ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi"

Transkript

1 Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl al fl veriflinde bulundu. Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an a, ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu taraf ndan Adana Sanayi Odas, Adana Ticaret Odas, Adana Ticaret Borsas ve Adana Organize Sanayi Bölgesi taraf ndan ortaklafla haz rlanan Adana n n sorunlar ve çözüm önerilerine iliflkin rapor sunuldu. 5 TE YAYINI YIL: 16 SAYI: KASIM 2014 Türkiye nin En H zl Büyüyen 100 fiirketi projesine son kat l m tarihi 15 Kas m 2014 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i öncülü ünde, TEPAV ve All- World Network iflbirli inde, Türkiye nin en h zl büyüyen flirketlerinin belirlenerek, görünürlüklerini art rmak ve bu flirketlerin küresel ba lant lar n güçlendirmek amac yla düzenlenen Türkiye nin En H zl Büyüyen 100 fiirketi-türkiye 100 Projesi ne baflvurular 15 Kas m 2014 tarihine kadar kabul edilecek. 12 DE Adana Sanayi Odas Ekim ay Geniflletilmifl Meclis Toplant s yap ld Makine sektörlerinin sorunlar tart fl ld Adana Sanayi Odas Ekim ay Geniflletilmifl Meclis Toplant - s nda, Makine malat ve Taahhüt, Tar m Makinalar ve Teknolojileri ile Motorlu Kara Tafl tlar ve Otomotiv Yan Sanayii sektörlerinin sorunlar ve beklentileri gündeme geldi. Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç n baflkanl nda yap lan toplant da konuflan Meslek Gruplar Baflkanlar, sanayi yat r mlar n n ciddi biçimde desteklenmesi gerekti ini belirterek, devlet destekleri, kay t d - fl l k ve yol açt haks z rekabet, sektörel kümelenme, KDV alacaklar ile çek tahsilat, elektrik kesintileri, sanayi bölgelerine do algaz verilmesi, mesleki e itim ve kamu ödemeleri ile ilgilili sorunlar ve beklentilerini dile getirdi. ORTA SAYFADA Hollanda dan ifl dünyas na davet Hollanda n n Ankara Büyükelçili iticaret Atafleli i görevine yeni atanan Jeroen Kelderhuis, Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Tezel ile Adana Sanayi Odas n ziyaret ederek, iki ülke aras ndaki ticari iflbirli i potansiyelinin gelifltirilmesi amac yla bölge ifl dünyas temsilcilerini Hollanda ya davet etti. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök ve sa Tuzcu ile görüflen Ticaret Ataflesi Jeroen Kelderhuis, iki ülke aras nda önemli yat r m ve ticaret iflbirli i potansiyeli bulundu unu, ancak bunun yeterince de erlendirilemedi ini söyledi. Bölge ifl dünyas temsilcilerini Hollanda ya davet eden, Kelderhuis, Birlikte çal flmak, ortakl klar kurmak için önemli f rsatlar var. Hep birlikte bunu de erlendirmeliyiz dedi. 4 DE stihdam ve Mesleki E itim zirvesi Adana l stihdam ve Mesleki E itim Kurulu nun 2014 y l 4. ola an toplant s Vali Mustafa Büyük baflkanl nda topland. Çukurova Üniversitesi nde düzenlenen toplant da, Adana daki istihdam çal flmalar n n do ru iflletilmesi, yönlendirilmesi ve karfl lafl lan sorunlara çözüm bulunmas amac yla kurul üyeleri görüfl al flveriflinde bulundu. 3 TE SGK Düzenlemeleri ve Prim Borçlar n n Yap land r lmas Bilgilendirme Toplant s 6 Kas m da ADASO da yap lacak 3 TE

2 2 3 KASIM 2014 HABER Yürütme Kurulu, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ziyaret etti Kent Sorunlar Sempozyumu na destek talebi TMMOB Adana l Koordinasyon Kurulu taraf ndan 2015 y l nda yap - lacak Adana 3. Kent Sorunlar Sempozyumu haz rl klar sürüyor. Sempozyum yürütme kurulu üyeleri Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K - vanç ziyaret ederek destek istedi. Adana l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir Kavi Kurul üyeleri ile Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ziyaretinde, sempozyum öncesinde Adana Kent Forumlar ve "Baflkalaflan Adana" konulu ödüllü foto raf yar flmas da düzenlenece ini belirterek, Adana'ya taraf olan tüm yetkili, ilgili, duyarl kifli ve kurumlar Adana Kent Sorunlar Sempozyumuna destek vermeye, Adana'n n gelece ine sahip ç kmaya ça r yoruz dedi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç da kentin sorunlar n n iflbirli- i ile çözülebilece ini, bu konuda oda olarak her türlü deste e ve katk - ya haz r olduklar n söyledi. YAfiANAB L R B R NASIL MÜMKÜNDÜR? Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB); yaflam alanlar m - za ve kamuya yönelik ya ma politikalar na karfl insandan, toplumdan, do adan, bilimden, demokrasiden yana "Yaflanabilir Bir Adana Nas l Mümkündür!..." ana temal Adana Kent Sorunlar Sempozyumu nun üçüncüsünü düzenledi ini ifade eden TMMOB l Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Kavi, flöyle konufltu: Kentlerimiz; eflitsizli in giderek daha da belirginleflti i ve evlerimizin, meydanlar m z n, derelerimizin, ormanlar m z n birer yaflam alan olmaktan ç kar larak piyasadaki de erine göre anlamland - r ld bir süreci yaflamaktad r. Adana özellikle; Yeflil alanlar n giderek azald, buna ra men 5 Ocak Stad n n yerine AVM yap lmak istenmesi ve nehir kenar ndaki alanlar n tahribinin planland, Kentsel Dönüflüm Master Plan, Çukurova Sanayi Master Plan ve Ulafl m Master Plan n n henüz yap lmad, mar Planlar nda sorunlar n yafland, sa l ks z ve ruhsats z yap laflman n artt, Mevcut alt yap n n yetersiz kald, Kentsel Dönüflüm süreci ile birlikte bu s k nt lar n daha da artaca-, Ucu devam etmeyen bulvarlar n bulundu u, Kamu binalar n n yetersiz kald, pek ço unun kent merkezinde topland, Suriye de bafllayan ve halen devam etmekte olan iç savafl sebebi ile Adana ya s nmak zorunda kalan Suriyelilerin temel yaflam ihtiyaçlar n n bile giderilmedi i, çat flma riskinin giderek artt, fiehrin ve bölgenin cazibesini kaybetti i, iflsizli in artt, nüfus büyüklü ünde alt nc, e itimde ellinci s ralara gerilendi i pek çok acil ve ciddi sorunla karfl karfl yad r. SEMPOZYUM KONULARI Düzenlenecek Adana Kent Sorunlar Sempozyumu nda; Etkin, Özerk ve Demokratik Kent Yönetimi Kolektif htiyaçlara Yönelik Eriflilebilir, Nitelikli Kamusal Hizmet Sunumu ve Altyap, Entegre, Verimli ve Kamusal Bir Ulafl m Politikas, Güvenceli Bir Yaflam çin Afet ve Risk Yönetimleri, Do al Çevrenin ve Yaflam n Korunmas ve Gelifltirilmesi, Tarihi ve Kültürel Miras n Korunmas ve Gelifltirilmesi, Kamusal Bir Kent Kimli inin nflas, Ça dafl, Bütüncül, Bilimsel ve Kamu Yarar Odakl Kent ve Bölge Planlamas, Üretim, stihdam ve Emekten Yana Sosyal Politikalar n Gelifltirilmesi, Sa l kl ve Dengeli Bir Çevrede Yaflama ve Bar nma Hakk, Güvenilir G daya Eriflim Hakk, Bilimsel Nitelikli E itim Hakk, Örgütlenme, Kat l m ve Kent Hukuku, Cinsiyet Eflitli i, Dezavantajl Gruplar n Kentsel Yaflama Eflit ve Tam Kat l m bafll klar tart flmaya aç larak Adana n n gelece i için bu politikalar n gerçekçi bir zeminde nas l buluflturulabilece ine dair yöntem ve araçlar ortaya konulacakt r. Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim y l nda iki veya daha az (2014 takvim y l için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlar n n son taksiti izleyen ay n sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 say l Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zamm oran nda hesaplanacak geç ödeme zamm ile birlikte ödenmesi flart yla bu madde hükümlerinden yararlan l r. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen flekilde de ödenmemesi veya bir takvim y l nda ikiden fazla (2014 takvim y l için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakk kaybedilir. Ödeme hakk n n kaybedilmifl olmas halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararland r l rlar. Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular n, bu maddelerde belirtilen flartlar n yan s ra dava açmamalar, aç lm fl davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollar na baflvurmamalar n n flart oldu u. Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yap lan ödemeler nispetinde kald r l r ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. SGK borç yap land rma baflvurusu / tarihleri aras yap lacak olup, SGK borç yap land rma birinci taksit ödemesi tarihine kadar yap lacakt r. Baflvurular n posta yolu ile yap lmas halinde taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo(kap dan kap ya teslim) ya da APS 6552 say l fi KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE fi KL K YAPILMASI ile BAZI ALACAKLARIN YEN DEN YAPILANMASI HAKKINDAK KANUNLA YAPILAN DE fi KL KLER ( fl ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Yap lan De ifliklikler) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri yolunun tercih edilmesi halinde baflvuru formunun postaya verildi i tarih Kuruma verildi i tarih olarak kabul edilecek, buna karfl n adi posta yolunun tercih edilmifl olmas halinde, baflvuru formunun Kurum evrak kay tlar na girifl tarihi Kuruma verildi i tarih olarak kabul edilecektir. EV H ZMETLER NDE ÇALIfiMA: tarihinden geçerli olmak üzere; Ev hizmetlerinde çal flanlar 10 günden az ve 10 günden çok çal flanlar olarak iki ye ayr lm flt r günden fazla ev hizmetlerinde çal - flanlar tüm sigorta kollar na tabi tutularak zorunlu sigortal say lm fl olup, 4/(a) bendi kapsam ndaki (SSK) sigortal lara iliflkin hükümler uygulanacakt r. Bunlar n bildirimi, iflverenler taraf ndan örne i SGK taraf ndan haz rlanan belgeyle en geç çal flman n geçti i ay n sonuna kadar yap lacak. Süresinde yap lmayan bildirim için iflverene idari para cezas uygulanacak günden az çal flanlar zorunlu sigortal l k kapsam ndan ç kar larak kendi isteklerine ba l olarak sigortal l klar sa lanabilecektir, sadece k sa vadeli sigorta kollar - na tabi tutulmufl olup, çal flt ranlarca prime esas günlük kazanç alt s n r n n yüzde 2' si oran nda ifl kazas ve meslek hastal sigortas primi ödenecektir. Bu flekilde çal - flanlar n sigortal l k tescili, çal flan ve çal flt ran imzalar n da ihtiva eden ve en geç çal flman n geçti i ay n sonuna kadar örne i SGK haz rlanan belgenin SGK' na verilecektir. Sigortal l k bafllang c nda bu belge üzerinde çal flma bafllang c na dair kay tl en eski tarih esas al nacakt r. YABANCILARIN S GORTALILI I: tarihinden itibaren sosyal güvenlik sözleflmesi imzalanmam fl ülkelerdeki bir kurulufl taraf ndan üç aydan fazla süreyle çal flt r lmak üzere ülkemize gönderilenler sosyal güvenlik kapsam na al nacakt r. YERALTI ÇALIfiANLARIN EMEKL L K YAfiINDA YAPILAN DE fi KL K: - Çal flma Sosyal Güvenlik Bakanl - nca tespit edilen maden iflyerlerinin yer alt ifllerinde sürekli veya münavebeli olan çal flan maden iflçilerin 55 olan emeklilik yafl 50 ye düflürülecek. - Çocuklar için malulük kavram kullan lmad ndan an lan mevzuatta yer alan malül kavram, a r engelli olarak de ifltirilmifltir. YER ALTI MADEN filer NDE ÇALIfiANLARA F L H ZMET ZAMMI: - Yer alt ifllerinde maden ocaklar (elementer c va bulundu u saptanan civa maden ocaklar hariç), kanalizasyon ve tunel yap m gibi yer alt nda yap lan ifllerde çal flan sigortal lar, bu ifllerde fiilen çal flmad klar ücretli izin, s hhi izin, y ll k izin, e itim ve kurs, ifl öncesi ve sonras haz rl k süreleri ile resmi tatil günleri de fiili hizmet süresi zamm kapsam nda olacak. - Yurtd fl Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl bursu ile ülkemize gelen yabanc uyruklu ö rencilerin genel sa l k sigortas bildirimi ve prim ödemeleri söz konusu bakanl kça veya uluslararas ö renciler de erlendirme kurulu taraf ndan görevlendirilen kurum taraf ndan görevlendirilen kurum taraf ndan yap lacak olup bildirimin yap ld tarihi izleyen günden itibaren yabanc uyruklu ö renciler genel sa l k sigortal s say lacakt r. - Gerçekte fiili çal flmas olmayanlar n (genellikle emekli doktorlar n) diplomalar kullan larak SGK na bildirilen faturalar n ödenmesinde yaflanan sorunlar nedeniyle, SGK bildirimi yap lmayan sa l k personeli üzerinden yap lan faturaland rmalar n karfl lanmayaca. DO UM BORÇLANMASI HAKKI: - Daha önce iki çocuk için geçerli olan do um borçlanmas üçe ç kar lm fl, Ba -Kur lular, memurlar n bu haktan yararlanmas sa lanm flt r. Sigortal oldu u tarihten sonra do um yapan ve kad nlar, çocuklar n n yaflamas flart yla do umdan sonra çal flmad klar iki y la kadar olan süreyi borçlanabilecektir. Ancak, sigortal l k öncesi do umlar borçlanmak yine mümkün olmam flt r. (Devam gelecek say da)

3 HABER 3 KASIM stihdam ve Mesleki E itim Kurulu ÇÜ de topland Adana l istihdam ve Mesleki Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan E itim Kurulu nun 2014 y l 4. Bekir Sütcü, Çal flma ve fl Kurumu ola an toplant s Vali Mustafa l Müdürü Haflim Meydan, l Milli Büyük Baflkanl nda topland. E itim Müdürü Turan Akp nar, Çukurova Üniversitesi nde sivil toplum kurulufllar temsilcileri, düzenlenen toplant da, Adana daki daire müdürleri ve di er kurulu istihdam çal flmalar n n do ru üyeler kat ld. iflletilmesi, yönlendirilmesi ve Toplant n n aç l fl nda yürütme karfl lafl lan sorunlara çözüm kurulu, denetim kurulu ile çal flma bulunmas amac yla kurul üyeleri ve fl Kurumu l Müdürlü ü nün görüfl al flveriflinde bulunuldu. faaliyetlerinin yan s ra, kurulun Çukurova Üniversitesi Senato görüflüne sunulmas istenilen Toplant Salonu nda engelli proje özetleri Komisyon gerçeklefltirilen toplant ya Vali Baflkan Rektör Yard mc s Prof. Büyük ün yan s ra, Çukurova Dr. Azmi Yalç n taraf ndan kurula Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. sunuldu. Mustafa Kibar, Adana Sanayi Odas Prof. Dr. Yalç n yapt sunumda, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki fl-kur Adana l Müdürlü ü TARIM ST HDAMI DA GÖRÜfiÜLDÜ K vanç, Adana Ticaret Odas verilerine göre 2014 y l ocak- eylül Toplumsal cinsiyet eflitli i ile genç Müdürlü ü yetkilisi taraf ndan Yönetim Kurulu Baflkan Atila dönemlerinde (yafl gruplar na göre) istihdam ve çocuk iflçili i tar m istihdam ile ilgili k sa bir Menevfle, Adana Ticaret Borsas ifle yerleflen kifli say s n n 18 Bin konular nda çözüm ve önerilerin sunum yap ld. Görüfl ve önerilerin Yönetim Kurulu Baflkan Muammer 693, kay tl iflsiz say s n n ise 80 görüflüldü ü 4. l istihdam Kurulu karara ba land toplant, dilek ve Çal flkan, Adana Organize Sanayi bin 603 oldu unu bildirdi. toplant s nda ayr ca Tar m l temennilerin iletilmesiyle sona erdi. 3. stihdam ve nsan Kaynaklar Etkinli i Çukurova Üniversitesi nde gerçeklefltirildi flverenler ile ifl arayanlar bulufltu KOB Dolu Anadolu/Teknoloji Buluflmalar Adana da Türk Telekom un sponsorlu unda ve iletiflim sektörü dergilerinden Marketing Türkiye nin organizasyonu ile düzenlenen KOB Dolu Anadolu/Teknoloji Buluflmalar paneller serisinin dördüncüsü 13 Kas m Perflembe günü Adana da gerçeklefltirilecek. Adana Sanayi Odas n ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Erdo an fiire, Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü ve Genel Sekreter Yard mc s Bora Kocaman ile görüflen Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni Günseli Ocako lu, MMI Türkiye Etkinlik Direktörü Esra Karada Ügüt ve Öncül/Sefa letiflim Hizmetleri Orta Mustafa Öncül taraf ndan panelle ilgili bilgi verildi. Markalaflma konusunda Anadolu daki bofllu a dikkat çekilerek fark ndal k yarat lmas amac yla düzenlenen panelde, marka ve markalaflma, giriflimcilik ve teknoloji kullan larak iflin büyütülmesi gibi bafll klar alt nda KOB lerin büyüyüp geliflmesini ilgilendiren konular ele al nacak. Türkiye fl Kurumu ( fikur) taraf ndan geleneksel olarak düzenlenen ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipli inde gerçeklefltirilen stihdam ve nsan Kaynaklar etkinli inin üçüncüsü yap ld. ÇÜ Sak p Sabanc Kongre ve Sergi Saray ndaki etkinlik, iflveren ve ifl arayanlar buluflturdu. flletmelerin nitelikli iflgücü ihtiyac n n karfl lanmas n kolaylaflt rmak ve iflletmelerin k sa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyaca iflgücünün yetifltirilmesine destek veren projede ifl sahibi olmak isteyenler, iflverenlerle buluflma f rsat buldu. Stant sahibi firmalar n düzenledikleri etkinliklerde yüzlerce ifl arayan, iflverenlerle görüfl al flveriflinde bulunma f rsat buldu. Stantlarda form dolduran vatandafllar, uzun kuyruklar oluflturdu. Kurumlar ve iflyerleri aras nda sürdürülebilir iletiflim ba kurmay, kurum taraf ndan iflyerlerine özel atanan ifl ve meslek dan flmanlar yla iflyerleri aras nda sinerji oluflturmay hedefleyen projeyle, iflletmelerin yerel ve ulusal düzeyde yaz l -görsel tan t m na, iflletmelerin ürünlerini sergilemesine katk da bulunmay amaçl yor. Adana 3. stihdam ve nsan Kaynaklar etkinli ine, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Makine Mühendisli i Bölümü ö rencilerince tasarlan p imal edilen, TÜB TAK ödüllü 1,5 Adana isimli elektrikli araç damgas n vurdu. Adana Valisi Mustafa Büyük taraf ndan da test edilen 1,5 Adana protokolden de tam not ald. SGK Düzenlemeleri ve Prim Borçlar n n Yap land r lmas Bilgilendirme Toplant s 6 Kas m da ADASO da yap lacak fl dünyas n yak ndan ilgilendiren düzenlemeleri öngören 6552 Torba Kanunu kapsam ndaki Sosyal Güvenlik Kurumu bak m ndan de ifliklikler ve prim borçlar n n yap land - r lmas ile ilgili bilgilendirme toplant s 6 Kas m Perflembe günü Adana Sanayi Odas Salonu nda yap lacak. Adana Sanayi Odas ve Adana Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü iflbirli- iyle düzenlenen toplant 6 Kas m Perflembe günü saat de bafllayacak. ADASO Baflkan Zeki K - vanç ve SGK l Müdürü Kaflif K - l ç n aç fl konuflmas yla bafllayacak toplant ya, SGK Sosyal Güvenlik Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Aç kgöz kat lacak. Genel Müdür Aç kgöz taraf ndan 6552 Say l Torba Kanunun SGK bak m ndan getirdi i yenilikler ve yap lan de ifliklikler, SGK prim borçlar n n yap land r lmas ve sigortal lara yeni gelen haklar konulu sunum gerçeklefltirilecek. Toplant da daha sonra, kat l mc lar n yasa de ifliklikleri ve prim borçlar n n yap land r lmas na iliflkin sorular SGK Sigortal Hizmet fllemleri Daire Baflkan Gökhan Tuna ile Adana Sosyal Güvenlik l Müdürü Kaflif K l ç taraf ndan cevapland r lacak. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Gazi YILMAZ Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet: BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 3 KASIM 2014 HABER Yabanc Para Cinsinden Yap lan Ticari fllemlerin Vergisel Boyutu (1) ki ülke aras ndaki ticari iflbirli i potansiyeli de erlendirilmeli Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir Teknolojisi yüksek ürünlerin, Türkiye de üretilmemesi nedeni ile, bu ürünler ve bu ürünlerin yedek parçalar, baz makine ve teçhizatlar ile globalleflen Ülkemizde her türlü mal ve hizmetler yurt d fl ndan ithal edilmekte, ülkemizde üretilen mal ve hizmetler ise ihraç edilmektedir. Yurt d fl ndan ithal edilen bu mallar ve yedek parçalar Türk Liras cinsinden ithal edilmeyip, ithal edilen ülkenin paras ile veya Dolar ve Avro cinsinden sat n al nmaktad r. Ülkemizde %10 ve daha az nisbette enflasyonun seyretmesi ve sair ekonomik nedenlerle, Türk Liras yabanc ülke paralar na göre, özellikle dolar ve avro karfl s nda ço u zaman de er kaybetmekte, bazende azda olsa de er kazanabilmektedir. Bu nedenle ithal edilen mallara dayal ticari al m ve sat mlar n, döviz cinsinden yap lmas ola an hale gelmifltir. Ticari ifllerin döviz cinsinden yap lmas, vergisel yönden baz sorunlar gündeme getirdi i gibi, dövizli ifllemlerin kanuni kay tlarda takibinin nas l yap laca hususu önem arzetmektedir. Dövizle ilgili Vergi Kanunlar nda yer alan mevcut hükümleri flu ana bafll klar alt nda toplayabiliriz. 1- Defterlerin Türkçe tutulmas n n zorunlu oldu- u, ancak Türkçe kay tlar bulunmak kayd ile, defterlere baflka dilden kay tlar n yap labilece i; (VUK: 215 Md. 1. bent) 2- Kay t ve belglerde Türk Para biriminin kullan laca, Belgeler Türk Paras karfl l gösterilmek flart ile, yabanc para birimine görede düzenlenebilece i; (VUK. 215/2 Md.) 3- Ödenmifl sermayesi ,-ABD Dolar yada muadili yabanc para karfl l olan ve sermayesinin en az % 40 n temsil eden ortaklar n ikametgahlar yabanc ülkede olan iflletmelere, kay tlar n yabanc para birimi ile tutmalar na, Bakanlar Kurulunca izin verilebilece i; (VUK: 215/3 Md.) 4- flletmelerin kay tlar nda yer alan yabanc paralar ile yabanc para cinsinden olan senetli, senetsiz alacaklar ile borçlar n, de erleme günlerinde (Geçici vergi ve hesap dönemi sonlar nda) Borsa rayici ile de erlenece i, Borsada rayici yoksa Maliye Bakanl nca belirlenen kurdan de- erlenece i; (VUK: 280 Md.) 5- Dövizle yap lan ifllemlerde, mal n teslimi veya hizmetin yap ld tarihte geçerli olan kurla Türk Liras na çevrilerek, bu tutar üzerinden katma de er vergisi hesaplanaca ; (KDVK 26 Md.) Vergi mevzuat m zda dövizle ilgili ifllemlerde uyulmas gereken kurallar belirleyen ve önemli gördü ümüz kanuni hükümler yukar da özet olarak belirtilmifltir. Bu belirtilenlerin d fl nda, Vergi Kanunlar m zda dövizle ilgili vergi matrah n tesbite yönelik çeflitli hükümler bulunmaktad r. Türk ekonomisinin Dünya ile entegrasyonu ve Avrupa Birli ine uyum yasalar nedeniyle, Kanunlar m zda dövize iliflkin düzenlemeler yap lmas zaruret halini alm flt r. Vergi Kanunlar m zda dövizle ilgili hükümlerin bulunmas, genellikle dövize dayal ifllemlerde vergi matrah ile vergi tutar n tesbitine yöneliktir. Türkiyede, uzun y llar devam eden enflasyon sonucu, Türk paras n n de er kayb nedeni ile, ithalata dayal mallar n, yurt içi ticaretide döviz cinsinden yap l r hale gelmifltir. Her ne kadar bu durum genel olmamakla beraber, tatbikatta yayg nd r. Döviz cinsinden yap lan ticari ifllerin Türk liras karfl l klar n n kay tlara intikali kanuni zorunluluk arzetti i için, yabanc paran n Türk liras na çevrilmesi ifllemi, yani kur de erlemesi gündeme gelmektedir. Ayr ca, döviz cinsinden yap lan ticari ifllemlerin yap ld tarih ile, ticari ifllemin bedelinin tahsili aflamas nda, kur de erlemesi sonucunda lehte veya aleyhte Türk liras cinsinden kur fark oluflmaktad r. Kur farklar da mali kar, yani gelir, kurumlar ve katma de er vergisi matrah n olumlu veya olumsuz etkilemektedir. (Devam gelecek say da) Hollanda dan ifl dünyas na davet Hollanda n n Ankara Büyükelçili i Ticaret Atafleli i gelifltirilmesine yönelik iflletmecili i görevinin di er illerde iliflkilerin Endüstri Bölgesi nin görevine yeni atanan Jeroen giriflimlerde bulundu unu yasayla Adana Sanayi Kelderhuis, Gaziantep Fahri ifade eden Kelderhuis, ticari Odas na verildi ini hat rlatan Konsolosu Bora Tezel ile iflbirli inin gelifltirilmesine K vanç, bölge için Adana Sanayi Odas n katk sa lamak üzere 2015 Rotterdam n en iyi örne i ziyaret ederek, iki ülke Ocak ay nda ifl heyeti gezisi oluflturdu unu bildirdi. aras ndaki ticari iflbirli i düzenlemek istediklerini K vanç, Kurulufl aflamas nda potansiyelinin gelifltirilmesi belirterek, bölge ifl dünyas Rotterdam n bilgi ve amac yla bölge ifl dünyas temsilcilerini bu geziye tecrübelerinden yararlanmak temsilcilerini Hollanda ya kat lmaya davet etti. istiyoruz. Petro-kimya davet etti. Kelderhuis, Birlikte konusunda çok önemli Adana Sanayi Odas çal flmak, ortakl klar kurmak iliflkiler kurulabilir, bu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan için önemli f rsatlar var. Hep iflbirli inin gelifltirilmesi Yard mc lar F rat Karal ve birlikte bunu aç s ndan büyük f rsat Erdo an fiire, Yönetim de erlendirmeliyiz dedi. olacakt r diye konufltu. Kurulu üyeleri Ahmet Özkök Adana Sanayi Odas Ziyarette, Hollanda n n ve sa Tuzcu ile görüflen Baflkan Zeki K vanç da, Türk vatandafllar na yönelik Ticaret Ataflesi Jeroen Adana da enerji, tekstil, g da, vize uygulamas ndan Kelderhuis, iki ülke aras nda otomotiv yan sanayisi, petrokimya sektörlerinin ön plana sa lanmas talebinde yak n ld ve vize kolayl önemli yat r m ve ticaret iflbirli i potansiyeli bulundu- ç kt n, enerji bölgesinin bulunuldu. Atafle Jeroen unu, ancak bunun yeterince kurulmas yla Adana n n Kelderhuis, özellikle de erlendirilemedi ini enerji üssü ve petro-kimya ifladamlar na vize kolayl söyledi. merkezi haline dönüflece ini sa lanmas konusunda Hollanda firmalar n n söyledi. giriflimlerde bulunaca n ve Ankara d fl ndaki Ceyhan Enerji htisas kaydetti. Üyelerimizin dikkatine! ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne (TOBB) onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi Sanayi ve Ticaret Odalar n n ayr ayr bulundu u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam za baflvurmas gerekmektedir. flletmelere kay t uyar s Sanayi iflletmelerinde sanayi siciline kay t olmayanlardan 31 Aral k 2014 tarihine kadar kay t ifllemini tamamlayanlar hakk nda öngörülen idari para cezas n n uygulanmayaca bildirildi. Adana Valili i nden yap lan aç klamaya göre, 2 A ustos 2013 tarihli ve Say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 6495 Say l Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanunun ikinci maddesi ile 6948 Say l Sanayi Sicil Kanunu na geçici madde eklendi. Söz konusu geçici madde ile Faaliyette olup olmad na bak lmaks z n sanayi iflletmelerinde sanayi siciline kay t olmayanlardan 31 Aral k 2014 tarihine kadar kay t ifllemini tamamlayanlar hakk nda bu kanunun 9. maddesi gere ince sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezas uygulanmaz hükmü getirildi.

5 HABER 3 KASIM Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl al fl veriflinde bulundu. lk olarak Adana Valili i ni ziyaret eden Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, Valilik giriflinde Vali Mustafa Büyük, Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar, Mehmet fiükrü Erdinç, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, kamu ve sivil toplum kuruluflu temsilcilerin yan s ra vatandafllar taraf ndan sevgi gösterileri ile karfl land. Valilik fieref Defterini imzalamas n n ard ndan Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an a, Vali Mustafa Büyük taraf ndan Adana ile ilgili brifing verildi. Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, Valilik ziyaretinin ard ndan Park Zirve Zaimo lu nda sivil toplum kurulufllar n n temsilcileriyle bir araya gelerek, karfl l kl görüfl al fl veriflinde bulundu. Toplant ya, Adana Milletvekillerinin yan s ra, Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Adana Ticaret Odas Meclis Baflkan Tarkan Kulak, Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan fiahin Bilgiç ve Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Çal flkan, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Sayman Üyesi mam Gazali H rada ve Meclis Üyesi Remzi Kar ile di er kurulufl temsilcileri kat ld. Adana Sanayi Odas, Adana Ticaret Odas, Adana Ticaret Borsas ve Adana Organize Sanayi Bölgesi taraf ndan ortaklafla haz rlanan Adana n n sorunlar ve çözüm önerilerine iliflkin rapor, ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu taraf ndan Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an a sunuldu. KARA SALI DA K RALIK FABR KA SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r. fi SA LI I VE GÜVENL AC L DURUM PLANININ HAZIRLANMASI (1) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri flyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yap lacak ifl ve ifllemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer ald plan, acil durum plan olarak tan mlan r. Söz konusu acil durum plan, iflyeri için tasar m veya kurulufl aflamas ndan bafllamak üzere acil durumlar n belirlenmesi, bunlar n olumsuz etkilerini önleyici ve s n rland r c tedbirlerin al nmas, görevlendirilecek kiflilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluflturulmas, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum plan n n yenilenmesi aflamalar izlenerek haz rlan r. flyerinde meydana gelebilecek acil durumlar; a) Risk de erlendirmesi sonuçlar. b) Yang n, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yay l m ve patlama ihtimali. c) lk yard m ve tahliye gerektirecek olaylar. ç) Do al afetlerin meydana gelme ihtimali. d) Sabotaj ihtimali, dikkate al narak belirlenir. Önleyici ve s n rland r c tedbirler de; mümkün ve muhtemel acil durumlar n oluflturabilece i zararlar önlemek ve daha büyük etkilerini s n rland rmak üzere gerekli tedbirlerin al nmas, tedbirler belirlenirken gerekli oldu u durumda ölçüm ve de erlendirmeler yap lmas ile al nacak tedbirlerin risklerden korunma ilkelerine uygun olmas ve toplu korunman n esas al nmas d r. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri; iflyeri için uyar verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleflme, ilk yard m ve yang nla mücadele gibi uygulanmas gereken acil durum müdahale yöntemlerinin belirlenmesi ve bunlar n yaz l hale getirilmesidir. Görevlendirilecek çal flanlar n belirlenmesinde çok tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde 30 çal flana, tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde 40 çal flana ve az tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde 50 çal flana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yang nla mücadele konular n n her biri için en az birer çal flan destek eleman olarak görevlendirilir. Bunlar aflan say larda çal flan n bulunmas halinde, tehlike s n f na göre her 30, 40 ve 50 ye kadar çal flan için birer destek eleman daha görevlendirir. Bunlara ilave olarak ilkyard m konusunda lkyard m yönetmeli i esaslar na göre ayr - ca destek elemanlar görevlendirilir. Belirtilen her konu için birden fazla çal - flan n görevlendirilmesi gerekti i durumlarda bu çal flanlar konular na göre ekipler halinde koordineli olarak görev yaparlar. Her ekipte bir ekip bafl oluflturulur. Ayr ca acil durumlarda ekipler aras gerekli koordinasyonu sa lamak üzere çal - flanlar aras ndan bir sorumlu görevlendirilir. 10 dan az çal flan olan ve az tehlikeli s - n fta yer alan iflyerlerinde yukarda belirtilen yükümlülü ü yerine getirmek üzere bir kifli görevlendirilmesi yeterli olacakt r. Kazas z günler dile i ile.

6 Adana Sanayi Odas Ekim ay Geniflletilmifl Meclis Toplant s yap ld Makine sektörlerinin sorunlar tart fl ld Adana Sanayi Odas Ekim ay Geniflletilmifl Meclis Toplant s nda, Makine malat ve Taahhüt, Tar m Makinalar ve Teknolojileri ile Motorlu Kara Tafl tlar ve Otomotiv Yan Sanayii sektörlerinin sorunlar ve beklentileri gündeme geldi. Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç n baflkanl nda yap lan toplant da konuflan Meslek Gruplar Baflkanlar, sanayi yat r mlar n n ciddi biçimde desteklenmesi gerekti ini belirterek, devlet destekleri, kay t d fl l k ve yol açt haks z rekabet, sektörel kümelenme, KDV alacaklar ile çek tahsilat, elektrik kesintileri, sanayi bölgelerine do algaz verilmesi, mesleki e itim ve kamu ödemeleri ile ilgilili sorunlar ve beklentilerini dile getirdi. ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, meclis üyeleri ile sektör temsilcilerinin tan flmas ve kaynafl- mas amac yla geniflletilmifl toplant lar düzenlemeyi sürdürdüklerini ve çok yararl oldu unu söyledi. Sorunlar n ve çözüme yönelik önerilerin gündeme gelmesinin amaçland n ifade eden Çomu, üniversite ile sanayi iflbirli inin art r lmas na yönelik çabalar n devam etti ini kaydetti. Toplant ya, Çukurova Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof.Dr. Azmi Yalç n, Makina Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof.Dr. Hüseyin Ak ll, Otomotiv Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof.Dr. Kadir Ayd n, Ziraat Fakültesi Dekan Yard mc s ve Tar m Makinalar Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Ahmet nce, Mühendislik Mimarl k Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Ali Bircan kat ld. 17.Grup Makine malat ve Taahhüt Sanayi Meslek Grubu Baflkan R fk Bayram, 18. Grup Tar m Makinalar ve Teknolojileri Sanayi Meslek Grubu Baflkan Süleyman Sönmezler ile 19. Motorlu Kara Tafl tlar ve Otomotiv Yan Sanayi Meslek Grubu Baflkan Kamil Sölpüker taraf ndan sektör sorunlar anlat ld. ADASO Meclisi ne 17. Grup tan seçilen Mustafa Akal n ve Süleyman Gerdan, 18. Grup tan seçilen Cengiz Özal ve Hac Murat Özdemir, 19. Grup tan seçilen brahim Eserce firmalar n n tan t m n gerçeklefltirdi. 17.Grup Makine malat ve Taahhüt Sanayi Meslek Grubu Baflkan RIFKI BAYRAM (Bomak Makina malat Çelik Konstrüksiyon-Mühendislik Metalürji nflaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. fiti.) Black Cyan Magenta Yellow TEfiV K AD L OLMALI, SANAY YATIRIMLARI C DD B Ç MDE DESTEKLENMEL Süregelen problemlerimiz aras nda, elektrik kesintileri halen devam etmesi, yeni sanayi bölgesine do algaz getirilmemifl olmas, ''Meslek lisesinin, Memleket meselesi''olmaya devam etmesi, Orta ölçekli sanayi sitemizin organize sanayi sitesi statüsüne dönüfltürülememifl olmas yer almaktad r. URGE, TEYDEB, KOSGEB gibi kurum ve projeler ile sanayicilerimize verilen desteklerin sanayiciyi heyecanland rmamas n n nedeni araflt r lmal, yararlanabilmeleri sa lanmal d r. Makro problemlerimiz, Büyük holdingler mal varl klar n satarak Adana'dan ayr l yor. Bu trendin nedeni, araflt r lmal d r. Di er taraftan bu firmalar n sat fl önceli ini yabanc lar yerine Adana'l sanayicilere vermesi için özendirilmesi gerekiyor. Sanayi Odas önderli inde gerçeklefltirilecek çok ortakl oluflumlar söz konusu firmalar sat n alabilir. Yerel Borsa teflvik edilmelidir. Adana Sanayi Odas 'n n üyelerinden oluflan ve Türkiye'nin ilk 500 veya ikinci 500 firmas d fl nda kalan ve fakat sa l kl flekilde büyüyen yerel firmalar hisse senedi ç kararak yerel borsada hisse senetlerini halka arz edilebilmelidir. Ba ms z kurumlar flirketleri de erlendirebilir. Sanayi odam z bu çal flmalar n içerisinde olabilir. Türkiye'de vadeli mevduat n en yüksek oldu u flehir (11-12 Milyar Dolar) Adana'd r. Banka mevduat olarak enflasyon karfl s nda erimeye terk edilen bu sermaye birikimini sanayiye kazand rmak için Sanayi Odas bilinçlendirme ve özendirme kampanyalar düzenlenmelidir. Yerel firmalara ortakl k (hisse senedi ve/veya do rudan) teflvik edilebilir. Stratejik konumu nedeniyle belki de dünyada yat r ma en müsait flehirlerden birincisidir. Bu özelli in ulusal ve uluslararas fuarlarda yat r mc lara anlat lmas,yat r mc lar n Adana'ya yat r m yapmas özendirilmelidir. Teflviklerin bölgesel geliflmifllik farklar dikkate al narak verilmesi yerine, tesbit edilecek sektörler baz nda teflvik verilmesi daha adil ve yararl olacakt r. 18. Grup Tar m Makinalar ve Teknolojileri Sanayi Meslek Grubu Baflkan SÜLEYMAN SÖNMEZLER YATIRIM YAPMAKTA ZORLANIYORUZ, KDV ALACA I SORUNU ÇÖZÜMLENMEL teknik düzenlemelere uygun olmayan Sektörümüzde, devreden KDV alacaklar n n mallar n ithalat s ras nda daha etkin detahsili, kay td fl üretimin yol açt haks z rekanetim yap lmasi için önlem almaktad r. bet, sektörel kümelenme, ihracat n art r lmas na Bu tür önlemler izlenmeli ve ülkemizde yönelik ticaret müflavirliklerinin yeniden yap lande uygulamaya konulmal d r. hraç pad r lmas, marka imaj ve tan t m eksikli i, iflletzarlar m z için büyük öneme haiz olan melerin üretim teknolojilerini finansman s k nt s Ticaret Müflavirliklerimizin Türkiye'de nedeniyle yenileyememesi önde gelen sorunlar faaliyet gösteren baz yabanc ülkelerin aras nda yer almaktad r. %18 KDV ile üretim için ticaret ofisleri gibi modeller örnek al naal nan hammadde ve parçalar n, tar m makinesi rak yeniden yap land r lmas çok önemhaline geldikten sonra %8 KDV ile sat lmas ürelidir. Makine ithalat yapan riski yüksek ticiler üzerinde ciddi bir finansal yük oluflturmakülkeler hedef ülke statüsüne al narak, tad r. Di er yandan ithal makinalar n %8 KDV ile risklerin çift tarafl paylafl m na yönel k ülkeye girmesi ve %8 ile sat lmas haks z rekabeözel anlaflmalar yap lmal ve ihracatç ya te sebep olmaktad r. Sektör yat r m yapmakta çok zorlanmaktad r. Birçok firman n, iflletme serma(sönmezler Tar m Makinalar yönelik ülke kredisi sa lanmal d r. hracatta hedef ülkelere yönelik ortave yesi kadar devletten alaca bulundu u için banka Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti.) uzun vadeli Eximbank kredileri sektökredisi kullanmak zorunda kalmaktad r. Kredinin faiz yükü de do al olarak çiftçinin sat n ald makinenin fiya- rün ihracat na ivme kazand racakt r. Sektöre özgü hedef pazarlara yönelik orta ve uzun vadeli al c kredisi (firma) uygut na yans t ld nda rekabet zorlaflmaktad r. Yasal mevzuatlar lamalar n n bafllat lmas yerinde olacakt r. Makine sektörünün çerçevesinde, sigortas z iflçi çal flt ran, fatura kesmeyen veya eksik kesen, al nmas zorunlu belgelere de sahip olmadan ima- kullan m na yönelik bir fon oluflturulmal ve bu fondan Tar m Kredi Kooperatiflerince çiftçiye sa lanan iskontolu kredi aklat yapanlar haks z rekabete neden olmaktad r. Var olan denetim mekanizmas daha da etkinlefltirilmetidir. Denetimlerin sa- tar m na benzer flekilde, makine üreticilerine de iskontolu kredece Bakanl k envanterine kay tl firmalarla s n rl kalmadan di f rsatlar oluflturulmal d r. Bu flekilde hem firmalar m z n kapsaml bir flekilde ve periyodik olarak yap lmas gerekmek- üretim teknolojileri yenilenmifl olacak, hem de özellikle yerli tedir. Son dönemde AB ülkeleri, üçüncü ülkelerden gelen ve tak m tezgahlar sanayinin geliflimine katk sa lanacakt r. 19. Motorlu Kara Tafl tlar ve Otomotiv Yan Sanayi Meslek Grubu Baflkan KAM L SÖLPÜKER KURUM ÖDEMELER N N GEC KMES filetmeler M Z ZORA SOKUYOR Bilindi i üzere, 6273 say l Çek Kanunu nda yap lan de ifliklikle hapis cezas n n kald r lmas n n ard ndan çek tahsilat nda yaflanan sorunlar artm fl ve ahlaki bir deformasyon bafllam flt r. Ödenmeyen çeklerde bankalar n sorumlulu u yok denecek kadar azd r. Bankalar n sorumlulu u art r lmal ve gerekirse do rudan icra yap lmal d r. (Adel Otomotiv, Makine, E itim, Dan flmanl k Metal ml. San.Tic. Ltd. fiti.) Sanayici arkadafllarrm z bu risk alt nda ticaret yapmaktan çekinir hale gelmifltir. Bölgemizde uzun süredir yaflanan siyasi ve ekonomik olumsuzluklar ticaretimizi ciddi flekilde etkilemifltir. Bu durumda güvenli diye devlet ihalelerine ilgi gösterilmekte fakat bu süreçte de yaflanan olumsuzluklar saniyicimizi ma dur etmektedir. Devlet kurumlar nda ve belediye ihalelerinde ödemenin zaman nda yap lmamas sanayicimize önemli derecede finans yükü getirmektedir. Bölgemizde sanayi yat r mlar ciddi flekilde desteklenmelidir.sanayiye ne kadar yat r m yap larsa o oranda istihdam ve üretim artar. Böylece daha fazla ihracat yapar hale gelebiliriz. Sanayi odam za kay tl tüm meslek gruplar nda kümeleflme yap lmas önerilmiflti. Bu konudaki çal flmalar n sonucunu bekliyoruz. Bölgemizde öne ç kan bir baflka önemli konuda kay t d fl ifl ve eleman ile mücadele edilmesini istiyoruz. Türkiye genelinde iflsizlik oran %10-12 iken Adana'da bu oran %20-22 civar ndad r. 8u duruma birçok sebep var. Göçle gelen nüfusun entegrasyonu ve iflgücüne dahil edilemedi i gibi. Bu kadar yo un iflsizli in oldu u bir yerde tüm sanayici arkadafllar m z n kat laca çok önemli bir sorunumuz var. Hepimizin her zaman vas fl ve kalifiye eleman ihtiyac m z devam ediyor. Üniversite-SanayiMeslek Liseleri üçgeninde bu sorunun çözülmesi için güç birli i yap lmas na inan yoruz. Gelin hep birlikte bu konuda tekrar ne yapabiliriz diyerek bölgemizde mesleki e itime tekrar a rl k vermeliyiz. Mustafa Akal n (Akal n Makina Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi) Süleyman Gerdan (Germaksan Makina Sanayi ve Ticaret Limited fiirketi) Cengiz Özal (Özalsan Tar m Makinalar Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti.) Hac Murat Özdemir (Cansa Tar m Mak. malat Pazarl. ve Tic. San. Ltd. fiti.) brahim Eserce (Temsa Global Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi)

7 8 3 KASIM 2014 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 04/11/ /11/2014 Texworld Haz r Giyim Kumafllar ve Aksesuarlar 04/11/ /11/2014 MODEF EXPO 2014 Mobilya ve Dekorasyon Fuar 05/11/ /11/2014 IEFT Yurtd fl E itim Fuarlar 05/11/ /11/2014 Aymod 13. Ayakkab Moda Fuar 05/11/ /11/2014 Tasar m Haftas 06/11/ /11/2014 E itim, E itim Materyalleri ve Teknolojileri Fuar 06/11/ /11/2014 IEFT Yurt D fl E itim Fuarlar 06/11/ /11/2014 Tar m, Serac l k, Hayvanc l k ve Teknolojileri Fuar 06/11/ /11/ Yap Fuar - Turkeybuild zmir /11/ /11/2014 Ayd n Tar m G da ve Hayvanc l k Fuar 06/11/ /11/2014 CITEX /11/ /11/2014 Manisa 8.Tar m G da ve Hayvanc l k Fuar 07/11/ /11/ Hac ve Umre Turizm Fuar 08/11/ /11/2014 E itim, E itim Materyalleri ve Teknolojileri Fuar 08/11/ /11/2014 IEFT Yurt D fl E itim Fuarlar 08/11/ /11/ Kitap Fuar Kitap ve Süreli Yay nlar 08/11/ /11/2014 ARTIST Sanat Fuar Sanat 10/11/ /11/2014 IEFT Yurt D fl E itim Fuarlar 12/11/ /11/2014 Contemporary Ça dafl Sanat Fuar Modern, Klasik ve Modüler Mobilya Yemek ve Yatak Odas Gruplar Duvar Ünitesi,Sandalye Bebek ve Genç Odas Yurtd fl E itim Seçenekleri,Üniversiteler, Kolejler, Dil Okullar, E itim Kurumlar, Konsolosluk-vak flar Ayakkab lar, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar, Kurum, Mümessillikler Ve Bas n Endüstriyel Tasar m Ürünleri Mobilya, Aksesuar, Mutfak, Banyo, Seramik, Moda ve Mimari Tasar m E itim, Materyalleri ve Teknolojileri, S navlar, Yurt d fl Programlar, Finansal ve Bankac l k, Sigorta, Vize Hizmetleri Yurtd fl E itim Seçenekleri,Üniversiteler, Kolejler, Dil Okullar, E itim Kurumlar, Konsolosluk-vak flar Tar msal Mekanizasyon ve Teknolojileri, Sera, Su ve Sulama, Gübreler, Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik, Ekolojik Tar m Hizmetler, Altyap, Kaba Yap, Bitirme flleri, Tesisat, Elektrik- Elektronik, Bina Donan m, Mutfak-Banyo, Çevre Düzenleme Tar m Teknolojileri, Tar msal Mekanizasyon, Hayvanc l k Teknolojileri, Hayvan Sa l, Yem, Tohum, Gübre, Fidanc l k Donan m, Yaz l m, Network, Sistem Entegrasyon, letiflim, Halkla liflkiler, Üretim, Ar-Ge ve novasyon, Teknoparklar Tar msal Mekanizasyon, Zirai laçlar, Gübre, Tohum, Fide, Fidan, Serac l k, G da, Hayvanc l k, Yem Hac Ve Umre Turizmi Hizmetleri Veren Seyahat Acenteleri, Oteller, Hava Yolu fiirketleri, Diyanet flleri Bflk.l vb. kurulufllar hizmetlerini sergileyecek E itim, Materyalleri ve Teknolojileri, S navlar, Yurtd fl Programlar, Finansal ve Bankac l k, Sigorta, Vize Hizmetleri Yurtd fl E itim Seçenekleri,Üniversiteler, Kolejler, Dil Okullar, E itim Kurumlar, Konsolosluk-vak flar Yurtd fl E itim Seçenekleri,Üniversiteler, Kolejler, Dil Okullar, E itim Kurumlar, Konsolosluk-vak flar Ça dafl ve Güncel Sanat Galerileri, Müzeler, Sanat Kurum ve Kurulufllar Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray negöl Belediyesi Fuar Sheraton Hotel ve Kongre Fuar Bursa Ankara Tepebafl spark Messe Frankfurt U.Aras Fuarc l k Ltd. fiti. Modef Fuarc l k Ticaret Ltd. fiti E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti Pozitif Fuarc l k A.fi. IDF Uluslarars Fuarc l k A.fi. Ankara Hilton Oteli Ankara ISF Fuarc l k Tic. Ltd. fiti. zmir Hilton Oteli zmir Kahramanmarafl Belediye Fuar zmir Fuar Alan K.Marafl zmir Fuar Alan Ayd n ATO Kongre ve Sergi Saray Manisa Belediyesi Fuar Hilton Kongre ve Sergi Ankara Manisa E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti ECR Fuarc l k Ltd. fiti Yem Fuarc l k A.fi. Kobi Fuarc l k Tan t m ve Organizasyon Ltd. fiti. GL Events Fuarc l k A.fi. SNS Fuarc l k Tan. Org. Rek. Yay. San.Tic.Ltd.fiti Grup Medya Fuarc l k Ltd. fiti. Hilton Kongre ve Sergi ISF Fuarc l k Tic. Ltd. fiti. Kongre E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti Tüyap Fuar ve Kongre Tüyap Fuar ve Kongre Hilton- E itim Fuarlar ve Kozyata Tan t m Ltd. fiti Lütfi K rdar kon Fuarc l k Hizmetleri Kongre Ltd. fiti 13/11/ /11/2014 Marathon Expo 2014 Spor Tesisi Teknolojileri ve Spor Ekipmanlar, Spor Tekstili, Sinan Erdem Spor Fitness ve Kondisyon Aletleri, Sporcu Destek Ürünleri Salonu 13/11/ /11/2014 Kentsel Dönüflüm ve Yap Malzemeleri Fuar nflaat Malzemeleri, Banyo, Mutfak, Seramik, Nalburiye, Kahramanmarafl H rdavat, Tesisat Belediye Fuar Güzellik & Bak m Güzellik, ve Bak m, Saç, Profesyonel Cilt Bak m ve Kozmetik Cihazlar ve Ürünleri, ATO Kongre ve Sergi 13/11/ /11/2014 Kozmetik-Parfümeri Fuar Profesyonel Manikür Pedikür Cihazlar, Kuaför Ekipmanlar. Saray 13/11/ /11/ Yapex -Yap Malzemeleri, nflaat nflaat Ekipmanlar, Yap Kimyasallar, Duvar-Cephe Kapl., Teknolojileri, Yap Yenileme ve Restorasyon Fuar Asansörler, Elektrik Malz., Banyo-Mutfak Ürünleri Antalya Fuar 13/11/ /11/2014 novasyon Türkiye, Yenilikçi Teknolojiler Zirvesi ve Fuar Yenilikçi Teknolojiler ve Projeler Fuar 13/11/ /11/2014 novasyon Türkiye, Üniversite Projeleri Zirvesi ve Fuar Üniversite Projeleri Fuar 13/11/ /11/2014 novasyon Türkiye, Patent Zirvesi ve Fuar Patent Alm fl Yenilikçi Teknolojiler ve Bulufllar Fuar 13/11/ /11/2014 Göller Bölgesi-Yayla fiartlar nda Tar m ve Hayvanc l k Tar m, Tar m Teknolojileri, Serac l k, Hayvanc l k, Tohumculuk, Süleyman Demirel Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidanc l k Kongre ve Sergi Saray 13/11/ /11/2014 Anamur Agrodays- Anamur Tar m ve G da Fuar 18/11/ /11/2014 DF Deri Fuar Tar m Tar m Makineleri, Gübre, Tohum, G da Makineleri, Serac l k, Hayvanc l k Sulama Deri, Kürk Konfeksiyon, Giysilik Deriler, Kuzu Kürk, Ham Deriler, Kimyasallar, Saraciye,Çanta, Deri flleme Mak. 18/11/ /11/2014 Samsun Autoshow Fuar Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar 18/11/ /11/2014 Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Fuar 19/11/ /11/2014 Logitrans Transport Lojistik Fuar Yönetim Sistem Süreçlerinin Gözlem ve Gelifltirilmesine Yönelik Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Uyg. Yük Tafl ma ve Lojistik Hizmetleri, Tafl ma Araç ve Sistemleri, IT, Telematik, Telekominikasyon, ntralojistik Anamur Sehit Atanur Bal Fuar Tüyap Fuar ve Kongre Tüyap Samsun Fuar ve Kongre K.Marafl Ankara Antalya Isparta Mersin Samsun Kongre Fuar Fuar 19/11/ /11/2014 Hometex 2014 Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuar Ev Tekstili ve Dekoratif Tüm Ürünler Züccaciye Sofra ve Mutfak Eflyalar, Cam Ürünleri, Porselen, Fuar 19/11/ /11/2014 ZÜCCEV 2014 Seramik, Çelik Mutfak Eflyalar, Plastik Ev Gereçleri 19/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 TARIM FUARI Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuar SERA-BAHÇE FUARI Serac l k, Tohum, Bahçecilik, Fidanc l k, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuar Gaziantep Mobilya, Dekorasyon, Orman Ürünleri ve Mobilya Aksesuarlar Fuar Fastener Fair Turkey (2.Ba lant ve Sabitleme Elemanlar, Teknolojisi Fuar,) 20/11/ /11/ Domatexpo Domates Yetifltiricili i veteknoojileri Fuar 20/11/ /11/2014 MARBUILD'14 Mezopotamya-Mardin Yap Grubu nflaat Tadilat Fuar Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi Serac l k, Bahçecilik, Fidanc l k, Tohumculuk, Çiçekçilik Ev ve Ofis Mobilyalar, Yataklar, Dekorasyon, Orman Ür., Mobilya ve Aksesuarlar ve Yan Sanayi, Üretim Malzemeleri Endüstriyel Ba lant ve nflaat Tespit Elemanlar, Montaj ve Kurulum Sistemleri, Ba lant Üretim Teknolojileri, Depolama Alet ve Makine, Bitki Besleme, Zirai laç, depolama ürünleri, lojistik, Fide, meyve nflaat, Yap Malzemeleri, Is tma, So utma, Kap, Pencere, Mobilya, Mutfak, zolasyon, Boya, H rdavat, fl Makineleri Tüyap Adana Fuar ve Kongre Tüyap Adana Fuar ve Kongre OFM Ortado u Fuar Fuar Kumluca Belediyesi Fuar Alan Movapark Mardin Fuar Alan Lütfi K rdar 21/11/ /11/2014 Fashionist Abiye, Gelinlik, Damatl k ve Aksesuarlar Fuar Abiye, Gelinlik, Damatl k ve Aksesuarlar Kongre Mer. 21/11/ /11/2014 Ar c, Bal, Ar Ürünleri, Üretim Malzemeleri, Kovan, Petek, Askeri Müze Kültür Bal ve Ar Ürünleri Fuar 2014 Paketleme Sitesi Harbiye 22/11/ /11/2014 Estetik A Plus Güzellik ve Estetik Fuar 24/11/ /11/2014 EIF Enerji Fuar 26/11/ /11/ Perakende Fuar 26/11/ /11/2014 MÜS AD Müsiad Ticaret Fuar 27/11/ /11/2014 S RHA- STANBUL /11/ /11/2014 IDME- Afet Yönetimi Fuar ve Konferans 27/11/ /11/2014 Maden Türkiye Madencilik, Maden Makine ve Ekipmanlar, fl Makineleri Fuar Aplus Güzellik Salonlar, Aplus Güzellik Ürünleri, Estetik Merkezleri ve Klinikler, Hastaneler, Saç Ekim Merkezleri Elektrik Üreticileri, Da t c lar, Enerji Sektörünün Tüm Üreticileri, Da t c s Güvenli i ile lgili fiirketler. Ma aza Market Ekipmanlar, Raf Sistemleri, Güvenlik- Otomasyon Sistemleri, Perakende Yaz l mlar, Dekorasyon Makine Ve Makine Ekipmanlar, nflaat, nflaat Malzemeleri Ve Mobilya, Tekstil Haz r Giyim, G da Ürünler çecek,ambalaj Otel, Restoran ve Bar/Kafe için; Yiyecek, çecek ve G da, Ekipman, Mobilya, Hijyen, Hizmet ve Teknlj. Afet Öncesi, S ras ve Sonras nda Kullan lan Ekipman ve Malz, Prefabrike ve Sürdürülebilir Yap Malzemeleri, Çad rlar Maden Arama Bilgi Sistemleri, flletme ve Üretim Makine Ekipman ve Teknolojileri, Cevher Haz rlama, fl Güvenli i Sist. 27/11/ /11/2014 Kauçuk Kauçuk Endüstrisi Fuar Kauçuk Endüstrisi 27/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 Belediye -Kent 2014 (16.) Flower Show Türkiye 2014 Avrasya Bitki Fuar 6. Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri Fuar Çorum Tar m Fuar 2014, Çorum Tar m ve Hayvanc l k Fuar FUAR KASIM 2014 YURT Ç FUAR TAKV M fl Makineleri, Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri, Spor Tesisleri ve Ekipmanlar, Ar tma ve At k Yönetimi ç ve D fl Mekan Saks l Süs Bitkileri, Çiçek So anlar, Torf, Perlit, Plastik Saks Malzemeleri, Tar m Aletleri Tar m, Tar m Teknolojileri, Serac l k, Hayvanc l k, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidanc l k Hilton Kongre ve Sergi ATO Kongre ve Sergi Saray Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Fuar Adana Adana Fiera Milano nterteks U.Aras Fuarc l k A.fi. ECR Fuarc l k Ltd. fiti Fiera Milano nterteks.aras Fuarc l k A.fi. Akdeniz Reklamc l k ve Tan t m Hizmetleri A.fi. Aktif Fuarc l k Ltd. fiti Aktif Fuarc l k Ltd. fiti Aktif Fuarc l k Ltd. fiti Detay Fuarc l k Org. Ve Tan t m Hizmet. Ltd.fiti Forum Fuarc l k ve Gelifltirme A.fi. Globus Fuar Kongre Hizmetleri Ltd. fiti. Eko MMI Fuarc l k Tic. Ltd. fiti. Fuarc l k A.fi. Fuarc l k A.fi. Tüyap Adana Fuarc l k A.fi. Tüyap Adana Fuarc l k A.fi. Gaziantep Erexpo Fuarc l k A.fi. Antalya Mardin Mack Brooks Fuarc l k A.fi. MSK Fuarc l k Ltd. fiti. Zümrüt Fuarc l k Tan. Org. San. Tic. Ltd. fiti. Patika Tan t m Fuar ve Sergi Org.Hizm. Ltd. fiti. Sedef Fuar ve Kongre Hizmetleri San. Tic. A.fi. Ankara JNR Fuarc l k Ltd. fiti. Domino Fuarc l k Ltd. fiti. Soysal Fuarc l k Tan. Org. Ltd. fiti. Fuarc l k A.fi. Kongre GL Events Fuarc l k A.fi. ATO Kongre ve Sergi Saray Tüyap Fuar ve Kongre Tüyap Fuar ve Kongre Tüyap Fuar ve Kongre Fuar Çorum TSO Fuar Ankara Çorum Trio Fuar Yap m A.fi. Reed Tüyap Fuarc l k A.fi. CYF Fuarc l k A.fi. Atlas U.Aras Fuarc l k Reklam Org. Ltd. fiti

8 FUAR FUAR ADI TÜRÜ BAfiLANGIÇ TAR H B T fi TAR H 3 KASIM KASIM 2014 YURT DIfiI FUAR TAKV M KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR PREMIERE VISION SAO PAULO M TEKST L SAO PAULO BREZ LYA U B MIDEST M YAN SANAY PAR S FRANSA TO INDO DEFENCE 2014 FUARI M SAVUNMA VE HAVA SANAY CAKARTA ENDONEZYA OA B THE 15TH CHINA (NA'AN) SHUITOU INTERNATIONAL STONE EXHIBITION M DO AL TAfi VE TEKNOLOJ LER SHUITOU Ç N MM B SWEET SNACKS MIDDLE EAST M fiekerleme DUBA BAE SELTEN GULFOOD MANUFACTURING M GIDA PAKETLEME VE GIDA TEKNOLOJ LER DUBA BAE SELTEN INGREDIENTS MIDDLE EAST M GIDA KATKI MADDELER VE HAMMADDELER DUBA BAE SELTEN SAUDI BUILD, SAUDI STONE TECH AND SAUDI PMW 2014 M NfiAAT, MERMER, NfiAAT MAK NELER VE TEKNOLOJ LER R YAD S.ARAB STAN SENEXPO ADIPEC M PETROL VE DO ALGAZ ABU DHAB BAE SELTEN INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY AYDINLATMA MALZEMELER, GÜÇ VE OTOMASYON LIGHT+BUILDING M S STEMLER MOSKOVA RUSYA FED. TÜRKEL AUTOMECHANIKA ARGENTINA M OTOMOT V YEDEK PARÇA BUENOS AIRES ARJANT N MESSE MEDICA 2014 M SA LIK TEKNOLOJ LER, EK PMANLARI, ÜRÜN VE H ZMETLER DÜSSELDORF ALMANYA MM B FHC 2014 (FOOD AND HOTEL CHINA) M GIDA,GIDA fileme fiangay Ç N SELTEN EIMA M TARIM MAK NELER BOLOGNA TALYA SO FUAR COSMOPROF ASIA HONG KONG M GÜZELL K VE SA LIK HONG KONG ÇHC MM B INTERNATIONAL ZUCHEX INDONESIA HOUSEWARES AND GIFT FAIR M EV VE MUTFAK EfiYALARI CAKARTA ENDONEZYA MM B DBX SULAYMANIYAH INTERNATIONAL FAIR M GENEL T CARET SÜLEYMAN YE IRAK MER DYEN PRIVATE LABEL 2014 M ÖZEL ET KETL ÜRÜNLER fi KAGO ABD AK B THE BIG 5 SHOW M YAPI, NfiAAT DUBA BAE EXPOT M TEKST L VE KONFEKS YON YAN SANAY, EV TEKST L, HAZIR 20. IRAN TEXTILES FUARI M G Y M, DER KONFEKS YON VE YAN SANAY TAHRAN RAN MER DYEN PLAST K, PLAST K fileme MAK NELER, LAST K TEKNOLOJ S, ALET VE EK PMANLARI, KALIPLAR, OTOMASYON, KAUÇUK ÜRÜNLER MEKS KO MEKS KA MM B PLASTIMAGEN M EMBALLAGE M AMBALAJ MALZEMELER VE MAK NELER PAR S FRANSA B DENIM BY PREMIERE VISION M TEKST L BARSELONA SPANYA U B AGRO+FOOD+DRINK+TECH EXPO GEORGIA M GIDA VE GIDA MAK NELER T FL S GÜRC STAN TÜYAP PLAST K VE KAUÇUK 2014 M PLAST K VE KAUÇUK MALZEMELER CAKARTA ENDONEZYA AK B SIAL MIDDLE EAST M GIDA ABU DHAB BAE TO NfiAAT MAK NALARI, YAPI MATERYALLER MAK NALARI, NfiAAT ALET VE EK PMANLARI fiangay Ç N TO BAUMA CHINA 2014 M SIB 2014 M NfiAAT VE YAPI KAZABLANKA FAS MER DYEN TISSU PREMIER M TEKST L L LLE FRANSA U B IAP ULUSLARARASI OTOMOT V VE YEDEK PARÇA FUARI M OTOMOT V VE YEDEK PARÇA TAHRAN RAN MER DYEN

9 10 3 KASIM 2014 Tar m, bahç vanl k, avc l k ve ilgili ürünler H ND STAN F RMA ADI: ANJNEY LOYS PVT LTD, 7-NEW GADODIA MARKET, KHARI- BAOLI, DELHI INDIA TEL: +91 (112) e-posta: Yetkili Kifli: Lalit Mohan fiifal bitkiler, baharatlar ve kuru meyveler ithalatç s olan firman n Anadolu nun çeflitli yörelerinde ça fl r, çanflur, hiltik, hitik, asa otu (Silifke), helizan, kerkur, siyabo, kasn (Sivas), fleytantersi vb. olarak adland r lan "ferula galbaniflua boiss" almak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu bitkinin tepesindeki çiçekli k s mdan galbanum ya elde edildi i belirtilmifltir. HONG KONG F RMA ADI: Prime Orchards Limited 10/F. Bangkok Bank Building, 490 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong TEL: FAKS: e-posta: Yetkili Kifli: Ken LEUNG T.C. Hong Kong Baflkonsoloslu u Ticaret Atafleli i taraf ndan Hong Konglu firman n ülkemizden meyve ithal etmek istedi i bildirilmifltir. RAN F RMA ADI: SAEED BABAMORAD TEL: +98 (912) e-posta: Yetkili Kifli: Saeed Babamoradi Firma ran dan Türkiye ye taze meyveler (elma, üzüm), hurma ve kurutulmufl üzüm ihraç etmek istedi ini bildirmifltir. Çok iyi Türkçe bilen Saeed Babamoradi ile iletiflim s k nt s bulunmamaktad r. RUSYA F RMA ADI: Gorodskoy Supermarket e-posta: Yetkili Kifli: Kolçevnikov Andrey Firman n yafl sebze ve meyve ithalat yapmak istedi i, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan bildirilmifltir. F RMA ADI: PRIZMA e-posta: Firman n yafl sebze ve meyve ithalat yapmak istedi i, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan bildirilmifltir. F RMA ADI: SPAR e-posta: Firman n yafl sebze ve meyve ithalat yapmak istedi i, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan bildirilmifltir. F RMA ADI: D X YUG e-posta: Yetkili Kifli: Tkaçenko Viktoria Firman n yafl sebze ve meyve ithalat yapmak istedi i, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan bildirilmifltir. nflaat iflleri GÜRC STAN F RMA ADI: Daniel Doinitsin Daniel Doinitsin Griboedov Str #26 Tbilisi TEL: +995 (59) e-posta: Yetkili Kifli: Daniel Doinitsin Daniel Doinitsin/ CEO Firma, Gürcistan da anahtar teslim, yeni projeler için Türk yat r mc arad - n bildiriyor. DIfi T CARET BÜLTEN Ana metaller ve ilgili ürünler BELÇ KA F RMA ADI: PartnersMetal NV kielsevest 2 antwerp Belgium 2018 TEL: +32 (3) FAKS:+32 (3) e-posta: Yetkili Kifli: eder zusman Firma, demir hariç pirinç, bak r kablo, elektrikli motor, hurda bak r (birchcliff) gibi hurda metal almak istedi ini bildiriyor. Bal k, bal kç l k ürünleri ve di er bal kç l k yan ürünleri RUSYA F RMA ADI: Gorodskoy Supermarket e-posta: Yetkili Kifli: Lavruflina Olga Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan firman n bal k ithalat yapmak istedi i bildirilmifltir. F RMA ADI: AUCHAN e-posta: Yetkili Kifli: Tuka Kristian Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan firman n bal k ithalat yapmak istedi i bildirilmifltir. F RMA ADI: PRIZMA e-posta: Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan firman n bal k ithalat yapmak istedi i bildirilmifltir. F RMA ADI: D X YUG TEL: +8 (495) (1021 e-posta: Yetkili Kifli: Savçenko Elena Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan firman n bal k ithalat yapmak istedi i bildirilmifltir. Kömür, linyit, turba ve kömür esasl di er ürünler RAN F RMA ADI: ALTINMANAY TEL: +98 (443) e-posta: Yetkili Kifli: brahim Ramazani Firma, kömür satmak istedi ini bildiriyor. RUSYA F RMA ADI: Vip Systems Ural , Russia, Yekaterinburg city, Kuibysheva str TEL: +7 (909) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Konstantin Belousov Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, kömür briketi üreten Uralmetallurgenergo firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. G da maddeleri ve içecekler ALMANYA F RMA ADI: Nurgida Handels Gmbh e-posta: Yetkili Kifli: Ahmet Kilic Hamburg da yerleflik olan ve birçok g da firmas n n bölge bayili ini yapan firma, Almanya pazar na girmek isteyen Türk firmalara çeflitli hizmetler sunmak istedi ini bildirmifltir. ARJANT N F RMA ADI: Argentina Export Company Capital Federal. CP 1425, Armenia 2152, Buenos Aires, Argentina TEL: +54 (911) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Julio Cotti de la Lastra Firma, sofral k ve yemeklik s v ya ithal etmek istiyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz vas tas yla iletilmifltir. ÇiN F RMA ADI: BASAL TRADING e-posta: Yetkili Kifli: Mardy Lauwerysen Çin ve Hong Kong'da satmak üzere tavuk pençesi almak isteyen firma, bu alanda çal flan Türk firmalar yla da ticari iliflkiye girmek istedi ini bildiriyor. RAN F RMA ADI: ALTINMANAY TEL: +98 (443) e-posta: Yetkili Kifli: brahim Ramazani Firma, hurma ve pirinç satmak istedi- ini bildiriyor. MOLDOVA F RMA ADI: AZAMET GRUP LTD. Gagauzia, Ceadir-Lunga, Buceacukui 23, Moldova TEL: +373 (2) FAKS:+373 (2) e-posta: Yetkili Kifli: Telman Uzun Üzüm çekirde inden so uk bask ile ya ve un üreten firman n, ürünlerini Türkiye de de satmak üzere da t mc - lar arad bildirilmifltir. Üzüm çekirde- inden so uk bask l ya, üzüm çekirde inden un ve durum bu day ile üzüm çekirde i unu kar fl m ndan pasta satmak isteyen firman n Genel Müdürü Valentina Uzun, TOBB Türkçe Konuflan Giriflimciler Grubu üyesidir. PERU F RMA ADI: NAZIM KURUL Manzana P Lote 3 Urbanicaion San gnacio, Avenida San Hilarion, San Juan de Lurigancho, Lima - PERU, 036 TEL: +51 (13) FAKS:+51 (14) e-posta: Yetkili Kifli: NAZIM KURUL Bir Türk vatandafl m z, dünyan n en kaliteli bal k unu üreticisi konumundaki Peru dan bal k unu ve kahve ihracat yapmak istedi ini bildiriyor. RUSYA F RMA ADI: RTP (Rus Türk Proje Yat r mlar ) Ltd fiti e-posta: Yetkili Kifli: Sherikbek Akimov Firma, Rusya'ya ihraç etmek üzere ayl k 200 ton kemiksiz dana eti, süt tozu ve sert peynir almak istedi ini bildiriyor. Tekstil ve tekstil malzemeleri ARJANT N F RMA ADI: Nelson Alessi S.A. Bragado 4970 Piso Pb Ciudad De Buenos Aires Ciudad De Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina TEL: +598 (2929) 0331 e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Nelson Alessi Firma, tekstil, bask l kumafl ithal etmek istiyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz vas tas yla iletilmifltir. BANGLADEfi F RMA ADI: Shyamol Bangla Jutex Ltd. Suit No-20, 7/FL, Eastern Plus Commercial Complex. 145, SHANTINA- GAR, Dhaka-1217, Bangladesh TEL: +880 (2) FAKS:+880 (2) e-posta: Yetkili Kifli: Lutfur Rahaman / Managing Director Jüt ipli i ve jüt ipli inden eflyalar üreten firman n, Türk firmalar na ürünlerini satmak istedi i bildirilmifltir. KAZAK STAN F RMA ADI: KAZAGROPRODUCT TEL: +7 (7172) (Dahili e-posta: Yetkili Kifli: Janna SER KBA Han m / fiirket Vekili Tamamen devlet kat l m yla ifl yapan Kazakistan Cumhuriyeti KAZAGROP- RODUCT Anonim fiirketi nin Kazakistan da taze yüzde yüz koyun yününden üretilmifl TOPS yar bitmifl ürünleri Türkiye ye ihraç etmek istedi i bildirilmifltir. [TOPS yün inceli i 21,6-23,49 mikron, ölçü birimi: Kg(KCHM), Miktar: Kg, Fiyat : 8,3 USD (üretici depo fiyat, KDV hariç) - TOPS yün inceli i 23,5-26 mikron, ölçü birimi: Kg(KCHM), Miktar: Kg, Fiyat : 7,8 USD (üretici depo fiyat, KDV hariç)]. Söz konusu teklif, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçili i arac l yla iletilmifltir. TAC K STAN F RMA ADI: Olim Textile e-posta: Yetkili Kifli: Erac Ziyodaliyev Tacikistan n Kuzeyinde % 100 pamuk ipli i üretimi yap lan bir fabrikas bulunan firman n, Türk tekstil firmalar na kaliteli pamuk ipli i satmak istedi i bildirilmifltir. Elbise ve ayakkab A.B.D. F RMA ADI: Tailoring By Izey & Pinar Summit, NJ, USA TEL: +1 (908) e-posta: Yetkili Kifli: Kadir Siparifl üzerine bayan ve erkek giysileri diken firma, Amerika ya çok iyi erkek tak m elbisesi dikebilen bir terzi getirtmek istedi ini bildirmifltir. Ahflap ve ahflap ürünler TAYVAN F RMA ADI: BWCL P.O.BOX Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL: +886 (2) FAKS:+886 (2) e-posta: Firma, çam a ac ndan kablo ve tel makaras yap m için çam kereste almak istedi ini bildirmifltir. Firman n istedi i teklif mektubunda bulunmas gereken bilgiler: Latince ad ve HS kodu, kal nl k: 25 mm, genifllik: 150 mm, uzunluk: 4000 mm, Miktar: 1 * 40 FCL, CIF baz nda, Keelung/Tayvan teslimi fiyat, ambalaj biçimi (resim isteniyor), ödeme, teslimat, menfle, SGS muayene raporu, geçerlilik süresi. Firma ayn zamanda ahflap palet yap m için de çeflitli a açlardan biçilmifl kereste almak istedi ini bildirmifltir. Ka t hamurundan ve ka ttan mamul ürünler KOSOVA F RMA ADI: TEMA N.T. Turgut Ozal Nr : 8, Prizren/Kosova TEL: +381 (29) e-posta: Yetkili Kifli: Bar fl MACUN Baz Türk mal ürünlerin Kosova da da t mc l n yapan ve kad n pedlerinde Kosova pazar nda iyi bir paya sahip oldu u belirtilen firman n; iflbirli- i yapt Türk firmas n n üretimini durdurmas sebebiyle 8'li 10'lu ve 20'li (normal) kad n pedleri üreten baflka bir firma ile da t mc l k anlaflmas yapmak istedi i bildirilmifltir.

10

11 F rsat de erlendirilmeli diyen Baflkan K vanç tan kat l m ça r s Adana Sanayi Odas (ADASO) Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Türkiye nin en h zl büyüyen 100 flirketinin belirlenece i projeye Adanal firmalar n kat lmalar n istedi. Geçen y l Türkiye nin En H zl Büyüyen 100 fiirketi- Türkiye 100 Projesi nin ilk kez düzenlendi ini belirten K vanç, Türkiye nin en h zl büyüyen 100 flirketi aras nda, Adana sanayi firmalar ndan Elita G da n n 42., Filpa Ambalaj n 68., Abdio ullar Plastik in 81. ve Gürsoy Yem in ise 88. s rada yer alma baflar s gösterdi ini söyledi. K vanç, Adana sanayi firmalar ndan bu y l da baflar lar n devam ettirmelerini beklediklerini ifade etti. Programa kat l m önemsediklerini ve küresel pazarda ticari iliflkilerinin gelifltirilmesi aç s ndan bir f rsat olarak gördüklerini belirten K vanç, Program kapsam nda en h zl büyüyen flirketler, AllWorld Network ün çok say da ülkeden binlerce h zl büyüyen flirketin dahil oldu u küresel a a, ayr ca bir k sm da Harvard Üniversitesi nde gerçeklefltirilen zirveye kat larak farkl ülkelerden giriflimcilerle ifl iliflkilerini gelifltirme f rsat yakalam fllard r dedi. Baflvuruda son gün: 15 KASIM 2014 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i öncülü ünde, TEPAV ve AllWorld Network iflbirli inde, Türkiye nin en h zl büyüyen flirketlerinin belirlenerek, görünürlüklerini art rmak ve bu flirketlerin küresel ba lant lar n güçlendirmek amac yla düzenlenen Türkiye nin En H zl Büyüyen 100 fiirketi-türkiye 100 Projesi ne baflvurular 15 Kas m 2014 tarihine kadar kabul edilecek. Türkiye nin en h zl büyüyen flirketlerinden biri misiniz? Türkiye 100 e baflvurun! slogan yla duyurusu yap lan Türkiye nin En H zl Büyüyen 100 fiirketi- Türkiye 100 Projesi nde baflvurular adresinden online sistemle yap lacak. TÜRK YE 100 YARIfiMASI NEDIR? TOBB öncülü ünde, TEPAV ve Harvard Üniversitesi flletme Okulu Profesörü Michael Porter taraf ndan kurulan AllWorld Network iflbirli inde Türkiye nin en h zl büyüyen baflar l flirketlerini belirlemek ve bu flirketleri ödüllendirmek üzere gerçeklefltirilen bir yar flmad r. Detayl bilgiler adresinden temin edilebilir. BAfiVURU KR TERLER NELERD R? Ölçek ve Performans: 2013 itibariyle 10 veya daha fazla tam zamanl çal flana sahip olmak, En az 3 y ll k iflletme geçmifline ve 2013 itibariyle en az ABD dolar sat fl gelirine sahip olmak, Son 5 y l içinde kurulmufl olan ve geçti imiz 12 ay süresinde en az 100 bin ABD dolar ciroya ulaflm fl olan flirketler zlenecek fiirketler kategorisine al nacaklard r. Bu flirketlerin Türkiye 100 listesinde yer almalar mümkün olmasa da AllWorld ün iletiflim a na dahil edileceklerdir. Yasal Yap : Baflvuru yapacak flirketler, ba ms z, özel ve kâr amaçl olmal d r. fiirketin merkezi Türkiye de olmal d r.(fiirket,yasal olarak baflka bir ülkede flirketleflmifl olabilir. Yabanc bir flirketin Türkiye flubeleri yar flmaya baflvuramaz.) fiirketin yerli ve yabanc yat r mc lar olabilir, ancak hisselerinin %51 i veya daha fazlas bir halka aç k flirkete veya kamuya ait olmamal d r. Kâr amac gütmeyen flirketlerin ve franchise, otomobil sat fl bayili i, banka veya kamu hizmeti veren flirketlerin baflvurular kabul edilmeyecektir. Bir holdingin sahip oldu u ancak ba ms z tüzel kiflilik durumuna sahip iflletmeler baflvuruda bulunabilir. DE ERLEND RME NASIL YAPILMAKTADIR? Baflvuran flirketler dönemindeki y ll k ortalama sat fl gelirleri büyüme h z na göre s - ralanacakt r.sat fl gelirlerini en h zl art ran flirket Türkiye 100 listesinde 1 inci s rada yer alacakt r. Yöresel ürünler 5. kez görücüye ç kt Yöresel ürünlere DS den destek Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü taraf ndan bu y l üçüncüsü düzenlenen Son- deste iyle sorumluluk sahas ndaki Adana, Mersin Hatay ve Osmaniye Sanayi Odas ve Adana Ticaret Odas ürünleri aras nda ilk s rada yer ald.. bahar Yöresel Ürünler Panay r nda, 81 Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye yöresinin genifl ürün yelpazesinden ilden gelen ürünler sergilendi. yöresel ürünlerin yer ald stand açt. ürünlerin sergilendi i DS 6. Bölge DS Genel Müdürlü ü Eskiflehir Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye Müdürlü ü stand nda, biber salças, Yolu Kampusü nde, Genel Müdür illeri yöresel ürünlerinin sergilendi i narenciye ürünleri, Mersin in meflhur Akif Özald taraf ndan aç l fl yap lan 6. Bölge Müdürlü ü stand, kat l mc - tantunisi, cezeryesi, Anamur Muzu ile yöresel ürünler panay r na, Devlet Su lar n ilgi oda oldu, Adana Kebab ve Hatay n meflhur nar ekflisi, zeytinya ve künefesi yer flleri 6. Bölge Müdürlü ü de, Adana flalgam panay r n en çok tercih edilen ald. Yöresel ürünler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin (TOBB) deste i ile Antalya Ticaret Borsas taraf ndan bu y l 5'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuar (YÖREX), Antalya Expo Center'da bulufltu. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, markalaflman n zenginli- i getirdi ini, bunun yolunun da yöresel ürünlere sahip ç kmak oldu unu söyledi. Fuar n aç l fl nda yapt konuflmada, markalaflman n önemine de inen Hisarc kl o lu, "Markan n ne faydas var? Marka olunca bir ürünün de eri 10 liradan 100 liraya yükseliyor. Markalaflt rd n z zaman zenginlik gelir. Yöresel ürünlere hem sahip ç k p hem de zenginleflin. Ürününü marka yaparsan zenginleflirsin, marka yapamazsan s radan mal haline gelir" dedi. YÖREX'in yöresel ürünlerin tan t m, ekonomiye kazand r lmas ve markalaflma aç s ndan çok önemli oldu unu dile getiren Hisarc kl o lu, geçen y l fuarda sergilenen bir ürünün THY'nin menüsüne girdi ini söyledi. YILMAZ: YÖRESEL ÜRÜNLER ÇOK DAHA GÜÇLÜ DESTEK BULACAK Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz da binlerce y ld r medeniyetlere ev sahipli i yapm fl Anadolu'nun mutfaktan el sanatlar na çok zengin bir kültüre sahip oldu unu, Yöresel Ürünler Fuar 'n n da ekonomik de erinin yan s - ra kültürel miras n tan nmas aç s ndan da önem tafl d n söyledi. Dünya bir taraftan küreselleflirken bir taraftan da yerelleflmenin güçlendi ini kaydeden Y lmaz, küreselleflme ve yerelleflmenin iç içe geçti i bu dönemde özgün kültürel ürünlerin k rsal kalk nman n arac olaca n bildirdi. Bakan Y lmaz, bu y l ekim ay itibar yla TPE'den tescil alm fl 179 co rafi iflaret bulundu unu, 203 co rafi iflaret baflvurusunun da inceleme aflamas nda oldu unu bildirerek, Antalya'n n henüz co rafi iflaret alamad n kaydetti.

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş Fuarın Adı Fuarın Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim, Abiye ve Fuar -

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 22.11.2017 23.11.2017 16.İstanbul Perakende Fuarı Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 10.01.2017 14.01.2017 JUNIOSHOW Bursa 8.Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Bursa

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı