Polisin gözü h z ve emniyet kemerinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polisin gözü h z ve emniyet kemerinde"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Trafik Canavar n n u ramad kent: BAYBURT HABER 17 DE 2 OCAK 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ASELSAN n fleffafl k notu pekiyi HABER 18 DE ALO 182 den yararlananlar n oran 7.5 kat artt Bayburt'ta yürütülen e itimler sayesinde, polisin sorumluluk bölgesinde bu y l ölümlü trafik kazas yaflanmad. HABER 18 DE Polisin gözü h z ve emniyet kemerinde Ordu Emniyet Müdürlü ü Trafik Tescil ve Denetleme fiube Müdürü smail Erol, "2014 y l n Emniyet Genel Müdürlü ümüz emniyet kemeri ve h z y l ilan etti. Sürücülerimiz ve vatandafllar m z n 2014 y l nda emniyet kemeri ve h z konusuna daha çok müdahale edece imizi ve s k s k bu konularda çal flaca m z bilmesini isterim" dedi. Emniyet kemerinin tak l olmamas nedeniyle yaralanma ve ölümlü kazalar n oldukça fazla yafland na iflaret eden Erol, bütün sürücülerden emniyet kemerine ve h z konusuna dikkat etmelerini istedi. HABER 17 DE ERDEML GENÇL K SUR YE Ç N SEFERBER Haberi 15 de PURSAKLAR DA DEDE-TORUN EV NE YO UN TALEP... Haberi 16 da MAMAK TA YOL YAPIM ÇALIfiMALARI SÜRÜYOR Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin STANBUL - Ayr l k karar ald klar konuflulan Ahu Ya tu ve Cem Y lmaz çiftinin bofland ortaya ç kt nin Mart ay nda evlenen manken Ahu Ya tu ve komedyen Cem Y lmaz n bofland öne sürüldü. Evlendikten befl ay sonra bebekleri Kemal i kucaklar na alan çift, bir süre önce ayr l k iddias yla gündeme gelmiflti. Bugüne kadar özel hayat hakk nda aç klama yapmayan Cem Y lmaz, bu konuda da suskunlu u tercih etti. Ama çiftten bir aç klama gelmeyince dedikodular artt ve geçti imiz ay evlerini ay rd klar ileri sürüldü. Herkes bar flacaklar n beklerken, flimdi de boflanma haberi gündeme bomba gibi düfltü. TEK CELSEDE B TT Hafta Sonu dergisinin iddias na göre; Cem Y lmaz ve Ahu Ya tu, yaflad klar tart flman n ard ndan günlerce görüflmedi. Sonunda çift, sorunlar çözemeyeceklerini düflünüp bir araya geldi ve boflanman n detaylar n konufltu. O lu Kemal in her türlü sorumlulu unu üstlenmeye haz r oldu unu söyleyen Y lmaz, boflanma konusunda ne kadar kararl durdu unu anlat nca Ya tu ayr l a raz oldu. Ve çift, 24 Aral k tarihinde tek celsede anlaflmal olarak bofland. Kemal in velayeti anneye verilirken, ünlü komedyenin o lunu 5-6 yafllar na gelince yan na almak istedi ini söyledi i öne sürüldü. EVL L K BANA GÖRE DE L Dergide yer alan habere göre, son dönemde konuflulanlar n aksine boflanmay isteyen taraf Cem Y lmaz d. Y lmaz n yak nlar na da aç k aç k Evlilik bana göre de il, yapam yorum dedi i öne sürüldü. 2 Ocak 2014 Cem Y lmaz-ahu Ya tu çifti bofland Ezgi Eyüpo lu: Formumu annemin zoruyla koruyorum Son dönemin y ld z parlayan oyuncular ndan Ezgi Eyübo lu, dikkat çeken aç klamalar yapt. Ünlü oyuncu, Yemek yemeyi çok seviyorum. Annem olmasa fil gibi olurum dedi. Son y llarda baflar l oyunculu u ile ad ndan s kça söz ettiren Ezgi Eyübo lu, fit bir görüntüye sahip olmas n annesine borçlu oldu unu söyledi. Formunu annesinin itelemesiyle korudu unu belirten Eyübo lu, flöyle konufltu: Bo az ma çok düflkünüm. Yemek yemeyi çok seviyorum. Annemin zorlamas yla formumu koruyorum. O olmasa fil gibi olabilirim dedi. Haftan n dört günü yürüyüfl yapt n belirten Eyübo lu, fiimdilik yürüyüfl band nda yürümek bana yetiyor. Bunun d fl nda düzenli olarak bal k ya ve vitamin al yorum dedi. Son olarak ntikam dizisindeki rolüyle dikkat çeken Ezgi Eyübo lu, hayalindeki rolü ise flöyle aç klad : Tarihe ad n Demir Lady olarak yazd ran ünlü politikac Margaret Thaacher in hayat n oynamay çok isterim. Hayat ndaki her fleyin oyunculuk olmad n da dile getiren ünlü oyuncu, Oyunculu u hayat m idame ettirebilmek için yap yorum dedi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 2 Ocak 2014 Yaflam KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - TÜVTÜRK letiflim ve fl Gelifltirme Direktörü Koray Özcan, Türkiye de araçlar n muayeneden kalma oranlar n n yüzde 30 lar seviyesinde oldu unu belirterek 2013 y l n n 9 ay nda periyodik muayenesi yap lan 5 milyon 216 bin araçtan 1 milyon 544 bini a r kusurlu oldu u için muayeneden geçemedi. Tamamen kusursuz olarak sadece 131 bin 647 araç muayeneden geçebildi dedi. Özcan, AA muhabirine yapt aç klamada, hizmet vermeye bafllad klar 2008 y l ndan beri ilk muayene, tekrarlar, egzoz emisyonu olmak üzere 50 milyona yak n arac muayene ettiklerini söyledi. lk y llarda araçlar n muayeneden kalma oranlar n n yüzde 40 oldu unu ifade eden Özcan, y llar içinde araç sahiplerinin de bilinçlenmesiyle birlikte bu oran n yüzde 32 ler seviyesine düfltü ünü, bu oran n da yine de Avrupa ülkelerine göre çok yüksek oldu unu vurgulad. 5 araçtan birinin freni tutmuyor 2013 y l n n 9 ay nda 5,2 milyon arac n muayenesinin yap ld n, y l sonuna kadar bu rakam n 7 milyona ç kmas n beklediklerini kaydeden Özcan, flunlar söyledi: Araçlar n muayeneden kalma oranlar yüzde civar nda y l n n 9 ay nda periyodik muayenesi yap lan 5 milyon 216 bin araçtan 1 milyon 544 bini a r kusurlu oldu u için muayeneden geçemedi. Tamamen kusursuz olarak sadece 131 bin 647 araç muayeneden geçebildi. Emniyetsiz olarak muayeneden geçemeyen araçlarda eklenince toplam 2,3 milyon arac n muayeneden kald n görüyoruz. Araçlarda a r kusurlar olarak nitelendirilen, sürüfl güvenli ini olumsuz etkileyen sorunlar n bafl nda, fren, yürüyen aksam ar zalar, lastikler ve ayd nlatma problemleri geliyor. Y llard r yapt m z muayenelerde her 5 araçtan birinin freninin tutmad n tespit ettik. Bu çok büyük bir rakam ve kazalara davetiye ç kartan önemli bir risk. Frenleri tutmayan araçlar n trafikte dolafl yor olmas n n çok büyük bir risk oluflturdu una dikkati çeken Özcan, en son Kayseri de 11 kiflinin öldü ü ve 31 kiflinin yaraland talihsiz kazada da arac n birçok eksi i ile birlikte muayenesiz oldu unun belirlendi ini ifade etti. Muayene istasyonlar nda araçlar n öncelikle tan nma bilgilerinin kontrol edildi ini belirten Özcan, ard ndan fren, farlar, yürüyen aksam, lastikler, bagaj içi, kabin içi, motor havuzu kontrolleri, emniyet kemerlerinin ifllevleri, alt k s mdaki yürüyen H CR 29 Safer 1435 RUM msak : Kanun-i Evvel Günefl : Ö le : araçtan birinin freni tutmuyor aksam, fren hortumlar, fren boylar n n kontrolden geçirildi ini söyledi. LPG li araçlarda da LPG belgesine bakmaks z n gaz s zd r p s zd rmad n n incelendi ini ifade eden Özcan, bu flekilde arac n bafltan afla kontrol edildi ini dile getirdi. Araçlardaki kusurlar, a r, emniyetsiz ve hafif kusur olarak s n fland rd klar n, a r ve emniyetsiz kusurlu araçlar n muayeneden kald na dikkati çeken Özcan, Bunlar sürüfl güvenli ini etkileyen konular. Kelebek cam ndaki bir çatlak a r kusur olmayabilir ama sürücünün görüflünü etkileyen bir noktada cam k r varsa bu kesinlikle a r kusur s n f na giriyor. Yine fardaki k r klar da a r kusur s n f na giriyor. Fren sistemindeki sorunlar el de meden otomatik bilgisayarl sistemlerle kontrol ediliyor. Fren performanslar belirli bir seviyenin alt ndaysa muayeneden kesinlikle kal yor. Lastik difl derinlikleri 1,6 milimetrenin alt ndaysa araçlar yine muayeneden kal yor fleklinde konufltu. - Muayeneden kalma oran Avrupa n n 2 kat Araç muayenesinden kalma oranlar n n ülkelere ve araç say lar na göre de iflti ini belirten Özcan, Bat ve Kuzey Avrupa ülkelerinde muayeneden kalma oran n n yüzde 15 ler seviyesinde olmas na ra men Türkiye de bu oran n yüzde 33 leri buldu unu söyledi. Özcan, bu oran n Türkiye flartlar nda çok yüksek bir rakam oldu unu vurgulayarak, muayeneden kalan araçlar n yüzde 99,6 s n n kusurlar n bir ay içinde gidererek, trafi e güvenle döndüklerini, bu aç dan araç muayenesinin trafik güvenli i aç s ndan çok büyük önemi oldu unu vurgulad. Türkiye de 4,2 milyon arac n muayeneye gelmedi ini ve Emniyet Genel Müdürlü ünün bu araç sahiplerine mektup gönderdi ini ifade eden Özcan, söz konusu araçlar içinde motorsiklet ve traktörlerin önemli yer tuttu unu belirtti. kindi : Akflam : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N NANMAYIN, KANMAYIN Son on y ld r, hattâ on bir y ld r, aç kca söylenenler flunlard r: Türkiye Cumhuriyeti kuruldu u 1923 den bu yana tek uluslu bir devlet oldu ve bünyesindeki rklar eritti, asimile etti. Dinden uzaklaflt, dini yasaklad ve laikli i din haline getirdi. Halk devletin hizmetkâr haline getirildi. Bütün kutsal de erler yerle bir edildi. Ama cumhuriyet rejimi kutsallaflt r ld. O halde yap lmas gereken; de erleri yeniden geri getirmektir. Laikli i ortadan kald rarak l ml bir slam devleti kurmak gerekir. Halifelik kurumu yeniden ihdas edilmelidir. Türk milleti kavram ortadan kald r lmal, Türkiye vatandafll nda birleflilmelidir. Bu sebeble Anayasa n n 66. maddesi mutlaka kald r lmal d r. Kemalizm ve milliyetçilik çok kötüdür. Bunun kayna silahl kuvvetlerdir. Mutlaka bu kurum slah edilmelidir. Islah olmayan kesimler tasfiyeye tabi tutulmal d r. flte son on y ld r, söylenenler bunlar. Sadece söylenmekle kalm yor, uygulamalar da yap l yor. Hem de hepimizin gözü önünde. Yap lanlar ileri demokrasinin bir gere i gibi gösteriyorlar. Güya devlet askeri vesayetten kurtar l yor. Oysaki halk yeni vesayetler alt na sokuluyor. Bu vesayet ABD vesayetidir. Bu vesayet AB vesayetidir. Bu vesayet küresel sermayenin ve de vahfli kapitalizmin vesayetidir. Onun içindir ki Türk kelimesine karfl d rlar. Onun için Atatürk e karfl d rlar. Onun için tafloran PKK ile görüflmeler yap lmas hararetle isteniyor. Onun için yap lanlar n ve uygulamalar n dine uygun oldu u ifade ediliyor. Onun için ABD ile, AB ile, küresel sermaye ile s k s k ya oluyorlar. Onun için Anayasa y de ifltirmeye çal fl yorlar. Onun için Onun için Onun için Ey, Türkiye yi seven, vatan n seven, dinini seven, halk n seven, iyi niyetli halk m z! Son on y l içinde kurulan veya ele geçirilen yaz l ve görsel medyaya inanma! On y ld r halâ beyin y kama metoduyla seni hizaya getirmek istiyorlar. Yeni yetme gazeteciler ve medya mensuplar türetildi. Kaypak gazetecileri, baz akademisyenleri, sözde ayd nlar, ç karc bürokratlar yanlar na çektiler. Sabahtan bafllay p ertesi günün sabah na kadar yalan, yalan, yalanla halk m z aldat yorlar. Bunlar n bir bölümü demokratl k oyunu oynuyorlar, bir bölümü dindar rolüne soyunmufl, bir bölümü insan haklar savunuculu u alt nda görev yap yorlar. Ey halk m! Türkiye Cumhuriyetine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü üne, Atatürk e, ordumuza sald ranlar dinlemeyin, bunlara inanmay n! Y kmaya, bölmeye, nefrete formatlanm fl makineleflmifl bu ruhsuz insanlara kanmay n!

4 4 YARIN Kapadokya da Hava Trafi i Kontrol Kulesi kurulacak NEVfiEH R - Nevflehir Valisi Mehmet Ceylan, Kapadokya da balon say s n n artmas ndan dolay balon trafi inin izlenerek uçufllar n düzenlenmesi amac yla bölgeye Hava Trafi i Kontrol Kulesi kurulacak dedi. Ceylan, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Toplant Salonu nda gazetecilere yapt aç klamada, bölgede faaliyet gösteren s cak hava balon iflletmeleri ile bu iflletmelerin filolar nda kay tl balon say s n n h zla artmas yla, Kapadokya da hava trafi inin önem kazand n söyledi. Sivil Havac l k Genel Müdürlü ünce eylül ay nda e itim kurumlar ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesiyle oluflturulan Balonculuk Komisyonunun, sektör ve devlet ifl birli ine örnek oluflturacak çal flmalar yürüttü ünü belirten Ceylan, Valilik öncülü ünde oluflturulan Nevflehir Bölgesi S cak Hava Balonculu u Komisyonunda yerel paydafllarla, balon uçufllar na getirilecek yeni düzenlenmeler konusunda bir dizi toplant gerçeklefltirildi diye konufltu. Ceylan, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ünün, Kapadokya bölgesindeki balon uçufl say s n k s tlayan slot (s ra/zaman) uygulamas n bafllatt n belirterek, Bu uygulamayla Kapadokya bölgesinde ayn anda havada bulunan balon say s 100 ile s n rland r ld. Dünyan n en yo un ticari balon uçufl faaliyetlerinin yürütüldü ü Kapadokya bölgesinde bir temsilcilik aç ld dedi. Vali Ceylan, flunlar kaydetti: Yaklafl k iki y ld r Balonculuk Komisyonu çal flmalar na baflkanl k ve ev sahipli i yapan, dünyada ilk balon pilotlu u ön lisans e itimi müfredat n gelifltiren Kapadokya Meslek Yüksekokulu, 28 Haziran da Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl taraf ndan balon slot uygulamas n gerçeklefltirmek üzere görevlendirildi. Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü, Kapadokya bölgesindeki balon trafi ini izlemek ve uçufllar düzenlemek amac yla Nevflehir in Ürgüp ilçesine ba l Ortahisar beldesine Hava Trafi i Kontrol Kulesi kuracak. (AA) ZONGULDAK - FERD AKILLI - Uluda Üniversitesi (UÜ) T p Fakültesi Spor Hekimli i Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr.Hakan Gür, kayak yaralanmalar n n yüzde inin düflmekten kaynakland n belirterek, Ayars z flekilde baflkalar n n kaya n kullanmak, yaralanma riskini yüzde 800 art r r dedi. Gür, AA muhabirine yapt aç klamada, kayak sporuna bafllamadan önce çok iyi kondisyona sahip olunmas gerekti ini kaydederek, kayak yapman n çabukluk, kuvvet, dayan kl l k ve aerobik yetenek istedi ini anlatt. Yaralanma riskini azaltabilmek için söz konusu özelliklerin gelifltirilmesine yönelik çal fl lmas gerekti ini aktaran Gür, 1970 li y llara göre yaralanmalardaki düflüfllerde teknolojik ekipmanlar n önemli rolü oldu unu dile getirdi. Özellikle ba lamalar çok önemli diyen Gür, flöyle devam etti: Ba lamalar kayakç n n boy, kilo, kayak düzeyi, geçmifli ve kondisyon düzeyine göre ayarlanmal d r. Çal flmalar göstermifltir ki bir düflüflü takiben kayaklar n ç kmas ndan dolay ba lamalarda yap lan s k laflt rmalar, takip eden düflmelerde kayaklar n ayaktan ç kmas n engelleyerek ciddi yaralanmalara neden olmaktad r. Teknolojideki radikal de ifliklikler, özellikle rekreasyonel sporcular n kayaklar n daha iyi kontrol etmeleri ve daha rahat dönüfl yapmalar na olanak sa layacak duruma gelmifltir. Daha sert ve yüksek konçlu yap s ile kayak botlar ise vücut hareketini daha do ru ve h zl flekilde kaya a aktarma olana vermektedir. Bütün bunlar da kayakç ya kayaklar n daha iyi kontrol etme flans tan makta, daha iyi kaymas n sa lamakta ve düflme, dolay s yla yaralanma riskini azaltmaktad r. Yüksek ve sert botlar her ne kadar kaval kemi i k r klar, ayak bile i sorunlar n azaltm fl olsa da buna paralel diz sorunlar nda dramatik art fllara neden olmaktad r. Kayak yaparken yaralanmalara Turizm neden olan etkenlere de de inen Gür, Kayak yaralanmalar n n yüzde i düflmekten kaynaklan yor. Çarp flmalar ise yüzde lik yer iflgal etmektedir. Kayak liftleri yüzde 1-9 luk oranla di er yaralanma nedenidir. Özellikle liftlerden binifl ve inifl s ras nda yaralanmalar olmaktad r. Yorgunluk, kötü kayma tekni i, kontrolü kaybetmek, h zl kaymak, ekipman yetersizlikleri, kurallara uymamak ise bu nedenlerin oluflmas nda önemli etkenlerdir. S k görülen yaralanmalar aras nda ise de iflik bölge kemik k r klar, ba zorlanmalar, diz ve diz kapa ç k klar, el, baflparmak ve omuz yaralanmalar ile kafa travmalar d r ifadesini kulland. 2 Ocak 2014 Kayak yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Do ru kayak yapma teknikleri Gür, kaya a yeni bafllayanlar aceleci olmamalar, do ru kayma tekni ini ö renmeden kalabal k ve zor parkurlarda spor yapmamalar konusunda uyard. Do ru kayma teknikleri için gerekli dersler al nmal diyen Gür, flöyle konufltu: Gerekli ve do ru ekipmanlar temin edip kiflisel özelliklere uygun hale getirmeli. Fiziksel olarak haz r olunmal. Yorgun ve isteksiz olundu unda kaymaya devam etmemeli. H zl kaymaktan çok, düzgün teknikle kaymaya konsantre olunmal. Di er kayanlarla yar flma e iliminde olmamal. Yaralanmalardan korunmak için düflme tekniklerini ö renmeli. Kafa yaralanmalar ndan korunmak için kask takmal. Kayak pisti kurallar na uyulmal. Ekstrem hava ve zemin flartlar nda kaymaktan kaç nmal d rlar. Ayars z flekilde baflkalar n n kaya n kullanmak, yaralanma riskini yüzde 800 art r r. Gür, bir kayna a göre dünyada y ll k kayak yaralanmalar n n 525 bin civar nda oldu unu, bunlar n yüzde sinin ön çapraz ba yaralanmalar n n oluflturdu unu aktard. Ba yaralanmalar n n üçte birinin ameliyat gerektirdi ine iflaret eden Gür, Bin kayak yap lan gün bafl na yaralanma oran ise 2-3 olarak ifade edilmektedir. Buna karfl n Dünya Sa l k Örgütünün rakamlar na göre her gün yaklafl k 3 bin 500 kifli trafik kazalar ndan hayat n kaybediyor. Her y l on milyonlarca kifli trafik kazalar ndan yaralanmaktad r. Dolay s yla kayak yaralanmalar n trafik kazalar yla karfl laflt rmak do ru bir yaklafl m olmayabilir. Kayak kaynakl ölüm oran ise 1,5 milyonda 1 olarak ifade edilmektedir. Egzersizde travma kaynakl ölüm çok nadirdir. Bütün branfllarda ölümle sonuçlanan egzersiz kaynakl ani ölümler s kl kla yüzde 80 kalp kaynakl d r ve 100 binde 1-2 dir diye konufltu. (AA)

5 2 Ocak 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Bir ilimiz. Bir tarikat veya sanat n ilk kurucusu. lkel silah. 2. Kastamonu ilinin bir ilçesi. Üzüm veren bitki. 3. Genel görünüm. 4. Tutturgaç. Çok Önemli Kifli anlam nda kullan lan k saltma. 5. Oy. stavrit bal n n küçü ü. 6. Düflünmeden yap lan. 7. B çak bileme aleti. Kara tafl tlar nda yol göstermeye yarayan fl kl alet. 8. Bir renk. Bir tür iskambil oyunu. Duman karas. 9. Sinir uçlar n n iltihaplanmas. Balgam tafl. 10. C l z, zay f, güçsüz. Yabanc. 11. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. 12. Bat Anadolu köy yi idi, zeybek. Ç plak, özgür, hür. Küçük ve de ersiz bitki. 13. Olmas veya yap lmas istenen bir fleyin zihinde ald biçim. Eski bir devlet. 14. Soru sözü. Biriyle dalga geçme. 15. skambil kâ tlar nda bir gruba verilen ad, dineri. Fazla bön, avanak. 16. Görelilik, ba nt l l k. 17. Boru sesi. Bezginlik ve s k lganl k anlat r. 18. Alüminyumun simgesi. Lityumun simgesi. Evrensel al c kan grubu. 19. Küçük gemi. Meksikal lar n ulusal içkisi. 20. Tutsakl k, esirlik. Alt n. Yukar dan afla ya: 1.Gemi. Özür. Yaz t. 2. Kaba ve kal n kumafl. A rl k ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmifl kanuni ölçü modeli. Varsay msal. Notada durak iflareti. 3. Argoda yok, kalmad anlam nda kullan lan sözcük. Eli s k, cimri. Radyumun simgesi. Soyundan gelinen kimse. 4. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. hastal k, illet. S tma mikrobunu tafl yan bir tür sivrisinek. 5. Üzerinde yüzlerce i ne bulunan bal k oltas. Belirti, iz, ipucu. Vilayet. Bir cetvel türü. 6. Vurgun, tutkun. Molibdenin simgesi. Bal yapan böcek. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. 7. Boyun e en, kendini baflkalar n n buyru una b rakan. Ar t mevi, tasfiyehane. Kans z. 8. Ekvator bölgesindeki genifl çay rlarla kapl alanlara verilen ad. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. Yurdumuzun güneyinde Akdeniz e dökülen bir çay. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. 9. Kemiklerin toparlak ucu. Yatak, yorgan doldurmaya yarayan pamuk, k t k gibi fleyler. Macaristan da üretilen ünlü bir flarap. A lama, inleme. 10. Sözünde durmayan, dönek. Sosyal Sigortalar Kurumunun k saltmas. Atama. Hava bas nc birimi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 2 Ocak 2014 Bulgurda yapay g da boyas tespit edildi G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, taklit veya ta flifl yapt - kesinleflen firmalar n listesini yay nlad. Adana daki bir firman n üretti i bulgurda yapay g da boyas tespit edildi. ANKARA - Bakanl k ekiplerinin yapt denetimler sonucu; bal, bitkisel ya lar, bulgur, et ve süt ürünleri, takviye edici g dalar ve kahvede insan sa l - n tehlikeye düflürecek flekilde bozulan ve de ifltirilen g dalar üreten ve satan, laboratuvar sonuçlar yla taklit veya ta flifl yapt kesinleflen firmalar bakanl n internet sitesinde teflhir edildi. 30 gün süresince yay nda kalacak listedeki taklit veya ta flifl yapt kesinleflen firmalardan baz lar flöyle s raland Bal Firma Ad : Tuana Bitkisel Ürünler Kozmetik G da nflaat San. ve D fl. Tic. Ltd. fiti. Bahçelievler / STAN- BUL Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Elektrik letkenli i) Marka ve Son Tüketim Tarihi Balderesi STT: Mart 2014 Parti/ Seri No: 01 Firma Ad : Tuana Bitkisel Ürünler Kozmetik G da nflaat San. ve D fl. Tic. Ltd. fiti. Bahçelievler / STAN- BUL Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Elektrik letkenli i) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Birbey STT: Nisan 2014 Parti/ Seri No: 01 Firma Ad : Bölüko lu Ar ve Tar m Ürünleri G da San. Tic. Ltd. fiti. Bergama / ZM R Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz + Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Bölüko lu STT: Parti/ Seri No: 54 Firma Ad : Tadaban G da Sanayi ç ve D fl Tic. Ltd. fiti. Kazan / AN- KARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark ) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Maxitat STT: Parti/ Seri No: Firma Ad : Emin G da nfl. Oto th. hr. San. Tic. Ltd. fiti. Sarayköy /AN- KARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz + Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hevek STT: Parti/ Seri No: 079 Firma Ad : Emin G da nfl. Oto th. hr. San. Tic. Ltd. fiti. Sarayköy /AN- KARA Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar ) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hevek STT: Parti/ Seri No: 0910 Firma Ad : Emin G da nfl. Oto th. hr. San. Tic. Ltd. fiti. Sarayköy /AN- KARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar ) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hevek STT: Parti/ Seri No: 09 Firma Ad : Hastürk G da Otomotiv nflaat Emlak San. ve Tic. Ltd. fiti. fiabanözü / ÇANKIRI Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz/Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Balkaymak STT: Parti/ Seri No: Firma Ad : Hastürk G da Otomotiv nflaat Emlak San. ve Tic. Ltd. fiti. fiabanözü / ÇANKIRI Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz + Glukoz Fruktoz/Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Abal STT: Parti/ Seri No: 14 Firma Ad : 06 Ekim G da ve ht. Mad. ml. th. hr. Paz. San. Tic. Ltd. fiti. Ostim / ANKARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Fruktoz + Glukoz Fruktoz/Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Damla Bac STT: Parti/ Seri No: 04 Bitkisel ya lar Firma Ad : Efekent Otomotiv Tar m G da Tekstil San. Tic.Ltd.fiti. /AYDIN Ürün Ad : Riviera Zeytinya (UV'de özgül so urma,ya asitleri kompozisyonu, ECN-42 fark (tohum ya lar n n tespiti), sterol kompozisyonu) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Alt nyudum Parti/ Seri No: 05 Firma Ad : Efekent Otomotiv Tar m G da Tekstil San. Tic.Ltd.fiti. /AYDIN Ürün Ad : Riviera Zeytinya ( UV'de özgül so urma, ECN-42 fark (tohum ya lar n n tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Alt nyudum Parti/ Seri No: 02 Firma Ad : Efekent Otomotiv Tar m G da Tekstil San. Tic.Ltd.fiti. /AYDIN Ürün Ad : Riviera Zeytinya (Ya asitleri kompozisyonu, ECN-42 fark (tohum ya lar n n tespiti), sterol kompozisyonu, trans ya asitleri) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Alt nyudum Parti/ Seri No: 01 Et ürünleri fiule Et ve Tavuk ( mdat NDERE) Esenkent Mahallesi Kani Pafla Caddesi, Maltepe / STANBUL Ürün Ad : Fermente Sucuk (Kanatl eti tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Parti/ Seri No: Firma Ad : Elif Ocakbafl G da ve Et Ürün. nfl. Taa. Tic. Ltd. fiti., Lüleburgaz / KIRKLAREL Ürün Ad : Fermente Sucuk (Sakadat ve yabanc doku tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Büyükkar fl t ran Elif Parti/ Seri No: Firma Ad : fiahin-melek Et ve Et Mam. G da San. Tic. Ltd.fiti. Kocasinan / KAYSER Ürün Ad : Fermente Sucuk (Sakadat ve yabanc doku tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Melek Parti/ Seri No: 099 Firma Ad : Akp nar G da Süt Hay. ml. th. hr. San.Ve Tic. Ltd. fiti., Akflehir / KONYA Ürün Ad : Türk Tipi Kangal Sucuk (Dana eti) (Kanatl eti tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Dört-Er Parti/ Seri No: Firma Ad : A rlar Tekstil G da Tar m ve Hayvanc l k Vet.Hiz.San.Tic.Ltd.fiti., Sultanhan /AKSARAY

7 2 Ocak 2014 Sal Ekonomi YARIN 'Zafer Ça layan a ihracattaki s k nt lar m z anlatamad k' KAYSER - Kayseri Sanayi Odas (KAYSO) Baflkan Mustafa Boydak, istifa eden Ekonomi Bakan Zafer Ça layan'a 2013 y l nda ihracat yapan firmalar n baz taahhütlerini yerine getiremedikleri için s k nt larla karfl karfl ya kald n anlatt klar n söyledi. Boydak, bunu anlat rken bakan n sanki Boydak ailesinin s k nt yaflad - n düflündü ünü, oysa bunun bütün sanayicilerin yaflad bir sorun olarak ortada oldu unu ifade etti. KAYSO Baflkan Mustafa Boydak, aral k ay son meclis toplant - s nda konufltu. Boydak, 2013 y - l nda istifa eden Bakan Ça layan a ihracatla ilgili sorunlar aktard klar n hat rlatarak, bunlar n çözümü için yeni y lda hükümetten beklentileri oldu unu duyurdu. Boydak, ihracat yapan firmalar n dahilde iflleme rejimi kapsam nda devletten çeflitli teflvik belgeleri ve Eximbank kredileri ald klar n, bu taahhütlerini yerine getiremedikleri için de çeflitli s k nt larla karfl karfl ya kal nd n söyledi. Boydak, konuflmas n n devam nda yaflanan s k nt lar ve çözümü için ilgili makamlarla yapt klar görüflmeleri flöyle özetledi; Elimizi vicdan m za koyal m. Türkiye 2013 y l nda d fl iliflkiler konusunda baflar l m yd? Bana sorarsan z de ildi. Ortado- u'da ifl yapamad k, s k nt lar yafland. Uzak bölgelerde s k nt lar yafland. Dünyada zaten konjonktürde s k nt var. Geçen dönem istifa eden ya da kabineden ayr lan Zafer Ça layan bakan m za birkaç defa bu konuyu izah ettim. Zannediliyor ki; Mustafa Boydak kendi firmalar için söylüyor bunu. Tamam bizimde firmalar m z var ama ben 1150 tane üyesi olan Kayseri Sanayi Odas n n temsilcisiyim. Firmalar m z ihracat kredilerini kapat rken flu anda zorlan yorlar. Yani taahhüt ettikleri dövizi yurda getirmekte zorlan yorlar. Yeni bir STANBUL - Türk Hava Yollar (THY) 2014 y l nda iç hatlarda 26,2 milyon, d fl hatlarda 32,3 milyon olmak üzere özel kira ve hac-umre yolcusu ile birlikte toplam 59,5 milyon yolcu tafl may hedefledi ini aç klad. THY, 2014 y l hedeflerini aç klad. THY Yönetim Kurulu taraf ndan kabul edilen konsolide olmayan 2014 y l bütçesi çerçevesinde, 2014 y l hedef ve beklentileri flu flekilde belirlendi. THY filosu ve yolcu say s yla ilgili, 2014 y l sonunda 204 dar gövde, 54 genifl gövde ve 9 kargo uça olmak üzere toplam uçak say s n n 267'ye, y l içerisinde aç lacak 16 yeni hat ile uçulan nokta say s n n 259'a ulaflmas planlanmaktad r y l nda iç hatlarda 26,2 milyon; d fl hatlarda 32,3 milyon olmak üzere, özel kira ve hac-umre yolcusu ile birlikte toplam 59,5 milyon yolcu tafl nmas hedeflenmektedir. denildi. Aç klama flöyle devam etti: Türkiye'de yüzde 33, Güney sayfa açal m dedik. hracat taahhütleri için süresi ne zaman bitmifl olursa olsun, bu firmalara bir hak verilsin, ilave süre verilsin dedik, ama geçifltirildi. Firmalar m z n bu konuda, ciddi s k nt lar var. Döviz taahhüdünü kapatamam fls n veya ihracat gerçeklefltirememiflsin, Maliye hemen, KDV yi öde diyor. Tamam, bunu anlad k ama KDV yi de kulland n diye flu kadar gecikme faizi ile beraber ceza öde. El 7 nsaf yani. Bu neticede müsteflarl - n dahi yetkisinde olan bir konu. Mustafa Boydak, çözüm önerisi olarak, bu firmalar öldürmeden hayatta tutman n, destek vermenin bir yolunun, firmalar n bu konuda rahatlamas n sa lamak oldu unu söyledi. Boydak, Dünyada bize benzeyen ülkelerin tamam yap - yor bunu. dareyi elefltiri falan de- il, ama ifl takibi yap ls n. Ekonomi Bakanl, bunlar bizim ad m - za takip etmezse ne yapacak? Bunu söyleyince, zaman zaman elefltiriye u ruyoruz ama biz bunu ifl dünyas ad na söylüyoruz. Burada hükümet, bizim temsilcimiz ve bunu ayakta kalmak için söylüyoruz. Bu dönemler, nefes alma dönemi. Bazen bas ndaki arkadafllar da yanl fl anl yorlar. flte, teflvik istiyor diye. Ama öyle de il. Burada süresi ne zaman bitmifl olursa olsun, dahilde iflleme izin belgelerine bir defaya mahsus ek süre verilip, hem vatandafl n ihracat bedellerini getirmesi hem de ihracat n gerçeklefltirilmesi için zaman tan nmal. fiimdi Ekonomi Bakan makam na oturdu, bizim içimizden biri. Bu nedenle, derdimizi anlayaca na inan yorum. Biz di er bakan m za anlatamad k bunu. Söyledik ama o konuda maalesef, bir ilerleme sa layamad k. nflallah taleplerimiz, anlafl l r ve olumlu olumsuz bir yorum gelir, temennisindeyim fleklinde sözlerini tamamlad. diye konufltu. (CHA) THY den 59,5 milyon yolcu hedefi Amerika'da yüzde 29, Afrika'da yüzde 25, Uzak Do u'da yüzde 22, Kuzey Amerika'da yüzde 20, Avrupa'da yüzde 16 ve Orta Do- u'da yüzde 13 kapasite art fl gerçeklefltirerek toplamda yüzde 21 art flla 141 Milyar AKK'ya ulafl lmas planlan rken yolcu doluluk oran n n yüzde 78,8 olmas beklenmektedir y l nda yüzde 23 art fl ile 653 bin ton kargo tafl nmas hedeflenmektedir y l na göre birim yolcu gelirinde iç hatlarda TL cinsinden yüzde 2 düflüfl, d fl hatlarda Euro cinsinden yüzde 1 art fl, yak t hariç birim giderlerde ise Dolar cinsinden yüzde 2 art fl beklenmektedir y - l nda uçak utilizasyonunda yüzde 2, toplam akaryak t tüketiminde yüzde 23 ve ortalama personel say s nda yüzde 18 art fl öngörülmektedir. Söz konusu ticari faaliyetler neticesinde yüzde 17 art flla toplam 11,4 milyar dolar tutar nda sat fl geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi ANKARA - Tebli de, vergi uygulamas ndan kaynaklanan vergi farkl laflt rmas n n, harmanlay c lara iade yöntemi ile uygulanmas esas al nd. Buna göre; oto biyodizelin kararname kapsam ndaki indirimli vergi uygulamas na konu olabilmesi için yaln zca oto biyodizel üretim izin belgesini haiz üreticilerce üretilerek harmanlay c lara teslim edilmifl olmas gerekiyor. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete nin bugünkü say s nda yay nland. Tebili e göre; oto biyodizel üretim izin belgesini almak isteyen mükelleflerin; müracaat tarihinde vadesi geçti- i halde ödenmemifl herhangi bir vergi borcunun bulunmamas gerekiyor. fiah s iflletmelerinde iflletme sahibinin, adi ortakl klarda ortaklardan her birinin, di er flirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile flirket sermayesinin yüzde 10 undan fazlas - na sahip olanlar n; affa u ram fl olsalar dahi, h rs zl k, emniyeti suistimal, doland r c l k, yalan yere flahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikâp, rüflvet, ihtilas cürümlerinden biri dolay s yla hapis cezas veya 5607 say l Kaçakç l kla Mücadele Kanunu 5 ile 1567 say l Türk Paras n n K ymetini Koruma Hakk nda Kanuna muhalefetten mahkûm olmamalar 3713 say - l Terörle Mücadele Kanunu kapsam na giren suçlardan hükümlü bulunmamalar ve 213 say l Vergi Usul Kanununda yaz l kaçakç l k suçlar n ifllememifl olmalar gerekiyor. Bu flartlar haiz üreticiler, oto biyodizel üretim izin belgesini alabilmek için EPDK dan al nan iflleme lisans ve sanayi sicil belgesini ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV yönünden ba l olduklar vergi dairesine müracaat edebilecekler. Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin yüzde 51 i veya daha fazlas bunlara ait olan kurulufllar ile özellefltirme kapsam ve program na al nm fl olup hisselerinin yar s ndan fazlas yukar da say lan kurulufllara ait olan kurulufllara oto biyodizel üretim izin belgesi verilmesinde belirtilen flartlar ve belgeler aranmayacak. Kararname kapsam ndaki uygulamadan yararlan labilmesi için oto biyodizelin elektronik takip sistemi kurulu üretim tesislerinde üretilmifl olmas gerekiyor. Buna göre üreticiler, kararname kapsam nda oto biyodizel üretimi yapabilmek amac yla üretim tesislerinde bulunan Türkiye de üretilen tar m ürünlerinden elde edilen ya lar ile bitkisel at k ya lar n depoland tanklar ve bunlardan üretilen oto biyodizelin depoland tanklara girifl-ç k fl miktarlar n gösteren bir elektronik takip sistemi kuracaklar. Bu sistemde oluflturulan veriler ile Gelir daresi Baflkanl nca bu kapsamda istenebilecek di er bilgiler belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Gelir daresi Baflkanl na elektronik ortamda aktar lacak. Elektronik takip sistemi kurulmayan tanklarda depolanan miktarlar için kararname kapsam ndaki uygulamadan yararlan lmas mümkün olmayacak. Kararname kapsam ndaki uygulamadan yararlan labilmesi için Türkiye de üretilen tar m ürünlerinden elde edilen veya bitkisel at k ya lardan üretilen oto biyodizel ile motorinin harmanlanmas gerekiyor. Harmanlay c lar, kararname kapsam nda oto biyodizel sat n alacaklar üreticilerin oto biyodizel üretim izin belgeleri ve iflleme lisanslar n n üreticilerce onaylanm fl birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alacaklar ve muhafaza edecekler. Oto biyodizelli motorin tesliminde düzenlenecek faturada, hesaplanan ÖTV tutar n n alt - na 'Oto Biyodizelli Motorin' oldu u belirtilecek. Oto biyodizelli motorin ile ÖTV ye tabi baflka bir mal n sat fl na iliflkin olarak tek bir fatura düzenlenmesi halinde, bu mallar için hesaplanan ÖTV tutarlar faturada ayr ayr gösterilecek. Kararname uyar nca oto biyodizelli motorinin teslim edilmifl oldu unun tespiti halinde, bu mal n ÖTV tutar teslim edilmifl maldaki oto biyodizel miktar n n toplam harmanlanm fl mal miktar na oran kadar eksik uygulanacak. Ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarlar, motorin türleri için (belirlenmifl olan vergi tutarlar n n yüzde 98 inden az olamayacak, yüzde 98 den az olmas halinde ise bu vergi tutarlar n n yüzde 98 i dikkate al nacak. 2 Ocak 2014 Motorine harmanlanacak biyodizel indirimiyle ilgili usul ve esaslar belirlendi Maliye Bakanl -, ÖTV Genel Tebli i ile motorine harmanlanacak olan biyodizel indirimi konusunda usul ve esaslar belirledi. Sosyal yard mlar için 184,8 milyar TL harcand ANKARA - Sosyal koruma harcamas 2012 y l nda 188 milyar 4 milyon TL olarak hesapland. Bu harcaman n yüzde 98,3 ünü (184 milyar 807 milyon TL) sosyal yard mlar oluflturdu. Sosyal yard mlarda ise en büyük harcama 99 milyar 106 milyon TL ile yafll lara/emeklilere yap lan harcama oldu. Bunu, 52 milyar 574 milyon TL ile hastal k/sa l k bak m harcamalar takip etti. En düflük harcama ise 50 milyon TL ile konut yard m harcamalar nda gerçekleflti. Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) n n yüzde 13,3 ünü sosyal koruma harcamalar oluflturdu. Türkiye statistik Kurumu, Sosyal Koruma statistikleri verilerini yay nlad. Sosyal koruma harcamas ; sosyal koruma yard mlar, idari masraflar ve di er harcamalardan olufluyor. Sosyal koruma yard mlar 8 risk/ihtiyaç grubu (hastal k/sa l k bak m, engelli/malül, emekli/yafll, dul/yetim, aile/çocuk, iflsizlik, konut ile sosyal d fllanma b.y.s) için yap lan sosyal yard mlar içeriyor. Verilere göre sosyal koruma harcamalar n n GSYH içindeki pay na risk/ihtiyaç gruplar baz nda bak ld nda, yafll /emeklilere yönelik yap lan harcamalar n yüzde 7 ile en büyük paya sahip. Bunu yüzde 3,7 ile hastal k/sa l k bak m harcamalar ve yüzde 1,1 ile dul/yetim harcamalar takip etti ve 2012 y llar aras nda GSYH sabit fiyatlarla yüzde 15,5 artarken, sosyal koruma harcamalar yüzde 32,2 art fl gösterdi. Art fla risk/ihtiyaç gruplar baz nda bak ld nda, en büyük art fl n yüzde 162,4 ile iflsizlere yönelik harcamalarda gerçekleflti i gözlendi. Bunu s ras yla, yüzde 102,9 ile engelli/malül harcamalar, yüzde 74,7 ile sosyal d fllanma baflka yerde s n fland r lamayan harcamalar ve yüzde 48,6 ile aile/çocuk harcamalar takip etti. Buna karfl n, konut yard m harcamalar nda düflüfl gözlendi. fiartl yard mlar içinde 2012 y l nda en büyük pay yüzde 38 ile aile/çocuk yard mlar oluflturdu. Bunu, yüzde 34,8 ile engelli/malül yard mlar ve yüzde 9,1 ile emekli/yafll yard mlar takip etti. (CHA)

9 2 Ocak 2014 LEFKOfiA - Güney K br s'ta devam eden ekonomik kriz K br s Rum Yönetimi'nde psikolojik tedavi gören hastalar n say s ndaki art fl gün yüzüne ç kard. Limasol daki halk pazarda yap lan bir araflt rma, g da ve giyecek yard m almaya hak sahibi olanlar n ezici ço unlu- unun yafl aras ndaki kad nlar oldu u, bu kifliler aras nda psikolojik hastal klar n artt ve fakirlik teriminin art k Rum taraf nda da kabul gördü ü sonucunun ortaya ç - kard. Ekonomi Güney K br s'ta temel ihtiyaç yard mlar ndan sorumlu Hristina Çambarta, ekonomik kriz ve olgulardaki sürekli de- iflimin toplumsal uyumun bozulmas tehlikesini üst seviyeye ç kard n ifade etti. Son iki y ld r halk pazarlar kurulmas ve iflletilmesi, daha önceki y llarda yaflam düzeyi çok yüksek olan toplum içerisinde temel ihtiyaçlar n giderilmesi ihtiyac n ortaya koydu unu belirten Çambarta, Art k yeni fakirler terimi K br s ta da kabul görüyor." dedi. (CHA) YARIN TZOB: Tar m 11 ayda 2012 ihracat n yakalad Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, tar m ve g dada ihracat n ithalattan 3 kat h zl artt n bildirerek, Ocak-Kas m döneminde tar m ve g dada ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10,47 art flla 15 milyar 222 milyon dolara ulaflt. ANKARA y l n n tamam nda tar m ve g dada 15 milyar 251 milyon dolar olan ihracat, 11 ayda yakaland. dedi. Bayraktar, yapt aç klamada, tar m ve g dada Ocak-Kas m döneminde ithalat n yüzde 3,38 art flla 9 milyar 802 milyon dolardan 10 milyar 134 milyon dolara yükseldi- ini belirtti. Ocak-Kas m döneminde fas llar aras nda en fazla ihracat n 3 milyar 479,8 milyon dolarla meyve, turunçgiller, kavun ve karpuzda görüldü ünü, bunu, 1 milyar 628,3 milyon dolarla sebze, meyvelerden elde edilen ürünler fasl - n n takip etti ini bildiren Bayraktar, Ocak-Kas m döneminde hububat, un, pastac l k ürünlerinde 1 milyar 380,9 milyon, hayvansal ve bitkisel ya larda 1 milyar 291,5 milyon, dolarl k ihracat yap ld na dikkati çekti. TZOB Genel Baflkan Bayraktar, Ocak-Kas m döneminde fas llar aras nda en fazla ithalat, 1 milyar 822,7 milyon dolarla hububatta, 1 milyar 657,6 milyon dolarla hayvansal ve bitkisel kat ve s v ya lar, yemeklik kat ya lar, hayvansal ve bitkisel mumlarda, 1 milyar 503,6 milyon dolarla ya l tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve t pta kullan lan bitkiler, saman ve kaba yemlerde, 1 milyar 417,2 milyon dolarla g da sanayinin kal nt ve döküntüleri, hayvanlar için haz rlanm fl kaba yemlerde yap ld - n belirtti. Bayraktar, Kas m ay nda ihracat n, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 13,34 art flla 1 milyar 608,4 milyon dolardan 1 milyar 823 milyon dolara yükseldi ini, ithalat n yüzde 1,88 art flla 959,7 milyon dolardan 977,8 milyon dolara ç kt n bildirdi. fiemsi Bayraktar, tar m ve g dada 2013 y l - n n en yüksek ihracat rakam na Kas m ay nda ulafl ld n da vurgulad. Ocak-Kas m döneminde tar m ve g da ihracat n n 15,2 milyar dolar aflt n, ithalat n 10,1 milyar dolarda kald n belirten Bayraktar, flunlar kaydetti: Tar m ve g da, sadece Kas m Ekonomik kriz Rumlar n psikolojisini bozdu 9 ay nda 845,2 milyon dolarl k, 11 ayl k dönemde ise 5 milyar 88,1 milyon dolar d fl ticaret fazlas verildi. 11 ayl k dönemde ihracattaki art fl yüzde 10,47 yi bulurken, ithalattaki art fl yüzde 3,38 de kald. hracat, ithalattan 3 kat h zl artt. Kas m ay itibar yla son bir y ll k dönemde ihracat 16 milyar 694 milyon dolara ç karken, ithalat 11 milyar 65,4 milyon dolar oldu. Son bir y ll k dönemdeki d fl ticaret fazlas 5 milyar 429 milyon bin dolara ç kt. Türk çiftçisinin emekle, gece gündüz çal flmayla üretti i ürünlerin dünya pazarlar nda yer buldu- unu ve tar m ve g dada ihracat n, genel ihracat n çok üzerinde artt - n bildiren Bayraktar, Kas m ay nda genel ihracat yüzde 3,6 artarken tar m ve g dada art fl yüzde 13,34 ü buldu. thalat genelde yüzde 2,2 artt, tar m ve g dada yüzde 1,88 artt. Kronik d fl ticaret aç veren ülkemize, 11 ayda 5 milyar dolar n üzerinde d fl ticaret fazlas yla katk da bulunduk. Çiftçimiz, elinden geleni fazlas yla yapt. ifadelerini kulland. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi 2 Ocak 2014 BIST, NASDAQ a ortak oluyor Borsa stanbul (BIST) Afi, dünyan n teknoloji borsas olarak bilinen Amerikan NASDAQ OMX ile stratejik ortakl k anlaflmas yap yor. Anlaflman n 2014 Temmuz ay nda paraflanmas bekleniyor. STANBUL - Böylece Borsa stanbul, NASDAQ ta az nl k paya sahip olacak. BIST Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürü brahim Turhan, Anlafl rsak NASDAQ a ortak olma opsiyonu elde edece iz. dedi. BIST Afi, ilk genel kurul toplant s n yapt. Divan baflkanl - n ltem Dokurlar n yürüttü ü toplant da ilk olarak genel kurulun usul ve faaliyetleri oyland. Sonras nda Borsa stanbul Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürü brahim Turhan dan NASDAQ OMX ile yap lan stratejik ortakl k anlaflmas ile ilgili detaylar aç klamas talep edildi. Turhan da söz konusu borsa ile stratejik ortakl k anlaflmas için faaliyetlerin 2012 ortalar nda bafllad n belirterek, 2013 yaz nda önemli bir aflamaya geldi- ini dile getirdi. Anlaflma ile NASDAQ OMX in BIST a bir yandan fikri haklar ve yeni sat m haklar bir yandan da paylar, emtia ve türev endeksi için Genium Inet sistemini verece ini aktard. Turhan, Genium Inet sayesinde teminat yönetiminin etkin ve sorunsuz olaca n ifade etti. Turhan, BIST ve NASDAQ n taraf oldu u anlaflma ile elektrik güç sözleflmelerinin borsada ifllem görece ini de bildirdi. Ayr - ca BIST n Amerikal muhatab - na bir bedel ödemeden fikir ve yard m alaca n, böylece marka de erini art raca n vurgulad bafl nda projenin ilk etab - n n bafllayaca n belirten brahim Turhan, Bu çerçevede pay al m sat m, takas sistemine geçilecek. Denemeler 2015 ilk çeyrekte tamamlanacak üçüncü çeyre inde projenin ikinci etab bafllayacak. Türev, emtia, borçlanmada yenilemeler yap lacak ortas nda bu piyasalar n tamam yeni teknolojiye intikal edecek." ifadelerini kulland. BIST Yönetim Kurulu Baflkan, mutabakat halinde NAS- DAQ ta az nl k pay alacaklar n belirtirken, Anlaflma parafland - takdirde NASDAQ a ortak olma opsiyonu elde edece iz. Bunun olup olmayaca n da 2014 te anlayaca z. dedi. Turhan, flöyle devam etti: "Pay takas olmas halinde ald m z teknoloji paketinin bedeli olarak Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) onay n n ard ndan 5 gün içinde BISTNASDAQ OMX n yüzde 5 pay NASDAQ OMX e verilecek. Ayn flekilde teknoloji paketinin bedeli olmak kayd ile NASDAQ OMX in tercihine göre 33,1 milyon dolar ya da halka arz yap lm flsa piyasa fiyat ndan, halka arz yap lmam fl ise yap lacak de erlemeden belirlenecek BIST pay NAS- DAQ a verilecek. Pay takas n n yap l p yap lamayaca 30 Haziran 2014 tarihinde belli olacak. Yüzde 2 OMX pay na karfl l kl pay de iflimi yöntemiyle saptanacak. BIST pay da NASDAQ a verilir ama bu husus teknoloji paketi fiyat yla alakas zd r. Bu iki flirketin ticari mant k ile birbirlerine ifltiraki mant yla yap lacak pay takas d r. Pay takas olmad - takdirde al nan teknoloji paketinin bedeli olarak yüzde 5 BIST pay devam ediyor, ama daha evvel NASDAQ a seçenekli olarak sundu umuz imkan kalk yor ve Nasdaq OMX'e do rudan yüzde 2 Borsa stanbul pay veriliyor. Turhan, anlaflman n hem BIST hem Türkiye için faydal olaca na iflaret etti. Toplant da anlaflma oylamaya sunuldu, genel kurulun tamam taraf ndan onayland. Ard ndan BIST Afi esas sözleflme yenilemesi de oy birli i ile kabul edildi. Dilek ve temennilere de yer verilen genel kurulda elektronik oylaman n zaman almas esprilere konu oldu. Üyelerden biri divan baflkan ltem Dokurlar a Say n Baflkan aman yeni y la burada girmeyelim." diye tak ld. Müflterileri 2013'te 102 milyar SMS çekti STANBUL - letiflim ve teknoloji flirketi Turkcell, 2013 y l na iliflkin mobil hizmet verilerini aç klad. 35 milyon müflterisi bulunan flirket üzerinden internet kullan m 3G nin hayata geçti i 2009 y l na göre yüzde artt. Turkcell müflterileri, 2013 y l nda 102 milyar SMS ve 150 milyonun üzerinde MMS gönderdi. Sektör lideri Turkcell in 35 milyon müflterisinin toplam SMS, MMS, mobil internet ve mobil uygulama kullan mlar na iliflkin veriler, iletiflim ve teknoloji sektörünün geçti imiz y l yaratt de iflim ve dönüflümün bir nevi foto raf niteli i tafl - yor. fiirket, 35 bin baz istasyonuyla 2G de nüfusun yüzde 99,4 nü, 3G de ise nüfusun yüzde 85,49 nu kaps yor. Grup flirketlerinden Turkcell Global Bilgi ile Anadolu da gençlere yeni ifl kap lar açan Turkcell in, 2013 sonu itibar yla çal flan say s 14 bin 500 e ulaflt. novatif yaklafl m n her alanda sergileyen Turkcell, 2013 sonu itibariyle 238 si ulusal, 49 u uluslararas olmak üzere toplam patent baflvuru say s n 287 ye ç kard. fiirketin tescilli patent say s ise 43 oldu. Cep telefonu operatörünün 2013'te düzenledi i kampanyalar ve iflbirlikleri sayesinde müflterileri önemli maddi faydalar da sa lad. gnctrkcll in kampanyalar na toplam 1 milyon 539 bin kat l m gerçeklefltirildi. gnctrkcll üyeleri toplam 20 milyon TL fayda elde etti. 1,2 milyon Turkcell'li Sar Kutu dan 3,7 milyon dakika konuflma, 145,5 bin GB cepten internet, 248 milyon SMS kazand. 29 markan n 60 kampanyas ndan yararlanan Turkcell liler 34,2 milyon TL de erinde indirimli al flverifl yapt.(cha)

11 2 Ocak 2014 Ekonomi DO AKA Yönetim Kurulu Osmaniye de topland BURSA - GSM flirketleri, sabit telefon, uydu ve kablolu tv ve internet hizmeti veren firmalar n tarife, kampanya, taahhütname, fesih, cayma bedeli gibi abone flikayetlerini en geç 10 günde cevapland racak. Abone flikayetlerinin çözülmesine yönelik çal flmalar sürdüren Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK), iflletmecilerin internet sayfalar nda flikâyet sistemi oluflturmak ve bu sistem üzerinden tüketici flikâyetlerine fleffaf, h zl, kolay ve etkin bir çözüm sunmak yükümlülü ünün düzenlenmesini öngören "Tüketici fiikâyetlerinin flletmeciler Taraf ndan Çözülmesine liflkin Usul ve Esaslar" n onaylanarak yürürlü e konuldu unu aç klad. BTK, geçti imiz May s ay nda kamuoyunun görüflüne sunulan 'Tüketici fiikâyetlerinin flletmeciler Taraf ndan Çözülmesine liflkin Usul ve Esaslar Tasla 'n n onaylanarak yürürlü e girdi ini duyurdu. Düzenlemeyle; iflletmecilerin, tüketici flikayetlerinin iletilebilmesi amac yla internet sayfalar nda online (çevrimiçi) flikayet sistemi oluflturmas ve bu sistem üzerinden tüketici flikayetlerine fleffaf, h zl, kolay ve etkin bir çözüm üretilmesi hedefleniyor. Art k, flikâyet sistemi üzerinden iletilen tüketici flikâyetlerinin iflletmeciler taraf ndan di er düzenlemelerde yer alan hükümler sakl kalmak kayd ile flikâyet baflvurusundan itibaren en geç 10 ifl günü içerisinde çözümlenecek. flletmeciden kaynaklanmayan nedenlerle 10 ifl günü içerisinde çözülmesi mümkün olmayan flikâyetler hakk nda tüketici gecikmeksizin bilgilendirilecek. Bilgilendirme kapsam nda flikâyetin çözülememesinin gerekçesi, sürecin tamamlanmas için varsa öngörülen çözüm tarihi, tüketici menfaatinin sa lanmas için varsa al nabilecek di er tedbirler hususlar da yer alacak.(cha) ORDU - Kar ya fl n n etkili oldu u Ordu'da pancar hasad zorlukla yap labiliyor. Kar yiyen pancar n tad n n daha güzel oldu unu ifade eden çiftçiler, pancar n ba - n 2 liradan sat fla sunuyor. Ordu da kar ya fl nedeniyle sebzeler beyaz örtü alt nda kald. Kabadüz ilçesinde ve Turnal k Yaylas nda vatandafllar karla kaplanan tarlalarda adeta pancar av - na ç k yor. Küreklerle kar kazmak suretiyle güçlükle bulduklar pancar topraktan ay r yor. Kar n üzerine ya d pancar n daha lezzetli oldu unu belirten bölgenin sakinleri, " lkbaharda dikti imiz kara pancarlar haziran ay nda yaprak açmaya bafll - yor. K fl aylar geldi i zaman YARIN Karla kapl tarlada pancar hasad KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ kar alt nda kalan pancarlar kürek yard m yla ç kart yoruz. Kar yedi i zaman pancar daha tatl oluyor, çorbas n n yan s ra sarmas ve diblesi de güzel oluyor." fleklinde konufltu. Çiftçiler kar n alt ndan ç kard klar kara pancar pazarda ba n 2 liradan sat fla sunuyor. (CHA) V A N P R O K 2 A B A N A A S M A 3 P A N O R A M A Y 4 U A T A V P 5 R E Y K I R A Ç A 6 T M E K A N K 7 M A S A T F A R 8 A L R E M S 9 Z O N A O N K S 10 E N E Z E E L K 11 R K A M A R O T 12 E F E A R O T 13 T A S A R I A K A 14 R N E A L A Y 15 K A R O E N A Y 16 Z A F Y E T N 17 T E L A M A N 18 A A L L A B 19 B O T T E K L A 20 E S A R E T Z E R

12 12 YARIN Ekonomi ANKARA - Art k konut kredileri ile di er gayrimenkul al - m amaçl krediler hariç, tüketici kredilerinin vadesi 36 ay ile s n rland r ld. Tafl t kredileri ile tafl t teminatl kredilerin vadesi de 48 ay geçmeyecek. BDDK'n n banka kredileriyle ilgili düzenlemesi Resmi Gazete de yay mland. Buna göre konut kredilerinde teminat, konut de erinin yüzde 75 ni aflmayacak. Tafl t kredilerinde çekilecek tutar, tafl t n fatura bedeli 50 binin alt ndaysa yüzde 75 ten çok olmayacak. Tafl t n fatura bedeli 50 bin ise çekilebilecek kredi fatura bedelinin yüzde 70 i, arac n fatura bedeli 50 binden çoksa, çekilebilir kredi, fatura bedelinin yüzde ANKARA - Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nun kredi kart taksit s n rlamas Resmi Gazete de yay mlad. Buna göre kredi kart ile yap lan taksitlendirme say s 9 ay geçmeyecek, ayr ca telekomünikasyon, kuyumculuk, g - da ve akaryak t al mlar nda taksit uygulanmayacak. Duyuruda, Mal veya hizmet al m sonras belli bir ücret karfl l borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendi i dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlar ile gerçeklefltirilecek mal ve hizmet al mlar ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ay geçemez. Kredi kartlar yla gerçeklefltirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, g da ve akaryak t al mlar nda taksit uygulanamaz. ifadeleri yer ald. Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Hakk nda Yönetmeli in 26.nc maddesinin bafll 'Kart ç karan kurulufllarda koruyucu hükümler, hesap ve kay t düzeni, mali tablolar ve denetim' olarak de ifltirildi. Resmi Gazete de yönetmeli in 28. maddesinin de iflikli i flu flekilde: "MADDE 28 (1) Bankalar hakk nda bu Yönetmeli in 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nc maddeleri ile yedinci f kras Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kredilerine düzenlemeye gitti. 50 si kadar olacak. kinci el binek araçlarda tafl t n de eri tespit edilirken kasko de eri baz al nacak. Tüketicilere, konut edinmeleri amac yla kulland r lacak kredilerde, tafl t kredileri hariç konut teminatl kredilerde, yap lacak finansal kiralama ifllemlerinde, kredi tutar n n teminat olarak al nan konutun de erine oran yüzde 75 i aflmayacak. S n rlamaya konu krediler için teminat olarak al nan gayrimenkullerin de erlemesinin BDDK veya Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yetkilendirilmifl de erleme flirketlerine yapt r lmas da zorunlu olacak. Konuyla ilgili olarak Resmi Gazete de yer alan ifadeler flöyle: "Tüketicilere, binek araç edinimi amac yla kulland r lacak tafl t kredilerinde ve tafl t teminatl kredilerde veya yap lacak finansal kiralama ifllemlerinde, kredi tutar n n tafl t n de erine oran tafl t n nihai fatura de eri 50 bin Türk Liras ve alt nda olanlar için yüzde 75 i aflamaz. Bu oran, nihai fatura de eri 50 bin Türk Liras n aflan binek araçlarda, bedelin 50 bin Türk Liras na kadar olan k sm için yüzde 70, 50 bin Türk Liras - n n üstünde olan k s m için yüzde 50 olarak uygulan r. kinci el binek araçlarda tafl t n de erinin tespitinde kasko de eri esas al n r." (CHA) hariç 26 nc maddesine iliflkin hükümleri uygulanmaz. Bu Yönetmelik 1/2/2014 tarihinde yürürlü e girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Baflkan yürütür." (CHA) 2 Ocak 2014 Kredilere BDDK ayar : Tüketime 36 ay, tafl ta 48 ay s n r Kredi kart na '9 taksit' s n rlamas Hazine garantili d fl borç stoku 10,1 milyar dolar ANKARA - Hazine Müsteflarl, 2013 y l üçüncü çeyre i itibar yla Hazine garantili d fl borç stokunun 10,1 milyar ABD dolar oldu unu bildirdi. Hazine garantili d fl borç stok verileri ve kamu kurulufllar nca sa lanan hazine garantisiz d fl borç stok verileri hakk nda aç klama yapan Müsteflarl k, Hazine garantisi alt nda yurt d fl ndan sa lanan kredilere iliflkin veriler ile kamu kurulufllar nca yurt d fl ndan sa lanan Hazine garantisiz kredilere iliflkin verilerin internet sitelerinde statistikler/kamu Finansman statistikleri bölümü alt nda yay mland na iflaret ederek, "Bu çerçevede, 2013 y l üçüncü çeyre i itibar yla Hazine garantili d fl borç stoku 10,1 milyar ABD dolar, kamu kurulufllar nca sa lanan Hazine garantisiz d fl borç stoku 6,6 milyar ABD dolar olarak gerçekleflmifltir. bilgisini verdi. (CHA)

13 2 Ocak 2014 D fl Haberler YARIN 13 Ürdün gazetesi: Erdo an n Hizmet i kaybetmesi kendisi için büyük hata olur STANBUL - Ürdün ün prestijli gazetesi El-Rai de yay nlanan bir makalede, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Hizmet Hareketi ni karfl s na alarak büyük hata iflledi i belirtildi. Türkiye'yi yak ndan izleyen önemli kanaat önderlerinden Bilal Hasan Et-Tel imzas yla yay nlanan makaleye göre, Ortado u politikalar sebebiyle Arap dünyas ndaki itibar tart fl lmaya bafllanan Baflbakan Erdo an, Türkiye içinde de büyük bir sorun ile karfl karfl ya. Gezi olaylar nda önemli hasar alan Erdo an n Hizmet Hareketi ni de karfl s na almas n n büyük tehlike oldu una vurgu yap lan makalede, Hizmet Hareketi nin hemen her seçimde AK Parti nin demokratikleflme ve reform politikas na büyük destek verdi ine dikkat çekildi. Makalede Fethullah Gülen Hocaefendi nin teflvikleriyle Türkiye de ve dünyan n dört bir yan nda faaliyetler yürüten hareketin sosyal ve ekonomik hayattaki a rl na dikkat çekildikten sonra flu ifadeler kullan l yor: Erdo an n Hizmet Hareketi ni kaybetmesi, hükümetin bekas için büyük bir tehlike anlam na gelmektedir. Ürdünlü düflünür, Hizmet Hareketi nin, içerisinde milyonlar bar nd rd n vurgulayarak, AK Parti'nin muhtemel kayb n n büyüklü- üne dikkat çekti. Bilal Hasan Et- Tel, ayr ca bu durumda toplumun di er muhafazakar kesimlerinde de Erdo an a karfl memnuniyetsizli- in giderek artaca na ve toplumsal bar fl n büyük yara alaca na vurgu yapt. AK Parti nin makul çözüm getirmeden dershaneleri kapatma karar n n da elefltirildi i makalede Hizmet daha önce imam hatip liselerinin kapat lmas na ve medyaya yap lan bask lara vs. karfl ç kt - gibi bugün de dershanelerin kapat lmas na karfl ç k yor. görüflüne vurgu yap ld. (CHA) Yunanistan'da silahlanmaya dair rüflvet soruflturmas geniflliyor Yunanistan yarg s, Savunma Bakanl n n geçmiflte hayata geçirdi i silahlanma programlar na iliflkin yolsuzluk ve rüflvet soruflturmas n geniflletiyor. Savunma Bakanl eski Silahlanma Müdür Vekili Antonis Kantas n ifadesi üzerine savc l k, flüpheli 17 kifliden gözalt karar ç kart lan iki kifliden birini gözalt na al nd. BERL N - Alman Federal Hükümeti, Büyük Koalisyon Anlaflmas ndaki vaatleri yerine getirmek için 2014 de planlanandan daha fazla borçlanacak. Hükümetteki Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti nin (SPD) hedefleri gerçeklefltirmek için 6 milyar AT NA - Yunanistan Savunma Bakanl n n eski Silahlanma Müdür Vekili Antonis Kantas, geçti imiz günlerde savc ya verdi i ifadesinde, son 15 y ll k süreçte hayata geçirilen 12 ayr silahlanma program nda kendisinden baflka aralar nda politikac ve ifladamlar n n da bulundu- u 17 kiflinin rüflvet ald n itiraf etti. Harekete geçen savc lar, Alman silah flirketi WEG- MANN n n Yunanistan daki temsilcisi Dimitris Papahristos u bugün gözalt na ald. Papahristos un Kantas a 750 bin Euro rüflvet verdi i tespit edildi. Rüflvet çark n anlatan Kantas, 2000 li y llarda, silah al m programlar na iliflkin itiraz etmemesi ve geciktirmemesi karfl l nda kendisine para verildi ini söyledi. Kantas, sviçre bankalar ndaki toplam 11 milyon Euro nun rüflvet paras oldu unu itiraf etti. Kantas, di er 4 milyon Euro nun ise 1997 y l öncesine ait rüflvetten geldi ini söyledi. Eski Silahlanma Müdür Vekili Kantas, Yeni Demokrasi ve PASOK u yolsuzluk ve rüflvet konusunda suçlad. Rüflvetin flimdiki iktidar ortaklar Yeni Demokrasi ve yerine 8 milyar euro tutar nda yeni borca girece i belirtildi. Büyük Koalisyon ortaklar, Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), imzalad klar hükümet anlaflmas nda asgari ücret, 1992 den önce anne olanlara emeklilik maafl, 45 y l çal flanlara PASOK un o y llardaki tek partili iktidarlar dönemlerinde verildi ini ifade eden Kantas, çok say da silahlanma program na iliflkin toplam ödeme miktar n n yüzde 3 ü, yüzde 0,5 i ve yüzde 1 oranlar nda rüflvet ald n ifade etti. Kantas, Stinger Asrad uçaksavarlar ndan 1,5 milyon Euro, uçaksavar OSA AMK sistemlerinden 1,7 milyon Dolar, denizalt ihalelerinden 600 bin Euro, tanksavarlardan toplam 3 milyon Dolar, Wegmann füzelerinden 750 bin Euro, hava denetim sistemleri için 250 bin Euro, Mirage savafl uçaklar için 800 bin Euro, Exocet füzeleri için 400 bin Euro, Leopard 2 tanklar için 600 bin Euro, M48 ler için 1 milyon Euro, Arthur radarlar için ise 240 bin Euro rüflvet ald n itiraf etti. Soruflturmayla iliflkili bir baflka rüflvet davas ndan eski Savunma Bakan Akis Tsohatzopulos, 20 y l hapis cezas na çarpt r lm flt. Bu arada son soruflturma kapsam nda ad geçen eski bakan ve ünlü ifladamlar n n da gözalt na al narak yarg lanmalar bekleniyor. (CHA) Alman hükümeti, 2014 te planlanandan fazla borçlanacak 63 yafl nda erken emeklili e ayr lma, belediyelere ve altyap ya yat r m gibi vaatlerde bulundu. Önümüzdeki yasama döneminde 2017 y l na kadar bu hedeflerin gerçeklefltirilmesinin 23 milyar euroya mal olaca- belirtildi. Haftal k haber dergisi Der Spiegel e göre Siyah-K rm z hükümeti 2014 bütçe planlamas - na göre önümüzdeki y l 6 milyar yerine 8 milyar euro yeni borç alacak. Federal Maliye Bakanl - n n gelecek y l n bütçe planlamas, 22 Eylül de genel seçimler yap ld için Federal Meclis taraf ndan kabul edilmemiflti. (CHA)

14 14 YARIN Rusya uzman merkezi: Teröristler Soçi ye Türkiye den s zabilir MOSKOVA - Rusya Siyasi Enformasyonu Merkezi nin haz rlad - rapora göre, Soçi kentinde 7 fiubat 2014 tarihinde bafllayacak olan K fl Olimpiyat Oyunlar n kana bulamakla tehdit eden teröristlerin, Türkiye den s zabilme tehlikesi var. Rus bas n nda yer alan habere göre, en büyük tehdit kendini Kafkasya Emiri olarak ilan eden Kuzey Kafkasya terör örgütü elebafl s Doku Umarov. Rus uzman Aleksey Muhin in baflkanl nda haz rlanan Soçi Olimpiyat Oyunlar S ras nda Güvenlik ve Risk Düzeyi bafll kl raporda, bölgenin Kuzey Kafkasya da faaliyet gösteren teröristlerin hedefi alt nda olu una dikkat çekildi. Rus uzmanlar, teröristlerin Rusya n n Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden Soçi ye s zabilece ini öne sürdü. Rusya Siyasi Enformasyonu Merkezi nin iddias na göre, teröristler Türkiye den de bölgeye s - zabilir. Raporda Türkiye den gelecek olas teröristlerin Karadeniz veya Gürcistan üzerinden s zabilece i ihtimali üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili Karadeniz de Rus Karadeniz Deniz Donanmas ve güney askeri bölge birliklerinin güvenlik çal flmalar yapt kaydedildi. Daha önce Cihan Haber Ajans na (Cihan) konuflan Rus askeri uzmanlar Rusya n n L-20 tip askeri uça ile Karadeniz de defalarca uçufl gerçeklefltirmesini Soçi Olimpiyat Oyunlar dahil bölgede güvenlik önlemlerinin art r lmas amaçl olabilece ine dikkat çekmiflti. Bat bas n nda yer alan haberlere göre, terör örgütü lideri Umarov, daha önce Soçi Olimpiyat Oyunlar n kana bulayacaklar ilgili tehditlerde bulunmufltu. Konuyla ilgili aç klama yapan Çeçenistan Cumhurbaflkan Ramzan Kadirov, terör örgütü elebafl n n Soçi Olimpiyat Oyunlar na kadar imha edilece ini kaydetmiflti. (CHA) BERL N - Almanya'n n baflkenti Berlin'de bulunan Rus oligark Mihail Hodorkovski'nin sviçre'ye yapt 3 ayl k vize baflvurusu kabul edildi. Hodorkovski'ye Schengen D fl Haberler 2 Ocak 2014 Çin den yolsuzlukla mücadelede yeni ad m Son günlerde yolsuzlukla mücadele ad mlar n art ran ve bunu birinci önceli i olarak belirleyen Çin, yetkililerin varl klar ve aile gelirlerini s k mercek alt na al yor. PEK N - Ülkeyi tek bafl na yöneten Çin Komünist Partisi nin (ÇKP) Merkez Komitesi, yay mlad genelgede, yetkililerin mal varl klar ve ailelerinin gelirlerini gösteren varl k raporlar denetimini art racak yönetmeli in s k uygulanmas n istedi y l nda yay nlanan revize edilmifl yönetmeli e göre, yetkililer, medeni durumlar, mülkiyetleri, çocuklar n n ve efllerinin kazançlar, yurt d fl ifl iliflkileri ve di er yat r m faaliyetlerini rapor etmeleri gerekiyordu. Varl klar n bildirmeyen yetkililer terfi olmayacak ve k namadan bafllay p iflten ç karmaya kadar de iflen cezalarla karfl laflacaklar. Bu arada, hakk nda flüpheli ciddi hukuk ve disiplin ihlali soruflturmas yürütülen Çin Halk Siyasi Dan flma Konferans Milli Komitesi (CPPCC) üyesi Yang Gang görevinden al nd. Yang n CPPCC Milli Komitesi Ekonomik fller Komitesi müdür yard mc l görevinden de uzaklaflt r ld kaydedildi. Öte yandan yolsuzluklarla mücadele edecek ba ms z birimin hala kurulmad Çin in Hunan eyaletine ba l Hengyang flehrindeki 512 meclis üyesi, görevden al nan di er 56 milletvekilinden seçim sonuçlar n de ifltirmek için rüflvet ald klar n n anlafl lmas üzerine geçen gün istifa etti. Seçim yolsuzlu u için verilen rüflvetin toplam tutar 110 milyon yuan (39 milyon TL) olarak aç klanm flt. Öte yanda resmi Xinhua ajans n n haberine göre, Devlet Konseyi taraf ndan yay nlanan genelgede kamuya aç k alanlarda sigara içen kamu çal flanlar n n, k nama ya da a r disiplin cezas alaca kaydedildi. Haberde, kamu personelinin hastane, okul, spor salonu, toplu tafl ma araçlar nda veya di er alanlarda sigara ile tütün maddelerini kullanmalar yasakland. ÇKP taraf ndan onaylanan genelgeye göre, özellikle yönetici pozisyonunda bulunan merkezi ve yerel kamu personeli kamuya aç k alanlarda sigara içmeyerek, halka örnek olacak. Ayr ca, kamu personelinin kamu fonlar n kullanarak sigara almas da yasakland. Yetkililer, görevde sigara içemeyecek ya da sigara teklif edemeyecek. Çin de 300 milyon kifli sigara içiyor. Ajans n haberinde, halka aç k yerlerde sigara içmenin göreceli olarak global bir fenomen oldu u belirtilirken, baz yetkililerin halka aç k yerlerde sigara içmesinin sadece çevreyi ve halk sa l n tehlikeye atmad, ÇKP nin ve hükümet yetkililerinin ve liderlerinin imaj na da olumsuz etki oluflturdu u kaydedildi. Tütün ürünlerinin sat fl ve reklam n n da art k ÇKP ve hükümet binalar nda yap lmayaca da ifade edildi. "Sigara içmek yasak ibaresinin belirgin bir flekilde toplant salonlar, kabul salonlar, geçitler, kafeteryalar ve tuvaletlerde duvara as lmas gerekecek. Çin, 2003 y l nda Dünya Sa l k Örgütü nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleflmesi ni imzalam fl ve 2006 da yürürlü e girmiflti. Uzmanlar, mevcut hükümetin çabalar n n söz konusu sözleflme standartlar - n n çok gerisinde oldu- unu belirtiyor. Ülkede 2011 y l nda otel ve lokantalar n da dahil oldu u kapal alanlarda sigara içilmesine yasak getirilmifl, ancak denetim ve uygulamada genelde bu kurala uyulmam flt. (CHA) sviçre, Hodorkovksi'ye vize verdi vizesi verildi i ve birçok Avrupa ülkesine de bu sayede seyahat edebilece i belirtildi. On y l cezaevinde kald ktan sonra Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin taraf ndan affedilerek serbest kalan Rus oligark Mihail Hodorkovski, sviçre'deki efli ve iki çocu- unu görebilmek için bu ülkeye vize baflvurusunda bulunmufltu. Putin'e muhalifli i ile bilinen Hodorkovski 2003 y l nda vergi kaçakç l ve yolsuzluk suçlamas yla cezaevine konmufl, geçen hafta ise Putin taraf ndan özel bir kanunla affedilerek serbest kalm flt. (CHA)

15 2 Ocak 2014 Ankara YARIN Mamak'ta yap laflmaya paralel imar yollar Ankara Mamak Belediyesi, artan yap laflma ve nüfusla birlikte daha sa l kl ulafl m sa layabilmek için yol yap m çal flmalar n sürdürüyor. ANKARA - Yap laflmayla orant l yeni imar yollar açan belediye, sene bafl ndan bu yana 31 bin 107 metre imar yolu açt, 87 bin 104 metre de malzemeli yol bak m gerçeklefltirdi. Yeni imar yollar n n ilçenin geliflmesi ve konutlaflma aç s ndan da büyümesi anlam na geldi ini kaydeden ANKARA - Ankara Pursaklar Belediyesi Dede Torun Evi nde gerçeklefltirilen muhabbet geceleri her hafta düzenli olarak yap l yor. Yavuz Selim Dede Torun Evi nde düzenlenen sazl ve sözlü geceye halk yo un ilgi gösterdi. Kültür Müdürlü ü, k fl günlerinde halk bir araya getirmek ve dost meclislerini yeniden hat rlamak için programlar düzenliyor. Pursaklar Belediyesi Yavuz Selim Dede Torun Evi nde düzenlenen geceye çok say da davetli kat ld. Programa, saz ve sözleriyle renk katan yerel sanatç lardan Belediye Baflkan Mesut Akgül, "Parmakla gösterilen bir ilçe oluflturmak hedefiyle yola ç km flt k ve hizmet noktas nda ciddi mesafe alm fl bir ilçe olduk." dedi. Mamak Belediyesi yol çal flmalar n sürdürürken çevreyi de temizliyor. Ekipler, görüntü kirlili ine neden olan Muhammet Köse, okudu u parçalarla dinleyenlere keyifli anlar yaflatt. lçede komfluluk iliflkilerini güçlendirmek, birlik ve beraberlik duygusunu art rmak için programlar düzenleyen belediye yetkilileri, halk n memnun kald n belirtti. Eski gecelerin hat rland, kardefllik duygular n n vurguland bu programlara Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin de kat larak hemflehrilerini yaln z b rakmad. Türkülerle e lenen misafirlere her programda çi köfte, tatl ve içecek ikram ediliyor.(cha) hafriyatlar da kald r yor. Bir yandan yollarda ve kald r mlarda bak m-onar m çal flmas yaparken, di er yandan yeni yol açma çal flmalar n n devam etti ini kaydeden Akgül, " lçemiz geliflime aç k, tercih edilen bir bölge ve yap laflma da h zla art fl gösteriyor. Belediye olarak biz de yeni yollar açarak geliflime katk sa l yoruz." diye ifade etti. Akflemsettin, fiahapgürler, Ege, Alt a aç, Karaa aç ve Bahçeleriçi mahallelerinde yol aç m çal flmalar - n n devam etti ini belirten Akgül, 2014 y l nda 45 bin metre yol açmay hedeflediklerini kaydetti. (CHA) Pursaklar Dede Torun Evi ne yo un talep

16 16 YARIN Ankara 2 Ocak 2014 Erdemli Gençlik, Suriye için seferber Ankara Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü, Suriye için yard m seferberli i bafllatt. ANKARA - Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar 'n n duyarl l ile bafllayan kampanyaya sivil toplum kurulufllar ve halk büyük destek verdi. Suriye de yaflanan drama sessiz kalmayan Erdemli Gençlik Kulübü, Nezaket Okullar ve sivil toplum kurulufllar nsanl k Aç ve Üflüyor kampanyas düzenledi. Güçlerini birlefltiren yard mseverler Suriye için yüzlerce koli yard m toplad. Düzenlenen kampanya ile çok say da Suriyelinin ihtiyac n giderecek olan malzemeler kulüpte toplan yor. Burada reyonlara göre ayr lan yard mlar, düzenli bir flekilde kolilere konup ambalajlan - yor. fiimdiye kadar yüzlerce koliye ulaflan yard mlar önümüzdeki haftaya kadar devam edecek. Toplanan bu yard mlar daha sonra TIR larla Suriyelilere ulaflt r lacak. Pursaklar halk n n da büyük destek verdi i bu kampanyay de erlendiren Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Komflusu akçan tok yatan bizden de ildir hadisini hat rlatarak nsanl k aç ve üflüyorken bizler buna sessiz kalamazd k. Eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Allah hay rlar n kabul etsin. dedi. Kampanyaya destek vermek isteyenler, toplad klar malzemeleri Erdemli Gençlik Kulübü'ne önümüzdeki haftaya kadar ulaflt rabilecek. (CHA) Samanyolu masa tenisinde Ankara birincisi oldu ANKARA - Ankara Liseler Aras Masa Tenisi Turnuvas sonuçland. Özel Samanyolu Anadolu ve Fen Lisesi tak m 78 okul içinden il birincisi olmay baflard. Turnuvada Ayd nl k Evler E.M.L ikinci, Özel Türk Yurdu Okullar üçüncü, Polis Koleji dördüncü oldu. Mamak Spor Salonu'nda yap - lan masa tenisi müsabakalar na 78 okuldan 312 ö renci kat ld. Çekiflmeli anlar n sahne oldu u müsabakada ö renciler ter döktü. Genç erkekler kategorisinde birincili i elde eden Samanyolu Lisesi, bölge elemelerinde Ankara y temsil etmeye hak kazand. Samanyolu Lisesi ö rencileri, bölge elemelerinde de birinci olmak istediklerini ve Türkiye elemelerine kat lmay hedeflediklerini ifade etti. Ö renciler okulun kendilerine sa lad fiziki imkânlar ve hocalar n n ilgilenmesinin baflar lar nda etkili oldu unu kaydetti. Samanyolu E itim Kurumlar - n n Bilim Olimpiyatlar baflar s n n yan nda spora da önem veren bir okul oldu unu belirten E itim Kurumlar Genel Müdürü Hakan Y lmaz, Spor müsabakalar nda en önde olmay hedefleyen okulumuz, yetenekli ö rencileri Türk sporuna kazand rmay amaçlamaktad r. dedi. Hakan Y lmaz, masa tenisi turnuvas nda birinci olmalar n n kendilerini mutlu etti ini belirterek, eme i geçen ö renci ve ö retmenleri de tebrik etti.(cha)

17 2 Ocak 2014 BAYBURT- Bayburt l Emniyet Müdürlü ü Trafik Tescil ve Denetleme fiube Müdürü Mansur Bayraktar, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye genelinde polisin sorumluluk bölgesinde ölümlü trafik kazas n n olmad tek ilin Bayburt oldu unu, bu durumun kendilerini sevindirdi ini söyledi. Bayburt ta trafik kazalar n önlemek için l Emniyet Müdürlü ü koordinasyonunda 2013 y l bafl ndan itibaren çal flma yapt klar n belirten Bayraktar, Trafik Tescil Denetleme fiube Müdürlü ümüzce 21 Mart tarihinde bafllatt - m z Emniyet Kemeriyle Hayata Ba lan projesi çerçevesinde sürücülerin bilinçlendirilmesi, emniyet kemerinin kullan m oran n n artt r lmas için çal flt k. Bu konuda e itici denetlemeler yap ld ktan sonra vatandafllar m z n emniyet kemeri takma oran artt dedi. l Trafik Güvenli i Koordinasyon Toplant s nda Bayburt un trafik sorunlar yla ilgili çal flmalar da gerçeklefltirdiklerini ifade eden Bayraktar, flöyle devam etti: Emniyet olarak özellikle yaya geçitlerinin ve yayalar n yol güzergah n n, buna paralel olarak da kavflaklar ve dönüfller ön planda tutularak duba çal flmalar yapt k. Bu çal flmalar neticesinde Gündem sürücülerin ve yayalar n görüfl aç lar n n artmas yla da yaralamal trafik kazalar ve yayalar n kar flt trafik kazalar çok önemli ölçüde azald. Ayr ca okullarda verdi imiz e itimler, servis ve ticari araç sürücülerine yönelik yapt m z e itici toplant ve çal flmalar da ölümlü kazalar n önlenmesinde en büyük etkenlerin bafl nda gelmekte. Yine radarla yapt - m z h z denetiminin artmas, bu kapsamda ekiplerimizin günlük ortalama 10 saat h z denetimi yapmas ilimizdeki h z seyrini normal seviyelere düflürdü- ünden sürücülerin h z limitine uymas ndan dolay da kazalardaki ölüm riski azald. Bayburt ta 2013 y l nda polisin sorumluluk bölgesinde 93 yaralanmal ve 107 maddi hasarl trafik kazas meydana geldi ini, bu kazalarda 260 kiflinin yaraland n belirten Bayraktar, Geçen y l polisin sorumluluk bölgesinde 2 YARIN Trafik canavar n n u ramad kent, Bayburt Bayburt ta yürütülen e itimler sayesinde, polisin sorumluluk bölgesinde geçen y l ölümlü trafik kazas yaflanmad. ORDU - Ordu Emniyet Müdürlü- ü Trafik Tescil ve Denetleme fiube Müdürü smail Erol, 2014 y l n Emniyet Genel Müdürlü ümüz emniyet kemeri ve h z y l ilan etti. Sürücülerimiz ve vatandafllar m z n 2014 y l nda emniyet kemeri ve h z konusuna daha çok müdahale edece imizi ve s k s k bu konularda çal flaca m z bilmesini isterim dedi. Erol, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye de kazalar n büyük bölümünün h za ba l olarak gerçekleflti ini belirtti. Emniyet kemerinin tak l olmamas nedeniyle yaralanma ve ölümlü kazalar n oldukça fazla yafland na iflaret eden Erol, bütün sürücülerden emniyet kemerine ve h z konusuna dikkat etmelerini istedi. Erol, flöyle konufltu: Karayollar Trafik Güvenli i Stratejisi ve Eylem Plan kapsam nda 2020 y l na kadar trafik kazas sonucu ölümlerin yüzde 50 oran nda azalt lmas amac yla h z kontrolü ve emniyet kemeri kullan m konusunda kamuoyunda fark ndal art rabilmek için Karayolu Güvenli i Yüksek Kurulunca y llar Emniyet Kemeri ve H z Kontrol Y l olarak ilan edildi y l nda emniyet kemeri ve h za oldukça önem verdik y l nda da ayn hassasiyeti gösterece iz. Emniyet kemeri araç içerisinde kiflinin olas kaza durumunda savrulmas n ya da baflka yerlere çarpmas n engelleyen bir sistemdir. H z da kazalar n ana sebebinin bafl nda gelmektedir. Bu nedenle 2014 y l n Emniyet Genel Müdürlü ümüz emniyet kemeri ve h z y l ilan etti. Sürücülerimiz ve vatandafllar m z n 2014 y l nda emniyet kemeri ve h z konusuna daha çok müdahale edece imizi ve s k s k bu konularda çal flaca m z bilmesini isterim. Emniyet kemeri yerine son dönemde de iflik aparatlar n kullan ld na dikkati çeken Erol, flöyle devam etti: Son zamanda emniyet kemeri aparat diye bir fley ç kt. Sürücüler bunu emniyet kemerinin yuvas na tak yor, daha sonra ise genellikle yeni model araçlarda emniyet kemerleri tak lmad zaman ç kan sesin kesilmesini sa l yor. Her trafik kazas nda emniyet kemeri takmayan sürücünün ne kadar s k nt yaflad n gördük. Robotlarla yap lan uygulamalarda da bütün olumsuzluklara flahit olduk. Dolay s yla emniyet kemerinin yerine bir aparat takan kifli önce kendisini kand r yor. Tabir yerinde ise sürücü kazd kuyuya düflüyor. ölümlü trafik kazas meydana gelirken bu sene hiç ölümlü kaza olmad. Bu çok sevindirici. Temennimiz ülke genelinde ölümlü kazalar olmamas. Yaya ve sürücülerin trafik kurallar na uymalar halinde kaza riski de azalacakt r. limizin flehir içi trafik bölgesinde Türkiye de ölümlü kazan n olmad tek il olmas çal flmalarda motivasyonumuzu artt r - yor ifadelerini kulland. Toplum Destekli Polislik fiube Müdürü Salih Gözüm ise kentte trafik kazalar n azaltmak için vatandafllar ile görüflerek bir Trafik Eylem Plan haz rlad klar n söyledi. Plan dahilinde neler yapabilecekleri konusunda vatandafllar n görüfllerini ald klar n dile getiren Gözüm, Esnaf m - z n, kamu kurum ve kuruluflu çal flanlar, üniversitemizin çal flanlar ile üniversite ö rencilerimizin görüfllerini ald k. Onlar n bak fl aç s yla ilimizdeki trafik sorunlar ve çözümü konusunda önerileri nelerdir tespit etmeye çal flt k. Bunlar da bire bir ziyaretlerle tüm kurumlar m z, vatandafllar m z bilinçlendirerek, bilgilendirerek ve onlar n görüfllerini alarak yapt k dedi. Gözüm, önümüzdeki y l da çal flmalar n Trafik Eylem Plan kapsam nda sürdüreceklerini kaydetti.(aa) Yeni y lda polisin gözü h z ve emniyet kemerinde olacak Emniyet kemerine tak lan aparat kullanan ve satanlara 182 lira ceza yaz laca n belirten Erol, flunlar kaydetti: Emniyet Genel Müdürlü ümüz bütün illere yaz göndererek bu aparatlar n tak lmas ve sat lmas n yasaklad. Bu konuda bizler de valilik karar haz rlad k. E er bunlar kullanan ve satanlar tespit edilirse Kabahatler Kanununa göre 182 lira para cezas na çapt r lacak. Ayn zamanda bu aparatlar satanlar n ellerinde ne kadar malzeme var, bunlar da liste halinde valili e verecekler. Bunlar n d fl nda bu kifliler hangi araca aparat takt ysa o araçla ilgili listeyi de bizlere verecek. Böylelikle hangi araçta bu aparatlardan var tespit edece iz. Biz trafik kontrolü yapt m zda e er sürücü aparat kullan yorsa 182 lira ceza yaz lacak. (AA)

18 18 YARIN ANKARA - AA muhabirinin Sa l k Bakanl ndan ald bilgiye göre, Sa l kta Dönüflüm Projesi nin en önemli çal flmalar ndan birini Merkezi Hekim Randevu Sistemi (182) oluflturuyor. Hekim Randevu Sistemi, vatandafllar n Sa l k Bakanl na ba l 2. ve 3. basamak Hastaneler ile A z ve Difl Sa l Merkezleri için Hekim Randevu Sistemi ni arayarak canl operatörlerden veya web üzerinden kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir uygulama olarak tan mlan yor. Sistem ile hastanelerde daha iyi bir kaynak planlanmas yap larak vatandafl/hasta memnuniyetinin art r lmas, hastanelerde kuyruklar n azalt lmas ; hastanelerde kaynak kullan m n n ve da t m n n ölçülmesi ile sa l k hizmetleri sunumunun, verim ve kalitesinin art r lmas amaçlan yor. Bunun d fl nda, Hekim Randevu Sistemi verileriyle, sa l k politikalar n n gelifltirilmesine yard mc olunmas öngörülüyor. Randevu alabilmek için, ev, ifl, ankesör ve cep telefonlar ndan 182 numaran n aranmas ; arayan kifli taraf ndan ça r y karfl layan asistana (canl operatör) randevu talebinde bulunmas ve T.C. kimlik numaras bildirmesi gerekiyor. Asistan da verilen bilgileri do ruluyor. Gündem Vatandafl n, randevu talebinde bulundu u hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en az ndan hangi poliklini e gidece ini asistana bildiriyor ve asistan da uygun tarih ve saat dilimlerini vatandafla aktar yor. Bunun sonucunda vatandafl seçimini yaparak randevusunu alabiliyor. 2 Ocak 2014 ALO 182 den yararlananlar n oran üç y lda 735 kat artt Vatandafllar n istedikleri hastaneden ve ilgili branfl hekiminden hizmet alabilmesine olanak tan yan Merkezi Hekim Randevu Sistemi nden (182) yararlananlar n oran 3 y l içinde yaklafl k 7.5 kat artt. ANKARA - Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, ba ms z bir derecelendirme kuruluflunun, Kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k kategorisinde ASEL- SAN a 100 üzerinden 99,19 not verdi ini bildirdi. Ergeneman, AA muhabirine yapt aç klamada, kurumsal yönetim alan nda sürdürdükleri çal flmalar n sonuçlar - n görmek amac yla ilk kez geçen y l ba ms z bir derecelendirme kurulufluna, kurumsal yönetim derecelendirme çal flmas yapt rd klar n ve 10 üzerinden 8,77 not ald klar n anlatt. Ayn derecelendirme kuruluflundan bu y l 10 üzerinden 9,07 not ald klar n ifade eden Ergeneman, faaliyet gösterdikleri savunma sektörü nedeniyle sermaye piyasas kat l mc lar taraf ndan nispeten kapal bir flirket olarak düflünülen ASELSAN n, en yüksek alt bafll k notunu kamuyu ayd nlatma ve fleffafl ktan ald n belirtti. ASELSAN n 2012 de 100 üzerinden 93,47 olan kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k notunun ise bu y l 99,19 a ç kt n anlatan Ergeneman, bu notlar n fleffafl k ve kamuyu ayd nlatma konusunda ASELSAN n yat r mc lar n ve menfaat sahiplerini do ru bir biçimde ve zaman nda bilgilendirmeye verdi i Web üzerinden baflvuru için de vatandafllar istedikleri hastanenin girifl ekran ndan kay t oluflturarak, randevu alabiliyor. Randevu iptali için belirlenen saatten en az 80 dakika önce ev, ifl, ankesör ve cep telefonlardan 182 numaral Sa l k Bakanl Hekim Randevu Sistemi aranarak, bildirim yap labiliyor. ptal iflleminin web üzerinden yap labilmesi için Hekim Randevu Sistemi Online Randevu Ekran na vatandafl n T.C. kimlik numaras ve flifre ile girifl yaparak Randevu Geçmifli k sm n t klamas ve al nan tüm randevu bilgilerine eriflilerek iptalin gerçeklefltirilmesi gerekiyor. Sistemden faydalanma say lar - n içeren verilere göre, Sa l k Bakanl Hekim Randevu Sistemi nden 2011 de 8 milyon 834 bin 533, 2012 de 42 milyon 348 bin 563 ve 2013 te 66 milyon 398 bin 686 kifli yararland rakamlar na göre, günlük ortalama 6 milyon adet ifllem gerçeklefltiriliyor.(aa) ASELSAN n fleffafl k notu pekiyi önemin giderek artt n gösterdi ini vurgulad. ASELSAN n kurumsal yönetim aç s ndan gösterdi i ilerlemelerin ba- ms z bir derecelendirme kuruluflu taraf ndan tescil edilmesinin tüm çal flanlar n ve yönetimin önemli bir baflar s olarak de erlendirildi ini ifade eden Ergeneman, kurumsal yönetim derecelendirme notunun, flirketlerin Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine hangi ölçüde uyum sa lad klar n gösterdi ini ve bu kapsamda ilkelere uyum seviyesini pay sahipleri, kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ana bafll klar nda ölçen bir metodoloji ile belirlendi ini söyledi. Ald klar yüksek notun, baflta pay sahipleri olmak üzere ASELSAN n tüm menfaat sahiplerine karfl olan sorumluluklar n n bilincinde bir flirket oldu unu gösterdi ini belirten Ergeneman, kincil halka arz çal flmalar n yürüttü ümüz dönemde ald m z bu not adil, sorumlu, fleffaf ve hesap verebilir bir flirket oldu umuzun alt n çizmektedir. Kurumsall a iliflkin bu ve benzeri de erlendirmeler flirketimizin de erini olumlu yönde etkileyecektir dedi.(aa)

19 2 Ocak 2014 E itim MEB özel okul hedefini tutturdu ANKARA - Milli E itim Bakanl (MEB), 2014 y l nda ulaflmay hedefledi i özel okul say s na 2013 y l itibariyle ulaflt e itim ö retim y l nda 885 olan özel ortaög?retim kurum say s bu y l itibariyle bin 396'ya ç kt. MEB Stratejik Plan nda, 2014 y l sonuna kadar özel sektörün finansal gücünden faydalanmak üzere özel ö retim kurumlar n n e itim sistemi içindeki pay n n okul say s na göre yüzde 9'a, ö renci say s na göre de yüzde 5'e ç kar lmas hedefi yer ald. Bakanl k okul say s ile ilgili hedeflerine 2013 y l nda ulaflt. MEB verilerine göre, e itim ö retim y l nda özel okullarda kay tl ö rencilerin toplam ö renci say s na oran yüzde 1,6 iken bu oran e itim ö retim y - l nda 4,1, örgün e itim içerisindeki özel okul say lar n n toplam okul say lar na oran ise yüzde 9 oldu. Son y llarda özel okul aç l fl nda önemli bir art s? kaydedildi e itim ö retim y l nda 885 olan özel ortaög?retim kurum say s e itim ö retim döneminde bin 33 iken y l nda bu say bin 396'ya ulaflt. Türkiye'de, halen 494 özel Anadolu lisesi, 215 özel fen lisesi, 86 haz rl k s n f bulunan özel Anadolu lisesi, 83 özel genel lise, 58 özel akflam lisesi ve 11 Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi bulunuyor. Özel ortaö retim kurumlar aras nda en fazla art fl özel meslek liselerinde gözlendi. Özel mesleki ve teknik lisesi say s y l nda 45 iken, e itim ö retim y l nda ise 416 oldu. Özel mesleki ve teknik liselerinin say lar - n n artmas nda Temmuz 2012'de 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu'nda de ifliklik yap lmas etkili oldu. Bu de ifliklikle organize sanayi bölgelerinde aç lan mesleki ve teknik e itim okullar nda ö renim gören ö renciler için Maliye Bakanl ile Milli E itim Bakanl taraf ndan belirlenen tutarda, MEB bütçesinden özel okullara e itim ve ö retim deste i yap labilmesine imkan sa land. Destekten, ocak ay itibariyle organize sanayi bölgelerinde aç lan özel meslek ve teknik liseleri yararland e itim ve ö retim y - l nda 10 mesleki ve teknik e itim alan nda, e itim ve ö retim y l nda ise 12 mesleki ve teknik e itim alan mda ö renim gören ö rencilere destek verildi. Ayr ca bu okullarda ö renim gören 9. s n f ö rencileri için de e itim ö retim deste i ödemeleri yap lmaya devam ediliyor. (AA) TOKAT - Tokat' n Erbaa ilçesinde Baflaralar Yat l Bölge Ortaokulu bahçesinde, ö rencilerin hayvan sevgisini yaflayarak ö renmeleri için 3 kümesten oluflan "mini çiftlik" kuruldu. Okulun müdürü Durmufl Bafl, AA muhabirine yapt aç klamada, okulda e itim gören ö rencilerin genelde köylerden geldi ini söyledi. Ö rencilerin kendilerini köylerinde hissetmeleri ve hayvan sevgisini afl lamak için 4 y l önce okulun bahçesinde güvercinlik oluflturdu unu belirten Bafl, buras n n zamanla 500 metrekarelik alanda 3 kümesten oluflan mini çiftli e dönüfltü ünü ifade etti. Bafl, ö rencilerin çiftli e ilgi gösterdi ini ve onlar mutlu görmenin kendisini sevindirdi ini dile getirerek, "3 y ld r zaman zaman kendi cebimden buraya hayvanlar ald m. Bugüne kadar yaklafl k 15 bin lira harcad m" dedi. Böyle bir projeyi hayata geçirdi i için çevresinden olumlu tepkiler ald n anlatan Bafl, flunlar kaydetti: "Okulumuzda 405 ö renciden 384'ü yat l e itim görüyor. Çiftlik ad n verdi imiz bu alanda, 25 güvercin, 24 tavuk, 6 ördek ve 10 tavflan bulunuyor. Ö rencilerim hayvanlar severek, onlara dokunarak, hayvanlar n insan hayat ve do adaki yeri ve önemlerini ö reniyorlar. Bofl YARIN Okulda kurdu u "mini çiftlik"le ö rencilere hayvan sevgisini afl l yor zamanlar n en çok hayvanlara bak m yaparak de erlendiren ö renciler bir anlamda rehabilite ediliyor. Ö renciler için oluflturulan çiftlikte her geçen gün hayvan çeflitlili ini art r yoruz. Bu çiftlik, ö rencilerimizin hem sosyal alanda hem de derslerinde baflar l olmas na katk sa l yor." Ö retmenlerden Yakup Gürlek de kümeslerin ö rencilerin geliflimlerinde faydalar n gördüklerini belirtti. Okulda e itim gören 8. s n f ö rencisi Mücahit Y lmaz ise çiftlikte, hayvanlara karfl nas l davranmalar gerekti ini ö rendiklerini söyledi. (AA)

20 20 YARIN BURSA - BÜfiRA NUR ÖZCAN - Suriye'nin Halep kentinde yaflarken iç savafltan kaçarak efli ve 4 çocu uyla Bursa'ya yerleflen hattat, resim sanat yla klasik Arap hatt n birlefltirdi i özgün eserler yap p satarak hem ölüm tehlikesiyle geçirdikleri günleri unutmaya hem de geçimlerini sa lamaya çal fl yor. Hattat Muhammed Karah Damor (49), AA muhabirine yapt aç klamada, merkez Y ld r m ilçesinde kiralad evde ailesiyle bar nd n söyledi. Halep Sanat Uygulama Merkezinde Arap hatt ve resim, Halep Üniversitesinde ise makine mühendisli i e itimi ald n ve yaklafl k 35 y ld r hat sanat yla ilgilendi ini belirten Damor, kendine has hat tarz bulundu unu anlatt. Resimle hatt birlefltiren bir stilde çal flt n ve bunu Türkiye'de hiç görmedi ini dile getiren Damor, sanat n sergilerde tan tt n, yeni ve farkl bir üslup olarak görüldü ünü bildirdi. Damor, Bursa'da açt 3 sergide satt eserlerle geçindikleri bilgisini vererek, flöyle devam etti: "Biz sanatç lar, tabiata farkl bir gözle bak yoruz. Çal flmalar m zdaki renkleri tabiattan al yoruz. Bursa'da böyle bir güzellik yakalad m. nsanlarda da ahlaken bir güzellik var. Bursa'n n güzelli inden etkilendim. Burada bana pek çok insan yard mc oluyor. Eflim, emekli s n f ö retmeni. 3 çocu um ise bir terzinin yan nda ç rakl k yap yor. Büyük k z m Frans zca bölümü 3'üncü s n f, bir küçü ü Halep Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyat Bölümünde 2'nci s n f ö rencisiydi. O lum Hasan ise lise son s n fta say sal bölüm ö rencisiydi. Burada üçü de okuyam yor. Hayat m z devam ettirebilmemiz için çal fl yorlar. Sadece en küçük k z m 8'inci s n fa gidiyor. Çocuklar m n okullar n tamamlamalar n çok istiyorum. nflallah böyle bir f rsat olur." - Damor ve ailesinin Suriye'deki zor günleri Suriyeli olmaktan gurur duydu unu vurgulayan Damor, iç savafl öncesi Halep'te Alevi, Sünni ve Hristiyanlar n beraber yaflad n anlatt. Kültür Sanat Halepli hattat, ac günlerini sanatla unutmaya çal fl yor Olaylar bafllay nca büyük zorluklar yaflad klar n ifade eden Damor, flöyle konufltu: " ç savafl bafllad ktan sonra oturacak bir evimiz kalmad. Hayat m z tehlikede oldu u için ülkeden ç kmak durumunda kald k. Türkiye'de olmam n sebebi; yaflama iste idir. Kimse ülkesini terk etmek istemez. Orada çal flmalar m yapabilece im bir atölyem, evim, arabam, arkadafllar m ve çevrem vard. fiartlar dolay s yla terk etmek zorunda kald m. Bunun için üzgünüm. Ülkemin selametini ümit ediyor ve istiyorum. Savafl sonras nda ülkeme dönmeyi düflünüyorum. Çünkü Suriye'nin bir parças y m. Ülkemdeki bütün ölüm ve y k mlar için çok üzgünüm. Hiç kimsenin bir damla kan n n akmas n istemem. Beraber yaflayan kardeflleriz. Suriye as ll y m ama tüm dünya insanlar bir anne ve babadan gelmeleri itibar yla kardefltir. Bütün insanl k için mutluluk istiyorum." Damor, Suriye'deki arkadafllar ve akrabalar yla nadiren telefonla görüfltükleri bilgisini verdi. Ülkelerindeki duruma üzüldükleri için mutlu olamad klar n belirten Damor, "Her gün telefonla konuflurken ya da televizyondan komflular m z n, arkadafllar m z n, akrabalar m z n ölüm haberlerini al yoruz" ifadesini kulland.(aa) 2 Ocak 2014 Bon Jovi, y l n en çok konser bileti satan grubu oldu ANKARA - Amerikal ünlü rock grubu Bon Jovi, y l n en büyük 20 dünya turnesinde ilk s raya yerleflti. Pollstar' n anketine göre, 1983'te New Jersey'de kurulan grup, 10 fiubat'ta Washington'da bafllay p 17 Aral k'ta Avustralya'da sona eren "Because We Can" adl turnesinde 259,5 milyon dolar bilet sat fl na ulaflt. Listenin ikinci s ras nda 188,6 milyon dolar bilet sat fl yla Beyonce yer al yor. Pink, Justin Bieber ve Bruce Springsteen, dünya turneleri ile listenin üçüncü, dördüncü ve beflinci s ras nda geldi. Taylor Swift, Elton John, Rihanna, Depeche Mode, One Direction ve Rolling Stones'un turnelerinin de yer ald ilk 20 dünya turnesinin toplam geliri ise 2,43 milyar dolara ulaflt. Bilet sat fllar n n, bir önceki y la oranla yüzde 24 oran nda artt belirlendi. (AA)

Bakanlık hileli üretim yapan firmaları açıkladı

Bakanlık hileli üretim yapan firmaları açıkladı On5yirmi5.com Bakanlık hileli üretim yapan firmaları açıkladı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmaları açıkladı. Yayın Tarihi : 31 Aralık 2013 Salı (oluşturma

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3713 GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/2/2000 No :2000/186 Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/10/1999 No :4458 Yayımlandığı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı