GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015

2 ĠÇERĠK GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 20

3

4 GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

5 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI DENETĠM GÖRÜġÜNÜN DAYANAKLARI DENETĠM GÖRÜġÜ DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE DEĞERLENDĠRMELER EKLER... 16

6 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ Gaziantep Üniversitesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun'una ekli II sayılı Cetvel de yer alan kamu tüzel kiģiliğine sahip, özel bütçeli bir kuruluģtur. Gaziantep Üniversitesi bütçesi, analitik bütçe hazırlama rehberi çerçevesinde hazırlanır. Uygulama sonuçları ve muhasebe iģlemleri Merkezi Yönetim muhasebe yönetmeliğine göre yapılır. Bu bağlamda bütçe uygulama sonuçlarını göstermek üzere anılan Yönetmeliğin 510 ve 514 üncü maddelerinde sayılan mali tablolar düzenlenmektedir. Muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığının Say2000i saymanlık otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir. Üniversitenin 2014 yılında bütçe ile verilen toplam ödeneği ,00-TL dir. Yıl içerisinde ,80-TL aktarma/ekleme yapılmıģ ve ,00-TL düģülmüģtür. Neticede kullanılabilir bütçe ödeneği ,80-TL olmuģtur. Bu tutarın ,59-TL si harcanmıģtır. Bu durumda bütçe gerçekleģme oranı %85,72 dir. Bütçede ,00-TL gelir tahmini yapılmıģtır. Bütçe uygulama sonucunda ,50-TL gelir elde edilmiģtir. Gelir gerçekleģme oranı % 97,69 olmuģtur. gösterilmiģtir. Gaziantep Üniversitesinin 2014 mali tablolarına göre gelir ve gider durumu aģağıda Faaliyet Sonuçları tablosu gelir toplamı ,20 TL, gider toplamı ,89 TL'dir YILI BÜTÇE GĠDER GERÇEKLEġMELERĠ AÇIKLAMA BaĢlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Toplam Harcanan Bütçe GerçekleĢme Oranı ( % ) , , ,59 85,72 Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 1

7 2014 YILI BÜTÇE GELĠR GERÇEKLEġMELERĠ GerçekleĢen GerçekleĢme AÇIKLAMA Bütçe Tahmini Gelir Toplamı Oranı(%) BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI , ,50 97,69 Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aģağıda yer alanlar denetime sunulmuģ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıģtır. BirleĢtirilmiĢ veriler defteri. Geçici ve kesin mizan. Bilanço. Kasa sayım tutanağı, Banka mevcudu tespit tutanağı, Alınan çekler sayım tutanağı, Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, Teminat mektupları sayım tutanağı, Değerli kağıtlar sayım tutanağı, TaĢınır kesin hesap cetveli ile taģınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri. Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, Faaliyet sonuçları tablosu. Denetim görüģü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiģtir. Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 2

8 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmıģ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlıģ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluģturulmasından, etkin olarak iģletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluģturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 3. SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna iliģkin görüģ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur. 4. DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüģ uluslararası denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliģkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüģtür. Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluģturan hesap ve iģlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna iliģkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 3

9 gerçekleģtirilmiģtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiģtir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına iliģkin tüm mali faaliyet, karar ve iģlemleri ve bunlara iliģkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluģturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüģü oluģturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiģtir. Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 4

10 5. DENETĠM GÖRÜġÜNÜN DAYANAKLARI BULGU 1: Üniversitenin GAÜN Teknopark ta Bulunan Hissesinin Mali Tablolarda Yer Almaması Gaziantep Üniversitesinin, 12 Ocak 2007 tarihinde ,00-TL sermaye ile kurulan Gaziantep Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Kurucu ve ĠĢletici A.ġ. de %99,6 hissesi olmasına rağmen bu hissenin, muhasebe sistemine yansıtılmadığı, dolayısı ile üniversitenin mali tablolarında görülmediği tespit edilmiģtir. Kamu idaresi cevabında; 241-Mal ve Hizmet Üreten KuruluĢlara verilen sermayeler/ 500 Net Değer kaydı yapılmıģtır. Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında 241-Mal ve Hizmet Üreten KuruluĢlara verilen sermayeler/ 500 Net Değer kaydının yapıldığı bildirilmektedir. Dolayısıyla bulgu konusunda kamu idaresi ile mutabakat sağlanmıģtır. 6. DENETĠM GÖRÜġÜ Gaziantep Üniversitesi 2014 yılına iliģkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının, Denetim GörüĢünün Dayanakları bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı "Mali Duran Varlıklar " hesap alanı hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıģtır. 7. DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE DEĞERLENDĠRMELER BULGU 1: 104 Proje Özel Hesabının Fiili Durumu Yansıtmaması 104 Proje Özel Hesabında kayıtlı tutar ile yürütülen projelere iliģkin banka bakiyelerinin birbirine eģit olmadığı görülmüģtür. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 23, 24, 25'inci maddelerinde 104 Proje Özel Hesabının nasıl kullanılacağı ayrıntılı biçimde açıklanmıģtır. Mezkur Yönetmelikteki hükümlerde belirtildiği üzere yürütülen projelere iliģkin banka bakiyeleri ile 104 Proje Özel Hesabında kayıtlı tutarların birbirine eģit olması gerekmektedir tarihi itibariyle kurum mizanında 104 Proje Özel Hesabında kayıtlı tutar ,34 TL, banka bakiyesi Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 5

11 ,20 Euro dur tarihli Merkez Bankası döviz satıģ kuru 2,8258 TL olup kayıtlı tutarın TL cinsinden karģılığı ,92 TL dir. Aradaki fark ise ( ,92 TL ,34 TL =) ,58 TL dir. 104 Proje Özel Hesabının banka bakiyesine uymaması nedeniyle mali tablolarda ,58 TL hataya neden olmaktadır Kamu idaresi cevabında; "Gerekli Döviz değerlemeleri yapılarak hesapların eģitliği sağlanmıģtır." Sonuç olarak Üst yönetici tarafından gönderilen cevaptan, hesaba iliģkin gerekli döviz değerlemeleri yapılarak hesapların eģitliğin sağlandığı anlaģıldığından kamu idaresi ile mutabakat sağlanmıģtır. Konu 2015 yılı denetimlerinde izlenecektir. BULGU 2: 250 Arazi ve Arsalar Hesabının Fiili Durumu Yansıtmaması Kurum arsa ve arazilerine iliģkin olarak yapılan incelemede; kurum arsa ve arazileri ile ilgili envanter çalıģmasının yapılmadığı, buna bağlı olarak da kurum arsa ve arazilerinin mali tablolarda tam olarak yansıtılmadıığı tespit edilmiģtir. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 171 ve 172'nci maddelerinde 250 Arazi Ve Arsalar Hesabının kamu idarelerine ait her türlü arazi ve arsalarının izlenmesi için kullanılacağı ve nasıl çalıģtırılacağı ayrıntılı Ģekilde açıklanmıģtır tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Ġdarelerine Ait TaĢınmazların Kaydına ĠliĢkin Yönetmeliğin 5, 6 ve 7'nci maddelerinde taģınmazların kayıt ve kontrol iģlemleri, taģınmaz kayıt ve kontrol iģlemleriyle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar ile kayıt Ģekilleri izah edilmiģtir. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Temel Kavramlar baģlıklı 5'inci maddesinde: Genel yönetim muhasebesi, muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluģturan ve aģağıda belirtilen kavramlara göre yürütülür: g) Tam açıklama: Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaģılır Ģekilde düzenlenir. Denilmektedir. Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 6

12 Buna göre, muhasebe kayıtlarının, tam açıklama ilkesine uygun olarak, Kurum hesap planında belirtilen uygun hesaplar/ekonomik kodlar kullanılmak suretiyle gerçekleģtirilmesi gerekmektedir. Kurum mali tablolarında kurum arsa ve arazilerine iliģkin olarak 250 Arazi ve Arsalar hesabında ,42 TL gözükmektedir. Kurum arazi ve arsalarına iliģkin envanter yapılmaması ve icmal cetvelinin düzenlenmemesi sonucu kurum mizanında kayıtlı tutar ile kurumun sahip olduğu arazi ve arsalar arasında bağlantı kurulamamaktadır. Kamu idaresi cevabında; Üniversitemize ait arsa ve arazilerin tam ve gerçekçi olarak kayıtlara alınması, Binaların ruhsat iģlemlerinin yapılması ile mümkün olacaktır. Binaların ruhsatlandırılması ile imar planı, parselasyon, cins tashihi gibi iģlemler birlikte yapılmak zorundadır. Arsa ve araziler ile binalarla ilgili envanter çalıģması yapılmıģ, her bir arsa, arazi ve binanın listesi çıkarılmıģtır. Cins tashihleri yapılarak her bir arsa ve arazinin gerçek durumunun tespiti için çalıģmalar hızla sürdürülmektedir. Arsa, Arazi ve Binalar ile ilgili çalıģmanın yılsonuna kadar tamamlanması ve gerçek değerleri ile kayıtlara alınması planlanmaktadır. Sonuç olarak Üst yönetici tarafından gönderilen cevaptan, arsa, arazi ve binalar ile ilgili çalıģmanın yıl sonuna kadar tamamlanması ve gerçek değerleri ile kayıtlara alınmasının planlandığı anlaģılmaktadır. Bulgu konusunda kamu idaresi ile mutabakat sağlanmıģtır. Konu 2015 yılı denetimlerinde izlenecektir. BULGU 3: 252 Binalar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması Kurum taģınmazlarına iliģkin olarak yapılan incelemede; binalar ile ilgili envanter çalıģmasının yapılmadığı, buna bağlı olarak da kurum binalarının mali tablolarda tam olarak yer almadığı tespit edilmiģtir. Konuya iliģkin olarak Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 175 ve 176 ncı maddelerinde hesabının niteliği ve hesaba iliģkin iģlemler ayrıntılı Ģekilde açıklanmıģtır. 252 Binalar Hesabı, kamu idarelerine ait her türlü binalar ile bunların bütünleyici parçaları ve eklentilerinin izlenmesi için kullanılmaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Ġdarelerine Ait TaĢınmazların Kaydına ĠliĢkin Yönetmeliğin ilgili maddelerinde kurum taģınmazlarının nasıl kaydedileceği açıklanmıģtır. Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 7

13 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Temel Kavramlar baģlıklı 5'inci maddesinde: Genel yönetim muhasebesi, muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluģturan ve aģağıda belirtilen kavramlara göre yürütülür: g) Tam açıklama: Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaģılır Ģekilde düzenlenir. Denilmektedir. Buna göre, muhasebe kayıtlarının, tam açıklama ilkesine uygun olarak, Kurum hesap planında belirtilen uygun hesaplar/ekonomik kodlar kullanılmak suretiyle gerçekleģtirilmesi gerekmektedir Mizanda 252 Binalar hesabının borç kalan tutarı ,19 TL dir. Mizanında yer alan bu değer kuruma ait binaların gerçek durumunu yansıtmamaktadır. Bu nedenle binaların envanteri yapılarak tümünün mizanda yer alması sağlanmalıdır. Kurum binalarına iliģkin envanter yapılmaması ve icmal cetvelinin düzenlenmemesi sonucu kurum mizanında kayıtlı tutar ile kurumun sahip olduğu binalar arasında bağlantı kurulamamaktadır. Kamu idaresi cevabında; Üniversitemize ait arsa ve arazilerin tam ve gerçekçi olarak kayıtlara alınması, Binaların ruhsat iģlemlerinin yapılması ile mümkün olacaktır. Binaların ruhsatlandırılması ile imar planı, parselasyon, cins tashihi gibi iģlemler birlikte yapılmak zorundadır. Arsa ve araziler ile binalarla ilgili envanter çalıģması yapılmıģ, her bir arsa, arazi ve binanın listesi çıkarılmıģtır. Binalar ile ilgili çalıģmanın yıl sonuna kadar tamamlanması ve gerçek değerleri ile kayıtlara alınması planlanmaktadır. Sonuç olarak Arsa, arazi ve binalar ile ilgili çalıģmanın yıl sonuna kadar tamamlanması ve gerçek değerleri ile kayıtlara alınmasının planlandığı anlaģıldığından konuya iliģkin mutabakat sağlanmıģtır. Konu 2015 yılı denetimlerinde izlenecektir. BULGU 4: 962 Bilimsel Projeler Hesabı ile 963 Bilimsel Projeler KarĢılığı Hesaplarının kullanılmaması 2547 sayılı yasanın 58'inci maddesine göre (DeğiĢik: /d maddesi), Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile uygun görüģ alınarak çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Muhasebe Yönergesinin Hesap planı baģlıklı 7 nci maddesi Yükseköğretim Kurumlarına ait hesap planı Genel Yönetim Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 8

14 Muhasebe Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiģ çerçeve hesap planında yer alan aģağıdaki hesaplardan oluģur. hükmü gereğince Diğer Nazım Hesaplar baģlığı altında 962 Bilimsel Projeler Hesabı ile 963 Bilimsel Projeler KarĢılığı Hesapları düzenlenmiģtir. Bu düzenlemeye uygun olarak, Üniversitelerde araģtırma projelerinden desteklenen projelerin, her biri için ayrılan ödenek tutarlarının proje bazında açılan alt hesaplarda, Desteklenen Proje bütçesi ve ilgili kurullardan verilen ek ödenekler ile bu projeler için yapılan harcamaların 962 Bilimsel Projeler Hesabı ile 963 Bilimsel Projeler KarĢılığı Hesaplarında izlenmesi gerekmektedir. Kamu idaresi cevabında; Her projenin açılacak alt hesapta ayrı ayrı izlenebilmesi için 3.düzey detay kod açılması gerekmektedir. Mevcut haliyle say2000i sisteminde 3. Düzey kodlar açık değildir. Yüksek Öğretim Kurumu BaĢkanlığının tarih sayılı yazıları gereği detay hesap açılması için her proje bilgisinin YÖK baģkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Bunun için listeler hazırlanmakta olup, YÖK tarafından detay kod açılmasını müteakip proje bazında kayıt yapılacaktır. Sonuç olarak Üst yönetici cevabında, her projenin açılacak alt hesapta ayrı ayrı izlenebilmesi için 3.düzey detay kod açılması gerektiği detay hesap açılması için her proje bilgisinin YÖK baģkanlığına gönderilmesi gerektiği ve bunun için listeler hazırlanmakta olup, YÖK tarafından detay kod açılmasını müteakip proje bazında kayıt yapılacağı belirtilmektedir. Bulgu konusunda kamu idaresi ile mutabakat sağlanmakla birlikte, söz konusu hatanın düzeltilmesine iliģkin kontrol iģlemlerine, denetim sonuçlarını izleme faaliyetleri sırasında devam edilecektir. BULGU 5: Geçici Kabulü Yapılan Binaların 252 Binalar Hesabına Aktarılmaması Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin Hesabın Niteliği baģlıklı 187'nci maddesinde, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı nın; kamu idarelerine ait yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile iģçilik ve genel giderlerin, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hâllerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hâllerde iģin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiģtir. Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 9

15 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin Hesabın iģleyiģi baģlıklı 188'inci maddesinin (b) bendinde ise, Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilir. denilmek suretiyle, geçici kabulü yapılan iģlere iliģkin tutarların ilgili duran varlık hesabına aktarılması gerektiği hüküm altına alınmıģtır. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin Temel Kavramlar baģlıklı 5'inci maddesinde aynen; Genel yönetim muhasebesi, muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan ve aşağıda belirtilen kavramlara göre yürütülür: g) Tam açıklama: Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır şekilde düzenlenir. denilmektedir. Buna göre, muhasebe kayıtlarının, tam açıklama ilkesine uygun olarak, Kurum Hesap Planında belirtilen uygun hesaplar/ekonomik kodlar kullanılmak suretiyle gerçekleģtirilmesi gerekmektedir. Kurum mizanında 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının borç bakiyesi ,95 TL dir. Geçici kabulü yapılan aģağıdaki iģlerin, 252 Binalar Hesabına aktarılması gerekmektedir. Kamu idaresi cevabında; Yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan binaların Geçici kabul tutanaklarının Yapı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Tarafından, Muhasebe Birimine zamanında gönderilmemesinden kaynaklandığı tespit edilmiģ ve ilgili birimler, bilgi akıģının ve kayıtların zamanında yapılması konusunda uyarılmıģtır. Sonuç olarak Üst yönetici cevabından, yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan binaların geçici kabul tutanaklarının muhasebe birimine zamanında gönderilmemesinden kaynaklandığı ve ilgili birimlerin, bilgi akıģının ve kayıtların zamanında yapılması konusunda uyarıldığı anlaģılmaktadır. Dolayısıyla kamu idaresi ile bulgu konumuza iliģkin mutabakat sağlanmıģtır. Konunun 2015 yılı denetimlerinde izlenmesi gerekmektedir. Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 10

16 BULGU 6: Kullanım Olanağı Kalmayan Maddi Duran Varlıkların 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabından düģülmemesi Kurumun 2014 Mali tabloları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; 294 nolu Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabın da ,12 TL lik hurda demirbaģ ve bu demirbaģlara ait 299 BirikmiĢ DemirbaĢlar Hesabı nda ,12 TL Amortisman kaydı mevcuttur yılında ise yine bu hesaplara kayıtlar yapılmaya devam edilmektedir. Yıllar boyunca bu tür kullanılmayan, ekonomik ömrünü tamamlamıģ demirbaģların kayıtlardan çıkarılmadığı, satılmadığı tespit edilmiģtir. Bu iģlemlerin yapılmaması Kurumun mali tablolarındaki borç ve alacak toplamlarının büyümesine neden olmaktadır. Bu tür demirbaģların depolanması, saklanması kurum için bir maliyet oluģturmakta olup ayrıca bu demirbaģların değerleri zamanla daha da azalmaktadır. Kamu idaresi cevabında; Bilindiği Üzere, elden çıkarılacak hurda vasfındaki taģınırların satıģı HURDASAN aracılığı ile yapılmaktadır. Belirli aralıklar ile ilgili kuruma hurda tespiti yapması için bildirim yapılmakta, gelen heyet hurdanın alınması için yeterli olup olmadığına karar vermektedir. Bu bağlamda 2014 yılı içerisinde kurum tarafından metal ve ağaç hurdalar için tespit yapılmıģ ve satıģ iģlemleri baģlamıģtır. Bilgisayar ve diğer makine techizat için ayrı bir heyetin değerlendirme yapması gerektiği belirtilmiģ, 2015 yılı içerisinde bu heyetin tespit yapmasıyla satıģ iģlemleri gerçekleģtirilecek ve 294 hesaptan çıkıģları yapılacaktır. Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında 2015 yılı içerisinde hurdalara iliģkin satıģ iģlemlerinin gerçekleģtirilerek 294 hesaptan çıkıģların yapılacağı belirtilmiģtir. Dolayısıyla bulgu konusunda kamu idaresi ile mutabakat sağlanmıģtır SayıĢtay denetimlerinde konu izlenecektir. BULGU 7: Mülkiyeti Üniversiteye Ait Arazi Ve Arsaların Üzerine Ġdari Bina, Hizmet Binası, Spor Kompleksleri, Yemekhane V.S. Binalar Yapılmasına Rağmen Bunların Tapu Kayıtlarında Cins Tashihlerinin Yapılmaması Mülkiyeti üniversiteye ait arazi ve arsaların üzerine idari bina, hizmet binası, spor kompleksleri, yemekhane v.s. binalar yapılmasına rağmen bunların tapu kayıtlarında cins tashihlerinin yapılmadığı görülmüģtür. Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 11

17 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Ġdarelerine ait TaĢınmazların Kaydına ĠliĢkin Yönetmeliğin Cins tashihlerinin yapılması baģlıklı 10'uncu maddesinde: 1) Kamu idareleri; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar. (2) Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanır. denilmektedir. Yukarıda yazılı hükme rağmen mülkiyeti üniversiteye ait arazi ve arsaların üzerine idari bina, hizmet binası, spor kompleksleri, yemekhane v.s. binalar yapılmasına rağmen bunların tapu kayıtlarında halen arazi ve arsa olarak göründüğü, tapu kaydının uygunluğu açısından cins tashihi gerektiren durumlarda bu duruma iliģkin gerekli iģlemlerin yapılması gerekir. Kamu idaresi cevabında; Ruhsatlandırma iģlemleri ile birlikte yapılmıģ olacaktır. Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında mülkiyeti üniversiteye ait arazi ve arsaların üzerinde yer alan binaların ruhsatlandırma iģlemlerinin tamamlanacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla bulgu konusunda kamu idaresi ile mutabakat sağlanmıģtır SayıĢtay denetimlerinde konu izlenecektir. BULGU 8: Bazı TaĢınmazlara Ait Kira, Elektrik, Su Ve Yakıt Bedellerinin Tahsil Edilmediği Ve Takipli Alacak Haline GelmiĢ Olan Bu Bedellerin 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında Ġzlenmediği Ayrıca Tahsil Edilmeyen Bu Gelirlere ĠliĢkin Olarak Kiracılar Aleyhine SözleĢme Hükümlerinin de Uygulanmadığı GörülmüĢtür. Gaziantep Üniversitesi tarafından kiraya verilen taģınmazların kira bedellerinin tahsilatına iliģkin olarak Strateji Daire BaĢkanlığı tarafından düzenlenen Alacak Takip Kartlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının incelenmesi sonucunda, 2014 yılında bazı taģınmazlara ait kira,elektrik, su ve yakıt bedellerinin tahsil edilmediği ve takipli alacak haline gelmiģ olan bu bedellerin 121 gelirlerden takipli alacaklar hesabında izlenmediği ayrıca Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 12

18 tahsil edilmeyen bu gelirlere iliģkin olarak kiracılar aleyhine sözleģme hükümlerinin de uygulanmadığı görülmüģtür sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Tanımlar baģlıklı 3'üncü maddesinin (i) bendinde Kamu geliri ; Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taģınır ve taģınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karģılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satıģı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağıģ ve yardımlar ile diğer gelirler Ģeklinde tanımlanmıģtır. Aynı Kanunun Gelirlerin toplanması sorumluluğu baģlıklı 38'inci maddesinde; Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanlar, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil iģlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur. denilmiģ; Malî hizmetler birimi baģlıklı 60'ıncı maddesinin (e) bendinde ise; Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek malî hizmetler biriminin görevleri arasında sayılmıģtır. Yine, anılan Yasanın Kamu zararı baģlıklı 71' inci maddesinde aynen; Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, iģlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artıģa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Kamu zararının belirlenmesinde; e) Ġdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil iģlemlerinin mevzuata uygun bir Ģekilde yapılmaması, Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluģtuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. hükmü bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 13

19 Yapılan incelemede, kurum tarafından kiraya verilen bazı taģınmazların 2014 yılına ait kira, elektrik, su ve yakıt bedellerinin tahsil edilmediği ve takipli alacak haline gelmiģ olan bu bedellerin 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında izlenmediği ayrıca tahsil edilmeyen bu gelirlere iliģkin olarak kiracılar aleyhine sözleģme hükümlerinin de uygulanmadığı görülmüģtür. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince, taģınmaz kira gelirleri, kamu geliri niteliğinde olup, bu özellikleri itibariyle takip ve tahsil iģlemlerinin mali hizmetler birimi tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, idare ile kiracılar arasında imzalanan kira sözleģmelerinde, vadesinde ödenmeyen kira bedelleri için, tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanması öngörülmüģtür. Buna göre, Üniversite tarafından kiraya verilen taģınmazlarla ilgili olarak, vadesinde ödenmeyen kira bedelleri için ayrıca 6183 sayılı Yasanın 51'inci maddesi uyarınca gecikme zammı da tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 54 ve 55 inci maddelerinde 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar hesabının niteliği ve hesaba iliģkin iģlemler ayrıntılı Ģekilde açıklanmıģtır. 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı; mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen vergi gelirleri, teģebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden ortaya çıkan alacaklardan takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılmaktadır. Yapılan incelemede 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının çalıģtırılmadığı tespit edilmiģtir. Alacaklardan takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılan 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabının çalıģtırılmaması takipli alacakların izlenmesinde merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğine uygun hareket edilmediğini göstermektedir. Açıklanan gerekçelerle, Gaziantep Üniversitesi tarafından kiraya verilen taģınmazların 2014 yılına ait kira, elektrik ve su bedellerinin tahsil edilmemesi sonucu ,24 TL kamu alacağının bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla mali tablolarda bu tutar kadar eksilmeye neden olunmaktadır. Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 14

20 Kamu idaresi cevabında; Son zamanlarda tahsilinde güçlük çekilen Kira, Elektrik ve Su bedelleri kısmen gecikme faizleriyle birlikte tahsil edilmiģ, tahsil edilemeyenler için Hukuk MüĢavirliğimiz kanalıyla hukuki süreç baģlatılmıģtır. Sonuç olarak Kamu idaresi ile fikir birliğine varıldığından konunun 2015 yılı denetimlerinde izlenmesi uygun olacaktır. Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 15

21 8. EKLER Ek 1: Kamu Ġdaresi Mali Tabloları Hesap Kodu GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU Yardımcı Hesap GĠDERĠN TÜRÜ Kod.1 TL Kr TL Kr TL Kr Personel Giderleri Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Transferleri Değer Ve Miktar DeğiĢimleri Giderleri Gelirlerin Ret ve Ġadesi Giderleri 31, , , , , , Amortisman Giderleri Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri Proje Kapsamında Yapılan cari Giderler Diğer Giderler , , GĠDERLER TOPLAMI (B) Hesap Kodu Yardımcı Hesap GELĠRĠN TÜRÜ Kod.1 TL Kr TL Kr TL Kr TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gel Diğer Gelirler Değer ve Miktar DeğiĢimi Gelirleri 52, , , GELĠRLER TOPLAMI ( A) FAALĠYET SONUCU [A-B)] (+ / -) ĠNDĠRĠM ĠADE ĠSKONTO TOPLAMI 170, Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 16

22 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİLANÇO TABLOSU Kurum Kodu: Yıl: 2014 AKTİF HESAPLAR (TL) PASİF HESAPLAR (TL) 3 KISA VADELĠ YABANCI 1 DÖNEN VARLIKLAR ,78 KAYNAKLAR ,43 10 HAZIR DEĞERLER ,56 32 FAALĠYET BORÇLARI , KASA HESABI 320 BÜTÇE EMANETLERĠ 3.311,02 HESABI , BANKA HESABI 33 EMANET YABANCI ,20 KAYNAKLAR , VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) 330 ALINAN DEPOZĠTO VE 0,00 TEMĠNATLAR HESABI , PROJE ÖZEL HESABI , EMANETLER HESABI , DÖVĠZ GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - ) 36 ÖDENECEK DĠĞER 0,00 YÜKÜMLÜLÜKLER , DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 360 ÖDENECEK VERGĠ VE 0,00 FONLAR HESABI ,83 12 FAALĠYET ALACAKLARI 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ ,00 HESABI , GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI 362 FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA ,00 YAPILAN TAHSĠLAT HES 125,36 14 DĠĞER ALACAKLAR 1.793,50 5 ÖZ KAYNAKLAR , KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI 1.793,50 50 NET DEĞER ,63 15 STOKLAR , NET DEĞER HESABI , ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI 57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET ,44 SONUÇLARI ,45 16 ÖN ÖDEMELER 570 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET ,28 SONUÇLARI HESABI , Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI 59 DÖNEM FAALĠYET 0,00 SONUÇLARI , PERSONEL AVANSLARI HESABI 0, BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI , AKREDĠTĠFLER HESABI ,00 2 DURAN VARLIKLAR ,04 24 MALĠ DURAN VARLIKLAR , DÖNER SERMAYELĠ KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI ,00 25 MADDĠ DURAN VARLIKLAR , ARAZĠ VE ARSALAR HESABI , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI , BĠNALAR HESABI , TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR , DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI ,31 Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 17

23 HESABI 254 TAġITLAR HESABI , DEMĠRBAġLAR HESABI , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI ,95 26 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , HAKLAR HESABI , DĠĞER MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) ,00 29 DĠĞER DURAN VARLIKLAR 0, ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIKLAR HESABI , BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - ) ,12 AKTĠF TOPLAMI ,82 PASĠF TOPLAMI ,82 NAZIM HESAPLAR 910 TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI , GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI ,79 NAZIM HESAPLAR 911 TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI , GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI ,79 TOPLAM ,65 TOPLAM ,65 Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 18

24 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: Gaziantep Üniversitesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 19

25 GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

26 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI DENETĠM GÖRÜġÜ EKLER... 23

27 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünün, hesap ve iģlemlerinin muhasebeleģtirilmesi ile mali rapor ve tabloları, Döner Sermayeli ĠĢletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 565 ve 573 üncü maddelerinde düzenlenen defter, cetvel ve tablolardan oluģmaktadır. Saymanlığın muhasebe kayıt iģlemleri, Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi üzerinden yürütülmektedir yılı bilançosunda sermayesi ,00-TL olup, toplam aktif büyüklüğü ,91-TL.dir. Döner sermaye gelir toplamı ,26-TL, gider toplamı ,46-TL olup, gelir tablosunda yıl sonu itibariyle tahakkuk eden zarar toplamı ,20-TL. dir. "Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aģağıda yer alanlar denetime sunulmuģ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıģtır. verilmiģtir. BirleĢtirilmiĢ veriler defteri Geçici ve kesin mizan Bilanço Gelir tablosu Kasa sayım tutanağı Banka mevcudu tespit tutanağı SatıĢların maliyeti tablosu Sermaye hareketleri tablosu Nakit akım tablosu Teminat mektupları sayım tutanağı Envanter defteri ĠĢletme bütçesi Denetim görüģü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 20

28 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmıģ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlıģ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluģturulmasından, etkin olarak iģletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluģturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 3. SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliģkin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna iliģkin görüģ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur. 4. DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüģ uluslararası denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir. Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iģlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve iģlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliģkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüģtür. Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluģturan hesap ve iģlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna iliģkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleģtirilmiģtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 21

29 belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiģtir. Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına iliģkin tüm mali faaliyet, karar ve iģlemleri ve bunlara iliģkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluģturmaktadır. Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüģü oluģturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiģtir. 5. DENETĠM GÖRÜġÜ Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2014 yılına iliģkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıģtır. Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 22

30 6. EKLER Ek 1: Kamu Ġdaresi Mali Tabloları GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI GELİR TABLOSU A- BRÜT SATIġLAR , ,11 1-Yurt Ġçi SatıĢlar , ,11 2- Yurt DıĢı SatıĢlar 0,00 0,00 3- Diğer Gelirler 0,00 0,00 B- SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ (-) , ,44 1- SatıĢtan Ġadeler (-) , ,00 2- SatıĢ Iskontoları {-) 0,00 0,00 3- Diğer Ġndirimler (-) 0,00 0,00 C- NET SATIġLAR , ,67 D- SATIġLARIN MALĠYETĠ (-) , ,77 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) 0,00 0,00 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00 0,00 3- Satılan Hizmet Maliyeti {-) , ,77 4- Diğer SatıĢların Maliyeti (-) 0,00 0,00 BRÜT SATIġ KARI ve ZARARI , ,00 E- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) , ,87 1- AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) 0,00 0,00 2- Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 0,00 0,00 3- Genel Yönetim Giderleri {-) , ,87 FAALĠYET KARI VEYA ZARARI , ,97 F- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR ve , ,66 KARLAR 1- Faiz Gelirleri 0,00 0,00 2- Konusu Kalmayan KarĢılıklar 0,00 0,00 3- Menkul Kıymet SatıĢ Karları 0,00 0,00 4- Kambiyo Karları 0,00 205,15 5- Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 0,00 6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,51 G- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER ve 0, ,22 ZARARLAR (-) 1- KarĢılık Giderleri (-) 0,00 0, Menkul Kıymet SatıĢ Zararları (-) 0,00 0,00 3- Kambiyo Zararları (-) 0,00 0,00 4- Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00 0,00 5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0, ,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR , ,00 H- OLAĞANDIġI GELĠR ve KARLAR 0,00 0,00 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00 0,00 2- Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar 0,00 0,00 I- OLAĞANDIġI GĠDER ve ZARARLAR (-) ,50 0,00 Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 23

31 1- ÇalıĢmayan Kısım Gider ve Zararları (-) ,50 0,00 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) ,50 0,00 3- Diğer OlağandıĢı Gider ve Zararlar {-) 0,00 0,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,53 J- DÖNEM KARI VERGĠ ve DĠĞER YASAL 0,00 0,00 YÜKÜMLÜLÜK KARġILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,53 Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 24

32 GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠLANÇO TABLOSU Kurum Kodu: Yıl: 2014 AKTĠF HESAPLAR (TL) PASĠF HESAPLAR (TL) 1 DÖNEN VARLIKLAR ,69 3 KĠSA VADELĠ YABANCĠ KAYNAKLAR ,05 10 HAZIR DEĞERLER ,84 32 TĠCARĠ BORÇLAR , BANKALAR HESABI , SATICILAR HESABI , ALINAN DEPOZĠTO VE 12 TĠCARĠ ALACAKLAR ,40 TEMĠNATLAR HESABI , ALICILAR HESABI ,53 33 DĠĞER ALACAKLAR , BANKA KREDĠ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 335 PERSONELE BORÇLAR ,53 HESABI , ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR HESABI 336 DlĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR ,34 HESABI ,35 13 DĠĞER ALACAKLAR 36 ÖDENECEK DĠĞER ,81 YÜKÜMLÜLÜKLER , DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR HESABI 360 ÖDENECEK VERGĠ VE ,81 FONLAR HESABI ,10 15 STOKLAR 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ ,95 HESABĠ 2.346, ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI 362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ,39 HESABI , ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI , VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI HESABI ,56 18 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR - TAHAKKUKLARI ,69 5 ÖZ KAYNAKLAR , GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER HESABI ,69 50 ÖDENMĠġ SERMAYE ,00 2 DURAN VARLIKLAR , SERMAYE HESABI ,00 22 TĠCARĠ ALACAKLAR ,22 57 GEÇMĠġ YILLAR KARLARI , VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI 570 GEÇMĠġ YILLAR KARLARI ,22 HESABI ,06 59 DÖNEM NET KARĠ/ZARARI , DÖNEM NET ZARARI HESABI (-) ,20 AKTĠF TOPLAMI ,91 PASĠF TOPLAMI ,91 Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 25

33 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI Balgat / ANKARA Tel: ; Faks: e-posta: Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletmesi 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu 26

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 RECEP TAYYĠP ERDOĞANĠ ÜNĠVERSĠTE DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2015 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 25 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Temmuz 2015 ĠÇERĠK ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE

Detaylı

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVAS BELEDĠYESĠ ÖZBELSAN A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠMĠ RAPORU. 1 II) HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI PERFORMANS DENETĠMĠ

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII PAMUKKALE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ

Detaylı

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 15 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 12 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 EGE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

Detaylı

MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARIHAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR YÜKSEK TEKNOLOJJİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA KEÇĠÖREN BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ABANT İİZZET BAYSAL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA MAMAK BELEDĠYESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KİLİS İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 1

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AFYON KOCATEPE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DUMLUPIINAR ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KIRġEHĠR TERMAL TURĠZM ve SANAYĠ A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KIRġEHĠR TERMAL TURĠZM ve SANAYĠ A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KIRġEHĠR TERMAL TURĠZM ve SANAYĠ A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. Aralık/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Detaylı

KAYSERĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKĠ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KAYSERĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKĠ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KAYSERĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKĠ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANKARA ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ARTVĠN BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ARTVĠN BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ARTVĠN BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 3.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI 14 DÜZENLĠLĠK DENETĠM

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE VE ORTA--DOĞU AMME İİDARESİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YURTDIIŞII TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORMAN VE SU İİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 1 ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ ÜNĠVERSĠTE DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 19 T.C. SAYIġTAY

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DEVLET TİİYATROLARII GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ (BÜYÜKŞEHİRE BAĞLI) 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ (BÜYÜKŞEHİRE BAĞLI) 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ (BÜYÜKŞEHİRE BAĞLI) 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIŞŞTAY BAŞŞKANLIIĞII SSAMSSUN İİLKADIIM BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU AĞRI DOĞUBEYAZIT BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BALIIKESİİR ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ESKİİŞEHİİR OSMANGAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII NİİĞDE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı