MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] 12.11."

Transkript

1 MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ADANA, AKENR, ARCLK, ASCEL, ASELS, BOLUC, BRKO, DEVA, ECILC, ECYAP, ECZYT, EGSER, EREGL, GARAN, GEDIZ, GENTS, GOLTS, GUBRF, HALKS, ISBIR, IZMDC, KCHOL, KRDMA, KRDMB, KRDMD, NETAS, NUHCM, OSTIM, PETKM, RAYSG, SISE, TRKCM, TUPRS, USAK, YBTAS] :56:48 Borsada lem Gören Tipe Dönü üm Talepleri RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :42:08 Özel Durum Aç klamas (Düzeltme) Ortakl n Adresi : Cumh. Mah. Haydar Aliyev Cad.No:28 Tarabya stanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Orjinal Aç klaman n KAP'ta Yay n Tarihi ve Saati : :40 Yanl Aç klanan Bilginin çeri i : KURUMSAL YÖNET M KOM TES VE DENETiMDEN SORUMLU KOMITE YÖNERGELER Özet Bilgi : KURUMSAL YÖNET M KOM TES VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE YÖNERGELER irketimizin tarihli özel durum aç klamas nda belirtildi i üzere irketimizin kurumsal yönetim komitesi üye say 3 (üç) olup, an lan tarihte kamuya duyurulan Kurumsal Yönetim Komitesi Yönergesi'nde söz konusu say sehven 4 (dört) olarak ifade edilmi tir. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönergesi'nin düzeltilmi versiyonu ekte sunulmaktad r. MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] :48:50 Borsada lem Gören Tipe Dönü üm Talepleri

2 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :40:58 Özel Durum Aç klamas (Güncelleme) Ortakl n Adresi : Cumh. Mah. Haydar Aliyev Cad.No:28 Tarabya stanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Orjinal Aç klaman n Tarihi : Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : KURUMSAL YÖNET M KOM TES VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE YÖNERGELER irketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde olu turulan, Denetimden Sorumlu Komite Ba kanl 'na Ba ms z Yönetim Kurulu Say n smail Hakk ERGENER, Komite üyeli ine Ba ms z Yönetim Kurulu Say n Hilmar KROAT-REDER ile, Kurumsal Yönetim Komitesi Ba kanl 'na Ba ms z Yönetim Kurulu Say n smail Hakk ERGENER, Komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Ba kan Say n Karl FINK ve Yönetim Kurulu Üyeleri Say n Martin SIMHANDL atanm, Komitelerin görev alanlar ile çal ma usul ve esaslar tespit eden 'Kurumsal Yönetim Komitesi Yönergesi' ile 'Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi' ekte sunulmu tur. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :56:05 Ortakl n Adresi : HAYDAR AL YEV CAD.NO:28 SARIYER- STANBUL Telefon ve Faks No. : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r

3 Özet Bilgi : DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EKTED R. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :50:14 Esas Sözle me Esas Sözle me De ikliklerine li kin Kronoloji Madde No Madde De ikli inin Tescil Tarihi Tescilin lan na li kin TTSG Tarihi Tescilin lan na li kin TTSG No Esas sözle memizin 14, 28 ve 31'inci maddeleri de tirilmi olup, söz konusu de iklik 31/07/2012 tarihinde tescil edilmi tir. Son de ikli i içeren yürürlükteki esas sözle memiz ekte verilmektedir. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :55:36 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Temsil Etti i Pay Grubu Ba ms z Yönetim Kurulu Olup Olmad Yer Ald Komiteler ve Görevi Karl Fink Ba kan Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Geni letilmi cra Kurulu Yok 0 - Ba ms z Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye Martin Simhandl Ba kan Yrd. Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - cra Kurulu Yok 0 - Ba ms z Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye Vladimir Mraz Üye Yönetici TBIH Financial Yok 0 - Ba ms z -

4 smail Hakk Ergener Services Group N.V. - cra Kurulu Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye Denetimden Sorumlu Komite - Ba kan Kurumsal Yönetim Komitesi - Ba kan Mehmet Levent mano lu Üye - Genel Müdür Yönetici Bireysel Riskler Direktörü Yok 0 - Ba ms z - Hilmar Kroat Reder Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye Denetimden Sorumlu Komite - Üye RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :36:30 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite 'nin Çal ma Esaslar n Belirlenmesi irketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmas, bu Komite ve Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin belirlenmesi ve bu Komitelerin çal ma esaslar n tespit edilmesine ili kin öneri Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4) hükmünde belirtilen esaslar çerçevesinde irketimiz yönetim kurulu üyelerinin tamam na sunulmu ve kabul edilmi tir.

5 RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2012/9 Ayl k [] :55:10 Sorumluluk Beyan NANSAL TABLO VE FAAL YET RAPORLARININ KABULÜNE N YÖNET M KURULU'NUN KARAR TAR : KARAR SAYISI :5999 SERMAYE P YASASI KURULU'NUN SER :XI, NO:29 SAYILI TEBL N ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERE NCE SORUMLULUK BEYANI irketimizin ba ms z denetimden geçmemi 2012 y Eylül sonu mali tablolar ile dipnotlar taraf zdan incelenmi tir. irket'teki görev ve sorumluluk alan zda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak-30 Eylül 2012 dönemine ait mali tablolar ile dipnotlardaki di er mali konulardaki bilgiler gerçe e ayk bir aç klama ya da yan lt olmas sonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, irketin mali durumu ve faaliyet sonuçlar hakk nda gerçe i do ru bir biçimde yans tmaktad r. RAY S GORTA A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2012/9 Ayl k [] :54:22 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/ /09/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz ili ikte pdf dosya olarak verilmektedir. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :07:35 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Temsil Etti i Pay Grubu Ba ms z Yönetim Kurulu Olup Olmad Yer Ald Komiteler ve Görevi Karl Fink Ba kan Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Yok 0 - Ba ms z

6 Gruppe - Geni letilmi cra Kurulu Martin Simhandl Ba kan Yrdm. Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - cra Kurulu Yok 0 - Ba ms z Vladimir Mraz Üye Yönetici TBIH Financial Services Group N.V. - cra Kurulu Yok 0 - Ba ms z Denetim Komitesi Mehmet Levent mano lu Üye- Genel Müdür Yönetici Bireysel Riskler Direktörü Yok 0 - Ba ms z Hilmar Kroat Reder smail Hakk Ergener Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :46:36 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Toplam Prim Üretimi

7 aras ba ms z denetimden geçmemi tahmini prim üretimidir. Kaza Hastal k/sa k Kara Araçlar Rayl Araçlar Hava Araçlar Su Araçlar Nakliyat Yang n ve Do an Afetler Genel Zararlar Kara Araçlar Sorumluluk Hava Araçlar Sorumluluk Su Araçlar Sorumluluk - Genel Sorumluluk Kredi - Emniyeti Suistimal Finansal Kay plar Hukuksal Koruma Toplam RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :03:48 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyelerinin stafalar n Kabulü ve Bu ah slar n Yönetim Kurulu'na Yeniden Seçilmeleri Hakk nda irketimiz tüzel ki i ortaklar temsilen atanm olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlü ü ve Uygulama ekli Hakk nda Kanun'un 25. maddesi uyar nca istifalar n kabulü ve bu ah slar n Yönetim Kurulu'na yeniden seçilmeleri hakk ndaki Yönetim Kurulu Karar 'n ekte kamuoyunun bilgilerine sunar z.

8 Sayg lar zla, Ray Sigorta A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :49:29 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye stifa Say n Martin Simhandl ve Say n Vladimir Mraz' n Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa ettiklerini kamuoyunun bilgilerine sunar z. Sayg lar zla, Ray Sigorta A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :13:59 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Temsil Etti i Pay Grubu Ba ms z Yönetim Kurulu Olup Olmad Yer Ald Komiteler ve Görevi

9 Karl Fink Ba kan Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Geni letilmi cra Kurulu Yok 0 - Ba ms z - Martin Simhandl Ba kan Yrdm. Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - cra Kurulu Yok 0 Vienna Insurance Group Wiener Staedtische Versicherung AG Ba ms z - Vladimir Mraz Üye Yönetici TBIH Financial Services Group N.V. - cra Kurulu Yok 0 TBIH Financial Services Group N.V. Ba ms z Denetim Komitesi Mehmet Levent mano lu Üye- Genel Müdür Yönetici Bireysel Riskler Direktörü Yok 0 - Ba ms z - Hilmar Kroat Reder smail Hakk Ergener Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye - - RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :27:10 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le l kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r

10 Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye stifalar ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi Hakk ndaki Karar irketimiz tüzel ki i ortaklar temsilen atanm olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlü ü ve Uygulama ekli Hakk nda Kanun'un 25. madddesi uyar nca istifalar n kabulü ve Yönetim Kurulu'na üye seçimi hakk ndaki Yönetim Kurulu Karar 'n ekte kamuoyuna sunar z. Sayg lar zla, Ray Sigorta A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :00:40 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : ms z. Y.K. Üye Aday na li kin Denetim Komitesi Raporu Ray Sigorta A.. Yönetim Kurulu'nda ba ms z yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere aday gösterilen Sn. smail Hakk Ergener'in Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay nlanan Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde de erlendirilmesine ili kin Denetim Komitesi Raporu ili ikte sunulmaktad r. Sayg lar zla,

11 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :31:11 Özel Durum Aç klamas (Düzeltme) Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Orjinal Aç klaman n KAP'ta Yay n Tarihi ve Saati : :54 Yanl Aç klanan Bilginin çeri i : Yüklenen beyan.pdf dosyas nda yaz msal hata Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Ba ms z Üye Beyan irketimiz Ba ms z Yönetim Kurulu Üyeli i 'ne adayl koymu olan Say n smail Hakk Ergener 'in ba ms zl k beyan kamuoyuna sayg yla duyururuz. (Düzeltme) Ray Sigorta A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :54:40 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Ba ms z Üye Beyan

12 irketimiz Ba ms z Yönetim Kurulu Üyeli i 'ne adayl koymu olan Say n smail Hakk Ergener 'in ba ms zl k beyan kamuoyuna sayg yla duyururuz. Ray Sigorta A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :15:39 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye stifa Say n Karl Fink ve Say n Hüsniye Çi dem Çad rc Copiko lu'nun Yönetim Kurulu Üyeli i'nden istifa ettiklerini kamuoyunun bilgilerine sunar z. Sayg lar zla, Ray Sigorta A.. MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [AKBNK, AKCNS, ASCEL, ASELS, BALAT, BSOKE, BUCIM, DEVA, DIRIT, EGGUB, EREGL, GARAN, GENTS, GUBRF, HALKS, ISCTR, IZMDC, KCHOL, KUTPO, MANGO, MERIT, PETKM, PKENT, RAYSG, SKTAS, YBTAS] :39:51 Borsada lem Gören Tipe Dönü üm Talepleri

13 RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2012/6 Ayl k [] :32:42 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/ /06/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz ili ikte pdf dosya olarak verilmektedir. RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2012/6 Ayl k [] :24:11 Sorumluluk Beyan NANSAL TABLO VE FAAL YET RAPORLARININ KABULÜNE N YÖNET M KURULU'NUN KARAR TAR :14 A ustos 2012 KARAR SAYISI :5987 SERMAYE P YASASI KURULUNUN SER :X1, NO:29 NUMARALI TEBL N ÜÇÜNCÜ KISMININ 9. MADDES GERE BEYANIMIZDIR irketimizin ba ms z denetimden geçmi 2012 y Haziran sonu mali tablolar ile dipnotlar taraf zdan incelenmi tir. irket'teki görev ve sorumluluk alan zda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak-30 Haziran 2012 dönemine ait mali tablolar ile dipnotlardaki di er mali konulardaki bilgiler gerçe e ayk bir aç klama ya da yan lt olmas sonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, irketin mali durumu ve faaliyet sonuçlar hakk nda gerçe i do ru bir biçimde yans tmaktad r. RAY S GORTA A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :11:31 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Temsil Etti i Pay Grubu Ba ms z Yönetim Kurulu Olup Olmad Yer Ald Komiteler ve Görevi Karl Fink Ba kan Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Geni letilmi cra Kurulu Yok 0 TBIH Financial Services Group N.V. Ba ms z - Martin Ba kan Yönetici VIG AG Yok 0 Vienna Ba ms z -

14 Simhandl Yrd. Wiener Versicherung Gruppe - cra Kurulu Insurance Group Wiener Staedtische Versicherung AG Vladimir Mraz Üye Yönetici TBIH Financial Services Group N.V. - cra Kurulu Yok 0 TBIH Financial Services Group N.V. Ba ms z - Hüsniye Çi dem Çad rc Copiko lu Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye - Mehmet Levent mano lu Üye - Genel Müdür Yönetici Bireysel Riskler Direktörü Yok 0 - Ba ms z - Hilmar Kroat Reder Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye - RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :05:51 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Dönemine ait prim üretimi

15 irketimizin dönemine ait denetimden geçmemi tahmini bran lar baz nda toplam prim üretimleri a da gösterilmi tir Ray Sigorta A.. Prim Üretimi Kaza Hastal k/sa k Kara Araçlar Rayl Araçlar Hava Araçlar Su Araçlar Nakliyat Yang n ve Do an Afetler Genel Zararlar Kara Araçlar Sorumluluk Hava Araçlar Sorumluluk Su Araçlar Sorumluluk - Genel Sorumluluk Kredi - Emniyeti Suistimal Finansal Kay plar Hukuksal Koruma Toplam RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :59:20 Genel Kurul Toplant Sonucu Ortakl n Adresi : Ray Sigorta A.. Genel MüdürlükCumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: Sar yer/ stanbul Telefon ve Faks No. : Tel : Fax : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Güncelleme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Düzeltme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama? Konuya li kin Daha Önce Yap lan Özel Durum Aç klamas n Tarihi : Hay r : Özet Bilgi : Ray Sigorta A.. Ola an Genel Kurul Toplant Sonuçlar

16 Genel Kurul Toplant Türü : Ola an Ola an Genel Kurul Toplant ise Ait Oldu u Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜ ÜLEN KONULAR: Ray Sigorta A..'nin Ola an Genel Kurul toplant Cuma günü, saat 10:00'da "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No: Sar yer/ stanbul" adresinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl stanbul l Müdürlü ü'nün 28/06/2012 tarih ve B LM / say yaz lar yla görevlendirilen Bakanl k Komiseri Mustafa Y lmaz gözetiminde yap lm r. Toplant ya ait davet; kanun ve ana sözle mede öngörüldü ü gibi toplant gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek ekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Haziran 2012 tarih 8085 say ve Ak am Gazetesi'nin 07 Haziran 2012 tarihli nüshalar nda ilan edilmek ve ayr ca MKB'de i lem görmeyen nama yaz hisselere sahip ortaklar za Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle süresi içinde yap lm r. Hazirun cetvelinin tetkikinden, irketin toplam TL' l k sermayesine tekabül eden adet hisseden; ,99.-TL sermayeye kar k toplam adet hissenin toplant da vekaleten temsil edildi inin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözle mede öngörülen asgari toplant nisab n mevcut oldu unun anla lmas üzerine toplant Yönetim Kurulu Mehmet Levent mano lu taraf ndan aç larak gündemin görü ülmesine geçilmi tir. GÜNDEM GERE NCE YAPILAN GÖRÜ MELERDE; 1. Verilen önerge do rultusunda, Divan Ba kanl 'na Say n Mehmet Levent mano lu'nun, Oy Toplay na Say n Koray Erdo an' n ve Katipli e Say n U ur Telci' nin, seçilmelerine oy birli i ile karar verilmi tir 2. Genel Kurul toplant tutana ve hazirun cetvelinin imzalanmas için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birli i ile karar verilmi tir. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul öncesinde ortaklar n incelenmesine sunulmu ve Koray Erdo an taraf ndan okunmu, Denetim Kurulu Raporu ile Ba ms z Denetim irketi Raporu'nun görü bölümü Suat Kayahan taraf ndan okunmu tur y na ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Ba ms z Denetim irketi Raporu müzakere edilmi ve Genel Kurul' a kat lan hissedarlar n oybirli iyle kabul edilmi tir y Bilanço ve Gelir Tablosu okunmu, müzakere edilmi ve oybirli i ile onaylanm r. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 y faaliyet ve hesaplar ndan dolay kendi ibralar nda hisseleri oran nda oy kullanmamak kayd yla di er hissedarlar n oylar yla ibra edilmi tir. 6. Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 y faaliyet ve hesaplar ndan dolay ayr ayr ibra edilmelerine Genel Kurul' a kat lan hissedarlar n oy birli i ile karar verilmi tir. 7. irketimizin a da yer alan kar da m politikas ortaklar n bilgisine sunulmu tur. RAY S GORTA A.. KAR DA ITIM POL KASI Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onay na sundu u kar da m teklifleri pay sahiplerimizin beklentileri ile irketimizin büyüme gere i aras ndaki hassas dengenin bozulmamas irketimizin karl k durumunu ve yat m planlar dikkate alan bir kar da m politikas ile haz rlanmaktad r. Kardan pay alma konusunda imtiyazl hisse bulunmamaktad r. Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kar pay verilmesi uygulamas bulunmamaktad r.

17 Kar pay ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5'inci ay n sonuna kadar olmak üzere en k sa sürede yap lmas na özen gösterilmektedir. Ana sözle memizde kar pay avans da lmas öngören bir düzenleme bulunmamaktad r. 8. Yönetim Kurulu'nun 2011 y net dönem kar na ili kin teklifi müzakere edilerek oya sunulmu ve 2011 y faaliyeti neticesi olu an ,-TL tutar ndaki net dönem kar n, Yönetim Kurulu'nun teklifi do rultusunda, geçmi dönem zararlar ile mahsup edilmesine oy birli i ile karar verilmi tir. 9. T.C Ba bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu'nun tarih ve B.02.6.SPK say ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü' nün tarih B TG / say onaylar na istinaden irket Ana Sözle mesi'nin 14, 28 ve 31'inci maddelerinin a da gösterilen ekilde de tirilmesine ve irket Ana Sözle mesi'ne da yer alan 47'nci maddenin eklenmesine oy birli i ile karar verilmi tir. ESK HAL Madde 14: irketin i leri ve idaresi Genel Kurul taraf ndan Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde ortaklar aras ndan seçilecek en az be (5) en çok dokuz (9) üyeden olu turulacak bir Yönetim Kurulu taraf ndan yürütülür. TOPLANTI N SABI Madde 28 : Umumi Heyet toplant lar ve bu toplant lardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir. LAN Madde 31: irkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü f kras hükümleri mahfuz kalmak art yla, irket merkezinin bulundu u yerde ç kan bir gazetede asgari onbe gün evvel yap r. Ancak Umumi Heyetin toplant ya ça lmas na ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesi dairesinde ilan ve toplant günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yap lmas laz md r. Sermayenin azalt lmas na ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 nci ve 438 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasas Mevzuat nca yap lacak ilanlar hususunda mevzuat hükümlerine uyulur YEN HAL Madde 14: irketin i leri ve idaresi Genel Kurul taraf ndan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili di er mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az be (5) en çok dokuz (9) üyeden olu turulacak bir Yönetim Kurulu taraf ndan yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak ba ms z yönetim kurulu üyelerinin say Sermaye Piyasas Kurulu'nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine göre tespit edilir. Ba ms z yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasas Kurulu'nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri ta r. SAP Madde 28 : Umumi Heyet toplant lar ve bu toplant lardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir. Ancak, Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanmas bak ndan önemli nitelikte say lan i lemlerin ve irketin her türlü ili kili taraf i lemleri ile üçüncü ki iler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili kin i lemlerin Sermaye Piyasas Kurulu'nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemeleri gere ince Umumi Heyet onay na sunulmas durumunda toplant ve karar nisaplar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir. LAN Madde 31: irkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü f kras hükümleri mahfuz kalmak art yla, irket merkezinin bulundu u yerde ç kan bir gazetede asgari onbe gün evvel yap r. Ancak, Umumi Heyetin toplant ya ça lmas na ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasas Mevzuat 'n n öngördü ü usullere uygun olarak genel kurul toplant tarihinden en az üç hafta önce yap r. Sermayenin azalt lmas na ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di er mevzuat hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasas Mevzuat uyar nca yap lacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM

18 Madde 47: Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan uygulamas zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim lkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaks n yap lan i lemler ve al nan yönetim kurulu kararlar geçersiz olup esas sözle meye ayk say r. Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanmas bak ndan önemli nitelikte say lan i lemlerde ve irketin her türlü ili kili taraf i lemlerinde ve üçüncü ki iler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili kin i lemlerinde Sermaye Piyasas Kurulu'nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine uyulur y içerisinde istifa sebebiyle bo alan Yönetim Kurulu üyeli ine 2 (iki) y l süreyle görev yapmak üzere Kemerburgaz Eyüp stanbul adresinde mukim ve Avusturya uyruklu Say n Hilmar Kroat Reder (Vergi No: )'in seçilmesine, Yönetim Kurulu üyeli ine seçilen Say n Hilmar Kroat Reder ile halen Yönetim Kurulu üyesi olan Say n Hüsniye Çi dem Çad rc Copiko lu'nun T.C. Ba bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 "Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmas na li kin Tebli i" çerçevesinde Ba ms z Yönetim Kurulu olarak görev yapmalar na oy birli i ile karar verilmi tir. 11. Sermaye Piyasas nda Ba ms z D Denetleme Hakk ndaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, irket'in 2012 y ara dönem ve y ll k mali tablolar n denetlenmesi konusunda Ba aran Nas Yeminli Mali Mü avirlik A.. ile imzalanm olan Ba ms z Denetim Sözle mesi'nin kabulüne ve ba ms z denetim irketinin seçiminin onaylanmas na oy birli i ile karar verilmi tir. 12. Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunlar n e ve ikinci dereceye kadar kan ve s hr yak nlar na; irketimiz veya irketimizin ba ortakl klar ile ç kar çat mas na neden olabilecek nitelikte i lem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasas Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ili kin düzenlemeleri gere i 2012 y ile s rl olmak üzere izin verilmesine, ayr ca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde say lan lemleri yapabilmeleri hususunda 2012 y ile s rl olmak üzere izin verilmesine ve verilen önerge do rultusunda bu tür i lemlerin yap lmas takiben i lemi gerçekle tiren taraflar n Yönetim Kurulu'na ivedilikle bilgi vermesi gereklili ine oy birli i ile karar verilmi, 2011 y içerisinde bu kapsamda yap lan i lem bulunmad hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmu tur y nda yap lan toplam ,00.-TL (onbintl) (1 adet) 'den olu an ba ve yard mlar hakk nda Genel Kurul'a bilgi verilmi tir. 14. Kurumsal Yönetim lkeleri gere i Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için a da gösterilen "Ücretlendirme Politikas " Genel Kurul'un bilgisine sunulmu tur. YÖNET M KURULU ÜYELER VE ÜST DÜZEY YÖNET LERE N ÜCRETLEND RME POL KASI Bu ücretlendirme politikas Genel Müdürlük ve Bölgelerdeki tüm personeli ve her kademedeki yöneticileri kapsar. Amaç Ücretlendirme politikas n temel amac ; ücretlendirme uygulamalar n, ilgili mevzuat ile uyumlu, effaf ve adil bir ücretlendirme sistemi içerisinde, ya, cinsiyet, etnik köken, din, dil, rk gibi ay mlara yer vermeden, irket ve Grup stratejilerini destekleyen, irket de erleri ile bütünle en ve Grup risk yönetimi mekanizmas n bir parças olarak tasarlan p yürütülmesini ve yönetilmesini sa lamakt r. lkeler Tüm kademelerde verilecek sabit ve de ken ücretlerin Grup ve irketin ana hedefi, stratejileri, de erleri ve etik kurallar ile uyumlu olmas esast r. Çal anlar n toplam sabit ücreti; ki inin i e uygun nitelikte olmas, sorumluluk alan, pozisyondan beklenilenin zorluk derecesi, pazardaki ücret aral, çal an n performans, di er pozisyonlara ve çal anlara kar adalet bile enlerinin bütünü göze al narak olu turulur. Performansa dayal de ken ücret, personelin ve yöneticilerin performans na ba olup, ilgili yönetmeliklerle kurallara ba lanm r. Bu sayede objektif ve adil bir de erlendirme ile al nan riskler ödüllendirilir. Yönetmelikler de en ko ullara göre sürekli gözden geçirilir. ç Sistemler kapsam ndaki birimlerin yöneticileri ve personeline yap lacak ödemeler, denetim ve gözetimde bulunduklar veya kontrol ettikleri faaliyet biriminin performans ndan ba ms z olacak ekilde, ilgili personelin kendi fonksiyonuna ili kin performans dikkate al narak belirlenir. Ba ms z yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukar daki ölçütlerin uygulamas sonucu belirlenecek ücretin, üyenin ba ms zl koruyacak düzeyde olmas na özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonlar veya irketin performans na dayal ödeme planlar kullan lmamaktad r.

19 Görev ve Sorumluluklar irketin ücretlendirme uygulamalar n ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde yürütülüp yönetilmesinin sa lanmas konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir. irket Üst Düzey yönetimi, irket ücretlendirme uygulamalar n ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na kar sorumludur. lgili mevzuat ve bu politika çerçevesinde, irketin Genel Müdürlük ve Bölgelerinde ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslar na ili kin prosedürlerin haz rlanmas, yay nlanmas, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanmas ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler nsan Kaynaklar bünyesinde yürütülür. irketin her kademedeki çal anlar, bu politika ve ilgili prosedürlerin amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanmas yönünden üzerine dü en görevleri tam ve do ru biçimde sürekli olarak yerine getirir. Yürürlük Bu politika ve ileride yap labilecek de iklikler ve güncellemeler Yönetim Kurulunun onay na tabidir. 15. Verilen önerge do rultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin a daki ekilde belirlenmesine oybirli i ile karar verilmi tir. * Yönetim Kurulu Ba kan y ll k brüt TL * Yönetim Kurulu Ba kan Vekili brüt TL * Yönetim Kurulu Üyeleri y ll k brüt TL * Her Yönetim Kurulu Ba ms z ' ne toplant ba na brüt TL Verilen önerge do rultusunda Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ayl k brüt 300 TL olarak belirlenmesine oy birli i ile karar verilmi tir. 16. Dilekler bölümüne geçildi inde söz alan olmam r. Gündemde görü ülecek ba ka bir konu olmad ndan Divan Ba kan Toplant 'y kapatm r. MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ARCLK, BRKO, EREGL, GUBRF, KCHOL, MGROS, RAYSG, SODSN, TATKS, TOASO, YKBNK] :10:49 Borsada lem Gören Tipe Dönü üm Talepleri RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :28:22 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Telefon Faks Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon Faks

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks No.

Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sarıyer - İSTANBUL Telefon ve Faks No. / RAYSG [] 09.10.2013 14:05:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 METİN AKGÜN GN. MD. YRD. 2 KORAY ERDOĞAN MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 09.10.2013 11:15:31 09.10.2013 14:04:31 Ortaklığın Adresi Cumhuriyet

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı