Polisin gözü h z ve emniyet kemerinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polisin gözü h z ve emniyet kemerinde"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Trafik Canavar n n u ramad kent: BAYBURT HABER 17 DE 2 OCAK 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ASELSAN n fleffafl k notu pekiyi HABER 18 DE ALO 182 den yararlananlar n oran 7.5 kat artt Bayburt'ta yürütülen e itimler sayesinde, polisin sorumluluk bölgesinde bu y l ölümlü trafik kazas yaflanmad. HABER 18 DE Polisin gözü h z ve emniyet kemerinde Ordu Emniyet Müdürlü ü Trafik Tescil ve Denetleme fiube Müdürü smail Erol, "2014 y l n Emniyet Genel Müdürlü ümüz emniyet kemeri ve h z y l ilan etti. Sürücülerimiz ve vatandafllar m z n 2014 y l nda emniyet kemeri ve h z konusuna daha çok müdahale edece imizi ve s k s k bu konularda çal flaca m z bilmesini isterim" dedi. Emniyet kemerinin tak l olmamas nedeniyle yaralanma ve ölümlü kazalar n oldukça fazla yafland na iflaret eden Erol, bütün sürücülerden emniyet kemerine ve h z konusuna dikkat etmelerini istedi. HABER 17 DE ERDEML GENÇL K SUR YE Ç N SEFERBER Haberi 15 de PURSAKLAR DA DEDE-TORUN EV NE YO UN TALEP... Haberi 16 da MAMAK TA YOL YAPIM ÇALIfiMALARI SÜRÜYOR Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin STANBUL - Ayr l k karar ald klar konuflulan Ahu Ya tu ve Cem Y lmaz çiftinin bofland ortaya ç kt nin Mart ay nda evlenen manken Ahu Ya tu ve komedyen Cem Y lmaz n bofland öne sürüldü. Evlendikten befl ay sonra bebekleri Kemal i kucaklar na alan çift, bir süre önce ayr l k iddias yla gündeme gelmiflti. Bugüne kadar özel hayat hakk nda aç klama yapmayan Cem Y lmaz, bu konuda da suskunlu u tercih etti. Ama çiftten bir aç klama gelmeyince dedikodular artt ve geçti imiz ay evlerini ay rd klar ileri sürüldü. Herkes bar flacaklar n beklerken, flimdi de boflanma haberi gündeme bomba gibi düfltü. TEK CELSEDE B TT Hafta Sonu dergisinin iddias na göre; Cem Y lmaz ve Ahu Ya tu, yaflad klar tart flman n ard ndan günlerce görüflmedi. Sonunda çift, sorunlar çözemeyeceklerini düflünüp bir araya geldi ve boflanman n detaylar n konufltu. O lu Kemal in her türlü sorumlulu unu üstlenmeye haz r oldu unu söyleyen Y lmaz, boflanma konusunda ne kadar kararl durdu unu anlat nca Ya tu ayr l a raz oldu. Ve çift, 24 Aral k tarihinde tek celsede anlaflmal olarak bofland. Kemal in velayeti anneye verilirken, ünlü komedyenin o lunu 5-6 yafllar na gelince yan na almak istedi ini söyledi i öne sürüldü. EVL L K BANA GÖRE DE L Dergide yer alan habere göre, son dönemde konuflulanlar n aksine boflanmay isteyen taraf Cem Y lmaz d. Y lmaz n yak nlar na da aç k aç k Evlilik bana göre de il, yapam yorum dedi i öne sürüldü. 2 Ocak 2014 Cem Y lmaz-ahu Ya tu çifti bofland Ezgi Eyüpo lu: Formumu annemin zoruyla koruyorum Son dönemin y ld z parlayan oyuncular ndan Ezgi Eyübo lu, dikkat çeken aç klamalar yapt. Ünlü oyuncu, Yemek yemeyi çok seviyorum. Annem olmasa fil gibi olurum dedi. Son y llarda baflar l oyunculu u ile ad ndan s kça söz ettiren Ezgi Eyübo lu, fit bir görüntüye sahip olmas n annesine borçlu oldu unu söyledi. Formunu annesinin itelemesiyle korudu unu belirten Eyübo lu, flöyle konufltu: Bo az ma çok düflkünüm. Yemek yemeyi çok seviyorum. Annemin zorlamas yla formumu koruyorum. O olmasa fil gibi olabilirim dedi. Haftan n dört günü yürüyüfl yapt n belirten Eyübo lu, fiimdilik yürüyüfl band nda yürümek bana yetiyor. Bunun d fl nda düzenli olarak bal k ya ve vitamin al yorum dedi. Son olarak ntikam dizisindeki rolüyle dikkat çeken Ezgi Eyübo lu, hayalindeki rolü ise flöyle aç klad : Tarihe ad n Demir Lady olarak yazd ran ünlü politikac Margaret Thaacher in hayat n oynamay çok isterim. Hayat ndaki her fleyin oyunculuk olmad n da dile getiren ünlü oyuncu, Oyunculu u hayat m idame ettirebilmek için yap yorum dedi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 2 Ocak 2014 Yaflam KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - TÜVTÜRK letiflim ve fl Gelifltirme Direktörü Koray Özcan, Türkiye de araçlar n muayeneden kalma oranlar n n yüzde 30 lar seviyesinde oldu unu belirterek 2013 y l n n 9 ay nda periyodik muayenesi yap lan 5 milyon 216 bin araçtan 1 milyon 544 bini a r kusurlu oldu u için muayeneden geçemedi. Tamamen kusursuz olarak sadece 131 bin 647 araç muayeneden geçebildi dedi. Özcan, AA muhabirine yapt aç klamada, hizmet vermeye bafllad klar 2008 y l ndan beri ilk muayene, tekrarlar, egzoz emisyonu olmak üzere 50 milyona yak n arac muayene ettiklerini söyledi. lk y llarda araçlar n muayeneden kalma oranlar n n yüzde 40 oldu unu ifade eden Özcan, y llar içinde araç sahiplerinin de bilinçlenmesiyle birlikte bu oran n yüzde 32 ler seviyesine düfltü ünü, bu oran n da yine de Avrupa ülkelerine göre çok yüksek oldu unu vurgulad. 5 araçtan birinin freni tutmuyor 2013 y l n n 9 ay nda 5,2 milyon arac n muayenesinin yap ld n, y l sonuna kadar bu rakam n 7 milyona ç kmas n beklediklerini kaydeden Özcan, flunlar söyledi: Araçlar n muayeneden kalma oranlar yüzde civar nda y l n n 9 ay nda periyodik muayenesi yap lan 5 milyon 216 bin araçtan 1 milyon 544 bini a r kusurlu oldu u için muayeneden geçemedi. Tamamen kusursuz olarak sadece 131 bin 647 araç muayeneden geçebildi. Emniyetsiz olarak muayeneden geçemeyen araçlarda eklenince toplam 2,3 milyon arac n muayeneden kald n görüyoruz. Araçlarda a r kusurlar olarak nitelendirilen, sürüfl güvenli ini olumsuz etkileyen sorunlar n bafl nda, fren, yürüyen aksam ar zalar, lastikler ve ayd nlatma problemleri geliyor. Y llard r yapt m z muayenelerde her 5 araçtan birinin freninin tutmad n tespit ettik. Bu çok büyük bir rakam ve kazalara davetiye ç kartan önemli bir risk. Frenleri tutmayan araçlar n trafikte dolafl yor olmas n n çok büyük bir risk oluflturdu una dikkati çeken Özcan, en son Kayseri de 11 kiflinin öldü ü ve 31 kiflinin yaraland talihsiz kazada da arac n birçok eksi i ile birlikte muayenesiz oldu unun belirlendi ini ifade etti. Muayene istasyonlar nda araçlar n öncelikle tan nma bilgilerinin kontrol edildi ini belirten Özcan, ard ndan fren, farlar, yürüyen aksam, lastikler, bagaj içi, kabin içi, motor havuzu kontrolleri, emniyet kemerlerinin ifllevleri, alt k s mdaki yürüyen H CR 29 Safer 1435 RUM msak : Kanun-i Evvel Günefl : Ö le : araçtan birinin freni tutmuyor aksam, fren hortumlar, fren boylar n n kontrolden geçirildi ini söyledi. LPG li araçlarda da LPG belgesine bakmaks z n gaz s zd r p s zd rmad n n incelendi ini ifade eden Özcan, bu flekilde arac n bafltan afla kontrol edildi ini dile getirdi. Araçlardaki kusurlar, a r, emniyetsiz ve hafif kusur olarak s n fland rd klar n, a r ve emniyetsiz kusurlu araçlar n muayeneden kald na dikkati çeken Özcan, Bunlar sürüfl güvenli ini etkileyen konular. Kelebek cam ndaki bir çatlak a r kusur olmayabilir ama sürücünün görüflünü etkileyen bir noktada cam k r varsa bu kesinlikle a r kusur s n f na giriyor. Yine fardaki k r klar da a r kusur s n f na giriyor. Fren sistemindeki sorunlar el de meden otomatik bilgisayarl sistemlerle kontrol ediliyor. Fren performanslar belirli bir seviyenin alt ndaysa muayeneden kesinlikle kal yor. Lastik difl derinlikleri 1,6 milimetrenin alt ndaysa araçlar yine muayeneden kal yor fleklinde konufltu. - Muayeneden kalma oran Avrupa n n 2 kat Araç muayenesinden kalma oranlar n n ülkelere ve araç say lar na göre de iflti ini belirten Özcan, Bat ve Kuzey Avrupa ülkelerinde muayeneden kalma oran n n yüzde 15 ler seviyesinde olmas na ra men Türkiye de bu oran n yüzde 33 leri buldu unu söyledi. Özcan, bu oran n Türkiye flartlar nda çok yüksek bir rakam oldu unu vurgulayarak, muayeneden kalan araçlar n yüzde 99,6 s n n kusurlar n bir ay içinde gidererek, trafi e güvenle döndüklerini, bu aç dan araç muayenesinin trafik güvenli i aç s ndan çok büyük önemi oldu unu vurgulad. Türkiye de 4,2 milyon arac n muayeneye gelmedi ini ve Emniyet Genel Müdürlü ünün bu araç sahiplerine mektup gönderdi ini ifade eden Özcan, söz konusu araçlar içinde motorsiklet ve traktörlerin önemli yer tuttu unu belirtti. kindi : Akflam : Yats : YARIN KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N NANMAYIN, KANMAYIN Son on y ld r, hattâ on bir y ld r, aç kca söylenenler flunlard r: Türkiye Cumhuriyeti kuruldu u 1923 den bu yana tek uluslu bir devlet oldu ve bünyesindeki rklar eritti, asimile etti. Dinden uzaklaflt, dini yasaklad ve laikli i din haline getirdi. Halk devletin hizmetkâr haline getirildi. Bütün kutsal de erler yerle bir edildi. Ama cumhuriyet rejimi kutsallaflt r ld. O halde yap lmas gereken; de erleri yeniden geri getirmektir. Laikli i ortadan kald rarak l ml bir slam devleti kurmak gerekir. Halifelik kurumu yeniden ihdas edilmelidir. Türk milleti kavram ortadan kald r lmal, Türkiye vatandafll nda birleflilmelidir. Bu sebeble Anayasa n n 66. maddesi mutlaka kald r lmal d r. Kemalizm ve milliyetçilik çok kötüdür. Bunun kayna silahl kuvvetlerdir. Mutlaka bu kurum slah edilmelidir. Islah olmayan kesimler tasfiyeye tabi tutulmal d r. flte son on y ld r, söylenenler bunlar. Sadece söylenmekle kalm yor, uygulamalar da yap l yor. Hem de hepimizin gözü önünde. Yap lanlar ileri demokrasinin bir gere i gibi gösteriyorlar. Güya devlet askeri vesayetten kurtar l yor. Oysaki halk yeni vesayetler alt na sokuluyor. Bu vesayet ABD vesayetidir. Bu vesayet AB vesayetidir. Bu vesayet küresel sermayenin ve de vahfli kapitalizmin vesayetidir. Onun içindir ki Türk kelimesine karfl d rlar. Onun için Atatürk e karfl d rlar. Onun için tafloran PKK ile görüflmeler yap lmas hararetle isteniyor. Onun için yap lanlar n ve uygulamalar n dine uygun oldu u ifade ediliyor. Onun için ABD ile, AB ile, küresel sermaye ile s k s k ya oluyorlar. Onun için Anayasa y de ifltirmeye çal fl yorlar. Onun için Onun için Onun için Ey, Türkiye yi seven, vatan n seven, dinini seven, halk n seven, iyi niyetli halk m z! Son on y l içinde kurulan veya ele geçirilen yaz l ve görsel medyaya inanma! On y ld r halâ beyin y kama metoduyla seni hizaya getirmek istiyorlar. Yeni yetme gazeteciler ve medya mensuplar türetildi. Kaypak gazetecileri, baz akademisyenleri, sözde ayd nlar, ç karc bürokratlar yanlar na çektiler. Sabahtan bafllay p ertesi günün sabah na kadar yalan, yalan, yalanla halk m z aldat yorlar. Bunlar n bir bölümü demokratl k oyunu oynuyorlar, bir bölümü dindar rolüne soyunmufl, bir bölümü insan haklar savunuculu u alt nda görev yap yorlar. Ey halk m! Türkiye Cumhuriyetine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü üne, Atatürk e, ordumuza sald ranlar dinlemeyin, bunlara inanmay n! Y kmaya, bölmeye, nefrete formatlanm fl makineleflmifl bu ruhsuz insanlara kanmay n!

4 4 YARIN Kapadokya da Hava Trafi i Kontrol Kulesi kurulacak NEVfiEH R - Nevflehir Valisi Mehmet Ceylan, Kapadokya da balon say s n n artmas ndan dolay balon trafi inin izlenerek uçufllar n düzenlenmesi amac yla bölgeye Hava Trafi i Kontrol Kulesi kurulacak dedi. Ceylan, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Toplant Salonu nda gazetecilere yapt aç klamada, bölgede faaliyet gösteren s cak hava balon iflletmeleri ile bu iflletmelerin filolar nda kay tl balon say s n n h zla artmas yla, Kapadokya da hava trafi inin önem kazand n söyledi. Sivil Havac l k Genel Müdürlü ünce eylül ay nda e itim kurumlar ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesiyle oluflturulan Balonculuk Komisyonunun, sektör ve devlet ifl birli ine örnek oluflturacak çal flmalar yürüttü ünü belirten Ceylan, Valilik öncülü ünde oluflturulan Nevflehir Bölgesi S cak Hava Balonculu u Komisyonunda yerel paydafllarla, balon uçufllar na getirilecek yeni düzenlenmeler konusunda bir dizi toplant gerçeklefltirildi diye konufltu. Ceylan, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ünün, Kapadokya bölgesindeki balon uçufl say s n k s tlayan slot (s ra/zaman) uygulamas n bafllatt n belirterek, Bu uygulamayla Kapadokya bölgesinde ayn anda havada bulunan balon say s 100 ile s n rland r ld. Dünyan n en yo un ticari balon uçufl faaliyetlerinin yürütüldü ü Kapadokya bölgesinde bir temsilcilik aç ld dedi. Vali Ceylan, flunlar kaydetti: Yaklafl k iki y ld r Balonculuk Komisyonu çal flmalar na baflkanl k ve ev sahipli i yapan, dünyada ilk balon pilotlu u ön lisans e itimi müfredat n gelifltiren Kapadokya Meslek Yüksekokulu, 28 Haziran da Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl taraf ndan balon slot uygulamas n gerçeklefltirmek üzere görevlendirildi. Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü, Kapadokya bölgesindeki balon trafi ini izlemek ve uçufllar düzenlemek amac yla Nevflehir in Ürgüp ilçesine ba l Ortahisar beldesine Hava Trafi i Kontrol Kulesi kuracak. (AA) ZONGULDAK - FERD AKILLI - Uluda Üniversitesi (UÜ) T p Fakültesi Spor Hekimli i Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr.Hakan Gür, kayak yaralanmalar n n yüzde inin düflmekten kaynakland n belirterek, Ayars z flekilde baflkalar n n kaya n kullanmak, yaralanma riskini yüzde 800 art r r dedi. Gür, AA muhabirine yapt aç klamada, kayak sporuna bafllamadan önce çok iyi kondisyona sahip olunmas gerekti ini kaydederek, kayak yapman n çabukluk, kuvvet, dayan kl l k ve aerobik yetenek istedi ini anlatt. Yaralanma riskini azaltabilmek için söz konusu özelliklerin gelifltirilmesine yönelik çal fl lmas gerekti ini aktaran Gür, 1970 li y llara göre yaralanmalardaki düflüfllerde teknolojik ekipmanlar n önemli rolü oldu unu dile getirdi. Özellikle ba lamalar çok önemli diyen Gür, flöyle devam etti: Ba lamalar kayakç n n boy, kilo, kayak düzeyi, geçmifli ve kondisyon düzeyine göre ayarlanmal d r. Çal flmalar göstermifltir ki bir düflüflü takiben kayaklar n ç kmas ndan dolay ba lamalarda yap lan s k laflt rmalar, takip eden düflmelerde kayaklar n ayaktan ç kmas n engelleyerek ciddi yaralanmalara neden olmaktad r. Teknolojideki radikal de ifliklikler, özellikle rekreasyonel sporcular n kayaklar n daha iyi kontrol etmeleri ve daha rahat dönüfl yapmalar na olanak sa layacak duruma gelmifltir. Daha sert ve yüksek konçlu yap s ile kayak botlar ise vücut hareketini daha do ru ve h zl flekilde kaya a aktarma olana vermektedir. Bütün bunlar da kayakç ya kayaklar n daha iyi kontrol etme flans tan makta, daha iyi kaymas n sa lamakta ve düflme, dolay s yla yaralanma riskini azaltmaktad r. Yüksek ve sert botlar her ne kadar kaval kemi i k r klar, ayak bile i sorunlar n azaltm fl olsa da buna paralel diz sorunlar nda dramatik art fllara neden olmaktad r. Kayak yaparken yaralanmalara Turizm neden olan etkenlere de de inen Gür, Kayak yaralanmalar n n yüzde i düflmekten kaynaklan yor. Çarp flmalar ise yüzde lik yer iflgal etmektedir. Kayak liftleri yüzde 1-9 luk oranla di er yaralanma nedenidir. Özellikle liftlerden binifl ve inifl s ras nda yaralanmalar olmaktad r. Yorgunluk, kötü kayma tekni i, kontrolü kaybetmek, h zl kaymak, ekipman yetersizlikleri, kurallara uymamak ise bu nedenlerin oluflmas nda önemli etkenlerdir. S k görülen yaralanmalar aras nda ise de iflik bölge kemik k r klar, ba zorlanmalar, diz ve diz kapa ç k klar, el, baflparmak ve omuz yaralanmalar ile kafa travmalar d r ifadesini kulland. 2 Ocak 2014 Kayak yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Do ru kayak yapma teknikleri Gür, kaya a yeni bafllayanlar aceleci olmamalar, do ru kayma tekni ini ö renmeden kalabal k ve zor parkurlarda spor yapmamalar konusunda uyard. Do ru kayma teknikleri için gerekli dersler al nmal diyen Gür, flöyle konufltu: Gerekli ve do ru ekipmanlar temin edip kiflisel özelliklere uygun hale getirmeli. Fiziksel olarak haz r olunmal. Yorgun ve isteksiz olundu unda kaymaya devam etmemeli. H zl kaymaktan çok, düzgün teknikle kaymaya konsantre olunmal. Di er kayanlarla yar flma e iliminde olmamal. Yaralanmalardan korunmak için düflme tekniklerini ö renmeli. Kafa yaralanmalar ndan korunmak için kask takmal. Kayak pisti kurallar na uyulmal. Ekstrem hava ve zemin flartlar nda kaymaktan kaç nmal d rlar. Ayars z flekilde baflkalar n n kaya n kullanmak, yaralanma riskini yüzde 800 art r r. Gür, bir kayna a göre dünyada y ll k kayak yaralanmalar n n 525 bin civar nda oldu unu, bunlar n yüzde sinin ön çapraz ba yaralanmalar n n oluflturdu unu aktard. Ba yaralanmalar n n üçte birinin ameliyat gerektirdi ine iflaret eden Gür, Bin kayak yap lan gün bafl na yaralanma oran ise 2-3 olarak ifade edilmektedir. Buna karfl n Dünya Sa l k Örgütünün rakamlar na göre her gün yaklafl k 3 bin 500 kifli trafik kazalar ndan hayat n kaybediyor. Her y l on milyonlarca kifli trafik kazalar ndan yaralanmaktad r. Dolay s yla kayak yaralanmalar n trafik kazalar yla karfl laflt rmak do ru bir yaklafl m olmayabilir. Kayak kaynakl ölüm oran ise 1,5 milyonda 1 olarak ifade edilmektedir. Egzersizde travma kaynakl ölüm çok nadirdir. Bütün branfllarda ölümle sonuçlanan egzersiz kaynakl ani ölümler s kl kla yüzde 80 kalp kaynakl d r ve 100 binde 1-2 dir diye konufltu. (AA)

5 2 Ocak 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Bir ilimiz. Bir tarikat veya sanat n ilk kurucusu. lkel silah. 2. Kastamonu ilinin bir ilçesi. Üzüm veren bitki. 3. Genel görünüm. 4. Tutturgaç. Çok Önemli Kifli anlam nda kullan lan k saltma. 5. Oy. stavrit bal n n küçü ü. 6. Düflünmeden yap lan. 7. B çak bileme aleti. Kara tafl tlar nda yol göstermeye yarayan fl kl alet. 8. Bir renk. Bir tür iskambil oyunu. Duman karas. 9. Sinir uçlar n n iltihaplanmas. Balgam tafl. 10. C l z, zay f, güçsüz. Yabanc. 11. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. 12. Bat Anadolu köy yi idi, zeybek. Ç plak, özgür, hür. Küçük ve de ersiz bitki. 13. Olmas veya yap lmas istenen bir fleyin zihinde ald biçim. Eski bir devlet. 14. Soru sözü. Biriyle dalga geçme. 15. skambil kâ tlar nda bir gruba verilen ad, dineri. Fazla bön, avanak. 16. Görelilik, ba nt l l k. 17. Boru sesi. Bezginlik ve s k lganl k anlat r. 18. Alüminyumun simgesi. Lityumun simgesi. Evrensel al c kan grubu. 19. Küçük gemi. Meksikal lar n ulusal içkisi. 20. Tutsakl k, esirlik. Alt n. Yukar dan afla ya: 1.Gemi. Özür. Yaz t. 2. Kaba ve kal n kumafl. A rl k ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmifl kanuni ölçü modeli. Varsay msal. Notada durak iflareti. 3. Argoda yok, kalmad anlam nda kullan lan sözcük. Eli s k, cimri. Radyumun simgesi. Soyundan gelinen kimse. 4. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. hastal k, illet. S tma mikrobunu tafl yan bir tür sivrisinek. 5. Üzerinde yüzlerce i ne bulunan bal k oltas. Belirti, iz, ipucu. Vilayet. Bir cetvel türü. 6. Vurgun, tutkun. Molibdenin simgesi. Bal yapan böcek. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. 7. Boyun e en, kendini baflkalar n n buyru una b rakan. Ar t mevi, tasfiyehane. Kans z. 8. Ekvator bölgesindeki genifl çay rlarla kapl alanlara verilen ad. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. Yurdumuzun güneyinde Akdeniz e dökülen bir çay. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. 9. Kemiklerin toparlak ucu. Yatak, yorgan doldurmaya yarayan pamuk, k t k gibi fleyler. Macaristan da üretilen ünlü bir flarap. A lama, inleme. 10. Sözünde durmayan, dönek. Sosyal Sigortalar Kurumunun k saltmas. Atama. Hava bas nc birimi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 2 Ocak 2014 Bulgurda yapay g da boyas tespit edildi G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, taklit veya ta flifl yapt - kesinleflen firmalar n listesini yay nlad. Adana daki bir firman n üretti i bulgurda yapay g da boyas tespit edildi. ANKARA - Bakanl k ekiplerinin yapt denetimler sonucu; bal, bitkisel ya lar, bulgur, et ve süt ürünleri, takviye edici g dalar ve kahvede insan sa l - n tehlikeye düflürecek flekilde bozulan ve de ifltirilen g dalar üreten ve satan, laboratuvar sonuçlar yla taklit veya ta flifl yapt kesinleflen firmalar bakanl n internet sitesinde teflhir edildi. 30 gün süresince yay nda kalacak listedeki taklit veya ta flifl yapt kesinleflen firmalardan baz lar flöyle s raland Bal Firma Ad : Tuana Bitkisel Ürünler Kozmetik G da nflaat San. ve D fl. Tic. Ltd. fiti. Bahçelievler / STAN- BUL Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Elektrik letkenli i) Marka ve Son Tüketim Tarihi Balderesi STT: Mart 2014 Parti/ Seri No: 01 Firma Ad : Tuana Bitkisel Ürünler Kozmetik G da nflaat San. ve D fl. Tic. Ltd. fiti. Bahçelievler / STAN- BUL Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Elektrik letkenli i) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Birbey STT: Nisan 2014 Parti/ Seri No: 01 Firma Ad : Bölüko lu Ar ve Tar m Ürünleri G da San. Tic. Ltd. fiti. Bergama / ZM R Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz + Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Bölüko lu STT: Parti/ Seri No: 54 Firma Ad : Tadaban G da Sanayi ç ve D fl Tic. Ltd. fiti. Kazan / AN- KARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark ) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Maxitat STT: Parti/ Seri No: Firma Ad : Emin G da nfl. Oto th. hr. San. Tic. Ltd. fiti. Sarayköy /AN- KARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz + Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hevek STT: Parti/ Seri No: 079 Firma Ad : Emin G da nfl. Oto th. hr. San. Tic. Ltd. fiti. Sarayköy /AN- KARA Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar ) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hevek STT: Parti/ Seri No: 0910 Firma Ad : Emin G da nfl. Oto th. hr. San. Tic. Ltd. fiti. Sarayköy /AN- KARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar ) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hevek STT: Parti/ Seri No: 09 Firma Ad : Hastürk G da Otomotiv nflaat Emlak San. ve Tic. Ltd. fiti. fiabanözü / ÇANKIRI Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz/Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Balkaymak STT: Parti/ Seri No: Firma Ad : Hastürk G da Otomotiv nflaat Emlak San. ve Tic. Ltd. fiti. fiabanözü / ÇANKIRI Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Prolin miktar, Diastaz say s, Fruktoz + Glukoz Fruktoz/Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Abal STT: Parti/ Seri No: 14 Firma Ad : 06 Ekim G da ve ht. Mad. ml. th. hr. Paz. San. Tic. Ltd. fiti. Ostim / ANKARA Ürün Ad : Süzme Çiçek Bal (C4 fieker Oran %, Balda protein ve ham bal delta C13 de erleri fark, Fruktoz + Glukoz Fruktoz/Glukoz) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Damla Bac STT: Parti/ Seri No: 04 Bitkisel ya lar Firma Ad : Efekent Otomotiv Tar m G da Tekstil San. Tic.Ltd.fiti. /AYDIN Ürün Ad : Riviera Zeytinya (UV'de özgül so urma,ya asitleri kompozisyonu, ECN-42 fark (tohum ya lar n n tespiti), sterol kompozisyonu) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Alt nyudum Parti/ Seri No: 05 Firma Ad : Efekent Otomotiv Tar m G da Tekstil San. Tic.Ltd.fiti. /AYDIN Ürün Ad : Riviera Zeytinya ( UV'de özgül so urma, ECN-42 fark (tohum ya lar n n tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Alt nyudum Parti/ Seri No: 02 Firma Ad : Efekent Otomotiv Tar m G da Tekstil San. Tic.Ltd.fiti. /AYDIN Ürün Ad : Riviera Zeytinya (Ya asitleri kompozisyonu, ECN-42 fark (tohum ya lar n n tespiti), sterol kompozisyonu, trans ya asitleri) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Alt nyudum Parti/ Seri No: 01 Et ürünleri fiule Et ve Tavuk ( mdat NDERE) Esenkent Mahallesi Kani Pafla Caddesi, Maltepe / STANBUL Ürün Ad : Fermente Sucuk (Kanatl eti tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Parti/ Seri No: Firma Ad : Elif Ocakbafl G da ve Et Ürün. nfl. Taa. Tic. Ltd. fiti., Lüleburgaz / KIRKLAREL Ürün Ad : Fermente Sucuk (Sakadat ve yabanc doku tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Büyükkar fl t ran Elif Parti/ Seri No: Firma Ad : fiahin-melek Et ve Et Mam. G da San. Tic. Ltd.fiti. Kocasinan / KAYSER Ürün Ad : Fermente Sucuk (Sakadat ve yabanc doku tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Melek Parti/ Seri No: 099 Firma Ad : Akp nar G da Süt Hay. ml. th. hr. San.Ve Tic. Ltd. fiti., Akflehir / KONYA Ürün Ad : Türk Tipi Kangal Sucuk (Dana eti) (Kanatl eti tespiti) Marka ve Son Tüketim Tarihi: Dört-Er Parti/ Seri No: Firma Ad : A rlar Tekstil G da Tar m ve Hayvanc l k Vet.Hiz.San.Tic.Ltd.fiti., Sultanhan /AKSARAY

7 2 Ocak 2014 Sal Ekonomi YARIN 'Zafer Ça layan a ihracattaki s k nt lar m z anlatamad k' KAYSER - Kayseri Sanayi Odas (KAYSO) Baflkan Mustafa Boydak, istifa eden Ekonomi Bakan Zafer Ça layan'a 2013 y l nda ihracat yapan firmalar n baz taahhütlerini yerine getiremedikleri için s k nt larla karfl karfl ya kald n anlatt klar n söyledi. Boydak, bunu anlat rken bakan n sanki Boydak ailesinin s k nt yaflad - n düflündü ünü, oysa bunun bütün sanayicilerin yaflad bir sorun olarak ortada oldu unu ifade etti. KAYSO Baflkan Mustafa Boydak, aral k ay son meclis toplant - s nda konufltu. Boydak, 2013 y - l nda istifa eden Bakan Ça layan a ihracatla ilgili sorunlar aktard klar n hat rlatarak, bunlar n çözümü için yeni y lda hükümetten beklentileri oldu unu duyurdu. Boydak, ihracat yapan firmalar n dahilde iflleme rejimi kapsam nda devletten çeflitli teflvik belgeleri ve Eximbank kredileri ald klar n, bu taahhütlerini yerine getiremedikleri için de çeflitli s k nt larla karfl karfl ya kal nd n söyledi. Boydak, konuflmas n n devam nda yaflanan s k nt lar ve çözümü için ilgili makamlarla yapt klar görüflmeleri flöyle özetledi; Elimizi vicdan m za koyal m. Türkiye 2013 y l nda d fl iliflkiler konusunda baflar l m yd? Bana sorarsan z de ildi. Ortado- u'da ifl yapamad k, s k nt lar yafland. Uzak bölgelerde s k nt lar yafland. Dünyada zaten konjonktürde s k nt var. Geçen dönem istifa eden ya da kabineden ayr lan Zafer Ça layan bakan m za birkaç defa bu konuyu izah ettim. Zannediliyor ki; Mustafa Boydak kendi firmalar için söylüyor bunu. Tamam bizimde firmalar m z var ama ben 1150 tane üyesi olan Kayseri Sanayi Odas n n temsilcisiyim. Firmalar m z ihracat kredilerini kapat rken flu anda zorlan yorlar. Yani taahhüt ettikleri dövizi yurda getirmekte zorlan yorlar. Yeni bir STANBUL - Türk Hava Yollar (THY) 2014 y l nda iç hatlarda 26,2 milyon, d fl hatlarda 32,3 milyon olmak üzere özel kira ve hac-umre yolcusu ile birlikte toplam 59,5 milyon yolcu tafl may hedefledi ini aç klad. THY, 2014 y l hedeflerini aç klad. THY Yönetim Kurulu taraf ndan kabul edilen konsolide olmayan 2014 y l bütçesi çerçevesinde, 2014 y l hedef ve beklentileri flu flekilde belirlendi. THY filosu ve yolcu say s yla ilgili, 2014 y l sonunda 204 dar gövde, 54 genifl gövde ve 9 kargo uça olmak üzere toplam uçak say s n n 267'ye, y l içerisinde aç lacak 16 yeni hat ile uçulan nokta say s n n 259'a ulaflmas planlanmaktad r y l nda iç hatlarda 26,2 milyon; d fl hatlarda 32,3 milyon olmak üzere, özel kira ve hac-umre yolcusu ile birlikte toplam 59,5 milyon yolcu tafl nmas hedeflenmektedir. denildi. Aç klama flöyle devam etti: Türkiye'de yüzde 33, Güney sayfa açal m dedik. hracat taahhütleri için süresi ne zaman bitmifl olursa olsun, bu firmalara bir hak verilsin, ilave süre verilsin dedik, ama geçifltirildi. Firmalar m z n bu konuda, ciddi s k nt lar var. Döviz taahhüdünü kapatamam fls n veya ihracat gerçeklefltirememiflsin, Maliye hemen, KDV yi öde diyor. Tamam, bunu anlad k ama KDV yi de kulland n diye flu kadar gecikme faizi ile beraber ceza öde. El 7 nsaf yani. Bu neticede müsteflarl - n dahi yetkisinde olan bir konu. Mustafa Boydak, çözüm önerisi olarak, bu firmalar öldürmeden hayatta tutman n, destek vermenin bir yolunun, firmalar n bu konuda rahatlamas n sa lamak oldu unu söyledi. Boydak, Dünyada bize benzeyen ülkelerin tamam yap - yor bunu. dareyi elefltiri falan de- il, ama ifl takibi yap ls n. Ekonomi Bakanl, bunlar bizim ad m - za takip etmezse ne yapacak? Bunu söyleyince, zaman zaman elefltiriye u ruyoruz ama biz bunu ifl dünyas ad na söylüyoruz. Burada hükümet, bizim temsilcimiz ve bunu ayakta kalmak için söylüyoruz. Bu dönemler, nefes alma dönemi. Bazen bas ndaki arkadafllar da yanl fl anl yorlar. flte, teflvik istiyor diye. Ama öyle de il. Burada süresi ne zaman bitmifl olursa olsun, dahilde iflleme izin belgelerine bir defaya mahsus ek süre verilip, hem vatandafl n ihracat bedellerini getirmesi hem de ihracat n gerçeklefltirilmesi için zaman tan nmal. fiimdi Ekonomi Bakan makam na oturdu, bizim içimizden biri. Bu nedenle, derdimizi anlayaca na inan yorum. Biz di er bakan m za anlatamad k bunu. Söyledik ama o konuda maalesef, bir ilerleme sa layamad k. nflallah taleplerimiz, anlafl l r ve olumlu olumsuz bir yorum gelir, temennisindeyim fleklinde sözlerini tamamlad. diye konufltu. (CHA) THY den 59,5 milyon yolcu hedefi Amerika'da yüzde 29, Afrika'da yüzde 25, Uzak Do u'da yüzde 22, Kuzey Amerika'da yüzde 20, Avrupa'da yüzde 16 ve Orta Do- u'da yüzde 13 kapasite art fl gerçeklefltirerek toplamda yüzde 21 art flla 141 Milyar AKK'ya ulafl lmas planlan rken yolcu doluluk oran n n yüzde 78,8 olmas beklenmektedir y l nda yüzde 23 art fl ile 653 bin ton kargo tafl nmas hedeflenmektedir y l na göre birim yolcu gelirinde iç hatlarda TL cinsinden yüzde 2 düflüfl, d fl hatlarda Euro cinsinden yüzde 1 art fl, yak t hariç birim giderlerde ise Dolar cinsinden yüzde 2 art fl beklenmektedir y - l nda uçak utilizasyonunda yüzde 2, toplam akaryak t tüketiminde yüzde 23 ve ortalama personel say s nda yüzde 18 art fl öngörülmektedir. Söz konusu ticari faaliyetler neticesinde yüzde 17 art flla toplam 11,4 milyar dolar tutar nda sat fl geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. (CHA)

Bakanlık hileli üretim yapan firmaları açıkladı

Bakanlık hileli üretim yapan firmaları açıkladı On5yirmi5.com Bakanlık hileli üretim yapan firmaları açıkladı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmaları açıkladı. Yayın Tarihi : 31 Aralık 2013 Salı (oluşturma

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3713 GÜMRÜK ANTREPOLARI AÇILMASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/2/2000 No :2000/186 Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/10/1999 No :4458 Yayımlandığı

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı