeti altýnda yatay (düþeyden sapmýþ) pozisyondaki gömük bir diþ, diðer diþlerin hareketi, sýklaþmasý ve çarpýklaþmasý ile sonuçlanacak olan bir basýnç oluþturur. Gömük diþin üzerini kaplayan diþetinin altýna toplanan bakteriler enfeksiyona yol açar. Operasyon sonrasý bakým? Yara yeri kurcalanmamalýdýr. Yoksa aðrý, enfeksiyon veya kanama geliþebilir. Ýlk 24 saat boyunca o taraf ile çiðneme yapýlmamalýdýr. Ýlk 24 saat sigara içilmemelidir. Çünkü sigara kanamayý arttýrýp iyileþmeyi bozar. Tükürülmemelidir. Yoksa kanama artar ve pýhtý yerinden oynayabilir. Kanama kontrol edilmeli. Eðer dikiþ atýlmamýþsa steril gazlý bezle tampon yapýlýr. Pýhtý oluþumu için tampon yarým saat aðýzda tutulmalýdýr. Tampon alndýktan sonra kanama devam ediyorsa yeni bir tane konur. Þiþkinliðin kontrolü: Operasyon sonrasý bölgeye soðuk bir tampon uygulayarak dolaþým yavaþlatýlýr ve yüzün þiþmesinin önüne geçlir. Uygulama þöyle olmalýdýr: 20 dakika soðuk tampon - 20 dakika ara - tekrar 20 dakika soðuk tampon þeklinde periyotlarla devam edilir. Ýlk 24 saatten sonra her 2 saatte bir ýlýk tuzlu suyla aðzý gargara yapmak gerekir. Karýþým 1 bardak ýlýk suya 1 çay kaþýðý tuz koymak suretiyle hazýrlanýr. 7

10 Diþtaþý Temizliði Diþlerin üzerinde etkin fýrçalamamaya baðlý olarak oluþan diþ taþlarý ve plak adý verilen yumuþak etkenlerin birikmesi diþ etlerinde kýzarýklýk, þiþlik ve kanama belirtileriyle ortaya çýkan diþ eti iltihabýna yol açmaktadýr. Diþetlerine elle dokunulduðunda veya fýrçalarken kanama görülür. Aðýz bakým iþlemleri yapýlmaz ve bakteri plaðýnýn birikimi engellenmezse bir süre sonra aðýzda kanamalar artar. Diþeti dokunmadan bile kanayabilir. Diþetinin rengi iyice koyulaþýr ve aðýzda kötü bir koku olur. Diþetleri çekilmiþtir. Bazý diþler sallanmaktadýr ve üzerlerine basýldýðýnda aðrýya yol açar. Diþ eti tedavisinin temelini oluþturan diþ taþý temizliðiyle diþ eti iltihabina yol açan bu eklentiler uzaklaþtýrýlmalýdýr. Diþ Taþý Temizliði sonrasý eklentiler uzaklaþtýrýldýktan sonra bazý hastalarda kýsa süreli olarak soðuk sýcak hassasiyeti oluþabilir. Diþ taþý temizliði sonrasý etkin bir tedavi elde etmek için hekimin uyguladýðý tedaviye hastanýn da katýlmasý gerekmektedir. Mutlaka diþ ipi kullanýlmalýdýr. Diþeti Hastalýðým Olduðunu Nasýl Anlarým? Diþler uygun fýrçalama tekniðiyle günde üç kez ve her fýrçalama üç dakika sürecek þekilde olmalýdýr. Hastalar altý ayda bir mutlaka diþ hekimleri tarafýndan yapýlacak olan kontrollere gelmelidirler. 1- Diþ fýrçalama sýrasýnda kanayan diþetleri, 2- Sürekli kötü aðýz kokusu, 3- Kýrmýzý, þiþ ve hassas diþetleri, 4- Diþlerden kolaylýkla ayrýlabilen, uzaklaþan diþetleri, 5- Diþler ve diþetleri arasýnda iltihabi akýntý, 6- Sallanan veya giderek birbirinden uzaklaþan diþler, 7- Isýrma sýrasýnda alt ve üst diþlerin yer deðiþtirmesi, 8- Eskiden rahatça kullanýlan protezlerin kullanýlamamasý Aðýz ve Diþ Bakýmý Aðýr bir diþeti hastalýðý ve tedavi sonrasý düzelmiþ diþetleri Diþ Fýrçalama Soðuk teknikle, düzenli diþ fýrçalama aðýz ve diþ bakýmýnýn temelini oluþturur. Düzenli diþ fýrçalama günde en az iki kez diþ fýrçalamaktýr: Sabah kahvaltýdan sonra ve geceleri yatmadan önce. Alt ve üst çeneler, birbirinden ayrý olarak fýrçalanmalýdýr. Doðru diþ fýrçalama tekniði, fýrçanýn her iki çenede de diþetinden diþe doðru kullanýlmasýný ifade eder. Yani tek yönlü süpürme hareketi. Fýrça aðýz içinde tüm diþleri dolaþmalýdýr ve fýrçalanmayan diþ yüzeyi kalmamalýdýr. Sadece diþlerin çiðneme yüzeyleri ileri geri hareketi ile temizlenmelidir. Dilin üst yüzeyi de mutlaka fýrçalanmasý gereken bir bölgededir. Dil, pütürlü yüzeyinden dolayý, aðýz kokusuna neden olan çok sayýda bakteriye barýnak oluþturur. Bu bakteriler en çok dilin boðaza yakýn (sýrt) kýsýmda bulunurlar. Bu nedenle dilin geriye doðru olan bölgeleri de fýrçalanmaya çalýþýlmalýdýr. Mide bulantýsý refleksi olan hastalar nefes verip, tekrar nefes almadan fýrçayý mümkün olduðunca geriye götürüp fýrçalanmalýdýr. Zamanla bulantý refleksi azalacaktýr. Diþ fýrçasý kullanýmdan önce ýslatýlmamalýdýr ve üzerine nohut büyüklüðünde diþ macunu sürülerek fýrçalanmaya baþlanmalýdýr. (Macun reklamlardaki gibi tüm fýrça yüzeyini kaplayacak þekilde deðil.) Tüm diþ yüzeyleri tarif edilen þekilde fýrçalandýðýnda zaten ideal olan iki dakikalýk diþ fýrçalama süresi oluþmaktadýr. 8

11 Diþ Ýpi Kullanýmý Diþ Fýrçalama Diþ ipi diþlerin ara yüzeylerini temizlemek için en etkili araçlardan biridir. Önemli olan sabýrla günde en az bir kere ve genellikle gece yatmadan önce bu iþlemi gerçekleþtirmektir. Ýþaret parmaklarý arasýnda gergince tutulan diþ ipi, diþlerin ara yüzeyleri, diþ ipini diþ etine batýrmadan rahatlýkla temizlenebilir. Eðer diþ ipi diþ aralarýna girmiyorsa bunun genellikle üç anlamý olabilir. O diþler arasýnda diþ taþý olabilir. Diþlerden birinde çürük olabilir. Diþlerdeki dolgularda kýrýlma/çatlama olabilir. Su ile Gargara Yediðimiz içtiðimiz her þeyden sonra mümkünse aðzýmýzý su ile çalkalamak aðýz saðlýðý için yararlý olacaktýr. Ilýk su içine katýlmýþ bir çay kaþýðý tuz gargarasý ise aðýzdaki bakteri florasýný azaltýr. Ayrýca diþ etleri ile diþler arasýndaki ödem miktarýný azaltarak diþ etlerinde sýkýlaþma saðlar. Düzneli Diþ Hekimi Kontrolü Diþ Ýpi Diþ fýrçasý üç ayda bir deðiþtirilmelidir. Diþ fýrçasýnýn bozulduðunu kýl demetlerinin birbirinden ayrýlmasýndan daðýlmasýndan ve eðilmesinden anlayabilirsiniz. 6 ayda bir diþ hekimine kontrole gitmeniz diþ saðlýðýnýz için önemlidir. 9

12 Hamilelerde Diþ Tedavisi Ýlk üç aylýk dönem: Diþ yada diþ eti iltihabý gibi çok aðrýlý durumlarda hastanýn kadýn doðum uzmanýnýn önerileri doðrultusunda müdahale yapýlabilir. Ýkinci üç aylýk dönem: Bu dönem hamileliðin sonuna kadar ertelenmesi doðru olmayan diþ çekimi, dolgular, kanal tedavileri vs. pek çok tedavinin yapýlmasý için en uygun dönemdir. Üçüncü üç aylýk dönem: Acil tedaviler dýþýnda diþ hekimi tedaviyi erteler. Günlük aðýz ve diþ bakýmý kesintiye uðratýlmamalýdýr. Hamilelik öncesi tam bir aðýz muayenesinden geçerek aðýz hijyenine kavuþmalýdýr. Günde en az iki kere diþ ipi kullanýlarak diþ bakýmý yapýlýr böylece plak birimi önlenmiþ olur. Aðýz gargaralarý yada ýlýk tuzlu su ile gargara yapýlmalýdýr. Antibiyotik ve aðrý kesici kullanýmýna diþ hekimi ve kadýn doðum uzmanýnýn konsültasyonu sonucu karar verilir. Diþ hekimliðinde kullanýlan röntgen cihazlarýnda radyasyonun çok düþük seviyede olmasýna raðmen röntgen çekiminden kaçýnýlmalýdýr. Acil bir tedavi için röntgen filmi çekilmesi gerekiyorsa anneye özel koruyucu önlük giydirilmelidir. Hamilelerde Diþ Tedavisi 10

13 Konservatif Diþ Tedavisi Diþin mine ve dentin gibi diþ tabakalarýnda oluþan çürüklerin erken dönemde tedavilerinin yapýlmasýný ve bu sayede çürüklerin ilerlemelerinin durdurularak diþin canlýlýðýný korumayý amaçlayan diþ hekimliði branþýdýr. Bu sayede sonraki aþamalar olan endodonti (kanal tedavisi) veya diþ çekimi önlenmiþ olur. Hastaya uygulanacak dolgu tipinin seçiminde uygulanacak bölge, bu bölgede olan etkili çiðneme, hastanýn estetik beklentileri ve de madde kaybýnýn miktarý büyük önem taþýmaktadýr. Ön diþlerde kompozit arka diþlerde amalgam dolgu yapýlmaktadýr. Diþ Çürüðünün Tedavisi Diþlerdeki çürük dokusu lokal aneztezi altýnda temizlendikden sonra boþ kalan bölge yapay bir dolgu malzemesi ile doldurulur. Diþinize dolgu yapýldýktan sonra 2 saat hiçbir þey yiyip içmeyiniz ve o bölgeyi ertesi güne kadar kullanmayýnýz. Diþte birkaç hafta süren hassasiyet olabilir. Eðer diþte geçmeyen þiddetli gece aðrýsý varsa hekiminize baþvurunuz. Diþlerdeki yapýsal bozukluklarýn estetik dolguyla düzeltilmiþ hali Diþ Çürüðü 11

14 Kanal Tedavisi Çürükler dolayýsýyla kaybedilecek kötü durumdaki diþlerin mikroplu tüm kýsýmlarýnýn temizlenerek uzun süre daha aðýzda kalmasýný saðlamak amacýyla kanal tedavisi yapýlýr. Kanal tedavisi diþin sinirinin alýnýp oluþan boþluðun kanal dolgu maddesi ile doldurulmasý iþlemidir. Kanal Tedavisi yapýlmazsa enfeksiyon kök ucundaki dokulara kadar ulaþabilir. Diþi çevreleyen çene kemiði de iltihaplaþarak aþýnýr. Meydana gelen bu boþlukta apse oluþur. Bu tabloya aðrý ve þiþlik eþlik eder.ve diþ kýsa zamanda kaybedilir.. Tedavi sonrasýnda diþte hafif aðrý ve hassasiyet olabilir. Bu durumda en iyi çözüm o diþin bulunduðu kýsmý birkaç günlük süre boyunca kullanmamaktýr. Kanal tedavisinden sonra diþin civarýnda þiþlik olabilir. Böyle bir durumda doktorunuza baþvurunuz. Bazý durumlarda kanal tedavisinden sonra diþin kaplanmasýný öneririz. Çünkü ölü dokular ayný kurumuþ bir aðaçta olduðu gibi daha kýrýlgan olurlar, darbelere dayanýklýlýklarý azalýr. Ayrýca diþ öldükten sonra doðal renk ve canlýlýðýný kaybedeceði için estetik olarak bazý sorunlarda ortaya çýkar. Düzenli olarak diþ kontrolleri yaptýrmalýyýz.. 12

15 Diþ Hazýrlýðý Tam Seramik Kuron Protezlerinin Bitmiþ Hali Sabit Protez (Kuron - Köprü Protezi) Kuron: Çürük, kýrýk veya baþka bir nedenle aþýrý madde kaybý olan diþlerin küçültülüp kaplanmasý iþlemidir. Köprü: Bir veya birden fazla diþ eksikliðinde, komþu diþlerin küçültülüp ara boþluklarýn doldurulmasý iþlemidir. Kron ve köprüler diþlere yapýþtýrýlarak kullanýlýr ve hasta tarafýndan çýkarýlamaz. Sabit Protez (kaplama, köprü protezleri) takýldýktan sonra; 2 saat birþey yiyip içmeyiniz. Su ile aðzýnýzý çalkalamayýnýz. Protezlerinizi ve diþlerinizi düzenli olarak fýrçalayýnýz. Mükemmel Diþeti Uyumu Eksik diþlerinizin bulunduðu bölgelerde iç kýsýmlarda boþluklar olduðunu fark edebilirsiniz. Bu bölgeleri köprü altlarý için özel ara yüz fýrçalarýndan yada diþ iplerinden yararlanarak temizleyiniz. Protezleriniz takýldýktan sonra bir süre sýcak soðuk hassasiyeti sürebilir (yaklaþýk 1 ay). Diþ-diþeti uyumu sayesinde elde edilen doðal ve estetik sonuç Hassasiyet dýþýnda sürekli bir aðrý veya baþka bir þikayet sözkonusu olursa hekiminize baþvurunuz. 13

16 Hareketli Protezler Hareketli protezler takýlýp çýkarýlabilen bölümlü veya bütün protezlerdir. Metal Destekli Bölümlü Protezler: Kýsmi veya bölgesel diþsizlik durumlarýnda damaktan ve doðal diþlerden destek alýnarak yapýlan protezlerdir. Bu protezler metalden yapýlan kroþe (kanca) yardýmýyla diþlere tutunurlar. Yeni Hareketli Protez Kullanacak Hastalara Öneriler: Tam protez, doðal diþlerin olmamasý nedeniyle çiðneme fonksiyonunu yitirmiþ olanlara yaplýr. Ýyi çiðnemenin, besin maddelerinin sindiriminde çok önemli olduðu bir gerçektir. Çiðnemenin tekrar kazanýlmasý yanýnda proteziniz güzel görünmenize de yardýmcý olacaktýr. Bütün diðer konular gibi, protezinizi kullanmayý öðrenmeniz de biraz zamanýnýzý alacaktýr. Kararlý olup konuya olumlu yaklaþýrsanýz bir süre sonra protezinizi rahat kullandýðýnýzý göreceksiniz. Baþlangýçta karþýlaþýlan sorunlar: Yeni proteziniz aðzýnýzda yabancý ve büyük gibi olacaktýr. Dudak ve yanaklarda doluluk hissi duyulacaktýr. Protezler ne kadar ince yapýlýrsa yapýlsýnlar size þiþkin gelecektir. Alt protez daha çok hareket edecek ve yerinden çýkacaktýr. Alt proteze alýþmak, üst proteze alýþmaktan daha zordur ve daha uzun zaman alýr. Ýlk günlerde salgý bezlerinin uyarýlmasý sonucu tükrük miktarýnda artma olabilir, bu zamanla geçecektir. Protezlerin yumuþak dokulara oturmasý ve fonksiyon sýrasýnda hareket etmesi sonucu yapýmýnda ne kadar özen gösterilmiþ olursa olsun bazý yerlerde vuruklar olabilir. Hasta diþ hekiminin dediði günlerde mutlaka gelmeli ve protezde düzeltmeler yapýlmalýdýr. Vuruklarýn, hasta tarafýndan alýnmasý yanlýþtýr. Sorunlarý büyütebilirsiniz. Vurulan yerlerin alýnmasý için diþ hekimine gelmeden önce protezlerinizi en az 8 saat kullanmýþ olmalýsýnýz. Bu süre vuruk yerlerin görülebilmesini saðlar. Birkaç hafta içinde aðzýnýzdaki dokular proteze uyum saðladýkça bu sorunlarýn da kendiliðinden azalacaðýna tanýk olacaksýnýz. Protez takýldýktan sonra þikayet olmamasý çok ender görülen bir durumdur. Yemek yeme ve çiðneme: Diþ hekimi tam protezleri taktýktan 24 ve 48 saat sonra hastasýný mutlaka görmelidir. Protezinizi yeni kullanmaya baþladýðýnýz günlerde, yumuþak gýdalarla baþlamalýsýnýz. Yiyecekleri küçük parçalara bölerek ve yavaþça çiðneyerek yiyiniz. Yemek yerken çenenezin her iki tarafýný ve arka diþleri kullanarak çiðneyiniz. Protezi kullanmakta iyice tecrübe kazanmadan çok sert ve çiðnemesi zor gýdalarý yemeye çalýþmayýnýz. Hastanýn protezi ilk takýldýðý zamanlarda su içerken protezlerin yerinden oynamamasý mümkün deðildir. Çiðnemeyi öðrenmek zaman ister. Gýdalarýn içindeki cisimleri hissetmeniz zor olacaktýr. Örneðin: Etin kemiðini hissetmeniz zordur. Tavuk, balýk, et gibi gýdalarýn kemiklerini tabaðýnýzda ayýklayýp daha sonra çiðnemeye baþlamanýz daha doðru olacaktýr. Tam protezlerle normal olarak yemek yiyebilmek en azýndan 6-8 hafta sürer. Tam protezlerle özellikle ilk haftalarda ön diþlerle kesinlikle ýsýrýlmamalýdýr. Bu protezin arka kýsýmlarýnýn dokulardan uzaklaþmasýna neden olur. Baþlangýçta dudak ve yanak ýsýrmalarý da olabilir. Dudaklar kapalý olarak yemek yenmeye çalýþýlmalýdýr. Protezinizle çiðneme kuvvetiniz, doðal diþlere göre 1/3 ile 1/6 oranýnda daha azdýr. 14 Metal Destekli Bölümlü Protez Protezin Bitmiþ Hali

17 Konuþma: Biraz zaman alabilir. Yüksek sesle okuma çalýþmasý yapýlmalýdýr. Doðru telaffuz edilemeyen kelimeler tekrar edilerek normal hale getirilmeye çalýþýlmalýdýr. Baþlangýçta güldüðünüz, öksürdüðünüz zaman proteziniz aðzýnýzda yerinden oynayabilir.tekrar yerine oturmasý için yavaþça diþlerinizi sýkýp, yutkununuz. Görünüm: Protezi ilk kullanmaya baþladýðýnýz zaman yüzünüzün görünümü size deðiþik gelebilir. Yanak ve dudak kaslarýnýz proteze uyum saðlayýnca görünümünüz normale dönecektir. Aynaya bakarsanýz protezinizle daha genç göründüðünüzü fark edeceksiniz. Yanak ve dudaklarýnýzdaki çökme protezinizle düzelecektir. Rahat davrandýðýz ölçüde doðal görünürsünüz. Yapay (takma) diþlerin görünümü de son derece güzel ve saðlýklýdýr. Protezinizin Kullanýmý: Protezinizi bir gün içinde ne kadar süreyle kullanacaðýnýz konusunda diþ hekiminizin önerilerine uyunuz. Protezinize alýþabilmek için ilk günlerde geceleri çýkarmayýnýz. Protezi kullanmaya alýþtýktan sonra geceleri protezinizi çýkarýn. Böylece aðýz dokularýnýz dinlenecek ve saðlýðýnýz korunmuþ olacaktýr. Protezler gece çýkarýldýðýnda su içinde býrakýlmalýdýr. Bir bardak içinde ve çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde tutulmalýdýr. Geceleri protezinizi çýkarmamak durumunda olan genç insanlar ise gündüz ve uygun olan bir zamanda aðýz dokularýný dinlendirilmelidir. Protezin Bakýmý Saðlýklý bir aðýz için, protezinizin gýda artýklarýný her yemekten sonra temizlemek gerekir. Protezinizin her bölümünü protez temizleme fýrçasý ile fýrçalayýnýz. Fazla kuvvet harcamayýnýz. Temizleme iþleminde diþ macunu veya aktif temizleme tableti gibi maddeleri kullanabilirsiniz. Temizlemek için kesinlikle klorak, tuz ruhu vs gibi maddeleri kullanmayýnýz. Protezinizi asla sýcak su içine koymayýnýz. Saðlýðýnýzý ilgilendiren konularda kendi baþýnýza karar vermeyiniz. Protezinizin bol olduðu veya tamire gereksinimi olduðu durumlarda diþ hekiminize baþvurunuz. Takma diþlerinizin içini ve dýþýný her gün protez temizleme fýrçasý ile fýrçalayýnýz. Düzenli Kontrol Tam protez kullanan hastalarda doðal diþleri olan insanlar gibi belirli aralýklarla kontrol edilmelidir. Çeþitli faktörlere baðlý olarak protez altýndaki dokular deðiþebilir. Bu durumun hastanýn genel saðlýðý ile de yakýndan iliþkisi vardýr. Zamanla protezinizin dokularla uyumunu kaybeder ve siz bu durumu farkedinceye kadar dokularda zararlara sebep olabilir. Protezinizle ilgili veya ilgisiz, aðýzda çeþitli lezyonlar ortaya çýkabilir. Bu nedenle yýlda en az bir kere diþ hekimi tarafýndan muayene olmalýsýnýz.yeni protezinizin baþarýsý, diþ hekiminize olduðu kadar size de baðlýdýr. Sabýrlý ve olumlu yaklaþým ile rahatça protez kullanan milyonlarca insandan biri olabilirsiniz. 15

18 Aðýz Kanserleri Aðýz kanserleri sýklýkla; dil, aðýz tabaný, dil köküne yakýn yumuþak damak alanlarý, dudaklar ve diþetlerinde görülür. Lezyonlarý baþlangýç döneminde aðrýsýzdýr, kanser ilerleyerek saðlýklý aðýz dokularýnda harabiyet oluþturdukça aðrý þikayeti de baþlar. Kiþinin kendinin aðýz kanserini fark etmesi güç olabilir. Aðýz Kanserleri Nasýl Farkedilebilir? Labaratuvardan önce Aðýz içinde hassas, tahriþ olmuþ, kabarýk veya kalýnlaþmýþ alanlara rastlanmasý, aðýz içinde veya etrafýnda beyaz veya kýrmýzý renkli alanlar, aðýzda veya boðazda tekrarlayan kanamalar, his kaybý, uyuþukluk, çiðneme ve yutma güçlüðü, alt veya üst çenede meydana gelen þiþkinlikler dikkat çekici olmalýdýr. Aðýz Kanserlerinin Nedenleri Nelerdir? Tam olarak bilinmemekle beraber tütün ürünleri, alkol ve bazý besinlerdeki karsinojen maddeler genetik yatkýnlýk ve fazla güneþ ýþýðýna maruz kalýnmasý gibi faktörler aðýz kanseri oluþumundan sorumlu tutulmaktadýr. Çoðunlukla 45 yaþýn üzerinde ortaya çýkar ve erkeklerde oluþma olasýlýðý kadýnlara oranla 2 kat fazladýr. Aðýz kanseri riskinin azaltýlmasý için sigara, alkol, tütün gibi ürünleri mümkünse kullanmayýnýz. Ýyi besleniniz, düzenli olarak diþ hekimine gitmeyi ihmal etmeyiniz. 16

19 TME (Çene eklemi ve yüz bölgesinde aðrý) Çene Eklem (Temporomandibular Eklem - TME) Çene Eklem rahatsýzlýklarý, çene ekleminde, yüz-baþ-boyun kaslarýnda aðrý ve hassasiyetle seyreden ve aðýz açýklýðýnda azalmaya yol açabilen eklem içi ve eklem dýþý rahatsýzlýklarýn genel adýdýr. Toplumun % 50 sinden fazlasý yaþamlarýnýn bir döneminde çene eklem rahatsýzlýðý bulgularý gösterirler. Bu hastalarýn büyük bir kýsmý tedavileri için çeþitli branþlardan (KBB, Plastik Cerrahi, Fizik Tedavi, Çene Cerrahisi, Psikiyatri, vs.) doktorlarýn kapýlarýný aþýndýrýp dertlerine çare ararlar. TME Rahatsýzlýklarý Nasýl Tedavi Edilir? Hastalara tedavi edici aðýz içi aparey tedavileri uygulanmaktadýr. Bu rahatsýzlýklarýn tabiatý gereði hastalarýn tedavileri uzun sürmekte ve programlý hasta takibi gerekmektedir. Ayrýca tedaviyi uygulayacak hekimlerin bu konularda eðitim almýþ, deneyimli kiþiler olmalarý gereklidir. Ülkemizde bu hizmetleri veren merkez sayýsý çok kýsýtlýdýr. Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde bu konuda hizmet veren tek birim ise 75. Yýl Ankara Aðýz Saðlýðý Merkezi nde bulunmaktadýr. TME Rahatsýzlýklarýndan Koruyucu Önlemler Nelerdir? Çene-yüz bölgesi aðrýyan hastalar sakýz çiðnememeli, çekirdek gibi kabuklu-sert besinleri yememelidir. Elma, hamburger, simit gibi aðzý büyük açýp, ýsýrýp koparmak gereken besinleri küçük lokmalara bölerek tüketmelidir. Lokmalarýný çenenin her iki tarafýnda da çiðnemelidirler. Çeneyi eliyle destekleyici hareketlerden kaçýnmalýdýr. Bilinçli olarak yapýlan diþ gýcýrdatma, diþ sýkma gibi alýþkanlýklar terk edilmelidir. Dil itme, yanak veya dudak ýsýrma gibi aðýz alýþkanlýklarýndan uzak durulmalýdýr. Çene Yüz Protezi Nedir, Kimlere Uygulanýr? Kiþinin yüz, göz, kulak, burun, üst ve alt çenelerinde meydana gelen eksiklikleri tamamlamak amacýyla hazýrlanan protezlere çeneyüz protezleri (Maksillofasial protezler) denir. Çene yüz defektlerinin protetik tedavisi için çok sayýda hasta hizmet beklemektedir. Bu tip protezlere, doðuþtan var olan, çene-yüz geliþimi sýrasýnda oluþan, kanser nedeniyle yapýlan ameliyatlarda veya kaza sonucunda kazanýlan defektler olduðunda gereksinim duyulur. Hastanýn yemek yeme, konuþma, yutkunma gibi hayati fonksiyonlarýnýn yerine getirilmesinin yaný sýra sosyal yaþam kalitesinin geliþtirilmesi ve estetik gereksinimlerine katkýda bulunmasý açýsýndan önemlidir. 17

20 Laboratuvar Bilgisi SGK Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Baðkur, Emekli sandýðý emeklileri) mensubu hastalar 4 yýlda bir protez (sabit kron-köprü ve hareketli tam protez ve porsiyel protez) yaptýrma hakkýna sahiptir. Protezinizin yapýmý tamamlandýðýnda laboratuvar faturasýný mutlaka isteyiniz. Lütfen fatulararýnýzý almayý unutmayýnýz. Laboratuvar için ödemeniz gereken parayý elden ödmeyi teklif etmeyiniz. Laboratuvar ücretleri size bildirdiðiniz banka hesap numaralarýna yatýrýlacaktýr. Laboratuvar ile ilgili sorunlarýnýzýn çözümü için laboratuvar sorumlusuna baþvurunuz. Protez ölçünüz alýndýktan sonra 20 iþ günü içinde teslim edilecektir. 18

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HAKLARINIZ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

Detaylı

Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları. Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları. Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu Hasta Hakları ve Uygulamaları Hasta Sorumlulukları Özgül GÖKÇE ÜNGÜR Sosyal Hizmet Uzmanı Hasta Hakları Birim Sorumlusu HASTA HAKLARI 1) Hizmetten genel olarak faydalanma Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1 Personel Uzman Diþ Hekimi Doktoralý Diþ Hekimi Aðýz Diþ Hizmetlerinde Çalýþan Personeller YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI Aðýz,Diþ ve Çene Cerrahisi Aðýz, Diþ ve Çene Radyolojisi Çocuk Diþ Hekimliði

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Hareketli Protezler BR.HLİ.008

Hareketli Protezler BR.HLİ.008 Hareketli Protezler Hareketli Protez Nedir? Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen ve eksik dişlerin yerini alan apareylerdir. Total protez, parsiyel protez, immediat protez ve diş üstü protezler olmak

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Eylül 2007-6 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU www..com Ý Ç Ý N D E K Ý L E R DÝÞ BEYAZLATMA Diþlerdeki þekil ve renk bozukluklarý hepimizde rahatsýzlýklýk oluþturabilen

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad.

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Bilgilendirme ve Onay Hakkı

Bilgilendirme ve Onay Hakkı Hizmetlerden Yararlanma Hakkı * Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. * Hastalarımız, hastanemizin sunduğu tanı ve

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HAZıRLAYAN: AYŞE YıLMAZ YETIM KALITE YÖNETIM DIREKTÖRÜ ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANEMİZİN YERLEŞİM PLANI 1. KAT PROTEZ LABORATUARI 1. KAT POLİKLİNİKLER 2. KAT İDARİ BİRİM BODRUM KAT AMBAR

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Çocuk Diþleri Hakkýnda Bilinmesi Gerekenler

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Çocuk Diþleri Hakkýnda Bilinmesi Gerekenler T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Çocuk Diþleri Hakkýnda Bilinmesi Gerekenler Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

3. Bilgilendirme 4. Kuruluşu seçme ve değiştirme 5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme 6. Bilgi İsteme 7. Mahremiyet 8. Rıza ve İzin 9.

3. Bilgilendirme 4. Kuruluşu seçme ve değiştirme 5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme 6. Bilgi İsteme 7. Mahremiyet 8. Rıza ve İzin 9. HASTA HAKLARI HASTA HAKLARI NEDİR. Tanımı: : Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeni ile sahip oldukları, TC. Anayasası, Milletlerarası anlaşmalar ve kanunlar

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak. Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz

Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak. Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematoloji Uzmanlık Derneği tarafından hastalığınız sürecinde karşınıza

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

Temmuz 2007-4 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU www.ortonorm.com Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ortonorm DÝÞ ÇÜRÜKLERÝ Diþ çürükleri daha çok koyu renklenmelerle birlikte görülen

Detaylı

Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu

Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu Bu broşür, Bayındır Hastanesi Söğütözü (BHS) Genel Yoğun Bakım (Reanimasyon) süreci hakkında sizi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1 Personel Uzman Diş Hekimi Doktoralı Diş Hekimi Ağız Diş Hizmetlerinde Çalışan Personeller YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği dalıdır. Periodontoloji,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA 1 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 12 7,00 3 401.020 Uzman diş hekimi muayenesi 15 9,00 4 401.030 Konsültan dişhekimi muayenesi 7 4,00

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

HASTANEYE YATAN HASTALARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ. Uz. Dr. Kemal M. HİSAR SAĞLIK BAK. T.S.H.GN.MD. AR-GE BİRİMİ

HASTANEYE YATAN HASTALARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ. Uz. Dr. Kemal M. HİSAR SAĞLIK BAK. T.S.H.GN.MD. AR-GE BİRİMİ HASTANEYE YATAN HASTALARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ Uz. Dr. Kemal M. HİSAR SAĞLIK BAK. T.S.H.GN.MD. AR-GE BİRİMİ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adım atmaktadır.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı