Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs/May 2009 ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas Serdar Altay Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas Av. Gökçe Sar su English translation Dünya dan vergi haberleri Elif Ayd n Resmi Gazete den... Ali Onur Aygün Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakk nda Concerning tax

2 Vergide Gündem Serdar Altay ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas I. Girifl Son aylarda tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de etkisini h zla gösteren ekonomik koflullardaki olumsuzluklar n etkisinin azalt lmas amac yla bir çok kanunda oldu u gibi vergi kanunlar nda da baz de ifliklikler ve yeni uygulamalar öngörülmektedir. Bu anlay fla paralel olarak 28 fiubat 2009 tarihli mükerrer Resmi Gazete de 5838 say l Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun yay mlanm flt r. Söz konusu kanun ile 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu nda da de ifliklikler yap lm fl ve yeni düzenlemeler uygulamaya koyulmufltur. Bu yeni uygulamalardan bir tanesi, 5838 say l Kanunun 9 uncu maddesi ile 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu na Madde 32/A olarak ilave edilen ndirimli Kurumlar Vergisi düzenlemesidir. Bu düzenleme ile daha önce yürürlükten kald r lan yat r m indirimi müessesesi, daha farkl bir hesaplama ve anlay flla vergi sistemimize tekrar monte edilmifl bulunmaktad r. Söz konusu düzenlemenin eski yat r m indirimi uygulamas ndan en belirgin fark, yap lacak yat r mlardan elde edilen kazanc n yat r m n devletçe karfl lanacak k sm na ulafl ncaya kadar indirimli oranla vergilenmesidir. Hat rlanaca üzere, eski yat r m indirimi uygulamas nda yat r m harcamalar n n belli bir yüzdesi kadar tutar tüm kazançtan indirilmek suretiyle uygulan yordu. Yeni sistem ile yap lacak yat r mlar için bir katk oran ve tutar belirlenmesi ve yat r mlardan elde edilen kazançlar n söz konusu katk tutar kadar daha az vergilenmesi öngörülmektedir. Söz konusu düzenleme, indirimli oran suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi tutar n n, yat r m tutar n n devletçe karfl lanacak k sm na ulafl ncaya kadar uygulaman n devam etmesi prensibine dayanmaktad r. Her ne kadar, indirimli kurumlar vergisi uygulamas 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu nda düzenlenmifl olsa da, uygulaman n düzenlendi i 32/A maddesinin (8) numaral bendinde, bu maddenin gelir vergisi mükellefleri hakk nda da uygulanabilece i hükmolunmufltur. II. Düzenlemenin amac ve uygulanma alanlar Uygulamaya iliflkin maddenin gerekçesinde; ekonomik kalk nman n h zland r lmas, istihdam n art r lmas, bölgeler aras geliflmifllik düzeyi fark n n en aza indirilmesi ve sektörel olarak da yat r mlar n teflvik edilmesinin amaçland ifade edilmektedir. Ancak, indirimli kurumlar vergisi uygulamas ndan baz sektörde faaliyet gösteren kurumlar ve yat r mlar n faydalanmas mümkün bulunmamaktad r. Kanun maddesi ile getirilen s n rlamaya göre; a. Finans ve sigortac l k sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, b. fl ortakl klar, c. Taahhüt iflleri, d Tarih ve 4283 Say l Yap- fllet Modeli le Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas ve flletilmesi le Enerji Sat fl n n Düzenlenmesi Hakk nda Kanun kapsam nda yap lan elektrik enerjisi üretim yat r mlar, e tarih ve 3996 say l Baz Yat r m ve Hizmetlerin Yap- fllet-devret Modeli Çerçevesinde Yapt r lmas Hakk nda Kanun kapsam nda köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, ar tma tesisi, kanalizasyon, haberleflme, elektrik üretim, iletim, da t m ve ticareti gibi yat r mlar, f. Rödovans sözleflmelerine ba l olarak yap lan maden iflletmesi devri olarak nitelendirilebilecek has lat kira sözleflmelerine ba l yat r mlar, 2 Mayıs 2009

3 söz konusu indirimli kurumlar vergisi uygulamas ndan faydalanamayacakt r. Yukar da say lan yat r m ve kurulufllar haricindeki tüm teflvik belgeli yat r m sahibi kurulufllar ilgili düzenlemeden faydalanabilecektir. III. ndirimli kurumlar vergisi uygulamas ndan faydalanman n flartlar ndirimli kurumlar vergisi uygulamas ndan faydalanabilmenin en önemli flart, söz konusu yat r mlar n Hazine Müsteflarl taraf ndan teflvik belgesine ba lanm fl olmas d r. Teflvik belgesine ba lanmayan yat r mlardan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi düzenlemesinin tatbik edilmesi mümkün bulunmamaktad r. Öte yandan, indirimli kurumlar vergisi oran sadece ilgili yat r mdan elde edilen kazanca uygulanabilecektir. Eski yat r m indirimi uygulamas nda oldu u gibi tüm kazanca tatbik edilebilecek bir uygulama de ildir. Ayr ca, indirimli kurumlar vergisi, yat r m n k smen veya tamamen iflletilmesine bafllan lan hesap döneminden itibaren bu yat r mlardan elde edilen kazançlara, içinde bulunulan geçici vergi dönemi de dahil olmak üzere uygulanabilecektir. Söz konusu uygulama, indirimli kurumlar vergisi nedeniyle al nmayan vergi tutar n n yat r ma katk tutar na ulafl ncaya kadar devam edecektir. IV. Yat r ma katk tutar ve yat r ma katk oran Yukar da belirtildi i üzere, yeni uygulama ile yap lacak yat r mlar için bir katk oran ve tutar belirlenmesi ve yat r mlardan elde edilen kazançlar n söz konusu katk tutar kadar daha az vergilenmesi öngörülmektedir. Uygulamaya iliflkin olarak 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu na eklenen 32/A maddesinde yat r ma katk tutar ; indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yat r mlar n Devletçe karfl lanacak tutar ; yat rma katk oran ise; yat r ma katk tutar n n yap lan toplam yat r ma bölünmesi suretiyle bulunacak oran olarak tan mlanm flt r. Örnek vermek gerekirse, TL tutarl teflvik belgeli bir yat r m için belirlenen yat r ma katk oran %15, kurumlar vergisi oran indirimi ise %30 olarak belirlenmifl olsun. Buna göre, söz konusu yat r ma Devlet taraf ndan yap lacak katk tutar TL ( x %15=) olacakt r. Bir baflka ifade ile TL toplam yat r m n TL lik k sm Devlet taraf ndan bu tutarda az vergi tahsilat yap lmak suretiyle desteklenecektir. Söz konusu destek ise bu yat r mlardan elde edilecek olan kazanca kurumlar vergisi oran n n % 20 yerine % 14 [%20 - (%20 x %30) =] uygulanmas suretiyle gerçekleflecektir. Devlet taraf ndan her hesap döneminde %6 (%20 - %14 =) az vergi al nmak suretiyle TL katk yap labilmesi için, söz konusu yat r mlardan TL ( / %6 =) kazanç elde edilmesi gerekmektedir. Daha aç k ifade etmek gerekirse, söz konusu yat r mdan toplamda TL kazanç elde edilinceye kadar %6 indirimli kurumlar vergisi uygulamas ndan faydalan lmas mümkün olacakt r. V. Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler Söz konusu kanun maddesi ile Bakanlar Kurulu na afla daki konularda yetki verilmifltir. a. statistiki bölge birimleri s n fland rmas ile kifli bafl na düflen milli gelir ve sosyo-ekonomik geliflmifllik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri grupland rmaya ve gruplar itibariyle teflvik edilecek sektörleri ve bunlara iliflkin yat r m ve istihdam büyüklüklerini belirlemek, b. Her bir il grubu için yat rma katk oran n %25 i geçmemek üzere, yat r m tutar 50 milyon Türk Liras n aflan büyük ölçekli yat r mlarda ise %45 i geçmemek üzere belirlemek, kurumlar vergisi oran n %90 a kadar indirimli uygulatmak, c. Yat r m harcamalar içindeki arsa, bina, kullan lm fl makine, yedek parça, yaz l m, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamalar n oranlar n ayr ayr veya topluca s n fland rmak. Görülece i üzere, Bakanlar Kurulu na uygulama ile ilgili oldukça genifl yetkiler verilmektedir. Özellikle yat r m harcamalar kalemleri içinde önemli ölçüde yer tutacak kalemler aras nda say lan arsa, bina, kullan lm fl makine, yedek parça, yaz l m, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamalar n yat r ma katk oranlar ayr ayr belirleme yetkisinin verilmesi, bu harcamalara iliflkin yap lacak olan katk tutarlar n n s n rland r labilece i anlam na da gelmektedir. VI. Yeni yat r m - tevsi yat r m ayr m ve indirimli kurumlar vergisi uygulamas ndirimli kurumlar vergisi hem yeni yat r mlar, hem de tevsi yat r mlardan elde edilen kazançlara uygulanabilecektir. Yat r mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar n Uygulanmas na liflkin 2006/3 say l Tebli in Ek 5 Yat r m Cinsleri bölümünde, yeni yat r m ve tevsi yat r mlar afla daki flekilde tan mlanm flt r. Komple yeni yat r m: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yard mc tesisleri içeren, gerekti inde arazi-arsa, bina-inflaat harcamalar n da ihtiva eden, yat r m n yap laca yerde ayn üretim konusunda mevcut tesisi bulunmayan yat r mlard r. Tevsi yat r m: Yeni bir yat r m hüviyeti tafl mayan, geniflleme Mayıs

4 yap ld ktan sonra mevcut tesis ile alt yap müflterekli i oluflturarak bir bütün teflkil eden, ayn iflletmede ayn mal ve hizmetin kapasitesini art rmaya yönelik yat r mlard r. Tevsi yat r mlarda, indirimli oran sadece tevsi yat r ma isabet eden kazanca uygulanabilecektir. Tevsi yat r ma isabet eden kazanç, iflletme bütünlü ü çerçevesinde ayr hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebiliyorsa bu tespit esas al nacak; tespit edilemiyor ise toplam kazanc n tevsi yat r mlara isabet eden k sm indirimli kurumlar vergine tabi olacakt r. Tevsi yat rma isabet eden kazanc n ne flekilde tespit edilece i hususu da madde metninde belirtilmifltir. Buna göre; tevsi yat r mlara isabet eden kazanç ayr flekilde izlenemiyor veya tespit edilemiyor ise söz konusu kazanç afla daki flekilde hesaplanacakt r. Tevsi Yat r ma sabet Eden Kazanç Tutar Görüldü ü üzere, üzerinden indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecek olan tevsi yat r ma isabet eden kazanç, hesap dönemi sonunda, tevsi yat r m tutar n n toplam sabit k ymet (yap lmakta olan yat r m tutar dahil) tutar na bölünmesi sonucunda bulunan oran n toplam kazanca uygulanmas suretiyle hesaplanacakt r. Ayr ca, madde metninde, ilgili hesaplama yap l rken iflletme aktifinde yer alan sabit k ymetlerin kay tl de erinin, yeniden de erlenmifl tutarlar ile dikkate al naca hükme ba lanm flt r. VII. Yat r mlar n devri Tevsi Yat r m Tutar = x Toplam Sabit K ymet Tutar Toplam Kazanç 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu nun 32/A maddesinde, yat r mlar n devri konusunda; yat r mlar n faaliyete geçmesinden önce devir ve yat r mlar n k smen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devir olarak ikili bir ayr ma gidilmifltir. a. Yat r mlar n faaliyete geçmesinden önce devir Teflvik belgeli yat r mlar n faaliyete geçmesinden önce baflkas na devri halinde, devralan kurum, ayn koflullar yerine getirmek kayd yla indirimli vergi oran ndan yararlanabilecektir. Söz konusu indirimli vergi uygulamas k smen veya tamamen iflletmeye geçilmesinden itibaren uygulanabilece inden, yat r mlar faaliyete geçmeden devreden yönünden indirimli vergi uygulamas söz konusu olmayacakt r. b. Yat r mlar n k smen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devir Teflvik belgeli yat r mlar n k smen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, indirimli vergi oran ndan devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, ayn koflullar yerine getirmek kayd yla yat r ma katk tutar n n kalan k sm için yararlanabilecektir. VIII. Uygulamaya iliflkin di er hususlar Uygulamaya iliflkin kanun maddesinde belirtilen ve özellik arz eden di er hususlar flunlard r. Bakanlar Kurulu na verilen yetki çerçevesinde farkl iller için farkl yat r ma katk oran ve tutar n n belirlenmesi mümkün bulunmaktad r. Buna göre, ayn mükellefin farkl illerde birden fazla yat r m yapmas durumunda, toplam yat r m n her bir ile isabet eden oran na göre belirlenen kazançlara, ilgili ilin yat r ma katk oran ve indirimli kurumlar vergisi oran uygulanacakt r. Kanun maddesinde belirtilen flartlar n sa lanamad n n tespit edilmesi halinde söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oran uygulanmas nedeniyle zaman nda tahakkuk ettirilmemifl vergilerin, vergi ziya cezas uygulanmaks z n gecikme faiziyle birlikte tahsil olunaca hükme ba lanm flt r. Sa lanmad tespit edilebilecek flartlar aras nda öngörülen yat r m ve istihdam büyüklüklerinin gerçeklefltirilmemesi ile harcama gruplar itibariyle Bakanlar Kurulu nca belirlenen s n rlara uyulmamas say labilecektir. IX. Tart flmal hususlar 5520 Say l Kurumlar Vergisi Kanunu na 32/A maddesi olarak eklenen indirimli kurumlar vergisi uygulamas ile ilgili Maliye Bakanl taraf ndan henüz bir tebli yay mlanmam flt r. Ayr ca, Bakanlar Kurulu; ilgili uygulama nedeniyle kendisine verilen yetkileri henüz kullanmam flt r. Bu nedenle, indirimli kurumlar vergisi uygulamas tarihinde yürürlü e girmesine ra men uygulama aç s ndan birçok belirsizli i de beraberinde getirmifl bulunmaktad r. lgili merciler gerekli aç klamalar ve belirlemeleri yapt zaman birçok tart flmal konu da aç kl a kavuflmufl olacakt r. Bu tart flmal konular n baz lar na afla da yer verilmifltir. a. Yat r mlardan elde edilen kazanc n tan m ndirimli kurumlar vergisi uygulamas ; teflvik belgesi kapsam nda yap lan yat r mlardan elde edilen kazançlar için uygulanacakt r. Ancak, söz konusu kazanc n ne flekilde tespit edilece i ya da bu kazançla ilgili baflka kazançlar n da indirimli orandan faydalan p faydalanamayaca belirsizdir. Örne in iplik fabrikas kuran bir mükellefin, üretti i iplik sat fllar nedeniyle elde edece i kazanç indirimli kurumlar vergisine tabi olacakt r. Bu konuda bir tereddüt yoktur. Ancak, iplik sat fllar ndan elde edilen nakit girdilerin çeflitli yat r m araçlar nda (faiz, repo, döviz, gibi) kullan lmas sonucu elde edilecek olan faiz ve kur fark gelirlerine indirimli kurumlar vergisi oran n n uygulan p uygulanamayaca belli de ildir. Bu nedenle, konu ile ilgili haz rlanacak olan tebli de bu konuya aç kl k getirilmesi gerekmektedir. 4 Mayıs 2009

5 b. Tevsi yat r mlarda kazanc n tespitinde sabit k ymet de erlerinin tespiti Yukar da da belirtildi i üzere, tevsi yat r mlarda yat r ma isabet eden kazanç ayr ca tespit edilemiyorsa toplam kazanc n tevsi yat r mlara isabet eden k sm indirimli kurumlar vergine tabi olacakt r. Tevsi yat r ma isabet eden kazanç ise hesap dönemi sonunda, tevsi yat r m tutar n n toplam sabit k ymet (yap lmakta olan yat r m tutar dahil) tutar na bölünmesi sonucunda bulunan oran n toplam kazanca uygulanmas suretiyle bulunacakt r. Kanunda, kazanç tespitine iliflkin belirleme net bir flekilde yap lm fl olmakla birlikte, hesap dönemi sonundaki sabit k ymet tutar tan m na demirbafllar, gayri maddi haklar gibi iktisadi k ymetlerin dahil edilip edilmeyece i ve sabit k ymetlerin net defter de erlerinin mi, yoksa aktif de erlerinin mi dikkate al naca konusuna aç kl k getirilmemifltir. Öte yandan, kanun maddesinde ilgili hesaplama yap l rken iflletme aktifinde yer alan sabit k ymetlerin kay tl de erinin, yeniden de erlenmifl tutarlar ile dikkate al naca hükme ba lanm flt r. Bilindi i üzere, 2004 y l nda enflasyon düzeltmesi hükümlerinin yürürlü e girmesinden itibaren sabit k ymetlerin yeniden de erlemesi uygulamas na son verilmifltir. Ayr ca, Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 298 inci maddesinde belirtilen flartlar gerçekleflmedi i için 2004 y l ndan sonra enflasyon düzeltmesi uygulamas da yap lmam flt r. Bu nedenle, iflletmelerin aktifinde duran k ymetlerin birço u 2004 y lsonu de erleri ile bilançoda gözükmektedir. Bunun sonucunda, tevsi yat r ma isabet eden kazanc n tespitinde kullan lacak olan sabit k ymet tutarlar yeniden de erlemeye tabi tutulurken, 2005 ve izleyen y llar için aç klanan yeniden de erleme oranlar n n kümüle olarak etkisinin de erlemede dikkate al nmas daha gerçekçi sonuç verecektir. Aksi takdirde, tevsi yat r m tutarlar cari de erleri ile dikkate al n rken, toplam sabit k ymet tutarlar cari de erlerine oranla daha düflük bedelle dikkate al nm fl olacak ve bu da tevsi yat r ma isabet eden kazanc n daha yüksek hesaplanmas na neden olacakt r. X. Sonuç Ekonomik kalk nman n h zland r lmas, istihdam n art r lmas, bölgeler aras geliflmifllik düzeyi fark n n en aza indirilmesi ve sektörel olarak da yat r mlar n teflvik edilmesinin amaçland indirimli kurumlar vergisi uygulamas ile daha önce uygulanan ancak yürürlükten kalkan yat r m indirimi müessesesi baz farkl l klarla tekrar uygulamaya koyulmufl bulunmaktad r. Yat r mlar n teflvik belgesine ba lanmas ve sadece bu yat r mlardan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanmas gibi flartlar n sa lanmas na ba l olarak, mükellefler taraf ndan yap lacak yeni veya tevsi yat r mlar n belli bir k sm bu suretle Devlet taraf ndan karfl lanm fl olacakt r. ndirimli kurumlar vergisi uygulamas na iliflkin kanun maddesinde Bakanlar Kurulu na birçok yetkiler verilmifltir. Bunlardan en önemlileri yat r ma katk oran ve kurumlar vergisi indirim oran n n belirlenmesidir. Bu tarihe kadar Bakanlar Kurulu taraf ndan henüz bu oranlara iliflkin bir belirleme yap lmam flt r. Bu nedenle, uygulama yürürlü e girmifl olsa da, flu an itibariyle mükellefler taraf ndan tatbik edilmesi mümkün de ildir. Kanun maddesinde ayr ca uygulamaya iliflkin usul ve esaslar n Maliye Bakanl taraf ndan belirlenece i belirtilmifltir. Konu ile ilgili henüz bir tebli yay mlanmam fl olup, yukar da örneklerine yer vermifl oldu umuz gibi uygulamaya iliflkin soru iflaretlerinin bir tebli ile aç kl a kavuflturulmas gerekmektedir. c. Gelir vergisi mükelleflerinde indirimli vergi oran hesaplamas ndirimli oranl kurumlar vergisi ile ilgili düzenlenen Kurumlar Vergisi Kanunu nun 32/A maddesinde, indirimli oranlar n Bakanlar Kurulu taraf ndan belirlenece i ve bu oran kadar kurumlar vergisi oran n n indirimli uygulanaca belirtilmifltir. Örne in, indirim oran %30 ise; kurumlar vergisi genel oran olan %20 yerine %14 [%20 - (%20 x %30) =] oran uygulanacakt r. Söz konusu madde hükmünde ayr ca gelir vergisi mükelleflerinin de bu uygulamadan yararlanabilece i belirtilmifltir. Ancak, gelir vergisi mükelleflerinin kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu nun 103 üncü maddesinde belirtilen artan oranl gelir vergisi tarifesine göre vergilenmektedir. Bu nedenle, indirimli oran n bu tarifeye ne flekilde uygulanaca merak konusudur. Mayıs

6 Vergide Gündem Av. Gökçe Sar su Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas I. Girifl 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun, amme alacaklar n n takip ve tahsiline iliflkin usul ve esaslar düzenleyen bir usul kanunudur. Kanun un kapsam n belirleyen 1 inci maddesi uyar nca, vergi, resim, harçlar ve bunlarla ilgili zam ve cezalar, bu Kanun a göre takip ve tahsil edilecek amme alacaklar ndan olup, vergi alaca n n tahakkuk edip, ödenecek duruma gelmifl bulunmas ile Kanun bir takip ve tahsil kanunu olmas itibariyle ifllerlik kazanacakt r. 1 Amme alacaklar n n korunmas ile ilgili hükümlere ise Kanun un 9 ila 36 nc maddeleri aras nda yer verilmifl olup, amme alaca n n korumas amac yla baflvurabilecek güvenlik tedbirleri; teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk ve di er koruma hükümleri olmak üzere dört bafll k alt nda toplanm flt r. Amme alacaklar n n zor kullan larak al nmalar için baz önlemlerin düzenlenmesi zorunludur. Vergi alacaklar aç s ndan bak ld nda, vergilendirme iliflkisi; vergilendirme yetkisine sahip otorite ile bu iliflkideki yükümleri yerine getirmek durumunda olanlar aras nda bir ç kar çat flmas na neden olur. Zira idari otorite, vergiler arac l yla bireylerin mamelekinde bir azalmaya yol açmakta ve fakat mükelleflere do rudan bir edim yükümü üstlenmemektedir. Bu durum ise mükelleflerin vergi yüklerini en düflük düzeyde tutma veya ortadan kald rma giriflimlerine yol açabilmektedir. 2 flte amme alaca n n tahsilinin r zaen ödeme veya cebren takip ve tahsilinden önce tehlikeye girmesini önlemek ve kamu alaca n n korunmas amac yla getirilen güvenlik tedbirlerinin birisi de, 6183 say l Kanun un 9 uncu maddesinde düzenlenen teminat müessesesidir. Son günlerde vergi dairesinin 6183 say l Kanun un 9 uncu maddesini dayanak göstererek mükelleflerden daha s kl kla teminat talep etmeye bafllamas ve özellikle bas na da intikal eden güncel vergi incelemelerinin, vergi incelemesi tamamlan p tarhiyat gerçeklefltirildikten sonra vergi dairesince teminat istenip istenemeyece i tart flmalar n bafllatmas üzerine, makalemizde 6183 say l Kanun un Teminat steme bafll kl 9 uncu madde hükmünün uygulanabilmesi için gerekli hukuki flartlar incelenmeye çal fl lm flt r. II say l Kanun uyar nca teminat isteme 6183 say l Kanun un teminat isteme bafll kl 9. maddesi afla daki flekildedir: 213 say l Kanun un 344 üncü maddesi uyar nca vergi ziya cezas kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde say lan hallere temas eden bir amme alaca n n sal nmas için gerekli muamelelere bafllanm fl oldu u takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yap lan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir. Türkiye de ikametgah bulunmayan amme borçlusunun durumu, amme alaca n n tahsilinin tehlikede oldu unu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendili inden teminat isteyebilir. Madde hükmünde teminat istenecek haller için ikili bir ayr ma gidilmifltir. Birinci f kra düzenlemesi gere i, Vergi 1 Özbalc Y., Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun Yorum ve Aç klamalar, Olufl Yay nc l k, May s 2008, s.51 2 Akkaya M., Dan fltay Kararlar nda Ekonomik Yaklafl m, Dan fltay 2004 Y l dari Yarg Sempozyumu 6 Mayıs 2009

7 Usul Kanunu nun (i) 344 üncü maddesi uyar nca vergi ziya cezas kesilmesini gerektiren fiiller ile (ii) 359 uncu maddesinde say lan kaçakç l k hallerine temas eden bir amme alaca n n sal nmas için gerekli muamelelere bafllanm fl olmas gerekmektedir. Bu takdirde vergi incelemesini gerçeklefltiren memurlarca yap lan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenecektir. Madde hükmüne göre teminat istenebilecek ikinci durum ise amme borçlusunun Türkiye de ikametgâh n n bulunmamas ve durumun amme alaca n n tahsilinin tehlikede oldu unu göstermesidir. Düzenlemenin mevcut halinin uygulanabilmesi için gerekli hukuki unsurlar incelemeden önce, 6183 say l Kanun un kabul edildi i tarihten itibaren, teminat istemine iliflkin 9 uncu maddede yap lan de ifliklikler ile ilgili sürece de inmek yararl olacakt r. A say l Kanun un 9. madde hükmünün tarihçesi 6183 say l Kanun un ilk halinde teminat isteme bafll kl 9 uncu madde hükmünün birinci f kras nda; teminat istenmesi sadece kaçakç l k fiiline temas eden amme alacaklar için öngörülmüfl idi. O tarihte yürürlükte bulunan Vergi Usul Kanunu nun ilgili hükmünde kaçakç l n, mükellef veya sorumlu taraf ndan kasten vergi ziya na sebebiyet verilmesi oldu u belirtilmiflti. Kaçakç l k fiilinin bu düzenlenifliyle uygulanabilmesi için, kas t ve vergi ziya na sebebiyet verilmesi gerekmekte idi tarih ve 2347 say l Kanun 3 ile 9 uncu madde hükmünün birinci f kras, teminat n VUK nun 344 üncü maddesinde say lan kaçakç l k halleriyle 347 nci maddesinin 1 numaral bendinde (kaçakç l k fiiline yard m) belirtilen hallere temas eden amme alacaklar için talep edilebilece i fleklinde de ifltirilmifl ve böylelikle VUK nda yap lan de iflikliklere uyum sa lanm flt r. 9 uncu madde hükmünün birinci f kras nda tarih ve 4369 say l Kanun 4 ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yap lan son de ifliklik ile VUK nun hem 344 üncü maddesi uyar nca vergi ziya cezas kesilmesini gerektiren fiiller hem de 359 uncu maddesinde say lan kaçakç l k hallerine temas eden amme alacaklar için teminat istenece i hükme ba lanm flt r. Bu de ifliklik ile verginin tahsilinin tehlikeye girmesine gerek kalmadan teminat istenmesi durumu ortaya ç km flt r ki, bu durum da mükellefler nezdinde ma duriyete sebebiyet verir flekilde kamu alaca n n tahsilinin tehlikeye girmesi durumunda uygulanan güvenlik önlemlerinin esas n de ifltirmifltir. 5 lgili düzenlemenin tarihi geliflimi afla daki flekilde özetlenebilecektir: Bugün Kaçakç l k Kaçakç l k + m. 347/1 Kaçakç l k + Vergi ziyai cezas B. Teminat isteme hükmünün mevcut hali Yukar da yer verilen mer i 9 uncu madde hükmünün birinci f kras incelendi inde, VUK nun 344 ve 359 uncu madde hükümlerinde say lan hallere isabet eden bir amme alaca n n sal nmas için teminat n ancak vergi incelemesi s ras nda ve tarhiyat gerçeklefltirilmeden evvel istenebilece i görülmektedir. Zira madde hükmünde teminat n aç kça bir amme alaca n n sal nmas için gerekli muamelelere bafllan lmas halinde vergi incelemesine yetkili memurlarca yap lan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairesince teminat istenece i... öngörülmüfltür. Buna göre ancak vergi incelemesinin devam etti i durumlarda yap lan ilk hesaplamalarla belirlenen miktarlar n garanti alt na al nabilmesi için teminat istenebilecek ve fakat vergi incelemesi sonuçlan p tarhiyat gerçeklefltirildikten sonra teminat istenilmesi hukuken mümkün olamayacakt r. Vergi incelemesinin devam etti i s rada teminat n nas l bir prosedür izlenerek talep edilmesi gerekti ine iliflkin kanun maddesinde bir belirleme yer almamakla birlikte, A Seri 1 S ra No.lu Tahsilat Genel Tebli i nin 6 9 uncu madde aç klamalar na yer verilen k sm nda, teminat talep edilirken Tebli in Ek-1 inde yer alan yaz örne inin kullan laca belirtilmifltir. Öte yandan teminat sadece Vergi Usul Kanunu nun 135 inci maddesinde say lan vergi incelemesi yapmaya yetkili flah slarca ve incelemeye bafllan lm fl olmas koflullar yla istenebilecektir. Dan fltay 4. Dairesi E.1975/2990, K. 1976/1881 say l karar nda incelemeye yetkili flah slarca inceleme yap lmadan, salt takdire gidilmesi ve bunun üzerine güvence isteminde bulunulmas n n 6183 say l Yasa n n özü ve sözüne ayk r oldu u belirtilmifltir. C. A Seri 1 S ra No.lu Tebli A Seri 1 S ra No.lu Tahsilat Tebli i nin 9 uncu madde hükmü ile ilgili k sm nda; 213 say l Kanunun 344. maddesine göre vergi ziya cezas kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddesinde say lan hallere temas eden bir amme alaca n n sal nmas için gerekli ifllemlere bafllan lmas halinde, vergi incelemesine yetkili memurlarca yap lan ilk hesaplara göre belirtilen tutar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenece i hükme ba land, tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r tarih ve (mükerrer) say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. 5 Özbalc, Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun, Olufl Yay nc l k, May s 2008, s tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. Mayıs

8 213 say l Kanunun 135. maddesiyle kendilerine inceleme yetkisi verilmifl bulunanlar taraf ndan mükelleflerin veya sorumlular n kay t ve ifllemlerinin incelenmesi s ras nda 213 say l Kanunun 344 ve 359. maddelerinde say lan hallerin tespit edilmesi nedeniyle bir amme alaca sal nmas için gereken ifllemlere bafllan lm flsa, inceleme elemanlar nca yap lacak ilk hesaplara göre tespit edilecek tutar üzerinden derhal teminat istenece i, Vergi incelemesine yetkili memurlarca yap lan ilk hesaplara göre belirtilen tutar üzerinden istenecek teminat n, vergi asl, gecikme faizi ile ceza tutarlar n karfl layacak de erde olmas gerekti i; bu aflamada vergi alaca tahakkuk etmedi inden gecikme faizinin hesab nda teminat isteme yaz s n n düzenlendi i tarihin esas al naca ; ancak, gerek teminat isteme yaz lar nda gerekse teminat gösterme yaz lar veya belgelerinde, vergi alaca n n tahakkuk etmesi üzerine hesaplanacak gecikme faizi ve zamm n n dikkate al naca n n belirtilmesi gerekti i ve Kanunun 9. maddesinin birinci f kras uyar nca teminat istenmesinde Ek-1 de yer alan yaz örne inin kullan laca belirtilmifltir. Tebli in ekinde yer verilen yaz metni ise afla daki gibidir: Dairemizin.. T.C. Kimlik/Vergi Kimlik Numaras nda kay tl mükellefiyetiniz dolay s yla.. dönemi/y l hesaplar n z n... taraf ndan incelenmesi s ras nda yap lan ilk hesaplara göre tespit edilen matrah/vergi fark üzerinden... lira... vergisi... lira vergi ziya cezas ve yaz m z tarihi itibar yla hesaplanan... lira gecikme faizi olmak üzere toplam... lira için 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 9. maddesinin birinci f kras gere ince, ayn Kanunun 10. maddesinde belirtilen türde teminat yaz m z n tebli tarihinden itibaren 15 gün içinde Müdürlü ümüze göstermeniz gerekmektedir Görüldü ü üzere, teminat isteminde kullan lacak yaz örne inde de aç kça, teminat n vergi incelemesi esnas nda ve ilk hesaplara göre tespit edilen miktar üzerinden istenebilece i anlafl lmaktad r. III. Vergi incelemesi tamamland ktan sonra vergi dairesi teminat talep edebilir mi? Dan fltay 4. Dairesi tarih ve E.2005/1452 ve K.2005/2538 say l karar yla benzer bir konuya iliflkin olarak gündeme gelen hukuki ihtilafta; 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun un 13. maddesinin 1. f kras n n 1. bendinde, 9. madde gere ince teminat istenmesini mucip hallerin varl halinde ihtiyati haciz karar al naca, 9. maddede ise 213 say l Vergi Usul Kanunu nun 344. maddesi uyar nca vergi ziya cezas kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddede say lan hallere temas eden bir amme alaca n n sal nmas için gerekli muamelelere bafllanmas halinde vergi incelemesine yetkili memurlarca yap lan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenece i öngörülmüfltür. Buna göre, ancak vergi incelemesinin devam etti i durumlarda yap lan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilecek ve ihtiyati haciz karar al nabilecektir. nceleme sonuçlan p tarhiyat yap ld ktan sonra bu düzenleme uyar nca ihtiyati haciz karar al nmas mümkün de ildir. Di er bir deyimle, bu madde uyar nca ilgililer hakk nda ihtiyati haciz karar al nabilmesi için incelemenin henüz tamamlanmam fl olmas gerekmektedir. fleklinde hüküm tesis etmifltir say l Kanun un ihtiyati haciz bafll kl 13/I-1 bendinde ihtiyati haczin tatbik olaca hallerden birisi olarak 9 uncu madde gere ince teminat istenmesini mucip hallerin mevcudiyeti say lm fl olup, yukar da yer verilen Dan fltay karar nda da 9 uncu madde hükmünün lafz yla paralel flekilde teminat n ancak vergi incelemesi devam etti i s rada istenebilece i ve dolay s yla 13 üncü maddenin 1 nci f kras n n 1 inci bendine dayan larak ihtiyati haciz karar n n da ancak bu halde al nabilece i belirtilmifltir say l Yasan n teminat istemiyle ilgili 9. maddesinin sözü ve özü itibariyle yorumu, söz konusu maddenin uygulanmas na iliflkin Maliye Bakanl Tebli inde yap lan aç klamalar, konuya iliflkin Dan fltay kararlar ve doktrinde a rl kl olarak savunulan görüfllerden 7 teminat n inceleme s ras nda inceleme eleman nca ilk belirlenen tutarlar üstünden istenebilece i, inceleme bittikten ve tarhiyat gerçeklefltirildikten sonra vergi dairelerince do rudan teminat istenemeyece i sonucu ortaya ç kmaktad r. Yasada aç kça belirtilmeyen flekilde ve usulde flahsi kanaat, yorum ve keyfi uygulama ile teminat istenmesinin; mükellefin maddi ve manevi zarar na yol açmas, yarg süreci sonunda idari ifllemin iptalinden sonra mükellefin Anayasal hakk n kullanarak idareyi zararlar n ve ciddi tutarlarda tazminat ödeme zorunda b rakmas, idarenin de katlanmak zorunda kald zarar ve tazminat, idari ifllemi tesis eden (teminat isteyen) kamu görevlisine rucü etmesi gibi, idare- mükellef, idare-kamu görevlisi iliflkilerini bozacak nitelikte a r ve y k c riskleri vard r. Bir tarafta AB ne uyum çal flmalar kapsam nda mükellef haklar n n öne ç kart ld, mükellef haklar na sayg duyan bir vergi politikas oluflturulmaya çal fl l rken, di er tarafta yasal ve hukuki olmayan, kiflisel yorum ve kanaate, keyfiyete dayal olarak mükelleflerden teminat istenmesi tam bir çeliflki oluflturmaktad r. 7 K z lot fi., Vergi ncelemesi ve Teminat stenilmesi Olay, Yaklafl m Dergisi, Say :196, Nisan 2009, s.19 K z lot fi., Vergi ncelemesi Bittikten Sonra Teminat stenemeyece i, Hürriyet Gazetesi, Do rusöz B., Vergi Dairesinin Teminat Talebi, Referans Gazetesi, Mayıs 2009

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2008 flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri M. Fatih Köprü English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Nisan / April ISSN: 2148-4686 Sat ve geri kirala işlemlerinde kurumlar vergisi ve KDV istisnalarına ilişkin tereddüt yaratan konular İhsan Akar Kurumlar vergisinde indirimler

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74 Ata Sarıkatipoğlu & Timur Arif Çapkın & Sinem Özyiğit SUKUK IN TURKEY: LEGISTLATIVE HISTORY AND CURRENT PRACTICE/ Türkiye de Sukuk: Tarihsel Gelişimi Ve Mevzuat Çerçevesinde Günümüz Uygulaması, GSI ARTICLETTER

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2013 Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi 6327 sayılı Kanun la bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler

Detaylı

BES, 10 YAfiINDA. ten

BES, 10 YAfiINDA. ten Birlik 34 kapak 2/19/14 4:43 PM Page 1 ten EK M-ARALIK 2013 SAYI: 34 BES, 10 YAfiINDA 10. y l n geride b rakan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, özellikle Devlet Katk s uygulamas n n yürürlü e girmesi ile

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle-

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle- mali ÇÖZÜM 11 MUHASEBE MESLE N N DÜNÜ VE BUGÜNÜNÜN KARfiILAfiTIRILMASI Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan MUHASEBE MESLE NDE MEYDANA GELEN FONKS YONEL DE fi KL KLER M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle

Detaylı