Polisin gözü h z ve emniyet kemerinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polisin gözü h z ve emniyet kemerinde"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Trafik Canavar n n u ramad kent: BAYBURT HABER 17 DE 2 OCAK 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ASELSAN n fleffafl k notu pekiyi HABER 18 DE ALO 182 den yararlananlar n oran 7.5 kat artt Bayburt'ta yürütülen e itimler sayesinde, polisin sorumluluk bölgesinde bu y l ölümlü trafik kazas yaflanmad. HABER 18 DE Polisin gözü h z ve emniyet kemerinde Ordu Emniyet Müdürlü ü Trafik Tescil ve Denetleme fiube Müdürü smail Erol, "2014 y l n Emniyet Genel Müdürlü ümüz emniyet kemeri ve h z y l ilan etti. Sürücülerimiz ve vatandafllar m z n 2014 y l nda emniyet kemeri ve h z konusuna daha çok müdahale edece imizi ve s k s k bu konularda çal flaca m z bilmesini isterim" dedi. Emniyet kemerinin tak l olmamas nedeniyle yaralanma ve ölümlü kazalar n oldukça fazla yafland na iflaret eden Erol, bütün sürücülerden emniyet kemerine ve h z konusuna dikkat etmelerini istedi. HABER 17 DE ERDEML GENÇL K SUR YE Ç N SEFERBER Haberi 15 de PURSAKLAR DA DEDE-TORUN EV NE YO UN TALEP... Haberi 16 da MAMAK TA YOL YAPIM ÇALIfiMALARI SÜRÜYOR Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin STANBUL - Ayr l k karar ald klar konuflulan Ahu Ya tu ve Cem Y lmaz çiftinin bofland ortaya ç kt nin Mart ay nda evlenen manken Ahu Ya tu ve komedyen Cem Y lmaz n bofland öne sürüldü. Evlendikten befl ay sonra bebekleri Kemal i kucaklar na alan çift, bir süre önce ayr l k iddias yla gündeme gelmiflti. Bugüne kadar özel hayat hakk nda aç klama yapmayan Cem Y lmaz, bu konuda da suskunlu u tercih etti. Ama çiftten bir aç klama gelmeyince dedikodular artt ve geçti imiz ay evlerini ay rd klar ileri sürüldü. Herkes bar flacaklar n beklerken, flimdi de boflanma haberi gündeme bomba gibi düfltü. TEK CELSEDE B TT Hafta Sonu dergisinin iddias na göre; Cem Y lmaz ve Ahu Ya tu, yaflad klar tart flman n ard ndan günlerce görüflmedi. Sonunda çift, sorunlar çözemeyeceklerini düflünüp bir araya geldi ve boflanman n detaylar n konufltu. O lu Kemal in her türlü sorumlulu unu üstlenmeye haz r oldu unu söyleyen Y lmaz, boflanma konusunda ne kadar kararl durdu unu anlat nca Ya tu ayr l a raz oldu. Ve çift, 24 Aral k tarihinde tek celsede anlaflmal olarak bofland. Kemal in velayeti anneye verilirken, ünlü komedyenin o lunu 5-6 yafllar na gelince yan na almak istedi ini söyledi i öne sürüldü. EVL L K BANA GÖRE DE L Dergide yer alan habere göre, son dönemde konuflulanlar n aksine boflanmay isteyen taraf Cem Y lmaz d. Y lmaz n yak nlar na da aç k aç k Evlilik bana göre de il, yapam yorum dedi i öne sürüldü. 2 Ocak 2014 Cem Y lmaz-ahu Ya tu çifti bofland Ezgi Eyüpo lu: Formumu annemin zoruyla koruyorum Son dönemin y ld z parlayan oyuncular ndan Ezgi Eyübo lu, dikkat çeken aç klamalar yapt. Ünlü oyuncu, Yemek yemeyi çok seviyorum. Annem olmasa fil gibi olurum dedi. Son y llarda baflar l oyunculu u ile ad ndan s kça söz ettiren Ezgi Eyübo lu, fit bir görüntüye sahip olmas n annesine borçlu oldu unu söyledi. Formunu annesinin itelemesiyle korudu unu belirten Eyübo lu, flöyle konufltu: Bo az ma çok düflkünüm. Yemek yemeyi çok seviyorum. Annemin zorlamas yla formumu koruyorum. O olmasa fil gibi olabilirim dedi. Haftan n dört günü yürüyüfl yapt n belirten Eyübo lu, fiimdilik yürüyüfl band nda yürümek bana yetiyor. Bunun d fl nda düzenli olarak bal k ya ve vitamin al yorum dedi. Son olarak ntikam dizisindeki rolüyle dikkat çeken Ezgi Eyübo lu, hayalindeki rolü ise flöyle aç klad : Tarihe ad n Demir Lady olarak yazd ran ünlü politikac Margaret Thaacher in hayat n oynamay çok isterim. Hayat ndaki her fleyin oyunculuk olmad n da dile getiren ünlü oyuncu, Oyunculu u hayat m idame ettirebilmek için yap yorum dedi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 2 Ocak 2014 Yaflam KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - TÜVTÜRK letiflim ve fl Gelifltirme Direktörü Koray Özcan, Türkiye de araçlar n muayeneden kalma oranlar n n yüzde 30 lar seviyesinde oldu unu belirterek 2013 y l n n 9 ay nda periyodik muayenesi yap lan 5 milyon 216 bin araçtan 1 milyon 544 bini a r kusurlu oldu u için muayeneden geçemedi. Tamamen kusursuz olarak sadece 131 bin 647 araç muayeneden geçebildi dedi. Özcan, AA muhabirine yapt aç klamada, hizmet vermeye bafllad klar 2008 y l ndan beri ilk muayene, tekrarlar, egzoz emisyonu olmak üzere 50 milyona yak n arac muayene ettiklerini söyledi. lk y llarda araçlar n muayeneden kalma oranlar n n yüzde 40 oldu unu ifade eden Özcan, y llar içinde araç sahiplerinin de bilinçlenmesiyle birlikte bu oran n yüzde 32 ler seviyesine düfltü ünü, bu oran n da yine de Avrupa ülkelerine göre çok yüksek oldu unu vurgulad. 5 araçtan birinin freni tutmuyor 2013 y l n n 9 ay nda 5,2 milyon arac n muayenesinin yap ld n, y l sonuna kadar bu rakam n 7 milyona ç kmas n beklediklerini kaydeden Özcan, flunlar söyledi: Araçlar n muayeneden kalma oranlar yüzde civar nda y l n n 9 ay nda periyodik muayenesi yap lan 5 milyon 216 bin araçtan 1 milyon 544 bini a r kusurlu oldu u için muayeneden geçemedi. Tamamen kusursuz olarak sadece 131 bin 647 araç muayeneden geçebildi. Emniyetsiz olarak muayeneden geçemeyen araçlarda eklenince toplam 2,3 milyon arac n muayeneden kald n görüyoruz. Araçlarda a r kusurlar olarak nitelendirilen, sürüfl güvenli ini olumsuz etkileyen sorunlar n bafl nda, fren, yürüyen aksam ar zalar, lastikler ve ayd nlatma problemleri geliyor. Y llard r yapt m z muayenelerde her 5 araçtan birinin freninin tutmad n tespit ettik. Bu çok büyük bir rakam ve kazalara davetiye ç kartan önemli bir risk. Frenleri tutmayan araçlar n trafikte dolafl yor olmas n n çok büyük bir risk oluflturdu una dikkati çeken Özcan, en son Kayseri de 11 kiflinin öldü ü ve 31 kiflinin yaraland talihsiz kazada da arac n birçok eksi i ile birlikte muayenesiz oldu unun belirlendi ini ifade etti. Muayene istasyonlar nda araçlar n öncelikle tan nma bilgilerinin kontrol edildi ini belirten Özcan, ard ndan fren, farlar, yürüyen aksam, lastikler, bagaj içi, kabin içi, motor havuzu kontrolleri, emniyet kemerlerinin ifllevleri, alt k s mdaki yürüyen H CR 29 Safer 1435 RUM msak : Kanun-i Evvel Günefl : Ö le : araçtan birinin freni tutmuyor aksam, fren hortumlar, fren boylar n n kontrolden geçirildi ini söyledi. LPG li araçlarda da LPG belgesine bakmaks z n gaz s zd r p s zd rmad n n incelendi ini ifade eden Özcan, bu flekilde arac n bafltan afla kontrol edildi ini dile getirdi. Araçlardaki kusurlar, a r, emniyetsiz ve hafif kusur olarak s n fland rd klar n, a r ve emniyetsiz kusurlu araçlar n muayeneden kald na dikkati çeken Özcan, Bunlar sürüfl güvenli ini etkileyen konular. Kelebek cam ndaki bir çatlak a r kusur olmayabilir ama sürücünün görüflünü etkileyen bir noktada cam k r varsa bu kesinlikle a r kusur s n f na giriyor. Yine fardaki k r klar da a r kusur s n f na giriyor. Fren sistemindeki sorunlar el de meden otomatik bilgisayarl sistemlerle kontrol ediliyor. Fren performanslar belirli bir seviyenin alt ndaysa muayeneden kesinlikle kal yor. Lastik difl derinlikleri 1,6 milimetrenin alt ndaysa araçlar yine muayeneden kal yor fleklinde konufltu. - Muayeneden kalma oran Avrupa n n 2 kat Araç muayenesinden kalma oranlar n n ülkelere ve araç say lar na göre de iflti ini belirten Özcan, Bat ve Kuzey Avrupa ülkelerinde muayeneden kalma oran n n yüzde 15 ler seviyesinde olmas na ra men Türkiye de bu oran n yüzde 33 leri buldu unu söyledi. Özcan, bu oran n Türkiye flartlar nda çok yüksek bir rakam oldu unu vurgulayarak, muayeneden kalan araçlar n yüzde 99,6 s n n kusurlar n bir ay içinde gidererek, trafi e güvenle döndüklerini, bu aç dan araç muayenesinin trafik güvenli i aç s ndan çok büyük önemi oldu unu vurgulad. Türkiye de 4,2 milyon arac n muayeneye gelmedi ini ve Emniyet Genel Müdürlü ünün bu araç sahiplerine mektup gönderdi ini ifade eden Özcan, söz konusu araçlar içinde motorsiklet ve traktörlerin önemli yer tuttu unu belirtti. kindi : Akflam : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N NANMAYIN, KANMAYIN Son on y ld r, hattâ on bir y ld r, aç kca söylenenler flunlard r: Türkiye Cumhuriyeti kuruldu u 1923 den bu yana tek uluslu bir devlet oldu ve bünyesindeki rklar eritti, asimile etti. Dinden uzaklaflt, dini yasaklad ve laikli i din haline getirdi. Halk devletin hizmetkâr haline getirildi. Bütün kutsal de erler yerle bir edildi. Ama cumhuriyet rejimi kutsallaflt r ld. O halde yap lmas gereken; de erleri yeniden geri getirmektir. Laikli i ortadan kald rarak l ml bir slam devleti kurmak gerekir. Halifelik kurumu yeniden ihdas edilmelidir. Türk milleti kavram ortadan kald r lmal, Türkiye vatandafll nda birleflilmelidir. Bu sebeble Anayasa n n 66. maddesi mutlaka kald r lmal d r. Kemalizm ve milliyetçilik çok kötüdür. Bunun kayna silahl kuvvetlerdir. Mutlaka bu kurum slah edilmelidir. Islah olmayan kesimler tasfiyeye tabi tutulmal d r. flte son on y ld r, söylenenler bunlar. Sadece söylenmekle kalm yor, uygulamalar da yap l yor. Hem de hepimizin gözü önünde. Yap lanlar ileri demokrasinin bir gere i gibi gösteriyorlar. Güya devlet askeri vesayetten kurtar l yor. Oysaki halk yeni vesayetler alt na sokuluyor. Bu vesayet ABD vesayetidir. Bu vesayet AB vesayetidir. Bu vesayet küresel sermayenin ve de vahfli kapitalizmin vesayetidir. Onun içindir ki Türk kelimesine karfl d rlar. Onun için Atatürk e karfl d rlar. Onun için tafloran PKK ile görüflmeler yap lmas hararetle isteniyor. Onun için yap lanlar n ve uygulamalar n dine uygun oldu u ifade ediliyor. Onun için ABD ile, AB ile, küresel sermaye ile s k s k ya oluyorlar. Onun için Anayasa y de ifltirmeye çal fl yorlar. Onun için Onun için Onun için Ey, Türkiye yi seven, vatan n seven, dinini seven, halk n seven, iyi niyetli halk m z! Son on y l içinde kurulan veya ele geçirilen yaz l ve görsel medyaya inanma! On y ld r halâ beyin y kama metoduyla seni hizaya getirmek istiyorlar. Yeni yetme gazeteciler ve medya mensuplar türetildi. Kaypak gazetecileri, baz akademisyenleri, sözde ayd nlar, ç karc bürokratlar yanlar na çektiler. Sabahtan bafllay p ertesi günün sabah na kadar yalan, yalan, yalanla halk m z aldat yorlar. Bunlar n bir bölümü demokratl k oyunu oynuyorlar, bir bölümü dindar rolüne soyunmufl, bir bölümü insan haklar savunuculu u alt nda görev yap yorlar. Ey halk m! Türkiye Cumhuriyetine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü üne, Atatürk e, ordumuza sald ranlar dinlemeyin, bunlara inanmay n! Y kmaya, bölmeye, nefrete formatlanm fl makineleflmifl bu ruhsuz insanlara kanmay n!

4 4 YARIN Kapadokya da Hava Trafi i Kontrol Kulesi kurulacak NEVfiEH R - Nevflehir Valisi Mehmet Ceylan, Kapadokya da balon say s n n artmas ndan dolay balon trafi inin izlenerek uçufllar n düzenlenmesi amac yla bölgeye Hava Trafi i Kontrol Kulesi kurulacak dedi. Ceylan, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Toplant Salonu nda gazetecilere yapt aç klamada, bölgede faaliyet gösteren s cak hava balon iflletmeleri ile bu iflletmelerin filolar nda kay tl balon say s n n h zla artmas yla, Kapadokya da hava trafi inin önem kazand n söyledi. Sivil Havac l k Genel Müdürlü ünce eylül ay nda e itim kurumlar ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesiyle oluflturulan Balonculuk Komisyonunun, sektör ve devlet ifl birli ine örnek oluflturacak çal flmalar yürüttü ünü belirten Ceylan, Valilik öncülü ünde oluflturulan Nevflehir Bölgesi S cak Hava Balonculu u Komisyonunda yerel paydafllarla, balon uçufllar na getirilecek yeni düzenlenmeler konusunda bir dizi toplant gerçeklefltirildi diye konufltu. Ceylan, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ünün, Kapadokya bölgesindeki balon uçufl say s n k s tlayan slot (s ra/zaman) uygulamas n bafllatt n belirterek, Bu uygulamayla Kapadokya bölgesinde ayn anda havada bulunan balon say s 100 ile s n rland r ld. Dünyan n en yo un ticari balon uçufl faaliyetlerinin yürütüldü ü Kapadokya bölgesinde bir temsilcilik aç ld dedi. Vali Ceylan, flunlar kaydetti: Yaklafl k iki y ld r Balonculuk Komisyonu çal flmalar na baflkanl k ve ev sahipli i yapan, dünyada ilk balon pilotlu u ön lisans e itimi müfredat n gelifltiren Kapadokya Meslek Yüksekokulu, 28 Haziran da Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl taraf ndan balon slot uygulamas n gerçeklefltirmek üzere görevlendirildi. Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü, Kapadokya bölgesindeki balon trafi ini izlemek ve uçufllar düzenlemek amac yla Nevflehir in Ürgüp ilçesine ba l Ortahisar beldesine Hava Trafi i Kontrol Kulesi kuracak. (AA) ZONGULDAK - FERD AKILLI - Uluda Üniversitesi (UÜ) T p Fakültesi Spor Hekimli i Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr.Hakan Gür, kayak yaralanmalar n n yüzde inin düflmekten kaynakland n belirterek, Ayars z flekilde baflkalar n n kaya n kullanmak, yaralanma riskini yüzde 800 art r r dedi. Gür, AA muhabirine yapt aç klamada, kayak sporuna bafllamadan önce çok iyi kondisyona sahip olunmas gerekti ini kaydederek, kayak yapman n çabukluk, kuvvet, dayan kl l k ve aerobik yetenek istedi ini anlatt. Yaralanma riskini azaltabilmek için söz konusu özelliklerin gelifltirilmesine yönelik çal fl lmas gerekti ini aktaran Gür, 1970 li y llara göre yaralanmalardaki düflüfllerde teknolojik ekipmanlar n önemli rolü oldu unu dile getirdi. Özellikle ba lamalar çok önemli diyen Gür, flöyle devam etti: Ba lamalar kayakç n n boy, kilo, kayak düzeyi, geçmifli ve kondisyon düzeyine göre ayarlanmal d r. Çal flmalar göstermifltir ki bir düflüflü takiben kayaklar n ç kmas ndan dolay ba lamalarda yap lan s k laflt rmalar, takip eden düflmelerde kayaklar n ayaktan ç kmas n engelleyerek ciddi yaralanmalara neden olmaktad r. Teknolojideki radikal de ifliklikler, özellikle rekreasyonel sporcular n kayaklar n daha iyi kontrol etmeleri ve daha rahat dönüfl yapmalar na olanak sa layacak duruma gelmifltir. Daha sert ve yüksek konçlu yap s ile kayak botlar ise vücut hareketini daha do ru ve h zl flekilde kaya a aktarma olana vermektedir. Bütün bunlar da kayakç ya kayaklar n daha iyi kontrol etme flans tan makta, daha iyi kaymas n sa lamakta ve düflme, dolay s yla yaralanma riskini azaltmaktad r. Yüksek ve sert botlar her ne kadar kaval kemi i k r klar, ayak bile i sorunlar n azaltm fl olsa da buna paralel diz sorunlar nda dramatik art fllara neden olmaktad r. Kayak yaparken yaralanmalara Turizm neden olan etkenlere de de inen Gür, Kayak yaralanmalar n n yüzde i düflmekten kaynaklan yor. Çarp flmalar ise yüzde lik yer iflgal etmektedir. Kayak liftleri yüzde 1-9 luk oranla di er yaralanma nedenidir. Özellikle liftlerden binifl ve inifl s ras nda yaralanmalar olmaktad r. Yorgunluk, kötü kayma tekni i, kontrolü kaybetmek, h zl kaymak, ekipman yetersizlikleri, kurallara uymamak ise bu nedenlerin oluflmas nda önemli etkenlerdir. S k görülen yaralanmalar aras nda ise de iflik bölge kemik k r klar, ba zorlanmalar, diz ve diz kapa ç k klar, el, baflparmak ve omuz yaralanmalar ile kafa travmalar d r ifadesini kulland. 2 Ocak 2014 Kayak yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Do ru kayak yapma teknikleri Gür, kaya a yeni bafllayanlar aceleci olmamalar, do ru kayma tekni ini ö renmeden kalabal k ve zor parkurlarda spor yapmamalar konusunda uyard. Do ru kayma teknikleri için gerekli dersler al nmal diyen Gür, flöyle konufltu: Gerekli ve do ru ekipmanlar temin edip kiflisel özelliklere uygun hale getirmeli. Fiziksel olarak haz r olunmal. Yorgun ve isteksiz olundu unda kaymaya devam etmemeli. H zl kaymaktan çok, düzgün teknikle kaymaya konsantre olunmal. Di er kayanlarla yar flma e iliminde olmamal. Yaralanmalardan korunmak için düflme tekniklerini ö renmeli. Kafa yaralanmalar ndan korunmak için kask takmal. Kayak pisti kurallar na uyulmal. Ekstrem hava ve zemin flartlar nda kaymaktan kaç nmal d rlar. Ayars z flekilde baflkalar n n kaya n kullanmak, yaralanma riskini yüzde 800 art r r. Gür, bir kayna a göre dünyada y ll k kayak yaralanmalar n n 525 bin civar nda oldu unu, bunlar n yüzde sinin ön çapraz ba yaralanmalar n n oluflturdu unu aktard. Ba yaralanmalar n n üçte birinin ameliyat gerektirdi ine iflaret eden Gür, Bin kayak yap lan gün bafl na yaralanma oran ise 2-3 olarak ifade edilmektedir. Buna karfl n Dünya Sa l k Örgütünün rakamlar na göre her gün yaklafl k 3 bin 500 kifli trafik kazalar ndan hayat n kaybediyor. Her y l on milyonlarca kifli trafik kazalar ndan yaralanmaktad r. Dolay s yla kayak yaralanmalar n trafik kazalar yla karfl laflt rmak do ru bir yaklafl m olmayabilir. Kayak kaynakl ölüm oran ise 1,5 milyonda 1 olarak ifade edilmektedir. Egzersizde travma kaynakl ölüm çok nadirdir. Bütün branfllarda ölümle sonuçlanan egzersiz kaynakl ani ölümler s kl kla yüzde 80 kalp kaynakl d r ve 100 binde 1-2 dir diye konufltu. (AA)

5 2 Ocak 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Bir ilimiz. Bir tarikat veya sanat n ilk kurucusu. lkel silah. 2. Kastamonu ilinin bir ilçesi. Üzüm veren bitki. 3. Genel görünüm. 4. Tutturgaç. Çok Önemli Kifli anlam nda kullan lan k saltma. 5. Oy. stavrit bal n n küçü ü. 6. Düflünmeden yap lan. 7. B çak bileme aleti. Kara tafl tlar nda yol göstermeye yarayan fl kl alet. 8. Bir renk. Bir tür iskambil oyunu. Duman karas. 9. Sinir uçlar n n iltihaplanmas. Balgam tafl. 10. C l z, zay f, güçsüz. Yabanc. 11. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. 12. Bat Anadolu köy yi idi, zeybek. Ç plak, özgür, hür. Küçük ve de ersiz bitki. 13. Olmas veya yap lmas istenen bir fleyin zihinde ald biçim. Eski bir devlet. 14. Soru sözü. Biriyle dalga geçme. 15. skambil kâ tlar nda bir gruba verilen ad, dineri. Fazla bön, avanak. 16. Görelilik, ba nt l l k. 17. Boru sesi. Bezginlik ve s k lganl k anlat r. 18. Alüminyumun simgesi. Lityumun simgesi. Evrensel al c kan grubu. 19. Küçük gemi. Meksikal lar n ulusal içkisi. 20. Tutsakl k, esirlik. Alt n. Yukar dan afla ya: 1.Gemi. Özür. Yaz t. 2. Kaba ve kal n kumafl. A rl k ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmifl kanuni ölçü modeli. Varsay msal. Notada durak iflareti. 3. Argoda yok, kalmad anlam nda kullan lan sözcük. Eli s k, cimri. Radyumun simgesi. Soyundan gelinen kimse. 4. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. hastal k, illet. S tma mikrobunu tafl yan bir tür sivrisinek. 5. Üzerinde yüzlerce i ne bulunan bal k oltas. Belirti, iz, ipucu. Vilayet. Bir cetvel türü. 6. Vurgun, tutkun. Molibdenin simgesi. Bal yapan böcek. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. 7. Boyun e en, kendini baflkalar n n buyru una b rakan. Ar t mevi, tasfiyehane. Kans z. 8. Ekvator bölgesindeki genifl çay rlarla kapl alanlara verilen ad. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. Yurdumuzun güneyinde Akdeniz e dökülen bir çay. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. 9. Kemiklerin toparlak ucu. Yatak, yorgan doldurmaya yarayan pamuk, k t k gibi fleyler. Macaristan da üretilen ünlü bir flarap. A lama, inleme. 10. Sözünde durmayan, dönek. Sosyal Sigortalar Kurumunun k saltmas. Atama. Hava bas nc birimi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 2 Ocak 2014 Bulgurda yapay g da boyas tespit edildi G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, taklit veya ta flifl yapt - kesinleflen firmalar n listesini yay nlad. Adana daki bir firman n üretti i bulgurda yapay g da boyas tespit edildi. ANKARA - Bakanl k ekiplerinin yapt denetimler sonucu; bal, bitkisel ya lar, bulgur, et ve süt ürünleri, takviye edici g dalar ve kahvede insan sa l - n tehlikeye düflürecek flekilde bozulan ve de ifltirilen g dalar üreten ve satan, laboratuvar sonuçlar yla taklit veya ta flifl yapt kesinleflen firmalar bakanl n internet sitesinde teflhir edildi. 30 gün süresince yay nda kalacak listedeki taklit veya ta flifl yapt kesinleflen firmalardan baz lar flöyle s raland Bal Firma Ad : Tuana Bitkisel Ürünler Kozmetik G da nflaat San. ve D fl. Tic. Ltd. fiti. Bahçelievler / STAN- BUL Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Elektrik letkenli i) Marka ve Son Tüketim Tarihi Balderesi STT: Mart 2014 Parti/ Seri No: 01 Firma Ad : Tuana Bitkisel Ürünler Kozmetik G da nflaat San. ve D fl. Tic. Ltd. fiti. Bahçelievler / STAN- BUL Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Elektrik letkenli i) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Birbey STT: Nisan 2014 Parti/ Seri No: 01 Firma Ad : Bölüko lu Ar ve Tar m Ürünleri G da San. Tic. Ltd. fiti. Bergama / ZM R Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz + Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Bölüko lu STT: Parti/ Seri No: 54 Firma Ad : Tadaban G da Sanayi ç ve D fl Tic. Ltd. fiti. Kazan / AN- KARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark ) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Maxitat STT: Parti/ Seri No: Firma Ad : Emin G da nfl. Oto th. hr. San. Tic. Ltd. fiti. Sarayköy /AN- KARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz + Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hevek STT: Parti/ Seri No: 079 Firma Ad : Emin G da nfl. Oto th. hr. San. Tic. Ltd. fiti. Sarayköy /AN- KARA Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar ) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hevek STT: Parti/ Seri No: 0910 Firma Ad : Emin G da nfl. Oto th. hr. San. Tic. Ltd. fiti. Sarayköy /AN- KARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar ) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hevek STT: Parti/ Seri No: 09 Firma Ad : Hastürk G da Otomotiv nflaat Emlak San. ve Tic. Ltd. fiti. fiabanözü / ÇANKIRI Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz/Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Balkaymak STT: Parti/ Seri No: Firma Ad : Hastürk G da Otomotiv nflaat Emlak San. ve Tic. Ltd. fiti. fiabanözü / ÇANKIRI Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz + Glukoz Fruktoz/Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Abal STT: Parti/ Seri No: 14 Firma Ad : 06 Ekim G da ve ht. Mad. ml. th. hr. Paz. San. Tic. Ltd. fiti. Ostim / ANKARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Fruktoz + Glukoz Fruktoz/Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Damla Bac STT: Parti/ Seri No: 04 Bitkisel ya lar Firma Ad : Efekent Otomotiv Tar m G da Tekstil San. Tic.Ltd.fiti. /AYDIN Ürün Ad : Riviera Zeytinya (UV'de özgül so urma,ya asitleri kompozisyonu, ECN-42 fark (tohum ya lar n n tespiti), sterol kompozisyonu) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Alt nyudum Parti/ Seri No: 05 Firma Ad : Efekent Otomotiv Tar m G da Tekstil San. Tic.Ltd.fiti. /AYDIN Ürün Ad : Riviera Zeytinya ( UV'de özgül so urma, ECN-42 fark (tohum ya lar n n tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Alt nyudum Parti/ Seri No: 02 Firma Ad : Efekent Otomotiv Tar m G da Tekstil San. Tic.Ltd.fiti. /AYDIN Ürün Ad : Riviera Zeytinya (Ya asitleri kompozisyonu, ECN-42 fark (tohum ya lar n n tespiti), sterol kompozisyonu, trans ya asitleri) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Alt nyudum Parti/ Seri No: 01 Et ürünleri fiule Et ve Tavuk ( mdat NDERE) Esenkent Mahallesi Kani Pafla Caddesi, Maltepe / STANBUL Ürün Ad : Fermente Sucuk (Kanatl eti tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Parti/ Seri No: Firma Ad : Elif Ocakbafl G da ve Et Ürün. nfl. Taa. Tic. Ltd. fiti., Lüleburgaz / KIRKLAREL Ürün Ad : Fermente Sucuk (Sakadat ve yabanc doku tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Büyükkar fl t ran Elif Parti/ Seri No: Firma Ad : fiahin-melek Et ve Et Mam. G da San. Tic. Ltd.fiti. Kocasinan / KAYSER Ürün Ad : Fermente Sucuk (Sakadat ve yabanc doku tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Melek Parti/ Seri No: 099 Firma Ad : Akp nar G da Süt Hay. ml. th. hr. San.Ve Tic. Ltd. fiti., Akflehir / KONYA Ürün Ad : Türk Tipi Kangal Sucuk (Dana eti) (Kanatl eti tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Dört-Er Parti/ Seri No: Firma Ad : A rlar Tekstil G da Tar m ve Hayvanc l k Vet.Hiz.San.Tic.Ltd.fiti., Sultanhan /AKSARAY

7 2 Ocak 2014 Sal Ekonomi YARIN 'Zafer Ça layan a ihracattaki s k nt lar m z anlatamad k' KAYSER - Kayseri Sanayi Odas (KAYSO) Baflkan Mustafa Boydak, istifa eden Ekonomi Bakan Zafer Ça layan'a 2013 y l nda ihracat yapan firmalar n baz taahhütlerini yerine getiremedikleri için s k nt larla karfl karfl ya kald n anlatt klar n söyledi. Boydak, bunu anlat rken bakan n sanki Boydak ailesinin s k nt yaflad - n düflündü ünü, oysa bunun bütün sanayicilerin yaflad bir sorun olarak ortada oldu unu ifade etti. KAYSO Baflkan Mustafa Boydak, aral k ay son meclis toplant - s nda konufltu. Boydak, 2013 y - l nda istifa eden Bakan Ça layan a ihracatla ilgili sorunlar aktard klar n hat rlatarak, bunlar n çözümü için yeni y lda hükümetten beklentileri oldu unu duyurdu. Boydak, ihracat yapan firmalar n dahilde iflleme rejimi kapsam nda devletten çeflitli teflvik belgeleri ve Eximbank kredileri ald klar n, bu taahhütlerini yerine getiremedikleri için de çeflitli s k nt larla karfl karfl ya kal nd n söyledi. Boydak, konuflmas n n devam nda yaflanan s k nt lar ve çözümü için ilgili makamlarla yapt klar görüflmeleri flöyle özetledi; Elimizi vicdan m za koyal m. Türkiye 2013 y l nda d fl iliflkiler konusunda baflar l m yd? Bana sorarsan z de ildi. Ortado- u'da ifl yapamad k, s k nt lar yafland. Uzak bölgelerde s k nt lar yafland. Dünyada zaten konjonktürde s k nt var. Geçen dönem istifa eden ya da kabineden ayr lan Zafer Ça layan bakan m za birkaç defa bu konuyu izah ettim. Zannediliyor ki; Mustafa Boydak kendi firmalar için söylüyor bunu. Tamam bizimde firmalar m z var ama ben 1150 tane üyesi olan Kayseri Sanayi Odas n n temsilcisiyim. Firmalar m z ihracat kredilerini kapat rken flu anda zorlan yorlar. Yani taahhüt ettikleri dövizi yurda getirmekte zorlan yorlar. Yeni bir STANBUL - Türk Hava Yollar (THY) 2014 y l nda iç hatlarda 26,2 milyon, d fl hatlarda 32,3 milyon olmak üzere özel kira ve hac-umre yolcusu ile birlikte toplam 59,5 milyon yolcu tafl may hedefledi ini aç klad. THY, 2014 y l hedeflerini aç klad. THY Yönetim Kurulu taraf ndan kabul edilen konsolide olmayan 2014 y l bütçesi çerçevesinde, 2014 y l hedef ve beklentileri flu flekilde belirlendi. THY filosu ve yolcu say s yla ilgili, 2014 y l sonunda 204 dar gövde, 54 genifl gövde ve 9 kargo uça olmak üzere toplam uçak say s n n 267'ye, y l içerisinde aç lacak 16 yeni hat ile uçulan nokta say s n n 259'a ulaflmas planlanmaktad r y l nda iç hatlarda 26,2 milyon; d fl hatlarda 32,3 milyon olmak üzere, özel kira ve hac-umre yolcusu ile birlikte toplam 59,5 milyon yolcu tafl nmas hedeflenmektedir. denildi. Aç klama flöyle devam etti: Türkiye'de yüzde 33, Güney sayfa açal m dedik. hracat taahhütleri için süresi ne zaman bitmifl olursa olsun, bu firmalara bir hak verilsin, ilave süre verilsin dedik, ama geçifltirildi. Firmalar m z n bu konuda, ciddi s k nt lar var. Döviz taahhüdünü kapatamam fls n veya ihracat gerçeklefltirememiflsin, Maliye hemen, KDV yi öde diyor. Tamam, bunu anlad k ama KDV yi de kulland n diye flu kadar gecikme faizi ile beraber ceza öde. El 7 nsaf yani. Bu neticede müsteflarl - n dahi yetkisinde olan bir konu. Mustafa Boydak, çözüm önerisi olarak, bu firmalar öldürmeden hayatta tutman n, destek vermenin bir yolunun, firmalar n bu konuda rahatlamas n sa lamak oldu unu söyledi. Boydak, Dünyada bize benzeyen ülkelerin tamam yap - yor bunu. dareyi elefltiri falan de- il, ama ifl takibi yap ls n. Ekonomi Bakanl, bunlar bizim ad m - za takip etmezse ne yapacak? Bunu söyleyince, zaman zaman elefltiriye u ruyoruz ama biz bunu ifl dünyas ad na söylüyoruz. Burada hükümet, bizim temsilcimiz ve bunu ayakta kalmak için söylüyoruz. Bu dönemler, nefes alma dönemi. Bazen bas ndaki arkadafllar da yanl fl anl yorlar. flte, teflvik istiyor diye. Ama öyle de il. Burada süresi ne zaman bitmifl olursa olsun, dahilde iflleme izin belgelerine bir defaya mahsus ek süre verilip, hem vatandafl n ihracat bedellerini getirmesi hem de ihracat n gerçeklefltirilmesi için zaman tan nmal. fiimdi Ekonomi Bakan makam na oturdu, bizim içimizden biri. Bu nedenle, derdimizi anlayaca na inan yorum. Biz di er bakan m za anlatamad k bunu. Söyledik ama o konuda maalesef, bir ilerleme sa layamad k. nflallah taleplerimiz, anlafl l r ve olumlu olumsuz bir yorum gelir, temennisindeyim fleklinde sözlerini tamamlad. diye konufltu. (CHA) THY den 59,5 milyon yolcu hedefi Amerika'da yüzde 29, Afrika'da yüzde 25, Uzak Do u'da yüzde 22, Kuzey Amerika'da yüzde 20, Avrupa'da yüzde 16 ve Orta Do- u'da yüzde 13 kapasite art fl gerçeklefltirerek toplamda yüzde 21 art flla 141 Milyar AKK'ya ulafl lmas planlan rken yolcu doluluk oran n n yüzde 78,8 olmas beklenmektedir y l nda yüzde 23 art fl ile 653 bin ton kargo tafl nmas hedeflenmektedir y l na göre birim yolcu gelirinde iç hatlarda TL cinsinden yüzde 2 düflüfl, d fl hatlarda Euro cinsinden yüzde 1 art fl, yak t hariç birim giderlerde ise Dolar cinsinden yüzde 2 art fl beklenmektedir y - l nda uçak utilizasyonunda yüzde 2, toplam akaryak t tüketiminde yüzde 23 ve ortalama personel say s nda yüzde 18 art fl öngörülmektedir. Söz konusu ticari faaliyetler neticesinde yüzde 17 art flla toplam 11,4 milyar dolar tutar nda sat fl geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. (CHA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı