ALBARAKA TÜRK 2008 FAALİYET RAPORU BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER. BÖLÜM II - YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALBARAKA TÜRK 2008 FAALİYET RAPORU BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER. BÖLÜM II - YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI"

Transkript

1

2 2008

3

4 BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER 04 Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 05 Bafll ca Finansal Göstergeler 06 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 07 Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 08 Kâr Dağıtım Teklifi 08 Anasözleflmede Yap lan De ifliklikler 08 Sermaye ve Ortakl k Yap s 09 Vizyon, Misyon, Hedefler, Albaraka Türk ün Güçlü Temelleri 10 K saca Albaraka Türk ve Tarihsel Geliflimi 11 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 12 Genel Müdürün Mesaj Y l Faaliyetleri 14 Toplanan Fonların Gelişimi 15 Ticari ve Kurumsal Bankacılık 17 Bireysel Bankac l k 20 Uluslararas Bankac l k 24 Ar - Ge Çalışmaları 25 Albaraka Türk Kültür Faaliyetleri İÇİNDEKİLER BÖLÜM II - YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 27 Yönetim Kurulu, Genel Kurul Denetçileri ve Üst Yönetime İlişkin Bilgiler 32 nsan Kaynaklar Uygulamalar 34 Organizasyon ve Kalite Yönetimi Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım 36 Denetim Komitesi 36 Kredi Komitesi 37 Kurumsal Yönetim Komitesi 38 Aktif Pasif Yönetimi Kredisi 39 Kredi Riski Yönetimi Komitesi 40 Denetim Komitesi Raporu 40 İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişlerinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi 42 İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler 43 Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine ilişkin Yönetmelik Uyarınca Destek Hizmeti Alınan Faaliyetler 44 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu İle Yaptığı İşlemler 46 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BÖLÜM III - F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M 56 Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 56 Risk Yönetimi Politikaları 59 Uluslar arası Derecelendirme Kuruluşlarının Albaraka Türk e Verdiği Notlar 60 Denetleme Kurulu Raporu Aralık 2008 Tarihi itibariyle Hazırlanan Kamuya Açıklanacak Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ilişkin Açıklama ve dipnotlar ile Bağımsız Denetim Raporu 62 Bağımsız Denetim Raporu 131 Organizasyon Şeması 132 Adres Bilgileri 135 ABG Grup Bilgiler 3

5 4 FAALİYET UYGUNLUK GÖRÜŞÜ

6 BEŞ YILLIK FİNANSAL BİLGİLER (BİN TL) 2004* 2005** 2006** 2007** 2008** Toplam Aktifler Toplanan Fonlar Krediler Özkaynaklar Net Kâr BAfiLICA F NANSAL ORANLAR BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Krediler/Toplam Aktifler 70,40% 76,18% 79,59% 77,37% 78,46% Toplanan Fonlar/Toplam Aktifler 87,28% 87,62% 86,44% 81,25% 83,21% Özkaynak Kârl l 21,52% 25,39% 28,21% 15,92% 21,35% Aktif Kârl l 2,15% 2,36% 2,78% 2,30% 2,84% Takipteki Kredi Oran 4,24% 2,08% 1,75% 1,50% 2,82% Net Takipteki Kredi Oran 1,13% 0,49% 0,01% 0,34% 1,08% Sermaye Yeterlilik Oran 13,69% 12,77% 15,29% 21,72% 18,12% Takipteki Kredilere Karfl l k Ay rma Oran 73,40% 76,59% 99,33% 77,27% 61,64% Hisse Bafl na Net Kâr (TL) 0,31 0,37 0,43 0,32 0,51 (1 TL nominal de erli hisse için) * 2004 yılı finansal göstergeler M.U.Y. hükümlerine göre hazırlanmış göstergelerdir. ** 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılı finansal göstergeler T.M.S. hükümleri ve standartlarına göre hazırlanmış göstergelerdir. Bankamız Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında belirlediği 2008 yılı bütçe hedefleri ve gerçekleşme durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Toplam Aktifler Toplanan Fonlar Krediler Özkaynaklar Net Kâr 2008 YILI BÜTÇE HEDEFİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (BİN TL) Bütçe Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 99,03 99,46 100,77 97,94 104,79 5

7 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi TAR HL OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi, 4. Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki; 2008 hesap dönemi kârının dağıtılması ile dağıtım şekli ve tarihi konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi, karara bağlanması, 5. Banka tarafından 2008 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, 6. Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız hakkında Genel Kurul un bilgilendirilmesi, 9. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi, 10. Bankamız sermayesinin arttırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmenin 7 nci maddesinin tadil teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 11. Dilek ve temenniler. 6

8 ÖZET YÖNETİM KURULU Değerli Ortaklarımız, Bankamızın 24 üncü Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını içeren Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Kar ve Zarar Hesaplarını inceleme ve onayınıza sunarken toplantımıza teşrif eden ortaklarımızı, temsilcilerini ve konuklarımızı saygıyla selamlıyoruz yılı Bankamız performansının artarak geliştiği bir yıl olmuştur tarihi itibariyle bir önceki yılsonuna göre; Toplam aktiflerimiz % 30 oranında artarak bin TL Toplanan Fonlar % 33 oranında artarak bin TL, Kredilerimiz % 32 oranında artarak bin TL, Özkaynaklarımız % 19,5 oranında artarak bin TL, Net Karımız % 60 oranında artarak bin TL ye çıkarmış, Yönetim Kurulu olarak belirlemiş olduğumuz bütçe hedeflerini yaklaşık %100 oranında gerçekleştirmiş bulunuyoruz yılı içerisinde Bankamız şubeleşmeye devam ederek yıl sonunda 100 şubeye ulaşmıştır. Ayrıca İstanbul Anadolu yakasında yeni Genel Müdürlük binası inşaatına başlanılmış olup, inşaat hızla devam etmektedir, önümüzdeki sene yeni binamıza taşınmayı düşünüyoruz, 2008 yılı çalışmalarımızı gösteren Faaliyet Raporumuzun içeriğinde Bilançomuz ile Kar Zarar hesaplarımızı inceleme ve onaylarınıza sunmuş bulunuyoruz, Saygılarımızla, ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 7

9 KAR DAĞITIM TEKLİFİ Yönetim Kurulu, 2008 yılı karının aşağıda belirtilen şekilde ve Ortaklara ödenecek temettü nün 08 Nisan 2009 tarihinden itibaren dağıtılmasının Hissedarlar Genel Kuruluna teklif edilmesine karar vermiştir. KÂR DAĞITIM TEKLİFİ Dönem Kârı ,33 TL KÂR DAĞITIM TEKLİFİ Geçmiş Yıl Kârı Bilanço Kârı I. Tertip Yasal Yedek Akçe , , ,79 TL TL TL Ortaklara Temettü (Brüt) ,00 TL II. Tertip Yedek Akçe ,00 TL Sermayeye İlave ,07 TL ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE SERMAYE ANASÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2008 yılında ana sözleşmemizde yapılan herhangi bir değişiklik yoktur. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI TARİHİ TİBARİYLE BANKA SERMAYE DAĞILIMI Ortakl k Yap s Pay Tutar (TL) Yabanc Ortakl k ,00 Albaraka Bankac l k Grubu (*) ,00 slam Kalk nma Bankas ,00 Alharthy Ailesi ,00 Di er ,00 Yerli Ortakl k ,00 Halka Aç k ,00 Toplam ,00 Oran (%) 66,42 54,06 7,84 3,46 1,06 12,44 21,14 100,00 8 (*) Albaraka Bankacılık Grubu, halka açık kısmından TL (%1,53) hisse alarak tarihi itibariyle sermaye payını TL, (%55,59) una çıkarmıştır.

10 VİZYON, MİSYON, HEDEFLER, ALBARAKA TÜRK ÜN GÜÇLÜ TEMELLERİ V ZYONUMUZ Yurt içinde ve yurt dıflında ürün ve hizmetler sunan etkin bir finans kurumu olmaktır. M SYONUMUZ Etkinli imizle, kalitemizle ve verimlili imizle; Müflterilerimize, Çal flanlar m za, Hissedarlar m za ve toplumumuza sürekli bir flekilde katma de er sunmakt r. HEDEFLER M Z VİZYON, MİSYON VE HEDEFLER Güçlü bir Albaraka Türk markasıyla müflterilere daha fazla güven vermek, Kazan-kazan anlayıflı ile tüm paydafllara daha fazla de er katmak, Üstün hizmet, müflteriye özel ilgi ve samimi yaklaflım ilkeleriyle müflterilerin memnuniyetini arttırmak, Ürün / hizmet süreçlerini ve ürün / hizmet kalitesini sürekli olarak iyilefltirmek, fiubeleflme ile organik olarak büyümek ve daha fazla müflteriye ulaflmak, KOB Bankacılı ı na verdi imiz a ırlı ı devam ettirmek, Proje bazlı fonlama ifllemlerini hacim ve oran olarak arttırmak, Bireysel Bankacılık ürünlerinin çeflitlili ini ve ifllem hacmini arttırmak, Alternatif Da ıtım Kanalları ürünlerini gelifltirmek, Özellikle Ortado u ve Kuzey Afrika ülkelerindeki dıfl ticaret ifllemlerindeki payımızı büyütmek, Çalıflanlarımızın güleryüzlü hizmet sunumlarına devam etmelerini sa lamak. ALBARAKA TÜRK ÜN GÜÇLÜ TEMELLER Albaraka Bankacılık Grubu ve slam Kalkınma Bankası baflta olmak üzere uluslararası, yaygın ve güçlü bir ortaklık yapısına sahiptir ten günümüze kadar süregelen kurumsallaflmıfl ve bilinilirli i yüksek olan Albaraka Türk markasıdır. Türkiye ye faizsiz bankacılık hizmetini veren ilk ve öncü katılım bankasıdır. Güleryüzlü personel ile güleryüzlü hizmet anlayıflına sahiptir. Operasyonel risk dahil %18,12 gibi yüksek sermaye yeterlilik oranına sahiptir. Plasmanlarda %2,82 gibi düflük bir sorunlu kredi oranına sahiptir. Riskimiz çok sayıda küçük ve orta ölçekli firma üzerine ve çok de iflik sektörlere yayılarak risk konsantrasyonu engellenmifltir. Dünyanın en uzak ülkelerine yayılmıfl 700 ü aflkın bankadan oluflan güçlü ve yaygın bir muhabir banka a ına sahiptir. Banka operasyonlarındaki titiz risk yönetimi anlayıflı ile yüksek güvenilirlikte bankacılık yapmaktadır. Müflteri iliflkileri yönetimindeki baflarısı ile mevcut müflterilerinin uzun dönemli ürün / hizmet almaya e ilimli oldu u güçlü bir müflteri tabanına sahiptir. 9

11 KISACA ALBARAKA TÜRK VE TARİHSEL GELİŞİMİ Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluflların ilki ve öncüsü olan Albaraka Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kuruluflunu tamamlayarak 1985 yılının baflından itibaren faaliyete geçmifltir. Albaraka Türk, faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na tâbi olarak sürdürmektedir. Ortado u nun ileri gelen gruplarından Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), slam Kalkınma Bankası (IDB) ve Türk ekonomisine yarım yüzyıldan fazla hizmet veren yerli bir sanayii grubunun öncülü ünde kurulan Albaraka Türk ün ortaklık yapısının içinde yabancı ortakların payı %66,42, yerli ortakların payı %12,44, halka aç k k s m ise %21,14 dir. Albaraka Türk ün ortaklık yapısı, sahip oldu umuz itibarın ve güvenin garantisidir. KISACA ALBARAKA TÜRK VE TARİHSEL GELİŞİM Câri hesaplar ve katılım hesapları aracılı ıyla fon toplayan ve topladı ı fonları, bireysel finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje bazında kâr zarar ortaklı ı gibi hizmetlerle tekrar ülke ekonomisine kazandıran Albaraka Türk, faizsiz bankacılık uygulamasıyla çok çeflitli finansman ve bankacılık hizmetlerini sunmaya yetkilidir. Ana orta ı Albaraka Banking Group un faaliyet gösterdi i Körfez, Ortado u ve Kuzey Afrika co rafyalarında finansal ürün ve hizmeti sunmada en iyi bölgesel banka olma vizyonu ile yola çıkan Albaraka Türk, Singapur dan ngiltere ye, Güney Afrika dan Fas a, Avustralya dan Kazakistan a kadar 66 ülkede 700 den fazla banka ile kurdu u genifl muhabirlik a ı sayesinde müflterilerine hızlı, kaliteli ve emniyetli dıfl ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) hizmetlerini vermektedir. Bireysel Bankacılık alanında da iddialı olan Albaraka Türk, müflterilerine, ortaklarına, çalıflanlarına ve Türkiye ye de er katma misyonunu benimsemifl milletlerarası bir katılım bankası olarak, 2008 yılı İTİBARİYLE 41 flube istanbul da, 51 flube önde gelen sanayi ve ticaret merkezi olan illerimizde olmak üzere, ülke geneline yayılmıfl toplam 100 flubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 10

12 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Benimsemiş olduğu istikrarlı büyüme stratejisiyle hedeflerini başarıyla hayata geçirmeye devam eden Albaraka Türk un 2008 yılı faaliyetlerini size sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kâr ve zarar ortaklığına dayalı bankacılık anlayışıyla 23 yılını tamamlayan bankamız, benimsemiş olduğu katılım bankacılığı prensiplerini çeyrek asra yaklaşan tecrübesiyle birleştirerek her geçen yıl gücüne güç katarak daha iyi hizmet anlayışını gerçekleştirme gayreti içersindedir. Bu gayret içersinde büyük bir başarıyla tamamlamış olduğumuz 2008 yılına ait verileri bu rapor vesilesiyle size takdim etmekten onur duyuyorum. Bilindiği üzere Albaraka ismi, sadece Turkiye de değil, grubumuz bankalarının faaliyet gösterdiği geniş coğrafyadaki tüm halkların benimsediği sınırlar üstü bir marka haline gelmiş bulunmaktadır. Albaraka Banking Group (ABG) un 2006 yılında Bahreyn ve Dubai borsalarında işlem görmeye başlamasının ardından, Albaraka Türk ünde 2007 yılında İstanbul borsası aracılığıyla halka açılması, Albaraka ismini daha da geniş kitlelere ulaştırmıştır. Global bir marka olarak Albaraka, başarılarını geçtiğimiz yılda da, küresel çapta göstermiş olduğu üstün performansla sürdürebilmiştir. YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Albaraka Türk, kurumun en büyük ortağı olan Albaraka Banking Group (ABG) bankacılık grubunun amiral gemisidir yılında Bahreyn de tesis edilen grup çatısı, dünya çapında entegre bir faizsiz bankacılık hizmeti sunacak bir yapıyı hayata geçirmiş ve bu alanda dünyada hâlen tek olan bir girişimin sonucudur. Böyle bir bankacılık grubunun kapsam ve faaliyetleri, hızla küresel boyutlara doğru ilerlemektedir. Tesis edilen merkezi risk yönetimi ve mali konsolidasyon sayesinde güçlü ve sağlam bir mali yapı oluşturulmuş ve XXI. yüzyılın başlıca katılım bankacılığı kurumlarından biri olmayı hedefleyen bakış açısıyla, küresel ekonominin değişen dinamikleri karşısında etkili olacak bir büyüme stratejisi benimsenmiştir. S&P tarafından uzun vadeli notu BBB-, kısa vadeli notu ise A-3 olan grubumuzun 2008 yılı sonu İTİBARİYLE özkaynakları 1,6 milyar ABD doları, toplam varlıkları ise 10,2 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır yılı dünya ekonomi tarihine bir kriz yılı olarak kaydedilecektir. Bir önceki senenin kötü finansal izlerini bünyesinde barındırsa da birçok ülke ve sektör 2008 senesine iyi başlamış; ancak daha sonra gelişmiş ülkelerdeki mali kesim zararlarının oluşması ve risk algılamaların bozulması, ekonomilerin daralmasına, kredi ve tüketim kanallarının tıkanmasına neden olmuştur. Küresel çapta faaliyet gösteren tanınmış banka ve finansal kuruluşlar, bu dönem içerisinde batmış, batma noktasına gelmiş veya zor koşullarda satılmışlardır. Olan bitenler, bizlerin bir banka olarak geçmişten beridir uyguladığımız yönetim politikalarının haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur: Etkin bir risk yönetim politikası kısa vadede büyümeyi değil, mali bünyeden taviz vermeden sürdürülebilir bir büyümeyi gerektirir. Dünya ve Türkiye bazında kârlılıkların düştüğü, hatta negatif olduğu bir dönemde sağlam bilanço yapımız ve başarılı aktif-pasif yönetimimiz sayesinde Albaraka Türk olarak %60 kârlılık büyümesi ile hem Türk, hem de küresel bankacılık sektöründe bu dönemde ender rastlanabilecek bir başarı elde ettik. Önümüzdeki sene için firmalar beklentilerini küçültüp, yatırımlarını azaltırken, yönetim olarak bankamızın kuruluşundan beridir belirlediğimiz sağlam mali yapı ve istikrarlı büyüme politikasıyla karlılığı ve yatırımları hedeflediği ölçüde gerçekleştirebilecek bir banka olmaya devam edeceğiz. Toplam varlıklarımızı % 30, toplanan fonlarımızı % 33 ve net kârımızı % 60 artırdığımız 2008 yılının, etkin ve başarılı bir gayretin neticelerinin alındığı bir sene olduğunu tüm ortaklarımıza ve müşterilerimize duyurmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade eder, 2009 yılının Türkiye ve Albaraka Türk e yeni fırsatlar ve başarılar getirmesini temenni ederim. En derin saygılarımla, Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Baflkan 11

13 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Küresel ekonomi, 2. Dünya Savaşı ndan bu yana yaşadığı en ciddi krizlerden birini yaşıyor. Şu satırların yazıldığı 2009 Mart ının ilk günlerinde, bundan neredeyse iki yıl önce eşikaltı ipotekli kredi piyasalarında patlayan güven bunalımının hâlâ neresinde olduğumuzu kestirmek kolay değil. Yatırımcı kitlenin risk iştahı en yüksek olanların pozisyon aldıkları hisse senedi piyasalarının en gelişmişleri, şu sıralar tarihi ve teknik anlamda destek bulmayı umdukları seviyeleri oldukça geride bırakmış durumdalar. Gelişmiş ekonomilerde ardı ardına açıklanan büyük destek paketlerinin moral vermek adına pek bir başarı sağlayamadığı görülüyor. Oysa söz konusu paketlerin başlıca kısa vadeli etkisinin beklentileri düzelterek harcama ve yatırım iştahını açmak olması umuluyordu. Bu etkinin oluşmaması, bilakis moralleri daha da bozuyor ve kamu müdahalesinin hep yetersiz kaldığı olgusu zihinlere daha bir işleniyor. GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Bu kadar derin ve yaygın bir süreçten Türkiye nin etkilenmemesi mümkün değil. Nitekim özellikle dış ticaretteki hızlı daralma, içeride de beklentilerin kötüleşmesiyle soğuyan iç taleple birleşince, Türkiye de sanayi üretimi 2008 in son çeyreğinden itibaren ciddi bir daralma sürecine girmiş oldu. Bununla birlikte krizin Türkiye ye girişi, gelişmiş ülkelerden farklı bir seyir izledi. Gelişmiş ülke ekonomilerinde kriz mali kesimden başlayarak reel sektörü etkisi altında alırken, Türkiye de özellikle reel kesimin ciddi anlamda etkilendiğini, buna karşılık bankacılık kesiminin sıhhatini önemli ölçüde sürdürebildiğini görüyoruz. Gerçekten de 2008 yılının Eylül ile Kasım arası küresel mali piyasalarda yaşanan paniğin Türk bankacılık sistemi üzerindeki kısa vadeli etkileri bir yana, bugüne gelindiğinde bankalarımızın mali güçlerini koruduğu, kredi vermeye devam edebildikleri ve geçmişe nispetle daha muhafazakâr olsa da, büyümeye devam edebildiklerini görüyoruz un geçen yıla oranla daha zorlu bir yıl olduğunu kabul etmekle birlikte, bankalarımızın krizin atlatılmasında kendi paylarına düşen görevi yerine getirmeye devam edeceklerini düşünüyorum. Böyle zorlu bir yılın ardından Albaraka Türk ün 2008 yılı faaliyetlerini ve sonuçlarını müşterilerimiz, ortaklarımız, muhabir bankalarımız ve çalışanlarımızla paylaşmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Kıvancımızda haklı olduğumuzu düşünüyorum, zira ekonomideki seyrin dalgalanmaya başladığı 2008 yılında bankamız, sadece aktif kalitesini büyük ölçüde korumakla kalmamış, ama aynı zamanda reel kesimin hep yanındaki konumuyla net kârını en fazla arttıran banka olarak da kendini gösterebilmiştir yılında 20 yeni şube açarak şube ağını 100 e çıkaran Albaraka Türk, aktif büyüklüğünü yıllık bazda % 30 arttırarak 4,8 milyar Türk lirası seviyesine çıkarabilmiştir yılında yaptığı başarılı halka arzın ardından sağladığı kaynakları 2008 yılı içinde tamamen kredilere dönüştürebilmiş ve böylece kriz şartlarında toplam kredi portföyünü % 32 arttırabilmiştir. Yüzde 18 in üzerindeki sermaye yeterlilik oranı, mevcut şartlar karşısında faaliyetlerimiz için güçlü bir sermaye desteği sağlamakla birlikte bankamızın bu güçlü sermaye yapısının kârlılığı azaltmadığını görmek de mutluluk vericidir. Memnuniyetle ifade edebilirim ki, Albaraka Türk 2008 yılında net kârını % 60 arttırabilmiş tek Türk bankası olmuştur. Bu başarının sağlanmasında katkısı bulunan çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Küresel ekonominin ciddi bir sınavdan geçtiği 2009 yılı için bankamızın stratejisi, şimdiye dek başarıyla tesis ettiği kârlılık ile büyüme arasındaki sürdürülebilir dengenin devamı niteliğindedir. Bu çerçevede bankamız, şimdiye dek olduğu gibi, 2009 yılında da reel kesimin yanında durmaya devam edecek ve aktif kalitesinden taviz vermeden, şartlar elverdiği ölçüde büyüme potansiyelini değerlendirecektir. Bu çerçevede 2009 yılı içinde şube açma gayretlerimizin devam edeceğini özellikle belirtmek istiyorum yılının ülkemiz ve bankamız için beklentilerden çok daha iyi geçmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. Saygılarımla, Dr. Adnan BÜYÜKDEN Z Genel Müdür 12

14 2008 YILI FAALİYETLERİ Kurulduğu günden bu yana müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını hep en iyi şekilde karşılamaya çalışan Bankamız, günümüzün gelişen teknolojisi, değişen bankacılık anlayışı ve sürekli artan rekabet ortamında da sektöründe daima en iyi hizmet sunma ve müşterilerimizin katma değerini sürekli arttırma anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumsal finansman alanında müşterilerimize en hızlı, en kaliteli ve en efektif hizmet sunumu hedefi sürekli dikkate alınmaktadır. Bu hedefi, gerek teknolojik altyapımız gerekse sektöründe uzman olan pazarlama ve operasyon kadromuzla gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Reel ekonomiyi destekleme misyonuyla donatılmış bir Banka olarak, sanayi ve ticaretin her alanında ve aşamasında sanayicilerimiz ve tüccarlarımızla birlikte ekonomimizin kalkındırılması için birlikte yol almaktayız. Geçmişten gelen tecrübemiz ve sağladığımız katma değer çerçevesinde tüm sektörlerde adı güvenin ve sağlamlığın adresi olarak anılan Bankamız, büyük / orta ölçekli şirketler ve KOBİ niteliğindeki küçük ölçekli firmalarla derin ve yoğun bir ilişki ve çalışma içerisindedir. Portföyümüzde bilhassa, üretimin ve ticaretin büyük yükünü omuzlarında taşıyan küçük ve orta ölçekli (KOBİ) firmaların ağırlığını barındırarak ekonomimize katkımızı sürekli kılmak, kar elde ederken müşterilerimize de kazandırmayı ve dolayısıyla ekonomimizi desteklemeyi temel hedef olarak karşımıza koymak temel prensibimizdir YILI FAALİYETLERİMİZ Aynı anlayış ve iştiyakla geçmişte olduğu gibi gelecekte de çalışmalarımızı sürdürme azim ve kararlılığındayız. Müşterilerimizin, bizi bu şekilde gördüğüne inanıyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz ile yeni ürünler üzerinde çalışmaya ve projeler üretmeye, ürün/hizmet sunum süreçlerimizi sürekli iyileştirmeye devam ediyoruz. Bir önceki yılda gerçekleşen rakamlarımızı bir adım öteye taşımak kendimize koyduğumuz başlıca hedefimizdir. Her müşterimizin farklı beklentilerine ve çalışma temposuna uygun iş akışı, hizmet anlayışı geliştirmek, ürün, hizmet ve müşteri inovasyonu oluşturmak bu yapıya sürekli bir dinamizm katmaktadır. Ana faaliyet alanlarımızda, tablo ve grafiklerimizden de görebileceğiniz gibi büyümeye hız kesmeden devam ediyoruz ve her zaman bir adım ötesini planlayarak yola çıkıyoruz. Çünkü bankacılığın ne kadar ciddi bir iş olduğunu ve işinizin sizin için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. 13

15 TOPLANAN FONLARIN GELİŞİMİ Albaraka Türk, 2008 yılında Özel Cari Hesaplar ve Kâr ve Zarara Katılma Hesapları yoluyla toplandığı fonlarda yaklaşık, %32,92 lik bir artış sağlamıştır. Albaraka Türk ün toplam fonları, 2008 yılı sonu itibariyle 3 milyar 985 milyon Türk Lirası na ulaşmıştır. Bu fonların yaklaşık %49,07 si döviz cinsi fonlardan oluşmaktadır. Özel cari hesaplar 2008 yılında %45,16 lık bir artışla 635 milyon 848 bin Türk Lirası na yükselmiştir. Özel Cari Hesapların Toplam Katılım Fonlarının içindeki payı %15,96 olarak gerçekleştirilmiştir. Katılma Hesapları bir önceki yıla göre %30,83 oranında artış göstererek 3 milyar 349 milyon Türk Lirası na ulaşmıştır. TOPLANAN FONLARIN GELİŞİMİ TL KARŞILIĞI 2008 USD KARŞILIĞI TL KARŞILIĞI 2007 DEĞİŞİM USD KARŞILIĞI TL USD Yeni Türk Liras Fonlar % 2% Cari Hesaplar % 4% Kat lma Hesaplar % 1% Yabanc Para Fonlar % -1% Cari Hesaplar % 15% Katılma Hesapları % -4% USD Hesapları % 16% EUR Hesapları % -25% TOPLAM FONLAR % 0.40% Bin TL ve Bin USD karfl l cinsinden toplanan fonlar 1 USD : 1,161 TL (2007) 1 USD : 1,537 TL (2008) Albaraka Türk ün Fon Toplama Faaliyetleri; a. b. c. İstanbul daki 41 şubesi ve Türkiye nin önemli şehirlerinde bulunan 59 şubesinde olmak üzere toplam 100 şubesiyle, Akbank ın yurt sathındaki şubeleri, Yurtdıflındaki muhabir bankalar aracılı ıyla yürütülmektedir. 14

16 TİCARİ VE KURUMSAL BANKACILIK Albaraka Türk kurulduğu günden bu yana faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde faaliyet gösteren ve reel ekonomik faaliyetlerin içinde olan bir bankadır. Fon kullandırma işlemleri doğrudan ticaretin, sanayinin ve yatırım faaliyetlerinin finansmanına yöneliktir. Bu yöntem, banka alacağının geri dönüş imkânını daha yüksek düzeyde garanti eden bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, katılım bankalarının reel bir işlemi ya da yatırımı kredilendiriyor olması, dolayısı ile tasarrufları üretime yönlendirmesi, ülke ekonomisi için de önemli bir avantajdır. Finansmanın bu reel tarafı, iyi yönetilen kredi tahsis ve kullandırım süreçleriyle bir araya geldiğinde, güçlü bir aktif yapısını da ortaya çıkarmaktadır. Nitekim bankamız, krediler hacmindeki yüksek artışa rağmen portföyünün sağlamlığını ve alacaklarının yüksek kalitesini muhafaza etmektedir. Kredi tahsis sürecimiz, 2008 yılında yeni bir yapılanmaya gitmiştir. Kurumsal Bankacılık Müdürlüğünün sürdürdüğü kurumsal ve ticari krediler hizmeti, 2008 yılı başından itibaren iki ayrı birim tarafından verilmektedir. Belli bir ölçeği aşan kredi talepleri Kurumsal Krediler Müdürlüğü (KKM) tarafından, bu ölçeğin altında kalan talepler ise Ticari Krediler Müdürlüğü (TKM) tarafından karşılanmaktadır. Bu gelişme, artan şubeleşme ve büyüyen iş hacmine daha hızlı cevap verebilme ve çağdaş bankacılığın gereklerine daha uygun bir yapılanma açısından son derece yararlı olmuştur. Limit tahsis faaliyetlerinde kredilendirmenin evrensel prensipleri emniyet, seyyaliyet, verimlilik ve riskin dengeli dağılımı konularına özenle dikkat edilmektedir. TİCARİ VE KURUMSAL BANKACILIK Kurumsal ve Ticari Krediler Müdürlüklerinin 2008 yılı faaliyetlerine bakıldığında, stratejik hedefler tutturulmuş; nakdi ve gayrinakdi kredi hacimleri hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiştir. Kredi portföyümüzün Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) niteliğinde çok sayıda firmayı kapsaması kredilerimizin sektörler arasında dengeli dağılmasına yol açmış olup her bir sektörün toplam risk içindeki payının %15 i geçmemesini öngören politikalarımız başarıyla uygulamaya konulmuştur. Ayrıca, nakdi risk büyüklüğü itibariyle izlenen ilk 100 firmanın oluşturduğu riskin makul ve sürdürülebilir düzeyde kalmasına dikkat edilmiştir. Tüm kredi portföyümüz için güvenilir teminat yapısının oluşturulması hususunda titizlik gösterilmiş, alınan teminatlar arasında gayrimenkul ipoteğine ağırlık verilmiştir yılında on bini aşkın kredi limit talebi incelenmiş ve 1,500 ün üzerinde yeni müşteriye limit tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kredi limitlerinin toplam tutarı 2007 yılına göre %100 ün üzerinde artarak 21 milyar TL ye yaklaşmıştır yılında nakdi ticari ve kurumsal kredilerin hacmi %31 oranında artarak 3 milyar 717 milyon TL ye yükselmiştir. TL KARŞILIĞI 2008 USD KARŞILIĞI TL KARŞILIĞI 2007 DEĞİŞİM USD KARŞILIĞI Krediler ,64% -1,32% Takipteki Krediler ,80% 86,43% Karşılıklar ,86% 48,71% TOPLAM ,62% -0,58% TL USD 15 Bin TL ve Bin USD karfl l cinsinden kullandırılan fonlar 1 USD : 1,161 TL (2007) 1 USD : 1,537 TL (2008)

17 Kredi izleme fonksiyonu 2008 yılında daha da önem verilen bir alan olmuştur. Bu çerçevede mevzuat ve kurum ilkeleri bakımından krediler, teminat yapısı, moralite ve kredibilite gibi çeşitli kriterlere göre izlenmektedir. Buradaki amacımız, gerekli önlemlerin zamanında alınması ve muhtemel kayıpların önüne geçilmesidir. Kredi ve risk yönetimi süreçlerinde, tanımlar, iş bölümü ve organizasyon yapısı ile genel politikalar ortaya konulmak suretiyle güçlü bir kurum kültürünün oluşturulması için 2008 yılında Risk Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik bankamızda oluşabilecek tüm risk yönetimi konularında referans olarak kullanılmaktadır. Basel-II ilkeleri gereği firma derecelendirme (rating) çalışmalarında bankamız önemli bir aşama kaydetmiştir. Profesyonel bir şirketin verdiği danışmanlık hizmeti ile mevcut firma derecelendirme sistemimiz geliştirilmektedir. Bankamız, kredi tahsis ve izleme süreçlerinin Basel-II gerekleri ile uyumlaştırılmasını sağlamak için çalışmalarını artan bir ivme ile sürdürmektedir. Kurumumuz, kredi politikasını bankacılık mevzuat ve teamülleri ile piyasa koşulları çerçevesinde geliştirmektedir. TİCARİ VE KURUMSAL BANKACILIK Albaraka Türk, kredilendirmede Etik Prensiplerini yayınlamak suretiyle aşağıda belirtilen alanlarda finansman sağlamayacağı taahhüdünde bulunmuştur. - Yasal ve idari düzenlemelerin metni ve ruhu ile çelişen talepler, - Dürüstlük ve ahlaki karakteri şüpheli müşterilerin talepleri, - İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi bozucu ürünlerin finansmanı, - Savaş endüstrisi ürünlerinin finansmanı. Hedeflerin tutturulduğu ve kurumsallaşma yolunda ciddi mesafeler alındığı 2008 yılından sonra 2009 yılında daha büyük hedefler için çalışmalar sürdürülecektir. Bankamız ölçeğine uygun yeni yapılanmayla birlikte, yeni yılda da insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak takviyeye devam edilecektir. 16

18 BİREYSEL BANKACILIK Albaraka Türk ün Bireysel Bankacılık faaliyetleri 2002 yılı başında kurulan Bireysel Bankacılık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bireysel Bankacılık ürün portföyünde bireysel finansman, kredi kartları, üye işyeri hizmetleri ve alternatif dağıtım kanalları (Telefon Bankacılığı, İnternet ve Mobil Bankacılık, ATM Bankacılığı) ürün ve hizmetlerini bulunduran Albaraka Türk, mevcut ve potansiyel müşterilerinin tüm bireysel bankacılık ihtiyaçlarını karşılayabilen bir banka olmayı hedeflemektedir. Albaraka Türk MasterCard nezdinde Principal Membership (asli üye) statüsü kazanmıştır. MasterCard üyeliğinin tamamlanması ile birlikte MasterCard Kredi kartlarımız müşterilerimize tahsis edilmeye başlanmıştır. MasterCard ATM Acguiring sertifikasyonumuz Ocak 2009 da tamamlanmış olacaktır yılı içerisinde VISA üyeliğimizi Principal Membership üyeliğine dönüştürülmek üzere çalışmalara devam edilmektedir yılında kredi kartlarımızdan yapılan her işlem için belli bir oranda Hediye Puan (Bereket Puan) uygulamasına başlanacaktır. Bu yeni uygulama ile mevcut müşterilerin Albaraka Türk Kredi Kartları ile yaptıkları alışveriş hacminin artırılması diğer taraftan da yeni müşteri kazanımı yoluyla Kredi Kartları alanında büyüme hedeflenmektedir. Bununla beraber, 2009 yılında Kredi Kartı uygulamalarına eklenmesi planlanan iki yeni özellikle, kredi kartlarında temassız kart (Contactless Payment System) dönemi başlayacaktır. BİREYSEL BANKACILIK Kredi Kartları alanındaki bir diğer yenilik olan; Ticari Kart (Ana firmalar ile bayi/distribütör ve perakendeciler arasındaki mal alışverişi ile ilgili ödemelerin yapılmasını sağlayan satışların, karşılığı oluşan nakit ve belge akışlarını düzenleyen bir kart sistemidir.) uygulamasının da 2009 yılında hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 2009 yılında sanal ortamlarda yapılan kartlı ödeme sistemlerinde hizmet kalitesini artıracak ve kredi kartı ile internet üzerinden yapılacak alışverişlerde, hem ticari sitelere, hem de kart kullanıcılarına güvenli bir alışveriş ortamı sağlayacak 3D Secure uygulaması da devreye alınacaktır yılı içerisinde devreye alınan maaş ödeme sistemleri ile birlikte Albaraka Türk; özel sektörde faaliyet gösteren firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel maaş ödemelerini gerçekleştirmeye başlamıştır. İnternet ve Mobil Bankacılık alanında Müşteri Güvenliği için 2008 yılında tek kullanımlık şifre üreten ŞifreAL token cihazları müşterilerimize ücretsiz olarak dağıtılmıştır. ŞifreAL cihazı ile birlikte İnternet şubesi müşterilerinin tek kullanımlık şifrelerini cep telefonları ile üretmelerine imkan tanıyan şifreal Cepte uygulamalarını zorunlu hale getirerek İnternet Bankacılığı işlemleri için ekstra güvenlik sağlamıştır. İnternet ve Telefon Bankacılığı şifre zarfları fiziki olarak kaldırılmış olup İnternet ve Telefon Bankacılığı şifreleri sistemsel olarak müşterilerimizin Cep Telefonuna gönderilmektedir. Buna bağlı olarak 2009 yılı içerisinde İnternet ve Telefon Bankacılığı şifrelerinizi İnternet sitesinden ve Alo Albaraka dan alınabilecektir. Albaraka Türk 2008 yılında İnternet ve Telefon Bankacılığı ile sunmuş olduğu hizmetlerine Düzenli Ödeme, Türk Telekom Tahsilâtı, Vergi Ödemeleri, Fon Taksit Ödeme işlemlerini ekleyerek müşterilerimizin hizmetine sunmuştur. Ayrıca kredi kartı borç bilgileri her ay SMS yolu ile ücretsiz olarak müşterilerimize bildirilmektedir. Bireysel Finansman Albaraka Türk A.Ş bir Katılım Bankası olarak, bireysel finansman kapsamında gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin konut, işyeri, arsa, hususi ve ticari motorlu taşıtlar, tüketim malları, doğalgaz dönüşümü gibi perakende nitelikli mal ve hizmet alımlarında finansman desteği sunmaktadır. Bireysel finansmanlarda alım-satım konusu mal ya da hizmete ilişkin finansman bedeli doğrudan doğruya satıcıya peşin olarak ödenmekte ve alıcı vadeli olarak borçlandırılarak finansman kullandırımı gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle, diğer nakdi finansman türlerinde olduğu gibi, gerçek alım-satım işlemlerine finansman desteği sağlanarak reel ekonomi fonlanmaktadır. Albaraka Türk ün 2008 yılı içerisinde kullandırmış olduğu bireysel finansman adedi bir önceki yıla oranla %54 artmış ve den e yükselmiştir yılı içerisinde kullandırılan bireysel finansmanların tür bazında dağılımına bakıldığında milyon TL lik kullandırılan fon tutarının %71 i konut finansmanı (konut, işyeri, arsa) %21 i taşıt finansmanı (hususi ve ticari motorlu taşıtlar) ve %8 lik kısmının da tüketici finansmanı (tüketim malı ve doğalgaz dönüşümü) olarak kullandırıldığı görülmektedir. 17

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Bilgiler 9 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Sunuş 2 Kısaca Anadolubank 3 HABAŞ Grubu 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 5 Genel Müdür ün Mesajı 7 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

2009 FAALİYET RAPORU

2009 FAALİYET RAPORU 2009 FAALİYET RAPORU İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 4 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 8 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz - 9 Halkbank ın Tarihsel Gelişimi - 10

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

Sürdürülebilir bir dünya için...

Sürdürülebilir bir dünya için... Sürdürülebilir bir dünya için... Yıllık rapor 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - Sunuş 02 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 03 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Garanti Hakkında 06 Garanti nin Vizyonu, Misyonu,

Detaylı

Ku vey t tü RK 20 13 F aaliyet R Genel Müdürlük apo www.kuveytturk.com.tr 2013 Faaliyet RapoRu

Ku vey t tü RK 20 13 F aaliyet R Genel Müdürlük apo www.kuveytturk.com.tr 2013 Faaliyet RapoRu 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Bölüm I: Sunuş 02 Özet Finansal Göstergeler 04 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 05 Kısaca Kuveyt Türk 10 Kilometre Taşları 12 Misyon, Vizyon, Kalite Politikamız ve

Detaylı

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık!

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık! 2013 Faaliyet Raporu Daha verimli bir geleceðe odaklandık! Anadolubank 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 05 Genel Müdür

Detaylı

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu KUVEY T TÜRK 2010 YILI faaliyet raporu İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: SUNUŞ 08 Özet Finansal Göstergeler 11 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 13 Kısaca Kuveyt Türk 14 Türk Katılım Bankacılığında

Detaylı

2012 Faaliyet RapoRu

2012 Faaliyet RapoRu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Özet Finansal Göstergeler 10 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 11 Kısaca Kuveyt Türk 12 Kilometre Taşları 14 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve Hizmet

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU

FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2009 FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSBANK A.Ş. 2009 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN Finansbank A.Ş. Yıllık

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm I- SUNUŞ Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Dünden Bugüne TEB Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler TEB in Sermaye

Detaylı

AKBANK FAALİYET RAPORU

AKBANK FAALİYET RAPORU 20 FAALİYET RAPORU 4 Akbank markasının yolculuğu 30 Ocak 1948 de Adana da tek şubeli bir banka olarak başladı. Aradan geçen 67 yılda Akbank, ekonomimizin ve reel sektörümüzün atılımlarına sağladığı finansman

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66 İçindekiler Bölüm I Sunuş 1 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 1 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Kâr Dağıtım Önerisi 3 Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

%16,5 %40,2. Özet Finansal Göstergeler

%16,5 %40,2. Özet Finansal Göstergeler 2014 FAALİYET RAPORU Katılım bankacılığının Türkiye deki öncülerinden Kuveyt Türk, 25. yılında sektörünün lideri olarak yoluna devam etmenin gururunu yaşıyor. Faaliyet alanında olduğu kadar tarihi ve kültürel

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Bölüm I : Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 1 Olağan Genel Kurul Gündemi, Esas Sözleşme Değişiklikleri, 2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı