ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi"

Transkript

1 Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl al fl veriflinde bulundu. Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an a, ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu taraf ndan Adana Sanayi Odas, Adana Ticaret Odas, Adana Ticaret Borsas ve Adana Organize Sanayi Bölgesi taraf ndan ortaklafla haz rlanan Adana n n sorunlar ve çözüm önerilerine iliflkin rapor sunuldu. 5 TE YAYINI YIL: 16 SAYI: KASIM 2014 Türkiye nin En H zl Büyüyen 100 fiirketi projesine son kat l m tarihi 15 Kas m 2014 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i öncülü ünde, TEPAV ve All- World Network iflbirli inde, Türkiye nin en h zl büyüyen flirketlerinin belirlenerek, görünürlüklerini art rmak ve bu flirketlerin küresel ba lant lar n güçlendirmek amac yla düzenlenen Türkiye nin En H zl Büyüyen 100 fiirketi-türkiye 100 Projesi ne baflvurular 15 Kas m 2014 tarihine kadar kabul edilecek. 12 DE Adana Sanayi Odas Ekim ay Geniflletilmifl Meclis Toplant s yap ld Makine sektörlerinin sorunlar tart fl ld Adana Sanayi Odas Ekim ay Geniflletilmifl Meclis Toplant - s nda, Makine malat ve Taahhüt, Tar m Makinalar ve Teknolojileri ile Motorlu Kara Tafl tlar ve Otomotiv Yan Sanayii sektörlerinin sorunlar ve beklentileri gündeme geldi. Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç n baflkanl nda yap lan toplant da konuflan Meslek Gruplar Baflkanlar, sanayi yat r mlar n n ciddi biçimde desteklenmesi gerekti ini belirterek, devlet destekleri, kay t d - fl l k ve yol açt haks z rekabet, sektörel kümelenme, KDV alacaklar ile çek tahsilat, elektrik kesintileri, sanayi bölgelerine do algaz verilmesi, mesleki e itim ve kamu ödemeleri ile ilgilili sorunlar ve beklentilerini dile getirdi. ORTA SAYFADA Hollanda dan ifl dünyas na davet Hollanda n n Ankara Büyükelçili iticaret Atafleli i görevine yeni atanan Jeroen Kelderhuis, Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Tezel ile Adana Sanayi Odas n ziyaret ederek, iki ülke aras ndaki ticari iflbirli i potansiyelinin gelifltirilmesi amac yla bölge ifl dünyas temsilcilerini Hollanda ya davet etti. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök ve sa Tuzcu ile görüflen Ticaret Ataflesi Jeroen Kelderhuis, iki ülke aras nda önemli yat r m ve ticaret iflbirli i potansiyeli bulundu unu, ancak bunun yeterince de erlendirilemedi ini söyledi. Bölge ifl dünyas temsilcilerini Hollanda ya davet eden, Kelderhuis, Birlikte çal flmak, ortakl klar kurmak için önemli f rsatlar var. Hep birlikte bunu de erlendirmeliyiz dedi. 4 DE stihdam ve Mesleki E itim zirvesi Adana l stihdam ve Mesleki E itim Kurulu nun 2014 y l 4. ola an toplant s Vali Mustafa Büyük baflkanl nda topland. Çukurova Üniversitesi nde düzenlenen toplant da, Adana daki istihdam çal flmalar n n do ru iflletilmesi, yönlendirilmesi ve karfl lafl lan sorunlara çözüm bulunmas amac yla kurul üyeleri görüfl al flveriflinde bulundu. 3 TE SGK Düzenlemeleri ve Prim Borçlar n n Yap land r lmas Bilgilendirme Toplant s 6 Kas m da ADASO da yap lacak 3 TE

2 2 3 KASIM 2014 HABER Yürütme Kurulu, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ziyaret etti Kent Sorunlar Sempozyumu na destek talebi TMMOB Adana l Koordinasyon Kurulu taraf ndan 2015 y l nda yap - lacak Adana 3. Kent Sorunlar Sempozyumu haz rl klar sürüyor. Sempozyum yürütme kurulu üyeleri Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K - vanç ziyaret ederek destek istedi. Adana l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir Kavi Kurul üyeleri ile Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ziyaretinde, sempozyum öncesinde Adana Kent Forumlar ve "Baflkalaflan Adana" konulu ödüllü foto raf yar flmas da düzenlenece ini belirterek, Adana'ya taraf olan tüm yetkili, ilgili, duyarl kifli ve kurumlar Adana Kent Sorunlar Sempozyumuna destek vermeye, Adana'n n gelece ine sahip ç kmaya ça r yoruz dedi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç da kentin sorunlar n n iflbirli- i ile çözülebilece ini, bu konuda oda olarak her türlü deste e ve katk - ya haz r olduklar n söyledi. YAfiANAB L R B R NASIL MÜMKÜNDÜR? Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB); yaflam alanlar m - za ve kamuya yönelik ya ma politikalar na karfl insandan, toplumdan, do adan, bilimden, demokrasiden yana "Yaflanabilir Bir Adana Nas l Mümkündür!..." ana temal Adana Kent Sorunlar Sempozyumu nun üçüncüsünü düzenledi ini ifade eden TMMOB l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Kavi, flöyle konufltu: Kentlerimiz; eflitsizli in giderek daha da belirginleflti i ve evlerimizin, meydanlar m z n, derelerimizin, ormanlar m z n birer yaflam alan olmaktan ç kar larak piyasadaki de erine göre anlamland - r ld bir süreci yaflamaktad r. Adana özellikle; Yeflil alanlar n giderek azald, buna ra men 5 Ocak Stad n n yerine AVM yap lmak istenmesi ve nehir kenar ndaki alanlar n tahribinin planland, Kentsel Dönüflüm Master Plan, Çukurova Sanayi Master Plan ve Ulafl m Master Plan n n henüz yap lmad, mar Planlar nda sorunlar n yafland, sa l ks z ve ruhsats z yap laflman n artt, Mevcut alt yap n n yetersiz kald, Kentsel Dönüflüm süreci ile birlikte bu s k nt lar n daha da artaca-, Ucu devam etmeyen bulvarlar n bulundu u, Kamu binalar n n yetersiz kald, pek ço unun kent merkezinde topland, Suriye de bafllayan ve halen devam etmekte olan iç savafl sebebi ile Adana ya s nmak zorunda kalan Suriyelilerin temel yaflam ihtiyaçlar n n bile giderilmedi i, çat flma riskinin giderek artt, fiehrin ve bölgenin cazibesini kaybetti i, iflsizli in artt, nüfus büyüklü ünde alt nc, e itimde ellinci s ralara gerilendi i pek çok acil ve ciddi sorunla karfl karfl yad r. SEMPOZYUM KONULARI Düzenlenecek Adana Kent Sorunlar Sempozyumu nda; Etkin, Özerk ve Demokratik Kent Yönetimi Kolektif htiyaçlara Yönelik Eriflilebilir, Nitelikli Kamusal Hizmet Sunumu ve Altyap, Entegre, Verimli ve Kamusal Bir Ulafl m Politikas, Güvenceli Bir Yaflam çin Afet ve Risk Yönetimleri, Do al Çevrenin ve Yaflam n Korunmas ve Gelifltirilmesi, Tarihi ve Kültürel Miras n Korunmas ve Gelifltirilmesi, Kamusal Bir Kent Kimli inin nflas, Ça dafl, Bütüncül, Bilimsel ve Kamu Yarar Odakl Kent ve Bölge Planlamas, Üretim, stihdam ve Emekten Yana Sosyal Politikalar n Gelifltirilmesi, Sa l kl ve Dengeli Bir Çevrede Yaflama ve Bar nma Hakk, Güvenilir G daya Eriflim Hakk, Bilimsel Nitelikli E itim Hakk, Örgütlenme, Kat l m ve Kent Hukuku, Cinsiyet Eflitli i, Dezavantajl Gruplar n Kentsel Yaflama Eflit ve Tam Kat l m bafll klar tart flmaya aç larak Adana n n gelece i için bu politikalar n gerçekçi bir zeminde nas l buluflturulabilece ine dair yöntem ve araçlar ortaya konulacakt r. Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim y l nda iki veya daha az (2014 takvim y l için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlar n n son taksiti izleyen ay n sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 say l Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zamm oran nda hesaplanacak geç ödeme zamm ile birlikte ödenmesi flart yla bu madde hükümlerinden yararlan l r. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen flekilde de ödenmemesi veya bir takvim y l nda ikiden fazla (2014 takvim y l için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakk kaybedilir. Ödeme hakk n n kaybedilmifl olmas halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararland r l rlar. Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular n, bu maddelerde belirtilen flartlar n yan s ra dava açmamalar, aç lm fl davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollar na baflvurmamalar n n flart oldu u. Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yap lan ödemeler nispetinde kald r l r ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. SGK borç yap land rma baflvurusu / tarihleri aras yap lacak olup, SGK borç yap land rma birinci taksit ödemesi tarihine kadar yap lacakt r. Baflvurular n posta yolu ile yap lmas halinde taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo(kap dan kap ya teslim) ya da APS 6552 say l fi KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE fi KL K YAPILMASI ile BAZI ALACAKLARIN YEN DEN YAPILANMASI HAKKINDAK KANUNLA YAPILAN DE fi KL KLER ( fl ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Yap lan De ifliklikler) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri yolunun tercih edilmesi halinde baflvuru formunun postaya verildi i tarih Kuruma verildi i tarih olarak kabul edilecek, buna karfl n adi posta yolunun tercih edilmifl olmas halinde, baflvuru formunun Kurum evrak kay tlar na girifl tarihi Kuruma verildi i tarih olarak kabul edilecektir. EV H ZMETLER NDE ÇALIfiMA: tarihinden geçerli olmak üzere; Ev hizmetlerinde çal flanlar 10 günden az ve 10 günden çok çal flanlar olarak iki ye ayr lm flt r günden fazla ev hizmetlerinde çal - flanlar tüm sigorta kollar na tabi tutularak zorunlu sigortal say lm fl olup, 4/(a) bendi kapsam ndaki (SSK) sigortal lara iliflkin hükümler uygulanacakt r. Bunlar n bildirimi, iflverenler taraf ndan örne i SGK taraf ndan haz rlanan belgeyle en geç çal flman n geçti i ay n sonuna kadar yap lacak. Süresinde yap lmayan bildirim için iflverene idari para cezas uygulanacak günden az çal flanlar zorunlu sigortal l k kapsam ndan ç kar larak kendi isteklerine ba l olarak sigortal l klar sa lanabilecektir, sadece k sa vadeli sigorta kollar - na tabi tutulmufl olup, çal flt ranlarca prime esas günlük kazanç alt s n r n n yüzde 2' si oran nda ifl kazas ve meslek hastal sigortas primi ödenecektir. Bu flekilde çal - flanlar n sigortal l k tescili, çal flan ve çal flt ran imzalar n da ihtiva eden ve en geç çal flman n geçti i ay n sonuna kadar örne i SGK haz rlanan belgenin SGK' na verilecektir. Sigortal l k bafllang c nda bu belge üzerinde çal flma bafllang c na dair kay tl en eski tarih esas al nacakt r. YABANCILARIN S GORTALILI I: tarihinden itibaren sosyal güvenlik sözleflmesi imzalanmam fl ülkelerdeki bir kurulufl taraf ndan üç aydan fazla süreyle çal flt r lmak üzere ülkemize gönderilenler sosyal güvenlik kapsam na al nacakt r. YERALTI ÇALIfiANLARIN EMEKL L K YAfiINDA YAPILAN DE fi KL K: - Çal flma Sosyal Güvenlik Bakanl - nca tespit edilen maden iflyerlerinin yer alt ifllerinde sürekli veya münavebeli olan çal flan maden iflçilerin 55 olan emeklilik yafl 50 ye düflürülecek. - Çocuklar için malulük kavram kullan lmad ndan an lan mevzuatta yer alan malül kavram, a r engelli olarak de ifltirilmifltir. YER ALTI MADEN filer NDE ÇALIfiANLARA F L H ZMET ZAMMI: - Yer alt ifllerinde maden ocaklar (elementer c va bulundu u saptanan civa maden ocaklar hariç), kanalizasyon ve tunel yap m gibi yer alt nda yap lan ifllerde çal flan sigortal lar, bu ifllerde fiilen çal flmad klar ücretli izin, s hhi izin, y ll k izin, e itim ve kurs, ifl öncesi ve sonras haz rl k süreleri ile resmi tatil günleri de fiili hizmet süresi zamm kapsam nda olacak. - Yurtd fl Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl bursu ile ülkemize gelen yabanc uyruklu ö rencilerin genel sa l k sigortas bildirimi ve prim ödemeleri söz konusu bakanl kça veya uluslararas ö renciler de erlendirme kurulu taraf ndan görevlendirilen kurum taraf ndan görevlendirilen kurum taraf ndan yap lacak olup bildirimin yap ld tarihi izleyen günden itibaren yabanc uyruklu ö renciler genel sa l k sigortal s say lacakt r. - Gerçekte fiili çal flmas olmayanlar n (genellikle emekli doktorlar n) diplomalar kullan larak SGK na bildirilen faturalar n ödenmesinde yaflanan sorunlar nedeniyle, SGK bildirimi yap lmayan sa l k personeli üzerinden yap lan faturaland rmalar n karfl lanmayaca. DO UM BORÇLANMASI HAKKI: - Daha önce iki çocuk için geçerli olan do um borçlanmas üçe ç kar lm fl, Ba -Kur lular, memurlar n bu haktan yararlanmas sa lanm flt r. Sigortal oldu u tarihten sonra do um yapan ve kad nlar, çocuklar n n yaflamas flart yla do umdan sonra çal flmad klar iki y la kadar olan süreyi borçlanabilecektir. Ancak, sigortal l k öncesi do umlar borçlanmak yine mümkün olmam flt r. (Devam gelecek say da)

3 HABER 3 KASIM stihdam ve Mesleki E itim Kurulu ÇÜ de topland Adana l istihdam ve Mesleki Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan E itim Kurulu nun 2014 y l 4. Bekir Sütcü, Çal flma ve fl Kurumu ola an toplant s Vali Mustafa l Müdürü Haflim Meydan, l Milli Büyük Baflkanl nda topland. E itim Müdürü Turan Akp nar, Çukurova Üniversitesi nde sivil toplum kurulufllar temsilcileri, düzenlenen toplant da, Adana daki daire müdürleri ve di er kurulu istihdam çal flmalar n n do ru üyeler kat ld. iflletilmesi, yönlendirilmesi ve Toplant n n aç l fl nda yürütme karfl lafl lan sorunlara çözüm kurulu, denetim kurulu ile çal flma bulunmas amac yla kurul üyeleri ve fl Kurumu l Müdürlü ü nün görüfl al flveriflinde bulunuldu. faaliyetlerinin yan s ra, kurulun Çukurova Üniversitesi Senato görüflüne sunulmas istenilen Toplant Salonu nda engelli proje özetleri Komisyon gerçeklefltirilen toplant ya Vali Baflkan Rektör Yard mc s Prof. Büyük ün yan s ra, Çukurova Dr. Azmi Yalç n taraf ndan kurula Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. sunuldu. Mustafa Kibar, Adana Sanayi Odas Prof. Dr. Yalç n yapt sunumda, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki fl-kur Adana l Müdürlü ü TARIM ST HDAMI DA GÖRÜfiÜLDÜ K vanç, Adana Ticaret Odas verilerine göre 2014 y l ocak- eylül Toplumsal cinsiyet eflitli i ile genç Müdürlü ü yetkilisi taraf ndan Yönetim Kurulu Baflkan Atila dönemlerinde (yafl gruplar na göre) istihdam ve çocuk iflçili i tar m istihdam ile ilgili k sa bir Menevfle, Adana Ticaret Borsas ifle yerleflen kifli say s n n 18 Bin konular nda çözüm ve önerilerin sunum yap ld. Görüfl ve önerilerin Yönetim Kurulu Baflkan Muammer 693, kay tl iflsiz say s n n ise 80 görüflüldü ü 4. l istihdam Kurulu karara ba land toplant, dilek ve Çal flkan, Adana Organize Sanayi bin 603 oldu unu bildirdi. toplant s nda ayr ca Tar m l temennilerin iletilmesiyle sona erdi. 3. stihdam ve nsan Kaynaklar Etkinli i Çukurova Üniversitesi nde gerçeklefltirildi flverenler ile ifl arayanlar bulufltu KOB Dolu Anadolu/Teknoloji Buluflmalar Adana da Türk Telekom un sponsorlu unda ve iletiflim sektörü dergilerinden Marketing Türkiye nin organizasyonu ile düzenlenen KOB Dolu Anadolu/Teknoloji Buluflmalar paneller serisinin dördüncüsü 13 Kas m Perflembe günü Adana da gerçeklefltirilecek. Adana Sanayi Odas n ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü ve Genel Sekreter Yard mc s Bora Kocaman ile görüflen Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni Günseli Ocako lu, MMI Türkiye Etkinlik Direktörü Esra Karada Ügüt ve Öncül/Sefa letiflim Hizmetleri Orta Mustafa Öncül taraf ndan panelle ilgili bilgi verildi. Markalaflma konusunda Anadolu daki bofllu a dikkat çekilerek fark ndal k yarat lmas amac yla düzenlenen panelde, marka ve markalaflma, giriflimcilik ve teknoloji kullan larak iflin büyütülmesi gibi bafll klar alt nda KOB lerin büyüyüp geliflmesini ilgilendiren konular ele al nacak. Türkiye fl Kurumu ( fikur) taraf ndan geleneksel olarak düzenlenen ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipli inde gerçeklefltirilen stihdam ve nsan Kaynaklar etkinli inin üçüncüsü yap ld. ÇÜ Sak p Sabanc Kongre ve Sergi Saray ndaki etkinlik, iflveren ve ifl arayanlar buluflturdu. flletmelerin nitelikli iflgücü ihtiyac n n karfl lanmas n kolaylaflt rmak ve iflletmelerin k sa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyaca iflgücünün yetifltirilmesine destek veren projede ifl sahibi olmak isteyenler, iflverenlerle buluflma f rsat buldu. Stant sahibi firmalar n düzenledikleri etkinliklerde yüzlerce ifl arayan, iflverenlerle görüfl al flveriflinde bulunma f rsat buldu. Stantlarda form dolduran vatandafllar, uzun kuyruklar oluflturdu. Kurumlar ve iflyerleri aras nda sürdürülebilir iletiflim ba kurmay, kurum taraf ndan iflyerlerine özel atanan ifl ve meslek dan flmanlar yla iflyerleri aras nda sinerji oluflturmay hedefleyen projeyle, iflletmelerin yerel ve ulusal düzeyde yaz l -görsel tan t m na, iflletmelerin ürünlerini sergilemesine katk da bulunmay amaçl yor. Adana 3. stihdam ve nsan Kaynaklar etkinli ine, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Makine Mühendisli i Bölümü ö rencilerince tasarlan p imal edilen, TÜB TAK ödüllü 1,5 Adana isimli elektrikli araç damgas n vurdu. Adana Valisi Mustafa Büyük taraf ndan da test edilen 1,5 Adana protokolden de tam not ald. SGK Düzenlemeleri ve Prim Borçlar n n Yap land r lmas Bilgilendirme Toplant s 6 Kas m da ADASO da yap lacak fl dünyas n yak ndan ilgilendiren düzenlemeleri öngören 6552 Torba Kanunu kapsam ndaki Sosyal Güvenlik Kurumu bak m ndan de ifliklikler ve prim borçlar n n yap land - r lmas ile ilgili bilgilendirme toplant s 6 Kas m Perflembe günü Adana Sanayi Odas Salonu nda yap lacak. Adana Sanayi Odas ve Adana Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü iflbirli- iyle düzenlenen toplant 6 Kas m Perflembe günü saat de bafllayacak. ADASO Baflkan Zeki K - vanç ve SGK l Müdürü Kaflif K - l ç n aç fl konuflmas yla bafllayacak toplant ya, SGK Sosyal Güvenlik Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Aç kgöz kat lacak. Genel Müdür Aç kgöz taraf ndan 6552 Say l Torba Kanunun SGK bak m ndan getirdi i yenilikler ve yap lan de ifliklikler, SGK prim borçlar n n yap land r lmas ve sigortal lara yeni gelen haklar konulu sunum gerçeklefltirilecek. Toplant da daha sonra, kat l mc lar n yasa de ifliklikleri ve prim borçlar n n yap land r lmas na iliflkin sorular SGK Sigortal Hizmet fllemleri Daire Baflkan Gökhan Tuna ile Adana Sosyal Güvenlik l Müdürü Kaflif K l ç taraf ndan cevapland r lacak. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Gazi YILMAZ Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet: BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 3 KASIM 2014 HABER Yabanc Para Cinsinden Yap lan Ticari fllemlerin Vergisel Boyutu (1) ki ülke aras ndaki ticari iflbirli i potansiyeli de erlendirilmeli Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir Teknolojisi yüksek ürünlerin, Türkiye de üretilmemesi nedeni ile, bu ürünler ve bu ürünlerin yedek parçalar, baz makine ve teçhizatlar ile globalleflen Ülkemizde her türlü mal ve hizmetler yurt d fl ndan ithal edilmekte, ülkemizde üretilen mal ve hizmetler ise ihraç edilmektedir. Yurt d fl ndan ithal edilen bu mallar ve yedek parçalar Türk Liras cinsinden ithal edilmeyip, ithal edilen ülkenin paras ile veya Dolar ve Avro cinsinden sat n al nmaktad r. Ülkemizde %10 ve daha az nisbette enflasyonun seyretmesi ve sair ekonomik nedenlerle, Türk Liras yabanc ülke paralar na göre, özellikle dolar ve avro karfl s nda ço u zaman de er kaybetmekte, bazende azda olsa de er kazanabilmektedir. Bu nedenle ithal edilen mallara dayal ticari al m ve sat mlar n, döviz cinsinden yap lmas ola an hale gelmifltir. Ticari ifllerin döviz cinsinden yap lmas, vergisel yönden baz sorunlar gündeme getirdi i gibi, dövizli ifllemlerin kanuni kay tlarda takibinin nas l yap laca hususu önem arzetmektedir. Dövizle ilgili Vergi Kanunlar nda yer alan mevcut hükümleri flu ana bafll klar alt nda toplayabiliriz. 1- Defterlerin Türkçe tutulmas n n zorunlu oldu- u, ancak Türkçe kay tlar bulunmak kayd ile, defterlere baflka dilden kay tlar n yap labilece i; (VUK: 215 Md. 1. bent) 2- Kay t ve belglerde Türk Para biriminin kullan laca, Belgeler Türk Paras karfl l gösterilmek flart ile, yabanc para birimine görede düzenlenebilece i; (VUK. 215/2 Md.) 3- Ödenmifl sermayesi ,-ABD Dolar yada muadili yabanc para karfl l olan ve sermayesinin en az % 40 n temsil eden ortaklar n ikametgahlar yabanc ülkede olan iflletmelere, kay tlar n yabanc para birimi ile tutmalar na, Bakanlar Kurulunca izin verilebilece i; (VUK: 215/3 Md.) 4- flletmelerin kay tlar nda yer alan yabanc paralar ile yabanc para cinsinden olan senetli, senetsiz alacaklar ile borçlar n, de erleme günlerinde (Geçici vergi ve hesap dönemi sonlar nda) Borsa rayici ile de erlenece i, Borsada rayici yoksa Maliye Bakanl nca belirlenen kurdan de- erlenece i; (VUK: 280 Md.) 5- Dövizle yap lan ifllemlerde, mal n teslimi veya hizmetin yap ld tarihte geçerli olan kurla Türk Liras na çevrilerek, bu tutar üzerinden katma de er vergisi hesaplanaca ; (KDVK 26 Md.) Vergi mevzuat m zda dövizle ilgili ifllemlerde uyulmas gereken kurallar belirleyen ve önemli gördü ümüz kanuni hükümler yukar da özet olarak belirtilmifltir. Bu belirtilenlerin d fl nda, Vergi Kanunlar m zda dövizle ilgili vergi matrah n tesbite yönelik çeflitli hükümler bulunmaktad r. Türk ekonomisinin Dünya ile entegrasyonu ve Avrupa Birli ine uyum yasalar nedeniyle, Kanunlar m zda dövize iliflkin düzenlemeler yap lmas zaruret halini alm flt r. Vergi Kanunlar m zda dövizle ilgili hükümlerin bulunmas, genellikle dövize dayal ifllemlerde vergi matrah ile vergi tutar n tesbitine yöneliktir. Türkiyede, uzun y llar devam eden enflasyon sonucu, Türk paras n n de er kayb nedeni ile, ithalata dayal mallar n, yurt içi ticaretide döviz cinsinden yap l r hale gelmifltir. Her ne kadar bu durum genel olmamakla beraber, tatbikatta yayg nd r. Döviz cinsinden yap lan ticari ifllerin Türk liras karfl l klar n n kay tlara intikali kanuni zorunluluk arzetti i için, yabanc paran n Türk liras na çevrilmesi ifllemi, yani kur de erlemesi gündeme gelmektedir. Ayr ca, döviz cinsinden yap lan ticari ifllemlerin yap ld tarih ile, ticari ifllemin bedelinin tahsili aflamas nda, kur de erlemesi sonucunda lehte veya aleyhte Türk liras cinsinden kur fark oluflmaktad r. Kur farklar da mali kar, yani gelir, kurumlar ve katma de er vergisi matrah n olumlu veya olumsuz etkilemektedir. (Devam gelecek say da) Hollanda dan ifl dünyas na davet Hollanda n n Ankara Büyükelçili i Ticaret Atafleli i gelifltirilmesine yönelik iflletmecili i görevinin di er illerde iliflkilerin Endüstri Bölgesi nin görevine yeni atanan Jeroen giriflimlerde bulundu unu yasayla Adana Sanayi Kelderhuis, Gaziantep Fahri ifade eden Kelderhuis, ticari Odas na verildi ini hat rlatan Konsolosu Bora Tezel ile iflbirli inin gelifltirilmesine K vanç, bölge için Adana Sanayi Odas n katk sa lamak üzere 2015 Rotterdam n en iyi örne i ziyaret ederek, iki ülke Ocak ay nda ifl heyeti gezisi oluflturdu unu bildirdi. aras ndaki ticari iflbirli i düzenlemek istediklerini K vanç, Kurulufl aflamas nda potansiyelinin gelifltirilmesi belirterek, bölge ifl dünyas Rotterdam n bilgi ve amac yla bölge ifl dünyas temsilcilerini bu geziye tecrübelerinden yararlanmak temsilcilerini Hollanda ya kat lmaya davet etti. istiyoruz. Petro-kimya davet etti. Kelderhuis, Birlikte konusunda çok önemli Adana Sanayi Odas çal flmak, ortakl klar kurmak iliflkiler kurulabilir, bu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan için önemli f rsatlar var. Hep iflbirli inin gelifltirilmesi Yard mc lar F rat Karal ve birlikte bunu aç s ndan büyük f rsat Erdo an fiire, Yönetim de erlendirmeliyiz dedi. olacakt r diye konufltu. Kurulu üyeleri Ahmet Özkök Adana Sanayi Odas Ziyarette, Hollanda n n ve sa Tuzcu ile görüflen Baflkan Zeki K vanç da, Türk vatandafllar na yönelik Ticaret Ataflesi Jeroen Adana da enerji, tekstil, g da, vize uygulamas ndan Kelderhuis, iki ülke aras nda otomotiv yan sanayisi, petrokimya sektörlerinin ön plana sa lanmas talebinde yak n ld ve vize kolayl önemli yat r m ve ticaret iflbirli i potansiyeli bulundu- ç kt n, enerji bölgesinin bulunuldu. Atafle Jeroen unu, ancak bunun yeterince kurulmas yla Adana n n Kelderhuis, özellikle de erlendirilemedi ini enerji üssü ve petro-kimya ifladamlar na vize kolayl söyledi. merkezi haline dönüflece ini sa lanmas konusunda Hollanda firmalar n n söyledi. giriflimlerde bulunaca n ve Ankara d fl ndaki Ceyhan Enerji htisas kaydetti. Üyelerimizin dikkatine! ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne (TOBB) onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi Sanayi ve Ticaret Odalar n n ayr ayr bulundu u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam za baflvurmas gerekmektedir. flletmelere kay t uyar s Sanayi iflletmelerinde sanayi siciline kay t olmayanlardan 31 Aral k 2014 tarihine kadar kay t ifllemini tamamlayanlar hakk nda öngörülen idari para cezas n n uygulanmayaca bildirildi. Adana Valili i nden yap lan aç klamaya göre, 2 A ustos 2013 tarihli ve Say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 6495 Say l Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanunun ikinci maddesi ile 6948 Say l Sanayi Sicil Kanunu na geçici madde eklendi. Söz konusu geçici madde ile Faaliyette olup olmad na bak lmaks z n sanayi iflletmelerinde sanayi siciline kay t olmayanlardan 31 Aral k 2014 tarihine kadar kay t ifllemini tamamlayanlar hakk nda bu kanunun 9. maddesi gere ince sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezas uygulanmaz hükmü getirildi.

5 HABER 3 KASIM Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl al fl veriflinde bulundu. lk olarak Adana Valili i ni ziyaret eden Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, Valilik giriflinde Vali Mustafa Büyük, Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar, Mehmet fiükrü Erdinç, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, kamu ve sivil toplum kuruluflu temsilcilerin yan s ra vatandafllar taraf ndan sevgi gösterileri ile karfl land. Valilik fieref Defterini imzalamas n n ard ndan Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an a, Vali Mustafa Büyük taraf ndan Adana ile ilgili brifing verildi. Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, Valilik ziyaretinin ard ndan Park Zirve Zaimo lu nda sivil toplum kurulufllar n n temsilcileriyle bir araya gelerek, karfl l kl görüfl al fl veriflinde bulundu. Toplant ya, Adana Milletvekillerinin yan s ra, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Adana Ticaret Odas Meclis Baflkan Tarkan Kulak, Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan fiahin Bilgiç ve Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Çal flkan, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Sayman Üyesi mam Gazali H rada ve Meclis Üyesi Remzi Kar ile di er kurulufl temsilcileri kat ld. Adana Sanayi Odas, Adana Ticaret Odas, Adana Ticaret Borsas ve Adana Organize Sanayi Bölgesi taraf ndan ortaklafla haz rlanan Adana n n sorunlar ve çözüm önerilerine iliflkin rapor, ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu taraf ndan Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an a sunuldu. KARA SALI DA K RALIK FABR KA SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r. fi SA LI I VE GÜVENL AC L DURUM PLANININ HAZIRLANMASI (1) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri flyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yap lacak ifl ve ifllemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer ald plan, acil durum plan olarak tan mlan r. Söz konusu acil durum plan, iflyeri için tasar m veya kurulufl aflamas ndan bafllamak üzere acil durumlar n belirlenmesi, bunlar n olumsuz etkilerini önleyici ve s n rland r c tedbirlerin al nmas, görevlendirilecek kiflilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluflturulmas, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum plan n n yenilenmesi aflamalar izlenerek haz rlan r. flyerinde meydana gelebilecek acil durumlar; a) Risk de erlendirmesi sonuçlar. b) Yang n, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yay l m ve patlama ihtimali. c) lk yard m ve tahliye gerektirecek olaylar. ç) Do al afetlerin meydana gelme ihtimali. d) Sabotaj ihtimali, dikkate al narak belirlenir. Önleyici ve s n rland r c tedbirler de; mümkün ve muhtemel acil durumlar n oluflturabilece i zararlar önlemek ve daha büyük etkilerini s n rland rmak üzere gerekli tedbirlerin al nmas, tedbirler belirlenirken gerekli oldu u durumda ölçüm ve de erlendirmeler yap lmas ile al nacak tedbirlerin risklerden korunma ilkelerine uygun olmas ve toplu korunman n esas al nmas d r. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri; iflyeri için uyar verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleflme, ilk yard m ve yang nla mücadele gibi uygulanmas gereken acil durum müdahale yöntemlerinin belirlenmesi ve bunlar n yaz l hale getirilmesidir. Görevlendirilecek çal flanlar n belirlenmesinde çok tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde 30 çal flana, tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde 40 çal flana ve az tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde 50 çal flana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yang nla mücadele konular n n her biri için en az birer çal flan destek eleman olarak görevlendirilir. Bunlar aflan say larda çal flan n bulunmas halinde, tehlike s n f na göre her 30, 40 ve 50 ye kadar çal flan için birer destek eleman daha görevlendirir. Bunlara ilave olarak ilkyard m konusunda lkyard m yönetmeli i esaslar na göre ayr - ca destek elemanlar görevlendirilir. Belirtilen her konu için birden fazla çal - flan n görevlendirilmesi gerekti i durumlarda bu çal flanlar konular na göre ekipler halinde koordineli olarak görev yaparlar. Her ekipte bir ekip bafl oluflturulur. Ayr ca acil durumlarda ekipler aras gerekli koordinasyonu sa lamak üzere çal - flanlar aras ndan bir sorumlu görevlendirilir. 10 dan az çal flan olan ve az tehlikeli s - n fta yer alan iflyerlerinde yukarda belirtilen yükümlülü ü yerine getirmek üzere bir kifli görevlendirilmesi yeterli olacakt r. Kazas z günler dile i ile.