MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] 12.11."

Transkript

1 MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ADANA, AKENR, ARCLK, ASCEL, ASELS, BOLUC, BRKO, DEVA, ECILC, ECYAP, ECZYT, EGSER, EREGL, GARAN, GEDIZ, GENTS, GOLTS, GUBRF, HALKS, ISBIR, IZMDC, KCHOL, KRDMA, KRDMB, KRDMD, NETAS, NUHCM, OSTIM, PETKM, RAYSG, SISE, TRKCM, TUPRS, USAK, YBTAS] :56:48 Borsada lem Gören Tipe Dönü üm Talepleri RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :42:08 Özel Durum Aç klamas (Düzeltme) Ortakl n Adresi : Cumh. Mah. Haydar Aliyev Cad.No:28 Tarabya stanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Orjinal Aç klaman n KAP'ta Yay n Tarihi ve Saati : :40 Yanl Aç klanan Bilginin çeri i : KURUMSAL YÖNET M KOM TES VE DENETiMDEN SORUMLU KOMITE YÖNERGELER Özet Bilgi : KURUMSAL YÖNET M KOM TES VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE YÖNERGELER irketimizin tarihli özel durum aç klamas nda belirtildi i üzere irketimizin kurumsal yönetim komitesi üye say 3 (üç) olup, an lan tarihte kamuya duyurulan Kurumsal Yönetim Komitesi Yönergesi'nde söz konusu say sehven 4 (dört) olarak ifade edilmi tir. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönergesi'nin düzeltilmi versiyonu ekte sunulmaktad r. MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] :48:50 Borsada lem Gören Tipe Dönü üm Talepleri

2 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :40:58 Özel Durum Aç klamas (Güncelleme) Ortakl n Adresi : Cumh. Mah. Haydar Aliyev Cad.No:28 Tarabya stanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Orjinal Aç klaman n Tarihi : Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : KURUMSAL YÖNET M KOM TES VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE YÖNERGELER irketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde olu turulan, Denetimden Sorumlu Komite Ba kanl 'na Ba ms z Yönetim Kurulu Say n smail Hakk ERGENER, Komite üyeli ine Ba ms z Yönetim Kurulu Say n Hilmar KROAT-REDER ile, Kurumsal Yönetim Komitesi Ba kanl 'na Ba ms z Yönetim Kurulu Say n smail Hakk ERGENER, Komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Ba kan Say n Karl FINK ve Yönetim Kurulu Üyeleri Say n Martin SIMHANDL atanm, Komitelerin görev alanlar ile çal ma usul ve esaslar tespit eden 'Kurumsal Yönetim Komitesi Yönergesi' ile 'Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi' ekte sunulmu tur. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :56:05 Ortakl n Adresi : HAYDAR AL YEV CAD.NO:28 SARIYER- STANBUL Telefon ve Faks No. : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r

3 Özet Bilgi : DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EKTED R. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :50:14 Esas Sözle me Esas Sözle me De ikliklerine li kin Kronoloji Madde No Madde De ikli inin Tescil Tarihi Tescilin lan na li kin TTSG Tarihi Tescilin lan na li kin TTSG No Esas sözle memizin 14, 28 ve 31'inci maddeleri de tirilmi olup, söz konusu de iklik 31/07/2012 tarihinde tescil edilmi tir. Son de ikli i içeren yürürlükteki esas sözle memiz ekte verilmektedir. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :55:36 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Temsil Etti i Pay Grubu Ba ms z Yönetim Kurulu Olup Olmad Yer Ald Komiteler ve Görevi Karl Fink Ba kan Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Geni letilmi cra Kurulu Yok 0 - Ba ms z Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye Martin Simhandl Ba kan Yrd. Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - cra Kurulu Yok 0 - Ba ms z Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye Vladimir Mraz Üye Yönetici TBIH Financial Yok 0 - Ba ms z -

4 smail Hakk Ergener Services Group N.V. - cra Kurulu Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye Denetimden Sorumlu Komite - Ba kan Kurumsal Yönetim Komitesi - Ba kan Mehmet Levent mano lu Üye - Genel Müdür Yönetici Bireysel Riskler Direktörü Yok 0 - Ba ms z - Hilmar Kroat Reder Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye Denetimden Sorumlu Komite - Üye RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :36:30 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite 'nin Çal ma Esaslar n Belirlenmesi irketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmas, bu Komite ve Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin belirlenmesi ve bu Komitelerin çal ma esaslar n tespit edilmesine ili kin öneri Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4) hükmünde belirtilen esaslar çerçevesinde irketimiz yönetim kurulu üyelerinin tamam na sunulmu ve kabul edilmi tir.

5 RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2012/9 Ayl k [] :55:10 Sorumluluk Beyan NANSAL TABLO VE FAAL YET RAPORLARININ KABULÜNE N YÖNET M KURULU'NUN KARAR TAR : KARAR SAYISI :5999 SERMAYE P YASASI KURULU'NUN SER :XI, NO:29 SAYILI TEBL N ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERE NCE SORUMLULUK BEYANI irketimizin ba ms z denetimden geçmemi 2012 y Eylül sonu mali tablolar ile dipnotlar taraf zdan incelenmi tir. irket'teki görev ve sorumluluk alan zda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak-30 Eylül 2012 dönemine ait mali tablolar ile dipnotlardaki di er mali konulardaki bilgiler gerçe e ayk bir aç klama ya da yan lt olmas sonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, irketin mali durumu ve faaliyet sonuçlar hakk nda gerçe i do ru bir biçimde yans tmaktad r. RAY S GORTA A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2012/9 Ayl k [] :54:22 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/ /09/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz ili ikte pdf dosya olarak verilmektedir. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :07:35 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Temsil Etti i Pay Grubu Ba ms z Yönetim Kurulu Olup Olmad Yer Ald Komiteler ve Görevi Karl Fink Ba kan Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Yok 0 - Ba ms z

6 Gruppe - Geni letilmi cra Kurulu Martin Simhandl Ba kan Yrdm. Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - cra Kurulu Yok 0 - Ba ms z Vladimir Mraz Üye Yönetici TBIH Financial Services Group N.V. - cra Kurulu Yok 0 - Ba ms z Denetim Komitesi Mehmet Levent mano lu Üye- Genel Müdür Yönetici Bireysel Riskler Direktörü Yok 0 - Ba ms z Hilmar Kroat Reder smail Hakk Ergener Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :46:36 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Toplam Prim Üretimi

7 aras ba ms z denetimden geçmemi tahmini prim üretimidir. Kaza Hastal k/sa k Kara Araçlar Rayl Araçlar Hava Araçlar Su Araçlar Nakliyat Yang n ve Do an Afetler Genel Zararlar Kara Araçlar Sorumluluk Hava Araçlar Sorumluluk Su Araçlar Sorumluluk - Genel Sorumluluk Kredi - Emniyeti Suistimal Finansal Kay plar Hukuksal Koruma Toplam RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :03:48 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyelerinin stafalar n Kabulü ve Bu ah slar n Yönetim Kurulu'na Yeniden Seçilmeleri Hakk nda irketimiz tüzel ki i ortaklar temsilen atanm olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlü ü ve Uygulama ekli Hakk nda Kanun'un 25. maddesi uyar nca istifalar n kabulü ve bu ah slar n Yönetim Kurulu'na yeniden seçilmeleri hakk ndaki Yönetim Kurulu Karar 'n ekte kamuoyunun bilgilerine sunar z.

8 Sayg lar zla, Ray Sigorta A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :49:29 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye stifa Say n Martin Simhandl ve Say n Vladimir Mraz' n Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa ettiklerini kamuoyunun bilgilerine sunar z. Sayg lar zla, Ray Sigorta A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :13:59 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Temsil Etti i Pay Grubu Ba ms z Yönetim Kurulu Olup Olmad Yer Ald Komiteler ve Görevi

9 Karl Fink Ba kan Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Geni letilmi cra Kurulu Yok 0 - Ba ms z - Martin Simhandl Ba kan Yrdm. Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - cra Kurulu Yok 0 Vienna Insurance Group Wiener Staedtische Versicherung AG Ba ms z - Vladimir Mraz Üye Yönetici TBIH Financial Services Group N.V. - cra Kurulu Yok 0 TBIH Financial Services Group N.V. Ba ms z Denetim Komitesi Mehmet Levent mano lu Üye- Genel Müdür Yönetici Bireysel Riskler Direktörü Yok 0 - Ba ms z - Hilmar Kroat Reder smail Hakk Ergener Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye - - RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :27:10 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le l kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r

10 Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye stifalar ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi Hakk ndaki Karar irketimiz tüzel ki i ortaklar temsilen atanm olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlü ü ve Uygulama ekli Hakk nda Kanun'un 25. madddesi uyar nca istifalar n kabulü ve Yönetim Kurulu'na üye seçimi hakk ndaki Yönetim Kurulu Karar 'n ekte kamuoyuna sunar z. Sayg lar zla, Ray Sigorta A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :00:40 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : ms z. Y.K. Üye Aday na li kin Denetim Komitesi Raporu Ray Sigorta A.. Yönetim Kurulu'nda ba ms z yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere aday gösterilen Sn. smail Hakk Ergener'in Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay nlanan Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde de erlendirilmesine ili kin Denetim Komitesi Raporu ili ikte sunulmaktad r. Sayg lar zla,

11 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :31:11 Özel Durum Aç klamas (Düzeltme) Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Orjinal Aç klaman n KAP'ta Yay n Tarihi ve Saati : :54 Yanl Aç klanan Bilginin çeri i : Yüklenen beyan.pdf dosyas nda yaz msal hata Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Ba ms z Üye Beyan irketimiz Ba ms z Yönetim Kurulu Üyeli i 'ne adayl koymu olan Say n smail Hakk Ergener 'in ba ms zl k beyan kamuoyuna sayg yla duyururuz. (Düzeltme) Ray Sigorta A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :54:40 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Ba ms z Üye Beyan

12 irketimiz Ba ms z Yönetim Kurulu Üyeli i 'ne adayl koymu olan Say n smail Hakk Ergener 'in ba ms zl k beyan kamuoyuna sayg yla duyururuz. Ray Sigorta A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :15:39 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye stifa Say n Karl Fink ve Say n Hüsniye Çi dem Çad rc Copiko lu'nun Yönetim Kurulu Üyeli i'nden istifa ettiklerini kamuoyunun bilgilerine sunar z. Sayg lar zla, Ray Sigorta A.. MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [AKBNK, AKCNS, ASCEL, ASELS, BALAT, BSOKE, BUCIM, DEVA, DIRIT, EGGUB, EREGL, GARAN, GENTS, GUBRF, HALKS, ISCTR, IZMDC, KCHOL, KUTPO, MANGO, MERIT, PETKM, PKENT, RAYSG, SKTAS, YBTAS] :39:51 Borsada lem Gören Tipe Dönü üm Talepleri

13 RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2012/6 Ayl k [] :32:42 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/ /06/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz ili ikte pdf dosya olarak verilmektedir. RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2012/6 Ayl k [] :24:11 Sorumluluk Beyan NANSAL TABLO VE FAAL YET RAPORLARININ KABULÜNE N YÖNET M KURULU'NUN KARAR TAR :14 A ustos 2012 KARAR SAYISI :5987 SERMAYE P YASASI KURULUNUN SER :X1, NO:29 NUMARALI TEBL N ÜÇÜNCÜ KISMININ 9. MADDES GERE BEYANIMIZDIR irketimizin ba ms z denetimden geçmi 2012 y Haziran sonu mali tablolar ile dipnotlar taraf zdan incelenmi tir. irket'teki görev ve sorumluluk alan zda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak-30 Haziran 2012 dönemine ait mali tablolar ile dipnotlardaki di er mali konulardaki bilgiler gerçe e ayk bir aç klama ya da yan lt olmas sonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, irketin mali durumu ve faaliyet sonuçlar hakk nda gerçe i do ru bir biçimde yans tmaktad r. RAY S GORTA A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :11:31 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Temsil Etti i Pay Grubu Ba ms z Yönetim Kurulu Olup Olmad Yer Ald Komiteler ve Görevi Karl Fink Ba kan Yönetici VIG AG Wiener Versicherung Gruppe - Geni letilmi cra Kurulu Yok 0 TBIH Financial Services Group N.V. Ba ms z - Martin Ba kan Yönetici VIG AG Yok 0 Vienna Ba ms z -

14 Simhandl Yrd. Wiener Versicherung Gruppe - cra Kurulu Insurance Group Wiener Staedtische Versicherung AG Vladimir Mraz Üye Yönetici TBIH Financial Services Group N.V. - cra Kurulu Yok 0 TBIH Financial Services Group N.V. Ba ms z - Hüsniye Çi dem Çad rc Copiko lu Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye - Mehmet Levent mano lu Üye - Genel Müdür Yönetici Bireysel Riskler Direktörü Yok 0 - Ba ms z - Hilmar Kroat Reder Üye Yönetici Yok Yok 0 - Ba ms z Üye - RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :05:51 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Dönemine ait prim üretimi

15 irketimizin dönemine ait denetimden geçmemi tahmini bran lar baz nda toplam prim üretimleri a da gösterilmi tir Ray Sigorta A.. Prim Üretimi Kaza Hastal k/sa k Kara Araçlar Rayl Araçlar Hava Araçlar Su Araçlar Nakliyat Yang n ve Do an Afetler Genel Zararlar Kara Araçlar Sorumluluk Hava Araçlar Sorumluluk Su Araçlar Sorumluluk - Genel Sorumluluk Kredi - Emniyeti Suistimal Finansal Kay plar Hukuksal Koruma Toplam RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :59:20 Genel Kurul Toplant Sonucu Ortakl n Adresi : Ray Sigorta A.. Genel MüdürlükCumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: Sar yer/ stanbul Telefon ve Faks No. : Tel : Fax : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Güncelleme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Düzeltme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama? Konuya li kin Daha Önce Yap lan Özel Durum Aç klamas n Tarihi : Hay r : Özet Bilgi : Ray Sigorta A.. Ola an Genel Kurul Toplant Sonuçlar

16 Genel Kurul Toplant Türü : Ola an Ola an Genel Kurul Toplant ise Ait Oldu u Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜ ÜLEN KONULAR: Ray Sigorta A..'nin Ola an Genel Kurul toplant Cuma günü, saat 10:00'da "Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Aliyev Cad. No: Sar yer/ stanbul" adresinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl stanbul l Müdürlü ü'nün 28/06/2012 tarih ve B LM / say yaz lar yla görevlendirilen Bakanl k Komiseri Mustafa Y lmaz gözetiminde yap lm r. Toplant ya ait davet; kanun ve ana sözle mede öngörüldü ü gibi toplant gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek ekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Haziran 2012 tarih 8085 say ve Ak am Gazetesi'nin 07 Haziran 2012 tarihli nüshalar nda ilan edilmek ve ayr ca MKB'de i lem görmeyen nama yaz hisselere sahip ortaklar za Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle süresi içinde yap lm r. Hazirun cetvelinin tetkikinden, irketin toplam TL' l k sermayesine tekabül eden adet hisseden; ,99.-TL sermayeye kar k toplam adet hissenin toplant da vekaleten temsil edildi inin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözle mede öngörülen asgari toplant nisab n mevcut oldu unun anla lmas üzerine toplant Yönetim Kurulu Mehmet Levent mano lu taraf ndan aç larak gündemin görü ülmesine geçilmi tir. GÜNDEM GERE NCE YAPILAN GÖRÜ MELERDE; 1. Verilen önerge do rultusunda, Divan Ba kanl 'na Say n Mehmet Levent mano lu'nun, Oy Toplay na Say n Koray Erdo an' n ve Katipli e Say n U ur Telci' nin, seçilmelerine oy birli i ile karar verilmi tir 2. Genel Kurul toplant tutana ve hazirun cetvelinin imzalanmas için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birli i ile karar verilmi tir. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul öncesinde ortaklar n incelenmesine sunulmu ve Koray Erdo an taraf ndan okunmu, Denetim Kurulu Raporu ile Ba ms z Denetim irketi Raporu'nun görü bölümü Suat Kayahan taraf ndan okunmu tur y na ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Ba ms z Denetim irketi Raporu müzakere edilmi ve Genel Kurul' a kat lan hissedarlar n oybirli iyle kabul edilmi tir y Bilanço ve Gelir Tablosu okunmu, müzakere edilmi ve oybirli i ile onaylanm r. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 y faaliyet ve hesaplar ndan dolay kendi ibralar nda hisseleri oran nda oy kullanmamak kayd yla di er hissedarlar n oylar yla ibra edilmi tir. 6. Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 y faaliyet ve hesaplar ndan dolay ayr ayr ibra edilmelerine Genel Kurul' a kat lan hissedarlar n oy birli i ile karar verilmi tir. 7. irketimizin a da yer alan kar da m politikas ortaklar n bilgisine sunulmu tur. RAY S GORTA A.. KAR DA ITIM POL KASI Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onay na sundu u kar da m teklifleri pay sahiplerimizin beklentileri ile irketimizin büyüme gere i aras ndaki hassas dengenin bozulmamas irketimizin karl k durumunu ve yat m planlar dikkate alan bir kar da m politikas ile haz rlanmaktad r. Kardan pay alma konusunda imtiyazl hisse bulunmamaktad r. Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kar pay verilmesi uygulamas bulunmamaktad r.

17 Kar pay ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5'inci ay n sonuna kadar olmak üzere en k sa sürede yap lmas na özen gösterilmektedir. Ana sözle memizde kar pay avans da lmas öngören bir düzenleme bulunmamaktad r. 8. Yönetim Kurulu'nun 2011 y net dönem kar na ili kin teklifi müzakere edilerek oya sunulmu ve 2011 y faaliyeti neticesi olu an ,-TL tutar ndaki net dönem kar n, Yönetim Kurulu'nun teklifi do rultusunda, geçmi dönem zararlar ile mahsup edilmesine oy birli i ile karar verilmi tir. 9. T.C Ba bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu'nun tarih ve B.02.6.SPK say ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlü ü' nün tarih B TG / say onaylar na istinaden irket Ana Sözle mesi'nin 14, 28 ve 31'inci maddelerinin a da gösterilen ekilde de tirilmesine ve irket Ana Sözle mesi'ne da yer alan 47'nci maddenin eklenmesine oy birli i ile karar verilmi tir. ESK HAL Madde 14: irketin i leri ve idaresi Genel Kurul taraf ndan Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde ortaklar aras ndan seçilecek en az be (5) en çok dokuz (9) üyeden olu turulacak bir Yönetim Kurulu taraf ndan yürütülür. TOPLANTI N SABI Madde 28 : Umumi Heyet toplant lar ve bu toplant lardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir. LAN Madde 31: irkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü f kras hükümleri mahfuz kalmak art yla, irket merkezinin bulundu u yerde ç kan bir gazetede asgari onbe gün evvel yap r. Ancak Umumi Heyetin toplant ya ça lmas na ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesi dairesinde ilan ve toplant günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yap lmas laz md r. Sermayenin azalt lmas na ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 nci ve 438 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasas Mevzuat nca yap lacak ilanlar hususunda mevzuat hükümlerine uyulur YEN HAL Madde 14: irketin i leri ve idaresi Genel Kurul taraf ndan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili di er mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilecek en az be (5) en çok dokuz (9) üyeden olu turulacak bir Yönetim Kurulu taraf ndan yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak ba ms z yönetim kurulu üyelerinin say Sermaye Piyasas Kurulu'nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine göre tespit edilir. Ba ms z yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasas Kurulu'nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerinde belirtilen nitelikleri ta r. SAP Madde 28 : Umumi Heyet toplant lar ve bu toplant lardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir. Ancak, Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanmas bak ndan önemli nitelikte say lan i lemlerin ve irketin her türlü ili kili taraf i lemleri ile üçüncü ki iler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili kin i lemlerin Sermaye Piyasas Kurulu'nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemeleri gere ince Umumi Heyet onay na sunulmas durumunda toplant ve karar nisaplar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine göre belirlenir. LAN Madde 31: irkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü f kras hükümleri mahfuz kalmak art yla, irket merkezinin bulundu u yerde ç kan bir gazetede asgari onbe gün evvel yap r. Ancak, Umumi Heyetin toplant ya ça lmas na ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasas Mevzuat 'n n öngördü ü usullere uygun olarak genel kurul toplant tarihinden en az üç hafta önce yap r. Sermayenin azalt lmas na ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di er mevzuat hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasas Mevzuat uyar nca yap lacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM

18 Madde 47: Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan uygulamas zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim lkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaks n yap lan i lemler ve al nan yönetim kurulu kararlar geçersiz olup esas sözle meye ayk say r. Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanmas bak ndan önemli nitelikte say lan i lemlerde ve irketin her türlü ili kili taraf i lemlerinde ve üçüncü ki iler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ili kin i lemlerinde Sermaye Piyasas Kurulu'nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine uyulur y içerisinde istifa sebebiyle bo alan Yönetim Kurulu üyeli ine 2 (iki) y l süreyle görev yapmak üzere Kemerburgaz Eyüp stanbul adresinde mukim ve Avusturya uyruklu Say n Hilmar Kroat Reder (Vergi No: )'in seçilmesine, Yönetim Kurulu üyeli ine seçilen Say n Hilmar Kroat Reder ile halen Yönetim Kurulu üyesi olan Say n Hüsniye Çi dem Çad rc Copiko lu'nun T.C. Ba bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 "Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmas na li kin Tebli i" çerçevesinde Ba ms z Yönetim Kurulu olarak görev yapmalar na oy birli i ile karar verilmi tir. 11. Sermaye Piyasas nda Ba ms z D Denetleme Hakk ndaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, irket'in 2012 y ara dönem ve y ll k mali tablolar n denetlenmesi konusunda Ba aran Nas Yeminli Mali Mü avirlik A.. ile imzalanm olan Ba ms z Denetim Sözle mesi'nin kabulüne ve ba ms z denetim irketinin seçiminin onaylanmas na oy birli i ile karar verilmi tir. 12. Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunlar n e ve ikinci dereceye kadar kan ve s hr yak nlar na; irketimiz veya irketimizin ba ortakl klar ile ç kar çat mas na neden olabilecek nitelikte i lem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasas Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ili kin düzenlemeleri gere i 2012 y ile s rl olmak üzere izin verilmesine, ayr ca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde say lan lemleri yapabilmeleri hususunda 2012 y ile s rl olmak üzere izin verilmesine ve verilen önerge do rultusunda bu tür i lemlerin yap lmas takiben i lemi gerçekle tiren taraflar n Yönetim Kurulu'na ivedilikle bilgi vermesi gereklili ine oy birli i ile karar verilmi, 2011 y içerisinde bu kapsamda yap lan i lem bulunmad hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmu tur y nda yap lan toplam ,00.-TL (onbintl) (1 adet) 'den olu an ba ve yard mlar hakk nda Genel Kurul'a bilgi verilmi tir. 14. Kurumsal Yönetim lkeleri gere i Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için a da gösterilen "Ücretlendirme Politikas " Genel Kurul'un bilgisine sunulmu tur. YÖNET M KURULU ÜYELER VE ÜST DÜZEY YÖNET LERE N ÜCRETLEND RME POL KASI Bu ücretlendirme politikas Genel Müdürlük ve Bölgelerdeki tüm personeli ve her kademedeki yöneticileri kapsar. Amaç Ücretlendirme politikas n temel amac ; ücretlendirme uygulamalar n, ilgili mevzuat ile uyumlu, effaf ve adil bir ücretlendirme sistemi içerisinde, ya, cinsiyet, etnik köken, din, dil, rk gibi ay mlara yer vermeden, irket ve Grup stratejilerini destekleyen, irket de erleri ile bütünle en ve Grup risk yönetimi mekanizmas n bir parças olarak tasarlan p yürütülmesini ve yönetilmesini sa lamakt r. lkeler Tüm kademelerde verilecek sabit ve de ken ücretlerin Grup ve irketin ana hedefi, stratejileri, de erleri ve etik kurallar ile uyumlu olmas esast r. Çal anlar n toplam sabit ücreti; ki inin i e uygun nitelikte olmas, sorumluluk alan, pozisyondan beklenilenin zorluk derecesi, pazardaki ücret aral, çal an n performans, di er pozisyonlara ve çal anlara kar adalet bile enlerinin bütünü göze al narak olu turulur. Performansa dayal de ken ücret, personelin ve yöneticilerin performans na ba olup, ilgili yönetmeliklerle kurallara ba lanm r. Bu sayede objektif ve adil bir de erlendirme ile al nan riskler ödüllendirilir. Yönetmelikler de en ko ullara göre sürekli gözden geçirilir. ç Sistemler kapsam ndaki birimlerin yöneticileri ve personeline yap lacak ödemeler, denetim ve gözetimde bulunduklar veya kontrol ettikleri faaliyet biriminin performans ndan ba ms z olacak ekilde, ilgili personelin kendi fonksiyonuna ili kin performans dikkate al narak belirlenir. Ba ms z yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukar daki ölçütlerin uygulamas sonucu belirlenecek ücretin, üyenin ba ms zl koruyacak düzeyde olmas na özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonlar veya irketin performans na dayal ödeme planlar kullan lmamaktad r.

19 Görev ve Sorumluluklar irketin ücretlendirme uygulamalar n ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde yürütülüp yönetilmesinin sa lanmas konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir. irket Üst Düzey yönetimi, irket ücretlendirme uygulamalar n ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na kar sorumludur. lgili mevzuat ve bu politika çerçevesinde, irketin Genel Müdürlük ve Bölgelerinde ücretlendirme ile ilgili uygulama usul ve esaslar na ili kin prosedürlerin haz rlanmas, yay nlanmas, güncellenmesi, etkin bir biçimde uygulanmas ve takibi ile ilgili görev ve faaliyetler nsan Kaynaklar bünyesinde yürütülür. irketin her kademedeki çal anlar, bu politika ve ilgili prosedürlerin amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanmas yönünden üzerine dü en görevleri tam ve do ru biçimde sürekli olarak yerine getirir. Yürürlük Bu politika ve ileride yap labilecek de iklikler ve güncellemeler Yönetim Kurulunun onay na tabidir. 15. Verilen önerge do rultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin a daki ekilde belirlenmesine oybirli i ile karar verilmi tir. * Yönetim Kurulu Ba kan y ll k brüt TL * Yönetim Kurulu Ba kan Vekili brüt TL * Yönetim Kurulu Üyeleri y ll k brüt TL * Her Yönetim Kurulu Ba ms z ' ne toplant ba na brüt TL Verilen önerge do rultusunda Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ayl k brüt 300 TL olarak belirlenmesine oy birli i ile karar verilmi tir. 16. Dilekler bölümüne geçildi inde söz alan olmam r. Gündemde görü ülecek ba ka bir konu olmad ndan Divan Ba kan Toplant 'y kapatm r. MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ARCLK, BRKO, EREGL, GUBRF, KCHOL, MGROS, RAYSG, SODSN, TATKS, TOASO, YKBNK] :10:49 Borsada lem Gören Tipe Dönü üm Talepleri RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :28:22 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Telefon Faks Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon Faks

20 Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Ray Sigorta A.. ola and fiyat hareketleri hakk nda irketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekle en ola and fiyat hareketine ili kin olarak, irketimizce aç klanmas gereken henüz kamuya aç klanmam özel bir durum yoktur. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :06:34 Kar Pay Da na li kin Yönetim Kurulu Karar Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Güncelleme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Düzeltme mi? : Evet Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Hay r Konuya li kin Daha Önce Yap lan Özel Durum Aç klamas n Tarihi : Özet Bilgi : 2011 Y Kar Pay Da Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Da lmas Teklif Edilecek Kar Pay n Hesap Dönemi : Hisse Senedi eklinde Da lmas Teklif Edilecek Toplam Kar Pay (TL) : 0 Hisse Senedi eklinde Da lmas Teklif Edilecek Kar Pay n Sermayeye Oran (%) : 0 Nakit Olarak Da lmas Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Pay (TL) : 0

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] 29.12.2011 16:16:54 Sermaye Art Nedeniyle hraç Edilen Paylar n Kotasyonu

STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] 29.12.2011 16:16:54 Sermaye Art Nedeniyle hraç Edilen Paylar n Kotasyonu STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] 29.12.2011 16:16:54 Sermaye Art Nedeniyle hraç Edilen Paylar n Kotasyonu Borsa Yönetim Kurulu'nun 29.12.2011 tarihli toplant nda; Ray Sigorta A..'nin sermayesinin

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [INTEM] 12.05.2016 08:39:16 Pay Alım Satım Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [INTEM] 12.05.2016 08:39:16 Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [INTEM] 12.05.2016 08:39:16 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

RAY S GORTA A.. / RAYSG [] 23.12.2010 14:45:07

RAY S GORTA A.. / RAYSG [] 23.12.2010 14:45:07 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] 24.12.2010 17:08:05 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel : 0 212 363 25 00 Fax : 0 212 299 48 49 Ortakl

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

RAY S GORTA A ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU

RAY S GORTA A ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU RAY S GORTA A.. 31.03.2010 ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU DÖNEM NDE YAPILAN ANA SÖZLE ME DE KL KLER Dönem içinde ana sözle mede herhangi bir de iklik yap lmam r. ORTAKLIK YAPISI Sermayenin %10 ve daha

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00 da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır ESKİ METİN MADDE 6- SERMAYE HİSSE NEVİLERİ VE HİSSELERİN DAĞILIMI Şirket

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sicil No: 1537/Büyükçekmece Ticaret Unvanı ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Ortaklar Genel

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ORSA ĠSTANUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN ĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, ve C olmak üzere üç

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/32 HAFTALIK BÜLTEN 17/07/2006 21/07/2006 A. 1.1.2006 21.07.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/17 24/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Setur Servis Turistik (*) 2. Polgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret (**) İhraç Edilecek

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1) Genel Bilgiler: Anadolu Cam Yenişehir Sanayi Anonim Şirketi, 2005 yılında Anadolu Cam Sanayi Anonim Şirketi, T.Şişe ve Cam Fabrikaları

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : 216-3250372 / 216-3406996

Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : 216-3250372 / 216-3406996 SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY [] 06.10.2015 154340 Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks 216-3250372 / 216-3406996 İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2015 YILINA AİT 31/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2015 YILINA AİT 31/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2015 YILINA AİT 31/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2016

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:14/02/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012 Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802

DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 O l ağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye Tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Genel Kurul Toplantısı na katılmaya davet ederiz.

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz in 2014 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/27 HAFTALIK BÜLTEN 28/06/2010 02/07/2010 A. 04.01.2010 02.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08 HAZİRAN 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08 HAZİRAN 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08 HAZİRAN 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Haziran 2016

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.12.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun listesi

Detaylı

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR 21.03.2016 1 KULLANIM YETKİSİ VE UYARI Bu sunum, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bilgilendirme

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. Şirket kurucu ortaklarının sahip olduğu kurumsallaşma anlayışı,

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/22 24/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli lar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr ından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı