ALBARAKA TÜRK 2008 FAALİYET RAPORU BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER. BÖLÜM II - YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALBARAKA TÜRK 2008 FAALİYET RAPORU BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER. BÖLÜM II - YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI"

Transkript

1

2 2008

3

4 BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER 04 Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 05 Bafll ca Finansal Göstergeler 06 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 07 Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 08 Kâr Dağıtım Teklifi 08 Anasözleflmede Yap lan De ifliklikler 08 Sermaye ve Ortakl k Yap s 09 Vizyon, Misyon, Hedefler, Albaraka Türk ün Güçlü Temelleri 10 K saca Albaraka Türk ve Tarihsel Geliflimi 11 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 12 Genel Müdürün Mesaj Y l Faaliyetleri 14 Toplanan Fonların Gelişimi 15 Ticari ve Kurumsal Bankacılık 17 Bireysel Bankac l k 20 Uluslararas Bankac l k 24 Ar - Ge Çalışmaları 25 Albaraka Türk Kültür Faaliyetleri İÇİNDEKİLER BÖLÜM II - YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 27 Yönetim Kurulu, Genel Kurul Denetçileri ve Üst Yönetime İlişkin Bilgiler 32 nsan Kaynaklar Uygulamalar 34 Organizasyon ve Kalite Yönetimi Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım 36 Denetim Komitesi 36 Kredi Komitesi 37 Kurumsal Yönetim Komitesi 38 Aktif Pasif Yönetimi Kredisi 39 Kredi Riski Yönetimi Komitesi 40 Denetim Komitesi Raporu 40 İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişlerinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi 42 İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler 43 Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine ilişkin Yönetmelik Uyarınca Destek Hizmeti Alınan Faaliyetler 44 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu İle Yaptığı İşlemler 46 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BÖLÜM III - F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M 56 Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 56 Risk Yönetimi Politikaları 59 Uluslar arası Derecelendirme Kuruluşlarının Albaraka Türk e Verdiği Notlar 60 Denetleme Kurulu Raporu Aralık 2008 Tarihi itibariyle Hazırlanan Kamuya Açıklanacak Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ilişkin Açıklama ve dipnotlar ile Bağımsız Denetim Raporu 62 Bağımsız Denetim Raporu 131 Organizasyon Şeması 132 Adres Bilgileri 135 ABG Grup Bilgiler 3

5 4 FAALİYET UYGUNLUK GÖRÜŞÜ

6 BEŞ YILLIK FİNANSAL BİLGİLER (BİN TL) 2004* 2005** 2006** 2007** 2008** Toplam Aktifler Toplanan Fonlar Krediler Özkaynaklar Net Kâr BAfiLICA F NANSAL ORANLAR BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Krediler/Toplam Aktifler 70,40% 76,18% 79,59% 77,37% 78,46% Toplanan Fonlar/Toplam Aktifler 87,28% 87,62% 86,44% 81,25% 83,21% Özkaynak Kârl l 21,52% 25,39% 28,21% 15,92% 21,35% Aktif Kârl l 2,15% 2,36% 2,78% 2,30% 2,84% Takipteki Kredi Oran 4,24% 2,08% 1,75% 1,50% 2,82% Net Takipteki Kredi Oran 1,13% 0,49% 0,01% 0,34% 1,08% Sermaye Yeterlilik Oran 13,69% 12,77% 15,29% 21,72% 18,12% Takipteki Kredilere Karfl l k Ay rma Oran 73,40% 76,59% 99,33% 77,27% 61,64% Hisse Bafl na Net Kâr (TL) 0,31 0,37 0,43 0,32 0,51 (1 TL nominal de erli hisse için) * 2004 yılı finansal göstergeler M.U.Y. hükümlerine göre hazırlanmış göstergelerdir. ** 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılı finansal göstergeler T.M.S. hükümleri ve standartlarına göre hazırlanmış göstergelerdir. Bankamız Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında belirlediği 2008 yılı bütçe hedefleri ve gerçekleşme durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Toplam Aktifler Toplanan Fonlar Krediler Özkaynaklar Net Kâr 2008 YILI BÜTÇE HEDEFİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU (BİN TL) Bütçe Hedefi Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 99,03 99,46 100,77 97,94 104,79 5

7 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi TAR HL OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi, 4. Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki; 2008 hesap dönemi kârının dağıtılması ile dağıtım şekli ve tarihi konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi, karara bağlanması, 5. Banka tarafından 2008 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, 6. Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi, 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız hakkında Genel Kurul un bilgilendirilmesi, 9. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi, 10. Bankamız sermayesinin arttırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmenin 7 nci maddesinin tadil teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 11. Dilek ve temenniler. 6

8 ÖZET YÖNETİM KURULU Değerli Ortaklarımız, Bankamızın 24 üncü Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını içeren Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Kar ve Zarar Hesaplarını inceleme ve onayınıza sunarken toplantımıza teşrif eden ortaklarımızı, temsilcilerini ve konuklarımızı saygıyla selamlıyoruz yılı Bankamız performansının artarak geliştiği bir yıl olmuştur tarihi itibariyle bir önceki yılsonuna göre; Toplam aktiflerimiz % 30 oranında artarak bin TL Toplanan Fonlar % 33 oranında artarak bin TL, Kredilerimiz % 32 oranında artarak bin TL, Özkaynaklarımız % 19,5 oranında artarak bin TL, Net Karımız % 60 oranında artarak bin TL ye çıkarmış, Yönetim Kurulu olarak belirlemiş olduğumuz bütçe hedeflerini yaklaşık %100 oranında gerçekleştirmiş bulunuyoruz yılı içerisinde Bankamız şubeleşmeye devam ederek yıl sonunda 100 şubeye ulaşmıştır. Ayrıca İstanbul Anadolu yakasında yeni Genel Müdürlük binası inşaatına başlanılmış olup, inşaat hızla devam etmektedir, önümüzdeki sene yeni binamıza taşınmayı düşünüyoruz, 2008 yılı çalışmalarımızı gösteren Faaliyet Raporumuzun içeriğinde Bilançomuz ile Kar Zarar hesaplarımızı inceleme ve onaylarınıza sunmuş bulunuyoruz, Saygılarımızla, ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 7

9 KAR DAĞITIM TEKLİFİ Yönetim Kurulu, 2008 yılı karının aşağıda belirtilen şekilde ve Ortaklara ödenecek temettü nün 08 Nisan 2009 tarihinden itibaren dağıtılmasının Hissedarlar Genel Kuruluna teklif edilmesine karar vermiştir. KÂR DAĞITIM TEKLİFİ Dönem Kârı ,33 TL KÂR DAĞITIM TEKLİFİ Geçmiş Yıl Kârı Bilanço Kârı I. Tertip Yasal Yedek Akçe , , ,79 TL TL TL Ortaklara Temettü (Brüt) ,00 TL II. Tertip Yedek Akçe ,00 TL Sermayeye İlave ,07 TL ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE SERMAYE ANASÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2008 yılında ana sözleşmemizde yapılan herhangi bir değişiklik yoktur. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI TARİHİ TİBARİYLE BANKA SERMAYE DAĞILIMI Ortakl k Yap s Pay Tutar (TL) Yabanc Ortakl k ,00 Albaraka Bankac l k Grubu (*) ,00 slam Kalk nma Bankas ,00 Alharthy Ailesi ,00 Di er ,00 Yerli Ortakl k ,00 Halka Aç k ,00 Toplam ,00 Oran (%) 66,42 54,06 7,84 3,46 1,06 12,44 21,14 100,00 8 (*) Albaraka Bankacılık Grubu, halka açık kısmından TL (%1,53) hisse alarak tarihi itibariyle sermaye payını TL, (%55,59) una çıkarmıştır.

10 VİZYON, MİSYON, HEDEFLER, ALBARAKA TÜRK ÜN GÜÇLÜ TEMELLERİ V ZYONUMUZ Yurt içinde ve yurt dıflında ürün ve hizmetler sunan etkin bir finans kurumu olmaktır. M SYONUMUZ Etkinli imizle, kalitemizle ve verimlili imizle; Müflterilerimize, Çal flanlar m za, Hissedarlar m za ve toplumumuza sürekli bir flekilde katma de er sunmakt r. HEDEFLER M Z VİZYON, MİSYON VE HEDEFLER Güçlü bir Albaraka Türk markasıyla müflterilere daha fazla güven vermek, Kazan-kazan anlayıflı ile tüm paydafllara daha fazla de er katmak, Üstün hizmet, müflteriye özel ilgi ve samimi yaklaflım ilkeleriyle müflterilerin memnuniyetini arttırmak, Ürün / hizmet süreçlerini ve ürün / hizmet kalitesini sürekli olarak iyilefltirmek, fiubeleflme ile organik olarak büyümek ve daha fazla müflteriye ulaflmak, KOB Bankacılı ı na verdi imiz a ırlı ı devam ettirmek, Proje bazlı fonlama ifllemlerini hacim ve oran olarak arttırmak, Bireysel Bankacılık ürünlerinin çeflitlili ini ve ifllem hacmini arttırmak, Alternatif Da ıtım Kanalları ürünlerini gelifltirmek, Özellikle Ortado u ve Kuzey Afrika ülkelerindeki dıfl ticaret ifllemlerindeki payımızı büyütmek, Çalıflanlarımızın güleryüzlü hizmet sunumlarına devam etmelerini sa lamak. ALBARAKA TÜRK ÜN GÜÇLÜ TEMELLER Albaraka Bankacılık Grubu ve slam Kalkınma Bankası baflta olmak üzere uluslararası, yaygın ve güçlü bir ortaklık yapısına sahiptir ten günümüze kadar süregelen kurumsallaflmıfl ve bilinilirli i yüksek olan Albaraka Türk markasıdır. Türkiye ye faizsiz bankacılık hizmetini veren ilk ve öncü katılım bankasıdır. Güleryüzlü personel ile güleryüzlü hizmet anlayıflına sahiptir. Operasyonel risk dahil %18,12 gibi yüksek sermaye yeterlilik oranına sahiptir. Plasmanlarda %2,82 gibi düflük bir sorunlu kredi oranına sahiptir. Riskimiz çok sayıda küçük ve orta ölçekli firma üzerine ve çok de iflik sektörlere yayılarak risk konsantrasyonu engellenmifltir. Dünyanın en uzak ülkelerine yayılmıfl 700 ü aflkın bankadan oluflan güçlü ve yaygın bir muhabir banka a ına sahiptir. Banka operasyonlarındaki titiz risk yönetimi anlayıflı ile yüksek güvenilirlikte bankacılık yapmaktadır. Müflteri iliflkileri yönetimindeki baflarısı ile mevcut müflterilerinin uzun dönemli ürün / hizmet almaya e ilimli oldu u güçlü bir müflteri tabanına sahiptir. 9

11 KISACA ALBARAKA TÜRK VE TARİHSEL GELİŞİMİ Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluflların ilki ve öncüsü olan Albaraka Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kuruluflunu tamamlayarak 1985 yılının baflından itibaren faaliyete geçmifltir. Albaraka Türk, faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na tâbi olarak sürdürmektedir. Ortado u nun ileri gelen gruplarından Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), slam Kalkınma Bankası (IDB) ve Türk ekonomisine yarım yüzyıldan fazla hizmet veren yerli bir sanayii grubunun öncülü ünde kurulan Albaraka Türk ün ortaklık yapısının içinde yabancı ortakların payı %66,42, yerli ortakların payı %12,44, halka aç k k s m ise %21,14 dir. Albaraka Türk ün ortaklık yapısı, sahip oldu umuz itibarın ve güvenin garantisidir. KISACA ALBARAKA TÜRK VE TARİHSEL GELİŞİM Câri hesaplar ve katılım hesapları aracılı ıyla fon toplayan ve topladı ı fonları, bireysel finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje bazında kâr zarar ortaklı ı gibi hizmetlerle tekrar ülke ekonomisine kazandıran Albaraka Türk, faizsiz bankacılık uygulamasıyla çok çeflitli finansman ve bankacılık hizmetlerini sunmaya yetkilidir. Ana orta ı Albaraka Banking Group un faaliyet gösterdi i Körfez, Ortado u ve Kuzey Afrika co rafyalarında finansal ürün ve hizmeti sunmada en iyi bölgesel banka olma vizyonu ile yola çıkan Albaraka Türk, Singapur dan ngiltere ye, Güney Afrika dan Fas a, Avustralya dan Kazakistan a kadar 66 ülkede 700 den fazla banka ile kurdu u genifl muhabirlik a ı sayesinde müflterilerine hızlı, kaliteli ve emniyetli dıfl ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) hizmetlerini vermektedir. Bireysel Bankacılık alanında da iddialı olan Albaraka Türk, müflterilerine, ortaklarına, çalıflanlarına ve Türkiye ye de er katma misyonunu benimsemifl milletlerarası bir katılım bankası olarak, 2008 yılı İTİBARİYLE 41 flube istanbul da, 51 flube önde gelen sanayi ve ticaret merkezi olan illerimizde olmak üzere, ülke geneline yayılmıfl toplam 100 flubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 10

12 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Benimsemiş olduğu istikrarlı büyüme stratejisiyle hedeflerini başarıyla hayata geçirmeye devam eden Albaraka Türk un 2008 yılı faaliyetlerini size sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kâr ve zarar ortaklığına dayalı bankacılık anlayışıyla 23 yılını tamamlayan bankamız, benimsemiş olduğu katılım bankacılığı prensiplerini çeyrek asra yaklaşan tecrübesiyle birleştirerek her geçen yıl gücüne güç katarak daha iyi hizmet anlayışını gerçekleştirme gayreti içersindedir. Bu gayret içersinde büyük bir başarıyla tamamlamış olduğumuz 2008 yılına ait verileri bu rapor vesilesiyle size takdim etmekten onur duyuyorum. Bilindiği üzere Albaraka ismi, sadece Turkiye de değil, grubumuz bankalarının faaliyet gösterdiği geniş coğrafyadaki tüm halkların benimsediği sınırlar üstü bir marka haline gelmiş bulunmaktadır. Albaraka Banking Group (ABG) un 2006 yılında Bahreyn ve Dubai borsalarında işlem görmeye başlamasının ardından, Albaraka Türk ünde 2007 yılında İstanbul borsası aracılığıyla halka açılması, Albaraka ismini daha da geniş kitlelere ulaştırmıştır. Global bir marka olarak Albaraka, başarılarını geçtiğimiz yılda da, küresel çapta göstermiş olduğu üstün performansla sürdürebilmiştir. YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Albaraka Türk, kurumun en büyük ortağı olan Albaraka Banking Group (ABG) bankacılık grubunun amiral gemisidir yılında Bahreyn de tesis edilen grup çatısı, dünya çapında entegre bir faizsiz bankacılık hizmeti sunacak bir yapıyı hayata geçirmiş ve bu alanda dünyada hâlen tek olan bir girişimin sonucudur. Böyle bir bankacılık grubunun kapsam ve faaliyetleri, hızla küresel boyutlara doğru ilerlemektedir. Tesis edilen merkezi risk yönetimi ve mali konsolidasyon sayesinde güçlü ve sağlam bir mali yapı oluşturulmuş ve XXI. yüzyılın başlıca katılım bankacılığı kurumlarından biri olmayı hedefleyen bakış açısıyla, küresel ekonominin değişen dinamikleri karşısında etkili olacak bir büyüme stratejisi benimsenmiştir. S&P tarafından uzun vadeli notu BBB-, kısa vadeli notu ise A-3 olan grubumuzun 2008 yılı sonu İTİBARİYLE özkaynakları 1,6 milyar ABD doları, toplam varlıkları ise 10,2 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır yılı dünya ekonomi tarihine bir kriz yılı olarak kaydedilecektir. Bir önceki senenin kötü finansal izlerini bünyesinde barındırsa da birçok ülke ve sektör 2008 senesine iyi başlamış; ancak daha sonra gelişmiş ülkelerdeki mali kesim zararlarının oluşması ve risk algılamaların bozulması, ekonomilerin daralmasına, kredi ve tüketim kanallarının tıkanmasına neden olmuştur. Küresel çapta faaliyet gösteren tanınmış banka ve finansal kuruluşlar, bu dönem içerisinde batmış, batma noktasına gelmiş veya zor koşullarda satılmışlardır. Olan bitenler, bizlerin bir banka olarak geçmişten beridir uyguladığımız yönetim politikalarının haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur: Etkin bir risk yönetim politikası kısa vadede büyümeyi değil, mali bünyeden taviz vermeden sürdürülebilir bir büyümeyi gerektirir. Dünya ve Türkiye bazında kârlılıkların düştüğü, hatta negatif olduğu bir dönemde sağlam bilanço yapımız ve başarılı aktif-pasif yönetimimiz sayesinde Albaraka Türk olarak %60 kârlılık büyümesi ile hem Türk, hem de küresel bankacılık sektöründe bu dönemde ender rastlanabilecek bir başarı elde ettik. Önümüzdeki sene için firmalar beklentilerini küçültüp, yatırımlarını azaltırken, yönetim olarak bankamızın kuruluşundan beridir belirlediğimiz sağlam mali yapı ve istikrarlı büyüme politikasıyla karlılığı ve yatırımları hedeflediği ölçüde gerçekleştirebilecek bir banka olmaya devam edeceğiz. Toplam varlıklarımızı % 30, toplanan fonlarımızı % 33 ve net kârımızı % 60 artırdığımız 2008 yılının, etkin ve başarılı bir gayretin neticelerinin alındığı bir sene olduğunu tüm ortaklarımıza ve müşterilerimize duyurmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade eder, 2009 yılının Türkiye ve Albaraka Türk e yeni fırsatlar ve başarılar getirmesini temenni ederim. En derin saygılarımla, Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Baflkan 11

13 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Küresel ekonomi, 2. Dünya Savaşı ndan bu yana yaşadığı en ciddi krizlerden birini yaşıyor. Şu satırların yazıldığı 2009 Mart ının ilk günlerinde, bundan neredeyse iki yıl önce eşikaltı ipotekli kredi piyasalarında patlayan güven bunalımının hâlâ neresinde olduğumuzu kestirmek kolay değil. Yatırımcı kitlenin risk iştahı en yüksek olanların pozisyon aldıkları hisse senedi piyasalarının en gelişmişleri, şu sıralar tarihi ve teknik anlamda destek bulmayı umdukları seviyeleri oldukça geride bırakmış durumdalar. Gelişmiş ekonomilerde ardı ardına açıklanan büyük destek paketlerinin moral vermek adına pek bir başarı sağlayamadığı görülüyor. Oysa söz konusu paketlerin başlıca kısa vadeli etkisinin beklentileri düzelterek harcama ve yatırım iştahını açmak olması umuluyordu. Bu etkinin oluşmaması, bilakis moralleri daha da bozuyor ve kamu müdahalesinin hep yetersiz kaldığı olgusu zihinlere daha bir işleniyor. GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Bu kadar derin ve yaygın bir süreçten Türkiye nin etkilenmemesi mümkün değil. Nitekim özellikle dış ticaretteki hızlı daralma, içeride de beklentilerin kötüleşmesiyle soğuyan iç taleple birleşince, Türkiye de sanayi üretimi 2008 in son çeyreğinden itibaren ciddi bir daralma sürecine girmiş oldu. Bununla birlikte krizin Türkiye ye girişi, gelişmiş ülkelerden farklı bir seyir izledi. Gelişmiş ülke ekonomilerinde kriz mali kesimden başlayarak reel sektörü etkisi altında alırken, Türkiye de özellikle reel kesimin ciddi anlamda etkilendiğini, buna karşılık bankacılık kesiminin sıhhatini önemli ölçüde sürdürebildiğini görüyoruz. Gerçekten de 2008 yılının Eylül ile Kasım arası küresel mali piyasalarda yaşanan paniğin Türk bankacılık sistemi üzerindeki kısa vadeli etkileri bir yana, bugüne gelindiğinde bankalarımızın mali güçlerini koruduğu, kredi vermeye devam edebildikleri ve geçmişe nispetle daha muhafazakâr olsa da, büyümeye devam edebildiklerini görüyoruz un geçen yıla oranla daha zorlu bir yıl olduğunu kabul etmekle birlikte, bankalarımızın krizin atlatılmasında kendi paylarına düşen görevi yerine getirmeye devam edeceklerini düşünüyorum. Böyle zorlu bir yılın ardından Albaraka Türk ün 2008 yılı faaliyetlerini ve sonuçlarını müşterilerimiz, ortaklarımız, muhabir bankalarımız ve çalışanlarımızla paylaşmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Kıvancımızda haklı olduğumuzu düşünüyorum, zira ekonomideki seyrin dalgalanmaya başladığı 2008 yılında bankamız, sadece aktif kalitesini büyük ölçüde korumakla kalmamış, ama aynı zamanda reel kesimin hep yanındaki konumuyla net kârını en fazla arttıran banka olarak da kendini gösterebilmiştir yılında 20 yeni şube açarak şube ağını 100 e çıkaran Albaraka Türk, aktif büyüklüğünü yıllık bazda % 30 arttırarak 4,8 milyar Türk lirası seviyesine çıkarabilmiştir yılında yaptığı başarılı halka arzın ardından sağladığı kaynakları 2008 yılı içinde tamamen kredilere dönüştürebilmiş ve böylece kriz şartlarında toplam kredi portföyünü % 32 arttırabilmiştir. Yüzde 18 in üzerindeki sermaye yeterlilik oranı, mevcut şartlar karşısında faaliyetlerimiz için güçlü bir sermaye desteği sağlamakla birlikte bankamızın bu güçlü sermaye yapısının kârlılığı azaltmadığını görmek de mutluluk vericidir. Memnuniyetle ifade edebilirim ki, Albaraka Türk 2008 yılında net kârını % 60 arttırabilmiş tek Türk bankası olmuştur. Bu başarının sağlanmasında katkısı bulunan çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Küresel ekonominin ciddi bir sınavdan geçtiği 2009 yılı için bankamızın stratejisi, şimdiye dek başarıyla tesis ettiği kârlılık ile büyüme arasındaki sürdürülebilir dengenin devamı niteliğindedir. Bu çerçevede bankamız, şimdiye dek olduğu gibi, 2009 yılında da reel kesimin yanında durmaya devam edecek ve aktif kalitesinden taviz vermeden, şartlar elverdiği ölçüde büyüme potansiyelini değerlendirecektir. Bu çerçevede 2009 yılı içinde şube açma gayretlerimizin devam edeceğini özellikle belirtmek istiyorum yılının ülkemiz ve bankamız için beklentilerden çok daha iyi geçmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. Saygılarımla, Dr. Adnan BÜYÜKDEN Z Genel Müdür 12

14 2008 YILI FAALİYETLERİ Kurulduğu günden bu yana müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını hep en iyi şekilde karşılamaya çalışan Bankamız, günümüzün gelişen teknolojisi, değişen bankacılık anlayışı ve sürekli artan rekabet ortamında da sektöründe daima en iyi hizmet sunma ve müşterilerimizin katma değerini sürekli arttırma anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumsal finansman alanında müşterilerimize en hızlı, en kaliteli ve en efektif hizmet sunumu hedefi sürekli dikkate alınmaktadır. Bu hedefi, gerek teknolojik altyapımız gerekse sektöründe uzman olan pazarlama ve operasyon kadromuzla gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Reel ekonomiyi destekleme misyonuyla donatılmış bir Banka olarak, sanayi ve ticaretin her alanında ve aşamasında sanayicilerimiz ve tüccarlarımızla birlikte ekonomimizin kalkındırılması için birlikte yol almaktayız. Geçmişten gelen tecrübemiz ve sağladığımız katma değer çerçevesinde tüm sektörlerde adı güvenin ve sağlamlığın adresi olarak anılan Bankamız, büyük / orta ölçekli şirketler ve KOBİ niteliğindeki küçük ölçekli firmalarla derin ve yoğun bir ilişki ve çalışma içerisindedir. Portföyümüzde bilhassa, üretimin ve ticaretin büyük yükünü omuzlarında taşıyan küçük ve orta ölçekli (KOBİ) firmaların ağırlığını barındırarak ekonomimize katkımızı sürekli kılmak, kar elde ederken müşterilerimize de kazandırmayı ve dolayısıyla ekonomimizi desteklemeyi temel hedef olarak karşımıza koymak temel prensibimizdir YILI FAALİYETLERİMİZ Aynı anlayış ve iştiyakla geçmişte olduğu gibi gelecekte de çalışmalarımızı sürdürme azim ve kararlılığındayız. Müşterilerimizin, bizi bu şekilde gördüğüne inanıyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz ile yeni ürünler üzerinde çalışmaya ve projeler üretmeye, ürün/hizmet sunum süreçlerimizi sürekli iyileştirmeye devam ediyoruz. Bir önceki yılda gerçekleşen rakamlarımızı bir adım öteye taşımak kendimize koyduğumuz başlıca hedefimizdir. Her müşterimizin farklı beklentilerine ve çalışma temposuna uygun iş akışı, hizmet anlayışı geliştirmek, ürün, hizmet ve müşteri inovasyonu oluşturmak bu yapıya sürekli bir dinamizm katmaktadır. Ana faaliyet alanlarımızda, tablo ve grafiklerimizden de görebileceğiniz gibi büyümeye hız kesmeden devam ediyoruz ve her zaman bir adım ötesini planlayarak yola çıkıyoruz. Çünkü bankacılığın ne kadar ciddi bir iş olduğunu ve işinizin sizin için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. 13

15 TOPLANAN FONLARIN GELİŞİMİ Albaraka Türk, 2008 yılında Özel Cari Hesaplar ve Kâr ve Zarara Katılma Hesapları yoluyla toplandığı fonlarda yaklaşık, %32,92 lik bir artış sağlamıştır. Albaraka Türk ün toplam fonları, 2008 yılı sonu itibariyle 3 milyar 985 milyon Türk Lirası na ulaşmıştır. Bu fonların yaklaşık %49,07 si döviz cinsi fonlardan oluşmaktadır. Özel cari hesaplar 2008 yılında %45,16 lık bir artışla 635 milyon 848 bin Türk Lirası na yükselmiştir. Özel Cari Hesapların Toplam Katılım Fonlarının içindeki payı %15,96 olarak gerçekleştirilmiştir. Katılma Hesapları bir önceki yıla göre %30,83 oranında artış göstererek 3 milyar 349 milyon Türk Lirası na ulaşmıştır. TOPLANAN FONLARIN GELİŞİMİ TL KARŞILIĞI 2008 USD KARŞILIĞI TL KARŞILIĞI 2007 DEĞİŞİM USD KARŞILIĞI TL USD Yeni Türk Liras Fonlar % 2% Cari Hesaplar % 4% Kat lma Hesaplar % 1% Yabanc Para Fonlar % -1% Cari Hesaplar % 15% Katılma Hesapları % -4% USD Hesapları % 16% EUR Hesapları % -25% TOPLAM FONLAR % 0.40% Bin TL ve Bin USD karfl l cinsinden toplanan fonlar 1 USD : 1,161 TL (2007) 1 USD : 1,537 TL (2008) Albaraka Türk ün Fon Toplama Faaliyetleri; a. b. c. İstanbul daki 41 şubesi ve Türkiye nin önemli şehirlerinde bulunan 59 şubesinde olmak üzere toplam 100 şubesiyle, Akbank ın yurt sathındaki şubeleri, Yurtdıflındaki muhabir bankalar aracılı ıyla yürütülmektedir. 14

16 TİCARİ VE KURUMSAL BANKACILIK Albaraka Türk kurulduğu günden bu yana faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde faaliyet gösteren ve reel ekonomik faaliyetlerin içinde olan bir bankadır. Fon kullandırma işlemleri doğrudan ticaretin, sanayinin ve yatırım faaliyetlerinin finansmanına yöneliktir. Bu yöntem, banka alacağının geri dönüş imkânını daha yüksek düzeyde garanti eden bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, katılım bankalarının reel bir işlemi ya da yatırımı kredilendiriyor olması, dolayısı ile tasarrufları üretime yönlendirmesi, ülke ekonomisi için de önemli bir avantajdır. Finansmanın bu reel tarafı, iyi yönetilen kredi tahsis ve kullandırım süreçleriyle bir araya geldiğinde, güçlü bir aktif yapısını da ortaya çıkarmaktadır. Nitekim bankamız, krediler hacmindeki yüksek artışa rağmen portföyünün sağlamlığını ve alacaklarının yüksek kalitesini muhafaza etmektedir. Kredi tahsis sürecimiz, 2008 yılında yeni bir yapılanmaya gitmiştir. Kurumsal Bankacılık Müdürlüğünün sürdürdüğü kurumsal ve ticari krediler hizmeti, 2008 yılı başından itibaren iki ayrı birim tarafından verilmektedir. Belli bir ölçeği aşan kredi talepleri Kurumsal Krediler Müdürlüğü (KKM) tarafından, bu ölçeğin altında kalan talepler ise Ticari Krediler Müdürlüğü (TKM) tarafından karşılanmaktadır. Bu gelişme, artan şubeleşme ve büyüyen iş hacmine daha hızlı cevap verebilme ve çağdaş bankacılığın gereklerine daha uygun bir yapılanma açısından son derece yararlı olmuştur. Limit tahsis faaliyetlerinde kredilendirmenin evrensel prensipleri emniyet, seyyaliyet, verimlilik ve riskin dengeli dağılımı konularına özenle dikkat edilmektedir. TİCARİ VE KURUMSAL BANKACILIK Kurumsal ve Ticari Krediler Müdürlüklerinin 2008 yılı faaliyetlerine bakıldığında, stratejik hedefler tutturulmuş; nakdi ve gayrinakdi kredi hacimleri hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiştir. Kredi portföyümüzün Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) niteliğinde çok sayıda firmayı kapsaması kredilerimizin sektörler arasında dengeli dağılmasına yol açmış olup her bir sektörün toplam risk içindeki payının %15 i geçmemesini öngören politikalarımız başarıyla uygulamaya konulmuştur. Ayrıca, nakdi risk büyüklüğü itibariyle izlenen ilk 100 firmanın oluşturduğu riskin makul ve sürdürülebilir düzeyde kalmasına dikkat edilmiştir. Tüm kredi portföyümüz için güvenilir teminat yapısının oluşturulması hususunda titizlik gösterilmiş, alınan teminatlar arasında gayrimenkul ipoteğine ağırlık verilmiştir yılında on bini aşkın kredi limit talebi incelenmiş ve 1,500 ün üzerinde yeni müşteriye limit tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kredi limitlerinin toplam tutarı 2007 yılına göre %100 ün üzerinde artarak 21 milyar TL ye yaklaşmıştır yılında nakdi ticari ve kurumsal kredilerin hacmi %31 oranında artarak 3 milyar 717 milyon TL ye yükselmiştir. TL KARŞILIĞI 2008 USD KARŞILIĞI TL KARŞILIĞI 2007 DEĞİŞİM USD KARŞILIĞI Krediler ,64% -1,32% Takipteki Krediler ,80% 86,43% Karşılıklar ,86% 48,71% TOPLAM ,62% -0,58% TL USD 15 Bin TL ve Bin USD karfl l cinsinden kullandırılan fonlar 1 USD : 1,161 TL (2007) 1 USD : 1,537 TL (2008)

17 Kredi izleme fonksiyonu 2008 yılında daha da önem verilen bir alan olmuştur. Bu çerçevede mevzuat ve kurum ilkeleri bakımından krediler, teminat yapısı, moralite ve kredibilite gibi çeşitli kriterlere göre izlenmektedir. Buradaki amacımız, gerekli önlemlerin zamanında alınması ve muhtemel kayıpların önüne geçilmesidir. Kredi ve risk yönetimi süreçlerinde, tanımlar, iş bölümü ve organizasyon yapısı ile genel politikalar ortaya konulmak suretiyle güçlü bir kurum kültürünün oluşturulması için 2008 yılında Risk Yönetimi Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik bankamızda oluşabilecek tüm risk yönetimi konularında referans olarak kullanılmaktadır. Basel-II ilkeleri gereği firma derecelendirme (rating) çalışmalarında bankamız önemli bir aşama kaydetmiştir. Profesyonel bir şirketin verdiği danışmanlık hizmeti ile mevcut firma derecelendirme sistemimiz geliştirilmektedir. Bankamız, kredi tahsis ve izleme süreçlerinin Basel-II gerekleri ile uyumlaştırılmasını sağlamak için çalışmalarını artan bir ivme ile sürdürmektedir. Kurumumuz, kredi politikasını bankacılık mevzuat ve teamülleri ile piyasa koşulları çerçevesinde geliştirmektedir. TİCARİ VE KURUMSAL BANKACILIK Albaraka Türk, kredilendirmede Etik Prensiplerini yayınlamak suretiyle aşağıda belirtilen alanlarda finansman sağlamayacağı taahhüdünde bulunmuştur. - Yasal ve idari düzenlemelerin metni ve ruhu ile çelişen talepler, - Dürüstlük ve ahlaki karakteri şüpheli müşterilerin talepleri, - İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi bozucu ürünlerin finansmanı, - Savaş endüstrisi ürünlerinin finansmanı. Hedeflerin tutturulduğu ve kurumsallaşma yolunda ciddi mesafeler alındığı 2008 yılından sonra 2009 yılında daha büyük hedefler için çalışmalar sürdürülecektir. Bankamız ölçeğine uygun yeni yapılanmayla birlikte, yeni yılda da insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak takviyeye devam edilecektir. 16

18 BİREYSEL BANKACILIK Albaraka Türk ün Bireysel Bankacılık faaliyetleri 2002 yılı başında kurulan Bireysel Bankacılık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bireysel Bankacılık ürün portföyünde bireysel finansman, kredi kartları, üye işyeri hizmetleri ve alternatif dağıtım kanalları (Telefon Bankacılığı, İnternet ve Mobil Bankacılık, ATM Bankacılığı) ürün ve hizmetlerini bulunduran Albaraka Türk, mevcut ve potansiyel müşterilerinin tüm bireysel bankacılık ihtiyaçlarını karşılayabilen bir banka olmayı hedeflemektedir. Albaraka Türk MasterCard nezdinde Principal Membership (asli üye) statüsü kazanmıştır. MasterCard üyeliğinin tamamlanması ile birlikte MasterCard Kredi kartlarımız müşterilerimize tahsis edilmeye başlanmıştır. MasterCard ATM Acguiring sertifikasyonumuz Ocak 2009 da tamamlanmış olacaktır yılı içerisinde VISA üyeliğimizi Principal Membership üyeliğine dönüştürülmek üzere çalışmalara devam edilmektedir yılında kredi kartlarımızdan yapılan her işlem için belli bir oranda Hediye Puan (Bereket Puan) uygulamasına başlanacaktır. Bu yeni uygulama ile mevcut müşterilerin Albaraka Türk Kredi Kartları ile yaptıkları alışveriş hacminin artırılması diğer taraftan da yeni müşteri kazanımı yoluyla Kredi Kartları alanında büyüme hedeflenmektedir. Bununla beraber, 2009 yılında Kredi Kartı uygulamalarına eklenmesi planlanan iki yeni özellikle, kredi kartlarında temassız kart (Contactless Payment System) dönemi başlayacaktır. BİREYSEL BANKACILIK Kredi Kartları alanındaki bir diğer yenilik olan; Ticari Kart (Ana firmalar ile bayi/distribütör ve perakendeciler arasındaki mal alışverişi ile ilgili ödemelerin yapılmasını sağlayan satışların, karşılığı oluşan nakit ve belge akışlarını düzenleyen bir kart sistemidir.) uygulamasının da 2009 yılında hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 2009 yılında sanal ortamlarda yapılan kartlı ödeme sistemlerinde hizmet kalitesini artıracak ve kredi kartı ile internet üzerinden yapılacak alışverişlerde, hem ticari sitelere, hem de kart kullanıcılarına güvenli bir alışveriş ortamı sağlayacak 3D Secure uygulaması da devreye alınacaktır yılı içerisinde devreye alınan maaş ödeme sistemleri ile birlikte Albaraka Türk; özel sektörde faaliyet gösteren firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının personel maaş ödemelerini gerçekleştirmeye başlamıştır. İnternet ve Mobil Bankacılık alanında Müşteri Güvenliği için 2008 yılında tek kullanımlık şifre üreten ŞifreAL token cihazları müşterilerimize ücretsiz olarak dağıtılmıştır. ŞifreAL cihazı ile birlikte İnternet şubesi müşterilerinin tek kullanımlık şifrelerini cep telefonları ile üretmelerine imkan tanıyan şifreal Cepte uygulamalarını zorunlu hale getirerek İnternet Bankacılığı işlemleri için ekstra güvenlik sağlamıştır. İnternet ve Telefon Bankacılığı şifre zarfları fiziki olarak kaldırılmış olup İnternet ve Telefon Bankacılığı şifreleri sistemsel olarak müşterilerimizin Cep Telefonuna gönderilmektedir. Buna bağlı olarak 2009 yılı içerisinde İnternet ve Telefon Bankacılığı şifrelerinizi İnternet sitesinden ve Alo Albaraka dan alınabilecektir. Albaraka Türk 2008 yılında İnternet ve Telefon Bankacılığı ile sunmuş olduğu hizmetlerine Düzenli Ödeme, Türk Telekom Tahsilâtı, Vergi Ödemeleri, Fon Taksit Ödeme işlemlerini ekleyerek müşterilerimizin hizmetine sunmuştur. Ayrıca kredi kartı borç bilgileri her ay SMS yolu ile ücretsiz olarak müşterilerimize bildirilmektedir. Bireysel Finansman Albaraka Türk A.Ş bir Katılım Bankası olarak, bireysel finansman kapsamında gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin konut, işyeri, arsa, hususi ve ticari motorlu taşıtlar, tüketim malları, doğalgaz dönüşümü gibi perakende nitelikli mal ve hizmet alımlarında finansman desteği sunmaktadır. Bireysel finansmanlarda alım-satım konusu mal ya da hizmete ilişkin finansman bedeli doğrudan doğruya satıcıya peşin olarak ödenmekte ve alıcı vadeli olarak borçlandırılarak finansman kullandırımı gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle, diğer nakdi finansman türlerinde olduğu gibi, gerçek alım-satım işlemlerine finansman desteği sağlanarak reel ekonomi fonlanmaktadır. Albaraka Türk ün 2008 yılı içerisinde kullandırmış olduğu bireysel finansman adedi bir önceki yıla oranla %54 artmış ve den e yükselmiştir yılı içerisinde kullandırılan bireysel finansmanların tür bazında dağılımına bakıldığında milyon TL lik kullandırılan fon tutarının %71 i konut finansmanı (konut, işyeri, arsa) %21 i taşıt finansmanı (hususi ve ticari motorlu taşıtlar) ve %8 lik kısmının da tüketici finansmanı (tüketim malı ve doğalgaz dönüşümü) olarak kullandırıldığı görülmektedir. 17

19 KULLANDIRILAN B REYSEL F NANSMANLAR 200% M İ LYON TL 150% 100% BİREYSEL BANKACILIK 50% % Tüketici Araç Konut Albaraka Türk 2008 yılında Bireysel Finansman kullandırımlarında stratejik kalite hedefleri doğrultusunda 2007 yılında da olduğu gibi teminatlı gayrimenkul finansmanı üzerine yoğunlaşmıştır. Konut finansmanı portföyünün 2008 yılı boyunca sergilediği sağlıklı gelişim sürecine Bireysel Pazarlama faaliyetleri neticesinde proje bazlı çalışma imkanı elde edilen konut finansmanları da katkı sağlamıştır. 18 ÜYE İŞYERİ(POS) Üye İşyeri alanındaki çalışmalarını 2008 yılında da aynı yoğunlukla devam ettiren Albaraka Türk, yıl sonu itibarıyla üye işyeri adedine ulaşmıştır. Milyon TL ÜYE İŞ YERİ POS CİROSU Milyon TL POS Cirosu Komisyon Geliri Albaraka Türk üye işyeri müşterilerine bağlanmış olan POS cihazları üzerinden 2008 yılında gerçekleştirilen alışveriş tutarı (POS Cirosu) da bir önceki yıla oranla %85 artmış ve ilk kez 2 milyon TL eşiğini aşarak milyon TL ye yükselmiştir.

20 KREDİ KARTLARI VE BUSINESS CARD Kredi kartlarının yanı sıra ticari nitelikli müşteri tabanına yönelik olarak sunulan Business Card sayılarında adede ulaşılmıştır yılında 55 milyon TL olan Business Card cirosu %86 lık bir artış kaydederek 103 milyon TL ye ulaşmıştır. Albaraka Türk, toplam kredi kartı %9,5 luk bir büyüme ile i aşmıştır. ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI Albaraka Türk, Alternatif Dağıtım Kanalları alanında bankacılık sektöründe ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip etmekte ve başta müşteri güvenliği olmak üzere bu alana ilişkin ürün geliştirme süreçlerini kesintisiz olarak yürütmektedir. Gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin gerek bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebilmeleri gerekse Albaraka Türk nezdindeki hesapları ve bankacılık işlemleri konusunda bilgi edinmeye dönük taleplerini hızlı, güvenli ve etkili biçimde karşılayabilmeleri amacıyla uygulamaya alınmış olan Bireysel İnternet Şubesi, Kurumsal İnternet Şubesi, Çağrı Merkezi ve ATM cihazları 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. BİREYSEL BANKACILIK 2008 yılı içerisinde Bireysel İnternet Şubesi üye sayısında adetlik artışla toplam üye sayısı e ulaşmıştır. Kurumsal İnternet Şubesi üye sayısı da adetlik artışla adet olmuştur. Bireysel ve Kurumsal İnternet Şubeleri üzerinden 2008 yılı boyunca toplam adet parasal işlem gerçekleştirilmiş olup bu işlemlerin cirosu milyon TL olmuştur. İnternet Bankacılığı kanalıyla gerçekleştirilen işlemlerin cirosundaki artış oranı bir önceki yıla göre %65 dir. Telefon Bankacılığı üye sayısı ise yıl içinde verilen toplam adetlik artış neticesinde adede ulaşmıştır. Telefon Bankacılığı hizmetlerini telefon numarası üzerinden yürüten Alo Albaraka Türk ü (Çağrı Merkezi ) 2008 yılı boyunca toplam adet çağrı almış ve adet dış arama gerçekleştirmiştir. Albaraka Türk 2008 yılında şube lokasyonu dışında ilk kez off-site ATM uygulamalarını da başlatmıştır. Ortak nokta üyesi tüm banka kartlarına şube ve şube dışı ATM lerimiz üzerinden 24 saat hizmet sunumu devam etmektedir. 19

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2008 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2008 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2008 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Eylül 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Eylül 2014 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu HİZMETE ÖZEL 31 MART 2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka

Detaylı

30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU . 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2015 Dönemi Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2015 Dönemi Faaliyet Raporu 30 30 Eylül 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2015 Dönemi Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2015 Dönemi Faaliyet Raporu 30 30 Haziran 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2015 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2015 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 31 Mart 2015 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 31 Mart 2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2016 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2016 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 30 Haziran 2016 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının

Detaylı

Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3. Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4. Başlıca Finansal Göstergeler 9. Sermaye ve Ortaklık yapısı 9

Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3. Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4. Başlıca Finansal Göstergeler 9. Sermaye ve Ortaklık yapısı 9 . 30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 9 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

30 Haziran 2012 Dönemi... Faaliyet Raporu.

30 Haziran 2012 Dönemi... Faaliyet Raporu. 30 Haziran 2012 Dönemi.... Faaliyet Raporu. 30 HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 5 Başlıca

Detaylı

31 Mart 2012 Dönemi... Faaliyet Raporu.

31 Mart 2012 Dönemi... Faaliyet Raporu. 31 Mart 2012 Dönemi.... Faaliyet Raporu. 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 5 Başlıca Finansal

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Haziran 2014 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 30 Eylül 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 30 EYLÜL 2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

30 Haziran 2011 Dönemi... Faaliyet Raporu.

30 Haziran 2011 Dönemi... Faaliyet Raporu. 30 Haziran 2011 Dönemi.... Faaliyet Raporu. 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 5 Dünya

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Haziran 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease)

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 1 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 2013 ALease 2 1997 yılında Alternatifbank ın iştiraki olarak kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir,

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. İletişim bilgileri 4 II. Döneme ait faaliyet sonuçlarına

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Haziran 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mart 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Kasım 2012 Yasal Uyarı İşbu belgedeki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği hakkında

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar M. Buğra Koyuncu İcra Kurulu Başkanı Gülnur Anlaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Mali İşler 9 Mayıs 2014 Yasal Uyarı Bu sunum, Şirket hakkında

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Detaylı

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Göstergeler Orta Vadeli Program > Yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı; 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla %3,2 ve %4 büyüme beklenmektedir. > Düşük iç talep ve geçen

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3- Bankanın

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

01.01.2015 30.09.2015 İÇİNDEKİLER 1. RAPORUN DÖNEMİ 2 2. KURUMSAL KÜNYE 2 3. FAALİYET KONUSU 2 4. ŞİRKET HAKKINDA ÖZET BİLGİLER 2 5. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 6. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 3 7.

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. Ara Dönem Faaliyet Raporu Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016 30.06.2016 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. İletişim bilgileri 4 II. Döneme ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler 4 III. Ana Ortaklık

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İçindekiler Genel Bilgiler 1 Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2 İnsan Kaynağı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. İletişim bilgileri 4 II. Döneme ait faaliyet sonuçlarına ilişkin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

2012 Yılı Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu 2012 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2012 ye Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı b. Genel Müdür ün Mesajı c. Faktoring

Detaylı